581

Document Sample
581 Powered By Docstoc
					                            PARTEA     I
Anul XII Ñ Nr. 581           LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE              Luni, 20 noiembrie 2000


                             SUMAR


                Nr.                            Pagina

                     ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                199.  Ñ Ordonanþã de urgenþã privind înfiinþarea
                    Companiei Naþionale ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.   1Ð8
  ORDONANÞE               ALE      GUVERNULUI                 ROMÂNIEI
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                  ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
         privind înfiinþarea Companiei Naþionale ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

  Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Compania Naþionalã        hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special,
”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A., denumitã în cele ce        comune sau specifice pe economie, a tipãriturilor cu carac-
urmeazã Imprimeria Naþionalã prin reorganizarea Regiei      ter special.
Autonome ”Imprimeria NaþionalãÒ, care se desfiinþeazã la       Art. 2. Ñ Sediul social al Imprimeriei Naþionale este în
data înmatriculãrii la oficiul registrului comerþului a     municipiul Bucureºti, bd Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sec-
Companiei Naþionale ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.        torul 1. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotãrârii
  (2) Imprimeria Naþionalã este persoanã juridicã românã,    adunãrii generale a acþionarilor, cu îndeplinirea formalitãþilor
având forma juridicã de societate comercialã pe acþiuni cu    cerute de lege.
capital integral de stat, care se organizeazã ºi funcþioneazã    Art. 3. Ñ Imprimeria Naþionalã îºi poate constitui în þarã
în conformitate cu statutul prevãzut în anexa care face     ºi în strãinãtate sucursale, reprezentanþe, centre de lucru,
parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.       agenþii ºi altele asemenea, unitãþi fãrã personalitate juridicã,
  (3) Imprimeria Naþionalã funcþioneazã pe bazã de gesti-    înfiinþate prin hotãrâre a adunãrii generale a acþionarilor.
une economicã ºi autonomie financiarã, având ca obiect        Art. 4. Ñ (1) Patrimoniul Imprimeriei Naþionale se con-
activitãþi de interes public naþional, în scopul realizãrii   stituie prin preluarea integralã a patrimoniului fostei Regii
cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea ºi circulaþia   Autonome ”Imprimeria NaþionalãÒ, conform bilanþului contabil
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 581/20.XI.2000

la data de 30 iunie 2000, ºi nu are în administrare bunuri      narea activitãþii de producere ºi distribuþie a biletelor de
proprietate publicã a statului de natura celor prevãzute la     tombolã, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de
art. 135 alin. (4) din Constituþie.                 orice fel ºi a cartoanelor pentru jocuri tip bingo desfãºurate
  (2) Imprimeria Naþionalã este proprietara bunurilor aflate    în sãli de joc, prin reþele de televiziune sau prin mijloace de
în patrimoniul Regiei Autonome ”Imprimeria NaþionalãÒ, cu      transmisie asimilate, conform obiectului sãu de activitate.
excepþia bunurilor deþinute cu alt titlu.                (3) Imprimeria Naþionalã poate produce, gestiona sau
  (3) Celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei        distribui, în nume propriu sau în asociere cu alte persoane
Autonome ”Imprimeria NaþionalãÒ trec în proprietatea         juridice, ºi alte produse decât cele prevãzute la alin. (1) ºi
Imprimeriei Naþionale la data înmatriculãrii acesteia la       (2), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Oficiul registrului comerþului.                     Art. 8. Ñ (1) Activitatea Imprimeriei Naþionale se va
  (4) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de     desfãºura pe bazã de buget propriu de venituri ºi cheltuieli,
urgenþã Imprimeria Naþionalã preia toate drepturile ºi        aprobat potrivit legii.
obligaþiile, substituindu-se în toate litigiile în curs ale Regiei   (2) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementãrilor
Autonome ”Imprimeria NaþionalãÒ.                   legale în vigoare. Dividendele nete realizate se fac venit la
  Art. 5. Ñ (1) Capitalul social al Imprimeriei Naþionale, la    bugetul de stat.
constituire, este de 5.617 milioane lei, vãrsat integral la       Art. 9. Ñ (1) Modificarea formei juridice a Imprimeriei
data înfiinþãrii, ºi este împãrþit în 56.170 acþiuni nominative   Naþionale se poate face numai prin lege.
în valoare nominalã de 100.000 lei, pe baza bilanþului con-
                                    (2) Imprimeria Naþionalã se poate dizolva în urmãtoarele
tabil întocmit la data de 30 iunie 2000, care va fi actualizat
                                   cazuri:
conform legii.
                                    a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sãu de activitate;
  (2) Acþiunile nominative ale Imprimeriei Naþionale sunt
                                    b) deschiderea procedurii falimentului;
deþinute în totalitate ºi în mod exclusiv de statul român.
  (3) Drepturile ºi obligaþiile decurgând din calitatea de       c) reducerea capitalului social cu 50%, dacã adunarea
acþionar unic al statului român se exercitã de Ministerul      generalã extraordinarã a acþionarilor nu hotãrãºte reconsti-
Finanþelor.                             tuirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rãmasã;

