Lili in Bine 1 9 sklop p 1 by F14448a7

VIEWS: 0 PAGES: 66

									9. sklop: SKAČEM, TEČEM…
Čas: 20 dni


                 142. dan         143. dan          144. dan         145. dan
    141. dan
                 SPO 2 uri                      SLJ 2 uri
 SPO                            Skačem, tečem …
                 Skačem, tečem … -     DZ 4/12, 13        Sence sličic – DZ 4/15
                 U/58, 59                       Opismenjevanje

 SLJ  Berem sličice – DZ 4/6               Kaj je to? – opis                  Enake črke – U/50,
    Na otroškem igrišču –                predmeta – DZ 4/14                 DZ 4/16
    predlogi v- z, na-s/z -                                         Opismenjevanje
    U/48, 49
    Opismenjevanje
                              Predhodnik, naslednik –
 MAT  Števila do 15 - DZ 4/7,  Števila do 15 – DZ 4/9, 10 DZ 4/11                      Merim dolžino – U/55
    8                          Reši, saj zmoreš – U/54
    Reši, saj zmoreš - U/53

 ŠVZ  Hoja po gredi                    Hodim, tečem, skačem –               Ljudski ples: Diradi
                              delo po postajah                  čindara


 LVZ                                         Grafika: Kolažni tisk GVZ               Pesem: Šuštarpolka                              Pesem: Diradi čindara
                                                                    1
                 147. dan         148. dan          149. dan          150. dan
   146. dan

SPO               Spreminjam svoje gibanje Posnemam gibanje      Kaj se giblje?
                 - DZ 4/20        živali - DZ 4/21      Gibanja v naravi -
                                           opazovanje na šolskem
                                           dvorišču


SLJ  Pravljica: Zmaj      Mojca je padla – tvorjenje Rišem črte –       Govorni nastop       Opismenjevanje
   Direndaj – B/52, 53    zgodbe ob nizu sličic –  (predopismenjevalne
           (2 uri)  DZ 4/19, 68        vaje) - DZ 4/22, 23
                              Opismenjevanje


MAT  Merim dolžino –      Števila od 15 do 20 –   Števila do 20 – DZ 4/24,                Števila do 20 – DZ 4/27
   DZ 4 /17, U/56       U/57, DZ 4/18       25, 26                         Preglednica - DZ 4/28, 29


ŠVZ  Podajanje žoge - zgornja               Oponašanje živali,                   Naskok v klek
   podaja                        predmetov


LVZ                                          Risanje in bogatenje
                                           ploskev s črtami
                                                    (2 uri)


GVZ               Ustvarjanje: Bansi                                Ustvarjanje: Bansi
                                                                     2
               152. dan         153. dan         154. dan           155. dan
   151. dan
                            SPO 2 uri         SLJ 2 uri
SPO              Premikam igrače –
               DZ 4/31         Sestavljanje in      Poslušam, rišem –
                            preizkušanje igrač    DZ 4/34     (1 ura)

SLJ  Lutkovna predstava:   Opismenjevanje                  Opismenjevanje        Enake črke – DZ 4/35
   Ostržek – B/98, 99                                     (1 ura)   Opismenjevanje
            (2 uri)

MAT  Predhodnik, naslednik – Seštevam od 10 do 20 –  Seštevam od 10 do 20 –                 Odštevam od 10 do 20 –
   DZ 4/30         U/60, DZ 4/32      U/61, DZ 4/33                      U/62, DZ 4/36
   Reši, saj zmoreš – U/58,
   59


ŠVZ  Posnemanje gibanja                Met žogice v daljino in                 Igre z obroči
   Ostržka ob glasbi                cilj


LVZ                                       Slikanje, kiparstvo:
                                         Izdelava pisane igračke
                                                   (2 uri)

GVZ
               Glasbena pravljica:                               Uglasbimo pravljico
               Medvedek Mikec – B/94,                              Medvedek Mikec
               95
                                                                    3
                 157. dan          158. dan         159. dan           160. dan
   156. dan
                               SPO 2 uri        SLJ 2 uri
SPO               Zlaganke
                 Sestavljanje enakih delov  Naš mali projekt:    Pravljica: Leteča hišica –
                 v različne igrače      domače igrače - U/61   B/100, 101
                               Spoznali smo - U/60

SLJ  Pravljica: Kdo je     Radijska igra: Kdo je                               Spoznali smo – U/51
   napravil Vidku srajčico  napravil Vidku srajčico –                             Opismenjevanje
   – B/102          B/103
            (2 uri)

MAT  Odštevam od 10 do 20 – Računam od 10 do 20       Računam od 10 do 20                  Računam od 10 do 20
   U/63, DZ 4/37     (seštevanje) – U/64,      (seštevanje) – DZ 4/39                (odštevanje) – U/65,
               DZ 4/38                                        DZ 4/40


ŠVZ  Vodenje žoge                      Vodenje žoge (z eno                  Vodenje žoge okrog ovir
   (dvoročno)                       roko)


LVZ                                          Slikanje: Doživljanje barv
                                           ob slikanici Leteča hišica
                                                     (2 uri)


GVZ               Poslušanje: Živalski                               Ustvarjanje: Živalski
                 karneval                                     karneval
                                                                       4
                 DNEVNA PRIPRAVA
                               Učitelj
Razred: 1.  Dan: 141.         Datum:        Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ: Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami. Opazujejo sliko in povedo, kaj
   delajo osebe. Opazujejo bitja/predmete na sliki, sprašujejo po njihovem položaju oz.
   premikanju s pravilnim vprašalnim prislovom ter izražajo njihov položaj s pravilnim
   predlogom in pravilno sklonsko obliko samostalnika za njim.
MAT:Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Besedno in
   grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih ravneh: konkretni, grafični.
   Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabijo pri reševanju podobnih
   problemov. Štejejo, zapišejo in berejo števila do 15. Uredijo po velikosti množico
   naravnih števil do 15.
ŠVZ:Pridobivajo ravnotežje. Razvijajo sposobnost obvladovanja telesa v različnih položajih.
   Spoznajo različne načine hoje po gredi. Zadovoljijo potrebo po gibanju.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   ŠVZ        MAT        SLJ
sredstva       gred, tamburin,  DZ 4/7, 8, U/53,  DZ 4/6, U/48, 49
           žoga        kocke, palčke,
                     številski trak                    IZVEDBA DNE

I. dejavnost
Opismenjevanje – glej pripravo za opismenjevanje

I!. dejavnost
  Igra: Gibam se
  Učenci sedijo na tleh v krogu.
  Povemo gibanje, učenci ga izvedejo, npr.: hodi, teci na mestu, poskoči, počepni, zavrti se,
  plazi se …
  Kdor se zmoti, sede na tla.
 DZ 4, str. 6
  Preberemo naslov in navodilo.
  Učenci opazujejo in poimenujejo narisane predmete.
  Povedo, za kaj uporabljamo posamezni predmet.
  Poiščejo skupno ime za narisano.
  Vodimo usmerjeno branje sličic. Za vsak predmet vprašamo:


                                               5
  - Iz katerih delov je sestavljen?
  - Kdo ga uporablja?
  - Kako se uporablja? Kaj z njim delamo? Kako se imenuje igra/gibanje? (guganje, plezanje)
  - Kje stoji ali, kje imamo shranjenega?
  - Ali se predmet premika? Kako?
 Učbenik SLJ, str. 48, 49
  Učenci bodo brali sliko dvakrat. Prvič bodo povedali, kaj so videli in si zapomnili, drugič
  bodo odgovarjali na vprašanja.
 Prvo branje slike.
  Učenci opazujejo sliko. Poimenujejo bitja/predmete na sliki.
  Pripovedujejo o dogajanju na sliki. Katere osebe/živali so na sliki? Kje so? Kaj
  delajo? Kaj še opazite na sliki?
 Drugo branje slike.
 - Pozornost učencev usmerimo na sličico v prvem krogu.
  Vodimo pogovor: Na katerem igralu sta se igrala Miha in Metka? Kaj sta delala? Kdo je
  Miha? Kam leze Miha? Kako veste? Kdo je Metka? Od kod je prilezla Metka?
  Povzamemo: Kdo je lezel v tunel? Kdo je zlezel iz tunela?
 - Pozornost učencev usmerimo na sličico v drugem krogu.
  Vodimo pogovor: S čim se vozita Aljaž in Lovro? Kje stoji Aljaž? Kaj je naredil Lovro?
  Povzamemo: Kdo stoji na rolki? Kdo je stopil z rolke?
- Pozornost učencev usmerimo na sličico v tretjem krogu.
  Vodimo pogovor: Kdo sedi na klopi? Kaj je naredil gospod?
  Povzamemo: Gospa sedi na klopi. Gospod je vstal s klopi.
 - Pozornost učencev usmerimo na sličico v četrtem krogu.
  Vodimo pogovor: Kaj je na drevesu? Ali lahko preberete napis? Poiščite ga na veliki sliki.
  Kaj pomeni? Kje ste že videli podoben napis? Pripovedujte.
 Delo v dvojicah
  Navodilo: Opazujta dogajanje na sliki. Vsak naj si izbere osebo na sliki in pove: Kje je, kaj
  dela, kaj je naredila, kaj bo naredila; pri tem uporabljajta besede: v, iz, na, s, z.

III. dejavnost
 Učenci pripravijo različni didaktični material (palčke, kocke ...)
  Po nareku nastavljajo števila do 15.
 Po nareku pokažejo določeno število do 15 na številskem traku.
 Učbenik MAT, str. 53
  Preberemo naslov.
  Pri vsaki nalogi preberemo posamezno navodilo.
  Učenci opravijo nalogo.
 DZ 4, str. 7
  Preberemo naslov in navodilo.
  Rešijo nalogo.
  Preverimo rešitev.
 DZ 4, str. 8
  Prva naloga
  Preberemo navodilo.
  Rešijo nalogo.
  Preverimo rešitev.
  Druga naloga
  Preberemo navodilo.
  Rešijo nalogo.


                                               6
  Preverimo rešitev.

IV. dejavnost
 Tek
  Učenci prosto tečejo ali skačejo po telovadnici. Če udarimo na tamburin enkrat, učenci
  nadaljujejo s hojo, če udarimo dvakrat, obstanejo pri miru.
 Gimnastične vaje
 Vaje za ravnotežje in hoja po gredi
 a) Vaje za ravnotežje
  Vsako vajo naj učenci ponovijo trikrat, položaj naj zadržijo vsaj 5 sekund. Vaje izvajamo na
  levi in desni nogi.
  - Štorklja: stoj na eno nogi, stopalo druge noge položi ob koleno stojne noge. Roke odroči.
  - Variacije: roki prekrižaj na prsih; položi jih na glavo; daj jih v bok; miže stoj na eni nogi.
  - Letalo/lastovka: stoj na eno nogi, nagni se naprej, drugo nogo stegnjeno potisni nazaj,
    roke odroči.
  - Stoj na eni nogi, drugo nogo pokrči in jo nato pred seboj iztegni.
  - Stoj na eni nogi, drugo nogo iztegni pred sabo; poskusi se z nasprotno roko prijeti za prste
    iztegnjene noge.
 b) Hoja po gredi
  - Hodi počasi po gredi naprej. Roki imej v različnih položajih: odročeni, za hrbtom, eno gor
    in drugo dol, obe gor. V kakšnem položaju imaš najboljše ravnotežje?
  - Počasi hodi naprej do polovice gredi, nato se obrni in hodi nazaj.
  - Hodi po gredi v stran.
  - Hodi do sredine gredi, počepni, zadrži ta položaj tri sekunde, vstani in pojdi do konca
    gredi.
  - Počasi hodi po gredi, roki odroči, pri vsakem koraku stojno nogo rahlo pokrči, z drugo pa
   “zajemi vodo”.
  - Po gredi hodi po vseh štirih naprej (kot mačka).
  - Hodi v stran, pri tem križaj nogi.
  - Hodi po gredi naprej, nazaj, v stran, pri tem v rokah drži žogo.
 Igra: Simon pravi - glej zbirko iger
 Zaključek ure: z učenci ponovimo, kaj so delali pri današnji uri športne vzgoje in kako
  imenujemo gibanja, npr.: smo hodili – hoja; smo tekli – tek …


Pregled realizacije

PREDMET               UČNA ENOTA                 ZAPOREDNA
                                          URA
SPO
SLJ      Berem sličice                          169., 170.
       Na otroškem igrišču – predlogi v-iz, na-s/z
MAT      Števila do 15 - utrjevanje                    113.
ŠVZ      Hoja po gredi                          85.
LVZ
GVZ
                                                 7
                 DNEVNA PRIPRAVA
                                 Učitelj
Razred: 1.  Dan: 142.         Datum:         Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SPO: Opazujejo, opisujejo in poimenujejo lastno gibanje
MAT:Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Besedno in
   grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih ravneh: konkretni, grafični.
   Štejejo, zapišejo in berejo števila do 5. Uredijo po velikosti števila do 15. Primerjajo
   števila po velikosti. Berejo prikaz z vrsticami, poiščejo podatke, odgovorijo na vprašanja.
GVZ:Pozorno poslušajo posnetek slovenske ljudske pesmi Šuštarpolka. Prepoznavajo zvočno
   barvo posameznih glasbil. Spoznajo ples polka. Se naučijo pesem in jo sproščeno pojejo.
   Zaplešejo ljudski ples ob posnetku Šuštarpolke.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   SPO        MAT          GVZ
sredstva       U/58, 59      DZ 4/9,10, kocke,   posnetek in notni
                     mapa - kartončki s  zapis ene izmed
                     števili in znaki za  različic Šuštarpolke
                     velikostne odnose                    IZVEDBA DNE

I. dejavnost
Dejavnost izvedemo v telovadnici ali na šolskem igrišču.
 Gibanje celega telesa
  Učenci izvajajo različna gibanja: hodijo, tečejo, poskakujejo, hopsajo, preskakujejo, hodijo
  po štirih, se plazijo, plezajo, skačejo v daljino, v globino, se vrtijo, se valjajo ...
  Gibanja opisujejo in pravilno poimenujejo.
   Opazujejo svojo hojo (gibanje rok in nog ...) Vprašamo: Kaj naredimo, da lahko hodimo,
   skočimo?
 Ponovimo dele telesa.
   Gibanje delov telesa
   Izvajajo posamezne gibe: gibanje delov roke, noge ... Pomahaj. Počepni. Požugaj s prstom.
   Pokimaj z glavo. Zavrti roko v ramenu ...
   Gibe delov telesa (udov okrog sklepov) opazujejo in opisujejo.
 Izvajanje dejavnosti nadaljujemo v razredu.
   Učbenik SPO, str. 58, 59
   Ogledamo si sliko in se pogovarjamo, kaj delajo otroci na igrišču.
   Vsak učenec si izbere otroka na sliki in se s sošolcem v paru pogovori, kako se ta otrok


                                                8
  giblje. Kako se imenuje njegovo gibanje? Katere dele telesa mora premikati?
  Učenci o svojih ugotovitvah poročajo ostalim učencem v razredu.

II. dejavnost
 Učence razdelimo v pare. Prvi učenec nastavi stolpec z 10 kockami in stolpec s 4 kockami;
  drugi učenec nastavi stolpič z desetimi kockami in stolpič z eno kocko. Pod kocke nastavita
  kartončke z zapisanim številom in med števila postavita kartonček z znakom za velikostni
  odnos. Nastavljeno prebereta: 14 je več kot 11.
  V parih nastavijo še nekaj primerov.
 DZ 4, str. 9
  Prva naloga
  Preberemo navodilo.
  Rešijo nalogo.
  Rešitve preverimo tako, da preberejo matematične izraze.
  Druga naloga
  Preberemo navodilo.
  Rešijo nalogo. Pomagajo si lahko s števili na kartončkih.
  Preverimo rešitev tako, da preberejo urejena števila.
  Tretja naloga
  Preberemo navodilo.
  Rešijo nalogo. Pomagajo si lahko s števili na kartončkih.
  Preverimo rešitev tako, da preberejo urejena števila.
 DZ 4, str. 10
  Preberemo navodilo.
  Ponovimo strategijo branja podatkov v prikazu z vrsticami.
  Preberemo vprašanja.
  Učenci poiščejo podatke v prikazu z vrsticami in obkrožijo ustrezen odgovor.
 Učenci pišejo števila do 15 po nareku.

