Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

356 by monitorul-oficial

VIEWS: 16 PAGES: 16

									                                        PARTEA     I
Anul IX Ñ Nr. 356                  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                            Luni, 15 decembrie 1997


                                        SUMAR
Nr.                                      Pagina  Nr.                                          Pagina
           ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI                       789.    Ñ Hotãrâre privind modificarea ºi completarea
          ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                            Regulamentului general de urbanism, aprobat prin
 78.  Ñ Ordonanþã de urgenþã pentru completarea ar-                        Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996 .......................           15
    ticolului 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea                791.    Ñ Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea ane-
    de indemnizaþii membrilor Academiei Române .....              1        xei la Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996 .........            15Ð16
785.  Ñ Hotãrâre privind înfiinþarea Companiei Naþionale                838.    Ñ Hotãrâre privind acordarea unor subvenþii de
    a Uraniului Ñ S.A. ..................................................   2Ð8        la bugetul de stat pentru bugetul Fondului de risc
786.  Ñ Hotãrâre privind înfiinþarea Societãþii Naþionale                     ºi accident pentru protecþia specialã a persoanelor
    a Apelor Minerale Ñ S.A. ......................................     8Ð15        cu handicap .............................................................   16

                ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI
               ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                                    GUVERNUL ROMÂNIEI

                     ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
                  pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 2/1992
               privind acordarea de indemnizaþii membrilor Academiei Române
     În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
  Articol unic. Ñ Articolul 1 din Legea nr. 2/1992 privind din 20 ianuarie 1992, se completeazã cu litera c), cu
                              urmãtorul cuprins:
acordarea de indemnizaþii membrilor Academiei Române,
                                ”c) membri de onoare, români, din România, Republica
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 Moldova ºi Ucraina, 60%.Ò
                                        PRIM-MINISTRU
                                      VICTOR CIORBEA
                                                           Contrasemneazã:
                                                      Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
                                                         Bujor Bogdan Teodoriu
                                                      Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                                           Mircea Ciumara
                                                      Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                                          Alexandru Athanasiu
     Bucureºti, 2 decembrie 1997.
     Nr. 78.
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
              privind înfiinþarea Companiei Naþionale a Uraniului Ñ S.A.

    Guvernul României h o t ã r ã º t e :
   Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Compania Naþionalã a Uraniului Ñ     Art. 5. Ñ Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A.
S.A., societate comercialã pe acþiuni, persoanã juridicã      preia toate drepturile ºi este þinutã de toate obligaþiile
românã, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul    Regiei Autonome pentru Metale Rare.
Bucureºti, str. Dionisie Lupu nr. 68, sectorul 1, prin reorga-     Art. 6. Ñ Subunitãþile nominalizate în anexa nr. 2 nu
nizarea Regiei Autonome pentru Metale Rare, care se des-      au personalitate juridicã ºi vor efectua operaþiuni contabile
fiinþeazã.                             pânã la nivelul balanþei de verificare, în condiþiile Legii con-
   Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. se organizeazã     tabilitãþii nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare.
                                    Art. 7. Ñ Drepturile ºi obligaþiile acþionarilor la
ºi funcþioneazã pe bazã de gestiune economicã ºi autono-
                                  Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. sunt reprezentate
mie financiarã, în conformitate cu dispoziþiile legale în
                                  de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
vigoare ºi cu statutul prevãzut în anexa nr. 1.
                                    Art. 8. Ñ Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. este
   Art. 2. Ñ Capitalul social iniþial al Companiei Naþionale
                                  condusã de adunarea generalã a acþionarilor ºi de consiliul
a Uraniului Ñ S.A. este de 179,9 miliarde lei ºi se consti-    de administraþie format din 7 membri.
tuie prin preluarea activului ºi pasivului Regiei Autonome       Reprezentanþii statului în adunarea generalã a acþionari-
pentru Metale Rare, evidenþiate în bilanþul contabil pe      lor se numesc prin ordin al ministrului industriei ºi comer-
semestrul I 1997, actualizat potrivit reglementãrilor legale,   þului.
în valoare de 191,4 miliarde lei, din care se scade valoa-       Atribuþiile adunãrii generale a acþionarilor ºi ale consiliu-
rea rãmasã, actualizatã, a activului Minei Bãiþa în valoare    lui de administraþie sunt prevãzute în statut.
de 11,5 miliarde lei.                         Art. 9. Ñ Pânã la desemnarea managerului, în condiþiile
   Bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome pentru    legii, dar nu mai mult de 6 luni, conducerea executivã a
Metale Rare, cu excepþia celor de la Mina Bãiþa, se atribuie, în  companiei este asiguratã de un director general, numit prin
condiþiile legii, Companiei Naþionale a Uraniului Ñ S.A.,     ordin al ministrului industriei ºi comerþului.
urmând regimul juridic prevãzut de art. 135 alin. (3), (4) ºi     Art. 10. Ñ Personalul Regiei Autonome pentru Metale Rare
(5) din Constituþia României.                   va fi preluat de cãtre Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A.
   Art. 3. Ñ Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. are      ºi se considerã transferat.
                                    Art. 11. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
subunitãþi cu statut de sucursale, prevãzute în anexa nr. 2.
                                  prezenta hotãrâre.
   Art. 4. Ñ Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. are
                                    Art. 12. Ñ Predarea-preluarea patrimoniului Regiei
ca obiect principal de activitate cercetarea geologicã ºi
                                  Autonome pentru Metale Rare de cãtre Compania
exploatarea zãcãmintelor de uraniu, prepararea minereului
                                  Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. se face pe bazã de protocol
ºi rafinarea concentratelor, transportul ºi comercializarea    încheiat în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
acestora, putând beneficia de subvenþii ºi cheltuieli de      vigoare a prezentei hotãrâri.
capital potrivit legii.                        Art. 13. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotã-
   Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. desfãºoarã       râri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.289/1990 privind
complementar ºi alte activitãþi, în condiþii de securitate ºi   înfiinþarea Regiei Autonome pentru Metale Rare, publicatã
de protecþie a mediului, pentru susþinerea activitãþii de     în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 bis din
bazã, conform statutului.                     17 decembrie 1990, cu modificãrile ulterioare.

