Docstoc

459

Document Sample
459 Powered By Docstoc
					                                             PARTEA     I
Anul X Ñ Nr. 459                      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                Luni, 30 noiembrie 1998


                                              SUMAR

Nr.                                            Pagina  Nr.                                              Pagina
             LEGI ªI DECRETE                              223.    Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
219.  Ñ Lege privind regimul concesiunilor .....................              2Ð7        nr. 64/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de
405.  Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind regimul                           împrumut dintre România ºi Fondul de Dezvoltare
    concesiunilor ..............................................................      7        Socialã al Consiliului Europei, semnat la Paris la
                                                       4 iunie 1998 ..............................................................      10
                 «
220.  Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului                       410.    Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind apro-
    nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut                          barea Ordonanþei Guvernului nr. 64/1998 pentru
    dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru                             ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre
    Reconstrucþie ºi Dezvoltare, destinat finanþãrii                            România ºi Fondul de Dezvoltare Socialã al
    Proiectului privind reforma în domeniul protecþiei
    copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998 .....                 7        Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie
                                                       1998 ...........................................................................   11
407.  Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind apro-
    barea Ordonanþei Guvernului nr. 63/1998 pentru
                                                                          «
    ratificarea Acordului de împrumut dintre România
    ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi                       224.    Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
    Dezvoltare, destinat finanþãrii Proiectului privind                          nr. 62/1998 privind instituirea taxei pentru elibera-
    reforma în domeniul protecþiei copilului, semnat la
    Washington la 15 iulie 1998 ....................................            8        rea autorizaþiei de înfiinþare ºi funcþionare a maga-
                                                       zinelor ”duty-freeÒ ºi ”duty-free diplomaticÒ..............            11Ð12
                      «
                                                  411.    Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru apro-
221.  Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
    nr. 107/1998 privind asigurarea unor facilitãþi furni-                         barea Ordonanþei Guvernului nr. 62/1998 privind
    zorilor de îngrãºãminte chimice ºi produse de uz                            instituirea taxei pentru eliberarea autorizaþiei de înfi-
    fitosanitar....................................................................    8        inþare ºi funcþionare a magazinelor ”duty-freeÒ ºi
408.  Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru apro-                            ”duty-free diplomaticÒ.................................................        12
    barea Ordonanþei Guvernului nr. 107/1998 privind
    asigurarea unor facilitãþi furnizorilor de îngrãºãminte                         HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
    chimice ºi produse de uz fitosanitar .......................              9
                                                  45.    Ñ Hotãrâre pentru prorogarea termenului prevãzut
                      «                                 în Hotãrârea Parlamentului României nr. 24/1998 ...                  12
222.  Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
    nr. 61/1998 privind finanþarea acþiunilor de                                 DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE
    consultanþã ºi formare profesionalã destinate agri-
    cultorilor......................................................................    9  Decizia nr. 127 din 13 octombrie 1998 referitoare la excep-
                                                     þia de neconstituþionalitate a art. 3304 teza a doua
409.  Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru apro-
    barea Ordonanþei Guvernului nr. 61/1998 privind                          din Codul de procedurã civilã..................................            13Ð14
    finanþarea acþiunilor de consultanþã ºi formare pro-                    Decizia nr. 142 din 27 octombrie 1998 referitoare la excep-
    fesionalã destinate agricultorilor ...............................          10
                                                     þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3304
                       «                              teza a doua din Codul de procedurã civilã............                 14Ð16
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998

                     LEGI       ªI     DECRETE
                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                   SENATUL

                              LEGE
                        privind regimul concesiunilor

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

             CAPITOLUL I                   n) resursele naturale ale zonei economice maritime ºi
           Dispoziþii generale               ale platoului continental;
                                     o) bazele sportive, locurile de recreere, instituþiile profe-
  Art. 1. Ñ (1) Prezenta lege are ca obiect reglementarea
                                   sioniste de spectacole;
ºi organizarea regimului de concesionare pentru:
                                     p) unitãþile medico-sanitare, secþiile sau laboratoarele din
  a) bunurile proprietate publicã ori privatã a statului,
                                   structura acestora, precum ºi serviciile medicale auxiliare;
judeþului, oraºului sau comunei;                     r) activitãþile economice legate de punerea în valoare a
  b) activitãþile ºi serviciile publice de interes naþional sau   monumentelor ºi siturilor istorice;
local.                                  s) colectarea, depozitarea ºi valorificarea deºeurilor;
  (2) Concesionarea se face în baza unui contract prin         t) orice alte bunuri, activitãþi sau servicii publice care nu
care o persoanã, numitã concedent, transmite pentru o         sunt interzise prin legi organice speciale.
perioadã determinatã, de cel mult 49 de ani, unei alte per-        (3) Nu pot face obiectul concesiunii bunurile, activitãþile
soane, numitã concesionar, care acþioneazã pe riscul ºi pe      sau serviciile publice în privinþa cãrora nu existã autoritãþi
rãspunderea sa, dreptul ºi obligaþia de exploatare a unui       de reglementare, ale cãror avize sunt obligatorii în ceea ce
bun, a unei activitãþi sau a unui serviciu public, în schimbul    priveºte preþurile sau tarifele practicate de concesionari.
unei redevenþe.                              Art. 3. Ñ Guvernul, consiliile judeþene sau locale pot
  Art. 2. Ñ (1) Bunurile proprietate publicã sunt inaliena-     aproba prin hotãrâre concesionarea altor bunuri, activitãþi
bile. În condiþiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor  sau servicii aparþinând proprietãþii private a statului, care nu
autonome ori instituþiilor publice sau pot fi concesionate ori    sunt prevãzute la art. 2.
închiriate.                                Art. 4. Ñ (1) Redevenþa obþinutã prin concesionare se
  (2) Pot face obiectul unei concesiuni bunurile, activitãþile   face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupã
sau serviciile publice din urmãtoarele domenii:            caz.
  a) transporturile publice;                      (2) Modul de calcul ºi modul de platã a redevenþei se
  b) autostrãzile, podurile ºi tunelurile rutiere cu taxã de    stabilesc de cãtre ministerele de resort ori de cãtre autori-
trecere;                               tãþile administraþiei publice locale, dupã caz.
  c) infrastructurile rutiere, feroviare, portuare ºi aeroportu-    Art. 5. Ñ (1) Au calitatea de concedent, în numele sta-
are civile;                              tului, judeþului, oraºului sau comunei:
  d) construcþia de hidrocentrale noi ºi exploatarea aces-       a) ministerele sau alte organe de specialitate ale admi-
tora, inclusiv a celor aflate în conservare;             nistraþiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publicã
  e) serviciile poºtale;                      sau privatã a statului ori pentru activitãþile ºi serviciile
  f) spectrul de frecvenþe ºi reþelele de transport ºi de      publice de interes naþional;
distribuþie pentru telecomunicaþii;                    b) consiliile judeþene, consiliile locale sau instituþiile
  g) activitãþile economice legate de cursurile de ape       publice de interes local, pentru bunurile proprietate publicã
naturale ºi artificiale, lucrãrile de gospodãrire a apelor afe-    ori privatã a judeþului, oraºului sau comunei ori pentru acti-
rente acestora, staþiile ºi instalaþiile de mãsurãtori hidrolo-    vitãþile ºi serviciile publice de interes local.
gice, meteorologice ºi de calitate a apelor ºi amenajãrile        (2) Calitatea de concesionar o poate avea orice per-
piscicole;                              soanã fizicã sau persoanã juridicã de drept privat, românã
  h) terenurile proprietate publicã, plajele, cheiurile ºi     ori strãinã.
zonele libere;
                                               CAPITOLUL II
  i) reþelele de transport ºi de distribuþie a energiei elec-
trice ºi termice;                                     Iniþierea concesionãrii
  j) reþelele de transport prin conducte ºi de distribuþie a      Art. 6. Ñ Iniþiativa concesionãrii o poate avea conce-
petrolului ºi gazelor combustibile;                  dentul sau orice investitor interesat.
  k) reþelele de transport ºi de distribuþie publicã a apei      Art. 7. Ñ Iniþierea concesionãrii are la bazã un studiu
potabile;                               de oportunitate, efectuat, în prealabil, de cãtre concedent,
  l) exploatarea zãcãmintelor minerale ºi a substanþelor      care va cuprinde, în principal, urmãtoarele elemente:
solide ºi fluide;                            a) descrierea bunului, a activitãþii sau a serviciului public
  m) exploatarea surselor termale;                 care urmeazã sã fie concesionat;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998                      3

