mardoman net health mast ????? ??? ?????? ?? ???? ??? by jQ51reo

VIEWS: 804 PAGES: 225

									             ‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬

                         ‫لینک اصلی مقاله‬
            ‫‪http://www.mardoman.net/health/mast‬‬
                ‫بررسی خود ارضایی از نقطه نظر علمی‬

 ‫فروید، "پدر" علم روانکاوی، بر این باور است که برقراری رابطه جنـسی در انسان‬
‫از دو خـواستگاه متفاوت نشات می گیرد. رویـکرد اولـیه غـریزی یـا فیزیـولوژیـک‬
  ‫اسـت و دیـگری پـی آمد مـاهیـت نفسانی-عـاطفی انسـان ـاست. با در نظر گرفتن‬
 ‫دیـدگاه فیـزیولوژیک، رابطه ی جنسی در نتیجه رشـد ویژگی های ابتدایی جنسی در‬
‫افراد ایجاد می شود. به عبارت دیگر انسان ها زمانی که از نظر جسمی به رشد کافی‬
  ‫میرسند، آمـادگی بـرقرای ارتبـاط جنسی را پیدا می کنند. (این دوران که بلوغ‬
  ‫نام دارد، در خانم ها در سن 18 سالگی و در آقایون در سن 81 سالگی به آخرین‬
                            ‫مرحله ی خود می رسد ).‬

             ‫در یک پسر‬  ‫جنسی‬  ‫در طول 7 سـال ابتـدایی زنـدگی، نیروی‬
 ‫از 7 تا 18 سالگی، نیروی جنسی به‬  ‫شود.‬  ‫بچه در تمام قسمت های بدن او توزیع می‬
  ‫ها و در خانم ها تخمدان) در این‬  ‫بیضه‬  ‫اعضای جنسی منتقل می گردد ( در آقایون‬
           ‫پدید می آید .‬  ‫مونث‬  ‫زمان تفاوت های ظاهری میان جنس مذکر و‬


 ‫در مردان استخوان ها قدری درشت تر شده و بدن عضالنی تر می شود، و به تدریج تن‬
  ‫صدای آنها تغییر پیدا می کند. البته باید توجه داشت که این تغییرات با گذر‬
 ‫زمان تکمیل می شوند. شروع این تغییرات حاکی از ابتدای سن بلوغ است. پس از آن‬
‫منی و به مثابه آن اسپرم تولید می شود، ولی اسپرم ها در این زمان به بلوغ کامل‬
‫نرسیده اند. بر اساس پژوهش های پزشکی، محققین بر این باورند که اسپرم ها در سن‬
 ‫18 سالگی شروع به بالغ شدن می کنند و در سن 81 سالگی مرحله ی بلوغ آنها تکامل‬
‫پیدا می کند. در این زمان رشد بیضه ها و غدد مترشحه داخلی بدن نیز به آخرین حد‬
                                 ‫خود می رسد .‬


                       ‫ارتباط میان غدد جنسی و غدد درون ریز‬


‫در ارگانیسم بدن انسان 7 غده مترشحه داخلی وجود دارد. هر یک از این غدد هورمون‬
   ‫های متفاوتی را ترشح می کنند که پیام های مختلفی را به اعضای دیگر منتقل‬
 ‫میسازند. این غدد مسئول تنظیم و تعدیل عملکردهای مختلف بدن از جمله رشد، فشار‬
  ‫خون، دمای بدن، میزان کلسیم، شکر، فسفر، و از همه مهمتر عملکرد جنسی افراد‬
  ‫هستند. زمانی که هر یک از این غدد به نحوی قادر به نشان دادن واکنش درست از‬
 ‫خود نباشند، بدن ممکن است با انواع و اقسام مختلف اختالالت مواجه شود. به همین‬
  ‫دلیل است که برخی از افرادی که در غدد خود با اختالل روبرو می شوند، باید با‬
        ‫استفاده از هورمون های مصنوعی نیازهای بدن خود را مرتفع سازند .‬


 ‫مهمترین غده درون ریز، غده هیپوفیز نام دارد. این غده توانایی آن را دارد که‬
‫به کل غدد درون ریز شدت و یا کسرت عمل وارد کند. غده ی هیپوفیز همچنین از جمله‬
                   ‫مهمترین غده های جنسی نیز محسوب می شود .‬


 ‫غده معروف هیپوفیز که محور اصلی کنترل فعالیت های بیضه ای/تخمدانی است، کنترل‬
        ‫کلیه ی تنظیمات جنسی در بدن خانم ها و آقایون را به عهده دارد .‬


  ‫در مردان این غده فعالیت های جنسی خود را از زمان بلوغ -یعنی درست وقتی که‬
‫هورمونهایی را به منظور تحریک اعضای جنسی به خون می فرستد- کار خود را شروع می‬
                                    ‫کند .‬
 ‫در خانم ها هم غده ی هیپوفیز در دوران بلوغ با ایجاد هورمون هایی که سبب تخمک‬
 ‫گذاری در تخمدان ها می شوند، کار خود را شروع می کند. هر یک از تخمک ها حاوی‬
‫هورمون های جنسی زنانه هستند که سبب ایجاد و گسترش خصوصیات زنانه در بانوان می‬
                                   ‫شوند .‬


 ‫همه ی انسان ها در تمام طول زندگی خود دائمً در حال انتقال و تغییر شکل انرژی‬
                 ‫ا‬
‫هستند. همه چیز در زندگی انسان ها شروع و پایانی دارد و رابطه جنسی نیز از این‬
                           ‫امر مستثنی نخواهد بود .‬


‫اندام های جنسی انرژی را تولید می کنند که باعث ایجاد تمایالت و گرایش های جنسی‬
 ‫در افراد می شود؛ اما به منظور تولید یک چنین انرژیی، اندام های جنسی باید از‬
‫منبع ذهنی تغذیه شوند. افکار و تصورات جنسی به عنوان مواد اولیه ی تولید اسپرم‬
                         ‫و انرژی جنسی محسوب می شوند .‬


‫زندگی یک انسان از تلفیق یک اسپرم با تخمک شکل می گیرد. تنها یک اسپرماتوزوئید‬
‫(نطفه) این توانایی را دارد که یک انسان جدید خلق نماید. گفته می شود که در هر‬
       ‫بار انزال، مردها چیزی در حدود میلیون ها اسپرم از دست می دهند .‬


 ‫در یک زمین کشاورزی زمانی که کشاورز تصمیم می گیرد دانه بکارد، بهترین انواع‬
  ‫دانه ها را انتخاب می کند، زمین را به خوبی شخم می زند، و دو تا سه دانه می‬
  ‫کارد –و نه میلیونها- و زمانیکه این دانه ها بزرگ شده و رشد کردند، از آنها‬
             ‫استفاده کرده میوه هایشان را میخورد و زندگی می کند .‬


 ‫به عنوان مثال یک درخت لیمو را در نظر بگیرید. این درخت زمانی به مرحله تکامل‬
  ‫خود می رسد که بتواند میوه های رسیده ی لیمو پرورش دهد. اما اگر کسی به این‬
 ‫امر توجه نداشته باشد و میوه ها را پیش از رسیده شدن کامل از درخت بچیند، با‬
  ‫این کار خود به رشد درخت صدمه وارد کرده و اجازه نمی دهد که درخت به رشد و‬
 ‫تکامل نهایی خود برسد. این امر در مورد ارتباط جنسی نیز صدق می کند. اگر فرد‬
 ‫پیش از رسیدن به بلوغ کامل بخواهد از انرژی جنسی خود استفاده کند، به بدن خود‬
 ‫صدمات جبران ناپذیری وارد می کند که در زیر نگاه کوتاهی به این مشکالت خواهیم‬
                                    ‫داشت .‬


                             ‫ارتباط جنسی و ورزش‬


           ‫اخیرً محققان از وجود نیروی جنسی باخبر شده اند و سعی می‬
                                    ‫ا‬
           ‫کنند تا از این نیرو بـهره گـرفته و آن را بــرای موارد‬
          ‫دیگری ذخیـره کرده و به کار گیرند. در ورزش مشت زنـی، هـر‬
           ‫مـربی کارآمدی در حیـن دوره ی آمـادگی، بـوکسور خـود را‬
         ‫برای 90 روز از بـرقـراری ارتـباط جنسـی منـع مـی کند تا هم‬
          ‫انرژی او بیشتر شود و هم بتواند مشتهای محکمـتری بـه حـریف‬
          ‫وارد کند. در تیمهای فوتبال نیز بازیکنان از 3 روز قبل از‬
          ‫انجام بازی به حومه شهر انتقال داده میشوند تا انرژی آنها‬
           ‫بر اثر بـرقـرای رابـطه جنـسی تحـلیل نـرود. در مسابقات‬
           ‫قهرمانی جهان در سال 1108م. تیم ملی کشـور آرژانتـین از‬
         ‫هـمه تیم ها مدت زمـان بیشتـری را در اردوی آمـــادگی به سر‬
             ‫برد و نتـیجـه چه شد: بدون شـکست از مسـابقات بـیرون‬
         ‫آمـدند. یـک گـزارش علمی اثبات می کند که: "تستـوسترون نقـش‬
          ‫مهـمی را در شـکل دهـی رفتار افراد بازی می کند. این هورمن‬
  ‫به عنـوان نوعی محرک شناخته میشود که در کلیه حاالت فردی، از جمله عصبانیت و‬
                        ‫پرخاشگری نیز تاثیر گذار است ".‬
 ‫بنابر گزارش فوق در یک بازی فوتبال به راحتی می توان تشخیص داد که کدام یک از‬
  ‫تیمها برنده خواهند شد: "تیمی که در رگ های خونی بازیکنانش میزان تستوسترون‬
                            ‫بیشتری موجود باشد ".‬


 ‫در "ناسا" که معتبرترین مرکز پژوهش های علمی جهان به شمار می رود، فعالیت های‬
  ‫جنسی کلیه ی دانشمندانی که در آنجا مشغول به فعالیت هستند، تحت کنترل است تا‬
‫پژوهشگران همیشه بتوانند در بهترین وضعیت مممکن ذهنی و جسمی قرار داشته باشند .‬


 ‫در گذشته مردهای یونان باستان تا سن 918 سالگی عمر می کردند. تا همین چند وقت‬
 ‫قبل هم مردم به راحتی تا سن 90 سال عمر می کردند، اما این روزها به دلیل بروز‬
    ‫پاره ای از مشکالت نظیر خودارضایی، آزار و اذیت های جنسی، غذاهای صنعتی،‬
 ‫استفاده از هورمون های مصنوعی (که مصارف مختلفی دارند، نظیر: چاق کردن و بزرگ‬
   ‫کردن زودرس جوجه ها و احشام) فرایند سالخوردگی از سنین پایینی (تقریبً 33‬
    ‫ا‬
  ‫سالگی) شروع می شود. در کل دنیا افراد انگشت شماری هستند که از نظر اقتصادی‬
  ‫کنترل همه افراد را به دست گرفته اند. این افراد از قدرت رابطه جنسی نیز به‬
‫خوبی اطالع دارند؛ به همین دلیل کلیه ی امکانات موجود را فراهم می آورند تا ذهن‬
 ‫انسان های دیگر را تنها به این امر متمرکز کرده، عقل را از سر آنها بپرانند و‬
‫کاری کنند تا آنها مطابق میلشان عمل کنند. آنها به خوبی می دانند که انسان های‬
‫کم عقل، سرشار از شهوت هستند، بر روی امیال جنسی خود هیچ گونه کنترلی نداشته و‬
                   ‫به راحتی میتوان آنها را مطیع خود ساخت .‬


                   ‫تئوری های پوچ مدرن در مورد ارتباط جنسی‬


   ‫نوگرایانی که بر روی ارتباط جنسی تحقیق و بررسی می کنند، به سادگی به خود‬
   ‫اجازه می دهند که قدرت و حق انتخاب جوانان را از بین ببرند. برخی از آنها‬
‫مواردی نظیر "خود ارضایی" را به جوانان پیشنهاد می کنند. کینسی، مستر و جانسون‬
 ‫که به عنوان پایه گذاران مطالعات جنسی نوین شناخته می شوند بر این عقیده اند‬
 ‫که یک جوان می تواند چندین مرتبه در طول روز خود ارضایی کند چراکه علم پزشکی‬
‫هیچ گونه تاثیر جانبی خطرناکی را پیدا نکرده که مربوط به خودارضایی باشد. آنها‬
‫بر این باورند که اهمیت خود ارضایی به ویژه در زمان بلوغ که خصوصیات های زنانه‬
  ‫و مردانه در افراد بروز می کند از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و به همان‬
   ‫اندازه که در مردها اهمیت دارد برای خانم ها نیز مهم است. این افراد حتی‬
 ‫معتقدند که زن و مرد می توانند در طول زمان قاعدگی ، با هم ارتباط جنسی داشته‬
   ‫باشند؛ اما پژوهش های علمی اثبات کرده اند که برقراری رابطه جنسی در زمان‬
 ‫قاعدگی خطرناک و در عین حال زیان آور است چراکه در این زمان مواد مرده و فاسد‬
 ‫از بدن زن خارج می شود که اگر آلت تناسلی مرد با این مواد تماس پیدا کند آنها‬
 ‫را جذب کرده، خواص آن از طریق خون به سلول های عصبی مغز انتقال پیدا می کند و‬
  ‫بر روی قدرت جنسی مرد تاثیر نامطلوبی می گذارد. تعداد دیگری از این محققان‬
  ‫معتقدند که برقراری ارتباط جنسی از راه مقعد بالمانع بوده و می تواند بر طبق‬
   ‫توافق طرفین انجام پذیرد. در مقابل این ادعا باید اظهار داشت که هر یک از‬
   ‫ارگان های بدن برای انجام دادن کار خاصی ایحاد شده اند و عملکرد مقعد نیز‬
   ‫تخلیه مدفوع است. افرادی که این کار را انجام می دهند به عضالت همکش و تنگ‬
‫کننده ی باسن )‪ (Sphincters‬خود آسیب وارد کرده و سبب بروز بواسیر و سایر عفونت های‬
  ‫شدید روده و اثنی عشر می شوند. شایان ذکر است که برقراری یک چنین روابطی به‬
 ‫عنوان عمده ترین عامل انتقال بیماری های جنسی از جمله ایدز در میان مردهای هم‬
                            ‫جنس باز تلقی می شود .‬


                 ‫ارتباط خودارضایی با ضعف جنسی و انزال زودرس‬


   ‫مثالی که پیشتر در مورد زمین کشاورزی، درخت لیمو، و رسیدن دانه های لیمو‬
  ‫برایتان بازگو کردیم را یک بار دیگر در ذهن مجسم کنید. ما در آن قسمت عنوان‬
‫کردیم که اگر اولین برداشت پیش از رسیدن کامل میوه ها باشد، و کشاورز میوه های‬
‫نارس را از درخت بچیند، عمر درخت کم شده، و توانایی باروری آن نیز به شدت کاهش‬
  ‫پیدا میکند. این امر در مورد حیوانات نیز صدق میکند به همین دلیل هم هست که‬
  ‫دامپزشکان اهمیت بسیار زیادی برای این امر قائل هستند. باید بدانید که مطلب‬
  ‫فوق در مورد انسان ها نیز صحت پیدا می کند. اگر آقایون شروع کنند به برقرای‬
‫روابط زیاد جنسی با افرا مختلف، و یا پیش از رسیدن به سن 81 سالگی، خود ارضایی‬
  ‫را تجربه کرده باشند -یعنی زمانی که اسپرم ها به بلوغ کامل نرسیده اند- این‬
 ‫امر خلل جبران ناپذیری را به قوای جنسی شان وارد می کند و بعدها عواقبی را در‬
  ‫زندگی جنسی شان به وجود خواهد آورد. زمانی که مرکز فعالیت های جنسی به دلیل‬
 ‫وجود مزاحمت هایی نظیر خود ارضایی و یا آزار و اذیت های جنسی نتواند به درستی‬
 ‫رشد پیدا کند، اندوخته قوای جنسی از سن 33 سالگی به بعد رو به تحلیل می رود و‬
 ‫این مورد نه تنها تاثیر نامطلوبی بر روی دستگاه تناسلی می گذارد بلکه عملکرد‬
 ‫کلیه سیستم های بدن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد: دستگاه هاظمه، گردش خون،‬
                     ‫عملکرد غدد مترشحه، سیستم عصبی و ...‬


  ‫این افراد به سرعت از سن 33 سالگی به بعد شاهد فرایند سالخورده شدن خواهند‬
 ‫بود. خیلی زودتر از حالت طبیعی توانایی هایشان را از دست می دهند و متاسفانه‬
  ‫خیلی سریع روانه گورستان خواهند شد. در چنین شرایطی ارگان های جنسیشان نیز‬
‫دچار اختالالت مختلفی شده و انواع بیماری های گوناگون جنسی به همراه بیماری هایی‬
 ‫نظیر اختالل سیستم عصبی و دگرگونی سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک و غدد درون ریز‬
                                   ‫می شوند .‬


 ‫خودارضایی که از جمله نقص های فردی به شمار می رود، سبب ایجاد تصورات شهوانی‬
 ‫در ذهن فرد می شود. در دراز مدت فرد عدم تمایل جنسی نسبت به جنس مخالف خود را‬
  ‫پیدا می کند، از نظر ذهنی خسته می شود، و دچار ناتوانی های جنسی خواهد شد .‬


‫ساموئل اون ویر در بخش 0 کتاب خود با عنوان "ازدواج موفق" اینطور می نویسد که:‬
‫"تصورات جنسی و تخیالت شهوانی سبب ایجاد ضعف جنسی و ذهنی می شوند. شاید در نگاه‬
 ‫اول اینگونه افراد نرمال به نظر برسند و مانند افراد عادی تحریک پذیر باشند،‬
  ‫اما زمانی که می خواهند با طرف مقابل ارتباط برقرا کنند و خواسته های او را‬
 ‫براورده سازند، به سرعت ارضا می شوند، آلت تناسلی به حالت اولیه باز می گردد،‬
 ‫در بدترین حالت ممکن قرار می گیرند، و دچار ناامیدی و افسردگی می شوند. آنها‬
 ‫در توهمات جنسی خودشان را غرق کرده اند که این توهمات هیچ ارتباط و یا شباهتی‬
 ‫به دنیای واقعی ندارند. به همین دلیل هنگامیکه در شرایط طبیعی قرار می گیرند،‬
  ‫نمی توانند از خود واکنش مناسب نشان داده و شکست می خورند. "ضعف جنسی-ذهنی‬
 ‫ترسناک ترین تراژدی است که می تواند برای هر زن و یا مرد با احساس و با منطقی‬
                                ‫اتفاق بیفتد ".‬


   ‫زمانیکه یک فرد جوان دست به خود ارضایی می زند، بازه زمانی، برای او هیچ‬
    ‫اهمیتی ندارد و ترجیح می دهد که هر چه سریعتر خود را تخلیه کند. در علم‬
  ‫روانشناسی این امر نهایتً منجر به بروز عارضه ی انزال زودرس در فرد می شود.‬
                          ‫ا‬
 ‫عالوه بر این، استمناء سبب انبساط عضالت اسفنکتر می شود که این عامل به نوبه ی‬
           ‫خود موجبات انزال زودرس را بیش از پیش فراهم خواهد آورد .‬


   ‫از سوی دیگر نباید از این امر غافل شد که "مالتونین" هورمون بی چون و چرای‬
 ‫جوانی است. فرایند سالخوردگی مستقیمً به ترشح این هورمون در بدن بستگی دارد.‬
                     ‫ا‬
‫این هورمون در زمان جوانی به وفور در بدن ترشح می شود و از سن 31 سالگی به بعد‬
‫ترشح آن در بدن کاهش پیدا می کند. خود ارضایی، به ویژه در زمان جوانی، باعث از‬
 ‫دست رفتن میزان بسیار زیادی مالتونین در بدن می شود. این امر غده ی کاجی شکلی‬
‫که در بدن مالتونین ترشح می کند را ضعیف کرده، خاصیت مغناطیسی موجود در این غده‬
           ‫را کاهش می دهد و بطور کلی سبب کاهش طول عمر آن می گردد .‬


‫روابط جنسی نامشروع با افراد متعدد نه تنها از نظر فیزیکی مضرات بیشماری را در‬
  ‫بردارد، بلکه می تواند از نظر روحی و ذهنی نیز بر روی افرادی که این کار ار‬
 ‫انجام میدهند، تاثیرات نامطلوبی بگذارد. افرادی که در مکالمات محرک جنسی شرکت‬
‫میکنند، کسانی که به خواندن مجالت محرک جنسی معتاد هستند، و کسانی که به تماشای‬
‫فیلم های ضد اخالقی جنسی گرایش دارند، مبحث ظریف و مطبوع رابطه جنسی را به صورت‬
 ‫وحشیانه، به دور از انسانیت، و تنها با رضایت ذهنی با نکبت و بدبختی همراه می‬
  ‫سازند. انسان ها باید یاد بگیرند که چگونه می توانند هوشمندانه زندگی کنند .‬


                               ‫عواقب خودارضایی‬
           ‫با توجه به رویکرد نفسـانی-عـاطـفی رابـطه جنـسی، فـرویـد‬
           ‫معتـقد است که رابطه جنسی محصول گردهمایی یک زن و یک مرد‬
           ‫است کـه یـکدیـگر را دوسـت بـدارند و مکمل یکدیگر باشند .‬


           ‫به همین دلیل هم هست که فروید خود ارضایی را یک نقص فردی‬
         ‫نـامگـذاری مـی کند (بـه این دلیل که طرف دوم در این ارتباط‬
           ‫وجود ندارد مگر در خیال). در حین خود ارضایی فرد اگر مرد‬
          ‫بـاشــد، یک زن را در ذهن خود مجسم می کند و اگر زن بـاشد‬
          ‫یک مرد را در ذهن خود مجسم کرده و با او وارد رابـطـه جنسی‬
          ‫می شود. در این حال خستگی چند برابر می شود، چرا که فرد هم‬
   ‫از نظر جنسی از خود کار می کشد و هم از نظر ذهنی. تصویر شریک جنسی خیالی،‬
  ‫مانند یک لوح در ضمیر ناخودآگاه فرد حک می شود و سبب بروز انزال های شبانه‬
  ‫ناخواسته می شود. به این ترتیب که فرد هر چقدر بیشتر خود ارضایی کند، میزان‬
                    ‫این انزال های شبانه افزایش می یابد .‬


     ‫دمای خارجی بدن انسان 10 درجه فارنهایت است و دمای درونی آن 998 درجه‬
 ‫فارنهایت. این دما در زمان خود ارضایی افزایش پیدا می کند. زمانیکه انزال به‬
   ‫واسطه خود ارضایی پدید می آید، حرکات کرم وار جذب در کیسه ی منی ایجاد می‬
‫شوند، اما به دلیل خود ارضایی، کیسه ی حاوی منی خیلی زودتر از زمان مقرر تخلیه‬
 ‫گردیده است. فرایند طبیعی بدین گونه است که کیسه های منی سعی می کنند تا خود‬
 ‫را پر کنند، اما از آنجایی که منی خیلی زودتر از بدن خارج شده، چیزی جز هوای‬
 ‫مرطوب از طریق آلت تناسلی مرد جذب نخواهد شد. این هوا بعدً از طریق کیسه منی‬
          ‫ا‬
   ‫به سیستم لنفاوی انتقال داده می شود، سپس به مغز انتقال پیدا کرده و باعث‬
‫ایجاد شک دمایی شده و فضای سردی را میان ماده ی مغزی و سلول ها ایجاد می کند و‬
    ‫این امر واکنش نرمال ماده مغزی، سیستم عصبی و جسمانی را مختل می سازد .‬


 ‫کیسه منی می بایست به جای جذب هوا، اسپرم جذب کند، اما این امر مقدور نخواهد‬
                           ‫بود چراکه اسپرم ها قبال‬
 ‫ً آزاد شده اند. عالوه بر این جذب هوا از جذب مایع خیلی‬
                                 ‫ساده تر است .‬


‫ساموئل اون ویر، فیلسوف، انسان شناس، و محقق امور جنسی و روانشناس بخش مطالعات‬
‫جنسی، در کتاب خود با عنوان "یادگیری علوم فردی" در مورد این هوای سرد جذب شده‬
 ‫تصریح می دارد که: " در خصوص افرادی که به شخصه استمناء می کنند، به راحتی می‬
‫توان گفت که چه ایرادی می تواند بوجود آید. زمانی که آنها خود ارضایی می کنند،‬
  ‫در حال ارتکاب به جرم در برابر طبیعت هستند. وقتی انزال به واسطه خود ارضایی‬
‫پدید می آید، حرکات کرم وار جذب ایجاد می شوند که این حرکات برای هر مردی کامال‬
‫ً‬
‫قابل درک و تشخیص است و به واسطه ی تاثیر خالی بودن کیسه های منی، این کیسه ها‬
 ‫سعی می کنند تا خود را پر کنند و به همین دلیل هوای مرطوب از طریق آلت تناسلی‬
   ‫مرد با همان حرکات کرمی شکل، جذب می شود. این سیگنال ها به مغز فرستاده می‬
  ‫شوند، به همین دلیل مایع مغزی زیادی در این میان از بین می رود، و در نتیجه‬
  ‫فرد از نظر ذهنی خسته می شود. بد نیست بدانید که تعداد بیشماری از مردها به‬
‫دلیل عمل منفور خودارضایی دیوانه شده اند. مغزی که پر از هوا شود دیگر توانایی‬
  ‫تفکر ندارد و قابلیت های ذهنی خود را به طور 998% از دست خواهد داد. به همین‬
              ‫دلیل ما هم این عمل نادرست را 998% محکوم می کنیم .‬


‫اسپرم ها حاوی رمز ژنتیکی( ‪ DNA‬اسید دی اکسی ریبونوکلئیک)‪RNA ،Deoxyribonucleic Acid‬‬
‫یا اسید ریبونوکلویک)‪ ، (Ribonucleic Acid‬آنزیم ها، کلسیم، فسفر، نمک های بیولوژیک،‬
‫و تستوسترون می باشند. زمانیکه استمناء صورت می پذیرد، کلیه ی این اجزای حیاتی‬
  ‫از بدن فرد بیرون کشیده می شوند و اگر فرد در دوران بلوغ قرار داشته باشد،‬
 ‫امکان رشد کافی را پیدا نمی کند و نیرویی که در این مواد وجود دارد، جذب نشده‬
                          ‫و از بدن او خارج می شوند .‬


  ‫از آنجایی که میزان زیادی کلسیم به همراه منی از بدن خارج می شود، فرد احساس‬
  ‫خستگی شدید در استخوان ها می کند و ممکن است دچار کوفتگی پا شود. الزم به ذکر‬
 ‫است که استخوان های تنومند نشان دهنده ی میزان قدرت فرد هستند. همانطور که می‬
‫دانید گلبول های قرمز خونی و پالکت ها در مغز استخوان تولید می شوند. فرد جوانی‬
 ‫که خودارضایی می کند، اجازه نمی دهد که مایع مغز استخوان به خوبی شکل بگیرد و‬
   ‫باید تا آخر عمر خود شاهد عواقب آن باشد. زمانیکه فسفر بیش از حد طبیعی به‬
 ‫واسطه خودارضایی از بدن خارج می شود، مشکالت عصبی از قبیل رعشه برای فرد ایجاد‬
   ‫می شود. در زمان خود ارضایی لسیتین نیز از بدن خارج می شود که این امر سبب‬
 ‫فرسودگی سیستم عصبی می شود و به مرور زمان موجبات بیحالی، ضعف اعصاب و نهایتٌ‬
 ‫ا‬
                ‫مرگ تدریجی سلول های عصبی را فراهم خواهد آورد .‬


                       ‫تئوری های پوچ محققان جنسی نوگرا‬


           ‫دکتر اسـپایـتک متخصص برجسته کالبد شناسی امریکایی و رئـیس‬
             ‫جامعه عصب شناختی نیـویورک در کـتـاب خـود بـا عنوان‬
            ‫"انرژی خالق" اظهار میدارد کـه جنـون هـای متفاوتی بـه‬
           ‫واسـطه ی خـود ارضایی و آزار و اذیت های جنسی پدید خـواهد‬
          ‫آمـد، چراکه مایـع مـغزی ابتـدا سـرشـار از لسیـتـین است و‬
          ‫سپس بـواسطه انـزال غیـرمترقبه، از لسیتین خالی می شود. به‬
            ‫همین دلیل ارگان ها بـه جـای آن باید از سایر بافت ها و‬
                       ‫اعصاب موجود در مغز استفاده کنند .‬
              ‫در هـر بار انـزال مـردها چیـزی در حـدود 993 تا 991‬
  ‫میـلیون اسپرم به همراه مقادیر زیادی انرژی از دست می دهند. واقعً چه می شد‬
       ‫ا‬
 ‫اگر انسانها می دانستند که چگونه می توانند این انرژی را به جای خارج کردن از‬
   ‫بدن، در بدن خود ذخیره نمایند؟! نتیجه حتمً انسانی شبیه به سوپرمن می شد !‬
                  ‫ا‬


 ‫پروستات غده ای است که دقیقً در زیر گردنه ی مثانه قرار گرفته است؛ مایعی به‬
                          ‫ا‬
‫رنگ سفید کدر و لزج ترشح می کند که به عنوان وسیله ای برای انتقال اسپرم ها به‬
 ‫شمار می رود. این غده تقریبً در سن 81 سالگی به مرحله ی رشد کامل خود می رسد.‬
                          ‫ا‬
  ‫زمانیکه فرد پیش از رسیدن به بلوغ کامل (در مردان سن 81 سالگی) دست به خود‬
  ‫ارضایی می زند، پروستات دچار ضعف و نقصان می شود و این امر سبب بروز اختالالت‬
‫مربوط به پروستات در سنین چهل سالگی به بعد می شود. این اختالل بدین شرح است که‬
 ‫غده ی پروستات بزرگ شده، راه خروج ادرار را مسدود می کند و فرد برای تخلیه ی‬
‫ادرار باید باالجبار از سند پزشکی استفاده کند. این عارضه درست مانند وازکتومی،‬
                        ‫سبب ایجاد ناتوانی جنسی می شود .‬


 ‫بد نیست بدانید بچه هایی که پدر آنها خودارضایی می کرده، نمی توانند در سالمت‬
‫کامل روحی و روانی به سر برند. آنها دارای بیماری های گوناگونی هستند چراکه از‬
                    ‫یک تخم نه چندان سالم بوجود آمده اند .‬


 ‫خود ارضایی همچنین در خانم ها هم دیده می شود و امری زجر آور و دردناک قلمداد‬
                                  ‫می شود .‬


 ‫خود ارضایی سبب ایجاد ناتوانی جسمی و انزال زوردس می شود. این امر به وفور در‬
                ‫میان مردهای سنین زیر 91 سال قابل مشاهده است .‬
    ‫ساموئل اون ویر در کتاب دیگر خود با عنوان " آموزش های بنیادین" در بخش‬
   ‫"نوجوانی" اینطور نوشته است که: "جرم های خاموشی وجود دارند و پی آمدهای‬
 ‫منفوری در پی آن گریبانگیر افراد می شود. اگر فرد مشکالت جنسی اش را مخفی نگه‬
  ‫دارد، مرتکب گناه می شود. اگر در مورد مشکالت خود اطالعات غلط بدهد نیز مرتکب‬
                             ‫جرم دیگری شده است ".‬


‫"فسادی که به واسطه خود ارضایی ایجاد می شود، قابلیت ها و توانایی های مغزی را‬
 ‫به طور کامل از بین می برد. افراد باید توجه داشته باشند که ارتباط تنگاتنگی‬
 ‫میان منی و مغز وجود دارد. مغز برای منی از اهمیت ویژه ای برخودار است و منی‬
  ‫هم برای مغز مهم است. مغز برای منی انرژی ایجاد کرده و سبب انتقال آنها می‬
 ‫شود، منی هم ذهن را تصفیه کرده و اگر در جهت درست هدایت شود، توانایی های آن‬
                             ‫را ارتقا میبخشد ".‬


  ‫"مطالعات فیلسوفانه ای که عمیقً بر روی عملکرد غده های درون ریز متمرکز شده‬
                       ‫ا‬
 ‫اند، بر این باروند که بدن طی فرایند خودانزالی انرژی بی شائبه ای را از دست‬
‫می دهد. چه بسیار افرادی زیادی با چهره های زیبا بوده اند که در اثر انجام این‬
‫کار زیبایی خود را از دست داده اند! چه بسیار مغزهایی که منحط و فاسد شده اند!‬
  ‫و ... همه و همه ی این وقایع به دلیل آن است که انزال در شرایط و موقیعت و‬
                        ‫زمان مناسب انجام نپذیرفته ".‬


  ‫"آمار و ارقام گویای این مطلب هستند که این روزها خود ارضایی در خانم ها و‬
   ‫آقایون جوان بیش از پیش باب شده است. بیمارستان های روانی مملو از زنان و‬
 ‫مردانی هستند که مغزشان به دلیل خودارضایی بیمار گشته. تیمارستان، مقصد نهایی‬
               ‫فردی است که به خودارضایی اعتیاد پیدا می کند ".‬


                             ‫خودارضایی در خانم ها‬


 ‫خودارضایی در خانم ها نیز به چشم می خورد و این امر، هم دردناک است و هم زجر‬
 ‫آور. برخی از مضرات در خانم ها و آقایون مشابه است: اختالل در رشد سیستم عصبی،‬
  ‫مغز، خستگی، از دست دادن انرژی و سر زندگی، کاهش قدرت حافظه و عدم تمایل به‬
  ‫جنس مخالف. در خانم ها شاهد ناباروری نیز خواهیم بود. بدترین پی آمدی که در‬
 ‫خانم ها می توان مشاهده کرد رفتارهای متعارض روانی-اجتماعی است. خانم هایی که‬
   ‫مرتکب این امر می شوند به مروز زمان نمی توانند با هیچ مردی ارتباط جنسی‬
  ‫برقرار کنند چرا که به تدریج توانایی های اولیه جنسی خود را از دست میدهند.‬
 ‫خانمی که خود ارضایی نمی کند، همچنان سرزندگی، زیبایی، برق چشمان، و توانایی‬
 ‫جذب باالی خود را حفظ خواهد نمود. خانم ها باید از مشاهده ی تصاویر محرک جنسی‬
  ‫خودداری کنند، در مکالمات مبتذل شرکت نکنند، و فقط با افراد شایسته ارتباط‬
                             ‫دوستی برقرار کنند .‬


                    ‫چگونه می توان از خودارضایی دست کشید؟‬


  ‫پیش از هر چیز باید بدانید که افراد زیادی به مراکزی که به این منظور دایر‬
 ‫شده، مراجعه کرده و حتی در موارد خیلی حاد و پیشرفته نیز موفق به جلوگیری از‬
           ‫این عمل غیر اخالقی شده اند. چرا شما یکی از آنها نباشید؟‬


 ‫باید یاد بگیرید که چگونه می توانید جلوی خود ارضایی را با استفاده از تکنیک‬
‫هایی که در جلسات آموزشی به شما تعلیم داده می شود، بگیرید. در اغلب این جلسات‬
         ‫مشاور سعی می کند تا ضمیر ناخودآگاه بیمار را به کار اندازد .‬
  ‫در این جلسات به شما آموزش می دهند که تمایال خودارضایی به عنوان یک عینینت‬
 ‫درونی هستند که به ذهن شما حمله ور می شوند. شما باید در مقابل آنها ایستادگی‬
‫کرده و اجازه ندهید که به درون ذهنتان نفوذ کنند. در ابتدا شاید انجام این کار‬
‫قدری دشوار باشد و این توانایی را نداشته باشید که فکرتان را بر روی چیز دیگری‬
‫متمرکز کنید؛ اما با تالش به راحتی می توانید آنرا تحت کنترل خود در آورید. شما‬
‫به راحتی قادر خواهید بود آنرا به طور کامل از زندگی خود حذف کنید. اگر فرد در‬
    ‫گذشته دائمً خودارضایی می کرده و سپس این کار را متوقف کند، خودش متوجه‬
                                 ‫ا‬
  ‫تغییرات بوجود آمده در زندگی اش خواهد شد و می تواند مقادیر زیادی انرژی و‬
 ‫توانایی های ذهنی اش را ذخیره کرده و بدون احساس هیچ گونه ترس و واهمه ای با‬
                           ‫حقایق زندگی روبرو شود .‬


                                ‫سایر راههای جلوگیری :‬


‫آدات سالم را در خود تقویت کنید: از تصاویر محرک جنسی اجتناب کنید، به جوک های‬
 ‫مبتذل گوش ندهید، دوستان سالم برای خود انتخاب کنید و از پوشیدن زیر پوش های‬
                        ‫تنگ و چسبان خودداری نمایید .‬

 ‫از مصرف بیش از اندازه ی گوشت گاو، به ویژه در وعده غذایی شام خودداری کنید.‬
              ‫مصرف یک وعده غذای حیوانی آن هم در نهار کافی است .‬
‫مقاالت مختلفی که در این سایت پیرامون روابط میان زن و مرد وجود دارد را به دقت‬
              ‫مطالعه کنید تا آگاهی های کلی شما ارتقا پیدا کند .‬

  ‫توجه: نظرات ارائه شده توسط کاربران صرف ً دیدگاه شخصی آنها بوده و سایت مردمان هیچگونه‬
                        ‫ا‬
                            ‫مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.‬
    ‫لطف ً برای حمایت از ما و پیوستن به صفحه مردمان در فیس بوک روی لینک زیر کلیک کنید:‬
                                           ‫ا‬
                                     ‫ارسال مقاله‬       ‫‪‬‬
                                           ‫چاپ‬    ‫‪‬‬
                              ‫آرشیو مقاالت سالمتی و بهداشت‬     ‫‪‬‬
                                          ‫امتیاز‬    ‫‪‬‬
                                       ‫عالقه مندی‬     ‫‪‬‬
                                            ‫نظرات‬
                                  ‫۰۰:۰۰ - ۸۰/۰۰/۰۲‬   ‫محسن‬
                                             ‫56‬
                                             ‫23‬
                                            ‫پاسخ‬
                                   ‫خیلی خوب بود ممنون‬
                                  ‫‪۲۰/۰۰/۰۸ - ۰۱:۵۰elia‬‬
                                              ‫94‬
                                              ‫12‬
                                            ‫پاسخ‬
         ‫این مقاله واقعا جالب و مهم بود و به شخصه تحت تاثیر قرار گرفتم. ممنون‬
                                  ‫۰۱:۰۰ - ۸۰/۰۰/۰۲‬   ‫وهاب‬
                                             ‫15‬
                                             ‫31‬
                                            ‫پاسخ‬
  ‫مقاله خیلی جالب و آموزنده ای بود، لطفا راجب روشهای درمان خود ارضای و نیز جبران‬
           ‫اثرات روی بدن هم مطالبی رو در سایت بزارید، باز هم تشکر می کنم.‬
                                     ‫۰۵:۰۰ - ۸۰/۰۰/۰۲‬   ‫ناهید‬
                                                 ‫951‬
                                                 ‫25‬
                                                ‫پاسخ‬
 ‫مردم خود ارضایی نکن چی کار کنن نه میشه ازدواج کرد .به خاطر مسائل دینی هم نمیشه با‬
                    ‫کسی بود پس جوانها راهی جز خود ارضایی ندارن‬
                                     ‫۲۱:۰۵ - ۸۰/۰۰/۰۲‬   ‫شروین‬
                                                 ‫34‬
                                                 ‫02‬
                                                ‫پاسخ‬
 ‫خیلی عالی بود من واقعا استفاده کردم من همیشه احساس ضعف میکردم با خوندن این مقاله‬
‫فهمیدم که همش مال خودارضایی هست.دستتوت درد نکنه با این مقاله هاتون واقعا جون ها رو‬
                                    ‫نجات میدین‬
                                      ‫۵۰:۵۰ - ۸۰/۰۰/۰۲‬   ‫سروش‬
                                                 ‫22‬
                                                 ‫151‬
                                                ‫پاسخ‬
 ‫خیلی خوب بود تشکر میگن برای رفع اعتیاد باید چیز دیگری براش پیدا کرد بنابرین بجای‬
       ‫این عمل ورزش رو اختیار کنید یا مثال کالسهای آموزشی‪please do nt try this action‬‬
                                   ‫‪۲۰/۰۰/۰۸ - ۰۵:۱۵yehamsafar‬‬
                                                  ‫11‬
                                                  ‫11‬
                                                ‫پاسخ‬
      ‫‪mercy bishtar bayesti dar pardakhte ingone masael takahsosi vared shod YEHAMSAFARE JAVAN‬‬
                                      ‫‪۲۰/۰۰/۰۸ - ۰۸:۸۲roomi‬‬
                                                  ‫42‬
                                                  ‫41‬
                                                ‫پاسخ‬
  ‫خیلی عالی بود و اشاهلل باعث این بشه که این مطلب هرچه زودتر روی افراد بیمار تآثیر‬
                                     ‫مثبت بذاره.‬
                                      ‫‪۲۰/۰۰/۰۸ - ۰۰:۱۵REZA‬‬
                                                  ‫01‬
                                                  ‫61‬
                                                ‫پاسخ‬
                                               ‫ممنون‬
                                     ‫۰۰:۱۰ - ۰۰/۰۰/۰۲‬   ‫مهران‬
                                                 ‫51‬
                                                 ‫52‬
                                                ‫پاسخ‬
         ‫ورزش را هم در مورد تغییر تمایالت از جنسی به قدرتی باید ذکر میکردید‬
                    ‫... ۰۸:۰۰ - ۰۰/۰۰/۰۲‬  ‫...حرف من ... حرف تو ... حرف ما‬
                                              ‫91‬
                                              ‫41‬
                                                ‫پاسخ‬
 ‫بعد اون مقاله ی اولی که در این باره دادین , این دومین مقاله ای هست که بسیار مفید‬
  ‫بود .. متاسفانه خیلی از جون ها و البته نوجوان ها بدلیل کم اطالعی یا بی اطالعی این‬
  ‫کار رو برای خود تبدیل به یک عادت کردن .. اگه ÷سر یا دختری که تازه داره به سن 38‬
 ‫سالگی وارد میشه و زمان اوج طوفان جنسی و فکری ش داره فرا میرسه , درباره ی این قبیل‬
‫موضوعات مهم توجیه بشه مسلما این کار رو برای خودش تبدیل به عادت نخواهد کرد !!!!! به‬
                                ‫امید عشقی همیشه بهاری‬
                                     ‫۰۰:۸۰ - ۰۰/۰۰/۰۲‬   ‫پارسا‬
                                                 ‫44‬
                                                  ‫9‬
                                                ‫پاسخ‬
 ‫مقاله خیلی جالب و پر باری هست ولی ای کاش توی مدارس ما به جای خیلی از مطالب بیهوده‬
             ‫ای که تدریس میشه کمی هم در مورد این مثائل توضیح داده میشد.‬
                                ‫۰۰:۸۵ - ۱۰/۰۰/۰۲‬   ‫احسان‬
                                            ‫61‬
                                            ‫61‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫با تشکر از مقاله تاثیر گذارتان لطفا\" اگر مراکز درمانی که در مقاله یاد شد وجود‬
                            ‫دارد معرفی کرده و نام ببرید‬
                                  ‫‪۲۰/۰۰/۰۱ - ۰۰:۸۸O‬‬
                                            ‫32‬
                                            ‫41‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫با این وضع من امیدی به هیچی ندارم که چون تا اآلن خودم رو به اندازه ی کافی نابود‬
                                       ‫کردم!‬
                             ‫۸۰:۰۰ - ۱۰/۰۰/۰۲‬  ‫امیر پرویز‬
                                           ‫74‬
                                           ‫91‬
                                           ‫پاسخ‬
‫فکر نمیکنید سرکوب میل جنسی در شرایط فعلی جامعه ایران خیلی بدتر از خود ارضایی باشه؟‬
                                    ‫راه حل چیه؟‬
                                ‫۱۰:۱۰ - ۱۰/۰۰/۰۲‬   ‫مسعود‬
                                            ‫03‬
                                            ‫71‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫اگر این یک مقاله علمی هست باید منبع و مرجع آن نیز باشد و من فکر می کنم این مغاله‬
                                 ‫بسیار افراتی است‬
                                 ‫۰۰:۱۰ - ۱۰/۰۰/۰۲‬  ‫لیال‬
                                            ‫43‬
                                            ‫72‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫با سالم خدمت دوستان خوب مقاله جالبی بود و خیلی چیزهاش درسته ولی من همه مطالب را‬
 ‫قبول ندارم. من ازدواج کرده ام و لذت سکس با شوهرم را را میشناسم. ولی همون طور که‬
 ‫فروید میگه خودارضایی مثل سکس آدم با خودشه و از اونجایی که هر کسی خودشو خیلی دوست‬
 ‫داره از این کارخیلی لذت میبره. فقط نباید به صورت عادت دربیاد. وگرنه لذتش ارگاسمش‬
                                  ‫از سکس بیشتره.‬
                                ‫‪۲۰/۰۰/۰۱ - ۰۳:۸۱snake‬‬
                                            ‫42‬
                                            ‫33‬
                                           ‫پاسخ‬
           ‫سالم. خیلی عالی بود. ولی حیف که دیر بود. راه جبران هم داره؟:-‪! S‬‬
                               ‫۰۰:۱۰ - ۳۰/۰۰/۰۲‬  ‫سیاووش‬
                                           ‫92‬
                                           ‫71‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫اگه میشه در مورد اینکه چه طور میشه بعد از ترک این عمل مضرات و اثراتش رو از بینبرد‬
                                   ‫هم توضیح بدبن‬
                                ‫۰۱:۰۵ - ۰۰/۰۰/۰۲‬   ‫فرشاد‬
                                            ‫81‬
                                            ‫91‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫طی تحقیقاتی که من توی پایان نامم داشتم یکی از عوامل اصلی ریزش موی سر بخصوص موی سر‬
                  ‫مردان خود ارضایی بیهوده ومضر مردان وزنان میباشد‬
                                ‫۰۸:۸۰ - ۰۰/۰۰/۰۲‬   ‫بهزاد‬
                                            ‫01‬
                                            ‫22‬
                                           ‫پاسخ‬
                   ‫مرسی خیلی خوب بود.انشاهلل بیشتر شود مطالب در این زمینه‬
                                        ‫۸۰:۰۰ - ۰۰/۰۰/۰۲‬   ‫مریم‬
                                                    ‫14‬
                                                    ‫91‬
                                                   ‫پاسخ‬
    ‫مقاله خوب بود ولی باید گفت االن امکان ازدواج به سختی فراهم میشه و در عین حال‬
‫احساسات جنسی به قوت به کارشون ادامه می دن.به خاطر مسائل شرعی و انسانی هم نمی شه با‬
             ‫کسی بود.بنابراین به غیر خود ارضایی گه گاه چارهای میمونه؟‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۰۲ - ۰۸:۰۸Reza‬‬
                                                     ‫51‬
                                                     ‫11‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫با سالم مقاله جالبی بود لطفا در مورد راه های جبران اثرات سوء این کار هم بنویسید‬
                                        ‫۰۸:۰۰ - ۲۰/۰۰/۰۲‬   ‫سارا‬
                                                     ‫8‬
                                                    ‫21‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫سالم.از توجه شما به این موضوع بسیار مهم که گریبانگیر بسیاری از جوانهاست ممنونم.با‬
                               ‫آرزوی موفقیت برای شما.‬
                                        ‫۰۰:۸۵ - ۰۰/۰۰/۰۲‬   ‫حمید‬
                                                    ‫01‬
                                                    ‫53‬
                                                   ‫پاسخ‬
                                                ‫عالی بود‬
                                       ‫۰۰:۱۰ - ۰۰/۰۰/۰۲‬    ‫شهرزاد‬
                                                     ‫8‬
                                                    ‫31‬
                                                   ‫پاسخ‬
                                         ‫خیلی خوب بود ممنون‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۰۰ - ۰۳:۸۳neda‬‬
                                                     ‫32‬
                                                     ‫21‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫سالم مطالب آموزنده ای بود براتون آرزوی موفقیت می کنم. دستتون درد نکنه. در جواب لیال‬
‫باید گفت ایشون شلید سکس درستی با همسرشون نداشتند وگرنه کامال واضحه که سکس با یه جنس‬
                        ‫مخالف خیلی لذت بخش تره تا با خود آدم.‬
                                         ‫۲۰:۵۵ - ۰۰/۰۰/۰۲‬    ‫رضا‬
                                                     ‫7‬
                                                     ‫51‬
                                                   ‫پاسخ‬
                                                ‫جالب بود‬
                                      ‫‪۲۰/۰۰/۰۰ - ۰۲:۰۱mehrdad‬‬
                                                     ‫9‬
                                                     ‫42‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫‪kheyli khob bod vali dir ma dige darim nabod mishim vali man migam adam onghadr khodesho mashghole‬‬
‫‪zendegi va kar kone ke agar ye yjaye khali peyda kard onam ba tarafe moghabelesh ma pesarim vali dokhtara‬‬
                                   ‫?‪be khatere bazi masael chi kar konan‬‬
                                         ‫۰۰:۸۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬    ‫علی‬
                                                     ‫51‬
                                                     ‫7‬
                                                   ‫پاسخ‬
     ‫لطفا در صورت امکان در مورد راههای درمان انزال زودرس هم مقاالتی تهیه نمائید‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۵۰ - ۰۰:۰۱rania‬‬
                                                     ‫21‬
                                                    ‫91‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫عالی بود. ممنون. لطف ً در مورد مضرات تماشای تصاویر پورنوگرافی به صورت مکرر هم مطلب‬
                               ‫ا‬
         ‫علمی بنویسید و اینکه آیا برای افراد متأهل هم مضر است؟ مؤید باشید‬
                                       ‫‪۲۰/۰۰/۵۸ - ۰۱:۰۵matina‬‬
                                                    ‫43‬
                                                    ‫41‬
                                                  ‫پاسخ‬
    ‫من وقتی مقاله رو خواندم حالم بد شد چون من از 1 سالگی این کارو میکردم و خودم‬
 ‫نمیدونستم این کارم حودارضایی محسوب میشه من االن 91 سالمه 3 ماه پیش وقتی فهمیدم که‬
‫تا حاال خودارضایی میکردم داشتم دیوانه میشدم و 3 ماهه کنار گذاشتم ولی خیلی میترسم از‬
 ‫تاثیراتی که ممکنه روم گذاشته باشه خواهش میکنم کمکم کنید من به هیج کس نمی تونم بگم‬
                                    ‫خیلی میترسم...‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۵۸ - ۵۰:۱۰azar‬‬
                                                    ‫71‬
                                                    ‫11‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫‪salam. man az bachegi in karo mikardam va nemidonestam ke in che kariye va taghriban 1-2 sale fahmidam‬‬
‫‪ama nemitonam az dastesh khalas sham chon behesh vaghan adat kardam. be khatere hamin mozo moshkelati‬‬
                                    ‫?‪ham daram. bayad chi kar konam‬‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۵۸ - ۰۰:۸۳yas‬‬
                                                    ‫91‬
                                                    ‫21‬
                                                  ‫پاسخ‬
                                  ‫کمک کنید ترکش کنم.نمی تووونم‬
                                    ‫:: ‪۲۰/۰۰/۵۸ - ۰۰:۰۰:: My View‬‬
                                                    ‫23‬
                                                    ‫91‬
                                                  ‫پاسخ‬
   ‫"به جوک های مبتذل گوش ندهید" !!!! ... بعضی جاهاش واقع ً خنده داره ! زیادی شلوغش‬
               ‫ا‬
                                        ‫کردید!‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۵۰ - ۵۰:۵۰omid‬‬
                                                    ‫22‬
                                                    ‫9‬
                                                  ‫پاسخ‬
  ‫سالم خیلی ازتون ممنونم. این مقاله بدون شک پر سود ترین مطلب برای من تو تمتم عمرم‬
 ‫بود. ولی به گذشته که فکر میکنم میگم چرا تو 18 سالگی کسی چیزی به ما نگفت چرا تو 81‬
 ‫سالگی بعد تباه کردن خودم باید اینا رو بفهمم. با خودم عهد بستم دیگه این کارو نکنم.‬
          ‫این مقاله شاید زندگی منو عوض کنه. مرسی "مردمان" مرسی دوست دارم‬
                                        ‫۱۱:۸۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬   ‫لیال‬
                                                    ‫63‬
                                                    ‫33‬
                                                  ‫پاسخ‬
‫مزخرف ترین مقاله ای بود که تا حاال خوندم بدون ماخذ یا منبع علمی امیدوارم بقیه مقاله‬
                       ‫های سایت شما به این صورت نبوده باشند‬
                          ‫۸۰:۳۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬   ‫سیاوش. یک روانشناس بالینی‬
                                                 ‫03‬
                                                 ‫22‬
                                                  ‫پاسخ‬
    ‫از دید من این مقاله یک مقاله غیر علمی است چون فاقد منابع معتبر است. از دید‬
 ‫روانشناسی رشد خود ارضایی در دوره نوجوانی نشانه رشد بهنجار است و تنها اگر به صورت‬
‫عادت در بیاید و در روند عادی زندگی مشکلی ایجاد کند و موجب مشغله ی ذهنی دائم شود می‬
 ‫تواند اندکی مشکل ساز شود ضمن اینکه روانپزشکان بر این باورند که تنها افراط در این‬
               ‫کار است که می تواند پیامدهای منفی داشته باشد. با سپاس‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۵۱ - ۰۸:۸۱omid‬‬
                                                    ‫72‬
                                                    ‫61‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫سالم در جواب لیال باید بگم مطمئنا ایشون درد روانی عذاب آور خود ارضایی رو نکشیدن که‬
   ‫اینو مزخرف خطاب میکنن و باز هم مطمئنا ایشون هیچ اطالعاتی در زمینه ی زیست شناسی‬
  ‫ندارن . من که دانشجوی زیست هستم باید عرض کنم این مقاله کامال علمی و صحیح هست. در‬
  ‫جواب سیاوش عزیز عرض می کنم لذت همیشه اعتیاد آور است مگر اینکه فرد یقین پیدا کند‬
 ‫این لذت پیامد های منفی در پی خواهد داشت ولی مسله همین جاست . کدوم یک از پسرای 18‬
 ‫ساله االن از مضرات خود ارضایی اطالع دارن . مطمئنا هیچ کدام ! خود شما در آخر سخنتون‬
 ‫میگین افراط پیامد منفیخواهد داشت پس نمی تونین این مقاله رو اشتباه و غلط خطاب کنین‬
 ‫. من سعی می کنم منابع این مقاله رو با کمک اساتیدم پیدا کنم . این مقاله کامال منطبق‬
 ‫بر علم زیست شناسی است که تنها این رشته صالحیت اظهارنظر درباره ی این مقاله رو داره.‬
     ‫بعد روانشناسی هیچ سر رشته ای در باره ی هورمون ها و تاثیر اونها نداره مرسی):‬
                                 ‫‪۲۰/۰۰/۵۱ - ۰۳:۵۰omid‬‬
                                             ‫51‬
                                             ‫51‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫بازم سالم این هم تعداد منابع کافی برای موضوعات پیچیده که اصال تو خود مقاله بود .‬
  ‫ازدواج موفق" اثر اون ویر" یادگیری علوم فردی " اثر اون ویر" انرژی خالق" اثر دکتر‬
 ‫اسپایتیک" آموزش های بنیادی نوجوانی" اثر اون ویر" تعدادی از موضوعات هم اصال احتیاجی‬
  ‫به منابع ندارن. تعداد دیگه هم که اگه تجربی خونده باشین تو کتب دبیرستان به اونا‬
 ‫اشاره شده از جمله درباره ی هورمون های مالتونین و تستسترون تعداد دیگه رو هم من بعدا‬
 ‫همین جا براتون میارم. ولی اعتراف میکنم لحن نویسند کمی جانبدارانه بود با کمی اغراق‬
   ‫اما با این حال بهتره به جای ایرادات غیر علمی بودن(هرچند به اندازه ی کافی علمی‬
  ‫هست)به این جنبه نگاه کنیم که مقاله چقدر میتونه نوجوانان غیر آگاه در اثر اشتباه‬
        ‫والدین رو آگاه تر کنه. هر چند میدونم ترکش سخته ولی ممکنه باور کنین!‬
                                 ‫‪۲۰/۰۰/۵۱ - ۰۳:۸۳mahta‬‬
                                             ‫41‬
                                             ‫9‬
                                           ‫پاسخ‬
      ‫واقع ً مقاله ی خوبی بود و این که بیشتر درباره ی راه های درمان توضیح دهید‬
                                       ‫ا‬
                                ‫۰۱:۸۵ - ۳۵/۰۰/۰۲‬  ‫الینا‬
                                            ‫61‬
                                            ‫31‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫به نظر من این مقاله نمی توننه صد در صد درست باشه چون خیلی از آقایونو می شناسم که‬
  ‫زیر 81 سال ازدواج کردن و بچه های سالم داشتن و ترک چنین کاری از نظر من مثل اینکه‬
 ‫بگن هر وقت تشنت شد هرگز آب نخور اگه یه بار نخورم برای بار دوم دیگه نمی تونم و یه‬
‫چیز دیگرو هم متوجه نمی شم فرق بین این عمل با عمل سکس که این روزا شکلش تغییر کرده و‬
‫حتی اسباب بازی هایی داریم که خانوما می تونن از اون در عمل جنسی استفاده کنن و همه ی‬
       ‫کارو به همسرشون واگذار نکن پس اونام باید از نظر ذهنی خسته بشن دیگه؟؟‬
                                 ‫‪۲۰/۰۰/۵۳ - ۰۱:۵۳shany‬‬
                                             ‫81‬
                                             ‫81‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫من این مطلب و قبول ندارم، من در کشورى بزرگ شدم که آدم رو تشویق بخود ‪ erzaii‬میکنن و‬
  ‫ِ چه جورى بیشتر تحریک میشه، و‬ ‫باور دارن آدم باید اول بدنه خودشو بشناس و خودش بدون‬
   ‫پسرها هم میتونن با این روش انضال ‪ zoodras‬رو درمان کنن، چطوره که خود ‪ erzaii‬فقط توى‬
 ‫ایران که یک کشور جهان سوم هست گناه ولى در کشورهاى پیشرفه آدم و تشویق میکنن بهش؟؟‬
                                 ‫۱۸:۲۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬  ‫محسن‬
                                            ‫02‬
                                            ‫11‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫سالم.من نمیدونم این مطالب که نوشتید منبع علمی داره یانه ولی به نظر من خودارضایی‬
 ‫واقعا چیز خیلی خیلی... مزخرفیه.مندر درشروع سن بلوغ فقط کمتر از تعداد انگشتان دست‬
 ‫اینکار احمقانه رو انجام دادم که االن که فکر میکنم میبینم خیلی احمق بودم وهیچ لذتی‬
             ‫نبردم ودوستان کوچکتر وهم سن خودم رو از این کار نهی میکنم.‬
                                ‫۰۰:۳۰ - ۲۵/۰۰/۰۲‬  ‫پریسا‬
                                            ‫71‬
                                            ‫31‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫با سالم خدمت همه کسانیکه این متن رو میخونن به نظر من این مطالب چه جنبه علمی داشته‬
 ‫باشه وچه نداشته باشه باالخره در جهت بهبود سطح وکیفیت زندگی خودمونه اگه کسی فکر می‬
‫کنه غیر ازاینه هر طوری که دوست داره عمل کنه ولی مطمئن باشه که سر خودش کاله نمی زاره‬
                                      ‫‪۲۰/۰۰/۵۲ - ۰۰:۵۰siaavash‬‬
                                                    ‫82‬
                                                    ‫32‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫متاسفانه رویکرد شما در این خصوص منشاء مذهبی دارد. عزیزی که این مقاله را نوشتید،‬
‫میدانی چه لطماتی به کسانی که آن را میخوانند و ناآگاهند وارد میکنی؟ دوستان را ارجاع‬
  ‫میدهم به سایت بی بی سی و سری گفتگوهای پزشکان و روان درمانگران جنسی تحت عنوان "‬
 ‫درگوشیها". از دیدگاه علم پزشکی خودارضایی نه تنها اشتباه نیست بلکه به هنگام نیاز و‬
 ‫عدم دسترسی به شریک جنسی توصیه هم میشود، منتها آقایان بهتر است در این زمینه افراط‬
  ‫نکنند چون احتماال باعث آسیب جسمی میشود، در مورد خانمها مشکل جسمی پیش نمیآید تنها‬
 ‫میتواند باعث عادت شود که البته خوب نیست. خود ارضایی باید در محیطی آرام و در آرامش‬
 ‫حداکثر انجام شود تا از آسیب زودانزالی به دور باشیم. عزیزان هر مطلبی را که شنیدید‬
                           ‫باور نکنید تا تحقیق نکردهاید.‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۵۰ - ۰۸:۸۰amir‬‬
                                                    ‫12‬
                                                    ‫12‬
                                                   ‫پاسخ‬
     ‫دوست عزیز شما دیدتون مذهبی است وافراط تو هر کاری زیان اوره .در این باره با‬
   ‫نظرسیاوش موافقم.شما بهتر بود به جای نگران کردن دوستان به این سری از سایت ها که‬
       ‫سیاوش خان فرمودندهم سری میزدید و انقدربا عجله اغراق امیز این مقاله رو‬
      ‫نمیدادید.دوست خوبم از لحاظ علمی نظر سیاوش 998 در 998 درست هست .موفق باشید‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۵۰ - ۰۰:۸۸amar‬‬
                                                    ‫11‬
                                                     ‫9‬
                                                   ‫پاسخ‬
‫‪man khodam az javani dochar in moshkel bodam va az shoma vaghean ,mamnonam ke rahnamaim kardin hata‬‬
 ‫‪agar maghaleye shoma janbeye elmi nadashtebashe vali kamelan az nazare ravani tasir gozare chon be nazar‬‬
 ‫‪man khoderzaii be elat barkhi moshkelat va adate ravanie bazam mamnonam ba arezoye movafaghiat baraye‬‬
                                                  ‫‪shoma‬‬
                                        ‫۰۰:۸۵ - ۰۵/۰۰/۰۲‬   ‫محمد‬
                                                    ‫21‬
                                                    ‫02‬
                                                   ‫پاسخ‬
‫با تشکر از تمام عزیزانی که در آماده سازی این مقاله زحمت کشیدن... ممنون از سایت خوب‬
                          ‫و ارزشمندتون ارادتمند شما محمد‬
                                 ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۸:۱۵An Unknown Reader‬‬
                                                    ‫71‬
                                                    ‫01‬
                                                   ‫پاسخ‬
   ‫این ها رو که همه کم یا زیاد می دانند و با خبر هستند پس شما روشهای جلوگیری و از‬
                                 ‫خودارضائی رو بگید‬

