Docstoc

512

Document Sample
512 Powered By Docstoc
					                                            PARTEA     I
 Anul X Ñ Nr. 512                     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                            Miercuri, 30 decembrie 1998


                                             SUMAR

 Nr.                                          Pagina  Nr.                                             Pagina
                  DECRETE                            944.    Ñ Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de
 460.  Ñ Decret privind conferirea ordinului ”Meritul MilitarÒ                       urgenþã .......................................................................    5
    unor ofiþeri, maiºtri militari ºi subofiþeri din Serviciul                945.    Ñ Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de
    Român de Informaþii .................................................        2        urgenþã .......................................................................    5
            ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI                           947.    Ñ Hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului
           ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                                de venituri ºi cheltuieli pe anul 1998 al Institutului
 57.  Ñ Ordonanþã de urgenþã privind acordarea de cãtre                          Naþional de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii
    stat, prin intermediul Ministerului Finanþelor, de                         ºi Protecþiei Sociale, aflat în coordonarea Ministerului
    garanþii pentru emisiuni de obligaþiuni pe pieþele                         Muncii ºi Protecþiei Sociale ......................................          6
    financiare externe......................................................     2Ð3
                                                 948.    Ñ Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri
 58.  Ñ Ordonanþã de urgenþã pentru prelungirea                              ºi cheltuieli rectificat pe anul 1998 al Regiei
    termenului prevãzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanþa
                                                      Autonome ”LocatoÒ, regie autonomã de interes naþio-
    Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea
    organizãrii ºi finanþãrii activitãþii de cercetare-                         nal de sub autoritatea Ministerului Afacerilor
    dezvoltare...................................................................    3        Externe.......................................................................   6Ð7
 59.  Ñ Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea art. 4                     951.    Ñ Hotãrâre privind alocarea unor fonduri din buge-
    alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de                         tul de stat pe anul 1998 în vederea acoperirii chel-
    compensaþii cetãþenilor români pentru bunurile tre-                         tuielilor efectuate cu cazarea ºi cu masa persoanelor
    cute în proprietatea statului bulgar în urma aplicã-                        sinistrate din imobilul situat în bd. Dacia nr. 33,
    rii Tratatului dintre România ºi Bulgaria, semnat la                        sectorul 1, Bucureºti .................................................        7
    Craiova la 7 septembrie 1940 .................................          3Ð4
                                                 961.    Ñ Hotãrâre privind alocarea unor sume din
 60.  Ñ Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea art. 1
    alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor                        bugetul de stat pe anul 1998 pentru înlãturarea
    drepturi magistraþilor care au fost înlãturaþi din justiþie                     efectelor calamitãþilor naturale produse în comuna
    pentru considerente politice în perioada anilor                           Dragalina, judeþul Cãlãraºi, în perioada ianuarieÑ
    1945Ñ1952................................................................      4        februarie 1998 ...........................................................      8
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 512/30.XII.1998

                            DECRETE
                           PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                        DECRET
      privind conferirea ordinului ”Meritul MilitarÒ unor ofiþeri, maiºtri militari ºi subofiþeri
                  din Serviciul Român de Informaþii
     În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 107 alin. 6 din Legea
 nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
     având în vedere propunerile directorului Serviciului Român de Informaþii,
     Preºedintele României      d e c r e t e a z ã :

  Art. 1. Ñ Se conferã ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa I,         Art. 3. Ñ Se conferã ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a
pentru 25 de ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii,     III-a, pentru 15 ani vechime în activitate ºi rezultate merito-
ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa   rii, ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în
nr. 1.                                 anexa nr. 3.
  Art. 2. Ñ Se conferã ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a          Art. 4. Ñ Prezentul decret se aplicã de la data de
II-a, pentru 20 de ani vechime în activitate ºi rezultate        1 ianuarie 1999.
meritorii, ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi    Art. 5. Ñ Anexele nr. 1Ñ3*) fac parte integrantã din
în anexa nr. 2.                             prezentul decret.

                            PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                            EMIL CONSTANTINESCU

                                               În temeiul art. 99 alin. (2) din
                                             Constituþia României, contrasemnãm
                                             acest decret

                                                     PRIM-MINISTRU
                                                     RADU VASILE


     Bucureºti, 21 decembrie 1998.
     Nr. 460.

