PLAN HRVATSKOGA JEZIKA - 5

Document Sample
PLAN HRVATSKOGA JEZIKA - 5 Powered By Docstoc
					Osnovna škola __________________________________
Školska godina: 2009./2010.
Predmet: hrvatski jezik
Razred: peti       PRIJEDLOG GODIŠNJEGA RASPOREDA GRADIVA


           Čitanka: Babić, Golem, Jelčić, Dveri riječi 5
           Udžbenik: Babić, Ferenčić, Rihtarić, Hrvatski ja volim 5
Učiteljica/učitelj: ______________________________
PLAN HRVATSKOGA JEZIKA – 5. RAZRED
Šk. god. 2009./2010.
                                                                                                                                          Tip sata i broj
        NAST.                                                                        METODE I    SREDSTVA    SUODNOS                                     sati
 Mj.      PODRUČJE                     NASTAVNA JEDINICA              ZADAĆE ZA UČENIKE                   OBLICI     I       (korelacija)
                                                                                                                           AKTIVNOSTI
                                                                                          POMAGALA                              UČENIKA
                                Zlata Kolarić-Kišur,            Razlikovati književne rodove s obzirom na                                                                          1
                                        Riječi (8)
        TEMA: U POČETKU
                                                      vanjski oblik : proza/epika, lirika, drama.                                               Napraviti
                     KNJIŽEVNOST – 3 sata
                                Sanja Pilić,                Prepoznati prozu i pripovjedača u prvoj osobi.                                              vjenčić prijateljstva
                                                      Uočiti odnose među likovima.              Rad na tekstu  LCD                                od učeničkih fotografija iz             1
        BIJAŠE RIJEČ
                                Zezancije, smijancije, ludancije (28)
                                                      Okarakterizirati lik. Zamijetiti preneseno                                                sadašnjega ili
                                                                                  Razgovor    projektor                             prijašnjega
                                                      značenje.                       Usmeno     CD
                                Nada Zidar-Bogadi,             Uočiti obilježja teksta za izvođenje na pozornici.                                            razdoblja života.       Int.         1
                                                                                  izlaganje    Kasetofon
                                Prodavaonica na kraju grada (146)      Dijalog, monolog, didaskalije.
                                                                                  Metode:     Grafoskop
                                                                                  pisanja,    Prozirnice
                                                                                                 GEOGRAFIJA - TEMA: OBLIK I VELIČINA ZEMLJE
                                                                                                 ________________________________________________
                                Uvodni sat                 Slobodni razgovor. Međusobno upoznavanje.       čitanja,    Nastavni                             Igra lopticom: uhvatiti               1
                                                                                  praktičnih   Listići                              lopticu i predstaviti se.
        JEZIČNO IZRAŽAVANJE
                                Samostalni literarni ostvaraji u lirskoj,  Napisati pjesmu, prozni i dramski ostvaraj.
                                epskoj i dramskoj formi.          Razlikovati osnovna obilježja lirike, epike,      radova,     Kartice                              (Što volim? Što me      Vj.          1
                                                      drame.                         grafičkih    Kreda u boji                           zanima? Čime se rado
                                                                                                                           bavim?…)
                                                                                          Časopisi
            3 sata
                                                                                  radova,
                                Interpretativno čitanje obrađenih      Pokazati usvojenost tehnike čitanja.                                                   Pisati samostalne pokušaje  Vj.          1
                                                                                  demonstracije  Razglednice                            o temi U početku bijaše
                                lirskih,                  Zamjećivati razlike između lirskih,
                                                                                  Tablica*    Zemljovid                             riječ:
                                pripovjednih i dramskih tekstova.      pripovjednih i dramskih tekstova.
                                                                                  Vennov     Globus                              a) u epskoj formi
 N – 18 sati
                                                                                  dijagram                                     b) u lirskoj formi
                                                                                  Grozd                                       c) u dramskoj formi.
                                                      Vježbati u RB: ponoviti pridjeve, posvojne       (semantička   Fotografije
                                                      pridjeve izvedene od vlastitih imena (pisanje),    mapa)      Dnevnik
                                Ponavljanje gradiva 4. razreda.       imenice, glagole, izricati prošlost, sadašnjost i           čitanja                                             Pon          3
                                                      budućnosti; pisati upravni i neupravni govor;     Rad u skupini  Plakati                                             Vj.
  A
                                                      pisati kratice.
                                                                                  Rad u paru
            JEZIK – 9 sati
                                                      Razlikovati zavičajne idiome i književni jezik;
                                                      uočiti postojanje narodnih govora; pravilno pisati   Individualni
  U J
                                Hrvatski jezik u prošlosti i                                                                                            Obr.         1
                                                      i govoriti hrvatskim književnim jezikom.        rad
                                     sadašnjosti                                                                                               Pon          1
                                                                                  Timski rad   Računalo
                                                                                          Rječnik
  R
                                                                                          Pravopis
                                Hrvatski jezik i dvojezičnost        Razlikovati materinski i drugi jezik. Razumjeti                                                            Obr.         1
                                                      ulogu službenoga i manjinskoga jezika.                                                                 Pon.         1

                                Ispit znanja (provjera gradiva 4. r.)                                                                                       Pr.          1
                                       - 25. rujna          Pokazati usvojenost gradiva iz jezika 4. r.                                                              Ispr         1
                                Ispravak ispita znanja           Ispraviti pogrješke.
                                Popis djela iz lektire           Popisati djela iz lektire. Dogovoriti se o načinu
                                                                                                                                             Oblik i veličina Zemlje
                                Aleksandar Puškin,             vođenja bilježaka.                                                            Napraviti ilustracije i               1
              2 sata
             LEKT-
                                Bajka o ribaru i ribici           Uočiti fabulu i dijelove fabule. Karakterizirati lik                                           plakate            Int.         1
             IRA
                                                      na temelju govora i postupaka.                                                      pročitanoga djela.
                                                      Ponoviti osnovna obilježja dokumentarnoga
                                                                                                                                             Zemljopis:
             MEDIJSKA
                                                      filma. Dokumentarni filmovi ekološkoga
              ULTURA
                                Ponavljanje MK 4. razreda:                                                                              Pogledati dokumentarni
                                                      sadržaja i zavičajne tematike.                                                      film na televiziji.      Pon          1
             R 1 sat
                                Dokumentarni film
                                 U
                                          A                                                 N
                                      J
          NAST.                                                                                 SUODNOS                 AKTIVNOSTI         Tip sata i broj
                                                                              METODE I    SREDSTVA                        UČENIKA          sati
Mj.
          PODR.             NASTAVNA JEDINICA                ZADAĆE ZA UČENIKE                    OBLICI     I POMAGALA
                                                                                             (korelacija)