  Art. 6. Ñ Imprimeria Naþionalã are ca obiect principal       d) alte situaþii prevãzute de lege.
de activitate imprimarea, tipãrirea, administrarea, difuzarea,      Art. 10. Ñ Personalul Imprimeriei Naþionale este preluat
expertizarea ºi evidenþa hârtiilor de valoare, a formularelor    prin transfer de la Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ
tipizate cu regim special, comune sau specifice pe econo-      ºi îºi pãstreazã salariile avute la data transferului pânã la
mie, precum ºi alte activitãþi stabilite prin statutul prevãzut   negocierea ºi încheierea noului contract colectiv de muncã,
în anexa la prezenta ordonanþã de urgenþã.              potrivit legii.
  Art. 7. Ñ (1) Imprimeriei Naþionale i se încredinþeazã        Art. 11. Ñ (1) Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ
producerea cu titlu de exclusivitate a hârtiilor de valoare     va continua sã îºi desfãºoare activitatea pânã la data
de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate     înmatriculãrii Imprimeriei Naþionale la oficiul registrului
la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de      comerþului.
trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, conform       (2) La aceeaºi datã se abrogã Hotãrârea Guvernului
obiectului sãu de activitate.                    nr. 596 din 28 septembrie 1992 privind înfiinþarea Regiei
  (2) Imprimeriei Naþionale i se încredinþeazã în mod       Autonome ”Imprimeria NaþionalãÒ, republicatã în Monitorul
direct ºi unic gestionarea sistemului unitar de înseriere ºi     Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 martie 1996,
numerotare a formularelor tipizate cu regim special, gestio-     precum ºi orice alte dispoziþii contrare.

                              PRIM-MINISTRU
                        MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU


                                             Contrasemneazã:
                                             Ministrul finanþelor,
                                            Decebal Traian Remeº
                                            Ministru de interne,
                                           Constantin Dudu Ionescu


    Bucureºti, 9 noiembrie 2000.
    Nr. 199.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 581/20.XI.2000                   3

                                                              ANEXÃ


                            STATUTUL
                    Companiei Naþionale ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.


              CAPITOLUL I                          CAPITOLUL II
     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata               Scopul ºi obiectul de activitate

              ARTICOLUL 1                           ARTICOLUL 5

              Denumirea                             Scopul

  (1) Denumirea societãþii comerciale este Compania         Imprimeria Naþionalã desfãºoarã activitate de interes
Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.              public naþional în domeniul poligrafic, în scopul realizãrii
  (2) În toate actele, anunþurile, publicaþiile ºi documentele  cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea ºi circulaþia
emanând de la companie se vor menþiona denumirea aces-      hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special
teia, precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate pe       comune sau specifice pe economie, a tipãriturilor cu carac-
acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, capitalul social, sediul,   ter special care impun mãsuri de protecþie împotriva falsi-
numãrul de înmatriculare în registrul comerþului ºi codul     ficãrii sau contrafacerii.
fiscal.                                          ARTICOLUL 6

              ARTICOLUL 2                         Obiectul de activitate

              Forma juridicã              Imprimeria Naþionalã are ca obiect de activitate:

