Docstoc

239

Document Sample
239 Powered By Docstoc
					                                            PARTEA     I
Anul X Ñ Nr. 239                      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                  Marþi, 30 iunie 1998


                                             SUMAR

Nr.                                           Pagina  Nr.                                           Pagina
                  DECRETE                            340.    Ñ Hotãrâre privind eliberarea din funcþia de sub-
                                                      prefect al judeþului Gorj ..........................................       4
207.  Ñ Decret privind eliberarea din funcþie a unui jude-
    cãtor la Curtea Constituþionalã.................................           2  341.    Ñ Hotãrâre privind stabilirea datei pentru alegerea
                                                      unor primari ..............................................................   4Ð5
      HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR                           342.    Ñ Hotãrâre privind stabilirea datei pentru alegerea
 24.  Ñ Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Camerei                           consiliului local în Circumscripþia electoralã
    Deputaþilor nr. 42/1996 privind aprobarea compo-                           Coloneºti, judeþul Bacãu .........................................        5
    nenþei nominale a comisiilor permanente ale Camerei                    343.    Ñ Hotãrâre privind stabilirea datei pentru alege-
    Deputaþilor ..................................................................    2        rea consiliului local în Circumscripþia electoralã
                                                      Popeºti, judeþul Argeº .............................................       6
      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                                                        ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
336.  Ñ Hotãrâre pentru modificarea unor prevederi ale                            ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
    Hotãrârii Guvernului nr. 788/1996 privind înfiinþarea
                                                 77.    Ñ Ordin al preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru
    Zonei Libere Giurgiu ºi a Regiei Autonome
                                                      Resurse Minerale privind oferta publicã pentru con-
    ”Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ ........................            3        cesionarea unor perimetre de exploatare ..............             6Ð7
339.  Ñ Hotãrâre pentru aprobarea acordãrii Ministerului                     79.    Ñ Ordin al preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru
    Turismului a unui împrumut din disponibilitãþile con-                        Resurse Minerale privind oferta publicã pentru con-
    tului general al trezoreriei statului ..........................           3        cesionarea unor perimetre de exploatare ..............             7Ð8
2    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 239/30.VI.1998

                DECRETE
               PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                DECRET
    privind eliberarea din funcþie a unui judecãtor la Curtea
               Constituþionalã
     În temeiul art. 94 lit. c), al art. 99 alin. (1) ºi al art. 140 alin. (2) din
  Constituþia României, precum ºi al art. 7 alin. (2) ºi al art. 43 alin. (1) lit. a)
  din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
  Constituþionale, republicatã,
     Preºedintele României    d e c r e t e a z ã :
     Articol unic. Ñ Pe data de 6 iunie 1998, la expirarea termenului pentru
  care a fost numit, domnul Constantinescu Mihai se elibereazã din funcþia de
  judecãtor la Curtea Constituþionalã.

                PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                EMIL CONSTANTINESCU     Bucureºti, 4 iunie 1998.
     Nr. 207.
  HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
               PARLAMENTUL ROMÂNIEI
              CAMERA DEPUTAÞILOR

              HOTÃRÂRE
   pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputaþilor nr. 42/1996
       privind aprobarea componenþei nominale
      a comisiilor permanente ale Camerei Deputaþilor
     În temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,
     Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
     Articol unic. Ñ Hotãrârea Camerei Deputaþilor nr. 42/1996 privind apro-
  barea componenþei nominale a comisiilor permanente ale Camerei
  Deputaþilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
     Ñ domnul deputat George ªerban, aparþinând Grupului parlamentar
  Uniunea Social Democratã Ñ Partidul Democrat, trece de la Comisia pentru
  muncã ºi protecþie socialã la Comisia pentru apãrare, ordine publicã ºi sigu-
  ranþã naþionalã;
     Ñ domnul deputat Teodor Gavrilaº, aparþinând Grupului parlamentar
  Uniunea Social Democratã Ñ Partidul Democrat, trece de la Comisia juri-
  dicã, de disciplinã ºi imunitãþi la Comisia pentru muncã ºi protecþie socialã.

           p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                   VASILE LUPU     Bucureºti, 30 iunie 1998.
     Nr. 24.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 239/30.VI.1998                     3

