protokoll 060130 by kRXo11

VIEWS: 17 PAGES: 5

									                          PROTOKOLL               1 (5)
Landstingsstyrelsen                 2006-01-30
Hälso- och sjukvårdsutskottet
Geografisk sjukvårdsberedning Stockholm Söderort       Beredningsmöte med sjukvårdsberedningen Stockholm Söderort

       Datum       Måndag den 30 januari 2006
       Tid        Kl 14.00-17.00
       Plats       Roslagssalen, Landstingshuset

       Närvarande
       Ordf        Juan Carlos Cebrián (s)
       1:e vice ordf   Marie Ljungberg Schött (m)
       2:e vice ordf   Ann-Kristin Särnbrink (s )
                Ing-Marie Gidlööf (s)
                Saime Bilici (v)
                Håkan Jirlow (m)
                Dennis Brinkeback (kd)
       Ersättare     Jan Salkert (s)
                Gunnar Björkman (s)
                Margot Hedlin (fp)

       Återbud      Gunilla Åström (fp)
                Gunilla Roxby Cromvall (v)
                Håkan Andersson (s)
                Daniel Somos (m)

       Uteblev      Åsa Öckerman (mp)
                Cecilia Carpelan (fp)
                Niclas Widjeskog (kd)

       Övriga       Ann-Marie Ståhl, Johan Tallroth, Malin Bonin, Ann-
                Marie Norén, Eva Frunk Lind, Rolf Lamborn, Tina
                Ekelund (sekr)

       §1  Fastställande av dagordning

       Juan Carlos Cebrián inleder mötet med att hälsa Gunnar Björkman
       välkommen. Han är ny ersättare för (s) och efterträder Lennart Mehlberg (s)
       som avgått. Pekka Koskenvoima (mp) har också avgått men mp har ännu inte
       utsett någon efterträdare. Gunnar presenterar kort sig själv.

       Ändringar i dagordningen gjordes pga att ordförande behövde avvika kl
       15.00. Från och med punkt 5 var Marie Ljungberg Schött ordförande.

       §2  Val av justerare

       Till justerare valdes Marie Ljungberg Schött och Ann-Kristin Särnbrink.

       §3  Ärende på väg till HSU

       a) Avtal med Liljeholmens vårdcentral, Stockholms läns sjukvårdsområde –
                                         2 (5)
Ann-Marie Ståhl redogjorde för ärendet och diskussion följde.
Beredningen beslutade följande;

att      ställa sig bakom förvaltningens tjänsteutlåtande med undantag
för de delar som rör jourmottagningen, samt

att      rörande jourmottagningen yttra sig enligt följande:

”Liljeholmen är idag en expansiv stadsdel, med stor inflyttning, omfattande
nybyggnation och en allt viktigare knutpunkt för kollektivtrafiken. Behoven
av ett lokalt akut omhändertagande i området ser därmed ut att öka i
framtiden. Till det kan läggas att Liljeholmens vårdcentral redan idag har en
väl utvecklad närsjukvårdsmodell med samarbete mellan primärvård och
annan specialistvård, tillgång till röntgen och andra resurser, m.m.
Jourmottagningen i Liljeholmen ska mot bakgrund av detta finnas kvar i sin
nuvarande utformning och förutsättningar. Alla som bor i Liljeholmen ska
kunna träffa en läkare under jourtid. En utredning ska göras av effekterna för
patienterna efter det att omkringliggande närakuter startat. Utredningen ska
också ta sikte på hur Liljeholmens vårdcentral kan utvecklas i framtiden.
Frågan om etablering av en närakut i Liljeholmen ska då behandlas.”

M, fp och kd la därutöver ett särskilt uttalande. Se bilaga.

Ärendet justerades omedelbart.

b) Uppföljning och utvärdering av närakuter i Stockholms län.

Ann-Marie Ståhl ger en beskrivning av det ärende som har skickats ut till
beredningen och som är en lägesbeskrivning av närakuterna. En
uppdragsbeskrivning är på gång. Närakuterna i Söderort invigs i
månadsskiftet maj/juni 2006.

§4  Nya tider för beredningsmöten

Några ändringar i den tidplan som fastställdes i december 2005 har gjorts.
Förslag på några nya tider hade skickats ut med kallelsen och beredningen
valde att fastställa ändringsförslagen.