  (1) Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.       A. Activitãþi principale:
este persoanã juridicã românã, având forma juridicã de        a) producþia poligraficã, activitatea editorialã, tipãrirea
societate comercialã pe acþiuni. Aceasta îºi desfãºoarã acti-   publicaþiilor periodice ºi neperiodice, imprimarea de formu-
vitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut.    lare tipizate ºi/sau cu regim special, documente ºi tipãrituri
  (2) Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.      administrative specifice activitãþii financiar-contabile ºi de
este societate comercialã de interes public naþional.       trezorerie, bonuri de tezaur, acþiuni, titluri de stat ºi de pro-
  (3) Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.      prietate, obligaþiuni necesare pentru finanþarea deficitului
este denumitã în continuare Imprimeria Naþionalã.         bugetar, cecuri bancare, înscrisuri de stat, acte de identi-
                                 tate ºi imprimate confidenþiale, alte hârtii de valoare;
              ARTICOLUL 3
                                   b) producerea, cu titlu de exclusivitate, a hârtiilor de
              Sediul social             valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor uti-
                                 lizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificate-
  (1) Sediul social al Imprimeriei Naþionale este în munici-
                                 lor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale,
piul Bucureºti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1.
                                 certificatelor de autorizare a unor activitãþi;
Sediul social poate fi schimbat pe baza hotãrârii adunãrii
                                   c) gestionarea sistemului unitar de înseriere ºi numero-
generale a acþionarilor, cu îndeplinirea formalitãþilor
                                 tare a formularelor tipizate cu regim special, gestionarea
prevãzute de lege.
                                 activitãþii de producere ºi distribuþie a biletelor de tombolã,
  (2) Imprimeria Naþionalã poate înfiinþa prin hotãrâre a
                                 de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel ºi a
adunãrii generale a acþionarilor, în þarã ºi în strãinãtate,
                                 cartoanelor pentru jocuri tip bingo desfãºurate în sãli de
sucursale, reprezentanþe, centre de lucru, agenþii, puncte de
                                 joc, prin reþele de televiziune sau prin mijloace de transmisie
vânzare ºi altele asemenea, unitãþi fãrã personalitate juri-
                                 asimilate;
dicã, cu respectarea legislaþiei în vigoare.             d) producerea, cu titlu de exclusivitate, a tipãriturilor cu
              ARTICOLUL 4              caracter special ce impun mãsuri de protecþie împotriva fal-
                                 sificãrii sau contrafacerii, elaborate de alte instituþii ºi de
               Durata
                                 organele administraþiei publice centrale ºi locale;
  Imprimeria Naþionalã se constituie ca persoanã juridicã      e) expertizarea privind autenticitatea hârtiilor de valoare
cu duratã nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii    româneºti ºi strãine, care fac obiectul de activitate al
în registrul comerþului.                     Imprimeriei Naþionale;
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 581/20.XI.2000

