401 by monitorul-oficial

VIEWS: 3 PAGES: 16

									                                   PARTEA         I
Anul X Ñ Nr. 401            LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                            Joi, 22 octombrie 1998


                                     SUMAR
                Nr.                                             Pagina
                       HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                705.   Ñ Hotãrâre privind înfiinþarea Societãþii Naþionale
                     ”RomarmÒ Ñ S.A., a Societãþii Comerciale ”Uzina
                     Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A. ºi a Societãþii Comerciale
                     ”Uzina Mecanicã Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A., prin
                     reorganizarea Regiei Autonome pentru Producþia de
                     Tehnicã Militarã Ñ RATMIL.....................................           1Ð16
                                       «
                Rectificare..............................................................................   16


   HOTÃRÂRI              ALE          GUVERNULUI                           ROMÂNIEI
                               GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
     privind înfiinþarea Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A., a Societãþii Comerciale
”Uzina Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A. ºi a Societãþii Comerciale ”Uzina Mecanicã Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A.,
    prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Producþia de Tehnicã Militarã Ñ RATMIL
    În temeiul prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
    Guvernul României   h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã:                            vigoare ºi cu statutele proprii, prevãzute în anexele nr. 1,
  a) Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A., societate                3 ºi 4.
comercialã pe acþiuni, cu sediul în municipiul Bucureºti,                (2) Capitalul social al societãþilor comerciale este deþinut
Pasajul Victoriei nr. 48Ñ50, sectorul 1;                       în întregime de statul român, în calitate de acþionar unic,
  b) Societatea Comercialã ”Uzina Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A.,             reprezentat de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
cu sediul în satul Mârºa, comuna Avrig, judeþul Sibiu; ºi                Art. 3. Ñ Capitalul social al Societãþii Naþionale
                                           ”RomarmÒ Ñ S.A., inclusiv cel al sucursalelor sale, este de
  c) Societatea Comercialã ”Uzina Mecanicã Râmnicu
                                           360.590.200 mii lei, integral vãrsat.
VâlceaÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea,
                                            Art. 4. Ñ (1) Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A.
Platforma Industrialã Cãzãneºti nr. 1, judeþul Vâlcea, prin             are ca obiect principal de activitate producþia militarã ºi
reorganizarea Regiei Autonome pentru Producþia de                  producþia industrialã civilã, efectuarea de operaþiuni de
Tehnicã Militarã Ñ RATMIL care se desfiinþeazã.                   marketing, comercializarea de produse pentru apãrare ºi
  Art. 2. Ñ (1) Societãþile comerciale înfiinþate potrivit             industriale de uz civil, import-export, prestarea de servicii
art. 1 sunt persoane juridice române, care se organizeazã              specializate, orice alte operaþiuni, în legãturã directã sau
ºi funcþioneazã în conformitate cu dispoziþiile legale în              conexã cu domeniul sãu de activitate, care sã-i asigure
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998

susþinerea ºi dezvoltarea activitãþii de bazã, precum ºi acti-    comerciale cu obiect de activitate similar, împreunã cu per-
vitãþi în domeniul financiar ºi bancar, potrivit legii.       soane fizice ºi/sau juridice, române ºi/sau strãine.
  (2) Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. va realiza          (3) Bunurile proprietate publicã a statului, aflate în patri-
activitãþile prevãzute în obiectul sãu de activitate, în þarã ºi   moniul Regiei Autonome pentru Producþia de Tehnicã
în strãinãtate, în conformitate cu prevederile legale în       Militarã Ñ RATMIL, se atribuie, în condiþiile legii, Societãþii
vigoare.                               Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. ºi nu se includ în capitalul
  Art. 5. Ñ (1) Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A.        social al acesteia, ele urmând regimul juridic prevãzut la
participã în numele statului, ca acþionar unic, la capitalul     art. 135 alin. (3) ºi (5) din Constituþie.
social al urmãtoarelor societãþi comerciale, acestea consti-       Art. 9. Ñ (1) Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. se
tuind filialele sale cu personalitate juridicã:           aflã sub autoritatea Ministerului Industriei ºi Comerþului.
  a) Filiala Ñ Societatea Comercialã ”TohanÒ Ñ S.A., cu         (2) Acþiunile Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. sunt
sediul în oraºul Zãrneºti, Aleea Uzinei nr. 1, judeþul Braºov;    deþinute în totalitate de cãtre stat, care îºi exercitã dreptu-
  b) Filiala Ñ Societatea Comercialã ”CarfilÒ Ñ S.A., cu      rile ºi îºi îndeplineºte obligaþiile, în calitatea sa de acþionar
sediul în municipiul Braºov, Str. Zizinului nr. 119, judeþul     unic, prin Ministerul Industriei ºi Comerþului.
Braºov;                                  Art. 10. Ñ (1) Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A.
  c) Filiala Ñ Societatea Comercialã ”CugirÒ Ñ S.A., cu      este condusã de adunarea generalã a acþionarilor,
sediul în oraºul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, jude-     constituitã din împuterniciþii mandataþi sã reprezinte intere-
þul Alba;                              sele capitalului de stat, ºi administratã de un consiliu de
  d) Filiala Ñ Societatea Comercialã ”PlopeniÒ Ñ S.A., cu     administraþie format din 7 membri.
sediul în oraºul Plopeni, Str. Republicii nr. 1, judeþul         (2) Filialele Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A.,
Prahova;                               Societatea Comercialã ”Uzina Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A. ºi
  e) Filiala Ñ Societatea Comercialã ”MoreniÒ Ñ S.A., cu      Societatea Comercialã ”Uzina Mecanicã Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A.
sediul în oraºul Moreni, str. Teiº nr. 16, judeþul Dâmboviþa.    sunt conduse fiecare de adunarea generalã a acþionarilor ºi
  (2) Relaþiile dintre Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A.    sunt administrate de cãtre un consiliu de administraþie alcã-
ºi filialele sale sunt stabilite prin statutele-anexã la prezenta  tuit din 5 membri.
hotãrâre.                                 (3) Împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capi-
  (3) Filialele ºi sucursalele sunt prevãzute în anexa nr. 2.   talului de stat în adunarea generalã a acþionarilor ºi mem-
  (4) Filialele sunt organizate ca societãþi comerciale pe     brii consiliilor de administraþie ale Societãþii Naþionale
acþiuni, persoane juridice române, în cadrul cãrora se pot      ”RomarmÒ Ñ S.A., Societãþii Comerciale ”Uzina Mecanicã
organiza sedii secundare cu statut de sucursalã, ºi vor       MârºaÒ Ñ S.A., Societãþii Comerciale ”Uzina Mecanicã
încheia bilanþ contabil conform legislaþiei în vigoare, care va   Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A. ºi ale filialelor din componenþã
fi predat Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. pentru        sunt numiþi ºi revocaþi prin ordin al ministrului industriei ºi
întocmirea bilanþului contabil al acesteia.             comerþului.
  (5) Sucursalele nu au personalitate juridicã ºi vor efec-       (4) Conducerea executivã a Societãþii Naþionale
tua operaþiuni contabile pânã la nivelul balanþei de verifi-     ”RomarmÒ Ñ S.A. este asiguratã de cãtre un director
care, în condiþiile Legii contabilitãþii nr. 82/1991, cu       general, numit prin ordin al ministrului industriei ºi comerþu-
modificãrile ulterioare.                       lui, care nu este preºedinte al consiliului de administraþie.
  Art. 6. Ñ Filialele Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A.,       (5) Atribuþiile adunãrii generale a acþionarilor ºi ale con-
prevãzute la art. 5 alin. (1), se organizeazã ºi funcþioneazã    siliilor de administraþie sunt prevãzute în statute.
potrivit dispoziþiilor legale în vigoare ºi statutelor cuprinse în    Art. 11. Ñ Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A.
anexele nr. 1.1Ñ1.5 la prezenta hotãrâre.              poate face propuneri privind desprinderea filialelor, sucursa-
  Art. 7. Ñ Capitalul social iniþial al filialelor Societãþii   lelor sau a unor capacitãþi de producþie civilã din structura sa.
Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A., la data înfiinþãrii, prevãzut în        Art. 12. Ñ Societatea Comercialã ”Uzina Mecanicã
anexã, este repartizat astfel:                    MârºaÒ Ñ S.A. ºi Societatea Comercialã ”Uzina Mecanicã
  a) 116.422.200 mii lei, pentru Filiala Ñ Societatea       Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A. au ca obiect principal de activi-
Comercialã ”TohanÒ Ñ S.A.;                      tate producþia de componente pentru tehnica militarã ºi de
  b) 52.710.600 mii lei, pentru Filiala Ñ Societatea        produse civile.
Comercialã ”CarfilÒ Ñ S.A.;                        Art. 13. Ñ (1) Capitalul social iniþial al societãþilor
  c) 181.000.200 mii lei, pentru Filiala Ñ Societatea       comerciale, la data înfiinþãrii, este integral vãrsat ºi reparti-
Comercialã ”CugirÒ Ñ S.A.;                      zat astfel:
  d) 107.265.100 mii lei, pentru Filiala Ñ Societatea          a) 35.757.700 mii lei, pentru Societatea Comercialã
Comercialã ”PlopeniÒ Ñ S.A.;                     ”Uzina Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A.;
  e) 26.450.400 mii lei, pentru Filiala Ñ Societatea          b) 27.149.700 mii lei, pentru Societatea Comercialã
Comercialã ”MoreniÒ Ñ S.A.                      ”Uzina Mecanicã Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A.
  Art. 8. Ñ (1) Capitalul social al Societãþii Naþionale        (2) Capitalul social al Societãþii Comerciale ”Uzina
”RomarmÒ Ñ S.A., al Societãþii Comerciale ”Uzina           Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A. ºi al Societãþii Comerciale ”Uzina
Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A., al Societãþii Comerciale ”Uzina       Mecanicã Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A se constituie prin
Mecanicã Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A. ºi al filialelor se consti-     preluarea de pãrþi din activul ºi pasivul Regiei Autonome
tuie prin preluarea, pe bazã de protocol încheiat în termen     pentru Producþia de Tehnicã Militarã Ñ RATMIL, care se
de 60 de zile, de pãrþi din activul ºi pasivul Regiei        desfiinþeazã, conform balanþei de verificare contabilã la data
Autonome pentru Producþia de Tehnicã Militarã Ñ RATMIL,       de 30 iunie 1998.
care se desfiinþeazã, pe baza balanþei de verificare conta-        Art. 14. Ñ (1) Predarea-preluarea activului ºi pasivului
bilã la data de 30 iunie 1998.                    între Regia Autonomã pentru Producþia de Tehnicã Militarã Ñ
  (2) Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. ºi cele         RATMIL, pe de o parte, ºi fiecare dintre societãþile comer-
douã societãþi comerciale ”Uzina Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A.       ciale nou-înfiinþate, inclusiv filialele, se va face pe bazã de
ºi ”Uzina Mecanicã Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A. pot participa       protocol, încheiat între pãrþi în termen de 60 de zile de la
cu aport social, în condiþiile legii, la constituirea de societãþi  data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998                     3

