265 by monitorul-oficial

VIEWS: 4 PAGES: 24

									                                 PARTEA         I
Anul VII Ñ Nr. 265                                                       Miercuri, 15 noiembrie 1995
                   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

                                  SUMAR

               Nr.                                           Pagina
                      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

               820.  Ñ Hotãrâre privind transmiterea unor imobile în
                   administrarea unor consilii locale din sectorul
                   agricol Ilfov ................................................................  1Ð24


           HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
              privind transmiterea unor imobile în administrarea
                unor consilii locale din sectorul agricol Ilfov

             Guvernul României h o t ã r ã º t e :
               Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilelor reprezentând construcþii ºi
           terenurile aferente, situate în sectorul agricol Ilfov, proprietate a statului, din
           administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea con-
           siliilor locale ale unor comune ºi al oraºului Buftea, din sectorul agricol Ilfov,
           potrivit tabelelor-anexã nr. 1Ñ29 la prezenta hotãrâre.
               Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face
           pe bazã de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bucureºti ºi
           consiliile locale pe teritoriul cãrora se aflã aceste imobile, în termen de
           60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
                                PRIM-MINISTRU
                             NICOLAE VÃCÃROIU
                                            Contrasemneazã:
                                            Secretar de stat,
                                           ºeful Departamentului
                                       pentru Administraþie Publicã Localã,
                                            Octav Cozmâncã
                                       Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                            Florin Georgescu
             Bucureºti, 17 octombrie 1995.
             Nr. 820.
2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265
                                                     ANEXA Nr. 1

                              TABEL
      cuprinzând imobilele situate în comuna Afumaþi, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
        din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                   Consiliului Local al Comunei Afumaþi
   Nr.          Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                     Observaþii
   crt.           ºi numãrul apartamentelor      (unitãþi locative) care se transmit

      I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
   1.   Str. Oituz nr. 1599                          1           2  camere
   2.   Str. Morii nr. 482                           1           2  camere
   3.   Str. Mircea Vodã nr. 83                        1           3  camere
   4.   Str. Mircea Vodã nr. 95                        1           3  camere
   5.   ªos. ªtefãneºti nr. 1524                        1           2  camere
   6.   ªos. ªtefãneºti nr. 1524                        1           1  camerã
   7.   ªos. ªtefãneºti nr. 1458                        1           3  camere
   8.   Str. Focºani nr. 365                          1           4  camere
   9.   Str. Urziceni nr. 621                         1           4  camere
  10.   Str. ªtefan cel Mare nr. 807                      1           2  camere
  11.   Str. Iasomiei nr. 28                          1           2  camere


                                                     ANEXA Nr. 2

                              TABEL
      cuprinzând imobilele situate în comuna Baloteºti, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
         din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                   Consiliului Local al Comunei Baloteºti
   Nr.          Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                     Observaþii
   crt.            ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit
   0                   1                    2             3

            I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
   1.   Bloc PR 1 Ñ ap. nr. 13, 15, 20, 23                   4
   2.   Bloc PR 2 Ñ ap. nr. 2, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 17            8
   3.   Bloc PR 3 Ñ ap. nr. 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23          9
   4.   Bloc PR 4 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15,
      18, 22                                13
   5.   Bloc PR 5 Ñ ap. nr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
      16, 21, 22, 23,                           14
   6.   Bloc P 1 Ñ ap. nr. 12, 13, 16, 18                   4
   7.   Bloc P 2 Ñ ap. nr. 1, 17                       2
   8.   Bloc P 3 Ñ ap. nr. 1, 4, 9, 17                    4
   9.   Bloc P 5 Ñ ap. nr. 3, 6, 15                      3
  10.   Bloc P 7 Ñ ap. nr. 2, 3, 8, 9, 16                   5
  11.   Bloc P 10 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 19,
      20, 24, 26                              13
  12.   Bloc P 11 Ñ ap. nr. 10, 18, 20, 24                  4
  13.   Bloc P 12 Ñ ap. nr. 3, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 27            8
  14.   Bloc P 14 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17       11
  15.   Bloc P 15 Ñ ap. nr. 13, 14, 16, 19, 20, 23              6
  16.   Bloc P 16 Ñ ap. nr. 1, 5, 7, 8, 9, 20, 21, 26             8
  17.   Bloc P 17 Ñ ap. nr. 1, 9                       2
  18.   Bloc P 35 Ñ ap. nr. 2, 9, 11, 13, 14, 18               6
  19.   Bloc P 36 Ñ ap. nr. 1, 7                       2
  20.   Bloc 1 A Ñ ap. nr. 1, 6                        2
  21.   Bloc 2 A Ñ ap. nr. 1, 3, 6                      3
  22.   Bloc 3, scara B Ñ ap. nr. 2, 4                    2
  23.   Bloc 4, scara A Ñ ap. nr. 1, 4                    2
  24.   Bloc 4, scara B Ñ ap. nr. 2, 4                    2
  25.   Bloc 5, scara A Ñ ap. nr. 2                      1
  26.   Bloc 7, scara A Ñ ap. nr. 1, 5                    2
  27.   Bloc 7, scara B Ñ ap. nr. 6                      1
  28.   Bloc 8, scara A Ñ ap. nr. 3                      1
  29.   Bloc 8, scara C Ñ ap. nr. 5                      1
  30.   Bloc 8, scara D Ñ ap. nr. 1, 6                    2
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265                       3

 0                      1                    2               3

    II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
31.   Satul  Baloteºti nr. 50                           1             2 camere
32.   Satul  Baloteºti nr. 108                           1             4 camere
33.   Satul  Baloteºti nr. 108                           1
34.   Satul  Baloteºti nr. 164                           1             2 camere
35.   Satul  Baloteºti nr. 794                           1             4 camere
36.   Satul  Baloteºti Ñ Curte                           1
37.   Satul  Baloteºti Ñ Curte                           1             1  camerã
38.   Satul  Baloteºti nr. 512                           1             2  camere
39.   Satul  Sãftica Ñ Str. Liniºtei nr. 138                    1             3  camere
40.   Satul  Sãftica nr. 191                            1             2  camere
            III. Locuinþe Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri neterminate
41.   Bloc  B'  1                                6
42.   Bloc  D  1                               36
43.   Bloc  D  2                               24
44.   Bloc  P  8 A                              18
45.   Bloc  P  32                               18
46.   Bloc  P  33                               18
47.   Bloc  P  34                               18
48.   Bloc  P  37                               18
              IV. Spaþii cu altã destinaþie în folosinþã Ñ proprietatea statului
49. Bloc P 4 Ñ ap. nr. 1                                          Proprietate
                                                      publicã Ñ
                                                      Farmacie


                                                        ANEXA Nr. 3

                               TABEL
   cuprinzând imobilele situate în comuna Bragadiru, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
      din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                Consiliului Local al Comunei Bragadiru
 Nr.             Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                       Observaþii
 crt.               ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit
 0                      1                    2               3


              I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
 1.   Bloc  A  5 Ñ ap. nr. 4                          1
 2.   Bloc  A  6 Ñ ap. nr. 2, 3                         2
 3.   Bloc  A  9 Ñ ap. nr. 4                          1
 4.   Bloc  A  10 Ñ ap. nr. 1                          1
 5.   Bloc  A  11 Ñ ap. nr. 3                          1
 6.   Bloc  A  14 Ñ ap. nr. 1, 2                        2
 7.   Bloc  A  15 Ñ ap. nr. 1                          1
 8.   Bloc  A  16 Ñ ap. nr. 3, 4                        2
 9.   Bloc  A  18 Ñ ap. nr. 2                          1
10.   Bloc  A  19 Ñ ap. nr. 4                          1
11.   Bloc  B  3 Ñ ap. nr. 1                          1
12.   Bloc  C  1 Ñ ap. nr. 2, 4                         2
13.   Bloc  C  2 Ñ ap. nr. 1, 4                         2
14.   Bloc  C  3 Ñ ap. nr. 1                          1
15.   Bloc  C  4 Ñ ap. nr. 2, 3                         2
16.   Bloc  C  5 Ñ ap. nr. 1                          1
17.   Bloc  C  6 Ñ ap. nr. 2, 4                         2
18.   Bloc  C  10 Ñ ap. nr. 3                          1
19.   Bloc  C  11 Ñ ap. nr. 3                          1
20.   Bloc  D  1 Ñ ap. nr. 5, 6, 9, 10, 16, 25, 26, 33, 45           9
21.   Bloc  D  3Ð1 Ñ ap. nr. 12, 17, 19, 20, 22, 23               6
22.   Bloc  D  3Ð2 Ñ ap. nr. 34                         1
23.   Bloc  D  8 Ñ ap. nr. 3                          1
24.   Bloc  E  13 Ñ ap. nr. 1, 4                        2
25.   Bloc  E  14 Ñ ap. nr. 2                          1
26.   Bloc  E  15 Ñ ap. nr. 2, 3                        2
4                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265

