Mau TrichNgangNguoiUngCu by kRXo11

VIEWS: 4 PAGES: 1

									             (Mẫu Danh sách trích ngang nhân sự ứng cử vào BCH chi đoàn)

     THÀNH ĐOÀN TP. HCM                         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
   BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT

       Chi đoàn . . . . .                   Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 20...


         DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ THAM GIA BCH CHI ĐOÀN….
                        NHIỆM KỲ 20… – 20…



                  Năm sinh
                                        Đoàn  Đảng
STT    Họ và tên              Dân tộc  Hộ khẩu thường trú          Chức vụ     Số ĐT
               Nam     Nữ                  viên  viên
 1

 2

 3

 4

 5



                                           BCH CHI ĐOÀN ………..

								
To top