485

Document Sample
485 Powered By Docstoc
					                                        PARTEA    I
Anul XII Ñ Nr. 485                  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                           Miercuri, 4 octombrie 2000                                         SUMAR
Nr.                                       Pagina                                              Pagina

      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                           Naþional de Studii ºi Cercetãri pentru Comunicaþii Ñ
833.  Ñ Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii                          I.N.S.C.C. Bucureºti ºi Institutului Naþional de
    Guvernului nr. 145/1991 privind înfiinþarea Regiei                     Cercetare-Dezvoltare în Informaticã Ñ ICI
    Autonome ”ZiromÒ......................................................   1Ð4       Bucureºti, care funcþioneazã în coordonarea
836.  Ñ Hotãrâre privind aprobarea bugetelor de veni-                      Agenþiei Naþionale pentru Comunicaþii ºi
    turi ºi cheltuieli pe anul 2000 ale Institutului                      Informaticã..................................................................   5Ð8    HOTÃRÂRI                    ALE         GUVERNULUI                        ROMÂNIEI
                                     GUVERNUL ROMÂNIEI

                     HOTÃRÂRE
 pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 145/1991 privind înfiinþarea Regiei Autonome ”ZiromÒ
     În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 145/1991 pri-                industria nuclearo-electricã, industria aeronauticã, alte ramuri
vind înfiinþarea Regiei Autonome ”ZiromÒ, publicatã în                  industriale ºi pentru microproducþia de metale neferoase ºi
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 22 martie              feroase.Ò
1991, se modificã dupã cum urmeazã:
                                               2. Anexa nr. 1 la hotãrâre ”Regulamentul de organizare
  1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
  ”Art. 2. Ñ Regia Autonomã ”ZiromÒ are ca obiect princi-                ºi funcþionare a Regiei Autonome ÇZiromÈÒ se înlocuieºte
pal de activitate fabricarea titanului ºi zirconiului pentru               cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
                                        PRIM-MINISTRU
                                MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

                                                           Contrasemneazã:
                                                      p. Ministrul industriei ºi comerþului,
                                                         Constantin Isbãºoiu,
                                                           secretar de stat
                                                          Ministrul finanþelor,
                                                         Decebal Traian Remeº
     Bucureºti, 21 septembrie 2000.
     Nr. 833.
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 485/4.X.2000
                                                                  ANEXÃ
                                                               (Anexa nr. 1 la
                                                     Hotãrârea Guvernului nr. 145/1991)

                           REGULAMENTUL
                  de organizare ºi funcþionare a Regiei Autonome ”ZiromÒ