   0                      1                  2        3

  27. Bloc G    1 Ñ ap. nr. 4, 8, 11, 12, 15, 19, 21, 29             8
  28. Bloc G    2 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
    14, 15,   16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24                23
  29. Bloc G    3 Ñ ap. nr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19,
    21, 28,   30, 32                              15
  30. Bloc G    4 Ñ ap. nr. 2, 3, 8, 9, 12, 20, 21, 22              8
  31. Bloc G    5 Ñ ap. nr. 1, 4, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24         10
  32. Bloc P    1 Ñ ap. nr. 4, 7, 9, 16, 21, 24, 25, 27, 33            9
  33. Bloc P    2 Ñ ap. nr. 9, 10, 25, 26, 27, 33, 35               7
  34. Bloc P    3 Ñ ap. nr. 10, 23, 29, 34                    4
  35. Bloc P    4 Ñ ap. nr. 3, 4, 15, 20, 22                   5
  36. Bloc P    5 Ñ ap. nr. 2, 5, 12, 19, 21, 23                 6
  37. Bloc P    6 Ñ ap. nr. 1, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18            9
  38. Bloc P    7 Ñ ap. nr. 1, 5, 10, 23                     4
  39. Bloc P    8 Ñ ap. nr. 5, 7, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 25            9
  40. Bloc P    9 Ñ ap. nr. 3, 7, 8, 11, 16, 20, 21, 22, 24            9
  41. Bloc P    10 Ñ ap. nr. 9, 10, 11, 17, 21, 22, 23              7
  42. Bloc P    11 Ñ ap. nr. 6, 12, 18, 23                    4
  43. Bloc P    12 Ñ ap. nr. 3, 5, 9, 12, 13, 16, 21, 22             8
  44. Bloc P    13 Ñ ap. nr. 2, 7, 9, 10, 11                   5
  45. Bloc P    14 Ñ ap. nr. 1, 2, 4, 8                      4
  46. Bloc P    15 Ñ ap. nr. 1, 2, 5, 10, 12, 13, 20, 22             8
  47. Bloc P    16 Ñ ap. nr. 13, 22                        2
  48. Bloc P    17 Ñ ap. nr. 1, 5, 6, 8, 10                    5
  49. Bloc P    18 Ñ ap. nr. 1, 7, 10, 15, 18                   5
  50. Bloc P    19 Ñ ap. nr. 6, 12                        2
  51. Bloc P    20 Ñ ap. nr. 1, 2, 6, 7, 8, 14, 18                7
  52. Bloc P    21 Ñ ap. nr. 2, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21           9
  53. Bloc P    22 Ñ ap. nr. 9, 11, 12, 14, 15, 22                6
  54. Bloc P    23 Ñ ap. nr. 1, 3, 6, 11, 12, 13, 15, 17             8
  55. Bloc P    24 Ñ ap. nr. 3, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20,
    22, 23                                    12
  56. Bloc P    25  Ñ  ap.  nr.  3, 10, 14, 16                4
  57. Bloc P    26  Ñ  ap.  nr.  1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21  12
  58. Bloc P    27  Ñ  ap.  nr.  1, 2, 4, 5, 6, 8               6
  59. Bloc P    28  Ñ  ap.  nr.  3, 9, 11, 16, 19, 22             6
  60. Bloc P    29  Ñ  ap.  nr.  1, 3, 4, 6, 16                5
  61. Bloc P    30  Ñ  ap.  nr.  11, 14                    2
  62. Bloc P    31  Ñ  ap.  nr.  10, 15                    2
  63. Bloc P    33  Ñ  ap.  nr.  5, 6, 11, 14, 18, 30             6
  64. Bloc P    34  Ñ  ap.  nr.  21                      1
  65. Bloc P    35  Ñ  ap.  nr.  8, 11, 16, 21, 22              5
  66. Bloc P    38  Ñ  ap.  nr.  1, 2, 3, 9, 16, 17              6
  67. Bloc P    41  Ñ  ap.  nr.  2, 5, 8, 10, 11, 12, 16           7
  68. Bloc P    42  Ñ  ap.  nr.  1, 2, 6, 7, 11, 15, 16, 17          8
  69. Bloc P    43  Ñ  ap.  nr.  1, 4, 8, 12, 14, 16, 17           7
  70. Bloc P    44  Ñ  ap.  nr.  1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15          8
  71. Bloc P    56  Ñ  ap.  nr.  8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23  11
  72. Bloc P    57  Ñ  ap.  nr.  1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 16          8
  73. Bloc P    58  Ñ  ap.  nr.  3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17    11
  74. Bloc P    59  Ñ  ap.  nr.  1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17    11
  75. Bloc P    61  Ñ  ap.  nr.  2, 11, 13, 15, 19, 20            6
             II. Locuinþe Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri neterminate
  76.  Bloc  D  2, sc. 1 ºi 2                          24
  77.  Bloc  D  3Ð2, sc. 1 ºi 2                         24
  78.  Bloc  D  5                                24
  79.  Bloc  D  7, sc. 1 ºi 2                          24
  80.  Bloc  D  8, sc. 1 ºi 2                          22
  81.  Bloc  D  8, sc. 3                             10
  82.  Bloc  P  32                                35
  83.  Bloc  P  34, sc. 3                            12
  84.  Bloc  P  36                                23
     III. Spaþii cu altã destinaþie Ñ proprietatea statului Ñ situate în construcþii neterminate
  85. Casa de Culturã                                      Proprietate
                                                 publicã
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265                      5
                                                     ANEXA Nr. 4

                             TABEL
    cuprinzând imobilele situate în comuna Brãneºti, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
       din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                 Consiliului Local al Comunei Brãneºti
 Nr.           Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                    Observaþii
 crt.             ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit

    I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
 1.   Str.  Ion Creangã nr. 35                         1           1  camerã
 2.   Str.  Nicolae Bãlcescu nr. 1                       1           1  camerã
 3.   Str.  Nicolae Bãlcescu nr. 3                       1           5  camere
 4.   Str.  Nicolae Bãlcescu nr. 43                      1           2  camere
 5.   Str.  Agricultori nr. 27                         1           2  camere


                                                     ANEXA Nr. 5

                             TABEL
     cuprinzând imobilele situate în oraºul Buftea, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
       din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                 Consiliului Local al Oraºului Buftea
 Nr.           Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                    Observaþii
 crt.             ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit
 0                    1                    2             3


           I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
 1.   Str. Mareºal Antonescu, bloc R4 Ñ ap. nr. 15               1
 2.   Str. Mareºal Antonescu, bloc 1 Ñ ap. nr. 3                1
 3.   Str. Mareºal Antonescu, bloc 2 Ñ ap. nr. 6, 16, 18, 19          4
 4.   Aleea Constructorilor nr. 1, bloc 20 Ñ ap. nr. 15             1
 5.   Aleea Constructorilor nr. 2, bloc 29C Ñ ap. nr. 1, 6, 15         3
 6.   Aleea Constructorilor nr. 2, bloc 29A Ñ ap. nr. 14            1
 7.   Aleea Constructorilor nr. 3, bloc 17A Ñ ap. nr. 1, 5           2
 8.   Aleea Constructorilor nr. 3, bloc 17B Ñ ap. nr. 19, 20          2
 9.   Aleea Constructorilor nr. 5, bloc 16A Ñ ap. nr. 9, 10, 12, 14       4
10.   Aleea Constructorilor nr. 9, bloc 15A Ñ ap. nr. 10            1
11.   Aleea Constructorilor nr. 9, bloc 15B Ñ ap. nr. 10, 19          2
12.   Aleea Constructorilor nr. 10, bloc 33A Ñ ap. nr. 1, 6           2
13.   Aleea Constructorilor nr. 10, bloc 33B Ñ ap. nr. 3            1
14.   Aleea Câmpului nr. 2, bloc 22C Ñ ap. nr. 19                1
15.   Aleea Câmpului nr. 2, bloc 22A Ñ ap. nr. 8, 9, 17, 20           4
16.   Aleea Câmpului nr. 4, bloc 26B Ñ ap. nr. 5, 10, 13, 15, 16        5
17.   Aleea Câmpului nr. 6, bloc 28B Ñ ap. nr. 5, 13, 14            3
18.   Aleea Câmpului nr. 6, bloc 28A Ñ ap. nr. 12, 16              2
19.   Aleea Parc nr. 2, bloc B Ñ ap. nr. 4, 9                  2
20.   Aleea Plopilor nr. 1, bloc A11 Ñ ap. nr. 15                1
21.   Aleea Plopilor nr. 3, bloc 14A Ñ ap. nr. 5 7, 10, 13,           4
22.   Aleea Plopilor nr. 3, bloc 14B Ñ ap. nr. 2, 5, 13, 19           4
23.   Aleea Plopilor nr. 4, bloc 19A Ñ ap. nr. 3, 16              2
24.   Aleea Plopilor nr. 4, bloc 19C Ñ ap. nr. 17, 20              2
25.   Aleea Plopilor nr. 6, bloc 24A Ñ ap. nr. 2, 10, 11, 12          4
26.   Aleea Plopilor nr. 6, bloc 24B Ñ ap. nr. 1, 3, 10, 18, 19         5
27.   Aleea ªcolii nr. 1, bloc 21 Ñ ap. nr. 3, 19                2
28.   Aleea Tineretului nr. 1, bloc 6 Ñ ap. nr. 13               1
29.   Aleea Tineretului nr. 2, bloc 12B Ñ ap. nr. 1, 2, 8, 9, 14,
    15, 16, 18, 19                              9
30.   Aleea Tineretului nr. 4, bloc 12A, Ñ ap. nr. 5, 8, 13, 14,
    15, 17, 20                                7
31.   Aleea Tineretului nr. 6, bloc 11B Ñ ap. nr. 8, 18, 19, 20         4
32.   Aleea Tineretului nr. 10, bloc 9 Ñ ap. nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7,
    9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28,
    29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44         35
33.   Aleea Tineretului nr. 6, bloc 11A Ñ ap. nr. 4, 6, 11           3
6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265

   0                   1                    2             3

  34. Aleea Tineretului nr. 12, bloc 8 Ñ ap. nr. 3, 5, 7, 8, 9, 10,
    14, 15, 16, 17                              10
  35. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 9                      1
  36. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 35, bloc R8 Ñ ap. nr. 2, 16,
    18, 19                                   4
  37. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 41, bloc R7 Ñ ap. nr. 9, 12, 15       3
  38. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 44, bloc 1 Ñ ap. nr. 2            1
  39. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 44, bloc 3 Ñ ap. nr. 3            1
  40. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 112, bloc PM8 Ñ ap. nr. 2, 10, 21      3
  41. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 116, bloc PM2 Ñ ap. nr. 6, 9,
    10, 19, 32, 33, 34                             7
  42. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 147, bloc 27D Ñ ap. nr. 1, 7, 10       3
  43. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 147, bloc 27A Ñ ap. nr. 7          1
  44. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 147, bloc 27J Ñ ap. nr. 8          1
  45. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 147, bloc 27F Ñ ap. nr. 12          1
  46. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 147, bloc 27B Ñ ap. nr. 15          1
  47. ªos. BucureºtiÐTârgoviºte nr. 147, bloc 27H Ñ ap. nr. 6          1
  48. Str. Luceafãrului nr. 1, bloc 7 Ñ ap. nr. 18                1
  49. Str. Oltului nr. 3, bloc 4 Ñ ap. nr. 6, 19                 2
  50. Str. Oltului nr. 5, bloc 3 Ñ ap. nr. 3, 9, 12, 18             4
  51. Str. Oltului nr. 7, bloc 6 Ñ ap. nr. 11, 13                2
  52. Str. Oltului nr. 9, bloc 5 Ñ ap. nr. 2, 8, 10, 17             4
  53. Bd. R.S.R. nr. 1, bloc R1 Ñ ap. nr. 1, 4, 7, 9, 12, 16           6
  54. Bd. R.S.R. nr. 6, bloc R5 Ñ ap. nr. 11                   1
  55. Bd. R.S.R. nr. 10, bloc R6 Ñ ap. nr. 1, 12, 15               3
  56. Bd. R.S.R. nr. 46, bloc R6                         1
  57. Str. Studioului nr. 12, bloc 34A Ñ ap. nr. 15, 25, 35           3
  58. Str. Studioului nr. 12, bloc 34B Ñ ap. nr. 45, 67             2
  59. Str. Studioului nr. 12, bloc 34C Ñ ap. nr. 6                1
  60. Str. Studioului nr. 22, bloc 35A Ñ ap. nr. 8, 13, 14, 20          4
  61. Str. Studioului nr. 22, bloc 35B Ñ ap. nr. 19               1
  62. Str. Studioului nr. 22, bloc 35C Ñ ap. nr. 13               1
  63. Str. Studioului nr. 22, bloc 35D Ñ ap. nr. 20               1
  64. Str. Studioului nr. 1, bloc D Ñ ap. nr. 6                 1
  65. Satul Buciumeni, Bd. Muncii nr. 1, bloc 1 Ñ ap. nr. 4           1
  66. Satul Buciumeni, Bd. Muncii nr. 1, bloc 2 Ñ ap. nr. 2           1


