Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

079

VIEWS: 2 PAGES: 16

									                                               PARTEA     I
 Anul X Ñ Nr. 79                        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                 Joi, 19 februarie 1998                                                SUMAR

                                               Pagina  Nr.                                            Pagina
         DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE                               nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
 Decizia nr. 210 din 5 iunie 1997 privind excepþia de necon-                           de Conturi ..................................................................    8
    stituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de                     Decizia nr. 548 din 4 decembrie 1997 referitoare la excep-
    procedurã civilã .........................................................        2      þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 47 din
 Decizia nr. 717 din 19 decembrie 1997 referitoare la excep-                         Legea fondului funciar nr. 18/1991..........................             9Ð10
    þia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de
    procedurã civilã .........................................................        3  Decizia nr. 550 din 4 decembrie 1997 referitoare la excep-
                                                       þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330,
                         «                              art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 Decizia nr. 213 din 12 iunie 1997 privind excepþia de                            Codul de procedurã civilã ........................................         10Ð11
    neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1191 din                      Decizia nr. 551 din 4 decembrie 1997 referitoare la excep-
    Codul civil ..................................................................      4      þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330,
 Decizia nr. 619 din 9 decembrie 1997 referitoare la excep-                          art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
    þia de neconstituþionalitate a art. 1191 din Codul                          Codul de procedurã civilã ........................................         12Ð13
    civil .............................................................................    5
                                                    Decizia nr. 552 din 4 decembrie 1997 referitoare la excep-
                         «                              þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330,
 Decizia nr. 266 din 18 iunie 1997 referitoare la excepþia                          art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
    de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330,                          Codul de procedurã civilã ........................................         13Ð14
    art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
    Codul de procedurã civilã ........................................           5Ð6  Decizia nr. 553 din 4 decembrie 1997 referitoare la excep-
                                                       þia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330,
 Decizia nr. 633 din 9 decembrie 1997 referitoare la excep-                          art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
    þia de neconstituþionalitate a art. 330, art. 3301,                          Codul de procedurã civilã ........................................         14Ð15
    art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul de
    procedurã civilã .........................................................       6Ð7          HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                         «                           80.    Ñ Hotãrâre privind exceptarea sau reducerea taxelor
 Decizia nr. 299 din 1 iulie 1997 referitoare la excepþia de                           vamale aplicate în anul 1998 pentru unele produse
    neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 49 din Legea                          de bumbac.................................................................     16
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998

    DECIZII         ALE      CURÞII         CONSTITUÞIONALE
                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 210*)
                              din 5 iunie 1997

        privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã
   Lucian Stângu       Ñ preºedinte                În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
   Romul Petru Vonica     Ñ judecãtor              Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze
   Victor Dan Zlãtescu    Ñ judecãtor              excepþia invocatã, fiind legal sesizatã.
   Florentina Geangu     Ñ magistrat-asistent            Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
   Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor      1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã          brie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
 urmãtoarele:                             Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv,
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin         nr. 255 din 22 octombrie 1996, a constatat cã dispoziþiile
 Încheierea din 2 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul         art. 330 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale.
 nr. 3.214/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia       Potrivit art. 125 alin. (3) din Constituþie, legea este cea
 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de    care stabileºte cãile de atac, acestea fiind incluse în pro-
 procedurã civilã.                          cedura de judecatã, iar art. 128 din Constituþie prevede cã,
   Din cuprinsul încheierii de sesizare rezultã cã excepþia a    împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi
 fost invocatã de Puiu Ursu Eleonora-Paula ºi cã priveºte       Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiþiile
 atât dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã, cât    legii. Or, legea Ñ art. 330 din Codul de procedurã civilã Ñ
 ºi pe cele ale art. 31 din Legea nr. 56/1993.            acordã procurorului general dreptul de a exercita, din oficiu
   În motivarea excepþiei se susþine cã, pe de o parte,       sau la cererea ministrului justiþiei, recursul în anulare. Nici
 prevederile art. 330 din Codul de procedurã civilã contravin     procedura civilã, în textul menþionat, ºi nici Legea
 dispoziþiilor art. 131 din Constituþie, potrivit cãrora procurorii  nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, în art. 31,
 îºi desfãºoarã activitatea sub autoritatea ministrului justiþiei,  nu condiþioneazã exercitarea de cãtre Ministerul Public a
 iar pe de altã parte, cã art. 31 din Legea nr. 56/1993        cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti de avizul
 încalcã prevederile art. 123 alin. (2) din Constituþie care
                                   ministrului justiþiei. Este firesc sã fie aºa, deoarece principi-
 garanteazã independenþa totalã a judecãtorilor.
   Exprimându-ºi opinia potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (5)  ile legalitãþii ºi imparþialitãþii, înscrise în art. 131 alin. (1)
 din Legea nr. 47/1992, instanþa supremã apreciazã cã         din Constituþie, care stau la baza activitãþii procurorilor, ºi
 excepþia de neconstituþionalitate privind art. 330 din Codul     rolul Ministerului Public, al cãrui ºef este procurorul gene-
 de procedurã civilã este neîntemeiatã ºi cã prevederile       ral, de reprezentant al intereselor societãþii, apãrãtor al
 art. 31 din Legea nr. 56/1993 nu au nici o incidenþã în       ordinii de drept ºi al drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor, îi
 cauzã.                                conferã acestuia independenþã în exercitarea atribuþiilor ºi
   Faþã de cele arãtate ºi având în vedere cã instanþa de      în asigurarea respectãrii legii (art. 30 alin. 3 din Legea
 judecatã a considerat, în conformitate cu art. 23 alin. (2)     nr. 92/1992).
 din Legea nr. 47/1992, ca irelevantã excepþia de neconsti-        În sensul dispoziþiilor constituþionale, în baza autoritãþii
 tuþionalitate a dispoziþiilor art. 31 din Legea nr. 56/1993,     sale, ministrul justiþiei va putea cere Ministerului Public pro-
 urmeazã ca, prin decizia de faþã, Curtea Constituþionalã sã     movarea unor acþiuni corespunzând interesului public, însã
 se pronunþe numai cu privire la neconstituþionalitatea        nu va putea sã dispunã ca acesta sã nu-ºi exercite atribu-
 art. 330 din Codul de procedurã civilã.               þiile proprii prevãzute în lege.
                                      Autoritatea ministrului justiþiei se exercitã, potrivit art. 37
              C U R T E A,               din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã,
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, raportul întoc-    prin procurorul general, în condiþiile prevãzute la art. 38 din
 mit de judecãtorul-raportor, prevederile art. 330 din Codul     aceeaºi lege.
 de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi      Prin urmare, dispoziþiile textului de lege atacat sunt con-
 ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:              stituþionale.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                                CURTEA
                              În numele legii
                                DECIDE:
     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã,
 invocatã de Puiu Ursu Eleonora-Paula în Dosarul nr. 3.214/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 5 iunie 1997.
              PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                               Magistrat-asistent,
                                              Florentina Geangu
   *) A se vedea ºi Decizia Curþii Constituþionale nr. 717 din PdfCompressor.
Compression by CVISION Technologies’19 decembrie 1997, publicatã laFor 3.    pag. Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998                     3