                         Tin Kolumbić,             Odrediti dijelove fabule: uvod, zaplet, vrhunac… Oprimjeriti
                              Djetinjstvo (14)       karakterizaciju lika navodima iz teksta. Prepoznati opisivanje                                      Prikupiti razglednice iz
                                             i dijalog. Odrediti osnovnu misao teksta.                                                 svih krajeva Lijepe          1
                                             Uočiti obilježja himne. Imenovati vrstu stiha prema broju                                         Naše. Urediti
                                             slogova (osmerac). Uočiti pjesničke slike i ritam u vezanome                                       razredni kutak o temi I
                         Antun Mihanović,                                                                                 kud god idem sa
                                                                                                                                     1
            TEMA: DOMOVINA I JA
                          Horvatska domovina (60)       stihu. Prepoznati i imenovati motive i temu te stilska
            KNJIŽEVNOST – 4 sata
                                             sredstva – kontrast, onomatopeju, epitet. Razlikovati epitet od                                      mnom je Hrvatska.
                                             pridjeva.
                                             Uočiti obilježja lirske pjesme. Prepoznati i imenovati temu i                                       Urediti razredni kutak o  Int.
                         Dobriša Cesarić,                                                                                 temi Godišnja doba u
                                 Jesen (119)      motive. Prepoznati pejsažnu pjesmu i vezani stih. Imenovati                                                           1
                                             vrstu stiha prema broju slogova. Uočiti pjesničku sliku.     Rad na tekstu                              poeziji:
                                                                              Razgovor    LCD                           D.Cesarić, Jesen, I. G.
                                                                                             ______________________________________
                                             Uočiti ritam u vezanome stihu. Prepoznati i imenovati stilska
                                             sredstva – personifikaciju i onomatopeju.             Usmeno     projektor                        Kovačić, Pada snijeg,
                                                                                                                  pada snijeg; V.Vidrić,
                                             Prepoznati prozu i pripovjedača u prvoj osobi.          izlaganje
                                                                                               GEOGRAFIJA: GODIŠNJA DOBA
                         Miro Gavran,                                                                                   Pejsaž; P.Ljubić,
                              Imaš li hobi (38)       Okarakterizirati lik govorom i postupcima.            Metode:     CD                           Podne…
                                                                                                                                     1
                                                                              pisanja,    Kasetofon
                                                                              čitanja,    Grafoskop
LISTOPAD – 21 sat
                         Krasnoslov               Krasnosloviti domoljubne pjesme.                 praktičnih   Prozirnice                       Obilježiti         Vj.    1
                                                                              radova,     Nastavni                        Dan neovisnosti RH.
                         Subjektivni i objektivni opis     Razlikovati subjektivni od objektivnoga opisa osobe.       grafičkih    Listići                         Krasnosloviti odabrane   O     1
          IZRAŽAVANJE
                                             Stvarati subjektivni opis osobe – usmeni i pisani.        radova,     Kartice                         strofe domoljubnih
                         osobe
                                                                              demonstracije  Kreda u boji                      pjesama:
                         Prva školska zadaća          Pokazati razinu pravopisne i slovničke pismenosti, umješnost
          JEZIČNO
                                                                                                                  A. Mihanović,
                               - 20. listopada       u kompoziciji teksta, izboru i bogatstvu leksika i stila te    Tablica*    Časopisi                                      Pis.    1
          - 4 sata
                                                                                                                  Horvatska dmovina,
                                             logičku organizaciju ostvaraja                  Vennov     Razglednice                       P. Kanižaj, Sloboda.
                         Ispravak školske zadaće        Ispraviti pogrješke.                       dijagram    Zemljovid                                     Ispr    1
                                             Prepoznati glagolski predikat kao temeljni dio rečenice, i to u  Grozd                                               Obr.    1
                         Predikat                svim glagolskim vremenima; rabiti glagolski predikat.       (semantička                                            Vj.    1
                                             Samostalno imenovati subjekt izrečen infinitivom;         mapa)      Fotografije                                    Obr.    1
                         Subjekt                prepoznavati rečenice s više subjekata kao proširene rečenice           Dnevnik                                      Vj.    2
          JEZIK – 10 sati
                                             s više istovrsnih dijelova; prepoznati rečenice s neizrečenim   Rad u skupini  čitanja
                                             subjektom i besubjektne rečenice.
                                                                              Rad u paru   Plakati
                         Ponavljanje              Ponoviti povijest jezika.                                                                      Pon    1
                                                                              Individualni                              Putovati svijetom
                         Pisanje velikoga početnoga slova    Primjenjivati pravila u pisanju velikoga početnog slova u     rad                                                Obr.    1
                                                                                                                  (globus, zemljovid).
                                             nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naselja.     Timski rad                                             Vj.    3
           LEKTIRA
                         Milivoj Matošec,            Karakterizirati lik na temelju govora i postupaka.                                            Napraviti plakate
                                             Fabula, dijelovi fabule; poglavlje. Osnovna misao.                                            pročitanoga djela.          2
           2 sata
                             Strah u Ulici lipa

                                             Osvijestiti postojanje različitih vrsta medija; navesti primjer
           KULT.1
                         Sredstva priopćavanja - mediji     za priopćajni proces u jednome od medija: pošiljatelj-poruka-                                                    Obr.    1
           MED.
                                             medij-primatelj-sporazumijevanje.
                       R