   HOTÃRÂRI            ALE      GUVERNULUI               ROMÂNIEI
                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
        pentru modificarea unor prevederi ale Hotãrârii Guvernului nr. 788/1996
privind înfiinþarea Zonei Libere Giurgiu ºi a Regiei Autonome ”Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ

    Guvernul României   h o t ã r ã º t e :
  Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 788/1996 pri-     ”Art. 9. Ñ (1) Societãþile comerciale ”ªantierul NavalÒ Ñ
vind înfiinþarea Zonei Libere Giurgiu ºi a Regiei Autonome   S.A. Giurgiu, ”ICMUGÒ Ñ S.A. Giurgiu, ”PecoÒ Ñ S.A.
”Administraþia Zonei Libere GiurgiuÒ, publicatã în Monitorul  Giurgiu, ”SCAEPÒ Ñ S.A. Giurgiu, ”Giurgiu NavÒ Ñ S.A.
Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 14 octombrie
                                Giurgiu, ”GranitulÒ Ñ S.A. Bucureºti îºi pãstreazã deplina
1996, se modificã dupã cum urmeazã:
  1. Alineatul (2) al articolului 8 se abrogã.        proprietate asupra construcþiilor ºi celorlalte utilaje ºi vor
  2. Alineatul (1) al articolului 9 se modificã ºi va avea  continua sã funcþioneze potrivit dispoziþiilor Legii
urmãtorul cuprins:                       nr. 31/1990 ºi statutelor proprii.Ò
                           PRIM-MINISTRU
                           RADU VASILE
                                           Contrasemneazã:
                                         Ministrul transporturilor,
                                           Traian Bãsescu
                                          p. Ministrul finanþelor,
                                           Dan Radu Ruºanu,
                                            secretar de stat
                                       Ministrul industriei ºi comerþului,
                                            Radu Berceanu
                                  Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
                                            Nicolae Noica
    Bucureºti, 29 iunie 1998.
    Nr. 336.

                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
          pentru aprobarea acordãrii Ministerului Turismului a unui împrumut
            din disponibilitãþile contului general al trezoreriei statului
    În temeiul art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin tre-
zoreria statului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998,
    Guvernul României   h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ În vederea acoperirii golului temporar de casã,    a) 6,3 miliarde lei pânã la data de 30 iunie 1998;
înregistrat în execuþia Fondului special pentru promovarea     b) 1,5 miliarde lei pânã la data de 31 iulie 1998.
ºi dezvoltarea turismului, se autorizeazã Ministerul        Art. 3. Ñ Pentru împrumutul acordat potrivit art. 1 se
Finanþelor sã acorde un împrumut Ministerului Turismului,   va percepe o dobândã stabilitã prin convenþia care se
în sumã de 7,8 miliarde lei, din disponibilitãþile contului  încheie între Ministerul Finanþelor ºi Ministerul Turismului în
general al trezoreriei statului, cu termen de rambursare    conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului
30 octombrie 1998.                       nr. 66/1994, republicatã.
  Art. 2. Ñ Suma împrumutatã se va pune la dispoziþie       Art. 4. Ñ Rambursarea împrumutului ºi plata dobânzii
Ministerului Turismului, integral, de cãtre Ministerul     se vor suporta din bugetul Fondului special pentru promo-
Finanþelor, astfel:                      varea ºi dezvoltarea turismului pe anul 1998.
                           PRIM-MINISTRU
                           RADU VASILE
                                           Contrasemneazã:
                                          Ministrul turismului,
                                          Sorin Frunzãverde
                                          Ministrul finanþelor,
                                           Daniel Dãianu
    Bucureºti, 29 iunie 1998.
    Nr. 339.
4    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 239/30.VI.1998

            GUVERNUL ROMÂNIEI

              HOTÃRÂRE
   privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Gorj
     În temeiul dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice
  locale nr. 69/1991, republicatã,
     Guvernul României    h o t ã r ã º t e :
     Articol unic. Ñ Domnul Vâlceanu Gheorghe se elibereazã din funcþia
  de subprefect al judeþului Gorj.

