212tbtv gioi thieu ds bcv phap luat by dxPnAZ

VIEWS: 10 PAGES: 1

									                      1

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  BCH TP. HỒ CHÍ MINH
       ***             TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2012
    Số: 212/TB - ĐTN

                   THÔNG BÁO
             V/v giới thiệu danh sách báo cáo viên
             pháp luật giao thông cấp Thành phố
                      ____

    Nhằm thực hiện chương trình số 01/CT-ĐTN ngày 16/01/2012 của Ban Thường
vụ Thành Đoàn về việc tổ chức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh thành phố hưởng ứng thực hiện “Năm An toàn giao thông - 2012”, đồng thời hỗ
trợ cho các cơ sở Đoàn thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức về
pháp luật giao thông đối với đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị, Ban Thường
vụ Thành Đoàn đã liên hệ và giới thiệu đến các cơ sở Đoàn danh sách báo cáo viên
pháp luật giao thông là các chuyên gia đang làm việc, giảng dạy tại các đơn vị: Sở Tư
pháp Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và Công an Tp. Hồ Chí Minh
(danh sách đính kèm).

    Các cơ sở Đoàn trong quá trình tổ chức các hoạt động liên quan đến pháp luật
giao thông có thể liên hệ với các đồng chí có tên trong danh sách để được hướng dẫn
hoặc mời làm báo cáo viên cho các nội dung liên quan.

    Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện tốt các hoạt
động tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông để tích cực hưởng ứng chủ đề “Năm
an toàn giao thông 2012”.


                    TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
Nơi nhận:
- Thường trực Thành Đoàn;          KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ban Tuyên giáo, Ban MT-ANQP-ĐBDC;        PHÓ VĂN PHÒNG
- Các cơ sở Đoàn;
- Lưu. (q)
                             (đã ký)


                          Hồ Thị Đan Thanh

								
To top