sgddt hue gov - Download Now DOC by dxPnAZ

VIEWS: 6 PAGES: 4

									          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
                           (Trong tỉnh)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường: ..........................................................................
     Hiệu trưởng trường: ..........................................................................

Tôi tên: ................................................................................................................
Là cha (mẹ) của học sinh: ....................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................
Hiện trú tại địa chỉ: ...............................................................................................
     Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là:
Họ tên:……………………………………… ……, sinh ngày: ....................................
tại: .........................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:hiện trú tại địa chỉ
Là học sinh đã học xong: lớp:……..,trường……….……. huyện:…….……….,
tỉnh:……………….. năm học 200…….- 200:………, hệ:…………………….,
Kết quả học tập:
Hạnh kiểm:……….; Học lực:…………, Điểm xét tuyển (thi tuyển): ................
     Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học
lớp:……………trường……..........................., huyện:.........................................
tỉnh: .......................................................................................................................
     Lý do: .........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

     Mong được Quý Hiệu trưởng các trường xem xét giải quyết
     Trân trọng cảm ơn!

                              ..........., ,ngày........tháng.........năm 200…
                                      Người viết đơn Ý kiến của Hiệu trưởng                          Ý kiến của Hiệu trưởng
   trường đang học                             trường tiếp nhận
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
                          (Ngoài tỉnh)


    Kính gửi:
          Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: ................................................
          Hiệu trưởng trường: .......................................................................
          Hiệu trưởng trường: .......................................................................
  Tôi tên : ..........................................................................................................
  Là cha (mẹ) của học sinh: ..............................................................................
Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................
.............................................................................................................................
     Hiện trú tại địa chỉ: ....................................................................................
        Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là:
     Họ tên:……………………………………….. , sinh ngày: .....................
     Nơi sinh: ...................................................................................................
     Hộ khẩu thường trú: .................................................................................
     Hiện trú tại địa chỉ : ..................................................................................
     Là học sinh đã học xong…………… lớp:……….., trường: ....................
     huyện: ........................................................................................................
     tỉnh:............................................................................................................
     Năm học 200……….- 200:………, hệ:……………………., Kết quả học
 tập:
     Hạnh kiểm:………………….; Học lực: ...................................................
          Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp:
     ………trường……......................,huyện:……………tỉnh;………………
     Lý do: .......................................................................................................
     ...................................................................................................................
     Mong được Quý lãnh đạo Sở, Trường xem xét giải quyết
          Trân trọng cảm ơn!

                     ……….,ngày…….tháng…..năm 200…
                          Người viết đơn      Ý kiến của Hiệu trưởng                     Ý kiến của Hiệu trưởng
       trường đang học                         trường tiếp nhận
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG:...........................................          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                       DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN (Trong tỉnh)
                            HỌC KỲ…………..NĂM HỌC :………


  TT    Họ và tên    Ngày tháng       Nơi sinh   Học lớp   Trường  Sở Giáo     Học lực   Hạnh kiểm     Điểm xét    Đến học
                năm sinh             (lớp đã hoặc      dục và Đào                   tuyển, thi   lớp (theo
                                 đang học)       tạo (nơi đi)                  tuyển vào    thứ tự lớp
                                                                    lớp 10 (áp   10,11,12)
                                                                    dụng L 10,
                                                                      11)
  1
  2
  …

        Danh sách này gồm có:
     - Học sinh chuyển đến lớp 10
           - Học sinh chuyển đến lớp 11
           - Học sinh chuyển đến lớp 12


          Người lập bảng                                   ..........., ngày............tháng.........năm 200..
                                                             Hiệu trưởng
         Duyệt Sở GD&ĐT
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG:...........................................            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG ĐÊN (Ngoài tỉnh)
                            HỌC KỲ…………..NĂM HỌC :………  TT    Họ và tên    Ngày tháng       Nơi sinh   Học lớp   Trường  Sở Giáo     Học lực   Hạnh kiểm     Điểm xét    Đến học
                năm sinh             (lớp đã hoặc      dục và Đào                   tuyển, thi   lớp (theo
                                 đang học)       tạo (nơi đi)                  tuyển vào   thứ tự lớp
                                                                    lớp 10 (Áp   10,11,12)
                                                                    dụng L 10,
                                                                      11)
  1
  2
  …

        Danh sách này gồm có:
     - Học sinh chuyển đến lớp 10
           - Học sinh chuyển đến lớp 11
           - Học sinh chuyển đến lớp 12


          Người lập bảng                                   ..........., ngày............tháng.........năm 200..
                                                             Hiệu trưởng
         Duyệt Sở GD&ĐT

								
To top