III. dejavnost
 Uvodna motivacija
  Učenci doživeto zapojejo pesem po izboru.
 Poslušanje posnetka ene izmed različic Šuštarpolke
  Učitelj pred poslušanjem učence opozori na zvoke glasbil, ki jih bodo slišali na posnetku.
  Pove, da jih bodo morali prepoznati.
  Po poslušanju učenci prepoznajo izvajalce.
 Šuštarpolka - učenje pesmi po metodi odmeva
  Učitelj predstavi naslov pesmi in kratko besedilo, ki se ponavlja:
  »Vleici vleici dreito pa klinco zabij«.
  Učitelj razloži pojme šuštar, polka, šuštarpolka, dreito, klinca.
  Učenci prepoznajo star poklic čevljar iz časa njihovih babic.
  Z gibi ponazarjajo njegovo delo (vlečenje niti in zabijanje žebljev).
  Učitelj nauči učence pesem ob podajanju krajših glasbenih fraz. Učenci ponavljajo za njim
  in hkrati izvajajo gibe. Na koncu doživeto zapojejo pesem v celoti.
 Plesanje Šuštarpolke
  Učenci se v parih postavijo drug proti drugemu. Pokleknejo na desno koleno, na levo
  naslonijo pest. Z desno roko ob melodiji »šivajo in zabijajo«, pri medigri vstanejo, se
  primejo za pas in ramena zaplešejo »polko«.
                                              9
Pregled realizacije

PREDMET            UČNA ENOTA  ZAPOREDNA
                         URA
SPO     Skačem, tečem …        85., 86.
SLJ
MAT     Števila do 15         114.
ŠVZ
LVZ
GVZ     Šuštarpolka          57.
                           10
                 DNEVNA PRIPRAVA
                                 Učitelj
Razred: 1.  Dan: 143.         Datum:          Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ: Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih besedil. Pozorno
   poslušajo posneto opisovalno besedilo. Zapomnijo si bistvene podatke. Odgovarjajo na
   vprašanja. Izražajo svoja občutja med poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja
   in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.
SPO: Opazujejo, opisujejo in poimenujejo lastno gibanje
MAT:Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Obnovijo problem
   s svojimi besedami. Štejejo, zapišejo in berejo števila do 15. Uredijo po velikosti množico
   naravnih števil do 15. Primerjajo števila po velikosti. Določijo predhodnik in naslednik
   danega števila.
ŠVZ:Izvajajo različne naravne oblike gibanja. Razvijajo moč, vzdržljivost in spretnost.
   Utrjujejo tehniko prevala naprej.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   SPO        MAT          ŠVZ         SLJ
sredstva       DZ 4/12,13     DZ 4/11,        blazina, obroči,  DZ 4/14
                    U/54          klop, gred, vrv,  Zgoščenka Lili in
                    kocke, različni    telovadne kartice  Bine 1, posnetki, št.
                    didaktični materiali            31, 32, 33, 34, 35,
                    Mapa - kartončki s             sličice predmetov
                    števili, številski
                    trak

                    IZVEDBA DNE

I. dejavnost
 Ponovimo pojma predhodnik, naslednik.
  Učenci pripravijo številske trakove. Povemo število, učenci število poiščejo na številskem
  traku in mu določijo predhodnik in naslednik. Povedo, da je predhodnik število, ki je za eno
  manjše od danega števila in naslednik za eno večje število od danega števila.
  V dvojicah naredijo nekaj podobnih primerov. Delajo lahko tudi s kartončki, na katerih so
  zapisana števila.
 DZ 4, str. 11
  Prva naloga
  Preberemo navodilo.
  Rešijo nalogo.
  Rešitve preverimo tako, da preberejo števila.                                                  11
  Druga, tretja in četrta naloga
  Preberemo navodilo.
  Rešijo nalogo. Pomagajo si lahko s številskim trakom.
  Preverimo rešitve.
  Učbenik MAT, str. 54
  Prva naloga
  Preberemo navodilo.
  Ob nalogi se pogovorimo.
  Druga naloga
  Preberemo navodilo.
  Preberejo matematične izraze.
  Številom določajo predhodnik in naslednik.

II. dejavnost
 Igra: Simon pravi
  Učenci se gibajo po naših navodilih. Velja pravilo: če pred navodilom za dejavnost rečemo
  Simon pravi, učenci dejavnost izvedejo, če pred navodilom za gibanje ne izečemo besed
  Simon pravi, učenci dejavnosti ne izvedejo. Kdor se zmoti, izpade iz igre.
  Primeri: Simon pravi, počepni. Vstani. Dvigni roke v zrak. Simon pravi, skoči visoko.
  Pomahaj ...
 Učence razdelimo v skupine po štiri. En učenec prikazuje položaj telesa, ostali ga
  posnemajo. Med seboj se zamenjajo tako, da vsi pridejo na vrsto za prikazovanje različne
  lege telesa. Pogovarjajo se, kako se imenujejo posamezni telesni položaji: ležim na trebuhu,
  stojim na eni nogi, čepim, sedim po turško …
 DZ 4, str. 12, 13
  Ogledamo si risbo otrok v telovadnici. Pogovarjamo se, kako se gibljejo.
  Učenci poimenujejo njihovo gibanje. Katere dele telesa morajo premikati, če tečejo,
  plezajo, vodijo žogo …
  Barvajo po navodilih, npr.:
  Jan se valja po blazini. Njegove copate pobarvaj modro.
  Miha preskakuje kolebico. Njegovo majico pobarvaj zeleno.
  Špela sedi na klopi. Hlače pobarvaj oranžno.
  Luka se plazi po gredi. Lase pobarjaj z rjavo barvico.
  Anže pleza po letveniku. Majico pobarjaj modro.
  Anja teče. Lopar pobarvaj z rjavo barvico.
  Dečku, ki čepi, pobarvaj lase s črno barvo.
  Ponovno si ogledajo ilustracijo telovadnice. Poimenujejo telovadno orodje in povedo, katero
  gibanje izvajamo na njem, npr.: klop – se plazimo po njej in pod njo, hodimo po njej,
  tečemo po njej, jo preskakujemo…

III. dejavnost
 Učence povabimo v krog.
  Igra: Kaj je to?
  V vreči imamo sličice predmetov.
  Navodilo za igro:
  Učenec vzame sličico iz vreče tako, da ostali ne vidijo, kaj je na njej. Ogleda si predmet na
  sličici. Sošolci ga sprašujejo po barvi, velikosti, namenu, materialu, iz katerega je izdelan.
  Učenec s sličico odgovarja z DA ali NE. Ko sošolci pravilno poimenujejo predmet, pokaže                                                12
  sličico. Igro večkrat ponovimo.
  Povemo, da bomo poslušali kratke opise predmetov.
  Pripravimo zgoščenko – posnetke, št. 31 - 35.
  DZ 4, str. 14
-  Dejavnosti pred poslušanjem
  Pozovemo učence, naj pripravijo delovne zvezke in svinčnik.
  Preberejo piktograme. Preberemo navodilo naloge.
  Ogledamo si slike predmetov. Poimenujejo predmete na slikah.
  Povemo, da bodo poslušali posnetke opisov nekaterih predmetov. Po poslušanju vsakega
  posnetka bodo ugotovili, kateri predmet je bil opisan in sliko opisanega predmeta obkrožili.
  Ponovimo pravila poslušanja.
-  Dejavnosti med poslušanjem
  Predvajamo prvi posnetek. Prekinemo predvajanje. Učenci obkrožijo sliko opisanega
  predmeta. Predvajamo posnetek naprej, da učenci slišijo rešitev in preverijo v svojih
  zvezkih.
  Tako predvajamo posnetek za posnetkom.
-  Dejavnosti po poslušanju
  Preverimo pravilnost rešitev.
  Vprašamo: Ali smo slišali opise vseh predmetov?
  Spodbudimo učence, naj opišejo tiste predmete, ki niso bili opisani. Pomagamo z vprašanji:
  Ali je predmet velik/majhen? Iz česa je narejen? Kakšne oblike je? Kateri so sestavni deli?
  Kaj delamo z njim ali na njem?

IV. dejavnost
 Pretekanje telovadnice na različne načine
  Učenci izvajajo različne načine gibanja:
 - hoja (z dolgimi/kratkimi koraki, po prstih/petah, po zunanjem/notranjem delu stopal,
  zadenjsko...);
 - tek (počasi, hitro, s pospeševanjem, z dolgimi/kratkimi koraki, s poudarjenim dvigovanjem
  kolen, v stran, hopsanje...);
 - skakanje (sonožno - zajčki, iz čepa - žabe, enonožno...).
 Gimnastične vaje
 Delo po postajah
  Na posamezni postaji je učenec eno minuto, nato gre na naslednjo postajo. Vadba traja
  toliko časa, da je vsak učenec na vsaki postaji vadil trikrat.
  Naloge:
 - Preval naprej.
 - Konj in kočijaž - prvi učenec stopi v obroč in ga dvigne v višino pasu, drugi učenec stopi za
  prvega in se tudi prime za obroč. Nato prosto tečeta po prostoru.
 - Preskakovanje klopi in podplazenje klopi.
 - Preskakovanje klopi v opori.
 - Vrvohodec: hodi po vrvi, ki smo jo prej položili na tla, naprej, nazaj, v stran, po prstih, v
  stran s križanjem nog…. Roki imej odročeni.
 - Gred: hodi po gredi, sam si izmisli različne načine hoje.
 Igra: Slepe miši - glej zbirko iger
                                               13
Pregled realizacije

PREDMET             UČNA ENOTA       ZAPOREDNA
                              URA
SPO     Skačem, tečem …              87.

SLJ     Kaj je to? (opis predmeta)        171.
MAT     Predhodnik, naslednik           115.
       Reši, saj zmoreš
ŠVZ     Delo po postajah - hodim, tečem, skačem  86.
LVZ
GVZ
                                14
                DNEVNA PRIPRAVA
       .                           Učitelj
Razred: 1.  Dan: 144.          Datum:          Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ:Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti – vidno razločevanje. Opazujejo sličice.
   Poiščejo ustrezne sence sličic.
LVZ:Ponovijo pojem odtis. Pridobivajo si izkušnje o nastanku odtisa. Uporabijo svoje znanje o
    različnih črtah. Razvijajo domišljijo. Navajajo se na sproščeno izražanje svojih likovnih
   zamisli.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   SLJ      LVZ
sredstva       DZ 4/15   različni grafični listi, izdelki
                 učencev, kos lepenke,
                 različni hrapavi papirji in
                 tkanine, škarje, lepilo,
                 grafična barva (vodna
                 osnova), steklo ali večji
                 kos linoleja za podlago,
                 valjček                     IZVEDBA DNE

I. dejavnost
Opismenjevanje – glej pripravo za opismenjevanje

II. dejavnost
 Pripravimo baterijo in izrezane sličice ali samo oblike iz papirja.
  Učence povabimo v polkrog. Zastremo svetlobo. S pomočjo baterije in sličic projiciramo
  senco na steno. Lahko imamo podobne sličice in primerjajo sence ter ugotavljajo, katere
  sence so enake, katere se razlikujejo.
  Po vsaki projekciji pokažemo sliko in jo primerjamo s senco.
 Učenci se lahko poigrajo tako, da z rokami delajo različne sence.
 DZ 4, str. 15
  Preberemo navodilo.
  Samostojno rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost rešitev.
                                              15
III. dejavnost
 Navodila
  Pozovemo učence, da zaščitijo mize s časopisnim papirjem.
  Za pozneje pripravimo grafično barvo, steklo ali večji kos linoleja za podlago, valjček.
  Na tablo prilepimo nekaj grafičnih listov, ki so jih v različnih tehnikah izdelali starejši
  učenci.
 Izhodišče in vpeljava likovnega problema
  Ogledamo si podobe na tabli. Učenci opišejo motive.
  Se še spominjate, kako takšni izdelki nastanejo? S tiskanjem.
  Nastane odtis.
 Likovna naloga
  Izdelali bomo grafiko.
  Najprej si zamislimo likovni motiv. Iz kosov različnih materialov izrežemo posamezne dele
  in jih trdno nalepimo na košček lepenke – matrico. Te bomo pozneje odtisnili.
  Likovni motiv črpamo iz trenutnega dogajanja (gibanje, telovadba …)
 Individualno delo učencev
  Učenci izrezujejo posamezne dele in jih lepijo na lepenko. Individualno jih spodbujamo in
  kontroliramo, da so delčki matrice zanesljivo trdno prilepljeni.
  Navaljamo barvo na matrice in jih s pomočjo grafične preše odtisnemo.
  Učenci pospravijo mize in pripravijo navaden svinčnik.
  Na grafične liste učenci z navadnim svinčnikom napišejo svoje ime (po možnosti spodaj
  desno).
 Vrednotenje
  Ko so grafike dokončane, jih razstavimo.
  Opazujemo likovne motive, učenci lahko tudi predstavijo svoje grafike, pohvalijo izdelke
  sošolcev …
  Usmerjamo pogovor v opazovanje odtisov različnih gladkih in hrapavih površin,
  prizadevnost posameznih učencev, domišljijo in ustvarjalnost pri upodobitvi motivov …
  Pozorni smo, da opazimo in omenimo dobre posebnosti čisto vsakega likovnega izdelka.
Pregled realizacije

PREDMET                UČNA ENOTA              ZAPOREDNA
                                        URA
SPO
SLJ      Sence sličic                         172., 173.
       Opismenjevanje
MAT
ŠVZ
LVZ      Grafika: Kolažni tisk                    57., 58.
GVZ
                                              16
                 DNEVNA PRIPRAVA
                               Učitelj
Razred: 1.  Dan: 145.         Datum:        Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ: Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti – vidno razločevanje. Prepoznavajo enake črke.
MAT:Pravilno uporabljajo izraze daljši, krajši. Ocenijo in primerjajo količine za dolžine.
   Merijo dolžine z nestandardnimi enotami (z relativnimi in konstantnimi).
GVZ:Pozorno poslušajo posnetek slovenske ljudske pesmi. Prepoznavajo zvočne barve
   posameznih glasbil. Se naučijo pesem in doživeto zapojejo.
ŠVZ:Pridobivajo občutek za ritem. Petje povezujejo z gibanjem. Naučijo se ljudski ples.
   Razvijajo skladnost gibanja v ritmu glasbe in pesmi.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   ŠVZ        MAT        GVZ         SLJ
sredstva       glasba, radio,   U/55        posnetek in notni  U/50, DZ 4/16,
           rutka                 zapis pesmi Diradi  kartončki s črkami
                              čindara (komplet
                              A. Pesek: Pesmi in
                              plesi ljudstev
                              sveta)


                    IZVEDBA DNE

I. dejavnost
Opismenjevanje – glej pripravo za opismenjevanje

II. dejavnost
 Na tablo v vrsti pritrdimo kartončke z enako velikimi črkami različnih barv, npr.: T, K, L,
  M, E. Pokažemo nov kartonček s črko E. Učenci na tabli pokažejo enako črko in povedo,
  zakaj sta črki enaki.
  Po istem postopku naredimo še nekaj primerov.
  Učbenik SLJ, str. 50
  Preberemo naslov.
  V vsaki vrsti prepoznajo enaki črki.
 Na kartončkih imamo napisane različno velike črke, npr.: B,  P, H, N, S… Črke se večkrat
 ponovijo.
 Učence povabimo v polkrog. Pred učence položimo na tla kartončke s črkami tako, da jih
 pravilno berejo. Z izštevanko izštejemo učenca, ki bo prvi iskal kartončke z enakimi črkami.
 Igro nadaljujejo toliko časa, da pridejo vsi učenci na vrsto.


                                                17
  DZ 4, str. 16 lilibi/šolska ulica 1-2/slovenščina/črkarija/abeceda 1
         lilibi/šolska ulica 1-2/slovenščina/črkarija/abeceda 2
  Preberemo navodilo.
  Samostojno rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost rešitev.

III. dejavnost
 Učenci vzamejo dve različno dolgi barvici in ju primerjajo po dolžini. Povedo, katera je
  krajša, oziroma katera je daljša. Vzamejo tri različno dolge barvice in med tremi določijo
  najdaljšo in najkrajšo. Barvice uredijo po velikosti.
 Igra: Gospa kraljica, koliko korakov smem do vas?
  Učence razdelimo v skupine po 6 do 8 otrok. V vsaki skupini določimo »kraljico«, ki stoji
  na eni strani, igralci pa na drugi strani - med njimi naj bo 8 do 10 m razdalje.
  Igralci izmenično sprašujejo »kraljico«, koliko korakov smejo do nje, ona pa jim odgovarja.
  Pove število in vrsto korakov, npr.: šest mišjih. Po opravljenih korakih se mora igralec
  »kraljici« zahvaliti, če tega ne stori, se mora vrniti na začetek. Igralec, ki je prvi pri
  »kraljici«, postane »kraljica« in igra se prične znova.
  Vrste korakov: mišji (polaganje stopala enega pred drugim), žabji (poskok iz počepa), zajčji
  (poskoki stoje), medvedji (čim daljši koraki).
 Na tablo narišemo preglednico in povemo, da bomo dolžino učilnice zmerili s koraki in
  število korakov zapisali v preglednico.