  (2) La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri socie-       Art. 16. Ñ Creditele contractate cu garanþie guverna-
tãþile comerciale înfiinþate potrivit art. 1 preiau toate dreptu-    mentalã de cãtre Regia Autonomã pentru Producþia de
rile ºi vor fi þinute sã rãspundã de toate obligaþiile Regiei      Tehnicã Militarã Ñ RATMIL de la instituþii financiare inter-
Autonome pentru Producþia de Tehnicã Militarã Ñ RATMIL,         naþionale îºi menþin regimul juridic ºi vor fi rambursate de
în mãsura în care, potrivit reglementãrilor legale sau con-       Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A.
tractuale, acestea nu se sting, repartizarea acestora            Art. 17. Ñ Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. ºi
urmând sã se facã pe bazã de protocol, în termen de 60         filialele sale, precum ºi societãþile comerciale nou-înfiinþate
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, ºi se      vor negocia noi contracte colective de muncã, potrivit legii.
substituie în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome pen-        Art. 18. Ñ Personalul existent în cadrul Regiei
                                    Autonome pentru Producþia de Tehnicã Militarã Ñ RATMIL
tru Producþia de Tehnicã Militarã Ñ RATMIL.
                                    este considerat transferat în interesul serviciului la socie-
  Art. 15. Ñ (1) Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A.
                                    tãþile comerciale ºi la filialele nou-înfiinþate.
ºi filialele sale pot beneficia de alocaþii de la bugetul de
                                       Art. 19. Ñ Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A. se
stat pentru cheltuieli de capital, în condiþiile legii.         poate asocia în condiþiile legii, pe bazã de contract de aso-
  (2) Finanþarea programelor de investiþii ºi de retehnolo-      ciere, cu alte firme din þarã ºi din strãinãtate.
gizare ale Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. se asigurã          Art. 20. Ñ Anexele nr. 1*), 1.1*), 1.2*), 1.3*), 1.4*),
din surse proprii, surse atrase, din credite bancare ºi, în       1.5*), 2*), 3 ºi 4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului         Art. 21. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei hotã-
Industriei ºi Comerþului.                        râri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 11/1991 privind
  (3) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru realiza-      înfiinþarea Regiei Autonome pentru Producþia de Tehnicã
rea programelor de investiþii majoreazã capitalul social al       Militarã Ñ RATMIL, cu modificãrile ºi completãrile
Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. ºi al filialelor sale.       ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                 RADU VASILE
                                               Contrasemneazã:
                                           Ministrul industriei ºi comerþului,
                                                Radu Berceanu
                                              p. Ministrul finanþelor,
                                               Dan Radu Ruºanu,
                                                secretar de stat
                                               Ministrul reformei,
                                         preºedintele Consiliului pentru Reformã,
                                                Ioan Mureºan
    Bucureºti, 15 octombrie 1998.
    Nr. 705.

    *) Anexele se comunicã numai instituþiilor interesate.


                                                               ANEXA Nr. 3
                                 STATUTUL
                    Societãþii Comerciale ”Uzina Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A.
           CAPITOLUL I                      Aceasta îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu
  Denumirea, forma juridicã, sediul ºi durata Societãþii        legile române ºi cu prezentul statut.
   Comerciale ”Uzina Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A.
                                                 ARTICOLUL 3
              ARTICOLUL 1                               Sediul
               Denumirea
                                      Sediul societãþii comerciale este în satul Mârºa, comuna
  Denumirea societãþii comerciale este Societatea           Avrig, judeþul Sibiu.
Comercialã ”Uzina Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A.                  Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat, pe baza
  În toate actele, facturile, anunþurile, publicaþiile ºi în alte
                                    hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, potri-
acte emanând de la societatea comercialã, denumirea
acesteia va fi precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate       vit legii.
pe acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social, de        Societatea comercialã poate înfiinþa, în vederea realizãrii
numãrul de înmatriculare în registrul comerþului ºi de codul      obiectului sãu de activitate, ºi alte sucursale, filiale, repre-
fiscal.                                 zentanþe sau agenþii, situate în alte localitãþi din þarã ºi din
              ARTICOLUL 2                 strãinãtate.
              Forma juridicã                            ARTICOLUL 4
  Societatea Comercialã ”Uzina Mecanicã MârºaÒ Ñ S.A.,                      Durata
denumitã în continuare societatea comercialã, este
persoanã juridicã românã, având forma juridicã de socie-         Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
tate comercialã pe acþiuni.                       de la data înmatriculãrii acesteia în registrul comerþului.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998

           CAPITOLUL II                legal pentru activitãþi de interes strategic, conform prevede-
       Scopul ºi obiectul de activitate          rilor legale în vigoare, precum ºi capitalul aferent celorlalte
                                 activitãþi din obiectul de activitate (producþie civilã).
            ARTICOLUL 5                  Capitalul social iniþial este în întregime subscris ºi este
                                 vãrsat integral de cãtre statul român, în calitate de acþionar
             Scopul
                                 unic, la data constituirii societãþii comerciale.
  Societatea comercialã are ca scop asigurarea cu pro-       Bunurile din patrimoniul societãþii comerciale sunt pro-
duse de tehnicã militarã a necesarului de înzestrare a sis-    prietatea statului, cu excepþia celor dobândite cu alt titlu.
temului de apãrare ºi siguranþã naþionalã ºi a celorlalþi                 ARTICOLUL 8
clienþi externi sau interni, în condiþii de eficienþã.
                                               Acþiunile
            ARTICOLUL 6
                                   Acþiunile nominative emise de societatea comercialã vor
           Obiectul de activitate
                                 cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
  Societatea comercialã are ca obiect de activitate:         Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
  Ñ fabricarea, modernizarea, repararea, comercializarea,    semnãtura a doi administratori.
cercetarea, proiectarea ºi service, în þarã ºi în strãinãtate,    Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
a produselor specifice industriei de apãrare, autovehicule    registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consi-
speciale de transport, subansambluri, echipamente ºi piese    liului de administraþie, registru care se pãstreazã la sediul
de schimb speciale ºi de uz general, precum ºi a acelora     acesteia.
ce vor fi asimilate în urma procesului de reconversie a        Persoanele fizice sau juridice, române ºi strãine, vor
unor capacitãþi ale producþiei de apãrare, cu respectarea     putea deþine acþiuni ale societãþii comerciale fãrã a se
dispoziþiilor legale în domeniu;                 afecta poziþia statului de acþionar majoritar.
  Ñ producþia ºi comercializarea de construcþii metalice,
                                              ARTICOLUL 9
de pãrþi componente pentru structuri ºi de tâmplãrii
metalice;                                  Reducerea sau majorarea capitalului social
  Ñ producþia de rezervoare, cisterne ºi containere
                                   Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
metalice;
                                 hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
  Ñ fabricarea de recipiente, containere ºi de alte pro-
                                 condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
duse similare din oþel;
  Ñ fabricarea ambalajelor din metale uºoare;                      ARTICOLUL 10
  Ñ fabricarea articolelor din fire metalice;                Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni
  Ñ fabricarea de ºuruburi, buloane, lanþuri ºi arcuri;
  Ñ fabricarea altor articole din metal;               Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
  Ñ fabricarea lagãrelor, angrenajelor ºi a organelor      legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea gene-
mecanice de transmisie;                      ralã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în
  Ñ fabricarea tractoarelor;                   organele de conducere, dreptul de a participa la dividende,
  Ñ fabricarea altor maºini ºi utilaje agricole ºi forestiere;  conform prevederilor legii ºi ale prezentului statut.
  Ñ fabricarea utilajelor pentru metalurgie;             Deþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statut.
  Ñ fabricarea utilajelor pentru mine, cariere ºi construcþii;    Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiu-
  Ñ fabricarea de utilaje pentru foraj ºi exploatare de     nile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
sonde;                                Acþiunile vândute de societatea comercialã vor fi de
  Ñ fabricarea altor maºini ºi utilaje specifice;        douã feluri:
  Ñ producþia de autovehicule;                    Ñ acþiuni ordinare; ºi
  Ñ producþia de caroserii, remorci ºi semiremorci;         Ñ acþiuni preferenþiale fãrã drept de vot, care au acest
  Ñ producþia de piese ºi accesorii pentru autovehicule ºi    caracter pentru acþionarii privaþi pânã la hotãrârea adunãrii
motoare de autovehicule;                     generale a acþionarilor de trecere a unor pãrþi din capitalul
  Ñ producþia altor mijloace de transport;            social de producþie militarã în capitalul social de producþie
  Ñ lucrãri de instalaþii electrice;               civilã.
  Ñ fabricarea de articole confecþionate din textile;        Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capita-
  Ñ închirierea utilajelor de construcþii ºi de demolare, cu   lul social al acesteia, mai puþin capitalul social de producþie
personal de deservire aferent;                  militarã, iar acþionarii rãspund în limita valorii acþiunilor pe
  Ñ reparaþii de autovehicule, executate în unitãþi organi-   care le deþin.
zate de tip industrial;                        Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
  Ñ comerþ intermediar cu produse diverse;            datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un
  Ñ închirierea altor mijloace de transport terestru;      creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãr-
  Ñ închirierea maºinilor ºi echipamentelor agricole.      þii din profitul net al societãþii comerciale, care i se va
           CAPITOLUL III                repartiza de cãtre adunarea generalã a acþionarilor, sau
                                 asupra cotei-pãrþi cuvenite acestuia la lichidarea societãþii
         Capitalul social. Acþiunile           comerciale, efectuatã în condiþiile prezentului statut.
            ARTICOLUL 7                            ARTICOLUL 11
            Capitalul social                         Cesiunea acþiunilor