  f) difuzarea produselor specifice obiectului de activitate      (2) Capitalul social este în întregime deþinut de statul
al companiei naþionale prin concesionarea drepturilor de       român, în calitate de acþionar unic, ºi este vãrsat integral
vânzare altor agenþi economici sau prin reþea proprie;        la data constituirii Imprimeriei Naþionale.
  g) efectuarea operaþiunilor de transport ºi a altor servicii     (3) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura
specifice obiectului propriu de activitate;              celor prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituþie.
  h) efectuarea de experimentãri, studii, prognoze ºi         (4) Ministerul Finanþelor reprezintã statul ca acþionar
norme în domeniul specific de activitate;
                                   unic al Imprimeriei Naþionale ºi exercitã toate drepturile ºi
  i) organizarea acþiunilor de formare ºi perfecþionare pro-    obligaþiile ce decurg din aceastã calitate.
fesionalã în domeniul specific de activitate;
                                     (5) Reprezentanþii statului în adunarea generalã a
  j) asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a
                                   acþionarilor se numesc prin ordin al ministrului finanþelor.
colaborãrii ºi cooperãrii tehnice, ºtiinþifice ºi tehnologice în
sistem de reprezentare ºi/sau prin asociere cu firme din                    ARTICOLUL 8
þarã ºi din strãinãtate pentru produsele specifice domeniului
poligrafic;                                   Majorarea sau reducerea capitalului social
  k) realizarea altor produse poligrafice sau activitãþi, con-
                                     Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza
form prevederilor legale.
                                   hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, în condiþiile ºi cu
  B. Activitãþi conexe celor prevãzute la lit. A, precum ºi     respectarea procedurii prevãzute de lege.
alte activitãþi:
                                               CAPITOLUL IV
  a) operaþiuni de comerþ interior ºi exterior, legate de
obiectul de activitate;                         Conducerea ºi administrarea Imprimeriei Naþionale
  b) servicii informatice, activitate de software de bazã ºi
aplicativã pentru calculatoare ºi reþele de calculatoare;                   ARTICOLUL 9
  c) realizarea investiþiilor pentru dezvoltãri, modernizãri,           Adunarea generalã a acþionarilor
automatizãri ºi retehnologizãri;
  d) realizarea de studii de marketing ºi sondaje în          (1) Adunarea generalã a acþionarilor este organul de
legãturã cu obiectul de activitate;                  conducere al Imprimeriei Naþionale care decide asupra acti-
  e) servicii de reclamã ºi publicitate, organizarea de       vitãþii acesteia ºi asupra politicii economice. Reprezentaþii
expoziþii, simpozioane ºi schimburi de experienþã;          statului în adunarea generalã a acþionarilor sunt în numãr
  f) activitãþi financiare, de consultanþã, leasing, manage-    de 3 ºi sunt numiþi prin ordin al ministrului finanþelor.
ment ºi de reprezentare în nume propriu sau în asociere;         (2) Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are
  g) gestionarea titlurilor de proprietate intelectualã prelu-   urmãtoarele atribuþii principale:
ate de la fosta Regie Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ,          a) analizeazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil
precum ºi a celor pentru care dobândeºte protecþie, con-       dupã ascultarea raportului consiliului de administraþie ºi al
form legislaþiei în vigoare;
                                   cenzorilor;
  h) participarea, inclusiv ca membru, la organizaþiile euro-
                                     b) numeºte ºi revocã membrii consiliului de administraþie
pene ºi internaþionale cu caracter profesional, la congre-
                                   ºi le stabileºte remuneraþia;
sele, conferinþele ºi la întreaga activitate a acestora,
precum ºi colaborarea cu entitãþi juridice similare din         c) numeºte cenzorii, le fixeazã remuneraþia ºi numeºte
strãinãtate, în problemele specifice activitãþii din domeniul     cenzorii supleanþi;
producerii hârtiilor de valoare;                     d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
  i) orice alte activitãþi ºi servicii legate direct sau indirect  programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
de obiectul de activitate.                        e) aprobã nivelul fondului de rezervã statutar;
             CAPITOLUL III                  f) alte atribuþii prevãzute de lege.
         Capitalul social ºi acþiunile              (3) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordi-
                                   nare a acþionarilor este necesarã prezenþa a cel puþin douã
                                   treimi din numãrul membrilor acesteia, iar hotãrârile se iau
             ARTICOLUL 7
                                   cu votul majoritãþii membrilor prezenþi.
          Capitalul social ºi acþiunile
                                     (4) Dacã adunarea generalã ordinarã a acþionarilor nu
  (1) Capitalul social iniþial al Imprimeriei Naþionale la data   poate lucra din cauza neîndeplinirii condiþiilor prevãzute la
înfiinþãrii este de 5.617 milioane lei ºi se constituie pe      alin. (3), adunarea generalã ordinarã care se va întruni
baza bilanþului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000,      dupã a doua convocare poate sã delibereze asupra proble-
prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome ”Imprimeria       melor înscrise pe ordinea de zi a primei adunãri generale
NaþionalãÒ, fiind împãrþit în 56.170 acþiuni nominative, fie-     ordinare, oricare ar fi numãrul membrilor prezenþi, cu majo-
care acþiune având o valoare de 100.000 lei.             ritate.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 581/20.XI.2000                    5