            CAPITOLUL I                    n) aprovizionare tehnico-materialã necesarã pentru
           Dispoziþii generale               desfãºurarea activitãþilor proprii;
                                      o) administrarea ºi vânzarea de locuinþe, spaþii de
  Art. 1. Ñ Regia Autonomã ”ZiromÒ, denumitã în conti-       cazare pentru personalul propriu;
nuare regie autonomã, este persoanã juridicã ºi              p) elaborarea de standarde ºi norme, editarea de
funcþioneazã pe bazã de gestiune economicã ºi autonomie        publicaþii ºi lucrãri tehnico-ºtiinþifice specifice activitãþilor pe
financiarã. Activitatea acesteia se desfãºoarã în baza pre-      care le desfãºoarã;
zentului regulament ºi a reglementãrilor legale în vigoare.        q) participarea ca membru colectiv la organizaþii profesi-
  Art. 2. Ñ Sediul regiei autonome este în municipiul        onale;
Giurgiu, zona industrialã de vest, ªos. Sloboziei km 4.          r) contractarea de alte lucrãri ºi servicii legate de obiec-
  Art. 3. Ñ Regia autonomã gestioneazã producerea tita-       tul sãu de activitate, în condiþiile legii.
nului ºi a zirconiului în România, potrivit reglementãrilor        Art. 5. Ñ Modificarea obiectului de activitate al regiei
legale privind regimul materialelor strategice.
                                   autonome se face numai prin hotãrâre a Guvernului.
            CAPITOLUL II                    Art. 6. Ñ În realizarea obiectului sãu de activitate regia
           Obiectul de activitate              autonomã exercitã urmãtoarele atribuþii principale:
                                      a) fundamenteazã elementele necesare pentru stabilirea
   Art. 4. Ñ Regia autonomã are urmãtorul obiect de acti-      volumului de producþie realizat, pe baza comenzilor, în
vitate:                                condiþiile asigurãrii bazei materiale;
   a) producerea ºi comercializarea produselor din zirconiu,       b) fundamenteazã elementele necesare pentru negocie-
titan, aliajelor acestora ºi a altor produse chimico-metalur-     rea cu reprezentanþii statului a cheltuielilor de producþie, a
gice rezultate din procesele de fabricaþie;              preþurilor de livrare ºi a nivelului subvenþiilor, atunci când
   b) producerea ºi comercializarea de produse metalur-       este cazul;
gice, altele decât cele prevãzute la lit. a), pentru a cãror        c) asigurã programarea ºi urmãrirea producþiei;
realizare sunt necesare tehnologiile ºi echipamentele regiei        d) urmãreºte conducerea proceselor tehnologice pentru
autonome;                               asigurarea protecþiei oamenilor, clãdirilor, utilajelor ºi echi-
   c) contractarea de lucrãri ºi de prestãri de servicii pen-    pamentelor;
tru prelucrarea avansatã a produselor de zirconiu, titan ºi a       e) studiazã piaþa internã ºi externã pentru asigurarea
aliajelor fabricate în instalaþiile proprii, în vederea comercia-   aprovizionãrii cu materii prime ºi materiale, precum ºi
lizãrii;                               pentru desfacerea produselor;
   d) cercetarea, proiectarea ºi execuþia de lucrãri ºi         f) asigurã aprovizionarea tehnico-materialã, cercetarea,
investiþii proprii, de lucrãri pentru menþinerea ºi dezvoltarea    proiectarea ºi execuþia pentru investiþiile noi, precum ºi
capacitãþilor ºi pentru retehnologizare în domeniul fabricaþiei
                                   pentru modernizarea celor existente;
zirconiului ºi titanului;
                                      g) asigurã documentaþia tehnico-economicã pentru
   e) pregãtirea ºi perfecþionarea personalului în domeniul
                                   menþinerea în exploatare a capacitãþilor de producþie ºi
sãu de activitate, în sistemul învãþãmântului public;
                                   dezvoltarea de noi capacitãþi ºi aprobarea acestora conform
   f) realizarea operaþiunilor de import-export privind pro-
                                   legii;
ducþia de zirconiu ºi titan (inclusiv în sistem barter ºi valo-
rificarea produselor importate), utilaje, instalaþii, combustibili,    h) asigurã finanþarea lucrãrilor de investiþii potrivit legii;
piese de schimb ºi materiale de întreþinere pentru nece-          i) pregãteºte documentaþia în vederea organizãrii de
sitãþile regiei autonome;                       licitaþii, în conformitate cu prevederile legale, pentru lucrãrile
   g) confecþionarea ºi repararea utilajelor ºi echipamente-    de menþinere ºi dezvoltare a diferitelor capacitãþi de pro-
lor proprii; efectuarea de transporturi tehnologice ºi uzinale,    ducþie;
auto ºi pe calea feratã, precum ºi efectuarea de transpor-         j) asigurã, împreunã cu furnizorii generali ºi de speciali-
turi de marfã ºi de persoane în domeniul sãu de activitate;      tate, mãsurile necesare pentru realizarea investiþiilor noi,
   h) desfãºurarea de acþiuni de cooperare economicã        menþinerea ºi dezvoltarea capacitãþilor de producþie;
internaþionalã în domeniul zirconiului ºi titanului;            k) realizeazã importul de tehnologii ºi licenþe pentru
   i) realizarea de acþiuni privind asigurarea condiþiilor     modernizarea capacitãþilor existente, precum ºi pentru
socioprofesionale ºi pentru protecþia mediului;            obiectivele noi;
   j) executarea de lucrãri de construcþii-montaj, conser-        l) iniþiazã acþiuni de cooperare tehnico-ºtiinþificã cu firme
vare, întreþinere ºi reparaþii construcþii;              strãine, potrivit reglementãrilor legale privind regimul materi-
   k) microproducþie de echipamente, materiale metalurgice,     alelor strategice;
piese de schimb;                              m) programeazã ºi coordoneazã activitatea de reparaþii
   l) expertize, testãri, consultanþã, asistenþã tehnicã, în    ºi întreþinere a utilajelor ºi echipamentelor, precum ºi distri-
domeniul fabricaþiei ºi comercializãrii produselor metalurgice;    buirea mijloacelor ºi forþei de muncã, în funcþie de nece-
   m) desfãºurarea programelor pentru reducerea impactu-      sitãþi;
lui instalaþiilor sale asupra mediului înconjurãtor, în limita       n) fundamenteazã politica de credite ºi a altor surse de
nivelului tehnic al acestora, ºi pentru reducerea noxelor;      finanþare a activitãþii proprii;
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 485/4.X.2000                       3