                           U
                                     A                                           N
                                J
          NAST.                                                                                                                                       Tip sata i broj
                                                                            METODE I    SREDSTVA                                                            sati
Mj.
          PODR.           NASTAVNA JEDINICA              ZADAĆE ZA UČENIKE                      OBLICI
                                                                                           SUODNO                                       AKTIVNOSTI
                                                                                    i pomagala
                                                                                           S                                         UČENIKA
                                                                                           (korelacija)
                       Nikola Milićević,           Prepoznati pejsažnu pjesmu i vezani stih. Imenovati vrstu                                                              Likovnim prilozima svih
                             Češljugari (120)     stiha prema broju slogova (deveterac). Prepoznati i imenovati                                                            četiriju godišnjih doba         1
                                          personifikaciju i onomatopeju. Uočiti ritam. Razlikovati                                                               (umjetničkim
                                          epitet od pridjeva.                                                                                 reprodukcijama i
                       Prežihov Voranc,            Prepoznati prozu, uočiti da pripovjedni tekst pripovijeda o                                                             učeničkim likovnim
                            Još jedan džep (26)     radnji. Pripovjedač u trećoj osobi. Imenovati osobine lika na                                                            radovima) urediti razredni       1
                                          temelju govora i postupaka; oprimjeriti ih navodima iz teksta.                                                            kutak.
          TEMA: SRC JE SUDAC
          KNJIŽEVNOST -5 sati
                       Jostein Gaarder,            Prepoznati književnu vrstu (dječji roman) i pripovjedača u
                          Veliko iščekivanje (24)     prvoj osobi. Imenovati osobine lika i oprimjeriti ih navodima.   Rad na tekstu                                                   Prikupiti razglednice          1
                                                                            Razgovor                                                     hrvatskih   otoka  te  Int.
                                                                            Usmeno                                                      zanimljivosti o njihovim
                       Dinko Šimunović,            Uočiti radnju i osnovnu misao. Razlikovati književne rodove    izlaganje                                                     simbolima.               1
                            Kljasta Sava (46)      i pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi. Prepoznati i imenovati                                                           Primjerice:
                                                                            Metode:     LCD
                                          osobine lika. Prepoznati opisivanje i pripovijedanje.
                                                                            pisanja,    projektor                                             KRK: Bašćanska ploča,
                                          Imenovati temu i motive, prepoznati pejsažnu pjesmu i                                                                glagoljica…
                                                                            čitanja,
                                                                                               PRIRODA-TEMA: ODRŽANJE VRSTE
                                                                                                              __________________________________________
                                                                                                                                     BRAČ: Nazor; brački
                       Pere Ljubić, Naši škoji (70)      vezani/slobodni stih. Imenovati vrstu stiha prema broju      praktičnih   CD                                                kamen; Zlatni rat…
                       i(li) Miroslav Dolenec Dravski,    slogova (dvanaesterac). Uočiti ritam u vezanome/slobodnome     radova,     Kasetofon                                                                 1
                                          stihu. Personifikacija, usporedba i epitet. Zamijetiti preneseno                                                           CRES: bjeloglavi sup…
                          Starinske šege (68)                                        grafičkih    Grafoskop
                                          značenje iskazano pjesničkom slikom.
                                                                            radova,     Prozirnice
                       Pisanje velikoga početnoga slova    Ponoviti pravila i uvježbati pisanje velikoga početnoga slova
                                          u nazivima planeta, kontinenata, oceana, država, zemalja,     demonstracije  Nastavni                                                            Vj.    1
                                          naroda i naseljenih mjesta (zavičaj).               Tablica*    Listići
                                                                            Vennov     Kartice
          IZRAŽAVANE
                       Pravopisna vježba           Pokazati usvojenost i primjenu pravila u pisanju velikoga                                                                             Pr.    1
                                          početnoga slova.                          dijagram    Kreda u boji
                            – 17. studenoga                                                                                                                Ispr    1
STUDENI – 21 sat
          JEZIČNO
                                          __________________________________________             Grozd      Časopisi                                                            ___    ___
                       Ispravak pravopisne vježbe
                                            a) Stvarati priču s obzirom na elemente fabule.        (semantička   Razglednice
          4 sata
                       _______________________                                                                                                                 Vj.    1
                                            b) Pisati pjesmu na zavičajnom govoru.             mapa)      Zemljovid
                       Samostalni stvaralački pokušaji
                                          Razlikovati osnovno i preneseno značenje poznatih riječi;                                                                             Obr.    1
                                          oprimjeriti nekoliko višeznačnih riječi; prikladno         Rad u skupini
                       Jednoznačnost i višeznačnost                                                                                                Napraviti kartice      Vj.    1
                                          primjenjivati naučeno.                       Rad u paru   Fotografije                                            s osnovnim i prenesenim
                       riječi
                                                                            Individualni  Dnevnik                                              značenjem riječi
                                          Zapažati, imenovati i razlikovati poznate promjenjive i                                                                              Obr.    1
                                          nepromjenjive vrste riječi. Dijeliti riječi na osnovu i nastavak
                                                                            rad       čitanja
          JEZIK
                       Promjenjive i nepromjenjive                                                                                                               Vj.    1
          9 sati
                                          u primjerima bez gl. promjena i umetaka.              Timski rad   Plakati
                       vrste riječi                                                                                                        Napraviti kartice
                                          Pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina). Prepoznati                                                             za domino: prilozi,     Obr.    1
                       Prilozi                priloge i pravilno ih rabiti u govorenju i pismu. (M. Bjažić,                                                            prijedlozi.         Vj.    1
                                          Valovi – ispisati priloge.)

                       Prijedlozi               Pojam prijedloga. Prepoznati česte prijedloge. Pravilno rabiti                                                                          Obr.    1
                                          prijedloge S/SA i K/KA u govorenju i pisanju.                                                                                   Vj.    1
                       Prilozi, prijedlozi          Razlikovati priloge i prijedloge.                                                                                         Vj.    1
                       Subjekt i predikat u rečenici.     Ponoviti i uvježbati subjekt i predikat u rečenici.
                                          Fabula, dijelovi fabule. Karakterizirati lik na temelju govora i                                                           Napraviti plakate i     Int.    2
          LEKTIR          Ivan Kušan, Koko u Parizu       postupaka. Osnovna misao. Događaj ili radnja.                                                                    ilustracije.
          A-2
          MK -1           Filmski rod              Prepoznati i razlikovati filmske rodove.                                                                                     Obr.    1
                     R


                         U
                                  A                                        N
                              J
           NAST.                                                                                                                                                      Tip sata i broj
                                                                                        METODE I    SREDSTVA                                                               sati
Mj.
           PODR.                        NASTAVNA JEDINICA               ZADAĆE ZA UČENIKE                    OBLICI
                                                                                                        SUODNOS                                           AKTIVNOSTI
                                                                                                I POMAGA-   (korelacija)                                         UČENIKA
                                                                                                LA

                                                         Prepoznati i imenovati prozu, dijelove fabule, pripovjedača
                                     Isaac Bashevis Singer,          u trećoj osobi. Razlikovati pripovijedanje, opisivanje i
                                           Koza Zlatka (106)      dijalog. Uočiti osnovnu misao. Prepoznati i imenovati                                                                  Saznati više o
           TEMA:TIHA NOĆ, SVETA NOĆ