      UČENCI,       ŠTEVILO
     UČITELJICA      KORAKOV
   MIHA
   ANA
   KATJA
   UČITELJICA
   Izvedemo dejavnost in primerjamo meritve. Vprašamo: Zakaj nismo vsi izmerili enako?
   Učenci predstavijo svoje odgovore.
   Povzamemo: Meritve so različne zato, ker nismo vsi merili z enako dolgimi koraki.
  Učencem zastavimo problem: S čim bi lahko izmerili dolžino delovnega zvezka? Učenci
   predlagajo nestandardne merske enote. Izmed predlaganih izberemo ped in z njo izmerijo
   dolžino delovnega zvezka. Povedo, koliko pedi je dolg delovni zvezek. Učenci poročajo,
   meritve sproti zapisujemo na tablo. Beremo zapis in ugotavljamo, ali smo vsi izmerili
   enako.
   Učence pozovemo naj ocenijo, koliko pedi je dolga miza. Nato izmerijo dolžino mize s
   pedmi. Primerjajo oceno in meritev.
  Učbenik MAT str. 55
   Preberemo naslov v učbeniku.
   Prva naloga
   Preberemo zapisa pri Binetu in Lili.
   Preberemo vprašanje in navodilo. Učenci povedo, kako smo se igrali igro.
   Pozornost usmerimo na nestandardne merske enote in ugotovimo, da še nismo merili s
   stopalom.
   Vprašamo: Kaj smo izmerili s koraki? Kaj smo izmerili s pedmi?
   Preberemo besedili pri Lili in Binetu. Preberemo vprašanje na modrem polju pod sliko,
   učenci nanj odgovorijo.
   Druga naloga
   Preberemo navodilo in se pogovorimo, kaj bodo opravili doma.


                                              18
IV. dejavnost
 Uvodna motivacija
  Učenci doživeto zapojejo pesem po izboru.
 Poslušanje posnetka pesmi Diradi čindara
  Učitelj pred poslušanjem učence opozori na zvoke glasbil, ki jih bodo slišali na posnetku.
  Pove, da jih bodo morali prepoznati.
  Po poslušanju učenci prepoznajo izvajalce.
 Diradi čindara - učenje pesmi po metodi odmeva
  Učitelj predstavi naslov pesmi in kratko besedilo, ki se ponavlja: »Diradičindara..«.
  Učenci ugotovijo, da je besedilo brez pomena.
  Učitelj nauči učence melodijo ob podajanju krajših glasbenih fraz. Učenci ponavljajo za
  njim.
  lilibi/šolska ulica 1-2/glasbena vzgoja/glasba in ples/gremo vsi na ples/plesna veriga
 Igra: Ribič gre na lov
 Gimnastične vaje 0f1d4412-3eb9-4323-89aa-9f270082a0f7
 Ljudski ples Diradi čindara
 - Zvijanje polžka ali kačo viti
  Učenci se primejo za roke in zvijajo polžka. Pazimo, da je hiška čimbolj široka. Ko je
  polžek zvit, ukažemo: “Polžek, stoj!”, učenci se ustavijo in polžek se prebija pod
  dvignjenimi rokami skozi lupino na prosto.
 - Hoja na ritem
  Zavrtimo glasbo za ta ljudski ples. Učenci naj najprej na ritem ploskajo, nato korakajo na
  mestu, na koncu pa še hodijo in hkrati ploskajo.
 - Učenje plesa
  Učenci se primejo za roke (z desno roko primejo sošolca pred seboj, z levo pa sošolca za
  seboj) in naredijo dolgo vrsto. Vodja ima v prosti roki rutico, zadnji plesalec pa da roko ob
  bok. Vodja začne viti kačo tako, da na vsako dobo naredijo po en korak.
 Igra: Sproščanje
 Opomba: Glej zbirko iger in gimnastičnih vaj.
Pregled realizacije

PREDMET               UČNA ENOTA                 ZAPOREDNA
                                         URA
SPO
SLJ      Enake črke                           174.
MAT      Merim dolžino                          116.
ŠVZ      Ljudski ples: Diradi čindara                  87.
LVZ
GVZ      Pesem: Diradi čindara                      58.
                                               19
                 DNEVNA PRIPRAVA
                                  Učitelj
Razred: 1.  Dan: 146.           Datum:        Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ: Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Razvijajo sposobnost ustvarjanja
   domišljijskočutne predstave književne osebe. Pripovedujejo pravljico ob slikovnem
   gradivu. Sodelujejo v igri vlog.
ŠVZ:Razvijajo osnovne motorične sposobnosti. Razvijajo ustvarjalnost in domišljijo. Z
   gibanjem in mimiko ponazarjajo različne živali, predmete…
MAT:Pravilno uporabljajo izraze daljši, krajši. Ocenijo in primerjajo količine za dolžine.
   Merijo dolžine z nestandardnimi enotami (z relativnimi in konstantnimi).

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   ŠVZ          MAT         SLJ
sredstva       žoge, žogice, škatla  U/56, DZ 4/17,   B/52, 53, knjiga
                       sladoledna palčka  Zmaj Direndaj
                       IZVEDBA DNE

 I. dejavnost
 Motivacija
  Rečemo: Nekoč je živel zmaj.
  Vsi veste kaj zmaj?
  Vedo to tudi majhni otroci? Kako bi majhnemu otroku odgovorili, kaj je to zmaj?
  Spodbudimo učence, naj povedo, kakšen je zmaj po zunanjosti, kje živi, kaj dela in o svojih
  čustvih do zmaja (pripovedujejo iz literarne in filmske izkušnje). Pomagamo jim z vprašanji,
  npr.: Kakšen je zmaj? Kje živi? Kaj dela?
  Kaj bi naredili, če bi srečali zmaja?
 Najava besedila: Poslušali bomo pravljico z naslovom Zmaj Direndaj.
 Priprava na poslušanje
  Udobno se namestijo in se pripravijo na poslušanje.
 Pripovedovanje/branje pravljice
  Povemo/preberemo pravljico. Učenci poslušajo besedilo in ga doživljajo.
 Čustveni odmor
  Poglobijo doživetja in čustva ter uredijo vtise, ki jih je nanje naredilo besedilo.
  Izjava po čustvenem odmoru: Nekoč je živel zmaj, pravzaprav ni bil zmaj, ampak zmajček.
  Interpretacija
  Vodimo pogovor, vprašamo.


                                               20
 Književne osebe
  Naročimo, naj narišejo Zmaja Direndaja in v oblaček napišejo, kaj je rekel najpogosteje.
  (Pomagamo jim pri pisanju.)
  Ste si zapomnili, kaj je znal Zmaj Direndaj po francosko?
  Izgovorimo »ževuzhonprrii« in jih vprašamo, če so slišali kak poseben glas.
  Povemo, da je to francoski r in jih povabimo, da se ga naučijo izgovarjati.
  Spodbudimo učence, naj narišejo besede, ki bi jih zmaj lahko »govoril po francosko«.
  Naročimo, naj pripovedujejo še o drugih književnih osebah: o novem županu, žalostnem
  Berniju in kuharici Juli.
 Branje pravljice
  Še enkrat preberemo pravljico.
 Pripovedovanje pravljice
  Spodbudimo učence, naj ob slikovnem gradivu povedo, kaj se je dogajalo v pravljici.
 Berilo, str. 52, 53
  Preberemo odlomek pravljice.
  Naročimo, naj si ogledajo ilustracijo in o njej pripovedujejo.
  Preberemo besedilo, ki je napisano na plakatu.
  Naučimo učence besedilo.
  Pozovemo jih, naj povedo, kakšno zamisel je dobil Direndaj, ko je prebral plakat.
  Spodbudimo jih, da pripovedujejo, kaj se je zgodilo potem.
 Poglabljanje doživetja
  Igra vlog
  Povemo navodila za igro:
 - razdelili se boste v skupine, v vsaki skupini boste po štirje;
 - ste zmaji, zmajčice, zmajčki…, ki živite v Zmajskem mestu;
 - sprehajate se po Zmajskem mostu, kjer se srečate;
 - pogovarjate se o nemogočem Zmaju Direndaju, ki je …
  Spodbujamo učence, da se čimbolj vživijo v vlogo zmajev in v medsebojno komunikacijo o
  Zmaju Direndaju.

II. dejavnost
 DZ 4, str. 17
  Prva naloga
  Preberemo navodilo.
  Ogledajo si sliko.
  Rešijo nalogo.
  Ugotovimo, kdo je naredil več korakov, kdo manj, za koliko. Zakaj je Ema naredila več
  korakov?
  Druga naloga
  Preberemo navodilo.
  Ogledajo si sliko.
  Rešijo nalogo.
  Vprašamo: S čim bi Maja še lahko izmerila dolžino ograje?
  Tretja naloga
  Učencem naročimo, naj s pedmi izmerijo dolžino, širino in višino svoje mize. Ob tem
  ponovimo pojme dolžina, širina in višina.
  Preberemo navodilo.
  Ogledajo si sliko.
  Rešijo nalogo.
  Preverimo rešitve.


                                              21
  Učbenik MAT str. 56
  Prva naloga
  Preberemo navodilo.
  Ustno rešijo nalogo.
  Druga naloga
  Preberemo navodilo.
  Učenci s sladoledno palčko merijo. Primerjajo meritve.

III. dejavnost
 Igra: Avioni – poplava – potres – glej zbirko iger
 Gimnastične vaje
 Utrjevanje zgornje podaje
 - Podaja v paru; ob uspešni podaji in ujetju lahko učenca razdaljo med seboj povečujeta.
 - Učenci se postavijo za črto. Vsak ima v roki teniško žogico. Dva metra pred njimi
  zakotalimo žogo. Učenci skušajo zadeti kotalečo žogo. Večkrat ponovimo, razdalja med
  učenci in žogo naj bo vedno večja.
 - Na tla položimo škatlo, v njej naj bo veliko mehkih žog(ic). Ob škatlo se postavijo trije
  učenci, ostali naredijo večji krog okrog njih. Na znak začnejo učenci v krogu teči v smeri
  urinega kazalca, učenci znotraj kroga pa jih ciljajo (samo v noge). Kogar zadenejo, stopi iz
  kroga. Ko zmečejo vse žoge, preštejemo, koliko igralcev so zadeli. Igro večkrat ponovimo,
  vedno določimo nove “lovce”.
 - Učenci se razdelijo v dve skupini. Prva skupina se postavi v velik krog (premer okrog 8
  metrov), igralci druge skupine stopijo v krog. Prva skupina z mehkimi žogami cilja igralce v
  krogu. Kdor je zadet, menja prostor z učencem, ki ga je zadel.
 Skupinsko skakanje v daljino
  Učence razdelimo na manjše skupine. Prvi v skupini skoči v daljino z mesta in obstane na
  mestu doskoka. Naslednji v skupini se postavi na to mesto, ki postane njegovo odrivno
  mesto… Ko izvede skok zadnji učenec v skupini, označimo rezultat skoka v daljino celotne
  skupine.
  Z različnimi merskimi enotami izmerijo dolžine skokov posamezne skupine.
Pregled realizacije

PREDMET              UČNA ENOTA                ZAPOREDNA
                                        URA
SPO
SLJ      Pravljica: Zmaj Direndaj                   175., 176.
MAT      Merim dolžino                        117.
ŠVZ      Podajanje žoge - zgornja podaja               88.
LVZ
GVZ
                                              22
                DNEVNA PRIPRAVA
                                Učitelj
Razred: 1.  Dan: 147.         Datum:         Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ: Natančno opazujejo sličice, jih razvrstijo v pravilni vrstni red in pri tem vadijo rabo
   vrstilnih števnikov. S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.
   Ob sličicah tvorijo besedilo.
MAT:Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Obnovijo problem
   s svojimi besedami. Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na
   različnih ravneh: konkretni, grafični. Spoznajo različne strategije reševanja problemov in
   jih uporabijo pri reševanju podobnih problemov. Štejejo, zapišejo in berejo števila od 15
   do 20. Uredijo po velikosti množico naravnih števil od 15 do 20.
SPO:Znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje. Vedo, kaj povzroča
   spreminjanje gibanja.
GVZ:Ritmično izrekajo besedilo bansa Žabe. Zapojejo melodijo bansa Žabe. Korakajo ob
   izvajanju bansa Žabe. Udarjajo na inštrumente namesto ploskanja in korakanja.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   SPO        MAT         GVZ
sredstva       U/58,59, DZ 4/20  U/57, DZ 4/18    Orffova ritmična
                     kocke, mapa -    glasbila
                     kartončki števila,
                     denar                     IZVEDBA DNE

I. dejavnost
 Učence razdelimo v pare, vsak par dobi deset rdečih in deset modrih link kock.
  Naročimo, naj prvi sestavi stolp iz vseh rdečih kock, drugi učenec v paru naj nastavi stolpec
  iz petih modrih kock.
  Vprašamo: Koliko kock sta nastavila?
  Naročimo, naj dodata eno modro kocko. Kocke v obeh stolpcih preštejeta in povesta, koliko
  kock sta nastavila.
 Postavimo škatlo za jajca in vanjo položimo 10 plastičnih jajčk. Vprašamo: Koliko jajčk je
  v škatli?
  Vzamemo novo škatlo in jo postavimo ob polno škatlo. V drugo škatlo položimo 5 jajc (v
  prvi vrsti zgoraj). Vprašamo: Koliko jajčk je v obeh škatlah?
  V prvi prostorček v drugi vrsti dodamo eno jajce. Jajca preštejemo in ob škatli postavimo
  kartonček z zapisanim številom 16.


                                               23
 Na tablo narišemo vrsto z 10 rdečimi kvadratki in vrsto s šestimi modrimi kvadratki.(glej
  sliko v učbeniku, str. 57).
  Ogledamo si kartonček z zapisanim številom in povemo, kako zapišemo število 16.
  Število napišemo ob narisano situacijo na tabli. Število preberemo.
Opomba: Ostala števila do 20, pridobimo tako, učenci dodajajo po 1 modro kocko, mi pa v
drugo škatlo, v spodnjo vrsto, dodajamo po eno jajce.
 Učbenik MAT, str. 57
  Preberemo naslov.
  Preberemo prvo okence s pomočjo vprašanj: Koliko jajc je v škatli? Koliko je kock? Katero
  število je to?
  Na enak način beremo vse ostale vrste.
 Na tablo napišemo zaporedje števil od 15 do 20. Povemo, da število zapišemo v en
  kvadratek (tako kot 15), med števili pa pustimo en kvadratek prazen.
  Števila preberejo in prepišejo v zvezek.
 DZ 4, str. 18
  Preberemo naslov.
  Preberemo navodilo pri posamezni nalogi.
  Samostojno rešijo naloge.
  Preverimo rešitve.

II. dejavnost
 Učbenik SPO, str. 58, 59
  Ogledamo si otroke na sliki. Učenci odgovarjajo na naša vprašanja, npr.:.
  Zakaj ima deklica, ki hodi po robu peskovnika iztegnjeni roki? Kaj bo naslednji
  hip storil deček, ki visi na igralu? Kaj mora storiti deček, ki se plazi pod nogami drugega
  otroka? ...
  Kaj na sliki se še giblje? Kako je muca prišla na drevo? Kako se giblje deklica v
  invalidskem vozičku? Kaj ima v roki? Kaj mora storiti, da se vetrnica v njeni roki vrti?
  Kako se lahko premika deklica na rolerjih? ...
 Učenci izvajajo različna gibanja.
  Navodila:
 - Počepni. Kaj boš storil naslednji trenutek, da se boš premaknil?
  Možni so različni načini: Učenec lahko vstane, se uleže, se usede ... Povedo, kaj so storili.
 - V roki imajo žogico. Kaj bodo storili naslednji trenutek? Lahko jo vržejo, preložijo v drugo
  roko, položijo na tla ...
 - Učenci so v parih. En učenec daje navodilo, drugi po njegovem navodilu izvaja gibanje,
  npr.: Ulezi se na hrbet. Kaj boš storil zdaj?
 DZ 4, str. 20
  Preberemo naslov in navodilo.
  Ob vsaki sliki se pogovorimo.
  Učenci narišejo otroka v naslednjem trenutku. Poudarimo, da je več možnih rešitev.
  Pomembno je, da učenci svoje risbe ubesedijo in razložijo, kaj se je zgodilo, kako se je
  spremenila lega telesa otroka, kaj je moral storiti ...
POMEMBNO: Prinesite sličice živali, ki jih boste izrezali iz časopisa ali revije.

III. dejavnost
 Z učenci ponovimo, kako smo opisali gibanje in premikanje deklice na rolerjih.
  Spodbudimo učence, naj pokažejo gibe in premike telesa na rolerjih. Ostali učenci opazujejo
  roke, noge, glavo... Kaj se lahko zgodi, če izgubimo ravnotežje, če zapeljemo na rob?
  Tudi Mojca je padla. Kako se je to zgodilo, si bomo ogledali na slikah v DZ.