  o) realizeazã programarea ºi executarea activitãþii eco-                  CAPITOLUL V
nomico-financiare, întocmirea proiectelor de buget de veni-                Organele de conducere
turi ºi cheltuieli, analiza execuþiei acestora, elaborarea
propunerilor privind destinaþia profitului, potrivit legii;         Art. 13. Ñ Conducerea regiei autonome se asigurã prin:
  p) efectueazã direct operaþiuni de comerþ exterior, cu         Ñ consiliul de administraþie;
respectarea reglementãrilor legale privind regimul materiale-        Ñ directorul general.
lor strategice, organizându-ºi compartimente specializate de        Art. 14. Ñ Consiliul de administraþie este numit prin
import-export, marketing ºi conjuncturã.                ordin al ministrului industriei ºi comerþului ºi este format din
                                    7 membri, dupã cum urmeazã:
             CAPITOLUL III                   Ñ directorul general al regiei autonome Ñ preºedinte;
              Patrimoniul                   Ñ reprezentantul Ministerului Finanþelor;
                                      Ñ reprezentantul Ministerului Industriei ºi Comerþului;
  Art. 7. Ñ Patrimoniul regiei autonome este de              Ñ ingineri, tehnicieni, economiºti ºi juriºti, specializaþi în
23.306.886 mii lei, în conformitate cu datele din evidenþa       domeniul de activitate al regiei autonome.
contabilã la data de 31 decembrie 1999.
                                      Art. 15. Ñ (1) O persoanã nu poate sã facã parte con-
  Art. 8. Ñ (1) Regia autonomã administreazã bunurile         comitent din mai mult de douã consilii de administraþie sau
încredinþate, care constituie proprietate publicã, cu diligenþa     sã participe la societãþi comerciale cu care regia autonomã
unui bun proprietar.                          întreþine relaþii de afaceri sau are interese contrare.
  (2) În exercitarea dreptului de proprietate, în scopul rea-       (2) Jumãtate din numãrul membrilor consiliului de admi-
lizãrii obiectului sãu de activitate, regia autonomã posedã,      nistraþie sau directorul general poate propune ministrului de
foloseºte ºi dispune, în condiþiile legii, de bunurile aflate în    resort înlocuirea unor membri din consiliul de administraþie
patrimoniul sãu, altele decât cele proprietate publicã, ºi       care desfãºoarã o activitate necorespunzãtoare.
beneficiazã de rezultatele utilizãrii acestora.               Art. 16. Ñ Sunt incompatibile cu calitatea de membru
  (3) Patrimoniul regiei autonome poate fi modificat con-       al consiliului de administraþie persoanele care au suferit
form reglementãrilor legale.                      condamnãri pentru delapidare, furt, tâlhãrie, distrugere cu
                                    intenþie, înºelãciune, gestiune frauduloasã, abuz de încre-
             CAPITOLUL IV                  dere comis în dauna avutului public sau privat, speculã,
          Structura organizatoricã              omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de
                                    mitã, arestare nelegalã ºi cercetare abuzivã, precum ºi
  Art. 9. Ñ (1) Structura organizatoricã a regiei autonome      infracþiuni contra pãcii ºi omenirii.
se aprobã de consiliul de administraþie, la propunerea           Art. 17. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã acti-
directorului general. Consiliul de administraþie poate aproba      vitatea în baza propriului regulament de funcþionare.
ºi înfiinþarea de subunitãþi fãrã personalitate juridicã în         Art. 18. Ñ Atribuþiile, rãspunderile ºi competenþele con-
structura regiei autonome.                       siliului de administraþie sunt urmãtoarele:
  (2) Consiliul de administraþie stabileºte relaþiile dintre       a) aprobã concepþia ºi strategia de dezvoltare a regiei
subunitãþile din structura regiei autonome, precum ºi          autonome;
relaþiile acestora cu terþii ºi le poate acorda împuternicire        b) aprobã structura organizatoricã ºi funcþionalã a regiei
de reprezentare în numele regiei autonome, în domeniile         autonome;
tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic,       c) aprobã programele de producþie în corelare cu cere-
precum ºi în alte domenii specifice obiectului de activitate      rile consumatorilor ºi cu resursele de energie primarã alo-
al acesteia.                              cate;
  (3) Modul de organizare a subunitãþilor componente ale         d) hotãrãºte cu privire la investiþiile ce urmeazã sã fie
regiei autonome ºi structura organelor de conducere se         realizate, potrivit obiectului sãu de activitate, care se
stabilesc de consiliul de administraþie.                finanþeazã din surse proprii, credite bancare sau alocaþii de
  Art. 10. Ñ (1) Subunitãþile din structura regiei autonome      la buget;
au atribuþiile stabilite de consiliul de administraþie, cu         e) propune, potrivit reglementãrilor legale, investiþiile a
urmãtoarele limitãri:                          cãror aprobare este în competenþa altor organe;
  Ñ nu pot încheia direct operaþiuni financiare pentru          f) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al regiei auto-
obþinerea de subvenþii de la bugetul de stat;              nome. În situaþiile în care cheltuielile depãºesc veniturile,
  Ñ nu pot efectua operaþiuni de comerþ exterior.           dispune înaintarea spre aprobare a documentaþiei prevãzute
  (2) Subunitãþile din structura regiei autonome rãspund în      de legislaþia în vigoare cãtre organele competente;
faþa consiliului de administraþie de îndeplinirea tuturor          g) stabileºte ºi defalcheazã subvenþiile necesare de la
atribuþiilor, responsabilitãþilor ºi competenþelor încredinþate     bugetul de stat pe destinaþii;
de acesta prin hotãrâri ºi decizii de împuternicire.            h) stabileºte împrumuturile pe termen lung sau mediu ºi
  Art. 11. Ñ (1) Regia autonomã are în structura           modul de rambursare a acestora;
funcþionalã ºi de producþie direcþii, servicii, birouri, compar-      i) rãspunde de administrarea legalã ºi eficientã a între-
timente, respectiv uzine, secþii, laboratoare ºi ateliere.       gului patrimoniu al regiei autonome;
  (2) Normele de structurã pentru direcþii, servicii, birouri       j) aprobã înstrãinarea de bunuri mobile aparþinând regiei
ºi compartimente, precum ºi criteriile de organizare ºi orga-      autonome, în limita prevederilor legale;
nele de conducere pentru subunitãþile din structura regiei         k) aprobã utilizarea fondului valutar;
autonome se stabilesc de consiliul de administraþie.            l) aprobã asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau
  Art. 12. Ñ Atribuþiile direcþiilor, serviciilor, birourilor, com-  juridice din þarã ºi din strãinãtate;
partimentelor, uzinelor, secþiilor, atelierelor ºi laboratoarelor      m) asigurã ºi rãspunde de respectarea reglementãrilor
din structura regiei autonome se stabilesc prin regulament       legale privind protecþia mediului înconjurãtor;
aprobat de consiliul de administraþie.                   n) aprobã statutul personalului regiei autonome;
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 485/4.X.2000