                                                                                                                                                                        1
                                                         osobine lika. Oprimjeriti karakterizaciju lika postupcima.                                                                hrvatskim
                                                         Prepoznati i imenovati usporedbu i onomatopeju.
            kNJIŽEVNOST - 4 sata                                                                                                                                                      božićnim običajima.
                                                         Prepoznati prozu i pripovjedača u prvoj osobi. Razlikovati                                                                                  1
                                     Milan Taritaš,              pripovijedanje, opisivanje i dijalog. Uočiti osnovnu misao                                                                Urediti razredni
                                             Božićnica (104)     proznoga teksta. Imenovati i oprimjeriti osobine lika                                                                  kutak prilozima
                                                         postupkom i govorom.                     Rad na tekstu                                                       o Božiću.         Int.
                                     Mladen Bjažić,              Prepoznati liriku, motive, vezani stih, onomatopeju i vrstu  Razgovor    LCD                                                                       1
                                       Tata nema vremena (16)       stiha s obzirom na broj slogova (deseterac).         Usmeno     projektor
                                     Dragutin Domjanić,            Uočiti obilježja lirske pjesme, motive i temu. Razlikovati  izlaganje                                                                            1
                                          Tama je svud (102)       slobodni i vezani stih. Imenovati vezani stih prema broju   Metode:     CD
                                                         slogova. Prepoznati i imenovati personifikaciju i kontrast.  pisanja,    Kasetofon
                                     Mihovil Pavlek Miškina,         Razlikovati epitet od pridjeva. Zamijetiti pjesničku sliku.  čitanja,    Grafoskop
                                            Badnja noć (103)      Uočiti ritam u slobodnome i vezanome stihu.
                                                                                        praktičnih   Prozirnice
                                     Subjektivno i objektivno         Razlikovati subjektivno i objektivno pripovijedanje;     radova,     Nastavni
                                     pripovijedanje              uočiti obilježja subjektivnoga i objektivnoga                                                                                   Obr.    1
                                                                                        grafičkih    Listići
                                                                                                                             _______________________________________________
           JEZIČNO IZR.AŽAVANJE - 4 sata
                                                         pripovijedanja.
                                                                                                            GEOGRAFIJA - TEMA: ORIJENTACIJA
                                                                                        radova,     Kartice
                                     Subjektivno i objektivno         Subjektivno i objektivno iznositi događaje (usmeno i     demonstracije  Kreda u boji
                                                                                                                                                      Napisati         Vj.
                                     pripovijedanje              pisano).                           Tablica*    Časopisi                                                                    1
PROSINAC – 18 sati
                                                                                        Vennov     Razglednice                                                božićnu i
                                     Pisanje i izgovor priloga,        Pravilno rabiti i razlikovati priloge gdje, kamo,       dijagram    Zemljovid                                                 novogodišnju       Pr.    1
                                     prijedloga, čestica, usklika.      kuda u govorenju i pismu; pravilno rabiti prijedloge     Grozd                                                           čestitku.
                                                         k/ka, s/sa; pravilno pisati usklike i česticu put uz     (semantička
                                                         redne brojeve.                        mapa)      Fotografije
                                     Slušanje i interpretativno čitanje    Izraziti doživljaj teksta prikladnim čitanjem.                Dnevnik                                                               Vj.    1
                                     književnih tekstova.           Zamjećivati ulogu pridjeva i imenica te slikovitih      Rad u skupini  čitanja
                                                         izraza u tekstu. Znati prepričati tekst.           Rad u paru   Plakati
                                                         Pojam veznika, usklika i čestice. Prepoznati i        Individualni                                                                     Obr.    1
                                     Veznici, usklici, čestice        pravilno rabiti veznike, usklike i čestice u         rad                                                            Napraviti misaonu kartu  Vj.    1
                                                         govorenju i pisanju.                     Timski rad                                                         ili umnu mapu
                           JEZIK -7 sati
                                     Nepromjenjive riječi           Ponoviti i uvježbati nepromjenjive vrste riječi.                                                                     nepromjenjivih vrsta   Vj.    2
                                     Subjekt i predikat u rečenici      Ponoviti i uvježbati subjekt i predikat u rečenici.                                                                   riječi.          Vj.    1

                                     Ispit znanja - 17. prosinca       Pokazati usvojenost poznavanja nepromjenjivih vrsta                                                                                Pis.    1
                                     Ispravak ispita znanja          riječi i ostaloga polugodišnjega gradiva.                                                                                     Ispr    1
                                                         Ispraviti pogrješke.
                                                         Fabula i dijelovi fabule: uvod, zaplet, vrhunac,
                           LEKTIR
                                                         rasplet. Osnovna misao. Karakterizacija likova                                                                      Napraviti plakate.    Int.    2
                                     Pavao Pavličić, Trojica u Trnju     postupcima i govorom. Pripovijedanje. Događaj ili                                                                    Urediti razredni kutak.
                           A -2
                                                         radnja.
             MEDIJSKA
             KULTURA
                                     Mediji.                 Medij – prijenosnik poruke. Vrste medija.                                                                                     Pon.    1
                                     Filmski rodovi (pon.)          Dokumentarni, animirani, igrani film.
                                   R


                                       U
                                                 A                                                       N
             -1
                                           J
                                                                                                                                                              Tip sata i broj
                                                                                METODE I    SREDSTVA                                                                   sati
           NAST.                  NASTAVNA                 ZADAĆE ZA UČENIKE                    OBLICI
                                                                                               SUODNOS                                              AKTIVNOSTI
                                                                                        I POMAGA-
Mj.         PODR.                                                                                  (korelacija)                                           UČENIKA
                               JEDINICA                                                     LA

                                               Prepoznati obilježja pustolovnoga romana.
                               Ljudevit Bauer,         Uočiti osnovnu misao, prepoznati dijelove fabule;                                                                                            1
                               Dokaz da je Zemlja        pripovjedač u prvoj osobi; imenovati i oprimjeriti osobine
                                               lika.
                               okrugla (36)
           ŽIVOT JE DIVNO ČUDO
                                                                                                                                                Krasnosloviti        Int.
                                               Uočiti obilježja lirske pjesme. Imenovati motive i temu.
                                                                                                                                                lirske pejsažne
                               Ivan Goran Kovačić,       Uočiti ritam u vezanome stihu. Prepoznati pejsažnu                                                                                            1
                                                                                                                                                pjesme.
                               Pada snijeg, pada snijeg     pjesmu.
                               (122)                                                                                                               Pisati o
                      KNJIŽEVNOST
                                               Razlikovati pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi.        Rad na tekstu  LCD                                                       problemima               1
                                                                                                    PRIRODA: PROMJENE U NAMA I OKO NAS
                                                                                                                      _________________________________________________
                               Božidar Prosenjak,        Razlikovati dijelove teksta koji iznose tijek radnje i      Razgovor    projektor                                                    odrastanja.
           TEMA:
                               Udarila me ona, moja       opisivanje. Imenovati osobine lika. Oprimjeriti govornu i    Usmeno
                                               etičku karakterizaciju navodima iz teksta.
                       3
                               majka (54)                                            izlaganje    CD
                                                                                Metode:     Kasetofon
                                               Izraziti doživljaj djela prikladnim interpretativnim čitanjem  pisanja,    Grafoskop
                               Slušanje i interpretativno    služeći se vrjednotama govorenoga jezika.            čitanja,    Prozirnice                                                    Sudjelovati u             1
                               čitanje dramskih tekstova.                                    praktičnih   Nastavni                                                     dramskim          Vj.
                                                                                radova,     Listići                                                      improvizacijama.
SIJEČANJ – 15 sati
                                                                                                                                                Služiti se
              IZRAŽAVANJE
                               Dramatizacija          Dramatizirati ulomak proznoga teksta iz čitanke, prizor iz    grafičkih    Kartice
                                               školskoga života ili obiteljske situacije. Pisati didaskalije.  radova,     Kreda u boji
                                                                                                                                                prigodnim          Vj.    1
                                                                                                                                                 rekvizitima.
              JEZIČNO
                                                                                demonstracije  Časopisi
                               Rečenični znakovi.        Pisati veznike a i ali u skladu s pravilima.                                                                                         Vj.    1
                                                                                Tablica*    Razglednice
                3
                                               Pisati zarez iza usklika na početku rečenice.
                                                                                Vennov     Zemljovid
                                               Razumjeti ulogu padeža, znati padežne nazive, služiti se     dijagram
                               Sklonidba            proširenim pitanjima…                      Grozd                                                                            Obr.    1
                                                                                (semantička   Fotografije                                                                 Vj.    1
                                               Služiti se proširenim padežnim pitanjima. Prepoznati padež    mapa)      Dnevnik                                                                   Obr.    1
                      JEZIK
                               Nominativ            u rečenici. Rabiti padežne oblike u skladu s normom.               čitanja                                                                   Vj.    1
                       6
                                               Rabiti padežne oblike s provedenim glasovnim           Rad u skupini  Plakati
                                               promjenama.                           Rad u paru
                               Akuzativ             Služiti se proširenim padežnim pitanjima. Prepoznati padež    Individualni                                                                         Obr.    1
                                               u rečenici. Rabiti padežne oblike u skladu s normom.       rad                                                                             Vj.    1
                                                                                Timski rad                                                            Napraviti ilustracije
                               Mark Twain,           Uočiti obilježja pustolovnog romana. Odrediti dijelove                                                                      pročitanoga djela.     Int.    2
               LEKTIRA
                               Doživljaji Huckleberryja     fabule. Oprimjeriti govornu i etičku karakterizaciju likova.
                 2
                               Finna              Odrediti osnovna misao