                             PRIM-MINISTRU
                            VICTOR CIORBEA

                                            Contrasemneazã:
                                    Ministru de stat, ministrul industriei ºi comerþului,
                                          Cãlin Popescu-Tãriceanu
                                       Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                            Mircea Ciumara
    Bucureºti, 2 decembrie 1997.
    Nr. 785.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997                      3
                                                                ANEXA Nr. 1


                               STATUTUL
                        Companiei Naþionale a Uraniului Ñ S.A.

           CAPITOLUL I                     2. activitãþi de comerþ intern ºi extern pentru aprovizio-
     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata          narea ºi pentru valorificarea produselor obþinute din activi-
                                   tatea proprie;
             ARTICOLUL 1                   3. activitãþi de proiectare, de construcþii-montaj, de
                                   metalurgie, confecþionarea ºi repararea pieselor de schimb,
        Denumirea societãþii comerciale            transport, informaticã, protecþia mediului, reciclarea materia-
  Denumirea societãþii comerciale este Compania           lelor, calificarea personalului propriu ºi orice alte activitãþi
Naþionalã a Uraniului Ñ S.A.                     ºi servicii necesare realizãrii obiectului principal de
                                   activitate.
  În toate actele, facturile, anunþurile, publicaþiile ori în alte
acte emanând de la companie, denumirea acesteia va fi                    CAPITOLUL III
precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate pe acþiuniÒ                Capitalul social, acþiunile
sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social ºi de numãrul de
înmatriculare în Registrul comerþului.                             ARTICOLUL 7
             ARTICOLUL 2                             Capitalul social
       Forma juridicã a societãþii comerciale            Capitalul social iniþial al Companiei Naþionale a Uraniului Ñ
  Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. este persoanã        S.A. se constituie prin preluarea activului ºi pasivului Regiei
juridicã românã, cu capital integral de stat, având forma       Autonome pentru Metale Rare care se reorganizeazã,
juridicã de societate pe acþiuni ºi îºi desfãºoarã activitatea    evaluat la 179.885.000 mii lei în baza bilanþului contabil la
                                   data de 30 iunie 1997, împãrþit în 1.798.850 acþiuni
în conformitate cu legile române ºi cu prezentul statut.
                                   nominale în valoare nominalã de 100.000 lei fiecare.
             ARTICOLUL 3                   Capitalul social iniþial este în întregime subscris de sta-
                                   tul român, în calitate de acþionar unic, ºi vãrsat integral la
          Sediul societãþii comerciale
                                   data constituirii societãþii comerciale.
  Sediul societãþii comerciale este în România, municipiul        Pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statului
Bucureºti, str. Dionisie Lupu nr. 68, sectorul 1. Sediul       cãtre þerte persoane fizice sau juridice, române sau strã-
societãþii comerciale poate fi schimbat în altã localitate din    ine, în condiþiile legii, drepturile ºi obligaþiile aferente acþiu-
România, pe baza hotãrârii adoptate de adunarea generalã       nilor aflate în proprietatea statului, ale societãþii comerciale,
a acþionarilor, potrivit legii.                    sunt exercitate de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
  La data înfiinþãrii, sucursalele societãþii comerciale sunt                ARTICOLUL 8
prevãzute în anexa nr. 2.
                                         Reducerea sau majorarea capitalului social
  Societatea comercialã va putea înfiinþa subunitãþi fãrã
personalitate juridicã, cu aprobarea adunãrii generale a         Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
acþionarilor.                             hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
                                   condiþiile ºi cu respectarea procedurilor prevãzute de lege.
             ARTICOLUL 4
               Durata                              ARTICOLUL 9
                                                 Acþiunile
  Durata Companiei Naþionale a Uraniului Ñ S.A. este
nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în Registrul      Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
comerþului.                              cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
                                     Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
            CAPITOLUL II                  registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consi-
        Scopul ºi obiectul de activitate            liului de administraþie, care se pãstreazã la sediul acesteia.
                                     Persoanele fizice sau juridice române ºi strãine vor
             ARTICOLUL 5                 putea deþine acþiuni la Compania Naþionalã a Uraniului Ñ
                                   S.A., fãrã a fi afectatã poziþia statului de acþionar majoritar.
               Scopul
                                                ARTICOLUL 10
  Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. are ca scop
aplicarea strategiei naþionale stabilite pentru extracþia, pre-                 Obligaþiuni
lucrarea ºi comercializarea minereului de uraniu, prin efec-       Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. este autorizatã
tuarea, cu respectarea legislaþiei române, de acte de         sã emitã obligaþiuni în condiþiile legii.
comerþ, corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat
prin prezentul statut.                                     ARTICOLUL 11
                                         Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni
             ARTICOLUL 6
           Obiectul de activitate               Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
                                   legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea
  Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. are ca obiect        generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi
de activitate:                            în organele de conducere, dreptul de a participa la
  1. efectuarea de activitãþi miniere (prospecþiune, explo-     distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut
rare, dezvoltare, exploatare ºi preparare) în perimetrele în     ºi dispoziþiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în
care a obþinut licenþa;                        statut.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997