                   PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                            Contrasemneazã:
                            Secretar de stat,
                           ºeful Departamentului
                       pentru Administraþie Publicã Localã,
                             Vlad Roºca
     Bucureºti, 29 iunie 1998.
     Nr. 340.
                GUVERNUL ROMÂNIEI

                 HOTÃRÂRE
      privind stabilirea datei pentru alegerea unor primari
     În temeiul prevederilor art. 7 din Legea privind alegerile locale
  nr. 70/1991, republicatã,
     Guvernul României    h o t ã r ã º t e :
     Articol unic. Ð Se stabileºte data de 26 iulie 1998 pentru alegerea
  primarilor în circumscripþiile electorale prevãzute în anexa care face parte
  integrantã din prezenta hotãrâre.

                   PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                            Contrasemneazã:
                            Secretar de stat,
                           ºeful Departamentului
                       pentru Administraþie Publicã Localã,
                             Vlad Roºca
     Bucureºti, 29 iunie 1998.
     Nr. 341.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 239/30.VI.1998                5
                                                   ANEXÃ
                            LISTA

       circumscripþiilor electorale în care se vor desfãºura alegeri pentru primari
                     la data de 26 iulie 1998Nr.            Denumirea
crt.        circumscripþiei electorale                        Judeþul


1.   Mihãileni                                     Botoºani
2.   Predeºti                                     Dolj
3.   Smulþi                                      Galaþi
4.   Bãlãneºti                                     Gorj
5.   Româneºti                                     Iaºi
6.   Ilia                                       Hunedoara
7.   Gherþa Micã                                    Satu Mare
                        GUVERNUL ROMÂNIEI

                     HOTÃRÂRE
          privind stabilirea datei pentru alegerea consiliului local
           în Circumscripþia electoralã Coloneºti, judeþul Bacãu
          În temeiul prevederilor art. 7 din Legea privind alegerile locale
       nr. 70/1991, republicatã,

           Guvernul României      h o t ã r ã º t e :
          Articol unic. Ð Se stabileºte data de 26 iulie 1998 pentru alegerea
       consiliului local în Circumscripþia electoralã Coloneºti, judeþul Bacãu.

                          PRIM-MINISTRU
                          RADU VASILE

                                   Contrasemneazã:
                                   Secretar de stat,
                                  ºeful Departamentului
                              pentru Administraþie Publicã Localã,
                                    Vlad Roºca
           Bucureºti, 29 iunie 1998.
           Nr. 342.
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 239/30.VI.1998

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                           HOTÃRÂRE
              privind stabilirea datei pentru alegerea consiliului local în
                 Circumscripþia electoralã Popeºti, judeþul Argeº
                În temeiul prevederilor art. 7 din Legea privind alegerile locale
             nr. 70/1991, republicatã,
               Guvernul României   h o t ã r ã º t e :
                Articol unic. Ð Se stabileºte data de 26 iulie 1998 pentru alegerea con-
             siliului local în Circumscripþia electoralã Popeºti, judeþul Argeº.

                             PRIM-MINISTRU
                             RADU VASILE

                                      Contrasemneazã:
                                      Secretar de stat,
                                     ºeful Departamentului
                                 pentru Administraþie Publicã Localã,
                                       Vlad Roºca
               Bucureºti, 29 iunie 1998.
               Nr. 343. ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

                              ORDIN
          privind oferta publicã pentru concesionarea unor perimetre de exploatare
    Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
    având în vedere:
    1. Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 51/1997 privind conservarea ºi încetarea activitãþilor unor mine, apro-
batã ºi modificatã prin Legea nr. 40/1998;
    2. Legea minelor nr. 61/1998;
    3. Cererea Societãþii Naþionale a Cãrbunelui Ñ S.A. Ploieºti;
    4. Cererea Societãþii Naþionale a Sãrii Ñ S.A. Bucureºti;
    5. Documentaþiile înaintate Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale ºi al Deciziei primului-ministru nr. 86/1997,
    emite urmãtorul ordin:

          Art. 1. Ñ Se oferã spre concesionare urmãtoarele perimetre de exploatare:
      Nr.          Perimetrul         Codul perimetrului          Profilul
      crt.         de exploatare         (zãcãmântului)        activitãþii miniere

      1.   MÃGURENI-TUFENI                 31183          cãrbune energetic
      2.   CEPTURA                     31014          cãrbune energetic
      3.   G1-MÃGURENI                   31015          cãrbune energetic
      4.   URLAÞI                     31048          cãrbune energetic
      5.   CIUGUD                     134006          bentonitã
      6.   POIANA AIUD                  117108          calcar
      7.   BANÞA                     134016          bentonitã
      8.   CATARACTE                    91002          pegmatite
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 239/30.VI.1998                  7