           MEDIJSKA                Animirani film          Prepoznati osnovna obilježja animiranoga filma.                                                                          Pogledati animirani film.  Obr.    1
           KULTURA                                 Razlikovati crtani od lutkarskoga filma.
            1
                      R


                             U
                                       A                                             N
                                  J
          NASTAVNO      NASTAVNA                                                                                                                                     Tip sata i broj
Mj.                                                                 METODE I                                                                                      sati
          PODRUČJE     JEDINICA            ZADAĆE ZA UČENIKE                       OBLICI
                                                                          SREDSTVA    SUODNOS                                                          AKTIVNOSTI
                                                                          I POMAGA-   (korelacija)                                                        UČENIKA
                                                                          LA
                                   Imenovati dijelove fabule: uvod, zaplet, vrhunac rasplet.                                                                                                   1
                   Ivana Brlić-Mažuranić,     Pripovijedanje, opisivanje, dijalog. Događaj. Osnovna                                                                                  Ilustrirati tekst.
                   Ribar Palunko i njegova    misao. Prepoznati književnu vrstu (epika) i književni rod                                                                                Usporediti bajku
          TEMA:       žena              (bajka). Imenovati i oprimjeriti govornu i etičku                                                                                    i strip nastao
          AKO JE                      karakterizaciju lika te ih potkrijepiti navodima iz teksta..                                                                               prema bajci.
          ŽIVOT
                           (82)
                   Jadranka Č. Bandov,      Uočiti obilježja teksta namijenjena za izvođenje na
                                                                                                            ___________________________________________________________________
          RIJEKA,                                                                                                                                  Sudjelovati u
                                                                                    PRIRODA-TEMA: ŽIVOT OVISI O VANJSKIM PROCESIMA
          LJUBAV JE     Maskenbalske šale (112)    pozornici. Razlikovati dijalog od monologa.                                                                                       dramskim               1
          ZLATO                                                                                                                                   improvizacijama.     Int.
          NATALOŽENO    Vinko Kos, Ljubav (20)     Uočiti obilježja lirske pjesme. Imenovati motive i temu.    Rad na tekstu                                                                                         1
           V. Parun
                   Dragutin Tadijanović,     Prepoznati šesterac, sedmerac, osmerac…Usporediti       Razgovor    LCD                                                                    Urediti razredni kutak
                   Djevojčica i ja (52)      pjesme i motive. Prepoznati lirsku ljubavnu pjesmu.      Usmeno     projektor                                                                 o temi Valentinovo je.
          KNJIŽEVNOST
           4 sata                     Prepoznati prozu i pripovjedača u prvoj osobi. Uočiti     izlaganje                                                                                           1
                                   osnovnu misao. Prepoznati i imenovati dijelove fabule.     Metode:     CD                                                                    Krasnosloviti
                   Melita Rundek,                                                                                                                     ljubavne pjesme.
                       Lektira (42)      Razlikovati pripovijedanje, opisivanje i dijalog.       pisanja,    Kasetofon
                                   Karakterizacija lika govorom i postupcima.           čitanja,    Grafoskop
                                   Razlikovati pripovijedanje u prvoj i trećoj osobi       praktičnih   Prozirnice
                   Pripovijedanje u prvoj i    prema sudjelovanju u događaju – kao sudionik          radova,     Nastavni                                                                              Obr.    1
                   trećoj osobi.         (1.osoba) i nesudionik (3. osoba).               grafičkih    Listići                                                                               Vj.    1
          JEZIČNO
VELJAČA – 20 sati
          IZRAŽAVANJE    Druga školska zadaća      Pokazati razinu pravopisne i slovničke pismenosti,       radova,     Kartice                                                                               Pis.    1
            4         – 16. veljače        umješnost u kompoziciji teksta, izboru i bogatstvu leksika i  demonstracije  Kreda u boji                                                                            Isp.    1
                   Ispravak školske zadaće    stila te logičku organizaciju ostvaraja.            Tablica*    Časopisi
                                                                  Vennov     Razglednice
                                   Služiti se proširenim padežnim pitanjima. Prepoznati padež   dijagram    Zemljovid
                        Genitiv        u rečenici. Rabiti padežne oblike u skladu s normom.      Grozd                                                                                        Obr.    1
                                   Rabiti padežne oblike s provedenim glasovnim          (semantička                                                                                     Vj.    1
                                   promjenama.
                                                                  mapa)      Fotografije
                                   Služiti se proširenim padežnim pitanjima. Prepoznati padež           Dnevnik                                                                               Obr.    1
                        Dativ i lokativ    u rečenici. Rabiti padežne oblike u skladu s normom.      Rad u skupini  čitanja                                                                               Vj.    1
          JEZIK                      Rabiti padežne oblike s provedenim glasovnim          Rad u paru   Plakati
            9                       promjenama.                          Individualni
                                   Služiti se proširenim padežnim pitanjima. Prepoznati padež   rad                                                                                         Obr.    1
                      Instrumental       u rečenici. Rabiti padežne oblike u skladu s normom.      Timski rad                                                                                     Vj.    1
                                   Rabiti padežne oblike s provedenim glasovnim
                                   promjenama.
                                   Prepoznati vokativ u rečenici. Pravilno ga rabiti s                                                                                                Obr.    1
                      Vokativ          provedenim glasovnim promjenama. Zarez uz vokativ.                                                                                                 Vj.    1
                   _____________________     ____________________________________________                                                                                                    ___    ___
                   Sklonidba imenica.       Ponoviti i usustaviti znanje o sklonidbi i padežima.                                                                                                Pon.    1
                   Ferenc Molnar,         Fabula, dijelovi fabule. Poglavlje.                                                                                           Napraviti plakate i
          LEKTIRA                     Karakterizacija lika govorom i postupcima.                                                                                        ilustracije.       Int.    2
            2
                   Junaci Pavlove ulice
                                                                                                                                               Napraviti svoje novine:
          MEDIJSKA     Tisak.             Prepoznati i razlikovati vrste tiska.                                                                                          odabrati ime, urediti   Obr.    1
          KULTURA                                                                                                                                  priloge, uvezati…
              R