   Deþinerea acþiunii certificã adeziunea de drept la statut.  competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor ban-
   Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiu-  care curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor, inclu-
nile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.     siv prin gajarea acþiunilor, potrivit legii;
   Când o acþiune nominativã devine proprietatea mai mul-      k) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea sau la desfiinþarea
tor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condi-    de subunitãþi, fuziunea, divizarea, participarea la constitui-
þiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic       rea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte per-
pentru exercitarea drepturilor rezultând din acþiuni.       soane juridice sau fizice;
   Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capita-    l) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-
lul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii  vind stadiul ºi perspectivele referitoare la profit ºi dividende,
acþiunilor pe care le deþin.                    poziþia pe piaþa internã ºi internaþionalã, nivelul tehnic, cali-
   Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de    tatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor.       m) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor ºi a
                                  modului de recuperare a prejudiciilor produse societãþii
            ARTICOLUL 12                comerciale de aceºtia;
           Cesiunea acþiunilor               n) hotãrãºte cu privire la gajarea sau la închirierea unor
                                  sedii proprii;
  Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comer-    o) aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare a
cialã, care nu recunoaºte decât un singur proprietar pentru    consiliului de administraþie.
fiecare acþiune.                            Pentru atribuþiile menþionate la lit. f), g), h), i), j), l), m)
  Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari   ºi n), adunarea generalã a acþionarilor nu va putea lua
sau terþi se efectueazã în condiþiile ºi cu procedura prevã-    hotãrâri decât în urma obþinerii, de cãtre fiecare reprezentant,
zute de lege.                           a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
                                    Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se întru-
            ARTICOLUL 13                neºte pentru a hotãrî urmãtoarele:
           Pierderea acþiunilor               1. schimbarea formei juridice a societãþii comerciale;
                                    2. mutarea sediului societãþii comerciale;
  În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã     3. schimbarea obiectului de activitate al societãþii comer-
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul     ciale;
prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie.        4. majorarea sau reducerea capitalului social al societãþii
Acþiunile pierdute se anuleazã. Anularea lor se va publica     comerciale;
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dupã         5. fuziunea cu alte societãþi sau divizarea societãþii
6 luni, acþionarul va putea obþine un duplicat al acþiunilor    comerciale;
pierdute.                               6. dizolvarea anticipatã a societãþii comerciale;
           CAPITOLUL IV                   7. emisiunea de obligaþiuni;
                                    8. orice altã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea
       Adunarea generalã a acþionarilor           adunãrii generale extraordinare a acþionarilor.
                                    Pentru atribuþiile adunãrii generale extraordinare a acþio-
            ARTICOLUL 14                narilor, fiecare reprezentant trebuie sã obþinã un mandat
              Atribuþii               prealabil de la organul care l-a numit.
  Adunarea generalã a acþionarilor Companiei Naþionale a                ARTICOLUL 15
Uraniului Ñ S.A. este organul de conducere al societãþii           Convocarea adunãrii generale a acþionarilor
comerciale care decide asupra activitãþii acesteia ºi asupra
politicii ei economice.                        Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
  Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoa-     preºedintele consiliului de administraþie.
rele atribuþii principale:                       Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
  a) aprobã propunerile privind strategia de dezvoltare,     puþin o datã pe an, la cel mult douã luni de la încheierea
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-finan-    exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi
ciarã a societãþii;                        a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
  b) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale   stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a    ºi cheltuieli pe anul în curs.
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;             Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
  c) alege trei cenzori ºi trei cenzori supleanþi, conform    României, Partea a IV-a, ºi într-unul din ziarele de largã
prevederilor legale;                        circulaþie.
  d) alege consiliul de administraþie, îl descarcã de ges-      Convocarea va cuprinde locul ºi data adunãrii generale
tiune ºi îl revocã. Pânã la finalizarea procesului de privati-   a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea
zare, reprezentanþii statului în consiliul de administraþie se   explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul dez-
numesc prin ordin al ministrului industriei ºi comerþului;     baterilor acesteia.
  e) stabileºte nivelul indemnizaþiilor lunare ale membrilor     Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modifi-
consiliului de administraþie, precum ºi ale cenzorilor;      carea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
                                  integral al propunerilor.
  f) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe exerciþiul
                                    Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
financiar urmãtor;
                                  societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
  g) aprobã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi
dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi al              ARTICOLUL 16
cenzorilor;                                 Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
  h) aprobã repartizarea profitului, conform legii;
  i) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor aferente     În ziua ºi la ora menþionate în convocare, ºedinþa adu-
acþiunilor gestionate, pentru restructurare ºi dezvoltare;     nãrii generale se va deschide de cãtre preºedintele consi-
  j) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi     liului de administraþie sau, în lipsa acestuia, de cãtre cel
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileºte    care îi þine locul.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997                    5