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 717
                           din 19 decembrie 1997

          referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã civilã

   Nicolae Popa       Ñ preºedinte               Ñ practica retragerii recursurilor în anulare având ca
   Costicã Bulai      Ñ judecãtor              obiect dreptul de proprietate imobiliarã confirmã netemeini-
   Viorel Mihai Ciobanu   Ñ judecãtor              cia exercitãrii acestei cãi de atac în temeiul art. 330 din
   Mihai Constantinescu   Ñ judecãtor              Codul de procedurã civilã.
   Florin Bucur Vasilescu  Ñ judecãtor                Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
   Paula C. Pantea     Ñ procuror              excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
   Florentina Geangu    Ñ magistrat-asistent         puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
   Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Puiu     Guvernului.
 Ursu Eleonora-Paula împotriva Deciziei Curþii Constituþionale     Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
 nr. 210 din 5 iunie 1997.                     recursul este neîntemeiat, þinând seama de practica juris-
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de     dicþionalã a Curþii, care confirmã temeinicia deciziei
 10 decembrie 1997, în prezenþa recurentei, a reprezentan-     recurate.
 tului Ministerului Public ºi în lipsa celorlalte pãrþi legal      Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
 citate, ºi au fost consemnate în încheierea din aceeaºi      lor de vedere.
 datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera,                  C U R T E A,
 a amânat pronunþarea pentru data de 19 decembrie 1997.
                                  având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invo-
              C U R T E A,               cate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
                                  judecãtorul-raportor, prevederile art. 330 din Codul de pro-
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
                                  cedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
 urmãtoarele:
                                  nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
                                    Motivele de recurs formulate sunt neîntemeiate, întrucât
 Încheierea din 2 aprilie 1997, a sesizat Curtea          nici modificarea Legii nr. 92/1992, nici practica retragerii
 Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a       recursurilor în anulare de cãtre procurorul general nu
 art. 330 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Puiu      infirmã constituþionalitatea art. 330 din Codul de procedurã
 Ursu Eleonora-Paula.                        civilã ce face obiectul excepþiei. De asemenea, legitimita-
   Prin Decizia nr. 210 din 5 iunie 1997 Curtea Constituþionalã  tea constituþionalã a acestei prevederi a fost confirmatã
 a respins ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionali-    prin Decizia Curþii Constituþionale nr. 96/1996, astfel încât,
 tate invocatã. Aceastã soluþie s-a fundamentat pe Decizia     sub acest aspect, decizia recuratã, care a avut în vedere
 Curþii Constituþionale nr. 73 din 4 iunie 1996, rãmasã defi-    obligativitatea erga omnes a deciziilor Curþii, este temeinicã
 nitivã prin Decizia nr. 96/1996, prin care s-a constatat cã    ºi legalã.
 prevederile art. 330 din Codul de procedurã civilã sunt        De altfel, în Decizia nr. 96/1996 s-a reþinut cã încãlca-
 constituþionale.                          rea principiului separaþiei puterilor în stat sau sãvârºirea de
   Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen     infracþiuni de cãtre judecãtori în legãturã cu hotãrârea pro-
 legal, Puiu Ursu Eleonora-Paula, pentru urmãtoarele motive:    nunþatã de ei, care constituie motivele recursului în anu-
   Ñ potrivit Legii nr. 142/1997 privind modificarea ºi com-   lare, prevãzute la art. 330 din Codul de procedurã civilã,
 pletarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãto-      intrã în sfera intereselor generale ale societãþii, care în
 reascã, s-a schimbat relaþia dintre procurorul general ºi     activitatea judiciarã sunt reprezentate, potrivit art. 130
 ministrul justiþiei;                        alin. (1) din Constituþie, de cãtre Ministerul Public.
     Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
 art. 25 din Legea nr. 47/1992,
                               CURTEA

                             În numele legii
                               DECIDE:
     Respinge recursul declarat de Puiu Ursu Eleonora-Paula împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 210 din
 5 iunie 1997.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
             PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Nicolae Popa
                                              Magistrat-asistent,
                                             Florentina Geangu
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                    «
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                         D E C I Z I A Nr. 213*)
                            din 12 iunie 1997

           privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1191 din Codul civil
   Nicolae Popa        Ñ preºedinte             Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este com-
   Viorel Mihai Ciobanu    Ñ judecãtor           petentã sã se pronunþe asupra excepþiei, deoarece, pe
   Victor Dan Zlãtescu    Ñ judecãtor           baza textului atacat, s-au stabilit raporturi procesuale dupã
   Doina Suliman       Ñ magistrat-asistent       intrarea în vigoare a Constituþiei din anul 1991, iar instanþa
   Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor    nu a constatat abrogarea lui în temeiul art. 150 alin. (1)
 art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã        din Constituþie.
 urmãtoarele:                             Curtea Constituþionalã a mai fost sesizatã cu excepþia
   Prin Încheierea din 26 martie 1997, pronunþatã în      de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1191 din Codul
 Dosarul nr. 364/1996, Judecãtoria Mediaº a sesizat Curtea    civil, iar prin Decizia nr. 21 din 4 februarie 1997, rãmasã
 Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispo-  definitivã ca urmare a Deciziei nr. 174 din 4 iunie 1997,
 ziþiilor art. 1191 din Codul civil, invocatã de reprezentanþii  a respins excepþia ca vãdit nefondatã.
 pârâþilor Chirilã Ioan ºi Chirilã Maria.               Pentru a pronunþa aceastã soluþie, Curtea a reþinut cã
   Excepþia este motivatã pe faptul cã textul atacat ar    dispoziþiile atacate nu contravin prevederilor art. 134 din
 contraveni art. 134 din Constituþie, care prevede cã econo-   Constituþie, care stabilesc cã economia României este o
 mia României este o economie de piaþã.              economie de piaþã. Aceastã caracteristicã presupune ca
   Reprezentanþii reclamantei Hudak Elena apreciazã cã     economia sã nu fie centralizatã, activitatea economicã sã
 invocarea excepþiei urmãreºte tergiversarea soluþionãrii cau-  se desfãºoare de cãtre agenþi economici autonomi ºi egali
 zei ºi solicitã respingerea ei, deoarece art. 1191 din Codul
                                 din punct de vedere juridic, în cadrul relaþiilor de piaþã, sta-
 civil nu are nici o incidenþã în cauzã.
                                 tul intervenind numai pentru apãrarea sau promovarea unor
   Exprimându-ºi opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea
                                 interese generale prin utilizarea de cãtre Guvern a unor
 nr. 47/1992, instanþa de judecatã apreciazã cã dispoziþiile
                                 pârghii specifice.
 art. 1191 din Codul civil nu aduc atingere drepturilor fun-
                                   Este evident cã un text care reglementeazã modul de
 damentale ale cetãþenilor ºi nici prevederilor art. 134 din
                                 probã a unor acte juridice civile nu poate contraveni dispo-
 Constituþie. Faptul cã ºi în prezent textul prevede suma
 sau valoarea de 250 lei ca limitã ce nu poate fi depãºitã,    ziþiei constituþionale înscrise în art. 134.
 în cazul în care dovada actului juridic se face cu martori,     Pe de altã parte, dacã pe calea excepþiei se urmãreºte
 este o problemã ce priveºte politica legislativã ºi nu consti-  revizuirea valorii prevãzute la art. 1191 din Codul civil,
 tuþionalitatea.                         acest lucru nu se poate realiza în faþa Curþii
                                 Constituþionale, deoarece aceasta nu se poate substitui
             C U R T E A,              Parlamentului pentru modificarea textului.
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, raportul întoc-    Deoarece aceste considerente subzistã ºi în cauza de
 mit de judecãtorul raportor, dispoziþiile art. 1191 din Codul  faþã, neintervenind elemente noi care sã le infirme ºi sã
 civil, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii    facã necesarã reconsiderarea lor, excepþia urmeazã sã fie
 nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:                 respinsã ca vãdit nefondatã.

