Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

11808432 MAU 08 CONG VAN GUI THUE by dxPnAZ

VIEWS: 252 PAGES: 3

									Mẫu: 08-MST
                TỜ KHAI
            ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân: …………………….
Mã số thuế:
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..
Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

   Chỉ tiêu      Thông tin đăng ký cũ   Thông tin đăng ký mới
     (1)            (2)            (3)
Ví dụ :        124 Ngọc Khánh – Ba Đình – 235 Nguyễn Thái Học – Hà
- Chỉ tiêu 4 : Địa chỉ     Hà Nội      Nội.
nhận thông báo thuế
                    Hà Nội, ngày   tháng năm 2009
                         Lãnh đạo đơn vị/cá nhân
                     (ký, ghi họ tên chức vụ đóng dấu)
                           Giám đốc
                    HƯỚNG DẪN:
  1. Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.
  2. Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần
   nhất.
  3. Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.
* Các chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế :
  Chỉ tiêu 1.Tên chính thức
  Chỉ tiêu 2. Tên giao dịch
  Chỉ tiêu 3. Địa chỉ trụ sở
  Chỉ tiêu 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế
  Chỉ tiêu 5. Quyết định thành lập
  Chỉ tiêu 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  6a. Số :
  6b. Ngày cấp :
  6c. Cơ quan cấp :
  Chỉ tiêu 7. Đăng ký xuất nhập khẩu
  Chỉ tiêu 8. Ngành nghề kinh doanh
  Chỉ tiêu 11.Vốn điều lệ
  Chỉ tiêu 12.Tài khoản Ngân hàng, kho bạc
  Chỉ tiêu 13.Loại hình kinh tế
  Chỉ tiêu 14. Hình thức hạch toán về kết quả kinh doanh
  - Độc lập
  - Phụ thuộc
  Chỉ tiêu 16. Thông tin về đơn vị chủ quản
  16a. Mã số thuế :
  16b. Tên đơn vị chủ quản
  16c. Địa chỉ trụ sở chính :
  Chỉ tiêu 17.Thông tin chủ doanh nghiệp
  17a. Tên chủ doanh nghiệp :
  17b. Số CMND của chủ DN :
  17c. Số điện thoại liên lạc của chủ DN :
  17d. Địa chỉ liên lạc :
  Chỉ tiêu 18. Các loại thuế phải nộp
  Chỉ tiêu 19. Thông tin về các đơn vị liên quan:
  - Có đơn vị thành viên
  - Có văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc
  - Có đơn vị trực thuộc
  - Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài
  - Có kho hàng trực thuộc
  - Có hoạt động liên danh, liên kết
  Chỉ tiêu 20a. Tên giám đốc :
  Chỉ tiêu 21.Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có)
  - Sáp nhập doanh nghiệp
  - Hợp nhất doanh nghiệp
  - Tách doanh nghiệp
  - Chia doanh nghiệp
  - Khác

								
To top