§5  Fastställande av aktivitetsplan 2006

Juan redogjorde för förslagen i aktivitetsplanen. Tina Ekelund informerade
om uppdraget från HSU till geografiska beredningar att genomföra
fokusgrupper om folkhälsa i alla geografiska beredningar där beredningen
deltar med två politiker vid varje tillfälle (2 tillfällen per beredning).
Diskussion om innehållet i aktivitetsplanen följde.
Beredningen beslutade att fastställa aktivitetsplanen. M, fp och kd deltog ej i
beslutet.

Omedelbar justering.
                                         3 (5)
§6  Information från Söderortsenheten

a) Bassäng på Södra Stockholms geriatriska klinik
Ann-Marie Norén informerade om bassängverksamheten på geriatriken i
Dalen som sedan 2004 drivs av Södra Stockholms geriatriska klinik (SSGK).
Under 2005 har 292 patienter (varav 208 från Söderort) i behov av
sjukgymnastik i varmvatten deltagit i verksamheten. Från och med 2006
övergår driften till Paramedicin Södra SLSO. Återstart sker i februari 2006.
Vissa renoveringar kan komma att behöva göras i bassängen framöver.
Förvaltningen återkommer till beredningen med mer information efter
närmare samtal med verksamhetschefen.
Frågor och diskussion följde.

b) Avstämning av statens psykiatrisatsning
Johan Tallroth informerade beredningen om det aktuella läget beträffande
statens psykiatrisatsning. Syftet var att hitta samverkansformer mellan
kommun och landsting för bland annat personer med missbruk och psykisk
sjukdom, neuropsykiatri, mellanvårdsformer, boende och sysselsättning. I
Söderort beviljades 14 projekt medel.

c) Psykiatriavtal
Johan Tallroth informerade om avtalsläget inom Psykiatriska kliniken
Sydväst. Avtalet är i princip klart. Angående avtal om allmänpsykiatrisk vård
vid Psykiatrin Södra; Beredningen har ej hunnit ta del av tjänsteutlåtandet på
grund av sen utsändning till HSU. Johan Tallroth informerade om innehållet i
avtalet. Beredningen fick även en information om avtalet vid sitt möte den 21
december 2005. Under hösten har beredningen löpande tagit del av avtalsläget
och diskussioner har förts i beredningen.

d) Beroendevården
Johan Tallroth informerade om avtalsläget med beroendevården. Ett avtal
finns med Beroendecentrum Stockholm och ett med Maria Beroendecentrum
AB. En helgmottagning för avlastning av patienter från beroendeakuten samt
för besök på helgerna för de patienter som vårdas på de lokala
mottagningarna startade på Rosenlund under hösten 2005.
Juan Carlos Cebrián informerade om beroendemottagningen vid
Gullmarsplan som invigdes fredagen den 27 januari. Den är gemensam för
stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta och Farsta och drivs i samarbete med
allmänpsykiatrin och Maria Beroendecentrum AB.

e) BUP
Johan Tallroth informerade om pågående förändringarna i BUP verksamheten
där det i Söderort kommer finnas tre mottagningar; Globen, Farsta och
Skärholmen. Nuvarande BUP mottagning i Liljeholmen försvinner. Globen
startar den 1 mars. För barn och unga i behov av mellanvård kommer det att
finnas vid Gullmarsplan för östra Söderort och i Huddinge för västra Söderort
och hela södra länet. Johan berättar att han inte fått mer än ett telefonsamtal
                                        4 (5)
med synpunkter på förändringarna. Mer pengar är dessutom avsatt i budget
för riktlinje 5 enligt BUS-överenskommelsen.

f) Rapport teckentolkning
En rapport som beskriver den aktuella situationen inom tolktjänsten delades
ut till beredningen som tackade för rapporten.

g) Övrigt
Ann-Marie Norén informerade beredningen om att avtal med Liljeholmens
stadsdelsförvaltning om hemrehabilitering i Liljeholmen kommer att avslutas
till årsskiftet och att stadsdelsförvaltningen har informerats om detta.
Uppdraget hemrehabilitering kommer, liksom i alla andra stadsdelar, att ligga
inom uppdraget för primärvårdsrehabilitering från och med 2007.