  Adunarea generalã a acþionarilor va alege, dintre acþio-       Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de
narii prezenþi, un secretar care va verifica lista de prezenþã    adunarea generalã a acþionarilor.
a acþionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã      Consiliul de administraþie se întruneºte lunar la sediul
fiecare ºi îndeplinirea tuturor formalitãþilor cerute de lege ºi   societãþii comerciale sau ori de câte ori este necesar, la
de statut pentru þinerea ºedinþei.                  convocarea preºedintelui sau a unei treimi din numãrul
  Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor va fi     membrilor sãi.
semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretar.        Consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte, iar
  Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va     în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului
scrie într-un registru sigilat ºi parafat.              preºedintelui. Preºedintele numeºte un secretar fie dintre
  La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la       membrii consiliului de administraþie, fie din afara acestuia.
convocare, precum ºi listele de prezenþã a acþionarilor.         Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
  La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-     cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de
rale a acþionarilor, în care se dezbat problemele referitoare     administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a
la raporturile de muncã cu personalul societãþii, pot fi invi-    membrilor prezenþi.
taþi reprezentanþii sindicatelor ºi/sau reprezentanþii salariaþilor    Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
care nu sunt membri de sindicat.
                                   ordinii de zi stabilite ºi comunicate de preºedinte cu cel
            ARTICOLUL 17                 puþin 7 zile înainte de data þinerii ºedinþei.
    Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã         Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al ºedin-
             a acþionarilor                þei, care se scrie într-un registru sigilat ºi parafat de preºe-
                                   dintele consiliului de administraþie.
  Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau prin vot      Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului
deschis.                               de administraþie ºi de secretar.
  Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor        Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de admi-
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revoca-     nistraþie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã
rea lor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunde-     de cãtre preºedinte.
rea administratorilor.                          Consiliul de administraþie poate delega, prin regulamen-
  La propunerea persoanei care prezideazã adunarea         tul sãu de organizare ºi funcþionare, o parte dintre atribuþi-
generalã a acþionarilor sau a unui grup de acþionari pre-       ile sale comitetului de direcþie ºi poate recurge, de
zenþi sau reprezentaþi, ce deþin cel puþin o pãtrime din       asemenea, la experþi, pentru soluþionarea anumitor pro-
capitalul social, se va putea decide ca votul sã fie secret.     bleme.
  Pentru a fi opozabile terþilor, hotãrârile adunãrii generale     Deciziile comitetului de direcþie se iau cu majoritatea
a acþionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul     absolutã a voturilor membrilor sãi.
Registrului comerþului, pentru a fi menþionate în extras, în       În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezen-
registru ºi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea    tatã de cãtre manager, pe baza ºi în limitele împuterniciri-
a IV-a.
                                   lor date de consiliul de administraþie, care semneazã actele
  Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea
la îndeplinire a formalitãþilor de mai sus.              ce o angajeazã faþã de aceºtia.
  Hotãrârile luate de adunãrile generale ale acþionarilor în      Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
limitele legii ºi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar ºi  punã la dispoziþia acþionarilor ºi a cenzorilor, la cererea
pentru acþionarii care nu au luat parte la adunarea gene-       acestora, toate documentele societãþii comerciale.
ralã a acþionarilor sau au votat împotrivã.                Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
  Acþionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de      sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã, pentru
adunãrile generale ale acþionarilor, cu privire la schimbarea     prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la preve-
obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimba-     derile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greºeli
rea formei juridice a societãþii comerciale, au dreptul de a     în administrarea societãþii comerciale.
se retrage din societatea comercialã ºi de a obþine contra-        În astfel de situaþii ei vor putea fi revocaþi prin hotãrâ-
valoarea acþiunilor pe care le posedã, conform prevederilor      rea adunãrii generale a acþionarilor.
legale.                                  Membrii consiliului de administraþie vor depune o garan-
                                   þie, conform prevederilor legale.
            CAPITOLUL V                    Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
         Consiliul de administraþie             de administraþie persoanele prevãzute de Legea
                                   nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare.
             ARTICOLUL 18                   Nu pot fi directori ai societãþii comerciale ºi ai subuni-
             Organizare                 tãþilor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit
                                   Legii nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare.
  Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. este adminis-          Administratorii sunt reeligibili pentru încã un mandat.
tratã de un consiliu de administraþie, compus din ºapte
membri.                                            ARTICOLUL 19
  Membrii consiliului de administraþie sunt numiþi pentru o           Atribuþiile consiliului de administraþie
perioadã de 4 ani.
  Conducerea executivã a societãþii comerciale este asigu-       Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
ratã de un director general.                     atribuþii:
  Administratorii pot avea calitatea de acþionari.           a) aprobã regulamentul sãu de organizare ºi funcþionare;
  În situaþia în care se creeazã un loc vacant în consiliul       b) negociazã ºi încheie contractul de management cu
de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor va alege      managerul sau cu echipa managerialã, desemnaþi câºtigã-
un nou administrator, în vederea ocupãrii locului vacant.       tori ai concursului de selecþie;
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a         c) numeºte ºi revocã pe directorii executivi ai societãþii
ocupa locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas        comerciale, atunci când aceºtia nu fac parte din echipa
pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.           managerialã;
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997