  o) stabileºte nivelurile de salarizare a personalului în       (2) Categoriile de titluri negociabile sunt cele stabilite de
funcþie de studii ºi de munca efectiv prestatã, cu respecta-     lege.
rea limitei minime de salarizare prevãzute de lege;           Art. 27. Ñ (1) Regia autonomã hotãrãºte cu privire la
  p) decide asupra oricãror alte probleme privind activita-    investiþiile care urmeazã sã fie realizate, în limita compe-
tea regiei autonome, cu excepþia celor date, potrivit legii,     tenþelor care îi sunt acordate, stabileºte nivelul surselor
în competenþa altor organe.                     proprii de finanþare ºi determinã volumul creditelor bancare
  Art. 19. Ñ Consiliul de administraþie se întruneºte în      pentru obiectivele de investiþii.
ºedinþe ordinare o datã pe lunã sau la cererea preºedinte-        (2) În cazul investiþiilor finanþate integral sau parþial de
lui ori a unei treimi din numãrul membrilor sãi, ori de câte     la bugetul de stat, regia autonomã are obligaþia ca, în exe-
ori este nevoie.                           cutarea bugetului de venituri ºi cheltuieli, sã se încadreze
  Art. 20. Ñ Pentru luarea unor decizii complexe consiliul     în alocaþiile bugetare aprobate.
de administraþie poate atrage în activitatea de analizã con-       (3) Execuþia investiþiilor prevãzute la alin. (1) ºi (2) se
silieri ºi consultanþi din diferite sectoare. Activitatea aces-   adjudecã în baza reglementãrilor legale privind achiziþiile
tora va fi compensatã material, pe bazã de contract.         publice.
  Art. 21. Ñ Anual consiliul de administraþie prezintã         (4) Contractarea de credite în vederea realizãrii de
Ministerului Industriei ºi Comerþului un raport asupra acti-     investiþii se face cu respectarea prevederilor legale privind
vitãþii desfãºurate în perioada expiratã ºi programul de       avizul prealabil al Ministerului Finanþelor ºi aprobarea minis-
activitate pentru anul în curs.                   terului de resort.
  Art. 22. Ñ (1) Directorul general al regiei autonome         Art. 28. Ñ Operaþiunile de încasãri ºi plãþi ale regiei
conduce activitatea curentã a acesteia ºi o reprezintã în      autonome se efectueazã prin conturi deschise la Trezoreria
relaþiile cu organele administraþiei publice, precum ºi cu      statului ºi la bãnci cu sediul în România.
persoanele fizice sau juridice.
                                     Art. 29. Ñ Regia autonomã îºi va organiza controlul
  (2) Angajarea, numirea, încadrarea ºi revocarea în        financiar preventiv ºi controlul financiar de gestiune, potrivit
funcþii, transferul ºi concedierea personalului salariat al     legii.
regiei autonome se fac prin decizie a directorului general,
prin care se încheie, se modificã sau se stinge raportul                  CAPITOLUL VII
juridic de muncã.
                                              Relaþii comerciale
            CAPITOLUL VI
                                     Art. 30. Ñ Relaþiile comerciale ale regiei autonome cu
 Bugetul de venituri ºi cheltuieli; administrarea acestuia.     persoanele juridice ºi fizice se desfãºoarã pe baze con-
           Relaþii financiare               tractuale, cu stabilirea clauzelor asigurãtorii, termene ºi
                                   penalitãþi pentru nerespectarea clauzelor contractuale.
  Art. 23. Ñ Regia autonomã întocmeºte anual bilanþul
contabil ºi contul de profit ºi pierderi, conform Normelor        Art. 31. Ñ (1) Preþurile de livrare ale produselor,
metodologice ale Ministerului Finanþelor privind întocmirea,     lucrãrilor ºi serviciilor executate de regia autonomã se sta-
verificarea ºi centralizarea bilanþurilor contabile ale agenþilor  bilesc prin contract ºi decurg din acþiunea conjugatã a
economici.                              cererii ºi ofertei, cu asigurarea prin aceasta a funcþionãrii
                                   regiei autonome pe principiul eficienþei economice ºi cu
  Art. 24. Ñ Veniturile ºi cheltuielile regiei autonome se
                                   încadrarea într-o disciplinã financiarã strictã.
stabilesc prin bugetul de venituri ºi cheltuieli pentru fiecare
exerciþiu financiar care se aprobã de Guvern, cu avizul         (2) Preþurile ºi tarifele produselor ºi serviciilor
Ministerului Industriei ºi Comerþului ºi al Ministerului       subvenþionate sau ale celor de interes public, potrivit legii,
Finanþelor, potrivit legii.                     executate de regia autonomã, sunt supuse controlului insti-
                                   tuit de Guvern.
  Art. 25. Ñ (1) Regia autonomã îºi acoperã din veniturile
realizate toate cheltuielile evidenþiate în costuri, precum ºi      Art. 32. Ñ (1) Contractarea de livrãri de bunuri, lucrãri
cheltuielile ºi plãþile prevãzute sã fie suportate direct din    ºi servicii necesare regiei autonome se va face pe bazã
venituri, potrivit legii, inclusiv pentru constituirea fondului de  de licitaþie publicã ºi potrivit reglementãrilor privind regimul
rezervã ºi a celorlalte cheltuieli prevãzute de lege.        materialelor strategice.
  (2) Profitul net al regiei autonome se utilizeazã pentru       (2) În cazul angajãrii rãspunderii contractuale a regiei
stimularea salariaþilor în conformitate cu dispoziþiile legale    autonome creditorii pot cere executarea silitã numai asupra
în vigoare, precum ºi pentru constituirea de resurse proprii     bunurilor proprietatea regiei.
de finanþare, iar cota prevãzutã de lege se varsã la buge-
tul de stat.                                        CAPITOLUL VIII
  (3) Regia autonomã poate beneficia de subvenþii ºi                   Dispoziþii finale
alocaþii de capital pentru investiþii în condiþiile prevãzute de
lege.                                  Art. 33. Ñ Litigiile de orice fel în care este implicatã
  Art. 26. Ñ (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în    regia autonomã sunt de competenþa instanþelor
situaþia în care în cursul unui an mijloacele financiare ale     judecãtoreºti potrivit legii, dacã nu au putut fi rezolvate pe
regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta     cale amiabilã.
credite de la bãnci în valoare de cel mult 20% din venitu-       Art. 34. Ñ Prezentul regulament se completeazã cu
rile brute realizate în anul precedent sau poate emite titluri    reglementãrile legale în vigoare privind activitatea regiilor
negociabile pe piaþã, conform prevederilor legale.          autonome.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 485/4.X.2000                    5