                                                     ANEXA Nr. 6
                              TABEL
      cuprinzând imobilele situate în comuna Cernica, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
        din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                   Consiliului Local al Comunei Cernica
   Nr.          Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                     Observaþii
   crt.            ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit

            I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
   1. Satul Bãlãceanca, bloc 1, ap. nr. 1, 2                   2
      II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
   2. Satul Cernica                               1           6 camere


                                                     ANEXA Nr. 7
                              TABEL
           cuprinzând imobilele situate în comuna Chiajna, sectorul agricol Ilfov,
         care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti
               în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna
   Nr.          Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                     Observaþii
   crt.            ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit
   0                   1                    2             3

      I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
   1. Str. Dumitru Cãlin nr. 14                         1           2 camere
   2. Str. Libertãþii nr. 24                           1           2 camere
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265                          7

 0                     1                     2               3

 3.   Str. Libertãþii nr. 4                             1             1 camerã
 4.   Str. Eroului nr. 32                              1             Degradatã
 5.   Str. Mãrãºeºti nr. 2                             1             2 camere
 6.   Str. Mãrãºeºti nr. 2                             1             3 camere
 7.   Str. Mãrãºeºti nr. 21                             1             2 camere
 8.   Str. General Praporgescu nr. 13                        1             1 camerã
 9.   Str. Republicii nr. 72                            1             1 camerã
10.   Str. Republicii nr. 72                            1             3 camere
11.   Str. Republicii nr. 72                            1             1 camerã
12.   Str. Republicii nr. 72                            1             2 camere
13.   Str. Republicii nr. 72                            1             3 camere
14.   Str. Republicii nr. 75                            1             3 camere
15.   Str. Republicii nr. 75                            1             1 camerã
16.   Str. Republicii nr. 67                            1             1 camerã
17.   Str. Republicii nr. 67                            1             3 camere
18.   Str. Republicii nr. 128                            1             2 camere
19.   Str. Mareºal Antonescu nr. 42                         1             3 camere
20.   Drumul Belºugului nr. 2                            1
21.   ChiajnaÑRudeni                                1              6 camere
                                                      Ð dezmembratã
                                                       de þigani

             II. Spaþii cu altã destinaþie în folosinþã Ñ proprietatea statului
22. Str. Eroului nr. 97                                1       Proprietate publicã Ñ
                                                  cooperativã de consum
23. Str. Eroului nr. 52                                1       Proprietate publicã Ñ
                                                  cooperativã de consum
24. Str. Eroului nr. 95                                1       Proprietate publicã Ñ
                                                  cooperativã de consum
25. Str. Eroului nr. 85                                1       Proprietate publicã Ñ
                                                  farmacie
26. Str. Republicii nr. 48                              1       Proprietate publicã Ñ
                                                  cooperativã de consum
27. Str. Republicii nr. 56                              1       Proprietate publicã Ñ
                                                  Cooperativa Chiajna
                                                  (Bufet)
28. Str. Dumitru Cãlin nr. 14                             1       Proprietate publicã Ñ
                                                  Garaj                                                         ANEXA Nr. 8

                               TABEL
     cuprinzând imobilele situate în comuna Chitila, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
      din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                 Consiliului Local al Comunei Chitila
 Nr.           Adresa imobilului care se transmite       Numãrul de apartamente
                                                        Observaþii
 crt.             ºi numãrul apartamentelor       (unitãþi locative) care se transmit
 0                     1                     2               3

           I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
 1.   Str.  Aurel Vlaicu nr. 2                           2
 2.   Str.  Banatului nr. 2, bloc 3                        2
 3.   Str.  Banatului nr. 2, bloc 5                        2
 4.   Str.  Banatului nr. 2, bloc 6                        1
 5.   Str.  Banatului nr. 2, bloc 8                        2
 6.   Str.  Banatului nr. 2, bloc 9                        1
 7.   Str.  Banatului nr. 2, bloc 10                        4
 8.   Str.  Banatului nr. 2, bloc 11                        3
 9.   Str.  Banatului nr. 2, bloc 12                        3
10.   Str.  Banatului nr. 44, bloc A1  Ñ  ap.  nr.  9             1
11.   Str.  Banatului nr. 44, bloc A2  Ñ  ap.  nr.  5, 7            2
12.   Str.  Banatului nr. 44, bloc A3  Ñ  ap.  nr.  3             1
13.   Str.  Banatului nr. 44, bloc A4  Ñ  ap.  nr.  3, 4            2
14.   Str.  Banatului nr. 44, bloc A5  Ñ  ap.  nr.  3             1
8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265

   0                    1                     2             3

  15.   Str.  Banatului nr. 44, bloc special                    1
  16.   Str.  Banatului nr. 211                           1
  17.   Str.  Lalelelor nr. 21, bloc P1 Ñ ap.  nr.  10              1
  18.   Str.  Lalelelor nr. 43, bloc G1 Ñ ap.  nr.  22              1
  19.   Str.  Lalelelor nr. 43, bloc P4 Ñ ap.  nr.  2, 3, 6, 14, 17, 19      6
  20.   Str.  Lalelelor nr. 43, bloc P5 Ñ ap.  nr.  5, 8             2
  21.   Str.  Lalelelor nr. 43, bloc P7 Ñ ap.  nr.  3               1

      II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
  22.   Str.  Aurel Vlaicu nr. 65                          1
  23.   Str.  Aurel Vlaicu nr. 121                         1
  24.   Str.  Tudor Vladimirescu nr. 148                      1
  25.   Str.  Victoriei nr. 39                           1
  26.   Str.  Pãcii nr. 71                             1
  27.   Str.  Alexandru Ioan Cuza nr. 37                      1
  28.   Str.  Lalelelor nr. 13                           1                                                        ANEXA Nr. 9

                                TABEL
     cuprinzând imobilele situate în comuna Corbeanca, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
        din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                  Consiliului Local al Comunei Corbeanca
   Nr.           Adresa imobilului care se transmite       Numãrul de apartamente
                                                        Observaþii
   crt.             ºi numãrul apartamentelor       (unitãþi locative) care se transmit


      I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
  1. Satul Tamaºi                                   1                                                        ANEXA Nr. 10

                                TABEL
      cuprinzând imobilele situate în comuna Cornetu, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
         din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                   Consiliului Local al Comunei Cornetu
   Nr.           Adresa imobilului care se transmite       Numãrul de apartamente
                                                        Observaþii
   crt.             ºi numãrul apartamentelor       (unitãþi locative) care se transmit
   0                    1                     2             3


             I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
   1.   Bloc 16 Ñ apartament nenominalizat                      1
   2.   Bloc A180 Ñ ap. nr. 2, 3, 4                         3
   3.   Bloc A190 Ñ ap. nr. 2, 3, 4                         3
   4.   Bloc A200 Ñ ap. nr. 2, 4                           2
   5.   Bloc A260 Ñ ap. nr. 2, 3                           2
   6.   Bloc A3 Ñ apartament nenominalizat                      1
   7.   Bloc A300 Ñ ap. nr. 2, 3, 4                         3
   8.   Bloc A310 Ñ ap. nr. 1, 2, 4                         3
   9.   Bloc A36 Ñ ap. nr. 1, 2, 3                          3
  10.   Bloc A7 Ñ ap. nr. 2, 4                            2
  11.   Bloc A9 Ñ ap. nr. 3, 4                            2
  12.   Bloc B100 Ñ ap. nr. 1, 2, 4                         3
  13.   Bloc B50 Ñ ap. nr. 2                             1
  14.   Bloc C1 Ñ ap. nr. 1                             1
  15.   Bloc C2 Ñ ap. nr. 1, 3, 4                          3
  16.   Bloc C3 Ñ ap. nr. 3                             1
  17.   Bloc C5 Ñ ap. nr. 3                             1
  18.   Bloc C7 Ñ ap. nr. 2                             1
  19.   Bloc D1 Ñ ap. nr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 24, 25,
      27, 29, 30, 34, 35, 36                           18
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265                        9

 0                     1                   2                3

20. Bloc D13 Ñ ap. nr. 1                             1
21. Bloc D2 Ñ ap. nr. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
  19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 33, 35                     21
22. Bloc D3 Ñ ap. nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25,
  26, 31, 32, 33, 35                             16
23. Bloc D4 Ñ ap. nr. 3, 4                            2
24. Bloc D42 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4                        4
25. Bloc D5 Ñ ap. nr. 1, 3, 7                          3
26. Bloc D6 Ñ ap. nr. 2                             1
27. Bloc D7 Ñ ap. nr. 1                             1
28. Bloc E16 Ñ ap. nr. 3                             1
29. Bloc E3 Ñ ap. nr. 4                             1
30. Bloc P1 Ñ ap. nr. 1, 8, 11                          3
31. Bloc P10 Ñ ap. nr. 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26,
  27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35                       19
32. Bloc P11 Ñ ap. nr. 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 23              9
33. Bloc P12 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20,
  21, 22, 24                                 15
34. Bloc P13 Ñ ap. nr. 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 24             9
35. Bloc P14 Ñ ap. nr. 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 22, 25, 26, 31          11
36. Bloc P15 Ñ ap. nr. 1, 2, 10, 17, 18                     5
37. Bloc P16 Ñ ap. nr. 6, 24, 29                         3
38. Bloc P2 Ñ ap. nr. 1, 2, 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, 17, 18, 22,
  23, 24                                   14
39. Bloc P3 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 20, 22, 23          12
40. Bloc P5 Ñ ap. nr. 7, 8, 10, 20, 23                      5
41. Bloc P6 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 15, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31,
  33, 34, 35                                 14
42. Bloc P7 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
  16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24                       20
43. Bloc P8 Ñ ap. nr. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
  20, 22, 24                                 15
44. Bloc P9 Ñ ap. nr. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 21, 25, 31,
  32, 33                                   13
45. Bloc special Ñ ap. nr. 3, 6, 8, 12                      4