  Capitalul social iniþial al societãþii comerciale este eva-    Acþiunile nominative sunt unitare ºi indivizibile cu privire
luat la suma de 35.757.700 mii lei, divizat în 357.577      la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un sin-
acþiuni nominative, fiecare având o valoare nominalã de      gur proprietar pentru fiecare acþiune.
100.000 lei.                             Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
  Capitalul social al societãþii comerciale cuprinde capitalul  sau cãtre terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevã-
social aferent sectorului producþiei de apãrare, înregistrat   zute de lege.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998                     5
            ARTICOLUL 12                comerciale; schimbarea obiectului de activitate; majorarea
           Pierderea acþiunilor             capitalului social; reducerea capitalului social sau reîntregi-
                                  rea acestuia prin emisiune de noi acþiuni; emisiunea de
  În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã   obligaþiuni;
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul       p) hotãrãsc asupra constituirii comisiei de selecþie pentru
prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din     desemnarea managerului general ºi valideazã concluziile
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale. Dupã   acesteia, îl descarcã de activitate ºi îl revocã. Managerul
6 luni va putea obþine un duplicat al acþiunilor pierdute.     este ºi preºedintele consiliului de administraþie;
                                    r) încheie contractul de management cu managerul
           CAPITOLUL IV
                                  desemnat ºi îl renegociazã;
       Adunarea generalã a acþionarilor             s) hotãrãsc cu privire la gajarea, ipotecarea, închirierea
                                  sau privatizarea unor active, conform legislaþiei în vigoare;
            ARTICOLUL 13                  t) hotãrãsc cu privire la vânzarea de active ºi mijloace
             Atribuþii                 fixe din patrimoniul propriu;
                                    u) hotãrãsc cu privire la contractarea de împrumuturi
   Adunarea generalã a acþionarilor este organul de condu-    bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc
cere al societãþii comerciale, în integralitatea ei, care decide  competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor ban-
asupra activitãþii acesteia ºi asupra politicii ei economice.    care curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor;
   Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extra-    v) încheie contractul de administrare cu membrii consi-
ordinare ºi au urmãtoarele atribuþii principale:          liului de administraþie.
   a) aprobã propunerile privind strategia globalã de dez-      Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare
voltare, retehnologizare, modernizare, restructurare econo-     ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
mico-financiarã pe termen scurt, mediu ºi lung;             Pânã la privatizarea societãþii comerciale, interesele
   b) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale   capitalului de stat vor fi reprezentate de 3 împuterniciþi
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a    mandataþi sã reprezinte interesele capitalului de stat, astfel:
compartimentelor funcþionale productive;              un reprezentant al Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A.,
   c) aleg membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii,   un reprezentant al Ministerului Finanþelor ºi un reprezentant
inclusiv cenzorii supleanþi, îi descarcã de gestiune ºi îi     al Ministerului Industriei ºi Comerþului. Aceºtia sunt numiþi
revocã;                               ºi revocaþi prin ordin al ministrului industriei ºi comerþului.
   d) stabilesc nivelul de indemnizaþie a membrilor consiliu-     Pentru activitatea depusã, împuterniciþii mandataþi sã
lui de administraþie, a directorului general/managerului ºi a    reprezinte interesele capitalului de stat primesc o indemni-
cenzorilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în   zaþie, conform legii.
materie;
   e) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,              ARTICOLUL 14
programul de activitate pentru exerciþiul financiar urmãtor;         Convocarea adunãrii generale a acþionarilor
   f) aprobã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,
dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi al     Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor se convoacã
cenzorilor, aprobã repartizarea profitului conform legii ºi iau   de cãtre preºedintele consiliului de administraþie sau de
mãsuri pentru depunerea bilanþului contabil în termenul       cãtre vicepreºedinte, pe baza împuternicirii date de pre-
legal;                               ºedinte.
   g) hotãrãsc cu privire la înfiinþarea sau desfiinþarea sedi-    Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
ilor secundare (filiale, sucursale), la fuziunea, divizarea, par-  puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiu-
ticiparea la constituirea de noi persoane juridice sau la      lui financiar.
asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;             Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extra-
   h) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-   ordinare. Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are
vind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale cu referire   urmãtoarele atribuþii principale:
la profit ºi dividende, poziþia pe piaþa internã ºi internaþio-     a) discutã, aprobã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
nalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia     pierderi, dupã prezentarea raportului consiliului de adminis-
mediului, relaþiile cu clienþii;                  traþie ºi a raportului cenzorilor, ºi repartizeazã profitul
   i) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor ºi asu-   realizat;
pra modului de recuperare a prejudiciilor produse de          b) alege administratorii ºi cenzorii, în condiþiile legii;
aceºtia;                                c) fixeazã remuneraþia administratorilor ºi a cenzorilor,
   j) acordã consiliului de administraþie al societãþii comer-  cuvenitã pentru exerciþiul financiar în curs;
ciale dreptul de a desemna ºi de a stabili mandatul repre-       d) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor;
zentanþilor sãi în adunãrile generale ale acþionarilor fiecãrei     e) discutã ºi aprobã organigrama societãþii comerciale;
filiale, proporþional cu procentul acþiunilor deþinute;         f) stabileºte ºi aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi,
   k) hotãrãsc cu privire la majorarea sau reducerea capi-    dupã caz, programul de activitate pentru exerciþiul financiar
talului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a      urmãtor.
valorii nominale a acestora, precum ºi cu privire la cesiu-       Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se con-
nea acþiunilor;                           voacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o
   l) hotãrãsc cu privire la modificarea statutului, precum ºi  treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum ºi
cu privire la transformarea formei juridice a societãþii      în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
comerciale;                             de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepþia primilor
   m) hotãrãsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea   2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.
ºi lichidarea societãþii comerciale, în conformitate cu preve-     Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se întru-
derile legale;                           neºte pentru a hotãrî urmãtoarele:
   n) hotãrãsc cu privire la asociere în condiþiile prevãzute     a) schimbarea formei juridice a societãþii comerciale;
de lege;                                b) mutarea sediului societãþii comerciale;
   o) pot delega consiliului de administraþie, prin hotãrâre,     c) schimbarea obiectului de activitate;
exerciþiul atribuþiilor lor privind: mutarea sediului societãþii    d) majorarea sau reducerea capitalului social;
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998

  e) fuziunea cu alte societãþi sau divizarea societãþii       La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
comerciale;                            grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, care deþin cel
  f) dizolvarea anticipatã a societãþii comerciale;       puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca
  g) emisiunea de obligaþiuni;                  votul sã fie secret.
  h) orice altã modificare a actului constitutiv sau orice      Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
altã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii      consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
generale extraordinare a acþionarilor, potrivit legii;       administratorilor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la
  i) aprobarea conversiei acþiunilor dintr-o categorie în    rãspunderea acestora; hotãrârile nu vor putea fi executate
alta, în condiþiile legii.                     mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãþilor pre-
  Pentru atribuþiile adunãrii generale extraordinare a acþio-  vãzute mai sus.
narilor, fiecare reprezentant trebuie sã obþinã un mandat       Hotãrârile luate de adunarea generalã a acþionarilor, în
special de la autoritatea care l-a numit.             limitele legii ºi ale prezentului act constitutiv, sunt obligato-
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va fi con-   rii chiar ºi pentru acþionarii care nu au luat parte la aduna-
vocatã de administratori ori de cãte ori va fi nevoie, în     rea generalã sau care au votat împotrivã.
conformitate cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 30 de
                                    Acþionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de
zile înainte de data stabilitã.
  Convocarea adunãrii generale a acþionarilor va fi publi-    adunãrile generale ale acþionarilor cu privire la schimbarea
catã în Monitorul Oficial al României ºi într-un ziar de largã   obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice a
circulaþie din localitatea unde se aflã sediul societãþii     societãþii comerciale au dreptul de a se retrage din aceasta
comerciale.                            ºi de a obþine contravaloarea acþiunilor pe care le deþin,
  Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii     conform prevederilor legale.
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu menþio-      Pentru a fi opozabile terþilor, hotãrârile adunãrii generale
narea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul    a acþionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul
dezbaterilor adunãrii generale a acþionarilor.           registrului comerþului ºi vor fi publicate în Monitorul Oficial
  Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modifi-    al României, Partea a IV-a.
carea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.                                 CAPITOLUL V
  Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul             Consiliul de administraþie
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
  În convocarea pentru prima adunare generalã a acþiona-                 ARTICOLUL 17
rilor se vor fixa ziua, ora ºi locul celei de-a doua adunãri                 Organizare
generale, atunci când prima adunare generalã nu a fost
statutarã.                               Societatea comercialã este administratã de un consiliu
                                  de administraþie compus din 5 administratori, dintre care
            ARTICOLUL 15                unul este reprezentant al Ministerului Finanþelor ºi 2 sunt
     Organizarea adunãrii generale a acþionarilor       reprezentanþi ai Ministerului Industriei ºi Comerþului, aleºi
                                  de adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de
  Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este valabil
                                  4 ani, cu posibilitatea de a fi revocaþi sau realeºi pe acee-
constituitã ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare
acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã     aºi perioadã.
treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã       Când se creeazã un loc vacant în consiliul de adminis-
aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.       traþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou admi-
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este vala-   nistrator pentru ocuparea acestuia. Durata pentru care este
bil întrunitã ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare    ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi
acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei     egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea manda-
pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã    tului predecesorului sãu.
deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.             La prima ºedinþã consiliul de administraþie alege dintre
  Adunarea generalã a acþionarilor este convocatã de       membrii sãi un preºedinte ºi un vicepreºedinte.
cãtre preºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa     Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul socie-
acestuia, de vicepreºedinte.                    tãþii comerciale, cel puþin o datã pe lunã ºi ori de câte ori
  Adunarea generalã a acþionarilor va desemna dintre       este necesar, la convocarea preºedintelui sau a cel puþin 3
acþionarii prezenþi 1Ñ3 secretari, care vor verifica lista de   membri ºi este prezidat de preºedinte, iar în absenþa aces-
prezenþã a acþionarilor, indicând capitalul social pe care îl   tuia, de vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar al
reprezintã fiecare ºi îndeplinirea tuturor formalitãþilor cerute  consiliului de administraþie.
de lege ºi de statut pentru þinerea ºedinþei, ºi va numi        Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
secretarul care va întocmi procesul-verbal.            cel puþin 3 membri ai consiliului de administraþie, iar decizi-
  Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va   ile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.
scrie într-un registru numerotat, sigilat ºi parafat. Procesul-    Ordinea de zi a ºedinþelor consiliului de administraþie
verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi     este stabilitã prin convocare, fiind comunicatã membrilor sãi
de secretarul care l-a întocmit.                  cu minimum o sãptãmânã înainte. Dezbaterile se consem-
  La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la     neazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie într-un
convocare, precum ºi listele de prezenþã a acþionarilor.      registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consi-
  La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-   liului de administraþie.
rale a acþionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la     Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezi-
raporturile de muncã sau la personalul societãþii comerciale,   dat ºedinþa ºi de secretar.
pot fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.            Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de admi-
            ARTICOLUL 16                nistraþie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor  de preºedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreºedinte.
                                    Consiliul de administraþie poate delega o parte dintre
  Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin   atribuþiile sale comitetului de direcþie ºi poate recurge la
vot deschis.                            experþi pentru studierea anumitor probleme.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998                        7