  d) aprobã nivelul garanþiilor ºi modul de constituire a        b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-
acestora pentru directorul general, directorii executivi ai     tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen-
societãþii comerciale, pentru directorii subunitãþilor acesteia   tate de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii
ºi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;         comerciale, bilanþului contabil ºi contului de profit ºi pier-
  e) aprobã constituirea comitetului de direcþie, îi desem-    deri, prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport
neazã pe membrii acestuia ºi propune adunãrii generale a       scris;
acþionarilor remuneraþia acestora;
                                     c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã opera-
  f) încheie acte juridice prin care sã dobândeascã, sã
înstrãineze, sã închirieze, sã schimbe sau sã constituie în     þiunile de lichidare;
garanþie bunuri aflate în patrimoniul societãþii comerciale, cu      d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor de
aprobarea adunãrii generale a acþionarilor, atunci când       vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau
legea impune aceastã condiþie;                    de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al
  g) aprobã delegarea de competenþã pentru directorul       societãþii comerciale.
general, directorii executivi ºi pentru persoanele din condu-       Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:
cerea subunitãþilor societãþii comerciale, în vederea execu-       1. sã facã, în fiecare lunã ºi inopinat, inspecþii ale casei
tãrii operaþiunilor societãþii comerciale;              ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt
  h) aprobã încheierea oricãror contracte pentru care nu      proprietate a societãþii comerciale ori au fost primite în gaj,
a delegat competenþa directorilor executivi ai societãþii      cauþiune sau depozit;
comerciale;                                2. sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraor-
  i) aprobã contractul colectiv de muncã;             dinare ale acþionarilor, urmãrind inserarea în ordinea de zi
  j) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în ter-
                                   a propunerilor pe care le vor considera necesare;
men de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul    3. sã constate depunerea garanþiei de cãtre administratori;
contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,        4. sã vegheze ca dispoziþiile legii, ale contractului de
precum ºi proiectul de program de activitate ºi proiectul de     societate sau ale statutului sã fie îndeplinite de administra-
buget de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe     tori ºi de lichidatori.
anul în curs;                               Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi
  k) convoacã adunarea generalã extraordinarã a acþiona-      iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimi-
rilor ori de câte ori este necesar;                 tatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii gene-
  l) rezolvã orice alte probleme cu care a fost însãrcinat     rale a acþionarilor.
de adunarea generalã a acþionarilor.                   Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
            CAPITOLUL VI                 acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de cãtre
                                   consiliul de administraþie, în cazul în care capitalul social
           Comitetul de direcþie
                                   s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi
             ARTICOLUL 20
                                   (cu excepþia primilor 2 ani de la constituirea societãþii) sau
                                   ori de câte ori considerã necesar pentru alte situaþii privind
  Consiliul de administraþie poate delega o parte din atri-     încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
buþiile sale unui comitet de direcþie.
                                     Atribuþiile cenzorilor, precum ºi drepturile ºi obligaþiile
  Deciziile comitetului de direcþie se iau cu majoritatea
absolutã a voturilor membrilor sãi.                 acestora se completeazã cu dispoziþiile legale în acest
                                   domeniu.
           CAPITOLUL VII                    Cenzorii ºi cenzorii supleanþi se numesc pe o perioadã
        Gestiunea societãþii comerciale            de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi; numãrul cenzorilor tre-
                                   buie sã fie impar.
             ARTICOLUL 21                   Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
              Cenzorii                 care intrã sub incidenþa prevederilor Legii nr. 31/1990, cu
                                   modificãrile ulterioare.
  Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþio-       Cenzorii sunt obligaþi sã depunã, înainte de începerea
nari ºi de trei cenzori, aleºi de cãtre adunarea generalã a     mandatului lor, o garanþie egalã cu o treime din garanþia
acþionarilor. Cel puþin unul dintre cenzori trebuie sã fie
                                   prevãzutã pentru membrii consiliului de administraþie.
expert contabil.
  În perioada în care statul deþine mai mult de 20% din         În caz de deces, împiedicare fizicã sau legalã, încetare
capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de      sau renunþare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai
cãtre Ministerul Finanþelor.                     în vârstã îl înlocuieºte.
  Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,          Dacã, în acest mod, numãrul cenzorilor nu se poate
acelaºi numãr de cenzori supleanþi care îi vor înlocui, în      completa, cenzorii rãmaºi numesc altã persoanã în locul
condiþiile legii, pe cenzorii titulari.               devenit vacant, pânã la prima întrunire a adunãrii generale
  Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li     a acþionarilor.
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea        În cazul în care nu mai rãmâne în funcþie nici un cen-
societãþii comerciale, la situaþia patrimoniului, a profitului ºi  zor, consiliul de administraþie va convoca adunarea gene-
a pierderilor.                            ralã a acþionarilor, care va proceda la numirea altor
  Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:           cenzori.
  a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea       Cenzorii vor consemna, într-un registru special, deliberã-
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, portofoliul de     rile, precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi         lor.
informeazã consiliul de administraþie asupra neregulilor         Revocarea cenzorilor se va putea face numai de cãtre
constatate;                             adunarea generalã a acþionarilor.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997                     7