     II. Spaþii cu altã destinaþie Ñ proprietatea statului Ñ situate în construcþii neterminate
46. Consiliul Local al Comunei Cornetu                             Proprietate publicã
47. Casa de Culturã                                       Proprietate publicã
                                                      ANEXA Nr. 11

                             TABEL
    cuprinzând imobilele situate în comuna Dobroeºti, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
       din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                 Consiliului Local al Comunei Dobroeºti
 Nr.           Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                      Observaþii
 crt.             ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit

    I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
 1.   Str.  Nicolae Bãlcescu nr. 5                       1              1  camerã
 2.   Str.  Nicolae Bãlcescu nr. 5                       1              2  camere
 3.   Str.  Ana Ipãtescu nr. 7                         1              3  camere
 4.   Str.  Doina nr. 3                            1              2  camere
 5.   Str.  Oituz nr. 2A                            1              3  camere
 6.   Str.  Soldat Iancu Petre nr. 40                     1              4  camere
10               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265
                                                      ANEXA Nr. 12

                               TABEL
     cuprinzând imobilele situate în comuna Dãrãºti-Ilfov, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
         din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                   Consiliului Local al Comunei Dãrãºti
   Nr.          Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                      Observaþii
   crt.            ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit


             I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
   1. Bloc special Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12       12
                                                      ANEXA Nr. 13

                               TABEL
       cuprinzând imobilele situate în comuna Domneºti, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
         din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                   Consiliului Local al Comunei Domneºti
   Nr.          Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                      Observaþii
   crt.            ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit


       I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
   1. Domneºti nr. 976                              1           2 camere
   2. Domneºti, str. Sârbi nr. 8                         1           2 camere
                                                      ANEXA Nr. 14

                               TABEL
       cuprinzând imobilele situate în comuna Gãneasa, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
         din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                   Consiliului Local al Comunei Gãneasa
   Nr.          Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                      Observaþii
   crt.            ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit


       I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
   1.   Satul Moara Domneascã                          1           2 camere
   2.   Satul Cozieni                              1           2 camere
   3.   Satul Cozieni                              1           4 camere
   4.   Satul Gãneasa Ñ str. Moara Domneascã                  1           3 camere
   5.   Satul Gãneasa Ñ str. Moara Domneascã                  1           2 camere
   6.   Satul Gãneasa Ñ str. Cozieni                      1           4 camere
                                                      ANEXA Nr. 15

                               TABEL
        cuprinzând imobilele situate în comuna Glina, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
         din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                    Consiliului Local al Comunei Glina
   Nr.          Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                      Observaþii
   crt.            ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit


       I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
   1. Str. Crângului nr. 6                             1           3 camere
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265                      11
                                                     ANEXA Nr. 16
                              TABEL
    cuprinzând imobilele situate în comuna Grãdiºtea, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
       din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                 Consiliului Local al Comunei Grãdiºtea
 Nr.            Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                     Observaþii
 crt.              ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit

            I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
 1. Bloc 1 Ñ ap. nr. 1, 3, 4                            3
 2. Bloc 2 Ñ ap. nr. 1, 3                              2
 3. Bloc ”ComplexÒ Ñ ap. nr. 2, 3, 4, 6, 7                     5
    II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
 4.   Imobil vechi                                1           2  camere
 5.   Imobil vechi                                1           2  camere
 6.   Imobil vechi                                1           4  camere
 7.   Imobil, satul Sitaru                            1           3  camere


                                                     ANEXA Nr. 17
                              TABEL
     cuprinzând imobilele situate în comuna Gruiu, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
       din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                  Consiliului Local al Comunei Gruiu
 Nr.            Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                     Observaþii
 crt.              ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit

            I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
1. Bloc 2 Ñ ap. nr. 7                                1
2. Bloc 3 Ñ ap. nr. 9, 10                              2
    II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
3.  Imobil,  satul  Gruiu                            1           5  camere
4.  Imobil,  satul  Lipia                            1           5  camere
5.  Imobil,  satul  Siliºtea Snagovului                     1           2  camere
6.  Imobil,  satul  Siliºtea Snagovului                     1           3  camere
7.  Imobil,  satul  Siliºtea Snagovului                     1           2  camere


                                                     ANEXA Nr. 18
                              TABEL
     cuprinzând imobilele situate în comuna Jilava, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
       din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                  Consiliului Local al Comunei Jilava
 Nr.            Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                     Observaþii
 crt.              ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit

            I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
 1.  ªos. Giurgiului nr. 286, bloc   1 Ñ ap. 3, 4                2
 2.  ªos. Giurgiului nr. 286, bloc   2 Ñ ap. nr. 5               1
 3.  ªos. Giurgiului nr. 286, bloc   4 Ñ ap. nr. 4, 11, 12           3
 4.  ªos. Giurgiului nr. 286, bloc   5 Ñ ap. nr. 10, 12             2
 5.  ªos. Giurgiului nr. 286, bloc   6 Ñ ap. 3, 4                2
 6.  Drumul Gãrii Jilava nr. 110,   bloc 1 Ñ ap. nr. 1, 2           2
 7.  Drumul Gãrii Jilava nr. 110,   bloc 2 Ñ ap. nr. 3             1

    II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
 8. Str. Ciulini nr. 8A                               1           2 camere
 9. ªos. Giurgiului nr. 251                             1           3 camere

            III. Locuinþe Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri neterminate
10. Bloc G1                                    24
12              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265
                                                     ANEXA Nr. 19

                              TABEL
       cuprinzând imobilele situate în comuna Mãgurele, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
         din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                   Consiliului Local al Comunei Mãgurele
   Nr.         Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                     Observaþii
   crt.           ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit


            I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
   1. Bloc 1 Ñ ap. nr. 2, 68                          2
   2. Bloc 2 Ñ ap. nr. 11, 17, 19                       3
   3. Bloc 3 Ñ ap. nr. 10, 14, 29                       3
   4. Bloc 4 Ñ ap. nr. 30                           1
   5. Bloc 5 Ñ ap. nr. 31                           1
   6. Bloc 6 Ñ ap. nr. 3, 4, 13, 32                      4
   7. Bloc ABC Ñ ap. nr. 1, 4, 5, 6, 7, 9                   6
   8. Bloc B1 Ñ ap. nr. 4, 8, 17, 21, 24                    5
   9. Bloc B2 Ñ ap. nr. 2, 9, 13, 14, 16, 20, 22                7
   10. Bloc B3 Ñ ap. nr. 1, 5, 10, 14, 15, 18                  6
   11. Bloc B4 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 10, 11, 13, 16, 18, 22            9
   12. Bloc B5 Ñ ap. nr. 7, 13, 17, 20                     4
   13. Bloc B6 Ñ ap. nr. 1, 4, 5, 8, 14, 15, 23, 24               8
   14. Bloc B7 Ñ ap. nr. 2, 7                          2
   15. Bloc B8 Ñ ap. nr. 1, 17, 20, 27, 28, 35                 6
   16. Bloc B9 Ñ ap. nr. 7, 18, 19, 20                     4
   17. Bloc B10 Ñ ap. nr. 2, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21           9
   18. Bloc B12 Ñ ap. nr. 1, 2, 3                        3
   19. Bloc B13 Ñ ap. nr. 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23       11
   20. Bloc B14 Ñ ap. nr. 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22         10
   21. Bloc B15 Ñ ap. nr. 3, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 24           9
   22. Bloc B16 Ñ ap. nr. 3, 6, 9                        3
   23. Bloc B17 Ñ ap. nr. 3, 7, 9, 14, 21, 32, 34                7
   24. Bloc B18 Ñ ap. nr. 3, 8, 10                       3
   25. Bloc B19 Ñ ap. nr. 5, 6, 10, 13, 15, 19, 21               7
   26. Bloc B20 Ñ ap. nr. 1, 2, 11                       3
   27. Bloc D9 Ñ ap. nr. 2, 3                          2
   28. Bloc E15 Ñ ap. nr. 2                           1
   29. Bloc E30 Ñ ap. nr. 1                           1
   30. Blopc G1 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 18, 22, 24             9
   31. Bloc G2 Ñ ap. nr. 2, 3, 6, 12, 21                    5
   32. Bloc G3 Ñ ap. nr. 2, 6, 7, 8, 12, 18                   6
   33. Bloc G4 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 24     13
   34. Bloc L1 Ñ ap. nr. 8, 16, 20                       3
   35. Bloc L2 Ñ ap. nr. 24                           1
   36. Bloc L3 Ñ ap. nr. 13, 15                         2
   37. Bloc M2 Ñ ap. nr. 10                           1
   38. Bloc M3 Ñ ap. nr. 3, 10, 11                       3
   39. Bloc M5 Ñ ap. nr. 4                           1
   40. Bloc N1 Ñ ap. nr. 4, 6, 19, 20                      4
   41. Bloc N2 Ñ ap. nr. 1, 14, 20, 22                     4
   42. Bloc N3 Ñ ap. nr. 17, 19, 22                       3
   43. Bloc N4 Ñ ap. nr. 11, 12, 21, 22                     4
   44. Bloc O1 Ñ ap. nr. 2                           1
   45. Bloc O2 Ñ ap. nr. 2, 8, 11                        3
   46. Bloc O4 Ñ ap. nr. 3, 8, 9, 15                      4
   47. Bloc 2 nr. 94 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 6                  5
   48. Str. Atomiºtilor nr. 128, bloc 1 Ñ ap. 3, 11, 12, 13, 18, 23,
     30, 31                                  8
   49. Str. Atomiºtilor nr. 94, bloc 1 Ñ ap. nr. 3, 5              2

            II. Locuinþe Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri neterminate
   50. Bloc 20                                 23
   51. Bloc 21                                 35
   52. Bloc 22                                 24
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265                      13
                                                   ANEXA Nr. 20

                            TABEL
 cuprinzând imobilele situate în comuna Moara Vlãsiei, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
     din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
              Consiliului Local al Comunei Moara Vlãsiei
 Nr.          Adresa imobilului care se transmite      Numãrul de apartamente
                                                   Observaþii
 crt.            ºi numãrul apartamentelor      (unitãþi locative) care se transmit


          I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
 1. Bloc 2 Ñ ap. nr. 6                             1

    II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
 2. Imobil, satul Cãciulaþi                           1           2 camere


                                                   ANEXA Nr. 21

                            TABEL
     cuprinzând imobilele situate în comuna Nuci, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
       din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                  Consiliului Local al Comunei Nuci
 Nr.          Adresa imobilului care se transmite      Numãrul de apartamente
                                                   Observaþii
 crt.            ºi numãrul apartamentelor      (unitãþi locative) care se transmit