                                               24
  DZ 4, str. 68, priloga 1
  Preberemo naslov in navodilo.
  Ogledajo si slike. Poimenujejo predmete in bitja na sliki.
  Povedo, kaj se dogaja na slikah. Povedo, katera slika prikazuje začetek in katera zaključek
  dogajanja.
  DZ 4, str. 19
-  Preberemo navodilo.
  Ogledajo si okenca in preberejo števila v njih (prva, druga, tretja, četrta). Ponovimo zapis
  vrstilnih števnikov.
  Učenci položijo izrezane sličice v pravilnem vrstnem redu v okenca.
  Preverimo pravilnost rešitev. Prilepijo sličice.
-  Učenci s pomočjo vprašanj opisujejo dogajanje na sličicah.
  1. sličica
  Kje je sedela Mojca? Ali je bila dobre volje? Zakaj? Kako je bila oblečena? Kaj je imela na
  glavi? Kaj je obula?
  2. sličica
  Kaj je naredila Mojca? Kaj je delala z nogami? Kaj je delala z rokami? Ali je bila hitra?
  Kako veš?
  3. sličica
  Kaj se je zgodilo Mojci, ko je prirolala do klopi? Zakaj je padla? Ali se je udarila? Kako
  veš? Kdo je sedel na klopi? Kaj je naredil, ko je zagledal Mojco, ki je ležala na tleh? Kako ji
  je pomagal?
  4. sličica
  Kam sta se usedla Mojca in deček? Kaj je imela Mojca na nogi? Kdo je prišel mimo? Kaj je
  naredila? Kaj ji je svetovala?
-  Učenci, ki želijo, samostojno glasno pripovedujejo zgodbo.
-  Težja naloga
  Preberejo piktograme.
  Preberemo navodilo.
  Samostojno opravijo nalogo.

IV. dejavnost
 Uvodna motivacija
  Izštevanke, ki jih učenci poznajo, skupaj izrekamo.
 Bans Žabe
 - Učitelj učencem predstavi bans Žabe z dodajanjem gibov.
  » Prihaja mama žaba…pačin (D); prihaja ata žabec…pačin (L),
  pa gremo mi žaboni…pačin (D), pačin (L), pa para (D) pačin (II) pačin (II).«
 - Ob vsakem »pačin« učitelj izvaja gibe. Pri prvih štirih »pačin« z vsako nogo izmenjaje
  naredi korak naprej in se ustavi v razkoraku. Najprej z desno nogo naprej(D), nato z levo
  (L), in tako še enkrat. Pri »pa para« naredi ponovno korak z desno do leve, da sta nogi
  poravnani in pri zadnjih dveh »pačin« sonožno skoči naprej (II).
 - Učitelj učence nauči bans. Najprej ga izvajajo na mestih, nato v krogu, tako, da stojijo drug
  za drugim.
 Ustvarjanje - zvočna improvizacija ob izvajanju bansa
  Učenci se razdelijo v tri skupine. Vsaka skupina izvaja bans žabe z drugačnimi gibi in hkrati
  z udarjanjem na tolkala. Udarjajo na zlog »pačin«.
  Primer:
  1.skupina: s ploskanjem in bobni;
  2.skupina: s topotanjem po kolenih in ropotuljami;


                                               25
  3.skupina: s korakanjem in strgali
  lilibi/šolska ulica 1-2/glasbena vzgoja /glasba in ples/gremo vsi na ples/ritmična plesna igra
 Likovno izražanje glasbene vsebine
 - Učenci ilustrirajo vsebino bansa in narišejo tolkala, na katera so igrali.

POMEMBNO: V 149. dnevu je načrtovan govorni nastop. Tema govornega nastopa ni
     določena, prepuščena je učitelju in učencem.
Pregled realizacije

PREDMET               UČNA ENOTA                ZAPOREDNA
                                         URA
SPO      Spreminjam svoje gibanje                    88.
SLJ      Mojca je padla - tvorjenje zgodbe ob nizu sličic        177.
MAT      Števila od 15 do 20                      118.
ŠVZ
LVZ
GVZ      Ustvarjanje: Bansi                       59.
                                               26
                 DNEVNA PRIPRAVA
                                Učitelj
Razred: 1.  Dan: 148.          Datum:        Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SPO: Opazujejo, opisujejo in poimenujejo gibanje živali.
SLJ: Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti. Vadijo poteze črt, ki tvorijo prvine črk in
   številk.
ŠVZ: Razvijajo osnovne motorične sposobnosti. Razvijajo ustvarjalnost in domišljijo.
   Z gibanjem in mimiko ponazarjajo različne živali, predmete, osebe.
MAT:Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Štejejo, zapišejo in
   berejo števila do 20. Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 20. Primerjajo
   števila po velikosti.

Učne metode: verbalno tekstualna – razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska – prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna – eksperimentiranje
izkustveno učenje – igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   SPO         SLJ        MAT
sredstva       DZ 4/21, sličice  DZ 4/22, 23,    DZ 4/24, 25, 26,
           živali, boben    sličice metuljev  mapa – kartončki
                               s števili, številski
                               trak                     IZVEDBA DNE

I. dejavnost
  Opismenjevanje – glej pripravo za opismenjevanje

II. dejavnost
 Igra: Spremenite se
  Dejavnost izvedemo v telovadnici ali naredimo prostor v razredu.
  Učencem damo navodilo: Spremenite se v tigre.Učenci posenemajo gibanje živali.
  Po udarcu na boben damo novo navodilo: Spremenite se v žabe ...
  Slike živali, ki so jih prinesli učenci, premešamo in spravimo v kuverto. Učenci jih
  izžrebajo. S pantomimo prikažejo gibanje živali na sličici. Ostali ugibajo, katero žival
  predstavljajo. Vsak učenec ubesedi, kako se žival na njegovi sličici premika, npr.: ptica leti,
  hodi; kača se plazi; muca hodi, teče, pleza …
 DZ 4, str. 21
  Ogledamo si ilustracije. Povedo, kaj delajo osebe oz. kako se gibljejo. V okenca napišejo,
  kaj dela oseba, npr.: teče, skače …
  Ogledamo si fotografije živali. Poimenujejo žival in povedo, kako se giblje.
  Poiščejo osebe in živali, ki se gibljejo podobno in jih povežejo.


                                                27
  Pogovorimo se o rešitvah naloge.
  Primerjajo gibanje živali in ljudi. Povedo, kateri deli telesa so bili pri posameznem gibanju
  najbolj dejavni.

III. dejavnost
 Med slikami, ki so jih prinesli učenci, poiščemo slike metuljev. Opisujejo metulje na slikah.
  Vprašamo: Kako se giblje metulj? S čim si pomaga pri letenju? Kaj je značilno za metuljeva
  krila? Kakšne barve so lahko metulji?
 DZ 4, str. 22, 23 lilibi/šolska ulica 1-2/likovna vzgoja/ustvarjamo/ustvarjamo
  Preberemo navodilo.
  Samostojno opravijo nalogo.

IV. dejavnost
 Učenci delajo v dvojicah.
  S kartončki nastavijo števila od 1 do 20.
  Berejo števila od 1 do 20 in od 20 do 1.
  Naročimo učencem, naj pokažejo, npr.: število 7 in število 17; število, ki je pred številom
  16; število, ki je za številom 12 …
  Po enakem postopku delata učenca v paru.
 DZ 4, str. 24
  Preberemo navodilo.
  Samostojno rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost opravljene naloge.
 Učenci pripravijo številski trak.
  Berejo števila od 1 do 20 in od 20 do 1.
  Naročimo učencem, naj pokažejo, npr.: število 9 in število 19; število, ki je pred številom
  12; število, ki je za številom 16, števila, ki so med številoma 11 in 14 …
  DZ 4, str. 25
  Preberemo navodilo.
  Samostojno rešijo nalogo. Lahko si pomagajo s številskim trakom.
  Preverimo pravilnost opravljene naloge.
 DZ 4, str. 26
  Preberemo navodila posamezne naloge in se pogovorimo o načinu reševanja.
  Učenci samostojno rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost opravljene naloge tako, da preberejo posamezne rešitve.

V. dejavnost
 Vzdržljivostni tek
  Trikrat po 1 minuto počasnega teka. Vmes počitek in dihalne vaje.
 Gimnastične vaje
 Oponašanje živali, predmetov, oseb
  Učenci posnemajo različne živali, predmete, osebe.
 - Skakljaj kot kužek, ki ga boli tačka; plazi se kot polž; zvijaj se kot deževnik; racaj kot raca;
  skoči kot žaba, ki skuša pri tem ujeti muho, skoči kot mačka skoči na miš, hodi kot tjulenj,
  kot rak; brcaj kot divji konj; leti kot metulj, ki pristane na eni roži, nato odleti na drugo;
  pretegni se kot maček, ki se je ravnokar zbudil; valjaj se kot pujsek po blatu…
 - Si avion, ki je vzletel; bodi robot, ki sesa preprogo; si balon, ki ga počasi napihujejo in na
  koncu poči; si vlak; gliser…
 - Si jezni velikan; prestrašen palček; čarovnica na metli; pošast…
 - Mojemu prijatelju je ime Pepi. Pokaži, kakšen je Pepi (z mimiko in gibom telesa), ko je


                                                28
  vesel, žalosten, utrujen, jezen, prestrašen.
 Pantomima
  Učenci se usedejo v krog. Vsakemu potiho povemo, kaj je (žival, predmet…) . En učenec
 oponaša dano stvar, ostali uganjujejo, kaj predstavlja.


Pregled realizacije

PREDMET             UČNA ENOTA               ZAPOREDNA
                                      URA
SPO     Posnemam gibanje živali                  89.
SLJ     Rišem črte – predopismenjevalne vaje           178.
MAT     Števila do 20                       119.
ŠVZ     Oponašanje živali, predmetov, oseb            89.
LVZ
GVZ
                                           29
                DNEVNA PRIPRAVA
                                 Učitelj
Razred: 1.  Dan: 149.         Datum:          Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ: Razvijajo zmožnost govornega nastopanja. Govorijo čim bolj glasno in razločno. Izražajo
   svoja občutja med govornim nastopom. Vrednotijo svojo zmožnost govornega nastopanja
   in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.
SPO:Vedo, kaj povzroča spreminjanje gibanja.
LVZ:Ponovijo pojem črta (linija). Oblike izpolnijo z različnimi črtami. Pri risanju uporabijo
   domiselne ideje. Navajajo se na opazovanje oblik. Navajajo se na vztrajnost in doslednost
   pri risanju.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   SPO        LVZ
sredstva       listi papirja,   primer umetniške
           igrače, posoda z  risbe ali ilustracije,
           vodo        obogatene s črtnimi
                    ploskvami,
                    risbe učencev,
                    črn flomaster, risalni
                    list                    IZVEDBA DNE

I. dejavnost
 Spodbudimo učence, da govorno nastopajo z vnaprej pripravljeno temo.
 Učenci povedo svoje mnenje o govornem nastopu. Pripovedujejo o svojih občutkih.
  Vprašamo:
  Ali je sošolec govoril glasno, razločno?
  Ali je bilo pripovedovanje zanimivo? Zakaj?
  Kaj bi še posebej lahko pohvalili?
  Kako ste se počutili med pripovedovanjem?

II. dejavnost
 Učenci razmišljajo o gibanju stola.
  Ali se lahko premakne? Kako? Ali se premakne sam od sebe?
  Na kakšen način lahko premaknemo stol? Učenci izvedejo dejavnosti in jih poimenujejo z
  ustreznimi glagoli. (Stol potisnejo, vlečejo, dvignejo, prestavijo ...)
  Kako premaknemo svinčnik, knjigo, žogo, avtomobilček? Omenjene predmete tudi
  premaknejo in povedo, kako so to storili.


                                              30
  Izdelajo ladjico iz papirja in jo položijo na vodno gladino. Kako jo lahko spravijo v gibanje?
  Kaj pa v naravi?
  Gibanja v naravi – opazujemo na dvorišču: gibanje oblakov, dima, dežnih kapelj, krošnja
  dreves ...
  Po vsakem opazovanju povedo, kaj povzroča gibanje.

III. dejavnost
 Navodila
   Pozovemo učence, da zaščitijo mize s časopisnim papirjem.
  Na tablo prilepimo nekaj risb, izdelkov učencev. Pripravim tudi reprodukcijo (projekcija)
  umetniške risbe ali ilustracije (npr. črtno ilustracijo Hinka Smrekarja, Marjana Mančka,
  Matjaža Schmidta …)
 Izhodišče in vpeljava likovnega problema
  Ogledamo si podobe na tabli. Učenci opišejo motive.
  Izdelki so upodobljeni s črtami in pikami, torej so risbe.
  Posamezne učence pozovemo, da povedo, s katerimi materiali in pripomočki lahko rišemo
  črte (svinčnik, flomaster, kreda, tuš in trska …)
 Likovna naloga
  Izdelali bomo risbo, ki jo bomo obogatili z različnimi črtami in tudi s pikami.
  Najprej si zamislimo likovni motiv in ga črtno narišemo.
  Posamezne ploskve porišemo, obogatimo z različnimi črtami oz. črtnimi vzorci.
  Likovni motiv črpamo iz trenutno aktualnega dogajanja.
 Individualno delo učencev
  Učenci narišejo risbo po postopku od celote k detajlom. Spodbujamo jih k risanju
  podrobnosti in k ustvarjalnosti ter k črtnemu bogatenju posameznih ploskev.
 Vrednotenje
  Ko so risbe dokončane, jih razstavimo.
  Opazujemo likovne motive, učenci lahko tudi predstavijo svoje risbe …
  Usmerjamo pogovor v opazovanje različnih črt, s katerimi so porisali površine, na
  prizadevnost posameznih učencev, domišljijo in ustvarjalnost pri upodobitvi likovnih
  motivov …
  Pozorni smo, da opazimo in omenimo dobre posebnosti čisto vsakega likovnega izdelka.
Pregled realizacije

PREDMET               UČNA ENOTA                ZAPOREDNA
                                         URA
SPO      Kaj se giblje?                         90.
       Gibanja v naravi - opazovanje na šolskem dvorišču
SLJ      Govorni nastop                         179.
MAT
ŠVZ
LVZ      Risanje in bogatenje ploskev s črtami             59., 60.
GVZ
                                               31
                 DNEVNA PRIPRAVA
                               Učitelj
Razred: 1.  Dan: 150.           Datum:      Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ: Opismenjevanje
MAT: Se učijo iskanja podatkov iz preglednic in prikazov ter sami predstavljajo podatke v
   preglednicah in s prikazi.
ŠVZ:Pridobivajo gibalne izkušnje. Učijo se obvladovati svoje telo v različnih položajih.
   Utrjujejo tehniko prevala naprej. Se navajajo na dosledno upoštevanje pravil.
GVZ:V skupinah doživeto izvajajo bans Žabe. Zapojejo melodijo bansa Boogie-woogie.
   Izvajajo gibe bansa Boogie-woogie. Doživeto izvajajo bans Boogie-woogie.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   ŠVZ          MAT
sredstva       skrinja, blazine,   U/58,
           žoga, zbirka iger in  DZ 4/27, 28, 29
           gimnastičnih vaj
                      IZVEDBA DNE

I. dejavnost
Opismenjevanje – glej pripravo za opismenjevanje

II. dejavnost
 DZ 4, str. 27
  Ogledajo si prikaz s stolpci. Ugotovijo, koliko posameznih športnih pripomočkov je
  prikazanih, napišejo število.
  Ponovimo strategijo branja podatkov v prikazu s stolpci.
  Preberemo trditve.
  Učenci poiščejo podatke v prikazu s stolpci in pobarvajo krožec pred pravilno trditvijo.
 DZ 4, str. 28, 29
  Učenci si ogledajo otroke na slikah in ugotovijo, s katerimi igračami se igra posamezni
  otrok.
  V preglednici s kljukico označijo, katere igrače ima vsak izmed otrok.
  Podatke iz preglednice uporabijo pri izdelovanju prikaza z vrsticami.
  S kljukico označujejo pravilne trditev, pri čemer uporabijo pridobljene podatke.
  Preverimo pravilnost rešitev.


                                              32
III. dejavnost
 Igra: Lov v parih
 Gimnastične vaje
 Naskok v klek
 a) Naskok v klek
   Potrebujemo 80 cm visoko skrinjo in blazino.
  - Predvaja: učenec naj se z rokami opre na skrinjo in z nogama sonožno odriva navzgor –
   zadnjico naj poskuša dvigniti čim više.
  - Naskok v klek: oprt na roke s sonožnim odrivom naskoči na skrinjo. Potem vstane in
   seskoči na debelejšo blazino.
 b) Spretnosti na blazinah
  - valjanje v stran (z rokami ob telesu, z iztegnjenima nad glavo, z rokami objamejo kolena);
  - povaljka na hrbtu;
  - stoja na lopaticah – sveča.
 c) Preval naprej
 Igra: Mačka varuje slanino
Opomba: Glej zbirko iger in gimnastičnih vaj.

