Docstoc

306

Document Sample
306 Powered By Docstoc
					                                             PARTEA     I
Anul X Ñ Nr. 306                       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                              Vineri, 21 august 1998


                                              SUMAR

Nr.                                            Pagina  Nr.                                         Pagina
        HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                           497. Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
 492. Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-                        economici ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare dis-
   economici ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare dis-                      tribuþie de gaze naturale în comuna Bãrbãteºti,
   tribuþie de gaze naturale în comuna Lãpuºata, judeþul                       judeþul VâlceaÒ...........................................................     4
   VâlceaÒ .......................................................................     2   498. Ñ Hotãrâre privind transmiterea unor mijloace fixe
 493. Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-                        din patrimoniul Universitãþii ”Petrol-GazeÒ Ploieºti
   economici ai obiectivului de investiþii ”Alimentare cu                       în patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia
   apã ºi canalizare în comuna ªura Mare, judeþul                           Fluvialã a Dunãrii de Jos GalaþiÒ ............................          5Ð6
   SibiuÒ ..........................................................................    2
                                                  499. Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil pro-
 494. Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-                        prietate publicã a statului din administrarea
   economici ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea
                                                     Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea
   cu apã a comunei Tetoiu, judeþul VâlceaÒ .............                 3
                                                     Consiliului Local al Comunei Furculeºti, judeþul
 495. Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-                        Teleorman ..................................................................   6Ð7
   economici ai obiectivului de investiþii ”Modernizare
   Calea Giuleºti între Bulevardul Constructorilor ºi                      501. Ñ Hotãrâre privind transmiterea unor terenuri, pro-
   capãt linie R.A.T.B., municipiul BucureºtiÒ ..............               3     prietate publicã a statului, situate în municipiul
                                                     Dorohoi, judeþul Botoºani, din administrarea
 496. Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
                                                     Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea
   economici ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea
   instalaþiilor de centralizare electrodinamicã din sta-                       Consiliului Local al Municipiului Dorohoi .................           7Ð8
   þiile de cale feratã Braºov Cãlãtori, Timiºoara Nord                     504. Ñ Hotãrâre privind numirea în funcþia de prefect
   ºi Arad, judeþele Braºov, Timiº ºi AradÒ.................                4     al judeþului Bihor .......................................................     8
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 306/21.VIII.1998

    HOTÃRÂRI               ALE       GUVERNULUI                ROMÂNIEI
                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
        privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
        ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în comuna Lãpuºata, judeþul VâlceaÒ

    Guvernul României     h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai            Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze natu-      art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fon-
rale în comuna Lãpuºata, judeþul VâlceaÒ, cuprinºi în           duri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
anexa*) la prezenta hotãrâre.                       de investiþii aprobate potrivit legii.
                                  PRIM-MINISTRU
                                  RADU VASILE
                                                Contrasemneazã:
                                                p. Secretar de stat,
                                             ºeful Departamentului pentru
                                             Administraþie Publicã Localã,
                                                  Ioan Onisei,
                                                subsecretar de stat
                                                Ministrul finanþelor,
                                                 Daniel Dãianu
    Bucureºti, 14 august 1998.
    Nr. 492.

    *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
        privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
          ”Alimentare cu apã ºi canalizare în comuna ªura Mare, judeþul SibiuÒ

    Guvernul României      h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai            Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
obiectivului de investiþii ”Alimentare cu apã ºi canalizare în       art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fon-
comuna ªura Mare, judeþul SibiuÒ, cuprinºi în anexele nr. 1        duri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
ºi 2*) la prezenta hotãrâre.                        de investiþii aprobate potrivit legii.
                                  PRIM-MINISTRU
                                  RADU VASILE
                                                Contrasemneazã:
                                                p. Secretar de stat,
                                             ºeful Departamentului pentru
                                             Administraþie Publicã Localã,
                                                  Ioan Onisei,
                                                subsecretar de stat
                                                Ministrul finanþelor,
                                                 Daniel Dãianu
    Bucureºti, 14 august 1998.
    Nr. 493.

