Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

048

VIEWS: 3 PAGES: 8

 • pg 1
									                                              PARTEA     I
 Anul VII Ñ Nr. 48                                                                       Marþi, 14 martie 1995
                               LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

                                              SUMAR
 Nr.                                            Pagina  Nr.                                         Pagina
       HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                            139.    Ñ Hotãrâre privind completarea punctului VI din
 120.  Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-                          anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 435/1994 cu pri-
    economici ai obiectivului de investiþii ,,Reþele de dis-                        vire la indicatorii de eficienþã economicã specifici
    tribuþie gaze naturale în comuna IzvoruÒ, judeþul                           ce pot fi utilizaþi la regiile autonome miniere pen-
    Argeº ..........................................................................   1Ð2        tru majorarea fondului de salarii pentru care nu se
 130.  Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-                          plãteºte impozit suplimentar .....................................      5
    economici ai obiectivului de investiþii ,,Autostrada
    BucureºtiÑGiurgiu, tronsonul Adunaþii-CopãceniÑ                              ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
    GiurgiuÒ, precum ºi unele mãsuri de realizare a                              ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
    acestuia ......................................................................    2
                                                  70.    Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul muncii ºi
 131.  Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil situat
    în oraºul Hârlãu, judeþul Iaºi, în administrarea                            protecþiei sociale, privind aprobarea Normelor
    Ministerului Justiþiei ...................................................       3        specifice de securitate a muncii pentru fabricarea,
                                                        transportul ºi depozitarea acetilenei ........................        6
 132.  Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
    economici ai obiectivului de investiþii ,,Reþele de dis-                  71.    Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul muncii ºi
    tribuþie gaze naturale în comuna MeriºaniÒ, judeþul                          protecþiei sociale, privind aprobarea Normelor spe-
    Argeº ..........................................................................    3        cifice de securitate a muncii pentru prelucrarea
 135.  Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-                          metalelor prin aºchiere, a Normelor specifice de
    economici ai obiectivului de investiþii ,,Dezvoltarea                         securitate a muncii pentru sudarea ºi tãierea
    canalizãrii municipiului Slobozia Ñ Staþia de epu-                           metalelor ºi a Normelor specifice de securitate a
    rare, etapa a II-aÒ, judeþul Ialomiþa .........................            4
                                                        muncii pentru fabricarea, transportul ºi depozitarea
 137.  Ñ Hotãrâre privind normarea parcului auto pen-                             oxigenului ºi azotului.................................................   6Ð7
    tru activitatea specificã a Ministerului Public ..........               4
 138.  Ñ Hotãrâre pentru prelungirea aplicãrii Hotãrârii                      73.    Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul muncii ºi
    Guvernului nr. 368/1994 privind transmiterea unor                           protecþiei sociale, privind aprobarea Normelor spe-
    imobile din oraºul Borºa, judeþul Maramureº, în                            cifice de securitate a muncii pentru fabricarea sti-
    administrarea Ministerului Sãnãtãþii..........................             5        clei pentru menaj, ambalaje ºi sticlãrie tehnicã .....            7

                 HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                               HOTÃRÂRE
                      privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
                    obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie gaze naturale
                           în comuna IzvoruÒ, judeþul Argeº

                       Guvernul României h o t ã r ã º t e :
                       Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de inves-
                   tiþii ,,Reþele de distribuþie gaze naturale în comuna IzvoruÒ, judeþul Argeº, pre-
                   vãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
          *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
 2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 48

              Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
           din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
           destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU
                                       Contrasemneazã:
                                       Secretar de stat,
                                    ºeful Departamentului pentru
                                    Administraþie Publicã Localã,
                                       Octav Cozmâncã
                                  Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                       Florin Georgescu
               Bucureºti, 4 martie 1995.
               Nr. 120.