  b) motivele de ordin economic, financiar, social ºi de       (3) Conþinutul-cadru al documentaþiei menþionate la
mediu, care justificã acordarea concesiunii;            alin. (1) va face obiectul unor norme metodologice care vor
  c) investiþiile necesare pentru modernizare sau extindere;   fi aprobate de Guvern.
  d) nivelul minim al redevenþei;
                                    A. Procedura concesionãrii prin licitaþie publicã des-
  e) modalitatea de acordare a concesiunii avutã în
                                  chisã
vedere; dacã se recurge la procedura licitaþiei publice des-
                                     Art. 13. Ñ În cazul procedurii licitaþiei publice deschise,
chise cu preselecþie sau la procedura de negociere directã,
                                  concedentul are obligaþia sã publice în Monitorul Oficial al
trebuie motivatã aceastã opþiune;
                                  României, Partea a IV-a, într-un cotidian de circulaþie naþio-
  f) durata estimatã a concesiunii;
                                  nalã ºi într-unul de circulaþie localã anunþul licitaþiei publice
  g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de
                                  deschise, care va conþine în mod obligatoriu:
concesionare;
                                     a) denumirea ºi sediul concedentului;
  h) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru
                                     b) obiectul ºi durata concesiunii;
Probleme Speciale ºi al Statului Major General privind
                                     c) locul unde poate fi studiatã documentaþia menþionatã
încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului
                                  la art. 12 alin. (1);
naþional de apãrare, dupã caz.
                                     d) actele doveditoare privind calitãþile ºi capacitãþile
  Art. 8. Ñ Concesionarea unor bunuri proprietate publicã
                                  cerute ofertanþilor;
ori privatã a statului, a unor activitãþi sau a unor servicii
                                     e) data ºi locul de primire a ofertelor;
publice se aprobã pe baza caietului de sarcini al concesiu-
                                     f) durata în care ofertanþii rãmân angajaþi prin termenii
nii, prin hotãrâre a Guvernului, a consiliului judeþean, orãºe-
                                  ofertelor lor;
nesc sau comunal, dupã caz.
                                     g) data, ora ºi locul de deschidere a ofertelor.
  Art. 9. Ñ (1) La primirea propunerii de concesionare,
                                     Art. 14. Ñ Termenul de primire a ofertelor nu poate fi
formulatã de un investitor interesat, concedentul este obli-
                                  mai mic de 20 de zile calendaristice ºi nu poate depãºi
gat sã procedeze la întocmirea studiului de oportunitate
                                  60 de zile calendaristice, începând cu data publicãrii anun-
într-un termen de 30 de zile, în cazul în care pãrþile nu
                                  þului licitaþiei publice deschise.
convin asupra unui alt termen, în scopul luãrii unei decizii       Art. 15. Ñ (1) Ofertanþii transmit ofertele lor în douã
privind concesionarea.                       plicuri sigilate, unul exterior ºi unul interior, care vor fi înre-
  (2) În cazul în care concedentul ºi concesionarul convin    gistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, þinut
ca studiul de oportunitate sã fie redactat de o firmã de      de concedent la sediul sãu.
consultanþã independentã, costul acestuia va fi suportat de       (2) Pe plicul exterior se va indica licitaþia publicã des-
cãtre concesionar.                         chisã pentru care este depusã oferta. Plicul exterior va tre-
            CAPITOLUL III                bui sã conþinã:
                                     a) o fiºã cu informaþii privind ofertantul ºi o declaraþie
        Procedurile de concesionare
                                  de participare, semnatã de ofertant, fãrã îngroºãri, ºtersãturi
  Art. 10. Ñ Concesionarea unui bun, a unei activitãþi sau    sau modificãri;
a unui serviciu public se realizeazã prin licitaþie publicã sau     b) acte doveditoare privind calitãþile ºi capacitãþile ofer-
prin negociere directã, conform prevederilor prezentei legi.    tanþilor, conform solicitãrilor concedentului, precum ºi garan-
            Secþiunea 1                 þia de participare la licitaþia publicã deschisã.
     Procedura concesionãrii prin licitaþie publicã         (3) Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea
                                  ofertantului, precum ºi domiciliul sau sediul social al aces-
  Art. 11. Ñ (1) Licitaþia publicã poate fi deschisã sau     tuia, dupã caz. Acest plic va conþine oferta propriu-zisã.
deschisã cu preselecþie.                         (4) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare
  (2) Licitaþia publicã deschisã este licitaþia prin care orice  în ziua fixatã pentru deschiderea lor.
persoanã fizicã sau persoanã juridicã de drept privat,          Art. 16. Ñ (1) Comisia de evaluare va fi alcãtuitã dupã
românã sau strãinã, poate prezenta o ofertã.            cum urmeazã:
  (3) Licitaþia publicã deschisã cu preselecþie este licitaþia     a) în cazul în care concedentul este unul dintre ministe-
prin care persoanele fizice sau persoanele juridice de drept    rele prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a), din reprezentanþi ai
privat, române sau strãine, pe care concedentul le selec-      ministerelor respective ºi ai Ministerului Finanþelor, numiþi în
þioneazã pe baza unor criterii elaborate în prealabil, au      acest scop;
dreptul sã prezinte oferte.                       b) în cazul în care concedentul este un organ de spe-
  Art. 12. Ñ (1) În cazul procedurii licitaþiei publice, con-   cialitate prevãzut la art. 5 alin. (1) lit. a), din reprezentanþi
cedentul are obligaþia sã elaboreze caietul de sarcini al      ai acestuia ºi ai Ministerului Finanþelor, numiþi în acest
concesiunii ºi instrucþiunile privind organizarea ºi desfãºura-   scop;
rea procedurii de concesionare.                     c) în cazul în care concedentul este unul dintre consiliile
  (2) Caietul de sarcini va cuprinde, în mod obligatoriu,     judeþene sau consiliile locale prevãzute la art. 5 alin. (1)
condiþiile de exploatare a concesiunii, investiþiile care      lit. b), din reprezentanþi ai consiliului judeþean sau ai consi-
urmeazã sã fie realizate de cãtre concesionar, clauzele       liului local ºi ai direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi
financiare ºi de asigurãri, regimul bunurilor utilizate de con-   controlului financiar de stat judeþene sau a municipiului
cesionar ºi obligaþiile care îi revin privind protecþia mediului.  Bucureºti, numiþi în acest scop;
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998