                                                 ‫پاسخ ها‬
                                         ‫۰۸:۵۰ - ۰۸/۵۵/۰۰‬   ‫علی‬
 ‫سالم یه ضرب المثل معروف ایرانی هست که میگه چرا عاقل کند کاری که باز اید پشیمانی.از‬
 ‫همین جمله میشه مسئله ی خود ارضایی رو به دین و مذهب ربط داد. ببینید من اصال به علمی‬
   ‫بودن این مقاله یا مفید بودنش کاری ندارم؛ولی در رابطه باخودم بعد از هر عمل خود‬
 ‫ارضایی یه احساس خاص پشیمانی و یه حس تنفراز خودم همچن حس خجالت از خدا بهم دست میده‬
   ‫اینکه چطور میشه حضور همه جانبه خدارو احساس کرد و بعد درمقابلش گناه کرد.شما فک‬
     ‫کنید این عملو درمقابل پدرو مادرتون انجام بدین.به نظرتون ایا جرات این کارو‬
  ‫دارین؟به طبع نمیتونین. دیگه چه برسه درمقابل خدا. من که تصمیم گرفتم دیگه اینکارو‬
  ‫نکنم اما بازم هردوسه هفته ای هوای نفسم بهم غلبه میکنه و... انشاهللا که سر دشمنتونم‬
                                     ‫نیاد خداحافظ‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۸۵ - ۰۰:۸۲roya‬‬
                                                    ‫01‬
                                                     ‫9‬
                                                   ‫پاسخ‬
                 ‫‪kheili matlabe amoozandeii bood...mamnoon az site amoozandatoon‬‬
                                      ‫‪۲۰/۰۰/۸۸ - ۰۰:۵۰ali‬‬
                                                 ‫12‬
                                                 ‫91‬
                                                ‫پاسخ‬
    ‫آقای سیاوش خان با احترام چطور شما حرف بی بی سی رو قبول دارین ولی ماخذی روکه‬
  ‫دوستمون امید جان آوردن رابدون اینکه مطالعه کنی قبول نداری چون تو دوست داری خود‬
  ‫ارضایی کنی خوب اگه فکر میکنی خوبه بکن به عزیزانت هم یاد بده ولی ذهنیت نوجوانها‬
                          ‫روخرا نکن مرسی (علی از اصفهان)‬
                                     ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۵۸:۸۸Celen‬‬
                                                 ‫52‬
                                                 ‫31‬
                                                ‫پاسخ‬
 ‫سالم، به نظر من این عمل ) ‪ (masturbation‬واقعا انرژی حیاتی انسان رو به تحلیل میبره این‬
  ‫کامال مشخص و جدی است و هرکس می تونه به خوبی این موضوع رو تشخیص بده چون در هر حال‬
  ‫عملی بر ضد طبیعت محسوب میشه. من با پشتکار و اراده تونستم این موضوع رو در سن 38‬
 ‫سالگی کنار بگذارم و واقعا از اون به بعد. احساس سالمت و شادابی می کنم البته خیلی در‬
  ‫این مورد مقاله خوندم و فکر میکنم زیاد در مجامع علمی از این کار نهی نشده اون هم‬
  ‫بدلیل اینه که هنوز خیلی از حقایق در این مورد ناشناخته مونده. مطالب خیلی خوبی در‬
  ‫این مورد در سایت پرسش و پاسخ دانشگاه کلمبیا وجود داره ‪ Go Ask Alice‬جدا از یافته های‬
 ‫علمی، احساس پوچی و تنهایی و احساس گناه بعد از این عمل واقعا تمام حس لذت کوتاه مدت‬
 ‫اون رو از بین می بره...ترک این کار واقعا امکان پذیره و ناممکن نیست فقط باید اراده‬
  ‫داشت و چند قدم کوچک برداشت از جمله : از موضوعات و مطالب اروتیک تا حد امکان دوری‬
 ‫کرد، تا حد امکان شب با خستگی و خواب الودگی به رخت خواب رفت و صبح بعد از بیدار شدن‬
   ‫سریع از تخت بیرون امد، مدت زمان دوش گرفتن تا حد امکان کوتاه باشد و سریع لباس‬
              ‫پوشیده شود. البته اراده مهمترین فاکتور خواهد بود. با تشکر‬
                                     ‫‪۲۰/۰۰/۸۱ - ۵۰:۵۸sevda‬‬
                                                   ‫9‬
                                                   ‫9‬
                                                ‫پاسخ‬
                ‫.‪vaghean matlabetoon ali va kheili daghigh bood hamash vagheiat dare‬‬
                                    ‫‪۲۰/۰۰/۸۳ - ۵۸:۰۱hassan‬‬
                                                  ‫9‬
                                                 ‫34‬
                                                ‫پاسخ‬
                                       ‫کارتون خیلی درسته‬
                                    ‫۰۵:۸۰ - ۳۸/۰۰/۰۲‬   ‫کریمی‬
                                                 ‫11‬
                                                 ‫7‬
                                                ‫پاسخ‬
  ‫با سالم به کسانی که زندگیشون را دوست دارندوبراشون اهمیت داره پیشنهادی که به شما‬
 ‫دوستان می تونم بدم اینه:کسی که به این کار عادت کرده نبایدخودرا سرزنش کندچون باعث‬
 ‫افسردگی خودشخص می شودبا روی اوردن به ورزش (مانندیوگا حداقل پیاده روی در پارک)ذهن‬
 ‫خود را پاک کنیدهر چنداین کار از لحاظ شرعی درست نیست ولی تا زمانی که می توانید خود‬
   ‫را کنترل کنید خود ارضایی نکنید با این روش فاصله ها زمانی خود ارضایی را افزایش‬
        ‫دهید.لطفانظر خود را بنویسید تا اطالعات من و سایر خوانندگان کامل شود‬
                                     ‫۰۵:۱۰ - ۳۸/۰۰/۰۲‬   ‫پوبا‬
                                                 ‫9‬
                                                 ‫01‬
                                                ‫پاسخ‬
          ‫لطفا در مورد جبران اثرات این کار مطالبی رو برا ایمیل کنید.ممنون.‬
                                    ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۸:۱۳arezoo‬‬
                                                 ‫21‬
                                                 ‫21‬
                                                ‫پاسخ‬
‫من فکر میکنم چیزهایی که تویه این مقاله درباره ی خودارضایی نوشته شده کامال به واقعیت‬
  ‫نزدیکه حاال چه علمی باشه چه نه و کسانی که قبولش ندارن یا به این درد مبتال نشدن یا‬
 ‫واقعا از اینکه این کارو کنن راضی هستن و نمیخوان ترکش کنن ونمیخوان مضراتش رو قبول‬
                                         ‫کنن‬
                               ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۸:۵۵arezoo‬‬
                                            ‫51‬
                                            ‫01‬
                                         ‫پاسخ‬
‫من خودم حدودا 1 سال بود که خود ارضایی میکردم دلیلشم رو هم اون موقع واقعا نمیدونستم‬
‫ولی االن کمش کردم و با مراقبتهای جدیه خودم وبا توجه به مقاله شما و مضرات این عمل که‬
             ‫روم تاثیر زیادی گذاشته حتما برای همیشه میخوام بزارمش کنار‬
                               ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۸:۸۳arezoo‬‬
                                            ‫41‬
                                            ‫01‬
                                         ‫پاسخ‬
  ‫درباره علت خود ارضایی هم باید بگم ال اقل خود من یه وقتهایی از روز به شدت به جنس‬
 ‫مخالف احتیاج پیدا میکردم و چون چاره ای نداشتم که خودم رو تخلیه کنم به این کار دست‬
 ‫زدم تا اونجایی که برام به یک عادت و نیاز روزانه تبدیل شد اما خوشبختانه با کمک خدا‬
 ‫تونستم ترکش کنم و مطمئن هستم هر کسی که این مشکلو داره اگه اراده کنه و از خدا کمک‬
                     ‫بخواد حتما میتونه کنار بزارتش و موفق بشه‬
                              ‫91‪۲۰/۰۰/۸۲ - ۵۰:۸۲marjan‬‬
                                            ‫02‬
                                            ‫61‬
                                         ‫پاسخ‬
 ‫با تشکر از مطالب اموزنده شما.من از 3 سالگی تا االن که 08 سالمه این کار و میکردم و‬
  ‫چند ماهه فهمیدم خود ارضایی است.میخوام ترک کنم ولی میترسم باعث از دست رفتن قدرت‬
‫جنسی من بشه؟؟مرا راهنمایی کنید .من واقعا هوشم کم شده و عصبی شدم.به هیچ کسم نمیتونم‬
     ‫بگم کمکم کنه.شما با ایمیل راهنماییم کنید.اثرات بد ان را چه جوری جبران کنم.‬
                                ‫۱۰:۸۰ - ۲۸/۰۰/۰۲‬  ‫مهدی‬
                                          ‫51‬
                                           ‫7‬
                                         ‫پاسخ‬
‫سالم.مقاله قابل تعملیه.گر چه که ممکنه بزگنمایی شده باشد ولی تجربه واقعی من که از سن‬
 ‫98 سالگی کم و بیش این کار رو میکردم خیلی از مضرات ان را االن که 33 سالم شده را لمس‬
  ‫میکنم ولی باید شرایط فردی و محیطی رو هم مد نظر داشت و یک راه کار عملی متناسب با‬
 ‫شرایط واقعی جامعه ارایه داد چون در صورت سرکوب اتش شهوت عالوه بر مضرات جسمی و روحی‬
  ‫امکان ارتکاب جرایم ناخواسته ای را فراهم میکند که چه بسا جبران ناپذیزتر از عوارض‬
  ‫قبلی باشد.چون برای خودم تجربه بسیار تلخی رخ داد که هنوز بعد از 91 سال مثل کابوس‬
 ‫روی روح وروانم وبعضا" زندگی زناشویم تاثیر گذار است. (چند وقت بود که خودارضایی را‬
   ‫ترک کرده بودم ولی تحت فشار بودم و در شرایط کامال تصادفی قصد تعرض به به یکی از‬
 ‫اشنایان را داشتم که به یک ابروزی و افتضاح واقعی تبدیل شد). البته شرایط جامعه فرق‬
‫کرده ولی واقعا" ارتباط سالم بین پسر و دختر سالمتی فرد و جامعه را تزمین میکنه پس همه‬
         ‫با هم بکوشیم این مهارت را به همدیگه بیاموزیم و ترویج بدیم. ممنون‬
                              ‫‪۲۰/۰۰/۸۲ - ۰۸:۱۰mojtaba‬‬
                                            ‫8‬
                                            ‫7‬
                                         ‫پاسخ‬
 ‫بهتر قسمت نظر دهی رو به صورت لینک کنید که برای ارسال نظر روی لینک کلیک شود و بعد‬
  ‫در پنجره ی باز شده نظر خودشون رو بدهند مزیت این کار اینه که خیلی از ارسال تشکر‬
                       ‫منصرف میشن و فقط پیغام الزم می فرستند‬
                               ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۰:۰۰nahid‬‬
                                            ‫7‬
                                            ‫2‬
                                         ‫پاسخ‬
   ‫خیلی عالی بود .ممنونم . ولی در مورد اثراتش در زتها بیشتر توضیح می دادین بهتر‬
‫بود.اونایی که خوندن بقیه رو هم آگاه کنن تا کار از کار نگذشته.به امی این که همه روح‬
                       ‫و تن وفکری سالم داشته باشن.موفق باشید‬
                               ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۵۰:۸۸amir m‬‬
                                            ‫5‬
                                            ‫3‬
                                         ‫پاسخ‬
  ‫اگر واقا بحث بحث ضرر و زیانه که چه آدم این کارو انجام بده چه نده متضرر میشه.اگه‬
  ‫انجام نده که دایم باید با مغزش بجنگه و کلنجار بره اگرم انجام بده که احتماال باید‬
  ‫چوب پشیمونی تکرار شوندشو بخوره در ضمن آدم با آدم و محیط با محیط فرق میکنه بعضیا‬
‫قدرت تخیل خیلی خیلی قوی ای دارن که تخیل و واقعیت براشون یکی میشه مثل مکتب سورالیسم‬
 ‫در ادبیات .من وقتی تهران بودم خیلی خیلی کم خود ارضایی داشتم چون اونجا همکاران زن‬
 ‫زیادی داشتم که با اونها ارتباط کالمی سالمی داشتم اما از وقتی اومدم تو یه شهر مذهبی‬
 ‫بسته این افکار خیلی خیلی بیشتر سراغم میاد.در ضمن انسان تنوع طلبه و حتا اگه همسرم‬
  ‫داشته باشه بعد یه مدت ارتباط جنسیش با اون تکراری و کسل کننده میشه .پس بهتره این‬
     ‫موضوع از دسترس روانشناسی که یه علمه خارج بشه و به دست فیلسوف ها سپرده بشه.‬
                                      ‫۳۸:۸۰ - ۰۸/۰۰/۰۲‬    ‫دانیال‬
                                                    ‫5‬
                                                    ‫3‬
                                                   ‫پاسخ‬
‫با عرض سالم و خسته نباشید به شما دوستان عزیز.این مقاله واق ً خوب بود اما 90% آنرا من‬
            ‫ا‬
 ‫می دونستم ولی از تکرار آن لذت بردم.من روانشناسی خوندم.و روشهایی برای ترک این عمل‬
              ‫بلدم اگر کسی دوست داره بیشتر بدونه پی ام بده من در خدمتم‬
                                         ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۵۵:۰۳m‬‬
                                                    ‫02‬
                                                     ‫4‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫من نگران اینده هستم لطفا به من بگویید چه بکنم تادر زندگی مشترک چه بکنم تا بامشکل‬
                                    ‫مواجه نشوم‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۰:۵۱gholi‬‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫6‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫ورزش ورزش ورزش نه هر ورزشی ورزشی که همه ی توان را بگیره که فرد فکر ش هم نکنه مثل‬
                                       ‫کشتی‬
                                        ‫‪۲۰/۰۱/۰۵ - ۵۵:۰۰sima‬‬
                                                      ‫3‬
                                                      ‫2‬
                                                   ‫پاسخ‬
                     ‫‪rahaye darmane asarate sooe in karo baram mail konid.mamnoon‬‬
                                       ‫‪۲۰/۰۱/۰۵ - ۰۱:۰۰sorena‬‬
                                                      ‫2‬
                                                      ‫2‬
                                                   ‫پاسخ‬
        ‫‪salam.matalebe jalebi bood,ba siyavasho leyla movaffegh nistam,,chon be nazare man yejoor‬‬
   ‫‪bahanast.motmaen bashid,,khoderzaee zararesh kheyli bishtaraz lezateshe,,va hichi mesle sex ba jense‬‬
  ‫‪mokhalef lezatbakhshtat nist,,oon khanoomam hatman nmidoone sex chiyeh ke gofte lezate khod erzaee‬‬
                           ‫,,‪bishtaraz sex ba shoharesheh,mer30 az matlabetoon‬‬
                                       ‫۱۸:۸۰ - ۰۰/۱۰/۰۲‬    ‫مرتضی‬
                                                    ‫41‬
                                                    ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫من 71 سالمه و تا حاال فکر نمی کردم که از نظر روانشناسی گاهی وقتها پیشنهاد بشه ولی‬
 ‫خیلی تعجب کردم زمانی که تو یکی از کتابهای دانشگاهی روانشناسی که اتفاقی دستم افتاد‬
 ‫خود ارضایی رو زیاد نکوهش نکرده بود و حتی مفید هم گفته شده بود. بنابراین مطمئنا یا‬
                 ‫از نظر علمی اختالف هست یا اینکه مطلب شما علمی نیست.‬
                                        ‫‪۲۰/۰۱/۰۰ - ۰۸:۱۰reza‬‬
                                                      ‫4‬
                                                      ‫4‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫از مطلب آموزنده و علمی شما بسیار ممنونم و به دوستانی که سایت بی بی سی اشاره دارند‬
  ‫می گویم که سعی کنید تنها به یک ماخذ علمی اتکا نکرده و مطالب دیگر را نیز مطالعه‬
                               ‫فرمائید . پیروز باشید‬
                                       ‫۵۵:۸۰ - ۰۰/۱۰/۰۲‬    ‫عرفان‬
                                                    ‫2‬
                                                    ‫8‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫‪manam movafegham vali nemishe ke hich vaght in karo anjam nadad taze ba jame'eyi ke ma darim mesle ine‬‬
 ‫‪ke joloye ye adame teshne ye livan abe khonak bezarimo behesh begim hagh nadari ab bokhori..bayad aval‬‬
                                ‫..‪rishe yabi konim badesh in harfo bezanim‬‬
                                      ‫????????۰۰:۳۰ - ۰۰/۱۰/۰۲‬
                                                    ‫51‬
                                                     ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫بابا ما یه عمره داریم اینکارو میکنیم همم میکنن حد اقل تو دوستای من بیشترشون....‬
 ‫شما با ایت حرفا فقط جوونارو افسردگی میکنین.. بجای این کارا راه حلشو نشون بدین(اگه‬
                  ‫بلدین) یا فقط میخواین بازدید سایت رو برین باال؟!!‬
                                         ‫‪۲۰/۰۱/۰۰ - ۰۸:۰۵m.d‬‬
                                                      ‫3‬
                                                      ‫4‬
                                                   ‫پاسخ‬
‫بسیار عالی بود اگه کسی در جوانی خودارضایی داشته باشد برای جلوگیری از عواقب آن چکار‬
                              ‫کند؟ لطفا راهنمایی کنید‬
                                        ‫‪۲۰/۰۱/۰۰ - ۰۲:۰۲reza‬‬
                                                      ‫2‬
                                                      ‫5‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫این که مقاله علمیه شکی نیست بله همه ما میدونیم این کار چه مضراتی داره ولی به نظر‬
 ‫من هر آدم سالم دارای میل جنسیه و هیچ وقت نمیشه این میل رو سرکوب کرد چطور میشه این‬
 ‫کارو انجام نداد ؟ شما مقاله رو نوشتین اما راه کار ها رو پیشنهاد نکردین حتی کسانی‬
 ‫که آگاهی الزم رو ندارن میتونن تجربی به مضرات استمنا پی ببرن مخصوصا در مورد پسرا که‬
‫با هر بار انزال مقدار زیادی از مواد مهم زیستیشون رو از دست میدن و در نهایت با شرطی‬
                         ‫شدن مغز به انزال زودرس دچار میشن‬
                                      ‫۵۸:۰۰ - ۰۵/۱۰/۰۲‬   ‫بی اطالع‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫3‬
                                                   ‫پاسخ‬
         ‫سالم خیلی خوب بود ولی اگر ممکنه در مورد از بین بردن عوارض توضیح دهید‬
                                        ‫‪۲۰/۰۱/۵۰ - ۰۳:۵۵nima‬‬
                                                     ‫8‬
                                                    ‫71‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫مطلب عالی بود, نه اینکه خیلی علمی بود یا همشو قبول داشتم,بلکه بخاطر اینکه تو این‬
   ‫مملکت بیمار ؛ هیچ روشی برای بحث و بررسی این تیپ مسایل وجود نداره چون به خیال‬
 ‫آقایون بررسی این موارد غیر اخالقیه!!! با اینکه به موارد گفته شده خیلی اعتقاد ندارم‬
   ‫ولی باید گفت دمتون گرم که حداقل پای خدا و پیغمبرو به این مقاله باز نکردید!!!!‬
   ‫پ.س.: مانند خیلی از افرادی که نظر دادند باید گفت: 8. راه دیگه ای برای ما وجود‬
      ‫نداره! تو ایران شما باید با خیاالت یه دختر یا پسر زندگی کنین تا با وجود‬
 ‫واقعیشون,اکثر دخترا و پسرا بدلیل ندیدن آموزشهای صحیح روش راه یافتن به قلب همو بلد‬
‫نیستن تا یه رابطه ی سالم داشته باشن چه برسه به رابطه ی جنسی!! 1.اگه راه دیگری سراغ‬
  ‫دارین ما سرتاپا گوشیم! البته بجز خودداری و توکل و نمازو روزه حج و زیارت و ....×‬
            ‫چون هیچ دخلی به هم ندارن - احتماال مرسی از توجهتون به نظرم...‬
                                        ‫۰۸:۰۰ - ۰۵/۱۰/۰۲‬   ‫عباس‬
                                                    ‫01‬
                                                    ‫3‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫سالم شاه مردا حضرت علی (ع) می فرمایند: (( نفست را مشغول بدار وگرنه او تو را مشغول‬
 ‫می دارد. )) ما روزانه مقداری انرژی در بدنمان آزاد می شود و این انرژی را با ذهن و‬
    ‫بدنمان مصرف می کنیم. به همین خاطر اگر خودمان را از نظر ذهنی و بدنی مشغول به‬
  ‫کارهایی که دوست داریم از قبیل مطالعه ی مطالبی که به آنها عشق می ورزیم و فعالیت‬
‫هایی که از انجامشون احساس قدرت، لذت، شادابی، بزرگی و در یک عبارت احساس (( رفاقت با‬
   ‫خدا )) می کنیم می توانیم از این فاجعه پیش گیری و یا آن را ترک کنیم. من با ‪gholi‬‬
 ‫موافقم. ورزش انرژی هنگفتی رو می سوزونه مثل کشتی و ورزشهای رزمی و ... پس اگر زیاد‬
                  ‫مطالعه نمی کنیم در آن صورت زیاد فعالیت بدنی کنیم.‬
                                       ‫۱۱:۸۵ - ۵۵/۱۰/۰۲‬   ‫افشین‬
                                                    ‫3‬
                                                    ‫3‬
                                          ‫پاسخ‬
‫سالم احتماال خودتون هم میدونین زیاده روی کردین این مضراتی که گفتین از اصابت بمب خوشه‬
  ‫ای هم بر نمیاد به هر حال مثل همه کارهای دیگه نظیر کم خوابی و بد غذا خوردن ، بی‬
                            ‫تاثیر نیست ولی دیگه اینجوری‬
                                ‫‪۲۰/۰۱/۵۵ - ۰۵:۰۰arezoo‬‬
                                            ‫41‬
                                             ‫6‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫بی خیال بابا بریم با هر کس و ناکسی رابطه بر قرار کنیم ضررش کمتره؟؟ من که تا حاال‬
                       ‫هیچیم نشده از این به بعد هم خدا بزرگه‬
                               ‫‪۲۰/۰۱/۵۵ - ۰۳:۱۰mahmood‬‬
                                            ‫5‬
                                            ‫3‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫من در سن 18 سالگی واقعا مضراتش رو حس میکنم و به شدت از انجام این عمل پشیمونم ولی‬
 ‫هر دفعه میخوام دیگه واقعا ترکش کنم به یه مشکلی بر میخورم که نمیشه به همه جا آسیب‬
                           ‫میزنه . خواهشا نکنین این کارو‬
                                ‫‪۲۰/۰۱/۵۸ - ۰۵:۸۳narges‬‬
                                            ‫6‬
                                            ‫3‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫خوشبختانه تا حاال تجربه نکردم. ولی فکر نمی کنم لذتش از ارتباط با جنس مخالف بیشتر‬
  ‫باشه. علمی یا غیرعلمی بودن, افراطی یا غیرافراطی بودن خیلی مساله مهمی نیست, مهم‬
‫اینه که همه تا حدودی با مضراتش آشنا هستیم شاید این تلنگری باشه برای کسانی که واقعا‬
 ‫این عادت زندگیشونو فلج کرده. یه رفیق خوب و سالم گیر بیارید و پاسخگوی میل جنسیتون‬
‫باشید. آقایون ایرانی که می گن باید ریشه یابی بشه, اینو بدونن که یه مشکل عمده همینه‬
‫که خود اونها وجود میل جنسی در خانمها رو انکار می کنند و یا داشتن این رابطه را برای‬
 ‫خودشون یک حق و برای اونها قبیح می دونن!!! درست و سالم فکر کنیم . سکس با هر انسانی‬
                                     ‫زیبا نیست.‬
                                ‫۱۸:۱۰ - ۸۵/۱۰/۰۲‬  ‫مهران‬
                                            ‫9‬
                                            ‫4‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫با سالم.من با نظر برخی از دوستان که میگن مقاله رنگ و بوی تعصبات جاهالنه مذهبی داره‬
‫موافقم.مخصوصا جایی که میگه اخ و عاقبت کسی که خود ارضایی میکنه تیمارستانه حرف مزخرف‬
‫و کامال بی ربطیه و کامال نویسنده این مقاله مغرضانه نوشته از طرف دیگه هیچ اشاره ای به‬
 ‫این موضوع نمیکنه که با این وضع جامعه و خفقانی که حاکمه جوانان بیچاره چه کار دیگری‬
                                  ‫میتونن انجام بدن.‬
                                ‫۲۱:۸۰ - ۸۵/۱۰/۰۲‬  ‫مریم‬
                                            ‫7‬
                                            ‫4‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫مطلب فوق العاده جالبی بود. کاش ما انسانها می فهمیدیم که خداوندی که اینقدر داناست‬
   ‫هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. پس ما انسان ها باید غریزه جنسی را که یک غریزه‬
  ‫طبیعی است از راه صحیح آن ارضاء شود و البته از این طریق لذت بیشتری هم خواهیم برد‬
                                ‫‪۲۰/۰۱/۵۰ - ۰۸:۸۰system‬‬
                                            ‫9‬
                                            ‫4‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫اوال مقالتون هیچ جای انتقادی نگذاشته! چون عین حقیقته! ولی متاسفانه بعضی افراد که‬
‫سخته براشون با واقعیت روبرو بشن، نمیخوان قبول کنن! و بهانه میکنن که منبعش از کجاس!‬
  ‫من خودم االن 31 سالمه و هم دچار افرسدگی، ضعف قوای جسمانی، ضعف تمرکز ذهنی، و دچار‬
 ‫اختالل گردش خون و همچنین رنگ پریدیگی شده بودم و وقتی به یک روانشناس مراجعه کردم ،‬
   ‫تونستم با راهنماییهای ایشان خودارضایی را کنار بگذارم. و االن به یک انسان شاد و‬
 ‫هدفمند و پرانرژی مبدل شدم. درسته که بین روانشناسان و محققان در هر زمینه ای اختالف‬
 ‫نظر وجود داره چه بسا که بین فتوا دهندگان هم همین اختالف نظر هست و هیچ انسان عاقلی‬
   ‫هم منکر قرآن و خدا نیست که حتی آمیزش در حین قاعدگی را منع کرده نه به خاطر گناه‬
                     ‫بلکه به خاطر ضررهایی که برای مرد وجود داره.‬
                                ‫‪۲۰/۰۱/۵۰ - ۰۰:۰۰marjan‬‬
                                                     ‫02‬
                                                      ‫2‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫درسته که تو مقاله کمی اغراق شده بود ولی نمی شه مضرات استمنا رو انکار کرد. همه دختر‬
‫پسرایی که نظرشون رو دادند به یه درد مبتالن "تنهایی" اگه هر کس یه شریک و همراه داشته‬
   ‫باشه که هیچ چیزو ازش دریغ نمی کنه چه احتیاجی به این کاراست. دست از فرهنگ های‬
                    ‫پوسیده دستو پاگیر برداریم و به داد هم برسیم‬
                                        ‫۰۵:۰۰ - ۰۵/۱۰/۰۲‬    ‫آرمیک‬
                                                     ‫4‬
                                                     ‫6‬
                                                    ‫پاسخ‬
  ‫ترکش خیلی سخته خیلی سختتتتتت با این که میدونم چقدر مضره ولی تا حاال که نشده کامال‬
                                      ‫ترکش کنم‬
                                       ‫‪۲۰/۰۱/۵۱ - ۵۸:۱۱Mostafa‬‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫5‬
                                                    ‫پاسخ‬
         ‫این مقاله واقعا جالب و مهم بود و به شخصه تحت تاثیر قرار گرفتم. ممنون‬
                                        ‫۵۸:۵۰ - ۳۵/۱۰/۰۲‬    ‫محمد‬
                                                     ‫4‬
                                                     ‫31‬
                                                    ‫پاسخ‬
           ‫اتقوهللا(از خدا بترسید!!!) همین شما را کافیست برای ترک اعمال ناشایست‬
                                        ‫‪۲۰/۰۱/۵۰ - ۵۵:۸۰yaser‬‬
                                                       ‫3‬
                                                       ‫3‬
                                                    ‫پاسخ‬
    ‫‪vagean ali bud in ye moshkele asasiye ke tu jamee ma vojud dare che pesar va dokhtar geriban gire in‬‬
                    ‫‪moshkelan fagat ba iman va namaz khundan mituni inkaro tark konin‬‬
                                        ‫۰۰:۵۰ - ۰۸/۱۰/۰۲‬    ‫مرلین‬
                                                     ‫41‬
                                                     ‫3‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫تمام حرفاتون قبول. ولی کنترل و خویشتن داری و ارتباط با خدا و ... (هر راهی بجز سکس‬
  ‫طبیعی) تا کی قابل استفاده است ؟ قدیما باید تا 91 سالگی خودشونو نگه میداشتند ولی‬
  ‫حاال ممکنه تا 91+ هم هنوز موقعیت ازدواج پدید نیاد !!! (پیغمبر و اماماش که معصوم‬
 ‫بودن ؛ هم برای دوری از سکس تا آخر عمر خویشتن داری نکردن و حتی یارانشون رو که سعی‬
 ‫در خاجه کردن خودشون داشتن تا دیگه نیاز جنسی نداشته باشن ؛ از اینکار نهی کردن !!!)‬
                         ‫بنظر من بهترین راه سکس طبیعی است.‬
                                        ‫‪۲۰/۰۱/۸۵ - ۰۸:۵۰kamyar‬‬
                                                       ‫2‬
                                                       ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫‪man 16 salame be ta alan bishtar az 20 dafe khastam tark konam natoonesam akhe nemishe!! shoma age rahi‬‬
                                          ‫.‪baladin komak konin‬‬
                                        ‫‪۲۰/۰۱/۸۵ - ۵۵:۰۰minoo‬‬
                                                      ‫1‬
                                                     ‫71‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫سالم به همه دست اندرکاران سایت مردمان عزیز و خسته نباشید به خاطر تالشها و اطالع رسانی‬
  ‫خوبتان .من به هر که می رسم سایت شما رو معرفی می کنم چون از سایتهای خوب روزگاره‬
   ‫اینترنت هستش . با تشکر به خاطر مطلب خوب و آموزنده ای که گذاشتید ان شاهلل که همه‬
 ‫جوانها از این نیرو در راستای زندگی بهتر و هوشمندانه استفاده کنند. من تعجب می کنم‬
 ‫از همه دوستانی گفتند این مطلب منبع علمی نداره به نظر من حتی اگر علمی هم نباشه باز‬
   ‫هم منطقی هست. در هر صورت من منابعی را در رابطه با همین مطلب از خود مطلب برای‬
‫دوستانی گذاشتم که درخواست منبع کردند. 8)ساموئل اون ویر، فیلسوف، انسان شناس، و محقق‬
‫امور جنسی و روانشناس بخش مطالعات جنسی، کتاب "یادگیری علوم فردی" 1)ساموئل اون ویر ،‬
 ‫کتاب "در بخش 0 ازدواج موفق" 3) ساموئل اون ویر ، کتاب " آموزش های بنیادین" در بخش‬
   ‫"نوجوانی" 1)دکتر اسـپایـتک متخصص برجسته کالبد شناسی امریکایی و رئـیس جامعه عصب‬
                       ‫شناختی نیـویورک ، کـتـاب " انرژی خالق"‬
                                        ‫‪۲۰/۰۱/۸۵ - ۵۸:۸۲pedi‬‬
                                                      ‫3‬
                                                      ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
   ‫‪man az 11 salegi shooro kardam va asan ham nemidoonestam karam che ghadr zarar dare va ta hala ham‬‬
‫‪natunestam tark konam vali har dafe bish az chand mah tunestam tark konam va baz ham mitoonestam edame‬‬
  ‫‪bedam vali taghsire khodam bood ke dobare shooroo kardam vali ba ye kam sai o talash mot maenam hame‬‬
                           ‫‪mitoonan. in ro ham bedoonid ke kar nashod nadare:D‬‬
                                       ‫۸۵:۰۵ - ۸۸/۱۰/۰۲‬   ‫ستاره‬
                                                    ‫8‬
                                                    ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫با سالم و تشکر به خاطر همه کسانی که برای جمع آوری این مطالب زحمت می کشند. دوستان‬
   ‫عزیزم خدا با ماست از صمیم قلب از خدا می خوام همه ما رو هدایت کنه و به ما قدرت‬
    ‫مقاومت بده . این آدرس یک سایت در این رابطه هست امیدوارم که بتونه کمکی کنه .‬
  ‫‪http://wedlock.blogfa.com/post-58.aspx‬پروردگارا به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که نمی‬
‫توانم تغییر دهم و دلیری ده تا تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر دهم و بینش ده تا‬
                 ‫تفاوت این دو را بدانم . جبران خلیل جبران الهی آمین‬
                           ‫۰۰:۸۰ - ۸۸/۱۰/۰۲‬   ‫میرناصر بوذری - بدون مرز‬
                                                  ‫3‬
                                                  ‫5‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫سالم - به نظر من مسائل ریشه ای تر از این ظاهر بینی ها است و توجه غالب بازدید کنند‬
 ‫گان و خوانندگان مقاله هم به اصل معضل جوانان است نشان از علت بیماری اجتماعی در پس‬
 ‫پرده می دهد که باید مسائل قبلی را حل کرد تا این معضل پیش نیاید و آن ازدواج است که‬
‫باید سد ها شکسته شوند و تابو ها فرو ریخته شود و اندیشه ها و سنت ها بازپروری شوند و‬
‫از جمله آن ها مسئله صیغه باکره هست که در احکام الهی آمده که مجاز است و در کالم غالب‬
  ‫علمای دین و مبلغین مذهبی به دالئل واضحی که می دانید ذکر نمی شود که اگر همین مطلب‬
‫درست سامان داده شود و اگر همه حدود و حقوق خود را بدانند و ما به زن و دختر به عنوان‬
 ‫کاالی لذت بخش مردان نگاه نکنیم و به او به عنوان مخلوقی کامل و رشید و بالغ نظر کنیم‬
‫که بر اساس عقل و فهم خود می تواند درباره همه چیز و از جمله شرف و حیثیت و ناموس خود‬
   ‫فکر کند و تصمیم بگیرد آن وقت ما می توانیم به همه مردم حکم واقعی خدای واقعی را‬
 ‫بگوئیم . این ظاهر پنداری است که بگوئیم که اگر این حرف را بزنیم در جامعه چه ها می‬
 ‫شود و سنگ روی سنگ بنا نمی شود . قرار است انسان ها به آینده خود فکر کنند و درباره‬
‫زندگی خود تصمیم بگیرند و مسئولیت گسترده فعلی پدر محدود می شود تا نزدیک صفر - تجربه‬
‫روابط اجتماعی و خانوادگی چند میلیارد انسانی که مخلوق همین خدای واقعی هستند نشان می‬
 ‫دهد که گریزی از دادن حق تصمیم گیری به خود انسان نیست - اگر بگوئیم دختر نمی تواند‬
  ‫برای خودش تصمیم صحیح بگیرد چرا سرنوشت یک خانواده را به نظر او می سپاریم و تا کی‬
 ‫پدر باید برای دختر تصمیم بگیرد ولی پسر را آزاد بگذارد - در نهایت اگر صیغه موقت را‬
  ‫برای همه رایج کنند و اجازه بدهند هر کس خودش از ارزش های انتخابی خودش دفاع کند و‬
 ‫پلیس هم به وظیفه پاسخگوئی و پیگیری مراجعین و معترضین رسیدگی کند و دیگر کسی نیاید‬
   ‫برای دیگری ارزش هایی را تعریف کند و بعد عده ای را نیز برای تحمیل آن بگمارد تا‬
 ‫تامین شود مسئله رو به حل می رود -- من یک نویسنده مذهبی هستم که دختر فوق لیسانس و‬
 ‫مقید خود همین گونه پرورش داده ام و من در دو وبالگ به هم پیوسته خود نیز منتظر نظرات‬
                                  ‫شما هستم. بوذری‬
                                       ‫‪۲۰/۰۱/۸۸ - ۰۰:۸۵kamyar‬‬
                                                     ‫2‬
                                                    ‫02‬
                                                   ‫پاسخ‬
                   ‫!‪man shoro kardam dge hargez khod erzaii nemikonam binim chi mishe‬‬
                                         ‫‪۲۰/۰۱/۸۸ - ۰۰:۸۳iki‬‬
                                                     ‫4‬
                                                    ‫11‬
                                                   ‫پاسخ‬
                      ‫من11سالمه از18سالگی این کاروانجام دادم کمکم کنید‬
                                         ‫۱۸:۸۵ - ۰۸/۱۰/۰۲‬   ‫ممد‬
                                                    ‫01‬
                                                     ‫3‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫من متوجه نشدم فرق بین خود ارضائی و سکس چیه جفتش یک جور کاره فقط طریقش فرق میکنه‬
  ‫فکر هم نکنم اگر خود ارضائی به شکل درستش انجام بشه مشکلی داشته باشه، کثل اینه که‬
                              ‫شما دارین سکس میکنید. . .‬
                                 ‫‪۲۰/۰۱/۸۰ - ۰۲:۸۵TANHA‬‬
                                             ‫23‬
                                              ‫3‬
                                            ‫پاسخ‬
  ‫با سالم و خسته نباشید .ضمن تشکر از مطالب زیبا و اموزنده ی شما. اما متاسفانه باید‬
‫بگم که من تا االن چندین ساله که گرفتار این بیماری لعنتی هستم راههای زیادی هم امتحان‬
   ‫کردم اما اصال جواب نگرفتم که هیچ بدتر هم شدم. من قبل از این بیماری گریبانگیر یک‬
   ‫ورشکار حرفه ای در رشته کشتی بودم که واقعا هیکل و اندام زیبا ی داشتم.همچنین در‬
 ‫تحصیالت عالی بسیار موفق.ا ما متاسفانه االن حتی وقتی میخوام راه برم از ترس اینکه االن‬
 ‫ممکنه که بخورم زمین.....عذابم میده یا وقتی که سر کارم خیلی زود عصبا نی میشم و همه‬
 ‫چی رو قاطی میکنم. چند بار خواستم که ازدواج کنم شاید خالص بشم امابه دکتر و روانپزشک‬
 ‫مراجعه کردم کامال منع کردن............. حاال واقعا دیگه دارم کم میارم لطفاو خواهشا‬
‫اها لی محترم وانسان دوست سایت مردمان و شما دو ستان اگر راه حل یا هر کمکی که در این‬
   ‫زمینه میتوانید بکنید.ممنون میشم..........منتظر ایمیل هایتان هستم و دراخر تنها‬
              ‫خواهشم اینه که این مسله رو حتما جدی بگیرید و هرگز دنبالش‬
‫نرین.حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمممممممممممممماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                  ‫ااااااااااااااااا‬
                                 ‫‪۲۰/۰۱/۸۱ - ۰۵:۱۰kamyar‬‬
                                               ‫5‬
                                               ‫1‬
                                            ‫پاسخ‬
                                    ‫):‪6rooz shod hooora‬‬
                                  ‫۸۰:۸۰ - ۱۸/۱۰/۰۲‬  ‫حمید‬
                                             ‫3‬
                                             ‫8‬
                                            ‫پاسخ‬
           ‫فقط بلدید منع کنید یک راه حل نشون بدید حاال میشه اینوجبران کرد‬
                                 ‫۰۵:۳۰ - ۰۸/۱۰/۰۲‬  ‫مرتضی‬
                                             ‫9‬
                                             ‫3‬
                                            ‫پاسخ‬
  ‫سالم. من برای بار دومه که دارم در مورد این مقاله نظر میدم و خیلی خوشحالم از اینکه‬
‫نظری که قبال داده بودم درست بوده.من شخصا از خودارضایی بدم میاد و کار خوبی نمی دونمش‬
‫.اما االن با اطمینان می گم که این مقاله متاسفانه علمی نیست و این برای خودم هم تجربه‬
 ‫خوبی شد که فهمیدم هر مطلبی که توی هر سایتی با عناوین مختلف نوشته میشه میتونه کامال‬
   ‫غلط باشه.من بدنبال نظر قبلیم رفتم و اون کتاب معروف روانشناسی رو که در نظر قبلیم‬
   ‫گفته بودم پیدا کردم و دوباره قسمت مربوط به استمنا رو خوندم و شکی که داشتم برطرف‬
  ‫شد.کتاب معروف به "روانشناسی رشد" است ترجمه دکتر مهشید فروغان و از مراجع دانشگاهی‬
 ‫رشته روانشناسیه .صفحه 303 این کتاب هرچند کوتاه در مورد استمنا صحبت شده و گفته شده‬
   ‫که تمامی مولفین امروزه معتقدند که استمنا یکی از مراحل بهنجار رشد طبیعی انسانه و‬
‫اگر افراط نباشه هیچگونه ضرر جسمی و روانی نداره.ودر واقع ترس و اضطرابی که فرد بخاطر‬
‫منع اجتماعی از این عمل داره می تونه مضر باشه. یه وبالگ هم می شناسم که بنظر من مطالب‬
    ‫درستی داره و اونجا هم در مورد خور ارضایی کلی صحبت شده ‪ : amizesh.blogfa.com‬بهر حال‬
  ‫احساس وظیفه کردم که به اطالع همه برسونم که این مطلب علمی نیست. و ظاهرا خیلی ها رو‬
  ‫بدجور ترسونده ولی اگر کسی افراط نکرده باشه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. موفق باشید.‬
                                 ‫۰۸:۸۵ - ۲۸/۱۰/۰۲‬  ‫مشاور‬
                                             ‫1‬
                                             ‫6‬
                                            ‫پاسخ‬
 ‫با سالم با مشاهده در خواست شما در سایت مردمان در خصوص کمک به درمان خود ارضایی شما‬
 ‫را به دیدن این سایت و مشاوره با پزشک متخصص در این زمینه دعوت می کنم امید وارم در‬
 ‫این خصوص توانسته باشم کمکی به شماها کرده باشم‪ l‬مطمعن باشید که این کار جنبه روحی و‬
 ‫روانی و فقر جنسی و نبود روابط موفق می باشد که نیاز به درمان دارویی و مشاوره دارد‬
 ‫‪http://www.novin-jensi.com/index.htm‬این هم وب خوبی است در باره زندگی و اندیشه های زندگی‬
   ‫اگه مایل بودید هم خود وب راببینید و هم معرفی نمایید ‪ http://amirkaber.blogfa.com‬وا..‬
                                         ‫المستعان‬
                                 ‫‪۲۰/۰۱/۸۰ - ۵۵:۵۰hesam‬‬
                                               ‫5‬
                                                     ‫03‬
                                                   ‫پاسخ‬
‫‪be nazare man in maghaleh ba gharaz varzi va farafekani hamrah bood va hamintor bedoone sanade elmi erae‬‬
                                ‫.‪shode va kolan harfi baraye goftan nadasht‬‬
                                        ‫۵۵:۰۰ - ۰۸/۱۰/۰۲‬   ‫مهدی‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫7‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫با سالم و خسته نباشید کمتر مقاله ای اینچنین نظر های مثبتی داشته، امید وارم ادامه‬
                    ‫پیدا کنه. واقعا موضوعات جالبی مطرح شده بود.‬
                                        ‫۸۵:۵۰ - ۵۸/۱۰/۰۲‬   ‫باران‬
                                                    ‫61‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫می بخشید ولی به نظر من همه این اساتید و دانشمندان و روانپزشک های آمریکایی که این‬
 ‫مقاله بر اساس تحقیقات ایشان نوشته شده اگه یه ایرانی و مسلمان بودند حتما نظر دیگه‬
 ‫ای ارائه می کردند چون در فرهنگ اونها پیر و جوان همیشه دسترسی به جنس مخالف داره و‬
 ‫نیازی خود ارضایی ندازه و لی در کشور ما به نظرم اگه همین خود اراضایی باقی مونده را‬
  ‫هم از افراد نیازمند بگیرند عواقب شدیدی از جمله روانی شدن و دست به جنایت زدن به‬
                                 ‫دنبال خواهد داشت‬
                                        ‫۸۸:۰۰ - ۸۰/۳۰/۰۲‬   ‫مینا‬
                                                     ‫9‬
                                                    ‫71‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫شوهر من دچار ابزال دیر رس است و گاهی اصال به مرحله ارضا نمی رسه. آیا ممکنه دلیلش‬
 ‫خود ارضایی باشه؟ البته خودش میگه که خود ارضایی می کنه گاهی. لطف ً اگه کسی تجربه یا‬
         ‫ا‬
                             ‫راه حلی داره کمک کنه. مرسی‬
                                       ‫۳۱:۳۰ - ۸۰/۳۰/۰۲‬    ‫علیرضا‬
                                                    ‫21‬
                                                     ‫6‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫با سالم خدمت مدیران سایت و تشکر از مطالب بسیار مفیدتون. من به شخصه ضعف های اشاره‬
‫شده در همین مقاله رو تجربه کردم و کامال موافقم که که برای بدن ضرر داره. کسانی هم که‬
   ‫میگن که این کار ضرری نداره احتماال از بدن خودشون آگاهی ندارن. من تا حاال کسی رو‬
‫ندیدم که بعد از خود ارضایی احساس شادی یا پر انرژی بودن داشته باشه یا اینکه این کار‬
 ‫موجب رشد بهتر بدنش شده باشه. اگر دوستانی که از این کار دفاع میکنن کسی رو دیدن که‬
 ‫خود ارضایی تاثیر مثبت روش گذاشته باشه میتونن با معرفی اون شخص حرفشون رو ثابت کنن.‬
‫و اما اون دسته از دوستانی که عدم وجود امکانات برای برقراری رابطه صحیح جنسی رو بیان‬
    ‫میکنن(مثل فراهم نبودن شرایط ازدواج) و از این موضوعات برای توجیح این عمل زشت‬
‫استفاده میکنن باید عرض کنم که بحث این مطلب بر سر تاثیرات منفی خود ارضاییه نه مسایل‬
 ‫سیاسی و اجتماعی. این که به علت وجود مشکالت اجتماعی و سیاسی شرایط ازدواج مهیا نمیشه‬
  ‫و باعث میشه جوونا دست به کارهای نا سالم بزنن بحثش جداست. لطفا همه چیز رو با هم‬
  ‫قاطی نکنید و با نا آگاهی و بهانه جویی های بیخود این مطلب رو زیر سوال نبرید. اگر‬
‫شما آقا یا خانمی که از این کار دفاع میکنید فرزندان خودتون این کار رو انجام بدن آیا‬
‫شما تشویقشون میکنید یا منع؟؟؟ با تشکر از سایت مردمان که همیشه هدفش اطالع رسانی صحیح‬
                                   ‫برای حل مشکالته.‬
                                     ‫‪۲۰/۰۳/۰۰ - ۰۵:۰۳Solitary Man‬‬
                                                       ‫4‬
                                                       ‫6‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫یه دفعه میگن سرطانزاست دفعه بعدمیگن نیست... به هیچ‬        ‫اینم شده همانند قضیه موبایل که‬
‫چند وقت پیش نظر سنجی کرده بودن از بچه های دبیرستانی‬        ‫مطلبی 998% اعتماد نکنین. یادمه‬
 ‫کار رو انجام میدن- اون 1% هم احتماال دروغ گفتن- .پس‬        ‫در امریکا که 10% گفته بودن این‬
  ‫مساله جهانیه ! نظر من اینه که افراط توی هیچ کاری‬        ‫خودتون رو الکی سرزنش نکنین ...‬
                    ‫پاینده باشید.‬        ‫خوب نیست نه خود ارضایی ،نه سکس‬
                                        ‫۰۱:۵۰ - ۰۰/۳۰/۰۲‬   ‫مجید‬
                                                     ‫5‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫در هر موردی از علم پزشکی هم نظر موافق و هم نظر مخالف وجود داره، در این مورد شما‬
   ‫فقط تعدادی از نظرات مخالف رو آوردید، از طرفی نام نویسنده و مراجعش معتوم نیست،‬
‫بیشتر بنظر می یاد یک حجه االسالم ! با اطالعات محدود پزشکی مطالب رو جمع آوری کرده و نه‬
                                       ‫یک متخصص‬
                                      ‫۰۸:۸۰ - ۰۰/۳۰/۰۲‬   ‫علیرضا‬
                                                   ‫5‬
                                                   ‫7‬
                                                  ‫پاسخ‬
   ‫با سالم و تشکر خدمت نگارنده این مقاله من هم یکی از کسایی (پسری) هستم که از اول‬
  ‫بلوغم عادت کرده ام و االن هم 31 سالمه که این کارو (خود ارضایی) می کنم من هم این‬
  ‫عوارض (مخصوصا کاهش ضریب هوشی ) رو تا حدی می بینم و تجربه می کنم و همه اونایی که‬
 ‫نمی شناسند برای بار اول که منو می بینند فکر می کنند 71 ،11 سالمه و با اینکه خیلی‬
 ‫سعی کرده ام یه کم توانسته ام کمش کنم و برای هفته ای یک بار برسانم و همیشه بعد از‬
 ‫این عمل احساس گناه می کنم و برای چند ساعتی احساس حقارت به من دست میده و برای ترک‬
 ‫کامل نیاز به کمک شما از طریق ایمیلم دارم الزم به ذکره که برای حل این مشکلم به علت‬
    ‫شرم و خجالت نمی توانم با کسی حتی با یک پزشک متخصص مطرح کنم و مقاالت زیادی و‬
‫راهکارهای زیادی را خوانده ام ولی نتوانسته ام کامال این عمل شنیع رو ترک کنم خواهش می‬
                        ‫کنم منو از طریق ایمیل راهنمایی کنید‬
                                        ‫۱۵:۳۰ - ۰۰/۳۰/۰۲‬   ‫علی‬
                                                    ‫2‬
                                                    ‫5‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫ممنون از اطالع رسانی خوبتون من با مقاله باال کامال موافقم و نمی تونم که چرا بعضی سعی‬
                          ‫دارن که از واقعیت فرار کنن همین...‬
                                      ‫‪۲۰/۰۳/۰۳ - ۵۵:۸۲hossein‬‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫4‬
                                                  ‫پاسخ‬
                     ‫‪rahaye darmane asarate sooe in karo baram mail konid.mamnoon‬‬
                                       ‫۰۱:۱۰ - ۰۰/۳۰/۰۲‬   ‫جواد‬
                                                   ‫1‬
                                                   ‫3‬
                                                  ‫پاسخ‬
                                           ‫خیلی جالب بود‬
                                       ‫‪۲۰/۰۳/۰۰ - ۰۲:۵۸komar‬‬
                                                     ‫4‬
                                                     ‫4‬
                                                  ‫پاسخ‬
   ‫سالم من خیلی جاها خوندم خودارضایی بد نیست مفید هم هست اختالف نظر علمی همیشه هست‬
       ‫استمنا هم کسیو نکشته چیز بدی هم نیست مخصوصآاز سرکوب تمایالت خیلی بهتره‬
                                       ‫‪۲۰/۰۳/۰۰ - ۵۰:۰۲kami‬‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫3‬
                                                  ‫پاسخ‬
  ‫‪1kar bishtar nemitoone komake shoma kone onam ineke vaghti fekresh miad ya khodetono ghalaf konin ya‬‬
                           ‫!‪berin too jam asan fekreshoo rah nadin javab mide‬‬
                                   ‫۰۸:۲۰ - ۲۰/۳۰/۰۲‬   ‫یک نیمه مرد‬
                                                  ‫1‬
                                                  ‫6‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫من 11 سالمه و فکر کنم که از 18 سالگی این کاره بودم به دالیلی که دست خودم نبوده االن‬
   ‫کامال داغون و پشیمان و هیچ راهی برای ترک این عادت ندارم اصال هم امکان ازدواج رو‬
  ‫ندارم از طرفی احساس می کنم دچار انزال زودرس هم شدم تو رو خدا یکه به من بگه باید‬
            ‫چکار کنم واقعا خسته شدم کجا برم برای معالجه به خدا خسته شدم‬
                                      ‫۸۰:۱۰ - ۰۰/۳۰/۰۲‬   ‫محفوظ‬
                                                   ‫9‬
                                                   ‫5‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫راست میگن...وقتی شرایط ازدواج مهیا نیست چه خاکی بر سر باید کرد؟!ترک نداره خودتونم‬
    ‫میدونین.....من که حتی دیگه نمازم نمی تونم بخونم...واسه آقایون راحت تره چون‬
  ‫ازدواجشون راحت تره دست خودشونه...ماکه دختریم تاکی باید صبر کنیم یکی بیاد.....؟‬
‫مقالتون خوب بوود ولی تکراری.... همیشه پیشگیری بهتر از درمانه...چون بعضی وقتا درمان‬
      ‫فایده نداره...شما وقتی تشنه ایید آب جلوتونه..تاکی میتونید تحمل کنید آب‬
                     ‫نخورین...8روز 8 هفته8ماه 8سال؟؟باالخره چی؟‬
                                         ‫۰۰:۸۵ - ۰۵/۳۰/۰۲‬    ‫علی‬
                                                     ‫2‬
                                                     ‫4‬
                                                   ‫پاسخ‬
‫سالم دستتون درد نکنه مقالتون کامال درسته .من االن حدود 1 سال که دارم خود ارضایی میکنم‬
 ‫. دستام رعشه گرفتن ، ورزش نسبتا سنگین که میکنم تمام بدنم میلرزه و بعدش رنگم میپره‬
‫در صورتی که قبل این عادت کثیف اصال این حالتا رو نداشتم ، بعد اینکه خود ارضایی میکنم‬
 ‫چشمام بشدت درد میگیره بطوریکه گاهی چشمام سیاهی میرن و باید دستم به دیوار بگیرم و‬
 ‫تا حاال چند بار بهمین دلیل زمین خوردم. بیشتر از 9998 بار تصمیم به ترک اینکار گرفتم‬
‫ولی نتونستم . ارادم ضعیف شده . دیگه این گناه برام عادی شده. شمارو به خدا کمک کنید.‬
                                 ‫خسته شدم دیگههههههه‬
                                     ‫۱۸:۸۰ - ۵۵/۳۰/۰۲‬    ‫سالم غریبه‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫3‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫سالم به همه ایرونیا افراط و تفریط توی هر چیزی و هر کاری ضرر داره خود ارضایی هم یکی‬
 ‫از اون کارهاست اما تو مملکت ما خود ارضایی و مسائل مرتبط رو بخاطر عقاید مذهبی عملی‬
  ‫نا بخشودنی قلمداد می کنند یه مثال می زنم قدیما می گفتن هر کس تو خونش تار عنکبوت‬
  ‫زیاد باشه اونجا خونه شیطان هست خوب االن ما از این حرف خندمون می گیره اما مردم صد‬
  ‫سال پیش یا بیشتر درکشون همین قدر بوده برای اینکه مجبور به نظافت بشن این دروغ رو‬
   ‫بهشون گفتن حاال شده مثل قضیه خود ارضایی چون پدر و مادرا تو ایران بخاطر اون شرم‬
‫نابجای ایرانی نمی تونن به بچه هاشون رک و راست بگن بابا این کار اگه از حدش خارج بشه‬
  ‫ضرر داره این اراجیف رو بار ماها کردن من تونستم ترکش کنم راهش هم این بود که واسه‬
 ‫خودم از صبح تا آخر شب برنامه داشتم که بیکار نشم ورزش کالس موسیقی... راستی سعی کنید‬
  ‫حمامتون طوالنی نشه با دوستای این کاره هم دیگه نپریدم راستی دیگه دوست دخترو رو هم‬
  ‫نبوسیدم :-) ولی همه شما دوستای خوبم رو می بوسم موفق باشید اول سخت هست ولی شدنیه‬
                              ‫پسر ایرونی 11 ساله شیراز‬
                                         ‫‪۲۰/۰۳/۵۵ - ۰۸:۱۰pedi‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫4‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫‪baba mohem nistesh ke elmi hast ya nist mohem ine ke kesi dar in kar efrat nakone.man bara 2vomin bare ke‬‬
‫‪daram baratoon minevisam.man alan 1ki 2mahe inkaro nakardam va vasam adat shode dige ke naram tarafesh‬‬
 ‫‪hala mikhain bavar konin mikhain nakonin man dige khoderzae nemikonam chon zararesho daram mibinam ba‬‬
‫‪aslanam mohem nist ke in site gheire elmie vali man azash moteshkeram chion dige man in kararo nemikonam‬‬
                                        ‫۸۸:۸۰ - ۸۵/۳۰/۰۲‬   ‫لیدا‬
                                                     ‫7‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫خوب خوب و ـموزنده بود اما؟؟؟ همه کما بیش مشکالت رو می دونن ما عادت کردیم فقط مشکالت‬
 ‫رو بسط بدیم من خودم تا قبل از ازدواج این کا رو اصال انجام نمی دادم بعداز ازدواج هم‬
 ‫این کار رو نکردم اما توی زندگی ناموفق بودم منجر به طالق شد االن 1 ساله به این دلیل‬
 ‫هم نمی تونم ازدواج مجدد بکنم چون شرط طالق تین بود واگر نه بچه ام رو از من می گیرند‬
     ‫متاسفانه تنها راه رو همین می دونم حتی اگر ضرر داشته باشه چاره دیگه هم هست؟‬
                                        ‫۰۰:۵۰ - ۸۵/۳۰/۰۲‬   ‫قریشی‬
                                                     ‫8‬
                                                     ‫6‬
                                                   ‫پاسخ‬
‫***************************************تو کشوری مثل ایران که به خاطر اعتقادات مردمشون‬
  ‫نمی شه سکس واقعی (دونفره) کرد خودارضایی هم که شما قبولش نمی کنین ؟ ازدواج هم که‬
 ‫برای 00 در صد جوانان ممکن نیست؟ آیا راه چهارمی هست که جوانان آن را انتخاب کنند ؟‬
                        ‫***************************************‬
                                       ‫‪۲۰/۰۳/۵۸ - ۰۰:۸۸behzad‬‬
                                                       ‫7‬
                                                       ‫2‬
                                                  ‫پاسخ‬
‫این مقاله توسط چه کسی نوشته شده و یا اینکه از چه منابعی استفاده شده ؟؟؟ اصال پایه و‬
‫اساس علمی داره یا زاده ی تخیالت فردی یک انسان خاص است که فقط دو سه بخش از یکی دو تا‬
 ‫کتاب مخالف خود ارضایی رو خونده ؟؟ همه میدونیم اکثر قریب به اتفاق جوانهای جامعه ی‬
 ‫ما خود ارضایی میکنن . حاال یه عده کمتر و یه عده بیشتر . دلیلشم مختلفه . اما همه ی‬
 ‫اونا زندگی تشکیل میدن و مشکلی هم ندارند . کسانی که مشکالت جنسی پیدا میکنند هزار و‬
   ‫یک دلیل دیگه داره و نباید به خود ارضایی ربط داد . مسائل روحی و روانی ، تغذیه ی‬
 ‫نامناسب ، مشکالت ژنتیکی و.... همه و همه تاثیر گذاره . خود ارضایی هم مثل عمل آمیزش‬
    ‫منجر به خروج مایع تناسلی میشه و اگه اینجور که شما میگین باشه باید همه ی زن و‬
  ‫شوهرایی هم که تو زندگیون خود ارضایی نکردن ، از سن 93 یا 33 سالگی به بعد احساسات‬
    ‫جنسیشونو از دست بدن . تو رو خدا اینقدر شایعه سازی نکنین و این مقاالت پوچ رو به‬
     ‫عنوان مقاالت علمی به خورد جوونا ندین و اونا رو بیشتر از این سرخورده نکنین .‬
  ‫خودارضایی شما رو از لحاظ روانی تخلیه میکنه و باعث میشه تو خیال زندگی نکنید . هر‬
 ‫وقت احساس کردین که نیازتون باال زده و ممکنه تو تصمیماتتون و کارهای روزانتون تاثیر‬
     ‫بذاره ، تنها رواهش خود ارضاییه . بعدش با فکری آرام و راحت به ادامه ی کارتون‬
‫بپردازید ..... به اینجور مقاالت هم توجه نکنید ، مهم اینه که علم پزشکی تایید کرده که‬
‫خود ارضایی هیچ تاثیر منفی رو زندگی و فیزیک بدنی نداره . میتونید به سایت ایران سالمت‬
 ‫هم یه سر بزنید و اونجا مقاالت علمی رو از زبان پزشکان اون سایت بخونید . حداقل اونجا‬
  ‫میشه رو نظرات یه پزشک حساب کرد . نه این جور مقاالت که حتی اسم نویسنده هم نداره!!!‬
                                       ‫۲۸:۵۵ - ۰۵/۳۰/۰۲‬   ‫محفوظ‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
  ‫سالمی دوباره.....ترکه این مساله مثل ترک اعتیاد به مواد مخدره...باید از نظر روانی‬
 ‫ترکش کنی تا دیگه سراغش نری...ترک روانی هم که سالهل طول میکشه..مطمئنا تا اون موقع‬
   ‫ازدواج کردین...ولی....این ماه عزیز رو یادتون نره...ماه مبارک رمضان بر همه شما‬
  ‫مبارک پر خیر و برکت باشه انشاهللا..و همه ما ها از برکات این ماه بهره مندیه کامل رو‬
‫ببریم...شب های قدر و از دست ندید...نمیگم میشه با این کارا ترک کرد نه...ولی امتحانش‬
‫مططططططططططمئناا ضرر نداره...هیچکس از راز و نیاز با خدا دردو دل با معبود ضرر نکرده‬
          ‫هیچ..بلکه خیلییییی چیزهارو بدست آورده...به امید موفقیت همهتون..‬
                                      ‫‪۲۰/۰۳/۵۰ - ۰۰:۰۰morteza‬‬
                                                      ‫4‬
                                                      ‫2‬
                                                  ‫پاسخ‬
   ‫انجام ندادن این عمل خیلی بهتر از انجام دادنش کسایی هم که انجام میدن اگه واقعآ‬
                ‫بخوان میتونن مثه من که تونستم فقط باید واقعآ بخواین‬
                                        ‫‪۲۰/۰۳/۵۲ - ۰۰:۸۲amir‬‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
‫‪salam dostaye golam rasesh man az vaghti in maghale ro khondam azin kar dast keshidam hodode 2 haftas va‬‬
           ‫‪vaghean shodaniye bishtar talghino hadaf gozari lazeme . omidvaram movafagh bashin‬‬
                                      ‫‪۲۰/۰۳/۵۰ - ۰۰:۸۱TAVAKOL‬‬
                                                    ‫52‬
                                                    ‫22‬
                                                  ‫پاسخ‬
  ‫سالم جهت درمان می نوانید 8- باید بخواهید 1- هنگام این کار از خدا خجالت بکشید 3-‬
  ‫گردن بند یا دستبند یا وسیله ای که شما را به یاد اراده تان وترس از خدا بیاندارد‬
 ‫,استفاده کنید باور کنید جایگزینی اعتقادی بهترین راه حل است . در ضمن روان وسخنانی‬
             ‫که بر روان ما تاثیر می گذارد را بدون تامل وسنجش رانپذیرید.‬
                                    ‫‪۲۰/۰۳/۸۰ - ۰۰:۰۵Independent‬‬
                                                      ‫6‬
                                                      ‫8‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫با عرض سالم و خسته نباشید خدمت مدیران سایت و هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستن‬
 ‫من هم الزم میدونم تجربیات و نتیجه مطالعاتم رو در این زمینه مطرح کنم تا حداقل برای‬
 ‫بعضی ها که خیلی نگران شدن رفع ابهامی باشه و امیدوارم به درد سایرین هم بخوره. من،‬
‫هم مقاله ها و کتابهایی خوندم که توی اونا صحبت از مضر بودن خود ارضایی کرده بود و هم‬
 ‫مقاله ها و کتابهایی خوندم که توی اونا صحبت از بی ضرر بودن و مفید بودن خود ارضایی‬
    ‫کرده بود، در مجموع هم به این نتیجه رسیدم و بر این باورم که خود ارضایی در حد‬
     ‫متعادل(برای سنین باالی بیست سال هفته ای نهایتا 1 بار-منبع این حرفم صحبت با‬
 ‫روانشناسه نه خودم)ضرری نداره. خود ارضایی یه روش برای ارضای میل جنسیه، چه شخص مجرد‬
 ‫باشه و چه متاهل باشه و وضعیت تاهل در انجام یا عدم انجام آن هیچ فرقی نداره. در هر‬
 ‫دو حالت شخص میتونه خود ارضایی کنه و در حد متعادل ضرری نداره. اما اصوال متاهل ها با‬
  ‫همسرشون ارضا میشن و واضحه که عموما آدما با جنس مخالفشون بیشتر تحریک میشن و لذا‬
   ‫نیازی به خود ارضایی ( در اکثر موارد) پیدا نمی کنن نکته مهمی که اینجا باید بهش‬
  ‫اشاره کنم اینه که هر کاری اگر از حد تعادل خارج بشه مضره، حاال چه ارضا با یه شریک‬
‫باشه و چه خود ارضایی، پس خود ارضایی در حد متعادل هیچ ضرری نداره و حتی مفید هم هست.‬
   ‫وقتی هورمون جنسی توی بدن بمونه و انبار بشه، شخص عصبی، بی حوصله، بی نشاط و بی‬
    ‫تمرکزه، باز هم میشه به این لیست اضافه کرد ولی همین چند تا هم کافیه. از نظر‬
 ‫فیزیولوژیکی میل جنسی در جنس مونث غیرفعال و در جنس مذکر فعال است، این بدان معناست‬
 ‫که مردان حتی بدون تحریک فیزیکی، میل جنسیشان فعال میشود ولی در زنان نیاز به تحریک‬
 ‫فیزیکی وجود دارد تا میل جنسی قعال شود و لذا امکان کنترل این میل در زنان با راحتی‬
 ‫بیشتری وجود دارد. در حالت کلی برای رسیدن به ارگاسم کامل دو تا چیز الزامه که مکمل‬
 ‫هم هستن، یکی فعالیت فکری و دیگری فیزیکی، فعالیت فکری یعنی شخص از لحاظ فکری خودشو‬
  ‫آماده کنه، یعنی تخیل،تجسم، فانتزی سازی یا معاشقه و نوازش و بوسه، که حداقل باید‬
   ‫بیست دقیقه باشه. فعالیت فیزیکی که مشخصه و تا زمان ارگاسم ادامه داره. نکته مهم‬
‫دیگری که وجود داره اینه که خیلی از اونایی که خود ارضایی میکنن ( یا حتی بعضی افرادی‬
  ‫که شریک هم دارن) یه سره میرن سراغ مرحله دوم و بیخیال مرحله یک میشن که به ارگاسم‬
  ‫کامل نشدن شخص منجر میشه و شخص به اون لذتی که باید برسه، نمیرسه. مطلب دیگه اونکه‬
 ‫خود ارضایی نباید به خودآزاری تبدیل بشه، یعنی شخص برای ارضای خودش، خودشو آزار بده‬
‫در پاسخ به دوستانی که صحبت از ارتقای فرهنگ با کاهش خودارضایی کردند باید بگم که فکر‬
 ‫نمیکنم بین این دو موضوع ارتباطی وجود داشته باشه، ال اقل اگر ارتباطی هم وجود داشته‬
‫باشه اهمیتش از ارتباط بین آمار طالق(در اثر ازدواج های بدون فکر یا گاهی اجباری یا با‬
‫تعصب های قابل احترام! سنتی یا با بی اطالعی) و دختران فراری و فقر و ... با سطح فرهنگ‬
‫خیلی خیلی خیلی پایین تره، پس بیایید با مطالعه و باالتر بردن اطالعاتمون در تمام زمینه‬
   ‫ها و بررسی هر مساله ای با دید باز و غیرمتعصبانه و با عینک واقع بینی در راستای‬
 ‫ارتقای سطح فکر و فرهنگ ایران زمین بکوشیم در پایان باید اینو برای جمع بندی بگم که‬
‫من نگفتم برید خود ارضایی کنید یا نکنید، گفتم خود ارضایی ضرری نداره، هر کس مختاره و‬
‫راهشو خودش انتخاب میکنه. در حالت کلی به نظر من تعادل خوبه، وقتی روی مرز تعادل حرکت‬
      ‫می کنید مطمئن باشید ضرری بهتون نمیرسه. موفق و پیروز باشید. پاینده ایران‬
                                ‫‪۲۰/۰۳/۸۵ - ۵۸:۸۲urmia‬‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
                            ‫من با نظر ایشون کامال موافقم‬
                                ‫۱۸:۸۵ - ۸۸/۳۰/۰۲‬  ‫هبوط‬
                                           ‫2‬
                                           ‫85‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫عالی بود انسانها با باور هاشون زندگی می کنند کسی موفق و خوشبخت است که خوشبختی و‬
                              ‫موفقیت باور داشته باشد‬
                                ‫‪۲۰/۰۳/۸۸ - ۰۸:۰۵farzin‬‬
                                            ‫5‬
                                            ‫3‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫مطلب خوبی بود برای درمانش بهتره به خدا وخودت ایمان داشته وسعی کنی به شهوت درونی‬
                                   ‫خودت غلبه کنی‬
                                ‫۱۰:۸۰ - ۰۸/۳۰/۰۲‬  ‫سعید‬
                                           ‫1‬
                                           ‫5‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫واقعا خسته نباشید عالی ترین مقاله ای بود که تا حاال خوانده بودم فقط در مورد درمانش‬
                                     ‫توضیح دهید‬
                                ‫۰۸:۵۵ - ۰۸/۳۰/۰۲‬  ‫سعید‬
                                           ‫0‬
                                           ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
               ‫خوب بود من از این مقاله خوشم اومد وسعی دارم ترکش کنم‬
                                ‫۵۸:۵۵ - ۰۸/۳۰/۰۲‬  ‫سعید‬
                                           ‫0‬
                                           ‫12‬
                                          ‫پاسخ‬
   ‫مطلب خوبی بود ممنون من یه مدته دارم این کارو ترک میکنم از همه می خوام این کارو‬
                         ‫نکنن چون لذتش آنی و امراضش همیشگی‬
                                        ‫۱۵:۰۰ - ۳۸/۳۰/۰۲‬    ‫فریاد‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
    ‫با سالم و خسته نباشید. منشاید نزدیک به 1 سال این کارو ترک کردم . ولی چون قبال‬
 ‫اینکارو میکردم لطفا بهم بگید چطورمیتونم گذشته رو جبران کنم که تو زندگی آیندم و در‬
                          ‫زندگی زناشوئیم تاثیر نداشته باشه.‬
                                        ‫‪۲۰/۰۳/۸۰ - ۵۸:۰۵TANHA‬‬
                                                      ‫2‬
                                                     ‫71‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫من از وقتی که با دوستم که خیلی دوستش داشتم بهم زدم با این مشکل مواجه شدم البته ما‬
‫هیچ وقت رابطه جنسی باهم نداشتیم.بچه بودم هم انجام می دادم ولی نمی دونستم چیه.کم کم‬
‫عادتم شد و محرک اصلیم هم بعضی سایتها بودن. خیلی از مشکالتی که تو مقاله بهش اشاره شد‬
 ‫رو تو خودم میدیدم. بخصوص اینکه هوشم کم شده بود و حواسم همیشه پرت بود و این سر کار‬
‫خیلی اذیتم می کرد. برای هممین خیلی سعی کردم ترکش کنم. با اینکه اصال مذهبی نیستم ولی‬
  ‫تنها راهی که تونست کمکم کنه ترسیدن از خدا بود. از خیلی از شعرهایی که تو سالهای‬
  ‫مدرسه تو مغزمون کردن استفاده کردم مثال اینکه این کار یک گناه کبیره است و خدا هیچ‬
  ‫وقت نمی بخشدم،همیشه داره من رو میبینه و یه بالی بزرگ سرم میاد و... شاید خودآزاری‬
 ‫بود ولی سعی می کردم بعد از انجامش افسردگی و سرزنش خودم رو به بیشترین حد برسونم تا‬
  ‫وقتی که فکر این کار رو میکردم بیشتر یاد افسردگی و حس بد بعدش بیوفتم تالذتش. کمش‬
  ‫کردم تا به ماهی 8 بار رسوندمش االنم 1-3 ماهی میشه که دیگه این کار رو نکردم. کامال‬
           ‫اثرات انجام ندانش رو تو خودم می بینم. خیلی شادتر و سرزنده ترم.‬
                                          ‫‪۲۰/۰۳/۸۰ - ۰۰:۰۱m.r‬‬
                                                       ‫3‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫‪salam,mer30, kheili ali bod .manham ba nazare Neda movafegham ke lezate sex ba jense mokhalef kheili kheili‬‬
‫‪bishtar hast . lotf konid yek maghale be pedar , madarha.benevisid ke ghablaz dochar shodane farzandaneshan‬‬
  ‫‪be khod ERZAEE yek barnamerizi khob bokonan baraye oghate faraghate bachehashan .VA KHATARE KHOD‬‬
                       ‫‪ERZAEE RO BEHESHON ETELA BEDAN.mamanon az zahamateton‬‬
                                         ‫۸۵:۱۰ - ۲۸/۳۰/۰۲‬   ‫نیما‬
                                                     ‫3‬
                                                     ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫واقع ً اگر می دونستم این کار انقدر وحشتناکه بهش عادت نمی کردم... وای خدای من... ای‬
                                        ‫ا‬
‫کاش این چیزا تو تلویزیون هم گفته بشه تا یه آدمی مثه من که االن 81 سالشه و 1 ساله که‬
‫درگیر همچین معضلیه به این عادت مزخرف رو نیاره. میخوام از ناراحتی زمینو گاز بزنم...‬
                         ‫لعنت به من مقالتون واقع ً عالی بود.‬
                              ‫ا‬
                                         ‫۰۸:۰۵ - ۰۸/۳۰/۰۲‬   ‫نازی‬
                                                     ‫3‬
                                                     ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫سالم مقاله خیلی خوب و مفیدی بود. از لحاظ دینی خوانده بودم که خودارضایی گناه کبیره‬
 ‫است و دلیل آن را نمی دانستم و این مقاله علمی باعث شد که کامال درک کنم که چرا اسالم‬
‫آن را منع کرده است ولی با مشکالت ازدواج امروز ایران راه حل جوانها چیست؟ و این رو هم‬
 ‫باید در نظر گرفت قدرت میل جنسی باالتر از در نظر گرفتن گناه و موارد علمی است. مردها‬
‫ممکن است که بتوانند با ارتباط برقرار کردن با خانمها خودارضایی نکنند و هیج مشکلی هم‬
‫از این لحاظ نداشته باشند ولی برای خانمها و د خترهایی که در سن ازدواج هستند و شرایط‬
                          ‫برایشان مهیا نیست چه باید بکنند؟‬
                                          ‫‪۲۰/۰۳/۸۵ - ۰۱:۰۰mg‬‬
                                                       ‫2‬
                                                       ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
   ‫این مقاله دارای اشکاالت عمده علمی است بعنوان مثال در مورد درخت لیمو برداشت زود‬
 ‫هنگام میوه برای خود درخت خیلی هم مفیده اما برای خود میوه ها مسلما نارس هستند اما‬
‫معموال اگه ما تعداد میوه یه گیاه رو با هرس کم کنیم این برای سایر میوه ها مفید خواهد‬
 ‫بود اما در مورد سن بلوغ برای پسران 81 و دختران 18 سوالم این است که نسل های قبل ما‬
  ‫که در سنین پایین ازدواج می کردند و در دین ما هم سن بلوغ را خیلی کمتر زده چگونه‬
‫فرزندان سالم و قوی بدنیا می اوردند اگر اسپرم در سن 81 بالغ می شود پس نباید پسری در‬
‫سنین پایین بتواند بچه دار شود یا فرزند سالمی بدنیا اورد و اما شما و برخی از دوستان‬
   ‫به بیماری و پیر شدن و رابطه اون با خود ارضایی صحبت کردین که اصال درست نیست چون‬
 ‫عوامل ژنتیکی محیطی و اجتماعی و روانی روی این مسئله تاثیر زیادی دارد به عنوان مثال‬
 ‫همه افراد مستعد سرطان هستند اما برخی بع علت داشتن ژنهای نا سالم و یا محیط و تغذیه‬
‫نا سالم به این بیماری مبتال می شوند در مورد عمر انسان ئو شادابی و جوانی هم باید بگم‬
 ‫به شدت به ژنتیک فرد وابسته است ضمن انه تغذیه مناسب، محیط اجتماعی و مسائل روانی در‬
‫این امر دخیلند ارز نظر علمی طول عمر بستگی به ناحیه ای در کروموزوم به نام تلومر است‬
  ‫که اندازه عمر افراد و پیری به ان بستگی دارد و مطلب اخر این مقاله شما اثرات زیان‬
 ‫اور بیشتری به لحاظ روانی دارد چون یه مقاله غیر علمی و تخریبی است در مورد دیوانگی‬
   ‫دوستان اصال رابطه منطقی بین اینکار و دیوانگی وجود ندارد چون جنون ناشی از عوامل‬
 ‫زیادی است از جملهفشار های روحی شدید مثل مرگ عزیزان و یا مسائل ژنی یا تصادف و غیره‬
‫مسلما افراط در هر کاری مشک زاست حتی در کار های خیر سادگی و احمقانه است هر مطلبی رو‬
                 ‫هر چند ظاهر خیر خواهانه و منطقی داشته باشد بپذیرید‬
                                         ‫۵۵:۰۵ - ۵۸/۳۰/۰۲‬    ‫تجربه‬
                                                      ‫24‬
                                                       ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
  ‫با سالم من از 98 سالگی تا 81 سالگی این کار زشت را انجام میدادم بارها سعی در ترکش‬
    ‫کردم ولی نشد تا اینکه امسال رفتم سفر حج آنجا همه از خدا سالمتی و غفران و...‬
 ‫میخواستند ولی من فقط از خدا خواستم که این کار را ترک کنم وقتی برگشتم برای یک مدت‬
 ‫کال گذاشتم کنار ولی تاثیرات شدیدی روی من داشت تا این که یکی از دوستان توصیه کرد که‬
  ‫باید تدریجی این کار کنار بگذاری و نمی توانی عادتی که چندین سال داشتی یک شبه ترک‬
 ‫کنی لذا از هفته ای 3 بار رساندم به 1 بار سپس هفته ای 8 بار و اکنون نیز 31 روز است‬
‫که کامال ترک کردم در ضمن توی یک تقویم روزهایی که این کار را انجام میدادم ثبت کردم و‬
 ‫هر بار که میتوانستم بازه زمانی را رعایت کنم برای خودم جایزه ای میخریدم در ضمن 91‬
                     ‫دقیقه دویدن تند در روز خیلی به من کمک کرد‬
                                          ‫۰۸:۸۰ - ۵۸/۳۰/۰۲‬    ‫علی‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫8‬
                                                     ‫پاسخ‬
  ‫خیلی خوب بود، واقعا ممنون، ولی به طور جدی ازتون می خوام که راه های در مان و ترک‬
 ‫عادت رو بیشتر مطرح کنید، کاش یکی بتونه یه راه خوب به جوونا برای ارضا نشون بده که‬
                                   ‫سالم باشه، ...‬
                                        ‫‪۲۰/۰۳/۸۵ - ۵۰:۵۳morteza‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫‪vaghean man yeki az on adama hastam ke be jonon residam barha ghasam khordam ama fayedei nadasht be‬‬
                         ‫???‪joz inke gonaham bishtar shod rahe darmanesh chiye‬‬
                                         ‫۸۵:۵۵ - ۵۰/۰۰/۰۲‬    ‫ماجد‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫1‬
                                                     ‫پاسخ‬
                   ‫‪lotfan rahaye darmane asarate sooe in karo baram mail konid.mamnoon‬‬
                                          ‫‪۲۰/۰۰/۰۵ - ۰۰:۸۱milad‬‬
                                                         ‫3‬
                                                         ‫3‬
                                                     ‫پاسخ‬
        ‫!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........‪bad nabod.ama che konim age khod erzaie nakonim?ba dost dokhtaram‬‬
                                         ‫۸۸:۵۵ - ۸۰/۰۰/۰۲‬    ‫بهنام‬
                                                       ‫2‬
                                                      ‫02‬
                                                     ‫پاسخ‬
                                           ‫خیلی خوب بود ممنون‬
                                         ‫‪۲۰/۰۰/۰۸ - ۰۲:۸۰mobini‬‬
                                                         ‫1‬
                                                         ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫بهترین وجه ممکن انجام بده چون خواستن توانستن‬        ‫اگه کسی کاری را بخواد میتونه اونو به‬
‫نوعی حق داره چه اونایی که با این مقاله موافقن‬        ‫است. هر کسی که اینجا پیامی گذاشته به‬
‫که مهمه و اون اینه که: تویی که داری این مطالب‬        ‫و چه اونایی که مخالفن - تنها یه چیزه‬
            ‫واقع ً چی میخوای - همین.‬
                     ‫ا‬         ‫رو میخونی واقع ً تو درونت چی میگذره و‬
                                         ‫ا‬
                                        ‫۳۸:۰۵ - ۸۰/۰۰/۰۲‬    ‫بی نام‬
                                                      ‫4‬
                                                      ‫6‬
                                                    ‫پاسخ‬
  ‫یک‬ ‫گناه یعنی چیزی که واسه انسان چه از نظر جسمی چه روحی ضرر داشته باشه. وقتی کسی‬
  ‫رو‬ ‫دستگاهی رو درست میکنه از تمام نقاط ریز اون دستگاه اطالع داره و طرز کار دستگاه‬
 ‫همه‬ ‫بهتر از هر کسی میدونه. من مذهبی نیستم اما توجه کنید خدایی که انسان رو آفریده‬
 ‫داره‬ ‫چیز انسان رو خیلی خوب و خیلی بهتر از خود انسان میدونه اینکه چه چیزی واسش ضرر‬
   ‫و چه چیزی واسش مفیده اما چون انسان بنده سرکشی هست خدا چیزهایی رو که واسه این‬
‫مخلوقش ضرر داره رو تحت عنوان گناه بهش معرفی کرده تا از روی عقل هم اگر نباشه از روی‬
 ‫اجبار از اونها پرهیز کنه اما انسان چقدر جاهل و نادانه که نه عقل و منطق حالیشه نه‬
  ‫زور و اجبار. نیروی جنسی یک نعمت بزرگ در وجود انسانه که اگر کنترل بشه و استفاده‬
  ‫درست از اون بشه فوق العاده لذت بخش و انرژی بخش هست اما اگر استفاده غلط ازش بشه‬
  ‫اینقدری قوی هست که انسان رو نابود کنه. واقعا این جاهلیت و سرکشی انسان غیر قابل‬
   ‫درکه. مقاله خیلی زیبایی بود و خیلیها باید از این مطالب آگاه بشن اما چه جوری؟‬
                       ‫نمیدونم به امید انسان شدن همه انسانها‬
                                          ‫۵۵:۸۰ - ۰۰/۰۰/۰۲‬   ‫آرش‬
                                                      ‫6‬
                                                      ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫من از سن 38 سالگی به این مشکل مبتال شدم وهیچ کس هم نبود که به من بگوید این کار چه‬
 ‫مضراتی دارد االن 73 سال دارم وازدواج کرده و دارای دو فرزند یکی دختر و یکی پسر هستم‬
‫که الحمد ا هر دو سالم هستند ولی دچار مشکل انزال زود رس هستم که آن هم با استفاده از‬
  ‫مواد تاخیری برطرف شده است ولی توصیه میکنم جوانان اصال دنبال خود ارضایی نروند که‬
                              ‫عمرشان را هدر داده اند.‬
                                        ‫۰۱:۸۰ - ۱۰/۰۰/۰۲‬    ‫مهاجر‬
                                                      ‫4‬
                                                      ‫2‬
                                                    ‫پاسخ‬
  ‫سالم از خود ارضای گفتید نمیخواید دلیلشو بدونید؟ نمیخواید ریشه اونو پیدا کنید چرا‬
  ‫همه شعار میدن چرا وقتی هورمن ها ترشح میشن عقل از کار میافته و بعد از خود ارضای‬
‫وجدان آزار میده لطفا راه حل بدید من هم مثل بقیه دچار این مشکل بودم با پناه بردن به‬
  ‫خدا میشه مشکلو حل کرد فقط همین عالجشه راستی میتونم بگم بهترین سایت همین زندگی حس‬
                           ‫غریبی ست که یک مرغ مهاجر دارد!‬
                                        ‫۰۵:۸۰ - ۱۰/۰۰/۰۲‬    ‫مهرنوش‬
                                                      ‫7‬
                                                      ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
    ‫سالم عزیزان. مطالبتون واقع ً عالیه. یعنی سایتتون عالیه. هرچی بخوای هست. ممنون‬
                             ‫ا‬
                                        ‫۳۱:۸۰ - ۱۰/۰۰/۰۲‬    ‫بهشید‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
  ‫سالم عزیزان. خسته نباشید از این همه زحمتی که برای تهیه این مطالب بسیار بسیار مهم‬
  ‫کشیدید. میدونین راه زندگی خیلی رو با این مقالتون عوض کردید. در ضمن در جواب لیال‬
   ‫باید بگم آدمی که به خودش اطمینان نداشته باشد و خودش رو نشناسه چطور می خواد به‬
‫واقعیتهای روز توجه کنه و اون رو توی زندگیش به کار ببره. ازتون خواهش می کنم در مورد‬
            ‫انزال زودرس و راه های ترک اون و مضراتش هم مقاله ای تهیه کنید.‬
                                     ‫‪۲۰/۰۰/۰۳ - ۰۸:۸۵sajad batigool‬‬
                                                        ‫2‬
                                                        ‫8‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫‪salam man 1 hafte khod erzayi ro kenar kozashtam ama sare moghe mesl ye adate haftegi khod bekhod erza‬‬
      ‫‪misham aya emkani vase eslah vojod dare ya khir mobtala hastim va bayad berim bemirim ya zan‬‬
                                            ‫?!!!!!!!!!!!!!‪begirim‬‬
                             ‫‪۲۰/۰۰/۰۳ - ۰۸:۸۲sajad batigool‬‬
                                             ‫1‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫چرا خود ارضایی یه اعتیاد شده چرا نمی شه باهاش تفریح کرد ؟ کسی جوابی داره از دکتر‬
                                ‫مهندس ها کسی نیست؟‬
                               ‫۵۱:۸۵ - ۳۰/۰۰/۰۲‬   ‫مهرداد‬
                                            ‫2‬
                                            ‫5‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫مطالب این مقاله جنبه علمی و منطقی ندارد اگر اینطور بود االن همه مردم کره زمین یا‬
  ‫نابود شده بودند و یا دیوانه بودند این مطالب از طرف مذهبیون و نه پزشکان تلقیین و‬
                                    ‫توصیه میشود‬
                                  ‫۳۰:۸۰ - ۳۰/۰۰/۰۲‬   ‫آ‬
                                             ‫3‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫من علی رغم اینکه از این کار نفرت دارم و بعد از آن همش احساس گناه می کنم مرتکب آن‬
 ‫می شدم چند روز ترک کردم و از خدا خواستم کمکم کنه دیگه برنگردم ولی یه سوال من االن‬
   ‫71 سالم هست من فکر می کنم واسه ترک کردن دیر است و اب از سر من گذشته هم از لحاظ‬
         ‫گناه بودنش هم از لحاظ آثارش؟ ؟؟/!! می شه لطفا راهنمایی کنید؟؟؟مرسی‬
                           ‫۸۸:۰۰ - ۳۰/۰۰/۰۲‬  ‫دختر پرپر شده‬
                                           ‫8‬
                                           ‫5‬
                                           ‫پاسخ‬
   ‫من71 سالمه . حدود 91 ساله که متاسفانه به این درد مبتال شدم. تا 3/1 سال پیش نمی‬
‫دونستم که اسمش خودارضایی است . انجام دادنش لذت بخشه اما اثراتش ... من هر کاری و از‬
  ‫هر وسیله ای برای ارضا شدن استفاده میکردم که نتیجه وحشتناکی ببار اورد . از 7 سال‬
‫قبل متوجه تغییر شکل ظاهری دستگاه تناسلی خود شدم که دیدنش برای خودم هم زجر آوره. من‬
 ‫حتی فکر میکنم که دختری خودمو از دست دادم به همین خاطر از ازدواج کردن طفره میرم .‬
‫به خاطر وضعیتم حتی خجالت میکشم خودمو به متخصص نشون بدم .البته باجراحی زیبایی مشکلم‬
 ‫حل میشه ولی هزینه زیادی داره که من توان پرداختشو ندارم.من از دخترایی که خودارضایی‬
‫میکنن میخوام که مثل من زیاده روی ننکن که بعدش کاسه چه کنم به دست بیگیرن .من حتی از‬
   ‫مردن هم میترسم چون خجالت میکشم کسی منو به این شکل ببینه . ای کاش منم مثل بقیه‬
  ‫دخترا با جنس مخالف ارتباط بداشتم تا این مصیبت بسرم نمی اومد . از کارهایی انجام‬
‫دادم پشیمونم ولی چه سود. چندماهی که کمترش کردم و بیشتر از یکماه بود که انجام نداده‬
 ‫بودم ولی متاسفانه دیروز بازم شیطون رفت توی جلدم و... لذتش چنددقیقه اما مصیبش برای‬
              ‫یه عمره .دلم میخواد برای همیشه ترک کنم امیدوارم که بشه.‬
                                ‫۰۱:۵۰ - ۰۰/۰۰/۰۲‬   ‫ناجی‬
                                            ‫91‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫این متن رو خوندم و نظرات دوستان رو هم مطالعه کردم . متاسفان باید بگم که مضرات این‬
 ‫عمل بسیار بیشتر از اون چیزیه که در این سایت به اون اشاره شده . من خودم جزو کسانی‬
‫هستم که این کار رو هفته ای 3 بار انجام میدادم و فکر میکردم که هیچ ضرری نداره . حتی‬
  ‫وقتی دوست دختری داشتم که منو کامال ارضا میکرد باز هم دوست داشتم اینکار رو بکنم .‬
 ‫بعد ها یه دوستی پیداکردم که منو راهنمائی کرد اون آدم بزرگی بود و دانشی که داشت از‬
 ‫طریق علم پزشکی نبود بلکه از طریق عرفان و حکمت بود . خالصه بگم توی سن 11 سالگی این‬
 ‫کار رو گذاشتم کنار ( به کمک تاثیراتی که دوست خوبم روی من گذاشت ) 91 - 93 روز بعد‬
‫از ترک این کار زندگی من به کلی عوض شد . از نظر بدنی خیلی سرحالتر و با انرژی تر شدم‬
   ‫- روابط اجتماعی من بهتر شد - طرز فکر کردنم عوض شد - استقامت و صبر بیشتری توی‬
 ‫زندگیم بوجود اومد - بصورت ناخودآگاه خیلی اتفاقها افتاد مثال خوش شانسی و ... به نظر‬
  ‫من ضررهای اینکار (خود ارضائی ) جسمی نیست اگر هم هست نسبت به ضرر های معنوی بسیار‬
  ‫کوچکند و احتماال بی ارزش . من خودم اینها رو تجربه کردم و به نظر من اگه میخواهید‬
 ‫ترکش کنید نوشته های زیر رو بخونید . 8- یه ورزش سالم رو توی زندگی تون بیارید 1- یه‬
 ‫انگشتر بخرید که شما رو یاد کسی بندازه که دوستش دارید مثال مادر پدر و یا اگه مذهبی‬
 ‫هستید ائمه اطهار 3 - عامل اصلی که باعث تر ک کامل این قضیه میشه تا ثیرات مثبت ترک‬
 ‫این قضیه است که خیلی سریع سراغتون میاد . قول میدم توی 3 هفته اول از تغییرات محسوس‬
  ‫سالمت جسم و روح خودتون متعجب بشید . 1- خودتون رو شرطی کنید مثال هر و قت هوس کردید‬
 ‫این جوری حال کنید سریع سراغ یه موضوع باحال دیگه برید و این کار رو توی سه هفته اول‬
‫با جدیت انجام بدید. چون بقیه راه رو خیلی راحت میتونید طی کنید . مثال میتونید برقصید‬
  ‫- استخر برید - توی پارک بدوئید - برید خرید - یه ساندویچ خوشمزه یا غذائی که خیلی‬
        ‫دوست دارید رو تهیه کنید و بخورید . خالصه اینکه یه جور دیگه حال کنید‬
                                          ‫‪۲۰/۰۰/۰۲ - ۵۸:۱۰Mn‬‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫4‬
                                                    ‫پاسخ‬
                             ‫ورزش و هنر بهترین روش های مبارزه هستن‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۰۲ - ۰۵:۸۱sorena‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫سالم مقاله باال رو خوندم خوب و آموزنده ولی بسیار نا امید کننده بود. می خواهم بدانم‬
‫آیا راه بازگشتی هم برای امثال ما هست یا نه؟اگر هم در خوشبینانه ترین حالت ترک صورت‬
 ‫گرفت آیا آثار سوء آن پاک خواهد شد؟ لطف ً مرا یاری کنید از طریق ایمیل یا هر طور که‬
                     ‫ا‬
                                      ‫می شود‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۰۲ - ۰۸:۵۸jtyjtyj‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
                                     ‫به نظر من مقاله مفیدی بود‬
                                         ‫۸۰:۵۵ - ۰۰/۰۰/۰۲‬   ‫شیوا‬
                                                     ‫6‬
                                                     ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
                             ‫من با ‪ independent‬کامال موافقم.مرسییییییی‬
                                        ‫‪۲۰/۰۰/۰۰ - ۰۲:۸۲parinaz‬‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫6‬
                                                    ‫پاسخ‬
    ‫.‪salam. be nazare man har kasi bayad dar morede raftaresh be ehsase daroniye khodesh morajee kone‬‬
    ‫‪mohemtarin hesi ke bashar bayad dashte bashe va hadafe zendegish gharar bede arameshe.kesi ke be‬‬
   ‫‪aramesh berese hichvaght az chizi ke aromesh karde khaste mishe na ehsase gonah mikone.chon zatan‬‬
‫‪donbale arameshe.age bebine amali arameshe zehni va raftarisho az beyn mibare motmaenan nabayad edame‬‬
  ‫‪bede hata age dar ebteda intor be nazar narese ya hata natone dalile elmiye khasiro vasash peyda kone.be‬‬
  ‫‪nazare mon gonah amaliye ke aramesheto azat begire.gonahro bayad tark kard ta lezate zendegiro cheshid‬‬
                                          ‫‪۲۰/۰۰/۵۰ - ۰۸:۰۲m‬‬
                                                       ‫5‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫بچه ها باید بهتون بگم که من بدبخت شدم. حاال باید چی کار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تورو خدت‬
‫راهنماییم کنید.................. من از 98 سالگی این کارو می کنم و االن 91 سالمه ..‬
                           ‫کمکم کنید .خیلی ناراحتم..........‬
                                       ‫۸۵:۸۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬    ‫راهنما‬
                                                     ‫3‬
                                                     ‫2‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫من برای کسانی که می خواهند خود ازضایی را ترک نمایند مشاور خوب می شناسم که یک سری‬
 ‫تکنیک یاد می دهد که انشاهلل هرچه زودتر این عادت زشت را ترک کنند ( خانم دکتر مهدوی)‬