  (5) Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor are       (4) Adunarea generalã a acþionarilor poate lua hotãrâri
urmãtoarele atribuþii principale:                  ºi fãrã îndeplinirea formalitãþilor prevãzute pentru convo-
  a) aprobã mutarea sediului social al Imprimeriei        care, cu respectarea tuturor prevederilor legale ºi ale pre-
Naþionale, precum ºi a unitãþilor fãrã personalitate juridicã    zentului statut referitoare la validitatea hotãrârilor adoptate.
din subordinea acesteia;                        (5) ªedinþele adunãrilor generale ale acþionarilor vor
  b) aprobã înfiinþarea, reorganizarea ori desfiinþarea      putea avea loc la sediul Imprimeriei Naþionale sau în orice
unitãþilor fãrã personalitate juridicã din subordinea        alt loc menþionat în convocare.
Imprimeriei Naþionale;
                                              ARTICOLUL 11
  c) aprobã majorarea capitalului social ºi condiþiile
efectuãrii acesteia;                             Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
  d) aprobã reducerea capitalului social sau reîntregirea
                                    (1) ªedinþele adunãrilor generale ale acþionarilor sunt
acestuia;
                                  conduse de preºedintele consiliului de administraþie sau, în
  e) aprobã participarea la constituirea de noi societãþi
                                  lipsa acestuia, de cãtre persoana desemnatã pentru a-l
comerciale sau de asocieri;
                                  înlocui. Preºedintele numeºte un secretar pentru îndeplini-
  f) aprobã reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;      rea formalitãþilor cerute de lege.
  g) aprobã încheierea de acte juridice prin care           (2) Cu ocazia adunãrilor generale ale acþionarilor sunt
Imprimeria Naþionalã dobândeºte, înstrãineazã, închiriazã,     întocmite procese-verbale într-un registru special.
schimbã sau constituie în garanþie bunuri aflate în patrimo-
                                    (3) Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor
niul sãu, a cãror valoare depãºeºte jumãtate din valoarea
                                  trebuie sã conþinã menþiuni privind formalitãþile de convo-
contabilã a activelor acesteia la data încheierii actului juri-
                                  care, locul, ora, data ºedinþei, reprezentanþii acþionarului
dic respectiv.
                                  unic, rezumatul problemelor puse în discuþie ºi deciziile
  (6) Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va      luate. Documentele referitoare la acestea, precum ºi man-
putea delega consiliului de administraþie exerciþiul atribuþiilor
                                  datul, dacã este cazul, vor constitui anexe la procesul-ver-
sale prevãzute la lit. a)Ñf).
                                  bal de ºedinþã.
  (7) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale
                                    (4) Procesul-verbal va fi semnat de preºedintele de
extraordinare a acþionarilor este necesarã prezenþa a trei
                                  ºedinþã ºi de secretarul adunãrii generale a acþionarilor,
pãtrimi din numãrul membrilor acesteia, iar hotãrârile se iau
                                  desemnat pentru întocmirea acestuia.
cu votul majoritãþii membrilor prezenþi.
  (8) Dacã adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor                 ARTICOLUL 12
nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiþiilor prevãzute
                                       Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor
la alin. (7), adunarea generalã extraordinarã care se va
întruni dupã a doua convocare poate sã delibereze asupra       (1) Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se vor
problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunãrii generale      depune, în situaþiile prevãzute de lege, în termen de
extraordinare, oricare ar fi numãrul membrilor prezenþi, cu     15 zile de la adoptare, în extras, la oficiul registrului
majoritate.                             comerþului, în vederea menþionãrii lor în registru.
            ARTICOLUL 10                  (2) În cazul adoptãrii unor hotãrâri de modificare a pre-
                                  zentului statut se va publica numai actul adiþional, întocmit
     Convocarea adunãrii generale a acþionarilor
                                  pe baza procesului-verbal al adunãrii generale a acþionari-
  (1) Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc     lor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modifi-
cel puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea        cate.
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi    (3) Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor nu vor
a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru    putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri   acestor formalitãþi ºi, dupã caz, a oricãror alte cerinþe
ºi cheltuieli pe anul în curs.                   prevãzute de lege.
  (2) Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va fi
                                              ARTICOLUL 13
convocatã de preºedintele consiliului de administraþie ori de
câte ori este cazul, în conformitate cu dispoziþiile prezentu-             Consiliul de administraþie
lui statut.
  (3) Convocarea trebuie sã cuprindã data, locul ºi ora        (1) Imprimeria Naþionalã este condusã de consiliul de
desfãºurãrii adunãrii generale a acþionarilor, ordinea de zi,    administraþie compus din 5 membri, persoane fizice cu
cu menþionarea explicitã a tuturor problemelor care vor fi     cetãþenie românã domiciliate în România, dintre care unul
puse în discuþie, ºi, dacã este cazul, textul integral al pro-   este desemnat prin ordin al ministrului finanþelor ºi înde-
punerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea     plineºte funcþia de preºedinte.
va fi expediatã pe adresa Ministerului Finanþelor cu cel        (2) Membrii consiliului de administraþie sunt numiþi pen-
puþin 15 zile înainte de data prevãzutã pentru desfãºurarea     tru o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii lor pe
lucrãrilor adunãrii generale a acþionarilor.            noi perioade cu aceeaºi duratã.
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 581/20.XI.2000