                          GUVERNUL ROMÂNIEI


                       HOTÃRÂRE
          privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000
       ale Institutului Naþional de Studii ºi Cercetãri pentru Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C.
    Bucureºti ºi Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã Ñ ICI Bucureºti,
    care funcþioneazã în coordonarea Agenþiei Naþionale pentru Comunicaþii ºi Informaticã


    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

  Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli   porþional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea
pe anul 2000 ale Institutului Naþional de Studii ºi Cercetãri   în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
pentru Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti ºi Institutului       Art. 3. Ñ Cheltuielile cu salariile brute corespunzãtoare
Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã Ñ ICI       numãrului de personal, prevãzute a se efectua suplimentar
Bucureºti, care funcþioneazã în coordonarea Agenþiei        în anul 2000, faþã de cele realizate în trimestrul IV 1999,
Naþionale pentru Comunicaþii ºi Informaticã, prevãzute în     precum ºi cele corespunzãtoare productivitãþii muncii în
anexele nr. 1 ºi 2 care fac parte integrantã din prezenta     anul 2000 faþã de anul 1999, stabilite în condiþiile prevede-
hotãrâre.                             rilor art. 28 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul
  (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în    2000 nr. 76/2000, se vor face în raport cu perioadele în
bugetele de venituri ºi cheltuieli ale institutelor naþionale de  care personalul respectiv este angajat ºi proporþional cu
cercetare-dezvoltare care funcþioneazã în coordonarea       gradul de creºtere a productivitãþii muncii, dupã caz.
Agenþiei Naþionale pentru Comunicaþii ºi Informaticã se        Art. 4. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 ºi 3 con-
aprobã de aceasta.                         stituie contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de
  Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor     condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã
înscrise în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale institutelor  infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei
prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime, care nu pot fi    la 1.000.000 lei.
depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea      (2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã preve-
Guvernului, la propunerea Agenþiei Naþionale pentru        derile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
Comunicaþii ºi Informaticã, cu avizul Ministerului Finanþelor   contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
ºi al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.           (3) Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de
  (2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri   organele de control financiar ale statului, împuternicite potri-
sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate institutele    vit legii, persoanelor care se fac rãspunzãtoare de neres-
naþionale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli pro-   pectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

                             PRIM-MINISTRU
                       MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

                                             Contrasemneazã:
                                         Preºedintele Agenþiei Naþionale
                                        pentru Comunicaþii ºi Informaticã,
                                            Sergiu Stelian Iliescu
                                             Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Remeº
                                        Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                             Liviu Lucian Albu

    Bucureºti, 21 septembrie 2000.
    Nr. 836.
 6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 485/4.X.2000
                                                              ANEXA Nr. 1

 INSTITUTUL NAÞIONAL DE STUDII ªI CERCETÃRI PENTRU COMUNICAÞII
                                                  Aprobat,
                                                 Preºedinte,
                                               ..........................
              BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI PE ANUL 2000
                             Ñ extras Ñ
                                                           Ñ mii lei Ñ
                                  Nr.   Realizat în  Prevederi         Procent (%)
              Indicatori               rd.  anul precedent  an curent        (col. 4/col. 3)
                1                  2      3       4                5