                                                  ‫پاسخ ها‬
                                         ‫۵۰:۳۰ - ۵۰/۸۵/۰۰‬   ‫علی‬
     ‫کووووووووو کجاست ؟؟؟؟؟؟ مردم از اینهمه درد و رنج این کار ننگین که 38 سال‬
  ‫گریبانگبرمه و حتی روزانه تا 1/7 بار درحالی که از خدا خجالت میکشم و میترسم و زنم‬
                  ‫دارم انجامش میدم تووووووووررررررررو خدا کمکم کن‬
                                        ‫۳۵:۰۰ - ۵۵/۰۰/۰۲‬    ‫یاشار‬
                                                     ‫2‬
                                                     ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
‫-1از خوب یا بد این مطلب که بگذریم به نظر من یه کنفرانس خیلی قشنگ بوجود اومد که اثرش‬
  ‫بیشتر از مطالب نویسده ی عزیزه.این از این 1-من تا زمانی که ایران بودم این کارو هر‬
   ‫روز انجام میدادم و خوشحال بودم وقتی به کشور آزادی مثل فرنسه میرم عالوه بر تمام‬
  ‫خوبیاش این مسئل هم به دالیلی که همتون میدونید(آره عزیزم سکس کلوپ)برطرف شه.اما بعد‬
 ‫از گذشت 1 سال و عادی شدن این مسائل برام هنوز هر از گاهی انجامش میدم ولی نه به اون‬
   ‫شدت چون فهمیدم این فقط محدود به کشور ما نیست بلکه تمام فرانسویا این عملو مرتکب‬
  ‫میشن در صورتی که همیشه به سکس با مخالفشون دسترسی دارن. تمام این حرفارو زدم تا به‬
      ‫این جمع بندی برسم که لذت اگه به عادت تبدیل نشه لذته ولی اگه عادت شد لذت‬
   ‫نیست,اعتیاده ترک عادت هم انگیزه ی زیادی میخواد که یکیش همین کنفرانسه قشنگه.سعی‬
               ‫کنید نظر بدینو نظریاته دوستانو با دقت بخونید.موفق باشید.‬
                                 ‫۵۸:۵۵ - ۵۵/۰۰/۰۲‬  ‫عشق‬
                                            ‫4‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫من یه پسر 81 ساله هستم و از سن 98 سالگی خودارضایی میکردم . اما بعد یه تصمیم خیلی‬
  ‫جدی تونستم 1ماه و 7 روز از انجام این کار خود داری کنم . توی این مدت 1 ماه خیلی‬
  ‫مهربون شده بودم و خیلی مسلط به خودم بودم و رابطه ام با خدا خیلی عاشقانه بود اخه‬
‫میدونید هر وقت شهوتی میشدم از خدا کمک میخواستم و به زیبایی خدای مهربونم فکر میکردم‬
 ‫و باهاش عاشقانه دردودل میکردم . بعد از 3ماه که ترک کرده بودم همه رو عاشقانه دوست‬
 ‫داشتم و با همه مهربون شده بودم اما شیطان خیلی راه بلده و کم کم به خودم مغرور شدم‬
 ‫فکر کردم خودمم که تونستم این کارو ترک کنم . یادم رفت که خدای عزیزم منو با عشق بی‬
 ‫نهایتش ارضا میکرد. خالصه االن بعد از 1 ماه و7 روز که خود ارضایی کردم خیلی بهم ریختم‬
  ‫و از خدا میخوام کمکم کنه که این بار با تجربه ی خوبی که کسب کردم بتونم این انرژی‬
 ‫قدرتمند رو در مسیر صحیح زندگی هدایتش کنم. اخه نیروی جنسی ما انسانها قویترین انرژی‬
  ‫درونی ماست و مانند یه رود خونه ی در حال جریانه که شاید بشه با سد زدن جلوش رو یه‬
‫مدت گرفت اما طولی نمکشه که سد لبریز از اب میشه و اون موقع هست که سد میشکنه . وتنها‬
‫کاری که من انسان میتونم انجام بدم اینه که مسیر رسیدن به دریا رو پیدا کنم و با سرعت‬
                                 ‫به سمت دریا بشتابم.‬
                                ‫۵۵:۵۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬   ‫میترا‬
                                             ‫2‬
                                             ‫9‬
                                           ‫پاسخ‬
                                       ‫کامال‬
      ‫ً مفید بود و اگر بشود روشهای درمان بیشتری مطرح شود بیشتر سودمند است‬
                             ‫۰۵:۱۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬  ‫یکی مثه شما‬
                                            ‫5‬
                                            ‫5‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫و مذهبی و غیر مذهبی بودن این عمل ندارم خدا به تمام ما‬  ‫من کاری به علمی و غیر علمی‬
  ‫رو کنار بذارید ، عقل رو واسطه قرار بدید . ببینید 00‬  ‫انسان ها عقل داده ، تعصبات‬
 ‫از زجر و عذابی که از این کار میکش صحبت می کنند ، همشون‬  ‫درصد از کسایی که نظر دادند‬
 ‫شکست و ناتوانی میکنند .به نظر شما این خودش دلیل کاملی‬  ‫احساس نا امیدی ، افسردگی ،‬
‫؟ پس بیایم در خیلی از مسائل علم دین رو کنار بذاریم و در‬  ‫بر مردود بودن این عمل نیست‬
                    ‫بگیریم . با تشکر‬  ‫مورد قضایا با عقلمون تصمیم‬
                                ‫۰۸:۸۰ - ۱۵/۰۰/۰۲‬   ‫اشکان‬
                                             ‫3‬
                                             ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫تمام این مطالب درسته.. کسی که بگه تا حاال این کار را نکردم، خداییش دروغ میگه.. چون‬
 ‫حداقل به تعداد انگشتهای دستش ! امتحان کرده..! .. به هرحال روشی که من برای رفع این‬
‫عادت بسیار پرهزینه پیدا کردم، اونقدر مفید بوده که بعضی وقتا خودم هم فکرشو نمی کردم‬
‫بتونم با وجود اعتیاد در دوران نوجوانی، ترک کنم... چون روش های مختلفی هست.. اگر کسی‬
  ‫خواست میتونه ایمیل بزنه تا براش بگم. هم یه مشاور درجه یک که تلفنی هم مشکل را حل‬
 ‫میکنه ارجاع بدم... _ به هر حال این هم یه میتینگی بود که از خود مقاله هم بیشتر به‬
                       ‫کمک دوستان و عالقمندان این مقاله اومد..‬
                                ‫۵۵:۸۰ - ۱۵/۰۰/۰۲‬   ‫سورنا‬
                                             ‫3‬
                                             ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫از خانم یا آقای راهنما می خوام که شماره خانم دکتر مهدوی رو تو همین لینک قرار بدن‬
                                      ‫ممنونم‬
                                       ‫‪۲۰/۰۰/۵۳ - ۰۸:۵۰saeed‬‬
                                                     ‫3‬
                                                     ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
‫خود ارضایی اولین مرحله است که شخص در آن می تواند نیاز های جنسی خود را شتخیص بدهد و‬
 ‫بشناسد و نیز اگر قرار بود آن امر برای شخص تا سن 81 سالگی ضرری اینچنینی داشته باشد‬
  ‫این میل هرگز در این حد ر انسان به وجود نمی آمد که حتی بدون اطالع به این توانایی‬
 ‫فردی پی ببرد و در ضمن خود ارضایی مانند هر عملی مثل خوردن و آشامیدن و ورزش و انواع‬
‫فعالیتهای دیگر در حد و اندازه استاندادرد خود ضرری ندارد و عوارضی که به آن اشاره شد‬
   ‫مربوط به افرادیست که در روز چندین بار اقدام به خود ارضایی می کنند که این کامال‬
   ‫طبیعیست ولی برای اشخاصیی که دو هفته یا هفته ای یکبار این عمل را انجام می دهند‬
   ‫عارضه ای تشخیص داده نشده و ردر آخر هم باید بگم که در مورد انزال زودرس نقش خود‬
    ‫ارضایی یک نقش کامال نسبی است یعنی گاهی موجب انزال زودرس شده و گاهی نیز از آن‬
 ‫جلوگیری میکند مورد اول را که شما توضیح دادید و بحثی در آن نیست و لی در حالت دوم:‬
‫اگر شخصی با اطالع و در حد معمول اقدام به خودارضایی و در حین خود ارضایی سعی در کنترل‬
  ‫انزال و تالش در شناختن حالت مطلوب خود در سکس(همان سکس خیالی) بکند قادر است انزال‬
 ‫خود را به نحو معجزه آسایی کنترل کند به طوری که این جانب با این روش رکورد 93 دقیقه‬
  ‫ای (در خود ارضایی) و در همین حد و اندازه در سکس داشته ام که بسیاری از اهل فن هم‬
                              ‫اکنون بر آن قبطه میخورند‬
                                    ‫۸۸:۰۰ - ۳۵/۰۰/۰۲‬   ‫محمد علی‬
                                                   ‫4‬
                                                   ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫ما خوبه به شرط اینکه دچار افراط نشیم و آنهایی که‬       ‫به نظر من خود ارضایی برای جامعه‬
  ‫خودشان تلقین کرده اند چون من اصال احساس گناه نمی‬      ‫از اینکار احساس گناه می کنند به‬
 ‫این حکم که خود ارضایی گناهه را قبول ندارم چون آدم‬       ‫کنم حتی من خیلی هم مذهبی هستم و‬
  ‫از خودش استفاده می کنه . مطمئن باشید هیچ گناهی‬       ‫به کسی که کاری نداره و فقط داره‬
                                             ‫نداره.‬
                                      ‫۳۰:۲۰ - ۳۵/۰۰/۰۲‬   ‫احسان‬
                                                   ‫1‬
                                                   ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
    ‫‪salam man vaghean be shoma tabrik migooyam maghalatoon fogholadeh bood man davandeh hastam‬‬
 ‫‪reshteyeh 100 metre sorat ta hala chand bar magham keshvari dashtam va be donbale bishtar kardan anha‬‬
 ‫‪hastam chand mahi hast ke ravabete gensi va sex ro afzayesh dadam ghovayeh badanim tahlil shod bad az‬‬
   ‫‪mosabeghe asid laktiek oonghadr ziad mishod ke amanamo borieh bood ba in etelaati ke shoma behem‬‬
                    ‫‪resoondin motevageh shodam az koja zaef daram kheili mamnoonam‬‬
                                       ‫۳۰:۰۰ - ۳۵/۰۰/۰۲‬   ‫امیر‬
                                                   ‫2‬
                                                   ‫6‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫سالم من تا چند وقت پیش عتاد استمنا بود بد جور اما از وقتی که با یه دختر که خیلی هم‬
 ‫دوستش داشتم آشنا شدم تنها اشنایی برای رسیدن به اون حتی کاری رو که فکر هم نمیکردم‬
   ‫بتونم ترک کنم ترک کردم اولین ترک موفق من بود درسته اون بیمعرفت گذاشت رفت اما‬
 ‫تونستم تجربه خوبی داشته باشم و این کارو ترک کنم االن هم مبرم بدن سازی صورتم هم مثل‬
 ‫ماه شده سر حالم توپ از همه مردم پدر و مادر ها میخام به جای رفتن به مکه فالن جا اول‬
                             ‫این جوانهارو به هم برسوننن‬
                                       ‫۳۵:۰۰ - ۳۵/۰۰/۰۲‬   ‫امیر‬
                                                   ‫1‬
                                                   ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
‫ترو خدا پدر و مادر ها به جای دادن پولشون به این عربها بچه هاشونو سر و سامون بدن از‬
 ‫998 تا مکه صوابش بیشتر مگه نگفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است برای کسب‬
       ‫ثواب بیشتر بجنبید تا دلتون بخواید جون هست که بیکار تنها هست کمک کنید‬
                                        ‫۰۸:۰۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬   ‫علی‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫واقعا عالی ونوشته های جدیدی بود ودید من را نسبت به این امور باز کرد ولی تنها عیب‬
 ‫این قسمت نگفتن راه حل های مناسب میباشد.واقعا خیلی های محتاج این راه حلها میباشند.‬
                                      ‫با تشکر‬
                                   ‫۰۱:۰۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬   ‫ح‬
                                             ‫2‬
                                             ‫2‬
                                            ‫پاسخ‬
 ‫با عرض سالم.سریع میرم سره اصل مطلب.من مدت طوالنیه که به استمنااعتیاد پیدا کردم(چند‬
 ‫سال)و شدیدا از اینکارم ناراحتم چون شدیدا کمبو د وزن دارم (حدود 38).و حاال مدتیه که‬
 ‫دیگه این کارو نمیکنم با توجه به این با یک مشکل بزرگ روبه رو هستم .مشکل من اینه که‬
   ‫وقتی یک تصویر سکسی میبینم ویا حتی اندیشه سکس لحظاتی بر من حاکم میشه منی از من‬
  ‫بیرون میاد البته نه همون لحظه بلکه شب اون روز تویه خواب این اتفاق میفته .از شما‬
‫عاجزانه درخواست میکنم یک راه برای حل مشکل من ارائه بدین.لطفا جواب رو برای من ایمیل‬
                                ‫کنید.بی نهایت متشکرم.‬
                                ‫۰۸:۵۰ - ۰۲/۰۵/۰۰‬   ‫منصور‬
                                             ‫2‬
                                             ‫0‬
                                            ‫پاسخ‬
  ‫کسانی که این عمل را بد نمی دانند و حتی توصیه به عمل به آن می کنند در جواب تمام‬
 ‫ادیان آسمانی و اسالم که آن را منع کرده اند چه دارند بگویند؟از خداوندی که این نیروی‬
 ‫زیبایی آفرین و لذت بخش و شادی آفرین و زندگی افرین را قرار داده است و خود او انسان‬
 ‫را آفریده و خیر و شر ما را از ما بهتر می داند و از خود ما بر ما مهربانتر است و از‬
‫او عالمتر و مهربانتر نداریم و او علم مطلق و خیر مطلق و قدرت مطلق و حیات مطلق است و‬
 ‫همه جز او فانی هستیم و او این کار را منع کرده و حتی نگاه به نا محرم را نیز از روی‬
 ‫شهوت و به تکرار منع کرده چون انسان از حالت عقل سالم خارج می شود و روح و ذهن انسان‬
 ‫را به هم میریزد،بهتر می فهمند.آن کسی که می گوید در غرب که جهان اول هستند این کار‬
 ‫عیبی ندارد بهتر است کمی مطالعه کند و ببیند خود کشی ها،رشد منفی جمعیت،بی عالقگی به‬
 ‫ازدواج،از هم پاشیدگی خانواده ،عالقه به نگهداری حیوانات و بسیاری از معضلهای اجتمایی‬
  ‫که در آنجا وجود دارد سرچشمه آنها چیست؟ و معیار ایشان برای جهان اول و دو م وسوم‬
‫و... چیست؟قتل،غارت،دزدی،فحشا،خشونت، خالی بودن از معنویت و بسیاری از ظلمهای دیگر که‬
 ‫روحانیان مسیحی و دین گریزان در 993 سال اخیر بعد از رنسانس به بشریت در سرتاسر عالم‬
  ‫روا داشتند و هنوز هم با تمام قدرت در حال انجام هستند نشانه اول بودن است یا آخر‬
‫بودن.آن وحشیهای ادکلن زده و کراوات زده که تمام رذایل انسانی در خودشان جمع است و با‬
   ‫رسانه های فراگیر دیگر ملتها را متاثر کرده اند و آنها را همچو شما دچار از خود‬
  ‫بیگانگی فرهنگی و تاریخی و سیاسی کرده اند و ملتهای خود را در یک سانسور رسانه ای‬
 ‫شدید که سابقه ندارد نگه داشته اند،جهان اول هستند.مخلص کالم بابا بیدار شویم که مرگ‬
  ‫نزدیک است و آه از دوری منزل وسختی راه. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش‬
                                    ‫مهدی یارتان‬
                                  ‫۵۰:۰۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬   ‫الف‬
                                             ‫6‬
                                             ‫1‬
                                            ‫پاسخ‬
 ‫من روی صحبتم با اون شخص یا اشخاصی هست که این مقاله رو داده اند. از مقالتون ممنون‬
‫چون از عکس العمل خیلی از دوستان پیداست که این مقاله باعث شده که به خودشان بیایند و‬
  ‫به فکر حل مسئله بیافتند ولی علی رقم اینکه بسیاری از این افراد بسیار کم سن و سال‬
 ‫هستند و عاجزانه از شما در خواست کمک دارند شما هنوز بعد از این مدت طوالنی که مقاله‬
‫را داده اید هنوز مقاله ای با موضوع روش های ترک خود ارضایی در سایت نیاورده اید! آیا‬
‫هدف شما ترساندن و از بین بردن اعتماد به نفس جوانانی است که این مشکل را دارند؟؟! یا‬
                  ‫واقعا تصمیم دارید که به اونا کمک کنید!؟؟ یا!!!.....‬
                                ‫۰۵:۸۰ - ۲۵/۰۰/۰۲‬   ‫آرمین‬
                                             ‫4‬
                                             ‫1‬
                                            ‫پاسخ‬
‫به نظر من دوستان نباید اینقدر در صدد این باشن که چطوری عوارض کارایی رو که قبال کردن‬
‫از بین ببرن چون بدن انسان خود ترمیمه و مشکالت بدن رو خودش به مرور زمان حل میکنه فقط‬
                                    ‫بهش وقت بدین‬
                                ‫۰۵:۸۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬   ‫یاشار‬
                                             ‫3‬
                                             ‫0‬
                                            ‫پاسخ‬
‫سالم بچه ها.من طی تماسی که با دوستم از ایران داشتم,گفت که انجمنی تو ایران تاسیس شده‬
  ‫به اسم:انجمن خود ارضائیانه گمنام و فعال تو شهرهای اصفهان اهواز شیراز شروع به کار‬
 ‫کرده.عزیزانی که اطالعات بیشتری دارن در اختیاره دوستان بزارن.ولی همین که نظر بدینو‬
  ‫نظریات و تجربیات دوستانه عزیزو با دقت بخونید خودش یه انجمن قشنگ بوجود میاره که‬
             ‫چندان فرقی با اون انجمنها نداره,بلکه هم موثرتر.موفق باشید.‬
                                ‫‪۲۰/۰۰/۵۰ - ۰۸:۸۰ugdvqh‬‬
                                             ‫2‬
                                             ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫امیدوارم مسئولین هم این صفحه رو بخونن تا امکانه ازدواجه آسونو فراهم کننک که بعید‬
                                      ‫می دونم‬
                                ‫۵۰:۰۰ - ۰۸/۰۰/۰۲‬  ‫مارال‬
                                            ‫6‬
                                            ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫من توی کتابهایی خونده بودم که این کارمشکلی نداره و برای خانمها خوبه، اما ماها که‬
 ‫خودمون همچین مشکلی رو داریم، مطمئنیم که دچار مشکالتی میشیم، شاید بعضیها بگن نه، من‬
  ‫مشکلی ندارم. اما با خودمون که روراست باشیم میفهمیم که واقعا مشکل بوجود میاد. من‬
‫خودم که سالهاست این کارو میکنم، از زمان ازدواجم میترسم که مبادا مشکل پیش بیاد. این‬
 ‫مقاله منو هم ترسوند. درسته که واقعا گناه و مشکالت جسمی داره، ولی بهتر نبود کمی ما‬
  ‫ها رو دلداری هم میدادین؟ معتاد مجرم نیست بلکه مریضه. حاالمواد یا این مشکل یا حتی‬
 ‫اینترنت یا.... شما که این مقاله رو نوشتی یا توی این سایت گذاشتی، میشه لطفا بگی ما‬
‫توی این سن و سال مثال جوونی چه سرگرمی درست و حسابی داریم؟ چقدر دلشوره بیخودی داریم؟‬
  ‫چقدر اعصاب خورد کنی داریم؟ تمام این مسائی باعث میشه آدم به یه چیزی چنگ بندازه.‬
  ‫مطمئن همه با من موافقن که این کار در همون لحظات باعث کاهش اضطراب و آرامش اولیه‬
 ‫میشه. آدم به هیچ چیز پر استرس یا... فکر نمیکنه. و همین نکته باعث میشه ترک اون سخت‬
 ‫باشه. چون کمتر چیزی پیدا میشه که جای این آرامش کوتاه مدت رو بگیره. من نمیخوام از‬
  ‫این مساله حمایت کنم. اتفاقا من خیلی هم مخالف این وضعیت هستم، اما بهتره خودمونو‬
‫بذاریم تو اون شرایط، بعد به قول معروف شعار بدیم. ولی من به یه چیزی معتقدم، چیزی که‬
   ‫خدا اونو گناه اعالم کرده ( اونم کبیره) مطمئن باشین یه مضرات بزرگی توش هست. حاال‬
                       ‫روانشناس ها و ... هرچی میخوان بگن، بگن.‬
                                  ‫‪۰۰/۸۰/۲۰ - ۵۸:۸۰ali‬‬
                                             ‫2‬
                                             ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
‫منم که 11 سالمه مدت زیادی که ای کارو می کنم ، خیلی از دالیل عقب مماندگی در زندگی رو‬
‫همین می دونم ای کاش می شد با یه دختر با احساسی که همین دردو داره آشنا شد تا حاال که‬
‫نمی شه به راهتی ازدواج کرد، الاقل لذت جنسی رو از هم ببریم البته چون دوختر آسیب پذیر‬
   ‫تره باید مراعات خیلی مسائلو باهاش کرد، تا حدی که از هم لذت ببریم تا ارضاء بشیم‬
                          ‫بلخره ماا هم جونیم دلمون می خواد‬
                                ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۰:۵۸golbarg‬‬
                                             ‫1‬
                                             ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫کامال با نویسنده این مقاله موافقم و از ایشان که به طرح این مشکل مهم جوانان پرداخته‬
‫اند کمال تشکر را دارم. اکثر دوستان در اینجا راه حل خواسته اند، به عنوان یک پزشک که‬
 ‫مطالعات روانشناسی هم داشته می توانم کتبی را به شما معرفی کنم که در افزایش آگاهی و‬
   ‫کمک به ترک این عادت مضر کامال مفیدند، مخصوصا کتاب " روشهای کنترل ذهن" اثر خوزه‬
    ‫سیلوا این کتاب نه تنها به ترک عادات مضر به طور کامال عملی کمک می کند بلکه به‬
‫جایگزین سازی عادات مفید ، کنترل استرس و دهها مساله دیگر که به نوعی در موفقیت تاثیر‬
 ‫دارند می پردازد. متد سیلوا در حال حاضر هم پایه یوگا ، مدیتیشن و... در اکثر مراکز‬
 ‫موفقیت تدریس و تمرین می شود و همانی است که به نام آلفای ذهنی کتب و محصوالت فرهنگی‬
 ‫زیادی از آن تبلیغ می شود. در سایت درمانگران ایران هم می توانید اطالعاتی درباره آن‬
 ‫به دست آورید ‪.www.iranhealers.com‬کتاب هنر عشق ورزیدن اثر اریک فروم را هم بخوانید و در‬
 ‫انتها کتاب" چهار اثر از فلورانس اسکاول شین" که به یقین نه تنها در این مورد کمک می‬
 ‫کند که در کل زندگیتان معجزه خواهد کرد. مشغول کردن ذهن با مواردی که واقعا هم و غم‬
 ‫شخص بشوند و در اکثر موارد ذهنش را متمرکز خود داشته باشند هم بی نهایت مفید است این‬
‫مشغولیت مورد عالقه شما می تواند هنر، ورزش یا هر سرگرمی دیگر باشد اما یادگیری تفریحی‬
  ‫به نظر من جالبترین موضوع است. سری به این سایت آموزش زبان بزنید. این سایت تحسین‬
 ‫برانگیز 88 زبان خارجی را آموزش میدهد و در فضایی کامال متفاوت با هر سایت آموزشی یا‬
 ‫کالس و دوره دیگر ‪. www.livemocha.com‬فراموش نکنید که ما در دهکده جهانی زندگی می کنیم و‬
‫یادگیری حداقل یک زبان خارجی سواد زمان ما محسوب می شود ضمن آنکه درهای دنیایی متفاوت‬
‫را برویتان می گشاید و ذهنتان را پخته تر خواهد کرد. حدیثی جالب از امام هادی آمده که‬
 ‫ایشان گفته اند کسی به سمت گناه می رود که در خود احساس عزت نفس نمی کند. حال ببینید‬
 ‫چگونه می توانید عزت نفستان را افزایش دهید ؟ من فکر می کنم دانش، مهارت و آگاهی از‬
 ‫ابزار های اولیه اند و صد البته در زمان ما دانستن و تسلط بر حداقل یک زبان خارجی ،‬
                ‫که ارتباط جالبی هم با افزایش اعتماد به نفس فرد دارد.‬
                                 ‫۲۵:۸۰ - ۵۸/۰۰/۰۲‬  ‫امین‬
                                            ‫4‬
                                                      ‫4‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫سالم کامال مشخصه که نویسنده با وجود قصد خوبی که داشته یه کم در این مورد اغراق کرده‬
‫اکثر متخصصها و روانشناسها افراد رو در صورت نبود شریک جنسی مناسب نه تنها از این کار‬
  ‫منع نمیکنند بلکه توصیه هم میکنند البته به صورت کامال کنترل شده نه افراطی! و همین‬
‫صاحبنظر ها هم تاکید دارن که اگر این کار در دفعات کم و در شرایطی مناسب انجام بشه نه‬
 ‫تنها این همه ضرری که اینجا نوشتن رو نداره بلکه میتونه فوایدی هم داشته باشه در ضمن‬
 ‫مواردی هست که هم در ‪ m a s t u r b a t i o n‬و هم در س ک س با جنس مخالف باید از نظر بهداشتی‬
  ‫رعایت بشه از نظر مذهبی هم جای تامل داره دوستانی که این مساله رو میگن به این فکر‬
‫نمیکنن که اسالم ازدواج رو در صورت احتمال آلوده شدن به گناه واجب قرار داده؟ آیا چنین‬
 ‫امکانی برای ما هست؟ من همین االن امکان ازدواج با شرایط فعلی ندارم، ازدواج صیغه ای‬
 ‫هم که. . .! اگه واسم پیشنهادی دارین ( که فکر نمیکنم داشته باشین ) بفرمایید خودمم‬
  ‫از این کار خوشم نمیاد ولی خوب جوونای ما هیچ گناهی ندارن ، البته توصیه میکنم تا‬
  ‫جایی که میتونید این کارو نکنید ولی اگه به دفعات کم این کار رو مرتکب میشید انقدر‬
            ‫نگران نشید و عذاب وجدان نگیرید آرزومند شادی و سالمتی همه شما‬
                                       ‫۱۱:۵۵ - ۸۸/۰۰/۰۲‬   ‫سپهر‬
                                                    ‫7‬
                                                    ‫2‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫من اینکارو درست نمی دونم اما آیا مسئولین کشور فکری به حال جمعیت عظیم جوان کرده؟!‬
‫اقتصاد کشور ویرانه! پسرها نمی تونن زن بگیرن دخترا خواستگار ندارند! یک فرد تو 38-18‬
‫سالگی بالغ می شه اما تا 93 سالگیم نمی تونه ازدواج کنه ماهواره و هزار جور مورد محرک‬
            ‫هم تو خیابوناست. یا دعا که جوان پاک نمی مونه فکر کردین؟؟؟!!!‬
                                       ‫۳۰:۵۰ - ۰۸/۰۰/۰۲‬   ‫مهربد‬
                                                    ‫3‬
                                                    ‫2‬
                                                  ‫پاسخ‬
  ‫واقعا در کشوری که عدد خانمهای دم بخت! که ممکن است موفق به پیدا کردن شوهر نشوند،‬
   ‫میلیونی است (بنا بر آمار رسمی)،شیوع این عادت در مردان نشانه بیماری اجتماعی و‬
 ‫فرهنگی گسترده است.این در حالی است که رسانه های دولتی سعی در ترویج فرهنگ چند همسری‬
                       ‫برای حل مشکل اضافه بودن خانم ها دارند.‬
                                ‫۰۸:۰۰ - ۱۸/۰۰/۰۲‬   ‫خلبان مقیم لندن‬
                                                  ‫0‬
                                                  ‫2‬
                                                  ‫پاسخ‬
                              ‫عالی و جذاب بود موفق و پیروز باشید‬
                                       ‫۲۸:۰۵ - ۱۸/۰۰/۰۲‬   ‫مجید‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
   ‫سالم در خصوص عواقب این موضوع که خیلی ها نگرانش هستن باید بگم ما از عواقب برخی‬
  ‫کارهای خودآگاهانه یا ناخودآگاه خودمون نمی تونیم فرار کنیم و باید بپذیریم کسی که‬
 ‫سالها خودارضایی کرده با کسی که این کار رو نکرده باید از نظر سالمتی فرق داشته باشه!‬
   ‫ضعف بینایی، ضعف جسمی ( از جمله خستگی های بی مورد و تنبلی ) و مخصوصا اختالل در‬
‫تونایی جنسی و احتمال ناقص به دنیا آمدن فرزند فقط بخشی از عوارض جسمی این عمل نادرست‬
 ‫است.اما به هر حال این دلیل نمی شه کسی که سالها دست به این کار می زده فکر کنه دیگه‬
                      ‫کار از کار گذشته و سعی در ترک اون نکنه!‬
                                       ‫‪۲۰/۰۰/۸۳ - ۰۵:۵۸shima‬‬
                                                      ‫4‬
                                                      ‫4‬
                                                  ‫پاسخ‬
                ‫‪be nazare man in karham mesle etiad be mavade mokhader tarkesh sakhte‬‬
                                     ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۵:۸۸mirmosty‬‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
   ‫‪ba salam be hamegi vaghean ali bood . ba tashkaor az nevisande maghale va hamchenin ba tashakor az‬‬
                                               ‫....‪golbarg‬‬
                                      ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۵۰:۸۰gelareh‬‬
                                                        ‫3‬
                                                        ‫2‬
                                                     ‫پاسخ‬
             ‫‪khob chikar konim na mishe ezdevaj kard na mishe ba kasi bud.rahnamaeimun konid‬‬
                                          ‫‪۲۰/۰۰/۸۲ - ۰۸:۵۰MaZi‬‬
                                                        ‫2‬
                                                        ‫1‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫سالم به همه دوستان و بخصوص سایت مردمان! منم از کسانی هستم که این کار و میکردم ولی‬
‫با حرف این شیخا نمیتونستم ترکش کنم تا اینکه مقاله پربار شما رو خوندم. همه ما تا یه‬
 ‫چیزی برامون اثبات نشه نمیتونیم قبول کنیم مثل روابط ریاضی میمونه حقیقتش قبل از این‬
 ‫خیلی تصمیم گرفته بودم ترکش کنم ولی نمیشد ولی بعد از خوندن این مقاله برام اثبات شد‬
 ‫و من واقعا دیگه بدم میاد واالن 1 -3 روزیه دیگه اینکار و نمیکنم و خدا رو شکر میکنم‬
  ‫که این به اشتباهم پی بردم به قول برخی از دوستان ادم وقتی این کار و میکنه احساس‬
 ‫پوچی و پشیمانی دست میده و بیشتر سعی میکنی انجام ندیش ولی نمیشه خیلی زود یادت میره‬
  ‫. من شخصا دنبال منبع خاصی نیستم اگه دورغ هم باشه کاری ندارم همین که تونستم ترکش‬
 ‫کنم ازتون ممنونم یعنی مدیون شما هستم ولی حیف که یه کم دیر شده دقیقا 81 سالمه ولی‬
                ‫بازم به خودم میگم : جلوی ضرر و هر وقت بگیری منفعته...‬
                                          ‫‪۲۰/۰۰/۸۲ - ۰۸:۸۱MaZi‬‬
                                                        ‫2‬
                                                        ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫بازم سالم ! منم با نظر امیر موافقم ولی منم دختری رو دوست داشتم ولی اون که رفت دیگه‬
   ‫بیشتر و بیشتر شد چون خیلی بهش فکر میکردم .االن یه سالی میشه از اون موقع به بعد‬
‫فراموشی هم گرفتم خیلی هم شدیده امیدوارم با اراده ای که دارم ترکش کنم فکر کنم . اگه‬
 ‫میخواین واقعا ترک کنین همون موقع فکر کنین که همه دارن نگاتون میکنن پدر و مادر همه‬
                        ‫و از همه بزرگتر خدا ;ازش خجالت بکشین.‬
                                          ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۸:۰۳king‬‬
                                                        ‫1‬
                                                        ‫1‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫سالم بر دوستان در جواب ‪shany‬باید بگم : در اصل پایه و تنها مرجع ما مسلمونا به نظر من‬
‫قران و اسالم دینی که حدود 9918 سال پیش مضرات گوشت خوک رو بیان کرده حاال غرب 998 سال و‬
   ‫خورده ای که کشف کرده.مطمئنان خود ارضایی خیلی پیچیده تر هستش و سالهای زیادی طول‬
   ‫میکشه تا غرب شما بهش پی ببره تا شما ها هم اطاعتش کنین.حاال بگزریم من فرد مذهبی‬
 ‫نیستم خاستم دلیلی برای اونایی که کار اشتباهی میکنن و بعد هم برای این که خودشون رو‬
  ‫توجیه کنن بهونه میارن. من خودم هم به این مرض تا حدودی مبتال هسم و رفته رفته هم که‬
 ‫سنم بیشتر میشه کمتر از زهنم میگزره به عقیده ی من تنها علت این مرض سرگرم نبودن فرد‬
‫به زبون ساده تر نداشتن سرگرمی و ساکن بودن تفکر فرده یه توصیه به انایی که نقد من رو‬
   ‫میخونن سعی کنین خودتون رو مشغول نگه دارین زمانی که موقییت برا این کار زشت پیدا‬
   ‫کردین خودتون رو مشغول کنین و برین بیرون از اون مکانی که هستین برا خودتون بهونه‬
  ‫بیارین تا از زهنتون بیرون بره. در ضمن منی یا همون اسپرم مردانه یا ترشهات واژینال‬
  ‫زنانه خودش باعث عفونت و امراض دستگاه تناسلی هستش همیشه بعد از استمناء برین حموم‬
  ‫خود این کار باعث میشه تا تنبلی مانع از این کار بشه.حاال پیش خودتون میگین من مالم و‬
‫دارم موعضه میکنم ولی این عقیده ی من و راهکارای پیشنهادی منه. حتما این توصیه های من‬
‫رو اگه تونستین انجام بدین و جواب بدین خودتون رو محک بزنین ببینین چقدر اراده دارین.‬
                                   ‫به امید رهای همه‬
                                           ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۸:۸۵h‬‬
                                                      ‫98‬
                                                       ‫1‬
                                                     ‫پاسخ‬
  ‫‪man 4salein kar ra tark kardam lezati ke ba eshghet bedast miary khily bishtar az khod erzaei asan ghabele‬‬
                                               ‫‪moghayese nist‬‬
                                         ‫۰۰:۵۰ - ۰۸/۰۰/۰۲‬    ‫احسان‬
                                                      ‫7‬
                                                      ‫6‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫سالم من این مطالبتونا قبول ندارم چون من یبار یه مریضی گرفتم که همراه ادرار منی هم‬
 ‫خارج میشد وقتی دکتر رفتم و یه سری آزمایش گرفت کامال سالم بودم فقط از نظر جنسی ضعیف‬
  ‫بودم که دکتر بهم گفت تا وقتی مجرد باشی این چیز برات عادیه و اگر خواستی این طوری‬
 ‫نشه باید زن بگیر یا خود ارضایی کنی که زن گرفتن در حد توان من نیست پس فکر نمی کنم‬
              ‫مشکل خاصی این کار داشته باش من از چند تا دکتر هم پرسیدم‬
                                       ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۰:۸۰Hesam‬‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
                                       ‫ممنون از مقاله جالبتون‬
                                         ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۵۸:۰۸sina‬‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
                             ‫ممنون خیلی عالی بود انشاهللا خدا کمک کنه‬
                                   ‫‪۲۰/۰۰/۸۰ - ۰۰:۰۰mohammadreza‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫‪man pesary 17 sale hastam ke be dalil khod erzaie avarez badi gariban giram shode aya age tark konam in‬‬
          ‫?‪avarez az bin miravad?age mire che modat tol mikesh ta chand salegi vaght tark daram‬‬
                                        ‫‪۲۰/۰۲/۰۰ - ۰۸:۵۸amin‬‬
                                                       ‫3‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫نوجوانی 78 ساله هستم که از 38 سالگی خودارضایی می کنم خیلی سعی کردم ترک کنم ولی‬
‫نتونستم. توی این 1 سال بیشتر از 993 بار خودارضایی کردم و وقتی یادم می افته گریم می‬
 ‫گیره. دچار انزال زود رس شدم و اکثر شبا خودبه خود ارضا میشم. نمی تونم به کسی بگم.‬
              ‫واقعا نمی دونم چی کار باید بکنم. تورو خدا به دادم برسید.‬
                                       ‫۲۸:۸۵ - ۱۰/۲۰/۰۲‬    ‫شاداب‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫7‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫سالم دوستان خود ارضایی یک عمل طبیعی بوده که به ما در درک و حس بهتر اندام جنسیمان‬
‫کمک میکند و در همه انسانها صورت میگیرد اما نه به صورت روزمره و عادت ، مانند هر چیز‬
 ‫دیگری زیاده روی در آن خوب نیست و باید با دیگر مسائل زندگی در تعادل باشد، مهم این‬
  ‫است که آن را تحت کنترل در آورده و از حالت هوس خارج کنید و برای این کار به آگاهی‬
  ‫هرچه بیشتر در مورد خودتان نیاز دارید مثال ممکن است این احساس در شما به صورت شرطی‬
 ‫درآمده باشد و همیشه در یک شرایط خاص، به فکر ارضای خود بیافتید و یادر بعضی هاکه با‬
‫خود عهد میکنند که دیگر این کار را انجام نمیدهند ولی بعد از اینکه کاسه صبر لبریز شد‬
  ‫دوباره دست به کار میشوند و بعد، از اینکه نتوانسته اند جلوی خود را بگیرند احساس‬
 ‫گناه میکنند و همین احساس گناه موجب میشود که بیشتر به این کار ادامه بدهند و روز از‬
 ‫نو روزی از نو ..... در حالیکه می توان ریشه یابی کرد و با کسب شناخت بیشتر از خود (‬
 ‫در صورت نیاز با کمک یک روانشناس خوب و دانا ) این میل و احساس را در اختیار و کنترل‬
                                        ‫گرفت.‬
                                        ‫‪۲۰/۰۲/۰۱ - ۵۰:۰۰hamid‬‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫3‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫با سالم مرسی از مقاله خوبتون ما تو دانشگاه نشستیم همه با هم این مطلبو خوندیم واقعا‬
           ‫استفاده کردیم مخصوصا یکی از بچه ها به اسم امید رفت و حسابی...‬
                                        ‫۵۱:۲۰ - ۰۰/۲۰/۰۲‬   ‫اکبر‬
                                                     ‫6‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫به نظرم یه سری جمله های کوبنده ردیف شدن، اما من دلیل علمی توشون ندیدم. تو قسمت‬
‫«ارتباط جنسی و ورزش» نوشته شده که ورزش کارها از ارتباط جنسی منع میشن. ببخشید ما در‬
‫مورد بدی ارتباط جنسی حرف میزنیم یا بدی خود ارضایی ؟ چند خط بعد : «در کل دنیا افراد‬
‫انگشت شماری هستند که از نظر اقتصادی کنترل همه افراد را به دست گرفته اند. این افراد‬
    ‫از قدرت رابطه جنسی نیز به خوبی اطالع دارند ...» تئوری جالبیه اما بی دلیل ذکر‬
 ‫شده.همینطور تا آخر. «تصویر شریک جنسی خیالی، مانند یک لوح در ضمیر ناخودآگاه فرد حک‬
  ‫می شود و سبب بروز انزال های شبانه ناخواسته می شود. به این ترتیب که فرد هر چقدر‬
‫بیشتر خود ارضایی کند، میزان این انزال های شبانه افزایش می یابد.» امیدوار بودم آمار‬
  ‫یا عدد یا یه مصداق تو این جمله ببینم ... اما نبود. کاش دوستانی که تعریف و تمجید‬
                                ‫کردن کمی دقت میکردن.‬
                                ‫۰۰:۵۰ - ۰۰/۲۰/۰۲‬  ‫محیا‬
                                            ‫4‬
                                            ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫سالم.من از بچگی این کارو میکردم.چند وقتیه که فهمیدم خود ارضایی همینه.اما نتونستم‬
  ‫کنارش بذارم.من بهد از هر خود ارضایی دچار لکه بینی میشم .نمیتونم این موضوع رو به‬
‫کسی بگم.از این میترسم که نکنه برای ازدواجم به مشکل بر بخورم منو راحنمایی کنید لطفا.‬
                                ‫۰۵:۸۰ - ۰۵/۲۰/۰۲‬  ‫محسن‬
                                            ‫1‬
                                            ‫7‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫فکر کنم کل این مقاله می خواد بگه : صیغه بهترین راه حل است !!!!!!!!!!!! همش مغلطه‬
                              ‫بود آقا. اکبر راست مگه.‬
                                ‫۱۸:۱۰ - ۸۵/۲۰/۰۲‬  ‫مهتاب‬
                                            ‫5‬
                                            ‫5‬
                                          ‫پاسخ‬
    ‫فوق العاده بود. من یک دختر 31 ساله ام که خانوادم مذهبی نیست. می دونم پسرها‬
‫خودارضایی می کنن ولی نمی دونم دخترا چه مدلی خودارضایی می کنن. من فقط چندین ساله که‬
 ‫هر وقت تنها می شم توی خونه ، فقط برای کنجکاوی میرم توی سایتهای سکسی متاسفانه ولی‬
 ‫در حالت عادی هیچ نوع احساس نیازی به سکس احساس نمی کنم. اما همیشه بعد از دیدن عکس‬
 ‫ها و فیلم های پورنو حالم از هرچی مرده به هم می خوره و این اثر مخرب این فیلم هاست‬
‫که باعث بدبینی و ترس از سکس می شه و همین هم همیشه من رو کنجکاوتر به دیدن می کرد تا‬
 ‫بفهمم دنیا چه خبره و اگه خانواده به آدم اطالع رسانی نمی کنه خودم بی اطالع نباشم. من‬
 ‫توی دانشگاه پسرای زیادی با تیپ و موقعیت خوب از همکالسی هام بهم پیشنهاد دوستی دادن‬
‫ولی من تا به حال دست هیچ پسری رو نگرفتم چون احساس نیاز نکردم و اصال بهم سخت نمیگذره‬
  ‫از نظر جنسی. حاال هدفم از گفتن این شرح حال چی بود؟ این که بگم " فقط سعی کنید توی‬
‫خونه تنها نشید. فقط سعی کنید توی خونه تنها نشید. از تنهایی بال خیزد. توی جمع باشید.‬
 ‫اگر همه از خونه میرن بیرون شما هم برید خرید یا پیاده روی . پای سایت ها و فیلم ها‬
‫پورنو نشینین دوستای عزیزم، فقط نفرت و خشونت و کثافت و حیوانیت رو ازش یاد می گیرین.‬
 ‫خود ارضایی نکنین چون من هم مدتیه که بالفاصله با دیدن یک صحنه سکسی اعصاب دستم دچار‬
 ‫اشکال میشه باورتون میشه؟؟؟ من تا حاال جسمن خود ارضایی نکردم و نمی دونم چجوریه فقط‬
 ‫عکس و فیلم دیدم. برق چشمام از بین رفته درست عین مطلبی که این مقاله نوشته بود. من‬
 ‫مدت زیادیه که اصال تو این سایتها پامو نذاشتم و دیگه اگه خدا بخواد نمی رم. شک نکنید‬
   ‫که استمنا و خودارضایی 98 برابر دیدن پورنو اعتیاد میاره . سیستم بدنتون رو مختل‬
 ‫نکنید بذارید فکرتون تازه و زالل باشه . فکرتون رو کدر نکنید. اگر ازدواج کردین دیگه‬
  ‫بدتر چون از نظر من حقیر در این حالت به همسرتون دارید خیانت می کنید. من اگر روزی‬
  ‫بفهمم شوهرم بعد از ازدواج با من بازم خودارضایی می کنه ازش حالم به می خوره و از‬
  ‫زندگی که برام ساخته بهش مثل یک خائن نگاه می کنم و مطمئنم اگه منم خودارضایی کنم‬
                             ‫اونم حالش از من بهم بخوره".‬
                                ‫۲۸:۸۵ - ۳۵/۲۰/۰۲‬  ‫مسعود‬
                                            ‫1‬
                                            ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫مقاله خوبی بود اتقاقی پیدا کردم . من چون دبیر هستم این مقاله را چاپ کردم تا بتونم‬
       ‫از آن برای آموزش دانش آموزان استفاده کنم البته با ذکر سایت شما عزیزان‬
                                ‫۰۱:۸۵ - ۳۵/۲۰/۰۲‬  ‫سعید‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫سالم، مطالب مقاله را توی کتابهای مختلف خوانده بودم، چون من از مطالعه لذت می برم.‬
‫معتقدم هر کاری باید از راه درست و طبیعی خودش انجام بشه.حرفهایی را که دوستان نوشتند‬
 ‫درک می کنم.حرفهام را با یک جمله از دکتر شریعتی به پایان می برم: انسان یعنی اراده‬
                               ‫آگاه، آزاد و آفریننده.‬
                                ‫‪۲۰/۰۲/۸۰ - ۵۵:۰۸EHSAN‬‬
                                            ‫2‬
                                            ‫4‬
                                          ‫پاسخ‬
‫من هم به تازگی این مقاله رو خوندم خیلی خوب بود به دوستانی که در حال ترک اند بگم که‬
                      ‫ترک یه عادت حداکثثثثر 11 روز طول می کشه‬
                                         ‫۰۰:۰۰ - ۰۸/۲۰/۰۲‬    ‫حامی‬
                                                      ‫5‬
                                                      ‫2‬
                                                     ‫پاسخ‬
          ‫واقعا خندم میگیره وقتی یکی میاد نظر میده و به این مقاله میگه علمی...‬
                                     ‫۱۵:۰۰ - ۵۸/۲۰/۰۲‬    ‫پرنده مهاجر‬
                                                     ‫4‬
                                                     ‫3‬
                                                     ‫پاسخ‬
  ‫بسیار متاسفم شدم از خواند این مفاله بی نام و نشان و از اینکه اینچنین با احساسات‬
                            ‫‪!!!!‎‬‬
  ‫جوانان ایرانی بازی می شود ‪‎‬نظریات علمی رابج هیچکدام خودارضای را نفی نمی کنند،‬
‫بیشتر روانشاسان معتقدند نوغ برخوردهایی (از نوع برخورد این مقاله) که جوانان را دچار‬
           ‫احساس گناه می کند-بیشترین آسیب را به ذهن جوانان وارد می سازد !‬
 ‫‪‎ ‎‬این بدین معنی نیست‬
 ‫که بنده بخواهم جوانان را تشویق به کاری بکنم اما دقبفا می فهمم که این نوع فتوی ها‬
‫تا چه حد زیانبار است! افراط و اعتیاد در هر کاری زیانبار است، حتی افراط در غذاخوردن‬
                               ‫‪.‎‬‬
‫که نیاز طبیعی بدن است‪‎‬همین جا می شود از تاثیر زیانبار اینگونه مقاالت آگاه شد ، کافی‬
  ‫است به برخی کامنتها مراجعه نمایید! مشاهده می کنید چه تعدادی از خواندن این مقاله‬
      ‫‪!‎‬‬
 ‫.... دچار احساس گناه شده اند! من نمی دانم از این کار چه کسی سود می برد ‪‎‬من که عمری‬
 ‫را پشت سر گذاشته ام خوب می فهمم که این حرفها هیچ پشتوانه ای ندارد. من جوانانی را‬
    ‫می شناسم که این حرفها را باور کردند و نه سراغ سکس رفتند و نه خود ارضایی! اما‬
 ‫زییایی ظاهری و نیز نشاط خویش را در این راه حرام کردند و دچار باس و افسردگی شدند و‬
   ‫‪.‎‬‬
   ‫نیز بسیار جوانانی را هم می شناسم که در این راه اقراط کردند و دچار خسران شدند‪‎‬‬
   ‫جوانان عزیز من نمی توانم راه صحیح را به شما نشان دهم ویا شما را موعظه کنم، می‬
‫توانید خودتان تحقیق کنید، ولی بدانید هر چیزی که شما را دچار عذاب وجدان می کند علمی‬
         ‫نیست!!! همواره سعی کنید از نظرات علمی غالب و رایج سود برید. همین!‬
         ‫‪‎‬‬‫‪‎‬‬
                                         ‫۸۸:۰۰ - ۸۸/۲۰/۰۲‬    ‫پریا‬
                                                      ‫3‬
                                                      ‫2‬
                                                     ‫پاسخ‬
                        ‫سالم. مطالب خوبی بودند. در ضمن بانظر لیال موافقم.‬
                                         ‫‪۲۰/۰۲/۸۰ - ۰۸:۱۰saman‬‬
                                                        ‫2‬
                                                        ‫3‬
                                                     ‫پاسخ‬
   ‫سالم فقط می تونم از شما تشکر کنم و دوستان واقعا بیاید به هم قول بدیم دیگه چنین‬
                                    ‫کاریو نکنیم‬
                                ‫‪۲۰/۰۲/۸۰ - ۵۵:۸۰pesari monde to dorahii‬‬
                                                        ‫2‬
                                                        ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫‪man 21 salame az sale84 mobtala be khod rezaii shodam albate na ziyad gahi hafteii 1 bar gahi 15 roz 1 bar‬‬
  ‫‪va... khoda kheili mano dost dare chon behem zaheri khob dade va in eteghad ke daram ke ba hichkas joz‬‬
  ‫‪hamsar ayandam sex nakonam va nakardam va nakhaham kard man ba ye khanomi ashna shodam alaghe‬‬
 ‫‪peyda kard be man be tori ke ba vojod inke shohar dasht ba man ertebate telefoni dasht va be man harfaye‬‬
 ‫‪sexy mizad ham khodesho erza mikard ham baese tahrike man mishod chand sal ham az khodam bozorgtare‬‬
    ‫‪man khastam bedonam aya rahi baraye tarke in kare bade man hast? va aslan in mizan ke man in karo‬‬
‫‪mikonam zarar dare va aya tasiri ro varzesham daree? dar zemn inro ham begam ke mogheiyate sex vase man‬‬
 ‫‪kheili ziyad hast man baraye farare az sex khod erzaii mikonam nemikham tanam alode be gonahe bozorgtari‬‬
‫‪beshe pas javab soalamo be e-mailam bedid mer30 az saiteton 4 sale varzesh mikonam 75 kilo vazn daram ba‬‬
           ‫...‪vojod khod erzaii zoram kheili nesbat be vaznam ziyade 110kilo perese sine mizanam va‬‬
                                         ‫‪۲۰/۰۲/۸۳ - ۰۰:۸۳saman‬‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
  ‫سالم دوستان عزیز من دچار چنین مشکالتی بودم اما با کمک خدا و اراده که مهمترین چیزه‬
 ‫تونستم ترکش کنم مطالب سایت درسته هرکی می گه غلطه غلط کرده من چیزهای زیادی در مورد‬
   ‫خود ارضایی میدانم و یکی از دالیل ترک این کار هم همین اطالعات من بود اگه خواستید‬
         ‫کمکتون کنم در خدمتم بهم ‪ pm‬بدین اینم آی دی من‪soltan_saman@yahoo.com‬‬
                                ‫‪۲۰/۰۲/۸۰ - ۰۰:۱۰saeed‬‬
                                              ‫2‬
                                             ‫21‬
                                           ‫پاسخ‬
‫سالم دوستان.من امشب خود ار ضایی کردم با اینکه خیلی از این کار زشت بهم می ریزم و بدم‬
‫می اد .با خواست خدای مهربون و خوندن اینمقاله می خوام ترک کنم تا زندگی خوب وراحت رو‬
           ‫بعد از چند وقت بدست بیارم(واقعا خسته شدم)برام دعا کنیدممنون..‬
                                ‫۵۸:۸۰ - ۲۸/۲۰/۰۲‬   ‫محسن‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫ببینید نشانه خواب در این مورد چیست من از نظر من مثل این که شما یک قرص را داشته‬
  ‫باشید و نخواهید به کسی بدهید و اگر شما این قرص را ندهید میرن جای دیگری پیدا می‬
  ‫کنند پس بهتر این قرص یا همان انرژی که دارید نگه دارید تا بتوانید در موقع الزم به‬
                ‫دیگران بدهید در غیر این همسر بقیه را از دست می دهید‬
                                ‫۲۸:۸۵ - ۰۸/۲۰/۰۲‬   ‫احسان‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫سالم خیلی جالبه تا االن من مقاله یا مطلبی نخوندم که این همه راجع به اون نظر داده‬
 ‫باشن خوب این نشون میده که هر کسی که این مطالب رو خونده چه موافق چه مخالف این عمل‬
 ‫رو تجربه کرده پس این گناه نابخشودنی گریبان همه رو گرفته رو این حساب مسؤالن( خواجه‬
       ‫ها)باید به فکر احداث تیمارستان های جدید برای بیش از نود درصد مردم باشن‬
                         ‫)۰۰:۱۰ - ۰۸/۲۰/۰۲‬   ‫ارش(دانشجوی پزشکی‬
                                            ‫8‬
                                            ‫2‬
                                           ‫پاسخ‬
‫با سالم چندین ایراد به مقاله حضرت عالی وارده این مقاله باید مربوط به علم پزشکی باشه‬
‫نه فلسفه و مذهب که شما رفتین سراغ زیگموند فروید و غیره از نظر علم پزشکی بدن یک مرد‬
    ‫بالغ هر 37 روز از زمان بلوغ اسپرم تولید میکنه و در هر 3 الی 1 سیسی مایع منی‬
 ‫931میلیون اسپرم وجود داره و بر خالف ادعاهای شما با استمنا این مقدار تولید اسپرم در‬
‫طی دوره 37 روزه بعدی به هیچ وجه کاهش پیدا نمیکنه با هربار استمنا کل کیسه منی تخلیه‬
 ‫نمیشه و مکانیزم دستگاه تنازلی در عرض 8 ساعت بعد از استمنا مقدار منی از دست رفترو‬
  ‫از کیسه هایی موسوم به کیسه های ذخیره که کیسه های اضطراری دستگاه تناسلی هستند به‬
 ‫کیسه های اصلی انتقال میده و این هم بگویم اگر کسی امکان ارتباط جنسی نداشته باشه و‬
 ‫استمنا هم نکنه متاسفانه دچار انواع بیماریهای هورمونوتیک در دستگاه تناسلی خواهد شد‬
‫به علت اینکه با پرهیز از استمنا و رابطه جنسی کیسه های ذخیره اضطراری بر اثر کم کاری‬
  ‫تظعیف شده و توانایی اولییه را از دست میدهند و این اثر مخرب بعد از اولین ارتباط‬
  ‫جنسی باعث ناکارآمدی این قسمت و اختالل در تولید هورمون های جنسی میشود برای اطالعات‬
                  ‫بیشتر میتوانیید به آدرس ایمیل بنده مراجعه کنیید‬
                                   ‫‪۲۰/۰۲/۸۰ - ۰۵:۸۲my‬‬
                                             ‫2‬
                                             ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
                       ‫باالخره چکار کنیم این کار درسته یا غلطه‬
                                   ‫‪۲۰/۰۲/۸۰ - ۰۵:۰۰my‬‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫خیلی ممنون از مطلب شما به نظر من هم این کار خوب نیست من هم از ده سالگی تا حاال که‬
 ‫08 سالمه این کار را میکردم دچار ناراحتی هایی هم شدم اما میخوام ترک کنم شاید دلیل‬
                                ‫مشکالتم هم همین باشه‬
                                ‫۲۱:۰۰ - ۰۸/۲۰/۰۲‬   ‫احسان‬
                                            ‫0‬
                                            ‫3‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫باز هم سالم دوست داشتم این مطلب رو هم به حرفام اضافه کنم که افراط و تفریط تو هر‬
‫کاری مضرات خودش رو داره مثل همه نیازهای انسان چه این نیاز تغذیه باشه چه مسائل جنسی‬
           ‫وغیره به نظر من محدودیت باعث زیاده روی جوانان ایرانی در انجام‬
                                        ‫۸۸:۰۰ - ۸۰/۰۰/۰۲‬   ‫بابک‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫با سالم من که یک مربی ورزش های رزمی هستم .همیشه به شاگردانم می گویم کسی که قبل از‬
‫باشکاه این کارو یعنی خود ارضایی رو انجام بده یا نیاید باشگاه ویا اگر آمد باید برای‬
 ‫تنبیه تمرین سخت تری رو انجام بده . چون واقعا این عمل برای مدت 98 الی 18 ساعت بدن‬
 ‫رو به تحلیل می بره من وقتی دو دور بچه ها رو دور تاتمی می دوانم می فهمم که طرف این‬
 ‫کار و انجام داده یانه با همه بچه ها هم رفیق هستم و خوشبختانه سه نفر قهرمان در سطح‬
‫ملی ویا کشوری از شاگردان من هستم حاال اگر دوستانی هستند که می گن این قضیه علمی نیست‬
  ‫من خودم اثرات منفی این کار رو روی شاگردانم دیده ام . بنابراین توصیه نمی کنم که‬
 ‫دوستان مجرد این کار رو انجام ندهند ولی با انجام ورزش های گروهی وتنظیم ودر اختیار‬
  ‫داشتن نفس خودتان این کار را هدایت کنید . نگذارید این عمل شما رو زندانی خود کند‬
 ‫بلکه شما آن را کنترل و هدایت کنید آن کسانی که این کار رو تا به حال انجام می داده‬
  ‫اند اصال نگران نباشند بلکه از همین امروز و از همین ساعت این عمل رو هدایت کنند .‬
   ‫سفارش دیگر من این است سعی شود غذاهای بسیار پر کالری کمتر استفاده شود واگر هم‬
 ‫استفاده می کنید با کار ,ورزش مقدار کالری اضافی رو از بین ببرید.و خدارو هنگام این‬
 ‫عمل فراموش نکنید واز حضرت یوسف تاسی جوییدکه در بدترین شرایط بر نفس وشهوت خود فایق‬
                                         ‫شد.‬
                                       ‫۰۰:۸۵ - ۱۰/۰۰/۰۲‬    ‫علیرضا‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫3‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫اجازه می خواهم این مقاله را در وبالگم قرار دهم . ممنونم اگر موافقت نمایید . آدرس‬
                              ‫وبالگم‪: http://safar.blogfa.com‬‬
                                         ‫‪۲۰/۰۰/۰۰ - ۵۵:۰۲hadi‬‬
                                                       ‫2‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫‪salam man ham chand vaght be in bemare mobtala bodam ama tonestam bakomak khoda va arddeh khodam‬‬
                    ‫‪tark konam vaghean zendge bedon khod arzae 1 mane dege dare‬‬
                                         ‫۸۱:۰۰ - ۰۰/۰۰/۰۲‬   ‫علی‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫سام بر مشا بنده 18 سالم هست و از 38 سالگی این کار رو انجام میدادم و چند مدتی هم‬
  ‫خخیلی شدتش زیاد شده بود مثال هفته ای 1 -3 بار انجام میدادم . بنده هم سخصا اثرات‬
  ‫منفیش رو تجربه کردم و احساس بدی بهم دست میده . بنده ورزش شنا رو در سطح حرفه ای‬
‫ادامه میدم ، به همین دلیل موقع ورزش کامال تفاوت رو احساس میکنم. اگر روزی خود ارضایی‬
  ‫کنم و برم استخر خیلی زود خسته میشم و نفسم کم میاد اما مثال اگر چند روزی و یا چند‬
 ‫مدتی خود ارضایی نکنم خیلی راحت تر هستم. جالب است که رکوردهایی که مربیان من از من‬
‫میگیریند هم خیلی متفاوت میشه . اما بنده چند مقاله دیگه هم در مورد این موضوع خواندم‬
 ‫و نتیجه کلی بنده این بوده که : خود ارضایی ، نه ترک کامل و نه تکرار زیاد از حد آن‬
‫باید بسیار کنترل شده باشد تا مشکلی پیش نیاید ، البته به همراه رژیم غذای خوب و سالم‬
                               ‫و ورزش ورزش ورزش ورزش‬
                                       ‫‪۲۰/۰۰/۰۰ - ۰۸:۰۸sahneh‬‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫41‬
                                                   ‫پاسخ‬
                                     ‫مقاله خوبی بودخیلی ممنون‬
                                  ‫‪۲۰/۰۰/۵۵ - ۵۰:۸۰yeki mesle baghiye‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
     ‫‪khob chikar konim na mishe hala ezdevaj kard na mishe ba yeki dige in karo kard ?mishe rahnamaii‬‬
                                               ‫03‪konid.mer‬‬
                                       ‫‪۲۰/۰۰/۵۸ - ۰۸:۸۰begger‬‬
                                                       ‫6‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫من نمی دونم چرا اینقد نظر ها مختلف... اما به نظر خودم هم کار زشتی هم اینکه 998%‬
 ‫ضرری هم داره.... اما ترکش خیلی سخته ... فرهنگمون خیلی بیخود. چون اگه تو فرهنگمون‬
 ‫جا افتاده بود که پدر مادرا در این مورد بچه هارو آگاه می کردن، دیگه این موارد کمتر‬
                                     ‫پیش میومد.‬
                                ‫۰۰:۰۰ - ۸۵/۰۰/۰۲‬  ‫علی‬
                                           ‫1‬
                                           ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫طور خدا دعام کنید یکی بیاد به من حرف بزنه دارم میمیر........خدا کمک خداکمک توکل‬
 ‫بخدا من االن دارم گریه میکنم 78 سالمه 1تا1 ماهه این کارو میکنم 1 توترک بودم نتونسم‬
                         ‫االنم توترکم 18 روزه کمکم کنید خدا‬
                               ‫‪۲۰/۰۰/۵۸ - ۰۰:۸۸begger‬‬
                                            ‫5‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
‫البته من تو سایت دکتر روهام عضو هستم...از ایشون در این مورد سواالت بسیاری شده...این‬
  ‫ضرر هایی که به این شدت نوشته شده هم نیست . اما در صورت افراط می تونه مشکالتی رو‬
 ‫ایجاد کنه و از توانایی بدن بکاهد. اما نه اینکه دیگه بخواد بعدا موجب نازایی بشه و‬
‫از غلظت منی بکاهد...چون یک فرد متاهل هم ممکن در روز 1 یا 3 بار با همسرش نزدیکی کنه‬
 ‫...اما خوب این عمل خود ارضایی گناه هم داره دیگه... علی جون شما هم نمیخواد این طور‬
  ‫ناراحت باشی و به روح و روانت آسیب بزنی...اما چو ن مدت زیادی نیست که این کارو می‬
            ‫کنی ،پس راحتر می تونی ترکش کنی...ترکش کنی بهتره،حتما ترکش کن.‬
                              ‫‪۲۰/۰۰/۵۰ - ۰۸:۸۸No Name‬‬
                                            ‫6‬
                                            ‫2‬
                                          ‫پاسخ‬
‫مقاله خیلی خوبی بود , اما اگر در مورد درمانش هم مقاله ای بگذارید خوبه و این که اگر‬
 ‫از همین االن جلوی استمنا رو گرفته باشیم , ایا اثراتش از بین میره یا تا حدی از بین‬
‫میره ? یا اینکه به اجبار به دلیل نداشتن اگاهیه کافی محکوم به داشتن اثرات سوءش هستن‬
                               ‫? راه جبرانی هم هست ؟‬
                               ‫‪۲۰/۰۰/۵۰ - ۰۰:۸۵etefagh‬‬
                                            ‫2‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫کاری ندارم مقالتون علمی یا نه فقط میخوام بگم این کافی نیست در مورد درمانشم بگید‬
                           ‫خوووووووووووووووووووووووووووب‬
                                ‫۰۸:۸۵ - ۱۵/۰۰/۰۲‬  ‫محسن‬
                                           ‫0‬
                                           ‫2‬
                                          ‫پاسخ‬
                                  ‫بیش از حد مزخرف.‬
                              ‫۳۸:۰۰ - ۱۵/۰۰/۰۲‬  ‫ام ای اس‬
                                           ‫1‬
                                           ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
‫آیا عوارض خود ارضایی مانند کند ذهنی، فراموشی،لرزش دست ضعف قوه بینایی وشنوایی درمان‬
                                   ‫پذیرند؟چگونه؟‬
                                ‫۵۸:۲۰ - ۱۵/۰۰/۰۲‬  ‫علی‬
                                           ‫3‬
                                           ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
   ‫خدااااااااااااااااااااااا کمکم کن................... اگر نتونسم ترک کنم خودمو‬
                                       ‫میکشم‬
                            ‫۰۱:۰۰ - ۱۵/۰۰/۰۲‬  ‫یه بنده خدا‬
                                           ‫0‬
                                           ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫ظاهر ً خیلیا تو سایت شما فقط بلدن به "عالیه" بسنده کنن و به همین خاطر شما هم عادت‬
                                        ‫ا‬
‫نکردین یه نظر که شاید بتونه به جای "عالی" گفتن یا "خوب حاال چیکا کنیم" بتونه یه نظر‬
‫دیگه تولید کنه رو بفرستین تو خروجی! شرمنده اگه عادت نکردم هر کی هر چی میگه رو بدون‬
                         ‫فکر قبول کنم و بگم: "واقع ً عالیه"!‬
                             ‫ا‬
                                 ‫۰۸:۵۰ - ۳۵/۰۰/۰۲‬  ‫بابک‬
                                            ‫2‬
                                            ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
‫علی آقا شما اگر خودکشی هم بکنی هیچ اتفاقی نمی افته شما هنوز جوون هستید بهتره که با‬
  ‫مشکل منطقی برخورد کنی نگران نباش تقریبا باالی 30 درصدجونهای ایرانی دچار این مشکل‬
 ‫هستند حتی در کشور های خارج هم من شنیده ام بسیار این کار رو می کنن زیرا وقتی شخصی‬
 ‫احساس نیاز به خود ارضایی می کنه در زمان های استراحت وتنهایی سراغ افراد می ایدودر‬
 ‫آن زمان امکان داره که جنس مخالفی نباشد بنابراین این اتفاق می افته بنابراین تا می‬
  ‫تونی از تنهایی دوری کن چشم و دلت رو پاک کن وتا می تونی ورزش کن . خدا نگهدار شما‬
                                      ‫دوست خوب‬
                                ‫۰۰:۸۰ - ۳۵/۰۰/۰۲‬  ‫آسمون‬
                                            ‫5‬
                                            ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫بابت اطالع رسانی تون ممنون! من دارم از ترس سکته می کنم! دارم ازدواج می کنم و می‬
 ‫ترسم همین باعث بشه که توی ازدواجم شکست بخورم! تورو خدا راه دروانش رو هم بگید! این‬
‫مراکز کجا هستن؟ در ضمن من یه دخترم! ای کاش خانواده ها این قدر بسته نبودن که کار به‬
                                ‫این جا بکشه!! گریه‬
                                ‫‪۲۰/۰۰/۵۳ - ۰۲:۵۸rozgol‬‬
                                             ‫2‬
                                             ‫2‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫سالم من از 3 سالگی خودارضایی میکردم تا اینکه در 78 سالگی فهمیدم اسمش چی هست بعد‬
 ‫خواستم ترکش کنم که خیلی سخت بود و دوباره انجام میدادم تا 31 سالگی یه جوایی معتادش‬
  ‫بودم بعد با یه پسر آشنا شدم که االن همسرمه این آشنایی خیلی کمکم کرد تا این کارو‬
 ‫کنار بذارم البته االن دچار ه یه مشکل دیگه هستم من تو سکس با همسرم به مرحله ارگاسم‬
‫نمیرسم در حالیکه قبال که خود ارضایی میکردم خیلی لذت میبردم ( البته بعدش عذاب وجدان)‬
‫االن که 1 سال از ازدواجم میگذره اصال تو سکس با شوهرم به مرحله ارگاسم نمیرسم یعنی لذت‬
 ‫میبرم اما به مرحله ارگاسم نمیرسم االن گاهی شیطون گولم میزنه بعضی وقتا نمیتونم تحمل‬
  ‫کنم شاید سالی 1 مرتبه هم خودارضایی کنم البته شوهرم هم دچار انزال زودرس است یعنی‬
  ‫زمانی که به نعوض کامل میرسد و نزدیکی میکنیم به 93 ثانیه هم نمیرسد حال من از شما‬
  ‫عزیزان چند سوال دارم 8- آیا مشکل من به خاطر این هست که قبال خود ارضایی میکردم 1-‬
  ‫آیا به خاطر انزال زودرس شوهرم است و 3- این مشکل همسرم (انزال زود رس ) چگونه حل‬
 ‫میشود چون خودم اصال دلم نمیاد مشکلشو به روش بیارم و خودش هم اصال اهمیتی برای حل اون‬
 ‫نمیده فقط میدونم یعنی احساس میکنم که خودش هم از این مسءله راضی نیست .(خواهش میکنم‬
                              ‫کمکم کنید مرسی از همتون)‬
                                ‫‪۲۰/۰۰/۵۰ - ۸۰:۰۸begger‬‬
                                             ‫2‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫خانم ‪ rozgol‬من با اجازه مسئول سایت شما رو به مراجعه سایت آقای دکتر روهما به آدرس :‬
   ‫‪www.roham.ws‬پیشنهاد میکنم شما در این سایت می تونید مشکلتونو با شرکت در انجمن و‬
 ‫ایجاد موضوع ،از خود دکتر بپرسید البته قبلش باید عضو بشید که کامال مجاننی هست... من‬
    ‫خودم هم عضو هستم،یک سایت کامال پزشکی و خوبی هست... الیته اینطور نیست که فکر می‬
 ‫کنید...حاال خودتون مراجعه کنید ،متوجه می شید اگه مشکلتون حل شد من رو هم دعا کنید...‬
                                ‫‪۲۰/۰۰/۵۲ - ۵۱:۰۳miss x‬‬
                                             ‫4‬
                                             ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫من فکر می کنم اگه این مشکل تا این حد افراطی مطرح نمی شد کسی رو نمیتونست تا این حد‬
 ‫تکون بده!!!مشخصه که همه ترسیدن ... همه دنبال راه حل هستن....من قراره وبالگی رو یا‬
 ‫به اصطالح کلوبی رو برای کسانی که قصد دارند این مشکل رو حل کنند راه اندازی کنم...من‬
 ‫یه دکتر یا روانشناس نیستم...یک جوون 81 ساله هستم که مثل خیلی از دوستانی که اینجا‬
  ‫هستن دچار این نوع اعتیاد شدم... کلوبی که در اون کسی نیست که بخواییم با خجالت از‬
  ‫مشکلمون پیشش صحبت کنیم و همه در کنار هم و با راه حل هایی که ممکنه بلد باشیم به‬
    ‫درمون خودمون و همدیگه کمک کنیم...ما نباید چشم امیدی به مسوالن و دیگران داشته‬
   ‫باشیم...باید خودمون دست به کار بشیم. از دوستانی که مصرانه قصد ترک این عادت رو‬
    ‫دارند و تمایا به هم کاری در راه اندازی این کلوب دارن لطفا به ایمیل من پیغام‬
                  ‫بگذارن... روز همگی خوش‪.... neshat_salamati@yahoo.com‬‬
                          ‫۱۸:۲۰ - ۰۵/۰۰/۰۲‬  ‫مهندس حسام کیانمنش‬
                                            ‫5‬
                                            ‫2‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫سالم .من رشته ام روانشناسی یا پزشکی نیست اما چون با این مساله درگیر بودم واقعا روی‬
 ‫این مساله قبل از این تو مقاالت مختلف تحقیق نسبتا جامعی انجام دادم. لطفا دوستانی که‬
 ‫این کار رو انجام می دهند دقت کنن: 8-بیخودی از این کار یک لولوخورخوره برای خودشون‬
 ‫نسازند این کار فقط از نظر مذهبی شاید گناه باشد این کامال نیاز طبیعی و فیزیولوژیکی‬
   ‫بدن شماست. 1-طبق تحقیقات انجام شده حدود 90% پسران(عدد دقیقترش خاطرم نیست)و91%‬
 ‫دختران (بازم عدد دقیقترش یادم نیست) در دنیااز موقع بلوغ تا قبل از ازدواج این کار‬
      ‫رو انجام میدن 3-فقط موقعی خود را تخلیه کنید که نیاز داشته باشید و با کمی‬
  ‫خویشتنداری از معتاد شدن به این عمل جلوگیری کنید. 3-مکانیزم انجام این کار در بدن‬
 ‫عینا مکانیزم سکس کامل است. 1-جدا از مسایل مذهبی این کار از نظر روانی باعث پشیمانی‬
 ‫بعد از این عمل حتی در افراد غیر مذهبی میشود.سعی کنید با خودتان کمی منطقی باشید تا‬
 ‫این اثر را از بین ببرید. 3-اگر به موقع خود را تخلیه نکنید و سعی کنید خودتان را در‬
       ‫مخمصه قرار بدهید در آینده بسیار برایتان از نظر جنسی زیانبار خواهد بود.‬
 ‫توضیح8:مقاله فوق بهتر است در یک محفل مذهبی یا فلسفی مطرح شود و یا در صدا و سیمای‬
 ‫ایران پخش شود تا اینکه در چنین سایت پربیننده ای گذاشته شده و یافته های معتبر علمی‬
 ‫و ثابت شده را بدون هیچ گونه منطقی وارونه جلوه نماید. توضیح1:چون خالصه اون چیزهایی‬
 ‫که در ذهنم بود و قبال تحقیق کرده بودم و برایم اثبات شده بود نوشتم شرمنده از اینکه‬
 ‫منابعش یادم نیست شما برای اثبات گفته هایم 8-میتوتنید با یک روانشناس یا پزشک متخصص‬
 ‫مشورت کنید.1-با کمی جستجو اگر انگلیسیتون خوب هست با مقاالت معتبر جهانی در این مورد‬
 ‫آشنا شوید.3-مقاالت و مصاحبه های پزشکان متخصص فارسی زبان هم از جمله سایت دکتر رهام‬
  ‫صادقی‪www.roham.ws‬وهمینطور مصاحبه های سایت بی بی سی با متخصصان امر که برخی دوستان‬
                      ‫اشاره کرده اند میتواند تا حدی مفید باشد.‬
                                 ‫۳۸:۰۵ - ۸۸/۰۰/۰۲‬  ‫بهار‬
                                             ‫2‬
                                             ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫با سالم خدمت همه عزیزان در برخی مطالب دیده می شود که گفته شده از نظر مذهبی ممکنه‬
   ‫این کار گناه باشه ولی از نظر طبیعی این کار اشکال نداره جالب اینجاست که همه می‬
 ‫دونیم مذهب چیزی نیست که انسان از خودش ساخته باشه بلکه از طرف کسی است که انسان رو‬
 ‫خلق کرده و بهتر از هر کسی به سیستم بدن انسان آگاهی داره پس اگر از نظر شرعی که ما‬
 ‫درباره شریعتهای آسمانی صحبت می کنیم ، این کار نادرست باشه حتما یه علت و حکمتی در‬
  ‫پی این دستور وجود داره که انسان هنوز به طور کامل بهش نرسیده گرچه ضررهای آن کم و‬
  ‫بیش چه از طریق تجربه فردی و چه از طریق علم ثابت شده و ما می دونیم که نظریه های‬
  ‫علمی از جمله نظریه های روانشناسی ثابت نیستند و هر از گاهی نظریه جدیدی می یاد و‬
 ‫نظریه قبلی رو رد می کنه و ما وقتی که پای قبول کردن نظری بیاد نظر روانشناسی رو به‬
                    ‫نظر خالق هستی نباید ترجیح بدیم . موفق باشید‬
                               ‫۰۸:۵۵ - ۰۸/۰۰/۰۲‬  ‫مهم نیست‬
                                            ‫7‬