IV. dejavnost
 Uvodna motivacija
  Učenci v skupinah doživeto izvajajo bans Žabe.
 Bans Boogie-woogie
  Učitelj učencem predstavi - zapoje bans Boogie woogie.
  Učenje pesmi po metodi odmeva ob podajanju krajših glasbenih fraz. Učenci ponavljajo za
  učiteljem. Na koncu doživeto zapojejo pesem v celoti.
 Dodajanje gibov
  Učitelj ponovno doživeto zapoje pesem z dodajanjem gibov.
  Učence nauči pesem z dodajanjem gibov.
  Učenci se postavijo v krog drug za drugim. Učitelj vodi izvajanje:
o Pokaži z roko naprej- iztegnejo desno roko predse
o pokaži z roko nazaj – iztegnejo desno roko ob glavi nazaj
o pokaži z roko okrog – z desno roko po zraku pred obrazom narišejo krog
o zapleši boogie-woogie – na rahlo pokrčena kolena dajo roki, kolena približajo in ko se
  dotakneta, roki zamenjajo (dvakrat)
o obrni se okrog- naredijo obrat v desno za 180 stopinj
o skoči korak naprej…hej – sonožno skočijo naprej
o ooo, boogie-woogie – ob petju efrena se primejo za roke in rajajo v desno smer do
  ponovnega
o skoči korak naprej…hej – se spustijo in ponovno sonožno skočijo naprej.
 Izvajanje ponovijo vsaj dvakrat.
                                              33
Pregled realizacije

PREDMET              UČNA ENOTA  ZAPOREDNA
                          URA
SPO
SLJ     Opismenjevanje          180.
MAT     Števila do 20           120.
       Preglednica
ŠVZ     Naskok v klek           90.
LVZ
GVZ     Ustvarjanje: Bansi        60.
                            34
                DNEVNA PRIPRAVA
                                  Učitelj
Razred: 1.  Dan: 151.          Datum:         Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ: Ogledajo si lutkovno predstavo. Prepoznavajo značilnosti glavne književne osebe in
   drugih pomembnih oseb. Govorijo o tem, kaj jih je v predstavi pritegnilo ali odvrnilo in
   zakaj.
MAT:Štejejo, zapišejo in berejo števila do 20. Uredijo po velikosti množico naravnih števil do
    20. Primerjajo števila po velikosti. Določijo predhodnik in naslednik danega števila.
ŠVZ: Razvijajo občutek za ritem. Razvijajo pozornost. Z gibanjem ponazarjajo različne osebe
    in živali. Razvijajo ustvarjalnost in domišljijo. Ob doživeti interpretaciji doživljajo
    občutek zadovoljstva.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   ŠVZ          MAT          SLJ
sredstva       glasba, zbirka iger  DZ 4/30, U/58, 59   B/98, 99,
           in gimnastičnih vaj  mapa (kartončki s   videoposnetek
                      števili), številski  lutkovne predstave
                      trak         Ostržek (RTV
                                 Slovenija)


                      IZVEDBA DNE

I. dejavnost
 Motivacija
  Vodimo pogovor o lutkah. Učenci pripovedujejo iz lastnih izkušenj, npr.: katere vrste lutk
  poznajo, kaj lutke predstavljajo, kje so se srečali z lutkami, o igranju z lutkami …
 Najava lutkovne predstave: Pravljico lahko preberemo, lahko jo poslušamo, lahko si jo
  ogledamo v gledališču, lahko si jo ogledamo posneto kot risanko ali kot lutkovno predstavo.
  Danes si bomo ogledali lutkovno predstavo z naslovom Ostržek.
 Priprava na poslušanje/gledanje
  Pripravijo se na poslušanje in gledanje.
 Poslušanje in gledanje lutkovne predstave
  Predvajamo posnetek lutkovne predstave. Učenci tiho sledijo predstavi in jo doživljajo.
 Čustveni odmor
  Poglobijo doživetja in čustva ter uredijo vtise, ki jih je nanje naredila predstava.
 Interpretacija
  Vodimo pogovor, vprašamo.
- Lutkovna predstava
  Spodbudimo učence, naj povedo svoje mnenje o lutkovni predstavi; kako so predstavo


                                              35
  doživljali, ali so razumeli dogajanje, ali jim je bila prestava všeč in zakaj ...
-  Književne osebe
  Katere književne osebe nastopajo v lutkovni predstavi?
  Katera je glavna književna oseba? Kakšna je?
  Pripovedujte še o ostalih književnih osebah, kakšne so.
- Književno dogajanje
 Berilo, str. 98, 99
  Pripovedujte o Ostržkovem prvem branju. Kako je šlo? Kako dolgo je trajalo? Zakaj je
  rekel: Učil se bom potem, ko se vrnem?
  Kaj je menil o šoli Prekla?
  Kako opisuje Prekla življenje v Indiji Koromandiji?
  Na koncu lutkovne predstave je Ostržek rekel: »Hudo šolo imam za seboj!«
  Kako to razumete?
  Kaj se je Ostržek naučil v svoji šoli?
  Poglabljanje doživetja
  Vodimo pogovor o marionetah.
  Kakšne so bile lutke v lutkovni predstavi? Kako se reče takim lutkam?
  Kaj so lutkarji naredili, da so se lutke premikale?
  Ste že videli lutkovno predstavo, kjer so lutkarji igrali z marionetami? Pripovedujte, kako je
  bilo.

II. dejavnost
 Igra: Okameneli ptiči
 Gimnastične vaje
 Posnemanje gibanja Ostržka
- Učencem dajemo navodila, kaj naj z gibanjem prikažejo.
  Primer: Jutro je in ravnokar si se zbudil, vstani iz postelje, pojdi v kopalnico, umij si obraz
  ter se obriši v brisačo, odidi po stopnicah v kuhinjo, namaži si kruh z marmelado, nalij si
  skodelico čaja in jo popij, obuj si čevlje in obleči jopico, greš ven na sprehod, spotoma
  preskočiš lužo, pobereš storž in ga vržeš, srečaš prijatelja in mu pomahaš...
- Učencem dajemo enaka navodila kot zgoraj, le da si morajo tokrat predstavljati, da so
  Ostržki - da so izdelani iz lesa ter da so trdi in okorni.
- Posnemanje gibanja Ostržka ob glasbi
  Učenci si sami zamislijo, kaj bo njihov Ostržek delal. Pozorni pa so, da je njihovo gibanje
  res »leseno«.
 Igra: V živalskem vrtu
  Učenci se posedejo v velik krog, mižijo. Vsakemu povemo, katera od štirih živali je, npr.:
  pes, mačka, kokoš, krava. Na znak učenci vstanejo in začnejo samo z gibi posnemati dano
  žival. Ko se najdejo vse živali iste vrste, je igre konec. Nato določimo nove živali.
Opomba: Glej zbirko iger in gimnastičnih vaj.

III. dejavnost
lilibi/šolska ulica 1-2/matematika/sosednja števila od 1 do 20/ sosednja števila od 1 do 20
 Štejejo od 1 do 20 naprej in nazaj.
   Igra: Bum
   Učenci sedijo v krogu. Po vrsti jim razdelimo kartončke s številkami od 1 naprej.


                                                36
  Dogovorimo se, da bo igro začel učenec s številko 1 tako, da bo povedal svoje število in
  dvignil kartonček. Na enak način nadaljujejo igro učenci s številkami 2, 3, 4. Učenec s
  številko 5 ne dvigne kartončka in namesto števila reče BUM. Igra se nadaljuje in vsak peti
  učenec reče BUM.
  Na enak način lahko delamo korake po 2, 3 …
  Učenci pripravijo številske trakove do 20. Povemo število. Učenci ga poiščejo na številskem
  traku in mu določijo predhodnik in naslednik.
  Povedo, da je predhodnik število, ki je za eno manjše od danega števila in naslednik za eno
  večje število od danega števila.
  V dvojicah naredijo nekaj podobnih primerov.
  DZ 4, str. 30
  Učenci si ogledajo naloge, povedo, na kakšen način bodo rešili nalogo.
  Samostojno rešijo naloge, v pomoč so jim številski trakovi.
  Preverimo pravilnost rešitev.
  Učbenik MAT, str. 58, 59
  Preberemo navodilo pri vsaki nalogi.
  Učenci izvedejo dejavnosti:
  berejo števila do 20 naprej, nazaj in v korakih;
  štejejo do 20 naprej in nazaj;
  urejajo števila po velikosti;
  primerjajo števila po velikosti;
  številom določajo predhodnike in naslednike.Pregled realizacije

PREDMET              UČNA ENOTA                ZAPOREDNA
                                        URA
SPO
SLJ      Lutkovna predstava: Ostržek                 181., 182.
MAT      Predhodnik, naslednik                    121.
       Reši, saj zmoreš
ŠV      Posnemanje gibanja Ostržka ob glasbi             91.
LVZ
GVZ
                                             37
                DNEVNA PRIPRAVA
                                  Učitelj
Razred: 1.  Dan: 152.          Datum:          Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM…
Cilji
SLJ: Opismenjevanje
SPO: Opazujejo, opisujejo in poimenujejo gibanje igrač. Vedo, kaj povzroča spreminjanje
   gibanja.
MAT:Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Obnovijo problem
    s svojimi besedami. Seštevajo v množici naravnih števil od 10 do 20. Uporabljajo
    računsko operacijo seštevanje pri reševanju problemov.
GVZ: Poslušajo glasbeno pravljico in jo doživljajo. Poimenujejo književne osebe. Naučijo se
   pesem. Pesem sproščeno pojejo in igrajo glasbeno spremljavo na Orffova melodična
   tolkala.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   SPO          MAT          GVZ          SLJ
sredstva       UČ/58,59, DZ 4/31   DZ 4/32, U/60     B/94, 95,
           igrače        kocke, mapa      zgoščenka Tri
           (avtomobilčki,    (kartončki s števili  muce in druge
           žogice, kocke ...),  in računskimi     glasbene pravljice,
           karton, palice,    znaki)         notni zapis pesmi
           magneti, vrvica               Iščemo medvedka,
                                 Orffova melodična
                                 tolkala (zvončki,
                                 metalofoni,
                                 ksilofoni, cevi …)                      IZVEDBA DNE

I. dejavnost
  Opismenjevanje – glej pripravo za opismenjevanje

II. dejavnost
 Nastavijo vrstico z 10 rdečimi kockami in vrstico s 6 modrimi kockami.
  Vprašamo: Koliko je rdečih kock?
  Učenci povedo, da je rdečih kock 10 in nastavijo kartonček s številko.
  Vprašamo: Koliko je modrih kock?
  Učenci povedo, da je modrih kock 6 in nastavijo kartonček s številko.
  Vprašamo: Koliko je vseh kock?
  Učenci povedo, da je vseh kock 16. Nastavijo račun 10 + 6 = 16 in ga preberejo.


                                               38
  Nastavljeno situacijo narišemo na tablo in napišemo račun.
  Učenci prepišejo v zvezek.
  Učbenik MAT, str. 60
-  Učenci opazujejo problemsko situacije, v katerih Zoja drži rože. Pozorni so na barvo in
  število rož ter na zapis na desni strani.
  S svojimi besedami obnovijo situacijo.
-  Učenci preberejo računa seštevanja, ju prepišejo v zvezke in k njima narišejo ustrezno sliko
  (kocke). Računa izračunajo.
  Preverimo pravilnost opravljene naloge.
  DZ 4, str. 32
  Preberemo naslov.
  Prva naloga
  Preberejo navodilo in rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost naloge tako, da preberejo račune.
  Druga naloga
  Preberejo navodilo.
  Ogledamo si nalogo. Ob rešenem primeru jim razložimo strategijo reševanja naloge.
  Učenci samostojno rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost rešitev.
  Tretja naloga
  Preberemo navodilo.
  Ogledamo si nalogo. Učenci ubesedijo narisano situacijo. Preberejo vprašanje. Povedo
  račun in ga napišejo. Dopolnijo odgovor.

III. dejavnost
 Učbenik SPO, str. 58, 59
  Učenci si ogledajo sliko. Poiščejo otroke, ki se igrajo z igračami.
  Povedo, kdo kaj nosi, vleče, potiska, dviguje.
 Premikamo igrače
- Učenci sedijo v krogu. Na sredino kroga položimo igrače.
  Vprašamo: Ali se igrače premikajo?
  Učenci povedo, kako bi igrače premaknili. Izvedejo poskus s vsako igračo. Povedo, na
  kakšen način so igračo premaknili, npr.: žogo so potisnili z roko in nogo, pihali vanjo ...
- Igračam dodamo pripomočke: vrvico, palico, klanec, magnet ...
  Vprašamo: Ali lahko z vrvico igračo potiskamo? Kaj delamo z vrvico?
        S čim lahko igračo potiskamo?
  Izvedejo poskus z igračami in pripomočki. Povedo, s čim in kako so premikali igrače.
- Ponudimo igrače na vzmet. Pozovemo učence, naj povedo, kako jih premikamo.
  Izvedejo poskus.
- Ponudimo igrače na daljinsko upravljanje. Pozovemo učence, naj povedo, kako jih
  premikamo.
  Izvedejo poskus.
- Učenci razvrščajo igrače glede na to, kako jih premikajo.
- Ugotavljajo, kako lahko igrači spremenimo smer gibanja, kako jo ustavimo, upočasnimo oz.
  pospešimo njeno gibanje.
 DZ 4, str. 31
  Preberemo naslov in navodilo.
  Ogledajo si slike in poimenujejo igrače. Za vsako igračo povedo, kako jo premikamo.
  Rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost opravljene naloge.


                                              39
 IV. dejavnost
 Motivacija
  Povabimo učence, naj pripovedujejo o svojih medvedkih. Povedo naj, kako jim je ime, kako
   so jih dobili in kako medvedki pri njih živijo (kje spijo).
  Berilo, str. 94, 95
  Naročimo, naj preberejo naslov in si ogledajo ilustracijo.
  Spodbudimo učence, naj ob ilustraciji pripovedujejo.
  Povemo, da je medvedek Mikec Lenkina najljubša igrača. Z njim se igra …
  Kako sta se Lenka in Mikec spoznala?
 Najava glasbene pravljice: Poslušali bomo glasbeno pravljico z naslovom Medvedek Mikec.
  Priprava na poslušanje
  Udobno se namestijo in se pripravijo na poslušanje.
 Glasbena pravljica
  Predvajamo posnetek glasbene pravljice. Mirno in tiho sledimo glasbeni pravljici.
 Čustveni odmor
  Poglobijo doživetja in čustva ter uredijo vtise, ki jih je nanje naredila glasbena pravljica.
 Interpretacija
  Vodimo pogovor, vprašamo.
  Kateri glavni književni osebi smo srečali v glasbeni pravljici?
  Katere stranske književne osebe smo srečali?
  Kje se je pravljica dogajala?
  Kaj sta Mikec in Lenka počela v začetku pravljice? Pripovedujte.
  Potem pa je prišla babica. Kaj je ugotovila Lenka, ko se je vrnila?
  Zdaj so Mikca vsi iskali? Povejte po vrsti, pri kom so ga iskali.
  Kako so vprašali babico? Kaj je rekla?
  Kako so vprašali …
  In koga so vprašali potem?
  Kje so našli Mikca?
 Poglabljanje doživetja
 - Zapojemo pesem Iščemo medvedka.
  Pesem zapojejo tako, da prvi del poje solist (en učenec), ostali pa ponovijo skupaj samo
  refren.
 - Izvajanje glasbene spremljave
  Učence razporedimo h tolkalom. Vsak bo igral svoj ton hkrati z določenim delom besedila
  refrena po shemi:

    Tu ga ni, tam ga ni, kje medvedek zdaj tiči.
    G      C     G         C
    H      E     H         E
    D      G     D         G

- Petje in igranje pesmi Iščemo medvedka
 Učenci doživeto izvajajo pesem v celoti. Pri refrenu spremljajo z glasbili.

POMEMBNO: V naslednji uri SPO bomo potrebovali krompir in zobotrebce.
                                               40
Pregled realizacije

PREDMET             UČNA ENOTA     ZAPOREDNA
                            URA
SPO     Premikam igrače           91.
SLJ     Opismenjevanje            183.
MAT     Seštevam od 10 do 20         122.
ŠVZ
LVZ
GVZ     Glasbena pravljica: Medvedek Mikec  61.
                              41
                 DNEVNA PRIPRAVA
                                  Učitelj
Razred: 1.  Dan: 153.          Datum:          Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SPO: Znajo razstaviti in sestaviti tehnično igračo. Razlikujejo sestavne dele od celote.
MAT:Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Obnovijo problem
   s svojimi besedami. Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na
   različnih ravneh. Seštevajo v množici naravnih števil od 10 do 20. Uporabljajo računsko
   operacijo seštevanje pri reševanju problemov.
ŠVZ:Vadijo tehniko zgornjega zamašnega meta. Razvijajo preciznost meta. Razvijajo osnovne
   motorične sposobnosti. Ob igrah se sprostijo in razvedrijo.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   SPO          MAT          ŠVZ
sredstva       krompir,       DZ 4/33,U/61,     teniške žogice,
           zobotrebci, lesena  kocke, mapa      škatla, zbirka iger
           klada, karton,    (kartončki s števili  in gimnastičnih vaj
           igrača - tovornjak,  in z znaki)
           leseni gradniki                      IZVEDBA DNE

I. dejavnost
 Učenci se razdelijo v skupine in opravljajo naloge po postajah. Skupine obhodijo vse
  postaje:
 1. postaja: Gradimo s krompirjem in zobotrebci
  Iz koščkov krompirja in zobotrebcev sestavijo hišo ali stolp.
  Kako morajo graditi, da se zgradba ne bo podrla?
 2.postaja: Tovornjak na klancu
  Iz lesene klade in kartona napravijo klanec. Na vrh klanca postavijo tovornjak.
  Spustijo ga po strmini in opazujejo njegovo gibanje.
  Obtežijo ga s kamnom. Kaj se bo zgodilo? Napovedujejo:Ali se bo peljal dlje?
  Ali se bo peljal hitreje? Preizkusijo svojo napoved, jo potrdijo ali ovržejo.
 3.postaja: Most iz lesenih gradnikov
  Iz lesenih gradnikov (Tobogan domišljije, Jenga ali lego kocke) sestavijo most.
  Kako ga morajo graditi, da se ne bo podrl? Trdnost preizkušajo tako, da na most položijo
  težji kovinski predmet.
 Po končanem delu se pogovorimo o izvedenih dejavnostih. Učenci predstavijo svoje
  ugotovitve.