I. VENITURI TOTALE, din care (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13):      01   10.554.375   10.298.000          97,57
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:                02   10.419.773   10.000.000          95,97
a) Venituri din activitatea de bazã*)               03   10.198.957   10.000.000          98,05
b) Venituri din alte activitãþi                  04     220.816       Ñ            Ñ
2. VENITURI FINANCIARE                       05     110.860    298.000         268,81
3. VENITURI EXCEPÞIONALE                      06     23.742       Ñ            Ñ
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:                  07    8.609.824   8.400.000          97,56
1. Cheltuieli pentru exploatareÑtotal, din care:          08    8.609.555   8.400.000          97,57
a) Cheltuieli materiale                      09    1.336.918    584.000          43,68
b) Cheltuieli de personal, din care:                10    5.610.543   6.105.859         108,82
Ñ salarii brute                          11    4.011.794   4.341.802         108,22
Ñ contribuþie pentru asigurãri sociale de stat           12    1.134.783   1.251.541         110,29
Ñ ajutor de ºomaj                         13     193.510    208.590         107,79
Ñ contribuþie pentru asigurãri sociale de sãnãtate, conform
   Legii nr. 145/1997                      14     270.456     303.926         112,37
c) Cheltuieli prevãzute la art. 27 din Legea bugetului de
  stat pe anul 2000 nr. 76/2000                 15      26.084      62.577        239,90
d) Cheltuieli de protocol, reclamã ºi publicitate, în condiþiile
   legii, din care:                       16      35.197      18.980          53,92
Ñ cheltuieli de protocol                      17      35.197      18.980          53,92
Ñ cheltuieli de reclamã ºi publicitate               18        Ñ        Ñ            Ñ
e) Fond special de solidaritate socialã pentru persoanele
   cu handicap (Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
   nr. 102/1999) ºi Fond special de susþinere a
   învãþãmântului de stat (Ordonanþa de Urgenþã a
   Guvernului nr. 75/1999)                    19     121.728     217.090         178,34
f) Alte cheltuieli                         20    1.479.085    1.411.494         95,43
2. Cheltuieli financiare                      21       198       Ñ           Ñ
3. Cheltuieli excepþionale                     22       71       Ñ           Ñ
III. REZULTAT BRUT                         23    1.944.551    1.898.000         97,61
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE, STABILITE POTRIVIT
   LEGII                            24       Ñ       Ñ            Ñ
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENÞI           25       Ñ       Ñ            Ñ
VI. IMPOZIT PE PROFIT                       26     743.920    474.500          63,78
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:               27    1.200.631   1.423.500         118,56
1. Fond de participare a salariaþilor la profit, din care:     28     120.063    142.350         118,56
Ñ cota directorului general                    29       Ñ       Ñ            Ñ
2. Vãrsãminte la buget din profitul net              30     540.284    640.575         118,56
3. Surse proprii de finanþare                   31     540.284    640.575         118,56
VIII. SURSE DE FINANÞARE A INVESTIÞIILOR, din care:        32    1.242.846   1.640.575         132,00
1. Surse proprii, din care:                    33     558.573    640.575         114,68
Ñ provenite din repartizarea profitului              34     558.573    640.575         114,68
2. Alocaþii de la buget pentru investiþii             35     684.273   1.000.000         146,14
3. Credite bancare                         36       Ñ       Ñ          Ñ
4. Alte surse                           37       Ñ       Ñ          Ñ
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIÞII, din care:            38     592.000   1.640.575         277,12
1. Investiþii                           39     592.000   1.640.575         277,12
2. Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiþii    40       Ñ       Ñ            Ñ
X. DATE DE FUNDAMENTARE                      41       Ñ       Ñ            Ñ
1. Volum de activitate                       42   10.198.957   10.000.000          98,05
2. Costuri aferente volumului de activitate            43    8.609.555   8.400.000          97,56
3. Rezultate (+/-)                         44    1.589.402   1.600.000         100,66
4. Numãr mediu de personalÑtotal, din care:            45       91       65          71,42
Ñ numãr mediu de personal cercetare-dezvoltare           46       69       48          69,56
5. Câºtigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)         47    3.438.605   5.167.841         150,29
6. Câºtigul mediu lunar pe personalul de cercetare-dezvoltare   48    3.298.561   5.427.675         164,55
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 485/4.X.2000                              7