     Faþã de cele arãtate ºi în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                              CURTEA

                            În numele legii
                              DECIDE:
     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1191 din Codul civil, invocatã de
 Chirilã Ioan ºi Chirilã Maria în Dosarul nr. 364/1996 al Judecãtoriei Mediaº.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 12 iunie 1997.
             PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Nicolae Popa
                                            Magistrat-asistent,
                                             Doina Suliman

Compression by CVISION Technologies’9PdfCompressor.la For5.Evaluation Purposes Only
   *) A se vedea ºi Decizia Curþii Constituþionale nr. 619 din decembrie 1997, publicatã pag.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998                      5

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 619
                           din 9 decembrie 1997

             referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 1191 din Codul civil
   Ioan Muraru        Ñ preºedinte              Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
   Costicã Bulai       Ñ judecãtor               art. 1191 din Codul civil, ridicatã de pârâþii Chirilã Ioan ºi
   Mihai Constantinescu   Ñ judecãtor               Chirilã Maria.
   Lucian Stângu       Ñ judecãtor                 Prin Decizia nr. 213 din 12 iunie 1997 Curtea
   Florin Bucur Vasilescu  Ñ judecãtor               Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate
   Paula C. Pantea      Ñ procuror               ca vãdit nefondatã, având în vedere practica sa jurisdicþio-
   Doina Suliman       Ñ magistrat-asistent          nalã, aºa cum rezultã din Decizia nr. 21 din 4 februarie
   Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Chirilã     1997, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 174 din 4 iunie
 Ioan ºi Chirilã Maria împotriva Deciziei Curþii Constituþionale    1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
 nr. 213 din 12 iunie 1997.                      nr. 254 din 26 septembrie 1997.
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de        Împotriva deciziei sus-menþionate au declarat recurs
 2 decembrie 1997 ºi au fost consemnate în încheierea din       Chirilã Ioan ºi Chirilã Maria, în termen legal, fãrã însã a-l
 aceeaºi datã, când, având nevoie de timp pentru a deli-        motiva.
 bera, Curtea a amânat pronunþarea pentru data de             În raport cu dispoziþiile art. 16 ºi ale art. 25 alin. (1) din
 9 decembrie 1997.                           Legea nr. 47/1992, precum ºi ale art. 101 alin. 1, art. 102
                                    alin. 1, art. 303 alin. 1 ºi 2 din Codul de procedurã civilã,
              C U R T E A,                recursul declarat este nul, deoarece, deºi declarat în ter-
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã        men, nu a fost motivat.
 urmãtoarele:                               În temeiul art. 306 alin. 2 din Codul de procedurã civilã,
  Judecãtoria Mediaº, prin Încheierea nr. 12 din 26 martie      instanþa nu a reþinut nici un motiv de recurs de ordine
 1997, pronunþatã în Dosarul nr. 364/1996, a sesizat Curtea      publicã cu privire la decizia care face obiectul recursului.
     Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
 art. 25 din Legea nr. 47/1992,
                               CURTEA
                             În numele legii
                               DECIDE:
      Constatã cã recursul declarat de Chirilã Ioan ºi Chirilã Maria împotriva Deciziei nr. 213 din 12 iunie 1997 este
 nul, fiind nemotivat.
      Definitivã.
      Pronunþatã în ºedinþa publicã din 9 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                               Magistrat-asistent,
                                               Doina Suliman

                                  «

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 266*)
                             din 18 iunie 1997

   referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
                        din Codul de procedurã civilã

   Lucian Stângu      Ñ preºedinte               nr. 196/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
   Romul Petru Vonica    Ñ judecãtor               de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301,
   Victor Dan Zlãtescu   Ñ judecãtor               art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
   Maria Bratu       Ñ magistrat-asistent
                                    civilã, invocatã de Gheorghiu Ceafi Maria.
   Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24
 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:          În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin         contravin prevederilor art. 128 din Constituþie, întrucât insti-
 Încheierea din 18 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul         tuie numai în favorarea Ministerului Public o cale de atac

Compression by CVISION Technologies’9PdfCompressor.la For6.Evaluation Purposes Only
   *) A se vedea ºi Decizia Curþii Constituþionale nr. 633 din decembrie 1997, publicatã pag.
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998

 fãrã termen ºi se încalcã principiul irevocabilitãþii hotãrârilor  ºi art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive
 judecãtoreºti.                           ale Curþii Constituþionale sunt obligatorii erga omnes, rezultã
  Exprimându-ºi opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea    cã excepþiile privind art. 3302 alin. 1 din Codul de proce-
 nr. 47/1992, instanþa supremã apreciazã cã excepþia este      durã civilã sunt lipsite de obiect, urmând sã fie respinsã ca
 neîntemeiatã.                            vãdit nefondate.
                                     De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ca vãdit nefon-
              C U R T E A,               datã ºi excepþia privind dispoziþiile art. 330, ale art. 3302
 având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit      alin. 2, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de proce-
 de judecãtorul-raportor, dispoziþiile legale atacate, raportate   durã civilã, întrucât nu au intervenit elemente noi care sã
 la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine    determine schimbarea practicii constante a Curþii
 urmãtoarele:                            Constituþionale.
   În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din    În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul de
 Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze      procedurã civilã, se constatã cã prin Legea nr. 17/1997,
 excepþia cu care a fost legal sesizatã.               publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26
   Asupra constituþionalitãþii art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi  din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificãri.
 a art. 330 4 din Codul de procedurã civilã Curtea            Este de observat cã din textul actual au fost înlãturate
 Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie    prevederile ce formau obiectul excepþiei de neconstituþiona-
 1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-     litate. Astfel, recursul în anulare nu mai poate fi declarat
 brie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,       oricând de cãtre Ministerul Public, ci numai în termen de
 Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv,       6 luni de la data când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas
 nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care, pe de o parte,      irevocabilã, pentru motivul prevãzut la art. 330 pct. 1, sau
 s-a constatat cã prevederile art. 330, ale art. 3302 alin 2,    de la data când hotãrârea de condamnare a rãmas defini-
 ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã    tivã, pentru motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din Codul
 sunt constituþionale, iar pe de altã parte, s-a admis excep-    de procedurã civilã. Motivele de neconstituþionalitate invo-
 þia de neconstituþionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de    cate nu mai pot fi reþinute. Rezultã din cele arãtate cã, în
 procedurã civilã, þinându-se seama de data introducerii       urma modificãrii textului de lege atacat, excepþia este în
 recursului în anulare.                       prezent lipsitã de obiect, urmând a fi respinsã ca vãdit
   Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu     nefondatã. În acest sens Curtea s-a pronunþat prin Decizia
 mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþio-     nr. 37 din 25 februarie 1997, publicatã în Monitorul Oficial
 nalitate, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie   al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                               CURTEA
                              În numele legii
                               DECIDE:
      Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate invocatã de Gheorghiu Ceafi Maria în Dosarul
 nr. 196/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã, privind:
      Ñ dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã;
      Ñ dispoziþiile art. 3301 ºi ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã,
 fiind lipsitã de obiect.
      Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
      Pronunþatã la data de 18 iunie 1997.
              PREªEDINTE,
         prof. univ. dr. Lucian Stângu
                                              Magistrat-asistent,
                                               Maria Bratu

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 633
                            din 9 decembrie 1997

       referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304
                        din Codul de procedurã civilã
 Ioan Muraru      Ñ preºedinte                Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
 Costicã Bulai     Ñ judecãtor               Gheorghiu Ceafi Maria împotriva Deciziei Curþii
 Viorel Mihai Ciobanu  Ñ judecãtor               Constituþionale nr. 266 din 18 iunie 1997.
 Mihai Constantinescu  Ñ judecãtor                 Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
                                 3 decembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
 Florin Bucur Vasilescu Ñ judecãtor               Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, ºi au fost consem-
 Victor Dan Zlãtescu  Ñ judecãtor               nate în încheierea de la acea datã, când Curtea, având
 Paula C. Pantea    Ñ procuror                nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea
Compression by CVISION Technologies’
 Maria Bratu      Ñ magistrat-asistent           pentru data de 9 For Evaluation Purposes Only
                                PdfCompressor. decembrie 1997.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998                    7
             C U R T E A,                            C U R T E A,
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã       având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invo-
urmãtoarele:                            cate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
  Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin        judecãtorul-raportor, prevederile art. 330, art. 330 1 ,
Încheierea din 18 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul        art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
nr. 196/1997 al acestei instanþe, a sesizat Curtea         civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a       nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din      Primul motiv de recurs, care vizeazã poziþia pretins pri-
Codul de procedurã civilã, ridicatã de Gheorghiu Ceafi       vilegiatã a Ministerului Public în raport cu celelalte pãrþi din
                                  proces, este neîntemeiat.
Maria.
                                    Art. 128 din Constituþie prevede cã exercitarea cãilor de
  Prin Decizia nr. 266 din 18 iunie 1997 Curtea
                                  atac se poate realiza în condiþiile prevãzute de lege. O
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de      asemenea lege este Codul de procedurã civilã ºi nici o
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301 ,     dispoziþie constituþionalã nu limiteazã dreptul legiuitorului la
art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã    o anumitã reglementare a unei cãi de atac, cu condiþia,
civilã. Aceastã soluþie s-a fundamentat pe practica jurisidic-   desigur, de a nu aduce atingere altor texte constituþionale.
þionalã a Curþii Constituþionale în materia recursului în anu-   Cât priveºte dreptul exclusiv al procurorului general de a
lare.                                declara recurs în anulare, trebuie avute în vedere dispoziþi-
  Împotriva deciziei sus-menþionate a declarat recurs       ile art. 130 din Constituþie, care prevãd cã Ministerul Public
Gheorghiu Ceafi Maria, în termen legal, cu motivarea cã       reprezintã interesele generale ale societãþii ºi apãrã ordinea
Parchetul General are o nejustificatã poziþie privilegiatã, prin  de drept. Cele douã situaþii prevãzute la art. 330 din Codul
faptul cã poate oricând sã atace o hotãrâre definitivã prin     de procedurã civilã, în care procurorul general poate pro-
introducerea unui recurs în anulare; mai mult, este nejusti-    mova recurs în anulare, relevã tocmai apãrarea acestor
ficatã, de asemenea, critica sa pe motiv cã instanþele ºi-ar    valori fundamentale ale statului de drept.
fi depãºit atribuþiile, câtã vreme însuºi Decretul nr. 223/1974     Rezultã cã, departe de a constitui un privilegiu, recursul
prevedea cã litigiile izvorând din aplicarea dispoziþiilor lui   în anulare reprezintã o modalitate legalã de reparare a
sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti.            unor grave erori judiciare, ce se realizeazã printr-o autori-
  Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât   tate publicã abilitatã constituþional în acest sens.
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat       Cât priveºte motivul de recurs privind exercitarea ori-
                                  când de cãtre procurorul general a recursului în anulare,
puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
                                  nici acesta nu este întemeiat, întrucât, prin Legea
Guvernului.
                                  nr. 17/1997, a fost limitat la 6 luni dreptul procurorului
  Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã        general de a introduce recurs în anulare, fapt pentru care,
recursul este neîntemeiat, întrucât, cu privire la dispoziþiile   în mod corect, prin decizia recuratã, excepþia a fost res-
art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din   pinsã ca fiind lipsitã de obiect.
Codul de procedurã civilã, Curtea Constituþionalã s-a pro-       ªi ultimul motiv de recurs, care priveºte modul în care
nunþat prin decizii definitive, care, potrivit art. 145 alin. (2)  a fost formulat recursul în anulare de cãtre procurorul
din Constituþie, sunt obligatorii erga omnes ºi au putere      general, cu invocarea unui act normativ abrogat Ñ Decretul
numai pentru viitor.                        nr. 223/1974 Ñ, urmeazã a fi respins. Acest motiv priveºte
  Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele     fondul litigiului, care este de competenþa exclusivã a instan-
lor de vedere.                           þelor judecãtoreºti.

     Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,

                               CURTEA

                             În numele legii

                               DECIDE:

     Respinge recursul declarat de Gheorghiu Ceafi Maria împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 266 din
 18 iunie 1997.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 9 decembrie 1997.
     PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                             Magistrat-asistent,
                                              Maria BratuCompression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                    «
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 299*)
                              din 1 iulie 1997

         referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 49 din Legea nr. 94/1992
                  privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi
   Romul Petru Vonica     Ñ preºedinte            nu contrar acestuia, Legea nr. 94/1992 cuprinde dispoziþii
   Lucian Stângu        Ñ judecãtor             derogatorii de la Codul de procedurã civilã în privinþa cãilor
   Florin Bucur Vasilescu   Ñ judecãtor             de atac.
   Valer-Vasilie Bicã     Ñ magistrat-asistent
   Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)                C U R T E A,
 din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:            având în vedere actele dosarului, încheierea de sesizare,
   Prin Încheierea din 8 mai 1997, pronunþatã în Dosarul      raportul întocmit de judecãtorul-raportor ºi dispoziþiile legale
 nr. 69/1996, Curtea de Conturi Ñ Colegiul jurisdicþional      atacate ca neconstituþionale, raportate la prevederile
 Bihor sesizeazã Curtea Constituþionalã cu excepþia de        Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtorele:
 neconstituþionalitate a prevederilor art. 49 din Legea         Societatea Comercialã ”Compania de Îmbuteliat Coca
 nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de      Cola BihorÒ Ñ S.A. a invocat în faþa Curþii de Conturi Ñ
 Conturi, invocatã de Societatea Comercialã ”Compania de       Colegiul jurisidicþional Bihor excepþia de neconstituþionalitate
 Îmbuteliat Coca Cola BihorÒ Ñ S.A.                 a dispoziþiilor art. 49 din Legea nr. 94/1992.
   Motivele ridicãrii excepþiei de neconstituþionalitate sunt     Plenul Curþii Constituþionale, prin Decizia nr. II din
 urmãtoarele:                            15 februarie 1995 privind înþelesul noþiunii de ”instanþã
   Ñ ”o datã cu modificarea art. 31 din Legea nr. 32/1968     judecãtoreascãÒ în cadrul controlului de constituþionalitate
 ºi abrogarea art. 32Ñ35 din aceeaºi lege prin Ordonanþa       pe cale de excepþie, publicatã în Monitorul Oficial al
 Guvernului nr. 12 din 14 ianuarie 1994, aprobatã prin        României, Partea I, nr. 47 din 13 martie 1995, a statuat
 Legea nr. 68/1994, s-a instituit un singur organ competent     cã instanþele Curþii de Conturi nu pot sesiza Curtea
 sã soluþioneze plângerile îndreptate împotriva actelor de      Constituþionalã cu excepþii de neconstituþionalitate, deoarece
 constatare a contravenþiilor, ºi anume judecãtoria în a cãrei    sesizãrile nu pot proveni decât de la instanþele judecãto-
 razã teritorialã a fost sãvârºitã contravenþiaÒ;          reºti care, în sensul constituþional al termenului, sunt cele
   Ñ art. 49 din Legea nr. 94/1992 încalcã dispoziþiile      prevãzute la art. 125 alin. (1) din Constituþie ºi de Legea
 art. 128 din Constituþie privind folosirea cãilor de atac,     nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, respectiv
 deoarece textul sãu dã în competenþa Colegiului jurisdicþio-    Curtea Supremã de Justiþie, judecãtoriile, tribunalele ºi
 nal judecarea în primã ºi ultimã instanþã a plângerilor       curþile de apel. Instanþele Curþii de Conturi, neavând calita-
 îndreptate împotriva proceselor-verbale de constatare ºi      tea de instanþe judecãtoreºti, exercitând doar atribuþii jurisi-
 sancþionare a contravenþiilor încheiate de organele de con-     dicþionale, nu pot deci sesiza Curtea Constituþionalã.
 trol ale Curþii de Conturi.                       În acelaºi sens Curtea s-a pronunþat ºi prin Decizia
   Colegiul jurisdicþional Bihor al Curþii de Conturi opineazã   nr. 31 din 22 martie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al
 cã excepþia invocatã, precum ºi susþinerile autoarei acesteia    României, Partea I, nr. 105 din 30 mai 1995.
 sunt lipsite de temei, deoarece competenþa materialã de a        Întrucât deciziile Plenului Curþii Constituþionale sunt obli-
 judeca plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de     gatorii pentru completele de judecatã, aºa cum se prevede
 constatare ºi sancþionare, întocmite de organele de control     la art. 26 din regulamentul sãu de organizare ºi funcþio-
 ale Curþii de Conturi, a fost stabilitã pentru colegiul jurisdic-  nare, iar considerentele care au fundamentat aceastã deci-
 þional al acesteia printr-o lege specialã Ñ Legea          zie, precum ºi Decizia nr. 31 din 22 martie 1995 subzistã
 nr. 94/1992 Ñ, astfel cum prevede art. 1 pct. 1 din Codul      ºi în speþa de faþã, neexistând nici un element nou care
 de procedurã civilã ºi cum statueazã ºi art. 139 alin. (1)     sã le infirme ºi deci sã facã necesarã reconsiderarea lor,
 teza a II-a din Constituþie, potrivit cãruia Curtea de Conturi   excepþia urmeazã a fi respinsã ca vãdit nefondatã, deoa-
 este ºi organ de jurisdicþie în domeniul financiar. De ase-     rece sesizarea Curþii s-a fãcut cu încãlcarea dispoziþiilor
 menea, se aratã cã, în temeiul art. 128 din Constituþie ºi     art. 144 lit. c) din Constituþie.
     Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               DECIDE:
     Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 49 din Legea nr. 94/1992 privind
 organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi, invocatã de Societatea Comercialã ”Compania de Îmbuteliat Coca Cola
 BihorÒ Ñ S.A. în Dosarul nr. 69/1996 al Curþii de Conturi Ñ Colegiul jurisdicþional Bihor.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronunþatã la data de 1 iulie 1997.
              PREªEDINTE,
           dr. Romul Petru Vonica
                                              Magistrat-asistent,
                                              Valer-Vasilie Bicã
   *) Definitivã prin CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by nerecurare.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998                   9