                 U
                             A                                 N
                        J
             1
         NASTAVNO      NASTAVNA                                                                                                                            Tip sata i broj
                                                                     METODE I                                                                         sati
Mj.
         PODRUČJE     JEDINICA                  ZADAĆE ZA UČENIKE                      OBLICI
                                                                             SREDSTVA    SUODNOS                                            AKTIVNOSTI
                                                                             I POMAGA-   (korelacija)                                          UČENIKA
                                                                             LA
                  Josip Pupačić, Cetina        Prepoznati pejsažnu pjesmu, motive i temu, kontrast
                  (66)                 i epitet. Razlikovati epitet od pridjeva. Prepoznati i                                                                                        1
                  Grigor Vitez,            razlikovati vezani od slobodnoga stiha. Uočiti ritam.
         TEMA:
         U          Ogledalo Cetine (67)                                                                                                       Ilustrirati haiku pjesme.
         SVETKOVINI                       Razlikovati književne rodove.Uočiti pripovijedanje u                                                                      Napisati svoj haiku.         1
         PRIRODE      Miroslav Slavko Mađer,        prvoj osobi. Prepoznati i imenovati osobine lika u                                                                       Urediti razredni kutak
                    Djedovo slovo (32)        proznome djelu. Oprimjeriti govornu i etičku           Rad na tekstu                                                         haiku pjesmama
                                     karakterizaciju. Zamijetiti preneseno značenje.         Razgovor    LCD                                                      i podsjetnikom       Int.
         KNJIŽEVNOST                      Uočiti obilježja haiku pjesme. Prepoznati i imenovati      Usmeno     projektor                                                   (pravilima) o pisanju
          5 sati     Razni autori,            motive i temu. Prepoznati i razlikovati vezani od        izlaganje                                                           haiku poezije.             1
                       Haiku (134)         slobodnoga stiha. Uočiti ritam u slobodnome stihu.        Metode:
                                                                                                         ____________________________________________________
                                                                                       GEOGRAFIJA-TEMA : RIJEKE I JEZERA
                  Ivan Ićan Ramljak,          Uočiti pripovijedanje u prvoj osobi. Prepoznati i imenovati   pisanja,    CD
                  Srijedom u Imotskom         dijelove fabule i osobine lika u proznome djelu.         čitanja,    Kasetofon                                                   Prikupiti:               1
                          (34)         Oprimjeriti govornu i etičku karakterizaciju navodima iz     praktičnih   Grafoskop                                                   a) poslovice
                                     teksta.                             radova,     Prozirnice                                                  b) zagonetke
                  Usmena književnost,                                          grafičkih    Nastavni
                  Rukovet pameti i           Prepoznati preneseno značenje iskazano pjesničkom        radova,     Listići                                                                       1
                  naramak smijeha (94)         slikom, poslovicom i zagonetkom.                 demonstracije  Kartice
OŽUJAK– 23 sata
                                                                     Tablica*    Kreda u boji                                                 Krasnosloviti pjesme
                  Sat posvećen hrvatskom        Krasnosloviti pjesme posvećene hrvatskom jeziku.         Vennov     Časopisi                                                   o hrvatskom jeziku.          1
                  jeziku                                                dijagram    Razglednice                                                  __________________
         JEZIČNO
         IZRAŽAVANJE    Pisanje zareza iza riječi u     Pravilno pisati zarez iza riječi u vokativu. Pravilno      Grozd      Zemljovid
           5       vokativu. Pisanje rečeničnih     pisati upravni govor i rečenične znakove.            (semantička                                                          Čitati i komentirati    Vj.
                                                                                                                                                        1
                  znakova i upravnoga govora.                                      mapa)                                                             prikupljene poslovice i
                                     Pravilno rabiti prijedloge k/ka (ispred riječi koje počinju           Fotografije                                                  zagonetke.
                  Pisanje i izgovor prijedloga.    sa k ili g ili suglasničkim skupom koji završava na k i g:    Rad u skupini  Dnevnik                                                    Urediti razredni kutak o
                                                                                                                                                  Vj.
                                                                                                                                                        1
                                     ka školi, ka zgradi), s/sa i prijedloge na,u, o, pri uz L i A.
                                                                     Rad u paru   čitanja                                                    temi:
                  Čitanje i slušanje poslovica i    Čitanje, slušanje i komentiranje/tumačenje poslovica i                                                                                        1
                                                                     Individualni  Plakati                                                    Rukovet pameti
                  zagonetaka              zagonetaka.
                  Pravopisna vježba          Provjeriti usvojenost norme i primjenu pravila u pisanju     rad                                                              i naramak smijeha.
                     - 16. ožujka          rečeničnih znakova, upravnoga govora, prijedloga i        Timski rad
                                                                                                                                                  Pr.    1
                  Ispravak pravopisne vježbe      velikoga slova.
                                     Razumjeti ulogu padeža, znati nazive, prepoznati                                                                                      Vj.    6
                  Sklonidba - ponavljanje       padež u rečenici, pravilno rabiti u govoru i pismu
                  Subjekt i predikat – pon.      padežne oblike, ovladati uporabom uz prijedloge….                                                                                     Obr.    2
                  ____________________         Ponoviti i uvježbati subjekt u rečenici.
                  Ispit znanja o padežima       _____________________________________
                     -26. ožujka                                                                                                                        Pr.    1
                  Ispravak ispita znanja
                                     Pokazati usvojenost znanja o padežima.                                                                                           Ispr.   1
                                     Ispraviti pogrješke.
                                     Pripovjedač u prvoj i trećoj osobi. Događaj ili radnja.
         LEKTIRA      Šaljive narodne priče        Fabula i dijelovi fabule. Karakterizacija lika.                                                                        Napraviti plakate.     Int.    2
           2
                                     Osnovna misao. Književni rod. Književna vrsta.
         MEDIJSKA     U svijetu kazališta         Kazališna izražajna sredstva: govor, gluma,                                                                                        Obr.    1
            R


                U
                           A                                   N
         KULTURA - 1
                     J
                                     scenografija, kostimografija
          NASTAVNO                                                                                                        Tip sata i broj
Mj.                                                                  METODE I                                               sati
          PODRUČJE     NASTAVNA             ZADAĆE ZA UČENIKE                       OBLICI
                                                                            SREDSTVA    SUODNOS                 AKTIVNOSTI
                                                                            I POMAGA-   (korelacija)               UČENIKA
                   JEDINICA                                                     LA
                   Sida Košutić, Seljak,       Prepoznati prozu i pripovjedača u trećoj osobi. Razlikovati
                   ptica i zlatni drijen (108)    opisivanje, pripovijedanje i dijalog. Odrediti temu i                                         Urediti razredni            1
          TEMA:                        osnovnu misao. Okarakterizirati lik govorom i postupkom.                                        kutak uskrsnim
                                                                                    GEOGRAFIJA-TEMA : ČOVJEK I KLIMA
                                                                                    ____________________________________
          DOBRO JE     Shel Silverstein,         Imenovati dijelove fabule, motive i temu. Razlikovati                                         temama i motivima.
          ČINITI         Dobro stablo (90)      dijalog od monologa. Imenovati osobine lika i oprimjeriti                                       Razgovarati i pisati          1
          DOBRO                        govornu i etičku karakterizaciju navodima iz teksta.                                          o temi Svjetlost Uskrsa.
                                    Zamijetiti preneseno značenje.Uočiti osnovnu misao basne.                                                      Int.