                                            ‫5‬
                                           ‫پاسخ‬
‫این مزخرفات چیه که اینجا نوشته این مقاله تا حد زیادی بر پایه توهمات نویسنده هست از‬
   ‫نظر روانشناسی 00 % اقایون این کارو میکنن به کررات خانومها رو نمیدونم ! از نظر‬
     ‫پزشکی و روانشناسی کامال موجه هست مشروط بر اینکه در یک هفته فراتر از دو بار‬
 ‫نباشه(یعنی عادت هر روزه نشه) چون افراط حتی در اب خوردن هم ضرر داره از نظر شرعی هم‬
‫شما بفرمایید کجای قران کلمه استشها یا استمنا اومده که علما دارن میگن که حرامه؟ جمع‬
 ‫کنید این مزخرفات رو چرا با اعصاب این جوونها بازی میکنید اگر غیر این باشه که پسرها‬
 ‫هر روز از فرط نیاز باید به ناموس مردم گیر بدن چرا نمیگید که 91 درصد ذهن اقایون از‬
  ‫نظر فیزیولوژی حول و حوش مسایل جنسی میگرده چرا ننوشتید که اگر این نیاز به مدت نه‬
‫چندان طوالنی ارضا نشه ماده ای در مغز ترشح میشه که اصطالحا مغز رو کور میکنه و اون فرد‬
 ‫کامال از نظر فکری صفر میشه و نمیتونه متمرکز باشه جمع کنید این بساط شامورطی بازی رو‬
   ‫استحمار تا کی؟ اگر راست میگید فوایدش رو هم بنویسید تا دیده شه که در کفه ترازو‬
  ‫مضراتش میچربه یا فوایدش شما با احساس تمامی جوونهایی که این مطالب رو میخونن بازی‬
 ‫میکنید از اثرات بد ذهنی گرفته تا احساس گناه و بیزاری از خود واقعا متاسفم حتم دارم‬
    ‫نویسنده این مقاله بدون داشتن کوچکترین دانشی این مطالب رو از جایی کپی کرده و‬
                     ‫اونجوری که می پسندیده چیدمان کرده وا اسفا!‬
                                 ‫۳۸:۱۰ - ۱۸/۰۰/۰۲‬  ‫فرهاد‬
                                             ‫9‬
                                               ‫2‬
                                            ‫پاسخ‬
‫کامال آشکاره که این مقاله پایه تعصبی داره تا علمی. به کار بردن عباراتی جون "به همین‬
    ‫دلیل ما هم این عمل نادرست را 998% محکوم می کنیم"، "متاسفانه خیلی سریع روانه‬
 ‫گورستان خواهند شد" وبسیاری دیگر گواه این مطلب است؛ حتی فروید هم اینطوری واسه ملت‬
‫نسخه نمی پیچید. "در گذشته مردهای یونان باستان تا سن 918 سالگی عمر می کردند." شمایی‬
 ‫که این مقاله رو نوشتید خودارضایی نکنید ببینم عمرتون به 90 می رسه یا نه! کاهش عمر‬
  ‫دالیل بسیار زیادی داره مثل تغذیه، آب و هوا، استرس و... ولی میل جنسی یک غریزه در‬
‫انسان است و از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته؛ پس مطمئنا ارضای مناسب غرایز انسانی سبب‬
  ‫طول عمر خواهند شد نه کم شدن آن. البته که راه صحیح تر از خود ارضایی، سکس با شریک‬
  ‫جنسی است ولی وقتی دسترسی به شریک جنسی نیست خودارضایی جایگزین می شود. (اون هم تو‬
‫جامعه یی که نهایت تالش برای جدا کردن مرد و زن صورت می گیرد.فکر کنم تنها جایی که مرد‬
 ‫و زن یکجا جمع میشوند کالس های دانشگاه ست که اون هم به خاطر اینه که کمتر پول استاد‬
‫بدن). عواقب خود ارضایی نکردن بیشتر از منافع آن هست، خصوصا برای مردها. اعتدال در هر‬
  ‫کاری انسان رو به اوج می رسونه و عکس آن باعث سقوط میشود. در نهایت با عقل خودتون‬
 ‫تصمیم بگیرید نه حرف دیگران. جایی آدمها همه چیزشونو از دست میدن که عقلشونو نادیده‬
                                ‫میگیرند. موفق باشید‬
                                  ‫‪۲۰/۰۰/۸۳ - ۰۰:۸۸mahsa‬‬
                                               ‫2‬
                                               ‫2‬
                                            ‫پاسخ‬
 ‫من خودم 3 سال این کارو میکنم و واقعا اثراته بدشم دیدم اما بعضی وقتها واقعا نمیشه‬
  ‫کاریش کرد.مثال نمیشه درس خوند .اما خیلی دوست دارم ترکش کونم وقتی این کارو میکنم‬
                            ‫انقد ناراحتم که گریه میکنم‬
                                   ‫‪۲۰/۰۰/۸۳ - ۵۵:۱۵AZAR‬‬
                                               ‫0‬
                                              ‫41‬
                                            ‫پاسخ‬
‫‪SALAM KHASTE NABASHID. AVAL MIKHASTAM BE ONHAYI KE KHOD ERZAYI DARAN BEGAM AFARIN KE BA IN‬‬
 ‫‪KAR KHODETUN RO DAR EKHTIYARE KASI GHARAR NEMIDIN .PAS MITUNIN BA IMANE BISHTAR IN KAR RO‬‬
   ‫‪HAM TARK KONID HICH CHIZI MESLE ZENDEGI SALEM ZIBA NIST BA KHODA BASH PADESHAHI KON BI‬‬
                                ‫‪KHODA BASH HARCHE KHAHI KON‬‬
                                  ‫۵۱:۰۵ - ۲۸/۰۰/۰۲‬  ‫سارا‬
                                              ‫5‬
                                              ‫0‬
                                            ‫پاسخ‬
  ‫سالم. من از سن 98 سالگی شروع به خود ارضایی کردمو االن در سن 11 سالگی هستم.ازدواج‬
 ‫کردم و در سکس با همسرم ارضا نمیشم حتی در مدت طوالنی که سکس داشتیم(نزدیک 1 ساعت)من‬
 ‫ارضا نشدم.میخوام بفهمم به دلیل خودارضایی در گذشته ست یا نه.مرسی از مقاله خوبتون.‬
                                  ‫۲۰:۵۰ - ۰۰/۰۲/۲۸‬  ‫بابک‬
                                              ‫4‬
                                              ‫1‬
                                            ‫پاسخ‬
                     ‫به نظرم به راه متعادل بودن درهرکاری عقالنیست.‬
                                  ‫۰۵:۲۰ - ۰۸/۰۰/۰۲‬  ‫حمید‬
                                              ‫0‬
                                              ‫1‬
                                            ‫پاسخ‬
‫واقعا مطلب مفیدی بود من به عنوان یک ترک کننده این عمل زشت و کثیف از مدتی بسیار دور‬
  ‫( به لطف خدا ) تمام مطالب فوق را در مورد ضررهای استمناء ( که قسمتی از آن بصورت‬
                        ‫تجربی به من ثابت شده ) تایید میکنم.‬
                                  ‫۸۱:۲۰ - ۰۸/۰۰/۰۲‬  ‫ثریا‬
                                              ‫5‬
                                              ‫1‬
                                            ‫پاسخ‬
   ‫خدایا صداهای همه ما را شنیدی همه با زجر و التماس از تو خواهش می کنیم که ما را‬
 ‫بیامرزی، توبه ما را بپذیری و اثرات کامل این کار را کامال از ما بر طرف کنی خدایا من‬
  ‫برای همه دختران و پسران بدبختی که به این کار می پردازند دعا می کنم خدایا سخت به‬
 ‫یاری و کمکت برای نجات از این منجالب نیازمندیم بار الها به یاریمان برس که ما یک سری‬
 ‫جوانان بی کس بی پناه هستیم که شیطان از این موقعیت استفاده کرده و ما را هر بار به‬
 ‫وسیله خود ارضائی ازار می دهد بارالها به یاری من و همه دوستان من برس انشاءهللا خداوند‬
‫به همه ما کمک می کند بیایید با هم برای همه دعا کنید من خودم هم از دچار شندگان هستم‬
             ‫ولی امید دارم که بسیار زود خداوند همه ما را شفا بدهد انشاءهللا‬
                                        ‫۰۱:۱۰ - ۵۰/۰۵/۰۲‬   ‫احمد‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫2‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫کپسولهای ضد وسواس هست مثل (فلوکسیتین)که با نسخه ی پزشک می توانید از داروخانه تهیه‬
                                    ‫و مصرف کنید‬
                                         ‫‪۲۰/۵۰/۰۵ - ۰۲:۰۲m‬‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫این کار تا این حد هم که گفته میشه بد نیست در هر کاری افراط و تفریط خوب نیست این‬
   ‫کار را تحت کنترل خود در آورید نه اینکه این کار شما را تحت کنترل خود در آورد و‬
                            ‫افساری به گردن شما بیندازد‬
                                        ‫‪۲۰/۵۰/۰۸ - ۰۸:۰۰artin‬‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫5‬
                                                   ‫پاسخ‬
‫هم مقالرو خوندید هم ناله هارو کاشکی مسئولین ما کمی جدیتر با مسئله برخورد کنند بجای‬
 ‫اینهمه تبلیغ دین در رسانه ها ساعاتی رو بی پرده با جوانان صحبت کنند تا در اینده با‬
 ‫نسلی ضعیف که کارایی انچنانی برای مملکت ندارند روبرو نشویم ایا مگه میشه لیوان ابو‬
 ‫از تشنه ای بگیری حاال هزار بگو ضرر داره چند درصد جوونا تازه به بلوغ رسیده از مضرات‬
   ‫استمناء اگاهی دارند با توجه به استفاده از تصاویر تحریک امیز در گوشیهای موبایل‬
  ‫جوانها قبل از بلوغ با این مشکل روبرو میشن فکر میکنم اگه مقاالت شما هم نباشه کسی‬
                 ‫دنبال اطالعات نیست فقط به فکر حال هستن که خوش باشن‬
                                        ‫۰۵:۵۵ - ۸۰/۰۵/۰۲‬   ‫مهدی‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫2‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫سالم مطالب جالبی بود که من به شخصه کمتر جایی دیدم که به این شکل موضوع فوق رومورد‬
 ‫بررسی قرار بدن. نهایت نتیجه گیری اش اینه که باید ترک بشه . اما چرا اینقدر کوتاه و‬
       ‫کلی اومدید روش ترک رو گفتید؟ رو راههای ترک باید بیشتر مانور می کردید.‬
                                       ‫۲۵:۸۰ - ۸۰/۰۵/۰۲‬   ‫ریزبین‬
                                                    ‫3‬
                                                    ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫به نظر من این اطالعات وقتی مفید وجالب بوده که درد را جسته(میگویئد) ولی درمان نباشد‬
  ‫و راه و چاره ای نباشد هیچگونه مفید نیست ...مثل ماشینی هست که کلیدش گم شده بهتر‬
 ‫بگویم که شناخت وظیفه مشکل نیست انجام وظیفه سخت و دشوار بوده میبینید ایران کشوریست‬
 ‫جوان و همگی به نیاز جنسی وابسته هستند مثل خور و خواب و وووو پس نه میتوانند ازدواج‬
  ‫کنند نه جائی و مکانی بابت تخلیه روح و روان هست و وووو به غیر از خود ارضائی راهی‬
 ‫نداشته ....شما نه تنها بدتر آنها را سرکوب و مظطرب کرده بلکه بیشتر آنها را به زوال‬
  ‫و خودکشی و بدبختی هدایت میکنید .....باید راه و دومان را تقویت کرد یعنی زمینی که‬
   ‫قابل کشت نباشد مثل کوه نمیتوان دانه را در آن مکان کاشت ...پس این دانه و کشت و‬
   ‫پیشنهاد شما مثل همان کو ه بایر و لم یزرع میباشد بهتر است بگویم بیهوده .....به‬
  ‫شیرین زبانی و لطف و خوشی میتوانی به موئی فیلی کشی و با گوید که چون سر و کارت به‬
                         ‫کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد‬
                                   ‫‪۲۰/۵۰/۰۰ - ۰۱:۸۰shahrokh.eshgh‬‬
                                                      ‫3‬
                                                      ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫‪salam man shahrokh hastam man 17salame va az sene 10 saleghi estemna mikardam va narahatam vaba‬‬
 ‫‪mahsa movafegham .man ta hala ba hich kasi refigh naboodam(dokhtar) vali alan daram mibinam nesf iran in‬‬
 ‫‪karo mikonam narahat misham faghat khodam inkaro mikonam vali alan didam narahat shodam va dalil inam‬‬
                        ‫‪ine ke too mamlekate ma ina karo bastan va sarkoob kardan‬‬
                                   ‫‪۲۰/۵۰/۰۰ - ۰۳:۰۸shahrokh.eshgh‬‬
                                                      ‫2‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫‪khoda ghofre az to harekat az man barekat shama talash kon khoda komaket mikone manam haminjooriam pas‬‬
                           ‫‪biaim dast dar dast ham bedim ta in moshkel hal shavad‬‬
                                        ‫‪۲۰/۵۰/۰۱ - ۰۳:۰۰nextor‬‬
                                                       ‫2‬
                                                       ‫2‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫من پسری 08 ساله هستم که متاسفانه به این کار اعتیاد دارم اما انسان در کنار خوراک و‬
  ‫پوشاکو...احتیاج به سکس هم داره در ضمن من یه دوست دارم که پزشکه اون خیلی از حرف‬
  ‫هاتون رو رد کرد وگفت اصال چه ربطی داره!!!!اون گفت انسان فوقش در 18 سالگی به بلوغ‬
     ‫جنسی کامل میرسه اما شما میگین 81 سالگی!!!اما از حق که نگذریم خیلی حرفاتونم‬
 ‫درسته.می خام بگم علت اصلی خود ارضایی تو یه تمدن اسالمی باز تکرار میکنم تمدن اسالمی‬
  ‫باال بودن سن ازدواجه چون در تمدن اسالمی بازم تاکید میکنم تمدن اسالمی سن ازدواج مثل‬
  ‫کشور ما نباید 93 سال باشه!!!در صورتی که در تمدن های غیر اسالمی هر چقدر هم که سن‬
 ‫ازدواج باال باشه از این لحاظ مشکلی براشون پیش نمیاد. و اما مشکل ما: ما باال بردن سن‬
 ‫ازدواج رو از غرب تقلید میکنیم اما به علت اسالمی بودن کشورعزیزمان نمیتوانیم از لحاظ‬
  ‫جنسی و مخصوصا از لحاظ فکری ارضا شویم اون وقت چه کار میکنیم؟: اون وقت خود ارضایی‬
  ‫میکنیم چون مجبوریم مجبور وقتی خود ارضایی کردیم چی میشه؟: روی روانمون به شدت اثر‬
  ‫میذاره و عامل خود کشی های بسیاری میشه حاال باید چه کار کنیم؟: سرکوب نه اما باید‬
‫کنترلش کنیم به خاطر خودمان و کسایی که ما رو دوست دارن خاهش میکنم چند چیز عجیب: کسی‬
 ‫رو میشناسم که روزی 3 باز خود ارضایی میکنه کسی رو میشناسم که دیوونه شد و آلت جنسی‬
      ‫خودشو برید بعد از چند ماه هم خود کشی کرد یکی از دوستانم که سرش رفت باالی‬
  ‫دار!!!میدونید به چه جرمی شکنجه و کشتن وحشیانه ی یک دختر.اون پاک دیوونه شده بود‬
                                        ‫‪۲۰/۵۰/۰۱ - ۰۳:۵۱nextor‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫در ضمن این واقعا عالیه که یه عده آدم دلسوز مثل مدیران این سایت به مشکالت نهان جامعه‬
  ‫توجه دارن دمتون گرم.امیدوارم که به مشکالت این مبحث در این سایت توجه بشه برای این‬
                                ‫کار رو من حساب کنید‬
                                         ‫۸۸:۸۰ - ۰۰/۰۵/۰۲‬    ‫علی‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
  ‫همه کسایی که اینجا نظر دادند مطمئن ً به این درد دچارند بله این یه درد بزرگه . اگه‬
                        ‫ا‬
  ‫قرار بود که من خودم رو ارضاء کنم پس جنس مخالفم چرا آفریده شده - راه حلش داشتن یه‬
   ‫دوست از جنس مخالفه که واقع ً یه دوست باشه نه یه دوست نما - با داشتن یه دوست خوب‬
                             ‫ا‬
                               ‫دیگه این چیزا مهم نمیشه‬
                                        ‫۳۱:۰۵ - ۰۰/۰۵/۰۲‬   ‫بیمار‬
                                                     ‫2‬
                                                     ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
  ‫مطلب خیلی خوب بود ولی ای کاش درباره راه حل ترک و کنار گذاشتنش بیشتر توضیح داده‬
 ‫میشد. مسلما هیچیک از کسایی که به این موضوع وابسته است، ازش ناراضیه و دنبال راه حل‬
    ‫ترکش می گرده. چیزی که کاربران سایت رو به اینجا کشیده، اطالعات نیست راه حله!‬
                                    ‫‪۲۰/۵۰/۰۲ - ۰۵:۸۸shahrokh.eshgh‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫سالم ارزو جان ادم نباید بره به هر کس و ناکسی زنا کنه ومنم مثل مهسا هستم . و اگر ادم‬
    ‫یه دوست خوب داشته باشه درست می شه اگر دو نفر هم یک درد داشته باشه درست میشه‬
                                    ‫‪۲۰/۵۰/۰۲ - ۰۵:۸۰shahrokh.eshgh‬‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
        ‫یک دوست خوب دارو این کار لطفا این کلمه ی امنیتی معلوم نیست باید تلسکوب‬
                          ‫بیاریم.همتون دوست دارم‪............ilove you‬‬
                                       ‫۸۵:۸۰ - ۵۵/۰۵/۰۲‬   ‫مهـــدی‬
                                                         ‫1‬
                                                         ‫1‬
                                                      ‫پاسخ‬
 ‫با سالم خب با این تفاصیر همه دختر ، پسرامون از دست رفتن که چون باالخره بعید می دونم‬
 ‫کسی باشه که این مساله تو زندگی اش صفر باشه آیا واقعآ با قطع این مساله می شه صدمات‬
                           ‫احتمالی قبلی رو کآل از بین برد؟‬
                                          ‫۵۸:۸۰ - ۸۵/۰۵/۰۲‬    ‫محشر‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫1‬
                                                      ‫پاسخ‬
                                              ‫مقاله خوبی بود‬
                                          ‫‪۲۰/۵۰/۵۸ - ۰۸:۸۱sover‬‬
                                                         ‫2‬
                                                         ‫5‬
                                                      ‫پاسخ‬
  ‫‪dastetoon dard nakone ...... kheyli khoob bood har amali ye ex,ol amal dare ...... mikhay khod erzaii nakoni‬‬
‫‪namaz bekhoon ...... emtehanesh majaniye ........ man roozi 4 bar khod erzaii mikardam vali alan hata sexm,am‬‬
                                          ‫‪nemikonam .........good luck‬‬
                                          ‫۱۸:۸۰ - ۰۵/۰۵/۰۲‬    ‫نادر‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫1‬
                                                      ‫پاسخ‬
   ‫از مطلب کامال اشتباهتون متشکرم و می خواهم از واقعیتهای زندگی دور نشیین و محکومش‬
                                        ‫نکنین.‬
                                          ‫۱۰:۱۰ - ۳۵/۰۵/۰۲‬    ‫سجاد‬
                                                       ‫6‬
                                                       ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
  ‫من 31 سالمه . به نظر من این کار اشتباهی است چون حالت طبیعی این است که مرد وزن با‬
  ‫هم رابطه و لذت ببرند وقتی ما این حالت را از طبیعی بودنش خارج کرده به نظر من درست‬
                                        ‫نیست.‬
                                         ‫‪۲۰/۵۰/۵۰ - ۰۲:۸۲behnam‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫7‬
                                                      ‫پاسخ‬
      ‫‪khoob o bad ye chizro ye ensan mitone be rahati kamel befahme faghat ye kam azadegi in ke migam‬‬
‫‪haghighate vali vaagheiiat shayad in kar khoob bashe ama haghighat pake ensani mige iman be khoda va tarke‬‬
  ‫‪in kar va baz iman be khoda na tanha on kar tark mishe balke ensan ehsas shekofaii mikone kodom divune‬‬
‫‪mire mishine paye in bbc o elm elmi ke khodkoshi ro azad mikone elm nist man khodam kamel ba gharb ashna‬‬
  ‫‪hastam be shoma migam nedaye daronetoono ba harchi elmo din o khoda hast avaz nakonid va neaye pak‬‬
  ‫‪hasti va ensani in karo nahi va be ensan mige be ye eshgh pak ashna beshihamin hast haghighat va tamam‬‬
                                         ‫۸۸:۸۵ - ۲۵/۰۵/۰۲‬    ‫بیچاره‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫1‬
                                                      ‫پاسخ‬
  ‫کسانی که گفتند علمی نیست علم رو اول معنی کنند اگر میخواهید به این خود کشی ادامه‬
 ‫بدید و توان ترکش رو ندارید مشغول باشید ولی با نظرات ویران کنندتون دیگران رو تشویق‬
‫نکنید.شما که نمیدونید الف گرد یا دراز از علم حرف نزنید.این برای کسانی نوشته شده که‬
 ‫قصد اصالح خودشونو دارن پس با شما کاری نیست.در ضمن این عمل به عنوان یک توطیه از سوی‬
   ‫غربیها در کشور ما رواج داده شده مانند انواع مواد مخدری که برامون هدیه آوردند و‬
‫استمنا و خودارضایی در قطع نسل هم بشدت موثره و همچنین در تولد کودکان کم توان،کم هوش‬
 ‫و نارس(باز هم در کتاب قانون هست) یسر به آمارهایی که االن وزارت بهداشت و درمان میده‬
  ‫بزنید 11% آمار ناباروری فقط در تهران(آماری که 3 روز پیش از رادیو شنیدم) در گذشته‬
  ‫اینقدر ما زوج نابارور داشتیم؟ پس عقلتان را به عالمان مکتب ندیده نسپارید که خدای‬
   ‫نکرده فردا روزی برای داشتن یک فرزند ناقابل فالن میلیون تومان را با التماس هزینه‬
   ‫نکنید حال روی سخنم با دوستانی هست که گاها میگن فایده داره اگر خودتون تمایل به‬
   ‫انجام این فعل قبیح رو دارید پس یشتابید ولی دقت کنید مبادا مطالبی رو در اینگونه‬
 ‫سایتها بنویسید که حتی یک نفر این فکر را در خود بکنه که مفیده و اشکال نداره و مثال‬
‫فالن روانشناس یا کاربر گفت فوایدی داره که این خیانت به وطن،خیانت به انسانها و خداست‬
‫اگر میتوانید جواب خدا رو بدید یا علی به کارتان برای مباح کردن ادامه بدیددوستانی که‬
 ‫تمایل به اطالعاتی در این زمینه دارند لطفا به سایت نیک صالحی سر بزنید در این زمینه‬
  ‫مطالب جالبی داره قسمت پزشکی اطالعات ثابت شده پزشکی برای خود ارضایی.عقلتان را به‬
 ‫عالمان مکتب ندیده نسپارید اگر خودتون تمایل دارید اینگونه فکر کنید که مضرات اندکی‬
  ‫داره در افکار خودتون غرق بمونید ولی خواهشن دیگران رو گمراه نکنید) ولی دقت کنید‬
‫مبادا مطالبی رو در اینگونه سایتها که همگانی هستند و عامه پسندبنویسید که حتی یک نفر‬
   ‫این فکر را در خود بکنه که مفیده و اشکال نداره و مثال فالن روانشناس یا کاربر گفت‬
 ‫فوایدی داره که این خیانت به وطن،خیانت به انسانها و خداست اگر میتوانید جواب خدا رو‬
 ‫بدید یا علی به کارتان برای مباح کردن ادامه بدید مطالبی رو براتون از کتاب قانون در‬
‫طب ابو علی سینا براتون میزارم تا اونهایی که احساس میکنن عالمن و میگن این مقاله غیر‬
    ‫علمیه کمی به خودشون بیان ‪http://i44.tinypic.com/imqwcl.jpg http://i41.tinypic.com/sw3dih.jpg‬‬
                                     ‫‪http://i39.tinypic.com/34px5wn.jpg‬‬
                                        ‫۵۰:۲۰ - ۰۵/۰۵/۰۲‬    ‫بهشاد‬
                                                     ‫2‬
                                                     ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫سالم.واقعا" خسته نباشید.من خودم االن پنج ساله که این کار رو انجام می دم.می خوام بگم‬
   ‫از وقتی این کار رو شروع کردم دیگه نتونستم اونجوری که می خوام تو زندگیم پیشرفت‬
  ‫کنم.از شما خواهش می کنم اگر مقاله ای برای راه های ترکش دارید یه جوری به من اطالع‬
                                  ‫بدید.خیلی ممنون.‬
                                     ‫۲۸:۱۰ - ۰۸/۰۵/۰۲‬    ‫زخم خورده‬
                                                     ‫2‬
                                                     ‫2‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫آقایون دانشمندان که میگن علمی نیست و مزخرفه علم خودشونو پنهان نکنن و در دسترس عموم‬
 ‫بزارن لطفن چند تا کتاب بنویسین و بزارین مردم از علم بی حدو حصر شما بهره ببرن آقا‬
  ‫جان اگه ازکوه بپری پایین میمیری اگرم نمیری چند تا از استخوان هات میشکنه و یا حد‬
  ‫اقل برای همیشه ترس در زندگیت میمونه مثل مار گزیده من یک مبتال هستم تمام عوارض که‬
 ‫گفته شده دارم و حتی بیشتر و عوارض خیلی وحشتناک تر از اینهاست این عوارض قسمتی هست‬
   ‫که علم ناقص بشر تونسته کشف کنه یه روزی به اونجا میرسن که میگن اه اه اسالم راست‬
   ‫میگفت البته بعد از 998یا 993 سال تحقیق و بعد از اینکه با افاضات مرگبارشون عد ه‬
  ‫بسیاری رو بدبخت کردن کسانی که این مقاله رو رد میکنن برن اشکال رو در خودشون پیدا‬
 ‫کنن که طناب دار خود ارضایی دور گردنشونه و نمی تونن طناب دار رو در بیارن حاال بگید‬
 ‫علمی نیست آقایون دین گریز شما دین رو اشتباه فهمیدیم دین یعنی روش زندگی و خوشبختی‬
 ‫وبالندگی هر کس خواست بره سراغش.هر کس نخواست بره دنبال تیله بازی و اال برای دین چه‬
 ‫ضرری داره که تو این کارو بکنی یا نه آقایون دانشمندا که از علم حرف میزنید آیا علم‬
   ‫اون چیزیه که با باور های شما جور در بیاد یا اون مطالبی که به شما برای این عمل‬
 ‫زشت،پست و ویرانگر چراغ سبز بده و یا افعال شما رو تایید و به به چه چه کنه برین قبل‬
 ‫از نابودی بفکر اصالح بیافتین واال باید عمری انگشت دردناک عوارض خود ارضایی را به دهن‬
   ‫بگزید خدا خیر دنیا وآخرت به نویسنده و مسیولین سایت بده که در این خفقان که همه‬
              ‫ساکتن این بزرگوارن جوانان از همه جا بیخبر رو آگاه میکنن‬
                                         ‫۰۱:۲۰ - ۰۸/۰۵/۰۲‬    ‫رضا‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫سالم، راستش خودم را به کل باختم من خیلی اینکار را انجام داده ام ، چکار کنم اگه تو‬
 ‫زندگی مشترک آینده ام تاثیر بگذارد ، خواهش میکنم بگید چطور میتوانم از وضعیت اکنونم‬
                             ‫مطلع شوم .....کمکم کنید...‬
                                       ‫‪۲۰/۵۰/۸۰ - ۵۰:۸۸nashenas‬‬
                                                       ‫7‬
                                                       ‫3‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫سالم از مقلبه با ارزشتون متشکرم من تونستم ترکش کنم ولی در مورد اثراتش دلواپسم خواهش‬
  ‫می کنم راههای جبرا اثرای منفیش رو برام میل کنید ایا راه جبران هست یا نیست خواهش‬
  ‫میکنم راهنماییم کنید چون خیلی دلواپس شدم بازم خواهش میکنم لطفففففففففففففففففا‬
                                    ‫ممنون میشم‬
                                       ‫۳۰:۰۰ - ۵۸/۰۵/۰۲‬   ‫امیدوار‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
      ‫توضیح یه قسمت کار. روش درمان هم قسمت دوم. روش رفع عوارض هم قسمت دوم. مرسی.‬
                                         ‫۰۰:۲۰ - ۵۸/۰۵/۰۲‬   ‫هادی‬
                                            ‫0‬
                                            ‫5‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫سالم منم به نوبه خودم تشکر میکنم از همه کسایی که درگرداوری این مقاله زحمت کشیدنولی‬
 ‫در مورد اثراتش دلواپسم خواهش می کنم راههای جبرا اثرای منفیش رو برام میل کنید ایا‬
  ‫راه جبران هست یا نیست خواهش میکنم راهنماییم کنید چون خیلی دلواپس شدم بازم خواهش‬
                       ‫میکنم لطفففففففففففففففففا ممنون میشم‬
                                ‫۰۰:۰۰ - ۸۸/۰۵/۰۲‬  ‫سعید‬
                                           ‫1‬
                                           ‫6‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫من به شخصه دست و پای نگارنده رو میبوسم به فهم و درایت و شرافتت آفرین میگم.زنده‬
 ‫وپاینده مادران و پدرانی که چون شمایی رو پرورش دادن.و هر کسی که برای ایران عزیز دل‬
    ‫میسوزنه و نگرانه وطنشه و برای انسانها مفیده به داد نسل جوان برسید. خوب گوش‬
 ‫کنید.صدای کریه خنده هاشون رو میشنوید.اونهایی که این کسافت کاری رو رواج دادن.دارن‬
     ‫به ریشمون میخندن.بمب ساعتی3،1،8 انفجار خدا حافظ ایرانی باهوش،با ذکاوت،یکه‬
                                ‫تاز،نترس،قوی ظاهر،قوی‬
  ‫باطن،کامل،توانا،کاشف،عالم،3%طالق،سالم،شاد،زیبا،سرزنده،تندرست،با اخالق،عالقه مند به‬
‫همسرو ...و.... سالم به نسل جدید،نسل مریض،کسل،خمود،اخمو،عصبانی،پرخاشگر،نابارور،پر از‬
‫امراض جنسی،زرد چهره،بی میل به همسر،کوچک قامت،نحیف،ناتوان وبا کودکانی نارس و کم هوش‬
 ‫و ..... و....(کمی صبر کنید در این نسل اگر ناباروری و طالق به 93%نرسید) صبر کنید و‬
   ‫ببینید ناباروری رو در این نسل که غوغا خواهد کرد.و انواع و اقسام از قبیل انزال‬
   ‫زودرس بله همه اینها اثراتشه،و خیلی بیشتر به بعضی نظرات کاربران جاهل از همه جا‬
 ‫بیخبر توجه نکنید.به آگاهی رسانیتون ادامه بدید و اجازه ندید این بدبختی کار رو برای‬
  ‫نسل جون تموم کنه.هر چند خوبه ولی کافی نیست اینها کسانی هستند که اگر خود خدا هم‬
 ‫روبروشون بشینه در حالی که آفرینندشه و از همه چیزه بدنشون و تک تک سلوالشون خبر داره‬
  ‫بگه این کار هستیتون رو به باد میده میگن علمی نیست.منبعت کجاست. از اینها در طول‬
 ‫تاریخ فراوان داریم که قابل شمارش نیستن.البته نفس اونها باعث این کاره چون شدیدن با‬
                ‫این فعل ما نوس شدن و نمیتونن باور کنن ایرانی بهوش باش‬
                                ‫‪۲۰/۵۰/۸۸ - ۰۸:۱۰saeid‬‬
                                            ‫2‬
                                            ‫4‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫سالم من حرف ‪ omid‬رو قبول دارم. خود ارضایی روی اعصاب و روان انسان تاثیرات خطرناک و‬
 ‫جبران ناپذیری میذاره و استاد درس تنظیم خانواده میگفت خود ارضایی مانند میخی هست که‬
 ‫درون چوب فرو میره و ذهن و روح ما سوراخ سوراخ می کنه و نمی تونیم این سوراخ هایی که‬
 ‫خودمون ایجاد کردیم رو با هیچ ابزار و وسیله علمی جبران و پر کنیم . اولین ضرر ی که‬
 ‫میزنه زیبایی ظاهر رو از بین میبره. و ضرر هایی مثل 8. انزوا تلبی و رویایی فکر کردن‬
 ‫1. از جامعه کنار کشیدن 3. ترسو و سست بودن در زندگی 1. مقاوت نکردن در برابر خاصته‬
  ‫های دیگران 3. خمودگی کمر در سنین باال . و مشکالت فراون در پیری از جمله 8. کم سویی‬
  ‫چشم .2پوکی استخوان 3. مشکالت تناسلی مانند خونریزی همراه با ادرار و خود ادراری و‬
  ‫مشکالت مثانه ایجاد میکنه در سنین میان سالی بی انگیزگی رابطه با همسر و پرخاشگری و‬
 ‫اعتیاد به مواد مخدر رو بوجود می آورد. در سنین جوانی پرخاشگری و بی حوصلگی و اعتیاد‬
‫به مواد مخدر و از بین بردن نیروی جوانی و قوای فکری وشادی جوانی است در سنین نوجوانی‬
 ‫. باعث انزوا طلبی خیال پردازی و کاهش توانایی های ذهنی برقرار نکردن ارتباط صحیح با‬
   ‫دوستان و هم قطاران خود و خانواده راه حل همه این مشکالت در توجه خانواده از سنین‬
 ‫نوجوانی به این مسئله هست . و خانواده به عنوان اولین جامعه که یک انسان در درون آن‬
‫قرار می گیرد دارای اهمیت است. خانواده با در نظر گرفتن رفتار نو جوان و تنها نگذاشتن‬
 ‫و آزاد گذاشتن آن در گفتن مساییل جنسی و مشکالتش و کمک , راهنمایی می تونه اونا رو از‬
   ‫مشکالت در آینده نجات دهد. اگر از همچین خانواده برخوردار نیستید . و تا کنون خود‬
‫ارضایی کردین . سعی کنین از حاال دست از این کار بردارید به قول معروف ماهی رو هر موقع‬
                          ‫از آب بگیری تازه هست. موفق باشید.‬
                               ‫‪۲۰/۵۰/۸۸ - ۰۲:۱۰behshad‬‬
                                            ‫2‬
                                            ‫4‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫من هم با سعید موافقم.منم از اومدن نسل بعد می ترسم و نمی دونم سرنوشتمون به کجا می‬
  ‫کشه.من کامال با این کار مخالفم.مشکلیه که به هر قیمت باید حل بشه.ولی سعید جان اگه‬
‫فکر کردی با بر طرف شدن کامل این مشکل نسل بعدی از نظر روحی سالم خواهد بود من فکر می‬
 ‫کنم داری اشتباه می کنی.این نسل پر از عقده شده.پر از عقده های ریز و درشتی که دیگه‬
‫حتی امیدی هم به از بین رفتنشون نیست.ما با این عقده ها بزرگ شدیم.من می گم دلیل اصلی‬
     ‫این که ما به این وضع افتادیم فقط این نیست که با جنس مخالفمون رابطه ی سالم‬
 ‫نداریم(که اونم هست)این کار فکر ما رو در اختیار خودش می گیره.تا جایی که یادمون می‬
  ‫ره چی نداریم,چی داشتیم و چی داریم.تا جایی که یادمون می ره کی هستیم,کی بودیم و...‬
                                ‫۲۵:۸۰ - ۰۸/۰۵/۰۲‬  ‫سعید‬
                                            ‫2‬
                                            ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
‫آقا بهشاد من نمیگم کل مشکالت حل میشه. در همه امور مامشکالت فراوانند.آیا این سبب میشه‬
       ‫که یکی از بزرگترین عوامل نابودی خودو خانواده خود رو فراهم کنیم(با خود‬
 ‫ارضایی).دوستانی از نویسنده انتقاد کردن که بزرگنمایی و غیر علمی و... آیا از نوشتن‬
‫این مقاله یا از انجام این کار توسط دیگران از حساب بانکی نویسنده برداشت میکنن یا به‬
  ‫اون پول واریز میکنن.نویسنده در این وسط چه سودی میبره.جز اینکه مدتی تحقیق کرده و‬
  ‫وقت گذاشته.در کشور ما هم که اصال به این چیزها ارزش قایل نمیشن.فقط وقتی خبر رسانی‬
     ‫شروع میشه که کار از کار گذشته.دیدید دیگه مثل آلودگی هوا و کمبود آب و برق و‬
  ‫غیره.در8 هفته هر کانال که میزنی از این موضوعات صحبت میشه و در تمام طول سال دیگه‬
 ‫هیچ خبری نیست.انگار مردم تو این 8 هفته با فرهنگ میشن.کسایی گفتن که اگر زیاده روی‬
‫نکنی مشکلی پیش نمیاد.من میگم 8 بارش هم خیانت به خوده.و هر کسی به خودش خیانت کنه به‬
   ‫جامعش هم خیانت کرده چرا؟چون ما موجودات اجتماعی هستیم و تمام اعمالمون بر زندگی‬
‫دیگران تاثیر داره.آیا شخص سیگاری فقط بخودش آسیب میزنه؟نمیشه کسی فیلم سکسی نگاه کنه‬
  ‫و در سایت های سکسی سرک بکشه و مدام در ماهواره غلت بزنه و از این نابود کننده دست‬
 ‫بکشه.و این کار رو انجام نده.غیر ممکنه.هیچ فکر کردین که چرا در کشور ما انقدر‪ cd‬های‬
   ‫مستهجن ارزان هستن و به وفور یافت میشن.حاال دیگه به‪ cd‬هم نیاز نیست.مادر همه‪ cd‬ها‬
‫اومده.(ماهواره بصورت 11 ساعته)غربیها میخوان جوانان مارو در شدیدترین ناراحتی و عذاب‬
     ‫فکری قرار بدن.چون جوان با دیدن این فیلمها و عکسها برحسب غریزه نیاز به سکس‬
 ‫داره.(طبیعیه)خوب حاال به قول شما شرایط هم فراهم نیست.چه اتفاقی میافته؟جوان دست به‬
 ‫خود ارضایی میزنه و به مدت کوتاهی چون تمام افکار به اون سمت متمایل شده اعتیاد پیدا‬
‫میکنه.اعتیاد همانا و یک عمر بدبختی همانا.عوارضی که شخصی که دچار خود ارضایی بود بمن‬
 ‫گفت که اگر جای من بودی با یک 1 لیتری بنزین به زندگی خود پایان میدادی.همه موجودات‬
 ‫شهوت دارن ولی این راه درستی نیست.اکثر نظر دهندگان مثال نوشتن که از 98 یا 18 و غیره‬
‫به این بدبختی دچار بودن.آیا یک بچه 98 ساله شهوت داره؟فردی که به بلوغ میرسه شهوت در‬
‫او نمایان شده و بشدت بروز میکنه.البته که قبال هم بوده ولی در بلوغ آشکار میشه.پس این‬
  ‫رو در جوانان ما رواج دادن اینطور نیست؟ عزیزانی که میخواهید این بال رو از خود دفع‬
 ‫کنید:به هیچ عنوان سراغ مطالب و فیلمهای سکس نرین در غیر اینصورت فکر ترک این بدبختی‬
   ‫رو از سرتون بیرون کنید.واال انسانی که محتاج میشه مثل یه معتاده که دیگه هیچ چیز‬
 ‫نمیفهمه و فقط میخواد به خواستش برسه.هر چند اگر اون خواسته به قیمت زندگیش تموم بشه‬
                                ‫‪۲۰/۵۰/۸۰ - ۵۵:۱۳firooz‬‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
                         ‫بسیار عالی و پر محتوا بود. متشکرم.‬
                  ‫۰۱:۱۰ - ۰۸/۰۵/۰۲‬  ‫جمع کنید این بساط عوام فریبی را‬
                                           ‫2‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
   ‫مدتیه که احساس میکنم تو مغزم هوا جمع شده.... پس نگو برای خودارضایی بوده. حاال‬
         ‫فهمیدم...... اوه خدایا... چرا اینا فکر می کنن ملت احمق تشریف دارن‬
                               ‫‪۲۰/۵۰/۸۰ - ۰۰:۸۸marshal‬‬
                                             ‫1‬
                                             ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫سالم . من 91 سالمه و 1 ساله که دارم این کارو میکنم بخوام تقریبی بگم در طی این شش‬
 ‫سال هر دو روز یکبار استمنا کردم . اثراتش رو هم به وضوح میبینم از جمله : کاهش قدرت‬
‫بینایی و شنوایی . ریزش مو , سیاهی زیر چشم , پیر شدن پوست بخصوص صورت طوری که افرادی‬
   ‫که منو نمیشناسن فکر میکنن 31 سالمه . گودی کمر , زود عصبی شدن و نداشتن تمرکز و‬
    ‫تنبلی که روی درس خوندنم خیلی تاثیر میذاره و ...... تا دو سال پیش هر جمعه کوه‬
   ‫میرفتم و این عوارض کمتر بود ولی االن که دو سالی میشه کوه نمیرم این عوارض بیشتر‬
‫خودشونو نشون میدن . نمیدونــــــم چی بگم . نمیدونم باید پشیمون باشم و غصه بخورم یا‬
 ‫نه اما هر طور شده باید جلوش رو بگیرم چون نمیخوام این عوارضی که گفتم بیشتر و بیشتر‬
   ‫بشه خــــدایـــــا به من این قدرت رو بده که از پسش بربیام . به امید پیـــروزی.‬
                                ‫‪۲۰/۵۰/۸۰ - ۵۵:۰۰navid‬‬
                                             ‫2‬
                                             ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫سالم همش درسته ولی فکر نکنم کسی به اندازه من این کار را کرده باشه من در عرض 1 سال‬
‫که توی مدرسه ‪ fail‬شده بودم بیشتر از 9998 تا کلیپ های ... نگاه کرده بودم ولی اعتیاد من‬
‫از خیلی وقت پیش شروع شده بود که من به جنون رسیده بودم من االن 08 سالمه که تا قبل از‬
 ‫ترک مثل اونهایی بودم که ‪ drug‬استمعال میکنند پیر تر از سنم و بی حالتر از همه ولی االن‬
‫ترک کردم و بهبودی خودم را دارم می بینم و حالی را دارم که نمی تونم برای دیگران وصفش‬
‫کنم و االن سر حالتر از من کسی نیست و کسانی که گفتند همه ی ضررهای آن جبران نمیشه بعد‬
   ‫از ترک درست نیست شما بعد از ترک و با ورزش و تقویت کردن بدن درک خواهید کرد و من‬
   ‫چیزی را که تجربه کردم این بود که اگر تمام کلیپ ها و عکس ها که انسان را از لحاظ‬
   ‫جنسی تحریک می کنه ا ز توی اینتر نت ویا هر فیلمی جمع کنید و به همش نگا ه کنید و‬
   ‫استمنا انجام بدین لذتش از چیزی که توی خواب می بینین و طبیعی هست خیلی کمتره ولی‬
‫نباید قبل از خوابیدن به مسائل جنسی برای خواب فکر کنین و شما می تونین با استفاده از‬
  ‫قوه ی تخیالت ترک کنین یعنی هر موقع یک دختر برهنه دیدید توی نظرتون اون را پسر فرض‬
   ‫کنید باید فکر های جنسی را امکان ناپذیر کنید مثال باید هر چیزی را که درد آور هست‬
‫برای خودتون در نظر بگیرید اگه به مسائل جنسی فکر کنین به شما صدمه میز نه وبا در نظر‬
 ‫گرفتن به کسی که شما را دوست داره و شما هم دوستش دارید و با اینکه 8 دقیقه را بیکار‬
 ‫نگذرونین می تونین به راحتی ترک کنین و باید به چیزی که تحریک می شن به همسر فکر کرد‬
 ‫و فرض کنین غیر از همسر تون در آینده هیچ دختری و هیچ فیلمی و اندیشه ای در این مورد‬
                                      ‫وجود نداره‬
                             ‫۵۸:۱۰ - ۰۸/۰۵/۰۲‬   ‫دختر پرپر شده‬
                                             ‫3‬
                                             ‫0‬
                                             ‫پاسخ‬
‫سالم .اگه ادم همت کنه و واقعا بخواد میتونه استمنا رو ترک کنه کاری که من خواستم و در‬
 ‫حال حاضر هم دارم ترک میکنم چیزی که باعث شد من بخودم بیام این بود که دیگه خسته شده‬
  ‫بودم از این کار بیهوده و زجراور . واینکه مطمئن شدم که مشکل جسمی ندارم و همه اون‬
‫چیزهایی که فکر میکردم خیاالت بوده و از نظر ظاهری اندام طبیعی دارم ومشکلی وجود نداره‬
 ‫این بود که عزم خودمو جزم کردم تا به این خواسته های شهوانی غلبه کنم به طوری االن با‬
  ‫دیدن عکس های پورنو وفیلمهای سکسی و خواندن داستانهایی در این رابطه تحریک نمیشم و‬
  ‫اگر هم کمی تحریک بشم با اون مبارزه میکنم . در این سه هفته احساس سرزندگی و شادی‬
  ‫دارم شاید خیلی ها بگن اینا همش توهمه اگه حق با اونا باشه بازم نتیجه خوبی داره و‬
    ‫زندگی و جوونی ادم تباه نمیشه . وخوشحالم که با جنس مخالف رابطه برقرار نکردم و‬
‫ازاینکه قبال اینو عنوان کردم پشیمونم . دوستان اگه شما هم بخواین میتونید کنار بذارید‬
  ‫فقط باید از نظر ذهنی خودتونو تقویت کنید وخدارو فراموش نکنید واونو ناظر اعمال و‬
                  ‫رفتارتون بدونید .امیدوارم همه شما هم موفق باشید.‬
                        ‫۸۱:۵۵ - ۵۰/۵۵/۰۲‬  ‫امیر توللی . از شیراز‬
                                            ‫3‬
                                            ‫0‬
                                             ‫پاسخ‬
    ‫سالم . مقاله خیلی خوبی بود به نظر من باید فقط ورزش کنن و جاهای برنن که نتونن‬
  ‫کارشونو انجام بدن مثال برن جاهای که رودروایسی دارن یا کسی رو بیارن پیش خودشون که‬
                      ‫نتونن کارشونو انجام بددن ممنون خداحافظ‬
                  ‫‪۲۰/۵۵/۰۵ - ۰۸:۰۰valla chi begam faghat begam pesaram :D‬‬
                                               ‫0‬
                                               ‫0‬
                                             ‫پاسخ‬
‫مرسی از مقاله خیلی خوبتون.با این چیزا واقعا چشمه ما رو به حقایق باز میکنین.به نظره‬
 ‫من تو اینجور مسائل منبع باشه یا نباشه فرقی نمیکنه.هر کی این کارو انجام بده میفهمه‬
 ‫چه اثراتی روش داره.واقعا آدم بخواد جلوی خودشو بگیره سخته.من از 18 سالگی دارم این‬
  ‫کارو میکنم.االن 81 سالمه.همیشه هم خواستم بزارم کنار ولی نشده که نشده.خیلی از خدا‬
 ‫کمک خواستم ولی تا خودمون نخوایم هیچ کاری از دسته کسی ساخته نیست.امید وارم یه روزی‬
  ‫برسه که همه کسایی که میخوان این کارو ترک کنن به هدفشون برسن.واقعا هیچی لذته پاک‬
                               ‫بودن و سالمتی رو نداره.‬
                                  ‫۸۵:۳۰ - ۵۰/۵۵/۰۲‬   ‫مهران‬
                                              ‫1‬
                                              ‫1‬
                                             ‫پاسخ‬
 ‫باسالم من یه سوال برام پیش اومده شما خیلی از مشکالت خود ارضایی رو ناشی از تخلیه منی‬
   ‫و به همراه اون هورمونها و مواد معدنی و غیره می دونید ولی مگه این تخلیه بر اثر‬
  ‫ارتباط جنسی و نزدیکی با جنس مخالف اتفاق نمی افته و یا هوا کشیدن کیسه منی مگه در‬
  ‫صورت تخلیه بواسطه ی نزدیکی با جنس مخالف اتفاق نمی افته پس چرا این مشکالت به خود‬
 ‫ارضایی نسبت داده می شه .لطفا جواب بدید اصال فرق خود ارضایی با رابطه ی جنسی بجز اون‬
                            ‫تجسم ذهنی فرد مقابل در چیه؟‬
                        ‫۰۵:۸۵ - ۸۰/۵۵/۰۲‬  ‫امیر توللی . از شیراز‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                                ‫پاسخ‬
  ‫با سالم . به نظر من طرف چیز های که آنها را به وسوسه خود ارضائی می کشانه و آنهارا‬
 ‫تحریک میکنه مثال عکس ها وفیلم های سکسی باید دوری کنند و خودشونو مشغول کارهای ورزشی‬
       ‫کنند چون ورزش شهوت را پایین میاره ممنون از مدیر وبالگ خدا نگهدار.. .. . ..‬
                                ‫۲۸:۵۰ - ۸۰/۵۵/۰۲‬   ‫علی فرج زاده‬
                                                ‫9‬
                                                ‫3‬
                                                ‫پاسخ‬
 ‫با سالم می خواستم بگم من ازدواج کرده ام ولی باز هم به این عادت زشت مبتال هستم لطفا‬
 ‫در صورت اطالع از کتابی در مورد مضرات استمنا من را راهنمایی کنید تا آن کتاب را بخرم‬
                                      ‫با تشکر‬
                                    ‫‪۲۰/۵۵/۰۸ - ۰۰:۱۰marshal‬‬
                                                   ‫4‬
                                                   ‫1‬
                                                ‫پاسخ‬
‫در جواب مهران باید بگم که: بیشتر دوستان در نظرات اشاره کردن که افراط و تفریط در هر‬
  ‫کاری از جمله در خود ارضایی باعث اثرات سو در افراد میشه . مثال هفته ای سه یا چهار‬
  ‫بار در دراز مدت ممکنه فرد رو دچار مشکالتی که بهشون اشاره شده بکنه . حد متوسط خود‬
    ‫ارضایی هم حداکثر هفته ای یکباره که عالوه بر اینکه ضرری هم نداره , فرد رو از‬
 ‫فشارهایی که بهش وارده راحت میکنه و کسایی هم که این کار رو اصال انجام نمیدن در واقع‬
  ‫بــــردن (پیروزاند). یه نکته دیگه هم که دوستان دوباره اشاره کردن اینه که فرآیند‬
 ‫خودارضایی با تجسم و تخیل و ابزارهای غیرواقعی انجام میشه در نتیجه فرد هنگام نزدیکی‬
  ‫با جنس مخالف دچار مشکالتی نظیر انزال زودرس و ... میشه (این هم از اثرات تخلیه فرد‬
                                ‫توسط روش غیر طبیعیه)‬
                                      ‫۸۰:۵۰ - ۰۰/۵۵/۰۲‬   ‫عسل‬
                                                 ‫2‬
                                                 ‫2‬
                                                ‫پاسخ‬
  ‫بدترین ضربه هایی است که آدم می تونه به خودش‬     ‫سالم می خواستم بگم خودارضایی یکی از‬
 ‫از قوه تخیل خودش برای ارضا شدنش استفاده می کنه‬     ‫بزنه چون وقتی آدم خودارضایی می کنه‬
   ‫گرفته شه و شما حساب کنید وقتی نیروی تو مغز‬     ‫و این باعث می شه که تمام نیروی مغز‬
‫نتیجه یاس و ناامیدی ایجاد می شه و اعتماد به نفس‬     ‫نباشه یعنی مغز تعطیل می باشد پس در‬
                                        ‫از بین می ره‬
                                    ‫۰۱:۳۰ - ۰۰/۵۵/۰۲‬   ‫لیلیان‬
                                                 ‫4‬
                                                 ‫7‬
                                                ‫پاسخ‬
 ‫من نمیفهمم شماها چرا میخواهید دیگران رو متقاعد کنید که خود ارضائی مسئله ویا مشکلی‬
‫برای شخص ایجاد میکند فقط این را میدانم که در تمام دنیا مردها وزنهای زیادی هستند که‬
   ‫به تنهائی زندگی میکنندو یا مجبورند بدور از همسر زندگی کنند خوب گیریم که مشکل‬
‫آقایان با صیغه حل شد خانمها هم باید بروند شریک جنسی جدیدی برای خودشان پیدا کنند نه‬
‫عزیز این مسئله برای همین است که نه مرد ونه زن بدنبال شرکای جنسی دیگری نگردند حداقل‬
  ‫از نظر خیلی مسائل سالم میمانند ومن معتقدم خودارضائی شکلی دیگر از سکس است که یک‬
‫نفره است به همین راحتی من نمیفهمم چرا این مسئله باید عذاب وجدان برای کسی ایجاد کنه‬
  ‫وتا جائی که در این زمینه تحقیق کردم هیچ مشکلی برای شخص بوجود نمیاورد واینکه این‬
 ‫مسئله باید ترک بشه توجیه خوبی نیست چون فکر میکنم این حرف مستقیما افراد راترغیب به‬
                          ‫داشتن روابط با جنس مخالف میکنه‬
                                  ‫۰۸:۸۵ - ۱۰/۵۵/۰۲‬   ‫آقای آبان‬
                                                 ‫4‬
                                                 ‫0‬
                                                ‫پاسخ‬
 ‫سالم ! دوستانی که عالقمند به بررسی این مقاله هستند میتوانند بعد از ثبت نام در آدرس‬
 ‫زیر ، به لینک بعدی مراجعه کرده و موارد اشتباه این مقاله را بخوانند . در ضمن اکثر‬
    ‫مقاالت این سایت (مردمان) بدون اشاره به منابع آماری ، تحقیقی و پژوهشی میباشد ،‬
 ‫افرادی هم که نامشان تحت عنوان نویسنده برده شده ، حدودا پنج نفر با نام هایی مستعار‬
   ‫هستند ! اینکه این تعداد کم در زمینه های مختلفی که در این سایت آمده (حدود 9931‬
  ‫مقاله) متخصص باشند از نظر بنده مورد تردید هست ... البته این سایت (مردمان) مقاالت‬
‫جالبی هم دارد ، اما برای دوستان متخصصی که احیانا دنبال مطالب علمی معتبر هستند هرگز‬
  ‫این مطالب را توصیه نمیکنم چون همانطور که عرض کردم ایراداتی به آن ها وارد است .‬
   ‫لینک ثبت نام (رایگان ‪) : http://www.ofc.ir/forum/index.php/action,register.html‬لینک تحلیل این‬
                ‫مقاله (به نوشته های کاربر(مدیر انجمن) کریمی توجه کنید : )‬
         ‫09132‪http://www.ofc.ir/forum/index.php/topic,3150.msg23190.html#msg‬موفق باشید‬
                                ‫۸۰:۸۵ - ۱۰/۵۵/۰۲‬  ‫محسن‬
                                            ‫2‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
‫من نمیدانم چرا این سایت مزخرف نظر منو ثبت نکرده خانوما آقایون محترم این مقاله تنها‬
‫چیزی که نداره وتوی اون به کار نرفته علمه آخه چرا باور نمیکنین چرا بعضی انسانهای به‬
  ‫ظاهر محترم در قسمت نظرات به نظر دهنده ها توهین کردن؟ چرا این مقاله ی مزخرف وبی‬
   ‫اتکا به علم رو باور کردین؟چرا خودتون رو با این حرفها به مسخره گرفتین؟بعضی ها‬
  ‫ببخشید ها اما انگار وقتی که این مقاله رو میخواندن به عقل خودشون رجوع نکردن وفقط‬
‫گفتن عالیه وری پرفکت آخه من به شما چی بگم؟شما انگاری عقل خودتون رو در هنگام خواندن‬
  ‫این مقاله به باد فنا داده بودین من که دیگه داره از مغزم دود بلند میشه من همه ی‬
 ‫نظرات رو خواندم واقعا بعضی ها خیلی زیاده روی کردن که این از یه انسان وانسانیت به‬
 ‫دوره نمیدانم دیگه چی بگم......من دوباره در همین مقاله نظر میدم خدا کنه این نظر رو‬
                                 ‫حداقل ثبت کنن......‬
                                ‫۰۸:۸۵ - ۱۰/۵۵/۰۲‬  ‫محسن‬
                                            ‫1‬
                                            ‫5‬
                                          ‫پاسخ‬
‫نظر قبلیم رو نمیدانم بزارن یا نه اما میخوام اینو االن بگم که آخه چرا جناب نویسنده ی‬
   ‫این مقاله میخوای جوانها رو بدبخت کنی؟ چرا با ارسال کردن این مقاله به این سایت‬
 ‫مزخرف جوانها رو ناامید میکنی؟به نظر من نویسنده ی این مقاله وقتی که خواسته اون رو‬
   ‫بنویسه خیلی سرخوش بوده ویا با زنش دعوا کرده نمیدانم چرا بعضی از شما جوونا با‬
 ‫خواندن این مقاله اینقدر از اون تعریف کردین بعضی ها هم توهین کردن که واقعا این از‬
 ‫ادب یه انسان به دوره نمیدانم چرا بعضی ها سرشون رو مثل کبک بردن زیر برف وفکر میکنن‬
  ‫کسی اونها رو نمیبینه نمیدانم چرا بعضی جوونا اینقدر خود رو ناامید احساس میکنن،من‬
 ‫روی صحبتم با نویسنده ی به ظاهر محترم این مقالس آخه چرا بانوشتن این مقاله جوون ها‬
   ‫رو منحرف میکنی؟آخه چرا افکار مسسمومت رو به خورد سرمایه های این مملکت میدی؟هیچ‬
   ‫میدونی شاید بعضی از جوون ها با خواندن این مقاله ی به ظاهر علمی دست به خودکشی‬
  ‫بزنن؟آخه چرا مسولین کاری نمیکنن تا جلوی این هرزه روی های فکری گرفته بشه؟چرا با‬
‫نوشتن ایم مقاله میخواین بازدید از سایت خودتون رو باال ببرین اما روحییه ی جوون ها رو‬
 ‫صفر کنین؟من هم جوانم چند وقت دیگه میشه 91 سالم ودر اوج جوانی هستم ،اگه این مقاله‬
  ‫رو با قبال میخواندم یعنی زمانی که این کار رو هر روز انجام میدادم حتما یه بالیی سر‬
   ‫خودم می آوردم اما خدا رو شکر عقلم در حال شکل گرفتن بود وذهنم آماده ی صحبتهای‬
  ‫گوناگون وقتی که مقاله ی شما رو خواندم االن فقط به این اعتراض دارم که چرا شما این‬
 ‫مقاله ی مزخرف رو که زاییده ی یه ذهن کامال عقب مانده وعقب افتاده است رو در سایت خود‬
  ‫ثبت کردین؟چرا با احساسات جوون ها بازی میکنین؟سوالهایی از شما دارم که اگه بپرسم‬
‫هزاران صفحه میشه اینجا جاش نیست امیدوارم نظر من رو ثبت کنن تا هر کسی که از من سوال‬
                    ‫داره بپرسه....مچکرم...راستی دوباره نظر میدم...‬
                                  ‫...۵۵:۰۵ - ۱۰/۵۵/۰۲‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
   ‫سالم من بیشتر نظراتو خوندم.به نظر من این مسئله به قدری روشنه که نیاز به اثبات‬
  ‫نداره.من خودم بعد از چند سال ترک کردم و دیگه حاضر نیستم انجامش بدم.االن هم خیلی‬
  ‫راضیم و زندگی نرمالی دارم.من معتقدم ما جواب تمام سواالت رو درون خودمون داریم،از‬
 ‫اونایی که میگن اشکال نداره میپرسم، اگر این کار درسته پس چرا احساس گناه به آدم دست‬
   ‫میده.شما که میگید غرض ورضانه نوشته شده و سایت بی بی سی یا... رو معرفی میکنید‬
  ‫مغرضتر به نظر میرسید!و گفتن زیادی مذهبیه و افراطی، در صورتیکه اگر کسی کوچکترین‬
 ‫اعتقادی داشته باشه (مثل خودم)منکر این گناه نمیشه.و دوستانی که میگن اکثر جوونا تو‬
 ‫امریکا یا هر جا این کارو میکنن دلیل بر درستی این کار نیست.یادمون باشه همش به خاطر‬
      ‫اگاهی کم بوده نذاریم برای بچه هامون اتفاق بیفته. ممنونم از مقاله خوبتون‬
                                ‫۲۰:۵۵ - ۰۰/۵۵/۰۲‬  ‫بهار‬
                                            ‫1‬
                                            ‫3‬
                                          ‫پاسخ‬
    ‫یه نگاهی به تعداد نظرات ارسال شده بندازین متوجه این نکته میشین که چقدر تعداد‬
 ‫افرادی که خودارضایی میکنن زیاده... من از شما سوال میکنم ریشه خودارضایی چیه؟؟ اگه‬
‫دخترها و پسرای جوون امکان یه ازدواج موفق رو داشته باشن !!!آیا نیازی به ایجاد روابط‬
 ‫نامشروع یا خودارضایی پیدا میکنند...بهتره مقاالتتون رو روی تشویق جوانها به ازدواج و‬
   ‫انتخاب مناسب و معیارهای واقعی و صحیح متمرکز کنید ... نتیجه بهتری خواهید گرفت.‬
                              ‫۸۸:۸۰ - ۰۰/۵۵/۰۲‬  ‫زخم خورده‬
                                           ‫1‬
                                           ‫7‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫داری میری آقا محسن یواش پیاده شو باهم بریم از جمالتی که پشت سرهم قطار کردی معلومه‬
  ‫احساسات بر عقلت غلبه کرده پسرک این راهی که تو االن میری رو ما آسفالت کردیم اگر تو‬
  ‫چند سال این کار رو کردی ما چندین سال اینکار رو کردیم معنی این همه جمالتی که نوشتی‬
  ‫رو وقتی میفهمی که ازدواج کردی معنی حرفایی که نوشتی رو وقتی میفهمی که به خاک سیاه‬
 ‫نشستی به قول دوستمون برای نویسنده چه سودی داره که این کار رو نهی کنه یا نه اگر تو‬
‫سوالتت رو مطرح کنی 9998 صفحه بشه من سوالتی رو میکنم که 99998 صفحه و بیشتر بشه پس آرام‬
  ‫بگیر آثار این فعل انسان رو به فالکت و ورطه سقوط میکشه من یکی از قربانیان این عمل‬
  ‫هستم عوارضی که در باال نویسنده نوشته قسمت کمی از عوارضیه که من دارم میدونم سواالیی‬
  ‫که ازش حرف زدی چطور سواالتی میتونن باشن ولی جواب اون سوالت این فعل کشنده و نابودگر‬
  ‫نیست ایمیلم هست خواستی مکاتبه کنیم.البته منو دوست خودت بدون.از رو دلسوزی گفتم در‬
  ‫جواب دوستمون که گفتن 8 بار در هفته اشکال نداره من به عنوان یک مبتال و از دست داده‬
 ‫زندگی میگم حتی فکر کردن بهش هم خیانت به خوده چه برسه یکبار انجام دادنش در طول عمر‬
 ‫یه مثال:همه سیگاریها با 8 نخ شروع میکنن 8 نخ فردا 1 تا آخر هفته 8 پاکت و بعد تریاک‬
                                    ‫و حشیش و غیره‬
                                ‫۰۱:۰۰ - ۰۰/۵۵/۰۲‬  ‫رامین‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
   ‫من از سن 18 سالگی شروع به این عمل بسیار بد کرده ام . از عواقب آن هیچ اطالعاتی‬
‫نداشتم. می خواستم در این مورد و ره درمان آن هم برای حال و هم برای آینده مثل ازدواج‬
 ‫و... راهنمایی هایی از شما بگیرم.اگر امکان دارد به من بگویید از چه راهیمی توانم با‬
                             ‫شما در ارتباط باشم. ممنون‬
                                ‫‪۲۰/۵۵/۵۵ - ۰۱:۱۵reihan‬‬
                                            ‫2‬
                                            ‫3‬
                                           ‫پاسخ‬
     ‫سالم این مقاله خیلی جالب بود.ولی من چند سالی این کار رو می کردم.حاال ازدواج‬
‫کردم.دیوانه شوهرم هستم با سکسشم خیلی حال می کنم ولی ارضا نمی شم.یعنی این مشکله؟ چی‬
                                   ‫کار باید بکنم؟‬
                                ‫۸۱:۵۰ - ۰۵/۵۵/۰۲‬   ‫نادر‬
                                            ‫2‬
                                            ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫این مقاله پر از اشتباهات واضح از نظر علم پزشکی است بعید است که پایه و اساس درستی‬
               ‫داشته باشد. متاسفم که به این راحتی افراد گمراه میشوند.‬
                                ‫۸۸:۵۵ - ۰۵/۵۵/۰۲‬   ‫نادم‬
                                            ‫0‬
                                            ‫2‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫ببنید ما داریم مقاله این سایت رو نقد میکنیم پس باید این نقد منصفانه و به دور از‬
  ‫تعصب باشه من خودم سالها گرفتار این عادت زشت بودم و حاال دارم عواقبشو عینآ میبینم‬
 ‫مثآل انزال زود رس تار بینی رعشه در اندام مخصوصآ در دستان سیالن منی و انزالهای مکرر‬
  ‫شبانه عدم تمرکز پایین آمدن سطح ضریب هوشی و..... از همه بدتر حس بد و آزار دهنده‬
 ‫احساس ندامت و پشیمانی که واقعآ زجر آور وکشنده است همه کسایی که عوارض خودارضایی رو‬
  ‫نمی پذیرند کافیه یک بار خودشونو جای من بذارن تو اون لحظه که تو اوج لذت جنسی به‬
  ‫دلیل انزال زودرس از ادامه سکس با همسرم باز میمونم چه احساسه حقارتی بهم دست میده‬
  ‫دیگه دنبال بهانه تراشی و توجیه واسه ادامه دادن این عمل غیر متعارف نمی گردن آره‬
                        ‫اونوقته که هیچ راه برگشتی وجود نداره‬
                               ‫۳۱:۸۰ - ۳۵/۵۵/۰۲‬   ‫یه دوست‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫سالم. از مقاله قشنگتون تشکر میکنم که باعث شده این همه مخاطب و نظرات ارزشمند اونارو‬
  ‫به خودش جلب کنه . بله. در مورد موضوع استمنا و خودارضایی و ترک اون داشتن اراده و‬
 ‫تصمیم قاطع خیلی مهمه . دوستان عزیز باید متوجه شده باشین که با وجود این همه نظر که‬
 ‫چقدر مردم کشورمون بخصوص جوانان عزیز گرفتار یه همچین عادت مخرب و ویران کننده روح و‬
   ‫جسم شدن . آره منم هم خودم به سختی گرفتار یه همچین عمل زشت و کشنده ای شدم و طی‬
 ‫چندین سالی که اقدام به خودارضایی کردم تجربیات زیاد و مفیدی کسب کردم. از مضرات این‬
  ‫عمل ناپسند، کم شدن حس بینایی و شنوایی، کاهش قدرت حافظه، ضعف در درک مفاهیم عمیق‬
‫زندگی، اضطراب شدید، از بین رفتن طراوت و شادابی پوست مخصوصا پوست صورت و به دنبال آن‬
  ‫زشت شدن اندام و قیافه شخص گناهکار(چون این عمل از لحاظ شرعی گناه کبیره محسوب می‬
    ‫شود.«گناهان کبیره-شهید دستغیب») فقدان اراده و اعتماد به نفس قوی، ناامیدی و‬
 ‫سرخوردگی شدید و بسیاری از کمبودها و مشکالت روحی-روانی و اجتماعی از قبیل کاهش فضیلت‬
 ‫تقوا و صبر در انسان بر اثر استمرار در انجام استمنا(خود ارضایی)، گوشه نشینی و دوری‬
 ‫از روابط گرم خانوادگی و اجتماعی . آره. به جرات میتونم بهتون بگو که اگه دست به این‬
    ‫کار زشت و مخرب نمی زدم جزء صد نفر اول کنکور سراسری م شدم و تو یکی از بهترین‬
‫دانشگاههای کشور ادامه تحصیالت می دادم . وتا االن می تونستم شاغل باشم و در کنار درامد‬
  ‫خوب به مردم کشورم و در راه خدا خدمتگذاری کنم . ولی چه کنم که ... من از حدود 18‬
 ‫سالگی دست به این کار زدم ولی متاسفانه از 91 سالگی فهمیدم که چه بالی مهلک و خانمان‬
  ‫سوزی به سرم اومده . از اون موقع به بعد تصمیم گرفتم که هر طور شده از شر این عدت‬
‫کشنده خالص بشم و تو این راه به موفقیت های بزرگی رسیدم که بابت اونا خدا رو همیشه شکر‬
 ‫گزاری می کنم و می خوام دیگران هم که گریبا نگیر این مشکل هستند از حاال شروع به ترک‬
 ‫این بدبختی بکنند . اول اینکه تصمیم قاطع به ترک این کار بکنید و به خودتون قول بدین‬
 ‫که دیگه این کارو نکنید . اگر هم دوباره وسوسه شدین سریعا به سراغ انجام کار دیگه ای‬
‫که واسه سالمتی روح و جسمتون مفیده برین، مثل خوردن یه وعده غذای پر از پروتئین و مواد‬
  ‫قندی؛ خواندن کتاب، عبادت و یاد خدا، دیدن یه دوست، انجام یه ورزش مورد عالقه یا هر‬
 ‫کار دیگه ای که اون موقع میتونین انجام بدین . باید تمام تالش و فکر و ذهنتون روی ترک‬
   ‫این کار ناپسند متمرکز بشه . حتی یه روز یا یه ساعت رو هم نباید غافل بشین . خدا‬
   ‫شاهده من فقط یه ماه کامل این عمل گناه آلود انجام ندادم که به موفقیت های زیادی‬
  ‫رسیدم . مثال از چند سال پیش، خیلی تو فکر ازدواج بودم که توی همون یه ماه خدا بهم‬
 ‫توفیق ازدواج داد . ولی متاسفانه بعد از اون یه ماه دوباره هفته ای یه بار این کارو‬
‫انجام میدم . خدا میدونه اگه این کار و کناه زشت و رها کنید به چه موفقیت ها و پیشرفت‬
 ‫هایی می رسیم . من االن تو دانشگاه در حال تحصیل هستم . و در این مورد تحقیقات زیادی‬
 ‫انجام دادم . امیدوارم که هممون ارزش زندگی رو بدونیم و همیشه به فکر دنیا و به خصوص‬
          ‫آخرتمون باشیم. برای راهنمایی و مشورت به من ایمیل بزنید. خداحافظ.‬
                                          ‫‪۲۰/۵۵/۵۳ - ۰۰:۰۸sanam‬‬
                                                          ‫0‬
                                                          ‫1‬
                                                       ‫پاسخ‬
  ‫‪salam , man hichi az zisto in chiza nemidoonam , faghat ino midoonam ke az sene 12 salegi shoroo shod ye‬‬
‫‪chand sall kam pish mioomad vali dobare az hodoode 14 salegi ziad shod , alan 19 salame va taghriban ye adat‬‬
    ‫‪shode baram ..! albate mishe ke dar arze 7 rooz 9 bar anjam bedam va mishe ke too ye mah aslan anjam‬‬
  ‫‪nashe . az zarar haye ehtemalisham etelaee nadaram , vali ye chand mahe ke ba kasi ashna shodam az oon‬‬
 ‫, ‪moghe ba koochiktarin harfe ehsasi ke zade mishe tarashohe manam shoroo mishe va in mano kalafe mikone‬‬
    ‫‪ta rafatm pishe doctore motekhases , goft hich iradi nadare va hich chizi ta alan sabet nashode ke in amal‬‬
‫‪zarari dare vali bad az sonography goft tokhmdanham dare bish az bish tarashoh mikonan va bayad ta hodoode‬‬
    ‫‪3mah ghors bokhoram vagarna dar ayande baram moshkelati ijad mikone ..! alan mikham bedoonam age‬‬
‫‪khodam in masalaro kam konam ( tark nemishe ) va az masrafe ghors khod dari konam , mishe oon avarezo ke‬‬
                ‫‪doctoram gofte bood az beyn bord ???!!! mamnoon misham age javabamo bedid‬‬
                                          ‫۵۵:۸۵ - ۰۵/۵۵/۰۲‬    ‫پوریا‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫3‬
                                                       ‫پاسخ‬
 ‫متن به طور زیادی دارای تناقض میباشد. آدم باید خیلی خیلی ساده باشه که فکر کنه مطلب‬
 ‫علمیه.در ضمن باید فکر بشه که چرا مدیریت سایت مردمان این مطلبو در سایت قرار داده و‬
 ‫نسبت به حذف آن اقدامی نمیکند.یا حداقل جناب دکتری که این متن رو (از نقطه نظر علمی)‬
   ‫نوشتن خودشونو معرفی کنند تا همگان بفهمند متن علمیه. از مدیریت سایت هم میخوام‬
                                ‫نظرشون رو اعالم کنند.‬
                                           ‫۲۰:۰۵ - ۵۸/۵۵/۰۲‬    ‫نادر‬
                                                        ‫1‬
                                                        ‫01‬
                                                       ‫پاسخ‬
 ‫این مطلب اصال جنبه علمی نداره و زاییده فکر مذهبی است.این کار بسیار الزم و به اندازش‬
‫برای بدن هم خیلی مفید میباشد.تا کی میخواین سکس رو محکوم کنین.تا کی میخاین با طبیعت‬
 ‫بجنگین.تا کی میخاین فکر خودتونو بگین به همه.خیلی بد بود که این مطلب در اینجا گفته‬
            ‫شده و عجیب اینه که خیلی ها هم بدون دونستن حقیقت تایید کردن!‬
                                           ‫۵۵:۸۰ - ۵۸/۵۵/۰۲‬    ‫سینا‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫5‬
                                                       ‫پاسخ‬
                           ‫ایا با ترک خود ارضایی عالئم ان باقی می ماند؟‬
                                          ‫۸۵:۰۵ - ۵۸/۵۵/۰۲‬    ‫مرجان‬
                                                        ‫3‬
                                                        ‫0‬
                                                       ‫پاسخ‬
‫واقعا متاسفم از اینکه برخی افراد با استفاده از عنوان "بررسی علمی"سعی در القا نظرات‬
 ‫شخصی خود که ناشی از کوته فکری و تنگ نظری ایشان است مینمایند و روح و روان نوجوانان‬
  ‫معصوم را به بازی گرفته مسموم میسازند.این نسل نگون بخت به حد کافی به خاطر مسایل‬
   ‫طبیعی و انسانی که در بسیاری از جوامع حل شده شرمسار هست.بس لطفا با افکار قرون‬
 ‫وسطایی خود به این سرخوردگی دامن نزنید.در اولین فرصت نقد علمی این مقاله غیر علمی و‬
                     ‫سرشار از سوگیری و بزرگنمایی را خواهم اورد‬
                                 ‫۰۵:۰۰ - ۸۸/۵۵/۰۲‬  ‫سجاد‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫خوب بود. دوستان وقتی در دین ما یه مطلبی اومده الزم نیست حتما اون مطلب برای ما اثبات‬
 ‫بشه. من از نظر دینی مطالعه کرده بودم ولی حاال که اثبات علمیشو دیدم دیگه یقین کردم‬
                        ‫وقت برای تجربه نیست.دستتون درد نکنه‬
                                  ‫‪۲۰/۵۵/۸۸ - ۰۰:۵۲mu‬‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫این مقاله تا حد زیادی غیر علمیه این کار به اندازه‬  ‫با تشکر از سایت شما اما مطالب‬
   ‫این کار رد شده هما نطور که گفته میشود قرآن کتاب‬  ‫باشه مشکلی نداره در کجای قرآن‬
  ‫شما مثال تشنه میشوید آیا میوانید جلوی آب خوردن را‬  ‫زندگیست ان میل غریزی است وقتی‬
  ‫نوجوانان را نترسانید این میلی غریزی است وغیر قابل‬  ‫بگیرید بی جهت خواهشا جوانان و‬
                                        ‫سرکوب‬
                                ‫۱۰:۱۰ - ۸۸/۵۵/۰۲‬  ‫احمد1‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫زمانی که حمال ها و کودنها و عقب افتاده ها استاد دانشگاه شوند و دانشمندان ، متخصصان‬
‫و روشن فکران خانه نشین شوند یعنی علم کشی و کودن پروری مطالب بسیار احمقانه بی بار و‬
   ‫غیر علمی است که خواندنشان بسیار خطرناک است اگر می خواهید مطلب علمی بنویسید از‬
 ‫منابع پزشکی معتبر امریکا و یا اروپا استفاده کنید در غیر اینصورت این چرت و پرت ها‬
  ‫فایده ای ندارد. به همین دلیل است که مرحوم دکتر علی شریعتی می گوید(کاش من یک خر‬
 ‫بودم ویا آدمی بودم با فکر خر ) می دانید برای چه ؟؟؟ چو ن او در محیطی که زندگی می‬
      ‫کرد بوی حیوانات می آمد. امیدوارم روزی روشنفکران ما این مسئله را حل کنند.‬
                                ‫۳۸:۸۰ - ۰۸/۵۵/۰۲‬  ‫جنازه‬
                                            ‫3‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫دختر کوچکم مرجان و نادر عزیز به زودی خواهید فهمید جنبه علمی داره یا نه کمی صبر‬
  ‫کنید زمان همه چیز رو برای شما نمایان خواهد کرد تا ببینید که کوته فکر شمایید یا‬
  ‫نویسنده که هدفی جز نشان دادن سریعترین راه بدبختی جوانان است من خود از بزرگترین‬
 ‫آسیب دیدگان خود ارضایی هستم اگر خواستید از طریق ایمیلم در خواست کنید تا عالیم خودم‬
    ‫رو برای شما بازگو کنم دختر عجول و احساساتی اگر خوب فکر نکنید و به اراجیف و‬
 ‫جفنگیاتی که عده ای از شیطان های انسان نما و دانشمندان مکتب ندیده ندهید نیازی نیست‬
‫تا مطلبی در مخالفت این مقاله یافته و بیاورید چرا که در این زمانه این دانشمندان همه‬
 ‫فن حریف،این دجاالن دیو صفت،این از خدا بیخبران مزدور از کلمات قشنگ زیادی که در کنار‬
 ‫هم چیدن سعی در حالل کردن این ویرانگر دارن.اگر به بعضی از سایتها سری بزنید در کامل‬
    ‫تعجب میبینید که عده ای دانشمند مکتب ندیده،با عناوینی همچون دانشجوی پزشکی،یا‬
‫روانشناس و غیره چنان جمالت و مزایای بینظیری در باب این هالک گر نوشتن که با یکبار گذر‬
 ‫از اون سایتها شدیدن تمایل پیدا خواهید کرد که خودتون رو براحتی به هالکت برسونید صبر‬
  ‫کن،چرا که گذشت زمان درس بسیار وحشتناکی رو به شما و به کسانی که این مطلب رو علمی‬
  ‫نمیدونن خواهد داد همانطور که به من داده زمانی با خواندن مطالبی که عده ای از خدا‬
  ‫بیخبر که در آخرالزمان کم نیستند که این فعل زشت و ویرانگر رو مفید نوشته بودند به‬
‫ورطه هالکت افتادم و االن روزی هزاران بار به حال زار خود گریه میکنم باز هم کمی صبر کن‬
                                 ‫۵۰:۸۰ - ۰۸/۵۵/۰۲‬  ‫ماتم‬
                                            ‫2‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫هی خانمی که گفتی علمی نیست طرف سخنم تویی براحت ادامه بده به این مطالب توجه نکن ولی‬
   ‫بدون بزودی اون سرما خوردگی که ازش نام بردی به سرطان مبدل میشه و تمام زندگیت رو‬
 ‫میبلعه من تمام عوارض باال رو تایید میکنم چون خودم مبتال بودم البته عوارضی که در باال‬
                        ‫گفته شده قسمت بسیار کمی از عوارض منه‬
                               ‫۸۰:۸۵ - ۳۸/۵۵/۰۲‬  ‫سکوت سبز‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫مطلب دقیق و نسبتا جامع بود و کسانی هم که گفتند علمی نیست و صرفا مذهبیه احتماال دچار‬
  ‫استرس ناشی از این همه عوارض شدند و این یک مکانیزم دفاعی کامال طبیعیه ولی من هیچ‬