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 548
                           din 4 decembrie 1997

     referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

   Ioan Muraru       Ñ preºedinte               ”Persoanele fizice care nu au cetãþenia românã ºi domi-
   Mihai Constantinescu   Ñ judecãtor              ciliul în România, precum ºi persoanele juridice care nu au
   Nicolae Popa       Ñ judecãtor              naþionalitate românã ºi sediul în România nu pot dobândi
   Lucian Stângu      Ñ judecãtor              în proprietate terenuri de orice fel prin acte între vii.
   Florin Bucur Vasilescu  Ñ judecãtor                Persoanele prevãzute în alineatul precedent, care
   Victor Dan Zlãtescu   Ñ judecãtor              dobândesc în proprietate terenuri prin moºtenire, sunt obli-
   Paula C. Pantea     Ñ procuror              gate sã le înstrãineze în termen de 1 an de la data
   Valer-Vasilie Bicã    Ñ magistrat-asistent         dobândirii, sub sancþiunea trecerii în mod gratuit a acestora
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-    în proprietatea statului ºi în administrarea Agenþiei pentru
 litate a dispoziþiilor art. 47 din Legea fondului funciar     Dezvoltare ºi Amenajare Ruralã.
 nr. 18/1991.                              Persoanele prevãzute la alin. 1, care au dobândit în
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de     proprietate terenuri înainte de data intrãrii în vigoare a pre-
 27 noiembrie 1997 ºi au fost consemnate în încheierea din     zentei legi, sunt obligate sã le înstrãineze în termen de
 acea datã, când, având nevoie de timp pentru a delibera,      1 an de la aceastã datã, sub sancþiunea trecerii în mod
 Curtea a amânat pronunþarea pentru data de 4 decembrie 1997.    gratuit a terenurilor în proprietatea statului ºi în administra-
                C U R T E A,             rea Agenþiei pentru Dezvoltare ºi Amenajare Ruralã.Ò
                                    Acest text legal se raporteazã la dispoziþiile Constituþiei
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
                                  din anul 1991 ºi nu la cele ale Constituþiei din 21 august
 urmãtoarele:
                                  1965, astfel cum susþine autorul excepþiei, deoarece
   Prin Încheierea din 17 aprilie 1997, pronunþatã în
 Dosarul nr. 9.882/1996, Judecãtoria Braºov a sesizat aceasta ar avea semnificaþia încãlcãrii principiului constitu-
 Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a þional al neretroactivitãþii legii, ce se aplicã ºi controlului
 dispoziþiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, constituþionalitãþii acesteia. De aceea, aºa cum s-a statuat
 invocatã de Neustadter Kurt în proces cu Consiliul Local ºi prin Decizia nr. 73, pronunþatã la 19 iulie 1995 de
 Braºov, într-o cauzã civilã având ca obiect constatarea Curtea Constituþionalã, publicatã în Monitorul Oficial al
 nulitãþii unui act privind o suprafaþã de teren.          României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995, Curtea nu
   Din conþinutul încheierii nu rezultã care sunt motivele este competentã sã examineze concordanþa legilor ante-
 pentru care s-a ridicat excepþia, însã din concluziile scrise, rioare Constituþiei cu prevederile constituþionale existente la
 anexate, rezultã cã autorul acesteia considerã neconstitu- data adoptãrii lor.
 þional art. 47 din Legea nr. 18/1991, deoarece contravine       De altfel, actul normativ cu valoare constituþionalã în
 dispoziþiilor art. 12 din Constituþia din 21 august 1965, pre- vigoare la data adoptãrii Legii nr. 18/1991 era Decretul-
 cum ºi prevederilor art. 41 alin. (2) din Constituþia din lege nr. 2 din 27 decembrie 1989 privind constituirea, orga-
 1991.                               nizarea ºi funcþionarea Consiliului Frontului Salvãrii
   În opinia instanþei, excepþia de neconstituþionalitate este Naþionale ºi a consiliilor teritoriale ale Frontului Salvãrii
 întemeiatã, deoarece existã ”o vãditã contradicþie între dis- Naþionale.
 poziþiile legii fundamentale a þãrii, care statueazã interdicþia    În ceea ce priveºte constituþionalitatea art. 47 din Legea
 privind proprietatea asupra terenurilor numai în privinþa fondului funciar nr. 18/1991, Curtea Constituþionalã s-a pro-
 cetãþenilor strãini ºi apatrizilor ºi prevederile legii fondului nunþat prin Decizia nr. 342 din 29 septembrie 1997, defini-
 funciar, care se referã ºi la persoanele fizice care nu au tivã ºi obligatorie, publicatã în Monitorul Oficial al
 domiciliul în RomâniaÒ.                      României, Partea I, nr. 333 din 27 noiembrie 1997,
   Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, statuând cã prevederile acestuia contravin dispoziþiilor
 s-au solicitat puncte de vedere celor douã Camere ale art. 41 alin. (2), (7) ºi (8) din Constituþie, fiind deci abro-
 Parlamentului ºi Guvernului.                    gate potrivit art. 150 alin. (1) din legea fundamentalã.
   Nici una dintre aceste autoritãþi nu a comunicat punctul
                                    Pentru a decide astfel, Curtea a reþinut, în esenþã,
 sãu de vedere.
                                  urmãtoarele:
                C U R T E A,               Ñ art. 41 alin. (2) teza a doua din Constituþie, prevã-
 examinând încheierea de sesizare ºi concluziile scrise ale     zând imperativ cã strãinii ºi apatrizii nu pot dobândi dreptul
 autorului excepþiei, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, de proprietate asupra terenurilor, nu face nici o distincþie
 concluziile procurorului, precum ºi dispoziþiile atacate, rapor- privind domiciliul strãinilor ºi al apatrizilor, ceea ce duce
 tate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, neîndoielnic la concluzia cã, oriunde ar domicilia, aceste
 republicatã, reþine:                        persoane nu pot dobândi terenuri în þara noastrã.
   În legãturã cu competenþa de soluþionare a excepþiei,       Cât priveºte persoanele juridice strãine, acestea nu sunt
 Curtea constatã cã aceasta intrã în atribuþiile sale, chiar nemijlocit avute în vedere în reglementarea constituþionalã
 dacã dispoziþiile art. 47 din Legea nr. 18/1991, invocate a menþionatã. Este însã neîndoielnic cã nici acestea Ñ indi-
 fi neconstituþionale, sunt anterioare Constituþiei, întrucât au ferent unde ºi-ar afla sediul Ñ nu pot dobândi în proprie-
 produs efecte ºi dupã intrarea ei în vigoare.           tate terenuri în România;
   Textul art. 47 din Legea nr. 18/1991, a cãrui constituþio-     Ñ prevederea din art. 41 alin. (2) teza a doua din
 nalitate se contestã, CVISION                   Constituþie nu îngãduie nici un fel Purposes Only
Compression byeste urmãtorul: Technologies’ PdfCompressor. For Evaluationde distincþie între
  10             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998

