Hu?ng d?n s? d?ng X�t nghi?m

Document Sample
Hu?ng d?n s? d?ng X�t nghi?m Powered By Docstoc
					Giao diện đăng nhập phân hệ
     Xét nghiệm
Giao diện DS BN chưa nhập kế
Cửa sổ xác nhận nhập kết
   quả Xét nghiệm
Giao diện nhập kết quả Xét
     nghiệm
Mẫu in Kết quả Xét nghiệm
Giao diện gửi kết quả Xét nghiệ
      qua E-mail
Giao diện quản lý mật khẩu quản
   trị phân hệ xét nghiệm
Giao diện Xem kết quả Xét
Chức năng xem kết quả XN
    theo ngày
Kết quả XN liệt kê theo ngày
Giao diện Tìm kết quả XN/BN
Giao diện quản lý thông tin Bệnh
       nhân
Giao diện kết quả xét nghiệm qua
       Email
Giao diện phiếu Xét nghiệm tế
    bào Cổ tử cung
Giao diện phiếu xét nghiệm Giải
     phẩu bệnh
Giao diện quản lý cấu hình hệ
 thống phân hệ xét nghiệm
Giao diện quản lý quản lý người
      sử dụng
Giao diện quản lý đơn vị Xét
     nghiệm

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:6/20/2012
language:
pages:26