  d) în cazul în care concedentul este una dintre instituþi-       (3) Dacã nici cea de-a doua licitaþie nu a condus la
ile prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. b), din reprezentanþi ai    desemnarea unui câºtigãtor, aceasta se va consemna
instituþiilor publice respective, ai consiliului judeþean sau ai    într-un proces-verbal care va sta la baza deciziei de
consiliului local ºi ai direcþiilor generale ale finanþelor      recurgere la procedura de negociere directã.
publice ºi controlului financiar de stat judeþene sau a muni-       (4) Condiþiile concesionãrii prin negociere directã nu pot
cipiului Bucureºti, numiþi în acest scop.               fi inferioare celei mai bune oferte respinse de licitaþia
  (2) În cazul în care bunul, activitatea sau serviciul supus    publicã deschisã.
concesionãrii declanºeazã procedurile de mediu, potrivit          Art. 20. Ñ (1) Raportul întocmit de cãtre comisia de
legislaþiei în vigoare, comisia de evaluare va include în       evaluare ºi ofertele prezentate sunt transmise de îndatã
componenþa sa ºi un reprezentant al autoritãþii competente       concedentului.
pentru protecþia mediului.                         (2) Dupã primirea raportului comisiei de evaluare, con-
  (3) Componenþa comisiei de evaluare se stabileºte prin       cedentul procedeazã, în termen de 5 zile calendaristice, la
decizia concedentului. Totodatã, concedentul desemneazã        informarea ofertantului câºtigãtor despre alegerea sa ºi la
                                    anunþarea celorlalþi ofertanþi despre respingerea ofertelor lor.
preºedintele comisiei de evaluare care, la rândul sãu,
                                    La solicitarea în scris a ofertanþilor respinºi, în termen de
desemneazã secretarul comisiei, însãrcinat cu redactarea
                                    10 zile calendaristice de la primirea comunicãrii de respin-
procesului-verbal.
                                    gere a ofertelor lor, concedentul va transmite o copie de
  (4) La ºedinþele comisiei de evaluare preºedintele aces-
                                    pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.
teia poate invita personalitãþi recunoscute pentru experienþa
                                      Art. 21. Ñ (1) Ofertanþii pot face contestaþii privind
ºi competenþa lor în materia ce face obiectul licitaþiei
                                    modul în care au fost respectate dispoziþiile legale care
publice deschise. Aceste personalitãþi beneficiazã de un vot
                                    reglementeazã procedura concesionãrii prin licitaþie publicã
consultativ.
                                    deschisã.
  Art. 17. Ñ (1) ªedinþa de deschidere a plicurilor este         (2) Termenul de comunicare, de depunere a contestaþi-
publicã.                                ilor, autoritãþile competente sã le soluþioneze ºi procedura
  (2) Dupã deschiderea plicurilor exterioare, comisia de       de lucru a acestora se stabilesc prin norme metodologice
evaluare eliminã ofertele care nu conþin totalitatea docu-       de organizare ºi desfãºurare a procedurii de concesionare.
mentelor ºi datelor cerute la art. 15 sau de instrucþiunile
privind organizarea ºi desfãºurarea procedurii de concesio-        B. Procedura concesionãrii prin licitaþie publicã des-
nare ºi întocmeºte un proces-verbal, în care se va men-        chisã cu preselecþie
þiona rezultatul deschiderii plicurilor respective.            Art. 22. Ñ (1) În cazul procedurii licitaþiei publice des-
  (3) Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor reþinute    chise cu preselecþie, concedentul are obligaþia sã elaboreze
se face numai dupã semnarea procesului-verbal de cãtre         un anunþ de primire de candidaturi, în care va menþiona:
toþi membrii comisiei de evaluare ºi de cãtre ofertanþi.          a) obiectul concesiunii;
  Art. 18. Ñ (1) Comisia de evaluare analizeazã ofertele         b) obiectivele pe care ºi le propune concedentul;
din plicurile interioare ºi poate, atunci când considerã nece-       c) actele doveditoare privind calitãþile ºi capacitãþile soli-
sar, sã cearã ofertanþilor precizãri cu privire la conþinutul     citate candidaþilor;
                                      d) termenul de primire a candidaturilor;
ofertei lor.
                                      e) criteriile de selecþie a candidaþilor.
  (2) Comisia de evaluare alege oferta pe care o consi-
                                      (2) Anunþul de primire de candidaturi este publicat în
derã cea mai bunã din punct de vedere al satisfacerii cri-
                                    aceleaºi condiþii ca ºi cele prevãzute la art. 13, iar terme-
teriilor de selecþie enunþate în instrucþiunile privind
                                    nul de primire a candidaturilor este acelaºi cu cel prevãzut
organizarea ºi desfãºurarea procedurii de concesionare.
                                    la art. 14.
Aceste criterii au în vedere eficienþa economicã, suma
                                      Art. 23. Ñ (1) Candidaturile sunt înaintate, în plicuri
investiþiilor propuse, preþul prestaþiilor, costul lor de utilizare,
                                    sigilate, comisiei de evaluare, instituitã conform art. 16.
valoarea lor tehnicã, modul de rezolvare a obligaþiilor pri-
                                      (2) Comisia de evaluare analizeazã documentele pre-
vind protecþia mediului ºi a problemelor sociale, garanþiile      zentate ºi întocmeºte lista candidaþilor admiºi la prezenta-
profesionale ºi financiare propuse de cãtre fiecare ofertant      rea unei oferte, þinând seama de criteriile de selecþie
ºi termenele de realizare a lucrãrilor de investiþii.         precizate în anunþul de primire de candidaturi.
  Art. 19. Ñ (1) Pe baza evaluãrii ofertelor comisia de         Art. 24. Ñ Concedentul informeazã, în termen de 5 zile
evaluare întocmeºte un raport care cuprinde descrierea pro-      calendaristice, candidaþii respinºi despre neacceptarea can-
cedurii de concesionare ºi operaþiunile de evaluare, ele-       didaturii lor. La solicitarea în scris a candidaþilor respinºi,
mentele esenþiale ale ofertelor depuse ºi motivele alegerii      în termen de 10 zile calendaristice de la primirea comuni-
ofertantului câºtigãtor sau, în cazul în care nu a fost        cãrii de respingere a candidaturilor, concendentul le va
desemnat câºtigãtor nici un ofertant, cauzele respingerii.       transmite o copie de pe procesul-verbal.
  (2) În cazul în care licitaþia publicã deschisã nu a con-       Art. 25. Ñ (1) Concedentul informeazã candidaþii ale
dus la desemnarea unui câºtigãtor, se va consemna           cãror candidaturi au fost selectate despre perioada ºi locul
aceastã situaþie într-un proces-verbal, iar în termen de        unde aceºtia pot studia dosarul de prezentare a concesio-
45 de zile se va organiza o nouã licitaþie.              nãrii.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998                     5