   În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezen-       l) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
tatã de cãtre un director general/manager, pe baza ºi în         generalã a acþionarilor;
limita împuternicirilor date de consiliul de administraþie.          m) stabileºte mandatul de negociere pentru reprezentan-
   Consiliul de administraþie va putea sã ia decizii ºi sã       þii administraþiei la negocierea contractului colectiv de
exercite orice act care este legat de administrarea socie-        muncã; aprobã drepturile personalului de conducere;
tãþii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor         n) numeºte ºi revocã directorii executivi ai societãþii
care i se conferã prin lege ºi prin prezentul statut.           comerciale, la propunerea directorului general;
   Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã         o) rãspunde de administrarea eficientã, cu respectarea
                                     prevederilor legii, a patrimoniului societãþii comerciale;
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea aces-        p) aprobã înstrãinarea bunurilor mobile ºi imobile aparþi-
tora, toate documentele societãþii comerciale.              nând societãþii comerciale, în limitele stabilite de adunarea
   Membrii consiliului de administraþie rãspund individual       generalã a acþionarilor;
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã pentru          r) asigurã condiþiile necesare îndeplinirii contractului de
prejudiciile cauzate prin infracþiuni sau abateri de la dispo-      management;
ziþiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greºeli         s) supune aprobãrii adunãrii generale a acþionarilor con-
în administrarea acesteia. În astfel de situaþii, ei vor putea      tractele de asociere cu terþii;
fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.          º) deleagã o parte din competenþele ce îi revin conform
   Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul        legii comitetului de direcþie, compus din directorul gene-
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,       ral/managerul societãþii comerciale ºi directori executivi,
republicatã, nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, perso-       care vor asigura împreunã conducerea executivã a socie-
nal, rudele sau afinii acestora, pânã la gradul al doilea         tãþii comerciale;
inclusiv, sunt în acelaºi timp patroni sau asociaþi la socie-         t) numeºte ºi revocã directorii executivi ai societãþii
tãþi comerciale cu acelaºi profil cu care sunt în relaþii         comerciale;
                                        þ) aprobã garanþiile ºi modul de constituire a acestora
comerciale directe.
                                     pentru directorii executivi ai societãþii comerciale ºi pentru
   Fiecare membru al consiliului de administraþie este obli-      persoanele care au calitatea de gestionar, dupã caz;
gat sã depunã o garanþie, care nu poate fi mai micã decât           u) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în ter-
valoarea a zece acþiuni sau decât dublul remuneraþiei           men de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
lunare.                                  raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
   Administratorii sunt reeligibili.                  contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,
   Pentru activitatea depusã administratorii primesc o         precum ºi proiectul programului de activitate ºi proiectul
indemnizaþie lunarã conform legii.                    bugetului de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe
   Pânã la numirea managerului, conform prevederilor          anul în curs;
legale în vigoare, preºedintele consiliului de administraþie          v) convoacã adunarea generalã a acþionarilor ori de
este directorul general.                         câte ori este nevoie.
                                        B. Directorul general/managerul societãþii comerciale
              ARTICOLUL 18                  reprezintã societatea comercialã în raporturile cu terþii ºi
 Atribuþiile consiliului de administraþie, comitetului de direcþie,    este numit ºi revocat prin ordin al ministrului industriei ºi
 directorului general/managerului ºi ale directorilor executivi     comerþului, la propunerea consiliului de administraþie.
                                        Directorul general/managerul are, în principal, urmãtoa-
   A. Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoa-      rele atribuþii:
rele atribuþii:                                a) aplicã strategia ºi politicile de dezvoltare ale societãþii
   a) aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare a        comerciale, stabilite de consiliul de administraþie;
societãþii comerciale;                             b) selecteazã, angajeazã, promoveazã ºi concediazã
   b) rãspunde de execuþia bugetului de venituri ºi cheltu-       personalul salariat;
ieli;                                     c) propune suspendarea sau revocarea directorilor exe-
                                     cutivi ai societãþii comerciale;
   c) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile salariaþilor
                                        d) participã la negocierea contractului colectiv de muncã,
societãþii comerciale, pe compartimente;                 în limita mandatului dat de cãtre consiliul de administraþie;
   d) supune aprobãrii adunãrii generale a acþionarilor           e) negociazã, în condiþiile legii, contractele individuale de
structura organizatoricã a societãþii comerciale;             muncã;
   e) supune aprobãrii adunãrii generale a acþionarilor con-         f) încheie acte juridice, în numele ºi pe seama societãþii
tractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv         comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de cãtre
a celor externe; stabileºte competenþele ºi nivelul de con-        consiliul de administraþie;
tractare pentru împrumuturile bancare curente, creditele            g) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
comerciale ºi pentru garanþii;                      societãþii comerciale, pe compartimente;
   f) stabileºte, pe baza strategiilor proprii, programele anu-       h) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit com-
ale referitoare la volumul producþiei de apãrare;             petenþelor legale ºi prezentului statut;
   g) aprobã planul de afaceri;                       i) aprobã operaþiunile de vânzare ºi cumpãrare de
   h) stabileºte programul de cercetare ºi nivelul fondurilor      bunuri, potrivit competenþelor legale ºi prezentului statut;
necesare desfãºurãrii acestuia;                        j) rezolvã orice altã problemã pe care consiliul de admi-
   i) supune aprobãrii adunãrii generale a acþionarilor pla-      nistraþie a stabilit-o în sarcina sa;
                                        k) poate delega, pe bazã de mandat, o parte din atribu-
nul de perspectivã, pe termen mediu ºi lung, în domeniul         þiile sale directorilor executivi.
restructurãrii ºi al investiþiilor, studiile de strategie, investiþiile    C. Comitetul de direcþie are atribuþii, competenþe ºi rãs-
principale, determinate pe baza unor studii tehnico-econo-        punderi, stabilite de consiliul de administraþie al societãþii
mice adecvate;                              comerciale.
   j) stabileºte strategia de marketing;                   Comitetul de direcþie se întruneºte ori de câte ori este
   k) supune anual dezbaterii ºi aprobãrii adunãrii generale      necesar, deliberãrile ºi hotãrârile luate fiind consemnate
a acþionarilor, în termenul prevãzut de lege, raportul cu pri-      într-un registru, care va fi prezentat consiliului de adminis-
vire la activitatea societãþii comerciale;                traþie.
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998