                                                                     Ñ mii lei Ñ

                  1                    2        3          4                5

 7. Rentabilitatea (rd. 44/rd. 43 x 100)                  49         18,46        19,05        103,19
 8. Productivitatea muncii per total personal (milioane lei/persoanã)
  (rd. 42/rd. 45), din care:                       50       112.076        153.846         137,27
 9. Rata rentabilitãþii financiare                     51        30,60         31,21         101,99
     *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare sunt în sumã
de 2.123.600 mii lei.

   NOTÃ:
   În cheltuielile cu salariile pe anul 2000 s-au cuprins ºi:
   Ñ suma de 158.000.000 lei, reprezentând indemnizaþiile membrilor consiliului de administraþie ºi ale cenzorilor;
   Ñ suma de 202.900.000 lei, reprezentând drepturile bãneºti ale managerului, administratorului sau directorului general;
   Ñ suma de 12.000.000 lei, reprezentând drepturile bãneºti ale persoanelor angajate pe bazã de convenþii civile de
prestãri de servicii.
                                                                       ANEXA Nr. 2

  INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE Ñ DEZVOLTARE ÎN INFORMATICÃ
                                                            Aprobat,
                                                           Preºedinte,
                                                         ..........................

                BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI PE ANUL 2000
                                Ñ extras Ñ
                                                                     Ñ mii lei Ñ
                                      Nr.  Preliminat/realizat în  Prevederi în        Procent (%)
                Indicatori
                                      rd.   anul precedent     anul curent        (col. 4/col. 3)
                  1                    2        3          4                5