  Art. 2. Ñ Persoanele juridice interesate vor depune o       b) planul de dezvoltare a exploatãrii (proiect tehnic pen-
cerere de intenþie la Agenþia Naþionalã pentru Resurse      tru deschidere, pregãtire ºi exploatare);
Minerale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data      c) studiul de impact asupra mediului (bilanþul de mediu);
publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentului       d) planul de refacere a mediului, însoþit de o garanþie
ordin.                              bancarã, conform Legii nr. 61/1998.
                                   Art. 4. Ñ În scopul întocmirii documentaþiilor necesare
  Art. 3. Ñ Pentru negocierea licenþei de exploatare, soli-
                                 participãrii la concurs, Agenþia Naþionalã pentru Resurse
citantul va depune ofertele pentru perimetrele de exploatare
                                 Minerale va pune la dispoziþie solicitanþilor, contra cost,
solicitate la Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în
                                 documentaþia de închidere ºi datele geologice necesare.
termen de 90 de zile calendaristice de la data publicãrii în     Art. 5. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data publi-
Monitorul Oficial al României a prezentului ordin. Aceste     cãrii în Monitorul Oficial al României.
oferte vor cuprinde:                         Art. 6. Ñ Compartimentele de resort din cadrul Agenþiei
  a) studiul de fezabilitate pentru valorificarea rezervelor  Naþionale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire
din perimetrul minier;                      prevederile prezentului ordin.
                  Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
                             Mihail Ianãº


    Bucureºti, 19 iunie 1998.
    Nr. 77.
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

                             ORDIN
          privind oferta publicã pentru concesionarea unor perimetre de exploatare
    Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
    având în vedere:
    1. Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 51/1997 privind conservarea ºi încetarea activitãþilor unor mine, apro-
batã ºi modificatã prin Legea nr. 40/1998;
    2. Legea minelor nr. 61/1998;
    3. Cererea Societãþii Comerciale ”BentocalcarÒ Ñ S.A. Deva;
    4. Cererea Companiei Naþionale a LignituluiÐOltenia Ñ S.A.;
    5. Documentaþiile înaintate Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale ºi al Deciziei primului-ministru nr. 86/1997,
    emite urmãtorul ordin:

           Art. 1. Ñ Se oferã spre concesionare urmãtoarele perimetre de exploatare:
       Nr.          Perimetrul        Codul perimetrului           Profilul
       crt.         de exploatare         (zãcãmântului)        activitãþii miniere


       1.   OHABA PONOR                   14001          bauxitã silicioasã
       2.   SCHELA-MINA DÂLMA                22003          antracit
       3.   COJMÃNEªTI                   31052          lignit
       4.   MÃTÃSARI                    31063          lignit

  Art. 2. Ñ Persoanele juridice interesate vor depune la    publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentului
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale o cerere de       ordin, ofertele pentru perimetrele de exploatare solicitate.
intenþie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data    Aceste oferte vor cuprinde:
publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentului       a) studiul de fezabilitate pentru valorificarea rezervelor
ordin.                              din perimetrul minier;
  Art. 3. Ñ Pentru negocierea licenþei de exploatare, soli-     b) planul de dezvoltare a exploatãrii (proiect tehnic pen-
citantul va depune la Agenþia Naþionalã pentru Resurse      tru deschidere, pregãtire ºi exploatare);
Minerale, în termen de 90 de zile calendaristice de la data      c) studiul de impact asupra mediului (bilanþul de mediu);
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 239/30.VI.1998

  d) planul de refacere a mediului, însoþit de o garanþie             Art. 5. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data publi-
bancarã, conform Legii nr. 61/1998.                       cãrii în Monitorul Oficial al României.
  Art. 4. Ñ În scopul întocmirii documentaþiilor necesare
                                          Art. 6. Ñ Compartimentele de resort din cadrul Agenþiei
participãrii la concurs, Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale va pune la dispoziþie solicitanþilor, contra cost,           Naþionale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire
documentaþia de închidere ºi datele geologice necesare.             prevederile prezentului ordin.

                    p. Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
                              Nicolae Turdean     Bucureºti, 24 iunie 1998.
     Nr. 79.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239/30.VI.1998 conþine 8 pagini.                Preþul 720 lei     ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:6/20/2012
language:Latin
pages:8