  Deciziile comitetului de direcþie se iau cu majoritatea      Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt aleºi pe o perioadã
absolutã a voturilor membrilor sãi.                 de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi.
  În comitetul de direcþie votul nu poate fi exercitat prin     Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
delegaþie.                             care sunt rude sau afini pânã la gradul al patrulea cu
  D. Directorii executivi ai societãþii comerciale sunt numiþi  administratorii sau soþii administratorilor, cei care primesc
de consiliul de administraþie ºi se aflã în subordinea direc-    sub orice formã, pentru alte funcþii decât cea de cenzor,
torului general, sunt funcþionari ai societãþii comerciale, exe-  un salariu sau o remuneraþie de la administratori sau de la
cutã operaþiunile acesteia ºi sunt rãspunzãtori de         societatea comercialã.
îndeplinirea îndatoririlor lor în aceleaºi condiþii ca ºi admi-    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de cãtre
nistratorii.                            adunarea generalã a acþionarilor.
  Competenþele, atribuþiile ºi rãspunderile directorilor exe-    Cenzorii sunt obligaþi sã depunã, în acelaºi termen ca ºi
cutivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare ºi func-   membrii consiliului de administraþie, o garanþie reprezentând
þionare a societãþii comerciale.                  o treime din garanþia stabilitã pentru membrii consiliului de
            CAPITOLUL VI                administraþie.
             Gestiunea                             CAPITOLUL VII
                                               Activitatea
            ARTICOLUL 19
              Cenzorii                             ARTICOLUL 20
  Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþio-             Finanþarea activitãþii proprii
nari ºi de 3 cenzori aleºi de adunarea generalã a acþiona-
rilor. Cel puþin unul dintre cenzori trebuie sã fie expert       Pentru îndeplinirea obiectului de activitate ºi în confor-
contabil.                              mitate cu atribuþiile stabilite, societatea comercialã utilizeazã
  Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile,    sursele de finanþare constituite în conformitate cu legea,
precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului lor.     credite bancare ºi alte surse stabilite de adunarea generalã
  În perioada în care statul este acþionar unic sau deþine    a acþionarilor, necesare desfãºurãrii activitãþii.
cel puþin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi                ARTICOLUL 21
reprezentantul Ministerului Finanþelor.
  Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea, 3                 Exerciþiul financiar
cenzori supleanþi sau experþi contabili atestaþi, care îi vor     Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
înlocui, în condiþiile legii, pe cenzorii titulari.         31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
  Pentru a putea exercita dreptul de control, acþionarilor li   începe la data constituirii societãþii comerciale.
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societãþii comerciale, la situaþia patrimoniului, a profitului ºi              ARTICOLUL 22
a pierderilor.                                         Personalul
  Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
  a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea      Personalul este angajat sau concediat de cãtre directorul
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, casa ºi registrele  general al societãþii comerciale, iar conducerea acesteia, de
de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administra-    cãtre consiliul de administraþie.
þie asupra rezultatelor controlului efectuat;              Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
  b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-     Plata salariilor, a impozitului aferent acestora ºi a cotei
tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen-    de asigurãri sociale se face potrivit legii.
tate de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii     Drepturile ºi obligaþiile salariaþilor societãþii comerciale se
comerciale, a bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi    stabilesc prin regulamentul de organizare ºi funcþionare ºi
pierderi, prezentând adunãrii generale a acþionarilor un      prin regulamentul de ordine interioarã.
raport scris;                              Salariaþii societãþii comerciale sunt obligaþi sã respecte
  c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã opera-    prevederile prezentului statut ºi ale regulamentului de
þiunile de lichidare;                        ordine interioarã.
  d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor de     Drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi de personal
vedere asupra propunerilor de modificare a capitalului
                                  se stabilesc prin contractul colectiv de muncã sau de cãtre
social sau de modificare a statutului.
                                  consiliul de administraþie pentru personalul numit de acesta.
  Cenzorii pot convoca adunarea generalã a acþionarilor,
dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de adminis-                  ARTICOLUL 23
traþie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai
                                           Amortizarea mijloacelor fixe
mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepþia primilor
2 ani de la constituirea societãþii comerciale), sau ori de      Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,
câte ori considerã necesar pentru alte situaþii privind încãl-   modul de amortizare a mijloacelor fixe.
carea unor dispoziþii legale ºi/sau statutare.
  Atribuþiile cenzorilor, precum ºi drepturile ºi obligaþiile               ARTICOLUL 24
acestora se completeazã cu dispoziþiile legale în acest              Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil
domeniu.
  Cenzorii pot participa la adunãrile generale ordinare sau      Societatea comercialã va organiza ºi va conduce conta-
extraordinare ale acþionarilor, precum ºi la ºedinþele consi-    bilitatea în conformitate cu reglementãrile legale, va întocmi
liului de administraþie, fãrã drept de vot.             anual bilanþul contabil, contul de profit ºi pierderi, cu res-
  Cenzorilor le este interzis sã comunice terþilor date refe-   pectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
ritoare la operaþiunile societãþii comerciale, de care au luat   Finanþelor, care vor fi comunicate factorilor specializaþi ºi
cunoºtinþã în exercitarea mandatului lor.              nu se vor publica în Monitorul Oficial al României.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998                    9
            ARTICOLUL 25                  c) pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
        Calculul ºi repartizarea profitului         s-a consumat fondul de rezervã, dacã adunarea generalã
                                  a acþionarilor nu decide completarea capitalului social sau
  Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilan-
þului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.    reducerea lui la suma rãmasã;
Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.         d) la cererea oricãrui acþionar, dacã împrejurãrile de
  Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului  forþã majorã ºi consecinþele acestora dureazã mai mult de
pe profit se va repartiza, conform hotãrârilor adunãrilor     8 luni, iar adunarea generalã a acþionarilor constatã cã
generale ale acþionarilor ºi dispoziþiilor legale în vigoare,
                                  funcþionarea societãþii comerciale nu mai este posibilã;
pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltãrii, investiþi-
ilor, modernizãrii, cercetãrii sau altor asemenea fonduri ºi      e) în orice alte situaþii, pe baza hotãrârii adunãrii gene-
pentru fondul cuvenit acþionarilor pentru plata dividendelor.   rale a acþionarilor, luatã în unanimitate;
  Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi      f) alte cauze prevãzute de lege.
alte fonduri, în condiþiile legii.                   Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
  Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre   registrul comerþului ºi sã fie publicatã în Monitorul Oficial al
societatea comercialã, în condiþiile legii, dupã aprobarea
bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.   României, Partea a IV-a.
  În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
                                              ARTICOLUL 32
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
  Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face în                  Lichidarea
baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, proporþional
cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului social     Dizolvarea societãþii comerciale are ca efect deschiderea
subscris.                             procedurii de lichidare.
            ARTICOLUL 26
                                    Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimo-
                                  niului social se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedu-
             Registrele
                                  rii prevãzute de lege.
  Societatea comercialã þine registrele prevãzute de lege.
                                              ARTICOLUL 33
            CAPITOLUL VIII
                                                Litigiile
             Asocierea
                                   Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
            ARTICOLUL 27                ºi persoane fizice sau juridice, române sau strãine, sunt de
  Se pot asocia cu societatea comercialã societãþi comer-
ciale din acelaºi sector de activitate sau din alte sectoare,   competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun din
din þarã sau din strãinãtate, pe bazã de contracte de aso-     România.
ciere, încheiate în condiþiile prevãzute de lege ºi de pre-      Litigiile nãscute din raporturile comerciale dintre societa-
zentul statut.                           tea comercialã ºi persoane juridice române pot fi soluþio-
            ARTICOLUL 28                nate ºi prin arbitraj, potrivit legii.
  Contractele de asociere se aprobã de consiliul de admi-
                                              CAPITOLUL X
nistraþie al societãþii comerciale, sub rezerva confirmãrii de
cãtre adunarea generalã a acþionarilor.                         Dispoziþii speciale
            ARTICOLUL 29
                                              ARTICOLUL 34
  Condiþiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum ºi
cele de retragere vor fi expres stipulate în contracte, în       Societatea comercialã pregãteºte ºi pãstreazã capaci-
condiþiile legii.                         tãþile de mobilizare, stabilite în condiþiile legii, astfel încât
                                  sã asigure realizarea sarcinilor, în cantitãþile ºi la termenele
           CAPITOLUL IX
                                  prevãzute în Planul de mobilizare a economiei naþionale.
 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
                                              ARTICOLUL 35
            ARTICOLUL 30                  Societatea comercialã creeazã, depoziteazã ºi pãstreazã,
         Modificarea formei juridice           pe timp de pace, rezerve de mobilizare în depozitele patri-
  Societatea comercialã îºi va putea schimba forma juri-     moniului rezervei, precum ºi în magazii sau în alte spaþii
dicã prin hotãrârea adunãrii generale extraordinare a acþio-    special amenajate din patrimoniul propriu, potrivit legii.
narilor.
  În perioada în care statul este acþionar unic, transforma-               CAPITOLUL XI
rea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face            Dispoziþii tranzitorii ºi finale
numai cu aprobarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,
care reprezintã interesele capitalului de stat.
  În cazul schimbãrii formei juridice a societãþii comerciale,              ARTICOLUL 36
se vor îndeplini formele legale de înregistrare ºi publicitate.    Activitãþile ce constituie monopol de stat vor fi exploa-
                                  tate de societatea comercialã, pe bazã de licenþe, conform
            ARTICOLUL 31
                                  legii.
             Dizolvarea
                                              ARTICOLUL 37
  Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comer-
ciale:                                 Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozi-
  a) imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;  þiile Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republi-
  b) falimentul;                         catã, ºi ale Codului comercial.
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998
                                                            ANEXA Nr. 4

                             STATUTUL
                Societãþii Comerciale ”Uzina Mecanicã Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A.
             CAPITOLUL I                  Ñ cercetarea, proiectarea, producerea, modernizarea,
  Denumirea, forma juridicã, sediul ºi durata Societãþii      repararea ºi încercarea produselor civile, precum ºi a celor
  Comerciale ”Uzina Mecanicã Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A.        ce vor fi asimilate în urma procesului de reconversie a
                                  unor capacitãþi ale producþiei de apãrare, cu respectarea
                                  dispoziþiilor legale în domeniu;
             ARTICOLUL 1                  Ñ producerea de echipamente hidraulice, maºini-unelte
              Denumirea                ºi accesorii, subansambluri ºi piese de schimb pentru auto-
                                  vehicule ºi pentru industria minierã ºi petrolierã, mobilier
  Denumirea societãþii comerciale este Societatea metalic, ambalaje, construcþii metalice, semifabricate forjate;
Comercialã ”Uzina Mecanicã Râmnicu VâlceaÒ Ñ S.A.            Ñ repararea, optimizarea funcþionãrii utilajelor existente,
  În toate actele, facturile, anunþurile, publicaþiile ºi în alte modernizarea acestora, extinderea automatizãrii ºi introdu-
acte emanând de la societate, denumirea acesteia va fi cerea de noi tehnologii;
precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate pe acþiuniÒ        Ñ fabricarea de materiale hidroizolante pentru construc-
sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social, numãrul de þii, precum ºi a celor de brichetare a prafului de cãrbune;
înmatriculare în registrul comerþului ºi de codul fiscal.        Ñ elaborarea documentaþiei tehnico-economice ºi a pro-
                                  iectelor privind: dezvoltarea, modernizarea, organizarea ºi
             ARTICOLUL 2                retehnologizarea societãþii comerciale;
             Forma juridicã                 Ñ creºterea gradului de protecþie a mediului, de securi-
                                  tate a muncii ºi de protecþie împotriva incendiilor ºi explo-
  Societatea Comercialã ”Uzina Mecanicã Râmnicu ziilor;
VâlceaÒ Ñ S.A., denumitã în continuare societatea comer-        Ñ obþinerea de produse zootehnice, agricole în gospo-
cialã, este persoanã juridicã românã, având forma juridicã     dãriile-anexe proprii;
de societate comercialã pe acþiuni.                   Ñ comercializarea pe piaþa internã a produselor de teh-
  Aceasta îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu nicã militarã ºi civilã, cu respectarea legislaþiei în vigoare;
                                    Ñ exportul de produse ºi componente din producþia de
legile române ºi cu prezentul statut.                apãrare, inclusiv de licenþe ºi know-how, linii de fabricaþie
             ARTICOLUL 3                atât din producþia proprie, cât ºi preluate de la terþi, con-
                                  form legislaþiei în vigoare;
              Sediul                   Ñ exportul de produse civile, subansambluri, piese de
  Sediul societãþii comerciale este în municipiul Râmnicu    schimb aferente, inclusiv de licenþe ºi know-how, linii de
Vâlcea, Platforma Industrialã Cãzãneºti nr. 1, judeþul       fabricaþie atât din producþia proprie, cât ºi preluate de la
                                  terþi, conform legislaþiei în vigoare;
Vâlcea.
                                    Ñ importul de materii prime, materiale, subansambluri,
  Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat pe baza     modele de referinþã, procesare în sistem lohn, licenþe ºi
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, potri-  know-how, utilaje, instalaþii, piese de schimb ºi linii de
vit legii.                             fabricaþie achiziþionate prin leasing, necesare realizãrii pro-
  Societatea comercialã poate înfiinþa, în vederea realizãrii  ducþiei de apãrare ºi civile;
obiectului sãu de activitate, ºi alte sucursale, filiale, repre-    Ñ comercializarea produselor industriale ºi neindustriale,
zentanþe sau agenþii, situate în alte localitãþi din þarã ºi din  alimentare, agroalimentare atât din producþia proprie, cât ºi
strãinãtate.                            preluate de la terþi, prin toate formele de comercializare
                                  prevãzute de lege;
             ARTICOLUL 4                  Ñ achiziþionarea din þarã de materii prime, materiale,
              Durata                 repere ºi subansambluri, utilaje, instalaþii, documentaþii teh-
                                  nice ºi produse energetice;
 Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere      Ñ îndeplinirea oricãror acte de comerþ atât în nume
de la data înmatriculãrii acesteia în registrul comerþului.    propriu, cât ºi în calitate de intermediar, agent, comisionar
                                  sau consignant, mandatar ori reprezentant;
            CAPITOLUL II                  Ñ organizarea ºi participarea la expoziþii ºi târguri
        Scopul ºi obiectul de activitate          interne ºi internaþionale, în scopul reclamei, promovãrii ºi
                                  comercializãrii produselor proprii;
             ARTICOLUL 5                  Ñ deþinerea, folosirea muniþiei ºi a armamentului în
              Scopul                 conformitate cu prevederile legale;
                                    Ñ asigurarea de service în perioada de garanþie ºi de
  Societatea comercialã are ca scop asigurarea cu pro-      post-garanþie, în þarã ºi în strãinãtate, la produsele de teh-
duse de tehnicã militarã a necesarului de înzestrare a sis-    nicã militarã ºi civile;
temului de apãrare ºi siguranþã naþionalã ºi a celorlalþi       Ñ realizarea de lucrãri în domeniul informatic-analizã,
clienþi externi sau interni, în condiþii de eficienþã.       proiectare, programe, implementare, exploatare, asistenþã
                                  tehnicã, întreþinere ºi dezvoltare;
             ARTICOLUL 6                  Ñ realizarea lucrãrilor de revizii ºi reparaþii a agregate-
           Obiectul de activitate            lor pentru terþi, precum ºi asigurarea pieselor de schimb
                                  necesare acestei activitãþi;
  Societatea comercialã are ca obiect de activitate:         Ñ asigurarea de reparaþii, asistenþã tehnicã de speciali-
  Ñ cercetarea, proiectarea, producerea, modernizarea,      tate la instalãri, puneri în funcþiune, pentru toate produsele
repararea ºi încercarea produselor specifice industriei de     comercializate de societatea comercialã; service auto-moto,
apãrare;                              în ateliere proprii sau direct la beneficiari;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998                    11