            CAPITOLUL VIII                precum ºi pentru fondul cuvenit acþionarilor pentru plata
       Activitatea societãþii comerciale           dividendelor.
                                     Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi
             ARTICOLUL 22                alte fonduri, în condiþiile legii.
                                     Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de socie-
         Finanþarea activitãþii proprii           tate, în condiþiile legii, dupã aprobarea bilanþului contabil de
  Pentru îndeplinirea obiectului sãu de activitate ºi în con-    cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
formitate cu atribuþiile stabilite, societatea comercialã utili-     În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
zeazã sursele de finanþare constituite în conformitate cu      acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
legea, credite bancare ºi alte surse financiare.             Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face pro-
                                   porþional cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului
             ARTICOLUL 23                social subscris.
            Exerciþiul financiar                          ARTICOLUL 28
  Exerciþiul financiar începe la data de 1 ianuarie ºi se              Registrele societãþii comerciale
încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul
                                    Societatea comercialã þine registrele prevãzute de lege.
exerciþiu financiar începe la data constituirii societãþii comer-
ciale.                                            CAPITOLUL IX
             ARTICOLUL 24                              Asocierea
        Personalul societãþii comerciale
                                               ARTICOLUL 29
  Directorii subunitãþilor societãþii comerciale, celelalte per-   Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. poate constitui,
soane din conducerea acestora ºi personalul de execuþie       singurã sau împreunã cu alte persoane juridice sau fizice,
din aparatul societãþii comerciale sunt numiþi ºi concediaþi     noi persoane juridice, în condiþiile prevãzute de lege ºi de
de directorul general.                        prezentul statut.
  Angajarea ºi concedierea personalului din subunitãþile
                                               ARTICOLUL 30
societãþii comerciale, cu excepþia celui din conducerea
acestora, se fac de cãtre conducãtorul subunitãþii, în limita      Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A. poate încheia
delegãrii de competenþã care i-a fost acordatã.           contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice,
  Plata salariilor ºi a impozitelor aferente, a cotelor de     fãrã constituirea de noi persoane juridice, dacã asocierea
asigurãri sociale, precum ºi a altor obligaþii faþã de bugetul    este destinatã realizãrii scopului ºi obiectului sãu de activitate.
de stat se va face potrivit legii.                              ARTICOLUL 31
  Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
se stabilesc de cãtre consiliul de administraþie prin regula-      Condiþiile de participare a Companiei Naþionale a
mentul sãu de organizare ºi funcþionare ºi prin regulamen-      Uraniului Ñ S.A. la constituirea de noi persoane juridice
tul de ordine interioarã.                      sau la contractele de asociere se vor stabili prin actele
  Drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi de personal    constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
                                   aprobate de adunarea generalã a acþionarilor.
se stabilesc prin contractul colectiv de muncã sau de cãtre
consiliul de administraþie pentru personalul pe care îl                   CAPITOLUL X
numeºte acesta.                                    Modificarea formei juridice
             ARTICOLUL 25
                                               ARTICOLUL 32
         Amortizarea mijloacelor fixe
                                     Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
 Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,    formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale extraor-
modul de amortizare a mijloacelor fixe.               dinare a acþionarilor.
                                     În perioada în care statul este acþionar unic, transforma-
             ARTICOLUL 26                rea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
       Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil         numai cu aprobarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,
                                   prin împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capita-
  Societatea comercialã va þine evidenþa contabilã, în lei,     lului de stat.
ºi va întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi       Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate       legale de înregistrare ºi publicitate, cerute la înfiinþarea
de cãtre Ministerul Finanþelor.                   societãþilor comerciale.
  Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi publi-
cate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, con-                  ARTICOLUL 33
form prevederilor legale.                               Dizolvarea societãþii comerciale
             ARTICOLUL 27                  Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comer-
        Calculul ºi repartizarea profitului         ciale:
                                     a) trecerea timpului stabilit pentru durata societãþii
  Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilan-   comerciale;
þului contabil aprobat de cãtre adunarea generalã a acþio-        b) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate al
narilor. Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.    societãþii comerciale sau realizarea acestuia;
  Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului     c) declararea nulitãþii societãþii comerciale;
pe profit se va repartiza, conform hotãrârilor adunãrilor        d) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
generale ale acþionarilor ºi dispoziþiilor legale în vigoare,      e) hotãrârea tribunalului, la cererea oricãrui asociat, pen-
pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltãrii, investiþi-   tru motive temeinice, precum neînþelegerile grave dintre
ilor, modernizãrii, cercetãrii sau altor asemenea fonduri,      asociaþi, care împiedicã funcþionarea societãþii comerciale;
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997

  f) deschiderea procedurii lichidãrii judiciare;            Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimo-
  g) în cazul ºi în condiþiile prevãzute de art. 110 din       niului se fac în condiþiile legii ºi cu respectarea procedurii
Legea nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare;             prevãzute de lege.
  h) când capitalul social se micºoreazã sub minimul legal;
                                                ARTICOLUL 35
  i) când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal;
  j) alte cauze prevãzute de lege sau de statutul societãþii                    Litigii
comerciale.                                 Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
  În cazul prevãzut la lit. a), asociaþii trebuie sã fie con-     ºi persoane fizice sau juridice, române sau strãine, sunt de
sultaþi cu cel puþin un an înainte de expirarea duratei         competenþa instanþelor judecãtoreºti din România.
societãþii comerciale, cu privire la eventuala prelungire a         Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre socie-
acesteia. În lipsã, la cererea oricãruia dintre asociaþi,        tatea comercialã ºi persoanele juridice române pot fi solu-
tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea         þionate ºi prin arbitraj, potrivit legii.
consultãrii.
  Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în                CAPITOLUL XI
Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al                   Dispoziþii finale
României, Partea a IV-a.
                                                ARTICOLUL 36
              ARTICOLUL 34
          Lichidarea societãþii comerciale
                                       Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozi-
                                    þiile legale referitoare la societãþile comerciale, cu dispoziþi-
  Dizolvarea societãþii comerciale are ca efect deschiderea      ile Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, cu
procedurii lichidãrii judiciare.                    modificãrile ulterioare, ºi ale Codului comercial.


                                                          ANEXA Nr. 2

                                  LISTA
                    subunitãþilor Companiei Naþionale a Uraniului Ñ S.A.
       Nr.    Denumirea                        Sediul
       crt.    sucursalei                       sucursalei

       1.   Sucursala  Banat         Oraºul Oraviþa, str. Cloºca nr. 29, judeþul Caraº-Severin
       2.   Sucursala  Bihor         Oraºul ªtei, Str. Codrului nr. 9, judeþul Bihor
       3.   Sucursala  Suceava        Comuna Crucea, Str. Minei nr. 1, judeþul Suceava
       4.   Sucursala  Feldioara       Comuna Feldioara, Str. Dumbrãvii nr. 1, judeþul Braºov
       5.   Sucursala  Mãgurele       Municipiul Bucureºti, Str. Atomiºtilor nr. 51, sectorul 5
       6.   Sucursala  Bucureºti       Municipiul Bucureºti, bd. Carol nr. 78, sectorul 2
                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                          HOTÃRÂRE
              privind înfiinþarea Societãþii Naþionale a Apelor Minerale Ñ S.A.