     *) Anexele nr. 1Ñ3 se publicã ulterior.
               ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI
              ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                     ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
                   privind acordarea de cãtre stat, prin intermediul
                  Ministerului Finanþelor, de garanþii pentru emisiuni
                    de obligaþiuni pe pieþele financiare externe
                 În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
                 Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
                 Articol unic. Ñ (1) Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã garanteze,
             în numele statului, emisiunea de obligaþiuni în sumã de 150 milioane dolari
             S.U.A., efectuatã în tranzacþia de vânzare pe piaþa privatã de capital,
             încheiatã în anul 1997, cu scadenþã în anul 2002, între Regia Autonomã de
             Electricitate ”RenelÒ, reorganizatã în Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A.,
Compression by      ºi MERRILL Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
             CVISION LYNCH.                                       Purposes Only
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 512/30.XII.1998               3

           (2) Obligaþiunile RENEL vor fi restructurate în obligaþiuni CONEL,
         iar garanþia de stat va fi emisã pentru noile emisiuni de obligaþiuni
         CONEL.
                        PRIM-MINISTRU
                        RADU VASILE

                                  Contrasemneazã:
                             p. Ministrul industriei ºi comerþului,
                                 Nicolae Stãiculescu,
                                  secretar de stat
                                 Ministrul finanþelor,
                                Decebal Traian Remeº

           Bucureºti, 28 decembrie 1998.
           Nr. 57.

                      GUVERNUL ROMÂNIEI

              ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
          pentru prelungirea termenului prevãzut la art. 25 alin. (1)
         din Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea
          organizãrii ºi finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare
           În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
           Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
            Articol unic. Ñ Se aprobã prelungirea, pânã la data de 31 decem-
         brie 1999, a termenului referitor la reorganizarea institutelor de cercetare-
         dezvoltare, prevãzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
         nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii ºi finanþãrii activitãþii de cer-
         cetare-dezvoltare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
         nr. 194 din 25 august 1995, astfel cum a fost aprobatã ºi modificatã prin
         Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare.

                        PRIM-MINISTRU
                        RADU VASILE

                                  Contrasemneazã:
                             p. Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
                                   Iulian Puºcã,
                                   secretar de stat
                              Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
                                 Ioan Avram Mureºan
                             p. Ministrul industriei ºi comerþului,
                                 Nicolae Stãiculescu,
                                   secretar de stat

           Bucureºti, 28 decembrie 1998.
           Nr. 58.

                      GUVERNUL ROMÂNIEI

              ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
           pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 9/1998
           privind acordarea de compensaþii cetãþenilor români
         pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma
            aplicãrii Tratatului dintre România ºi Bulgaria,
              semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
           În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
           Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
            Articol unic. Ñ Articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 9/1998 privind
         acordarea de compensaþii cetãþenilor români pentru bunurile trecute în pro-
Compression by  prietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului For Evaluation
         CVISION Technologies’ PdfCompressor.dintre România ºi                Purposes Only
 4        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 512/30.XII.1998

        Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicatã în Monitorul
        Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, se modificã ºi va
        avea urmãtorul cuprins:
           ”Art. 4 Ñ (1) În termen de 18 luni de la data intrãrii în vigoare a pre-
        zentei legi, persoanele îndreptãþite la compensaþii, foºtii proprietari sau moº-
        tenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri însoþite de acte
        doveditoare la comisia judeþeanã sau a municipiului Bucureºti pentru aplica-
        rea legii.Ò

                        PRIM-MINISTRU
                        RADU VASILE

                                  Contrasemneazã:
                            p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
                                  Flavius Baias,
                                  secretar de stat
                                 Ministrul finanþelor,
                                Decebal Traian Remeº
                              p. Ministrul afacerilor externe,
                                 Elena Zamfirescu,
                                  secretar de stat
                               Ministrul lucrãrilor publice
                               ºi amenajãrii teritoriului,
                                  Nicolae Noica
                             Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
                                Ioan Avram Mureºan
          Bucureºti, 28 decembrie 1998.
          Nr. 59.

                     GUVERNUL ROMÂNIEI

              ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
          pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993
         privind acordarea unor drepturi magistraþilor care au fost
            înlãturaþi din justiþie pentru considerente politice
                 în perioada anilor 1945Ñ1952
          În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
          Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
           Articol unic. Ñ Alineatul 1 al articolului 1 din Legea nr. 51/1993 pri-
        vind acordarea unor drepturi magistraþilor care au fost înlãturaþi din justiþie
        pentru considerente politice în perioada anilor 1945Ñ1952, publicatã în
        Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993, se modi-
        ficã ºi va avea urmãtorul cuprins:
           ”Magistraþii care în perioada anilor 1945Ñ1952 au fost înlãturaþi din
        justiþie din motive politice au dreptul la o indemnizaþie lunarã neimpozabilã
        de 200.000 lei.Ò
                        PRIM-MINISTRU
                        RADU VASILE

                                 Contrasemneazã:
                                 p. Ministru de stat,
                                  ministrul justiþiei,
                                  Flavius Baias,
                                  secretar de stat
                            Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                Alexandru Athanasiu
                                 Ministrul finanþelor,
                                Decebal Traian Remeº


          Bucureºti, 28 decembrie 1998.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         Nr. 60.
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 512/30.XII.1998          5

                     GUVERNUL ROMÂNIEI

                    HOTÃRÂRE
              privind acordarea unui ajutor de urgenþã
          În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
          Guvernul României    h o t ã r ã º t e :
          Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor de urgenþã în valoare
        de 5 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul
        Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, doamnei Gheorghe Niculina cu
        domiciliul în municipiul Bucureºti, Str. Crapului nr. 17, sectorul 2.