  ‫تعارضی بین دین و علم نمی بینم و اگر خوب تامل کنیم می بینیم که هر چیزی که در دین‬
   ‫گناه یا حرام اعالم شده قطعا برای جسم و روح انسان مضر بوده و جدا از قضیه دین که‬
  ‫متاسفانه در جامعه فعلی ما دین گریز بودن روشنفکری محسوب می شه! از نظر علمی حداقل‬
‫آسیب برای فرد ،زندگی نه چندان خوشایند و دلچسب آینده است و باعث عدم رضایت جنسی برای‬
 ‫فرد و شریک زندگی اش می شود و خیلی از مسائل در زندگی از قبیل تصاویر محرک ، فیلمهای‬
 ‫پورنو همگی محرکهایی برای خود ارضایی هستند : چشمها باید نجیب باشند هر دیدنی ای را‬
    ‫ندیده باشند. چشمها باید بتوانند جذب کنند نه اینکه برانند چشمها باید از شادی‬
  ‫بدرخشند نه اینکه غبار غم بگیرند. هیچ چیز ارزش این را ندارد که زالل چشمانت را با‬
                           ‫غبار غم جابجا کنی باور کن........!‬
                                 ‫۵۰:۱۰ - ۳۸/۵۵/۰۲‬  ‫محمد‬
                                            ‫2‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫واقع ً چیزی که جنازه گفته درسته زمان همه چیزرو به افرادی این مقاله رو رد میکنند‬
                                        ‫ا‬
  ‫نشون میده.اما بدونید که اون وقت دیگه خیلی دیره فقط اگر خودتون میخواهید این کار‬
 ‫حیوانی را انجام بدید لطف ً با زندگی جوانها و نوجوانهای دیگه بازی نکنید و به دیگران‬
                              ‫ا‬
 ‫توصیه نکنید .و فکر نکنید که مطالعه هر مطلبی به سود شماست این جور عقیده های به دور‬
‫از انسانیت ناشی از مطالعه منفی شما میباشد. و توصیه ام به دوستان این است که چیزی که‬
 ‫خودتون باور دارید رو انجام بدید و هیچ کس رو در جایگاهی ندونید که به شما بگه چیکار‬
‫کنید چیزیکه واضح هست اینکه همه کسانی که اینکارو به یک عادت تبدیل کردن واقع ً از کار‬
    ‫ا‬
  ‫خود بسیار ناراحت و پشیمان و همینطور خسته میباشند و همیشه در فکر ترک آن هستند و‬
  ‫هیچوقت از اینکار خود احساس رضایت نمیکند وکسانی که از این کار راضی هستند افرادی‬
 ‫هستند که به گفته خودشون دیگه واقع ً راه دیگری براشون وجود نداره .و انسان موقعی به‬
                         ‫ا‬
  ‫این باور میرسه که به درجه نا امیدی و افسردگی برسه و بزرگترین مشکل این افراد این‬
   ‫هست که از بیماری خود بی اطالع هستند و در فکر درمان خود نیستند پس هیچگاه خودرا‬
                            ‫بازیچه دست افراد بیمار ندهید.‬
                                ‫۳۰:۸۰ - ۰۸/۵۵/۰۲‬  ‫دلسرد‬
                                            ‫2‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫انسان همیشه درخسران و زیان است احمد که گفتی کودن ها و غیره استاد دانشگاه شدن وغیره‬
‫و مطالبی خالف شان یک انسان و دور از ادب رو نوشتی میخوام بگم نویسنده اشتباه کرده.شما‬
   ‫برو و به کار خودت ادامه بده.به این حرفها گوش نکن.من از همین جا از نویسنده قول‬
 ‫میگیرم که چراغ سبز این بدبختی بزرگ روبه شما بده تا شماناراحت و دلخور نشی و اینهمه‬
‫لیچار بار نکنی برای وطنم هم متاسفم.وطنی که جوانان آن کارشون بجایی رسیده که اگر کسی‬
 ‫از واضحات حرف بزنه عده ای به قول قرآن چون گره خران رم کرده به اینطرف و آنطرف فرار‬
‫میکنن و نویسنده اون رو از انواع توهینها که در شان خودشونه رو بی نصیب نمیزارن البته‬
   ‫زیاد از پیامبر اعظم شنیده ایم که در آخرالزمان کسی که سخن حقی رو بر زبان براند‬
  ‫توبیخ شده و مترود خواهد شد.عجب اگر خواندن این مقاله خطرناکه نخونش سایتهای مفید‬
  ‫بسیاری هستن که در مدح و منقبت خودارضایی مطالب شگفتی نوشتن اصال ادم وقتی اونها سر‬
  ‫میزنه حیرت میکنه و میگه دیگه چرا زن بگیرم خودارضایی هست دیگه اینهمه فواید داره‬
 ‫مفتی هم هست احمد دانا و دانشمند،متاسفانه جامعه ما از درک علوم بی بدیل شما بی بهره‬
 ‫است بدبختی ما این است که از علم فیلسوفان و دانشمندانی چون شما استفاده نمیشود شما‬
‫چندسال در اروپا و آمریکا زندگی کردید برادر من در آمریکاست.مشکالت جنسی در اون کشورها‬
   ‫بسیار زیاده چون اونها هم عالم و دانشمند زیاد دارن. ما با داشتن دانشمندانی چون‬
    ‫ابوعلی نیاز به دانشمندان آمریکایی و غیره نداریم.چراکه سر منشا علوم اونها از‬
 ‫دانشمندن ماست آنچه ما کردیم با خودهیچ نابینا نکرد در میان خانه گم کردیم صاحب خانه‬
‫را در قبال این کاریکه خودم هم در گذشته بینهایت نجامش دادم مینویسم دو سه مثقال خریت‬
                 ‫زخران عیبی نیست آدمی هست که حقا دو سه خروار خراست‬
                               ‫۰۰:۸۰ - ۰۸/۵۵/۰۲‬  ‫وطن پرست‬
                                            ‫1‬
                                            ‫4‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫دست نویسنده و گردانندگان سایت رو میبوسم امیدوارم این آخرین خدمت شما به وطنم نباشد‬
‫بکوشید که عد ه ای از غفلت محافل پزشکی ما و شلوغ بودن سرپزشکان در مطبهایشان که دیگر‬
   ‫وقت پرداختن به مهمترین و بزرگترین مطلب جوانان را ندارند به نحو شگفت انگیز از‬
 ‫خوارضایی تعریف وتمجید کرده و میکنند و نسل جوان مارابدن اینکه خود بدانند زنده بگور‬
  ‫میکنند اونا دارن با زندگی،آینده،و تمام زندگی جوانان ما بازی میکنند.و بسیار شگفت‬
 ‫زده شدم وقتی نظرات رو خوندم.باکمال تعجب میبینم این نوشته گرانسنگ و پرمایه عده ای‬
 ‫رو بشدت ناراحت کرد و برچسب زشت و ناهمگون غیر علمی رو بر نوشت شما میزنند این اثرات‬
   ‫حد‬  ‫تبلیغ فریبکاران است(کسانی که همه چیز رو وارونه جلوه میدهند) که براحتی و به‬
  ‫آگاه‬  ‫نهایت جوانهای مارو متقاعد کردن که این عمل الزم و مفیده شمارو بخدا جوانان رو‬
 ‫هستید‬  ‫کنید جوانان ما نمیدانند با خود چه میکنند.عزیزان من اگراهل این جنایت به خود‬
 ‫نخواهد‬  ‫بدانید که وقتی خواهید فهمید با خود چه کرده اید که دیگر هیچ دارویی درمانتان‬
                                         ‫کرد‬
                                ‫۱۱:۱۰ - ۰۸/۵۵/۰۲‬  ‫سعید‬
                                           ‫3‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫نظرات بعضی از نظر دهندها دل هر انسان رو بدرد میاره عده ای که حتی الفبای دین رو‬
 ‫نمیدونن نوشتن که این نوشته رنگ و بوی دینی داره آیا از دین فقط اینکار را بکن و آن‬
‫کار را نکن رو فهمیدید.براستی چرا واقعا لحظه ای و ثانیه ای فکر کردید که چرا دین گفت‬
   ‫اینکار را بکن و آن کار را نکن برای چه بود من از شما دین گریزان که بویی از دین‬
 ‫نبردید و فهمی از دین ندارید سوال میکنم و از این که سوالم رو اینطور مطرح میکنم از‬
‫خوانندگان،مدیر محترم،و نویسنده ارجمند قبال عذر خواهی میکنم شما فکر میکنید که اگر آب‬
 ‫منی خود را در چاه فاضالب بریزید اداره آب و فاضالب خداوند دانا را جریمه خواهد کرد که‬
 ‫خداوند متعال میفرماید این افعال رو انجام ندید.آیا خداوند از ترس جریمه اداره آب و‬
‫فاضالب این نکته را در دین گنجانده که این عمل زشت،قبیح،و ویرانگر رو انجام ندید شمارو‬
 ‫به خدا چرا دین رو نمی فهمید.دست از این جهالت و نادانی بردارید به داد خودتان برسید‬
‫چرا که خدا و پیغمبر ودینش به شما و من هیچ احتیاجی ندارد همه چیزهایی که دین گفته از‬
‫الم تا کام برای من و شماست و به حال خدا هیچ منفعتی نداره.همه ما روزی در محضر خداوند‬
 ‫حاضر خواهیم شد.امیوارم کسانی که دین گریزند و فهم در دین ندارند بتوانند جواب زحمات‬
  ‫پیامبر اکرم و دیگر امامان رو بدهند دین چیزی نیست جز راه سعادت و خوشبختی و گناه‬
 ‫چیزی نیست جز هالکت و سقوط و حسرت و ندامت و بدبختی و شرمساری و بیماری این نظرات بمن‬
‫این حس رو داد که دارم در یک کشور کمونیست و الییک زندگی میکنم.خدایا مرا بمیران تا در‬
 ‫میان جمعی نباشم که بایدها و نباید های دین را نفهمیدند و فهم در دین ندارند فکری که‬
‫خداوند داده در چه راهی استفاده میکنید.بیخود نیست که خداوند فرموده 8 لحظه تفکر بهتر‬
    ‫از هفتاد سال عبادته.کمی فکر کنید من به شخصه یک جمله کوتاه از امیرالمومنین و‬
 ‫پیامبر(ص) را به تمام دنیای علم غرب نمیدهم هزاران سال وقت الزم است تا دنیای غرب با‬
  ‫میکروسکوپ ها و آزمایشگاهایش بفهمد که چرا پیامبر(ص) عقل کل ما فرموده ...... شمر‬
   ‫ویزید و جاهالن گذشته و غیره بدلیل نادانی و عادت به پرستش بت ویا بخاطر مقام با‬
 ‫پیامبران مبارزه میکردند.ظلم شما به پیامبر بسیار بزرگتر و خطرناکتر از ظلم اینهاست‬
‫چرا که شما اصال نمیدانید دین چیست و چرا فالن موضوع را گفته بکن یا نکن.شما ریشه و مغز‬
‫دین را میخشکانید بدانید که چرا خدا گفته حرام و گناه کبیره یا مکروه یا واجب و مستحب‬
‫گناه کبیره مانند یک سنگ بسیار بزرگه که اگر در یک حوض پر از آب بندازید هیچ آبی درون‬
   ‫اون حوض باقی نمیزاره گر جمله کاینات کافر گردند بر ملک کبریایی خدا نشیند گردی‬
                                ‫۲۱:۱۰ - ۰۸/۵۵/۰۲‬  ‫سعید‬
                                           ‫1‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫یادم میاد یه استادی داشتم که میگفت زندگی مانند یک کسر است که از گردن به باالی شما‬
 ‫صورت کسر و از گردن به پایین مخرج کسر است هر چه به صورت کسر اهمیت بدید جواب کسر که‬
   ‫حاصل زندگی شماست بزرگتر خواهد شد و هر چه به مخرج کسر اهمیت بدید جواب زندگیتان‬
 ‫کوچکتر خواهد بود ما اون موقع مثل انسانهای احمق و کودن میخندیدیم ولی حاال میفهمم که‬
‫اون استاد بزرگ چی میگفت بعضی افراد فقط دنبال این موضوع کوچکند(لذتهای حیوانی) و اصال‬
  ‫با این نعمت خدایی به نام فکر آشنایی ندارند و تمام زندگیشان همین موضوع لذت حیوانی‬
                        ‫است در خانه اگر کس است یک حرف بس است‬
                              ‫۰۰:۰۰ - ۰۸/۵۵/۰۲‬  ‫یه تجربه‬
                                           ‫1‬
                                           ‫2‬
                                          ‫پاسخ‬
   ‫فقط باید بگم که : آنچه را که نپاید دلبستگی را نشاید . مهمترین عرضه ای که خود‬
‫ارضایی به همراه دارد که به تدریج بیشتر میشود سستی و تنبلی و بی ارادگی شخص در انجام‬
 ‫امورات خود است که من آن را تجربه کرده ام ولی شما حواستون جمع باشه. متشکرم از سایت‬
                                   ‫بسیار عالیتون.‬
                                ‫۰۸:۰۰ - ۸۰/۸۵/۰۲‬  ‫سجاد‬
                                           ‫1‬
                                           ‫2‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫با عرض سالم میخواستم بدونم ادم چه جوری میتونه از دست شهوتش خالص شه که بتونه دیگه‬
                                    ‫ازدواج نکنه‬
                                ‫۵۰:۸۰ - ۸۰/۸۵/۰۲‬  ‫سعید‬
                                           ‫2‬
                                           ‫4‬
                                             ‫پاسخ‬
  ‫در ادامه مطالبی که نوشتم برای کسانی که با نظراتشون اینطور وانمود میکنند که اسالم‬
 ‫اونها رو محدود کرده باید به عرض برسونم: اسالم هیچگاه ما رو دچار محدودیت نکرده.کی و‬
 ‫کجا اسالم عزیز شمارو دچار مشکل کرد و گفت غرایز خود رو سرکوب کنید.این بی انصافی است‬
 ‫که دین را ناجوانمردانه محکوم به گناه نداشته اش کنیم.برای همین منظور و برای کسانی‬
‫که به این گناه بزرگ و برهم زننده نظام بدن و ویرانگر روی آوردن قبل از نابودی به عرض‬
   ‫میرسونم:دین ما ازدواج موقت یا متعه در دین رو برای همین منظور پیش بینی کرده.به‬
  ‫کتابهایی که در اینمورد هستند رجوع کنید و ببینید چقدر به این موضوع تاکید شده.این‬
  ‫برای شماست که به این روز نیافتید.برای کسانی که توانایی ازدواج ندارند و از طرفی‬
     ‫نمیتوانند غرایز خودشونو کنترل کنند.اسالم عزیز و همه جانبه نگر فقط گفته زنا‬
‫نکنید،لواط نکنید وال غیر.اینها جامعه رو دچار انحراف و انواع بیماری میکنند.دین زیبای‬
 ‫خود را متهم و بدنام نکنید.اما متاسفانه موضوع ازدواج موقت را همانند هولوکاست جلوه‬
 ‫دادند تا جایی که کسی جرات صحبت در این مورد رو ندارد تا اینکه جوانان ما به این روز‬
  ‫اسفبار افتادند.تا عده ای به خودشون این اجازه رو بدن تا در مورد دین اینطور صحبت‬
 ‫کنند.شما میتونید از این راه حالل و شرعی لذت کافی رو ببرید و از راه صحیح خودتون رو‬
‫ارضاع کنید نه با این گناه وحشتناک که حاصلی جز هالکت و فالکت ندارد و تمام بیماریها رو‬
 ‫براتون به ارمغان میاره و دنیا و آخرتتان را به باد خواهد داد.وعده ای هم به نویسنده‬
   ‫محترم که خدمت بزرگی انجام دادن اینگونه ناجوانمردانه واز روی جهل حمله نکنند.من‬
   ‫مطمینم که بیش از 90 درصد دوستان اطالعات درستی از ازدواج موقت ندارند.اسالم موضوع‬
 ‫غریزه جنسی رو ساده کرده ولی برای ما سخت کردند.برای اطالع دوستان به عرض میرسونم که‬
 ‫میتونن به کتاب احکام ازدواج موقت از دیدگاه آیت ا.. بهجت مراجعه کنید.اگر این موضوع‬
‫تو کشورمون جا بیافته دیگه هیچ کس اینطوری خودشو نابود نمیکنه.و 8 مژده هم به دوستایی‬
  ‫که باز حرف از علم زدن میدم اونم اینکه به زودی وبا همین خودارضایی که از نظر شما‬
  ‫ساده است و در جوانان ما رایج کردند آمار ناباروری و بیماریهای جنسی در ایران رتبه‬
  ‫اول در دنیا رو خواهد داشت و احتیاج به وارد کردن بچه از چین مثل همه چیزهای دیگه‬
 ‫داشته باشیم.و آمار اول طالق در دنیا که بزرگترین دلیلش نارضایتی جنسی خواهد بود.این‬
  ‫موضوع در این نسل غوغایی عجیب خواهد کرد و از بمب اتم هم سهمگینتر واینست سود حاصل‬
                            ‫داشتن دانشمندان متفکرو...............‬
                                   ‫‪۲۰/۵۸/۰۸ - ۰۳:۱۰sara‬‬
                                                ‫1‬
                                                ‫2‬
                                             ‫پاسخ‬
   ‫سالم من خیلی ترسیدم وقتی مطالبتونا خوندم من نمیدونسم که این کار خودارضایی واین‬
  ‫عواقب داره االن31سالمه واز98سالگی این کارو میکردم االن بقدری ناراحتم که از ازدواج‬
 ‫میترسم درضمن من یکی از عالئم که الغری را دارم همین بیشتر باعث ترسم میشه من ترک کردم‬
  ‫ینی میدونم ارادش دارم فقط االن بخاطر گذشته ای که داشتم ناراحتم توروخدا راهنماییم‬
                                        ‫کنید‬
                                   ‫۸۰:۵۵ - ۳۰/۸۵/۰۲‬  ‫محمد‬
                                              ‫2‬
                                              ‫3‬
                                             ‫پاسخ‬
 ‫ممنون .من االن 31 سالمه و از 18 سالگی این کارو می کردم.میشه راهنماییم کنید.چون در‬
                       ‫شرف ازدواج هستم و از این بابت میترسم.‬
                                  ‫۵۰:۸۵ - ۰۰/۸۵/۰۲‬  ‫سامان‬
                                              ‫3‬
                                              ‫0‬
                                             ‫پاسخ‬
  ‫این بزرگترین بدبختی کشور ما هستش !! از این لیست بلند باال به راحتی مشه فهمید که‬
 ‫خیلی ها به این درد دچارند من این موضوع رو میدونم که خود ارضایی روزانه باعث از دست‬
   ‫رفتن وحشتناک ان ِِِژی از وجود مردم ما می شه به جای احساس شادی احساس خستگی و بی‬
                                  ‫ر‬
                          ‫حوصلگی و حواس پرتی بوجود می اره‬
                                   ‫۵۰:۵۰ - ۰۰/۸۵/۰۲‬  ‫دوست‬
                                              ‫4‬
                                              ‫0‬
                                             ‫پاسخ‬
 ‫مطلبی که تو نظر بعضی از دوستان وجود داشت به این موضوع اشاره کرده بودند که تو این‬
 ‫وضعیت جامعه (اقتصادی- اجتماعی) طوری شده شخص خودارضاعی نکنه پس چیکار کنه؟ بنظرم تا‬
  ‫حدی حق دارند. برای پیشگیری از خودارضاعی چندتا متغیر قابل کنترل ارائه دادند مثل‬
  ‫دوری از تصاویر محرک استفاده از لباس مناسب و ... اما مسله این جاست که محیط روانی‬
‫جامعه، جوی شهوانی پیدا کرده با اون چکار کنه؟ این که خانوما هفتاد قلم آرایش می کنند‬
 ‫و لباس زیرشون رو طوری می پوشند تا بیشتر جلب توجه کنه این واقع ً فاجعه ای که در حال‬
           ‫ا‬
  ‫رخ دادنه فاجعه ای که همه با گفتن "مد روز اینه" ازش می گذریم . غافل از اینکه این‬
   ‫وضع لباس پوشیدن و آرایش ، خواهر من ، همسر من، چه بر سر جوونی میاره که مشکالتی‬
 ‫دارند! غافل از اینکه این مد روز بودن ما رو در، به گناه انداختن چه تعداد آدم شریک‬
  ‫می کنه! جالبه که بدونید در زمان پیامبر که حجاب بطور کامل الزامی نشده بود عده ای‬
‫ازجوانان هرزه و اوباش برای زنان و دختران مزاحمت ایجاد می کردند که آیه نازل میشه: :‬
 ‫ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: [روسریهای بلند] خود را بر خویش‬
‫فروافکنند، این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است؛ (و اگر‬
‫تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند) خداوند همواره آمرزنده رحیم است.(سوره‬
    ‫احزاب آیه 03) حاال ما هی بیام بگیم حجاب نشانه عقب موندگیه ! یادمه تو سایتی یه‬
‫خانومه کامنت گذاشته بود و از زمین و زمان شاکی که سر هر خیابون که منتظر ماشین هستی،‬
  ‫کلی ماشین جورواجور بوق میزنند بیا باال به این امیدی که من هرزه باشم!؟ اما احتماال‬
  ‫ً‬
              ‫اون خانوم یه نگاه به خودش نکرده تا ببینه ایراد از کجاست‬
                                 ‫۸۰:۵۰ - ۰۰/۸۵/۰۲‬  ‫حامد‬
                                            ‫2‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫من 11 سالم هستش. از سن 38 سالگی دارم خود ارضایی میکنم.اونم چون تو جمع دوستان بودم‬
 ‫ناخواسته یاد گرفتم.من هیچوقت خوشحال نیستم.همیشه غم دارم.من زندگی نمیکنم فقط زنده‬
‫ام.کسایی که مثل منن فقط درکم میکنن.این به خاطر شرایطیه که تو کشور ماست.به خاطر عرف‬
 ‫جامعه هستش که رابطه جنسی پسر و دختر رو نمیپذیره.شرایط ازدواجم که کمتر کسی داره.کی‬
 ‫میخواد جوابگوی جوونیه از دست رفتم باشه. کسی نیست به داد ما برسه؟به خدا دیگه رسیدم‬
                                     ‫به آخر خط‬
                                 ‫۸۸:۸۰ - ۰۰/۸۵/۰۲‬  ‫محسن‬
                                            ‫5‬
                                            ‫21‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫سالم من خدمت تمامی عزیزان خواننده ی این مقاله امیدوارم در هر لحظه از عمرتان خوشحال‬
 ‫وسالمت باشین وبا دلی خوش وپر امید به زندگی خود ادامه بدین.راستش رو بخواین میخواستم‬
‫از بعضی ها که در مورد این مقاله نظر داده بودن انتقاد بکنم،من یه بنده ی خدا هستم که‬
 ‫فوق العاده با این مقاله مخالفم،نمیدانم چرا بعضی ها خودشون رو مسخره کردن وبا نظرات‬
    ‫خود از این مقاله که زاییده ی یه فکر قرون وسطایی هست طرفداری کردن من اصال دلم‬
‫نمیخواد توهین کنم چون در شأن من نیست که زبانم به توهین باز بشه من کسی نیستم فقط یه‬
  ‫بنده ی خدام که دلش نمیخواد دروغ به خورد جوانهایی مثل خودش بده من جوانم هنوز 91‬
 ‫سالم نشده خدا رو شکر فهمم به اندازه ای رسیده که بفهمم کی از روی دشمنی وکی از روی‬
   ‫دوستی حرف میزنه بعضی ها که نمی خوام اسم ببرم با نظرات خودشون ثابت کردن در عین‬
 ‫جوانی از یه پیرمرد یا پیرزن در حال مرگ هم ناامید تر هستن،میخوام حرف اصلی خودم رو‬
  ‫در این نظر همین االن بگم من یه انسانم،اگه در طول زندگی برام یه مشکل پیش بیاد که‬
  ‫توان حلش رو نداشته باشم وناامید بشم هرگز حق ندارم حس ناامیدی خودم رو به دیگران‬
    ‫انتقال بدم تا دیگران هم مثل من بشن من خودم توان و عرضه ی رفع مشکلم رو نداشتم‬
‫دیگران چه گناهی کردن که باید به خاطر من مثل شمع آب بشن از کسانی مثل، جنازه یا همون‬
 ‫زخم خورده ماتم واسم های عجیب وغریبی مثل اینها خواستارم یعنی خواهشمندم با نظرات پر‬
‫فیض خود باعث نشن زندگی یه جوان که متاسفانه به این دام گرفتار شده بیشتر از این خراب‬
 ‫بشه عزیزان من شما اگه پاد زهر نیستین حداقل زهر نباشین زهری که از زهر مار افعی هم‬
  ‫بدتره خواهشمندم دیگه در این مقاله نظر ندین چون اصال دلم نمیخواد به کسی بی حرمتی‬
 ‫بشه،من به تمامی شما عزیزان نظر دهنده در این مقاله ی به ظاهر علمی ودر اصل بی منطق‬
    ‫میخوام بگم که خدا موجودی هست که حتی یه اتم رو بیخود نیافریده واون رو به هدفش‬
 ‫میرسانه حال فرض کنید برای انسان چه برنامه ای داره،منظور من از این حرف این بود که‬
  ‫هیچ انسانی بی هدف خلق نشده وهمه به سوی هدفی در حرکت هستیم سرنوشت هر انسانی دست‬
 ‫خودشه بعضی ها از خوشی وخوشحالی ریسه میرن وعقل رو به باد فنا میدن کسانی هم هستن که‬
‫فکر میکنن ومیدانن اونها واالتر از جنس دختر یا پسر هستن بعضی ها هم مثل من دنبال دنیا‬
‫ومسائل دنیوی هستن که خدا با اندک ضربه ای به اونها میفهمانه که همه چیز اوست وهیچ کس‬
 ‫جز او نیست،آخرین حرفم در این نظر اینه که:به قول دبیر روانشناسی ما آقای سلیمی:اگه‬
  ‫تا به حال این کار رو انجام میدادی دیگه انجام نده سخت نیست انسان هر کاری رو توان‬
‫داره که انجام بده وقتی که این کار رو کنار گذاشتی دیگه به اون فکر نکن که چه بالیی سر‬
 ‫خودم آوردم چون اگه بهش فکر کنی اذیت میشی وروح وروانت رو درگیر میکنی،میخوام به این‬
 ‫حرفها این رو هم اضافه کنم که وقتی این کار رو کنار گذاشتی فقط به دوستی با خدا فکر‬
 ‫کن،هر موقع خواستی دست به این کار بزنی از اون بترس ترسی نه ار روز قیامت وعذاب ترسی‬
 ‫از روی عشق به پروردگارت فکر این رو بکن که خدا داره توی اون لحظه تو رو میبینه(عشقت‬
  ‫تو رو میبینه)وقتی که عشقت تو رو در حال گناهی ببینه آیا خجالت نمیکشی؟خدا نگهدار‬
           ‫وپشت وپناه همه ی شما خوانندگان باشه من دوباره نظر میدم یا حق....‬
                                ‫۰۰:۰۵ - ۰۰/۸۵/۰۲‬  ‫غریبه‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
            ‫امیدوارم همه افراد مبتال به این کار پست از آن رهایی پیدا کنند‬
                               ‫۸۸:۸۵ - ۰۰/۸۵/۰۲‬  ‫حسین8738‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫واقعا از شما ممنونم.باید به کسانی که این مقاله رو قبول ندارن بگم که اگه واقعا شما‬
   ‫قبول ندارید میتونید این کارو انجام بدید و منتظر عواقب ان هم باشید...من هم مثل‬
  ‫دوستان دیگر از اهتمام دوستانی که این مقاله ی مفید رو نوشتند تشکر میکنم..با سپاس‬
                                ‫۳۰:۸۵ - ۰۵/۸۵/۰۲‬  ‫سالی‬
                                           ‫0‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫من 1سال این کار را میکنم ولی االن 8سال خیلی کم مثال ماهی 8 بار ولی باز هم مثل گذشته‬
                     ‫نمیشوم و مضرات ان از بین نمیرود چیکار کنم..‬
                                ‫۵۸:۲۰ - ۰۵/۸۵/۰۲‬  ‫ع.خ‬
                                           ‫0‬
                                          ‫41‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫اول از همه که دیگه خیلی بزرگش کردی فکر کنم اینو نوشتی غیر مستقیم پسرت بخونه یام‬
  ‫دخترت ولی وقتی شما بخوای غذای مورد عالقتو بخوری ولی قبلش یه نون و پنیری پیدا شه‬
   ‫برای خوردن وقتی اونو بخوری دیگه هرکاری بکنی سیری اصلن نیازی به غذای مورد عالقه‬
 ‫نیس{ضمنن سیر جسمی..ولی هنوز روحن میخوای که اون غذای مورد عالقتو بخوری..بخاطر همینم‬
‫هست که عده ای اینقدر اینجا ناراحتن و عذاب میکشن چون به روحشون نمیرسن و به اون صدمه‬
  ‫میزنن و بعضیام فکر میکنن توانایی خوردن اون غذا نیس پس همین نون و پنیر کفاف} ولی‬
 ‫بهتر ادم فقط به نون و پنیر اکتفا نکنه و به فکر غذای مورد عالقش باشه ما هرچی بخوایم‬
   ‫برامون هست اینو قانون دنیا میگه پس انقدر کوتاه نظر نباشیدم به کم راضی نباشیم‬
                                ‫۰۵:۰۰ - ۵۵/۸۵/۰۲‬  ‫محسن‬
                                           ‫41‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫سالم دوستان عزیز میخوام بدون مقدمه برم سر اصل مطلب،من منکر این نیستم که خود ارضایی‬
 ‫به بدن آسیب میرسانه ونمیخوام به خودم دروغ بگم که هیچ عوارضی ندارم بیشتر مخالفت من‬
‫در مورد این مقاله اینه که آسیب های این کار رو بیش از حد بزرگ نشان داده وراه حلی هم‬
‫نشان نداده که مارو راهنمایی کنه من به مدیر این سایت اعتراض دارم که چرا راه حلی پیش‬
     ‫پای ما نگذاشته من به نویسنده ی این مقاله معترضم که چرا بیش از حد آسیب های‬
‫خودارضایی رو بزرگ جلوه داده،نظرات بعضی از خوانندگان این مقاله واقعا قلبم رو به درد‬
   ‫آورد بعضی ها از لحاظ جسمی به خودشون آسیب زدن که واقعا با خواندن نظراتشان عذاب‬
‫کشیدم کسانی هم بودن که ناامیدانه به این قضیه نگاه کردن واز این مشکل برای خودشون یه‬
 ‫غول ساختن بعضی ها هم بودن که احساس ندامت وپشیمانی اونقدر به اونها فشار آورده بود‬
 ‫که نوشتن" من خودکشی میکنم اگه از این کار دست بر ندارم"من روی صحبتم با نویسندس فکر‬
 ‫شما برخالف عقیده ی بعضی نظر دهندگان اصال مذهبی وافراط در دین نیست این مقاله به نظر‬
 ‫من ریشه ی مذهبی نداره وزاییده ی تخیل شماست مشکالت دیگه ی این مقاله اینه که شما از‬
‫یه مرجع علمی استفاده نکردین و فقط اول مقاله به یه حرف از زیگموند فروید بسنده کردین‬
‫من از شما گله دارم چون عواقبی که شما به خودارضایی نسبت دادین از بمبی که بر سر مردم‬
‫هیروشیما وناکازاکی انداختن بدتر وویران کننده تر بود، شما با طرز بیان خود باعث شدین‬
 ‫بعضی از خوانندگان با خواندن این مقاله در حالی که قبال هیچ اطالعی از زیان خودارضایی‬
‫نداشتن شوکه بشن وازترس برمال شدن این راز اونها به هیچ کس اعتماد نکنن،مشکل اساسی این‬
  ‫مقاله دلسوز نبودن شماست شما با طرز بیان ونوشتن غیر منصفانه خود دوست بودن ودلسوز‬
 ‫بودن با جوانها رو از روی این مقاله بر داشتین وفقط سعی بر محکوم کردن این عمل کردین‬
‫شما با نوشتن این مقاله راه حل درستی به جوانها نشان ندادین واونها رو بیشتر سر در گم‬
  ‫کردین به قولی از( چاله به چاه افتادن) ضرب المثلی حقیقی برای این مقالس، بعضی از‬
‫جوانها با نظر دادن خود معلوم شده که با خواندن این مقاله بدتر سر در گم شدن ونمیدانن‬
 ‫چه کاری خوبه وچه کاری بد،نمیدانن باید از این کار دست بکشن یا ادامه بدن،در جاهایی‬
  ‫هم لفظ نوشتن شما واقعا آدم رو عذاب میده چون بیش از حد یه مسئله رو بزرگ کردین،من‬
‫همونطور که اول نوشتم با این کار صد در صد مخالفم اما بدم از کسی میاد که با دیدی غیر‬
 ‫منطقی در مورد مسئله ای که دامن گیر بیشتر جوانهای این مملکته واصال از دل اونها خبری‬
  ‫نداره وبا حرفاش ثابت کرده که نفسش از جای گرم باال میاد اینطور با احساسات جوانهای‬
 ‫این مرز وبوم بازی کنه، من از شما انتقاد دارم انتقاد من خیلی شدیده متاسفانه من شما‬
 ‫رو نمیشناسم که رودررو با هم صحبت کنیم فقط تنها راه صحبت من با شما همین نوشتن است‬
 ‫اظهاراتی که در این مقاله کردین به دور از علم وانسانیته لفظ صحبت شما با جوانها از‬
  ‫سر دلسوزی نیست بلکه از سر دشمنی با ماست اگر شما دوست ما بودین از در دوستی وارد‬
‫میشدین وبا دلسوزی با این مسئله بر خورد میکردین من از نویسنده ومدیر این سایت که این‬
 ‫مقاله رو در سایت خودشون قرار دادنبه شدت انتقاد دارم و از خدا میخوام اگر من اشتباه‬
‫میکنم تقاص اشتباهم رو بگیرم واگر شما دروغ گفتین واین مسئله رو بیش از حد بزرگ کردین‬
  ‫در حالی که از این کار هم منظوری داشتین ومدیر این سایت هم که میدانسته این مقاله‬
‫سراسر کذب وبه دور از علمه امیدوارم واز خدا میخوام به آه تمام جوانهایی که با خواندن‬
     ‫این مقاله ناامید شدن ودست از زندگی شستن گرفتار بشین....من دیگه حرفی ندارم.‬
                              ‫۰۸:۵۵ - ۵۵/۸۵/۰۲‬  ‫تازه کار‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫8‬
                                                   ‫پاسخ‬
‫من 31 سالمه و یک سالی میشه که این کارو انجام میدم. حاال که نظرات دوستان را می خوانم‬
                   ‫خوشحالم که زود به این نتیجه رسیدم که ترک کنم.‬
                                        ‫۵۰:۰۰ - ۸۵/۸۵/۰۲‬   ‫سوده‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
                                                ‫عالی بود‬
                                          ‫‪۲۰/۵۸/۵۸ - ۰۵:۰۱ali‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫‪dostan. man mitunestam bazikone time melli basham amma ba anjame amale khod erzaee eradeye khodame‬‬
 ‫‪zaif kardam omidvaramke unayike taze be in amal ru avordan har che zoodtar kenar bezaran chonke vaghean‬‬
                                               ‫.‪tasir gozare‬‬
                                        ‫۰۸:۰۰ - ۱۵/۸۵/۰۲‬   ‫مسعود‬
                                                     ‫2‬
                                                     ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫من روانشناس نیستم ولی تمتام متالب این مقاله را قبول دارم خودم هم این مشکل دارم‬
                       ‫میخوام ازدواج کنم این بهترین راه حله‬
                                     ‫‪۲۰/۵۸/۵۳ - ۰۰:۰۰rahepenhan‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫با سالم ! الزم میدانم سو تفاهمی را که در اینجا پیش آمده رفع کنم . دقت کنید ! عنوان‬
  ‫موضوع هست بررسی خودارضایی از نقطه نظر "علمی" نه مذهبی ! علم روش علمی خاص خود را‬
‫دارد ، برای تایید یا رد فرضیه ای باید آن را به آزمون گذاشت . در این مقاله به منابع‬
‫علمی معتبر یا تحقیقات و پژوهش های شناسنامه دار مربوط اشاره نشده و این موضوع اعتبار‬
 ‫مقاله را زیر سوال می برد . یعنی اگر این مقاله را جلوی یک کارشناس که موضوع را علمی‬
 ‫بررسی می کند (نه قضاوت دینی یا ارزشی) مقاله را رد خواهد کرد . در ضمن توجه دوستان‬
 ‫را به این نکته هم جلب می کنم که علم قضاوت ارزشی خوب و بد ندارد ، علم پدیده ها را‬
‫همانطور که هست توجیه میکند _چه خوشمان بیاید ، چه خوشمان نیاید_ ، پس جبهه گیری مثبت‬
‫یا منفی در علم جایی ندارد . اگر هم قرار بر قضاوت ارزشی در این مقاله هست ، پس مقاله‬
  ‫حالت علمی خود را از دست می دهد چون ‪ VALUE FREE‬نیست . پس وقتی نویسنده در باال مطلب‬
‫مینویسد "بررسی خودارضایی از نقطه نظر علمی" همه چیز باید به شیوه ی علمی بررسی شود ،‬
   ‫وگر نه نباید از لفظ "علمی" استفاده کرد . در ضمن به عنوان یک کارشناس این را هم‬
  ‫متذکر می شوم که احساس گناهی که به بعضی از دوستان دست داده است ، آن ها را در دور‬
  ‫باطلی می افکند که ترک این کار را سخت تر خواهد کرد . فردی که عزت نفس خود را زیر‬
  ‫سوال رفته می بیند ، به احتمال قوی خودش را صاحب این قدرت هم نمیبیند که در شیوه ی‬
 ‫زندگی خود تغییری به وجود بیاورد . آنی که ما را آفرید به خودش احسنت گفت که موجودی‬
               ‫به نام آدم را آفریده ... پس قدر خود را بیشتر بدانید): ...‬
                                        ‫۰۱:۸۰ - ۲۵/۸۵/۰۲‬   ‫میالد‬
                                                     ‫2‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
   ‫نویسنده عزیز و توانا و دلسوز چرا اینکارو کردی.آخه چرا بنده خدا مگه بیکاری.چرا‬
  ‫علمایی که اومدن و نظر دادن که علمی نیست رو دعوا میندازی.چرا حاصل یک عمر تحقیق و‬
 ‫تجربه دوستان عالم،فاضل و دانشمندو به سخره میگیری بابا اینا همه پروفسورن و در تمام‬
 ‫مباحث علمی رتبه 8 دارن.کتاب و مقاله منتشر میکنن.اتم میشکافن و نانو درس میدن وردا‬
  ‫یه مقاله بزن که به به چه چه اینایی که انتقاد کردنو در بیار.بنویس با اینکار جوون‬
  ‫میشید و تازه برای شب اول قبرتونم خوبه بنویس خیلی خوبه و چنین و چنانه و مثل بعضی‬
   ‫شیطان صفتا به دروغ بگو اینکار این مزایا و محاسنو داره و همه جاهال رو خوشحال کن‬
  ‫بنویس دین از رو شکم سیری گفته و این حرفا مال 9918 سال قبله و حاال عصر اطالعاته تا‬
‫نگن این مقاله دینیه نه علمی.از نگاه دینی نوشته شده نه علم اگه یسری چرت پرت بی پایه‬
  ‫اساس بنویسی و اینکارو گل و بلبل نشون بدی همه اینا که گفتن علمی نیست اونجا برات‬
 ‫هورا میکشنو کف میزنن.مگه از کف زدن و هورا کشیدن بدت میاد.چرا به خودت زحمت مطالعه‬
 ‫میدی.شما هم مثل سایرین در خواب عمیق فرو برو و بزار چند سال دیگه بمب اتمی که بهمون‬
 ‫زدن صداش در بیاد که االن اولشه مگه نمیدونی تو این جامعه حرف حساب عوارض داره شما هم‬
   ‫مثل دیگران سرتو بکن زیر برف و خودتو بزن بیخیالی تا توهین بهت نکنن اگه از این‬
  ‫کثافتی که دامن جونارو گرفته تعریف کنی تازه آمار بازدید سایتت شدیدا افزایش پیدا‬
                                       ‫میکنه‬
                               ‫۱۵:۵۵ - ۲۵/۸۵/۰۲‬  ‫کنعان‬
                                           ‫1‬
                                           ‫2‬
                                          ‫پاسخ‬
      ‫با عرض سالم-آیا بعد از ترک خود ارضایی کم حافظه یی ما به حالت نرمال میرسد‬
                               ‫۸۱:۸۵ - ۸۸/۸۵/۰۲‬  ‫ایمان‬
                                           ‫1‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫خیلی افراطی صحبت شده حرفهایی زده شده که حتی از دکترها شنیده نشده الاقل منبع این‬
   ‫مقاله را ذکر کنید تا از صحت آن مطلع شویم شاید نویسینده مقاله مسئول طرح امنیت‬
                                    ‫اجتماعی بوده‬
                                ‫۱۸:۸۰ - ۰۸/۸۵/۰۲‬  ‫حمید‬
                                           ‫1‬
                                           ‫4‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫متاسفانه مقاله ای که شما اینجا ارائه داده اید دارای منبع نیست و یک پالس منفی در‬
   ‫اشخاص بوجود می یاره که باعث از دست رفتن هویت شخص میشه و مضرات حرف شما از خود‬
  ‫ارضایی بدتره ... در زندگی افراط خوب نیست .. هر چیزی در به اندازه خودش کافی است‬
 ‫برای انسا .. این عمل اگر از ریشه بد بود در انسان پدید نمی آمد .. چند برهه ای است‬
‫که برای سرکوب میل جنسی در ایران از هر حربه ای استفاده می کنند که شخص عالوه بر اینکه‬
    ‫میل جنسی سرکوب بشه باعث اختالالت روانی هم بشه .. خیلی از حرفای که شما به اسم‬
   ‫انسانهای عالم آورده اید فاقد سندیت است و تحریف شده .... من معتقدم نویسنده این‬
    ‫مقاله از همه بیشتر به خود ارضایی دچاره ...تخریب هویت و شخصیت راه درمان نیست‬
                                ‫????۰۵:۸۰ - ۳۸/۸۵/۰۲‬
                                            ‫61‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫سالم به تمامی ادمایی که بیگناه گناهکار شدن به تمام کسانی که مثه من دنباله راه حل‬
  ‫هستند چراماها نمیخایم قبول کنیم که خودمونو نابود کردیم من 11 سالمه از7سالگی این‬
    ‫کارو میکردم تمامه این عوارضو که گفته بودین توخودم دیدم شماهایی که میگین منبع‬
                            ‫معتبرفکرمیکنیداین منبع از کجا‬
  ‫اومده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تجربه؟؟؟؟تحقیق؟؟؟؟؟؟کتاب؟؟؟؟؟؟پزشکان؟؟؟؟؟؟؟؟چیه این منبع معتبر‬
   ‫بگین دیگه؟؟؟؟؟؟؟چرا ازتجربه دیگران استفاده نمیکنید؟چرا میخاین بشین تجربه واسه‬
        ‫دیگران؟به چه قیمتی؟من االن 7 ساله که دارم قرص لیتیم کربنات<<ضدافسردگی‬
‫>>میخورمهمیشه عصبیم دم دمی مزاجم شدید استرس دارم فوق العاده حساسم با کل خونواده بد‬
    ‫رفتارم زود رنجم خودزنی میکنم بعضی اوقات مغزم جام میکنه دلم میخاد خود کشی کنم‬
 ‫خدادستام میلرزه همیشه کسلم همیشه وسوسه دارم احساس گناه میکنم چشمام گود رفته پوستم‬
  ‫پیر شده موهام شدید نازک شده این چیزیه که دارم میبینم همین که تا 1هفته طاقت میارم‬
 ‫ریزش موهام پوستم حتی اعصابم درست میشه خدا لعنت به چت که منو بدخت کرد ای فالنی بزار‬
 ‫راحتت کنم اگه زن هم بگیری نمیتونی خالص بشی نزارتو لجن مثه من غرق بشی حاالکی میتونه‬
 ‫بهم کمک کنه منوخوب کنه یععنی اگه ترک کنم دیگه نمیخام قرص بخورم میشه جبران کرد ای‬
 ‫کسی که داری منو میخونی دستمو بگیر کمکم کن من دارم جوون نشده پیرمیشم از شب رو سیاه‬
    ‫سیاهتر شدم بهم ایمل بده کمکم کن هنوز نمردم تو این لجن دستام هنوز باالست دستمو‬
‫بگیرخداکمکم کن دیگه دارم تو زندگی کم میارم اگه پایمی بیااز اول متولد بشیم کی باهام‬
                     ‫میاد ؟؟؟؟؟؟؟؟بیادنیا رویه جوردیگه نگاه کنیم‬
                               ‫۰۵:۰۵ - ۰۰/۵۰/۲۲‬  ‫محمود‬
                                           ‫0‬
                                           ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫مرسی شما در قبال این اگاه کردن ما یه اجر معنوی بزرگ دارید. خوشا به حالتون. مگر‬
‫عبادت غیر از خدمت به خلقه؟؟؟!! در جواب پسرایی که میگن دیره و نا امیدیم باید گفت که‬
                         ‫جلو ضرر و از هرجا گرفتی منفعته!!!!‬
                               ‫۰۵:۵۰ - ۰۰/۵۰/۲۲‬  ‫منصور‬
                                           ‫0‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫سالم من تمام این ضررهای خود ارضایی رو تجربه کردم و از شما برای نوشتن این مطلب تشکر‬
 ‫میکنم و از خدا میخواهم که مرا ببخشد و یاریم کند واینو به دوستان بگم که این کار رو‬
                ‫سر سری نگیرند چون من در سن 91 سالگی عواقبش رو دیدم‬
                               ‫۸۸:۰۰ - ۰۰/۵۰/۲۲‬    ‫مهدى هاردى‬
                                                ‫4‬
                                               ‫12‬
                                                ‫پاسخ‬
 ‫سالم. همگى خسته نباشید.به نظر من خود خانواده ها هم میتونند مقصر باشند.من االن هفده‬
  ‫سالمه و تازه دو سال پیش متوجه شدم خود ارضایى چیه و اصال هم تمایلى ندارم این کارو‬
 ‫براى 8 ثانیه هم انجام بدم. اگه ما جوونا دنبال تفریحات سالم و دوستان پاک باشیم هیچ‬
  ‫وقت دچار این مخمصه نمیشیم. به هر حال امیدوارم خدا همگیه این افراد رو ببخشه چون‬
  ‫درافتادن با خدا چیزى جز ورافتادن رو در برنداره و اگه این افراد ذره اى از مجازات‬
   ‫این عملو درک میکردند آرزو میکردند که هرگز انسان به دنیا نمى آمدند. شاد و موفق‬
                                       ‫باشید‬
                                   ‫۸۰:۰۵ - ۰۰/۵۰/۲۲‬    ‫فرهاد‬
                                                 ‫3‬
                                                 ‫0‬
                                                ‫پاسخ‬
‫به نظر من کسایی که موافق خود ارضایی هستن به خودشون و افکار و جسم و روحشون یه نگاهی‬
  ‫بندازن بعد نظر بدن.چی کسی مطمئن تر از خود شخص؟چرا به منابع مختلف رجوع می کنید و‬
 ‫حرف های اونها رو چشم و گوش بسته به علت توافق نظر در جهت ارضا نادرست و بی موقع میل‬
  ‫جنسی علمی تلقی می کنید و به خودتون که مطمئن ترین مرجع هستید رجوع نمی کنید؟ بخدا‬
       ‫وقتی میشه که کار از کار گذشته و دیگه چاره ای نیست.همین امروز ترک کنید.‬
                                  ‫۳۵:۸۵ - ۰۵/۵۰/۲۲‬    ‫داریوش‬
                                                 ‫2‬
                                                 ‫0‬
                                                ‫پاسخ‬
                              ‫‪diiiiiiiiiiiiiir shode‬به هر حال ممنون.‬
                                   ‫‪۲۲/۰۵/۵۱ - ۰۰:۸۰sasan‬‬
                                                   ‫2‬
                                                   ‫1‬
                                                ‫پاسخ‬
                ‫??‪salam. agar ensan goshnei dozdi konad bayad an ra mahkom kard‬‬
                            ‫۸۱:۵۵ - ۰۵/۵۰/۲۲‬    ‫امیدوار به آینده‬
                                               ‫0‬
                                               ‫1‬
                                                ‫پاسخ‬
 ‫سالم دوستان خوب من امیدوارم حال همگی شما بازدید کننده های این مقاله خوب باشه وآرزو‬
   ‫میکنم خوشحال وسالمت باشین،سال نو رو به تمامی شما تبریک میگم وامیدوارم در کنار‬
 ‫خانواده ی خود سالی پر از نشاط وبهروزی رو تجربه کنین،محسن هستم همون پسری که مخالف‬
 ‫نگارش این مقاله بود وهست راستش این آخرین نظریه که میخوام در مورد این مقاله بدم،من‬
   ‫دیگه به نگارش این مقاله اعتراضی ندارم ونمیخوام نویسنده ی این مقاله رو به باد‬
 ‫انتقاد بگیرم چون انتقاد های نه تنها من بلکه دیگران هم ثمری نداشت به جز اینکه بعضی‬
 ‫از نظردهنده های گرامی ما رو به باد انتقاد گرفتن ودر کمال نامیدی خود رو مغلوب این‬
‫عمل دانستن وبه نوعی میخوان با پذیرش حرفهای این مقاله نه تنها خود بلکه دیگران رو هم‬
 ‫مثل خودشون ناامید کنن،قبال گفتم االن هم میگم من منکر این نیستم که خودارضایی یه عمل‬
‫ناپسنده وضررهایی برای ما داره، اما به قول یکی از دوستان آیا این مقاله برای ما سودی‬
  ‫داشت؟آیا کسی بود که سوالهای پرسیده شده ی ما رو جواب بده؟ چرا راه درمان این عمل‬
‫وچگونگی خالص شدن از این کار رو توضیح ندادین؟انتقاد من از این مقاله فقط به نویسنده ی‬
   ‫اون نیست بلکه با همه ی کسانی هستم که از این مقاله تعریف وتمجید کردن،من از اون‬
  ‫کسایی انتقاد دارم که فکر میکنن عالم هستن وهمه چیز رو میدونن،اون کسایی که از علم‬
  ‫حتی طرز صحیح نوشتن این کلمه رو دقیقا اطالع ندارن وبا کمال بی عقلی به مخالفان این‬
 ‫مقاله توهین کردن،اصال عزیزان من اونهایی که این مقاله رو قبول دارن نظرشون محترم اما‬
‫همین آدما اصال حق ندارن به کسی توهین کنن حرفهای من به اونها برمیگرده،به کسایی که بی‬
  ‫شرمانه دهان خود رو باز کردن وچرت وپرت ازش بیرون اومده،به نظر من اینطور آدما اول‬
      ‫باید برن خودشون رو اصالح کنن وبعد به فکر اصالح دیگران ودوستی با امثال من‬
‫باشن...خوانندگان عزیز میدانم کسانی هستن که با نظرات من مخالف هستن کسانی هم هستن که‬
   ‫با نظرات دیگران مخالفن،هرکسی وهرانسانی برای خودش یه اعتقادها ونظراتی داره،من‬
 ‫نمیخوام نظرم رو به کسی تحمیل کنم وبگم نظر من بدون هیچ اشکالیه وسرآمد همه ی عقیده‬
 ‫هاس من همچین فکری رو نمیکنم از شما خواننده ی گرامی وخوب میخوام نظر دیگران ومن رو‬
 ‫سرمشق خودش قرارنده واین حرفها رو تجزیه وتحلیل کنه چون حتما نظراتی که در مورد این‬
  ‫مقاله داده شده دارای اشکال هستن،،،هیچ انسانی کامل نیست وهمه ی ما دارای نقصهایی‬
 ‫هستیم،،تنها چیزی که به انسان در مواقع ضروری ومشکالت کمک میکنه همون عقلی هست که خدا‬
 ‫به ما داده،،از شما فقط یه درخواست دارم اون هم اینه که اگر تا به امروز این کار رو‬
    ‫انجام میدادین یک لحظه فکر کنین،،فکر کنین که:این کار تا االن برای شما چه سودی‬
   ‫داشته؟آیا شما رو از خدا دور نکرده؟آیا باعث نشده از خانواده ی خود زده بشین؟اصال‬
‫اینکار نفعی برای شما ومن داشته؟یا فقط 8دقیقه، نه 98 دقیقه یا اصال یک ساعت خوش بودین‬
‫وبعد از اون کسلی وبی حوصلگی به سراغ شما آمده، میدانم من خودم از 1 سالگی این کار رو‬
  ‫انجام میدادم تا همین چند روز پیش ومیدانم که این حس در همه انسانها وحیوانات وجود‬
‫داره که وقتی حس شهوت به سراغ انسان مییاد کنترل کردن اون مشکله اما دوستان من از شما‬
  ‫میپرسم آیا لحظه ای خوشی ولذت ارزش این رو داره که خدا اشرف مخلوقاتش رو که از روح‬
  ‫خود در اون دمیده در حال گناه ببینه؟حرفهای من رو به شعار دادن نگیرین(شعارهایی که‬
   ‫االن خیلی ها میدن)حرفهای من حرفهایی هستن که به قول مادرم اگر به اون جامه ی عمل‬
‫بپوشانیم از شعار تبدیل به شعور میشن،،،علم منبعی ارزشمند وکلمه ای مقدسه نباید کسانی‬
   ‫که ذره ای از توانایی این منبع اطالعی ندارن اون رو بر زبان بیارن،،،حرفهام رو با‬
    ‫دوحرف تکراری دیگه خاتمه میدم،،،دوستان من برای دومین بار صحبتم وخواسته ام رو‬
 ‫میگم:از شما درخواست دارم به نظرات ارائه شده در این مقاله اهمیت آنچنانی ندین وبرای‬
  ‫تحلیل این موضوع که خودارضایی کاری خوب یا بد محسوب میشه به عقل خود رجوع کنین واز‬
‫اون کمک بخواین،، مطمئن باشین اگر خواستار کمک به خود باشین عقل بهترین راه رو به شما‬
  ‫نشان خواهد داد،،،اما خواسته ام از شما اینه که وقتی حس شهوت به سراغ شما آمد لحظه‬
 ‫ایی فکر کنین:آیا این کار به نفع منه؟اما اگر دیدین که با این کار اخت گرفتین ورهایی‬
  ‫از اون رو برای خود مشکل میدانین به فکر راه چاره ایی دیگر بیفتین،،،من تا چند سال‬
 ‫پیش هر روز این کار رو انجام میدام اما دیدم ارزش نداره خودم رو اینقدر در مقابل این‬
  ‫عمل کوچک کنم به همین خاطر این کار رو از هر روز به سه روز یه بار،،پنج روز یه بار‬
 ‫ودر آخر به هفته ای یک بار ویا دوهفته یک بار کم کردم مطمئن باشین اگر اراده قوی ای‬
  ‫داشته باشین میتونین این کار رو ترک کنین ترک این کار به تنها چیزی که احتیاج داره‬
  ‫فکر کردن درست به این کاره نه از روی افراط ونه از روی تفریط...از همگی شما دوستان‬
 ‫خوب خودم کمال سپاس رو دارم وآرزو میکنم هیچ جوانی نباشه که در جهان ما دچار ناامیدی‬
  ‫از بهبود وضع خودش برای ساختن زندگی بهتر باشه این رو همیشه از دوست خودتون به یاد‬
 ‫داشته باشین که انسان، با اراده ای که خدا به اون داده میتونه کوه رو متالشی کنه وبا‬
‫فکر کردن درست به زندگیش دنیا رو برای خودش وخانوادش تبدیل به بهشت کنه...ممنون که تا‬
        ‫االن منو تحمل کردین خدا پشت وپناه تمامی شما جوانان این مرز وبوم باشه.‬
                                 ‫۰۰:۸۰ - ۵۸/۵۰/۲۲‬  ‫مهدی‬
                                             ‫1‬
                                             ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
   ‫با احترام. من کارشناس ارشد روانشناسی هستم.به نظر بنده برداشت نویسنده مقاله از‬
 ‫نظریه ی اقای فروید مقداری با کجتابی و خلط تفکرات غالب واحساسات شخصی همراه بوده.در‬
 ‫زمینه ی خود ارضایی به توجه به کتاب روانشناسی بالینی اریک اریکسون ایشون خودارضایی‬
 ‫راعالوه بر دیدگاه روانشناختی از منظرفیزیولوژی مورد توجه قرار داده وضعف بدنی و اثار‬
 ‫جنسی پدید آمده در افراد مبتال را ناشی از تلقین روحی که ناگزیر موجب بیماری های جسمی‬
  ‫شده دانسته اند.چه بسا بسیار افرادیکه سالهای سال استمنا کرده اند وچون بی اطالع از‬
‫عوارض احتمالی آن بوده ان بسیار سالم باقی مانده اند. همانطور که تلقین روحی در درمان‬
 ‫بسیاری از بیماری های جسمی وروحی تاثیر غیر قالب انکاری دارد در ابتال به بیماری نیز‬
                               ‫قطعا بی تاثیر نمیباشد.‬
                                 ‫‪۲۲/۰۵/۸۸ - ۵۵:۰۳SAJAD‬‬
                                              ‫0‬
                                              ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫با سالم و تشکر از مطلب مفیدی که ارائه دادید من تمام نظراتی رو که دوستان داده بودن‬
 ‫خوندم کاری ندارم نظریه علمیه یا غیر علمی به نظر من عادت کردن به هر کاری ضرر داره‬
 ‫غیر از خوبی کردن عادت سرطانه و در ضمن چرا باید پدر و مادر ما یا بزرگترهای ما ترس‬
 ‫داشته باشن از راهنمایی کردن ما در این زمینه و دوستانی هم که قبول ندارن که این عمل‬
  ‫به بدن صدمه می زند می تونن امتحان کنند یکی از دوستان گفته بود که در مردان باعث‬
 ‫ریزش مو میشه فکر کنم درست میگن اگه اشتباه نکنم به دندان هم آسیب میرسه دوستانی هم‬
 ‫که نگران ترک کردن هستن من به همشون قول میدم فقط خودشون میتونن به خودشون کمک کنند.‬
                                   ‫نه دکتر مهدوی‬
                                  ‫‪۲۲/۰۵/۸۰ - ۰۸:۱۸leily‬‬
                                              ‫1‬
                                              ‫5‬
                                           ‫پاسخ‬
   ‫با سالم به نظر حقیر هدف طبیعت یا خدا از قرار دادن میل جنسی در انسان یا هر حیوان‬
  ‫دیگر تولید مثل بوده و لذت جنسی در واقع محرک یا جایزه برآوردن نیاز طبیعت به ادامه‬
 ‫حیات می باشد. هرگونه تخطی از قوانین طبیعت هم به طبع مجازاتی خواهد داشت. اما زمانی‬
  ‫که غریزه باعث می شه که قوه فکر و کار بهم بریزه و راه طبیعی برای انسان نیست چاره‬
‫چیه؟ به قول بعضی از عزیزان تو فرهنگ ما یا مذهب ما راهی ازدواج پیشنهاد داده شده ولی‬
‫وضعیت اقتصادی جامعه حکم دیگه ای می کنه. راهی نیست باید مضرات را به جان خرید یا خالف‬
             ‫مذهب و فرهنگ راهی جست. خالصه پیدا کنید پرتقال فروش را!!!!!!!!!‬
                                    ‫۱۰:۸۰ - ۲۸/۵۰/۲۲‬    ‫غروب زندگی‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
  ‫از دوستان و جوانان عزیز خواهش میکنم که به مطالبی که عد ه ای به عنوان روانشناس و‬
   ‫کارشناس در نظراتشون مینویسن توجه نکنین.یکی از بزرگترین و وحشتناک ترین چیزها در‬
 ‫دنیای امروز بودن عالمان و به اصطالح دانشمندانی است با نوشتن چند کتاب بشریت رو دچار‬
  ‫انحراف کردن دانشمندانی که بی دین هستند و مسلما پس از چند سال فاش خواهد شد که این‬
 ‫کتاب ها برای انحراف افکار کشورهای جهان سوم و مسلمان طرح ریزی شده خود ارضایی عوارض‬
  ‫وحشتناکی داره.من خودم یکی از قربانیان هستم.با این حال که هیچ اطالعی از عوارض اون‬
    ‫نداشتم و حتی اسمش رو هم نمی دونستم ولی عوارض جبران ناپذیر اون گریبان من رو ول‬
     ‫نمیکنه.پس این که عده ای متاسفانه با نام روانشناس و نام بردن از فالن به اصطالح‬
  ‫نویسنده غربی اعالم میکنن که اگر از عوارض اون اطالع نداشته باشین دچار عوارض نمیشین‬
    ‫چون به خودتون تلقین نکردین صریحا مردود است.بزرگترین و بهترین روانشناس و عالم‬
  ‫خداوند متعال و ایمه معصومین هستند که این کار رو صریحا رد کردن و غرب پس از سالیان‬
  ‫سال و پس از نابودی عد ه زیادی تازه خواهد فهمید عوارض غیر قابل جبران این عمل چیست‬
  ‫هر چند که االن هم اطالع دارن ولی این مطالب نباید در کشوری چون کشور ما مطرح بشه تا‬
   ‫کار از کار بگذره. ار بین رفتن 99993 سلول مغزی در هر خود ارضایی ) خستگی و کوفتگی‬
 ‫)‪ ،(Fatigues/Tiredness‬ب. عدم تمرکز حواس)‪ ، (Lack of concentration‬ج. ضعف حافظه)‪ ، (Poor memory‬د.‬
  ‫استرس و اضطراب .)‪ (Stress/Anxiety‬نوسان خلق یا تغییرات سریع خلقی)‪ ، (Mood swings‬ج. حساسیت‬
   ‫بیش از حد و زودرنجی)‪ ، ( Irritability‬د. کمردرد)‪ ، (Lower back pain‬ه. نازک شدن موها ‪(Thinning‬‬
 ‫)‪ ،hair‬و. ناتوانی جنسی زودرس در جوانی)‪ ، (Youth impotence‬ز. بیخوابی یا بدخوابی و مشکالت‬
  ‫مشابه ‪ (Insomnia/Sleep problem‬درد کشاله ران و ناحیه تناسلی )‪، (Groin/Testicular pain‬ه. انزال‬
    ‫زودرس و غیرارادی یا خروج منی به صورت قطره قطره )‪، ( prematurelyEjaculation‬تارشدن دید‬
   ‫چشمها)‪ ، (Blurred vision‬ضعف حافظه و حواسپرتی، اضطراب، منزوی شدن و گوشهگیری، افسردگی،‬
    ‫بینشاطی و لذت نبردن از زندگی، پرخاشگری، بداخالقی و تندخویی، کسالت دائمی و ضعف‬
‫اراده، احساس حقارت، عدم اعتماد به نفس، احساس گناه و عذاب وجدان ناسازگاری خانوادگی،‬
 ‫بیمیل شدن به همسر و ازدواج ، ناتوانی در ارتباط با جنس مخالف و همسر(استمناء بعد از‬
                          ‫ز‬
‫ازدواج )، احساس طرد شدن، از بین رفتن ع ّت، پاکی، شرافت و جایگاه اجتماعی، دیر ازدواج‬
                      ‫کردن و لذت نبردن از زندگی مشترک جهت آگاهی بیشتر‬
                                     ‫۸۵:۰۰ - ۰۸/۵۰/۲۲‬    ‫محمد حسین‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫4‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫عالی است اگر این نطالب فرهنگ سازی شود و به عموم مردم منتقل گردد فکر می کنم تاثیر‬
            ‫به مراتب بسیار بیشتری داشته باشد 9به امید چنین روزی ان شاءهللا‬
                                        ‫‪۲۲/۰۵/۸۰ - ۰۰:۸۲ghazal‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫4‬
                                                    ‫پاسخ‬
  ‫‪man kheili tahte tasir gharar gereftam.. kheili ziad ama mido0nid chiye? tamae moshkelatike javo0naye ma‬‬
  ‫‪daran be khatere in hame mahdoodiyato sakhtgirihaye jamee va khoonevadehast.. nemido0nam man iran‬‬
    ‫.....‪nistam ama mido0nam aksare javo0na be khatere hamin moshkelate ke roo be kheili chiza mibaran‬‬
                                         ‫۰۸:۰۰ - ۸۰/۸۰/۲۲‬    ‫سام‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫2‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫«تعداد بیشماری از مردها به دلیل عمل منفور خودارضایی دیوانه شده اند. مغزی که پر از‬
‫هوا شود دیگر توانایی تفکر ندارد » همین یه جمله نشون می ده این مقاله که مثال از نقطه‬
     ‫نظر علمی داره صحبت می کنه کال پرت و پالگویی ای بیش نیست. من به هیچ عنوان با‬
  ‫خودارضایی موافق نیستم. (هر چند که خودم تجربه کردم) و به خصوص افراط(تاکید می کنم‬
   ‫افراط) در این مساله رو بد و مضر می دونم، اما در شرایطی که امکان دسترسی به جنس‬
 ‫مخالف وجود نداره اون رو بهترین راه برای فروخواباندن میل جنسی می دونم. خدا رو شکر‬
 ‫که 1-3 سالی هست به واسطه دوست دختری که دارم دیگه از شر خودارضایی خالص شدم. لذت سکس‬
     ‫واقعی به مراتب بیشتر و بهتر از خودارضاییست. اما این مقاله سراپا سفسطه است.‬
                                       ‫‪۲۲/۰۸/۰۸ - ۰۰:۵۱mahtab‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫3‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫با سالم خدمت دوستان واقعا تاسف برانگیزه..جوونا چه تقصیری دارن؟ اون دختربچه ای که در‬
  ‫سن 3سالگی تصادفی این اتفاق براش می افته و تا سن 91 سالگی هم ممکنه متوجه نشه که‬
‫کارش خود ارضایی محسوب میشه چه تقصیری داره؟ اون پسری که در سن 38سالگی به بلوغ میرسه‬
‫و تا سن 93 سالگی هم ممکنه نتونه ازدواج کنه چه تقصیری داره؟اون جوونی که راجع به این‬
 ‫کار اطالعی نداره و حتی اسمش هم نشنیده چه تقصیری داره؟ چرا جوونا باید تازه در سن 08‬
                  ‫به باال متوجه این موضوع بشن؟ چرا چرا چرا......؟‬
                                       ‫۰۸:۰۰ - ۰۰/۸۰/۲۲‬    ‫مهتاب‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫با سالم مجدد دوستان عزیز من هیچ چیزراجع به عوارض این کار نمیدونم ولی با توجه به‬
‫اینکه علمای عزیز در اختالفند و سوال های بسیاری از شما دوستان بدون جواب مونده به نظر‬
‫من در این شرایط بهترین راه حل ترک این کاره چون در حال حاضر این کار نوعی ریسک هست و‬
 ‫ممکنه واقعا عواقبی داشته باشه ولی در هر صورت شما نباید با خواندن این مقاله اعتماد‬
 ‫به نفستون رو از دست بدید و خودتون رو نابود شده بدونید چرا که مکانیزم بدن طوریه که‬
 ‫مدام باز سازی میشه و به قول دوستمون ماهی رو هر وقت از اب بگیری تازست من راه هایی‬
  ‫برای ترک این کار می دونم که به نظرم موثره اول راه هایی که دوستمون ناجی پیشنهاد‬
 ‫کرده ازقبیل ورزش و به نحوی پرت کردن حواستون هنگام میل به این عمل خیلی موثرن و بعد‬
 ‫اینکه سعی کنید وقتی به رختخواب میرید زود بخوابید تا به فکرش نیفتید و وقتی به حمام‬
 ‫میرید زودتر بیرون بیاید و کمتر از لباس و لباس زیر تنگ استفاده کنید سعی کنید بیشتر‬
‫میان جمع باشید و به نوعی سرتون گرم باشه و کمتر خلوت کنید و تا میتونید زیاد گرمیجات‬
  ‫مصرف نکنید در روز فقط 8بار از وعده غذایی حیوانی مصرف کنید هنگام حمام و... از اب‬
 ‫زیاد گرم استفاده نکنید و سعی کنید بدنتون زیاد گرم نشه چون گرما هم باعث تحریک میشه‬
  ‫و نکته ی مهم تر اینکه از دیدن عکس یا فیلم های صحنه دار جدا پرهیز کنید طبیعیه که‬
        ‫کنجکاو باشید ولی این کنجکاوی ممکنه به ضررتون تموم بشه . موفق باشید.‬
                                      ‫‪۲۲/۰۸/۰۱ - ۵۰:۰۳vooroojak‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫‪omidvram rozi berese k javonai ma majbir nabashan khoda erzai konan. rozo berese k betonim ye ezdevaje‬‬
                         ‫.‪moafagh va khob dashte bashim ta b in felakat naioftim‬‬
                                        ‫۰۵:۰۰ - ۱۰/۸۰/۲۲‬   ‫مریم‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
                             ‫مطالب بسیار آموزنده و تاثیرگذار است.‬
                                       ‫۰۱:۵۵ - ۱۰/۸۰/۲۲‬    ‫سیامک‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
                            ‫خوب بود اماهیچ اثری از امیدواری نداشت‬
                                        ‫‪۲۲/۰۸/۰۳ - ۰۸:۰۰sajed‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫2‬
                                                   ‫پاسخ‬
   ‫‪salame be shomaha ke az in matlab didan kardid bayad begam ke man ta alan 3 sal ast ke khod arzayi‬‬
                ‫‪mikonam vata alan ham natonestam tarkesh konam alan ham 20 sal daram‬‬
                                    ‫۲۸:۸۵ - ۰۰/۸۰/۲۲‬    ‫امیر حسین‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫2‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫بعضی از دوستان لطف کردن و در پیغام هایی که گذاشتن ، خواسته یا نا خواسته سعی کردن‬
   ‫طوری وانمود کنند که استمناء یک عمل قابل قبول از لحاظ علم روانشناسی و .... هست‬
  ‫راستش شاید اینجا جای این بحث نباشه ولی چند تا سوال از این عزیزان داشتم 8 - شما‬
  ‫پیرو چه دین و مذهبی هستید ؟ تقریبا" اکثریت عزیزانی که اینجا میان مسلمان و شیعه‬
  ‫هستن البته این حرفهایی که میزنم در مورد سایر ادیان دگه هم صدق می کنه 1 -شما چه‬
    ‫کتاب روانشناسی و از کدوم نویسنده می تونید برای من بیارید که از کتاب قرآن به‬
 ‫نویسندگی یگانه خالق جهان کامل تر و آگاه تر به علوم روان و ماوراء انسان باشه؟ 3 -‬
  ‫شما در کجای قران و دین اسالم می تونید فقط یک کلمه بیارید که در اون به جای زشت و‬
‫منفور خوندن این عمل از اون تمجید کرده و به عنوان راهی برای تعالی انسان بشمار اومده‬
 ‫باشه 1 - شما کدوم کتاب دینی رو می تونید به من برای مطالعه پیشنهاد بدید که به جای‬
 ‫گناه کبیره خوندن این عمل اون رو به عنوان عملی پاک ستایش کرده باشه خیلی برام جالبه‬
‫که بعضی از افراد حرفهایی رو که فکر نمی کنم قدمتشون به 998 سال برسه و معلوم نیست کی‬
   ‫و در چه وضعیت روحی و روانی سر هم کرده رو به حرفهای پاکترین افرادی که خدا برای‬
  ‫جلوگیری از گمراهی امثال من و شما فرستاده ترجیح میدن ببینید دوستان من انجام عمل‬
‫گناه ممکن دچار عفو و رحمت الهی قرار بگیره ولی انتشار اون عمل گناه چیزه دیگه ای هست‬
 ‫و گناهی بس بزرگتر و نابخشودنی تر . من واقعا" از دوستانی که سعی می کنن این عمل رو‬
  ‫زیبا جلوه بدن خواهش می کنم برای چند لحظه به این فکر کنن که ممکن یک نفر به واسته‬
 ‫اطمینان به حرف شما دچار گناه بشه اون وقت تو این زمیونه که آدم جوابگوی کارای خودش‬
 ‫هم نمی تونه باشه باید بار گناه یک نفر و شاید چندین و چندصد نفر دیگرم به دوش بکشه‬
    ‫ببینید انسان جایزالخطاست من ، شما ، و هر کس دیگه ممکن هستش این گناه رو توی‬
  ‫زندگیمون انجام داده باشیم یا حتی انجام بدیم ولی گناه چیزی نیست که آدم لباس زیبا‬
  ‫تنش کنه و با تمام زشتی که داره اصرار به زیباییش کنه . خدا اینقدر بخشنده است که‬
 ‫وقتی کسی گناهی مرتکب می شه اون رو بین خودش و اون فرد مخفی نگه می داره تا روزی که‬
 ‫وقتش فرا برسه ، پس چرا من انسان شیپور بردارم و همه جا رو از این عمل ناشایست خودم‬
  ‫خبردار کنم . من به عنوان یک آدمی که خودش سر تا پا پره گناهه به شما توصیه می کنم‬
  ‫گناه نکنید ولی اگر مرتکب گناه شدید با اشعاعه اون گناهتون رو سنگینتر و نابخشودنی‬
                                       ‫نکنید.‬
                                          ‫‪۲۲/۰۸/۰۲ - ۰۰:۸۸sara‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫03‬
                                                     ‫پاسخ‬
  ‫‪salam man ghabol daram be adam zarar mizane vali shoma ziadi bozorgesh kardin manzoram ine ke adamo‬‬
  ‫‪mitarsonin barghe cheshat mira pir mishi o az in chiza ,be jaye tarsondan behtare mofasal raje be rah haye‬‬
                                                 ‫‪tarkesh begin‬‬
                                        ‫۰۵:۱۰ - ۲۰/۸۰/۲۲‬    ‫یه پسر‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫3‬
                                                     ‫پاسخ‬
‫من با این مطلب مخالفم و البته گفتنی ها را دوستان گفتند ... فقط میخواهم بگویم که من‬
  ‫و خیلی های دیگر در تمام سنین نوجوانی و جوانی ...خودارضایی کردیم ...خیلی هم زیاد‬
   ‫... روابط جنسی هم خیلی داشتیم ...چه فاعل و چه مفعول هم خیلی زیاد قرار گرفتیم‬
 ‫....چیزی هم نشد ... فقط در سنین پایینتر بعد از اینکه کار تمام میشه بعلت معصومیتی‬
   ‫که بهرحال هست بیشتر اوقات احساس خوبی نداریم تا ساعتی بعد ....ولی چند ساعت بعد‬
 ‫....چند روز بعد و همه سالها ادامه داره هیچ وضع بدی هم پیدا نشده.اینا همه تجربه من‬
‫و دیگران است.ونه یک مقاله غیر علمی.چرا ذهن جوانان را خراب میکنید .خوب واقعا اینطور‬
‫نیست که شما میگین .من تقریبا همه کارایی که گفتم را شمردم .تقریبا شدند9183 بار خیلی‬
                       ‫هم حالم خوبه. پس اینطور که میگین نیست.‬
                                          ‫۳۰:۸۰ - ۰۵/۸۰/۲۲‬    ‫کورش‬
                                                       ‫4‬
                                                       ‫6‬
                                                     ‫پاسخ‬
  ‫من این مقاله رو پیوست میکنم!! سارا ناصر زاده پژوهشگر ، روان درمانگر جنسی و مشاور‬
 ‫زوجها ----------------------------------------------------------- • پاسخ به سواالت‬
 ‫در مورد خود ارضایی ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ در برنامه این هفته به مورد خودارضایی می‬
 ‫پردازیم. * لطفا راجع به ارضاء جنسی صحبت کنید. من دختری مجرد هستم و می خواهم بدانم‬
  ‫این کار ضرری دارد؟ یکی از راه هایی که برای ارضا جنسی پیش از ازدواج توصیه شده خود‬
  ‫ارضایی کردن است. چون این کار بسیار کم خطرتر از داشتن تجربیات جنسی پرخطر و متعدد‬
    ‫است. اگر خود ارضایی به صورت وسواس فکری در نیاید، اصال ضرری برای بدن و یا روان‬
  ‫ً نگران نباش بدلیل‬ ‫ندارد. در مورد پرده بکارت هم اگر نگران هستی، باید بگویم که اصال‬
   ‫اینکه خود ارضایی غالب ً با تحریک و مالش کلیتوریس انجام میشود پس ارتباطی به واژن‬
               ‫‪‎‬‬                 ‫ا‬
   ‫‪‎‬بکارتت آسیبی برساند. اگر در حین خودارضایی چیزی وارد واژن نشود‬ ‫ندارد که به پرده‬
 ‫احتمال از بین رفتن پرده بکارت وجود ندارد. پدر ها و مادرهای عزیز در مورد خودارضایی‬
 ‫در کودکانشان ابراز نگرانی کرده اند از اینکه این کارعواقبی را برای فرزندشان بدنبال‬
 ‫داشته باشد. در این مورد قبال هم صحبت کرده بودیم. در حدود سن 1 یا 3 سالگی در بعضی ها‬
  ‫زودتر و در بعضی ها دیر تر بچه ها بخصوص پسر ها کشف می کنند که لمس کردن آلت تناسلی‬
‫شان احساس خوبی به آنها می دهد. در این سن این احساس به ندرت جنسی است و بچه اصال درکی‬
    ‫از لذت جنسی و روابط جنسی ندارد مگر اینکه مورد آزار و یا سوء استفاده جنسی قرار‬
   ‫گرفته باشد. بنابراین معموال به صورت طبیعی این دوران می گذرد و بچه تا سن بلوغ که‬
  ‫احساسات جنسی درش بیدار می شود خو دارضایی به قصد ارضا جنسی را انجام نمی دهد. بعضی‬
 ‫بچه ها هر از گاهی از لمس خودشان لذت می برند اما همانطوری که گفتم احساسات خاص جنسی‬
  ‫در آن وجود ندارد فقط خوشایند است برایشان. اما در بعضی موارد این کار بصورت وسواس‬
‫فکری برای کودک در میاید و از کارهای روزمره مثال برقراری ارتباطات اجتماعی با هم سن و‬
  ‫سالهایش باز میداردش که در این حال باید نگران وسواس فکری بچه بود. این را هم بگویم‬
‫که خودارضایی به صورت طبیعی می تواند از سنین 0 - 98 سالگی به بعد در دخترها و 18 - 38‬
   ‫سالگی به بعد در پسرها شروع بشود بنابراین ما در مورد بچه های زیر این سن صحبت می‬
  ‫کنیم. بدترین کار این است که فرزندتان را در حین انجام این کار تنبیه کنید چون ممکن‬
‫است در آینده دچار اختالالت جنسی پیچیده ای شوند. از جمله شایعترین اختالالت به وجود آمده‬
    ‫بر اثر تنبیهات این چنینی واژینیسموس یا سخت شدن بسیار دخول برای دخترها و مشکالت‬
  ‫انزال در پسرها است. از دید روان درمانگری ما معموال توصیه می کنیم اگر فرزندتان با‬
 ‫انجام وسواسگونه این کار از کارهای دیگرش باز نمی ماند مداخله نکنید. حتی به او فضای‬
‫خصوصی بدهید تا با ترس و تشویش این کار را انجام ندهد. اما اگر این کار به صورت وسواس‬
    ‫درآمده و یا می خواهید در این مورد با کسی مشورت کنید، مشورت با یک روانپزشک یا‬
    ‫روانشناس کودک مجرب در زمینه مسائل جنسی را توصیه می کنم. آیا خود ارضایی نشانه‬
   ‫هایپرسکسوالیته بودن است؟ خود ارضایی به خودی خود نشانه هایپرسکسوالیته یا زیاده‬
  ‫خواهی جنسی نیست بلکه اگر خارج از قائده باشد نشانه وسواس فکری است تا زیاده خواهی‬
  ‫جنسی. خود ارضایی چرا از نظر دینی حرام اعالم شده؟ من در مقامی نیستم که پاسخ شما را‬
‫بدهم توصیه می کنم به رساله های علمای اسالم شناس مراجعه کنید. آیا خود ارضایی که تا 1‬
   ‫ساعت طول بکشد برای مرد ایرادی ندارد؟ با وجود اینکه این زمان کمی طوالنی تر از حد‬
   ‫میانگین یعنی بین 3 دقیقه تا نیم ساعت است، اگر از این موضوع ناراحت نیستید و در‬
  ‫رابطه جنسی با شریک جنسی تان ایشان هم موردی ندارند، ایرادی ندارد.اما اگر شما و یا‬
   ‫شریک جنسی تان نگران این مسئله هستید، بهتر است با یک پزشک عمومی و یا اورولوژیست‬
  ‫مشورت کنید که مورد آزمایش قرار بگیرید چون مشکوک به اختالل انزال دیر رس هستید. آیا‬
‫خودارضایی باعث افسردگی، گودی زیر چشم و الغری می شود؟ این مطالب را در دوران دبیرستان‬
‫به ما می گفتند و من هنوز هر کس را با این مشخصات می بینم به او شک می کنم. لطفا دلیل‬
  ‫هم بیاورید که بتوانم بهتر قبول کنم. خود ارضایی باعث ایجاد گودی زیر چشم، کمر درد،‬
   ‫مرض های روانی و غیره نمی شود. خودتان فکر کنید که چه فرقی بین انزال از طریق خود‬
 ‫ارضایی و دخول و یا احتالم یا انزال در خواب وجود دارد. همه آنها به یک صورت اتفاق می‬
  ‫افتند و تنها فرقشان محرک روانی است که دارید. مثال در خود ارضایی تصورات و خیالبافی‬
  ‫های جنسی محرک شماست، در دخول شریک جنسی تان و محسنات وی شما را تحریک می کند و در‬
  ‫خواب هم ممکن است خوابی دیده باشد و یا تنها نیاز بدن به دفع مایع منی باعث خروج آن‬
  ‫از بدن بشود. به زبان ساده در تمامی این حالتها تحریکی وجود دارد، مایع منی به خارج‬
‫از بدن رانده می شود و انزال صورت می گیرد اما چون لذت با انجام این کار آمیخته است و‬
 ‫بدلیل خرافه هایی که در مورد این قضیه وجود دارد افراد تصور می کنند که هر نقصی پیدا‬
  ‫کرده اند مربوط به خود ارضایی است. آیا خود ارضایی باعث کوچک شدن بیضه ها می شود؟ و‬
 ‫آیا باعث عقیمی می شود؟ خیر. نگران نباشید خود ارضایی باعث کوچک شدن بیضه ها نمی شود‬
‫و باعث عقیمی هم نمی شود. آیا خودارضایی باعث انزال زودرس می شود و آیا لذت بیشتری از‬
‫نزدیکی با همسرم در آینده نخواهد داشت؟ خود ارضایی اگر تحت فشار روانی برای زود انزال‬
‫شدن باشد ممکن است باعث شرطی شدن شما شود و در هر بار تحریک جنسی زود انزال شوید. مثال‬
  ‫برای کسانی که نمی خواهند کسی آنها را ببیند و سریع می خواهند خود ارضایی کنند. اما‬
 ‫در غیر اینصورت باعث انزال زودرس نمی شود. در مورد سئوال دومتان، احساس خود ارضایی و‬
   ‫دخول دو حس متفاوت است و چون محرک ها در این دو مورد با هم متفاوت است جای نگرانی‬
  ‫وجود ندارد. برای بعضی از افرادی که خودارضایی را با فشار زیاد بر روی آلت انجام می‬
  ‫دهند شاید مشکل باشد تا به تحریک های واژن پاسخ بدهند اما این مسئله بعد از مدتی که‬
 ‫رابطه مداوم با همسرتان داشته باشید بر طرف می شود. پس از خود ارضایی درد بیضه و زیر‬
 ‫دل و کمر دارم چه باید بکنم؟ ببینید بیضه ها محل تولید اسپرم هستند و پروستات هم محل‬
  ‫تولید مایع منی است. اگر خودارضایی به صورت بیش از قائده انجام شود یعنی همان حالت‬
 ‫وسواسگونه را داشته باشد در واقع شما به این اندامها فشار مضاعف وارد کرده اید و این‬
‫ممکن است دلیل دردتان باشد. در مورد کمر درد هم چون عضالت و اعصاب ناحیه تناسلی، کمر و‬
   ‫پرینه یعنی ناحیه بین مقعد و پیشابراه یا مجرای ادرار بهم مرتبط هستند و در هنگام‬
  ‫انزال انقباض شدیدی را تجربه می کنند امکان دارد موجب درد کمر شوند. اما تمامی آنها‬
