wniosek szkola

Document Sample
wniosek szkola Powered By Docstoc
					Wzór załącznika nr 1/2012                                                ZAŁĄCZNIK Nr 1
                                                    do projektu CYFROWA SZKOŁA 2012.

                 Wniosek dyrektora szkoły podstawowej do organu prowadzącego


                                               ............................ dn. .............................
.................................................
    pieczęć szkoły

                                  WNIOSEK
    O DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PILOTAŻOWEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU
     ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA
           TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
                CYFROWA SZKOŁA 2012 r.


POWIAT.............................................................................. GMINA......................................................................

1. Dane o szkole
Nazwa szkoły

NIP szkoły                                        Regon szkoły

Adres     Ulica                                                     Nr lokalu

       Nazwa miejscowości                                               Miasto     / wieś 
       Kod pocztowy                           Poczta

                          Wielkość miasta pod względem liczby mieszkańców

           Miasto do 5000        Tak                         Miasto powyżej 5000           Tak 
      Nr telefonu z numerem
                                                  Faks
     kierunkowym lub tel.kom.
          kom
 Nazwisko dyrektora szkoły                               Imię dyrektora szkoły

Adres poczty elektronicznej dyrektora szkoły

Adres poczty elektronicznej szkoły

Adres strony internetowej szkoły

    Liczba uczniów w klasach I-VI; dane z SIO z dnia 30 września 2011r.
                        Planowana liczba uczniów w klasach IV-VI w roku
Aktualna liczba oddziałów w szkole
                               szkolnym 2012/2013
   Planowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013

 Planowana liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VI w roku szkolnym 2012/2013

Planowana liczba nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK w klasach IV-VI

Rachunek bankowy
                                        1
Wzór załącznika nr 1/2012                                ZAŁĄCZNIK Nr 1
                                    do projektu CYFROWA SZKOŁA 2012.2. Techniczne wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu
               Szkoła dysponuje następującym dostępem do Internetu:

   Przewodowym         Tak            Bezprzewodowym            Tak 


      Przepływność (w Mb/s) łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu wynosi:

  Pobieranie danych z Internetu               Wysyłanie danych do Internetu

            Liczba komputerów w szkole przeznaczonych na zajęcia edukacyjne

  Stacjonarnych                        Mobilnych

                      Stan (liczba) wyposażenia szkoły w:

Tablice interaktywne       Wideoprojektory      Skanery         Drukarki

             Czy szkoła wykorzystuje następujące narzędzia edukacyjne?
                                     Platformę edukacyjną,
E-podręczniki:  Tak /Nie    Dziennik elektroniczny  Tak /Nie             Tak /Nie
                                        np. Moodle


3. Wybór przez szkołę wariantu przystąpienia do projektu: CYFROWA SZKOŁA
  Zakupione dla szkoły, w ramach wsparcia finansowego, przenośne komputery będą wykorzystywane
                  przez uczniów zgodnie z wariantem:
        Wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć
 I wariant                                          Tak 
        dydaktycznych
        W szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz
 II wariant                                          Tak 
        udostępniane uczniom oddziałów klas IV do korzystania w domu,
        zwanym dalej
4. Brak możliwości przyznania przez beneficjenta wybranego przez szkołę wariantu
Szkoła oświadcza, że jeśli wybrany przez nią WARIANT nie zostanie pozytywnie zaakceptowany przez
beneficjenta, wówczas:
   1    Rezygnuje z udziału w PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA 2012 r.                 Tak 

   2    Wyraża zgodę na zmianę wybranego przez nią WARIANTU                  Tak 

5. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i jej dane teleadresowe
          Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i jej dane teleadresowe:

Nazwisko           Imię
                   
                           Telefon          e-mail    
                            2
     Wzór załącznika nr 1/2012                            ZAŁĄCZNIK Nr 1
                                    do projektu CYFROWA SZKOŁA 2012.

 6. Kalkulacja kosztów

                      KALKULACJA KOSZTÓW


                                          Wydatki w ramach
                            Wydatki w ramach dotacji
   Rodzaj pomocy dydaktycznych      Koszt                 wkładu własnego      Opis
Lp.   zgodnie z zał. Nr 1 do  Liczba  całkowity                            parametrów
       rozporządzenia         (w zł)                             jednostki
                             Wydatki   Wydatki    Wydatki   Wydatki
                                                      roboczej
                            inwestycyjne  bieżące   inwestycyjne  bieżące
                              (zł)     (zł)     (zł)     (zł)