          KNJIŽEVNOST    Vesna Parun,           Prepoznati lirsku pjesmu slobodni stih, motive, stilska    Rad na tekstu                                                  1
            3 sata                      izražajna sredstva. Uočiti ritmotvorne elemente.        Razgovor
                     Djedove obrve (44)
                                                                    Usmeno
                   Stvaralačko prepričavanje     Prepričavati priču uvodeći novi događaj i likove.       izlaganje    LCD                           Izmaštati          Obr.    1
TRAVANJ – 15 sati
                                                                    Metode:     projektor                        dopunu odabrane priče.    Vj.    1
                                                                    pisanja,                                Urediti kutak o temi
          JEZIČNO      Slušanje, izgovor i pisanje    Pravilno izgovarati i pisati riječi s provedenim glasovnim                                       Radoznale
          IZRAŽAVANJE    riječi s provedenim        promjenama; služiti se pravopisom.               čitanja,    CD                                          Vj.    1
                                                                                                        pričalice sveznalice.
            3       glasovnim promjenama.       Znati pisati uskrsnu čestitku. Pravilno pisati veliko i malo  praktičnih   Kasetofon
                   *                 slovo: Uskrs, Mali Uskrs, uskrsni (ne uskršnji), korizma,   radova,     Grafoskop
                   Čestitka             Veliki petak, Uskrsni ponedjeljak...              grafičkih    Prozirnice                       Pisati uskrsnu čestitku.
                                    Prepoznati određeni i neodređeni oblik pridjeva u       radova,     Nastavni                                       Obr.    1
                                    nominativu. Samostalno ih pronalaziti u tekstu. Pravilno    demonstracije  Listići
                   Pridjevi             rabiti neodređeni oblik pridjeva.               Tablica*    Kartice
                                                                    Vennov     Kreda u boji
                                    Prepoznavati padeže i imenice s kojom se pridjev slaže;    dijagram    Časopisi                        Napraviti umnu mapu     Obr.    1
                   Sklonidba pridjeva        rabiti padežne nastavke određenih i neodređenih pridjeva;   Grozd      Razglednice                       komparacije pridjeva i    Vj.    1
          JEZIK                        uočiti jednak glasovni sustav različitih oblika.                                            promjena koje utječu na
                                                                    (semantička   Zemljovid
            7 sati                                                                                         komparaciju.
                                                                    mapa)
                                    Imenovati i prepoznati pozitiv, komparativ, superlativ.                                                       Obr.    1
                   Stupnjevanje pridjeva       Pravilno rabiti komparativ i superlativ najčešćih pridjeva.                                                     Vj     3
                                    Tvoriti komparativ i superlativ najplodnijim sufiksom (-iji)  Rad u skupini  Fotografije
                                    i prefiksom naj-.                       Rad u paru   Dnevnik
                                    Prepoznati lirsku pejsažnu i ljubavnu pjesmu. Uočiti      Individualni  čitanja                         Urediti razredni kutak
                   Grigor Vitez, Pjesme       pjesničke slike i motive. Imenovati stih prema broju      rad       Plakati                         o temi Raznobojni snovi   Int.    1
          LEKTIRA                       slogova. Prepoznati onomatopeju, kontrast i epitet.      Timski rad                               (pjesmama, bilješkama o
           1 sat
                                    Prepoznati i razlikovati vezani i slobodni stih.                                            Vitezovu stvaralaštvu,
                                                                                                        kritikama, osvrtima…).
          MEDIJSKA     Gledanje prigodne         Kazališna izražajna sredstva: govor, gluma, scenografija,                                       Pogledati prigodnu           1
          KULTURA
                   kazališne predstave        kostimografija                                                             kazališnu ili televizijsku
              R


                 U
                           A                                  N
            1 sat
                      J
                                                                                                        predstavu.
          NASTAVNO      NASTAVNA                                                                                                       Tip sata i broj
                                                                    METODE I                                                       sati
          PODRUČJE      JEDINICA            ZADAĆE ZA UČENIKE                        OBLICI
                                                                            SREDSTVA    SUODNOS                        AKTIVNOSTI
                                                                            I POMAGA-
Mj.
                                                                                   (korelacija)                     UČENIKA
                                                                            LA
                                    Razlikovati književne rodove s obzirom na vanjski oblik
                   Prema Grigoru Vitezu,       (epika, lirika, drama). Prepoznati tekst namijenjen                                                 Sudjelovati u               1
          TEMA:          Plavi snijeg (142)     izvođenju na pozornici. Didaskalije. Karakterizacija lika                                              dramskim
          TAJ DIVNI                      govorom.                                                                       improvizacijama.
          ŽIVOTINJSKI                     Prepoznati i imenovati motive i temu. Prepoznati i
          SVIJET      Luko Paljetak, Mačka i      imenovati epitet. Razlikovati epitet od pridjeva. Prepoznati                                                                  1
                                    i razlikovati vezani od slobodnoga stiha. Imenovati vezani                                              Urediti razredni kutak o
                                                                                       PRIRODA - TEMA : BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET
                   glasovir (92)
                                    stih prema broju slogova. Uočiti ritam u vezanome stihu.                                               temi Taj divni
                   Jean de La Fontaine,       Uočiti obilježja domoljubne pjesme. Prepoznati vezani      Rad na tekstu                                     životinjski i biljni svijet.  Int.
                   Kokot, mačak i mišić       stih. Tema, motivi. Odrediti duljinu stiha s obzirom na broj  Razgovor    LCD                                 (Izresci iz kalendara:
          KNJIŽEVNOST
                   (86)               slogova u stihu. Epitet. Preneseno značenje.          Usmeno     projektor                              biljke, životinje, endemske        1
           5 sati                                                      izlaganje                                      vrste, zaštićene vrste,
                                                                    Metode:                                       nacionalni parkovi;
                   Julian Tuwim,           Prepoznati i imenovati motive i temu. Prepoznati i                                                  pjesme o mačkama,             1
                    Zakašnjeli slavuj (84)     imenovati epitet i onomatopeju. Razlikovati epitet od      pisanja,    CD
                                                                                                              pticama…).
                                    pridjeva. Prepoznati vezani stih. Imenovati stih prema     čitanja,    Kasetofon
                                    broju slogova. Uočiti ritam u vezanome stihu.          praktičnih   Grafoskop
                   Završni ispit znanja iz                                      radova,     Prozirnice                                              Pr.
                   književnosti           Pokazati usvojenost i primjenu znanja iz nastave        grafičkih    Nastavni                                                    1
                                    književnosti.                                  Listići
SVIBANJ – 21 sat
                        - 31. svibnja                                     radova,
                   Čitanje i prepričavanje      Čitati i prepričavati obrađene književnoumjetničke       demonstracije  Kartice                                               Vj.    1
                                    tekstove.                            Tablica*    Kreda u boji
                   Izgovor i pisanje riječi s    Pravilno izgovarati i pisati umanjenice i komparative s     Vennov     Časopisi                               Napraviti
          JEZIČNO
          IZRAŽAVANJE
                   glasovima ije, je         obzirom na glasove ije/je; služiti se Pravopisom.        dijagram    Razglednice                             kartice             Vj.    1
           4       (umanjenice, komparativi).    Ponoviti i uvježbati pravila o pisanju zareza ispred veznika                                             o pisanju zareza.
                                                                    Grozd      Zemljovid
                   Rečenični znakovi         a, ali, usklika i riječi u vokativu. Znati pisati česticu put
                                    uz redni broj.                         (semantička
                   Treća školska zadaća       Literarno oblikovati temu i primijeniti naučeno.        mapa)                                                        Pis.    1
                      - 4. svibnja        Ispraviti netočnosti i nepravilnosti.                      Fotografije                                             Ispr.   1
                   Ispravak školske zadaće                                      Rad u skupini  Dnevnik
                                    Glavni i redni brojevi. Prepoznati i razlikovati glavne i    Rad u paru   čitanja                                               Obr.    1
                   Brojevi              redne brojeve. Uočavati oblike rednih brojeva u rečenici.    Individualni  Plakati                                               Vj.    1
                                    Pisati brojeve u skladu s Pravopisom.              rad
                                    Prepoznati zamjenice u tekstu i razumjeti pojam zamjenice    Timski rad                                      Napraviti umnu mapu       Obr.    1
          JEZIK       Zamjenice             kao riječi za zamjenjivanje govornika, sugovornika i                                                 promjenjivih vrsta riječi.   Vj.    1
           9                        negovornika. Zamjenjivati imenice, pridjeve i brojeve.
                                    Prepoznati glagolsku osobu i broj u rečenici; uočavati i                                                               Obr.    1
                   Glagoli              rabiti glagole kretanja i govorenja u svim jezičnim                                                                 Vj.    1
                                    djelatnostima.
                   Ponavljanje cjelokupnoga     Ponoviti i uvježbati gradivo o vrstama riječi, subjektu,                                                               Pon    3
                   gradiva              predikatu,    rečenici,   sklonidbi,   stupnjevanju,
                                    nepromjenjivim vrstama riječi…
                   Ivan Cankar,           Fabula, dijelovi fabule. Karakterizacija lika postupcima i                                              Sudjelovati u raspravama
          LEKTIRA 2         Istina i ljubav     govorom. Pripovijedanje. Opisivanje. Književni rod i vrsta.                                             za okruglim stolom.       Int.    2
          MEDIJSKA     Suvremeni animirani filmovi    Prepoznati osnovna obilježja animiranoga filma;                                                   Pogledati suvremene
              R


