Metale i ich stopy - PowerPoint

Document Sample
Metale i ich stopy - PowerPoint Powered By Docstoc
					  Metale zawsze odgrywały
  ogromną rolę w życiu człowieka.
  Ich eksploatacje rozpoczęto
  około 8 tys. lat temu. Pierwszym
  metalem wykorzystywanym
  przez człowieka była miedź.
  Pierwszym metalem
  wykorzystywanym przez
  człowieka była miedź.
  Wykonywano z niej ostrza
  narzędzi i broni. Niebyły zbyt
  twarde, ale po stępieniu łatwo
  było je przywrócić do
  pierwotnych kształtów.
  Narzędzia miedziane zastąpiły
  narzędzia kamienne.
  Około 6 tys. Lat temu człowiek
  zaczął wykorzystywać cynę, a
  szczególnie jej stop z miedzią
  nazywany brązem. Brąz w
  porównaniu do miedzi jest o
  wiele twardszy i wytrzymalszy.
 Stop metali

   Miedź

   Cyna

Aluminium - Glin

   Nikiel

  Wolfram

  Żelazo
 mieszanina metali lub metalu
 z pierwiastkami
 niemetalicznymi, o
 właściwościach metalu.
 Stopy uzyskuje się przez
 stopienie składników a
 następnie schłodzenie. Stop
 najczęściej posiada
 odmienne właściwości od
 jego elementów składowych,
 w niektórych przypadkach
 nawet niewielkie dodatki
 wpływają znacznie na
 właściwości stopu.
Zastosowanie miedzi

Miedź a gospodarka

Złoża
  Jest masowo wykorzystywana
  jako surowiec do produkcji
  przewodów elektrycznych i
  ogólnie w elektronice, a także w
  budownictwie (pokrycie
  dachów, elementy różnych
  instalacji), jako barwnik szkła
  oraz katalizator.
  Miedź jest dodawana do wielu
  stopów, zarówno do stali jaki i
  do stopów aluminium. Jest też
  dodawana do srebra i złota
  poprawiając znacznie ich
  własności mechaniczne.
  Ze względu na duże
  zapotrzebowanie i stosunkowo
  małe zasoby naturalne miedź
  stanowi materiał strategiczny.
  Większość miedzi wydobywa się
  jako siarczek w kopalniach
  odkrywkowych ze złóż porfiru
  miedziowego zawierającego do
  1% miedzi.
  Cyny używa się do powlekania
  blachy żelaznej stosowanej do
  wyrobu puszek konserwowych.
  Stopy cyny z ołowiem używane
  są jako stopy czcionkowe i luty.
  Do wyrobu sprężyn, łożysk,
  dzwonów służą stopy miedzi z
  cyną - brązy. Dwutlenek cyny
  SnO2 używany jest do
  otrzymywania szkła mlecznego,
  do emaliowania .naczyń
  żelaznych. Siarczek cynowy
  SnS2, złotawożółty, stosuje się
  jako sztuczną pozłotę.
  Stopy glinu z miedzią i
  molibdenem zwane
  duraluminium znalazły wiele
  zastosowań i są używane do
  wyrobu: od puszek do napojów
  do części statków kosmicznych.
  Czysty, krystaliczny glin jest
  kruchy i łamliwy. W pirotechnice
  amatorskiej glin jest używany do
  robienia domowych petard.
  Sproszkowany glin używany jest
  także w hutnictwie do
  otrzymywania metali z ich
  tlenków w procesie
  aluminotermii.
  Nikiel metaliczny jest
  srebrzystobiałym, połyskującym
  metalem, trudno korodującym i
  odpornym na ścieranie. Stosuje
  się go do tworzenia
  połyskujących powłok
  galwanicznych na powierzchni
  elementów stalowych. Stopy
  niklu i miedzi są stosowane do
  wyrobu monet, sztućców itp.
  Nikiel jest też dodawany do stali
  do stopów o podwyższonej
  odporności na korozję.
  Wolfram stosowany jest jako
  dodatek do wysokogatunkowej
  stali, z jego stopów sporządza
  się elektrody lamp
  elektronowych i
  rentgenowskich, włókna żarowe
  itp. Węglik wolframu dzięki
  niezwykłej twardości służy do
  wyrobu materiałów ściernych i
  narzędzi - jest głównym
  składnikiem widii. Ze względu
  na wysoką twardość i ciężar
  właściwy jest używany do
  produkcji rdzeni podkalibrowych
  pocisków przeciwpacernych
  oraz kompozytowych pocisków
  pełnokalibrowych.
Odkrycie żelaza

   Ruda

 Podział rud

 Złoża żelaza
  Pierwsze żelazo, jakie zaczął
  wykorzystywać człowiek,
  pochodziło z meteorytów
  spadających na Ziemię. Były to
  nie wielkie ilości i nie
  zaspokajały potrzeb ludzkości.
  Ok. 3 tys. Lat p.n.e. nauczono
  się otrzymywać żelazo z rud.
  Podział rud:
  rudy monometaliczne,
  rudy polimetaliczne (zawierają
  więcej niż 1 metal),
  rudy żelaza (magnetyt;
  chematyd in. tlenek żelaza III;
  limonit; syderyt in. tlenek żelaza
  II;)
  rudy cynku (blenda cynkowa in.
  siarczek cynku; galman cynkowy
  in. węglan cynku;)
  rudy ołowiu (galena in. siarczek
  ołowiu I;)
  rudy miedzi (chalkozyn in.
  siarczek miedzi I; chalkopiryd;)
  rudy metali nieżelaznych.
  to kopalina, czyli skała lub
  minerał, z której uzyskuje się
  jeden lub więcej składników.
  Ruda w sensie przemysłowym to
  minerał zawierający związki
  metali. W rudach występują też
  inne związki, np. tlenki, które
  tworzą tzw. skałę płonną.
  Największe pokłady żelaza
  znajdują się w: Chinach,
  Australii, Brazylii, Rosji i Indiach.
  W Polsce zasobów żelaza w
  okolicach Suwałk nie wydobywa
  się w związku z groźbą
  zaistnienia katastrofy
  ekologicznej oraz z uwagi na
  głębokie położenie złóż.
Wielki piec: piec szybowy do wytapiania surówki ze wsadu składającego się z rudy
żelaza z dodatkiem koksu i topników.
     Topnik