  Ñ prestarea de activitãþi de pregãtire ºi perfecþionare a       Deþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statut.
personalului propriu ºi pentru terþi;                   Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiu-
  Ñ transportul de persoane pentru angajaþii societãþii       nile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
comerciale;                                Acþiunile vândute de societatea comercialã vor fi de
  Ñ transportul de mãrfuri în þarã ºi în strãinãtate, cu mij-    douã feluri:
loace proprii sau închiriate;                       Ñ acþiuni ordinare; ºi
  Ñ proiectarea ºi implementarea sistemelor de asigurare        Ñ acþiuni preferenþiale fãrã drept de vot, care au acest
a calitãþii, proiectarea ºi implementarea sistemelor de
                                   caracter pentru acþionarii privaþi pânã la hotãrârea adunãrii
management al mediului, proiectarea activitãþilor de servicii
postvânzare sau service pentru produsele sau bunurile         generale a acþionarilor de trecere a unor pãrþi din capitalul
industriale de larg consum, audituri de evaluare a sistemu-      social de producþie militarã în capitalul social de producþie
lui calitãþii;                            civilã.
  Ñ colectarea ºi valorificarea deºeurilor ºi materialelor       Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capita-
refolosibile din producþia proprie ºi de la terþi;          lul social al acesteia, mai puþin capitalul social de producþie
  Ñ prestarea de servicii de editare, tipografie ºi copiere;    militarã, iar acþionarii rãspund în limita valorii acþiunilor pe
  Ñ prestarea de servicii de cazare, alimentaþie publicã,      care le deþin.
desfãºurarea de activitãþi sportive (tir sportiv), alte activitãþi,    Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
în funcþie de amenajãri, în cantinã, în spaþiile ºi aºezãmin-     datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un
tele amenajate, aflate în patrimoniu;                 creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãr-
  Ñ executarea, prin echipe specializate, a unor lucrãri de     þii din profitul net al societãþii comerciale, care i se va
hidroizolaþii;                            repartiza de cãtre adunarea generalã a acþionarilor, sau
  Ñ desfãºurarea activitãþii de încãrcare a recipientelor cu    asupra cotei-pãrþi cuvenite acestuia la lichidarea societãþii
GPL.
                                   comerciale, efectuatã în condiþiile prezentului statut.
            CAPITOLUL III
                                               ARTICOLUL 11
         Capitalul social. Acþiunile
                                              Cesiunea acþiunilor
             ARTICOLUL 7
                                     Acþiunile nominative sunt unitare ºi indivizibile cu privire
             Capitalul social               la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un sin-
  Capitalul social iniþial al societãþii comerciale este eva-    gur proprietar pentru fiecare acþiune.
luat la suma de 27.149.700 mii lei, divizat în 271.497          Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
acþiuni nominative, în valoare nominalã de 100.000 lei fie-      sau cãtre terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevã-
care.                                 zute de lege.
  Capitalul social al societãþii comerciale cuprinde capitalul
social aferent sectorului producþiei de apãrare, înregistrat                 ARTICOLUL 12
legal pentru activitãþi de interes strategic, conform prevede-               Pierderea acþiunilor
rilor legale în vigoare, precum ºi capitalul aferent celorlalte
activitãþi din obiectul sãu de activitate (producþie civilã).       În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
  Capitalul social iniþial este în întregime subscris ºi este    anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
vãrsat integral de cãtre statul român, în calitate de acþionar
unic, la data constituirii societãþii comerciale.           prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din
  Bunurile din patrimoniul societãþii comerciale sunt pro-     localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale. Dupã
prietatea statului, cu excepþia celor dobândite cu alt titlu.     6 luni va putea obþine un duplicat al acþiunilor pierdute.
             ARTICOLUL 8                           CAPITOLUL IV
              Acþiunile                        Adunarea generalã a acþionarilor
  Acþiunile nominative emise de societatea comercialã vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.                         ARTICOLUL 13
  Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi                 Atribuþii
semnãtura a doi administratori.
  Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un       Adunarea generalã a acþionarilor este organul de condu-
registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consi-     cere al societãþii comerciale, în integralitatea ei, care decide
liului de administraþie, registru care se pãstreazã la sediul     asupra activitãþii acesteia ºi asupra politicii ei economice.
acesteia.                                 Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extra-
  Persoanele fizice sau juridice, române ºi strãine, vor      ordinare ºi au urmãtoarele atribuþii principale:
putea deþine acþiuni ale societãþii comerciale fãrã a fi
afectatã poziþia statului de acþionar majoritar.             a) aprobã propunerile privind strategia globalã de dez-
                                   voltare, retehnologizare, modernizare ºi de restructurare
            ARTICOLUL 9                  economico-financiarã, pe termen scurt, mediu ºi lung;
      Reducerea sau majorarea capitalului social           b) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
                                   ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
  Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în     compartimentelor funcþionale productive;
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.        c) aleg membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii,
                                   inclusiv cenzorii supleanþi, îi descarcã de gestiune ºi îi
             ARTICOLUL 10                 revocã;
      Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni          d) stabilesc nivelul de indemnizaþie a membrilor consiliu-
                                   lui de administraþie, a directorului general/managerului ºi a
  Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea gene-      cenzorilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în
ralã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în      materie;
organele de conducere, dreptul de a participa la dividende,        e) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
conform prevederilor legii ºi prezentului statut.           programul de activitate pentru exerciþiul financiar urmãtor;
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998

