215

Document Sample
215 Powered By Docstoc
					                                                 PARTEA     I
Anul XII Ñ Nr. 215                        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                          Marþi, 16 mai 2000


                                                  SUMAR


Nr.                                                Pagina  Nr.                                                  Pagina

                  LEGI ªI DECRETE                             82.    Ñ Lege pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a
                                                           Guvernului nr. 10/1999 privind prorogarea termenului
 79.  Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului                                 prevãzut la art. II alin. 1 din Ordonanþa Guvernului
    nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu                             nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a
    ºi porumb boabe ................................................................        2        Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al
155.  Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea                              altor impozite indirecte .......................................................        5
    Ordonanþei Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea                         158.    Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea
    primei de export la grâu ºi porumb boabe......................                 2        Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 10/1999 privind
                                                           prorogarea termenului prevãzut la art. II alin. 1 din
                         «                                  Ordonanþa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea
 80.  Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului                                 Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind
    nr. 58/1999 pentru aderarea României la Convenþia pri-                             regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte.................                5
    vind facilitarea traficului maritim internaþional (FAL),                                           «
    adoptatã la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinþa
    internaþionalã privind facilitarea voiajului ºi transportului                    83.    Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
    maritim, modificatã ºi completatã prin amendamentele                              nr. 86/1999 privind ratificarea Memorandumului de
                                                           înþelegere pentru facilitarea transportului rutier
    din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 ºi 1994.....................                 3        internaþional de mãrfuri în regiunea SECI, semnat la
156.  Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea                              Atena la 28 aprilie 1999....................................................          6
    Ordonanþei Guvernului nr. 58/1999 pentru aderarea                          159.    Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea
    României la Convenþia privind facilitarea traficului mari-                           Ordonanþei Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea
    tim internaþional (FAL), adoptatã la Londra la 9 aprilie                            Memorandumului de înþelegere pentru facilitarea trans-
    1965 de Conferinþa internaþionalã privind facilitarea voia-                          portului rutier internaþional de mãrfuri în regiunea SECI,
    jului ºi transportului maritim, modificatã ºi completatã                            semnat la Atena la 28 aprilie 1999..................................              6
    prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993                                                   «
    ºi 1994 ................................................................................    3
                                                      84.    Ñ Lege privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a
                         «                                  Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanþei
                                                           de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul
 81.  Ñ Lege privind respingerea Ordonanþei Guvernului                                accizelor ºi al altor impozite indirecte ..............................            6Ð7
    nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a                        160.    Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea
    Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al                             Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 14/1999 pentru
    altor impozite indirecte .......................................................        4        modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
157.  Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea                             nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite
                                                           indirecte ...............................................................................    7
    Ordonanþei Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea
    Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind                           ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL
    regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte.................               4
                                                      Hotãrârea nr. 13 din 11 mai 2000 .....................................                  7Ð8
                         «                             Hotãrârea nr. 14 din 11 mai 2000 .....................................                   8
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 215/16.V.2000

                   LEGI       ªI    DECRETE
                        PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                               SENATUL

                          LEGE
               pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 31/1999
             privind aprobarea primei de export la grâu ºi porumb boabe

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

  Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 31      Ñ Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
din 29 ianuarie 1999 privind aprobarea primei de export la     ”Art. 6. Ñ În termen de 20 de zile de la data intrãrii în
grâu ºi porumb boabe, emisã în temeiul art. 1 pct. 6 lit. b)   vigoare a prezentei ordonanþe Guvernul, la propunerea
din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al       Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei ºi a Ministerului
României, Partea I, nr. 44 din 30 ianuarie 1999, cu       Finanþelor, va aproba norme metodologice privind modul de
urmãtoarea modificare:                      acordare a primei de export.Ò
     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 14 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                     PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                           ION DIACONESCU

    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                        p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                         DORU IOAN TÃRÃCILÃ

    Bucureºti, 9 mai 2000.
    Nr. 79.
                        PREªEDINTELE ROMÂNIEI


                        DECRET
                 privind promulgarea Legii pentru aprobarea
               Ordonanþei Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea
                 primei de export la grâu ºi porumb boabe
              În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
            României,

              Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
              Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
            Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu ºi porumb
            boabe ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU

              Bucureºti, 6 mai 2000.
              Nr. 155.