    Guvernul României h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Societatea Naþionalã a Apelor       în bilanþul contabil pe semestrul I 1997, actualizat potrivit
Minerale Ñ S.A., societate comercialã pe acþiuni, persoanã       reglementãrilor legale.
juridicã românã cu capital integral de stat, cu sediul în          (2) Bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome a
municipiul Bucureºti, str. Mendeleev nr. 36Ð38, sectorul 1,       Apelor Minerale din România se atribuie, în condiþiile legii,
prin reorganizarea Regiei Autonome a Apelor Minerale din        Societãþii Naþionale a Apelor Minerale Ñ S.A., urmând
România, care se desfiinþeazã.                     regimul juridic prevãzut de art. 135 alin. (3), (4) ºi (5) din
                                    Constituþia României.
  Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A. se orga-
                                      Art. 3. Ñ Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ
nizeazã ºi funcþioneazã pe bazã de gestiune economicã ºi
                                    S.A. are în componenþã cinci sucursale, ale cãror denumiri
autonomie financiarã, în conformitate cu dispoziþiile legale      ºi sedii sunt cuprinse în anexa nr. 2.
în vigoare ºi cu statutul societãþii, prevãzut în anexa nr. 1.       Art. 4. Ñ Obiectul de activitate al Societãþii Naþionale a
  Art. 2. Ñ (1) Capitalul social iniþial al Societãþii        Apelor Minerale Ñ S.A. este prevãzut în statut. Obiectul
Naþionale a Apelor Minerale Ñ S.A. este de 2.510.303 mii        principal de activitate este exploatarea ºi valorificarea sub-
lei ºi se constituie prin preluarea activului ºi pasivului       stanþelor minerale utile din zãcãmintele încredinþate spre
Regiei Autonome a Apelor Minerale din România, evidenþiat        administrare, prin efectuare de acte de comerþ, lucrãri de
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997                     9

cercetare geologicã ºi hidrogeologicã ºi valorificare prin        (4) Pânã la desemnarea managerului, în condiþiile legii,
îmbuteliere sau în activitãþi turistice ºi balneare a produse-    dar nu mai mult de 6 luni, conducerea executivã a socie-
lor proprii, transport, depozitare, distribuþie ºi comercializare.  tãþii comerciale este asiguratã de un director general, numit
  Art. 5. Ñ Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ
                                   prin ordin al ministrului industriei ºi comerþului.
S.A. preia toate drepturile ºi este þinutã de toate obligaþiile
Regiei Autonome a Apelor Minerale din România.              Art. 9. Ñ Personalul Regiei Autonome a Apelor
  Art. 6. Ñ Sucursalele prevãzute în anexa nr. 2 nu au       Minerale din România va fi preluat de cãtre Societatea
personalitate juridicã ºi vor efectua operaþiuni contabile      Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A. ºi se considerã
pânã la nivelul balanþei de verificare, în condiþiile Legii con-   transferat.
tabilitãþii nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare.           Art. 10. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
  Art. 7. Ñ Drepturile ºi obligaþiile acþionarilor la        prezenta hotãrâre.
Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A. sunt repre-
zentate de Ministerul Industriei ºi Comerþului.              Art. 11. Ñ Predarea-preluarea patrimoniului Regiei
  Art. 8. Ñ (1) Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ      Autonome a Apelor Minerale din România de cãtre
S.A. este condusã de adunarea generalã a acþionarilor,        Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A. se face pe
precum ºi de un consiliu de administraþie format din         bazã de protocol, încheiat în termen de 30 de zile de la
7 membri.                               data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
  (2) Reprezentanþii statului în adunarea generalã a acþio-       Art. 12. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotã-
narilor se numesc prin ordin al ministrului industriei ºi
                                   râri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.035/1990 privind
comerþului.
  (3) Atribuþiile adunãrii generale a acþionarilor ºi ale con-   înfiinþarea Regiei Autonome a Apelor Minerale din România,
siliului de administraþie sunt prevãzute în statutul Societãþii    publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107
Naþionale a Apelor Minerale Ñ S.A.                  din 26 septembrie 1990, cu modificãrile ulterioare.
                              PRIM-MINISTRU
                             VICTOR CIORBEA
                                              Contrasemneazã:
                                     Ministru de stat, ministrul industriei ºi comerþului,
                                           Cãlin Popescu-Tãriceanu
                                         Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                              Mircea Ciumara


     Bucureºti, 2 decembrie 1997.
     Nr. 786.                                                             ANEXA Nr. 1

                               STATUTUL
                     Societãþii Naþionale a Apelor Minerale Ñ S.A.

            CAPITOLUL I                              ARTICOLUL 3
     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata                  Sediul societãþii comerciale

             ARTICOLUL 1                  Sediul societãþii comerciale este în România, municipiul
        Denumirea societãþii comerciale            Bucureºti, str. Mendeleev nr. 36Ð38, sectorul 1. Sediul
                                   societãþii comerciale poate fi schimbat în altã localitate din
  Denumirea societãþii comerciale este Societatea
                                   România, pe baza hotãrârii adoptate de adunarea generalã
Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A.
  În toate actele, facturile, anunþurile, publicaþiile ori în alte  a acþionarilor, potrivit legii.
acte emanând de la companie, denumirea acesteia va fi          La data înfiinþãrii, sucursalele societãþii comerciale sunt
precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate pe acþiuniÒ       prevãzute în anexa nr. 2.
sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social ºi de numãrul de      Societatea comercialã va putea înfiinþa subunitãþi fãrã
înmatriculare în Registrul comerþului.                personalitate juridicã, cu aprobarea adunãrii generale a
             ARTICOLUL 2                 acþionarilor.
       Forma juridicã a societãþii comerciale                      ARTICOLUL 4
  Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A. este                      Durata
persoanã juridicã românã cu capital integral de stat, având
forma juridicã de societate pe acþiuni ºi îºi desfãºoarã acti-      Durata Societãþii Naþionale a Apelor Minerale Ñ S.A.
vitatea în conformitate cu legile române ºi cu prezentul       este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în
statut.                                Registrul comerþului.
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997