  (2) Începând cu data stabilitã potrivit criteriilor prevãzute  lui de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au
la alin. (1), candidaþii dispun de un termen, care nu poate     fãcut obiectul concesiunii, precum ºi cele care au rezultat
fi mai mic de 20 de zile calendaristice ºi nu poate depãºi     în urma investiþiilor impuse prin caietul de sarcini;
60 de zile calendaristice, pentru a-ºi prezenta ofertele.        b) bunurile de preluare care, la expirarea contractului de
  (3) Dupã depunerea ofertelor, procedura licitaþiei publice   concesiune, pot reveni concedentului, în mãsura în care
deschise cu preselecþie se desfãºoarã conform prevederilor     acesta din urmã îºi manifestã intenþia de a prelua bunurile
art. 15 ºi ale art. 17Ñ21.                     respective în schimbul plãþii unei compensaþii egale cu
                                  valoarea contabilã actualizatã, conform dispoziþiilor caietului
           Secþiunea a 2-a
                                  de sarcini. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparþi-
    Procedura concesionãrii prin negociere directã
                                  nut concesionarului ºi au fost utilizate de cãtre acesta pe
  Art. 26. Ñ (1) Procedura de negociere directã este apli-    durata concesiunii;
cabilã în cazul în care licitaþia publicã nu a condus la        c) bunurile proprii care, la expirarea contractului de con-
desemnarea unui câºtigãtor.                     cesiune, rãmân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri
  (2) În urma procedurii de negociere directã, concedentul    proprii bunurile care au aparþinut concesionarului ºi au fost
atribuie concesiunea persoanei fizice sau persoanei juridice    folosite de cãtre acesta pe durata concesiunii, cu excepþia
de drept privat, române ori strãine, pe care o alege.        celor prevãzute la lit. b).
  Art. 27. Ñ (1) Concedentul are obligaþia sã publice în       (3) În contractul de concesiune se va menþiona repartiþia
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian   acestor bunuri la încetarea, din orice cauzã, a concesiunii.
de circulaþie naþionalã ºi într-unul de circulaþie localã inten-    Art. 30. Ñ (1) Contractul de concesiune va fi încheiat în
þia de a recurge la procedura de negociere directã.         conformitate cu legea românã, indiferent de naþionalitatea
  (2) Anunþul, publicat conform prevederilor alin. (1), tre-   sau de cetãþenia concesionarului, pentru o duratã care nu
buie sã precizeze:                         va putea depãºi 49 de ani, începând de la data semnãrii
  a) denumirea ºi sediul concedentului;              lui. Durata concesiunii se stabileºte în funcþie de perioada
  b) obiectul concesiunii;                    de amortizare a investiþiilor ce urmeazã sã fie realizate de
  c) modalitatea prin care concedentul organizeazã des-      cãtre concesionar.
fãºurarea negocierilor.                         (2) Pentru soluþionarea eventualelor litigii, pãrþile pot
                                  stipula în contract clauza compromisorie.
            CAPITOLUL IV                  (3) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o
    Dispoziþii privind contractul de concesiune         perioadã egalã cu cel mult jumãtate din durata sa iniþialã,
                                  prin simplul acord de voinþã al pãrþilor.
  Art. 28. Ñ (1) Contractul de concesiune se încheie în
                                    Art. 31. Ñ (1) Concedentul poate modifica unilateral
termen de 30 de zile de la data la care concedentul a
                                  partea reglementarã a contractului de concesiune, cu notifi-
informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, dacã prin
                                  carea prealabilã a concesionarului, din motive excepþionale
caietul de sarcini nu s-a stabilit altfel.
                                  legate de interesul naþional sau local, dupã caz.
  (2) Nerespectarea termenului prevãzut la alin. (1) poate
                                    (2) În cazul în care modificarea unilateralã a contractului
atrage plata de daune interese de cãtre partea în culpã.
                                  îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sã pri-
  (3) Refuzul ofertantului declarat câºtigãtor de a încheia
                                  meascã în mod prompt o despãgubire adecvatã ºi efectivã.
contractul de concesiune atrage dupã sine pierderea garan-
                                  În caz de dezacord între concedent ºi concesionar cu pri-
þiei depuse pentru participare ºi, dacã este cazul, plata de
                                  vire la suma despãgubirii, aceasta va fi stabilitã de cãtre
daune interese.                           instanþa judecãtoreascã competentã. Acest dezacord nu
  (4) Contractul de concesiune va cuprinde clauzele pre-     poate, în nici un caz, sã permitã concesionarului sã se
vãzute în caietul de sarcini ºi clauzele convenite de pãrþile    sustragã obligaþiilor sale contractuale.
contractante, în completarea celor din caietul de sarcini ºi      Art. 32. Ñ Relaþiile contractuale dintre concedent ºi con-
fãrã a contraveni obiectivelor concesiunii prevãzute în caie-    cesionar se bazeazã pe principiul echilibrului financiar al
tul de sarcini.                           concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalitãþi
  (5) La încheierea contractului de concesiune pãrþile vor    între avantajele care îi sunt acordate concesionarului ºi
conveni asupra cazurilor de încetare a contractului. În con-    sarcinile care îi sunt impuse. În consecinþã, concesionarul
tract pãrþile vor putea înscrie clauze specifice referitoare la   nu va fi obligat sã suporte creºterea sarcinilor legate de
rezilierea unilateralã sau la rãscumpãrare.             execuþia obligaþiilor sale, în cazul în care aceastã creºtere
  (6) În toate cazurile contractul de concesiune va men-     rezultã în urma:
þiona interdicþia pentru concesionar de a subconcesiona, în       a) unei acþiuni sau unei mãsuri dispuse de o autoritate
tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii.     publicã;
  (7) Contractul de concesiune va cuprinde ºi clauze con-       b) unui caz de forþã majorã sau unui caz fortuit.
tractuale referitoare la împãrþirea responsabilitãþilor de       Art. 33. Ñ (1) Concesionarul îºi executã obligaþiile potri-
mediu între concedent ºi concesionar.                vit termenilor ºi condiþiilor prevãzute în contractul de con-
  Art. 29. Ñ (1) La expirarea termenului de concesiune      cesiune ºi în acord cu normele legale specifice domeniului
concesionarul este obligat sã restituie, în deplinã proprie-    de activitate respectiv, elaborate de instituþiile legal abilitate
tate, liber de orice sarcinã, bunul concesionat, inclusiv      în acest scop.
investiþiile realizate.                         (2) Concedentul are dreptul sã verifice, în perioada
  (2) În contractul de concesiune trebuie precizate, în mod    derulãrii contractului de concesiune, modul în care se res-
distinct, categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de conce-    pectã condiþiile ºi clauzele acestuia de cãtre concesionar.
sionar în derularea concesiunii, respectiv:               Art. 34. Ñ (1) Concesionarul are obligaþia ca, în termen
  a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit ºi    de 90 de zile de la data semnãrii contractului de
libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractu-   concesiune, sã depunã, cu titlu de garanþie, o sumã fixã
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998