  ‫با چند دقیقه استراحت باید به حال طبیعی برگردند. خانمها هم ممکن است درد زیر دل را‬
  ‫تجربه بکنند که به دلیل انقباض عضالت زیر شکم و رحم در موقع ارگاسم یا اوج لذت جنسی‬
  ‫است. بعضی عفونت های ناحیه تناسلی هم این دردها را تشدید میکنند. اما در مجموع کمر‬
                  ‫درد یا دردهای مزمن دیگر ربطی به خودارضایی ندارد.‬
      ‫¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ برگرفته شده از‬
                                        ‫‪BBCPersian.com‬‬
                                    ‫‪۲۲/۰۸/۵۱ - ۵۸:۰۳yelo‬‬
                                                ‫3‬
                                                ‫61‬
                                              ‫پاسخ‬
     ‫به کوروش تبریک میگم.دفاع جانانه ای از این عمل مرگبار و ویرانگر و چندشآور‬
 ‫کردی.آموزش خوب و کاملی رو هم در حین نوشته ها مشاهده میکنم.برای سایت مردمان متاسف‬
 ‫شدم برای درج اینگونه نظرات.آقای کوروش با این عملت چراغ سبز رو به صدها هزار جوانی‬
 ‫دادی که از عواقب وحشتناک این کار بیخبرند.و فقط وقتی مطلع خواهند شد که همه چیز را‬
    ‫باخته اند.دوستان عزیز شمارو بخدا به این مطالب توجه نکنید.از این پژوهشگران و‬
 ‫دانشمندان مکتب ندیده در این دوره و زمانه بسیارند.که اگر صد هزارتای آنهارا در هاون‬
         ‫ریخته و بکوبید یکی از دانشمندان گذشته ما اپز قبیل ابو علی نمی شود‬
 ‫زیادند.عقل،زندگی،آخرت،سالمتی،روح،و همه چیزتان را برای این کار زشت از دست ندهید.من‬
 ‫از مبتالیان بودم.در حال حاضر بر اثر این عمل به انهدام رسیدم.نزدیکی با همسر و ارضا‬
  ‫شدن به وسیله همبستری با آن هیچ ارتباطی به خود ارضایی نداشته و تفاوت از زمین تا‬
‫آسمان دارند.این گفته بزرگترین طبیب ایران و حتی دین است.خودارضایی تماما و تماما مضر‬
 ‫و همبستری با همسر به صورت کامل مفید است.ولی در نزدیکی با همسر هم نباید زیاده روی‬
  ‫کرد چرا که باعث پیری زودتر و ضعف جسمانی میشود ولی در کلیه موارد برای روح و جسم‬
 ‫مفید است.آقای کوروش آیا میتونی جواب خدارو هم بدی.همش این دنیا نیست که هرچی خواستی‬
 ‫بگی.اگر خودت تمایل داری بچسب به این کار ولی دیگران را از دره عدم به پایین پرت نکن‬
                                    ‫۸۵:۸۰ - ۱۵/۸۰/۲۲‬  ‫کورش‬
                                               ‫3‬
                                                   ‫01‬
                                                 ‫پاسخ‬
‫یلو جان من قصد دفاع از این عمل زشت رو ندارم و خودم هم هیچ تمایلی ندارم که بچسبم به‬
  ‫این کار!! شما هم نیاز نیست برای این سایت متاسف باشی چون شنیدن نظرات دیگران نشان‬
  ‫دهنده ی فرهنگ باالی مسئوالن سایت هست... جوانهای ما خودشون عقل و شعور دارن که راه‬
‫درست رو انتخاب کنن... من فقط دیدم این مقاله ی سایت خیلی تند نوشته شده گفتم شاید در‬
                      ‫این حد بد نباشه ولی منکر زشتی عمل نشدم‬
                                      ‫۱۰:۲۰ - ۲۵/۸۰/۲۲‬   ‫انسان‬
                                                  ‫2‬
                                                  ‫1‬
                                                 ‫پاسخ‬
  ‫بسیار نظرات جالبی بود...دفاع از این عمل یا رد اون از زبون جوونای خوب ایرانیمون‬
‫شنیدنی بود.... من فقط می خواستم یک مطلب بگم اون هم اینکه دوستانی که انسان شناسی یا‬
 ‫فلسفه انسانیت رو مطالعه کردن حتما می دونن انسان یک موجود کمال طلبه...جالبه بدونین‬
‫که مهمترین تفاوت انسان با حیوان همین کمال طلبی است که فقط با داشتن عقل میسر میشه و‬
  ‫میشه خط فاصله ی بین انسان و حیوان... اون دوستان عزیزی که این کار رو صحیح خوندن‬
 ‫همشون به اتفاق می گفتن که به شرطی که این کار به عادت تبدیل نشه... در بحث مناظره و‬
  ‫استدالل منطقی این نوع جواب دادن یعنی این کار بد نیست اگر...به این میگن جواب نقض‬
‫شرطی (پدر شما میگه اگه معدلت بیست بشه برات دوچرخه میخرم،پس اگه بیست نشین دوچرخه هم‬
‫خبری نیست)یعنی زمانی کار خودارضایی بد نیست که تبدیل به عادت نشه .پس اگه شرط دوم به‬
 ‫وقوع بپیونده(تبدیل به عادت بشه) این کار بده.این مطلبی بود که همه ی دوستان عزیزمون‬
 ‫که از دیدگاه علمی این کار رو خوب معرفی کردن به اتفاق بهش قائل بودن.حاال برگردیم سر‬
  ‫مطلب اصلی اینکه انسان موجودی کمال طلبه و اگه اینطور نباشه فرقی با انسان نداره و‬
  ‫همین کمال طلبی باعث رشد یا سقوط بشر میشه. به این مثال توجه کنین:یه نظر شما علت‬
  ‫شکست هیتلر و المان در جنگ جهانی دوم چی بود؟دوستانی که دانشجوی تاریخ باشن خوب می‬
   ‫دونن که آلمان از همه ی ابعاد علمی استراتژی و قدرت و نیروی جنگی فوق العاده بود‬
 ‫...اگر المان یک اشتباه بزرگ رو مرتکب نمیشد می تونیم بگیم احتمال نود درصد دنیا رو‬
  ‫فتح کرده بود.یک امتیاز المان در پیروزیش اتحاد اون با کشور قدرتمند شوروی بود.اما‬
 ‫این کمال طلبی انسان بود که آلمان رو شکست خورده ی اول جنگ جهانی کرد اون هم جایی که‬
  ‫احساس کرد دنی باید مال اون باشه و تصمیم حمله به شوروی رو کشید تا اون رو هم فتح‬
 ‫کنه... از این مثال ها در زندگی بشر زیاده چه در سطح وسیع و چه در سطح کم روزمره.شما‬
  ‫همیشه تالش می کنین تا بیشتر درآمد داشته باشین سعی می کنین همیشه غذاهای بهتری رو‬
 ‫بخورین.ماشین های بهتری رو سوار بشین و ... همین حس کمال طلبیه که یک زوج رو کنار هم‬
 ‫نگه میداره و با اینکه سالهاست با هم سکس دارن اما باز هم نیاز مند همدیگه ان و باز‬
  ‫هم این عمل رو سعی می کنن تکرار کنن بیشتر و بیشتر... خودارضایی هم موضوعیه که اگه‬
  ‫انسان واردش بشه به این عمل سعی می کنه بیشتر و بیشتر تکیه کنه و این حس باعث میشه‬
   ‫تبدیل به عادت بشه... فکر کنم دوستان روانشناسمون با این موضوع (عادت شدن) مشکلی‬
 ‫نداشته باشن وقتی که به کتاباشون مراجعه کنن.ما می بینیم که یه روانشناس به یه فردی‬
‫که تابحال صبح ها ورزش نمیکرده پیشنهاد می کنه و میگه اگه روزی 3 دقیقه ورزش کنی و کم‬
‫کم هر روز یک دقیقه به این زمان اضافه کنی کم کم واست عادت میشه و دیگه سخت نیست برات‬
  ‫ورزش صبحگاهی...دقت کردین؟؟؟عادت همون فردی که صبح ها تا 98 می خوابیده حاال بعد دو‬
  ‫ماه 1 صبح باالی کوه داره ورزش می کنه چجوری ممکنه؟حتما شبیه به این مثال رو شما در‬
 ‫خودتون و یا اطرافیانتون دارین با عادت.یک بعد رشد انسان در زندگی بسته به همین قدرت‬
 ‫اونه که یک کار براش تبدیل به عادت میشه.پس حاال می بینیم که همه دوستان روانشناسمون‬
‫که اینجا نظر دادن که اشکالی نداره به شرطی که عادت نشه همشون باید موافق این باشن که‬
 ‫این کار حتما خطرناکه چون حتما عادت میشه پس شرطشون نقض میشه.روحیه کمال طلبی انسان‬
‫رو به انجام مکرر این کار تشویق می کنه.و بعد از مدتی این کار تبدیل به عادت میشه.این‬
‫همون رمز چرخش زندگیه بشره که گاهی اوقات به نفعشه و گاهی اوقات به ضررش.. با تشکر از‬
                          ‫همه ی جوونامون و سایت خوب مردمان‬
                                      ‫۰۸:۸۰ - ۵۸/۸۰/۲۲‬   ‫کویر‬
                                                  ‫2‬
                                                  ‫5‬
                                                 ‫پاسخ‬
‫واقعا متاسفم برای شما و تمام کسانی که با حرفهای شما موافق بودند, عقل هم برای انسان‬
                     ‫چیز خوبیه آدم یاد کتاب جوانان چرا می افته .‬
         ‫69041=‪http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t‬برید و این سابت بخونید.‬
                                      ‫‪۲۲/۰۸/۸۸ - ۵۰:۰۰soheil‬‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫1‬
                                                 ‫پاسخ‬
‫‪salam ba arze mazerat bande mikhastam begam hich daroo ya hoormooni dar parvareshe jooje ha ya ahsham‬‬
                 ‫‪estefade nemishe man daneshjooie oloom dame daneshgah tehran ya ali‬‬
                                      ‫۸۰:۱۰ - ۳۸/۸۰/۲۲‬   ‫بردیا‬
                                                  ‫3‬
                                            ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
   ‫مطلب خوب و موثری بود. منم یه مدتی آره اما چندوقته نه. من دانشجوی ‪ IT‬هستم و تو‬
 ‫مازندان درس می خونم. آدم تنبلی تو مخ زنی هستم با این که به قول اکثریت فوق العاده‬
 ‫خوش فیس و جذابم و این که همه امکاناتی برام فراهمه از جمله ماشین و یه آپارتمان شیک‬
  ‫ولی بازم با اینکه خیلی ها به پا می دن تنبلی میکنم. از خانومایی که مایلن دعوت به‬
           ‫ازدواج موقت میکنم تا هم اونا خالص بشن هم من بر نگردم.39319713309‬
                                ‫۲۸:۸۵ - ۳۸/۸۰/۲۲‬   ‫نیما‬
                                            ‫5‬
                                            ‫5‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫سالم .به همون اندازه که این مطلب می تونه واسه بعضی عالی باشه ،واسه خیلی ها بد جور‬
 ‫مخربه.دیگه ایرانه دیگه توقع دیگه نمیشه داشت از سایت ها و برنامه های اطالع رسانیشون‬
  ‫.این اقای بردیا هم داره از آب گل آلود ماهی میگیره.آقای بردیا شما تنبل نیستی یه‬
  ‫خورده کمبوده اعتماد به نفس داری . این جا شده آژانس مخ زنی آقای کمبود اعتماد به‬
                                    ‫نفس(بردیا. )‬
                                ‫۸۸:۵۰ - ۰۸/۸۰/۲۲‬  ‫بردیا‬
                                            ‫0‬
                                            ‫3‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫آقای نیما خان. من چیزی کم وکسر ندارم که بخوام اعتماد به نفس نداشته باشم. من کارم‬
 ‫طراحی وبه اونم به طور حرفه ای و همچنین فعالیت تو فارکس و... من وقت مخ زنی ندارم.‬
         ‫تازه خالف شرع هم نگفتم. عرض کردم ازدواج موقت جناب نیما خان. افتاد؟‬
                               ‫۰۰:۵۵ - ۰۸/۸۰/۲۲‬   ‫نازنین‬
                                            ‫2‬
                                            ‫7‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫باسالم و خسته نباشید ممنون از مقاله اتون ببخشید میشه مقاله ای هم در مورد خودارضایی‬
 ‫خانمها بذارید آخه برام خیلی جالب هستش این موضوع تا حاال فکر میکردم خودارضایی مختص‬
  ‫آقایونه . منظورم اینه که یه خانم چطوری میتونه خودش رو ارضا کنه مگه ممکنه؟ ممنون‬
                                ‫۵۰:۵۵ - ۵۰/۸۰/۲۲‬  ‫بهناز‬
                                            ‫0‬
                                           ‫31‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫با سالم مانتو چسبان چه ربطی داشت ؟ جوک چه ربطی داشت ؟ به خودم افتخار میکنم که اگه‬
 ‫جلوم سکس زنده هم انجام بدن میتونم خودمو کنترول کنم تحریک میشم ولی میتونم خودم رو‬
   ‫کنترول کنم یه سوال بابته جونب شدن مخصوصه در مردان دارم کسی که خود ارضایی نکنه‬
 ‫مسلما جنب میشه یا همون ارضا شدن در خواب اینم مثل خود ارضایی میشه دیگه این که دیگه‬
               ‫دسته کسی نیست ؟ میشه در باره این موضوع هم صحبت کنید ؟‬
                                ‫‪۲۲/۰۸/۰۸ - ۰۵:۸۱saeed‬‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
   ‫کویر امیدورام افکارت هم مثل نامی که انتخاب کردی برای همیشه کویر نمونه و محصول‬
   ‫بده.محصولی که حاصل از عقله و محصولش خرد.کمی فکر کن.بین زیستن و نابودی یکی رو‬
 ‫انتخاب کن.یقین داشته باش اگر برخالف قوانین طبیعت حرکت کنی تنبیه میشی.روزگار و گذشت‬
  ‫زمان خودش اینکار رو میکنه.هزینه جبران اشتباهات بسیار گرون برات تموم میشه.اشتباه‬
‫وخطا رفتن برای داشتن لذتی بسیار کوتاه و زشت و شیطانی هزینه هایی خواهد داشت به وسعت‬
 ‫انهدام.برای خود کشی راههای دیگری هم موجوده که من اگر بخوام بین خود کشی و این عمل‬
  ‫نحس و کثیف یکی رو انتخاب کنم مطمینا انتخابم خودکشی است.چرا که یکبارست.ولی عوارض‬
‫این کثافت تا به ابد گریبانتون رو ول نخواهد کرد. بهوش و بگوش باشید و خود را در معرض‬
 ‫انواع نکبتها به وسیله این عمل شیطانی وزشت قرار ندهید.ارزش انسان بیش از اینهاست که‬
   ‫به جایی برسه که با خودش این فعل قبیح رو انجام بده اگر پند خردمندان به شیرینی‬
                   ‫نیاموزی جهان آن پند با تلخی بیاموزد ترا روزی‬
                                ‫۰۰:۰۰ - ۸۰/۸۰/۲۲‬   ‫سعید‬
                                            ‫2‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫ببینید دوست من کاری به مسائل مذهبی ندارم اما خواهشا اسم علمی روی مطالبتان نگذارید.‬
‫فرصت ندارم یک به یک روی مطالب نوشته به اصطالح عملیتان توضیح بنویسم که هر سطرش بیشتر‬
  ‫از یک صفحه نقد دارد. اما یک بخش از نوشته شما واقعا محشر بود! "حرکات کرم وار جذب‬
  ‫ً قابل درک و تشخیص است و به واسطه ی‬‫ایجاد می شوند که این حرکات برای هر مردی کامال‬
 ‫تاثیر خالی بودن کیسه های منی، این کیسه ها سعی می کنند تا خود را پر کنند و به همین‬
  ‫دلیل هوای مرطوب از طریق آلت تناسلی مرد با همان حرکات کرمی شکل، جذب می شود. این‬
 ‫سیگنال ها به مغز فرستاده می شوند، به همین دلیل مایع مغزی زیادی در این میان از بین‬
‫می رود، و در نتیجه فرد از نظر ذهنی خسته می شود. بد نیست بدانید که تعداد بیشماری از‬
   ‫مردها به دلیل عمل منفور خودارضایی دیوانه شده اند. مغزی که پر از هوا شود دیگر‬
 ‫توانایی تفکر ندارد و قابلیت های ذهنی خود را به طور 998% از دست خواهد داد. به همین‬
 ‫دلیل ما هم این عمل نادرست را 998% محکوم می کنیم." شما فکر میکنید اندامی که به اسم‬
‫کیسه منی هستند واقعا کیسه هستند؟ نه دوست من آنها غده هستند و امکان جذب چیزی نداند.‬
 ‫در ضمن هوا از طریق آلت تناسلی جذب می شود و وارد لنف میشود و به مغز میرود؟ بعد مغز‬
    ‫پر هوا میشود؟ آیا شما معنی مایع مغزی را میدانید؟ این چه مایعی هست که در اثر‬
     ‫سیگنالهای عصبی از بین میروند؟ این مقاله را برای هر کسی که مختصر آشنایی به‬
                                       ‫و‬
  ‫فیزیول ِژی بدن دارد بخوانید از خنده روده بر می شود. آنوقت شما آنرا مقاله علمی می‬
             ‫خوانید؟ پس خواهشا اسم علمی را از روی مقاله بردار برادر من.‬
                                 ‫۳۰:۸۰ - ۸۰/۸۰/۲۲‬  ‫علی‬
                                            ‫5‬
                                            ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫سالم به همه. از همه عاجزانه خواهش میکنم نظر منو بخونن ، چه اونایی که موافق استمنان‬
  ‫چه اونایی که مخالفن. مطمئن باشین ضرر نمیکنین.من اون متن رو خوندم و همینطور همه‬
‫نظرات دوستان رو. ببینید دو تا نظر هست، یکی اینکه استمنا هیچ ضرری نداره و یکی اینکه‬
 ‫استمنا همش ضرره. خوب برای فهمیدن اینکه کودوم درسته فقط یک راه هست و اون هم امتحان‬
  ‫کردنه. اونایی که میگن هیچ ضرری نداره بیان حداقل یک ماه این کارو ترک کنن، خودشون‬
  ‫ببینن آیا واقعا تفاوتی احساس میکنن یا نه. چون اگه حتی 8 درصد احتمال این باشه که‬
  ‫استمنا اینقدر ضرر داشته باشه ارزش یک بار ترک کردن رو حداقل واسه امتحان کردنم که‬
‫شده داره. من خودم از سن خیلی کم شروع به این کار کردم، تقریبا از سن 18 سالگی. اوایل‬
‫هیچ ضرری رو احساس نمیکردم و درضمن لذت زیادی هم برام نداشت. بعد از رسیدن به سن بلوغ‬
‫دیدم لذتش 9998 برابر شده واسه همین روز به روز تعداد دفعاتشو افزایش دادم. شاید روزی‬
 ‫98 بار این کارو میکردم. کم کم دیدم داره یه اتفاقاتی میفته که چندان خوشایند نیست.‬
‫مثال اینکه وقتی کالس سوم دبیرستان شده بودم دیدم دیگه اون عالقه ای که قبال به درس خوندن‬
  ‫داشتم رو ندارم. من سال قبلش معدلم 91 بود و واقعا با اشتیاق درس میخوندم ولی بعد‬
  ‫دیگه عالقه به خوندن هیچ کتابی نداشتم. از نظر بدنی به صورت خیلی محسوسی داشتم ضعیف‬
‫میشدم. خودم اصال فکر نمیکردم که دلیل همه این ضعفها استمناست. تا اینکه به طور اتفاقی‬
   ‫یه کتابی درباره بلوغ خوندم و تازه فهمیدم که تو همه این سالها چه بالیی سر خودم‬
 ‫آوردم. اون موقع پیش دانشگاهی بودم و چیزی به کنکور نمونده بود. تو آزمون های قلمچی‬
‫شرکت میکردم ولی ترازم همیشه روی 9991 بود و این یعنی خیلی بد. بعد از خوندن اون کتاب‬
 ‫تصمیم جدی گرفتم که برای همیشه استمنارو ترک کنم. حدود یک ماه این کارو نکردم در عوض‬
 ‫خودمو با درس خوندن مشغول کردم. باورم نمیشد اون اشتیاق به درس خوندن دوباره برگشته‬
  ‫بود. خالصه نتیجش این شد که بعد از اون یک ماه توی آزمون قلمچی ترازم شد 9997 و این‬
 ‫یعنی عالی. توی کشور رتبم دو رقمی بود. خوب خیلی خوشحال بودم ولی مثل این که ما آدما‬
   ‫هیچ وقت دلمون نمیخواد از شرایط خوبمون استفاده کنیم. نتونستم تحمل کنم و دوباره‬
‫استمنا رو شروع کردم و در نتیجه دوباره تراز 9991 و بی عالقگی به درس برگشت. توی کنکور‬
 ‫هم حسابی گند زدم و همه که فکر میکردن من نفر اول کنکور میشم حسابی شوکه شدن. بعد از‬
 ‫اون تا همین االن که دارم این متنو مینویسم شاید 9998 بار سعی کردم استمنارو ترک کنم‬
‫چون به خوبی مضراتش رو لمس کرده بودم ولی هنوز نتونستم ترک کنم و متاسفانه ضررهاش روز‬
 ‫به روز داره بیشتر میشه. کار خیلی سختیه ولی من بازم تالشمو میکنم چون نمیخوام بدبخت‬
  ‫تر از این بشم. اما حاال میخوام چند کلمه ای رو با اون دوستانی که میگن این کار هیچ‬
  ‫ضرری نداره صحبت کنم. ببینید من اصال هیچ کاری به علمی یا غیر علمی بودن یا درستی و‬
  ‫نادرستی این مقاله ندارم، من خودم تجربه کردم واسه همین میگم که استمنا غیر از ضرر‬
‫هیچی نداره. اما شمایی که استمنا میکنی و میگی هیچ ضرری نداره به خودت رجوع کن، واقعا‬
 ‫از شرایطی که داری راضی ای؟ ببین میتونی روی هیچ موضوعی تمرکز کنی؟ ببین مچ دستات و‬
  ‫پاهات به اندازه کافی قدرت دارن؟ یه نگاه به دستگاه تناسلیت بنداز ببین از وضعیتش‬
 ‫راضی ای؟ فکر نمیکنی یه وقتایی بیش از حد عصبانی و پرخاشگر میشی؟ فکر نمیکنی نسبت به‬
   ‫ازدواج خیلی بی میل شدی؟ یه نگاه به دور و برت بکن ببین کودوم یکی از آدمایی که‬
 ‫میدونی این کارو انجام میدن آدمای موفقی توی زندگی و کارشون هستن؟ فکر میکنی اون کسی‬
‫که میشه نفر اول کنکور از فضا اومده؟ فکر میکنی اون آدم میتونسته هم استمنا کرده باشه‬
  ‫هم با نهایت تمرکز جوری درس بخونه که بشه نفر اول؟ شاید بگی من عالقه ای به نفر اول‬
    ‫شدن تو کنکور ندارم، خوب ببین عالیقت چیه؟ واقعا چیزی غیر از دیدن فیلمهای... و‬
  ‫عکسهای... و دوست شدن با دخترای جورواجور و تجربه های... جورواجور عالیق دیگه ای هم‬
  ‫داری؟ عالیقی که آبرومندانه باشن، عالیقی که به یه دردی بخورن مثال درس خوندن مثال کار‬
 ‫کردن تالش کردن. خوب دیگه کافیه اونایی که باید منظور منو بفهمن فهمیدن اونایی هم که‬
‫نمیفهمن یا نمیخوان بفهمن به هیچ کس غیر از خودشون صدمه نمیزنن. موسی به کیش خود عیسی‬
  ‫به کیش خود. آقا یا خانومی که فکر میکنی این مقاله مزخرفه و اونایی که میگن استمنا‬
 ‫چیزی غیر از یه مرگ تدریجی نیست دارن چرت و پرت میگن، یه نگاه به خودت بکن ببین کجای‬
‫این دنیا ایستادی؟ اگه از جایگاهت و از شرایطی که داری راضی هستی دیگه هیچ حرفی نمیشه‬
                        ‫بهت زد چون فرو نرود میخ آهنین در سنگ...‬
                                 ‫‪۲۲/۰۸/۰۱ - ۵۰:۰۲ftdy‬‬
                                                        ‫1‬
                                                        ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫‪man pesari 16 sale hastam va az 2sal pish khoderzaie mikardam ta hala ama alan tark kardam chon midoonam‬‬
  ‫‪che zararhaie vasam dare vali man vaghti etiad dashtam be khod erzaie roozi 3 bar ham in karo kardam vali‬‬
 ‫‪alan kamelan tark kardam albate ye modat zaman kootah bood shayad 2 bar faghat intori shod 6 mah aval ke‬‬
‫‪hafteie 1 bar bood va nemidoonam aya mitoonam baadan bache dar besham agar ham moshkeli pish oomade‬‬
   ‫‪rah darmani vasash hast? chon az vaghti shenidam momkene marda ro aghim kone aslan daram divoone‬‬
                          ‫‪misham age lotf konid javabamo bedid mamnoon misham‬‬
                                        ‫۰۰:۸۰ - ۲۰/۸۰/۲۲‬    ‫بهناز‬
                                                      ‫2‬
                                                      ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫بابا جوابه منم بدبد به خدا خیلی جای سوالهه واسم جنب شدن یا همون ارضا شدن تو خوابم‬
   ‫مثل خود ارضایی دیگه ؟ پس حتما ضرر داره این که دیگه دسته کسی نیست اگه برای این‬
 ‫مقاله واقعا تحقیق کرده بودی می تونستی جواب سوالم بدی ولی مثل اینکه یه کپی و پیست‬
  ‫بیشتر نیست حداقل منبش بنویس برم از اونا بپرسم به خدا خیلی فکرم مشغول خودش کرده‬
                                         ‫۰۸:۸۵ - ۰۰/۸۰/۲۲‬    ‫توبه‬
                                                      ‫4‬
                                                      ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫سالم بهنازخانم.نه ارضا شدن در خواب ارتباطی به خود ارضایی نداره و بی ضرره.چون وقتی‬
‫کیسه منی پر میشه بر اثر تحریک در خواب منی بیرون میاد که در خواب با کوچکترین اتفاقی‬
   ‫حاصل میشه.خودارضایی تعریف داره.یعنی انسان کاری با خودش کنه که منی از او خارج‬
  ‫بشه.پس شامل این موضوع نمیشه.برای دوستایی که میگن علمی نیست.آقایون دانشمندا،علم‬
 ‫تماما و تماما حاصل تجربس.تمام کشفیات بشر اول تجربه میشود و سپس علمی.کدام دانش را‬
 ‫بشر کشف کرد بدون کسب تجربه در آن مورد.آیا برای ساخت یک داروی کوچک چندین مرتبه آن‬
 ‫را مورد آزمایش(تجربه)قرار نمیدهند؟ پس علم حاصل تجربست.همین علم که شما آن را برسر‬
  ‫نیزه کرده اید و های و هوی آن را براه انداخته اید و در مورد آن کلمه ای نمیدانید‬
 ‫بسیار بالها بسر بشر آورد و بعد از مدتها فهمیدند اشتباه رفته اند و باز میگردند.چیزی‬
   ‫که عاید من و شما میشود همین اثرات آزمایش علم برروی ماست.شما چنان از علم صحبت‬
  ‫میکنید که من را تخیل اینکه شما استاد انیشتین بوده اید مدهوش کرد.آیا شما با علم‬
 ‫گوهر بار خود که سرشار از درایت و هوشیاریست پی بردید که این عمل عارضه ای ندارد.شما‬
  ‫گمان میکنید نعوذباهلل از خدا و پیامبر او بیشتر میفهمید.این کار تماما و تماما زیان‬
  ‫است.هیچ نفعی درآن نیست البته بجز فنا شدن و نابودی و مورد غضب خدا واقع شدن و بی‬
    ‫میلی به همسر و هزاران وووو دیگر.به خدا کسانی که نوشتن علمی نیست اگر برین تو‬
‫زندگیشون ریز بشین میبینید که دیپلمشون رو بزور گرفتن حال انتخاب با شما علمای برجسته‬
   ‫که عمر نیمه شریف خود را در راه علم به باد فنا دادید (آنکس که نداند و نداند که‬
 ‫نداند.....درجهل مرکب ابد دهر بماند) (آنکس که نداند و بداند که نداند....لنگان خرک‬
 ‫خویش به مقصد برساند) (آنکس که بداند و نداند که بداند....بیدارش بنمایید که تا خفته‬
      ‫نماند) (آنکس که بداند و بداند که بداند...چرخ فلک از گنبد گردون بدراند)‬
                                        ‫۳۸:۸۵ - ۰۰/۸۰/۲۲‬    ‫ندامت‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
   ‫خودشون و زندگیشون و‬ ‫برای دوستانی که قصد اصالح خودشون رو دارن.برای کانی که برای‬
  ‫رو برای اون افرادی که‬ ‫جوانیشون و همه امورات زندگیشون ارزش قایلند عرض میکنم .این‬
 ‫خدا هم بهشون مستقیم بگه‬ ‫میگن علمی نیست نمیگم چون اونا نمیتونن اینکارو ترک کنن.اگه‬
 ‫مبتال بودم.همه زندگیم رو‬ ‫میگن علمی نیست.عزیزان من مدت 98 سال به این گناه زشت و نجس‬
                ‫از دست دادم.از تمام همسن و سالهام عقبم در تمام زمینه‬
‫ها.علمی،اقتصادی،اخالقی،زیبایی،هوش،توان و بازدهی،کارکرد،سالمتی و...عزیزان ما فنا شدیم‬
 ‫و عاملی نداشت جز این لعنتی.به خودتون رحم کنید.ولی اینم بهتون بگم االن حدود 1 ساله‬
   ‫که اینکار رو نمیکنم و هنوز اثرات نکبت بارش دامنمو ول نمیکنه.در ضمن بچه دار هم‬
                             ‫نمیشم.پس همین االن ترک کنید.‬
                                         ‫‪۲۲/۰۸/۰۰ - ۰۵:۰۱ramin‬‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫7 ‪sallam khaste nabashid man 24 sallame va az sene 14 sallegi estemna mikonam albate 2 3 salle akhir faghat‬‬
‫‪8 bar inkaro kardam alanam tark kardam faghat mobtala be enzale zodras shodam toro khoda komakam konin‬‬
 ‫‪man bayad chi kar konam aya vasile va ya daroyi hast ke moshkele mano hal kone bazam mamnoon az inke‬‬
                               ‫‪tamome javona va nojavona ro roshan mikonin‬‬
                               ‫‪۵۵/۲۲/۰۸ - ۵۸:۰۸mahtab‬‬
                                             ‫3‬
                                             ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
       ‫‪ma bi gonah gonahkar shodimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm‬‬
                                 ‫‪۲۲/۰۸/۵۸ - ۵۸:۵۲mori‬‬
                                             ‫1‬
                                             ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
                                        ‫خوب بود‬
                                 ‫۰۰:۵۰ - ۳۵/۸۰/۲۲‬  ‫الدن‬
                                            ‫2‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫مرسی از مقاله جالبتون، امید که راهکاری باشه برای جوانانی که با این مشکل دست و پنجه‬
                                    ‫نرم می کنند.‬
                                ‫۸۵:۸۵ - ۳۵/۸۰/۲۲‬   ‫نیما‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
                 ‫لطفا بگید با چند بار خودارضایی این اثرات دیده میشه‬
                                  ‫‪۲۲/۰۸/۸۵ - ۰۸:۰۰el‬‬
                                             ‫2‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫من خودم تو این زمونه موندم باید چی کار کنم واقعا شما اون دور وایسادی میگی لنگش کن‬
 ‫نمیشه عزیز نمیشه مومنترین فرد فامیل اومده پیشه منمیگه من چیکار کنم خوب شما بگو با‬
                              ‫این حس باید چی کار کرد‬
                                ‫۱۰:۵۵ - ۵۸/۸۰/۲۲‬   ‫پریسا‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫من تقریبا از 0-98 سالگی این کارو میکردم.ی مدت (حدود 8 سال)خود ارزایی نمی کردم ولی‬
‫االن بعد از خوندن این مطالب مفید دیگه این کار زشت رو انجام نمیدم البته امیدوارم چون‬
                     ‫میتونم ترکش کنم دوست دارم مغزم سالم باشه‬
                                ‫۵۸:۸۰ - ۸۸/۸۰/۲۲‬   ‫رویا‬
                                            ‫1‬
                                            ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫آیا در صورت ترک این کار اثراتی که روی ما گذاشته (مثل ضعف بینایی و شنوایی و خستگی‬
           ‫مفرط و بی حوصلگی دایمی و...)از بین میره؟ اگه نه چه کار کنیم؟‬
                              ‫۸۰:۰۰ - ۸۸/۸۰/۲۲‬  ‫محمد رضا‬
                                           ‫0‬
                                           ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
‫اوال : من از شما تشکر می کنم بخاطر سایتتون .دوما :برای من مهم نیست که مطالبتون درست‬
  ‫هست یا نه . برای من این مهم است که امار طالق در ایران باال رفته و نصف این طالق ها‬
   ‫بخاطر عدم ارضای درست بین زن و مرد هست . این زود ارضایی که ما بهش اعتقاد داریم‬
  ‫بخاطر این است ما هنوز روی جنس مذکر و مونث خوب شناخت نداریم . در کشورهای پیشرفته‬
  ‫بخاطر ارتباط دختر و پسر از همان 7 سالگی باعث شده که طرز فکرشان نسبت بهم یا بهتر‬
  ‫بگم به سکس یه امر عادی شده . اما در کشورمان دختر و پسر بیشتر بعد از 18-08 سالگی‬
  ‫باهم ارتباط برقرار میکنند . و این یه ایراد مهم در خودارضایی است.......( متشکرم)‬
                                  ‫...۸۸:۸۰ - ۳۸/۸۰/۲۲‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫‪salam man matalebetono khondam va vaghan mikham tark konam chon nemikham ayandeye bady dashte‬‬
  ‫‪basham ama man ta alan khob in karo anjam dadam be in kar motad nistam ama kamam anjam nadadam‬‬
 ‫‪shayad dar 1 roz man 3 bar anjam dadam hala bayad chikar konam oun asarate badio ke goftin aya ba tark‬‬
‫‪man az in kar dige etefagh nemiofte ya na farghy nadare faghat kamtar mishe??? khahesh mikonam komakam‬‬
                                ‫‪konid manm montazere javabe shoma hastam‬‬
                                        ‫۵۰:۰۰ - ۰۸/۸۰/۲۲‬   ‫آرش‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫سالم مقاله خوبی بود اما آیا تنها مشکل ما منع خود ارضایی ؟ چرا در این مقاله تنها به‬
‫منع آن فکر کرده اند آیا درست نبود به جای منع از درمان استفاده می کردند. چگونه ممکن‬
‫است جوانی از خود ارضایی دست بکشد و دوباره سراغ آن نرود من االن 13 روز از خود ارضایی‬
   ‫دست برداشته ام اما این استقامت تا کی نه با ورزش نه با تفریح نه با کار نمی شود‬
‫غریزه جنسی را مانع شد تنها می توانیم به تعویق بیندازیم . اینها همه نظر شخصی بود ای‬
                      ‫کاش مسئوالن هم سری به این سایت بزنند !!!؟‬
                                       ‫۰۵:۵۵ - ۰۸/۸۰/۲۲‬   ‫نسترن‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
‫چرا اینقدر با هم بحث الکی می کنید؟ تو هر چیزی تعادل رو باید رعایت کرد.خودارضایی رو‬
‫نه میشه کامال رد کرد نا تایید کرد. اون هایی که کامال با این قضیه مخالفن دو حالت داره‬
 ‫یا میخوان به نوعی صیغه یا ازدواج موقت رو تبلیغ کنن یا رابطه ی نامشروع(منظور رابطه‬
  ‫ی جنسی بین دوست دخترها و دوست پسرها) که یعنی جوونا خودارضایی نکنن برن با هر کی‬
   ‫گیرشون اومد ارضا شن. و اون کسی هم که کامال مخالفه یه جورایی داره بی راهه میره.‬
 ‫خودارضایی یه درمان کامل و بی ضرر نیست انتخاب بد (خودارضایی) از بدتره (سکس قبل از‬
 ‫ازدواج) یه درمان موقته به همراه یک سری مضرات (بیشتر از نظر روانی) که از رو ناچاری‬
  ‫واسه خودمون تجویز می کنیم. اما نظر من اینه که تا جایی که ممکنه باید از این کار‬
   ‫پرهیز کرد و سعی کرد که یه عادت روانی نشه (که وقتی عادت شه لذت جسمیش هم از بین‬
 ‫میره). ولی یه جایی که دیگه سرکوب اثر بخش نیست و واقعا فشار رو آدم زیاده آدم باید‬
‫خودشو خالص کنه. و سعی کنید تا جا داره فاصله ی خودارضایی رو زیاد کنید مثال یکی دو ماه‬
                            ‫یا بیشتر. سبز باشید و استوار.‬
                                       ‫۰۸:۰۵ - ۵۰/۰۰/۲۲‬   ‫نگین‬
                                                    ‫3‬
                                                    ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫سالم از مقاله خوبتان ممنون لطفا راهنمایی کنید که چه طور با تمایالت جنسی مقابله کنیم‬
                                       ‫۸۰:۸۰ - ۸۰/۰۰/۲۲‬   ‫یاشار‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫5‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫سالم اول توصیه میکنم جدا از این کار دوری کنید، من این مشکل را سالها داشتم ولی االن‬
‫بدون اینکه ازدواج کنم یا گناهی مرتکب بشوم آن عمل را جایگزین کردم و عالی جواب میده.‬
                                ‫۰۸:۱۰ - ۸۰/۰۰/۲۲‬   ‫مهدی 1متن با هم‬
                                                  ‫0‬
                                                  ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
     ‫(((((پیشنهاد می کنم بخونید شاید راه هایم برای شما تاثیر گذارد)))))سالم به بچه‬
 ‫ها.البته انقدر نظرات زیاده که حرف ناچیز من توش گمه.من 18 سالمه و از دوم راهنمایی‬
‫این کار میکنم.آثارش روم هست.از نفر سوم مدرسه به نفر 33 رسیدم.تمام رگای دستم میتونم‬
   ‫ببینم.هر موقه این کارو می کنم تا 1-3 روز خالقیتم برای حل سواالت مفهومی می پره و‬
 ‫تمرکزم که هیچی.اونایی که این کارو می کنن میدونن که می خوان این کارو کنن انگار یکی‬
‫دیگن.یه آدم دیگه هدایتشون می کنه.یکم این کارو می کنن میگن حسش اومد دیگه نمیکنم اما‬
 ‫دیگه کار از کار گذشته و عزاب وجدان می گیرن که چرا این کارو کردن و به نظر من گفتن‬
 ‫عوارضش دردی از آدم دوا نمی کنه.راه های جلوگیریش مهمه.این حرفا شاید درد جوونارو 8‬
  ‫هفته-8ماه دوا کنه اما راه حل بشو نیست.به نظر من گفتن این موضوع به کسایی که مثال‬
‫ً این‬
 ‫فیلمارو میدن گفتن و خواهش کردن ازشون که شگه ما خواستیم بهمون ندن باز یکم بهتره.هر‬
   ‫موقه خواست این کارو بکنه از خونه فرار کنه و اینا کا ماشاال خدتون از من بهتر می‬
‫دونید و میدونید که زیاد اثر نداره.من خدمو با ی این کاری تا 8 ماهم نگه داشتم اما...‬
 ‫به هر حال کسایی که می گن این حرفا دروغه و این کارو نمیکن.میگم اشتباه منو نکنید و‬
 ‫حتا ییک بار چون شاید همون یک بار باشه اما مطمعن باشد 1 ماه بد دوباره شرو می کنن و‬
 ‫ً یکاری کنن که شما نماز بخونید.این طوری‬ ‫نظر دیگه هم این که مادر پدرو راضی کنید مثال‬
 ‫شگهه بهشون بگی االن نمی خونم زایه می شی پس سعی می کنی این کارو برای حفظ آبرو هم که‬
       ‫شده نکنی.((((خوب دیگه زیاد حرف زدم اگه کسی راهی بلده به میل من بفرسته‬
‫لطف ً..تشکر)))) به امید روزی با جوانان پاک که دست به گناه نزده اند... راستی چون 91-‬
                                        ‫ا‬
      ‫90% از مردم دنیا این کارئ می کنن(احتمال بدیم) دلیل بر این نیست که کاره‬
 ‫درستیه{گزشتگان ما هم بت می پرستیدن(کارشون درست بوده؟)}.بله من تو مجله اگه اشتباه‬
  ‫نکنم همشهری جوان خوندم تو ایران طبق گفته ی خود دانشجویان 91%(دقیق یادم نیست تو‬
‫همین مایه ها بوود)به این کار مبتالن.و اگه کسی می گه این کار مشکلی نداره و از زندگشی‬
   ‫سیر شده امتحان کنه تا ببینه.من نمیگم تمام این حرف های این سایت راسته چون دکتر‬
 ‫نیستم اما به اکثرش موافقم و حتا اگه ضررش مثلنم کم باشه(من خدم به نصف مطالب اتقاد‬
  ‫ندارم اما به نصفش چرا.) اما ضرره و همون ضرر ایا ارزشه 3 ثانیه حالو داره؟خودتون‬
                                     ‫قضاوت کنید‬
                                            ‫‪۲۲/۰۰/۰۸ - ۵۰:۸۰arash‬‬
                                                           ‫0‬
                                                           ‫1‬
                                                        ‫پاسخ‬
 ‫این مقاله یک کپی از مقاله خارجی در سایت ‪ :http://www.anael.org/english‬میبا شد و پایه علمی‬
 ‫معتبری ندارد. نزدیکی مکرر(و در کسانی که همسری ندارند خودارضائی) با عث پیشگیری از‬
   ‫نا توانی جنسی در آینده و بدلیل دفع مکرر منی از سر طان پروستات پیشگیری میکند.‬
‫متاسفانه ما هر مطلبی را در نت میپزیریم بدون اینکه از منبع علمی آن آگاه شده باشیم و‬
                      ‫با اطالعات غلط خود و دیگران را نگران می کنیم.‬
                                        ‫۰۰:۵۵ - ۰۰/۰۰/۲۲‬    ‫نفیس بانو‬
                                                        ‫2‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫پاسخ‬
 ‫من از 98 سالگی این کارو میکردم واقعا نمیدونم چطور شد که به این کار عادت کردم چون‬
 ‫نه فیلمی نه داستانی و... هیچی ندیده بودم اما این کار ادامه پیدا کرد و همیشه احساس‬
‫گناه میکردم و از خودم و زندگیم متنفر بودم از ازدواج میترسیدم چون فکر میکردم بکارتم‬
 ‫مشکل دار شده و خدا میدونه چقدر نذر و نیاز کردم . خیلی وقتا توبه کردم که دیگه ترکش‬
  ‫کنم اما نشد ... حاال که 1 ساله ازدواج کردم خیلی خیلی کم شده اما یه مشکلی که هست‬
 ‫شوهرم خیلی خودارضایی میکنه و خیلی رنج آوره و داره زندگیمون سر این مطلب بهم میخوره‬
                        ‫در حالی که هیچ مشکلی غیر این نداریم.‬
                                            ‫۲۵:۸۵ - ۱۰/۰۰/۲۲‬    ‫مهدی‬
                                                         ‫1‬
                                                         ‫1‬
                                                        ‫پاسخ‬
 ‫هم خوب هم بد این دروغ که استمنا باعث کم بینی یا لرزش بشه این مطالب از زمانی آغاز‬
 ‫می شود که والدین می خواستن فرزندان رو کنترل کنند در مورد دختران بله باعث عقب رفتن‬
 ‫پرده بکارت میشه و در هر 83 روز یک بار ولی در مردان تعثیری به جزئ انزال زود رس نمی‬
 ‫شه استمنا یعنی اشنای با بدن خود در خلوت و دفع احتیاجات جنسی به نظر من استمنا بهتر‬
  ‫از کار خالف اخالق قبل از ازدواج .نمی دونم تا چه حد قبولم دارین ولی اگه خواستین می‬
          ‫تونیم باهم در این مورد بیشتر حرف بزنیم. با تشکر از سایت خوبتون‬
                                            ‫۰۵:۱۰ - ۱۰/۰۰/۲۲‬    ‫زینب‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫1‬
                                                        ‫پاسخ‬
  ‫خیلی خوب بود امیدوارم هیچ وقت بی دلیل دنباله رو تحقیقات آماری غیر علمی متناسب با‬
                  ‫شرایط منطقه ای نباشیم بلکه به وجدان خود بازگردیم‬
                                            ‫۵۸:۳۰ - ۰۰/۰۰/۲۲‬    ‫محمد‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫1‬
                                                        ‫پاسخ‬
 ‫‪salam...be hamegi omidvaram hamegi shado khoshhal bashin alan ke daram in matno minevisam ghablesh ye‬‬
‫‪nafase amigh keshidam va tamame emtehanam tamoom shod khob hala beram soraghe bahse asli va khili khili‬‬
 ‫‪mohem, donya ajibie mage na?ye fard halake 21-22 saleshe bayad tavanene eshtebayiii ke too koochiki anjam‬‬
 ‫‪dade ro bad joori pas bede...man kesi hastam ke in moshkelo dashtam(khili bishtar az oonike fekresho bokonid‬‬
‫‪vali az rooye bi atelayiii) vali alan 3sale ke naboodesh kardam chejooriiiiiiii?? chon vaghti fahmidam ke che kario‬‬
 ‫‪daram bakhodam mikonam 1hafte shbaro faghat gerye mikardam amma halake toonestam tarkesh konam va‬‬
      ‫‪jelebe befahmid ke rooz be rooz roohiam behtarmishe va alanam aslan baram sakht nist be in dalil ke‬‬
   ‫‪toonestam ye doost peida konam oonam khoda bood va oon bood ke be man ghodrati dad ke shayad hich‬‬
     ‫‪kodoometoon nemitoonin tasavoresho bokonid bacheha age mikhain be zendegitoon omidvar bashin be‬‬
   ‫‪hadefetoon beresin ba aberoo az in donya berin in karo tarkesh konid shoma gonahi nadashtin chon bache‬‬
   ‫‪boodino etelahi nadashtin vali az hala be bad age in karo anjam bedin darin dast dasti khodetoono nabood‬‬
  ‫‪mikonid imanetoono ghavitar konid dar akhar ino mikham begam bein mahayiii ke in moshkelo darim chand‬‬
‫‪nafa biroon mian va movafagh va pirooz mishan va ba oon sheytoone lahnati mobareze mikonan pas khoobe ke‬‬
                                 ‫‪on afrad mano to bashim doooooooooste man‬‬
                                         ‫۰۰:۰۰ - ۰۰/۰۰/۲۲‬    ‫مهدی‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫به نظر من این یه نیازه مثل خوردن و خوابیدن یعنی نمیشه دفعش کرد ولی میشه مهارش کرد‬
 ‫با این وضعی که جامعه ما داره برای خیلی ها چاره ای جز خود ارضایی نمیمونه اما افراط‬
                               ‫تو هیچ چیزی خوب نیست.‬
                                     ‫۸۰:۵۰ - ۵۵/۰۰/۲۲‬    ‫غروب زندگی‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
     ‫ارش این مطالب فوق علمی رو از کجا آوردی؟از همون دانشمندانی که از پشت افتادن‬
   ‫گرفتی.*( نزدیکی مکرر(و در کسانی که همسری ندارند خودارضائی) با عث پیشگیری از نا‬
‫توانی جنسی در آینده و بدلیل دفع مکرر منی از سرطان پروستات پیشگیری میکند.)*عجیبترین‬
 ‫جمله ای که تو زندگیم شنیدم.تو اگه نمیتونی خودارضایی،این فعل زشت و کثیف رو ترک کنی‬
   ‫دیگه نیازی به جمله سازی نیست.برو ادامه بده ولی دیگران رو بدبخت نکن.سریعترین را‬
    ‫برای ناتوانی جنسی و سرطان پروستات و بسیاری از بیچاره گیها که قابل شمارش نیست‬
   ‫خودارضاییست.که من هردو رو دارم.من مبتال بودم و حاال چوبشو میخورم.پس دیگه از این‬
 ‫مزخرفات نگو.خود ارضایی هیچ سودی نداره.خودتون را به چنگال مرگ ندین.و اون دوستی که‬
‫گفته استمنا یعنی اشنای با بدن خود در خلوت و دفع احتیاجات جنسی؟!!!شما با خود ارضایی‬
 ‫با بدنت آشنا شدی.شمارو بخدا این حرفها رو تحویل مردم نده.از این اراجیفی که عده ای‬
 ‫سرهم کردن تا جوانان ایرانی رو به باد فنا بدن.من حدود 98 سال مبتال بودم.با این وضع‬
   ‫من آشناترینم درسته.عزیزان اگر میخواهید یک عمر به سر و صورت خود بزنید و خودخوری‬
 ‫کنید که چرا چنین حماقتی کردید این کار کثیف را انجام بدید.خودارضایی رو من که مبتال‬
 ‫بودم براتون تعریف میکنم:خودارضایی سریعترین راه برای نابودی و هالکت و از کار افتادن‬
‫مغز و کاهش دادن هوش و عدم تمرکز هواس و بهم ریختن سیستم خواب و عملکرد سیستم گوارش و‬
  ‫ناتوانی جنسی و ناباروری و رعشه دست و ضعف اعصاب و بیماریهای گوناگون و ضعف جسمی و‬
‫روحی و زردی چهره و به هم ریختن طبیعت بدن و کم اشتهایی و ضعف چشم و کم خونی و از همه‬
 ‫مهمتر از دست دادن آخرت و از چشم خدا و انبیای گرامی افتادن است.من تمام این مواردی‬
 ‫که نامبردم رو دارم.به حرف عده ای که خود را جای علما جا زده اند گوش نکنید که اینها‬
 ‫هدفی جز ویرانی ما ندارند.اینها دجاالن آخرالزمان هستند که انشااله خدا در دنیا و آخرت‬
‫رسوایشان خواهد کرد.در پایان از ساینت مردمان بابت این مقاله که قسمتی از زندگی من رو‬
             ‫بیان کرده تشکر میکنم .عزیزان به خودتان و جوانیتان رحم کنید.‬
                                         ‫۰۸:۰۵ - ۸۵/۰۰/۲۲‬    ‫جعفر‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
‫فقط می خوام گریه کنم .نابود کردم خودمو ، زندگیم و آیندم و ، خدایا ما بدبختا چرا به‬
  ‫اینجا رسیدیم ؟ ،حداقل سر عقل بیارمون یا شرایط ازدواجمون و فراهم کن ،ازت می خوام‬
 ‫بهمون تن سالم بدی و اراده ای برای ترک ، خدایا مطمئنم صدامونو می شنوی خواهش می کنم‬
                              ‫کمکمون کن ،خواهش می کنم‬
                                        ‫‪۲۲/۰۰/۵۸ - ۵۵:۵۵maryam‬‬
                                                        ‫1‬
                                                        ‫1‬
                                                     ‫پاسخ‬
      ‫دوست عزیز دختر پر پر شدهومن کار مهمی بات دارم.راجع به مشکلت.حتما به من میل‬
                    ‫بزن‪:maryam_sadat59@yahoo.com montazeretam bi sabrane‬‬
                                         ‫۰۸:۵۰ - ۰۵/۰۰/۲۲‬    ‫آرین‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫1‬
                                                     ‫پاسخ‬
‫سالم میکنم به همه ی دوستان گلم.در جواب دوستان موافق با خود ارضائی باید بگم کمتر کسی‬
 ‫هست یا کسی نیست که این کارو تجربه نکرده باشه. پس اگه خود ارضائی یکمی الزمه یا کمش‬
  ‫ضرر نداره. از همین االن بزارش کنار چون تا حاال پدر صاحب بچرو در آوردی(زیاد انجامش‬
  ‫دادی). در جوابه بهناز دوست داشتنی هم باید گفت اگر جنب شدن(ارضا شدن در خواب) ضرر‬
 ‫داشته باشه. شما هر شب که این اتفاق برات نمی افته که نگرانشی. البته به نظر من ارضا‬
 ‫شدن در خواب هم با آگاهی صورت میگیره و اگه فرد بخواد میتونه ازش جلوگیری کنه. درسته‬
  ‫که لهن مقاله تند بود اما تاثیر گذار بود. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازس. بزارش‬
‫کنار نگران هیچی هم نباش. خدارو هم فراموش نکن. از همه تشکر میکنم به ویژه دوستم محمد‬
                     ‫که مردمانو بهم معرفی کرد. دوستون دارم.آآ‬
                                        ‫۳۱:۵۵ - ۳۵/۰۰/۲۲‬    ‫سعید خ‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫1‬
                                                     ‫پاسخ‬
‫من اصال به این عمل اعتیاد ندارم .آدم سنتی و خرافاتی هم نیستم اما میتونم خودمو کنترل‬
 ‫کنم.1ساله که این کارو نکردم مشکلی هم نداشتم.(((من ادم منطقیی هستم اما تو این مورد‬
                             ‫به ندای قلبم گوش کردم))))‬
                                        ‫۰۱:۸۰ - ۳۵/۰۰/۲۲‬    ‫یک نفر‬
                                                      ‫3‬
                                                      ‫1‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫میدونستی خیلی چرت و پرت نوشتی؟؟؟ عقلت اصال کار نمیکنه-اولشم بنویس که این نظر خودت‬
  ‫هستش از گفتن این جملت : راهی گورستان میشوید معلومه که ادبتم تا همین حد هستش این‬
‫مطالب مفت نمی ارزه یکی میاد مینویسه در خانم ها رنگش تغییر میکنه ، دستگاه تناسلیشون‬
  ‫خراب میشه آخه اینا چیه که میاین میگین؟؟؟ چرا خیال میکنید خود ارضایی آدمو به مرگ‬
‫میبره؟؟ واقعا متاسفم برای شما که خیال میکنید مثال باتری مثل موبایل هرچی ازش استفاده‬
  ‫کنیم زودتر تموم میشه شما هم دقیقا عقلتون تا همین حد یعنی خیال میکنید هرچی بیشتر‬
 ‫یکی این کا رو بکنه عمرش زودتر تموم میشه آقا برو سوادتو بیشتر کن بخدا این حرفا مفت‬
                          ‫نمی ارزه یعنی واقعا خنده دار بود‬
                                       ‫‪۲۲/۰۰/۵۲ - ۰۸:۸۰ye dokhtar‬‬
                                                        ‫2‬
                                                        ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
‫‪vaaaaaaaaaaay!!! vaghean delam baraye sade boodano avam boodane mardomemoon sookht!!! az adamaye bi‬‬
  ‫‪etemad be nafsi ke har tarafi bad biaad badesh midan nefrat daram!!!too ye nazar ke az aghaye hamid nami‬‬
  ‫‪bood oun harfi ke mikhastam daryaft kardam!ke age in kar aslesh bad bood hichvaght too adama bevojood‬‬
  ‫‪nemiomad! rajebe khodam..man dokhtaram...khoderzaiyam kardam...haoozam haavas konam in karo ajam‬‬
 ‫‪midam...hich o adatiyam be in kar nakardam...rooz be roozam chesham baraghtar mishe!!! tamayolamam be‬‬
   ‫‪sex bishtar mishe..jense mokhalefamam baram jazabtar mishe..doost pesaramam baram shadidan jazaiyat‬‬
 ‫‪dare...!!!.ta key in omol baziya mellat? khanoom bargashte mige vay man kheili narahatam ras migid axs sexi‬‬
               ‫!!‪nega kardam chesham dige bargh nadare...!! shoke shodam az in nazara vaghean‬‬
                                         ‫۳۸:۸۰ - ۰۵/۰۰/۲۲‬    ‫یاسر‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
‫همانطوری که بسیاری از دوستان آگاه متوجه شدند نویسنده بیشتر به مسائل مذهبی رنگ علمی‬
  ‫زدند،مشکل اصلی جامعه ما هم در اینست که مذهبیون می خواهند حقایق علمی را با عقاید‬
‫خود منطبق نمایند،مثل خیاطی که کت شلوار تنگ دوخته شده را به زور بر تن آدم می کند تا‬
    ‫جر بخورد،آقای نویسنده بیشتر به فکر آخرت خوانندگان است تا دنیای ایشان،متشکرم‬
                                        ‫۸۱:۸۵ - ۳۸/۰۰/۲۲‬    ‫شائینا‬
                                                      ‫22‬
                                                      ‫1‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫کاری ندارم این سایت منبع علمی داشته یا خیر ولی منی که 08سالمه تازه باید متوجه شوم‬
 ‫که این کار یعنی خودارضایی!!!اونم از طریق اینترنت!!! که بعضی از خانواده ها ازاینکه‬
  ‫فرزندانشون با اینترنت سرکار داشته باشند مخالفند پس به جای اینکه از علمی بودن یا‬
 ‫نبودن این مطالب سخن گفته شود به فکر آگاه بخشی نوجوانان و جوانان باشیم و چه ایرادی‬
 ‫دارد که به جای این همه تبلیغات کاذب ‪ TV‬در روز نیم ساعت به این موضوع ها اختصاص داده‬
 ‫شود تا به قول این سایت این همه آسیب به بدن خود وارد نکنیم و بدانیم که تعداد خیلی‬
   ‫زیادی از جوانهای این مرز و بوم این کار را انجام میدن و نمیدونن یعنی چی؟!؟!؟!‬
                                     ‫۵۸:۸۰ - ۵۸/۰۰/۲۲‬    ‫زندگی از نو‬
                                                     ‫5‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫انتظارها به پایان رسید.وباالخره کتاب:پیامدهای خود ارضایی و راه های مبارزه با آن با‬
 ‫فرمت جاوا برای مبایل ‪:http://www.ebook4mobile.com/download-293/peyamdhay_khod_erzaei.zip‬تشکر‬
                                        ‫یادتون نره فقط‬
                                     ‫۰۸:۸۰ - ۵۸/۰۰/۲۲‬    ‫زندگی از نو‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
  ‫بچه ها اگه لینک فوق خراب بود که مطمعنن اینجور نیست این کتاب بسیار آموزنده رو از‬
          ‫لینک اصلیش دانلود کنید یعنی‪:http://www.ebook4mobile.com/ebook-293.html‬‬
                                       ‫۳۱:۸۰ - ۲۰/۱۰/۲۲‬   ‫لیدا‬
                                                   ‫5‬
                                                   ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
                      ‫مطلب خوبی بود ولی اگر با تصویر ارائه شود بهتره‬
                                       ‫‪۲۲/۰۱/۵۰ - ۵۵:۰۲ehsan‬‬
                                                     ‫2‬
                                                     ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
    ‫فرد پس از خود ارضایی خود را آدم ضعیف النفسی می یابد و تا حدودی خود را مریض و‬
  ‫متفاوت از دیگران احساس میکند.پس از آن روزی 91 بار به خود قول می دهد که دیگر این‬
  ‫کار را نکند ولی مجدد ً….!!!!این باعث میشود که فرد فکر کند اراده نداشته و خود را‬
                                ‫ا‬
 ‫ضعیف احساس کند…. اما مواردیکه باید خاطر نشان کرد…. 8-افراط در هر چیز نتیجه ای جز‬
   ‫ضرر ندارد.موردیکه اشکال خود ارضایی میباشد این است که شما صرف ً از نظر جنسی ارضا‬
            ‫ا‬
‫میشوید و سایر حواس شما مثل المسه و غیره همچنان تشنه میباشند.به همین دلیل خود ارضایی‬
‫شما را مانند یک رابطه واقعی ارضا نمیکند و حالت آرامش روحی بعد از رابطه واقعی را به‬
 ‫شما القا نمیکند.پس افراط در آن می تواند باعث بهم ریختگی توازن شما گردد. 1-در زمان‬
   ‫حالت جنسی شما برای انزال کالری زیادی میسوزانید . پس سعی کنید که حتم ً بعد از آن‬
        ‫ا‬
‫مواد مقوی و همچنین غذای گرم بخورید 3-قبل از خواب سعی کنید برای عدم تحریک جهاز جنسی‬
‫خود را با آب سرد بشویید. 1-هیچگاه در حالت ایستاده مبادرت به انجام این کار نکنید 3-‬
 ‫مواد شوینده از قبیل شامپو و صابون باعث خشکی پوست و سائیدگی میشوند و همچنین ایجاد‬
 ‫سوزش مینمایند.از اینها استفاده نکنید. 1-خود را تحریک به انجام این کار نکنید و سعی‬
 ‫کنید تا زمانیکه غدد شما ترشح طبیعی نکرده و امکان برون ریزی طبیعی بوجود نیامده دست‬
  ‫به این کار نزنید. 7-غذاهای سرد در کم کردن التهاب شما موثرند. 1-بعد از انزال سعی‬
   ‫کنید حتم ً ادرار کنید. سیکل طبیعی حرکتی وتکامل #### انسان از خودارضایی در اولین‬
                                      ‫ا‬
                      ‫مرحله آغاز شده وبه دیگر ارضایی ختم میگردد.‬
                                  ‫۰۸:۰۵ - ۵۵/۱۰/۲۲‬   ‫یک روانشناس‬
                                                  ‫1‬
                                                  ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫بهترین راه ترک این عادت 8- هیچگاه تنها نباشید(چون معموال درتنهایی این فکر به سرتان‬
  ‫خطور میکنه ومرتکب می شوید)1- از دیدن ودرمعرض قرارگرفتن چیزهای محرک خودداری کنید‬
  ‫وبه انها فکر نکنیدمثل دیدن عکس یا فیلم های سکسی ویا فکر به جنس مخالف مورد عالقه‬
                                      ‫‪۲۲/۰۱/۵۵ - ۰۰:۵۳blackelf‬‬
                                                     ‫2‬
                                                     ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
  ‫‪salam maghaleye kheili jalebi bood khodaeish man hal kardam ! 100% dorost nabood vali 80%esh ro man‬‬
   ‫‪ghabool daram. 1rahe hal : zaman e dakhele hamoom moondanetoon ro kam konid va saay konid tanha‬‬
                                              ‫‪nabashid :P‬‬
                                       ‫‪۲۲/۰۱/۵۸ - ۵۰:۸۳katrin‬‬
                                                     ‫2‬
                                                     ‫1‬
                                                  ‫پاسخ‬
   ‫سالم.من از وقتی که یادم میاد خودارضایی می کردم.حدودا از 1 سالگی و تا االن که 08‬
    ‫سالمه. اما هیچ وقت نتونستم ترکش منم.فوق فوقش 8 هفته ولی بعد دوباره شروع می‬
     ‫کنم.شاید باورتون نشه ولی من هر روز این کارو میکنم به جز روزایی که مسافرت‬
    ‫هستیم.چشمام ضعیف شده.دیگه نمیتونم تمرکز کنم.احساس میکنم اندام تناسلیم پیر و‬
‫چروکیده شده.خیلی زود عصبانی میشم.دیگه از این وضعیت خسته شدم.من همه راهها رو امتحان‬
                      ‫کردم ولی جواب نمیده.تو رو خدا کمکم کنید‬
                                      ‫‪۲۲/۰۱/۵۸ - ۵۵:۸۰nazanin‬‬
                                                     ‫6‬
                                                     ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫این کار اصال چیه فقط لذت می بردم..‬      ‫من از 88 سالگی این کارو می کنم. اما نمی دونستم‬
  ‫کردم نشد ترک کنم... نهایتش 3 ماه‬       ‫بعد ها فهمیدم که گناهه و ضرر داره. اما هر کاری‬
 ‫اصال فکر می کنم به خاطرش از خدا دور‬      ‫اما بیشتر نه. هر بار با گریه و زاری توبه کرد..‬
 ‫فهمیدم خیلی ها مثل منند.. دیگه نمی‬       ‫شدم. ترکش خیلی سخته... االن که نظر همه رو خوندم‬
                         ‫دونم چی کار کنم.. خسته شدم... خجالت می کشم....‬
                                          ‫‪۲۲/۰۱/۵۰ - ۰۵:۰۱saeed‬‬
                                                         ‫1‬
                                                         ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
‫اگر خود ارضایی ایقدر مضر میباشد چرا در مملکت ما از سن 38 سالگی مدارس اقدام به اطالع‬
     ‫رسانی در مورد مضرات این پدیده نمیکنند آیا نسل آینده کشور برایشان مهم نیست‬
                                        ‫‪۲۲/۰۱/۵۰ - ۰۸:۰۵behnam‬‬
                                                         ‫1‬
                                                         ‫5‬
                                                     ‫پاسخ‬
                                             ‫‪mamnoon khub bud‬‬
                                         ‫‪۲۲/۰۱/۵۰ - ۰۰:۵۰Mariam‬‬
                                                         ‫2‬
                                                         ‫1‬
                                                     ‫پاسخ‬
   ‫دوستان عزیز این اطالعات منبع موثق علمی ندارد بهترین روانشناسان معتقدند که خود‬
 ‫ارضائی شاید گاهی اوقات که انسان نمیتونه ارتباط جنسی داشته باشد تنها راه باشه شما‬
 ‫جوانید ( من جوان نیستم) اصال نگران نباشید- اگر این به صورت یک عادت دائمی باشه آزار‬
                     ‫ٌ‬
‫دهنده میشه ولی بهترین کار برای تخلیه ی هر نوع انرزی فقط ورزش هست از شنا غافل نشوید‬
                                         ‫!!‬
                                          ‫۲۸:۰۵ - ۵۸/۱۰/۲۲‬    ‫مری‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
  ‫سالم بچه ها من اولین باریه که چنین مطنی در مورد حودارضای می خونم.خیلی برام جالب‬
  ‫بود.چون تمام این عالیمی که با خورارزایی بوجود میاد قبل از اینکه این کارو ترک کنم‬
 ‫داشتم.اما نمیدونستم دلیلش چیه. واسه دوستایی که می خوان ترک کنن راه خودمو پیشنهاد‬
  ‫می کنم.اوال اینکه وقتی میرین حموم یا وقتی واسه لباس عوض کردن لخت می شین خیلی به‬
 ‫اندامتون نگاه نکنین.سعی کنین مخصوصا وقتی تو حموم لختین یاد سکس یا عکسایی که دیدین‬
  ‫نیوفتین.حواس خودتونو(گر چه واقعا میدونم بعضی وقتا خیلیییییی سخته) پرت کنین. سعی‬
   ‫کنین وقتی خونه خالیه اینترنت نرین و عکسای سکسی نبینین.حتی حمومم نرین. اگه ‪bf ,gf‬‬
 ‫دارین سعی کنین در حد ‪ just friend‬باشین با هم.چون مهمترین دلیلش همون حرفاییه که میزنین‬
    ‫با هم.دلیل خود من ‪ bf‬ای بود که باهاش بودم.البته ما فقططططط در حد دست دادن بود‬
 ‫رابطمون.اما اس ام اسامون نه!!!! امیدوارم تونسته باشم کمکتون کنم. من خیلی سخت ترک‬
            ‫کردم.اما تمام راه کارایی که باعث موفقیتم شد رو سعی کردم بنویسم.‬
                                          ‫‪۲۲/۰۱/۸۸ - ۰۸:۵۵ramin‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫9‬
                                                     ‫پاسخ‬
‫‪man ta hamin yek saate pish hamash dombale sithaye seksi boodam va khod erzaee mikardam ,khaste shodam‬‬
   ‫‪vali bel akhare tasmim gereftam bejaye serche site sexy siti dar hamin bare serch konam ,kheyli estefade‬‬
            ‫‪kardam ,vali ino bedoonin tarke in kar bekhoda az tarke etiad be har mavadi sakht tare‬‬
                                          ‫۱۸:۰۰ - ۰۸/۱۰/۲۲‬    ‫هستی‬
                                                      ‫21‬
                                                      ‫62‬
                                                     ‫پاسخ‬
                    ‫سالم من واقعا به کمک احتیاج دارم لطفا کمکم کنید ممنون.‬
                                         ‫۰۰:۵۵ - ۰۸/۱۰/۲۲‬    ‫فریبا‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫به نظر من خود ارضای چیزه بدی نیست اگر در انجامش زیاده روی نشه من از 0 سالگی دارم‬
 ‫این کارو انجام میدم و تا االن که 18 سالمه هیچ مشکلی پیدا نکردم حتی به دکتر زنان هم‬
                            ‫مراجعه کردم هیچ مشکلی ندارم‬
                                ‫۸۵:۸۰ - ۳۸/۱۰/۲۲‬  ‫شیال‬
                                            ‫2‬
                                            ‫2‬
                                          ‫پاسخ‬
                          ‫سالم مرسی از مقالتون خیلی خوب بود‬
                                ‫۰۰:۵۰ - ۳۸/۱۰/۲۲‬   ‫علی‬
                                            ‫1‬
                                          ‫4621‬
                                          ‫پاسخ‬
                                 ‫از فردا ترک می کنم.‬
                                ‫‪۲۲/۰۳/۰۵ - ۰۰:۸۱sayeh‬‬
                                            ‫2‬
                                            ‫2‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫واقعا روشهای خوبی برای جذب مخاطب داره این سایت.. روشهای انزال و خودارضایی و ...‬
‫متاسفم که تا االن وقتم رو با این مطالب پوچ سایت پر کردم.. تو این مملکت به کدوم مشکل‬
‫جوان ها پاسخ درست داده شده که این دومیش باشه......جوانهای عزیز هر چیز حتی عبادت هم‬
 ‫بصورت افراط ضرر داره .. نگران نشید ..گناه هم نکردید.. حاال مگه تمام زندگی شما طبق‬
 ‫نظرات فروید بوده که این مورد رو اطاعت نکردید..تو شرایط فعلی جامعه سرکوب شده ما هر‬
  ‫کاری که بهتون آرامش میده انجام بدید در صورتی که به دیگران آسیب نرسه..بیماری هم‬
 ‫نیست که اسم معتاد و... روش میزارین.. من متاهلم و نیازی ندارم اما جوانی که موقعیت‬
 ‫ازدواج نداره یا امکان داشتن شریک جنسی نداره جدی ترین نیازش همینه تا فکرش درست کار‬
                        ‫کنه.. زندگی که همش نماز و روزه نیست..‬
                                ‫۸۸:۲۰ - ۰۰/۳۰/۲۲‬  ‫آزی‬
                                           ‫2‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫سالم مطالب مفیدی بود ولی اگر کسی نتونه خودشو کنترل کنه چی ؟؟؟؟؟؟ باید چیکار کنه ؟‬
                           ‫لطفا کمک کنید... ممنون می شم‬
                               ‫۳۸:۸۵ - ۲۰/۳۰/۲۲‬   ‫قلیدون‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫آقا برید کنار .... انقالبه انجام شد .... فردا با دلی سرشار از زندگی از خواب بلند‬
 ‫میشم .... سعی میکنم به چیزای خوب فکر کنم... ولی خداییش خودارضایی رو از من نگیرید‬
  ‫... من و اون االن با هم رفیق شدیم ...من به درک اما اگر اون تنها بشه افسرده میشه‬
  ‫وا... حداقل خیالم راحته اگر من ولش کنم ، هستند خرهایی دیگه که ادامش بدن... آخیش‬
        ‫خیالم راحت شد، گفتم من ترک کنم بدبخت بیچاره تنها میمونه دپرس میشه...‬
                                ‫۳۸:۱۰ - ۰۰/۳۰/۲۲‬   ‫حمید‬
                                            ‫2‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫با تشکر از مطالبتون.لطف کنید راه درمان عوارض خودارضایی مثل انزال زودرس را بگین یا‬
                  ‫بگین به چه پزشکی و با چه تخصصی باید مراجعه کرد؟‬
                               ‫۵۰:۵۰ - ۰۰/۳۰/۲۲‬   ‫مهندس‬
                                           ‫11‬
                                            ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫خودارضایی کار مذخرفی هستش. اگه کسی بتونه ترک کنه هنرمند بزرگیه. من چندین بار ترک‬
  ‫کردم اما واقعا ماندگار ترین ترک 1یا3 سال طول کشید تا اینکه سن نزدیک به ازدواج و‬
 ‫خواستگاری رسید اما کنسل شد و دوباره متاسفانه ..... در ضمن فقط با اعتقاد به خدا و‬
 ‫اراده شخصی میتونیم ترک کنیم.... من حاضرم تجربیات خودم رو به دوستان منتقل کنم شاید‬
                            ‫خودم هم روش جدیدی یاد بگیرم‬
                                ‫۳۰:۸۰ - ۰۵/۳۰/۲۲‬   ‫مجید‬
                                            ‫0‬
                                             ‫2‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫آدم هایی که این کار و می کنن به مرور زمان آلت تناسلی شان بسیار حساس می شود و همه‬
‫اعصاب متصل به آن براثر کارکرد زیاد حساسیت خود را از دست می دهند ودر زمانی که اقدام‬
‫به نزدیکی با جنس مخالف انجام می دهند هیچ لذتی از سکس نمی برندو زود ارضاء می شوند و‬
  ‫بعد از مدتی جنس مخالف که حتما همسر طرف مقابل خواهد بود از سکس با طرف مقابل لذت‬
  ‫نخواهد برد و این زمان موجب کم شدن عالئق و محبت ها خواهد شد من دوستی داشتم که در‬
‫زمان مجردی بسیار این کار را می کرد و تعریف می کرد در اولین تماس جنسی با همسرش همین‬
  ‫که خواست عمل دخول انجام بگیرد منی از او خارج شد او تعریف می کرد برای اینکه جلوی‬
 ‫همسرم کم نیاورم مجبور بودم قبل از هم بستر شدن با همسرم خود ارضای کنم بعد به بستر‬
   ‫بروم این راه هم جواب نداد چون در عرض کمتر از یک ماه انقدر ضعیف شده بودم که با‬
‫کوچکترین سرما ویا گرما و کمترین بی خوابی مریض می شدم و حتی کمردردهای بسیار شدید می‬
 ‫گرفتم ودر نهایت کمتر از شش ماه زندگی سرد وسرد تر می شد تا اینکه یک روز همسرم گفت‬
 ‫ما بدردهم نمی خوریم زیرا او یک مرض روانی بود که نمی توانست کنترل اعصاب تناسلی اش‬
‫را در دست داشته باشد دوستان عزیزی که این متن را می خوانید نمی خواهم شما را بترسانم‬
 ‫همه انسان ها به جرات بگویم که این کار را کرده اند واگر کسی بگوید که او این کار را‬
  ‫نکرده با ید بگویم که دروغ می گوید من خودم هم این کار رو کردم ولی بدلیل اینکه از‬
‫عواقب آن می ترسیدم کم کردم اگر همین امروز اقدام به عدم خودارضایی کنید پیروز و موفق‬
  ‫هستید فردا خیلی دیر است تو رو به خدا اگر به فکر آینده تان هستید این کار رو خیلی‬
 ‫خیلی کم کنید و با دوستان صمیمی خود در این مورد به طور موثر صحبت کنید و صبح که از‬
 ‫خواب بیدار می شوید بگویید امروز روز دیگری است و فکر خود را ازاین مسیر دور کنید به‬
 ‫امید روزی که از یک ماه فقط یک یا دوبار این کار رو بکنید.و بعد بکلی این عمل از بین‬
                                        ‫برود.‬
                                 ‫‪۲۲/۰۳/۵۰ - ۰۰:۵۰sara‬‬
                                             ‫1‬
                                             ‫8‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫من توو چند تا سایت دیگه خونده بودم خودارضایی در دختران به مرور زمان میتونه باعث‬
                   ‫اسیب رسیدن به پرده ی بکارتم بشه.یعنی درسته؟:‪S‬‬
                               ‫‪۲۲/۰۳/۵۰ - ۵۵:۵۱pashemon‬‬
                                             ‫1‬
                                             ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
‫مرسی وخیلی عالی بود . من خودم از بچگی این کار کثیفو میکردم ولی خوشبختانه یه دوماهی‬
    ‫هست تو ترکم چند بار هم تا لب مرز رفتمو برگشتم.ولی با خوندن این مطلب دیگه به‬
 ‫هیچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ وجه سراغ این کار کثیف نمیرم.انشاهللا بازم ازین مطالب تو‬
                                  ‫سایت بزارین ممنون‬
                           ‫۸۱:۵۰ - ۰۵/۳۰/۲۲‬  ‫محمد از اصفهان‬
                                           ‫0‬
                                           ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
                                 ‫سالم.خیلی خیلی تشکر‬
                           ‫۰۰:۵۵ - ۰۵/۳۰/۲۲‬  ‫محمد از اصفهان‬
                                           ‫1‬
                                           ‫6‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫سالم تشکر از شما که به فکر ما جوان ها هستی .راستی من از اصفهان هستم اگر کسی در این‬
                       ‫جا از اصفهان هست به من یه ایمیل بزنه‬
                                ‫‪۲۲/۰۳/۵۲ - ۰۵:۵۲pe6awa‬‬
                                             ‫0‬
                                             ‫2‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫نمیدونم چی بگم ولی مقاله ی جالبی بود و من بی خبر از همه جا با خوندنش خیلی شکه شدم‬
 ‫اونقدر که دچار وسواس شدم من 11 سالمه و شاید بگم از 88 یا 18 سالگی این کار و میکردم‬
  ‫و دیگه قول دادم که ترک کنم و 38 روز میشه و قول هم میدم که خودمو بسازم اره خودمو‬
                              ‫باز میسازم چون من میتونم‬
‫اره...............................................................................‬
                       ‫.............................من میتونم‬
                             ‫‪۲۲/۰۳/۵۰ - ۰۲:۸۸pesare khoob‬‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫‪2khtar khanoom ha be in matlab tavajoh konan ke man kheili az 2khtar ha ro mishnasam ke ba in kar bekarat e‬‬
    ‫‪khdeshoon ro az dast dadan, chon vaghean kontoroleshoon az dast kharej mishe, mataleb ro 70% taeed‬‬
 ‫‪mikonam ama eghragh zeadi shode, kasaee ke badansazi kar mikonan hatman bayad bezaran kenar, ama agar‬‬
‫‪kasi raje be gonah boodane in kar chizi nadoone va 2chare azab vejdan nashe, asarate ravani e khod erzaee ro‬‬
    ‫‪ta 80% kahesh mide , akharin harf ham inke vaghty in karo nemikonam rabete am ba girlfriend am kheili‬‬
                                   ‫‪behtare!!! mamnoon movaffagh bashin‬‬
                                        ‫‪۲۲/۰۳/۵۰ - ۰۰:۸۸kiarash‬‬