 categoriile de acte juridice prin care terenurile ar fi dobân-   de fapt trecerea gratuitã a pãmântului în proprietatea statu-
 dite de strãini ºi apatrizi ºi nici nu trimite la o eventualã    lui Ñ este interzisã de art. 41 alin. (7) din Constituþie, în
 reglementare prin lege a condiþiilor în care o asemenea       cazul averii dobândite licit, alin. (8) al aceluiaºi articol sta-
 dobândire ar putea avea loc;                    tuând cã numai bunurile destinate, folosite sau rezultate din
   Ñ trecerea terenurilor, în mod gratuit, în proprietatea    infracþiuni sau contravenþii pot fi confiscate. Or, ipoteza
 statului, prevãzutã la art. 47 alin. (2) din Legea         alin. 3 al art. 47 din Legea fondului funciar se referã la o
 nr. 18/1991, echivaleazã cu o veritabilã confiscare, interzisã   dobândire licitã a terenurilor.
 de art. 41 alin. (7) din Constituþie. O asemenea mãsurã,        Faþã de cele de mai sus, prezenta excepþie de necon-
 care priveºte bunuri dobândite licit, nu are nici caracterul    stituþionalitate este inadmisibilã, urmând a fi respinsã.
 unei sancþiuni contravenþionale, ºi nici pe acela al unei        Aceastã consecinþã se întemeiazã, pe de o parte, pe
 pedepse, spre a se putea, eventual, justifica prin aplicarea
                                   dispoziþiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republi-
 prevederilor art. 41 alin. (8) al legii fundamentale;
                                   catã, potrivit cãrora o excepþie de neconstituþionalitate poate
   Ñ în ceea ce priveºte alin. 3 al art. 47 din Legea
                                   avea ca obiect numai o prevedere legalã în vigoare, or,
 nr. 18/1991, care stabileºte termenul de 1 an pentru înstrã-
 inarea terenurilor dobândite în proprietate de cãtre persoa-    aºa cum s-a arãtat, conform deciziei sus-menþionate,
 nele fizice ºi juridice strãine, înainte de intrarea în vigoare   art. 47 din Legea nr. 18/1991 este abrogat, iar pe de altã
 a legii, precum ºi sancþiunea trecerii lor în mod gratuit în    parte, pe prevederile alin. (3) din acelaºi articol, potrivit
 proprietatea statului, în cazul neîndeplinirii acestei obligaþii,  cãrora o excepþie de neconstituþionalitate nu poate avea ca
 de asemenea, textul nu se aflã în concordanþã cu dispozi-      obiect o dispoziþie legalã constatatã ca fiind neconstituþio-
 þiile constituþionale. Aceasta deoarece termenul de 1 an de     nalã printr-o decizie anterioarã a Curþii, or, constatarea
 la data intrãrii în vigoare a legii ºi-a produs efectele, fiind   abrogãrii art. 47 este urmarea caracterului neconstituþional
 astfel expirat, iar mãsura confiscãrii Ñ ceea ce reprezintã     al dispoziþiilor sale.
     Pentru aceste considerente, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               DECIDE:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, invocatã
 de Neustadter Kurt în Dosarul nr. 9.882/1996 al Judecãtoriei Braºov.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 4 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                              Magistrat-asistent,
                                              Valer-Vasilie Bicã
                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 550
                            din 4 decembrie 1997

   referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
                        din Codul de procedurã civilã

   Ioan Muraru        Ñ preºedinte           Bianchi Mihãilã Cor nel Umberto Loreto în Dosarul
   Mihai Constantinescu    Ñ judecãtor           nr. 720/1997, aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ
   Nicolae Popa        Ñ judecãtor
                                 Secþia civilã.
   Lucian Stângu       Ñ judecãtor
   Florin Bucur Vasilescu   Ñ judecãtor             Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
   Victor Dan Zlãtescu    Ñ judecãtor           27 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
   Paula C. Pantea      Ñ procuror            Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, ºi au fost consem-
   Maria Bratu        Ñ magistrat-asistent
                                 nate în încheierea de la acea datã, când Curtea, având
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea
                                 pentru data de 4 For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. decembrie 1997.
 ºi ale art. 330 4 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998                    11
              C U R T E A,               din 22 octombrie 1996, rãmasã definitivã, constatând cã
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã       dispoziþiile acestor texte sunt constituþionale.
urmãtoarele:                               Faþã de motivarea cuprinsã în aceastã decizie, ca ºi
  Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin         faþã de considerentele din Decizia nr. 96 din 24 septem-
Încheierea din 18 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul         brie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
nr. 720/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia      Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, prin care s-a
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301,    soluþionat recursul declarat împotriva soluþiei pronunþate în
art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã     fond, nu au intervenit elemente noi, care sã facã necesarã
civilã, ridicatã de Bianchi Mihãilã Cornel Umberto Loreto.      reconsiderarea soluþiei de constatare a constituþionalitãþii,
  În motivarea excepþiei se susþine cã procurorul general     astfel încât excepþia de neconstituþionalitate vizând aceste
foloseºte o cale de atac extraordinarã pentru acelaºi motiv     dispoziþii legale, invocatã în dosarul de faþã, urmeazã a fi
pentru care orice hotãrâre judecãtoreascã poate fi atacatã      respinsã ca nefondatã.
de oricare dintre pãrþile în proces prin alte cãi de atac
                                     Referitor la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã
ordinare ºi extraordinare, încãlcându-se astfel prevederile
                                   civilã, se constatã cã la data invocãrii excepþiei textul era
art. 16, art. 21, art. 41, art. 48, art. 128, art. 130 alin. (1)
                                   deja modificat, în sensul cã termenul de exercitare a
ºi ale art. 135 din Constituþie.
  Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã     recursului în anulare este de 6 luni. O atare dispoziþie nu
excepþia este neîntemeiatã.                     poate fi neconstituþionalã, din moment ce art. 125 alin. (3)
  În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24   din Constituþie dispune cã procedura de judecatã, care
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat     include, desigur, ºi cãile de atac, se stabileºte prin lege.
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale           Dacã se are în vedere faptul cã recursul în anulare a
Parlamentului ºi Guvernului.                     fost declarat înainte de modificarea art. 3301, se constatã
  În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã        cã, prin Decizia nr. 96/1996, Curtea Constituþionalã a sta-
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având     tuat cã dispoziþiile art. 330 1 sunt neconstituþionale în
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.             mãsura în care acestea se aplicã hotãrârilor pronunþate
  Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au      înainte de 26 iulie 1993, data intrãrii în vigoare a Legii
comunicat punctele lor de vedere.                  nr. 59/1993.
                                     Deci în ambele ipoteze excepþia de neconstituþionalitate
              C U R T E A,
                                   urmeazã sã fie respinsã. Curtea Supremã de Justiþie este
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al        singura îndreptãþitã sã stabileascã dacã hotãrârea în cauzã
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu-    era sau nu susceptibilã de a fi atacatã prin intermediul
ziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la pre-
                                   recursului în anulare.
vederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, republicatã,
                                     Prin aceleaºi decizii Curtea s-a pronunþat ºi asupra
constatã urmãtoarele:
                                   constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 3302 alin. 1 din Codul de
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al prevederi-
lor art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea        procedurã civilã, admiþând excepþia de neconstituþionalitate.
Constituþionalã este competentã sã soluþioneze excepþia       Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
referitoare la dispoziþiile art. 330, art. 330 1, art. 330 2,    mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþio-
art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã.      nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
  Cu privire la dispoziþiile art. 330, art. 3302 alin. 2,     nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile art. 330
art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã,      alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie res-
Curtea s-a pronunþat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,      pinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23 alin. (6)
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255    din aceeaºi lege.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,

                               CURTEA

                              În numele legii

                               DECIDE:

     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 Codul de procedurã civilã, ridicatã de Bianchi Mihãilã Cornel Umberto Loreto în Dosarul nr. 720/1997 al Curþii Supreme
 de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 4 decembrie 1997.