   f) aprobã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,               ARTICOLUL 14
dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi al         Convocarea adunãrii generale a acþionarilor
cenzorilor, aprobã repartizarea profitului conform legii ºi ia
mãsuri pentru depunerea bilanþului contabil în termenul         Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor se convoacã
legal;                                de cãtre preºedintele consiliului de administraþie sau de
   g) hotãrãsc cu privire la înfiinþarea sau desfiinþarea sedi-  cãtre vicepreºedinte, pe baza împuternicirii date de pre-
ilor secundare (filiale, sucursale), la fuziunea, divizarea, par-  ºedinte.
ticiparea la constituirea de noi persoane juridice sau la        Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;           puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiu-
   h) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-   lui financiar.
                                     Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoa-
vind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale cu referire
                                   rele atribuþii principale:
la profit ºi dividende, poziþia pe piaþa internã ºi internaþio-
                                     a) discutã, aprobã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
nalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia      pierderi, dupã prezentarea raportului consiliului de adminis-
mediului, relaþiile cu clienþii;                   traþie ºi a raportului cenzorilor, ºi repartizeazã profitul reali-
   i) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor ºi modu-   zat;
lui de recuperare a prejudiciilor produse de aceºtia;          b) alege administratorii ºi cenzorii, în condiþiile legii;
   j) acordã consiliului de administraþie al societãþii comer-     c) fixeazã remuneraþia administratorilor ºi a cenzorilor,
ciale dreptul de a desemna ºi de a stabili mandatul repre-      cuvenitã pentru exerciþiul financiar în curs;
zentanþilor sãi în adunãrile generale ale acþionarilor fiecãrei     d) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor;
filiale, proporþional cu procentul acþiunilor deþinute;         e) discutã ºi aprobã organigrama societãþii comerciale;
   k) hotãrãsc cu privire la majorarea sau la reducerea        f) stabileºte ºi aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi,
capitalului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a    dupã caz, programul de activitate pentru exerciþiul financiar
valorii nominale a acestora, precum ºi cu privire la cesiu-     urmãtor.
nea acþiunilor;                             Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se con-
   l) hotãrãsc cu privire la modificarea statutului ºi la trans-  voacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o
formarea formei juridice a societãþii;                treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum ºi
   m) hotãrãsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea    în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
ºi la lichidarea societãþii comerciale, în conformitate cu pre-   de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepþia primilor
vederile legale;                           2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.
   n) hotãrãsc cu privire la asociere în condiþiile prevãzute     Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se întru-
de lege;                               neºte pentru a hotãrî urmãtoarele:
   o) pot delega consiliului de administraþie, prin hotãrâre,     a) schimbarea formei juridice a societãþii comerciale;
exerciþiul atribuþiilor lor privind: mutarea sediului societãþii     b) mutarea sediului societãþii comerciale;
comerciale; schimbarea obiectului de activitate; majorarea        c) schimbarea obiectului de activitate;
capitalului social; reducerea capitalului social sau           d) majorarea sau reducerea capitalului social;
reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acþiuni; emisiune       e) fuziunea cu alte societãþi sau divizarea societãþii
                                   comerciale;
de obligaþiuni;
                                     f) dizolvarea anticipatã a societãþii comerciale;
   p) hotãrãsc asupra constituirii comisiei de selecþie pentru     g) emisiunea de obligaþiuni;
desemnarea managerului general ºi valideazã concluziile         h) orice altã modificare a actului constitutiv sau orice
acesteia, îl descarcã de activitate ºi îl revocã. Managerul     altã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii
este ºi preºedintele consiliului de administraþie;          generale extraordinare a acþionarilor, potrivit legii;
   r) încheie contractul de management cu managerul          i) aprobarea conversiei acþiunilor dintr-o categorie în
desemnat ºi îl renegociazã;                     alta, în condiþiile legii.
   s) hotãrãsc cu privire la gajarea, ipotecarea, închirierea     Pentru atribuþiile adunãrii generale extraordinare a acþio-
sau la privatizarea unor active, conform legislaþiei în       narilor, fiecare reprezentant trebuie sã obþinã un mandat
vigoare;                               special de la autoritatea care l-a numit.
   t) hotãrãsc cu privire la vânzarea de active ºi mijloace      Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va fi con-
fixe din patrimoniul propriu;                    vocatã de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în
   u) hotãrãsc cu privire la contractarea de împrumuturi      conformitate cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 30 de
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc     zile înainte de data stabilitã.
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor ban-       Convocarea adunãrii generale a acþionarilor va fi publi-
care curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor;       catã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ºi
   v) încheie contractul de administrare cu membrii consi-     într-un ziar de largã circulaþie din localitatea unde se aflã
liului de administraþie.                       sediul societãþii comerciale.
   Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare      Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
                                   generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu menþio-
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
                                   narea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul
   Pânã la privatizarea societãþii comerciale, interesele     dezbaterilor adunãrii generale.
capitalului de stat vor fi reprezentate de 3 împuterniciþi        Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modifi-
mandataþi sã reprezinte interesele capitalului de stat, astfel:   carea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
un reprezentant al Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A.,       integral al propunerilor.
un reprezentant al Ministerului Finanþelor ºi un reprezentant      Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
al Ministerului Industriei ºi Comerþului. Aceºtia sunt numiþi    societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
ºi revocaþi prin ordin al ministrului industriei ºi comerþului.     În convocarea pentru prima adunare generalã a acþiona-
   Pentru activitatea depusã, împuterniciþii mandataþi sã     rilor se vor fixa ziua, ora ºi locul celei de-a doua adunãri
reprezinte interesele capitalului de stat primesc o indemni-     generale, atunci când prima adunare generalã nu a fost
zaþie, conform legii.                        statutarã.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998                    13
            ARTICOLUL 15                 reprezentanþi ai Ministerului Industriei ºi Comerþului, aleºi
     Organizarea adunãrii generale a acþionarilor       de adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de
                                  4 ani, cu posibilitatea de a fi revocaþi sau realeºi pe
  Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este valabil     aceeaºi perioadã.
constituitã ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare        Când se creeazã un loc vacant în consiliul de adminis-
acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã
treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã     traþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou admi-
aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.       nistrator pentru ocuparea acestuia. Durata pentru care este
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este vala-    ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi
bil întrunitã ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare    egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea manda-
acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei      tului predecesorului sãu.
pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã       La prima ºedinþã consiliul de administraþie alege dintre
deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.           membrii sãi un preºedinte ºi un vicepreºedinte.
  Adunarea generalã a acþionarilor este convocatã de pre-       Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul socie-
ºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia,   tãþii comerciale, cel puþin o datã pe lunã ºi ori de câte ori
de vicepreºedinte.                         este necesar, la convocarea preºedintelui sau a cel puþin
  Adunarea generalã a acþionarilor va desemna, dintre       3 membri ºi este prezidat de preºedinte, iar în absenþa
acþionarii prezenþi, 1Ñ3 secretari care vor verifica lista de
prezenþã a acþionarilor, indicând capitalul social pe care îl    acestuia, de vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secre-
reprezintã fiecare ºi îndeplinirea tuturor formalitãþilor cerute  tar al consiliului de administraþie.
de lege ºi de statut pentru þinerea ºedinþei, ºi va numi         Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
secretarul care va întocmi procesul-verbal.             cel puþin 3 membri ai consiliului de administraþie, iar decizi-
  Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va    ile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.
scrie într-un registru numerotat, sigilat ºi parafat. Procesul-     Ordinea de zi a ºedinþelor consiliului de administraþie
verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi     este stabilitã prin convocare, fiind comunicatã membrilor sãi
de secretarul care l-a întocmit.                  cu minimum o sãptãmânã înainte. Dezbaterile se consem-
  La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la      neazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie într-un
convocare, precum ºi listele de prezenþã a acþionarilor.      registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consi-
  La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-
                                  liului de administraþie.
rale a acþionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la
raporturile de muncã sau la personalul societãþii comerciale,      Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezi-
pot fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.           dat ºedinþa ºi de secretar.
                                     Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de admi-
            ARTICOLUL 16                nistraþie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor  de preºedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreºedinte.
                                     Consiliul de administraþie poate delega o parte dintre
  Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin   atribuþiile sale comitetului de direcþie ºi poate recurge la
vot deschis.                            experþi pentru studierea anumitor probleme.
  La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui          În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezen-
grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, care deþin cel     tatã de cãtre un director general/manager, pe baza ºi în
puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca     limita împuternicirilor date de consiliul de administraþie.
votul sã fie secret.                           Consiliul de administraþie va putea sã ia decizii ºi sã
  Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor     exercite orice act care este legat de administrarea socie-
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea   tãþii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor
administratorilor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la    care îi sunt conferite prin lege ºi prin prezentul statut.
rãspunderea acestora; hotãrârile nu vor putea fi executate        Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãþilor pre-    punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea aces-
vãzute mai sus.                           tora, toate documentele societãþii comerciale.
  Hotãrârile luate de adunarea generalã a acþionarilor, în       Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
limitele legii ºi ale prezentului act constitutiv, sunt obligato-
                                  sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã pentru
rii chiar ºi pentru acþionarii care nu au luat parte la aduna-
                                  prejudiciile cauzate prin infracþiuni sau abateri de la dispo-
rea generalã a acþionarilor sau care au votat împotrivã.
  Acþionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate la     ziþiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greºeli
adunãrile generale ale acþionarilor cu privire la schimbarea    în administrarea acesteia. În astfel de situaþii ei vor putea fi
obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice a    revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
societãþii comerciale au dreptul de a se retrage din aceasta       Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
ºi de a obþine contravaloarea acþiunilor pe care le deþin,     de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
conform prevederilor legale.                    republicatã, nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, perso-
  Pentru a fi opozabile terþilor, hotãrârile adunãrii generale  nal, rudele sau afinii acestora, pânã la gradul al doilea
a acþionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul    inclusiv, sunt în acelaºi timp patroni sau asociaþi la socie-
registrului comerþului ºi vor fi publicate în Monitorul Oficial   tãþi comerciale cu acelaºi profil cu care sunt în relaþii
al României, Partea a IV-a.                     comerciale directe.
                                     Fiecare membru al consiliului de administraþie este obli-
            CAPITOLUL V                 gat sã depunã o garanþie, care nu poate fi mai micã decât
         Consiliul de administraþie            valoarea a zece acþiuni sau decât dublul remuneraþiei
                                  lunare.
            ARTICOLUL 17                   Administratorii sunt reeligibili.
             Organizare                   Pentru activitatea depusã administratorii primesc o
                                  indemnizaþie lunarã, conform legii.
  Societatea comercialã este administratã de un consiliu        Pânã la numirea managerului, conform prevederilor
de administraþie compus din 5 administratori, dintre care      legale în vigoare, preºedintele consiliului de administraþie
unul este reprezentant al Ministerului Finanþelor ºi 2 sunt     este directorul general.
  14             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998
              ARTICOLUL 18                   a) aplicã strategia ºi politicile de dezvoltare ale societãþii
Atribuþiile consiliului de administraþie, ale comitetului de direcþie,  comerciale, stabilite de consiliul de administraþie;
ale directorului general/managerului ºi ale directorilor executivi      b) selecteazã, angajeazã, promoveazã ºi concediazã
                                     personalul salariat;
  A. Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoa-        c) propune suspendarea sau revocarea directorilor exe-
rele atribuþii:                             cutivi ai societãþii comerciale;
  a) aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare a          d) participã la negocierea contractului colectiv de muncã,
societãþii comerciale;                          în limita mandatului dat de cãtre consiliul de administraþie;
  b) rãspunde de execuþia bugetului de venituri ºi chel-          e) negociazã, în condiþiile legii, contractele individuale de
tuieli;                                 muncã;
  c) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile salariaþilor
societãþii comerciale, pe compartimente;                   f) încheie acte juridice, în numele ºi pe seama societãþii
  d) supune aprobãrii adunãrii generale a acþionarilor         comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de cãtre
structura organizatoricã a societãþii comerciale;            consiliul de administraþie;
  e) supune aprobãrii adunãrii generale a acþionarilor con-        g) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
tractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv        societãþii comerciale, pe compartimente;
a celor externe; stabileºte competenþele ºi nivelul de con-         h) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit com-
tractare pentru împrumuturi bancare curente, credite comer-       petenþelor legale ºi prezentului statut;
ciale ºi garanþii;                              i) aprobã operaþiunile de vânzare ºi cumpãrare de
  f) stabileºte, pe baza strategiilor proprii, programele anu-     bunuri, potrivit competenþelor legale ºi prezentului statut;
ale referitoare la volumul producþiei de apãrare;              j) rezolvã orice altã problemã pe care consiliul de admi-
  g) aprobã planul de afaceri;                     nistraþie a stabilit-o în sarcina sa;
  h) stabileºte programul de cercetare ºi nivelul fondurilor        k) poate delega, pe bazã de mandat, o parte dintre
necesare desfãºurãrii acestuia;                     atribuþiile sale directorilor executivi.
  i) supune aprobãrii adunãrii generale a acþionarilor pla-        C. Comitetul de direcþie are atribuþii, competenþe ºi rãs-
nul de perspectivã pe termen mediu ºi lung, în domeniul         punderi, stabilite de consiliul de administraþie al societãþii
restructurãrii ºi investiþiilor, studiile de strategie, investiþiile   comerciale.
principale, determinate pe baza unor studii tehnico-econo-          Comitetul de direcþie se întruneºte ori de câte ori este
mice adecvate;                              necesar, deliberãrile ºi hotãrârile luate fiind consemnate
  j) stabileºte strategia de marketing;                într-un registru care va fi prezentat consiliului de adminis-
  k) supune anual dezbaterii ºi aprobãrii adunãrii generale      traþie.
a acþionarilor, în termenul prevãzut de lege, raportul cu pri-        Deciziile comitetului de direcþie se iau cu majoritatea
vire la activitatea societãþii comerciale;                absolutã a voturilor membrilor sãi.
  l) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea           În comitetul de direcþie votul nu poate fi exercitat prin
generalã a acþionarilor;                         delegaþie.
  m) stabileºte mandatul de negociere pentru reprezentan-
þii administraþiei la negocierea contractului colectiv de          D. Directorii executivi ai societãþii comerciale sunt numiþi
muncã; aprobã drepturile personalului de conducere;           de consiliul de administraþie ºi se aflã în subordinea direc-
  n) numeºte ºi revocã directorii executivi ai societãþii       torului general, sunt funcþionari ai societãþii comerciale, exe-
comerciale, la propunerea directorului general;             cutã operaþiunile acesteia ºi sunt rãspunzãtori pentru
  o) rãspunde de administrarea eficientã, cu respectarea        îndeplinirea îndatoririlor lor în aceleaºi condiþii ca ºi admi-
prevederilor legii, a patrimoniului societãþii comerciale;        nistratorii.
  p) aprobã înstrãinarea bunurilor mobile ºi imobile aparþi-        Competenþele, atribuþiile ºi rãspunderile directorilor exe-
nând societãþii comerciale, în limitele stabilite de adunarea      cutivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare ºi func-
generalã a acþionarilor;                         þionare a societãþii comerciale.
   r) asigurã condiþiile necesare îndeplinirii contractului de
management;                                           CAPITOLUL VI
  s) supune aprobãrii adunãrii generale a acþionarilor con-                   Gestiunea
tractele de asociere cu terþii;
  º) deleagã o parte din competenþele sale, care îi revin                    ARTICOLUL 19
conform legii, comitetului de direcþie, compus din directorul                    Cenzorii
general/managerul societãþii comerciale ºi directori executivi,
care vor asigura împreunã conducerea executivã a socie-           Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþio-
tãþii comerciale;                            nari ºi de 3 cenzori, aleºi de adunarea generalã a acþiona-
  t) numeºte ºi revocã directorii executivi ai societãþii       rilor. Cel puþin unul dintre cenzori trebuie sã fie expert
comerciale;                               contabil.
  þ) aprobã garanþiile ºi modul de constituire a acestora         Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile,
pentru directorii executivi ai societãþii comerciale ºi pentru      precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului lor.
persoanele care au calitatea de gestionar, dupã caz;             În perioada în care statul este acþionar unic sau deþine
  u) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în ter-      cel puþin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi
men de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
                                     reprezentantul Ministerului Finanþelor.
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,         Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,
precum ºi proiectul programului de activitate ºi proiectul        3 cenzori supleanþi sau experþi contabili atestaþi, care îi vor
bugetului de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe     înlocui, în condiþiile legii, pe cenzorii titulari.
anul în curs;                                Pentru a putea exercita dreptul de control, acþionarilor li
  v) convoacã adunarea generalã a acþionarilor ori de         se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
câte ori este nevoie.                          societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
  B. Directorul general/managerul societãþii comerciale        pierderilor.
reprezintã societatea comercialã în raporturile cu terþii ºi         Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
este numit ºi revocat prin ordin al ministrului industriei ºi        a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
comerþului, la propunerea consiliului de administraþie.         mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, casa ºi registrele
  Directorul general/managerul are, în principal, urmãtoa-       de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administra-
rele atribuþii:                             þie asupra rezultatelor controlului efectuat;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998                    15