                       PRIM-MINISTRU
                       RADU VASILE

                                 Contrasemneazã:
                            Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                Alexandru Athanasiu
                                 Ministrul finanþelor,
                               Decebal Traian Remeº
                                 Secretar de stat,
                              ºeful Departamentului pentru
                              Administraþie Publicã Localã,
                                  Vlad Roºca


          Bucureºti, 23 decembrie 1998.
          Nr. 944.

                     GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
              privind acordarea unui ajutor de urgenþã
          În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
          Guvernul României    h o t ã r ã º t e :
           Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor de urgenþã în valoare
        de 15 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul
        Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiei Paºcu Gheorghe cu domici-
        liul în municipiul Fãlticeni, str. Cloºca nr. 38, judeþul Suceava, pentru refa-
        cerea gospodãriei care a fost distrusã în urma unui incendiu.

                       PRIM-MINISTRU
                       RADU VASILE

                                 Contrasemneazã:
                            Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                Alexandru Athanasiu
                                 Ministrul finanþelor,
                               Decebal Traian Remeº
                                 Secretar de stat,
                              ºeful Departamentului pentru
                              Administraþie Publicã Localã,
                                  Vlad Roºca


          Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         Nr. 945.
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 512/30.XII.1998

                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
        privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1998
     al Institutului Naþional de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
            aflat în coordonarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
    În temeiul art. 42 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat
 pe anul 1998,
     Guvernul României    h o t ã r ã º t e :

   Art. 1. Ñ Se aprobã rectificarea bugetului de venituri ºi   efectua cheltuieli în funcþie de realizarea veniturilor, cu
 cheltuieli pe anul 1998 al Institutului Naþional de Cercetare   încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
 ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale, aflat în     Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
 coordonarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, potrivit
                                  contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
 anexei la prezenta hotãrâre.
   Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise  încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune, ºi se
 în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Institutului Naþional de  sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
 Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale     Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
 reprezintã limite maxime ºi nu pot fi depãºite decât în      de cãtre organele de control financiar ale statului, împuter-
 cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propu-    nicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
 nerea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, cu avizul
                                  prezentei hotãrâri.
 Ministerului Finanþelor.
   În cazul în care în execuþie se înregistreazã nerealizãri     Art. 5. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
 ale veniturilor aprobate, Institutul Naþional de Cercetare     hotãrâre ºi se va transmite Ministerului Muncii ºi Protecþiei
 ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale poate     Sociale ºi Ministerului Finanþelor.
                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE

                                             Contrasemneazã:
                                        Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                            Alexandru Athanasiu
                                             Ministrul finanþelor,
                                            Decebal Traian Remeº
     Bucureºti, 23 decembrie 1998.
     Nr. 947.


                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
        pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli rectificat pe anul 1998
      al Regiei Autonome ”LocatoÒ, regie autonomã de interes naþional de sub autoritatea
                  Ministerului Afacerilor Externe
    În temeiul art. 42 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat
 pe anul 1998,
     Guvernul României    h o t ã r ã º t e :

   Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli rec- Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Muncii ºi Protecþiei
 tificat pe anul 1998 al Regiei Autonome ”LocatoÒ, regie Sociale ºi al Ministerului Finanþelor.
 autonomã de interes naþional de sub autoritatea Ministerului     În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
 Afacerilor Externe, prevãzut în anexã.              sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomã
   Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în buge- ”LocatoÒ poate efectua cheltuieli totale proporþional cu gra-
 tul de venituri ºi cheltuieli rectificat al Regiei Autonome
                                 dul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de
 ”LocatoÒ, prevãzut la alineatul precedent, se aprobã de
                                 eficienþã aprobaþi.
 cãtre Ministerul Afacerilor Externe.
   Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise   Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
 în bugetul de venituri ºi cheltuieli rectificat al Regiei    contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de con-
 Autonome ”LocatoÒ, prevãzut la art. 1, reprezintã limite diþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infrac-
 maxime ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate, þiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei
 numai cu aprobarea CVISION propunerea Ministerului la 1.000.000 lei.
Compression byGuvernului, la Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 512/30.XII.1998                   7

   Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã      Contravenþiei prevãzute în prezenta hotãrâre i se aplicã
 de cãtre organele de control financiar ale statului, împuter-   ºi prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþio-
                                  narea contravenþiilor, cu modificãrile ulterioare.
 nicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea     Art. 5. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
 prezentei hotãrâri.                        hotãrâre ºi se va transmite Ministerului Afacerilor Externe.