reprezentând o cotã-parte din suma obligaþiei de platã cãtre       c) substituirea de cãtre membrii comisiei de evaluare,
concedent, stabilitã de acesta ºi datoratã pentru primul an      precum ºi de cãtre angajaþii concedentului a documentelor
de activitate. Dacã este necesar, din aceastã sumã vor fi       incluse în ofertele iniþiale cu alte documente;
prelevate penalitãþile ºi sumele datorate concedentului de        d) divulgarea oricãrei informaþii nedestinate publicãrii, de
cãtre concesionar, în baza contractului de concesiune.        cãtre angajaþii concedentului, precum ºi de orice persoanã
  (2) Concesionarul poate constitui drept garanþie ºi titluri    implicatã în procesul de instituire a unei concesiuni.
de credit, asupra cãrora se va institui gajul, cu acordul         (2) Contravenþiile prevãzute la alin. (1) se sancþioneazã
concedentului. Se va constitui o garanþie similarã, în funcþie    dupã cum urmeazã:
de necesitatea acoperirii costurilor viitoare, pentru îndeplini-     a) cele prevãzute la lit. a), cu amendã de la 5.000.000
rea obligaþiilor privind protecþia mediului, care pot apãrea     lei la 25.000.000 lei;
pe parcursul derulãrii concesiunii.                    b) cele prevãzute la lit. b), cu amendã de la 2.000.000
  Art. 35. Ñ Încetarea contractului de concesiune poate       lei la 10.000.000 lei;
avea loc în urmãtoarele situaþii:                     c) cele prevãzute la lit. c) ºi d), cu amendã de la
  a) la expirarea duratei stabilite în contractul de conce-     10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
siune;                                  (3) Cuantumul amenzilor poate fi majorat, în funcþie de
  b) în cazul în care interesul naþional sau local o         rata inflaþiei, prin hotãrâre a Guvernului.
impune, prin denunþarea unilateralã de cãtre concedent, cu        (4) Amenzile prevãzute ca sancþiuni pentru sãvârºirea
plata unei despãgubiri juste ºi prealabile în sarcina conce-     contravenþiilor menþionate la alin. (1) pot fi aplicate atât
                                   persoanelor fizice, cât ºi persoanelor juridice.
dentului;
                                     (5) Constatarea contravenþiilor cuprinse în dispoziþiile
  c) în cazul nerespectãrii obligaþiilor contractuale de cãtre
                                   prezentei legi ºi aplicarea sancþiunilor se fac de cãtre per-
concesionar, prin rezilierea unilateralã de cãtre concedent,
                                   soane anume împuternicite de cãtre ministerele de resort.
cu plata unei despãgubiri în sarcina concesionarului;
                                     (6) Dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi
  d) în cazul nerespectãrii obligaþiilor contractuale de cãtre
                                   sancþionarea contravenþiilor se aplicã ºi contravenþiilor pre-
concedent, prin rezilierea unilateralã de cãtre concesionar,     vãzute în prezenta lege.
cu plata de despãgubiri în sarcina concedentului;
  e) la dispariþia, dintr-o cauzã de forþã majorã, a bunului                CAPITOLUL VII
concesionat sau în cazul imposibilitãþii obiective a conce-                 Dispoziþii finale
sionarului de a-l exploata, prin renunþare, fãrã plata unei
                                     Art. 39. Ñ Contractele de concesiune a terenurilor de
despãgubiri.
                                   orice naturã vor fi înregistrate de cãtre concesionar în
             CAPITOLUL V                 registrele de publicitate imobiliarã, în termen de 30 de zile
    Dispoziþii privind exercitarea dreptului de control      calendaristice de la data încheierii lor.
                                     Art. 40. Ñ (1) Bunurile proprietate publicã ori privatã a
  Art. 36. Ñ Ministerele de resort ºi Ministerul Finanþelor     statului, judeþului, oraºului sau comunei, precum ºi activi-
au atribuþii de control asupra concesiunilor de interes naþio-    tãþile ºi serviciile publice de interes naþional sau local se
nal, iar direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului  atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societãþilor
financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti au       comerciale sau companiilor naþionale ori societãþilor naþio-
drept de control asupra concesiunilor de interes local,        nale, înfiinþate prin reorganizarea regiilor autonome care au
urmãrind, în special, respectarea prevederilor referitoare la:    avut în administrare aceste bunuri, activitãþi ori servicii.
  a) hotãrârea de concesionare;                   Contractul de concesiune se încheie cu autoritatea conce-
  b) publicitate;                          dentã competentã pe o duratã care se stabileºte prin hotã-
  c) conþinutul documentaþiei menþionate la art. 12 alin. (1);   râre a Guvernului sau a consiliului judeþean ori local de
  d) componenþa ºi modul de lucru ale comisiei de evalu-      înfiinþare a societãþii comerciale respective.
are a ofertelor;                             (2) Contractele de concesiune încheiate pânã la data
  e) termenele prevãzute de prezenta lege;             intrãrii în vigoare a prezentei legi îºi pãstreazã valabilitatea.
  f) informarea factorilor interesaþi despre acordarea sau       (3) În cazul privatizãrii companiilor naþionale ori a socie-
încetarea concesiunii;                        tãþilor naþionale sau societãþilor comerciale, înfiinþate prin
  g) îndeplinirea obligaþiilor contractuale de cãtre conce-     reorganizarea regiilor autonome care au avut încheiat con-
dent ºi concesionar.                         tract de concesiune în condiþiile alin. (1), concedentul poate
                                   cere renegocierea acestuia.
             CAPITOLUL VI                   Art. 41. Ñ În termen de 60 de zile de la data publicãrii
              Sancþiuni                 prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Consiliul
  Art. 37. Ñ Nerespectarea de cãtre pãrþile contractante      pentru Reformã elaboreazã ºi propune spre aprobare
a obligaþiilor cuprinse în contractul de concesiune atrage      Guvernului norme metodologice-cadru în aplicarea prezentei
rãspunderea contractualã a pãrþii în culpã.              legi.
  Art. 38. Ñ (1) Constituie contravenþii la dispoziþiile pre-      Art. 42. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare în termen
zentei legi, dacã nu au fost sãvârºite în astfel de condiþii     de 60 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al
încât sã fie considerate, potrivit legii penale, infracþiuni,     României.
urmãtoarele fapte:                            (2) Pe aceeaºi datã se abrogã:
  a) nerespectarea dispoziþiilor privind publicitatea, prevã-      a) art. 25Ñ29 din Legea nr. 15/1990 privind reorganiza-
zute la art. 13, art. 22 alin. (2) ºi art. 27 alin. (1);       rea unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi socie-
  b) nerespectarea termenelor prevãzute la art. 9, art. 14,     tãþi comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României,
art. 20 alin. (2), art. 24, art. 25 alin. (2), art. 34 alin. (1) ºi  Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificãrile ºi com-
art. 39;                               pletãrile ulterioare;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998                   7

  b) art. 1Ñ17, art. 25 ºi anexele nr. 1Ñ5 din           publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Hotãrârea Guvernului nr. 1.228/1990 pentru aprobarea         nr. 140 din 12 decembrie 1990, cu modificãrile ºi com-
Metodologiei concesionãrii, închirierii ºi locaþiei gestiunii,    pletãrile ulterioare.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 28 octombrie 1998, cu respecta-
rea prevederilor art. 74 alin. (1) ºi ale art. 76 alin. (2) din Constituþia României.
     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,                    p. PREªEDINTELE SENATULUI,
           ANDREI CHILIMAN                            ULM SPINEANU

    Bucureºti, 25 noiembrie 1998.
    Nr. 219.

                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                        DECRET
              pentru promulgarea Legii privind regimul concesiunilor
              În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
            României,
               Preºedintele României    d e c r e t e a z ã :
              Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind regimul concesiunilor ºi se
            dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU

               Bucureºti, 24 noiembrie 1998.
               Nr. 405.
                                 «

                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                 SENATUL

                         LEGE
  privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut
       dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
      destinat finanþãrii Proiectului privind reforma în domeniul protecþiei copilului,
                 semnat la Washington la 15 iulie 1998

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 63      Washington la 15 iulie 1998, emisã în temeiul art. 1 pct.1
din 21 august 1998 pentru ratificarea Acordului de împru-      lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului
mut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare, destinat finanþãrii Proiectului     de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
privind reforma în domeniul protecþiei copilului, semnat la     României, Partea I, nr. 310 din 26 august 1998.
     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 21 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                           PAULA IVÃNESCU
    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                        p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                        MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Bucureºti, 26 noiembrie 1998.
    Nr. 220.
 8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998

                        PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                         DECRET
             pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
               Guvernului nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului
              de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã
              pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, destinat finanþãrii
             Proiectului privind reforma în domeniul protecþiei copilului,
                  semnat la Washington la 15 iulie 1998
             În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
           României,
              Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
              Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
           Guvernului nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre
           România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, destinat
           finanþãrii Proiectului privind reforma în domeniul protecþiei copilului, semnat la
           Washington la 15 iulie 1998, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial
           al României.
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU

              Bucureºti, 24 noiembrie 1998.
              Nr. 407.
                                «                        PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                  SENATUL

                      LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 107/1998 privind asigurarea unor facilitãþi furnizorilor
           de îngrãºãminte chimice ºi produse de uz fitosanitar

   Parlamentul României adoptã prezenta lege.

  Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului           Ñ Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
nr. 107 din 27 august 1998 privind asigurarea unor facilitãþi      ”(2) În sensul prezentei ordonanþe, producãtori agricoli
                                  sunt: producãtorii agricoli individuali, asociaþiile agricole
furnizorilor de îngrãºãminte chimice ºi produse de uz fito-     familiale, asociaþiile agricole fãrã personalitate juridicã pre-
sanitar, emisã în temeiul art. 1 pct. 2 lit. j) din Legea      vãzute în Legea nr. 36/1991 privind societãþile agricole ºi
nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordo-     alte forme de asociere în agriculturã, arendaºii, societãþile
nanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,        agricole cu personalitate juridicã, societãþile comerciale agri-
                                  cole cu capital privat, societãþile comerciale agricole cu
Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, cu urmãtoarea         capital majoritar sau integral de stat, institutele ºi staþiunile
modificare:                             de cercetare ºi didactice.Ò

     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                    p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                         PAULA IVÃNESCU
 Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                        p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                         DORU IOAN TÃRÃCILÃ

    Bucureºti, 26 noiembrie 1998.
    Nr. 221.
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998          9

            PREªEDINTELE ROMÂNIEI

               DECRET
     privind promulgarea Legii pentru aprobarea
   Ordonanþei Guvernului nr. 107/1998 privind asigurarea
    unor facilitãþi furnizorilor de îngrãºãminte chimice
          ºi produse de uz fitosanitar
  În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
   Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
   Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 107/1998 privind asigurarea unor facilitãþi furnizorilor de
îngrãºãminte chimice ºi produse de uz fitosanitar ºi se dispune publicarea ei
în Monitorul Oficial al României.
             PREªEDINTELE ROMÂNIEI
             EMIL CONSTANTINESCU

   Bucureºti, 24 noiembrie 1998.
   Nr. 408.
                   «
            PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                        SENATUL

              LEGE
   pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 61/1998
     privind finanþarea acþiunilor de consultanþã
    ºi formare profesionalã destinate agricultorilor

   Parlamentul României adoptã prezenta lege.
   Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 61 din 21 august
1998 privind finanþarea acþiunilor de consultanþã ºi formare profesionalã des-
tinate agricultorilor, emisã în temeiul art. 1 pct. 2 lit. a) din Legea
nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998.
  Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 sep-
tembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.

         p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
               PAULA IVÃNESCU
   Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 octombrie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

            p. PREªEDINTELE SENATULUI,
              DORU IOAN TÃRÃCILÃ

   Bucureºti, 26 noiembrie 1998.
   Nr. 222.
10    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998

               PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                 DECRET
        privind promulgarea Legii pentru aprobarea
           Ordonanþei Guvernului nr. 61/1998
         privind finanþarea acþiunilor de consultanþã
        ºi formare profesionalã destinate agricultorilor
     În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
   României,
     Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
      Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
   Guvernului nr. 61/1998 privind finanþarea acþiunilor de consultanþã ºi formare
   profesionalã destinate agricultorilor ºi se dispune publicarea ei în Monitorul
   Oficial al României.
                PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                EMIL CONSTANTINESCU


     Bucureºti, 24 noiembrie 1998.
     Nr. 409.
                      «
               PARLAMENTUL ROMÂNIEI
   CAMERA DEPUTAÞILOR                        SENATUL

                  LEGE
      privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 64/1998
       pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut
       dintre România ºi Fondul de Dezvoltare Socialã
      al Consiliului Europei, semnat la Paris la 4 iunie 1998

     Parlamentul României adoptã prezenta lege.
      Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 64 din 21 august
   1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România ºi
   Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, semnat la Paris la
   4 iunie 1998, emisã în temeiul art. 1 pct. 1 lit. c) din Legea nr. 148/1998
   privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
   Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 26 august 1998.
     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 21 sep-
   tembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
   României.

           p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                 PAULA IVÃNESCU
     Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 octombrie 1998, cu
   respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

               p. PREªEDINTELE SENATULUI,
               MIRCEA IONESCU-QUINTUS


     Bucureºti, 26 noiembrie 1998.
     Nr. 223.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998                    11

                        PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                         DECRET
                 pentru promulgarea Legii privind aprobarea
               Ordonanþei Guvernului nr. 64/1998 pentru ratificarea
                 Acordului-cadru de împrumut dintre România
              ºi Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei,
                    semnat la Paris la 4 iunie 1998
              În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
            României,
               Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
              Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
            Guvernului nr. 64/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre
            România ºi Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, semnat la
            Paris la 4 iunie 1998, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
            României.
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU

               Bucureºti, 24 noiembrie 1998.
               Nr. 410.
                                 «
                        PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                  SENATUL

                         LEGE
      pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea taxei
     pentru eliberarea autorizaþiei de înfiinþare ºi funcþionare a magazinelor ”duty-freeÒ
                    ºi ”duty-free diplomaticÒ

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

  Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 62         3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
din 21 august 1998, privind instituirea taxei pentru elibera-      ”Art. 2. Ñ Plata integralã a taxei se efectueazã, de
rea autorizaþiei de înfiinþare ºi funcþionare a magazinelor     cãtre societãþile comerciale, în lei. Valoarea în lei a taxei
”duty-freeÒ ºi ”duty-free diplomaticÒ, emisã în temeiul art. 1    se determinã prin transformarea sumei în dolari S.U.A. la
pct. 4 lit. h) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea       cursul de schimb stabilit ºi comunicat de Banca Naþionalã
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul      a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se
Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998,      utilizeazã, pe toatã durata sãptãmânii urmãtoare, pentru
cu urmãtoarele modificãri:                      taxele plãtite în cursul acelei sãptãmâni.Ò
                                     4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
  1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
                                     ”Art. 3. Ñ Taxa constituie venit al bugetului de stat ºi
  ”Ordonanþã privind instituirea taxei anuale pentru elibe-     se plãteºte în contul ÇTaxe pentru eliberarea de licenþe ºi
rarea autorizaþiei de funcþionare a magazinelor Çduty-freeÈ     autorizaþii de funcþionareÈ, deschis la unitãþile trezoreriei
ºi Çduty-free diplomaticÈ                      statului. În municipiul Bucureºti, exclusiv sectoarele 1 ºi 3,
                                   unde nu funcþioneazã unitãþi ale trezoreriei statului, taxa se
  2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
                                   plãteºte în contul ÇTaxe pentru eliberarea de licenþe ºi
  ”Art. 1. Ñ Se instituie taxa anualã pentru eliberarea       autorizaþii de funcþionareÈ, deschis pe seama administraþiilor
autorizaþiei de funcþionare a magazinelor Çduty-freeÈ ºi       financiare ale sectoarelor 2, 4, 5 ºi 6 la filialele Bãncii
Çduty-free diplomaticÈ, în valoare de 10.000 dolari S.U.A.Ò     Comerciale Române Ñ S.A.Ò
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998

  5. Articolul 4 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins: Autorizaþia se va elibera numai dupã depunerea la Direcþia
  ”Autorizaþia de funcþionare a magazinelor Çduty-freeÈ ºi Çduty- Generalã a Vãmilor a unei copii de pe documentul vizat de bancã,
free diplomaticÈ are valabilitate un an de la data autorizãrii. prin care se atestã plata taxei instituite prin prezenta ordonanþã.Ò
     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 24 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                      p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                            PAULA IVÃNESCU

    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                         p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                           DORU IOAN TÃRÃCILÃ

    Bucureºti, 25 noiembrie 1998.
    Nr. 224.
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                         DECRET
                 privind promulgarea Legii pentru aprobarea
               Ordonanþei Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea
             taxei pentru eliberarea autorizaþiei de înfiinþare ºi funcþionare
               a magazinelor ”duty-freeÒ ºi ”duty-free diplomaticÒ
              În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
            României,
               Preºedintele României    d e c r e t e a z ã :
               Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
            Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea taxei pentru eliberarea autorizaþiei
            de înfiinþare ºi funcþionare a magazinelor ”duty-freeÒ ºi ”duty-free diplomaticÒ
            ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                          EMIL CONSTANTINESCU

               Bucureºti, 24 noiembrie 1998.
               Nr. 411.