                                              42
II. dejavnost
 Povemo račune seštevanja, npr.: 10 + 3 = , 10 + 8 = , 10 + 4 = . Učenci ustno računajo.
 Nastavijo vrstico s 4 modrimi kockami in vrstico z10 rdečimi kockami.
  Vprašamo: Koliko je modrih kock?
  Učenci povedo, da so modre kocke 4 in nastavijo kartonček s številko.
  Vprašamo: Koliko je rdečih kock?
  Učenci povedo, da je rdečih kock 10 in nastavijo kartonček s številko.
  Vprašamo: Koliko je vseh kock?
  Učenci povedo, da je vseh kock 14. Nastavijo račun 4 + 10 = 14 in ga preberejo.
 Nastavljeno situacijo narišemo na tablo in napišemo račun.
  Učenci prepišejo v zvezek.
 Učbenik MAT, str. 61
- Učenci opazujejo problemsko situacije, v katerih Zoja drži rože. Pozorni so na barvo in
  število rož ter na zapis na desni strani.
  S svojimi besedami obnovijo situacijo.
- Učenci preberejo računa seštevanja, ju prepišejo v zvezke in k njima narišejo ustrezno sliko
  (kocke). Računa izračunajo.
  Preverimo pravilnost opravljene naloge.
 DZ 4, str. 33
  Prva naloga
  Preberejo navodilo in rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost naloge tako, da preberejo račune.
  Druga naloga
  Preberemo navodilo.
  Ogledamo si nalogo. Učenci ubesedijo narisano situacijo. Preberejo vprašanje. Povedo
  račun in ga napišejo. Dopolnijo odgovor.
  Tretja naloga
  Učenci, ki zmorejo, rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost opravljene naloge.

III. dejavnost
 Igra: Zbiralec žog
 Gimnastične vaje
 Met žogice v daljino in v cilj
  Z učenci najprej ponovimo pravilno tehniko zgornjega meta. Vsak učenec naj ima svojo
  žogico.
 - Met žogice v daljino
  Učenci se postavijo za črto. Mečejo z mesta. Rezultate si lahko tudi zabeležimo.
 - Met žogice v cilj
  Ob steno postavimo škatlo, na steno nalepimo tarče različnih velikosti in oblik. Učenci
  mečejo žogico v cilj, če zadenejo, se pomaknejo korak nazaj.
 Igra: Poštarčki
Opomba: Glej zbirko iger.
                                               43
Pregled realizacije

PREDMET              UČNA ENOTA   ZAPOREDNA
                            URA
SPO     Sestavljanje in preizkušanje igrač  92., 93.
SLJ
MAT     Seštevam od 10 do 20         123.
ŠVZ     Met žogice v daljino in cilj     92.
LVZ
GVZ
                              44
                  DNEVNA PRIPRAVA
                                   Učitelj
Razred: 1.  Dan: 154.            Datum:         Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ: Pozorno poslušajo navodila in opravijo nalogo. Utrjujejo orientacijo.
LVZ:Ponovijo pojma barva in barvna ploskev. Izrezujejo in lepijo različne barvne ploskve. Se
   navajajo na samostojno izbiro barv. Pri izdelavi igračke (vrtavke) uporabijo domiselne
   ideje. Razvijajo svojo motorično spretnost.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo,branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   LVZ            SLJ                 -
sredstva       primer vrtavke –     DZ 4/34
           igračke, izdelane iz   obroč, škatla, žoga,
           odpadne zgoščenke;    knjiga, žogica,
           manjši zamašek,      kocka, svinčnik,
           paličica, barvni
           papirji, lepilo, škarje
                        lonček, vrvica


                        IZVEDBA DNE

I. dejavnost
 Opismenjevanje – glej pripravo za opismenjevanje

II. dejavnost
 Povabimo učence, naj se usedejo pred tablo v polkrog. Pripravimo obroč, škatlo, žogo,
  knjigo, žogico, kocka, svinčnik, lonček, vrvica. Povemo, da bodo po navodilih opravili
  naloge.
- Na tla položimo obroč.
  Navodili:
  Stopi tako, da boš znotraj obroča.
  Počepni zunaj obroča.
- Na tla položimo škatlo.
  Navodila:
  Pod škatlo položi knjigo.
  Na škatlo daj svinčnik.
  Nad škatlo drži vrvico.
  Pred škatlo naj stoji Lili.
  Za škatlo skrij žogico.
  Levo od škatle lonček.
  Desno od škatle položi žogo.
  V lonček daj kocko.


                                               45
  Pri Lili naj stoji Bine.
  DZ 4, str. 34
-  Preberemo naslov in navodilo.
  Ogledamo si risbo in učenci povedo, kaj prikazuje.
  Poimenujemo bitja/predmete na risbi (ograda, vodnjak, hlev, gnojišče, gospodarsko
  poslopje ...).
-  Učenci po navodilih opravijo nalogo.
  Navodila:
  Nad hišo nariši ptico.
  Klop pri hiši pobarvaj rdeče.
  Klop za drevesom pobarvaj rjavo.
  Z zeleno barvico pobarvaj predmet, ki je med metlo in muco.
  Znotraj ograde nariši ovco.
  Zunaj ograde nariši smreko.
  Levo od vodnjaka nariši grm.
  Desno od vodnjaka nariši kokoš.
  Pod traktor nariši muco.
  Pobarvaj žival, ki stoji na gnojišču.
  Z rjavo barvico pobarvaj žival, ki je v hlevu.
  Obkroži žival, ki je pred hišo.
  Pobarvaj žival, ki je med uto in dečkom.
-  V dvojicah si ogledata risbi in ju primerjata.

III. dejavnost
 Navodila
  Pozovemo učence, da zaščitijo mize s časopisnim papirjem.
  Za demonstracijo si vnaprej izdelamo preprosto vrtavko (V zgoščenko zataknemo manjši
  zamašek, v zamašek zataknemo ošiljeno paličico. Zgoščenke sami še ne krasimo, da ne bi
  vplivali na učence.)
 Izhodišče in vpeljava likovnega problema
  Pogovorimo se o barvah in o barvnih ploskvah.
  Posamezne učence pozovemo, da povedo, katere barve so jim še posebej všeč.
 Likovna naloga
  Izdelali bomo igračko – vrtavko.
  Demonstracija: Pokažemo vrtavko, ki smo jo prej sami izdelali iz odpadnih materialov
  (zgoščenka, zamašek, ošiljena paličica). Predstavimo postopek izdelave igračke:
  Najprej bomo iz kolaž papirja svojih najljubših barv izrezali barvne ploskve zanimivih
  oblik. Z njimi bomo oblepili zgoščenko.
  V luknjo bomo zataknili zamašek, v zamašek paličico.
  Z vrtavko se bomo poigrali.
 Individualno delo učencev
  Učenci oblikujejo vrtavko v skladu z navodili. Spodbujamo jih k ustvarjalni in dosledni
  izvedbi likovne naloge. Pomagamo jim pri nekaterih postopkih izdelave vrtavke; npr.:
  zataknemo jim paličico v zamašek, saj je v ta namen potrebne precej fizične moči.
 Vrednotenje
  Ko so vrtavke dokončane, jih postavimo na izbrano površino, kjer si jih ogledamo.
  Opazujemo različne likovne in tehnične rešitve.
  Usmerjamo pogovor v opazovanje zanimivih barvnih kombinacij, na prizadevnost
  posameznih učencev, domišljijo in ustvarjalnost.
  Pozorni smo, da opazimo in omenimo dobre posebnosti čisto vsakega likovnega izdelka.


                                             46
Pregled realizacije

PREDMET              UČNA ENOTA         ZAPOREDNA
                                URA
SPO
SLJ     Opismenjevanje                 184., 185.
       Poslušam, rišem
MAT
ŠVZ
LVZ     Slikanje, kiparstvo: Izdelava pisane igračke  61., 62.
GVZ
                                     47
                   DNEVNA PRIPRAVA
                                 Učitelj
Razred: 1.    Dan: 155.        Datum:         Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ: Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti – vidno razločevanje. Prepoznavajo enake črke.
MAT:Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Obnovijo problem
   s svojimi besedami. Odštevajo v množici naravnih števil od 10 do 20. Uporabljajo
   računsko operacijo odštevanja pri reševanju problemov.
ŠVZ:Navajajo se na sodelovanje s sošolci. Razvijajo pozornost. Razvijajo moč nog in skakalno
   spretnost. Zadovoljijo potrebo po gibanju in se ob igrah razvedrijo in sprostijo.
GVZ:Povezujejo zvoke posameznih glasbil z zvoki posameznih živali. Osebe iz pravljice
   predstavijo z glasbili.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,     ŠVZ       MAT                 GVZ
sredstva         obroči, stožci  DZ 4/36, U/62            posnetek pravljice
                     kocke, mapa             Medvedek Mikec,
                     (kartončki s števili         Orffova glasbila
                     in znaki)                     IZVEDBA DNE

I. dejavnost
 Opismenjevanje – glej pripravo za opismenjevanje

II. dejavnost
  Potrebovali bomo kartončke s črkami (iz 145. ure).
 Učenci sedijo v polkrogu. Vsak dobi kartonček (lahko tudi 2 ali 3) z barvasto črko.
  Spodbudimo učence, naj položijo kartončke na tla tako, da bo nastala slika, npr.: pajac, avto.

         C
       H  I  M

         C
         O

       M    H

  Posamezni učenci poiščejo enake črke.
                                                48
  DZ 4, str. 35
  Lilibi/šolska ulica 1-2/slovenščina/črkarija/pobarvanka s črkami 1
  Lilibi/šolska ulica 1-2/slovenščina/črkarija/pobarvanka s črkami 2
  Preberemo naslov in navodilo.
  Preberemo prvo navodilo: A pobarvaj rumeno.
  Samostojno rešijo nalogo.
  V dvojicah si ogledata sliki in ju primerjata.

III. dejavnost
 Nastavijo vrstico z 10 rdečimi kockami in vrstico s 6 modrimi kockami.
  Vprašamo: Koliko je vseh kock?
  Učenci povedo, da je vseh kock 16 in nastavijo kartonček s številko.
  Naročimo, naj odvzamejo modre kocke.
  Vprašamo: Koliko kock ste odvzeli?
        Koliko kock je ostalo?
  Nastavijo račun s kartončki 16 - 6 = 10 in ga preberejo
  Situacijo narišemo na tablo tako, da modre kocke prečrtamo. Napišemo račun.
  Učenci prepišejo v zvezek.
 Učbenik MAT, str. 62
- Učenci opazujejo problemsko situacije s kockami. Pozorni so na barvo in število kock ter na
  zapis na desni strani.
  S svojimi besedami obnovijo situacijo.
- Učenci preberejo računa odštevanja, ju prepišejo v zvezke in k njima narišejo ustrezno
  sliko (kocke). Računa izračunajo.
 DZ 4, str. 36
  Preberemo naslov.
  Prva naloga
  Narisano situacijo s krožci ubesedijo s pomočjo učiteljevih vprašanj.
  Izračunajo račune.
  Preverimo pravilnost naloge tako, da preberejo račune.
  Druga naloga
  Preberejo navodilo.
  Ogledamo si nalogo. Ob rešenem primeru jim razložimo strategijo reševanja naloge.
  Učenci samostojno rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost rešitev.
  Tretja naloga
  Preberemo navodilo.
  Ogledamo si nalogo. Učenci ubesedijo narisano situacijo. Preberejo vprašanje. Povedo
  račun in ga napišejo. Dopolnijo odgovor.

IV. dejavnost
 Tek po črtah
  Učenci tečejo po črtah, na znak hodijo, na ponoven znak spet tečejo. Pazijo, da se pri teku
  ne zaletavajo med seboj.
 Gimnastične vaje
 Igre z obroči
  Vsak učenec mora imeti svoj obroč (razen za prvo in četrto igro).
 - Učenci se razdelijo v dve skupini. Igralci prve skupine se razporedijo po prostoru, obroče
  držijo pred seboj. Igralci druge skupine na znak začnejo tekati po telovadnici, na različne
  načine plezajo skozi obroče. Na klic “Menjava!” skupini vloge menjata.


                                               49
 - Oblikujemo skupine s po 6 do 8 igralci. Vsaka skupina položi na določenem mestu svoje
  obroče v obliki poljubnega vzorca na tla – obroči se morajo med seboj dotikati! Preko teh
  obročev potujejo na različne načine (sonožni ali enonožni poskoki, hoja po štirih…). Kroge
  nato položijo še v obliki kakšnega drugega vzorca.
 - Igralci ene skupine položijo svoje obroče na tla v obliki kroga, med obroči naj bo po dva
  metra prostora, en obroč položimo na sredino kroga. Vsak učenec stopi v svoj krog. Učenci
  v krogu med seboj menjajo mesta. Učenec, ki je v središču kroga, si skuša priboriti prostor –
  prost obroč na obodu kroga.
 - Vsaka skupina oblikuje svojo kolono, postavijo se za isto štartno črto. Na znak prvi v koloni,
  ki stoji v obroču in ga drži v višini pasu, steče okrog stožca, ki je oddaljen 10 metrov, in
  nazaj. Drugi v koloni se prime zadaj za obroč in zopet oba stečeta okrog stožca. Vrneta se
  po tretjega, nato četrtega igralca… Igra se ponavlja, dokler ne pridejo na vrsto vsi igralci.
 Igra: Skozi predor - glej zbirko iger

V. dejavnost
 Uvodna motivacija
  Poslušajo glasbeno pravljico Medvedek Mikec.
  Z glasbili predstavijo živali iz pravljice.
 Uglasbimo pravljico
 - Učitelj učencem določi vloge iz pravljice Medvedek Mikec (pripovedovalec, medvedek
  Mikec, Lenčka, babica, muca, kužek, petelin, poštar, palček poglavar, bistrookec,
  tenkouhec, prijatelji).
 - Vsak učenec predstavi svojega junaka z glasbilom in gibom ter na ta način odigra pravljico.
  Pripovedovalec pripoveduje, glavni junaki s pantomimo prikazujejo zgodbo, glasbila pa se
  vključujejo takrat kot osebe in sicer vsako glasbilo za svojo osebo – npr. triangel za Lenčko,
  boben za medvedka,…
  Prijatelji so vsi ostali učenci, ki vmes pojejo pesem Iščemo medvedka.
Pregled realizacije

PREDMET               UČNA ENOTA                ZAPOREDNA
                                         URA
SPO
SLJ      Enake črke                           186.
MAT      Odštevam od 10 do 20                      124.
ŠVZ      Igre z obroči                         93.
LVZ
GVZ      Uglasbimo pravljico Medvedek Mikec               62.
                                               50
                 DNEVNA PRIPRAVA
                                Učitelj
Razred: 1.  Dan: 156.           Datum:      Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM…
Cilji
SLJ: Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Upovedujejo domišljijskočutno predstavo o
   književni osebi. Pripovedujejo pravljico tako, kot so jo slišali.
MAT:Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Obnovijo problem
   s svojimi besedami. Odštevajo v množici naravnih števil od 10 do 20. Uporabljajo
   računsko operacijo odštevanja pri reševanju problemov.
ŠVZ:Spoznajo tehniko dvoročnega vodenja žoge. Pridobivajo spretnost pri ravnanju z žogo.
   razvijajo koordinacijo oko – roka. Razvijajo natančnost meta in utrjujejo tehniko zgornje
   podaje.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   ŠVZ          MAT       SLJ
sredstva       žoge, zbirka iger in  DZ 4/37, U/63  B/102, 103, knjiga
           gimnastičnih vaj    kocke, mapa   Kdo je napravil
                       (kartončki s  Vidku srajčico
                       številkami in
                       znaki)                       IZVEDBA DNE

 I. dejavnost
 Motivacija
  Učence povabimo, naj predstavijo svoje družine. Povedo naj, koliko bratov in sester imajo,
  kako jim je ime in koliko so stari.
  Povzamemo: Nekateri imamo majhne družine in smo edinci. Nekateri imamo večje družine,
  saj imamo brata, sestro ali celo oba.
  Kaj vam je všeč, če ste edinci v družini?
  Kaj vam ni dobro, če ste edinci v družini?
  Kaj vam je všeč, če ste eden izmed otrok v družini?
  Kaj ni dobro, če ste eden izmed otrok v družini?
  Povzamemo: Ni lahko in je hkrati lepo, če si edinec. Ni lahko in je hkrati lepo, če si eden
  izmed bratov in sester.
 Najava besedila: Poslušali boste pravljico pisatelja Frana Levstika Kdo je napravil Vidku
  srajčico. V njej boste spoznali Vidka in njegovo družino. Videli boste, kaj je lepo in kaj
  težko, če si najmlajši izmed sedmih bratov in sester.
 Priprava na poslušanje


                                              51
  Udobno se namestijo in se pripravijo na poslušanje.
 Pripovedovanje/branje pravljice
  Povemo/preberemo pravljico. Učenci poslušajo besedilo in ga doživljajo.
 Čustveni odmor
  Poglobijo doživetja in čustva ter uredijo vtise, ki jih je nanje naredilo besedilo.
  Izjava po čustvenem odmoru: Bratci in sestrice so ga debelo gledali in se čudili lepi srajčki.
  Tako lepo mehke in bele še nobeden izmed njih ni niti videl niti imel.
  Interpretacija
  Vodimo pogovor, vprašamo.
  Kdo je glavna književna oseba?
  Povejte, kakšen je bil Videk. Opišite ga.
  Kako vemo, da je Videk imel rad živali?
  Povejte, kako je bilo z jagenjčkom, s ptičkom in pajkom.
  V kakšni družini je živel Videk?
  Kaj se je zdelo Vidku najteže, ker je bil najmlajši izmed sedmih otrok?
  Pripovedujte o vsaki srajčki v Vidkovi družini.
  Nekoč pa se je srajčka tako stanjšala, da je bilo skoznjo videti Vidkovo ritko. Pripovedujte,
  kako je bilo z Vidkovo srajčico.
  Branje pravljice
  Še enkrat preberemo pravljico.
  Poglabljanje doživetja
 - Berilo, str. 102, 103
  Spodbudimo učence, naj preberejo ime in priimek pisatelja in naslov.
  Ogledajo si ilustracije in ob njih pripovedujejo.
  Preberemo odlomek pravljice.
 - Spodbudimo učence k pripovedovanju pravljice. Pravljico pripovedujejo po vrsti tako kot
  sedijo. Vsak pove svoj del pravljice.

