PHI?U �ANG K� CU?C THI H�NG BI?N 'THE OPEN CHALLENGE by jQ51reo

VIEWS: 12 PAGES: 1

									TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
PHIẾU ĐĂNG KÝ CUỘC THI HÙNG BIỆN

         THE OPEN CHALLENGE
Họ & Tên thí sinh: …………………………………..Sinh ngày………tháng ………năm

MSSV:……………………Lớp……………Khoa ………………..                Trường …………

ĐTLL:………………………Email:……………………………………………………

Thí sinh đến nộp bài dự thi kèm 2 hình 3x4, lệ phí 10.000/SV.

Tại Văn Phòng Đoàn- Hội Trường Đại Học Mở TP.HCM, lầu 1 (P106) ĐT: 0839300154                                   KÝ TÊN
GHI CHÚ: Khi đến nộp bài nhớ mang theo thẻ Sinh viên hoặc CMND

								
To top