  (3) Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul       c) aduce la îndeplinire hotãrârile adunãrii generale a
Imprimeriei Naþionale, lunar sau ori de câte ori este nece-     acþionarilor;
sar, la convocarea preºedintelui.                   d) asigurã gestiunea ºi coordonarea activitãþii Imprimeriei
  (4) Consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte    Naþionale;
sau de persoana desemnatã de acesta. Preºedintele           e) negociazã, împreunã cu reprezentanþii salariaþilor,
numeºte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din     contractul colectiv de muncã;
afara acestuia.                             f) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte
                                  structuri ale Imprimeriei Naþionale;
  (5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa
                                    g) pregãteºte documentaþia necesarã pentru desfãºura-
a cel puþin jumãtate plus unu din numãrul membrilor consi-
                                  rea adunãrilor generale ale acþionarilor;
liului de administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea
voturilor. În caz de divergenþã, preºedintele consiliului de      h) prezintã adunãrii generale a acþionarilor situaþia eco-
                                  nomicã ºi financiarã a Imprimeriei Naþionale, precum ºi
administraþie are drept de veto, iar problema aflatã în
                                  raportul de activitate pe fiecare an;
divergenþã este supusã spre analizã adunãrii generale a
                                    i) aprobã regulamentul de organizare a Imprimeriei
acþionarilor.
                                  Naþionale, a sucursalelor ºi a celorlalte structuri ale aces-
  (6) Dezbaterile consiliului de administraþie au loc con-     teia;
form ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de      j) supune spre analizã adunãrii generale a acþionarilor
preºedinte. Acestea se consemneazã într-un proces-verbal      bilanþul contabil anual, contul de profit ºi pierderi ºi proiec-
al ºedinþei, care se scrie într-un registru sigilat ºi parafat   tul bugetului de venituri ºi cheltuieli necesare în vederea
de preºedintele consiliului de administraþie. Procesul-verbal    desfãºurãrii activitãþii Imprimeriei Naþionale;
se semneazã de membrii prezenþi ºi de secretar.            k) aprobã sau propune spre aprobare investiþiile care
  (7) Consiliul de administraþie poate delega unuia sau      urmeazã sã se realizeze de cãtre Imprimeria Naþionalã, în
mai multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme      condiþiile legilor în vigoare;
limitate ºi poate, de asemenea, recurge la specialiºti pentru     l) aprobã constituirea ºi folosirea fondurilor de rezervã
expertizarea anumitor probleme.                   speciale;
                                    m) îºi dã acordul pentru vânzarea sau achiziþionarea de
            ARTICOLUL 14                imobile, în condiþiile legii;
      Preºedintele consiliului de administraþie         n) îndeplineºte orice alte atribuþii ºi are competenþele
                                  care rezultã din lege sau din hotãrârile adunãrii generale a
  (1) Preºedintele consiliului de administraþie îndeplineºte   acþionarilor.
ºi funcþia de director general al Imprimeriei Naþionale.
                                              ARTICOLUL 16
  (2) Preºedintele consiliului de administraþie reprezintã
                                             Conducerea operativã
Imprimeria Naþionalã în relaþiile cu terþii ºi este reprezen-
tantul acesteia în organizaþiile europene ºi internaþionale cu     (1) Conducerea operativã a Imprimeriei Naþionale este
profil de activitate similar cu al Imprimeriei Naþionale. El    asiguratã de directorul general, preºedinte al consiliului de
poate desemna o altã persoanã în acest scop, fixând         administraþie, împreunã cu directorii executivi numiþi de
durata ºi limitele mandatului acordat.               acesta ºi validaþi de consiliul de administraþie.
  (3) Preºedintele consiliului de administraþie va prezenta      (2) Directorii executivi sunt salariaþi ai Imprimeriei
semestrial sau ori de câte ori se solicitã de cãtre ministrul    Naþionale, revocarea acestora constituind cauzã de încetare
finanþelor situaþia economico-financiarã a Imprimeriei       a contractului lor individual de muncã. Directorii executivi
                                  nu pot fi membri ai consiliului de administraþie.
Naþionale, stadiul realizãrii obiectivelor ºi criteriilor de per-
formanþã, precum ºi alte documentaþii solicitate, vizate ºi                 CAPITOLUL V
certificate de cenzori, dupã caz.
                                               Gestiunea
            ARTICOLUL 15
                                              ARTICOLUL 17
       Atribuþiile consiliului de administraþie
                                                Cenzorii
  Atribuþiile consiliului de administraþie sunt urmãtoarele:
                                    (1) Gestiunea Imprimeriei Naþionale este controlatã de
  a) aprobã organigrama Imprimeriei Naþionale;
                                  3 cenzori ºi de 3 cenzori supleanþi. Adunarea generalã a
  b) valideazã numirea de cãtre preºedintele sãu a direc-     acþionarilor poate numi un cenzor extern independent,
torilor executivi ai Imprimeriei Naþionale;             persoanã juridicã, în condiþiile legii.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 581/20.XI.2000                    7