                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE

                                            Contrasemneazã:
                                          Ministrul afacerilor externe,
                                             Andrei Pleºu
                                            Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Remeº
                                       Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                           Alexandru Athanasiu


     Bucureºti, 23 decembrie 1998.
     Nr. 948.                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
           privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1998
    în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate cu cazarea ºi cu masa persoanelor sinistrate
           din imobilul situat în bd. Dacia nr. 33, sectorul 1, Bucureºti

     Guvernul României    h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului          Patrimoniului Protocolului de StatÒ, pe bazã de facturã fis-
 Secretariatului General al Guvernului pe anul 1998 cu       calã, la nivelul cheltuielilor efectiv prestate ºi în limita
 suma de 230.440.000 lei din Fondul de rezervã bugetarã      sumei prevãzute la art. 1.
 la dispoziþia Guvernului, pentru acoperirea cheltuielilor efec-   Art. 3. Ñ Sumele rãmase neutilizate pânã la data de
 tuate cu asigurarea cazãrii ºi hranei persoanelor sinistrate
                                  31 decembrie 1998 se vor restitui la Fondul de rezervã
 din imobilul situat în bd. Dacia nr. 33, sectorul 1,
                                  bugetarã la dispoziþia Guvernului.
 Bucureºti, care au fost cazate la Hotelul ”TriumfÒ Ñ
 Bucureºti, din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia     Art. 4. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã intro-
 Patrimoniului Protocolului de StatÒ.               ducã în bugetul de stat ºi în bugetul Secretariatului
  Art. 2. Ñ Sumele se vor plãti de cãtre Secretariatul      General al Guvernului modificãrile ce decurg din aplicarea
 General al Guvernului Regiei Autonome ”Administraþia       prezentei hotãrâri.

                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE

                                            Contrasemneazã:
                                            Secretar de stat,
                                         ºeful Departamentului pentru
                                         Administraþie Publicã Localã,
                                              Vlad Roºca
                                        Secretarul general al Guvernului,
                                              Radu Stroe
                                            Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Remeº


   Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  Nr. 951.
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 512/30.XII.1998

                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
            privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1998
       pentru înlãturarea efectelor calamitãþilor naturale produse în comuna Dragalina,
              judeþul Cãlãraºi, în perioada ianuarieÑfebruarie 1998
     În temeiul prevederilor art. 24 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,

     Guvernul României     h o t ã r ã º t e :

   Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 890,6 milioane            Art. 3. Ñ Execuþia lucrãrilor se realizeazã prin încredin-
 lei din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului, pre-        þarea directã agenþilor economici cu activitãþi de construcþii,
 vãzut în bugetul de stat pe anul 1998, pentru executarea          în condiþiile art. 16 lit. b) din Ordonanþa Guvernului
 lucrãrilor de înlãturare a efectelor calamitãþilor naturale pro-      nr. 12/1993 privind achiziþiile publice, republicatã.
 duse în comuna Dragalina, judeþul Cãlãraºi, în perioada            Art. 4. Ñ Sumelor alocate potrivit art. 1 ºi neutilizate
 ianuarieÑfebruarie 1998.                          pânã la data de 31 decembrie 1998 li se aplicã prevederile
   Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face         art. 76 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
 de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor     publice.
 legale, din sumele puse la dispoziþie de cãtre organele teri-         Art. 5. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
 toriale ale Ministerului Finanþelor.                    corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1998.

                                PRIM-MINISTRU
                                 RADU VASILE

                                                   Contrasemneazã:
                                                   Secretar de stat,
                                                ºeful Departamentului pentru
                                                Administraþie Publicã Localã,
                                                    Vlad Roºca
                                         Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
                                                   Nicolae Noica
                                          Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
                                                 Romicã Tomescu
                                                  Ministrul finanþelor,
                                                 Decebal Traian Remeº

     Bucureºti, 23 decembrie 1998.
     Nr. 961.
                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

            Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
            Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
            Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

                                                    ISSN 1453Ñ4495
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512/30.XII.1998 conþine 8
Compression by CVISION Technologies’pagini.                       Preþul 976 lei
                                    PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:6/20/2012
language:Latin
pages:8