    *) Anexele nr. 1 ºi 2 se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 306/21.VIII.1998                     3

                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
        privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
             ”Alimentarea cu apã a comunei Tetoiu, judeþul VâlceaÒ

    Guvernul României     h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai            Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei         art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fon-
Tetoiu, judeþul VâlceaÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta         duri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
hotãrâre.                                 de investiþii aprobate potrivit legii.
                                  PRIM-MINISTRU
                                  RADU VASILE
                                                Contrasemneazã:
                                               p. Secretar de stat,
                                             ºeful Departamentului pentru
                                             Administraþie Publicã Localã,
                                                 Ioan Onisei,
                                               subsecretar de stat
                                               Ministrul finanþelor,
                                                 Daniel Dãianu
    Bucureºti, 14 august 1998.
    Nr. 494.
                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
      privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
     ”Modernizare Calea Giuleºti între Bulevardul Constructorilor ºi capãt linie R.A.T.B.,
                    municipiul BucureºtiÒ

    Guvernul României     h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai            Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
obiectivului de investiþii ”Modernizare Calea Giuleºti între       art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fon-
Bulevardul Constructorilor ºi capãt linie R.A.T.B., municipiul      duri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
BucureºtiÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.           de investiþii aprobate potrivit legii.
                                  PRIM-MINISTRU
                                  RADU VASILE

                                                Contrasemneazã:
                                               p. Secretar de stat,
                                             ºeful Departamentului pentru
                                             Administraþie Publicã Localã,
                                                 Ioan Onisei,
                                               subsecretar de stat
                                               Ministrul finanþelor,
                                                 Daniel Dãianu

    Bucureºti, 14 august 1998.
    Nr. 495.

    *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 306/21.VIII.1998

                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Modernizarea instalaþiilor de centralizare electrodinamicã din staþiile de cale feratã Braºov Cãlãtori,
           Timiºoara Nord ºi Arad, judeþele Braºov, Timiº ºi AradÒ

    Guvernul României     h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai             Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
obiectivului de investiþii ”Modernizarea instalaþiilor de cen-        art. 1 se face din surse proprii, credite bancare, alte fon-
tralizare electrodinamicã din staþiile de cale feratã Braºov         duri legal constituite cu aceastã destinaþie ºi, în comple-
Cãlãtori, Timiºoara Nord ºi Arad, judeþele Braºov, Timiº ºi         tare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiþii
AradÒ, cuprinºi în anexele nr. 1Ñ3*) la prezenta hotãrâre.          aprobate potrivit legii.
                                  PRIM-MINISTRU
                                  RADU VASILE
                                                 Contrasemneazã:
                                                Ministrul transporturilor,
                                                  Traian Bãsescu
                                               Ministrul lucrãrilor publice
                                               ºi amenajãrii teritoriului,
                                                  Nicolae Noica
                                                 Ministrul finanþelor,
                                                  Daniel Dãianu
    Bucureºti, 14 august 1998.
    Nr. 496.

    *) Anexele nr. 1Ñ3 se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
        privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
        ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în comuna Bãrbãteºti, judeþul VâlceaÒ

    Guvernul României     h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai             Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze natu-       art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fon-
rale în comuna Bãrbãteºti, judeþul VâlceaÒ, cuprinºi în           duri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
anexa*) la prezenta hotãrâre.                        de investiþii aprobate potrivit legii.
                                  PRIM-MINISTRU
                                  RADU VASILE
                                                 Contrasemneazã:
                                                 p. Secretar de stat,
                                              ºeful Departamentului pentru
                                              Administraþie Publicã Localã,
                                                   Ioan Onisei,
                                                 subsecretar de stat
                                                 Ministrul finanþelor,
                                                  Daniel Dãianu
    Bucureºti, 14 august 1998.
    Nr. 497.