  (2) Cenzorii ºi cenzorii supleanþi vor fi numiþi de aduna-               ARTICOLUL 20
rea generalã a acþionarilor, potrivit legii.                    Amortizarea mijloacelor fixe
  (3) Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi pe o peri-
oadã de 2 ani ºi pot fi realeºi.                   Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patri-
                                  moniul Imprimeriei Naþionale se va calcula potrivit regimului
  (4) În exercitarea atribuþiilor lor de control cenzorii au
                                  de amortizare stabilit de consiliul de administraþie, în con-
dreptul sã li se punã la dispoziþie documentele privind
                                  formitate cu prevederile legale.
situaþia economico-financiarã a Imprimeriei Naþionale.
                                              ARTICOLUL 21
            ARTICOLUL 18
                                             Evidenþa contabilã
           Obligaþiile cenzorilor
                                   (1) Imprimeria Naþionalã va organiza ºi va conduce evi-
  (1) Cenzorii au urmãtoarele obligaþii principale:        denþa contabilã în conformitate cu prevederile legale ºi va
  a) verificã activitatea companiei ºi a unitãþilor subordo-   întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi cu
nate;                               respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
  b) verificã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi  Finanþelor.
din punct de vedere al legalitãþii ºi al concordanþei lor cu     (2) În termen de 15 zile de la data aprobãrii de cãtre
registrele Imprimeriei Naþionale, regularitatea acestora din    adunarea generalã a acþionarilor, o copie de pe bilanþul
urmã, precum ºi dacã evaluarea patrimoniului s-a fãcut în     contabil, împreunã cu contul de profit ºi pierderi, raportul
conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanþului  consiliului de administraþie, raportul cenzorilor ºi procesul-
contabil;                             verbal al adunãrii generale a acþionarilor se vor depune la
                                  administraþia financiarã competentã. Dupã vizarea bilanþului
   c) întocmesc ºi prezintã anual adunãrii generale a
                                  contabil de cãtre administraþia financiarã documentele
acþionarilor un raport amãnunþit cuprinzând rezultatele veri-
                                  menþionate mai sus se vor depune la oficiul registrului
ficãrilor întreprinse în exercitarea atribuþiilor prevãzute la   comerþului ºi la Ministerul Finanþelor.
lit. b) ºi propunerile lor referitoare la bilanþul contabil;
   d) inspecteazã lunar, inopinat, casa ºi verificã existenþa              CAPITOLUL VII
titlurilor sau a valorilor, proprietate a Imprimeriei Naþionale    Modificarea formei juridice, dizolvarea ºi lichidarea
ori primite în gaj, cauþiune sau depozit;
  e) convoacã adunarea generalã a acþionarilor în cazul                  ARTICOLUL 22
în care nu a fost convocatã de consiliul de administraþie;
                                           Modificarea formei juridice
  f) iau parte la adunãrile generale ordinare ºi extraordi-
nare ale acþionarilor, fãrã drept de vot, putând sã deter-      Modificarea formei juridice a Imprimeriei Naþionale se
mine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le     poate face numai prin lege.
considerã necesare, ºi aduc la cunoºtinþã neregulile din
administraþie ºi încãlcãrile prevederilor statutare ºi legale               ARTICOLUL 23
mai importante, constatate în urma verificãrilor;                      Dizolvarea
  g) supravegheazã aducerea la îndeplinire de cãtre con-
siliul de administraþie sau, dupã caz, de cãtre lichidatori a     Imprimeria Naþionalã va fi dizolvatã în urmãtoarele
dispoziþiilor legii ºi ale prezentului statut;           cazuri:
                                   a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sãu de activitate;
  h) îndeplinesc orice alte obligaþii prevãzute de lege ºi
de prezentul statut.                         b) deschiderea procedurii falimentului;
  (2) Cenzorii îºi vor îndeplini obligaþiile împreunã ori       c) reducerea capitalului social cu 50%, dacã adunarea
separat, potrivit legii.                      generalã extraordinarã a acþionarilor nu hotãrãºte reconsti-
                                  tuirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rãmasã;
            CAPITOLUL VI                  d) alte situaþii prevãzute de lege.
             Activitatea                           ARTICOLUL 24