          I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
 1. Bloc 1 Ñ ap. nr. 2, 4, 5, 6                         4

    II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
 2. Satul Merii Petchii nr. 12                         1           3 camere


                                                   ANEXA Nr. 22

                            TABEL
    cuprinzând imobilele situate în comuna Otopeni, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
       din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                 Consiliului Local al Comunei Otopeni
 Nr.          Adresa imobilului care se transmite      Numãrul de apartamente
                                                   Observaþii
 crt.            ºi numãrul apartamentelor      (unitãþi locative) care se transmit
 0                   1                    2             3


          I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
 1.  Calea Bucureºtilor nr. 34, bloc A1Ð1 Ñ ap. nr. 7, 20, 26         3
 2.  Calea Bucureºtilor nr. 32, bloc A2Ð1 Ñ ap. nr. 29, 33           2
 3.  Calea Bucureºtilor nr. 28, bloc A2Ð3 Ñ ap. nr. 17             1
 4.  Str. Floare de Cais nr. 21, bloc A3Ð1 Ñ ap. nr. 1, 3, 5, 7        4
 5.  Str. Floare de Cais nr. 19, bloc A3Ð2 Ñ ap. nr. 1, 4, 8          3
 6.  Str. Floare de Cais nr. 17, bloc A3Ð3 Ñ ap. 6, 8, 12, 13         4
 7.  Str. Floare de Cais nr. 15, bloc A3Ð4 Ñ ap. nr. 7, 14           2
 8.  Str. Floare de Cais nr. 13 bloc A3Ð5 Ñ ap. nr. 1, 3, 6,
   10, 15                                  5
 9.  Str. Traian nr. 17, bloc A10 Ñ ap. nr. 2, 5, 10, 11, 13, 14        6
10.  Str. Oituz nr. 2, bloc A11 Ñ ap. nr. 4, 10                2
11.  Str. Privighetorilor nr. 1, bloc A12 Ñ ap. nr. 10, 16           2
12.  Str. Floare de Cais nr. 16, bloc A13 Ñ ap. nr. 2, 5            2
13.  Str. Traian nr. 15, bloc A14 Ñ ap. 7, 9, 10                3
14.  Str. Traian nr. 13, bloc A15 Ñ ap. nr. 9, 10, 11             3
15.  Str. Floare de Cais nr. 14, bloc A16 Ñ ap. nr. 11             1
16.  Str. Floare de Cais nr. 10, bloc A17 Ñ ap. nr. 1, 6, 7, 9,
   10, 12                                  6
17.  Str. Privighetorilor nr. 2, bloc A18 Ñ ap. nr. 1, 2, 12, 21        4
18.  Str. Floare de Cais nr. 12, bloc A19 Ñ ap. nr. 13             1
14              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265

   0                  1                   2  3

   19.  Str. Ghioceilor nr. 6, bloc A101 Ñ ap. nr. 1, 2           2
   20.  Str. Nalbei nr. 7, bloc A102 Ñ ap. nr. 2               1
   21.  Str. Mãrgãritarului nr. 16, bloc A105 Ñ ap. nr. 2          1
   22.  Str. Priveghetorilor nr. 7, bloc A106 Ñ ap. nr. 1          1
   23.  Str. Priveghetorilor nr. 9, bloc A108 Ñ ap. nr. 2          1
   24.  Str. Priveghetorilor nr. 6, bloc A111 Ñ ap. nr. 4          1
   25.  Str. Nalbei nr. 4, bloc A113 Ñ ap. nr. 3, 4             2
   26.  Str. Privighetorilor nr. 3A, bloc A114 Ñ ap. nr. 4          1
   27.  Str. Nalbei nr. 1, bloc A116 Ñ ap. nr. 4               1
   28.  Str. Nalbei nr. 2, bloc A117 Ñ ap. nr. 3               1
   29.  Str. 23 August nr. 1, bloc B1Ð1 Ñ ap. nr. 13             1
   30.  Calea Bucureºtilor nr. 22, bloc B2Ð1 Ñ ap. nr. 2, 24, 26       3
   31.  Calea Bucureºtilor nr. 18, bloc B2Ð3 Ñ ap. 2, 4, 5, 7, 35, 39    6
   32.  Calea Bucureºtilor nr. 16, bloc B2Ð4 Ñ ap. 11, 16, 22, 23      4
   33.  Str. Floare de Cais nr. 11, bloc B3Ð1 Ñ ap. nr. 1, 3, 10, 17     4
   34.  Str. Floare de Cais nr. 9, bloc B3Ð2 Ñ ap. nr. 11, 18, 19,
      22, 24                                5
   35.  Str. Floare de Cais nr. 7, bloc B3Ð3 Ñ ap. nr. 1, 2, 4, 10, 21    5
   36.  Str. Floare de Cais nr. 15, bloc B3Ð4 Ñ ap. nr. 7, 11, 12      3
   37.  Str. Floare de Cais nr. 1, bloc B3Ð5 Ñ ap. nr. 2, 3         2
   38.  Str. Mureº nr. 3, bloc B15 Ñ ap. nr. 2, 6              2
   39.  Str. Mureº nr. 3, bloc B16 Ñ ap. nr. 2                1
   40.  Str. Mãrgãritarului nr. 15, bloc B202 Ñ ap. nr. 4          1
   41.  Str. Mãrgãritarului nr. 3, bloc B205 Ñ ap. nr. 3, 4         2
   42.  Str. Mãrgãritarului nr. 9, bloc B206 Ñ ap. nr. 1, 4         2
   43.  Str. Traian nr. 14, bloc B207 Ñ ap. nr. 1, 4             2
   44.  Calea Bucureºtilor nr. 2, bloc C1Ð3 Ñ ap. nr. 4 Ñ scara 1      1
   45.  Calea Bucureºtilor nr. 2, bloc C1Ð3 Ñ ap. nr. 4 Ñ scara 3      1
   46.  Str. Lacul Ursului nr. 2, bloc P1 Ñ ap. nr. 4            1
   47.  Str. Lacul Ursului nr. 4, bloc P2 Ñ ap. nr. 2, 9           2
   48.  Str. Lacul Ursului nr. 6, bloc P3 Ñ ap. nr. 3, 8, 11         3
   49.  Str. 6 Martie, bloc P4 Ñ ap. nr. 2, 4, 8, 9, 10           5
   50.  Str. Traian nr. 7, bloc P5 Ñ ap. nr. 1, 2, 8, 13           4
   51.  Str. Floare de Cais nr. 8, bloc P7 Ñ ap. nr. 5, 10          2
   52.  Str. Traian nr. 5, bloc P8 Ñ ap. nr. 2, 5, 6, 7, 13, 15, 16     7
   53.  Str. Floare de Cais nr. 4, bloc P9 Ñ ap. nr. 1, 12          2
   54.  Str. Floare de Cais nr. 2, bloc P'9 Ñ ap. nr. 4, 13, 14, 16     4
   55.  Str. Floare de Cais nr. 6, bloc P10 Ñ ap. nr. 5, 7, 10, 14, 15    5
   56.  Str. Mãrgãritarului nr. 7, bloc P11 Ñ ap. 4, 7, 14, 15        4
   57.  Str. Traian nr. 1, bloc P12 Ñ ap. nr. 12, 13             2
   58.  Str. Traian nr. 1, bloc P'12 Ñ ap. nr. 1, 5, 10, 11, 13, 14, 15   7
   59.  Str. Traian nr. 8, bloc P13 Ñ ap. nr. 2, 15             2
   60.  Str. Mãrgãritarului nr. 5, bloc P14 Ñ ap. nr. 6, 10, 12, 16     4
   61.  Str. 6 Martie nr. 3, bloc P15, Ñ ap. nr. 1, 2, 4, 11, 13, 14     6
   62.  Str. Traian nr. 6, bloc P16, Ñ ap. nr. 8               1
   63.  Str. 23 August nr. 15, bloc P17 Ñ ap. nr. 3, 11, 13, 14, 15     5
   64.  Str. 23 August nr. 15 bis, bloc P19 Ñ ap. nr. 1, 5, 7, 9, 18     5
   65.  Str. 23 August nr. 17, bloc P20 Ñ ap. nr. 1, 5, 9          3
   66.  Str. 23 August nr. 19, bloc P21 Ñ ap. nr. 3, 4            2
   67.  Str. 23 August nr. 21, bloc P22 Ñ ap. nr. 3, 6, 8          3
   68.  Str. 23 August nr. 23, bloc P23 Ñ ap. nr. 5, 6, 14          3
   69.  Str. 23 August nr. 25, bloc P24 Ñ ap. nr. 14             1
   70.  Str. 23 August nr. 14A, bloc P30 Ñ ap. nr. 18            1
   71.  Str. 23 August nr. 14B, bloc P31 Ñ ap. nr. 18            1
   72.  Str. 23 August nr. 12, bloc P33 Ñ ap. nr. 1, 2, 5 6, 7, 12, 15, 16  8
   73.  Str. Petuniei nr. 14, bloc P 34 Ñ ap. nr. 4, 11, 12, 15       4
   74.  Str. 6 Martie nr. 4, bloc P39 Ñ ap. nr. 3, 14            2
   75.  Str. Traian nr. 9, bloc P49 Ñ ap. 6, 10, 20             3
   76.  Str. Mãrgãritarului nr. 10, bloc P50 Ñ ap. nr. 3, 16, 18, 19     4
   77.  Str. Mãrgãritarului nr. 10, bloc P51 Ñ ap. nr. 16, 26        2
   78.  Str. 23 August nr. 13, bloc P52 Ñ ap. nr. 3             1
   79.  Str. 23 August nr. 14, bloc P100 Ñ ap. nr. 8             1
   80.  Str. 23 August nr. 12, bloc P101 Ñ ap. nr. 7, 10           2
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265                  15