1          2         3    4        5     6       7      8      9
   Przenośny komputer dla
   ucznia, wraz z
   oprogramowaniem, lub inne
   mobilne urządzenie mające
   funkcje komputera,
   wyposażone w zainstalowany
   system operacyjny oraz
1.  opcjonalnie (w zależności od
   rodzaju wybranego mobilnego
   urządzenia mającego funkcję
   komputera) oprogramowanie
   do zarządzania zestawem
   przenośnych komputerów dla
   potrzeb przeprowadzenia zajęć
   dydaktycznych
   Przenośny komputer dla
   nauczyciela, wraz z
   oprogramowaniem, lub inne
   mobilne urządzenie mające
   funkcje komputera,
   wyposażone w zainstalowany
   system operacyjny oraz
2.  opcjonalnie (w zależności od
   rodzaju wybranego mobilnego
   urządzenia mającego funkcję
   komputera) oprogramowanie
   do zarządzania zestawem
   przenośnych komputerów dla
   potrzeb przeprowadzenia zajęć
   dydaktycznych
   Szafka do przechowywania i
   bezpiecznego przemieszczania
   pomiędzy salami lekcyjnymi
3.
   przenośnych komputerów dla
   uczniów z funkcją ładowania
   baterii
   Sieciowe urządzenia
   wielofunkcyjne umożliwiające
4.
   co najmniej drukowanie,
   kopiowanie i skanowanie
5.  Drukarka
                             3
     Wzór załącznika nr 1/2012                             ZAŁĄCZNIK Nr 1
                                      do projektu CYFROWA SZKOŁA 2012.

6.  Skaner

   Tablica interaktywna z
7.
   systemem mocowania
   Urządzenia i oprogramowanie
8.  do przeprowadzenia
   wideokonferencji
   System do zbierania i
9.
   analizowania odpowiedzi

10  Projektor krótkoogniskowy

11.  Głośniki

12.  Projektor multimedialny

13.  Ekran projekcyjny

14.  Wizualizer

   Kontroler WLAN zarządzający
15.
   szkolną siecią bezprzewodową

   Punkt dostępowy będący
16.  elementem szkolnej sieci
   bezprzewodowej

   Router z wbudowanymi lub
   zewnętrznymi modułami
17.
   zapory sieciowej i systemem
   blokowania włamań (IPS)

        RAZEM
     Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu ……………......... pozytywnie zaopiniowała przystąpienie szkoły do
      pilotażowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
                informacyjno-komunikacyjnych - CYFROWA SZKOŁA 2012


           ………………………………..                …………………….………………………..
             Miejscowość               Podpis dyrektora szkoły i pieczęć imienna
                              4
Wzór załącznika nr 1/2012                                 ZAŁĄCZNIK Nr 1
                                    do projektu CYFROWA SZKOŁA 2012.                    Informacje organu prowadzącego

                                 Wnioskowana kwota
                                wsparcia finansowego z
                    Całkowity koszt                  Wysokość finansowego
    Rodzaj zadania                      programu rządowego
                       (w zł)                    wkładu własnego (w zł)
                                 „Cyfrowa Szkoła”
                                    (w zł)


Zakup pomocy dydaktycznych


Uwagi organu prowadzącego
Akceptacja wniosku przez organ prowadzący
     ………………………………..                  ……………………………………………….…………..
      Podpis i pieczęć skarbnika            Podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej z organu
                                        prowadzącego


Wyjaśnienia
  1.  Wydatek inwestycyjny - zakup środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie
    przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w
    art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z
    2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm. ). Aktualnie powyżej 3.500,00 zł. Jeżeli projekt obejmuje zakup
    pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych, to zakup środków trwałych bez względu na ich
    wartość zalicza się do wydatków inwestycyjnych.

  2.  Zgodnie z § 3 ust. 3 i ust 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu
    realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
    stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jeżeli wydatki na zakup danego rodzaju
    pomocy dydaktycznych określonych w ust.1 zał. Nr 1 są wydatkami inwestycyjnymi kwota wkładu
    własnego wynosi co najmniej 50 % kosztów zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych.
    W przypadku gdy są to wydatki bieżące kwota wkładu własnego wynosi co najmniej 20 %.

  3.  W ramach projektu wydatki dotyczące dotacji z budżetu państwa i wkładu własnego mogą być
    ponoszone od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

  4.  Za wkład własny uważa się (zgodnie z § 4 ust.2 rozporządzenia):

       a.  Środki finansowe wydatkowane przez organ prowadzący na zakup sprzętu komputerowego i
          innych urządzeń, które stanowią pomoce dydaktyczne określone w ust. 1 zał Nr 1.

       b.  Środki finansowe wydatkowane przez organ prowadzący na zakup pomocy dydaktycznych
          określonych w ust. 1 zał nr 1 oraz spełniających warunki określone w ust.2 zał. Nr 1 objętych
          wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

  5.  W ramach zakupu pomocy dydaktycznych organy prowadzące powinny zapewnić techniczne szkolenie
    nauczycieli w zakresie obsługi zakupionego sprzętu. Konieczność przeprowadzenia tego typu szkoleń                            5
Wzór załącznika nr 1/2012                              ZAŁĄCZNIK Nr 1
                                  do projektu CYFROWA SZKOŁA 2012.

    powinna być uwzględniona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zakupu pomocy
    dydaktycznych, a ich realizacja obywać się w ramach wynegocjowanej kwoty na dostawę sprzętu.

  6.  W ramach projektu w pierwszej kolejności muszą być zakupione pomoce niezbędne do realizacji TIK, a
    jeżeli szkoła posiada już takie pomoce można zakupić inne pomoce dydaktyczne z listy określonej w
    programie.
  Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące pilotażowego programu rozwijania kompetencji uczniów
  i nauczycieli, w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - CYFROWA SZKOŁA
  2012, są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
                          6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:6/20/2012
language:Polish
pages:6