                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
               privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
             ai obiectivului de investiþii ,,Autostrada BucureºtiÑGiurgiu,
                  tronsonul Adunaþii-CopãceniÑGiurgiuÒ,
                precum ºi unele mãsuri de realizare a acestuia

                Guvernul României h o t ã r ã º t e :
                Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de inves-
           tiþii ,,Autostrada BucureºtiÑGiurgiu, tronsonul Adunaþii-CopãceniÑGiurgiuÒ, pre-
           vãzuþi în anexa nr. 1*) la prezenta hotãrâre.
                Art. 2. Ñ În vederea realizãrii obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1,
           se aprobã scoaterea definitivã din circuitul agricol ºi silvic a terenurilor în
           suprafaþã totalã de 181,10 ha, situate în judeþul Giurgiu, prevãzute în anexa
           nr. 2 la prezenta hotãrâre.
                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU
                                       Contrasemneazã:
                                      Ministrul transporturilor,
                                        Aurel Novac
                                  Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                       Florin Georgescu
                                  Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
                                        Valeriu Tabãrã
                                    Ministrul apelor, pãdurilor ºi
                                       protecþiei mediului,
                                      Aurel Constantin Ilie
               Bucureºti, 8 martie 1995.
               Nr. 130.

                                                        ANEXA Nr. 2
                            TERENURILE
            situate în judeþul Giurgiu, ce se scot definitiv din circuitul agricol ºi silvic
                                Suprafaþa terenului        Suprafaþa terenului
     Nr.    Locul unde este              ce se scoate definitiv      ce se scoate definitiv
     crt.    situat terenul              din circuitul agricol       din circuitul silvic
                                  Ñ ha Ñ              Ñ ha Ñ

     1.   Comuna Adunaþii-Copãceni              14,63               Ñ
     2.   Comuna Singureni                  4,55               Ñ
     3.   Comuna Cãlugãreni                 71,72               8,70
     4.   Comuna Daia                    37,23               Ñ
     5.   Comuna Frãteºti                  25,88               Ñ
     6.   Comuna Oinacu                    2,60               Ñ
     7.   Municipiul Giurgiu                 15,79               Ñ
                     TOTAL          172,40               8,70
                     TOTAL GENERAL:                181,10

       *) CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by Anexa nr. 1 se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 48                      3

                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
           privind transmiterea unui imobil situat în oraºul Hârlãu, judeþul Iaºi,
                  în administrarea Ministerului Justiþiei

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :
   Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, a imobilului      Art. 2. Ñ Plata sumei de 157 milioane lei, reprezentând
 compus din construcþii în suprafaþã construitã de 272,20 m2    contravaloarea imobilului transmis potrivit art. 1, la care se
 ºi terenul aferent în suprafaþã de 500 m2, situat în oraºul    adaugã taxa pe valoarea adãugatã aferentã acestuia, se va
 Hârlãu, str. Gheorghe Doja nr. 1, judeþul Iaºi, din patrimo-    face din fondurile alocate în bugetul de stat, în acest sens,
 niul Societãþii Comerciale ,,ConsumcoopÒ Hârlãu, în proprie-    Ministerului Justiþiei.
 tatea publicã a statului ºi în administrarea Ministerului       Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1
 Justiþiei, în vederea folosirii ca sediu pentru Judecãtoria    se face pe bazã de protocol, încheiat în termen de 30 de
 Hârlãu.                              zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU

                                              Contrasemneazã:
                                               Ministrul justiþiei,
                                             Iosif Gavril Chiuzbaian
                                         Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                              Florin Georgescu

     Bucureºti, 8 martie 1995.
     Nr. 131.
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
        privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
         ,,Reþele de distribuþie gaze naturale în comuna MeriºaniÒ, judeþul Argeº

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai        Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
 obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie gaze naturale  art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fon-
 în comuna MeriºaniÒ, judeþul Argeº, prevãzuþi în anexa*) la    duri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
 prezenta hotãrâre.                         de investiþii aprobate potrivit legii.
                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU

                                              Contrasemneazã:
                                              Secretar de stat,
                                           ºeful Departamentului pentru
                                           Administraþie Publicã Localã,
                                              Octav Cozmâncã
                                         Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                              Florin Georgescu     Bucureºti, 8 martie 1995.
     Nr. 132.