II. dejavnost
 Povemo račune odštevanja, npr.: 13 - 3 = , 18 - 8 = , 16 - 6 = . Učenci ustno računajo.
 Nastavijo vrstico z 10 rdečimi kockami in vrstico s 7 modrimi kockami.
  Vprašamo: Koliko je vseh kock?
  Učenci povedo, da je vseh kock 17 in nastavijo kartonček s številom.
  Naročimo, naj odvzamejo rdeče kocke.
  Vprašamo: Koliko kock ste odvzeli?
        Koliko kock je ostalo?
  Nastavijo račun s kartončki 17 - 10 = 7 in ga preberejo
  Situacijo narišemo na tablo tako, da rdeče kocke prečrtamo. Napišemo račun.
  Učenci prepišejo v zvezek.
 Učbenik MAT, str. 63
- Učenci opazujejo problemsko situacije s kockami. Pozorni so na barvo in število kock ter na
  zapis na desni strani.
  S svojimi besedami obnovijo situacijo.
- Učenci preberejo računa odštevanja, ju prepišejo v zvezke in k njima narišejo ustrezno
  sliko (kocke). Računa izračunajo.
 DZ 4, str. 37
  Preberemo naslov.
  Prva naloga
  Narisano situacijo s krožci ubesedijo s pomočjo učiteljevih vprašanj.
  Izračunajo račune.


                                                52
  Preverimo pravilnost naloge tako, da preberejo račune.
  Druga naloga
  Preberejo navodilo.
  Ogledamo si nalogo. Razložimo strategijo reševanja naloge.
  Učenci samostojno rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost rešitev.
  Tretja naloga
  Preberemo navodilo.
  Ogledamo si nalogo. Učenci ubesedijo narisano situacijo. Preberejo vprašanje. Povedo
  račun in ga napišejo. Dopolnijo odgovor.

III. dejavnost
 Igra: Kdo se boji črnega mož
 Gimnastične vaje
 Vodenje žoge
  Učenci vodijo žogo najprej z obema rokama hkrati, šele kasneje samo z eno roko.
 - Spusti žogo na tla; kolikokrat lahko obtečeš žogo, preden žoga obmiruje.
 - Spusti žogo, ko se odbije, jo ujemi.
 - Vodi žogo na mestu z obema rokama hkrati; dlan mora biti sproščena; postopoma žogo
  poskusi odbiti čim večkrat.
 - Vodi žogo na mestu pred seboj, nato še ob strani; vodi žogo visoko, nato še nizko.
 - Vodi žogo kleče na enem kolenu, na obeh kolenih, v raznožnem sedu; poskusi med
  vodenjem preiti iz stoječega v klečeči položaj in nazaj.
 - Hodi v krogu okrog žoge, medtem ko jo vodiš na določenem mestu.
 - Vodi žogo in jo pri tem čim manjkrat poglej. Lahko pokažemo določeno število prstov,
  učenci morajo pogledati in povedati, koliko prstov vidijo.
 - Med hojo vodi žogo po prostoru.
 Igra: Lov na zajčke
Opomba: Glej zbirko iger in gimnastičnih vaj.Pregled realizacije

PREDMET              UČNA ENOTA               ZAPOREDNA
                                       URA
SPO
SLJ     Pravljica: Kdo je napravil Vidku srajčico          187., 188.
MAT     Odštevam od 10 do 20                    125.
ŠVZ     Vodenje žoge (dvoročno)                   94.
LVZ
GVZ
                                              53
                DNEVNA PRIPRAVA
                                 Učitelj
Razred: 1.  Dan: 157.         Datum:          Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SPO:Opazujejo, opisujejo in poimenujejo gibanje igrač. Znajo sestaviti in razstaviti preprosto
   tehnično igračo. Razlikujejo sestavne dele od celote.
SLJ: Poslušajo radijsko igro. Izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje radijske igre.
    Primerjajo literarno predlogo z radijsko igro. Ugotavljajo, da se besedilo, s tem ko se
    pojavi v drugem mediju, spremeni. Spoznavajo prvine zvočne opreme radijske igre.
MAT:Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Obnovijo problem
    s svojimi besedami. Seštevajo v množici naravnih števil od 10 do 20.
GVZ:Pozorno poslušajo posnetke Petelin in kokoši, Slon, Akvarij, Ptiči in Osel iz dela Živalski
    karneval Camilla Saint Saensa. Prepoznajo zvočne barve posameznih inštrumentov.
    Povežejo značaj glasbe z zvoki živali na slikah. Povežejo slike živali z glasbo.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   SPO        MAT           GVZ        SLJ
sredstva       zbirka zobatih   DZ 4/38, U/64      CD Živalski    zgoščenka Kdo je
           koles, domine,   kocke, mapa       karneval     napravil Vidku
           tangram, mikado  (kartončki s               srajčico
                    številkami in z
                    znaki)                    IZVEDBA DNE

 I. dejavnost
 Motivacija
  Spodbudimo učence k reševanju ugank.

 Mrežo napel,                      Kdo se brani na vse viže,
 muho ujel                        kadar kmet ji volno striže? (ovca)
 lovec vesel. (pajek)

                  Je rdeč krojač,
                  urezal mi je dvoje hlač.
                  Ker mi hlače niso prav,
                  sem mu jih nazaj poslal. (rak)

 Vprašamo: V kateri pravljici nastopajo živali? Vam je bila pravljica všeč? Zakaj?                                                 54
 Najava radijske igre: Poslušali bomo pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico posneto kot
  radijsko igro.
  Priprava na poslušanje
  Udobno se namestijo in se pripravijo na poslušanje.
 Radijska igra
  Predvajamo posnetek radijske igre. Mirno in tiho sledimo radijski igri.
 Čustveni odmor
  Poglobijo doživetja in čustva ter uredijo vtise, ki jih je nanje naredila radijska igra.
 Interpretacija
  Vodimo pogovor, vprašamo.
 - Radijska igra
  Kako ste se počutili med poslušanjem radijske igre? Zakaj ste se tako počutili?
  Vam je bila radijska igra všeč? Zakaj?
  Ste razumeli potek dogajanja?
  Kaj je značilno za radijsko igro? (glasba, zvoki, govor)
 - Primerjava knjiga - radijska igra
  Ste opazili kakšne podobnosti med knjigo in radijsko igro?
  Ste opazili kakšne razlike med knjigo in radijsko igro?
  Kaj je bilo v pravljici drugače kot v radijski igri?
  Ste opazili, da v radijski igri izvemo nekaj več kot v pravljici?
  Kaj smo izvedeli iz radijske igre, o čemer pa pravljica ne govori?
 - Vrednotenje
  Spodbudimo učence, naj povedo, katera pravljica je bila komu všeč in utemeljijo svojo
  odločitev - pravljica iz knjige ali radijska igra.

II. dejavnost
 Ogledamo si igrače in ugotavljamo, da so nekatere narejene iz enega dela, npr.:žoga, druge
  pa iz več sestavnih delov, npr.: avtomobilček.
  Učenece razdelimo v skupine. Skupine se po določenem času zamenjajo tako, da vsi pridejo
  na vrsto pri vseh igrah.
 Igra z zobatimi kolesi
  Sestavijo zobata kolesa - če se zavti eno, se zavrti tudi drugo.
  Ali se obe kolesi vrtita v isto smer? Ali se kolesi vrtita enako hitro, če sta različnih
  velikosti?
 Igra z dominami
  Domine postavijo v vrsto. Kaj se zgodi, če pade prva? Kaj se zgodi, če pade domina v
  sredini?
  Domine postavijo jih v sklenjeno črto. Kaj se zgodi, če pade katerakoli domina?
  Mikado
  Igrajo se igro in ugotavljajo, kako morajo iz kupa palčk vzeti eno, da se ostale ne
  premaknejo.
  Igra s tangramskimi ploščicami
  Iz tangramskih ploščic sestavljajo različne podobe, npr.: živali.

III. dejavnost
 Učenci pripravijo kartončke s števili od 1 do 20.
  Povemo račun seštevanja ali odštevanja. Učenci ustno izračunajo in dvignejo kartonček s
  pravilnim rezultatom.


                                              55
  Primeri računov: 2 + 6 =   9–3=
           10 + 7 = 9 + 10 =
           14 – 4 = 12 – 10 =
  Nastavimo 4 modre kocke in dodamo še 3 modre kocke.
  Vprašamo: Koliko je vseh kock?
  Učenci s kartončki nastavijo račun 4 + 3 = 7.
   Preberejo račun in povedo odgovor.
  Nastavimo 14 kock, stolpič z 10 rdečimi kockami in stolpič s 4 modrimi kockami. Dodamo
  3 modre kocke.
  Vprašamo: Koliko je vseh kock?
  Učenci s kartončki nastavijo račun 14 + 3 = 17.
  Preberejo račun in povedo odgovor.
  Učbenik MAT, str. 64
  Prva naloga
  Učenci opazujejo problemske situacije z gumbki in opazujejo račune zapisane ob slikah.
  S svojimi besedami obnovijo situacijo.
  Druga naloga
  Preberejo računa v paru in ju med seboj primerjajo.
  Tretja naloga
  Preberejo navodilo.
  Prepišejo račune v zvezek in jih izračunajo.
  Preverimo pravilnost opravljene naloge.
  DZ 4, str. 38
  Prva naloga
  Narisani situaciji ubesedijo s pomočjo učiteljevih vprašanj.
  Izračunajo računa. Dopolnijo odgovora.
  Druga naloga
  Preberejo navodilo.
  Samostojno rešijo nalogo.
  Pravilnost rešitev preverimo tako, da preberejo rezultate.
  Tretja naloga
  Ogledamo si nalogo. Ob rešenem primeru jim razložimo strategijo reševanja naloge.
  Učenci samostojno rešijo nalogo.
  Preverimo pravilnost rešitev.

IV. dejavnost
 Uvodna motivacija -analitično poslušanje posnetkov Petelin in kokoši, Slon, Akvarij, Ptiči
  in Osel iz dela Živalski karneval Camilla Saint Saensa
  - Učitelj da navodila za poslušanje. Učencem ne pove naslovov skladb, ampak jih opozori,
   naj si ob vsakem posnetku predstavljajo po eno žival.
  - Učenci poslušajo odlomke petih posnetkov – glasbene uganke iz petih posnetkov.
  - Po vsakem posnetku sledi razgovor
  - Učenci prepoznajo nekatere inštrumente na posnetkih.
  - Učenci povedo, katero žival so si predstavljali ob posnetku.
 Doživljajsko poslušanje posnetkov
  - Učitelj na tablo prilepi slike živali (petelin in kokoši, slon, ribe, ptice, osel) in pove, da je
   skladatelj z vsakim izmed posnetkov predstavil določeno žival ali skupino živali.
  - Po ponovnem poslušanju bodo učenci morali izbrati in povezati sličice z glasbo
  - Učenci opisujejo, kako je skladatelj določene živali predstavil, kakšna je glasba na
   posnetku.


                                                  56
  - Učenci posnetke tretjič poslušajo in sličice, ki posnetke predstavljajo oštevilčijo tako, kot
   so si sledili.


Pregled realizacije

PREDMET               UČNA ENOTA                 ZAPOREDNA
                                         URA
SPO     Zlaganke                             94.
       Sestavljanje enakih delov v različne igrače
SLJ     Radijska igra: Kdo je napravil Vidku srajčico          189.
MAT     Računam od 10 do 20 (seštevanje)                 126.
ŠVZ
LVZ
GVZ     Poslušanje: Živalski karneval                  63.
                                               57
                 DNEVNA PRIPRAVA
                               Učitelj
Razred: 1.  Dan: 158.           Datum:     Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM…
Cilji
SPO: Opazujejo, opisujejo in poimenujejo gibanje igrač. Znajo sestaviti in razstaviti preprosto
   tehnično igračo. Razlikujejo sestavne dele od celote.
MAT:Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Obnovijo problem
   s svojimi besedami. Seštevajo v množici naravnih števil od 10 do 20. Uporabljajo
   računsko operacijo seštevanje pri reševanju problemov. Primerjajo števila po velikosti.
ŠVZ:Pridobivajo spretnost pri ravnanju z žogo. Utrjujejo tehniko pravilnega vodenja, meta in
   lovljenja žoge. Navajajo se na delo v dvojicah. Razvijajo hitrost in koordinacijo.


Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,  SPO           MAT      ŠVZ
sredstva      U/60, 61         DZ 4/39    žoge
          šablona »možiček
          kopitljaček«,
          razcepke, vrvice, lego
          kocke, pokrovčki,
          tobogan
          domišljije(gradniki),
          frnikole

                       IZVEDBA DNE

I. dejavnost
 Učbenik SPO, str. 61
- Ogledamo si fotografije in poimenujemo igrače.
  Vprašamo: Ali take igrače lahko kupimo v trgovini?
  Ugotovimo, da lahko kupimo nekatere sestavne dele za posamezne igrače, nekatere pa
  lahko izdelamo sami.
- Učencem povemo, da bomo v skupinah izdelovali domače igračke. Vsak učenec bo
  izdeloval eno vrsto igračke, zato se morajo odločiti, kje bi najraje sodelovali. Glede na
  interes učencev jih razdelimo v štiri skupine:
  1. skupina: MOŽIČEK KOPITLJAČEK
  Učenci dobijo fotokopirane dele možička kopitljačka. Sestavne dele pobarvajo, narišejo
  obraz in dele izrežejo. S škarjami v označenih delih naredijo luknjice in skoznje vtaknejo
  razcepke. Ogledajo si načrt in napeljejo vrvice. Preizkusijo delovanje.
  2. skupina AVTOMOBILČEK IZ LEGO KOCK
  Vsak učenec izdela avtomobilček iz lego kock po svoji zamisli. Avtomobilčke med seboj


                                               58
 primerjajo in preizkusijo njihovo delovanje.
 3. skupina: VRTAVKA
 Na pokrovček embalaže (skuta, jogurt, kisla smetana) nalepijo kose barvnega papirja. V
 sredini pokrovčka naredijo luknjico in skoznjo potegnejo leseno palčko. Ugotavljajo, na
 kakšni podlagi se vrtavka bolje vrti, koliko mora biti palčka potegnjena iz pokrovčka …
 Kakšne barve opazijo ob vrtenju ?
 4. skupina: TOBOGAN ZA FRNIKOLE
 Iz sestavnih delov igrače skupaj oblikujejo »tobogan za frnikole«. Izdelujejo različne višine
 in oblike tobogana, vmes preizkušajo, če frnikola dobro potuje, ali se kje ustavlja …
Opomba: Če nimamo take igrače, izberemo kakšno drugo konstrukcijsko igračo.
- Povedo, iz kateri delov so sestavili igračo in predstavijo delovanje igrače.
 Povedo, kaj jim je dobro uspelo, kaj je bilo težko, kako so se počutili.
 Učbenik, str. 60
 Učence razdelimo v štiri skupine. Vsaki skupini določimo sliko.
 Učence spodbudimo, naj preberejo napis pod sliko in se pogovorijo, kaj so se novega
 naučili, kaj so izvedeli, spoznali.
 Skupine poročajo, ostali lahko dopolnijo manjkajoče podatke.