                               «
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 215/16.V.2000                    3

                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR                                                  SENATUL


                        LEGE
            privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 58/1999
  pentru aderarea României la Convenþia privind facilitarea traficului maritim internaþional (FAL),
   adoptatã la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinþa internaþionalã privind facilitarea voiajului
  ºi transportului maritim, modificatã ºi completatã prin amendamentele din 1984, 1986, 1989,
                      1991, 1993 ºi 1994

     Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 58        ºi completatã prin amendamentele din 1984, 1986, 1989,
din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenþia         1991, 1993 ºi 1994, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 1
privind facilitarea traficului maritim internaþional (FAL), adop-    din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a
tatã la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinþa internaþionalã      emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
privind facilitarea voiajului ºi transportului maritim, modificatã    României, Partea I, nr. 413 din 30 august 1999.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 14 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                          PREªEDINTELE SENATULUI
                          MIRCEA IONESCU-QUINTUS

     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
                      p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                           MIRON TUDOR MITREA

    Bucureºti, 9 mai 2000.
    Nr. 80.

                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                       DECRET
      pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 58/1999
  pentru aderarea României la Convenþia privind facilitarea traficului maritim internaþional (FAL),
   adoptatã la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinþa internaþionalã privind facilitarea voiajului
  ºi transportului maritim, modificatã ºi completatã prin amendamentele din 1984, 1986, 1989,
                      1991, 1993 ºi 1994
    În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,

    Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
  Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea         transportului maritim, modificatã ºi completatã prin amen-
Ordonanþei Guvernului nr. 58/1999 pentru aderarea            damentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 ºi 1994, ºi
României la Convenþia privind facilitarea traficului maritim
internaþional (FAL), adoptatã la Londra la 9 aprilie 1965        se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
de Conferinþa internaþionalã privind facilitarea voiajului ºi      Partea I.
                           PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                           EMIL CONSTANTINESCU

    Bucureºti, 6 mai 2000.
    Nr. 156.

                                   «
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 215/16.V.2000

                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                SENATUL

                         LEGE
              privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 1/1999
          pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997
              privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului        temeiul art. 1 pct. 2 lit. a) din Legea nr. 259/1998 pri-
nr. 1 din 12 ianuarie 1999 pentru modificarea           vind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publi-
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind      catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din
regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, emisã în    14 ianuarie 1999.
    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                         PREªEDINTELE SENATULUI
                        MIRCEA IONESCU-QUINTUS

     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
                     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                         MIRON TUDOR MITREA


    Bucureºti, 9 mai 2000.
    Nr. 81.
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                          DECRET
                      pentru promulgarea Legii
               privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 1/1999
              pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
              nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite
                          indirecte
              În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
            României,

               Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
               Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei
            Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a
            Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte
            ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU


               Bucureºti, 6 mai 2000.
               Nr. 157.


                               «
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 215/16.V.2000                   5

                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                SENATUL


                        LEGE
         pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 10/1999
   privind prorogarea termenului prevãzut la art. II alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 1/1999
  pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor
                  ºi al altor impozite indirecte

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

  Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a       urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accize-
Guvernului nr. 10 din 23 februarie 1999 privind proroga-     lor ºi al altor impozite indirecte, publicatã în Monitorul
rea termenului prevãzut la art. II alin. 1 din Ordonanþa     Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie
Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanþei de      1999.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                         PREªEDINTELE SENATULUI
                        MIRCEA IONESCU-QUINTUS

     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
                     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                         MIRON TUDOR MITREA

    Bucureºti, 9 mai 2000.
    Nr. 82.