                                               Falimentul
            ARTICOLUL 19

           Exerciþiul financiar              (1) În caz de dizolvare a Imprimeriei Naþionale, aduna-
                                  rea generalã a acþionarilor ori, dupã caz, instanþa de jude-
  Exerciþiul financiar începe la data de 1 ianuarie ºi se     catã va decide lichidarea administrativã sau falimentul.
încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an, cu          (2) Falimentul Imprimeriei Naþionale ºi repartizarea acti-
excepþia primului exerciþiu financiar care începe la data     vului social se vor realiza în conformitate cu prevederile
constituirii Imprimeriei Naþionale.                legale în vigoare.
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 581/20.XI.2000

              CAPITOLUL VIII                     (2) Litigiile de orice fel apãrute între Imprimeria
                                        Naþionalã ºi persoane fizice sau juridice sunt de compe-
                 Litigii                    tenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun. Pãrþile pot
                                        alege ºi calea arbitralã.
               ARTICOLUL 25
                                                    CAPITOLUL IX
             Soluþionarea litigiilor                            Dispoziþii finale

  (1) Toate litigiile nãscute în legãturã cu interpretarea ºi
                                                    ARTICOLUL 26
aplicarea prevederilor prezentului statut, în mãsura în care            Prevederile prezentului statut se completeazã cu dis-
nu vor fi rezolvate pe cale amiabilã, se vor soluþiona de            poziþiile legale în vigoare aplicabile activitãþilor desfãºurate
cãtre instanþele judecãtoreºti competente din România.             de Imprimeria Naþionalã.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581/20.XI.2000 conþine 8 pagini.              Preþul 2.864 lei    ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:6/20/2012
language:Latin
pages:8