                                                        ‫1‬
                                                        ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫خوبه البته نمیشود این کار را به طور کلی ترک کرد اما میشود کنترل کرد ، اما کال آدم‬
  ‫افسوس میخوره که در سامانه آموزشی ما درس های سکسی هیچ جایگا هی نداره ، بزرگترین‬
‫مشکالت سکسی ما به نظر من این به اصطالح حجب و حیای افراطی هست که باید روی این قسمت از‬
 ‫جامعه خیلی بیشتر کار بشه .در هر حال ممنون از مقالتون اما یه کمی باید بیشتر تحقیق‬
 ‫بشه تا فرد بدونه که این کار رو نمیشه به طور کامل سرکوب کرد چون قسمتیش طبیعیه اما‬
‫میشه کنترلش کرد تا وتی نتونست کامال سرکوبش کنه دچار اختالالت ذهنی و احساس شکست خوردگی‬
                                         ‫نشه.‬
                                        ‫86‪۲۲/۰۳/۸۸ - ۰۰:۸۱venus‬‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
  ‫اینکار بدترین عادتیه که دارم یه سالی ترک کردم وبرای اینکه کامل فراموش کنم بی اف‬
  ‫گرفتم اما خیلی آدم سکسی بود بدتر شدم ژس امتحان نکنین چون بدترمیشه باهاش بهم زدم‬
                               ‫حاال تو ترکم دعام کنین‬
                                       ‫‪۲۲/۰۳/۸۸ - ۵۰:۱۱lmaryam‬‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫1‬
                                                    ‫پاسخ‬
  ‫‪manam in karo mokonam va bekaratamo az das dadam chi kar konam mikham ezdevaj konam javabamo be‬‬
                                           ‫‪emilam bedid‬‬
                                        ‫۰۰:۵۵ - ۰۸/۳۰/۲۲‬    ‫آرمیک‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫مزخرف!یه پیشنهاد می کنم به همه کسایی که از این نظریه دفاع می کنن!و این حرفا رو جدی‬
 ‫می گیرن!تو مقاله باال به جای خود ارضایی بزارید(سکس)!!می بینین؟به نظر شما سکس باعث‬
  ‫اینهمه بدبختی که اینجا نوشته می شه؟ از نظر پزشکی خودارضائی هیچگونه(تاکید می کنم‬
‫هیچگونه)عوارضی نداره.تنها در یه حالت و اون استمرار زیاده.هر کاری زیاده رویش بده پس‬
   ‫نمی شه گفت چون ممکنه بازم انجام بدم انجام نمی دم!چون باید انجام داده بشه.برای‬
 ‫اعینکه نقاط حساس بدن خودتون رو بشناسید.برای اینکه بدونید تو سکس دقیقا چه نوعیش رو‬
‫دوست دارید.برای اینکه دیگه پس زمینه ی همه فکرا و کاراتون سکس نباشه! مقاله ی باال هم‬
   ‫تنها از نظر مذهبی به این مسئله نگاه کرده.شما هم فقط کافیه یه خورده فکر کنید.به‬
  ‫حرفای کسایی که از این مقاله طرفداری کردن دقت کنید؟بدون هیچ دلیل و مدرک علمی فقط‬
   ‫دشنام می دن و بیخودی شلوغش می کنن. من راه حل ساده ای دادم! گفتم فقط به جای خود‬
 ‫ارضایی کلمه سکس رو جایگزین کنین! من اینجا گذری اومدم .کسی خواست جواب بده میل بزنه‬
                         ‫میام همینجا جوابشو می دم شاد باشید‬
                                        ‫‪۲۲/۰۳/۸۲ - ۰۸:۵۰raamin‬‬
                                                        ‫2‬
                                                        ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
        ‫این مطالب چندان سند علمی ندارد.و اغراق گویی شده.و باعث وحشت افراد شده.‬
                                        ‫۱۵:۵۵ - ۰۸/۳۰/۲۲‬    ‫سامان‬
                                                      ‫1‬
                                                      ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫باسالم. دراین مورد شکی نیست که خودارضایی کار درستی نیست ودر نظرات دوستان اون عده ای‬
 ‫که این مقاله رو باور ندارند بدیهی که نمیتونن این فاجعه رو ترک کنن این در صورتی که‬
‫خود این دوستان عقال و قلبن میدونن این کار بدهست البته زمانی که اثار منفی این ترازدی‬
  ‫رو درک کردن ولی چون نمیتونن ترک کنن نمیخوان باور کنن. به نظرمن بهترین راه درمان‬
 ‫اینه که اطالعرسانی شه تانوجوان از اغاز دوره جوانی مطلع بشن. واین کار ممکن نیست جز‬
 ‫اصالح 8سری مساعل دینی از مساعل اجتماعی که دولت باید دراین مورد استثنا قاعل بشه و‬
 ‫این کارو اگر تو رسانه نمیکنه تو کتابای درسی از اول راهنمایی انجام بده. متاسفانه‬
 ‫ادغام 8سری مساعل دینی نسبت به مساعل و هنجارهای اجتماعی که نمیخوام وارد این بحثا‬
 ‫بشم باعث که جوانهای ما از نوجانی نفس ودر نهایت جسم رو به انحطاط میکشونن. اگر این‬
  ‫راه محقق نیست بهترین راه اطالعرسانی والدین ازدوره بلوغ فرزندان به اونها میباشه‬
 ‫وگرنه... البته ناگفته نماند نویسنده این مقاله در مضمون مقاله با ایده نفی مطلق با‬
                 ‫استنباط از مساعل دینی افراط کرده. با تشکر سامان‬
                            ‫۱۸:۸۵ - ۸۰/۰۰/۲۲‬   ‫یه کسی مثل بقیه‬
                                              ‫0‬
                                              ‫1‬
                                             ‫پاسخ‬
‫سالم با خوندن مقاله و نظرات میشه گفت مطلب کامل و خوبیه کاش می شد افراد رو زودتر از‬
 ‫این موضوع مطلع کرد. همه ما که این مطلب رو می خونیم در قبال دیگران مسئولیم وباید‬
‫اطالع رسانی کنیم. خوب یا بد؟!چون متاسفانه خیلی ها از این حاالت اطالعی ندارن و نا خود‬
                       ‫آگاه و از سر غریزه وارد این مسیر میشن.‬
                               ‫‪۲۲/۰۰/۰۸ - ۵۵:۸۰devils & angels‬‬
                                                ‫0‬
                                                ‫1‬
                                             ‫پاسخ‬
  ‫سالم به همگی . با دیدن و خوندن نظرات دوستان میشه گفت این مقاله 998% نه 00% مورد‬
‫قبوله .من یه چند روش برای ترکش تسیه میکنم 8- خودتونو گول نزنید که اره کسی نیست اره‬
 ‫اخرین بارم دیگه . خدا اخرین بارمه مهم اینا نیست مهم اینه که خودتونو گول نزنید ادم‬
 ‫که به خودش دروق نمیتونه بگه به خدا دروق میگه. 1- میگن اگر از پله ای رفتی باال باید‬
‫همون تور بیای پایین نمیشه یه دفه پرید چون پاهات میشکنه پس پله پله ترکش کن .امروز 7‬
  ‫بار خود ارزایی کردی فردا کمترش کن .این روش برای ترک اعتیاد به هر چیزه.3- بعد از‬
 ‫اون 1 روش روش نهایی من اینتوری ترکش کردم بعد از اون 1 روش رفتم جلوی ایینه شروع به‬
  ‫انجام خود ارزایی کردم از دیدن قیافم و طرز ایستادنم حالم به هم خورد 8 سانیه فکر‬
                      ‫کردم که نه دیگه بسه .شیطونه درونم کشتم...‬
                                   ‫‪۲۲/۰۰/۰۱ - ۰۰:۸۳ s‬‬  ‫آرش‬
                                               ‫0‬
                                               ‫1‬
                                             ‫پاسخ‬
    ‫سالم اول از همه بگم مسوول محترم سایت،این چه طرز مقاله نوشتنه؟پر از غلط!؟؟؟؟‬
  ‫پاراگراف آخر عادات رو "آدات "نوشتید! بعالوه مطالب خیلی از هم گسیخته اس .بهتر بود‬
    ‫تمام جمالتی که کمی بی ربط به هم هستن رو پشت هم قطار نمیکردید و یه بار از اول‬
 ‫میخوندید.هرچند اصل پرداختن به این موضوع خوب بود. دوم اینکه اگه میشه جایی برای درج‬
   ‫سن و مدرک افراد کنار اسمشون بذارید تا آدم مجبور نشه نظر کوچولوهایی که میگن تو‬
  ‫رساله نوشته گناه کبیره اس رو بخونه! عزیزم تو رسالتو ادامه بده.(فقط تا تهرانپارس‬
  ‫نری!) سوم این مساله همونطور که بعضی از سروران من هم گفتن اگه افراطی نشه و زندگی‬
  ‫آدم رو مختل نکنه(مثل هر اعتیاد دیگه ای).مشکل کور شدن،سوراخ شدن مغز و...رو ایجاد‬
  ‫نمیکنه! من خودم میشناسم آدمهایی رو که در جوونی اینکارو کردن و االن بچه های سالمی‬
‫دارن. چهارم اینکه فقط من شاخ در آوردم خانم ها چجوری از 3-1 سالگی اینکارو میکنن!!.و‬
     ‫اساس ً همه خانمهای باکره با وجود بسته بودن واژن مثل آقایون به اوج لذت جنسی‬
                                        ‫ا‬
    ‫میرسند؟!!ضمن ً آفرین به ناهید،لیال ،سیاوش،مرجان،مرتضی و اکبر. و در انتها اگه‬
                                    ‫ا‬
   ‫ایشاا... مثل بعضی ها که میخوان این قضیه رو بکلی سرکوب کنن! فکر نکنیم،بهتره ،‬
  ‫ارتباط هر کس با شریک جنسی خودش که مسلم ً بینشون یه حداقل عالقه ای وجود داره و با‬
                      ‫ا‬
  ‫رضایت طرفین انجام میشه (که میشه همون صیغه شما رسالتیا اگه نمیگید عربی بخونین!)‬
                                     ‫صورت بگیره.‬
                                   ‫۱۸:۵۵ - ۰۰/۰۰/۲۲‬   ‫علی‬
                                               ‫2‬
                                               ‫0‬
                                             ‫پاسخ‬
  ‫واقعا متاسفم خود ارضایی از نظر سیستم جنسی هیچ فرقی با سایر روشهای ارضا ندارد به‬
 ‫دوتان توصیه میکنم یه سایتهای پزشکی از جمله /‪ i http://www.iransalamat.com/forum‬سر بزنند و‬
                              ‫اطالعات صحیحی وعلمی دریافت کنند‬
                         ‫۵۰:۸۵ - ۲۰/۰۰/۲۲‬  ‫به هر مزخرفی توجه نکن‬
                                             ‫1‬
                                             ‫1‬
                                             ‫پاسخ‬
                        ‫برای باال بردن آمار سایت مقاله خوبی بود‬
                                ‫۲۱:۵۵ - ۰۰/۰۰/۲۲‬   ‫مینو‬
                                            ‫1‬
                                            ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫این مقاله مورد قبول اکثر افرادی که اونو مطالعه کردند بوده. من هم اونو قبول دارم‬
     ‫چون مضراتش رو دیدم.و فکر میکنم کسانی که اونو رد میکنند به این رفتار دچار‬
   ‫نیستند.اما مطلب اصلی ترک این رفتاره که خیلی خیلی سخته.به آرش ‪ s‬و همه افرادی که‬
  ‫اعتقادات مذهبی و رساله و این جور چیزا رو مسخره میکنن می خوام بگم من چندین و چند‬
 ‫بار برای ترک اقدام کردم و موفق نشدم تا اینکه متوجه شدم از نظر دینی گناه است و از‬
‫جمله کارهایی است که به دلیل آسیب رساندن به بدن حرام شده فقط از اون روز به بعد و با‬
   ‫اون پشتوانه ترکش کردم. خوشحالم از این کار . اما از شما می خوام اگر راه و روشی‬
  ‫دارید به ما رسالتی هاهم یاد بدید. من با اعتقاد به چیزی که از نظر شما خرافاته به‬
                         ‫مقصد رسیدم شما با چی به مقصد میرسی.‬
                                ‫‪۲۲/۰۰/۵۰ - ۰۸:۱۰Amir‬‬
                                            ‫0‬
                                            ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
‫سالم واقعا" عالی بود ولی احساس میکنم برا من که در سن حدود 81 سالگی این مقالرو خوندم‬
‫و در حال ازدواج هستم تا حدودی دیر شد باشه !!!!!!!!! آیا شما آدرسی از این مراکزی که‬
         ‫بتوانن کمکم کنن تا این اشتباه واقعا" بزرگ جبران کنم؟ بازم متشکرم‬
                                ‫۱۱:۸۰ - ۰۵/۰۰/۲۲‬   ‫رضا‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫با سالم. من هم به این عمل معتاد بودم و مضراتی مثل بیحالی و ریزش مو را تایید صد در‬
   ‫صدی می کنم و هر بار بعد از انجامش توبه می کردم و از خدا پوزش می خواستم و خیلی‬
 ‫اوقات هم اشک می ریختم. اما بعد ها فهمیدم که این عمل اضطرابم را در حقیقت از بین می‬
  ‫برد و من هم چون مشکالت خانوادگی فراوان داشتم و تنهای مطلق بودم به این عمل دست می‬
 ‫زدم. بنابراین پیش یک روانپزشک رفتم. تا آن وقت فکر می کردم به خاطر این کار است که‬
 ‫حافظه ام را از دست می دهم و جوش صورت می زنم ولی معلوم شد افسردگی بسیار شدید دارم.‬
‫هر چه قرص های ضد افسردگی موثر تر می افتاد، این عمل از من کم تر سر می زد و حافظه ام‬
‫را هم به دست آوردم و چون قبال برای جوش هایم زیاد به پزشک مراجعه کرده بودم و داروهای‬
‫تجویز شده کمترین نتیجه ای نداده بود اما مدتی بعد از مصرف قرص های افسردگی، جوش هایم‬
 ‫خوب شد و پس از خواندن کتاب هایی مثل "از حال بد به حال خوب" کامل خوب شدم. قصدم این‬
‫بود که اگر شما خودتان را اجبار کنید به این که حتما و حتما باید استمنا یا استشها رو‬
  ‫ترک کنم ( سیاست چکشی) احتمال کمی هست که نتیجه بگیرید اما اگر دلیل و زمینه ای که‬
 ‫باعث شده شما به این کار روی آورید مثل تنهایی، دیدن فیلم های س*ک*س، اضطراب و... را‬
  ‫پیدا کرده و در جهت رفع آن تالش کنید مطمینا نتیجه ی بسیار بهتری می گیرید... هم در‬
                           ‫زندگی و هم برای ترک این عادت.‬
                                 ‫۸۸:۰۵ - ۵۵/۰۰/۲۲‬   ‫م‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫صد رحمت به "جوانان چرا"ی ملعون و خدانشناس که درد و رنج و عذاب احساس گناه رو در رگ‬
‫و پی و استخوان ما جوانان دهه 91 گذاشت.این نوشته هم دست کمی از اون نداره که بدتر هم‬
 ‫هست.بهتره برای اطالع بیشتر در مورد خودارضایی به مقاالت علمی و تحقیقات گسترده ای که‬
   ‫توسط دانشمندان غربی صورت گرفته و به وفور در اینترنت قابل پیدا کردن هست مراجعه‬
‫کنید.من با هر پزشکی که صحبت کردم (شاید بیش از 98 پزشک ارولوژی) گفتند خودارضایی ضرر‬
  ‫جسمی نداره.اما مدیریت مسائل روحیش و روانی اش با خود شخصه.این کارها و این ایجاد‬
 ‫احساس گناه و اضطراب و تشنج در جوان ها هم دیگه قدیمی شده.االن صحت و سقم همه چیز رو‬
   ‫گوگل با نوشتن و تایپ چند کلمه و فشار دادن اینتر بهتون میگه.می تونید برید و از‬
‫دنیایی از اطالعات استفاده کنید و هیچ وقت ذهنتون رو با ایجاد احساس گناه آدم هایی مثل‬
 ‫نویسنده این به اصطالح مقاله بیچاره نکنید.هر چی که این آقا ادعا کرده دقیقا نقیضش هم‬
 ‫موجوده بهتره برید و خودتون با منطق و خرد خودتون قضاوت کنید و بخاطر تنبلی در تحقیق‬
 ‫بیشتر بویسله این نانویسنده گمراه و بخصوص افسرده،دارای احساس گناه،دچار مسائل مختلف‬
               ‫روحی و بحران های روانی و جسمی و خالصه "خر" نشید!متشکرم!‬
                                ‫۱۵:۸۰ - ۰۵/۰۰/۲۲‬   ‫دوست‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
                                ‫سالم. این اشتباه است.‬
                               ‫۰۸:۰۰ - ۱۵/۰۰/۲۲‬   ‫احسان‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫2‬
                                                   ‫پاسخ‬
‫مقاله شما بسیار نادرست بود. از شما بعید بود بدون تحقیق این مقاله رو کپی کنید. اصوال‬
‫ً‬
   ‫امروزه خود ارضایی از نظر علمی بسیار تبلیغ و توصیه می شه. خود ارضایی بهترین راه‬
 ‫برای ارتباط هر کس با ساختار جنسی خودش و فهمیدن راههایی که از اون لذت می برست و به‬
‫طور خاص با توجه به اینکه خانمها کمتر این کار رو می کنن امروزه در برنامه های آموزشی‬
 ‫مدارس کشورهای پیشرفته این امر به شدت توصیه می شه تا هم جلوی حاملگیهای زودرس گرفته‬
  ‫بشه هم خانمها با لذتی که می تونن در سکس ببرن آشنا بشن و با خودشون راحت باشن برای‬
                              ‫آقایان هم بسیار مفید است.‬
                                         ‫‪۲۲/۰۰/۵۰ - ۰۵:۸۰sher‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫.‪Harchi goftin mesle tarshaye maskhareye mazhabi,joz ehsase gande gonah hich faydei nadare,man d ar u.s‬‬
            ‫‪zendegi mikonam va in amr dar afraadi ke emkane rabeteye sex nadaran ,tabligh mishe‬‬
                                      ‫۰۰:۸۰ - ۰۵/۰۰/۲۲‬   ‫یک دوست‬
                                                    ‫1‬
                                                    ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫به نقل از دکتر سید حمید سجاد : می توانست طوری بنویسد که برای اهل فن باعث خنده نمی‬
                                        ‫شد...‬
                                       ‫۸۰:۱۰ - ۰۵/۰۰/۲۲‬    ‫پریسا‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
   ‫من میخواستم بدونم خود ارضایی ممکنه باعث چاقی هم بشه؟ اگه ممکنه در این باره هم‬
                               ‫مطلبی بنویسین. ممنون‬
                                       ‫۳۰:۰۰ - ۰۵/۰۰/۲۲‬    ‫س . ح‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫سالم خدمت همگی نمیدونم کسی اینو میخونه یا نه ... من از 38 سالگی تا االن که 31 سالمه‬
 ‫این کار رو انجام میدادم , این مقاله رو خوندم ولی باور کنید چندان روم تاثیر نذاشت‬
 ‫بس که به این کار اعتیاد پیدا کردم ... چیزی که روم خیلی تاثیر گذاشت همین نظرت شما‬
‫عزیزان بود , واقعا متحولم کرد دیدم اینهمه از دوستان به این مشکل دچارن و اینهمه ضرر‬
  ‫و زیان دیدن واقعا از اون روز با خودم عهد بستم دیگه سمتش نرم و کامل گذاشتمش کنار‬
   ‫االن حدودا 91 روزی میشه ... امیدوارم خدا هم کمکم کنه دیگه برنگردم سمتش شما هم‬
  ‫میتونید فقط کافیه اراده و بخواید و اینو هم بدونید که هیچ چیزی غیر ممکن نیست پس‬
                ‫هممون میتونیم این کار رو ترک کنیم موفق و پیروز باشید‬
                                        ‫‪۲۲/۰۰/۸۵ - ۵۸:۰۵sasan‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫با سالم.واقعا متشکرم از اینکه این اطالعات مفید و با ارزش را در اختیار من و امثال من‬
 ‫قرار دادید .من برای ترک این عادت میتونم توصیه کنم که:یکدفعه کاری از پیش نمیره شما‬
 ‫باید ابتدا بعد از 1روز (البته هر چقدر که میتونیدمقاومت کنید)سپس 1 روز .سپی بعد از‬
 ‫یک هفته ..1هفته ...اکثرا بعد از گذشت 91 روز دیگر سمت این مساله نرفته اند و اگر هم‬
 ‫احساس نیاز کرده اند با این مساله به طرق مختلف فراموش کرده اند(مثال کتاب خوانده اند‬
  ‫یا به خود گفته اند من برای چیزهای بهتری بوجود اومدم) به امید موفقیت برای تمامی‬
                              ‫عزیزان در تمامی عرصه ها‬
                                        ‫‪۲۲/۰۰/۸۸ - ۵۸:۰۱saeid‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫‪man khiyle khoshhalam ke chenin sayte ro dedam.in mataleb baraye man khiyle amozande bood.az shoma‬‬
                                      ‫.‪khiyle mamnonam ya haagh‬‬
                                        ‫‪۲۲/۰۰/۸۰ - ۵۵:۸۱maral‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫‪salam mamnoon az matlabetoon khanoomha va aghayooni ke be nazareshhon in mataleb mozakhraf miad va‬‬
   ‫‪inke miporsan ina az nazare elmi sabet shode hast ya na bayad khedmateshoon arz konam ke ye vaghtaee‬‬
    ‫92 ‪adam bayad az tajrobiate digaran estefade kone man az senin kodaki in karo anjam midadam va alan‬‬
     ‫‪salame vaghean zafe asab daram tapeshe ghalbe shadid daram va inke aslan ba jense mokhalef tahrik‬‬
  ‫‪nemisham va tanha az in rahe ke mitoonam erza besham va hamin masale baes shode ke az shoharam joda‬‬
    ‫‪besham chon moshkele jensi dashatm va alan 90% talaghha be khatere moshkelate jensie chizaee ke to‬‬
‫‪dadgahaye khanevade matrah mishe bishtaresh doroghe chon 2 taraf roshoon nemishe began moshkel az kojas‬‬
                                         ‫‪mamnoon az matalebetoon‬‬
                                         ‫‪۲۲/۰۰/۸۰ - ۰۰:۰۱sara‬‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫این عوارض کامال واقعیه من االن نزدیک3ماه که نکردم ترکش کنید ببینید چقدر حالتون عوض‬
                                         ‫میشه‬
                                         ‫‪۲۲/۰۰/۸۰ - ۵۵:۰۸'g do‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫من چه خاکی توی سرم بریزم؟ رفتم پیش یه روانشناس توصیه کردند به محض نیاز خود ارضایی‬
 ‫کنم من مونث 11 ساله و مجردم خیلی مقابلش مقاومت کردم اما دقیقا هفته ای یک بار توی‬
  ‫خواب رخ میده اینم بگم چند سالی بود تعادل هورمونی نداشتم و اصال این کاررو نمیکردم‬
‫االن 1 ماهه که این کاررو میکنم و کامال تعادل هورمونی دارم در ضمن وقتی مادر نیست باید‬
  ‫با زن بابا ساخت بعدشم من از شدت عذاب وجدان به روانشناس گفتم اونم توجیهم کرد که‬
   ‫خدای مهربون ممکن نیست منو به خاطر این کار تنبیه کنه چون توی شرایط اضطرار قرار‬
  ‫میگیرم و توی شرایط اضطرار انسان حتی مجاز به خوردن گوشت مرده است در ضمن گفتن چند‬
‫فیلم و عکس محرک تهیه کنم و زمان نیاز تماشا تا سراغ تخیالت جنون آمیز نرم . االن احساس‬
  ‫گناه نمیکنم اما هنوز هم میترسم در ضمن یک چیزی رو هم کشف کردم امکان نداره توی هر‬
‫بار خود ارضایی به اوج لذت برسی مگر اینکه بدنت آمادگیشو داشته باشه یعنی مواد مترشحه‬
‫ساخته شده باشه که حداقل یک هفته طول میکشه تا ساخته بشه پس امکان نداره ادم عاقل لذت‬
   ‫هفته ای یک بار رو خرابش کنه و کاری رو انجام بده که براش لذت نداره و به ارگاسم‬
‫نمیرسوندش. یک چیز دیگه توصیه اسالم برای عدم انجام این کار برای ازدواج توی سن پایینه‬
  ‫مثال دختر 0 ساله اما شما بگید کدوم دختری االن 0 سالگی شوهر میکنه؟ به قول یکی قبال‬
    ‫میگفتن دختر قبل از اینکه بالغ شه باید شوهر کنه اما االن دخترا دعا میکنن خونه‬
 ‫باباشون یائسه نشن. اما خواهشا اگه کسی نظر مخالف داره بگه که من شدیدا از عذاب جهنم‬
                                       ‫میترسم‬
                                         ‫‪۲۲/۰۰/۸۱ - ۵۵:۰۳nima‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
                                ‫سالم مرسی از مقالتون خیلی خوب بود‬
                                        ‫۰۰:۰۰ - ۱۸/۰۰/۲۲‬   ‫محمد‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
                 ‫لطفا بگید وقتی به جنس مخالف دسترسی نداریم چه باید بکنیم.‬
                                        ‫۰۱:۵۵ - ۳۸/۰۰/۲۲‬   ‫مهدی‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫‪salm‬مقاله 998 درسته من 8ساله مردمانو می خونمو عضوم اما به کسانی که می گن نمی تونن‬
‫به دلیل شرع با کسی باشن من می گم خداوند به تو عقل داده چیزی که انسانو با حیوان جدا‬
 ‫می کنه تو به عقلت مراجعه کن ببین با کسی که میخوایش سکس کنی بهتره یا خود ارضایی و‬
  ‫کدوم بیشتر لذت داره رسال رو بزار در کوزه آبشو بخور.18سالمه سکس نداشتم 8 ماه خود‬
  ‫ارضایی کردم رشتم تجربی و برای پزشکی می خونم 98 کتاب در مورد خود ارضایی خوندم و‬
                     ‫کتابایی رو که آقا امید گفتن کتابایه خوبیه‬
                                      ‫۰۰:۸۰ - ۰۸/۰۰/۲۲‬   ‫ابرااهیم‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫با سالم خدمت دوستان من پزشک ارولوژی هستم مطالب گفته شده پایه علمی دارد اما کامل‬
                 ‫نیست و نمی توان تمام مطالب ارائه شده را تایید کرد.‬
                              ‫02_‪۲۲/۰۰/۸۰ - ۵۰:۰۰saber‬‬
                                              ‫0‬
                                              ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
                                ‫‪salam kareton aliye bedrud‬‬
                                ‫۰۸:۰۵ - ۰۸/۰۰/۲۲‬   ‫مهدی‬
                                            ‫0‬
                                            ‫2‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫فقط ورزش، اونم بدنسازی احساس قدرت و سالمتی دائم حال بیشتری می ده تا اینکه یه لحظه‬
 ‫بخوای خودتو ارضا کنی. سعی کنید کنار بزارید و اصال بهش فکر نکنید . اگه خیلی بهش فکر‬
 ‫کنید داغون میشی . اگه هم این کارو کردید به راحتی می تونین جبران کنید . خود ارضایی‬
                           ‫بیشتر عواقب روحی داره تا جسمی‬
                                ‫۰۵:۵۰ - ۵۰/۲۰/۲۲‬   ‫امید‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫محتوای این داستان به قدری خرافه مذهبی داره که ارزش نظر دادن شخصی(چه برسد به علمی)‬
 ‫را هم نداره فقط باعث دلسوزی برای افرادی میشود که با وجود تمام محدودیتهای اجتماعی‬
       ‫با تأثیر پذیری از این عالمان بی علم در گیر گورستانهای افسردگی میشوند.‬
                               ‫۰۵:۰۰ - ۵۰/۲۰/۲۲‬   ‫پادشاه‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫از همگی ممنون که نظر دادن چون شاید نشه یه مقاله رو 998% رد و یا تایید کرد ولی با‬
 ‫خوندن نظرات سایرین خیلی چیزها دستگیر آدم میشه. من پسری 01 ساله و مجرد هستم. حدودا‬
  ‫از 18 سالگی این کارو انجام میدم. تعدادش از 3 بار در هفته تا شش ماه یکبار متغییر‬
 ‫بوده ولی چیزی که مشخصه اینه که بیشتر در زمان بیکاری اتفاق می افته. خوشبختانه برای‬
  ‫من عادت نشده و میتونم خودم رو کنترل کنم. من حدودا با 91% مطالب این مقاله موافقم‬
 ‫ولی مطمئنم که خیلی از فرصتها رو بخاطر مشغول شدن به این کار از دست دادم. هم عوارضی‬
‫رو که سایرین بهش اشاره کردن تجربه کردم و هم محاسن ترکش رو. توصیم به اونایی که تازه‬
  ‫شروع کردن و یا اصال شروع نکردن اینه که تا می تونن برای وقتشون برنامه ریزی کنن و‬
 ‫اوقاتشون رو صرف کارایی کنن که به کماالتشون اضافه کنه. شاید باور نکنین ولی مطالعه و‬
        ‫یا کسب یه مهارت جدید به همون اندازه لذت بخشه. پیروز و سر بلند باشید‬
                               ‫۰۰:۸۰ - ۸۰/۲۰/۲۲‬   ‫آزیتا‬
                                            ‫3‬
                                            ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
    ‫در مورد خانمها خیلی بی انصافس کردید.حتما خودتون امتحان نکردید.خیلی حال میده‬
                                ‫۸۰:۳۰ - ۸۰/۲۰/۲۲‬    ‫علی‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫سالم. خواهش میکنم راهنماییم کنید. من یکی دو ساعت فیلم وعکس نگاه میکنم شهوتم زیاد‬
    ‫میشه ولی خودمو ارضا نمیکنم . میخوام بدونم این کار چه مشکالتیرو واسه من داره‬
                                ‫۰۸:۳۰ - ۸۰/۲۰/۲۲‬   ‫محمد‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫سالم،من از این رقم مقاالت زیاد خوندم خیلی سعی کردم اما نشد میترسم اگه ازدواج کنم‬
  ‫همسرم به دلیل ارضاء نشدن به مردهای ... از همه خانوم هایی که این نوشته رامی خونن‬
                  ‫خواهش میکنم به من بگن احتمالش چه قدره؟؟؟؟؟؟/؟/‬
                                ‫۰۱:۸۰ - ۰۰/۲۰/۲۲‬   ‫درسا‬
                                            ‫2‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫می دونین چی از همه خنده دارتره؟؟ عنوان مقاله"بررسی خود ارضایی از نقطه نظر علمی"،‬
‫لغت علمی بودن و حکم به گورستان و تیمارستانی شدن ! دادن احساس گناه و ضعف و عاجزی به‬
    ‫این جوونهای بدبخت ایران ،بزرگترین کار غیرعلمی و غیر فنی دنیاست....طرح صحیح‬
 ‫مشکل(علت و عوامل) و ارائه راهکار عملی ممکن مطمئنا خارج از تخصص نویسنده این مقاله‬
                                   ‫است...متاسفم‬
                                 ‫۰۱:۲۰ - ۰۰/۲۰/۲۲‬  ‫مری‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
              ‫کامال مخالفم ولی بااین کنه اعتیادبه هرچیز مضر هست موافقم‬
                               ‫۰۱:۲۰ - ۰۰/۲۰/۲۲‬   ‫کیانفرد‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫سالم دوستان گلم . امیدوارم خوب باشین . من همه مطلبو خوندم . این بحث از 1 نظر میتونه‬
 ‫بررسی بشه 8: از نظر دینی و دوم از نظره جسمی و روحی از نظر دینی که تو بحثه من نیست‬
 ‫ولی مطمئنا یکی از گناههای کبیره هست . ولی از نظر جسمی و روحی باید بگم مضرات جسمیش‬
 ‫خیلی از آسیبهای روحیش کمتره . ولی اگه بخوام صادقانه بگم جوونای ما چاره ای جز این‬
‫ندارن . ما تو کشوری زندگی میکنیم که دوستی با جنس مخالف منع شده هو نوع ارتباط عاطفی‬
   ‫. لمسی منع شده . با توجه به وضع موجود شرایط ازدواج واسه خیلیا فراهم نیست اگه‬
 ‫بخواهیم صادقانه بگیم مشکل از ما نیست از وضع کشوره . شاید فکر کنین دارم همه تقصیرا‬
         ‫رو به گردن دیگران میندازم ولی یکم انصاف داشته باشین . موفق باشین‬
                                  ‫‪۲۲/۰۲/۰۰ - ۰۱:۸۱ali‬‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
                                   ‫جالب و مفید بود!‬
                                ‫۵۵:۰۵ - ۸۵/۲۰/۲۲‬   ‫محبوب‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
    ‫سالم مقاله خوبی بود اگر را های درمان آن رانیز در یک مقاله جدا به نشر برسانید‬
         ‫متشکرخواهم بود بخاطریکه تمام افراد تجربه از خود ارضایی داشته اند،‬
                                 ‫‪۲۲/۰۲/۵۸ - ۵۵:۰۰zola‬‬
                                             ‫1‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
                               ‫به نظر من زیاد جالب نبود‬
                                 ‫۸۸:۵۵ - ۸۵/۲۰/۲۲‬   ‫آلفا‬
                                             ‫2‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫سالم من پسری ام که االن 91 سالمه و 3،1 سالی می شه که این کار کثیفو ترک کردم. این قدر‬
  ‫کثیف بودنش برام مشخص شده که اگه همه دانشمندا هم بگن خوبه باز این کارو نمی کنم.‬
‫خیلی بدبختی می کشیدم اون موقع .اما از وقتی ترک کردم دیدم به جنس مخالف جیلی عوض شد.‬
   ‫اول ترک سخته ولی بعدش دیگه وسوسش به سراغتون نمیاد. خالصه هرگز این کارو نکنین و‬
  ‫بدونین که به راحتی می تونین ترک کنین. یه راه ترک اینه که وقتی فکرش به ذهنتون می‬
         ‫یاد به بدبختی هایی که قبال با اون کار میکشیدین فکر کنین موفق باشین‬
                                ‫۲۰:۰۰ - ۱۵/۲۰/۲۲‬   ‫عرفان‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫سخته ولی وقتی که بتونی فکرتو مشغول کنی دیگه به خود‬  ‫خیلی ممنون عالی بود ترک کردنش‬
‫عمل نادرست ترک کنی البته باید از فیلم های مستهجن عکس‬  ‫ارضایی فکرنمکنی و می تونی این‬
 ‫تحریک می شن خودداری کرد و باید به سالمتی و به موفقیت‬  ‫و موسیقی صحبتهای سکسی که باعث‬
  ‫کار 998 9/9نادرست دور باشی خوب کسانی که سنشون به‬  ‫بیشتر فکر کنی تا بتونی از این‬
 ‫ازدواج نمخوره باید ازاین کار دور باشند کسانی ام که سنشون به ازدواج می خوره و نمی‬
 ‫تونند ازدواج کنند اوناام باید دور باشند ولی خیلی از افراد هستند که نمی تونند چون‬
 ‫امکانات کافی برا ازدواج ندارند تو ایرانم که ازادیوجود نداره که یه کاباره ای چیزی‬
 ‫باشه که برند اونجا خودشون تخلیه کنند بخاطر همین خود ارضایی در کشور ایران بیشتر به‬
  ‫چشم میخوره تا نسبت به کشورهای دیگه ولی در اروپا این جور نیست می تونند برند و با‬
         ‫جنس مخالف رابطه جنسی داشته باشن با این مسایلم مد نظر داشته باشیم‬
                                          ‫‪۲۲/۰۲/۵۳ - ۰۵:۵۰sepide‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
 ‫‪bebakhshid mishe tozih bedid khod erzaii ba sex che farghi dare az nazare jesmi ke khod erzaii enghad avarez‬‬
       ‫‪dare vali sex hich avarezi nadare? manzooram pirie zood raso,derakhshandegie cheshom... inas‬‬
                                   ‫۳۰:۰۰ - ۳۵/۲۰/۲۲‬    ‫یک پدر 81 ساله‬
                                                      ‫2‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
‫مهمترین عارضه این عمل , از دست دادن اعتماد به نفس فرد است . آثار روحی آن کامال درست‬
  ‫است . عدم تمرکز- حافظه ضعیف احساس ضعف عمومی و پرخاشگری ومیل به تکرار (بدلیل عدم‬
 ‫ارضای کامل روحی )بارزترین تظاهرات این عمل است . یادمان باشد که خداوند زوج را برای‬
  ‫آرام کردن انسان خلق کرده نه عمل خودارضایی را!؟!؟!؟! این عمل کامال غیرطبیعی است .‬
 ‫ورزش کنیدو با جنس مخالف ارتباط شرافتمندانه داشته باشید تا اعتماد به نستان مانع از‬
                                    ‫این عمل شود...‬
                                          ‫۸۸:۲۰ - ۰۵/۲۰/۲۲‬    ‫حمید‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
‫باتوجه به باال بودن نظرات در مورد این مقاله نشان دهنده اینست که مشکل اکثر جوانان می‬
                  ‫باشد سعی کنید مطالب بیشتری در این مورد بنویسید.‬
                                      ‫۰۰:۱۰ - ۰۸/۲۰/۲۲‬    ‫پسر ایرونی‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
‫این نوشته ها من رو راضی نکرد بر فرض که این کار اشتباه باشه، راه حل چیه؟ وقتی شرایط‬
‫ازدواج نیست، نمیشه این میل رو سرکوب کرد. من خوشحال میشم که یه مقاله ی منطقی در این‬
   ‫رابطه نوشته بشه. نه یک مقاله ی بی منطق و بی منبع که صرف ً قصد داره جوون ها رو‬
             ‫ا‬
    ‫بترسونه که اگه خود ارضایی کنین پیر میشین و میرین گورستون. من ترجیه میدم با‬
 ‫خودارضایی برم گورستون وقتی نمیشه مثل انسان زندگی کرد... حداقل نیازهای یک جوون هم‬
                    ‫برآورده نمیشه. شما بند کردین به خود ارضایی؟‬
                                          ‫۰۸:۰۰ - ۰۸/۲۰/۲۲‬    ‫امید‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
   ‫راه حل = ورزش ریاد و تخلیه انرژی با ورزش + توکل به .خدا و درخواست مسیر درست از‬
               ‫آقریننده این غریزه در نهاد اشرف مخلوقات ضمن شکر گذاری‬
                                          ‫۰۱:۱۰ - ۸۸/۲۰/۲۲‬    ‫محمد‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
‫‪in harfa fayde nadare kar az in harfa gozashte .bayad bastar baraye ezdevaj javano faraham beshe harchi sene‬‬
                                   ‫‪. zdevaj balatar bere vaziat badtar mishe‬‬
                                         ‫۲۰:۳۰ - ۸۸/۲۰/۲۲‬    ‫اشکان‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫2‬
                                                      ‫پاسخ‬
 ‫از خوندن این به اصطالح مقاله واقع ً خنده ام گرفت. من 33 سالمه و سال هاست که این کار‬
                         ‫ا‬
   ‫رو انجام میدم نه تنها مشکلی برام ایجاد نشده که همچنان شاداب و سرحال و پرانرژی‬
                            ‫هستم. پوستم صاف و موهام اصال‬
‫ً نریخته! حتی دوست داشتم القل قدری موهام می ریخت تا قیافه‬
  ‫ام مردونه تر به نظر بیاد. هرکسی که من رو می بینه فکر می کنه حداکثر 11 تا 01 سال‬
 ‫بیشتر ندارم. بعضی دوستام که ازدواج کردن قیافشون وحشتناک شده. بدن نیاز داره همیشه‬
 ‫رفرش ‪ refresh‬بشه من دو سه سالی هست که روزی دوبار این کا رو انجام میدم. من یکی دو بار‬
 ‫ً خوشم نیومد. بنابراین تصمیم دارم تا آخر عمر مجرد بمونم. بدون‬‫سکس هم داشتم ولی اصال‬
‫خود ارضایی من واقع ً می میرم. اونایی که این چرندیات رو می نویسن به عقلشون نرسید فکر‬
                                 ‫ا‬
   ‫کنن که سکس با خود ارضایی چه فرقی می کنه؟! اگر سکس با همسر تبلیغ میشه چرا خود‬
  ‫ارضایی باید نهی بشه؟ دوستان خوبم چه دختر و چه پسر و چه زن و چه مرد! خود ارضایی‬
                       ‫کنید و این هدیه بهشتی رو از دست ندید.‬
                                ‫۰۰:۰۰ - ۸۸/۲۰/۲۲‬  ‫میالد‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫یه مقاله ی جنجالی با ذکر منبع باشه بهتر نی ؟ من قبال این کارو می کردم ولی خیلی وقت‬
 ‫پیش به سختی ترک کردم. وقتی ادم رابطه خودش رو با خدا بیشتر کنه اراده بیشتری داره (‬
‫منظورم فقط نماز و ... نبود چون من نه نماز میخونم نه روزه می گیرم ولی با خدا دوستم)‬
                     ‫. کاش در سنین نوجوانی اموزش باشه. با تشکر.‬
                                 ‫‪۲۲/۰۲/۸۰ - ۰۸:۵۰rose‬‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫واقعا تاسف اوره بدون داشتن دلیل علمی این طوری تو دل جوونا رو خالی میکنید اگه خود‬
  ‫این کار هم عواقبی نداشته باشه با این استرس و ترسی که تو دل جوونا انداختید بدتر‬
  ‫براشون تلقین میشه و مشکل ساز میشه با این مقاله اعتبار کل سایت رو زیر سوال بردید‬
                                   ‫بازم متاسفم...‬
                                  ‫‪۲۲/۰۲/۸۰ - ۵۰:۸۸S‬‬
                                            ‫0‬
                                            ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫متاسفانه یک مقاله کامال غیر علمی همچون بسیاری مقاالت دیگر این سایت هست. خود ارضائی‬
  ‫یک پدیده سالم رفتاری است که بر اساس آمار علمی بیش از 90% آقایان و 13% خانمها در‬
‫دورده ای از زندگی انچام میدهند و یک جایگزین طبیعی رفتار جنسی هست وقتی که شریک جنسی‬
‫وجود ندارد. همچنین عارضه ای ندارد، بجز احتمال انزال زود رس در رابطه عادی جنسی برای‬
 ‫آقایان، و تمرکز لذت بر ناحیه تناسلی بیرونی (کلیتوریس) در خانمها بجای واژن. بدترین‬
 ‫عوارض خود ارضائی بواسطه تلقینات منفی و گناه شمردن آنست که منجر به کاهش اعتماد به‬
  ‫نفس افراد میشود. واقعا متاسفم که این سایت اسباب آسیب به روان جوانهای خوب ایرانی‬
                                         ‫است‬
                                ‫۰۰:۰۵ - ۰۸/۲۰/۲۲‬  ‫سارا‬
                                           ‫0‬
                                           ‫1‬
                                          ‫پاسخ‬
‫خیلی استفاده کردم من هم یک دختر 71 ساله هستم که حدود 3 ساله این کار رو میکردم (فعل‬
‫گذشته به کار بردم چون قصد دارم این کار رو کنار بذارم، البته بدون احساس گناه و فشار‬
 ‫روحی). من اصال مقاله رو نخوندم، چون فکر میکنم ممکنه وسواسم رو بیشتر کنه. از خوندن‬
 ‫نظرات شروع کردم و تقریبا تمامش رو خوندم. حاال خیلی راحت تر و بهتر میتونم به حل این‬
  ‫مسئله فکر کنم. مخصوصا وقتی که فهمیدم دخترای زیادی مبتال به این داستان هستند. که‬
 ‫باعث شد تا حد زیادی از استرس و نگرانیم کم کنه. نظرات خیلی جالب بود. به قول یکی از‬
 ‫نظر دهنده ها، بعید به نظر میرسه کسانی که تو زندگی و کارشون موفق هستند عادت به این‬
 ‫کار داشته باشد. اون مقاله سایت بی بی سی هم که کوروش گذاشته بود جالب بود. شخصی هم‬
‫به اسم‪ ، golbarg‬چند کتاب و سایت خوب معرفی کرده بودند. برای همه آرزوی موفقیت و شادابی‬
                                        ‫دارم.‬
                              ‫۸۱:۵۰ - ۰۸/۲۰/۲۲‬  ‫امین عاشق‬
                                           ‫0‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
   ‫سالم به همه دوستان.قبل از هر چیز یک حرف بگم و اون اینکه در جوانی پاک بودن شیوه‬
    ‫پیغمبران است.پس اگه در جوونی پاک باشیم غوغا کردیم و همت و ارادمون تحسین بر‬
 ‫انگیزه.مطلب جالب بود.اما ایرادایی داره که دوستان اشاره کردن و گاهی توضیح دادن.من‬
  ‫11 سالمه. چند سالی به اینکار عادت داشتم البته ماهی شاید 1 یا 3 بار. ولی به خاطر‬
  ‫آشنایی با یه دختر پاک و البته بزرگتر از خودم در حالی که حتی هرگز لمسش نکردم منو‬
                             ‫مجبور به ترک این کار کرد.‬
                                ‫۰۰:۰۰ - ۰۸/۲۰/۲۲‬  ‫مهدی‬
                                           ‫0‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫سالم.همه به نوعی درست میگن.من 98 ساله که مشغولم .کسی منکر ضرر نیست چون یه کار غیر‬
   ‫طبیعی و مجازی.ولی همه چیز بستگی به نوع تفکر داره.اگه شما از این عمل واقعا لذت‬
 ‫ببرید شرایط یه کم فرق میکنه.این فکر شماست که باعث بیماریتون میشه نه انجام یه عمل‬
 ‫فیزیکی.اگه وقتی آب هم بخورید بعدش احساس پشیمانی کنید هم عمرتون کوتاه میشه هم هزار‬
                      ‫تا مرز میگیرید.مواظب فکر کردنتون باشید‬
                                ‫‪۲۲/۰۰/۰۵ - ۰۰:۸۸hamid‬‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫سالم به همه دوستان من می خواستم بگم که درسته که اینکاره تمامی مشکالت عنوان شده در‬
 ‫مقاله را برای انسان داره ولی مهمترین چیزی که در این کار هست اینه که شما تو خیالت‬
                            ‫با هر کی که دلت بخواهد هستی.‬
                                 ‫۰۰:۰۵ - ۸۰/۰۰/۲۲‬  ‫هلن‬
                                           ‫1‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫سالم می خواستم بدانم استمنا به پرده بکارت چطور آسیب می رساند در صورتی که با دست‬
 ‫انجام نشود اگر به کسی نگوییم ممکن است همسر یا کسانی دیگر متوجه بشوند خواهش می کنم‬
                          ‫جواب دهید مسئله خیلی حیاتی است‬
                                 ‫۰۵:۵۵ - ۸۰/۰۰/۲۲‬  ‫هلن‬
                                           ‫0‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫سالم من یک دختر هستم و چندماه دیگر ازدواج می کنم حدود ده سال خودارضایی می کردم که‬
  ‫تازه متوجه شده ام با دیدن فیلمها و عکس ها تحریک می شدم به پزشک نمی توانم مراجعه‬
‫کنم هیچکس هم خبر ندارد چون اگر خانواده ام متوجه شوند راهی جز خودکشی ندارم خواهش می‬
‫کنم به من پاسخ دهید آیا ممکن است پرده بکارتم پاره شده باشد بدون هیچ تماسی آیا ممکن‬
 ‫است همسرم متوجه شود چکار باید بکنم تقریبا چند ماه است که ترک کرده ام آیا ممکن است‬
  ‫بچه دار نشوم خواهش می کنم اگر کسی از نظر علمی می داند پاسخ من را بدهد چون مسئله‬
                         ‫خیلی حیاتی است دارم ازدواج می کنم‬
                              ‫۸۰:۵۰ - ۰۰/۰۰/۲۲‬  ‫امین عاشق‬
                                           ‫1‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
   ‫سالم خانم هلن: من درباره خود ارضایی و همین طور اندام شما خانما به نسبت اطالعاتم‬
‫خوبه. البته فقط به واسطه مطالعه نه شهود تجربه. پس اشتباه برداشت نکنین. اوال در مورد‬
 ‫پرده بکارت باید گفت در اکثر خانم ها، مخصوصا خانمهای جوان پاره شدنش همراه با درده‬
   ‫مگه اینکه در حالی باشن که از خود بی خود بشن.دوما بازم در جوونا خونریزیش معموال‬
 ‫زیاده که به نوع پرده بستگی داره.نیازی به خود کشی نیس چون پاره شدنش یا خود ارضایی‬
      ‫باعث ناباروری نمیشه.پس از این نظر خیالت راحت. امیدوارم ازدواجت موفق باشه.‬
                              ‫۲۱:۵۰ - ۰۰/۰۰/۲۲‬  ‫امین عاشق‬
                                           ‫0‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫البته بچه ها فراموش نکنیم که خواستن توانستن است.من بارها خواستم بذارم کنار ولی‬
 ‫خیلی سخت بود.باالخره به واسطه اون خانم تونستم.مهدی آقا گفته بود فکر کردن،خب چرا به‬
 ‫گناهش فک نکنیم!!!!!!چرا دنبال یک کیف و خوشگذرونیه آنی باشیم؟؟؟؟؟؟؟از نظر فقهی این‬
‫کار برابر با زنای با مادر(محارم) در کنار خانه کعبست. هی هات!!!!!! پس واقعا جای ترس‬
  ‫و سرزنش و ندامت داره.ان شا ء هللا همه یک روزی پاک باشیم تا هم گنه کار نباشیم و هم‬
‫همسرانی پاک دامن و عفیف برایمان مقدر گردد. بازم میگم عزیزان من خواستن توانستن است.‬
‫من تونستم شما از من کمتر نیستین وشما هم میتونین. همین جا میخواستم از خدا و بعدش از‬
        ‫بانوی فرشتم که آشنایش اتفاقی ولی لطف خدا بود تشکر کنم.خانومی ممنونم.‬
                              ‫۰۵:۸۰ - ۰۰/۰۰/۲۲‬  ‫امین عاشق‬
                                           ‫0‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
   ‫آقای آرشی که خودتو دانشجوی پزشکی جا زدی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اسم 8کتاب‬
  ‫پزشکیو بگو که این یاوه هاتو توش نوشته باشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا با اطالعات غلط ذهن‬
   ‫مردمو داغون میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بنده خدا ائمه از این کار همرو اجتناب دادن.پس‬
  ‫مطمئن باش داری چرت و پرت میگی.چرا بجای سایتت یا ایمیلت منبع علمی و معتبر ارائه‬
        ‫نکردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟در ضمن آلت تناسلی نه تنازلی بی سواد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!‬
                                   ‫۰۸:۸۰ - ۰۰/۰۰/۲۲‬   ‫هلن‬
                                               ‫0‬
                                               ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
  ‫سالم اقای امین عاشق ممنونم کمی خیالم راحت شد چون از نظر روحی خیلی بهم ریخته هستم‬
 ‫آیا ممکنه همسرم بعداز ازدواج متوجه شود در یک سایت خواندم اگر خودمان به کسی نگوییم‬
                       ‫کسی متوجه نمی شود لطفا راهنمایی کنید‬
                                     ‫‪۲۲/۰۰/۰۱ - ۰۰:۵۰s‬‬
                                                ‫0‬
                                                ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
   ‫چقد جالب اینجا پر نظر بود اما همش محو شده!!!! از رو تعداد بازدید هم میشه اینو‬
                                       ‫فهمید‬
                                  ‫‪۲۲/۰۰/۰۱ - ۰۲:۸۵pouya‬‬
                                                ‫0‬
                                                ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
                    ‫خیلی حال کردم.ایوال.از همین االن تصمیم ترک گرفتم!‬
                                 ‫۲۵:۰۵ - ۱۰/۰۰/۲۲‬   ‫کیومرث‬
                                               ‫0‬
                                               ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
     ‫خیلی ممنون که منو از یک مرض که میشه اسمشو سرطان گذاشت نجات داد این مقاله‬
                                  ‫۲۰:۸۰ - ۳۰/۰۰/۲۲‬   ‫فرهاد‬
                                               ‫0‬
                                               ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
  ‫نمی خواهم بگویم مقاله شما علمی نیست ولی اینو بونید که خود ارضایی فقط ضرر نداره‬
   ‫بلکه فوایدی هم داره که بعضی از دوستان اشاره کرده هان و مضراتی هم که نوشته اید‬
 ‫درسته ولی برای همه افراد این طور نیست (به استثنای افرادی که افراط میکنند) و تازه‬
 ‫به قدرت جنسی هر فرد هم بستگی داره. اگه به غلط فرض کنیم که خود ارضایی فقط ضرر داره‬
‫اون وقت همه باید کور - کر - دیوانه .... بودند!! درنهایت انو می گم که باید میل جنسی‬
                 ‫در راه معقولی هدایت بشه که نظر دین اسالم نیز همینه.‬
                            ‫۲۰:۸۵ - ۰۰/۰۰/۲۲‬   ‫چاره ی کار چیه؟‬
                                              ‫0‬
                                              ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
   ‫نظرات خیلی ها رو خوندم. اوال" بگم که من خودم شخصا" تأثیر خود ارضایی رو توی رشد‬
  ‫موهای خودم دیدم که داره رو به کچلی پیش میره ولی اما: به قول خانمی که توی نظرات‬
   ‫نوشته بودن این مطالب برای ما که توی این کشور زندگی میکنیم صدق نمیکنه. خارج از‬
  ‫ایران و این کشور هر کس توی هر سن و سالی هر وقت و هر ساعتی که احتیاج به سکس داشت‬
 ‫میتونه با هر کسی ارتباط برقرار کنه و خودش رو خالی کنه. ولی ماها باید چکار کنیم که‬
    ‫نه دینمون اجازه میده نه کشورمون؟ چاره ای برای زن ها یا مرد ها هست به جز خود‬
                                      ‫ارضایی؟‬
                                    ‫‪۲۲/۰۰/۰۰ - ۰۳:۸۰girl‬‬
                                                ‫1‬
                                                ‫1‬
                                              ‫پاسخ‬
  ‫با سالم ... من دختری 08 ساله هستم و خود ارضایی را از 38 سالگی شروع کردم ..؟؟؟!!!‬
 ‫راستیتش من واقعا تا االن که این مقاله رو خوندم نمیدونستم واقعا این ارضایی چیه؟ فقط‬
   ‫ازش لذت میبردم ... ولی واقعا برای این کشور متاسفم ..!! چرا اگر این مطلب واقعا‬
‫اینقدر مهمه توی تلویزیون حداقل نیم ساعت راجع بهش صحبت نمیکنن تا جوانان و نوجوانانی‬
   ‫مثل من را از این موضوع آگاه کنن .. من باید این حقایق را در اینترنت بخونم ؟؟!!‬
  ‫واقعا جای تاسف داره .. باز صد رحمت به شما که این مقاله رو گذاشتید و مارو از این‬
                 ‫موضوع بسیار مهم آگاه کردید ...!!! واقعا ممنونم...‬
                              ‫!!‪۲۲/۰۰/۰۲ - ۰۲:۸۰ye girl bichare‬‬
                                                          ‫0‬
                                                          ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
‫‪khodaeesh ham be khatere in maghale kaf kardam va bishtar az hame be khatere comment ha..... hamishe fekr‬‬
   ‫‪mikardam man jozve nader kasanam... chon faghat khodam intoriam.. ama hala mibinam na,kheili ha dar‬‬
‫‪gireshan vaghean be khatere maghalatoon mamnoon... moteasefane too keshvare ma vazeh dar morede in chiz‬‬
    ‫‪ha sohbat nemishe va ma ba jehalat pish mirim.... man 21 salame va be rahati mitoonam begam 10 sale‬‬
      ‫‪dargire in mozoo hastam... ama az alan tasmim gereftam tamoomesh knam... hade aghal be khatere‬‬
                                  ‫........‪salamatim... ama kare kheili sakhtie‬‬
                                           ‫۰۰:۰۰ - ۲۰/۰۰/۲۲‬    ‫آرش‬
                                                        ‫1‬
                                                        ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
  ‫سالم دوستان....خود ارضایی زیان آور است ولی نه در حدی که در این مقاله آمده است من‬
       ‫خود ارضایی را نمیخواهم توجیح کنم ولی 97% مطالب مقاله اراجیفی بیش نیست.‬
                                          ‫۰۰:۰۵ - ۰۰/۰۰/۲۲‬    ‫بهشاد‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
 ‫من خیلی وقته که این مقاله و نظرات اونو می خونم.من هم حدود 3 ساله که این کار رو می‬
 ‫کنم.و من هم معتقدم که ضرر روحیش خیلی بیشتره.ولی چیزی که تو کشور ما باعث دوری دختر‬
 ‫و پسر از هم شده بیشتر از ممنوعیت رابطه اینه که تو ایران به بچه ها آموزشی در مورد‬
  ‫جنس مخالق داده نمیشه.برا همین وقتی تو یه محیطی مثل دانشگاه یا حتی خیابون با هم‬
  ‫برخورد دارن نمی دونن چطور باید با هم یه رابطه ی سازنده داشته باشن.این می شه که‬
‫رابطه ها یا از گنترل خارج می شهو به رابطه ی جنسی نامشروع می کشه یا اینکه اصال رابطه‬
 ‫ای بوجود نمیاد و یه جور ترس از جنس مخالف تو افراد شکل می گیره.خود ارضایی این دور‬
    ‫شدن رو تشدید می کنه و شناخت جنسی دختر و پسر از هم رو به ذهن خودشون محدود می‬
 ‫کنه.اینطوری می شه که آمار طالقمون باال می ره و همین لزدواجی هم که این همه به عنوان‬
‫راه عالج داریم تبلیغش می کنیم نمی تونه به درستی پیش بره.بدون آموزش جنسی و بستر سازی‬
 ‫برای رابطه ی سالمازدواج هم نمی تونه جامعه رو به آرامش برسونه.کسایی میتونن ازدواج‬
        ‫موفق بکنن که تو همون بستر ها با هم آشنایی نسبت ً خوبی پیدا کرده باشن.‬
                   ‫ا‬
                                           ‫۰۰:۸۰ - ۰۰/۰۰/۲۲‬    ‫مهسا‬
                                                        ‫2‬
                                                        ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
  ‫در جواب خانمی (هلن)که گفته بود این کار موجب آسیب رساندن به پرده بکارت می شه باید‬
 ‫بگویم اگر این کار با جسم خارجی نباشه آسیبی به پرده نخواهد رسید ولی فشارهای فیزیکی‬
   ‫به ناحیه شکم ممکن است موجب آسیب رسیدن به تخمدانها شود بنابرین خیلی باید مواظب‬
   ‫باشیدمن خودم بعد از ازدواج بچه دار نشدم ولی نمیدونم آیا این کار تاثیر داشت یا‬
  ‫عوامل دیگری موجب آن شدخالصه بگویم هر کاری زیادش خوب نیست در جواب آن آقایی که گفته‬
 ‫بود من روزی دو سه بار این کارو میکنم باید بگویم اگر شما به جای ده لیوان آب 93لیوان‬
              ‫بخورید آسیب می بینید این کار رو بکنید نه به صورت افراطی‬
                                          ‫۸۰:۲۰ - ۰۰/۰۰/۲۲‬    ‫اشکان‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
   ‫در جواب مهسا خانم باید بگم ؛ این موضوع بستگی به شرایط بدنی و روحی افراد داره و‬
 ‫نمیشه با یک مثال اون رو توجیه کرد. یک نفر ممکنه با خوردن یک پارچ آب در روز باز هم‬
   ‫ً دو لیوان آب براش کافی‬ ‫در اون روز به آب احتیاج پیدا بکنه ولی یکی دیگه ممکنه مثال‬
  ‫باشه . خوب اگر بیایم و جای این دو رو عوض کنیم چه اتفاقی می افته؟! خود ارضایی یک‬
  ‫کشش توأم ذهنی و جسمی با همه و اگر کسی انگیزه انجام اون رو پیدا کرد آیا باید بدن‬
   ‫خودش رو از این نیاز محروم کنه؟ آیا ما وقتی به غذا احتیاج پیدا کردیم نباید غذا‬
   ‫ً تحریک شدن و ایجاد میل برای خود‬ ‫بخوریم؟ یا وقتی تشنمون شد نباید آب بخوریم؟ اصال‬
  ‫ارضایی یا حتی نزدیکی؛ نشان از سالمت کامل بدن داره و شما دیدین تا حاال یک نفر بیمار‬
 ‫میل شدید به این کار پیدا بکنه؟! پس هر وقت تحریک شدیم باید خوشحال هم بشیم چون نشون‬
   ‫میده که ارگانیسم های بدن خوب و سالمتن . برای همین افرادی که شاداب ، سرزنده و پر‬
  ‫انرژی هستن اغلب میل جنسی قوی هم دارن و البته بیشتر هم عمر می کنن .باور کنید خیلی‬
  ‫راحت این رو میشه فهمید کافیه یک نگاه به افراد پیرامون خودمون بندازیم تا بفهمیم .‬
  ‫البته گفتم میل جنسی قوی و نه هوس رانی و کارهای ناشایست . در جواب هلن هم باید بگم‬
  ‫بهتره با این موضوع خیلی راحت کنار بیای و در طرز فکر و اندیشه ات یک تجدید نظر کلی‬
   ‫بکنی. تو هیچ کار بدی انجام ندادی و تازه بدنت باید مدیون تو هم باشه! من فکر کنم‬
             ‫حرفات واقعی نبود چون اگر باشه باید به حال جامعه افسوس خورد.‬
                                      ‫۳۰:۵۵ - ۵۵/۰۰/۲۲‬   ‫رهگذر‬
                                                  ‫1‬
                                                  ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
  ‫داداشهای گلم ، خواهرهای خوبم ، مگه چکار کردید که اینقدر خودتونه سرزنش میکنید و‬
   ‫بعضیهاتون هم دست از زندگی شستید؟ برای چی اینقدر احساس گناه می کنید ؟ از خوندن‬
   ‫کامنتها هم خنده ام گرفت و بیشتر به خاطر ناآگاهی خیلیها غصه م گرفت . این عوارض‬
   ‫استمناء نیست که داره به شما صدمه میزنه بلکه این افکار توام با گناه من درآوردی‬
  ‫خودتونه که داره ضربه ی مهلکی به شما میزنه . عدم تمرکز و ضعف اعصاب وکم شدن قوه ی‬
  ‫بینائی و... همه زائیده تخیالت شماست . چرا دستی دستی دارید خودتونو نابود می کنید.‬
                                       ‫۸۰:۸۵ - ۸۵/۰۰/۲۲‬   ‫علی‬
                                                   ‫0‬
                                                   ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
                        ‫منم میخوام بزارمش کنار ، چون واقعا خسته شدم‬
                                       ‫۰۰:۰۰ - ۸۵/۰۰/۲۲‬   ‫یاس‬
                                                   ‫0‬
                                                   ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
                                     ‫من با نظر رهگذر موافقم‬
                                       ‫‪۲۲/۰۰/۵۸ - ۰۰:۱۸yas‬‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
  ‫بنا بر نظر اکثریت پزشکان و بر خالف باور عموم، از لحاظ پزشکی خودارضایی چه در مردان‬
‫چه در زنان، در صورت میانهروی هیچ عارضهٔ خاصی در بدن ایجاد نمیکند و میتواند نوعی از‬
   ‫رفتار جنسی فرد محسوب شود و به حفظ سالمت جنسی انسان کمک کند.[۳] [۸] خودارضایی در‬
 ‫ریزش مو، به وجود آمدن آکنه و ضعف منی و نطفه شخص بیتاثیر است.[۰] همچنین استمناء در‬
   ‫ظاهر فرد تاثیرگذار نیست.[۰] خودارضایی همچنین به خودی خود هیچ مشکل روانی و ذهنی‬
  ‫ایجاد نمیکند. [۲] خودارضایی در ضعف بینایی و بطور کلی تحلیل قوای جسمانی هیچ نقشی‬
 ‫ندارد.[۰] خودارضایی در اکثر زنان باعث کاهش فشارهای عصبی قبل از قاعدگی میشود. عالوه‬
  ‫بر آن خودارضایی در زنان میتواند در اینکه چطور به ارگاسم برسند کمک کند. در مردان‬
  ‫این عمل با افزایش زمان انزال و کنترل بیشتر آن، در رابطهٔ جنسی مفید خواهد بود.[۰]‬
‫البته زیادهروی بیش از حد در استمناء (بیشتر از ۰۸ [۰۵] بار در ماه) میتواند در مردان‬
‫از عوامل سرطان پروستات در آینده محسوب شود.[۵۵] [۸۵] اما از طرفی استمناء مرتب خصوص ً‬
‫ا‬
    ‫در سنین باالی ۰۱ سال [۰۵] بخاطر دفع عوامل بیماریزا از داخل پروستات از بروز این‬
  ‫بیماری پیشگیری میکند.[۸۵] استمنا یک یا دو بار در هفته همچنین میتواند باعث افزایش‬
 ‫تولید گلبولهای سفید خون در مردان شود و از این طریق سیستم ایمنی بدن را بهبود بخشد.‬
                                         ‫[۰۵]‬
                                   ‫8791 ‪۲۲/۰۰/۵۸ - ۰۱:۸۸SAMAN‬‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
                                ‫‪MAN KE KHEILI BAHASH HAL MIKONAM‬‬
                                       ‫‪۲۲/۰۰/۵۸ - ۵۵:۵۳abas‬‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
   ‫سالم تشکر مقاله ی خوبی بود.لطفا در مورد از بین بردن عواقبش مطلبی بنویسید وبرام‬
                                ‫بفرستید.بازم ممنونم‬
                                       ‫‪۲۲/۰۰/۵۰ - ۰۵:۸۰ata‬‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
 ‫‪salam ba arze khste nabashed 18 salame man moshkelam ine ke kheyle khod erzaye mikonam va anzale zud‬‬
                            ‫‪ras etefag miofte age mishe rahnamayem konin‬‬
                                      ‫۰۸:۲۰ - ۰۵/۰۰/۲۲‬   ‫بهزاد‬
                                                  ‫0‬
                                                  ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
   ‫از نظر من که دانشجوی روانشناسی می باشم فقط میتونم بگم راه چاره اعتماد به نفس‬
                          ‫داشتنه.هیچ کاری نشد نداره!!!!!!!!!‬
                                  ‫۰۰:۸۰ - ۰۵/۰۰/۲۲‬  ‫هلن‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
   ‫باسالم درجواب آقای اشکان باید بگم که تمام حرفای من واقعی است واقعا درمانده ام‬
                                  ‫‪۲۲/۰۰/۵۱ - ۰۳:۸۰emi‬‬
                                             ‫1‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫خود ارضایی مزایایی هم دارد: خود ارضایی مانند هر پدیدهی دیگر جهان طبیعت دارای سود و‬
 ‫زیان است. اینکه ما فقط معایب آن را ببینیم، امری خارج از انصاف است. در این بخش به‬
 ‫پارهای از مزایای خود ارضایی به طور خالصه اشاره میکنیم: 8- بزرگترین مزیت خود ارضایی‬
  ‫این است که مانع از برقراری یک رابطهی پرخطر جنسی از طرف شخص میشود. 1- به ثبات در‬
    ‫رابطهی جنسی و شناخت میزان پایداری در وضعیت های مختلف جنسی کمک میکند. 3- شناخت‬
 ‫بیشتر بدن، دستگاه تناسلی و لحظهی اوج لذت جنسی (ارگاسم) و کنترل این لحظه. 1- اطالع‬
‫یافتن از میزان تقاضای جنسی از شریک خود و نحوهی برخود با او هنگام برقراری رابطه. 3-‬
 ‫آشنایی با سیکل جنسی بدن خود و مواقع تقاضا برای انجام عمل جنسی و تحت اختیار گرفتن‬
   ‫شرایط بدنی. 1- آموزش از تخیالت جنسی خود در هنگام خود ارضایی و رفتارسازی جدید از‬
 ‫آنها در واقعیت و هنگام برقراری رابطه. 7- مواجهه با مشکالت و موانع جنسی خود و شناخت‬
 ‫و تالش برای رفع آنها. 1- طراوت و لطافت آلت تناسلی برای فرد بسیار مهم است؛ خصوص ً در‬
   ‫ا‬
  ‫زنان بدون همسر و مطلقه. این طراوت میتواند با انجام خود ارضایی معقول و کنترل شده‬
 ‫بازسازی گردد. 0- خود ارضایی این امکان را به فرد میدهد که بدون نگرانی از بیماری ها‬
   ‫یا مرزهای موجود در روابط جنسی، خود را به مرز تخلیه برساند. 98- خود ارضایی باعث‬
 ‫کاهش فشارهای دورهی عادت ماهیانه در زنان میشود. 88- ایجاد آرامش و فراهم کردن خوابی‬
 ‫راحت و عمیق برای فرد. به دلیل کاهش فشار خون در اثر هجوم خون به جهاز تناسلی. البته‬
 ‫همچنین حالتی در رابطهی جنسی عادی هم به وقوع میپیوندد. 18- تخلیهی فشارهای منفی که‬
   ‫در طول روز به سراغ فرد میآیند. با انجام خود ارضایی بسیاری از این فشارها تخلیه‬
 ‫میشوند. 38- خود ارضایی بسیار سریع تر از رابطه عادی فرد را از فشار جنسی رها میکند.‬
    ‫18- استمنا کمتر از یک رابطهی جنسی، انرژی و زمان صرف میکند و فضا و احتیاجات آن‬
   ‫بسیار در دسترس و قابل تهیه است. . . و تعدادی از موارد دیگر که با توجه به شرایط‬
      ‫بدنی، روانی و اجتماعی فرد میتوانند برای او از مزایای این امر محسوب گردند‬
                                  ‫‪۲۲/۰۰/۵۱ - ۰۳:۸۱emi‬‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
   ‫خود ارضایی از دید مذاهب و ادیان: یهودیت: خود ارضایی در یهودیت به طور کامل منع‬
  ‫نمیشود و عملی توأم با سالمتی و نشاطآوری تلقی میگردد؛ اما در برخی شاخههای آن خود‬
  ‫ارضایی جنس مذکر ممنوع است. اسالم: در اسالم استمنا حرام است و اکثر فقها آن را گناه‬
 ‫کبیره به شمار میآورند. همچنین اگر مسلمان روزهدار استمنا کند، روزهاش باطل و کفارهی‬
 ‫جمع بر او واجب میشود. پس از استمنا غسل بر مسلمان واجب میشود (غسل جنابت) و در صورت‬
 ‫عدم انجام غسل، عبادت او پذیرفته نمیشود. برخی فقها مانند آیتهللا لنکرانی، خود ارضایی‬
  ‫را در صورتی که برای آزمایش پیش از ازدواج نیاز به اسپرم وجود داشته باشد و از راه‬
 ‫دیگری نتوان اسپرمگیری کرد، بالمانع میدانند. دیدگاه اهل سنت: اهل سنت نظرات متفاوتی‬
‫را درمورد خود ارضایی دارند. برخی آن را در تمام اشکال و موارد حرام میدانند، برخی در‬
   ‫مواردی آن را مجاز میشمارند و برخی آن را مکروه میدانند. دیدگاه شیعیان: از نظر‬
‫شیعیان خود ارضایی به طور کامل و در تمام اشکال آن حرام میباشد. مسیحیت: کاتولیکها در‬
 ‫پارهای موارد همانند خود ارضایی برای شناخت بدن و احساسات جنسی آن را مجاز میشمارند.‬
  ‫به عقیدهی پروتستان ها، خود ارضایی یک سیر طبیعی از سیکل جنسی افراد است و این امر‬
 ‫مانع از روابط جنسی غیرمجاز مانند همجنسبازی میشود. تائویسم: یک آیین قدیمی چینی است‬
  ‫که نوید بخش زندگی طوالنی است. در این آیین مردان از خود ارضایی منع شدهند. زیرا با‬
  ‫اعتقاد به منابع انرژی در شکم تحتانی، استمنا بدن را از انرژی تخلیه و مانع ادامهی‬
   ‫حیات هارمونیک که به آن نوید داده شده، میشود. همچنین اعتقاد بر این است که خود‬
                ‫ارضایی زنان باعث کاهش طول عمر و امراض العالج در آنان می‬
                                ‫۰۸:۰۰ - ۳۵/۰۰/۲۲‬  ‫نازنین‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
   ‫هلن عزیز شما چرا به یک پزشک زنان مراجعه نمی کنی تا از بکارت خودت مطمئن بشی ؟‬
                                  ‫‪۲۲/۰۰/۵۳ - ۰۸:۸۵lol‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
   ‫‪salam man ye pesaram 19 sale hastam , alan modate 6 haftas ke khod erzai nemikonam dalilesham ine ke‬‬
  ‫‪khodam khastam va khondane injor matlaba rom tasir gozashte man dost daram dg khodamo erza nakonam‬‬
 ‫‪vali moshkele man injast ke, ma pesara va to khab ham erza mishim !!!va baese kasifi lebase zir , shalvar,pato‬‬
  ‫‪az hame bad tar ine ke age az khab bidar beshi khisi e shalvar ya boye bade mani ke az badanet miad baese‬‬
‫‪sharmandegit jolo azae khanevade mishe !!! soale man ine ke man khod erzai konam behtare ya inke nakonam‬‬
                     ‫‪ta to khab erza besham !? lotfan nazaretono begid mamnon misham‬‬
                                          ‫‪۲۲/۰۰/۵۰ - ۵۵:۰۲saman‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
  ‫سالم عزیزان من نمی دونم چرا هنوز شما درگیرین من نظرمو شش ماه پیش دادم و هنوز این‬
  ‫کارو نکردم و دیگه ام نمی کنم ولی خواهشا نگین که این کار ضرر نداره من تو این مدت‬
 ‫خیلی چیزا فهمیدم و با خیلی چیزا آشنا شدم که اگه بخواید بهتون می گم پس این کار هیچ‬
‫سودی نداره اگه بخواید خیلی منطقی بهتون می گم که چقدر ضرر داره و ایشاال به کمک اراده‬
  ‫ی خودتون و خدا بتونین این کارو کنار بذارین که کنار گذاشتنش عین آب خوردنه ممنون‬
                                          ‫۲۱:۰۵ - ۸۸/۰۰/۲۲‬    ‫هادی‬
                                                       ‫1‬
                                                       ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
 ‫این مقاله کامل غیر علمی هست ،بدون ذکر منبع و بیشتر بنظر میرسه که نویسنده نظر شخصی‬
   ‫خودش رو گفته . بنظر من خودارضایی بسیار مفیده اما حداقل ماهی یکبار ، چرا؟ چون‬
‫خانمها یه دوره پریود دارن ، در اون دوره تمام سموم و مواد دیگر از بدنشون دفع میشه ،‬
 ‫سموم بدن ما مردان درون غده پرستات جمع میشه بنابراین باید چند وقت یکبار تخلیه بشه‬
 ‫البته این نکته هم یادمون نره که محتلم شدن هم خودش این کار رو انجام میده ،بنابراین‬
 ‫اگه یه ماه یا بیشتر محتلم نشدیم نیاز به خود ارضایی هست. یک نوع خود ارضایی که خیلی‬
 ‫مضرر گفته میشه تصور صحنه س.ک.سی در هنگام خودارضایی هست. خودارضایی باعث میشه اجزای‬
  ‫تحریک پذیر بدن خودمون رو بهتر بشناسیم. البته شرطش اینه که معتادش نشیم و طبق یه‬
‫برنامه مثال ماهی یکبار انجامش بدیم . این مطلبایی رو که نوشتم از چند سایت خونده بودم‬
                          ‫که خالصه و مفیدش رو آوردم اینجا.‬
                                         ‫‪۲۲/۰۰/۸۸ - ۰۰:۵۰behnam‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
‫02%‪http://yanajor.persiangig.com/mobile/mobile%20book%20on%20yanajorblog/payamad%20haye%20khod‬‬
 ‫‪erzaei%28www.yanajor.blogfa.com%29.zip‬کتاب موبایل پیامد های خود ارضائی این عمل نکوهیده‬
   ‫هست و در کل خیلی خیلی امتیاز منفی داره و کال در رشد انسانیت فرد تاثیر خیلی منفی‬
 ‫داره البته اگر در باره هدف انسان و جایی که میتونه برسه آشنایی داشته باشیم میتونیم‬
                                           ‫درک کنیم!‬
                                           ‫۲۰:۸۵ - ۰۸/۰۰/۲۲‬    ‫رضا‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
 ‫با عرض سالم من پسری 11 ساله ام من 7 سال بود که به خودارضایی مبتال بودم االن مدتی است‬
  ‫که ترک کردم و می خواستم بگم که االن شادی و سرزندگی خودم رو با هیچ چیز عوض نمیکنم‬
                                          ‫۰۸:۸۵ - ۰۰/۲۲/۰۸‬    ‫شادی‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
 ‫من از بچگی یادمه که خودارضایی میکردم و همیشم فکر میکردم بزرگ که بشم دیگه این کارو‬
 ‫نمیکنم ولی االن که 31 سال دارم هم هنوز به کار خودم حداقل هر هفته ادامه میدم اینجور‬
 ‫که این مقاله گفته من باید نابود شده باشم خیلی وقتا خواستم ترک کنم ولی نشده واقعا‬
                     ‫خواستم ولی واقعا نشده ولی در هر حال ممنون‬
                                         ‫۰۰:۰۰ - ۱۸/۰۰/۲۲‬    ‫ماهان‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                      ‫پاسخ‬
   ‫گفته میشه که استمنا باعث کم شدن نور چشم ضعیف شدن مغز و ..... می شود. این مساله‬
   ‫هنگامی پیش می آید که شخص به این مساله عادت کرده باشد.مثال روزی یکبار یا هفته ای‬
   ‫دوبار.یعنی بدون ایجاد شهوت زیاد و فقط به دلیل عادت اینکار را انجام میدهد.و چون‬
      ‫باید در ذهن خود تصویر سازی بنماید و چیزی را که وجود خارجی ندارد را بوجود‬
 ‫بیاورد,فشار زیادی روی مغز و کال اعضای سر می آورد.که باعث مشکالت فوق می شود. اما شخص‬
  ‫گاهی (نه از روی عادت) دچار شهوت زیاد و غیر قابل کنترلی میشود,که میشود از دیدن یک‬
     ‫صحنه ی مهیج باشد(بیشتر در زنان) یا از یک رابطه جنسی که به انزال منتهی نشده‬
  ‫است(بیشتر در مردان) که در اینگونه موارد به علت اتفاق قبلی تصویر سازی کافی در ذهن‬
  ‫انجام پذیرفته است و فقط مقدار کمی تحریک الزم است تا شخص ارضا شود.در اینگونه موارد‬
 ‫ضرر های شمرده شده برای استمنا به حد اقل می رسد.و گاهی یک عمل ضروری می باشد.مثال در‬
  ‫یک رابطه جنسی که قبل از ارضاء مرد تمام شده است،چون منی از بیضه در حال خارج شدن و‬