    *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 306/21.VIII.1998                   5

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
   privind transmiterea unor mijloace fixe din patrimoniul Universitãþii ”Petrol-GazeÒ Ploieºti
      în patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia Fluvialã a Dunãrii de Jos GalaþiÒ

    Guvernul României    h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea fãrã platã a mijloace-      Art. 2. Ñ Predarea-preluarea mijloacelor fixe prevãzute
lor fixe, prevãzute în anexa care face parte integrantã din    la art. 1 se face pe bazã de protocol, în termen de 30 de
prezenta hotãrâre, din patrimoniul Universitãþii ”Petrol-GazeÒ   zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Ploieºti în patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia         Art. 3. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia
Fluvialã a Dunãrii de Jos GalaþiÒ.                 Fluvialã a Dunãrii de Jos GalaþiÒ se majoreazã cu valoarea
  Mijloacele fixe prevãzute la alin. 1 vor fi utilizate pentru  mijloacelor fixe transmise, corespunzãtor anexei.
realizarea hãrþii electronice de navigaþie pe sectorul româ-      Universitatea ”Petrol-GazeÒ Ploieºti va face modificãrile
nesc al Dunãrii.                          cuvenite în evidenþele proprii.

                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE
                                               Contrasemneazã:
                                             Ministrul transporturilor,
                                                Traian Bãsescu
                                            Ministrul educaþiei naþionale,
                                                Andrei Marga
                                               Ministrul finanþelor,
                                                Daniel Dãianu
    Bucureºti, 14 august 1998.
    Nr. 498.

                                                           ANEXÃ

                            MIJLOACELE   FIXE
               care se transmit fãrã platã de la Universitatea ”Petrol-GazeÒ Ploieºti
               la Regia Autonomã ”Administraþia Fluvialã a Dunãrii de Jos GalaþiÒ

       Nr.                                      Numãrul de  Valoarea  Valoarea
                   Denumirea              Seria, nr.
       crt.                                      inventar   (DM)   (mii lei)

       0              1                   2        3      4     5

       1. Sistem de mãsurare a adâncimi, compus din:                        26.300 126.240
        Ñ Senzor pentru sondã de adâncime cu cablu
          de conectare                        28915      6032
        Ñ Adaptor SIMRAD EA Ñ 501P pentru senzor
          de adâncime cu cabluri de conectare ºi alimentare       241     6041
        Ñ LAPTOP (calculator portabil) COMPAQ cu
          cabluri de conectare ºi alimentare, documentaþie     2920A      6042
       2. Senzor de giraþie cu cablu de conectare pentru
        testare                            971016      6033    2.800 13.440
       3. Sistem de receptare GPS, compus din:                           56.500 271.200
        Ñ Antenã GPS cu cablu de conectare              10711      6035
                                       10708      6036
          Ñ Antenã GPS cu cablu de conectare            10107      6037
                                       10521      6038
          Ñ Antenã GPS cu cablu de conectare          YB005978      6039
                                        247      6040
          Ñ Antenã GPS cu cablu de conectare          ZE361692      6045D
                                      AD00211      6045E
          Ñ  Antenã Fugro cu cablu de conectare
          Ñ  Antenã Fugro cu cablu de conectare
          Ñ  Receptor GPS OMNISTAR (Furgo)
          Ñ  Receptor GPS (ASHTECH)
 6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 306/21.VIII.1998