                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                         DECRET
                     privind promulgarea Legii
              pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
             nr. 10/1999 privind prorogarea termenului prevãzut la art. II
            alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea
                Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997
               privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte
              În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
            României,

               Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
               Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonanþei de
            urgenþã a Guvernului nr. 10/1999 privind prorogarea termenului prevãzut la
            art. II alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea
            Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi
            al altor impozite indirecte ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al
            României, Partea I.
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                         EMIL CONSTANTINESCU

               Bucureºti, 6 mai 2000.
               Nr. 158.
                               «
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 215/16.V.2000

                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                   SENATUL

                          LEGE
    pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea Memorandumului
    de înþelegere pentru facilitarea transportului rutier internaþional de mãrfuri în regiunea SECI,
                   semnat la Atena la 28 aprilie 1999
     Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 86       1999, emisã în temeiul art. 1 lit. H pct. 12 din Legea
din 30 august 1999 privind ratificarea Memorandumului de        nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordo-
înþelegere pentru facilitarea transportului rutier internaþional    nanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
de mãrfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie       nr. 428 din 31 august 1999.
    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 14 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                         p. PREªEDINTELE SENATULUI,
                         CONSTANTIN DAN VASILIU
     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
                     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                          MIRON TUDOR MITREA
     Bucureºti, 9 mai 2000.
     Nr. 83.

                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                        DECRET
       privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 86/1999
     privind ratificarea Memorandumului de înþelegere pentru facilitarea transportului rutier
        internaþional de mãrfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999
     În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
     Preºedintele României   d e c r e t e a z ã :
 Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea          lui rutier internaþional de mãrfuri în regiunea SECI, semnat
Ordonanþei Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea         la Atena la 28 aprilie 1999, ºi se dispune publicarea în
Memorandumului de înþelegere pentru facilitarea transportu-      Monitorul Oficial al României, Partea I.
                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                          EMIL CONSTANTINESCU
     Bucureºti, 6 mai 2000.
     Nr. 159.
                                  «

                         PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                   SENATUL

                          LEGE
           privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 14/1999
           pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997
              privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte

     Parlamentul României adoptã prezenta lege.
 Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a          regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, publicatã în
Guvernului nr. 14 din 1 martie 1999 pentru modificarea         Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 2 martie
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind         1999.
    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
                          PREªEDINTELE SENATULUI
                        MIRCEA IONESCU-QUINTUS
     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
                     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
                          MIRON TUDOR MITREA
     Bucureºti, 9 mai 2000.
     Nr. 84.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 215/16.V.2000                     7

                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                         DECRET
              pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
              de urgenþã a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea
                Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997
               privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte

              În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
            României,

               Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
               Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei de
            urgenþã a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã
            a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indi-
            recte ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                          EMIL CONSTANTINESCU

               Bucureºti, 6 mai 2000.
               Nr. 160.
 ACTE       ALE      BIROULUI             ELECTORAL               CENTRAL
   BIROUL ELECTORAL CENTRAL

                        H O T Ã R Â R E A Nr. 13
                            din 11 mai 2000

    În temeiul art. 30 alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
    ca urmare a sesizãrii nr. 33.649 din 11 mai 2000 a Ministerului Justiþiei Ñ Direcþia Generalã a Penitenciarelor,

    Biroul Electoral Central h o t ã r ã º t e :