 0                  1                  2           3

 81. Str. 6 Martie nr. 1, bloc PR1 Ñ ap. nr. 4, 9, 13         3
 82. Str. 6 Martie nr. 2, bloc PR2 Ñ ap. nr. 18, 20          2
 83. Str. Ghioceilor nr. 4, bloc PR4 Ñ ap. nr. 2, 13, 16, 22, 24    5
 84. Str. Ghioceilor nr. 6, bloc PR5 Ñ ap. nr. 1, 10, 11, 13, 14, 15  6
 85. Calea Bucureºtilor nr. 69D, bloc PR6 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
   7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
   23, 24                              24
 86. Str. Polonã, bloc 2 Ñ ap. nr. 4                  1
 87. Str Polonã, bloc 4 Ñ ap. nr. 8                  1
 88. Str. Polonã, bloc 5 Ñ ap. nr. 4                  1
 89. Str. Sulfinei nr. 1, Vila Malaxa                 11
 90. Str. Sulfinei, bloc 1 Ð ap. nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19    7
 91. Str. Sulfinei, bloc 2 Ñ ap. nr. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30,
   31, 32                              9
 92. Str. Sulfinei, bloc 3 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
   11, 12                              11
 93. Str. Sulfinei nr. 4, Vila 4                    2
 94. Str. Sulfinei nr. 4, Vila 5                    1
 95. Str. Sulfinei nr. 4, Vila 10                   3
 96. Str. Sulfinei nr. 4, Vila 11                   2
 97. Str. Sulfinei nr. 4, Vila 12                   2
 98. Str. Odãi nr. 3, bloc 2 Ñ ap. nr. 1                1
 99. Calea Bucureºtilor nr. 76, bloc 3                 3
100. Calea Bucureºtilor nr. 76, bloc 4                 8
101. Calea Bucureºtilor nr. 76, bloc 5                 7
102. Calea Bucureºtilor nr. 76, bloc 7                 2
103. Str. Tudor Vladimirescu Ñ Corp A                 2
104. Str. Tudor Valdimirescu Ñ Corp B                 1
105. Str. Tudor Vladimirescu Ñ Corp C                 1

   II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
106. Cartierul  Fermei  1                        1
107. Cartierul  Fermei  Ñ  G1                     1
108. Cartierul  Fermei  Ñ  G3 Ñ Corp A                 2
109. Cartierul  Fermei  Ñ  G3 Ñ Corp B                 1
110. Cartierul  Fermei  Ñ  G7                     1
111. Cartierul  Fermei  Ñ  G20                     1

         III. Locuinþe Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri neterminate
112. Bloc  A 1Ð2 A                            36
113. Bloc  A 1Ð2 B                            27
114. Bloc  B 1Ð2                             27
115. Bloc  B'1                              4
116. Bloc  C 2Ð1                             22
117. Bloc  P 42                             11
118. Bloc  P 43                             11
119. Bloc  P 45                             18
120. Bloc  U 4                              36

           IV. Spaþii cu altã destinaþie în folosinþã Ñ proprietatea statului
121. Str. Floare de Cais                               2 camere
                                           Ñ proprietate publicã
122. Bloc B 1/1                                   2 camere
                                           Ñ proprietate publicã
123. Bloc B 1/1                                   proprietate publicã
124. Calea Bucureºtilor Ñ Direcþia de poºtã                     proprietate publicã
125. Calea Bucureºtilor 2/3                             3 camere
                                           Ñ proprietate publicã
126. Str. 1 Mai nr. 16 Ð Grãdiniþa de copii                     proprietate publicã
127. Str. 1 Mai Bl. P51 Ñ Club cartier                        proprietate publicã
128. Str. Lacul Ursului nr. 4, bloc P2 Ñ ap. nr. 10, 11, 12 (dispensar)       proprietate publicã

   V. Spaþii cu altã destinaþie Ñ proprietatea statului Ñ situate în construcþii neterminate
129. Casa de culturã                                 proprietate publicã
16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265
                                                     ANEXA Nr. 23

                              TABEL

   cuprinzând imobilele situate în comuna Pantelimon, sectorul agricol Ilfov, care se transmit din
   administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea Consiliului Local al
                     Comunei Pantelimon
   Nr.          Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                     Observaþii
   crt.            ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit


             I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
   1. Str.  Livezilor nr. 1, bloc A Ñ ap. nr. 11, 14              2
   2. Bd.   Biruinþei nr. 4, bloc A1 Ð ap. nr. 1, 9              2
   3. Str.  Livezilor nr. 5, bloc B Ñ ap. nr. 1, 3, 14             3
   4. Bd.   Biruinþei nr. 8, bloc BF Ñ ap. nr. 7, 12              2
   5. Str.  Eroilor nr. 1, bloc D1 Ð ap. nr. 7                 1
   6. Str.  Livezilor nr. 9, bloc E Ñ ap. nr. 8, 10, 11, 20          4
   7. Str.  Eroilor nr. 3, bloc E1 Ñ ap. nr. 1, 9, 10, 19           4
   8. Str.  Eroilor nr. 25, bloc E2 Ñ ap. nr. 1, 9               2
   9. Str.  Eroilor nr. 7, bloc E3 Ñ ap. nr. 3, 11               2
   10. Str.  Livezilor nr. 11, bloc F Ñ ap. nr. 4, 9, 17            3
   11. Str.  Livezilor nr. 3, bloc G1 Ñ ap. nr. 4, 10              2
   12. Str.  Livezilor nr. 21, bloc G2 Ñ ap. nr. 1, 8, 9, 10, 24        5
   13. Str.  Livezilor nr. 13, bloc H Ñ ap. nr. 1                1
   14. Str.  Livezilor nr. 17, bloc J Ñ ap. nr. 1, 2              2
   15. Str.  Livezilor nr. 15, bloc I Ñ ap. nr. 4, 11              2
   16. Str.  Livezilor nr. 19, bloc K Ñ ap. nr. 10, 19             2
   17. Str.  Livezilor nr. 27, bloc Q Ñ ap. nr. 17, 20, 22, 25, 26, 27     6
   18. Str.  Eroilor nr. 4, bloc P7 Ñ ap. nr. 22, 25              2
   19. Str.  Eroilor nr. 6, bloc P8 Ñ ap. nr. 15                1
   20. Str.  Duzilor nr. 41, bloc P9 Ñ ap. nr. 1, 7, 13, 16           4
   21. Str.  Livezilor nr. 23, bloc M Ñ ap. nr. 2, 5              2
   22. Str.  Sf. Gheorghe nr. 38, bloc N Ñ ap. nr. 10              1
   23. Str.  Sf. Gheorghe nr. 40, bloc P Ñ ap. nr. 2, 12, 18          3
   24. Str.  Eroilor nr. 2, bloc P6 Ñ ap. nr. 1, 7, 17, 19           4
   25. Str.  Duzilor nr. 48, bloc P13 Ñ ap. nr. 2, 4, 6, 7, 12, 13,
     19,   22, 24                               9
   26. Str.  Duzilor nr. 50, bloc P14 Ñ ap. nr. 1, 4, 13, 18          4

       II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
   27.   Str. Mioriþei nr. 28                          1           3  camere
   28.   Str. Mioriþei nr. 34                          1           4  camere
   29.   Str. Mioriþei nr. 28                          1           3  camere
   30.   Str. Rãscoalei nr. 6A                         1           4  camere
   31.   Str. Izlazului nr. 1                          1           4  camere
   32.   Str. Þepeº Vodã nr. 11                         1           3  camere
   33.   Str. Þepeº Vodã nr. 6                         1           3  camere
   34.   Str. Bârsei nr. 2                           1           2  camere
   35.   Str. Nicolae Bãlcescu nr. 9                      1           4  camere
   36.   Str. Mãghiranului nr. 5                        1           1  camerã
   37.   Str. Fluierului nr. 3                         1           3  camere
   38.   Str. Mãgurei nr. 6                           1           1  camerã
   39.   Str. Valter Mãrãcineanu nr. 30                     1           2  camere
   40.   Intrarea Petalei nr. 2                         1           2  camere
   41.   Str. Rãzorului nr. 2                          1           2  camere
   42.   Str. Rãzorului nr. 2                          1           2  camere

            III. Locuinþe Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri neterminate
   43. Bloc A2                                 24
   44. Bloc C2                                  4
   45. Bloc C3                                  4
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265                      17
                                                   ANEXA Nr. 24

                            TABEL
    cuprinzând imobilele situate în comuna Popeºti-Leordeni, sectorul agricol Ilfov,
 care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
            Consiliului Local al Comunei Popeºti-Leordeni
 Nr.          Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                   Observaþii
 crt.            ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit
 0                    1                   2             3


          I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
 1.   Bloc G1 Ñ ap. nr. 9, 11, 17, 22                    4
 2.   Bloc G2 Ñ ap. nr. 3, 7                         2
 3.   Bloc G3 Ñ ap. nr. 1, 3, 4, 10, 17, 20                 6
 4.   Bloc G4 Ñ ap. nr. 1, 4, 6, 9, 12, 13, 15, 22, 23, 24         10
 5.   Bloc G5 Ñ ap. nr. 1, 5, 13                       3
 6.   Bloc T1Ð1 Ñ ap. nr. 3, 18, 21                     3
 7.   Bloc T1Ð3 Ñ ap. nr. 20                         1
 8.   Bloc T1Ð4 Ñ ap. nr. 5, 11, 14, 17, 19                 5
 9.   Bloc T1Ð5 Ñ ap. nr. 9, 21                       2
10.   Bloc T1Ð6 Ñ ap. nr. 1, 9, 12                      3
11.   Bloc T1Ð7 Ñ ap. nr. 3, 14                       2
12.   Bloc T1Ð9 Ñ ap. nr. 3, 8, 20                      3
13.   Bloc T1Ð10 Ñ ap. nr. 1, 11                       2
14.   Bloc T2Ð1 Ñ ap. nr. 17, 18                       2
15.   Bloc T2Ð2 Ñ ap. nr. 9, 16                       2
16.   Bloc T3Ð1 Ñ ap. nr. 7, 31, 33                     3
17.   Bloc T3Ð2 Ñ ap. nr. 9, 23, 24, 25                   4
18.   Bloc T3Ð4 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
    13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26              23
19.   Bloc T5Ð1 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 11                    4
20.   Bloc T5Ð2 Ñ ap. nr. 2                         1
21.   Bloc T5Ð3 Ñ ap. nr. 2, 4, 6                      3
22.   Bloc T5Ð5 Ñ ap. nr. 2, 7                        2
23.   Bloc T5Ð6 Ñ ap. nr. 8                         1
24.   Bloc T5Ð8 Ñ ap. nr. 6                         1
25.   Bloc T5Ð9 Ñ ap. nr. 6, 8                        2
26.   Bloc T6Ð1 Ñ ap. nr. 3, 5                        2
27.   Bloc T6Ð3 Ñ ap. nr. 4, 9                        2
28.   Bloc T6Ð4 Ñ ap. nr. 2, 5                        2
29.   Bloc T6Ð6 Ñ ap. nr. 5, 8                        2
30.   Bloc M1 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
    13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24              23