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
  4                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 48

                              GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
    privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Dezvoltarea
      canalizãrii municipiului Slobozia Ñ Staþia de epurare, etapa a II-aÒ, judeþul Ialomiþa

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai            Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
 obiectivului de investiþii ,,Dezvoltarea canalizãrii municipiului     art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte
                                      fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie ºi, în comple-
 Slobozia Ñ Staþia de epurare, etapa a II-aÒ, judeþul Ialomiþa,      tare, de la bugetul local, conform listelor de investiþii apro-
 prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.                bate potrivit legii.
                                  PRIM-MINISTRU
                              NICOLAE VÃCÃROIU

                                                  Contrasemneazã:
                                                  Secretar de stat,
                                              ºeful Departamentului pentru
                                              Administraþie Publicã Localã,
                                                 Octav Cozmâncã
                                             Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                                 Florin Georgescu     Bucureºti, 8 martie 1995.
     Nr. 135.
     *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
                              GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
       privind normarea parcului auto pentru activitatea specificã a Ministerului Public

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

   Articol unic. Ñ Se aprobã deþinerea ºi utilizarea de           Cheltuielile necesare pentru procurarea autoturisme-
 cãtre Ministerul Public a unui numãr total de 365 auto-          lor pânã la nivelul maxim de 365 se asigurã de la capi-
 turisme pentru desfãºurarea activitãþilor specifice.           tolul ,,Cheltuieli de capitalÒ, poziþia ,,DotãriÒ, iar
   Numãrul de autoturisme prevãzut la alin. 1 se repar-
 tizeazã pentru Parchetul General de pe lângã Curtea            cheltuielile de întreþinere ºi funcþionare, de la capitolul
 Supremã de Justiþie ºi celelalte unitãþi subordonate, prin        ,,Cheltuieli curenteÒ, aprobate prin bugetul Ministerului
 ordin al procurorului general al României.                Public.

                                  PRIM-MINISTRU
                              NICOLAE VÃCÃROIU

                                                  Contrasemneazã:
                                                  Ministrul justiþiei,
                                                Iosif Gavril Chiuzbaian
                                             Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                                 Florin Georgescu
     Bucureºti, 8 martie 1995.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   Nr. 137.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 48                       5

                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
             pentru prelungirea aplicãrii Hotãrârii Guvernului nr. 368/1994
               privind transmiterea unor imobile din oraºul Borºa,
              judeþul Maramureº, în administrarea Ministerului Sãnãtãþii

                Guvernul României h o t ã r ã º t e :
                Articol unic. Ñ (1) Prevederile art. 4 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului
             nr. 368/1994, potrivit cãrora finanþarea cheltuielilor de funcþionare ºi investiþii
             se asigurã din bugetul Ministerului Sãnãtãþii, se aplicã ºi în anul 1995.
                (2) În mod corespunzãtor, prevederile art. 4 alin. (2) se vor aplica înce-
             pând cu anul 1996.
                              PRIM-MINISTRU
                            NICOLAE VÃCÃROIU
                                        Contrasemneazã:
                                       Ministrul sãnãtãþii,
                                     prof. dr. doc. Iulian Mincu
                                   Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                       Florin Georgescu
                Bucureºti, 8 martie 1995.
                Nr. 138.
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
      privind completarea punctului VI din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 435/1994
   cu privire la indicatorii de eficienþã economicã specifici ce pot fi utilizaþi la regiile autonome
   miniere pentru majorarea fondului de salarii pentru care nu se plãteºte impozit suplimentar

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

  Articol unic. Ñ Punctul VI din anexa la Hotãrârea          La calculul majorãrii fondului de salarii pentru care nu se
 Guvernului nr. 435/1994 cu privire la indicatorii de eficienþã   plãteºte impozit suplimentar prin aplicarea indicatorului de efi-
 economicã specifici ce pot fi utilizaþi la regiile autonome     cienþã economicã specific nu se aplicã prevederile art. 5 din
 miniere pentru majorarea fondului de salarii pentru care nu     Hotãrârea Guvernului nr. 71/1994.
 se plãteºte impozit suplimentar, publicatã în Monitorul Oficial    Suma absolutã cu care se poate majora fondul de salarii
 al României, Partea I, nr. 203 din 5 august 1994, se com-      pentru care nu se plãteºte impozit suplimentar este cea
 pleteazã ºi va avea urmãtorul cuprins:               rezultatã din aplicarea indicelui de realizare a indicatorului
  ,,VI. Regia Autonomã a Sãrii Bucureºti              de eficienþã, fondul astfel recalculat neputând depãºi fondul
  1. Creºterea ratei rentabilitãþii rezultate din activitatea de  de salarii aprobat, potrivit legii, prin bugetul de venituri ºi
 exploatare.                             cheltuieli.Ò
                              PRIM-MINISTRU
                            NICOLAE VÃCÃROIU
                                               Contrasemneazã:
                                              Ministrul industriilor,
                                               Dumitru Popescu
                                               Ministru de stat,
                                          ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                              Dan Mircea Popescu
                                          Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                               Florin Georgescu
     Bucureºti, 8 martie 1995.
     Nr. 139.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 48