  b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-     Salariaþii societãþii comerciale sunt obligaþi sã respecte
tatea inventarului, a documentelor ºi informaþiilor prezentate    prevederile prezentului statut ºi ale regulamentului de
de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii      ordine interioarã.
comerciale, a bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi       Drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi de personal
pierderi, prezentând adunãrii generale a acþionarilor un       se stabilesc prin contractul colectiv de muncã sau de cãtre
raport scris;                             consiliul de administraþie pentru personalul numit de acesta.
  c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã opera-
þiunile de lichidare;                                     ARTICOLUL 23
  d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor de             Amortizarea mijloacelor fixe
vedere asupra propunerilor de modificare a capitalului
social sau a statutului.                        Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,
  Cenzorii pot convoca adunarea generalã a acþionarilor,      modul de amortizare a mijloacelor fixe.
dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de adminis-
traþie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai                 ARTICOLUL 24
mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepþia primilor            Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil
2 ani de la constituirea societãþii comerciale), sau ori de
câte ori considerã necesar pentru alte situaþii privind încãl-       Societatea comercialã va organiza ºi va conduce conta-
carea unor dispoziþii legale ºi/sau statutare.            bilitatea în conformitate cu reglementãrile legale, va întocmi
  Atribuþiile cenzorilor, precum ºi drepturile ºi obligaþiile    anual bilanþul contabil, contul de profit ºi pierderi, cu res-
acestora se completeazã cu dispoziþiile legale în acest        pectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
domeniu.                               Finanþelor, care vor fi comunicate factorilor specializaþi ºi
  Cenzorii pot participa atât la adunãrile generale ordinare    nu vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.
sau extraordinare ale acþionarilor, cât ºi la ºedinþele consi-
liului de administraþie, fãrã drept de vot.                          ARTICOLUL 25
  Cenzorilor le este interzis sã comunice terþilor date refe-           Calculul ºi repartizarea profitului
ritoare la operaþiunile societãþii comerciale, de care au luat
cunoºtinþã pe perioada exercitãrii mandatului lor.            Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilan-
  Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt aleºi pe o perioadã      þului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi.                  Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
  Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele         Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
care sunt rude sau afini pânã la gradul al patrulea cu        pe profit se va repartiza conform hotãrârilor adunãrilor
administratorii sau soþii administratorilor, cei care primesc     generale ale acþionarilor ºi dispoziþiilor legale în vigoare
sub orice formã, pentru alte funcþii decât cea de cenzor,       pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltãrii, investiþi-
un salariu sau o remuneraþie de la administratori sau de la
                                   ilor, modernizãrii, cercetãrii sau altor asemenea fonduri ºi
societatea comercialã.
  Revocarea cenzorilor se va putea face numai de cãtre       pentru fondul cuvenit acþionarilor pentru plata dividendelor.
adunarea generalã a acþionarilor.                     Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi
  Cenzorii sunt obligaþi sã depunã în acelaºi termen ca ºi     alte fonduri, în condiþiile legii.
membrii consiliului de administraþie o garanþie reprezentând       Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de socie-
o treime din garanþia stabilitã pentru membrii consiliului de     tatea comercialã, în condiþiile legii, dupã aprobarea bilanþu-
administraþie.                            lui contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
                                     În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
            CAPITOLUL VII                 acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
             Activitatea                   Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face în
                                   baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, proporþional
             ARTICOLUL 20                 cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului social
          Finanþarea activitãþii proprii           subscris.
  Pentru îndeplinirea obiectului de activitate ºi în confor-                ARTICOLUL 26
mitate cu atribuþiile stabilite, societatea comercialã utilizeazã                Registrele
sursele de finanþare constituite conform legii, credite ban-
care ºi alte surse stabilite de adunarea generalã a acþiona-       Societatea comercialã þine registrele prevãzute de lege.
rilor, necesare desfãºurãrii activitãþii.
                                               CAPITOLUL VIII
            ARTICOLUL 21                              Asocierea
            Exerciþiul financiar
                                               ARTICOLUL 27
  Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar         Se pot asocia cu societatea comercialã societãþi comer-
începe la data constituirii societãþii comerciale.          ciale din acelaºi sector de activitate sau din alte sectoare,
                                   din þarã sau din strãinãtate, pe bazã de contracte de aso-
             ARTICOLUL 22                 ciere, încheiate în condiþiile prevãzute de lege ºi de pre-
              Personalul                 zentul statut.
  Personalul este angajat sau concediat de cãtre directorul                 ARTICOLUL 28
general al societãþii comerciale, iar conducerea acesteia, de      Contractele de asociere se aprobã de consiliul de admi-
cãtre consiliul de administraþie.                   nistraþie al societãþii comerciale, sub rezerva confirmãrii
  Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.        acestora de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
  Plata salariilor, a impozitului aferent acestora ºi a cotei
de asigurãri sociale se face potrivit legii.                         ARTICOLUL 29
  Drepturile ºi obligaþiile salariaþilor societãþii comerciale se   Condiþiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum ºi
stabilesc prin regulamentul de organizare ºi funcþionare ºi      cele de retragere vor fi expres stipulate în contracte, în
prin regulamentul de ordine interioarã.                condiþiile legii.
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 401/22.X.1998

           CAPITOLUL IX                          Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimo-
 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii          niului social se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedu-
                                        rii prevãzute de lege.
             ARTICOLUL 30
                                                      ARTICOLUL 33
           Modificarea formei juridice
                                                        Litigiile
  Societatea comercialã îºi va putea modifica forma juri-
dicã prin hotãrârea adunãrii generale extraordinare a acþio-            Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
narilor.                                    ºi persoane fizice sau juridice, române sau strãine, sunt de
  În perioada în care statul este acþionar unic, transforma-          competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun din
rea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face          România.
numai cu aprobarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,             Litigiile nãscute din raporturile comerciale dintre societa-
care reprezintã interesele capitalului de stat.                 tea comercialã ºi persoane juridice române pot fi soluþio-
  În cazul modificãrii formei juridice a societãþii comerciale,        nate ºi prin arbitraj, potrivit legii.
se vor îndeplini formalitãþile legale de înregistrare ºi
publicitate.                                                CAPITOLUL X
              ARTICOLUL 31                                 Dispoziþii speciale
               Dizolvarea
                                                      ARTICOLUL 34
  Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comer-            Societatea comercialã pregãteºte ºi pãstreazã capaci-
ciale:                                     tãþile de mobilizare stabilite în condiþiile legii, astfel încât sã
  a) imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;         asigure realizarea sarcinilor, în cantitãþile ºi la termenele
  b) falimentul;                               prevãzute în Planul de mobilizare a economiei naþionale.
  c) pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
s-a consumat fondul de rezervã, dacã adunarea generalã                           ARTICOLUL 35
a acþionarilor nu decide completarea capitalului social sau            Societatea comercialã creeazã, depoziteazã ºi pãstreazã,
reducerea lui la suma rãmasã;                          pe timp de pace, rezerve de mobilizare în depozitele patri-
  d) la cererea oricãrui acþionar, dacã împrejurãrile de           moniului rezervei, precum ºi în magazii sau în alte spaþii
forþã majorã ºi consecinþele acestora dureazã mai mult de            special amenajate din patrimoniul propriu, potrivit legii.
8 luni, iar adunarea generalã a acþionarilor constatã cã
funcþionarea societãþii comerciale nu mai este posibilã;                         CAPITOLUL XI
  e) în orice alte situaþii, pe baza hotãrârii adunãrii gene-                  Dispoziþii tranzitorii ºi finale
rale a acþionarilor, luatã în unanimitate;
  f) alte cauze prevãzute de lege.                                    ARTICOLUL 36
  Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
                                          Activitãþile ce constituie monopol de stat vor fi exploa-
registrul comerþului ºi va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.                            tate de societatea comercialã, pe bazã de licenþe, conform
                                        legii.
              ARTICOLUL 32
                                                      ARTICOLUL 37
               Lichidarea
                                           Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozi-
  Dizolvarea societãþii comerciale are ca efect deschiderea          þiile Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republi-
procedurii de lichidare.                            catã, ºi ale Codului comercial.                                 RECTIFICARE

                 În Legea nr. 147/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
              nr. 262 din 14 iulie 1998, se face urmãtoarea rectificare:
                 Ñ la art. 10 alin. (1) , în loc de: vânzarea se va citi vizarea.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401/22.X.1998 conþine 16 pagini.                Preþul 1.952 lei    ISSN 1453Ñ4495

								
To top