    II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
31.   ªos. Olteniþei nr. 16                          2
32.   ªos. Olteniþei nr. 22                          6
33.   ªos. Olteniþei nr. 24                          7
34.   ªos. Olteniþei nr. 35                          3
35.   ªos. Olteniþei nr. 202                         8
36.   Str. Cãzãneºti nr. 19                          1
37.   Str. Leordeni nr. 215                          2
38.   Str. Mirãslãu nr. 4                           1
39.   Str. Leordeni nr. 209                          1
40.   Str. Zorilor nr. 39                           1
41.   Str. Timocului nr. 3                          1
42.   Str. Veselei nr. 1                           1
43.   Str. ªcolii nr. 43                           1
44.   Str. Nucului nr. 32                           1
45.   Str. Soroiu Stroici Elena nr. 1                     1
18               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265

   0                    1                     2             3


   46. Str. Bãrãganului nr. 20A                            1
   47. Str. Popeºti Romani nr. 66                           4
   48. Str. Câmpului nr. 2                              1

             III. Locuinþe Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri neterminate
   49.   Bloc  M1                                24
   50.   Bloc  M3 Ð scara 1, 2, 3, 4                       48
   51.   Bloc  M4                                24
   52.   Bloc  T 3Ð4                               26                                                       ANEXA Nr. 25

                               TABEL
       cuprinzând imobilele situate în comuna Snagov, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
         din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                   Consiliului Local al Comunei Snagov
   Nr.           Adresa imobilului care se transmite      Numãrul de apartamente
   crt.             ºi numãrul apartamentelor      (unitãþi locative) care se transmit  Observaþii
   0                    1                     2             3


             I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
                            I. A Satul Ghermãneºti
   1. Bloc A3 Ñ ap. nr. 6                              1
   2. Bloc A5 Ñ ap. nr. 6                              1
   3. Bloc A6 Ñ ap. nr. 2                              1
   4. Bloc A7 Ñ ap. nr. 3                              1
   5. Bloc A8 Ñ ap. nr. 5                              1
   6. Bloc A10 Ñ ap. nr. 2, 6                            2
   7. Bloc A11 Ñ ap. nr. 2                             1
   8. Bloc A13 Ñ ap. nr. 1                             1
   9. Bloc A14 Ñ ap. nr. 1, 2, 4, 6                         4
   10. Bloc A15 Ñ ap. nr. 4                             1
   11. Bloc P1 Ñ ap. nr. 15, 17                           2
   12. Bloc P2 Ñ ap. nr. 8, 10, 12                          3
   13. Bloc P3 Ñ ap. nr. 3, 9, 10                          3
   14. Bloc P4 Ñ ap. nr. 17, 19                           2
   15. Bloc P5 Ñ ap. nr. 3, 5, 7, 14, 16                       5
   16. Bloc P6 Ñ ap. nr. 3, 7, 10                          3
   17. Bloc P8 Ñ ap. nr. 12, 15, 17                         3
   18. Bloc P9 Ñ ap. nr. 2, 10, 12, 13, 17, 18                    6
   19. Bloc P10 Ñ ap. nr. 6, 7, 11, 14                        4
   20. Bloc P11 Ñ ap. nr. 2, 5, 7, 17, 18                      5
   21. Bloc P12 Ñ ap. nr. 3, 4, 6, 17                        4
   22. Bloc P13 Ñ ap. nr. 1, 17, 18                         3
   23. Bloc P14 Ñ ap. nr. 15,                            1
   24. Bloc P16 Ñ ap. nr. 7                             1
   25. Bloc P17 Ñ ap. nr. 1, 6, 10                          3
   26. Bloc P18 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 5, 8, 10                     6
   27. Bloc P23 Ñ ap. nr. 18                             1
   28. Bloc P27 Ñ ap. nr. 8                             1
   29. Bloc PR1 Ñ ap. nr. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 20, 23             10
   30. Bloc PR2 Ñ ap. nr. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
     21, 23, 24                                  14
   31. Bloc PR3 Ñ ap. nr. 10, 11, 13, 17                       4
   32. Bloc Librãrie Ñ ap. nr. 2, 7, 10                       3
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265                  19

 0                     1                2            3

                         I. B Satul Tâncãbeºti
33. Bloc B1 Ñ ap. nr. 1 (cam. 1, 2, 10), 2 (cam. 3, 6, 7),
            3 (cam. 5), 4 (cam. 4, 8, 9), 5
            (cam. 15, 16), 6 (cam. 12, 13, 14),
            7 (cam. 11), 8 (cam. 20, 21), 9
            (cam. 17, 18, 19), 10 (cam. 22, 24),
            11 (cam. 25, 26, 29, 33), 12 (cam.
            30, 32)               12
                          I. C Satul Snagov
34.  Bloc  P1 Ñ ap. nr. 4                        1
35.  Bloc  P11 Ñ ap. nr. 2                        1
36.  Bloc  P12 Ñ ap. nr. 1, 3,  4                   3
37.  Bloc  P15 Ñ ap. nr. 4                        1
38.  Bloc  P18 Ñ ap. nr. 2                        1
39.  Bloc  P19 Ñ ap. nr. 2, 3                      2
40.  Bloc  P22 Ñ ap. nr. 2, 4                      2
41.  Bloc  P24 Ñ ap. nr. 2                        1
42.  Bloc  P36 Ñ ap. nr. 1                        1
43.  Bloc  P44 Ñ ap. nr. 1, 2,  3, 4                  4
44.  Bloc  P48 Ñ ap. nr. 3                        1
45.  Bloc  P50 Ñ ap. nr. 2, 3                      2
46.  Bloc  P88 Ñ ap. nr. 3                        1
47.  Bloc  P89 Ñ ap. nr. 2                        1
48.  Bloc  PR1 Ñ ap. nr. 1, 2,  3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22  12
49.  Bloc  PR2 Ñ ap. nr. 4, 6,  7, 8, 9, 14, 15, 16, 18        9
50.  Bloc  D1 Ñ ap. nr. 6                        1
51.  Bloc  D2 Ñ ap. nr. 1, 11                      2
52.  Bloc  D3 Ñ ap. nr. 3, 11,  14                   3
                          I. D Satul Periº
53. Bloc P2 Ñ ap. nr. 1                          1

   II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
54.  Satul  Ghermãneºti                         1          3  camere
55.  Satul  Ghermãneºti                         1          1  camerã
56.  Satul  Ghermãneºti                         1          2  camere
57.  Satul  Snagov                            1          3  camere
58.  Satul  Snagov                            1          3  camere
59.  Satul  Snagov                            1          1  camerã
60.  Satul  Snagov                            1          2  camere
61.  Satul  Snagov Ð Anexã Ð Vila 33                   1          1  camerã

          III. Locuinþe Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri neterminate
62.  Satul  Ghermãneºti,  bloc  D1a                  24
63.  Satul  Ghermãneºti,  bloc  D4                   16
64.  Satul  Ghermãneºti,  bloc  D5a                  16
65.  Satul  Ghermãneºti,  bloc  D5b                   8
66.  Satul  Snagov, bloc  D4                      24

           IV. Spaþii cu altã destinaþie în folosinþã Ñ proprietatea statului
67. Satul Ghermãneºti, bloc A4 Ð ap. nr. 1, 2                    proprietate publicã
                                          Spital S.A.I.
68. Satul Snagov, bloc P40 Ð ap. nr. 1                       proprietate publicã
                                          Cooperativã de Credit

    V. Spaþii cu altã destinaþie Ñ proprietatea statului Ñ situate în construcþii neterminate
69. Satul Ghermãneºti Ñ Casa de culturã                       proprietate publicã
20               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265
                                                      ANEXA Nr. 26

                               TABEL
     cuprinzând imobilele situate în comuna Tunari, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
   din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea Consiliului Local
                      al Comunei Tunari
   Nr.           Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                      Observaþii
   crt.             ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit


             I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
   1. Str. Mihai Eminescu nr. 1 Ð ap. nr. 1, 2, 4                 3
   2. Str. Mihai Eminescu nr. 3 Ð bloc 2 Ð ap. nr. 1, 6              2
   3. Str. Aurel Vlaicu nr. 15 Ð ap. nr. 1                     1

       II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
   4. Str. Aurel Vlaicu nr. 30                           1           2 camere
   5. Calea Bucureºti nr. 65                            1           1 camerã
   6. Str. Mãrãºeºti nr. 2                             1           3 camere
   7. Str. Tudor Vladimirescu nr. 26                        1           2 camere


                                                      ANEXA Nr. 27

                               TABEL
        cuprinzând imobilele situate în comuna Vidra, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
         din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                    Consiliului Local al Comunei Vidra
   Nr.           Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                      Observaþii
   crt.             ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit


       I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
   1.   Satul Sinteºti                              1           3 camere


                                                      ANEXA Nr. 28

                               TABEL
       cuprinzând imobilele situate în comuna Voluntari, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
         din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                   Consiliului Local al Comunei Voluntari
   Nr.           Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                      Observaþii
   crt.             ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit
   0                    1                    2             3             I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
   1. Str. Lotusului nr. 1, bloc PR1 Ð ap. nr. 1, 7, 9, 14, 17           5
   2. Str. Hotarele nr. 11, bloc PR2 Ð ap. nr. 5, 18, 22              3
   3. Str. Hotarele nr. 7, bloc PR3 Ð ap. nr. 2, 3, 4, 16, 20           5
   4. Bd. Dunãrii nr. 4, bloc PM1 Ð ap. nr. 1, 5, 18                3
   5. Bd. Dunãrii nr. 6, bloc PM2 Ð ap. nr. 1, 3, 13, 14, 19, 24          6
   6. Str. Hotarele nr. 9, bloc PM3 Ð ap. nr. 9, 11, 18              3
   7. Str. Râmnic nr. 1, bloc PM4 Ð ap. nr. 10                   1
   8. Str. Râmnic nr. 3, bloc PM5 Ð ap. nr. 7, 12, 18               3

       II. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în alte construcþii decât blocuri
   9. Str. Prutului nr. 8                             1           4 camere
   10. Str. Pompiliu ªtefu nr. 51B                         1           1 camerã
   11. ªos. Pipera Tunari nr. 11                          1           1 camerã
   12. ªos. Pipera Tunari nr. 11                          1           2 camere
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265          21