§7  Avtalsrapport 1

En aktuell lista om avtalstider med de olika verksamheterna i Söderort hade
skickats ut till beredningen. Malin Bonin berättade om några förändringar för
2006. Avtal med SLSO är 2-åriga och med privata husläkare 3+2 år. Flera
privata BVC mottagningar har avtal som löper ut inom kort men det är ännu
oklart om de ska upphandlas. Under hösten ska ett antal vårdcentraler i Östra
Söderort förhandlas. Det gäller Årsta, Bagarmossen, Björkhagen, Högdalen,
Hagsätra och Rågsved. Primärvårdsrehabilitering i västra Söderort kommer
upphandlas. Verksamheten bedrivs i dag av ReAgera kliniken. Viss
habilitering kommer också att upphandlas.

Avtalsrapporten är ett underlag för beredningen inför diskussion om vilka
verksamheter som beredningen önskar fördjupad kunskap om och där
beredningen önskar vara med i beredandet.

Diskussion fördes kring beredningens avtalsgrupp som träffats under hösten.
Marie Ljungberg Schött önskade att avtalsgruppen fick ett tydligare och mer
formellt uppdrag. Janne Salkert utsågs till sammankallande. Avtalsgruppen
bokade en ny tid för möte; onsdag den 22 februari kl 13.00 på BV.

§8  Information från Rolf Lamborn

Rolf Lamborn informerade om Välfärdsutvecklingen i Skärholmen som nu
gått in i en ny fas. Kartläggningsarbetet är gjort och har resulterat i två
prioriterade delområden/projekt; äldre samt barn/unga. På äldresidan handlar
det om hur man ska skapa ett bättre och tryggare omhändertagande i
samverkan med flera aktörer. Konkreta insatser diskuteras. På barn- och
ungdomssidan diskuteras ny familjecentral och var den ska ligga. Detta bör
diskuteras i dialog med stadsdelen. Förvaltningen återkommer till
beredningen med frågan.

En patientundersökning som gjorts bland SLSO´s verksamheter (och i hela
landstinget) visar på förbättringsutrymmen beträffande tillgänglighet,
bemötande, information/kommunikation, delaktighet/inflytande, trygg och
                                        5 (5)
säker vård samt helhetsintryck. Beredningen uttrycker önskemål att ta del av
resultaten och gärna nerbrutet på söderortsnivå.

Frågor och diskussion följde om bland annat lokalisering av familjecentral
men också ungdomsmottagningen i Skärholmen. På fråga om framtiden för
jourmottagningen i Östra Söderort fick beredningen besked att avvecklingen
”matchas” mot närakutens öppnande, dvs samma dag som närakuten i Farsta
startar stänger jouren. Rolf Lamborn betonade vikten av information och
kommunikation gentemot befolkningen. Hemsjukvården i Farsta berörs ej av
närakutens öppnande, som svar på fråga.
Beträffande bemanning av Farsta närakut ska Rolf träffa Södersjukhuset för
att diskutera behoven av olika specialister.

Ordförande framförde till Rolf Lamborn att beredningen önskar få löpande
information om frågorna. Beredningen tackade Rolf för informationen. a)

§9  Övriga frågor

Ann-Kristin Särnbrink önskade att beredningen skulle få information om de
äldres tandvård. Hur fungerar det på äldreboenden och hur ser tandhälsan ut
hos de äldre? Beställare Vård återkommer till beredningen med mer
information vid senare tillfälle.

Gunnar Björkman undrade över felbehandlingar i vården och hur man som
patient ska försvara sig mot den typen av skador. Eva Frunk Lind hänvisade
till rapporten ”Säker vård” och föreslog att beredningen bjuder in
Avdelningen för Strategisk leverantörsuppföljning som arbetar med frågorna.

Gunnar Björkman undrade även över användandet av silver i vården som
används som bakteriedödande. Kan ökat användande av silver leda till ökad
resistens hos bakterier? Eva Frunk Lind hänvisade till miljöenheten som finns
inom landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 10 Avslutning

Vid protokollet


Tina Ekelund


Justerat


Marie Ljungberg Schött         Ann-Kristin Särnbrink

								
To top