      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                              Magistrat-asistent,
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.                    For Evaluation
                                               Maria Bratu     Purposes Only
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 551
                            din 4 decembrie 1997

   referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
                        din Codul de procedurã civilã
   Ioan Muraru        Ñ preºedinte             În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al prevederi-
   Mihai Constantinescu    Ñ judecãtor           lor art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea
   Nicolae Popa        Ñ judecãtor           Constituþionalã este competentã sã soluþioneze excepþia
   Lucian Stângu       Ñ judecãtor           referitoare la dispoziþiile art. 330, art. 330 1, art. 330 2,
   Florin Bucur Vasilescu   Ñ judecãtor           art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã.
   Victor Dan Zlãtescu    Ñ judecãtor
                                    Cu privire la dispoziþiile art. 330, art. 330 2 alin. 2,
   Paula C. Pantea      Ñ procuror
   Maria Bratu        Ñ magistrat-asistent       art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã,
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-  Curtea s-a pronunþat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255
 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de   din 22 octombrie 1996, rãmasã definitivã, constatând cã
 Ionescu Alina Simona în Dosarul nr. 722/1997, aflat pe      dispoziþiile acestor texte sunt constituþionale.
 rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.           Faþã de motivarea cuprinsã în aceastã decizie, ca ºi
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de   faþã de considerentele din Decizia nr. 96 din 24 septembrie
 27 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului   1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
 Public, a intimatei-reclamante Ionescu Alina Simona ºi în    nr. 251 din 17 octombrie 1996, prin care s-a soluþionat
 lipsa celorlalte pãrþi legal citate, ºi au fost consemnate în
                                 recursul declarat împotriva soluþiei pronunþate în fond, nu
 încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
 timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data     au intervenit elemente noi care sã facã necesarã reconsi-
 de 4 decembrie 1997.                       derarea soluþiei de constatare a constituþionalitãþii, astfel
                                 încât excepþia de neconstituþionalitate vizând aceste dispo-
               C U R T E A,             ziþii legale, invocatã în dosarul de faþã, urmeazã a fi res-
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã pinsã ca nefondatã.
 urmãtoarele:                             Referitor la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin civilã, se constatã cã la data invocãrii excepþiei textul era
 Încheierea din 17 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul deja modificat, în sensul cã termenul de exercitare a
 nr. 722/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
                                 recursului în anulare este de 6 luni. O atare dispoziþie nu
 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301,
                                 poate fi neconstituþionalã, din moment ce art. 125 alin. (3)
 art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
 civilã, ridicatã de Ionescu Alina Simona.            din Constituþie dispune cã procedura de judecatã, care
   În motivarea excepþiei, care se referã la dispoziþiile include, desigur, ºi cãile de atac, se stabileºte prin lege.
 art. 330 1 din Codul de procedurã civilã, se susþine cã        Dacã se are în vedere faptul cã recursul în anulare a
 acestea contravin prevederilor art. 15 alin. (2) ºi art. 16 fost declarat înainte de modificarea art. 3301, se constatã
 alin. (1) din Constituþie, precum ºi prevederilor din conven- cã, prin Decizia nr. 96/1996 Curtea Constituþionalã a sta-
 þiile ºi pactele internaþionale la care România este parte, tuat cã dispoziþiile art. 330 1 sunt neconstituþionale în
 care prevãd ca ”examinarea proceselor sã se facã în mod mãsura în care acestea se aplicã hotãrârilor pronunþate
 echitabilÒ.                           înainte de 26 iulie 1993, data intrãrii în vigoare a Legii
   Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
                                 nr. 59/1993.
 excepþia este neîntemeiatã.
                                    Deci în ambele ipoteze excepþia de neconstituþionalitate
   În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat   urmeazã sã fie respinsã. Curtea Supremã de Justiþie este
 puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale singura îndreptãþitã sã stabileascã dacã hotãrârea în cauzã
 Parlamentului ºi Guvernului.                   era sau nu susceptibilã de a fi atacatã prin intermediul
   În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã recursului în anulare.
 excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având      Prin aceleaºi decizii Curtea s-a pronunþat ºi asupra con-
 în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.           stituþionalitãþii dispoziþiilor art. 3302 alin. 1 din Codul de
   Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au procedurã civilã, admiþând excepþia de neconstituþionalitate.
 comunicat punctele lor de vedere.                Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
               C U R T E A,             mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþio-
 examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
 Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu- nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile art. 330
 ziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie res-
 prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã pinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23 alin. (6)
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 urmãtoarele:                           din aceeaºi lege.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998                   13

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 Codul de procedurã civilã, ridicatã de Ionescu Alina Simona în Dosarul nr. 722/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
 Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 4 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                              Magistrat-asistent,
                                               Maria Bratu
                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 552
                            din 4 decembrie 1997

   referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
                        din Codul de procedurã civilã

   Ioan Muraru        Ñ preºedinte              Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
   Mihai Constantinescu    Ñ judecãtor            excepþia este neîntemeiatã.
   Nicolae Popa        Ñ judecãtor              În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
   Lucian Stângu       Ñ judecãtor            alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
   Florin Bucur Vasilescu   Ñ judecãtor            puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
   Victor Dan Zlãtescu    Ñ judecãtor            Parlamentului ºi Guvernului.
   Paula C. Pantea      Ñ procuror               În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
   Maria Bratu        Ñ magistrat-asistent        excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona-   în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303    Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de    comunicat punctele lor de vedere.
 Marinescu Hary în Dosarul nr. 724/1997, aflat pe rolul
 Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.                          C U R T E A,
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
 27 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-
 Public, a intimatului-reclamant Marinescu Hary, asistat de  nerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale ata-
 avocat, ºi în lipsa celorlalte pãrþi legal citate, ºi au fost cate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
 consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea,    nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
 având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronun-     În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al prevederi-
 þarea pentru data de 4 decembrie 1997.            lor art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea
                                Constituþionalã este competentã sã soluþioneze excepþia
              C U R T E A,            referitoare la dispoziþiile art. 330, art. 330 1, art. 330 2,
 având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã.
 urmãtoarele:                           Cu privire la dispoziþiile art. 330, art. 330 2 alin. 2,
   Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã,
 Încheierea din 17 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul Curtea s-a pronunþat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
 nr. 724/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255
 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, din 22 octombrie 1996, rãmasã definitivã, constatând cã
 art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã dispoziþiile acestor texte sunt constituþionale.
 civilã, ridicatã de Marinescu Hary.                Faþã de motivarea cuprinsã în aceastã decizie, ca ºi
   În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate faþã de considerentele din Decizia nr. 96 din 24 septembrie
 sunt neconstituþionale. Procurorul general poate declara 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
 recurs în anulare ”oricând ºi oricumÒ, creându-se astfel o nr. 251 din 17 octombrie 1996, prin care s-a soluþionat
 situaþie nefavorabilã justiþiabililor ºi ”discordanþe pe plan recursul declarat împotriva soluþiei pronunþate în fond, nu
 juridic, intern ºi by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
CompressioninternaþionalÒ.                   au intervenit elemente noi care sã facã necesarã
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998