  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
  ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE

 MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE


                              ORDIN
       privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea,
                 transportul ºi depozitarea acetilenei
    Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale, numit în baza Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului
 României,
    având în vedere:
    Ñ Legea nr. 5/1965 cu privire la protecþia muncii, modificatã prin Decretul nr. 48/1969;
    Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale;
    Ñ avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale nr. 127 din 7 decembrie 1993,
    emite urmãtorul ordin:
  Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de securitate a      vind protecþia muncii care se referã la fabricarea, transpor-
 muncii pentru fabricarea, transportul ºi depozitarea acetilenei.  tul ºi depozitarea acetilenei.
  Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la      Art. 4. Ñ Normele specifice de securitate a muncii pen-
 data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al     tru fabricarea, transportul ºi depozitarea acetilenei sunt obli-
 României.                             gatorii pentru toate activitãþile cu acest profil ºi se pun la
  Art. 3. Ñ Începând cu aceeaºi datã se abrogã preve-       dispoziþia celor interesaþi prin inspectoratele de stat terito-
 derile din normele departamentale ºi alte reglementãri pri-    riale pentru protecþia muncii.

                             Ministru de stat,
                       ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                           Dan Mircea Popescu     Bucureºti, 2 martie 1995.
     Nr. 70.
 MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE


                              ORDIN
    privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor
   prin aºchiere, a Normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea ºi tãierea metalelor
       ºi a Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul
                 ºi depozitarea oxigenului ºi azotului
     Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale, numit în baza Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului
 României,
     având în vedere:
     Ñ Legea nr. 5/1965 cu privire la protecþia muncii, modificatã prin Decretul nr. 48/1969;
     Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale;
     Ñ avizele Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale nr. 105 din 27 octombrie 1993,
 nr. 135 din 7 decembrie 1993 ºi nr. 146 din 17 decembrie 1993,
     emite urmãtorul ordin:

   Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de securitate a     Art. 3. Ñ Începând cu aceeaºi datã se abrogã ordinele
 muncii pentru prelucrarea metalelor prin aºchiere, Normele nr. 8 din 26 ianuarie 1994 ºi nr. 56 din 8 iunie 1994 ale
 specifice de securitate a muncii pentru sudarea ºi tãierea secretarului de stat, ºeful Departamentului protecþiei muncii,
 metalelor ºi Normele specifice de securitate a muncii pen- prevederile din Normele republicane de protecþie a muncii Ñ
 tru fabricarea, transportul ºi depozitarea oxigenului ºi azo-
 tului.                            ediþia 1975, aprobate prin Ordinul comun al ministrului
   Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la muncii ºi ministrului sãnãtãþii nr. 34/60 din 20 februarie 1975,
 data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al ºi Normele departamentale de protecþie a muncii, precum ºi
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 României.                           orice alte reglementãri care se referã la prelucrarea metalelor
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 48                      7

prin aºchiere, sudarea ºi tãierea metalelor, precum ºi fabri-   Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea,
carea, transportul ºi depozitarea oxigenului ºi azotului.     transportul ºi depozitarea oxigenului ºi azotului sunt obliga-
  Art. 4. Ñ Normele specifice de protecþie a muncii pen-     torii pentru toate activitãþile cu aceste profiluri ºi se pun la
tru prelucrarea metalelor prin aºchiere, Normele specifice de   dispoziþia celor interesaþi prin inspectoratele de stat terito-
securitate a muncii pentru sudarea ºi tãierea metalelor ºi     riale pentru protecþia muncii.

                            Ministru de stat,
                       ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                           Dan Mircea Popescu
     Bucureºti, 2 martie 1995.
     Nr. 71.


 MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE                              ORDIN
     privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea sticlei
               pentru menaj, ambalaje ºi sticlãrie tehnicã
    Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale, numit în baza Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului
 României,
    având în vedere:
    Ñ Legea nr. 5/1965 cu privire la protecþia muncii, modificatã prin Decretul nr. 48/1969;
    Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale;
    Ñ avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale nr. 111 din 17 noiembrie 1993,
    emite urmãtorul ordin:
  Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de securitate a     mentãri în acest domeniu care se referã la fabricarea sti-
 muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje ºi sti-  clei pentru menaj, ambalaje ºi sticlãrie tehnicã.
 clãrie tehnicã.                            Art. 4. Ñ Normele specifice de securitate a muncii pen-
  Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la
                                  tru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje ºi sticlãrie teh-
 data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al
 României.                             nicã sunt obligatorii pentru toate activitãþile cu acest profil
  Art. 3. Ñ Începând cu aceeaºi datã se abrogã Normele      ºi se pun la dispoziþia celor interesaþi prin inspectoratele de
 departamentale de protecþie a muncii ºi orice alte regle-     stat teritoriale pentru protecþia muncii.

                            Ministru de stat,
                       ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                           Dan Mircea Popescu
     Bucureºti, 2 martie 1995.
     Nr. 73.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
          ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI: ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
      Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã
 în Monitorul Oficial nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
 care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrãgând inexistenþa acestora.
      Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989, pentru a fi informaþi cu privire la
 dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate
 prevãzute de lege, Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, invitã
 societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest
 scop zilnic între orele 8,00Ð15,00, iar vinerea, între orele 8,00Ð13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia din Str. Blanduziei
 nr. 1, sectorul 2.
      Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1995, preþurile practicate de regie pentru
 publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la filialele ”RodipetÒ, sunt urmãtoarele:
                                                    Valoarea abonamentului contractat
                                                        în cursul anului 1995
                                                                       Ñ lei Ñ
                                                   Trim. I   Trim. II  Trim. III   Trim. IV

     ¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, românã                            12.600    13.860    15.250    16.770
     ¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiarã
      (ROMçNIA HIVATALOS K…ZL…NYE)                               27.600    27.600    27.600    27.600
     ¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a                             51.840    51.840    51.840    51.840
     ¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a                             9.600    9.600    9.600    9.600
     ¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a                             86.400    86.400    86.400    86.400
     ¥ COLECÞIA LEGISLAÞIA ROMÂNIEI                                6.000    6.600    7.260    8.000
     ¥ COLECÞIA DE HOTÃRÂRI ALE GUVER-
     NULUI ªI ALTE ACTE NORMATIVE                                13.500    14.850    16.340    17.980
    Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în ”Monitorul OficialÒ, de la data de 1 ianuarie 1995, sunt
 urmãtoarele:
                                                           Tarif pentru 1995
                                                             Ñ lei Ñ
     1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
     Ñ pierderi de acte, de sigilii, ºtampile,
       schimbãri de nume, citaþii emise de
       instanþele judecãtoreºti ºi notariatele
       de stat                                             per anunþ          5.000
     Ñ acte procedurale ale instanþelor
       judecãtoreºti a cãror publicare este
       prevãzutã de lege                                        per anunþ          7.000
     Ñ extras-cerere pentru dobândirea sau renun-
       þarea la cetãþenia românã                                    per anunþ         12.000
     Ñ concursuri de ocupare de posturi didactice
       în învãþãmântul superior                                     per cuvânt          100
     Ñ anunþ privind examenul de capacitate pentru
       magistraþi                                            per cuvânt          100
     2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
     Ñ publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind
       înfiinþarea societãþilor comerciale                               per anunþ         55.000
     Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi                             per anunþ         30.000
     Ñ modificãri de capital social, în temeiul H.G. nr. 26/1992                     per anunþ          6.000
     Ñ lista activelor scoase la licitaþie sau a socie-
       tãþilor comerciale propuse pentru privatizare                          per poziþie        15.000
     Ñ acte adiþionale, precum ºi alte publicaþii ale
       agenþilor economici, sub formã de text, a
       cãror publicare este prevãzutã de lege (somaþii,
       convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
       generale, prospecte de emisiune, contracte                            per paginã
       de societate etc.)                                        manuscris         39.000
     Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã                                 per rând
                                                        coloanã 1.900
     Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii
      unei concesiuni aprobate de Guvern                          per anunþ       9.000
     Plata publicaþiilor cuprinse în Partea a III-a ºi Partea a IV-a se va face prin mandat poºtal pe adresa: Regia Autonomã
 ”Monitorul OficialÒ, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.Ñ
 S.M.B. sau cu dispoziþie de platã.


                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

             Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
             Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
             Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48/1995 conþine 8 pagini. Preþul 80 lei 40.816

								
To top