 0                 1            2         3


13.  ªos. Pipera Tunari nr. 11A              1         1 camerã
14.  ªos. Pipera Tunari nr. 11A              1         3 camere
15.  Str. Rodica nr. 40                  1         1 camerã
16.  Str. Erou ªerban Ion nr. 22A             1         1 camerã
17.  Str. Erou ªerban Ion nr. 3              1         3 camere
18.  Str. Târnavelor nr. 56                1         4 camere
19.  Str. Târnavelor nr. 84                1         3 camere
20.  Str. Þibucani nr. 30A                 1         1 camerã
21.  Str. Vrancei nr. 37                  1         3 camere
22.  Str. Potcoavei nr. 29                 1       3 camere-liber
23.  Str. Costache Radu nr. 12               1         3 camere
24.  Str. Chivu Dumitru                  1         4 camere
25.  Str. Cocorilor nr. 8                 1         1 camerã
26.  Str. Cumpenei nr. 8                  1         2 camere
27.  Str. Cloºca nr. 34                  1         1 camerã
28.  Str. Dinu Pestriþu nr. 29               1         2 camere
29.  Str. Dinu Pestriþu nr. 31               1         4 camere
30.  Str. Dinu Pestriþu nr. 71               1         1 camerã
31.  Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 19            1         3 camere
32.  Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 48            1         5 camere
33.  Str. Frãsari nr. 11                  1         2 camere
34.  Str. Frãsari nr. 15                  1         2 camere
35.  Str. Florilor nr. 29                 1         4 camere
36.  Str. Jiului nr. 103                  1         1 camerã
37.  Str. Morilor nr. 6                  1         1 camerã
38.  Str. Mihai Viteazu nr. 27               1         2 camere
39.  Str. Moldova nr. 9                  1         3 camere
40.  Str. Neajlov nr. 2                  1         1 camerã
41.  Str. Oltului nr. 93                  1         4 camere
42.  Str. Oltului nr. 93                  1         2 camere
43.  Str. Macedoniei nr. 6                 1         2 camere
44.  Str. Anton Pann nr. 24                1         1 camerã
45.  Str. Ana Ipãtescu nr. 26               1         2 camere
46.  Str. Aurel Vlaicu nr. 16               1         3 camere
47.  Str. Aurel Vlaicu nr. 16               1         1 camerã
48.  Str. Alexandru Vlahuþã nr. 44             1         2 camere
49.  Str. Alexandru Vlahuþã nr. 49             1         1 camerã
50.  Str. Alexandru Vlahuþã nr. 58             1         1 camerã
51.  ªos. Afumaþi nr. 88                  1         1 camerã
52.  ªos. Afumaþi nr. 88                  1         5 camere
53.  ªos. Afumaþi nr. 90                  1         2 camere
54.  ªos. Afumaþi nr. 90                  1         4 camere
55.  ªos. Afumaþi nr. 104                 1         4 camere
56.  ªos. Afumaþi nr. 175                 1         2 camere
57.  ªos. Afumaþi nr. 181                 1         3 camere
58.  ªos. Afumaþi nr. 181                 1         2 camere
59.  ªos. Afumaþi nr. 181                 1         1 camerã
60.  Str. Burghiului nr. 12                1         3 camere
61.  Str Brebenei nr. 15                  1         4 camere
62.  Str. Buzãului nr. 3                  1         1 camerã
63.  Str. I.L. Caragiale nr. 29              1         4 camere
64.  Str. I.L. Caragiale nr. 29              1         1 camerã
65.  ªos. Câmpul Pipera nr. 21               1         2 camere
66.  Str. Iancu Nicolae nr. 15               1         4 camere
22                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265

   0                     1                    2               3


   67.   Str.  Iancu  Nicolae  nr.  17                      1             4  camere
   68.   Str.  Iancu  Nicolae  nr.  37                      1             2  camere
   69.   Str.  Iancu  Nicolae  nr.  37                      1             2  camere
   70.   Str.  Iancu  Nicolae  nr.  39                      1             1  camere
   71.   Str.  Iancu  Nicolae  nr.  39                      1             3  camere
   72.   Str.  Iancu  Nicolae  nr.  39                      1             3  camere
   73.   Str.  Iancu  Nicolae  nr.  31                      1             3  camere

              III. Locuinþe Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri neterminate
   74. Bloc D 2

                IV. Spaþii cu altã destinaþie în folosinþã Ñ proprietatea statului
   75. ªos. ªtefãneºti nr. 1                                      proprietate publicã Ñ
                                                     Cooperativa Voluntari
   76. ªos. ªtefãneºti nr. 88                                     proprietate publicã Ñ
                                                     Cooperativa Voluntari


                                                          ANEXA Nr. 29

                                 TABEL
   cuprinzând imobilele situate în comuna 30 Decembrie, sectorul agricol Ilfov, care se transmit
       din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureºti în administrarea
                Consiliului Local al Comunei 30 Decembrie
   Nr.            Adresa imobilului care se transmite     Numãrul de apartamente
                                                          Observaþii
   crt.              ºi numãrul apartamentelor     (unitãþi locative) care se transmit
   0                     1                    2               3


               I. Locuinþe în folosinþã Ñ proprietatea statului Ñ situate în blocuri
   1. Bloc PK 1 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
     13, 14, 15, 18, 20, 22, 24                          19
   2. Bloc PK 2 Ñ ap. nr. 1, 2, 4, 11, 20, 23                    6
   3. Bloc PK 3 Ñ ap. nr. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 22             10
   4. Bloc PK 4 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,
     17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32            25
   5. Bloc PK 5 Ñ ap. nr. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14,
     16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30                  21
   6. Bloc PK 6 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 21, 22,
     24, 25, 26, 31                                15
   7. Bloc PK 7 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9                   8
   8. Bloc PK 8 Ñ ap. nr. 2, 4, 5, 7, 9                       5
   9. Bloc PK 9 Ñ ap. nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
     17, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 30, 31, 32                    21
   10. Bloc PK 10 Ñ ap. nr. 2, 3, 4, 5, 13, 16, 20, 23, 25, 29, 31          11
   11. Bloc PK 11 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
     14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31            25
   12. Bloc PK 12 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11              10
   13. Bloc PK 13 Ñ ap. nr. 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12                  7
   14. Bloc PK 14 Ñ ap. nr. 4, 7, 9, 11, 12, 13, 21, 23, 24              9
   15. Bloc PK 15 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9                  8
   16. Bloc PK 16 Ñ ap. nr. 2, 4, 6                          3
   17. Bloc PK 17 Ñ ap. nr. 2, 3, 4, 7, 8                       5
   18. Bloc PK 18 Ñ ap. nr. 2, 3, 4, 5                        4
   19. Bloc PK 19 Ñ ap. nr. 1, 2, 4, 7, 8                       5
   20. Bloc PK 20 Ñ ap. nr. 1, 3, 4, 7, 8                       5
   21. Bloc PK 21 Ñ ap. nr. 1, 3, 4, 7                        4
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265    23

 0                 1                 2  3


22. Bloc PK 22 Ñ ap. nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9              6
23. Bloc PK 23 Ñ ap. nr. 1, 3, 5, 6, 8                5
24. Bloc PK 24 Ñ ap. nr. 1                      1
25. Bloc PK 25 Ñ ap. nr. 1, 2, 7, 9                 4
26. Bloc PK 26 Ñ ap. nr. 1, 2, 5, 9                 4
27. Bloc PK 27 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
   14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23             21
28. Bloc PK 28 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11           8
29. Bloc P 1 Ñ ap. nr. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
   18, 19, 21, 22, 23                       15
30. Bloc P 2 Ñ ap. nr. 2, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 19          8
31. Bloc P 3 Ñ ap. nr. 4, 16                     2
32. Bloc P 4 Ñ ap. nr. 10, 13, 14, 21, 22               5
33. Bloc P 5 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20    12
34. Bloc P 6 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17,
   18, 22, 23                           13
35. Bloc P 7 Ñ ap. nr. 5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22,
   24, 26, 30, 31, 33, 34                     16
36. Bloc P 8 A Ñ ap. nr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11           8
37. Bloc P 8 B Ñ ap. nr. 2, 5                     2
38. Bloc P 9 Ñ ap. nr. 2, 8, 13, 16, 18, 21              6
39. Bloc P 10 Ñ ap. nr. 4, 6, 7, 9, 16, 17, 19            7
40. Bloc P 11 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 24  13
41. Bloc P 12 Ñ ap. nr. 2, 8, 9                    3
42. Bloc P 13 Ñ ap. nr. 4, 6                     2
43. Bloc P 14 Ñ ap. nr. 1, 2, 5, 9, 10                5
44. Bloc P 15 Ñ ap. nr. 3, 10, 13, 14, 16, 23             6
45. Bloc P 16 Ñ ap. nr. 11, 12, 15, 21                4
46. Bloc P 17 Ñ ap. nr. 1, 11, 21                   3
47. Bloc P 18 Ñ ap. nr. 2, 11, 15, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
   33, 35                             12
48. Bloc P 19 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 23,
   24, 26, 27, 30                         16
49. Bloc P 20 Ñ ap. nr. 5, 7, 8, 11, 16, 19, 22, 23          8
50. Bloc P 21 Ñ ap. nr. 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 22      10
51. Bloc P 22 Ñ ap. nr. 3, 11, 15, 17, 19               5
52. Bloc P 23 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
   16, 17, 18, 23                         16
53. Bloc P 24 Ñ ap. nr. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15,
   20, 22, 23                           13
54. Bloc P 25 Ñ ap. nr. 3, 5, 7, 11, 23, 28, 31, 32, 33, 34     10
55. Bloc P 37 Ñ ap. nr. 2, 3, 12, 14, 15, 16             6
56. Bloc P 38 Ñ ap. nr. 1, 3                     2
57. Bloc P 39 Ñ ap. nr. 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15      10
58. Bloc P 40 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
   13, 14, 15, 16, 17                       17
59. Bloc P 50 Ñ ap. nr. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
   16, 17, 18                           13
60. Bloc P 52 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
   14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25         23
61. Bloc P 54 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
   13, 14, 15, 16, 17, 18                     18
62. Bloc P 56 Ñ ap. nr. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17    11
  24                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 265

        0                   1                      2                3


       63. Bloc G 5 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
         14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
         30, 31, 32                                   30
       64. Bloc G 6 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
         13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
         28, 29, 30, 31, 32                               31
       65. Bloc PR 1 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
         13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
         28, 29, 30, 31, 32                               32
       66. Bloc PR 2 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
         13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30,
         31, 32                                     29
       67. Bloc PR 3 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
         13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
         28, 29, 30, 31, 32, 33, 34                           34
       68. Bloc PR 4 Ñ ap. nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
         15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24                         20

                   II. Spaþii cu altã destinaþie în folosinþã Ñproprietatea statului
       69. Bloc P 5 Ñ ap. nr. 13                                       proprietate publicã
                                                          Ñ Oficiul farmaceutic
       70. Bloc P 20 Ñ ap. nr. 13                                      proprietate publicã
                                                          Ñ Oficiul farmaceutic
                                                          Ñ Dispensar
       71. Bloc P 22 Ñ ap. nr. 13, 14                                    proprietate publicã
                                                          Ñ Consiliul Local
                                                            al Comunei
                                                            30 Decembrie
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265/1995 conþine 24 de pagini.                      Preþul 312 lei    40.816

								
To top