 reconsiderarea soluþiei de constatare a constituþionalitãþii,   înainte de 26 iulie 1993, data intrãrii în vigoare a Legii
 astfel încât excepþia de neconstituþionalitate vizând aceste   nr. 59/1993.
 dispoziþii legale, invocate în dosarul de faþã, urmeazã a fi     Deci în ambele ipoteze excepþia de neconstituþionalitate
 respinsã ca nefondatã.                      urmeazã sã fie respinsã. Curtea Supremã de Justiþie este
   Referitor la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã  singura îndreptãþitã sã stabileascã dacã hotãrârea în cauzã
 civilã, se constatã cã la data invocãrii excepþiei textul era   era sau nu susceptibilã de a fi atacatã prin intermediul
 deja modificat, în sensul cã termenul de exercitare a       recursului în anulare.
                                    Prin aceleaºi decizii Curtea s-a pronunþat ºi asupra con-
 recursului în anulare este de 6 luni. O atare dispoziþie nu
                                  stituþionalitãþii dispoziþiilor art. 3302 alin. 1 din Codul de
 poate fi neconstituþionalã, din moment ce art. 125 alin. (3)
                                  procedurã civilã, admiþând excepþia de neconstituþionalitate.
 din Constituþie dispune cã procedura de judecatã, care      Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
 include, desigur, ºi cãile de atac, se stabileºte prin lege.   mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþio-
   Dacã se are în vedere faptul cã recursul în anulare a     nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
 fost declarat înainte de modificarea art. 3301, se constatã    nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile art. 330
 cã, prin Decizia nr. 96/1996, Curtea Constituþionalã a sta-    alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie res-
 tuat cã dispoziþiile art. 330 1 sunt neconstituþionale în     pinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23 alin. (6)
 mãsura în care acestea se aplicã hotãrârilor pronunþate      din aceeaºi lege.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA
                             În numele legii
                               DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 Codul de procedurã civilã, ridicatã de Marinescu Hary în Dosarul nr. 724/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 4 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                             Magistrat-asistent,
                                              Maria Bratu
                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                          D E C I Z I A Nr. 553
                           din 4 decembrie 1997

   referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
                        din Codul de procedurã civilã
   Ioan Muraru        Ñ preºedinte           nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea
   Mihai Constantinescu    Ñ judecãtor           pentru data de 4 decembrie 1997.
   Nicolae Popa        Ñ judecãtor
   Lucian Stângu       Ñ judecãtor                        C U R T E A,
   Florin Bucur Vasilescu   Ñ judecãtor           având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
   Victor Dan Zlãtescu    Ñ judecãtor           urmãtoarele:
   Paula C. Pantea      Ñ procuror             Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
   Maria Bratu        Ñ magistrat-asistent       Încheierea din 17 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul
   Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- nr. 839/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
 litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301,
 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
 ªtefan Tudorel ºi Stãnescu Florica în Dosarul nr. 839/1997, civilã, ridicatã de ªtefan Tudorel ºi Stãnescu Florica.
 aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.     În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de încalcã ordinea de drept, precum ºi drepturile ºi libertãþile
 27 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului cetãþeneºti, ”aºa cum sunt acestea înscrise în titlul II din
 Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, ºi au fost consem- Constituþia RomânieiÒ, ºi prevederile art. 130 alin. (1) din
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 nate în încheierea de la acea datã, când Curtea, având Constituþie.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998                     15

  Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã     fond, nu au intervenit elemente noi care sã facã necesarã
excepþia este neîntemeiatã.                     reconsiderarea soluþiei de constatare a constituþionalitãþii,
  În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24   astfel încât excepþia de neconstituþionalitate vizând aceste
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat     dispoziþii legale, invocatã în dosarul de faþã, urmeazã a fi
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale         respinsã ca nefondatã.
Parlamentului ºi Guvernului.                       Referitor la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã
  În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã        civilã, se constatã cã la data invocãrii excepþiei textul era
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având     deja modificat, în sensul cã termenul de exercitare a
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.             recursului în anulare este de 6 luni. O atare dispoziþie nu
  Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au      poate fi neconstituþionalã, din moment ce art. 125 alin. (3)
comunicat punctele lor de vedere.                  din Constituþie dispune cã procedura de judecatã, care
                                   include, desigur, ºi cãile de atac, se stabileºte prin lege.
              C U R T E A,                 Dacã se are în vedere faptul cã recursul în anulare a
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al        fost declarat înainte de modificarea art. 3301, se constatã
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu-    cã, prin Decizia nr. 96/1996, Curtea Constituþionalã a sta-
ziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la pre-  tuat cã dispoziþiile art. 330 1 sunt neconstituþionale în
vederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, republicatã,     mãsura în care acestea se aplicã hotãrârilor pronunþate
constatã urmãtoarele:                        înainte de 26 iulie 1993, data intrãrii în vigoare a Legii
  În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al prevederi-   nr. 59/1993.
lor art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea          Deci, în ambele ipoteze excepþia de neconstituþionalitate
Constituþionalã este competentã sã soluþioneze excepþia       urmeazã sã fie respinsã. Curtea Supremã de Justiþie este
referitoare la dispoziþiile art. 330, art. 330 1, art. 330 2,    singura îndreptãþitã sã stabileascã dacã hotãrârea în cauzã
art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã.      era sau nu susceptibilã de a fi atacatã prin intermediul
  Cu privire la dispoziþiile art. 330, art. 3302 alin. 2,     recursului în anulare.
art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã,        Prin aceleaºi decizii Curtea s-a pronunþat ºi asupra con-
Curtea s-a pronunþat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,      stituþionalitãþii dispoziþiilor art. 3302 alin. 1 din Codul de pro-
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255    cedurã civilã, admiþând excepþia de neconstituþionalitate.
din 22 octombrie 1996, rãmasã definitivã, constatând cã       Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
dispoziþiile acestor texte sunt constituþionale.           mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþio-
  Faþã de motivarea cuprinsã în aceastã decizie, ca ºi       nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
faþã de considerentele din Decizia nr. 96 din 24 septem-       nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile art. 330
brie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,        alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie res-
Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, prin care s-a        pinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23 alin. (6)
soluþionat recursul declarat împotriva soluþiei pronunþate în    din aceeaºi lege.

     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               DECIDE:
     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
 Codul de procedurã civilã, ridicatã de ªtefan Tudorel ºi Stãnescu Florica în Dosarul nr. 839/1997 al Curþii Supreme de
 Justiþie Ñ Secþia civilã.
     Definitivã.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 4 decembrie 1997.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. IOAN MURARU
                                              Magistrat-asistent,
                                               Maria Bratu
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 79/19.II.1998

                HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                              GUVERNUL ROMÂNIEI

                          HOTÃRÂRE
                  privind exceptarea sau reducerea taxelor vamale
                aplicate în anul 1998 pentru unele produse de bumbac
               În temeiul prevederilor art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul
             vamal al României,
                 Guvernul României h o t ã r ã º t e :
                Articol unic. Ñ Se aprobã, pentru anul 1998, exceptarea sau, dupã
             caz, reducerea taxelor vamale la importul unor produse de bumbac cuprinse
             în cap. 52 din Tariful vamal de import al României, prevãzute în anexa care
             face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
                                 PRIM-MINISTRU
                                VICTOR CIORBEA
                                            Contrasemneazã:
                                            Ministru de stat,
                                        ministrul industriei ºi comerþului,
                                            Mircea Ciumara
                                           Ministrul finanþelor,
                                             Daniel Dãianu
                                       Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
                                            Dinu Gavrilescu

                 Bucureºti, 18 februarie 1998.
                 Nr. 80.

                                                                 ANEXÃ
                               TAXELE VAMALE
             aplicate în anul 1998 la importul unor produse de bumbac cuprinse în cap. 52
                       din Tariful vamal de import al României

      Poziþia tarifarã               Denumirea mãrfii                     Taxa vamalã

          1                       2                           3


       5201.00      Bumbac, necardat, nepieptãnat:
       5201.00.10     - Hidrofil sau albit                                  ex.
       5201.00.90     - Altfel decât hidrofil sau albit                            ex.
       52.02       Deºeuri de bumbac (inclusiv deºeuri de fire de bumbac
                ºi deºeuri scãmoºate)
       5202.10.00     - Deºeuri de fire                                    3
                - Altele:
       5202.91.00     - - Deºeuri scãmoºate                                  3
       5202.99.00     - - Altele                                        3
       5203.00.00     Bumbac, cardat sau pieptãnat                              ex.
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

             Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
             Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
             Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79/19.II.1998 conþine 16 pagini. Preþul 1.312 lei ISSN 1453Ñ4495

								
To top