 I. VENITURI TOTALE, din care:                       01     27.703.834      50.000.000             180
 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:                   02     26.535.474      48.000.000             180
 a) Venituri din activitatea de bazã*)                   03     22.567.588      47.000.000             208
 b) Venituri din alte activitãþi                      04     3.967.886       1.000.000              25
 2. VENITURI FINANCIARE                           05      950.577       2.000.000             210
 3. VENITURI EXCEPÞIONALE                          06      217.783          Ñ              Ñ
 II. CHELTUIELI TOTALE, din care:                      07     30.270.293      47.000.000             155
 1. Cheltuieli pentru exploatareÑtotal, din care:              08     29.883.826      46.380.000             155
 a) Cheltuieli materiale                          09     10.331.925      16.588.000             160
 b) Cheltuieli de personal, din care:                    10     15.601.997      25.697.963             164
 Ñ salarii brute                              11     11.051.936      18.227.525             164
 Ñ C.A.S.                                  12     3.225.666       5.309.582             164
 Ñ ajutor de ºomaj                             13      550.586        884.930             160
 Ñ contribuþie pentru asigurãri sociale de sãnãtate, conform
   Legii nr. 145/1997                          14       773.809      1.275.926             164
 c) Cheltuieli prevãzute la art. 27 din Legea bugetului de
   stat pe anul 2000 nr. 76/2000                     15           Ñ           Ñ             Ñ
 d) Cheltuieli de protocol, reclamã ºi publicitate, în condiþiile
   legii, din care:                           16       134.465        130.000              96
 Ñ cheltuieli de protocol                          17       134.465        30.000              22
 Ñ cheltuieli de reclamã ºi publicitate                   18         Ñ        100.000              Ñ
 e) Fond special de solidaritate socialã pentru persoanele
   cu handicap (Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
   nr. 102/1999) ºi Fond special de susþinere a
   învãþãmântului de stat (Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
   nr. 75/1999)                              19      307.215        884.930             288
 f) Alte cheltuieli                             20     3.508.224       3.079.107              87
 2. Cheltuieli financiare                          21      372.422        600.000             161
 3. Cheltuieli excepþionale                         22       14.045        20.000             142
 III. REZULTAT BRUT Ñ profit (pierdere)                   23     Ð2.566.459       3.000.000              Ñ
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 485/4.X.2000

                                                                    Ñ mii lei Ñ

                   1                     2       3           4           5

 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE, STABILITE POTRIVIT              24           Ñ           Ñ         Ñ
  LEGII
 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENÞI                 25           Ñ      2.566.459          Ñ
 VI. IMPOZIT PE PROFIT                             26           Ñ       750.000          Ñ
 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT,                         27           Ñ      2.250.000          Ñ
 din care:
 1. Fondul de participare a salariaþilor la profit, din care:         28         Ñ         225.000         Ñ
 Ñ cota directorului general                          29         Ñ         50.000         Ñ
 2. Vãrsãminte la buget din profitul net                    30         Ñ        1.012.500         Ñ
 3. Surse proprii de finanþare, din care:                   31         Ñ        1.012.500         Ñ
 VIII. SURSE DE FINANÞARE A INVESTIÞIILOR,                   32      1.295.441       2.275.407        175
 din care:
 1. Surse proprii, din care:                          33         Ñ        1.012.500         Ñ
 Ñ surse proprii provenite din repartizarea profitului             34         Ñ        1.012.500         Ñ
 2. Alocaþii de la buget pentru investiþii                   35      1.295.441       1.262.907         97
 3. Credite bancare pentru investiþii                     36         Ñ           Ñ         Ñ
 4. Alte surse*)                                37         Ñ           Ñ         Ñ
 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIÞII,                       38      1.295.441       2.275.407        175
 din care:
 1. Investiþii                                 39      1.295.441       2.275.407         175
 2. Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiþii          40         Ñ           Ñ         Ñ
 X. DATE DE FUNDAMENTARE                            41         Ñ           Ñ         Ñ
 1. Volumul de activitate                           42     26.535.474      48.000.000         180
 2. Costuri aferente volumului de activitate                  43     29.883.826      46.380.000         155
 3. Rezultate (+/-)                              44     Ð3.348.352       1.620.000
 4. Numãr mediu de personal Ñ total institut, din care:            45         405          350         86
 Ñ numãr mediu de personal de cercetare-dezvoltare               46         285          220         77
 5. Câºtig mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei)          47      2.413.785       4.443.659         184
 6. Câºtigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei)       48      2.592.212       4.772.800         184
 7. Rentabilitatea (rd. 44/rd. 43 x 100)                    49         Ñ           3,5         Ñ
 8. Productivitatea muncii pe total personal (mii lei)
  (rd. 42/rd. 45) Ñ H103 mii lei/persoanã H109                50        68.404        142.857        209
 9. Rata rentabilitãþii financiare:
     rd. 27
   capital propriu                              51           Ñ          371         Ñ


      *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare sunt în sumã de
10.000.000.000 lei.
     **) Câºtigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenþa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaþiilor membrilor consiliului de
administraþie, a directorului general ºi a drepturilor bãneºti ale persoanelor angajate pe bazã de convenþie civilã de prestãri de servicii.

    NOTÃ:
   În cheltuielile cu salariile   pe anul 2000 s-au cuprins ºi:
   Ñ suma de 32.608 mii       lei reprezentând indemnizaþiile membrilor consiliului de administraþie;
   Ñ suma de 92.084 mii       lei reprezentând drepturile bãneºti ale directorului general;
   Ñ suma de 404.224 mii      lei reprezentând drepturile bãneºti ale persoanelor angajate pe bazã de convenþii civile de
prestãri de servicii.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485/4.X.2000 conþine 8 pagini.               Preþul 2.864 lei     ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:6/20/2012
language:
pages:8