                 U
                          A                                  N
                      J
          KULTURA 1                      razlikovati crtani od lutkarskoga filma.                                                       animirane filmove.             1
          NASTAVNO                                                                                                                Tip sata i broj
                                                                     METODE I                                                      sati
Mj.
          PODRUČJE     NASTAVNA              ZADAĆE ZA UČENIKE                        OBLICI
                                                                             SREDSTVA    SUODNOS                          AKTIVNOSTI
                                                                             I POMAGA-   (korelacija)                        UČENIKA
                   JEDINICA                                                      LA

                                                                                                                  Prirediti Svečanost
          TEMA:       Završni ispit znanja iz                                                                                   voća - naranača,          1
          ZAJEDNO      književnosti - ispravak      Ispraviti završni ispit znanja iz književnosti.         Rad na tekstu                                       badema, oraha, jabuka,  Ispr.
          SMO JAČI                                                       Razgovor                                         marelica, suhih
          KNJIŽEVNOST
                                                                     Usmeno                                          smokava…
                   Dobriša Cesarić,          Uočiti temu, pjesničku sliku i motive. Prepoznati
                                                                                      PRIRODA - TEMA:PRIRODNA BOGATSTVA I OČUVANJE OKOLIŠA
           3 sata                       personifikaciju, kontrast, preneseno značenje, epitet. Uočiti  izlaganje    LCD                                    Urediti razredni kutak       1
                       Naranča (124)                                        Metode:     projektor                                 ribarskom mrežom,
                                     ritam i prepoznati vrstu stiha prema broju slogova.
                   Olinko Delorko,                                          pisanja,                                         oblutkom, školjkama,   Int.
                    Lađa puna naranača                                        čitanja,                                         lavandom, likovnim
                                                                     praktičnih   CD                                    prilozima…             1
                                                                     radova,     Kasetofon                                 Pisati recepte voćnih
                   Nada Iveljić,           Prepoznati prozu i pripovjedača u trećoj osobi. Imenovati    grafičkih    Grafoskop                                 proizvoda: ušećerena
                                     dijelove fabule. Okarakterizirati lik na temelju njegova    radova,     Prozirnice                                narančina kora (Dbk),
                    Dva broja jedan (88)
                                     govora i njegovih postupaka. Odrediti osnovnu misao.      demonstracije  Nastavni                                 kolač od smokava i
                                                                     Tablica*    Listići                                  grožđa (Vis),
                                                                     Vennov     Kartice                                  marmelada…
LIPANJ – 12 sati
                                                                     dijagram    Kreda u boji
                                     Samostalno preoblikovati prozni u dramski tekst.        Grozd      Časopisi                                                   1
                   Dramatizacija           Unositi didaskalije.                      (semantička   Razglednice                                            Vj.
                                                                     mapa)      Zemljovid                                 Dramatizirati sličicu
          JEZIČNO                                                                                                    (sukob) iz
          IZRAŽAVANJE                                                     Rad u skupini                                       svakidašnjega života.
            2                                                                                                                        1
                   Završni sat – zaključno
                                                                     Rad u paru   Fotografije
                                     Osvrnuti se na radnu aktivnost i ostvarene rezultate.      Individualni  Dnevnik
                   ocjenjivanje.
                                                                     rad       čitanja
                   Ponavljanje i vježbanje                                      Timski rad   Plakati
                   cjelokupnog gradiva iz       Ponoviti i uvježbati prethodna znanja i vještine.                                                                 Pon    3
                   jezika.

          JEZIK
            5       Završni ispit znanja        Provjeriti usvojenost cjelokupnoga gradiva iz                                                                   Pr.    1
                    - 4. lipnja           slovnice i pravopisa.                                                                               Ispr    1

                                     Ispraviti završni ispit znanja.


          LEKTIRA      Sanja Pilić, Mrvice iz       Karakterizirati lik na temelju govora i postupaka.                                                                 Int.    1
            1       dnevnoga boravka
                                                                                                                  Napraviti umnu mapu
          MEDIJSKA     Ponavljanje   cjelokupnoga    Ponoviti prethodno usvojena znanja i vještine.                                                      filmskih rodova.     Pon.    1
          KULTURA - 1    gradiva.
              R


                 U
                           A                                   N
                      J
          Tablica* – odnosi se na tzv. KWL tablice koje sadrže elemente što znam, što želim saznati, što sam naučio (engl. KWL Chart, What I know, What I want to know, What I learned).
Ukupno 175 + 9 sati
Planirala/planirao: _______________________

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:856
posted:6/20/2012
language:Croatian
pages:12