  1. Potrivit art. 34 alin. (1) din Constituþia României,    cuprinse în listele electorale ale diviziunilor administrativ-teri-
cetãþenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani împliniþi     toriale în care se aflã locul de deþinere. Astfel, în
pânã în ziua alegerilor inclusiv.                 dispoziþiile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 70/1991, republi-
  Prin excepþie, conform alin. (2) din acelaºi articol nu au   catã, se aratã cã ”Évotarea se va face pe baza unei liste
drept de vot debilii sau alienaþii mintal, puºi sub interdicþie,  nominale întocmite pe baza listelor electorale, semnatã de
ºi nici persoanele condamnate prin hotãrâre judecãtoreascã     preºedintele biroului electoral al secþiei de votareÒ.
definitivã la pierderea drepturilor electorale.            Categoria de deþinuþi menþionatã va vota într-o urnã
  Din coroborarea acestor dispoziþii constituþionale cu dis-   special instalatã la locul de deþinere, în faþa membrilor
poziþiile art. 3 alin. (1) ºi ale art. 102 din Legea        desemnaþi sã se deplaseze de cãtre preºedintele biroului
nr. 70/1991, republicatã, rezultã cã au dreptul de a alege
                                  electoral al circumscripþiei în a cãrei razã teritorialã se aflã
ºi persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani ºi sunt
                                  locul de deþinere, aºa cum rezultã din dispoziþiile art. 102
deþinute în baza unui mandat de arestare preventivã ori
faþã de care nu s-a pronunþat o hotãrâre judecãtoreascã      alin. (2) ºi ale art. 69 alin. (1) din Legea nr. 70/1991, repu-
definitivã sau care se aflã în executarea unei sancþiuni      blicatã.
contravenþionale privative de libertate, precum ºi cele faþã      Activitatea electoralã se va desfãºura în fiecare unitate
de care s-a dispus mãsura educativã a internãrii într-un      din subordinea Direcþiei Generale a Penitenciarelor la care
centru de reeducare.                        va fi adus materialul necesar în vederea votãrii.
  2. Din coroborarea dispoziþiilor art. 102 alin. (2) din      3. În ceea ce priveºte deþinuþii care nu posedã actul de
Legea nr. 70/1991, republicatã, cu dispoziþiile art. 69      identitate sau acesta are termenul de valabilitate expirat,
alin. (2) din aceeaºi lege, la care se face trimitere, rezultã   atestarea lor se va face pe baza datelor existente în dosa-
cã persoanele arestate, cu drept de vot, trebuie sã fie      rele de penitenciar.
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 215/16.V.2000

  Conform art. 30 alin. (4) ºi (5) din Legea nr. 70/1991,           publicã ºi va fi publicatã în Monitorul Oficial al României,
republicatã, prezenta hotãrâre va fi adusã la cunoºtinþã            Partea I.
              Preºedinte,
             Magdalena Dumitru                                Membri:
                                                  Maria Anghelescu
                                                   Sanda Huiduc
                                                    Mihai Nucã
                                                   Iuliana Popescu
                                                    Dorica Toacã
                                                  Vasilica Verenca
  BIROUL ELECTORAL CENTRAL

                            H O T Ã R Â R E A Nr. 14
                                 din 11 mai 2000

     În temeiul art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 70/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
     þinând seama de Ordinul ºefului Statului Major General nr. 46 din 5 mai 2000 ºi de sesizãrile din teritoriu,

     Biroul Electoral Central     h o t ã r ã º t e :

  Conform dispoziþiilor art. 11 alin. (3) din Legea             respective ºi numai dacã numãrul acestora este sub 50 de
nr. 70/1991, republicatã, militarii în termen pot vota:            alegãtori voteazã la secþiile de votare organizate pentru
  Ñ în localitatea de domiciliu, în limitele regulamentelor         cetãþenii civili cu drept de vot în a cãror razã teritorialã se
militare (de exemplu, cei aflaþi în permisie);                 aflã unitatea militarã.
  Ñ în secþiile de votare de pe lângã unitãþile militare,
dacã au cel puþin 50 de alegãtori. Din interpretarea acestor            Conform art. 30 alin. (4) ºi (5) din Legea nr. 70/1991,
dispoziþii legale rezultã cã militarii în termen aflaþi în           republicatã, prezenta hotãrâre va fi adusã la cunoºtinþã
unitãþile militare, dacã au cel puþin 50 de alegãtori, voteazã         publicã ºi va fi publicatã în Monitorul Oficial al României,
la secþiile de votare organizate pe lângã unitãþile militare          Partea I.
              Preºedinte,
             Magdalena Dumitru                                Membri:
                                                  Maria Anghelescu
                                                   Sanda Huiduc
                                                    Mihai Nucã
                                                   Iuliana Popescu
                                                    Dorica Toacã
                                                  Vasilica Verenca
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215/16.V.2000 conþine 8 pagini.              Preþul 2.360 lei   ISSN 1453Ñ4495

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:6/20/2012
language:
pages:8