      Koks


     Surówka


Temperatury w wielkim piecu
  substancja ułatwiająca lutowanie (miękkie i twarde) poprzez chemiczne
  oczyszczanie łączonych metali. Powszechnie stosowane topniki: chlorek
  amonu lub kalafonia do lutowania lutem cynowo-ołowiowym, kwas solny
  lub chlorek cynku do lutowania powłok ocynkowanych, boraks do
  lutowania twardego metali żelaznych.
  Topnik spełnia trzy funkcje:
  usuwa tlenki i inne zanieczyszczenia z lutowanych powierzchni
  zapobiega powstawaniu nowych tlenków podczas lutowania poprzez
  odcięcie kontaktu z powietrzem
  ułatwia topnienie i zwiększa płynność lutu
  paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla
  kamiennego w temperaturze 600-1200 °C w specjalnie w tym celu
  skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych
  (bez dostępu tlenu). Jest to paliwo o wyższej kaloryczności od zwykłego
  węgla kopalnego, gdyż zawiera co najmniej 90-95% czystego pierwiastka
  węgla.
  stop żelaza z węglem (>2%), krzemem, manganem, fosforem i siarką
  będący produktem redukcji rudy w piecu. Nazwa pochodzi stąd, że jest
  to półprodukt przewidziany do dalszej przeróbki, czyli surowiec.
  Gardziel – 50°C
  Szyb – 400°C
  Przestron – 800°C
  Spad – 1200°C
  Gar – 1800°C
  Stal - jest to stop żelaza z
  węglem, o zawartości węgla
  do 2 %.
  Stale otrzymuje się z surówki
  poprzez obniżenie zawartości
  węgla, przy jednoczesnym
  usunięciu zanieczyszczeń w
  postaci siarki i fosforu, jako
  pierwiastków niekorzystnych
  Stal znalazła zastosowanie w
  różnych dziedzinach techniki. W
  budownictwie stanowi jeden z
  kilku podstawowych materiałów
  konstrukcyjnych.
  Najczęściej używane w tej
  dziedzinie gospodarki gatunki
  stali to stale niskostopowe i
  ogólnego przeznaczenia
  (nazywane także stalami
  niestopowymi).
Hartowanie – jest zabiegiem cieplnym, któremu poddawana jest stal,
składającym się z dwóch bezpośrednio po sobie następujących faz.
Nawęglanie jest zabiegiem cieplnym polegającym na dyfuzyjnym nasyceniu
węglem warstwy powierzchniowej stalowego elementu.
Odpuszczanie – jest to zabieg cieplny stosowany do przedmiotów uprzednio
zahartowanych. Jest ono stosowane w celu polepszenia właściwości elementów
przy jednoczesnym usunięciu naprężeń własnych, które mogłyby doprowadzić do
ich pękania.
Azotowanie - jest zabiegiem cieplnym polegającym na dyfuzyjnym nasyceniu
azotem warstwy powierzchniowej stalowego elementu.
  Żeliwo otrzymuje się przez
  przetapianie surówki z
  dodatkami złomu stalowego lub
  żeliwnego w piecach zwanych
  żeliwniakami. Przykłady
  zastosowania żeliwa:
  przemysł motoryzacyjny,
  obudowa skrzyni biegów,
  piece żeliwne
  hydraulika
  Platerowanie - nakładanie powłok metalowych przez dociśnięcie ich do
  metalu podłoża w podwyższonej temperaturze (najczęściej przez
  nawalcowywanie).
  Metalizowanie - wytwarzanie powłok metalowych na elementach
  metalowych lub niemetalowych.
  Natryskiwanie - proces powlekania powierzchni różnych elementów,
  polegający na rozpyleniu drobnych cząstek materiałów powłokowych.
  Złoto-Złoto stanowi podstawę systemów monetarnych; używane jest do
  wyrobu monet. Ma zastosowanie w elektronice (do wyrobu złączy). Do
  "złocenia" innych metali, produkcji specjalnego szkła, jest składnikiem
  szlachetnych stopów, ma zastosowanie w medycynie i w stomatologii.
  Srebro-znajdują liczne zastosowania w przemyśle, elektrotechnice i
  fotografii.
  Platyna- jest wykorzystywana jako katalizator w reakcjach chemicznych.
  www.wikipedia.pl
  Ćwiczenie: Technika z wychowaniem
  komunikacyjnym Gimnazjum – Leszek Bakun
  http://www.g2technika.republika.pl/materialy.html
  http://www.dami.pl/~chemia/liceum/liceum13/pierw
  iastki3.htm
Autor Prezentacji

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:158
posted:6/20/2012
language:Polish
pages:33