II. dejavnost
 K tabli pozovemo pet učencev. Razdelimo jim liste formata A4, na katerih so napisani
  računski znaki in številke.     2    14    +     =    16- Naročimo: Sestavite račun seštevanja.
 Učenci preberejo račun. Napišemo ga na tablo.
 Naročimo: Iz istih števil sestavite še en račun seštevanja.
 Učenci preberejo račun. Napišemo ga na tablo.
 Ogledajo si oba računa in ugotovijo, da sta zamenjana seštevanca, rezultat ostane isti.
- Učencem naročimo, naj pripravijo kartončke s števili in znakoma + in =.
 Povemo števili, npr.: 2 in 16.
 Učenci nastavijo dva računa seštevanja in ju izračunajo.
 DZ 4, str. 39
 Prva naloga
 Preberejo navodilo in samostojno rešijo nalogo.
 Druga naloga
 Preberejo navodilo in samostojno rešijo nalogo.
 Tretja naloga
 Ogledamo si nalogo. Ob rešenem primeru razložimo strategijo reševanja naloge.
 Učenci samostojno rešijo nalogo.
 Preverimo pravilnost rešitev.

III. dejavnost
 Tek od stene do stene telovadnice
  Učenci se postavijo ob steno telovadnice drug poleg drugega. Za vsak tek dobijo nova


                                              59
  navodila:
 - na znak stečejo z zelo dolgimi koraki do nasprotne stene telovadnice, se obrnejo in se vrnejo
  na enak način;
 - telovadnico prehodijo v sproščeni hoji z dihalnimi vajami;
 - tečejo s kratkimi koraki, vrnejo se s poskoki na eni nogi;
 - telovadnico pretečajo po štirih naprej, vrnejo se po štirih zadenjsko…
 Gimnastične vaje
 Vodenje žoge
  Vsak učenec naj ima svojo žogo. Razporedijo se po prostoru, tako da ima vsak dovolj
  prostora za vadbo.
 - Na mestu
  Vodi žogo na mestu; poskusi z desno in levo roko;
  vodi žogo hitro, nato še počasi;
  vodi jo nizko, visoko, v višini pasu, preidi iz visokega v nizek položaj in obratno;
  poklekni na eno koleno, na obe koleni in vodi žogo;
  vodi žogo izmenoma z levo in desno roko.
 - V gibanju
  Vodi žogo v hoji naprej/ v hoji nazaj/ v hoji v stran;
  hodi v krogu/ v cik caku… in vodi žogo;
  vodi žogo po celi telovadnici, pri tem pazi, da se v koga ne zaletiš.
 Met žoge ob zid
  Učenci žogo mečejo ob zid in jo po odboju od tal spet ujamejo.
  Možnosti: po metu izvedejo določeno nalogo:
  - ploskni;
  - obrni se naokrog;
  - dotakni se tal z obema rokama;
  - dvigni desno nogo in z rokami ploskni pod njo…


Pregled realizacije

PREDMET               UČNA ENOTA                ZAPOREDNA
                                         URA
SPO      Naš mali projekt: Domače igrače                95., 96.
       Spoznali smo
SLJ
MAT      Računam od 10 do 20 (seštevanje)               127.
ŠVZ      Vodenje žoge (z eno roko)                   95.
LVZ
GVZ
                                              60
                DNEVNA PRIPRAVA
                                  Učitelj:
Razred: 1.  Dan: 159.          Datum:          Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
LVZ: Doživljajo barve. Negujejo svoj individualni odnos do barv. Pri spontanem mešanju barv
   na paleti odkrivajo zanimive barvne odtenke. V sliko vnašajo svoje čustveni doživljaj.
   Navajajo se na vztrajnost in doslednost pri slikanju. Pri delu v skupinah razvijajo svojo
   sposobnost strpnega sodelovanja.
SLJ: V mislih oblikujejo domišljijskočutno predstavo sivih sanj in domišljijskočutno predstavo
   pisanih sanj.
Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   SLJ         LVZ
sredstva       B/100, 101, knjiga  večje pole papirja,
           Leteča hišica    tempera barve,
                     palete, čopiči, krpica


                     IZVEDBA DNE

I. dejavnost
Opomba: Doživljanje barv pri likovni vzgoji je povezano s sprejemanjem pravljice Leteča
hišica.
 Navodila
  Pozovemo učence, da postavijo mize skupaj za skupinsko delo in jih zaščitijo s časopisnim
  papirjem.
  Pogovorimo se o barvah, ki so učencem najljubše.
 Izhodišče in vpeljava likovnega problema
  Svoje najljubše barve lahko sami zamešamo.
  Demonstracija:
- Na paleti mešamo barve prve stopnje, jih tudi svetlimo z belo in temnimo s črno. Učencem s
  tem pokažemo, kako s pomočjo mešanja primarnih barv dosežemo veliko število različnih
  barvnih odtenkov.
- Na drugi paleti imamo samo črno in belo barvo. Demonstriramo, kako z mešanjem teh dveh
  barv dobimo veliko število različnih sivih odtenkov.
  1. likovna naloga:
  Vnaprej za vsako skupino pripravimo paleto z barvami (rdeča, modra, rumena, črna, bela).
  Vsaka skupina bo svojo veliko polo papirja razdelila na polja, vsak bo površino svojega
  polja pobarval z najljubšimi barvami, ki jih bo namešal na paleti.
  2. likovna naloga:
  Vnaprej za vsako skupino pripravimo paleto s črno in belo barvo.
  Vsaka skupina bo na drugo polo papirja naslikala sivo mesto.


                                              61
  Skupinsko delo učencev
  Učenci slikajo po skupinah. Ko zaključijo s 1. likovno nalogo, jim damo polo in paleto za
  drugo nalogo. Spodbujamo jih k mešanju barvnih in sivih odtenkov in skrbimo, da
  sodelovanje v skupinah lepo poteka.
  Vrednotenje
-  Ko so slike dokončane, jih razstavimo.
  Opazujemo nastale pisane slike. Vsak učenec predstavi svoje najljubše barve in pripoveduje
  o svojih občutkih ob teh barvah.
-  Opazujemo tudi sive slike s podobami hiš. Učenci izražajo svoje občutke o sivih barvah,
  pripovedujejo o sivem mestu …
  Rečemo:
  V vsaki od teh hiš so sive postelje in posteljice, v njih spijo sivi ljudje, ki sanjajo sive sanje.
  Kaj sanjajo? Kakšne so sive sanje?
-  Usmerjamo pogovor v opazovanje različnih barvnih odtenkov, domišljijo in ustvarjalnost
  pri upodobitvi likovnih motivov …
  Pozorni smo, da opazimo in omenimo dobre posebnosti čisto vsakega likovnega izdelka.

 II. dejavnost
  Najava besedila: V sivem mestu, v sivih hišah, v sivih posteljah nihče ne sanja o vabljivih
   tortah, o vrtiljaku … To je sivo mesto! Sivo mesto ne more za vedno ostati sivo. Nekega
   dne se mora nekaj zgoditi. Kot v slikanici Leteča hišica.
  Priprava na poslušanje
   Udobno se namestijo in se pripravijo na poslušanje.
  Pripovedovanje/branje pravljice
   Povemo/preberemo pravljico. Učenci poslušajo besedilo in ga doživljajo.
  Čustveni odmor
   Poglobijo doživetja in čustva ter uredijo vtise, ki jih je nanje naredilo besedilo.
  Izjava po čustvenem odmoru: In tudi sonce se ustavlja nad hišami vsak dan in pravi: »Kako
   prijazno mesto! Kar naselilo bi se tukaj.«
  Interpretacija
 - Vodimo pogovor, vprašamo.
   Na začetku pravljice je bilo mesto sivo. Pripovedujte o sivem mestu.
   Ena hiša pa ni bila taka kot druge. Neke noči je odletela na ponočevanje. Pripovedujte, kako
   je bilo.
   Zjutraj so se otroci zbudili. Kaj so opazili najprej?
   Kakšen je bil dan v zeleni deželi?
   Kakšen je bil večer v zeleni deželi?
 - Pokažemo ilustracijo, na kateri pravljični otroci z žalostnimi obrazki čepijo v mraku pod
   velikim drevesom.
   (Od tu naprej ne sprašujemo več, ampak le kažemo ilustracije.)
   Povabimo učence, naj pripovedujejo pravljico.
  Branje pravljice
   Še enkrat preberemo pravljico in kažemo ilustracije.
 Poglabljanje doživetja
 - Pokažemo prvo in zadnjo stran slikanice.
   Naročimo, naj si natančno ogledajo pravljično mesto na prvi in zadnji strani slikanice.
   Ali ste opazili razlike? Katere?
   Kako se reče mestu na prvi strani slikanice?
   In kako bi preimenovali mesto na koncu slikanice?
   Kaj sanjajo ljudje v zelenem mestu? Kakšne so sanje v zelenem mestu? Pripovedujte.


                                                 62
7Pregled realizacije

PREDMET              UČNA ENOTA             ZAPOREDNA
                                     URA
SPO
SLJ     Pravljica: Leteča hišica                190., 191.
MAT
ŠVZ
LVZ     Slikanje: Doživljanje barv ob slikanici Leteča hišica  63., 64.
GVZ
                                         63
                 DNEVNA PRIPRAVA
       .                          Učitelj
Razred: 1.  Dan: 160.           Datum:        Vzgojitelj:

Sklop: SKAČEM, TEČEM …
Cilji
SLJ: Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje.
MAT: Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. Obnovijo problem
    s svojimi besedami. Odštevajo v množici naravnih števil od 10 do 20.
ŠVZ:Pridobivajo spretnost pri ravnanju z žogo. Utrjujejo tehniko pravilnega vodenja, meta in
   lovljenja žoge. Pridobivajo preciznost pri metu. Ob igri se sprostijo in zadovoljijo.
GVZ:Poslušajo posnetke Petelin in kokoši, Slon, Akvarij, Ptiči in Osel iz dela Živalski karneval
    Camilla Saint Saensa . Prepoznajo naslove skladb. V skupinah zvočno in gibno
    improvizirajo. Ponovijo-zapojejo znane pesmi o živalih.

Učne metode: verbalno tekstualna - razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje,
grafično delo, branje, pisanje, opazovanje
demonstrativno ilustracijska - prikazovanje oz. demonstracija
eksperimentalna - eksperimentiranje
izkustveno učenje - igra, praktično delo

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki,   ŠVZ           GVZ         MAT          SLJ
sredstva       žoge, obroči,      CD Živalski     DZ 4/40, U/65     U/51, obroč, škatla,
           škatla, stožci, kiji,  karneval, Orffova  kocke         Lili, Bine, kartončki s
           klopi          glasbila      mapa (kartončki s   črkami
                                 števili in z znaki)                       IZVEDBA DNE

I. dejavnost
 Učbenik SLJ, str. 51
  Učence povabimo v krog.
- Pripravimo obroč, škatlo, Lili in Bineta.
  Učenci bodo po navodilih postavljali Lili in Bineta ter odgovarjali na vprašanja.
  Postavi Bineta v obroč. - Kje je Bine?
  Vzemi Bineta iz obroča. - Od kod si vzel Bineta?
  Lili naj stoji na škatli. - Kje stoji Lili?
  Vzemi Lili s škatle. - Od kod si vzel Lili?
  Postavi Bineta na dlan. - Kje je Bine?
  Vzemi Bineta z dlani? - Od kod si vzel Bineta?
- Pripravimo kartončke s črkami.
  Igra: Poglej, povej
  V roki držimo kartončke tako, da so s hrbtno stranjo obrnjeni proti učencem.
  Pokažemo črko na prvem kartončku. Učenci si jo ogledajo.
  Vprašamo: Ali bo črka na naslednjem kartončku enaka ali drugačna? Učenci predvidevajo.
  Pokažemo črko na drugem kartončku. Učenci si jo ogledajo in povedo, ali sta črki enaki ali


                                                    64
  različni. Nadaljujemo igro.
-  V učbeniku si ogledajo posamezno sliko. Preberejo besedilo v oblačkih.

II. dejavnost
  Opismenjevanje – glej pripravo za opismenjevanje

III. dejavnost
 Učenci pripravijo kartončke s števili od 1 do 20.
   Povemo račun seštevanja ali odštevanja. Učenci ustno izračunajo in dvignejo kartonček s
   pravilnim rezultatom.
   Primeri računov: 12 + 6 =   18 – 8 =
            11 + 7 = 19 - 10 =
            14 + 4 = 12 – 10 =
 Nastavimo 8 modrih kock. Odvzamemo 5 kock.
   Vprašamo: Koliko kock je ostalo?
   Učenci s kartončki nastavijo račun 8 - 5 = 3.
   Preberejo račun in povedo odgovor.
- Nastavimo 18 kock, stolpič z 10 rdečimi kockami in stolpič z 8 modrimi kockami.
   odvzamemo 5 modrih kock.
   Vprašamo: Koliko kock je ostalo?
   Učenci s kartončki nastavijo račun 18 - 5 = 13.
   Preberejo račun in povedo odgovor.
 Učbenik MAT, str. 65
   Prva naloga
   Učenci opazujejo problemske situacije z gumbki in opazujejo račune zapisane ob slikah.
   S svojimi besedami obnovijo situacijo.
   Druga naloga
   Preberejo računa v paru in ju med seboj primerjajo.
   Tretja naloga
   Preberejo navodilo.
   Prepišejo račune v zvezek in jih izračunajo.
   Preverimo pravilnost opravljene naloge.
 DZ 4, str. 40
   Prva naloga
   Preberemo navodilo.
   Rešijo nalogo.
   Preverimo pravilnost opravljene naloge.
   Druga naloga
   Preberejo navodilo.
   Samostojno rešijo nalogo.
   Pravilnost rešitev preverimo tako, da preberejo rezultate.
   Tretja naloga
   Ogledamo si nalogo. Ob rešenem primeru ponovimo strategijo reševanja naloge.
   Učenci samostojno rešijo nalogo.
   Preverimo pravilnost rešitev.

III. dejavnost
 Igra: Kačje glave - glej zbirko iger
 Gimnastične vaje
 Vodenje žoge okrog ovir


                                              65
  Vsak učenec naj ima svojo žogo.
 - Sledi partnerju
  Učenci se razdelijo v pare. Eden v paru je vodja in vodi žogo po telovadnici, drugi mu sledi.
  Vlogi nato menjata.
 - Okrog ovir
  Po prostoru razporedimo različne ovire (stožce, kije, klopi, obroče…). Učenci vodijo žogo
  po telovadnici in pri tem pazijo, da se ne zaletijo v oviro ali sošolca.
 - Poligon
  Poljubna postavitev orodij po telovadnici. Učencem povemo, kje naj vodijo žogo (slalom
  med stožci, okrog klopi, …).
 Met v obroč ali škatlo
  Učence razdelimo v več skupin, pred vsako skupino položimo na tla škatlo (ali obroč) v
  razdalji 3 do 5 metrov. Učenci skušajo vreči žoge v škatlo oziroma obroč.

IV. dejavnost
 Uvodna motivacija - ponovitev snovi
  Učenci poslušajo posnetke Petelin in kokoši, Slon, Akvarij, Ptiči in Osel iz dela Živalski
  karneval Camilla Saint Saensa in prepoznajo naslove skladb.
 Zvočno - gibna improvizacija
  Učitelj učence razvrsti v pet skupin. Vsaka skupina izžreba sličico ene izmed živali ali
  skupine živali, ki so jih prepoznali s posnetkov.
  Skupine naj ne vedo za naloge drugih, saj bodo morale pri predstavitvi ugotoviti, kaj drugi
  predstavljajo.
  Naloga skupin je, da z gibi in zvoki Orffovih glasbil (brez onomatopoetskih glasov in
  oponašanja ter brez govora!!!) predstavijo petelina in kokoši, slona, živali v akvariju, ptiče
  in osla.
 Ponovitev snovi - petje znanih pesmi o živalih
  Na koncu ure učenci ponovijo naslove pesmic, ki so se jih v tem šolskem letu naučili in
  govorijo o živalih.
  Po želji doživeto zapojejo eno ali več pesmi o živalih.
Pregled realizacije

PREDMET               UČNA ENOTA                ZAPOREDNA
                                         URA
SPO
SLJ      Spoznali smo                          192.
MAT      Računam od 10 do 20 (odštevanje)                128.
ŠVZ      Vodenje žoge okrog ovir                     96.
LVZ
GVZ      Ustvarjanje: Živalski karneval                 64.
                                               66

								
To top