  ‫در راه است,خارج نشدن آن عوارض زیادی در پی دارد.و با استمنا این اتفاق نمی افتد.یا‬
 ‫در خانمها ارضا نشدن باعث سردرد کمر درد و رفتارهای عصبی میشود. پس نمی توان کلی گفت‬
‫که اینکار بد یا خوب است.در اکثر موارد بد و مضر اما گاهی نافع و حتی الزم است.با تشکر.‬
                                 ‫‪۲۲/۰۰/۸۱ - ۰۰:۱۵nima‬‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫برای درمان واقعی جامعه باید به همه جوانب نگاه کرد/ ضمن تشکر از این مقاله این سوال‬
    ‫مطرح میشه که اصال چرا آمار خود ارضایی باال رفته. به خصوص به همین نسبت سکس ها‬
   ‫خانوادگی. همجنس بازی و... چرا با اینکه در یک کشور اسالمی زندگی می کنیم اما با‬
                   ‫فجایعی که غرب با اون روبروست ما هم روبرو هستیم‬
                               ‫۸۱:۵۵ - ۱۸/۰۰/۲۲‬  ‫بی خیال‬
                                           ‫0‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
   ‫در مورد راهای درمان یا مراکز درمانی صحبت نشده بهتر بود به جای این همه حرف های‬
                         ‫تکراری یک راه حل خوب ارائه می شد‬
                                ‫۱۸:۲۰ - ۲۸/۰۰/۲۲‬  ‫حسین‬
                                            ‫2‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
‫سالم خسته نباشید به نظر من وقتی دین این عمل را رد کرده و گناه دونسته حتما یک اشکالی‬
 ‫هست که در آینده با پیشرفت بیشتر علم متوجه میشیم ولی خود ارضایی اگر زیاد بشه تاثیر‬
‫بد داره و کمش هم به خود فرد ربط داره که از لحاظ روحی و جسمی چگونه هست اگر فردی الغر‬
  ‫و ضعیف هست براش خطرناکه و اگر کسی از لحاظ روحی احساس گناه میکنه اونم بسیار براش‬
 ‫میتونه خطرناک باشه من خودم این کار را در هر ماه شاید 8 یا 1 بار انجام میدم دوستان‬
  ‫این مقدار فکر نمی کنم خطرناک باشه و کافیه ولی زیاده روی خیلی خطرناکه باال خره ما‬
       ‫جونیم و این یکی از احتیاجان هر دختر و پسریه با این وضع ازدواج درسته ؟؟؟‬
                                 ‫۰۸:۰۰ - ۰۸/۰۰/۲۲‬  ‫هلن‬
                                           ‫0‬
                                           ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
  ‫سالم تورو خدا هرکی جوابمو می دونه پاسخ بده من به هیچ وجه نمی توانم به پزشک زنان‬
 ‫مراجعه کنم چون هیچ کجا تنهایی بدون خانواده نرفته ام یعنی اجازه ندارم و خانواده از‬
  ‫جیک و پوک من خبر دارند اال این موضوع من با همسرم معاشقه داشته ام ولی حتی یک قطره‬
 ‫منی از من خارج نشد این نشانه خیلی بدی باید باشد یعنی ممکن است تا اخر عمر بچه دار‬
 ‫نشوم آیا خودارضایی باعث یائسگی زودرس می شود از خودم بدم می آید تقریبا چندماهی است‬
‫که ترک کرده ام و االن احساس سرزندگی و شادابی می کنم آیا عوارض آن در آینده از بین می‬
                            ‫رود تو رو خدا کسی پاسخ دهد‬
                               ‫‪۲۲/۵۰/۰۸ - ۰۰:۵۰mantegh‬‬
                                            ‫1‬
                                            ‫0‬
                                          ‫پاسخ‬
 ‫نه خانم هلن.ربطی به خود ارضایی نداره.در ضمن ارگاسم در خانمها حداقل 38 دقیقه زمان‬
‫میبره گفتم حد اقل چون تا 93-91 دقیقه هم میشه. ترک خود ارضایی خوبه اما با این شرایط‬
  ‫تو کشور ما که همگی میدونیم کار واقعا مشکله .غریزه تو وجود همه هست حرف یکی دوسال‬
 ‫نیست منی که 08 سالمه الاقل باید 98سالی جولی خودمو بگیرم که شاید اون زمان بتونم با‬
           ‫همسرم ارضا بشم.اگه فکر میکنید نظرم غلطه با دلیل منو قانع کنید‬
                                ‫‪۲۲/۵۰/۰۸ - ۵۸:۵۳saeed‬‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                            ‫پاسخ‬
‫خود ارضایی اولین مرحله است که شخص در آن می تواند نیاز های جنسی خود را شتخیص بدهد و‬
 ‫بشناسد و نیز اگر قرار بود آن امر برای شخص تا سن 81 سالگی ضرری اینچنینی داشته باشد‬
  ‫این میل هرگز در این حد ر انسان به وجود نمی آمد که حتی بدون اطالع به این توانایی‬
 ‫فردی پی ببرد و در ضمن خود ارضایی مانند هر عملی مثل خوردن و آشامیدن و ورزش و انواع‬
‫فعالیتهای دیگر در حد و اندازه استاندادرد خود ضرری ندارد و عوارضی که به آن اشاره شد‬
   ‫مربوط به افرادیست که در روز چندین بار اقدام به خود ارضایی می کنند که این کامال‬
   ‫طبیعیست ولی برای اشخاصیی که دو هفته یا هفته ای یکبار این عمل را انجام می دهند‬
   ‫عارضه ای تشخیص داده نشده و ردر آخر هم باید بگم که در مورد انزال زودرس نقش خود‬
    ‫ارضایی یک نقش کامال نسبی است یعنی گاهی موجب انزال زودرس شده و گاهی نیز از آن‬
 ‫جلوگیری میکند مورد اول را که شما توضیح دادید و بحثی در آن نیست و لی در حالت دوم:‬
‫اگر شخصی با اطالع و در حد معمول اقدام به خودارضایی و در حین خود ارضایی سعی در کنترل‬
  ‫انزال و تالش در شناختن حالت مطلوب خود در سکس(همان سکس خیالی) بکند قادر است انزال‬
 ‫خود را به نحو معجزه آسایی کنترل کند به طوری که این جانب با این روش رکورد 93 دقیقه‬
  ‫ای (در خود ارضایی) و در همین حد و اندازه در سکس داشته ام که بسیاری از اهل فن هم‬
                              ‫اکنون بر آن قبطه میخورند‬
                                ‫۳۱:۸۰ - ۱۰/۰۵/۲۲‬   ‫کامران‬
                                             ‫1‬
                                             ‫0‬
                                            ‫پاسخ‬
 ‫به نظر من خود ارضایی ضرری نداره واین عوارضی که دوستان میگن بیشتر تلقین میباشد من‬
 ‫زمانی واقعا احساس گناه میکردم اما حاال دیگه نه از لحاظ پزشکی هیچگونه ضرری برای ان‬
   ‫ثابت نشده باور کنین اگه خود ارضایی نبود انسانها به چه کارهایی که دست نمیزدند‬
                          ‫منظورم افزایش تجاوزات به عنف بود‬
                                 ‫‪۲۲/۵۰/۰۳ - ۰۱:۰۰amir‬‬
                                               ‫1‬
                                               ‫0‬
                                            ‫پاسخ‬
 ‫کلی خندیدم....این چرت و پرتا چیه نوشتی...هوا از طریق عصب جذب مغز میشه و طرف دیونه‬
  ‫میشه..... این چند روزه اینقدر نخندیده بودم..دستتون درد نکنه....از این مقاله ها‬
                                     ‫زیاد بدین‬
                             ‫۰۵:۱۰ - ۳۰/۰۵/۲۲‬   ‫نخودی خانم‬
                                             ‫1‬
                                             ‫0‬
                                            ‫پاسخ‬
  ‫لطفا یک نفر جواب منو بده ... آیا سرکوب میل جنسی بدتر از خود ارضائی نیست ؟ رابطه‬
                  ‫داشتن با یک شخص ثابت در دوره مجردی اشکال داره ؟‬
                                 ‫‪۲۲/۵۰/۰۰ - ۵۵:۰۸mehdi‬‬
                                               ‫0‬
                                               ‫0‬
                                            ‫پاسخ‬
                          ‫‪sarasar dorogh bood, albateh khandeh dar‬‬
                            ‫91_91_‪۲۲/۵۰/۰۰ - ۰۰:۰۲caaysbac‬‬
                                               ‫1‬
                                               ‫0‬
                                            ‫پاسخ‬
‫اگه خیلی این کار رو کنین بعدا به شکل عادت در میاد بعد دیگه الزم نیست به خودتون فشار‬
‫بیارین تا این کارو نکنین چون اگه فشار جنسی هم نیاد حتی اگه فقط یه هفته هم این کارو‬
                               ‫نکنین حسابی کالفه میشین‬
                              ‫۸۰:۵۰ - ۲۰/۰۵/۲۲‬   ‫کودک فهیم‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                            ‫پاسخ‬
 ‫هلن عزیز خودت داری میگی من با همسرم معاشقه داشتم ، عزیز دلم پس صحبت از داشتن پرده‬
      ‫بکارت برای تو دیگه محلی از اعراب نداره ! پرادو سواری که دوال دوال نمیشه!‬
                                  ‫۰۰:۸۰ - ۲۰/۰۵/۲۲‬   ‫هلن‬
                                              ‫0‬
                                              ‫0‬
                                            ‫پاسخ‬
‫با سالم درجواب کودک فهیم بگویم آنطوری که فکر می کنند نبوده است واال نگرانی نداشتم در‬
  ‫ضمن می خواستم بدانم سیاه شدن و چروکیدگی دستگاه تناسلی مربوط به خودارضایی می شود‬
                                      ‫۰۸:۰۰ - ۲۰/۰۵/۲۲‬    ‫ایمان‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
     ‫سالم لطفا یکی به من بگه که آیا بعد از ترک عواقب از بین میره یا نه تورو خدا‬
‫بگیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‬
‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‬
‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‬
‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‬
‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‬
‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‬
‫یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی‬
                       ‫ییییییییییییییییییییییییییییییییییین‬
                                    ‫۰۸:۰۰ - ۰۰/۰۵/۲۲‬    ‫کودک فهیم‬
                                                   ‫2‬
                                                   ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
‫هلن جان به نظر میرسه شما دچار فوبیای آلت شدی ! یعنی از آلت خودت ترس و واهمه داری !‬
  ‫اینقدر به آلتت حساس نباش ، ْلت که شکل و سایز استانداردی نداره و از فردی به فرد‬
                            ‫آ‬
                ‫دیگه متفاوته ، معموال" خانم هائی با پوست سفید دارای‬
  ‫َ آلتهائی با پوست سفید و لبهای‬
‫داخلی کوچک هستند وخانمهائی با پوست تیره دارای آلتهائی با لبهای داخلی بزرگ و گسترده‬
 ‫تر با رنگ تیره هستند. در مورد بکارتت هم خودت میتونی تشخیص بدی یا از یکی از دوستات‬
                          ‫بخواهی این کارو برات انجام بده.‬
                                    ‫۳۰:۰۰ - ۰۰/۰۵/۲۲‬    ‫کودک فهیم‬
                                                   ‫0‬
                                                   ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
  ‫در ضمن خانم هلن شما برای اینکه از شکل ظاهری آلتت مطمئن بشی میتونی به قسمت نمای‬
         ‫نزدیک آلت خانومها بری وانواع واقسامشو ببینی تا از نگرانی خارج بشی.‬
                                        ‫۰۸:۸۵ - ۰۰/۰۵/۲۲‬    ‫هلن‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
‫سالم کودک فهیم ممنونم از شما فکر می کنم چیزی که می گویید درست باشد چون خیلی خودم را‬
  ‫باخته ام دو ماه دیگر عروسی ام است چون همسرم را خیلی دوست دارم نمی خواهم از دستش‬
                              ‫بدهم بازم از شما ممنونم‬
                                       ‫‪۲۲/۵۰/۰۰ - ۵۵:۸۰amir‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
‫‪merci az maghalatoon,age emkan dare mano rahnamee konid ke chetorii mitonam enzale zood rasooo darman‬‬
           ‫,‪konam,man 25 salame vakhod erzaee ziadii kardam ama alan az in kar dast keshidam‬‬
                                         ‫‪۲۲/۵۰/۰۰ - ۵۵:۱۲ali‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
                            ‫?‪lotfan rahaye darmane enzalee zod rasoo begiiin‬‬
                                         ‫‪۲۲/۵۰/۵۰ - ۰۵:۰۳h‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
                                               ‫عاااالی‬
                                       ‫‪۲۲/۵۰/۵۰ - ۰۱:۸۰sahar‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                  ‫پاسخ‬
 ‫واقعا عالی بود اما به قول امیر ای کاش خانواده ها به فکر ازدواج به موقع جوونا بودن‬
  ‫تا جوونا زودتر از اشتباه در بیان بتونن روابطه سالمی داشته باشن و اینکه االن دیگه‬
‫مثل قدیم نیست که چشم و گوشا بسته باشن باید خونواده ها از بچگی به طرز درست آگاه کنن‬
‫تا دچار مشکل نشن. می خوام بگم حاال که ماها قربانی حس های شیطانی شدیم و خودمونو خیلی‬
    ‫له کردیم چقدر خوبه که با نسل های بعدی بهتر رفتار کنیم و درست تربیتشون کنیم.‬
                                 ‫‪۲۲/۵۰/۵۵ - ۰۰:۱۰Mehdi - Ph.D Student‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫به نظر من بایستی موانع ازدواج در جامعه ما (به صورت خیلی جدی تر) برطرف شود تا مشکالت‬
  ‫خود ارضایی و عوارض آن در جامعه ما ریشه کن شود. ما باید خیلی بیشتر از این حرفها و‬
  ‫به صورت عملی به این سخن پیامبرمان توجه کنیم که فرمود: "هر کس که ازدواج کند، نیمی‬
 ‫از دین خود را محفوظ داشته است." و حتی احادیث معتبر دیگری نیز وجود دارد که نشان می‬
             ‫دهد که شیطان همواره همراه انسانی است که ازدواج نکرده است!‬
                                        ‫‪۲۲/۵۰/۵۸ - ۰۵:۸۸digital‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫نظر سنجی ها نشان داده همه افراد در دورانی از زندگی خود این کار را انجام داده اند .‬
‫خود ارضایی تخلیه قوای شهوانی درونی است که در صورت عدم بروز آن در طوالنی مدت منجر به‬
‫افسردگی خواهد شد. منع دینی نداره . و در صورت انجام ورزش های پر تحرک و تقویت جسمانی‬
                                  ‫مضر نیز نمی باشد‬
                                   ‫‪۲۲/۵۰/۵۸ - ۰۲:۱۲mohamad 47 sale‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫‪ba salam.dostan gerami age eshtebahnakonam,hameye ma inkarokarde ya mikonim,khod erzaee noee,pasokh‬‬
 ‫‪be solate jensie mast,tamame amale fiziki ma az maghz farman migirand,bayad maghz ra parvaresh bedim va‬‬
 ‫‪baraye tarke kamele in ka niazie nizt ruzshomari konim,mitavanim bishtar motalee konim va etemade be nafse‬‬
‫‪khodemono bala bebarim.bayad dide khodemon be in kar ro avaz konim, in kar shodanist emtahan konid hamin‬‬
   ‫‪emruz midonamke hameye ma va shomaha ghavihastim,piruz va shad va salmat bashid baradare kochake‬‬
                                                   ‫‪shoma‬‬
                                        ‫‪۲۲/۵۰/۵۰ - ۵۰:۸۱Arman‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫با سپاس، با وجود مطالب جالبی که در این مقاله ارائه کردید، به نظر می رسه این مقاله‬
‫به شیوه ای جانبدارانه و غیرعلمی نگارش شده باشد. گویا نویسنده از بخشی از مطالب علمی‬
‫بهره برده تا خودارضایی را بکوبد. در ضمن هیچ راهکار مناسبی هم برای پاسخ به میل جنسی‬
  ‫در وضع کنونی جامعه ارائه نشده و مطابق معمول به همان روش های مذهبی و روان درمانی‬
 ‫بسنده شده است. درسته که افراط و تفریط در هر زمینه ای زیان آور است و حتی کوتاهی در‬
‫ارضای میل جنسی هم می تواند موجب تحلیل قوای حنسی شود ولی میل جنسی به خود خود بیماری‬
 ‫نیست که نیاز به پزشک و توسل به مذهب داشته باشد، یک غریزه ی طبیعی است و پاسخی ساده‬
                                ‫و طبیعی را می طلبد.‬
                                        ‫‪۲۲/۵۰/۵۰ - ۵۰:۱۵Arman‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫کاشکی به جای نوشتن این جور مقاالت مغرضانه و بدون ذکر درست منابع و مراجع و بازی کردن‬
  ‫با فکر و روح واعتقادات خودمون و دیگران، کمی حس مسئولیت پذیری داشتیم. کاشکی کمی‬
 ‫بیشتر مطالعه می کردیم تا اینقدر از روی تعصب صحبت نکنیم. من خودم زمانی فکر می کردم‬
‫خودارضایی چه مرض بدی است ولی وقتی خوب تحقیق کردم، فهمیدم چه ظلمی توی دوران کودکی و‬
               ‫جوانی به ما میشه که ذهنمون رو با این اراجیف پر می کنن.‬
                                        ‫‪۲۲/۵۰/۵۰ - ۵۵:۰۰Arman‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
     ‫به این سایت برید و صحت مطالب ذکر شده رو بررسی کنید ‪: http://forum.iransalamat.com‬‬
  ‫‪http://www.iransalamat.com‬سایت ایران سالمت، یه جامعه ی پزشکیه که حتی می تونید مشخصات‬
  ‫پزشکانش رو هم در اون پیدا کنید. جالب تر این که تصادف ً توی این سایت مطلبی دیدم در‬
                   ‫ا‬
                                     ‫مورد نقد این مقاله :‬
‫8‪http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=11066&highlight=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D‬‬
                               ‫‪%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C‬‬
                                   ‫۱۸:۰۰ - ۱۵/۰۵/۲۲‬   ‫حسین‬
                                               ‫0‬
                                               ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
  ‫سالم میشه بگید راهی هست که خود ارضایی به طور بی ضرر بشه ویا ضرر کمتری داشته باشه‬
                   ‫؟؟؟ خود ارضایی بین چه مدت زمانی ضرر نداره ؟؟؟‬
                                    ‫‪۲۲/۵۰/۵۱ - ۰۰:۰۲iman‬‬
                                                ‫0‬
                                                ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
   ‫سالم به نظر من برای ترک ... باید 8.توکل 1.مرور زیان های آن 3.دوری از اوام محرک‬
              ‫1.استفاده از کم کننده ی میل جنسی مثل انار ترش یا عدس و..‬
                                    ‫۰۵:۵۵ - ۳۵/۰۵/۲۲‬  ‫آرش‬
                                               ‫0‬
                                               ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
‫سالم با تشکر از سایت خوبتون برای اون دسته از کسانی که به دونبال راه جبران و جلوگیری‬
          ‫بودند این سایت رو معرفی میکنم‪http://javdanehha.parsiblog.com/828245.htm‬‬
                                   ‫۰۸:۵۰ - ۳۵/۰۵/۲۲‬   ‫هادی‬
                                               ‫0‬
                                               ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
    ‫سالم به همه شماهایی که در این سایت نظر دادین .باید به شما بگم که زیاد نگران‬
‫نباشین.چون همیشه راه برگشتی هم هست.اگه خودتون بخواین می تونین تمومش کنید.فقط یه کم‬
         ‫زمان می بره.به چیزهای خوب فکر کنین.به آینده ای روشن در کنار همسر و‬
 ‫فرزندانتون.بادوستای خوب رفت و آمد داشته باشین. البته این رو هم بگم که من خودم با‬
  ‫اجازتون از بچگی تو این کار بودم و با خوردن غذای زیاد باز هم بدنم ضعیف بود .گفتم‬
  ‫شاید در روده هام کرم روده دارم ولی با آزمایشاتی که انجام دادم این نظریه رو منفی‬
 ‫دونستم.اآلن حدود 3 سال میشه که ترکش کردم و اصال" دست بهش نمی زنم و تقریبا" هر ماه 1‬
    ‫تا 3 بار در شب خودش می یاد.حاال دیگه از زندگیم به طور کامل رازی هستم . زندگی‬
     ‫شیرینتر از اینه که بخوایم با چیزای بیخود خرابش کنیم.موفق و سر بلند باشید.‬
                                   ‫۵۰:۰۰ - ۳۵/۰۵/۲۲‬   ‫ایمان‬
                                               ‫0‬
                                               ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
                                      ‫همتون خوب میشید‬
                                   ‫‪۲۲/۵۰/۵۳ - ۵۵:۵۰bardia‬‬
                                                ‫1‬
                                                ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
‫خود ارضایی کوچکترین ضرر جسمی ندارد و ضرر روانی آن هم اگر با احساس گناه همراه نباشد‬
 ‫منتفی است فقط انرزی بدن مصرف می شود که با استراحت جبران می شود " روانشناسی کودکان‬
  ‫و نوجوانان استثنایی" دکتر بهروز میالنی فر اگر خود ارضایی را رد میکنید منبع علمی‬
                                      ‫بیاورید‬
                                   ‫۰۱:۵۵ - ۳۵/۰۵/۲۲‬   ‫متفکر‬
                                               ‫0‬
                                               ‫0‬
                                              ‫پاسخ‬
  ‫به نظر من این مقاله تا حدودی درست وتا حدودی غلطه . این که استمنا انرژی وشادابی‬
 ‫آدمو می گیره ومیل به جنس مخالفو کاهش میده درسته اما باید بدونیم تقریبا همه کسایی‬
‫که شریک جنسی ندارن این کار رو میکنن و خصوصا نوجوونا وبا حرفهای این مقاله احساس عدم‬
                        ‫اعتماد به نفس در اونا به وجود میاد.‬
                                   ‫۸۵:۰۰ - ۰۵/۰۵/۲۲‬   ‫هیوا‬
                                               ‫0‬
                                               ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
                  ‫سالم واقعا ازتون ممنونم امیدوارم همسرم این مقاله را بخونه‬
                                          ‫‪۲۲/۵۰/۵۰ - ۵۰:۸۱sara‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
   ‫‪salam: man az sakhtgirihaye mazhabi ke ta dorane javani behem shod be inja residam ke halam az har chi‬‬
  ‫‪kalameye mazhabiye be ham mikhore...az doa o namazo ina bizaram..pas bedoonin kheili javoona ham mesle‬‬
 ‫‪man az kelisheha mazhabi bizaran...be ja in bahsa ye farhangi ro ra bendazin ke zan o mard betoonan masalan‬‬
 ‫‪ba mahramiyat az ham lezat bebaran.inghadr roo lozoome parde bekarat gire 3 pich nadin..age arzeshe zan be‬‬
‫‪in parde has ke mikham nabashe....ye farhang ja biofte ke be ja sexe namashroo dokhtar betoone sexe mashoo‬‬
  ‫‪ro ba kontrol va ede niga dashtan dashte bashe.harfe akhar inke age be parde has pas hich zane bivei haghe‬‬
                                              ‫... ‪ezdevaj nadare‬‬
                                         ‫‪۲۲/۵۰/۵۲ - ۰۸:۰۰hamed‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
‫سالم دوستان عزیز امیدوارم که همگی خب باشید من االن ۰ سال که ایران نیستم . من هم همین‬
  ‫مشکلو داشتم تا وقتیی تو ایران بودم بعد که امدم اینجا فهمیدم که این مشکل فقط ما‬
‫نیست اینجا هم همین مشکلو دارن .تو این مقاله یه کم بزرگ نمایی شده .چون من االن ۸ سال‬
‫که به دوست دخترم زندگی میکنم و این مشکالت که تو مقاله خوندم برام پیش نیومد البته من‬
  ‫هفتگی ۸ یا ۸ بر این کارو میکردم با ز هم تاکید میکنم که بهترین راه ارتباط با خدا‬
                  ‫است اگه باز هم کمکی از دست من بر میاد میل بزنید‬
                                          ‫۰۱:۸۵ - ۵۸/۰۵/۲۲‬    ‫م.ش‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫‪manye dokhtaram va 11 sale ke khod erzaee mikonam alan 23 salame. hich joori nemitoonam tarkesh konam‬‬
‫‪hameye rah ha ro emtehan kardam hata doctor raftam o ye modate toolani darooye kaheshe meile jensi masraf‬‬
                                                ‫(: ‪kardam‬‬
                                          ‫‪۲۲/۵۰/۸۵ - ۰۲:۰۰iman‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
                ‫تنها راه نجات از این عمل ناشایست فرار از تنهایی و اراده است‬
                                          ‫‪۲۲/۵۰/۸۸ - ۰۸:۸۳nasrin‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
                        ‫‪man 11 sale inkaro anjam midam ama nemitoonam tark konam‬‬
                                         ‫‪۲۲/۵۰/۸۸ - ۵۸:۸۵SAMAN‬‬
                                                         ‫0‬
                                                         ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
  ‫با سالم به تمام کسانی که اظهار نظر کردند-باید عرض کنم که با تمام اونهایی که ابراز‬
    ‫داشتند اغراق شده موافقم-اما یکی نیست یاداوری کنه که در این اوضاع که جوونا از‬
  ‫برخورداری از تمام امکانات و نیازهاشون محروم شده اند و دولت هم هیج اقدامی در جهت‬
 ‫فراهم نمودن ازدواج اونها نمیکنه جطور توقع دارید که جوونها به فکر سالمتی و حفظ نشاط‬
  ‫خودشون باشن؟ وقتی غریضه جنسی مثل خوره به جونه ادم میفته و مغزت رو فلج میکنه مکه‬
 ‫جقدر میتونی مقابلش وایستی و بیخیالش بشی؟ صداتون از جای کرم در میاد مثل اینکه -همه‬
 ‫ی ما رو بد بخت و سرخورده کردین حاال اومدین ادعای دلسوزی میکنین ؟!!! هر بالیی جوونای‬
                        ‫این مملکت سرشون بیاد شماها مقصر هستین‬
                                          ‫۰۸:۸۰ - ۸۸/۰۵/۲۲‬    ‫حامد‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
       ‫سالم ای کاش برای جوان ها خانه ی عفاف میزدند مطالبتون خیلی خوب بود‪thank you‬‬
                                      ‫]‪۲۲/۵۰/۸۸ - ۰۸:۵۸[hamed‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
      ‫سالم یکی ازدوستانم گفته: راه درمان کمتر نگاه کردن به جنس مخالف و کنترل چشم‬
                                 ‫۸۸:۸۰ - ۸۸/۰۵/۲۲‬   ‫حامد جون از یزد‬
                                                   ‫0‬
                                                   ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
                                 ‫یکی ازراهها داشتن ترس از خداوند‬
                                       ‫۸۰:۸۰ - ۸۸/۰۵/۲۲‬   ‫کوروس‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
                            ‫مقاله خوبی بود؛ و پر خواننده . با تشکر‬
                                     ‫۸۱:۵۵ - ۱۸/۰۵/۲۲‬   ‫شروین 37‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫مزخرف ترین مقاله الی بود که تا حاال خونده بودم. تقریب ً تمام نوشته ها هیچگونه سندیت‬
               ‫ا‬
 ‫علمی نداره و با غرض رانی و تعصبات شدید تحریص شده،اما روی سخنم برای کسایی هستش که‬
 ‫ً نمی تونید این کار رو به مدت طوالنی ترک کنید‬‫می خواهند این کار رو ترک کنند؛ شما اصال‬
 ‫ً طبیعی هستش و نیازهای یک انسان محسوب‬‫ً ازدواج چون این کار کامال‬ ‫مگه در موارد خاصی مثال‬
 ‫میشه بخصوص بعضی اشخاص از لحاظ ژنتیکی و فیزیکی به هیچ وجه ممکن نمی تونن ترکش کنند.‬
   ‫باید بدونید نه تنها ضرر نداره بلکه منفعتش بیشتره بشرطی که افراط نداشته باشه و‬
   ‫پشیمونی و خودخوری بعد از این کار وجود نداشته باشه، خود این فعل هیچگونه عوارضی‬
   ‫نداره، این افکار گناه و خودخوری بعدش هستش که صدمات جبران ناپذیر جسمی و روانی‬
 ‫بالقوه بعد از ازدواج رو به وجود میاره. اگه یه روز اونقده افسرده شدید یا نقص جسمی‬
 ‫پیدا کردید و رفتید پیش دکتر یا مشاور، بهتون می گن برو بچه جون با خیال راحت کارتو‬
‫بکن فقط خودخوری نکن تا حاال نه کسی با این کار دیوونه شده و نه طوریش شده و نه بعد از‬
                             ‫ازدواج مشکلی براش پیش اومده.‬
                                       ‫‪۲۲/۵۰/۸۳ - ۵۸:۵۸shayan‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
‫‪SALAM KHEYLI JALEB BOD MIKHASTAM BEBINAM BAD AZ TARK HAFEZEYE AVALIYE BAR MIGARDE KOMAKAM‬‬
                                    ‫‪KONID BA TASHAKORE‬‬
                                       ‫‪۲۲/۵۰/۸۰ - ۰۸:۸۰ABTIN‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
   ‫‪ba salam man mikham begam k kasani k in karo mikonan midonan k az lahaz rohi va jesmi aziyat mishan‬‬
  ‫‪hamamon midonim in vageiat ma bayad donbal dorost takhliye shodan bashim man zan daram vali in dard‬‬
   ‫‪hanozam aziyatam mikone man dar holand zendegi mikonam vali az lahaz fekri mano kheli agab mindaze‬‬
‫‪khodam mifahmam hamaon midonim k zaif mishim in adato bezarid kenar chon badha to zendegi kam miyarid‬‬
 ‫‪man ham box kar mikonam ham badigardam vali garg in karam va motasefane magzi daginam karde nakonid‬‬
 ‫‪badan pashimon mishid mesl man vali man bahash to jangam va shekastesh midam shoma ham mitonid hich‬‬
                                     ‫‪vagt dir nist mitonid mishe xxx‬‬
                                        ‫۵۱:۸۵ - ۰۸/۰۵/۲۲‬   ‫مینا‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫فقط اینو می تونم بگم که اسالم هر چی گفته بعد 9918 سال تازه دانشمندان و پزشکان دارن‬
  ‫اونو از نظر علمی اثبات میکنن پس اگه اسالم گفته استمناء حرام است پس اطمینان داشته‬
         ‫باشین چیزی هست که گفتن نکنید حاال با عوارض وحشتناک اون کاری ندارم‬
                                         ‫...۵۰:۰۵ - ۵۰/۵۵/۲۲‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫1‬
                                                   ‫پاسخ‬
   ‫سالم مرسی از مقالتون راستش من خیلی وقته خود ارضائی می کنم. حالمم خیلی بده. هم‬
‫افسرده هم عصبی هم حافظه .... فصل امتحاناست و من سعی کردم کم کنم این عادتو. از وقتی‬
‫فهمیدم چه گناه بزرگیه بیشتر می ترسم چون من هیچ کار بدی جز همین کار نکردم. چند باری‬
 ‫یه ماه ترکش کردم ولی باز نشده. نمی دونم چیکار کنم. می ترسم پرده بکارتم آسیب دیده‬
‫باشه. نمی دونم چیکار کنم. سیاهی و چروکی بیش از حدی داره. لطف ً راهنمائیم کنید. پزشک‬
           ‫ا‬
 ‫نه کتاب، مقاله و ... یکی از بچه ها (هلن) فک کنم مشکل منو داشت اگه چیزی فهمیدی منم‬
  ‫راهنمایی کن هلن جون. نمی دونم چیکار کنم کمکم کنید. سعی خودمو می کنم ولی نمی شه.‬
‫اگه هیچ عوارضی هم نداشته باشه (که داره خیلی زیاد) گناه شو چیکار کنم. چه جوری جبران‬
 ‫کنم این گناه بزرگو.کمکم کنید لطف ً اگه می شه بگید برای سیاه بودن و ... چیکار کنم.‬
                          ‫ا‬
 ‫من حتی با یه متن کوچولو هم تحریک می شم نمی دونم شاید کسی مثل من باشه پس معذرت اگه‬
   ‫متنم باعث تحریک شد. اگه می شه کسی راهنماییم کنه 7002‪ raha_gol‬گناهمو ببخش خدا جون‬
                                        ‫۲۰:۰۰ - ۸۰/۵۵/۲۲‬   ‫هلن‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫باسالم یک ماه دیگه عروسی ام است و من دارم از ناراحتی به مرز جنون می رسم نمی دونم‬
 ‫چکار کنم اگه همسرم بفمه چی پیش می یاد اگه بچه دار نشوم حتما روانی می شوم چند وقت‬
 ‫پیش در کتاب بوعلی سینا نوشته بود که اگر آب منی تمام شود باعث کوری می شود البته من‬
 ‫چندماه است که ترک کرده ام و واقعا می فهم این چندسال عمرم فنا شده و حاال پشیمان فقط‬
  ‫خدا باید کمکم کنه ولی سایت دکتر مجید حقیقت می گوید اسمتنا باعث ناباروری نمی شود‬
  ‫ولی حتما باید ترک شود نمی دونم دلم را خوش کنم یا نه اگر کسی نظری دارد خوشحال می‬
                                        ‫شوم‬
                                   ‫66‪۲۲/۵۵/۰۱ - ۰۵:۵۸do_dare_baz‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫‪salam.az maghale khobeton mamnon lotfan dar morede rahaye taghviyat erade ham matlab bedid.movafagh‬‬
                                       ‫‪bashid-hamid az esfahan‬‬
                                   ‫66‪۲۲/۵۵/۰۱ - ۰۵:۵۰do_dare_baz‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫‪salam.az maghale khobeton mamnon lotfan dar morede rahaye taghviyat erade ham matlab bedid.movafagh‬‬
                                       ‫‪bashid-hamid az esfahan‬‬
                                        ‫‪۲۲/۵۵/۰۱ - ۰۳:۸۰sara‬‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
    ‫‪helen jan man ham 3 sale pish dar sharayete shoma budam.alan ham ezdevaj kardam.aslan negaran‬‬
      ‫.‪nabash.pare shodane parde bekarat be in rahati nist.dard dare garche baraye hame yeksan nist‬‬
                                        ‫۱۰:۰۵ - ۰۰/۵۵/۲۲‬   ‫هلن‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫سالم سارا جون ممنونم از شما می خوام بدونم که االن که ازدواج کرده ای هیچ مشکلی نداری‬
   ‫همسرت می دونه یا نه همه ترسم از اینه که همسرم متوجه بشه قبال خودارضایی می کردم‬
          ‫)۸۰:۰۰ - ۰۰/۵۵/۲۲‬    ‫الینا (حرفای من دوستانست فقط به خاطر خودتون میگم‬
                                              ‫0‬
                                              ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
 ‫سالم دوستان.منم مثل شما دچار این مشکل شدم و از 38_18 سالگی تا االن که 18 سالمه ادامه‬
 ‫داره.من مطالب زیادی در این باره خوندم(اینترنت وکتاب) و میخوام بگم که این نظریه 30‬
   ‫تا 10 درصد درست و کامال علمیه.حتی اگه شما مخالف این نظریه باشید میتونین تجربیات‬
  ‫دوستان رو بخونید و بشمارید ببینین چند نفر براشون مشکالتی پیش اومده...منم دچار این‬
 ‫مشکالت شدم...هربار که این کارو میکنم ازخودم متنفر میشم...البته من االن یک ماهی میشه‬
  ‫که تو ترک هستم و از روزی 1_3 بار به هفته ای 8 بار رسوندم و این خیلی برام سخت بود‬
‫امیدوارم که بتونم کامال ترکش کنم ... ازشما هم صمیمانه میخوام که به فکر خودتون باشید‬
                                     ‫و ترک کنید.‬
                                          ‫‪۲۲/۵۵/۰۲ - ۰۸:۱۳fara‬‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
‫‪man 20 salame ta chand vaght pish nshadidan khod derzaye dashtam.vasam shode bo d ye bimari roozi shayad‬‬
   ‫‪5 bar in karo mikardam alan kheyli kamesh kardam shaad har hafte 1 bar onam mikham ye ghorsi peyda‬‬
 ‫‪konam ke dg nasham,akhe kheyli zod tahrik misham ag beshe ye jori mikham tarkesh konam ya beezaramesh‬‬
                                     ‫‪kenar ag mitonid komakam konid‬‬
            ‫)۰۰:۸۵ - ۲۰/۵۵/۲۲‬    ‫الینا (حرفای من دوستانست فقط به خاطر خودتون میگم‬
                                               ‫2‬
                                               ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫دوستان دوباره سالم.میخواستم درمورد تفاوت سکس با خودارضایی که دریک مطلب علمی خوندم‬
   ‫بگم: گفته شده که 8 بار خودارضایی در روز مثل اینه که 93 دقیقه به طور مداوم سکس‬
  ‫داشتید یا 3 بار خودارضایی به اندازه 00 بار سکس انرژی ازتون میگیره و خیلی چیزای‬
  ‫دیگه.....تا حاال دقت کردید که بعداز خودارضایی چقدر بدنتون درد میگیره و خسته میشه‬
         ‫؟......مغز ما برای اینکه کار بکنه انرژی احتیاج داره که ما اینو ازش‬
  ‫میگیریم........در مورد جنب شدن در خواب هم گفته شده ضرر که نداره هیچ تازه خوب هم‬
‫هست (البته نه بیش از حد) چون برای تخلیه کردن خودتون انرژی از دست ندادید......بکارت‬
  ‫هم تا موقعی که خودارضایی همراه با فشار نباشه پاره نمیشه....... درضمن خودارضایی‬
  ‫دختران استشهاء نامیده میشه نه استمناء....... الزم دونستم که اطالعاتم رو به شما هم‬
 ‫بگم(البته خیلی خالصه گفتم)...... نمیدونید چقدر احساس سبکی میکنم که باالخره دردمو از‬
‫تو دلم اوردم بیرون و بازگو کردم تا حاال داشتم دیوونه میشدم چون به هیچ کس نمی تونستم‬
 ‫بگم....من اوایل لذت میبردم و مثل اینا فکر میکردم همش الکیه اما حاال بعداز 1_3 سال‬
  ‫عوارضش داره یکی یکی برام رو میشه که اصال خوشایند نیستن...... اونایی که میگن هیچی‬
   ‫نمیشه فعال داغن هیچی نمیفهمن اما دیر یا زود متوجه میشن که اون موقع فقط پشیمونی‬
  ‫نصیبشون میشه........ ما ایرانیا عادتمونه تا سرمون به سنگ نخوره آدم نمیشیم......‬
 ‫اما اگه ضربه مغزی شدیم دیگه دیر برای آدم شدن.......راستی من هر موقع تحریک میشم یا‬
  ‫ترانه گوش میدم یا میرم تو جمع تا حواسم پرت بشه و خیلی تاثیر گذار بوده شاید برای‬
  ‫شما هم تاثیر داشته باشه....... ما فقط خودمون میتونیم به خودمون کمک کنیم .......‬
                  ‫امیدوارم از بین این همه نظر ‪ pm‬من هم خونده بشه......‬
                                         ‫۰۰:۵۰ - ۲۰/۵۵/۲۲‬    ‫امیر‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
    ‫این چیزی که همه دارن باهاش دستو پنجه نرم میکنن،سکس دونفره هم نمیشه انجام داد‬
                            ‫(عقوبت الهی)حاال چه کنیم؟؟؟؟؟‬
                                         ‫۰۵:۰۰ - ۰۰/۵۵/۲۲‬    ‫جواد‬
                                                      ‫0‬
                                                      ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫سالم این مطالب باید در دوران دبیرستان به دخترها و پسرها آموزش داده بشه تا بتونن از‬
   ‫عوارض ان جلوگیری کنن.البته پدر و مادر میتونن نقش مهمی را در اموزش فرزندان خود‬
           ‫اعمال کنن که متاسفانه این کار در لین زمینه خیلی کم انجام میدن‬
                                          ‫‪۲۲/۵۵/۰۰ - ۵۰:۱۰sara‬‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫‪are man shoharam midune.ham ghabl va ham hala ra.man baad az sex khod erzaii mikonam.albate kheili kam‬‬
                                      ‫‪۲۲/۵۵/۰۰ - ۰۸:۰۰amir hossein‬‬
                                                        ‫0‬
                                                        ‫0‬
                                                     ‫پاسخ‬
 ‫‪agha akhar khobe ya bade ye ja migan khobe ye ja migan bade!man khodam kheyli kam in karo kadram!yani‬‬
‫‪yezaman dash ziad mishod zod jolosho gereftamo bishtar tokhab rahat misham!benazaram inkaro nabayad kard‬‬
     ‫‪vhon manke hardafe zarbasho khordam.benazaram hardafe chesham yekam tar mishod kheyli khaste‬‬
     ‫‪mishodam o kolan azab vojdano ina!vali be nazaram mane noe ke nemidonam zarar dare yana inkaro‬‬
‫‪nemikonam ke khialam rahat bashe!khoda khodesh fekre hamechio karde negaran nabash age inkaro ye modat‬‬
  ‫‪nakoni hamtarkesh mkoni ham tokhab rahat mishi!makhsosan ke migan bemaghzo ghado nemidonamchchi‬‬
   ‫‪zarar mizane!age mikhay tark koni bayad chand dafe ke onjori mishi khodeto hamon lahze kontorol konio‬‬
          ‫‪havaseto be ye chiz dg part koni!ye chanddafee age mofagh beshi dg kolan zarorati to inkar‬‬
‫‪nemibini!badesahm khelas!vali jedan fekr nemikardam inhame adam injori basahan!onae ke migin irad nadare‬‬
‫‪asan mofaido ...khob chera inaro migi bego mikham inkaro bokonam orze nadaram tark konam mikham baone‬‬
 ‫‪biaram!age ksai mige khobe sabet kone!beharhal khoshhalam ke injori nistam!al;bate tarkesh kari nadare!age‬‬
                    ‫‪hamon lahze jolo khodeto begiri hale!chakere hamatonam hastam bye‬‬
                                         ‫۳۸:۱۰ - ۰۵/۵۵/۲۲‬   ‫خودم‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
 ‫مقاله شما از روی تعصب مذهبی نوشته شد و پایه و اساس علمی نداره اگه اینقدر ضرر داشت‬
 ‫االن باید ۹۰۰ آدمی دنیا االن یا دیوانه شد باشند یا مشکل انزال زودرس داشته باشند. تو‬
‫کشور های خارج این همه ‪ sex shop‬وجود داره و مردم چه مرد و چه زن از اونجا خرید میکنن و‬
     ‫استفاده میکنن .اگه ضرر داشت اداره بهداشت باید داره این فروشگاه ها رو تخته‬
 ‫میکرد.بیخود این ملت زودباور رو نترسونید. درضمن از زمان گالیله تاحاال هر چی تو این‬
‫کتاب های مذهبی نوشته شده بود غلط از آب در اومده پس اینم یه دلیل دیگه از بیضرر بودن‬
                                      ‫خودارضایی.‬
                                         ‫‪۲۲/۵۵/۵۰ - ۰۲:۸۸sara‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫توروخدا اینکارو نکنین من ضرراشوتجربه کردم لرزش دستام افزایش ضربان قلبم پایین اومدن‬
 ‫اعتماد به نفسم عصبی شدن و.....به نظرمن اون چیزی رو باورکنید که خودتون تجربش کردین‬
‫وواقعا با عقلتون تضادی نداره به نظرمن این مشکل فقط بخاطرتنهاییه ماست.من همیشه دوست‬
 ‫داشتم این مشکلموبا خانوادم مطرح کنم ولی هرگزنتونستم....چرا ما نباید بتونیم درمورد‬
  ‫این مشکلمون یا مشکالی دیگه جنسیمون با خانواده هامون درددل کنیم؟؟؟ فقط به خودتون‬
 ‫اجازه تنهایی رو ندین که شدیدا وسوستون میکنه.لذتش فقط واسه چند لحظست و بعدش احساس‬
 ‫عذاب وجدانو پشیمونی.اونایی که فکرمیکنن این مقاله دروغه میتونن اینکارو امتحان بکنن‬
 ‫تا خودشون نتیجشو ببینن.ولی یادتون باشه پیش ازاینکه هرکاری رو امتحان کنید از تجربه‬
    ‫های دیگران استفاده کنید.ای کاش کسی میبود تا مارودرسن بلوغ راهنمایی میکرد ای‬
                                 ‫کاش...دوستون دارم.‬
                                          ‫‪۲۲/۵۵/۵۰ - ۵۰:۸۰sh‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
                                            ‫ممنون عالی بود‬
                                 ‫۲۱:۰۵ - ۰۵/۵۵/۲۲‬    ‫یه ترک کرده-پسر‬
                                                    ‫2‬
                                                    ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
  ‫دوستان عزیزم برادران و خواهرانم تمنا میکنم بیشتر از این خودتونو نابود نکنید ما‬
 ‫تجربه کردیم و عوارضشو دونه دونه دیدیم نیازی نیست عوارضشو ببینید وبعد قبول کنید.از‬
 ‫وقتی که 0یا 98 ساله بودم ونمیدونستم هم چیه بهش گرفتار شدم تا یه سال قبل که االن 11‬
‫سالمه من یک دفعه وبا یک تصمیم جئی ترک کردم هی امرو فردا نکردم .من االن دستام میلرزه‬
‫کم طاقتم .پاهام درد میکنه.جوش زده صورتم.بدتر از همه به زود ارضایی شدید گرفتارم حتی‬
   ‫با بعضی صداها ویا کوچکترین چیزی شدیدا تحریک وبی اختیار وبدون کمترین لذتی ارضا‬
   ‫میشم.نماز و قران را ذر برنامم قرار دادم فیلم وچت و اینجور چیزا را گداشتم کنار‬
 ‫نمازامو به وقت میخونم هر شب حداقل یه ربع قران میخونم دیگه اینجور مسایل به کلی از‬
 ‫دهنم پاک شده ولی فکر نکنم دیگه عوارضش از بین بره خصوصا زود ارضایی شدید که بخاطرش‬
  ‫حتی از ازدواج میترسم.تا به خدا نزدیکتر بشید به طور اتومتتیک از اینجور مسایل دور‬
  ‫میشید وای که آرامشی که از 38 سال قبل دنبالش میگشتم االن درنماز و قران پیداش کردم‬
      ‫الن دیگه عشقم نمازو قرانه.همانا قران شفاست برای بیمار دالن.خداوند در قران‬
 ‫میفرمایند:من انسان را قرار دادم بعنوان جانشین خود در زمین.ایا حیف نیست که تویی که‬
  ‫جانشین خدایی در زمین از این کارا بکنه.خداوند ناظر کارامونه وبعضی کارامون اینقده‬
 ‫کثیفه که موقع ارتکابش به فرشتگانش دستور میده از محل دور شند تا شاهدو ناظر نباشند‬
 ‫ببینید خداوند چقد مهربونه(اشک در چشمانم حلقه زد)وقتی که تو مسیره قران قرار گرفتی‬
  ‫دیگه نگران هیچی نیستی دیگه از مرگ نمیترسی دیگه وقتی از تصادف جوونا در جاده های‬
 ‫کشور خبر دادن نمیترسی چون اماده ای چون دستت پره اما اگه برعکس بودی همیشه روحت در‬
                          ‫هراسه.شرمنده اگه سرتونو درد اوردم‬
                                          ‫‪۲۲/۵۵/۵۰ - ۵۵:۸۰pc‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                    ‫پاسخ‬
‫با سالم به شما دوستان خوب من وقتی که مقاله را تمام کردم تمام برنامه های زندگی یم را‬
 ‫لغو کردم و منتظر مرگ خودم بودم ولی زمانی که این نظرات را خوندم امید وار شدم امید‬
  ‫وارم که در پشت این مقاله دین نباشد و بعد اگر خود ازای نکنیم چه کار کنیم بریم با‬
 ‫دختری یک سکس داشته باشیم وبعد ایدزو... به سوراغ ما بیاد که چی ما خود ارزایی نباید‬
‫بکنیم. در ضمن الینا جان با توجه به صحبت های شما ، پس باید در خارج که سکس یک برنامه‬
 ‫ی روزانه و تفریحی است تمام افراد به این مشکل ها برخورد کرده باشند. وآقای حامد آیا‬
‫با خانه عفاف کاری حل می شه چقدر پول باید بدی؟ آیا %00 خیابان های تهران و... خانه ی‬
     ‫عفاف ندارد؟ فقط مخفی. که اونم با چشم باز نگاه کنی می بینی راه حل چی؟ تشکر‬
                                ‫‪۲۲/۵۵/۵۸ - ۰۸:۵۸donya‬‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫سالم به همه کار سختیه من از کودکی دچار این آفت شدم. کنترل بر اون خیلی برام سخت بود،‬
 ‫تا یک مرد رو می دیدم فورا در خلوت برای خودم یه تصویر ذهنی می ساختم و شروع به کار‬
 ‫می کردم؛ حتی گاهی از بعضی وسائل برای ارضاء خودم استفاده می کردم که منجر به این شد‬
‫که دچار آسیب بکارتی هم بشم!! االن مدت 3 ساله که با پسری دوست شدم و رابطه با او دارم‬
  ‫و دیگه مشکالت قبلی را ندارم. سرکوب میل راه حل نیست! باید به آن پاسخ مناسب و صحیح‬
                                       ‫بدهیم.‬
                                 ‫۱۸:۸۰ - ۸۵/۵۵/۲۲‬   ‫منم‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
                   ‫++++++++++++++‪salam... magaleye jalebi booooooood‬‬
                                 ‫۵۸:۵۵ - ۱۵/۵۵/۲۲‬  ‫شهاب‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫سالم به تمام دوستان یه مطلبی رو واستون میگم که تا حاال به گوشتون نخورده. اتاق من‬
  ‫خیلی به اتاق پدرو و مادرم نزدیک هست.هرشب که رابطه جنسی دارن به غیر از اینکه منو‬
 ‫تحریک می کنن باعث عذاب روحی من شدن،شبا تا وقتی رابطه جنسی دارن نمی تونم بخوابم ،‬
  ‫خیلی وقتا هم تا صبح.حتی واسه خوابیدن جامو عوض کردم فایدهای نداشت.هرکس هم جای من‬
  ‫بود نمی تونست به پدر و مادرش بگه.نزدیک 3سال هست که همین مشکل رو دارم.اما به هیچ‬
‫وجه به سمت آلوده شدن نرفتم.االن که 91 سالم هست نسبت به زندگی کامال بی انگیزه شدم.این‬
    ‫ظلم هست که به خاطر گناه نکرده مجازات بشم. کم کم می ترسم به خودکشی نزدیک بشم.‬
                                 ‫۵۸:۵۵ - ۱۵/۵۵/۲۲‬  ‫شهاب‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
             ‫خیلی مفید هست برای افرادی که پشیمون هستن و میخان ترک کنن‬
                                 ‫۰۱:۰۰ - ۳۵/۵۵/۲۲‬  ‫سعید‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫سالم به نظر من خوبه که مسائل از نظر علمی برسی بشه ولی کاش نفطه نظر دانشمندان مسلمان‬
      ‫هم کنارش باشه چون کسانی مسل آقای فروید نظرات قابل نقد زیادی دارند ممنون‬
                                 ‫۰۸:۰۰ - ۳۵/۵۵/۲۲‬  ‫ثمره‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫نظرمن اینه که آدم راجع به ترک مواد مخدر خطرناک هم اینطورترس تودل جوونانمیندازه.‬
   ‫میگن خوب میشی درمان داره جلوی ضرروهر وقت بگیری منفعته.ماهی وهروقت ارآب بگیری‬
  ‫تازست.حاالراجع به موضوعی که هرچندگناه کبیرست وضرراتی داره امابازم بین روانشناسای‬
  ‫زیادی اختالف هست.آخرش مرگه ینی چی؟هرچیزی برگشت داره..عزیزان وجودتون برگشت وپاکی‬
   ‫ومیپذیره.خدامیپذیره.شرطش اینه تو ازهزکاری که احساس گناه بهت میده روی برگردونی‬
‫وبخوای که بری سمت چیزی که رضایت خودت وخداتوش یکیه.همین.الزمش اینه که توبخوای که بری‬
 ‫سمت خدا.اون وقت چنان دستتومیگیره وکمکت میکنه که تصورش واست ممکن نیست.به کتاب گنج‬
   ‫های معنوی صفحات پایانی مراجعه کنین خواص خوراکیها.فکرکنم دوستایی که میخوان دست‬
                   ‫ازاین کاربردارن کمکشون میکنه.پایدارباشیدتاابد.‬
                                  ‫۱۱:۸۵ - ۳۵/۵۵/۲۲‬   ‫ج‬
                                             ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
   ‫سالم. من یک جوان 31 ساله هستم و نزدیک به 1ساله مبتال به این بیماری هستم چند با‬
  ‫خواستم این عادت را ترک کنم به هر دلیلی نشده. از شما خواهش می کنم برای درمان این‬
              ‫بیماری به من کمک کنید که چکار کنم برای درمان این بیماری.‬
                                          ‫۰۰:۵۰ - ۳۵/۵۵/۲۲‬     ‫ج‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
    ‫اگه متن منو نمایشام ندادید ندید ولی من واقعا از شما راهنمایی می خوام. خواهشن‬
                                   ‫راهنمایی کنید‬
                                        ‫‪۲۲/۵۵/۵۰ - ۰۲:۱۰shiva‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫‪man baad az 8 sal ke in kara mikardam az waghti in maghale ra khundam alan 1mahi hast ke in kara kenar‬‬
‫‪gozashtam.agha ya khanome‬ج ‪shoma ham mitunid.vaghat erade konid.sae kon az har chizi ke tahriket mikoni‬‬
                                    ‫.‪duri koni.va khodeta mashghul kon‬‬
                                         ‫‪۲۲/۵۵/۵۲ - ۵۸:۸۸sara‬‬
                                                       ‫0‬
                                                       ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
                                         ‫‪thanks for your guideness‬‬
                                       ‫۰۸:۵۰ - ۲۵/۵۵/۲۲‬    ‫رامین‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
   ‫با سالم من واقعن از انگیزه عده ای جهت نوشتن این مطالب سراسر پوچ و بی معنی تعجب‬
   ‫میکنم و بیشتر از آن از سکوت کارشناسان و متخصصین امور جنسی متعجب هستم که در عین‬
‫حالی که پرپر شدن نوجوانان ما را بر اثر این تلقینات بی پایه و اساس بیبینند چرا و به‬
  ‫چه دلیل وجدان خود را زیر پا میگذارند و دم بر نمی آورند که آقا چرا بی جهت در ذهن‬
 ‫این جوان بدبخت احساس گناه به وجود می آوری ؟ توضیحات کامل را در وبالگ من-‪http://secular‬‬
  ‫/‪man.blogspot.com‬بخوانید و شما آقای نویسنده ازت خواهش میکنم مرا توجیه کن که با چه‬
‫انگیزه ای زحمت سر هم کردن این اراجیف را به خودت هموار کرده ای. آیا اگر اعتقاد داری‬
 ‫که این کار گناه است خود را مجاز میدانی برای نهی از منکر دروغ بگوئی؟ تو را از گناه‬
 ‫کبیره تهمت زدن عمدی به اعضائ بدن انسان که مخلوقات خداوند هستند هشدار میدهم. فردا‬
‫در پل سرات اثنی عشر یقه ات را خواهد گرفت که آخر مرا چه ربط است به سکس مقعدی ؟! این‬
‫همه اعضا و جوارح چرا پای مرا به میان می کشی؟ دوست محترم اصال میدانی اثنی عشر کجاست؟‬
              ‫سردبیر محترم تو چرا اجازه یا دستور نشر این اراجیف را میدهی؟‬
                                       ‫۰۸:۵۰ - ۲۵/۵۵/۲۲‬    ‫رامین‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫امیدوارم آنقدر آزادگی داشته باشید که مطابم را منتشر کنید در صورت عدم انعکاس از‬
                           ‫وبالگم وظیفه ام را انجام میدهم‬
                                        ‫۰۸:۲۰ - ۲۵/۵۵/۲۲‬   ‫حسین‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫سالم من 08 سالم هست و 3 سال خود ارضایی می کردم یک ماه هست که ترک کردم قبال که این‬
 ‫کار را نمی کردم بعد از 8 هفته شب توی خواب جنب می شدم ولی حاال نزدیک 8 ماه هست اصال‬
 ‫نمی شم و دارم می ترکم بیضه هام می سوزه و علتش را نمی دونم کمکم کنید اگر میشه بگید‬
                                ‫چکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
                                        ‫۱۸:۵۰ - ۰۵/۵۵/۲۲‬   ‫نازی‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫0‬
                                                   ‫پاسخ‬
  ‫تو رو خدا تمومش کنین عشق منم خودارضایی میکرد من تونستم بعد 1 ماه جلوشو بگیرم و‬
  ‫انزال زودرسشم خوب کنم ولی پرخاشگریشو و اینکه زود از کوره در میررو نه هنوز خیلی‬
                    ‫سخته ولی همه مثل من صبور نیستنا مواظب باشین‬
                                       ‫۰۰:۵۰ - ۰۵/۵۵/۲۲‬   ‫نازی‬
                                                   ‫0‬
                                                   ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
‫خودارضایی اعصابو خیلی ضعیف میکنه تسلط بر اعصابم کار سختیه عصبی میشین بعدشم همرو از‬
   ‫خودتون میرنجونین بعدشم پشیمون میشین همیشه همه گذشت نارن کاری نکنید که همرو از‬
‫خودتون برنجونید اگه بدونید من چقدر عذاب میکشم چون میدونم دست خودش نیست مهربونه ولی‬
                         ‫عوارض این لعنتی زندگیمو خراب کرده‬
                                      ‫‪۲۲/۵۵/۸۵ - ۰۰:۱۰sonya‬‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
   ‫‪khub bud man ta hala khod erzayi nakardam valy alan ke shoma ino gofty be khodam eftekhar mikonam‬‬
                                      ‫۰۰:۸۵ - ۵۸/۵۵/۲۲‬   ‫رضوان‬
                                                   ‫0‬
                                                   ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
  ‫در جواب به اقای مهندس با ید عرض کنم که اوال واقعا برایشان متاسفم اقای مهندس شما‬
‫دارید جوانان را به خود ارضایی تشویق میکنین درصورتی که رشته ی شما اصال ربطی به مسایل‬
 ‫جنسی ندارد(البته به طور تخصصی).ثانیا یکی از اقوام نزدیک من به دلیل خودارضایی عقلش‬
    ‫را از دست داده است ودرتیمارستان سر میکند .واقعا دارم راست می گویم. ثانیامنم‬
                                ‫بااجازتون مهندس برقم.‬
                                       ‫۰۰:۸۰ - ۵۸/۵۵/۲۲‬   ‫حامد‬
                                                   ‫0‬
                                                   ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
‫سالم! این مقاله خوبی است اگرچه به نظرم کمی زیاده روی کرده و ه0مین اعتماد خواننده را‬
  ‫کم میکند اما در مجموع کلیه مسایل مربوطه صحت دارد. یک پدیده که این روزها دنیا و‬
  ‫متاسفانه از همه جا بدتر کشور مارا در بر گرفته اعتیاد جنسی است )‪ (sex addiction‬که هم‬
 ‫خطرناک است و هم مثل باقی اعتیادها به درمان نیاز دارد. به دوستان پیشنهاد میکنم که‬
 ‫برای حل مشکل خود از طریق ‪ www.saa-recovery.org‬میتونن راه حلی را پیدا کنند و به زندگی‬
                                      ‫سالم برگردند.‬
                                      ‫۰۸:۱۰ - ۵۸/۵۵/۲۲‬   ‫بهرام‬
                                                   ‫0‬
                                                   ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
 ‫مطلبی که نوشتید از نظر علمی صحت ندارد خود ارضایی یا استمنا به عملی گفته می شود که‬
   ‫طی آن حس جنسی فرد تخلیه می گردد . در جنس مذکر از زمان بلوغ اسپرمهای در دستگاه‬
  ‫تناسلی ساخته شده و تا مدتی ذخیره می شوند و پس از اینکه قابلیت استفاده آنها پایان‬
  ‫یافت به طور طبیعی و معموال در هنگام خواب تخلیه می شوندباورهای غلطی در مورد عوارض‬
   ‫استمنا در ذهن توده جامعه وجود دارد که از آن جمله می توان به : ضعف قوای جنسی در‬
‫آینده ، ضعف بینایی ، گودی و سیاهی چشم ، اختالل در زایمان ، رنگ پریدگی ، گوشه گیری و‬
 ‫... اشاره نمود . تمام این باورها غلط می باشند چون اگر چنین مشکالتی قرار بود با خود‬
 ‫ارضایی ایجاد شود هم اکنون تمام افراد دنیا که روابط جنسی دارند می بایست کر و کور و‬
  ‫ناقص باشند !! چون فرایندی که در هنگام خودارضایی و فعالیت جنسی با جنس مخالف انجام‬
  ‫می شود کامال یکسان می باشد . البته گاهی اوقات برخی از این عالیم در فرد دیده می شود‬
 ‫که اصال جنبه فیزیولوژیک نداشته و ثانویه به احساس گناه و اضطراب در فرد ایجاد می شود.‬
                                       ‫۵۰:۵۰ - ۸۸/۵۵/۲۲‬   ‫امید‬
                                                   ‫0‬
                                                   ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
     ‫بیشتر زیان هایی که از خودارضایی نام بردید ناشی از خارج شدن منی نه خود عمل‬
             ‫استمناء.با این حساب رابطه ی جنسی هم پر از ایراد و اشکاله!‬
                                      ‫۰۰:۵۰ - ۱۸/۵۵/۲۲‬   ‫انسان‬
                                                   ‫0‬
                                                   ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
 ‫منم مثل شما از 38 سالگی شروع کردم تمام بحثهای ما مثل جنگ خوبی با بدی می مونه فقط‬
                          ‫نمیدونم کی خوبه کی بده‪death metal‬‬
                                  ‫۰۰:۱۰ - ۱۸/۵۵/۲۲‬  ‫فروغ‬
                                             ‫0‬
                                             ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫سالم یه خواهشی دارم لطفا احساس گناه نننننننننننننننننکنید اگر‪sex‬طبییه شاید به عبارتی‬
 ‫خود ارضایی نیز در وجود ما وجود دارد حس نکنید ته چاه هستید و گناه بزرگی انجام داده‬
 ‫اید و اگر این کار را انجام میدهید سعی کنید ان را کم کنید من خودم وقتی احساس گناه‬
 ‫میکرم باعث خشم و عصبانیتم می شد اما بعد از ان که احساس گناه را کنار گذاشتم خشم و‬
                      ‫عصبانیتم کم شده و بسیار کمتر انجام میدهم‬
                        ‫۰۵:۰۵ - ۱۸/۵۵/۲۲‬  ‫امید از آذربایجان غربی‬
                                            ‫0‬
                                            ‫0‬
                                           ‫پاسخ‬
‫با سالم خدمت همه باید عرض کنم به احتمال 00 درصد شاید نشه کسی رو در دنیا پیدا کرد که‬
 ‫اندام های جنسی سالم داشته باشه ولی در عمرش کمتر از 998 بار خود ارضایی کرده باشه.‬
  ‫چه مجرد چه متاهل. چه مذهبی چه غیر مذهبی. من خودم از وقتی که راهنمایی میخوندم با‬
 ‫این حس آشنا شدم و از او ن موقع خود ارضایی می کنم. االن هم که 83 ساله هستم و ازدواج‬
 ‫کردم شده که روزی 3 بار خودم رو ارضا کنم. دوستان عزیز ول کنید. بگذارید مردم به حال‬
 ‫خودشون باشن. خود ارضایی راحت تر از اونیه که فکرش رو کرد. حتی نیاز به منت کشیدن از‬
                                 ‫همسرت رو هم نداری.‬
                                  ‫‪۲۲/۵۵/۸۳ - ۰۸:۰۰Armin‬‬
                                              ‫1‬
                                              ‫1‬
                                           ‫پاسخ‬
  ‫سالم. با خوندن نظرات ارسال شده متاثر شدم. متاثر از این که چگونه افرادی به خودشون‬
   ‫اجازه می دهند با کپی پیست کردن یک مطلب که نویسنده اش مشخص نیست با سرنوشت آدمها‬
   ‫بازی کنن. این مطلب رو در چند جا مشاهده کردم و جالب اینجاست همه سایتهایی که این‬
  ‫مطلب رو منتشر کردن مدعی اند که حقوق این مطلب متعلق به آنهاست و کپی برداری از آن‬
 ‫مجاز نیست. قبل از این که دوستان مخالف خوان منو به عنوان مدافع خودارضایی مورد لطف‬
 ‫ً بهتره این نظر رو تا انتها بخونین و ثانی ً بنده قصد ندارم‬
          ‫ا‬                     ‫خودشون قرار بدن، میگم اوال‬
 ‫ً روشن‬ ‫از دیدگاه مذهب و اسالم به این قضیه بپردازم چون موضع اسالم در مورد این عمل کامال‬
   ‫است و من هم از اون مطلعم، منتهی هدف کمک به فرد برای غلبه بر این مشکل هست. حتم ً‬
   ‫ا‬
 ‫شنیدین که میگن معتاد مجرم نیست بلکه بیماره. و البته بنده قصد ندارم برخالف نویسنده‬
      ‫این مقاله یک مطلب علمی بنویسم و ادعایی هم در این مورد ندارم. اما چند توصیه‬
   ‫برادرانه به خصوص برای دوستانی که با خوندن این مقاله ظاهر ً علمی حرف از خودکشی و‬
              ‫ا‬
 ‫نابودی و ناامیدی زدن. 8 – دوستان ، حکایت واکنشهای شما به این مقاله حکایت حس گرمی‬
 ‫کردن با یک غوره و سردی کردن با یک مویزه. هیچ وقت چیزی رو که اطالع کاملی ازش ندارین‬
‫ً رد یا قبول نکنین. با خوندن یک مقاله فکر نکنین همه چیز تمومه و دیگه راهی نیست.‬   ‫کامال‬
     ‫بهترین ابزار در این مواقع هم استفاده از عقلی است که خدا بهتون داده. 1 – شاید‬
‫نویسنده این مقاله آدم خیرخواهی بوده که به قول خودش قصد داشته به کسانی که خودارضایی‬
 ‫می کنن کمک کنه، اما این کار رو به بدترین نحو ممکن انجام داده. کار این نویسنده مثل‬
 ‫کسی میمونه که وارد جایی بشه و ببینه فردی داره از غذایی میخوره که نمیدونه مسمومه،‬
  ‫بعد برای نجات اون فرد بیاد بهش بگه چرا از این غذای مسموم خوردی؟ االنه که بمیری و‬
   ‫شروع کنه به گریه و زاری. با این کارش اون فرد مطمئن ً اگه بر اثر سم موجود در غذا‬
                  ‫ا‬
  ‫نمیره بر اثر استرس وارد شده میمیره. بهتر نبود اول با ترفندی اون فرد رو از خوردن‬
    ‫غذا نهی می کرد و بعد سریع به یک مرکز درمانی می رسوندش؟ آیا جز این است که بیان‬
‫نویسنده این مقاله استرس زا و افسرده کننده است؟ ایشون جز این که خودارضایی رو به شکل‬
 ‫یک هیوالی وحشتناک نشون بدهند چه کاری کردن؟ 3 – به عنوان کسی که مقداری با متون علمی‬
    ‫و نگارش آنها آشنایی دارم بهتون میگم این متن نمی تونه توسط یک پزشک یا متخصص یا‬
  ‫حداقل یک شخص آشنا به نگارش علمی نوشته شده باشه. سبک نوشتار علمی بایستی همراه با‬
  ‫مرجع دهی معتبر باشه. این که فالن نویسنده خارجی در کتابی فالن حرف رو زده که نه سال‬
    ‫چاپش معلومه و نه محل چاپش هیچ ارزشی نداره. متون علمی باید براساس نتایج یک سری‬
 ‫ً این که بگه در سال فالن ، فالن دانشمندان در دانشگاه فالن‬‫تحقیقات ارائه شده باشن. مثال‬
 ‫به این نتیجه رسیده اند که خودارضایی این تاثیرات مضر را بر بدن انسان دارد و این هم‬
  ‫مرجع و محل چاپش. وقتی مرجع دهی در یک متن وجود نداشته باشه نمی توان به آن استناد‬
 ‫علمی کرد. ضمن آن که متخصصین علوم تجربی و فنی عادت دارند وقتی در مورد چیزی حرف می‬
 ‫زنند حرفهایشان را کمی (عددی) بیان کنند. کیفی حرف زدن و استفاده از عباراتی نظیر "‬
‫خیلی" ، " بسیار" ، " کمی" و... جایی در متون علمی ندارد. برای مثال جمله " بسیاری از‬
 ‫افرادی که خودارضایی می کنند دچار مشکالت جسمی شده اند" از نظر علمی بی ارزش است. چون‬
    ‫یک مختصص می پرسد بسیار یعنی چقدر و چند درصد؟ و منظور از مشکالت جسمی چیست؟ آیا‬
  ‫آزمایشی در این مورد صورت گرفته است که نتایج آن موجود باشد. 1 –چیزی که من بعد از‬
   ‫خوندن مطالب مختلف در این زمینه متوجه شدم اینه که مشکالتی که برای یک فرد پس از‬
  ‫خودارضایی ایجاد میشه و یا فکر می کنه که براش مشکلی ایجاد شده به غیر از حاالتی که‬
 ‫فرد خودش موجب آسیب رساندن به اندام تناسلیش میشه در بقیه موارد عمدت ً به دلیل احساس‬
         ‫ا‬
  ‫پشیمانی و ناراحتی از انجام این عمل هست. من نتونستم هنوز یک مرجع معتبر علمی پیدا‬
 ‫کنم که ثابت کرده باشه بین خودارضایی و مواردی همچون ضعف حافظه، کوری، سرطان، نازایی‬
  ‫و...ارتباط منطقی وجود داره. ( و البته هیچ کس دیگه ای هم هنوز نتونسته پیدا کنه و‬
‫اگه هم کسی پیدا کرده و این مطلب رو خوند خوشحال میشم به من و بقیه اون مرجع رو معرفی‬
 ‫ً از کجا‬‫کنه.) این که برخی افراد میگن ما تمام عوارض ذکر شده خودارضایی رو داریم اوال‬
  ‫معلوم که این عوارض به دلیل خودارضایی باشه؟ و ثانی ً در مواردی فرد چیزهایی رو به‬
                 ‫ا‬
  ‫خودش تلقین می کنه چون دوست داره اونا رو همونجور که میخواد باور کنه. مثالی رو در‬
  ‫این مورد میارم در بخشی از یک کتاب در زمینه موفقیت نوشته آنتونی رابینز مطلبی رو‬
  ‫خوندم که در مورد تحقیقی صحبت می کرد که بر روی دو گروه بیمار انجام شده بود. دسته‬
 ‫اول بیماران افسرده و دسته دوم بیماران مضطرب. هر دو دسته به طور مرتب از کپسولهایی‬
 ‫برای کنترل بیماریشون استفاده می کردن به طوری که دسته اول کپسولهای محرک قرمز رنگ و‬
   ‫دسته دوم کپسولهای آرامبخش آب رنگ میخوردن . دانشمندان با ترفندی محتویات این دو‬
 ‫کپسول رو جابجا می کنن و کپسولهای جابجا شده رو به بیماران میدن به طوری که بیماران‬
  ‫افسرده کپسول آرامبخش و بیماران مضطرب کپسول محرک رو میخورن بدون آن که از محتویات‬
‫کپسولها مطلع باشن. نتیجه کار جالب بود و برخالف اون چیزی که انتظار میرفت حال بیماران‬
  ‫با خوردن قرصهایی که برای اونها مضر بود بدتر نشد که هیچ تازه احساس بهبودی هم می‬
 ‫کردن چون اونا باور کرده بودن اون قرصها حالشون رو خوب می کنه. 3 - دوستان خودارضایی‬
 ‫چیزی نیست که شما یکباره دچار آن شده باشید، پس مطمئن باشید نمی توانید آن را یکباره‬
 ‫ترک کنید. من نمیخوام بگم این کار رو انجام بدید یا نه و این کار خوبه یا بد چون در‬
 ‫جایگاهی نیستم که بخوام حکم صادر کنم اما تجربه من میگه هر چیزی برای ترک کردن نیاز‬
 ‫به زمان داره. اگر فکر می کنید خودارضایی برای روح و جسم شما مشکالتی ایجاد کرده باید‬
 ‫بدونید ترک کردن اون نیاز به زمان داره و شاید ترک کردن کامل اون مقدور نباشه، بلکه‬
 ‫شاید بتونید در بهترین حالت تا زمانی که امکان برقراری یک رابطه جنسی سالم و پایدار‬
 ‫داشته باشید این کار رو کنترل کنین. راهی که من پیشنهاد می کنم اینه که فواصل انجام‬
  ‫ً اگر فردی این کار رو هر روز انجام میده‬ ‫این کار رو به طور تدریجی افزایش بدین. مثال‬
  ‫تبدیلش بکنه به دو روز یکبار و بعد هفته ای یکبار و بعد دو هفته یکبار و بعد ماهی‬
   ‫یکبار و الی آخر. در برخی موارد الزمه این تغییر فواصل خیلی تدریجی و با ریتم کند‬
 ‫انجام بشه چون کسی که هر روز این کار رو می کنه مغزش طوری عادت کرده که نمی تونه به‬
 ‫یکباره به شش ماه یکبار تغییر حالت بده و مطمئن ً احتمال بازگشت فرد به این کار خیلی‬
                   ‫ا‬
‫بیشتره هر چند ممکنه بتونه مدتی مقاومت بکنه. نکته بعدی اینه که فردی که در حال اجرای‬
 ‫این برنامه است باید این کار رو از حالت یک کار روتین در بیاره. یعنی براش حکم سوپاپ‬
  ‫اطمینان داشته باشه تا انگیزه ادامه برنامه و کاهش این عمل در اون قوی بمونه. نکته‬
  ‫دیگر این که اگر در حال اجرای این برنامه کاهشی هستید و این کار رو انجام میدید به‬
 ‫هیچ عنوان پس از انجام این عمل خودتونو سرزنش نکنین و نگذارید اون حس سوزان پشیمانی‬
  ‫سراغتون بیاد. به خودتون بگین : من میدونم کاری که می کنم درست نیست اما من در حال‬
‫درمان هستم و دارم سعی می کنم روی خودم کنترل داشته باشم. البته اگر واقع ً حس می کنین‬
       ‫ا‬
   ‫که در مسیر کاهش گام بر می دارید این جمالت فایده دارند. پس از مدتی فرد به حالت‬
 ‫کنترلی می رسه و شاید ترک کامل مقدور نباشه. به هر حال اگر فردی بتواند به جای آن که‬
  ‫هر روز خودارضایی کند این عمل را هر دو ماه یکبار انجام دهد موفقیت کمی نیست. نکته‬
 ‫دیگر این که با بدنتان خشن برخورد نکنید، اگر در حین اجرای برنامه کاهشی هستید و می‬
 ‫خواهید خودارضایی نمایید سعی کنید این کار رو به شکل یک رابطه جنسی واقعی انجام دهید‬
 ‫تا هم به اندام جنسی شما کمتر فشار و آسیب وارد شود و هم روی کنترل عملکرد جنسی بدن‬
  ‫خود را تجربه نمایید. و هر از چند گاهی که حس می کنید به حالت انزال نزدیک می شود‬
 ‫متوقف گردید تا بتوانید بهتر روی انزال کنترل داشته باشید. 1 – در مورد افراد متاهل،‬
‫فکر می کنم در صورتی که فرد نتواند با جایگزینی رابطه جنسی این مشکل را حل کند یکی از‬
  ‫راه حلها این است که از شریک جنسی اش بخواهد این کار را برایش انجام دهد تا حداقل‬
 ‫احساس بدی که پس از این کار به او دست می دهد کاهش یابد. 7 – در مورد خانمها، به غیر‬
 ‫از حالتی که فرد انگشت یا جسم خارجی را وارد مهبل می نماید در بقیه حاالت مانند تحریک‬
‫کلیتوریس (چوچوله) پرده بکارتش آسیب نخواهد دید. البته منظور تشویق این کار نیست بلکه‬
‫رفع نگرانی های رایج در مورد ازاله بکارت است. ضمن ً برنامه کاهشی ذکر شده برای خانمها‬
                  ‫ا‬
  ‫هم قابل اجراست، هر چند آنها به دلیل طبیعت جنسی نسبت به پسران راه نسبت ً ساده تری‬
       ‫ا‬
‫برای کنترل خودارضایی پیش رو دارند. در آخر معتقدم خدا آنقدر بزرگوار است که در رحمتش‬
‫به روی کسی بسته نیست و هیچ بنده ای را به حال خویش وا نمی گذارد. امیدوارم زمانی فرا‬
‫برسد که راه ارضای جنسی سالم و حالل طوری فراهم باشد که نیاز نباشد کسی سراغ خودارضایی‬
                                         ‫برود.‬
                                      ‫‪۲۲/۵۵/۸۰ - ۰۰:۸۰sepideh‬‬
                                                     ‫0‬
                                                     ‫0‬
                                                 ‫پاسخ‬
 ‫‪in moshkele jameye bade mast ke bachehaye ma gereftare khoderzai hastand man agar dar amrika zendegi‬‬
                         ‫‪mikardam ke dige injoori khodamo nabood