HOTÃRÂRI             ALE      PARLAMENTULUI                     ROMÂNIEI
                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                  SENATUL

                     HOTÃRÂRE
    pentru prorogarea termenului prevãzut în Hotãrârea Parlamentului României nr. 24/1998

    Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Articol unic. Ñ Termenul prevãzut în Hotãrârea         Partea I, nr. 257 din 9 iulie 1998, se prorogã pânã la
Parlamentului României nr. 24/1998 privind mandatul mem-      23 decembrie 1998.
brilor Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a       Termenul prevãzut la alin. 1 se aplicã ºi Comisiei de
României, publicatã în Monitorul Oficial al României,       cenzori.
    Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 26 noiembrie 1998, cu res-
pectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,                   p. PREªEDINTELE SENATULUI,
             VASILE LUPU                           ULM SPINEANU
    Bucureºti, 26 noiembrie 1998.
    Nr. 45.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998                    13

   DECIZII          ALE     CURÞII         CONSTITUÞIONALE
                        CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 127
                           din 13 octombrie 1998

          referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3304 teza a doua
                    din Codul de procedurã civilã

  Lucian Mihai       Ñ  preºedinte             Ministerului Public ºi se exercitã numai prin procurorii con-
  Costicã Bulai      Ñ  judecãtor             stituiþi în parchete.
  Constantin Doldur    Ñ  judecãtor               Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
  G‡bor Kozsok‡r      Ñ  judecãtor             excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 3304
  Ioan Muraru       Ñ  judecãtor             teza a doua din Codul de procedurã civilã nu este înte-
  Nicolae Popa       Ñ  judecãtor             meiatã, textul atacat fiind constituþional.
  Lucian Stângu      Ñ  judecãtor               Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republi-
  Florin Bucur Vasilescu  Ñ  judecãtor             catã, s-au solicitat puncte de vedere preºedinþilor celor
  Romul Petru Vonica    Ñ  judecãtor             douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
  Paula C. Pantea     Ñ  procuror                În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã,
  Mihai Paul Cotta     Ñ  magistrat-asistent         prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã prin
  Pe rol, soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a   Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, precum ºi prin alte
dispoziþiilor art. 3304 teza a doua din Codul de procedurã     decizii, Curtea Constituþionalã a constatat cã dispoziþiile
civilã, ridicatã de Parchetul de pe lângã Curtea Supremã      art. 3304 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale,
de Justiþie în Dosarul nr. 3.642/1996 al Curþii Supreme de     astfel încât excepþia în discuþie ar urma sã fie respinsã.
Justiþie Ñ Secþia civilã.                       Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
  La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, pentru care   comunicat punctele lor de vedere.
procedura de citare este legal îndeplinitã.
  Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul                     C U R T E A,
Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepþiei,    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
deoarece legiuitorul a rezervat numai procurorului general     Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu-
dreptul de a ataca cu recurs în anulare la Curtea Supremã     ziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la
de Justiþie hotãrârile judecãtoreºti irevocabile, pentru consi-  prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine
derentele expres prevãzute în art. 330 din Codul de proce-     urmãtoarele:
durã civilã, astfel cã dispoziþia art. 3304 teza a doua din
                                    În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
acelaºi cod, care substituie procurorului general orice altã
                                  Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
persoanã fizicã sau juridicã, este neconstituþionalã.
                                  soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate invocatã.
             C U R T E A,                  Potrivit prevederilor art. 3304 din Codul de procedurã
                                  civilã, ”pânã la închiderea dezbaterilor, procurorul general
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
                                  îºi poate retrage motivat recursul în anulare. În acest caz,
urmãtoarele:
                                  pãrþile în proces pot cere continuarea judecãþiiÒ.
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
                                    Împotriva acestui text s-a invocat de mai multe ori
Încheierea din 5 iunie 1998, a sesizat Curtea
                                  excepþia de neconstituþionalitate, Curtea pronunþându-se,
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
                                  pentru prima oarã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
art. 3304 teza a doua din Codul de procedurã civilã, ridi-
catã de Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie.     publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255
   În motivarea excepþiei se apreciazã cã dispoziþiile      din 22 octombrie 1996, în sensul cã dispoziþiile sale sunt
art. 3304 teza a doua din Codul de procedurã civilã con-      constituþionale. S-a reþinut, în considerente, cã ”art. 3304
travin prevederilor art. 128 ºi 130 din Constituþie. Se sus-    teza a doua din Codul de procedurã civilã aratã condiþiile
þine cã, din moment ce declararea recursului în anulare      în care procurorul general îºi poate retrage recursul în
constituie o prerogativã a procurorului general, este firesc    anulare ºi consacrã, totodatã, dreptul pãrþilor din proces
ca retragerea acestei cãi de atac de cãtre iniþiatorul ei,     de a stãrui pentru continuarea judecãþii. Or, prin aceste
conform art. 3304 teza a doua din Codul de procedurã        prevederi nu poate fi pusã în discuþie nici o situaþie con-
civilã, sã reprezinte un exerciþiu al aceloraºi atribuþii, la   flictualã cu dispoziþiile ConstituþieiÒ.
îndemâna aceluiaºi subiect calificat, cu efect de stingere a      Ulterior a mai fost invocatã excepþia de neconstituþiona-
litigiului respectiv. Prevederea atacatã este neconstituþionalã,  litate a aceluiaºi text ºi în alte cauze, însã Curtea
deoarece transferã în competenþa pãrþilor litigante atribuþii   Constituþionalã a menþinut, prin deciziile pronunþate, soluþia
care, potrivit art. 130 din Constituþie, aparþin exclusiv     de constituþionalitate.
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998

  Cu privire la dispoziþiile art. 3304 teza a doua din Codul  o cauzã a intereselor private, pãrþile îºi apãrã, în primul
de procedurã civilã, se constatã cã nu contravin prevederi-    rând, ele drepturile, iar instanþa, aplicând legea, vegheazã
lor art. 128 din Constituþie. Dispoziþia constituþionalã nu    la apãrarea ordinii de drept. În aceste condiþii, nu se poate
este încãlcatã prin faptul cã o cale de atac care se poate    susþine cã apãrarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor, pre-
exercita numai de cãtre procurorul general este continuatã,    cum ºi a ordinii de drept, constituie atributul exclusiv al
în caz de renunþare a acestuia, la cererea uneia dintre      Ministerului Public.
pãrþi, deoarece este în sarcina legiuitorului sã stabileascã     În concluzie, posibilitatea pãrþii de a cere continuarea
condiþiile de exercitare a cãilor de atac. Nu este deci vorba   judecãrii recursului în anulare, în cazul în care procurorul
de o problemã de constituþionalitate, ci de o opþiune legis-   general l-a retras, nu contravine nici unei prevederi consti-
lativã care nu poate fi cenzuratã de cãtre Curtea         tuþionale.
Constituþionalã.                           Asupra dispoziþiilor criticate, Curtea Constituþionalã s-a
  Cât priveºte încãlcarea dispoziþiilor art. 130 din      mai pronunþat ºi prin deciziile nr. 67 ºi 68 din 16 aprilie
Constituþie, este de observat cã autorul excepþiei considerã   1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
cã textul de lege criticat transferã în competenþa pãrþilor din  nr. 195 din 26 mai 1998, constatând constituþionalitatea
proces atribuþii care, potrivit dispoziþiilor constituþionale,  acestora.
reprezintã atributul exclusiv al Ministerului Public.         Motivele invocate în susþinerea excepþiei nu sunt de
  Acest text constituþional reglementeazã participarea     naturã sã facã necesarã reconsiderarea jurisprudenþei Curþii,
Ministerului Public la activitatea judiciarã în general, fãrã a  urmând ca excepþia privind dispoziþiile art. 3304 teza a
distinge între procesele penale ºi civile. Procesul civil fiind  doua din Codul de procedurã civilã sã fie respinsã.