      0             1                 2      3     4      5

      4. Comandã cârmã, compusã din:                            725  3.480
       Ñ Senzor pentru unghiul cârmei cu cablu
         de conectare                   fãrã serie  6043A
       Ñ Dispozitiv comandã cârmã              fãrã serie  6043B
      5. Sursã de tensiune neîntreruptibilã VICTRON      NP30A02/
       cu cabluri de conectare               9805A055    6044   3.100   14.880
      6. Staþie ALFA, model PB47HÑAA, cu:          AY72724004   6045B   20.100   96.480
                                 LC71610939   6045B
        Ñ mouse                     CY61305975   6045B
        Ñ tastaturã
        Ñ monitor DIGITAL cu cablu de conectare     4K71510835    6034
                                  A249204   6054G
        Ñ unitate casetã magneticã (streamer)
      7.  Calculator PC HP Vectra             FR72384943   6045C   3.800   18.240
      8.  Dispozitiv conectare (HUB) pentru reþea             6045F    800    3.840
      9.  Sursã de tensiune stabilizatã 24 V TRACO       E181381   6045H    320    1.536
     10.  Dulap de automatizare RITTAL echipat ºi
        pupitru de comandã RITTAL echipat                6045A
                                         6045I   1.200    5.760
                                        TOTAL:  115.645 555.096

        NOTÃ:
        Ñ mijloacele fixe din prezenta anexã au fost transmise cu titlu gratuit Universitãþii ”Petrol-
     GazeÒ Ploieºti de cãtre Universitatea Stuttgart (Republica Federalã Germania) în anul 1998.
        Ñ preþurile mijloacelor fixe prezentate în anexã sunt preþurile de achiziþie comunicate de
     Universitatea Stuttgart (Republica Federalã Germania).


                        GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
                  privind transmiterea unui imobil
      proprietate publicã a statului din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
       în administrarea Consiliului Local al Comunei Furculeºti, judeþul Teleorman

    Guvernul României h o t ã r ã º t e :

 Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului pro-     conform anexei care face parte integrantã din pre-
prietate publicã a statului situat pe teritoriul comunei  zenta hotãrâre.
                                Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis
Furculeºti, judeþul Teleorman, din administrarea
                              potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat
Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea      între pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de
Consiliului Local al Comunei Furculeºti, identificat    la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
                          PRIM-MINISTRU
                          RADU VASILE

                                         Contrasemneazã:
                                         Ministru de stat,
                                      ministrul apãrãrii naþionale,
                                          Victor Babiuc
                                        Ministrul finanþelor,
                                          Daniel Dãianu
                                        p. Secretar de stat,
                                      ºeful Departamentului pentru
                                      Administraþie Publicã Localã,
                                          Ioan Onisei,
                                        subsecretar de stat

    Bucureºti, 14 august 1998.
    Nr. 499.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 306/21.VIII.1998                     7
                                                              ANEXÃ
                         DATELE DE IDENTIFICARE
                      a imobilului proprietate publicã a statului
               care se transmite din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
             în administrarea Consiliului Local al Comunei Furculeºti, judeþul Teleorman


                        Persoana     Persoana
                         juridicã     juridicã
         Locul unde este situat                            Caracteristicile tehnice
                        de la care     la care
        imobilul care se transmite                             ale imobilului
                       se transmite   se transmite
                        imobilul     imobilul       Comuna Furculeºti,        Ministerul   Consiliul Local   Pavilionul A Ñ locuinþe pentru cadre
       judeþul Teleorman,        Apãrãrii    al Comunei      Ñ suprafaþã construitã = 124 m2
       DJ 658 B,            Naþionale   Furculeºti,     Ñ suprafaþã desfãºuratã = 124 m2
       Roºiori de Vede Ñ Zimnicea           judeþul       Pavilionul B Ñ locuinþe pentru cadre
                               Teleorman      Ñ suprafaþã construitã = 124 m2
                                         Ñ suprafaþã desfãºuratã = 124 m2
                                         Pavilionul T Ñ grup sanitar
                                         Ñ suprafaþã construitã = 8 m2
                                         Ñ suprafaþã desfãºuratã = 8 m2
                                         Terenul aferent, inclusiv construcþii = 1.500 m2                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                     HOTÃRÂRE
         privind transmiterea unor terenuri, proprietate publicã a statului,
 situate în municipiul Dorohoi, judeþul Botoºani, din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
           în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi

    Guvernul României      h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unor terenuri, proprie-      judeþul Botoºani, ºi documentaþia tehnicã de execuþie pentru
tate publicã a statului, în suprafaþã totalã de 4.035 m2,        blocurile de locuinþe prevãzute a se realiza pe aceste
situate în municipiul Dorohoi, judeþul Botoºani, identificate
conform anexei care face parte integrantã din prezenta         terenuri.
hotãrâre, din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în         Art. 2. Ñ Predarea-preluarea terenurilor ºi a documen-
administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, jude-     taþiei prevãzute la art. 1 se va face pe bazã de protocol
þul Botoºani.
  O datã cu transmiterea terenului, Ministerului Apãrãrii       încheiat între pãrþi, în termen de 30 de zile de la data
Naþionale va preda Consiliului Local al Municipiului Dorohoi,      intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

                               PRIM-MINISTRU
                               RADU VASILE

                                                 Contrasemneazã:
                                                 Ministru de stat,
                                              ministrul apãrãrii naþionale,
                                                  Victor Babiuc
                                                Ministrul finanþelor,
                                                  Daniel Dãianu
                                                p. Secretar de stat,
                                              ºeful Departamentului pentru
                                              Administraþie Publicã Localã,
                                                  Ioan Onisei,
                                                subsecretar de stat


    Bucureºti, 14 august 1998.
    Nr. 501.
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 306/21.VIII.1998
                                                                  ANEXÃ

                              DATELE DE IDENTIFICARE
                 a terenurilor, proprietate publicã a statului, care se transmit
            din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Consiliului Local
                      al Municipiului Dorohoi, judeþul Botoºani

                        Persoana     Persoana
             Locul unde      juridicã      juridicã
        Nr.
            este situat terenul  de la care    la care se         Caracteristicile tehnice ale terenului
        crt.
            care se transmite   se trasmite    transmite
                        terenul      terenul

        1. Municipiul Dorohoi,    Ministerul   Consiliul Local   teren în suprafaþã de 1.545 m2, înscris în
          Aleea Dumbrava,      Apãrãrii    al Municipiului   parcela cadastralã nr. 3568
          Cartier Plevnei,      Naþionale   Dorohoi
          judeþul Botoºani
        2. Municipiul Dorohoi,    Ministerul   Consiliul Local   teren în suprafaþã de 1.450 m2, înscris în
          str. Dimitrie Pompei,   Apãrãrii    al Municipiului   parcela cadastralã nr. 2247
          judeþul Botoºani      Naþional    Dorohoi
        3. Municipiul Dorohoi,    Ministerul   Consiliul Local   teren în suprafaþã de 1.040 m2, înscris în
          str. D. Gherea,      Apãrãrii    al Municipiului   parcelele cadastrale nr. 1482, 1483, 1484
          judeþul Botoºani      Naþionale   Dorohoi       ºi 1485
                                         TOTAL:   4.035 m2
                               GUVERNUL ROMÂNIEI

                            HOTÃRÂRE
                  privind numirea în funcþia de prefect al judeþului Bihor
                  În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
               locale nr. 69/1991, republicatã,
                   Guvernul României      h o t ã r ã º t e :
                 Articol unic. Ñ Domnul Lucian Claudiu Silaghi se numeºte în funcþia
               de prefect al judeþului Bihor.


                                  PRIM-MINISTRU
                                   RADU VASILE

                                             Contrasemneazã:
                                            p. Secretar de stat,
                                          ºeful Departamentului pentru
                                          Administraþie Publicã Localã,
                                              Ioan Onisei,
                                            subsecretar de stat


                   Bucureºti, 20 august 1998.
                   Nr. 504.
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306/21.VIII.1998 conþine 8 pagini.                Preþul 800 lei    ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:6/20/2012
language:
pages:8