    Faþã de considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al
art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,

                              CURTEA

                             În numele legii
                              DECIDE:

    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3304 teza a doua din Codul de procedurã civilã,
invocatã de Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie în Dosarul nr. 3.642/1996 al Curþii Supreme de JustiþieÑ
Secþia civilã.
    Definitivã.
    Pronunþatã de ºedinþa publicã din data de 13 octombrie 1998.
     PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
            LUCIAN MIHAI
                                            Magistrat-asistent,
                                            Mihai Paul Cotta                        CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 142
                           din 27 octombrie 1998

          referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3304
                 teza a doua din Codul de procedurã civilã
  Lucian Mihai       Ñ  preºedinte              Pe rol, soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a
  Costicã Bulai      Ñ  judecãtor             dispoziþiilor art. 3304 teza a doua din Codul de procedurã
  Constantin Doldur    Ñ  judecãtor             civilã, ridicatã de Parchetul de pe lângã Curtea Supremã
  G‡bor Kozsok‡r      Ñ  judecãtor             de Justiþie în Dosarul nr. 2.816/1996 al Curþii Supreme de
  Ioan Muraru       Ñ  judecãtor
                                 JustiþieÑSecþia civilã.
  Nicolae Popa       Ñ  judecãtor
                                   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 27 octom-
  Lucian Stângu      Ñ  judecãtor
  Florin Bucur Vasilescu  Ñ  judecãtor             brie 1998, în prezenþa reclamantei-intimate Ionescu
  Romul Petru Vonica    Ñ  judecãtor             Marilena ºi în lipsa pãrþilor intimate Regia Autonomã
  Paula C. Pantea     Ñ  procuror             ”RegocomÒ Piteºti ºi Regionala de Distribuþie a Gazelor
  Mihai Paul Cotta     Ñ  magistrat-asistent        Naturale Piteºti, legal citate.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998                    15

  Cauza fiind în stare de judecatã, se dã cuvântul pãrþii     art. 3304 teza a doua din Codul de procedurã civilã este
prezente, care susþine cã textul atacat este neconstituþional,   nefondatã, invocând în acest sens practica jurisdicþionalã a
deoarece hotãrârile judecãtoreºti prin care i s-a restituit     Curþii Constituþionale. Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi
imobilul naþionalizat sunt legale ºi temeinice.           Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
admitere a excepþiei, motivat de faptul cã legiuitorul a                   C U R T E A,
rezervat numai procurorului general dreptul de a ataca prin     examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
recurs în anulare la Curtea Supremã de Justiþie hotãrârile     Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, concluziile
judecãtoreºti irevocabile, pentru considerentele expres pre-    procurorului, susþinerile pãrþii prezente ºi dispoziþiile legale
vãzute în art. 330 din Codul de procedurã civilã, astfel cã     atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
dispoziþia din art. 3304 teza a doua din acelaºi cod, care     nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
substituie procurorului general orice altã persoanã fizicã sau     Curtea Constituþionalã este competentã sã soluþioneze
juridicã, este neconstituþionalã.                  excepþia de neconstituþionalitate, fiind legal sesizatã, în con-
                                  formitate cu dispoziþiile art. 144 lit. c) din Constituþie ºi ale
             C U R T E A,
                                  art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã.
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã         Potrivit prevederilor art. 3304 din Codul de procedurã
urmãtoarele:                            civilã, ”pânã la închiderea dezbaterilor, procurorul general
  Prin Încheierea din 19 iunie 1998, Curtea Supremã de      îºi poate retrage motivat recursul în anulare. În acest caz,
JustiþieÑSecþia civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu     pãrþile în proces pot cere continuarea judecãþiiÒ. Aceastã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3304 teza  dispoziþie legalã a fost integral atacatã, în repetate rânduri,
a doua din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Parchetul     pe calea excepþiei de neconstituþionalitate.
de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie în Dosarul            Astfel, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, publicatã în
nr. 2.816/1996 aflat pe rolul acelei instanþe.           Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din
  În susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate se aratã    22 octombrie 1996, definitivã prin Decizia nr. 96 din
cã, întrucât declararea recursului în anulare constituie, con-   24 septembrie 1996 publicatã în Monitorul Oficial al
form ”art. 130 din Constituþie, o prerogativã ce aparþine      României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, Curtea
exclusiv procurorului general, ca reprezentant al Ministerului   Constituþionalã a decis cã dispoziþiile art. 3304 din Codul de
Public, apare firesc ca retragerea acestei cãi extraordinare    procedurã civilã sunt constituþionale. În considerentele deci-
de atac de cãtre iniþiatorul ei, conform art. 3304 teza întâi    ziei se reþine cã ”art. 3304 din Codul de procedurã civilã
din Codul de procedurã civilã, sã reprezinte un exerciþiu al    aratã condiþiile în care procurorul general îºi poate retrage
aceleiaºi atribuþii, la îndemâna aceluiaºi subiect calificat, cu  recursul în anulare ºi consacrã, totodatã, dreptul pãrþilor din
efect de stingere a litigiului respectivÒ. De aceea, se apre-    proces de a stãrui pentru continuarea judecãþii. Or, prin
ciazã cã dispoziþiile art. 3304 teza a doua din Codul de      aceste prevederi nu poate fi pusã în discuþie nici o situaþie
procedurã civilã, care permit pãrþilor din proces sã cearã     conflictualã cu dispoziþiile ConstituþieiÒ.
continuarea judecãþii unei cãi de atac ”pe care nu sunt abi-      Aceeaºi soluþie a constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 3304
litate sã o declanºeze, apar ca neconstituþionale, întrucât     din Codul de procedurã civilã a fost pronunþatã în mod
transferã în competenþa pãrþilor litigante atribuþii care, potri-  constant în practica jurisdicþionalã a Curþii.
vit art. 130 din Constituþie, aparþin exclusiv Ministerului       Ulterior, fiind sesizatã cu excepþia de neconstituþionalitate
Public ºi se exercitã numai prin procurorii constituiþi în par-   a dispoziþiilor cuprinse în teza a doua a art. 330 4 din
cheteÒ. Autorul excepþiei mai susþine cã art. 16 alin. (1) din   Codul de procedurã civilã, Curtea s-a pronunþat în acelaºi
Constituþie nu are în vedere egalitatea de tratament juridic    sens, respingând excepþia. Astfel sunt deciziile nr. 67 ºi 68
a cetãþenilor ”în raport cu autoritãþile publice ºi nici prelua-  din 16 aprilie 1998, publicate în Monitorul Oficial al
rea de cãtre cetãþeni a atribuþiilor ce revin respectivelor     României, Partea I, nr. 195 din 26 mai 1998.
autoritãþiÒ.                              Pentru a se pronunþa aceastã soluþie s-a reþinut cã pre-
  Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei, în conformitate cu    vederile legale care reglementeazã recursul în anulare,
dispoziþiile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republi-   deci ºi cele ale art. 3304 teza a doua din Codul de proce-
catã, instanþa aratã cã aceasta este nefondatã.           durã civilã, sunt elaborate în conformitate cu dispozþiile
  În temeiul dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea      art. 125 ºi 128 din Constituþie.
nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat puncte de vedere        Faptul cã recursul în anulare, care se poate exercita
preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi        numai de procurorul general, este continuat la cererea
Guvernului. În punctul de vedere primit de la Guvern se       uneia dintre pãrþi, în cazul în care procurorul general îl
aratã cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor     retrage, nu încalcã dispoziþiile constituþionale menþionate.
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459/30.XI.1998

Aceasta nu este o problemã de constituþionalitate, ci o               Având în vedere cã în speþã nu au intervenit elemente
chestiune de politicã legislativã a autoritãþii legiuitoare,           noi care se determine reconsiderarea practicii jurisdicþionale
opþiune legislativã care nu poate fi consideratã ca neconsti-          a Curþii, urmeazã ca excepþia de neconstituþionalitate a dis-
tuþionalã, atâta timp cât nu contravine unei prevederi a             poziþiilor art. 3304 teza a doua din Codul de procedurã
Constituþiei.                                  civilã sã fie respinsã.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,

                                   CURTEA

                                  În numele legii
                                   DECIDE:

    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3304 teza a doua din Codul de procedurã civilã, ridi-
catã de Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie în Dosarul nr. 2.816/1996 al Curþii Supreme de JustiþieÑ
Secþia civilã.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 27 octombrie 1998.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
               LUCIAN MIHAI
                                                     Magistrat-asistent,
                                                     Mihai Paul Cotta
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459/30.XI.1998 conþine 16 pagini.               Preþul 1.952 lei    ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:6/20/2012
language:Latin
pages:16