            CAPITOLUL II                              ARTICOLUL 10
        Scopul ºi obiectul de activitate                        Obligaþiuni

             ARTICOLUL 5                  Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A. este
                                   autorizatã sã emitã obligaþiuni în condiþiile legii.
              Scopul
                                                ARTICOLUL 11
  Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A. are ca
scop aplicarea strategiei naþionale stabilite pentru exploata-          Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni
rea zãcãmintelor hidrominerale ºi de substanþe asociate,          Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
prin efectuarea, cu respectarea legislaþiei române, de acte
                                   legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea gene-
de comerþ, corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat
                                   ralã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în
prin prezentul statut.
                                   organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
             ARTICOLUL 6                 profitului, conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþi-
           Obiectul de activitate             ilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
                                      Deþinerea acþiunii certificã adeziunea de drept la statut.
  Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A. are ca          Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiu-
obiect de activitate:                         nile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
  1. efectuarea de activitãþi de prospecþiune, explorare,        Când o acþiune nominativã devine proprietatea mai mul-
dezvoltare ºi exploatare în perimetrele în care a obþinut       tor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condi-
licenþa;                               þiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic
  2. activitãþi de comerþ intern ºi extern pentru aprovizio-    pentru exercitarea drepturilor rezultând din acþiuni.
nare ºi pentru valorificarea produselor obþinute din activita-       Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capita-
tea proprie;                             lul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii
  3. activitãþi de proiectare, expertizare, transport, informa-
                                   acþiunilor pe care le deþin.
ticã, protecþia mediului, analize de laborator, activitãþi bal-
neare, reciclarea materialelor, calificarea personalului propriu      Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
ºi orice alte activitãþi ºi servicii necesare realizãrii obiectului  datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor.
principal de activitate.                                   ARTICOLUL 12
            CAPITOLUL III                            Cesiunea acþiunilor
          Capitalul social, acþiunile              Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comer-
                                   cialã, care nu recunoaºte decât un singur proprietar pentru
             ARTICOLUL 7                 fiecare acþiune.
             Capitalul social                 Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
  Capitalul social iniþial al Societãþii Naþionale a Apelor     sau terþi se efectueazã în condiþiile ºi cu procedura
Minerale Ñ S.A. se constituie prin preluarea activului ºi       prevãzute de lege.
pasivului Regiei Autonome a Apelor Minerale din România,                   ARTICOLUL 13
care se reorganizeazã, evaluat la 2.510.303 mii lei, în baza
bilanþului contabil pe semestrul I 1997, actualizat, împãrþit                Pierderea acþiunilor
în 25.103 acþiuni nominative în valoare nominalã de           În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
100.000 lei fiecare.                         anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
  Capitalul social iniþial este în întregime subscris de statul   prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie.
român, în calitate de acþionar unic, ºi vãrsat integral la      Acþiunile pierdute se anuleazã. Anularea lor se va publica
data constituirii societãþii comerciale.               în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dupã ºase
  Pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statului
                                   luni, acþionarul va putea obþine un duplicat al acþiunilor
cãtre terþe persoane fizice sau juridice, române sau strãine,
în condiþiile legii, drepturile ºi obligaþiile aferente acþiunilor  pierdute.
aflate în proprietatea statului, ale societãþii comerciale, sunt              CAPITOLUL IV
exercitate de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
                                          Adunarea generalã a acþionarilor
            ARTICOLUL 8
      Reducerea sau majorarea capitalului social                     ARTICOLUL 14
                                                Atribuþii
  Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în       Adunarea generalã a acþionarilor Societãþii Naþionale a
condiþiile ºi cu respectarea procedurilor prevãzute de lege.     Apelor Minerale Ñ S.A. este organul de conducere al
                                   societãþii comerciale, care decide asupra activitãþii acesteia
             ARTICOLUL 9
                                   ºi asupra politicii ei economice.
              Acþiunile                   Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoa-
  Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor        rele atribuþii principale:
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.               a) aprobã propunerile privind strategia de dezvoltare,
  Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un     retehnologizare, modernizare, restructurare economico-finan-
registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consi-     ciarã a societãþii;
liului de administraþie, care se pãstreazã la sediul acesteia.      b) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
  Persoanele fizice sau juridice române ºi strãine vor       ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
putea deþine acþiuni la Societatea Naþionalã a Apelor         compartimentelor funcþionale ºi de producþie.
Minerale Ñ S.A., fãrã a fi afectatã poziþia statului de acþio-      c) alege trei cenzori ºi trei cenzori supleanþi, conform
nar majoritar.                            prevederilor legale;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997                     11

  d) alege consiliul de administraþie, îl descarcã de ges-        Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
tiune ºi îl revocã. Pânã la finalizarea procesului de privati-     României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele de largã
zare, reprezentanþii statului în consiliul de administraþie se     circulaþie.
numesc prin ordin al ministrului industriei ºi comerþului;         Convocarea va cuprinde locul ºi data adunãrii generale
  e) stabileºte nivelul indemnizaþiilor lunare ale membrilor     a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea
consiliului de administraþie, precum ºi ale cenzorilor;        explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul dez-
  f) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe exerciþiul     baterilor acesteia.
financiar urmãtor;                             Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modifi-
  g) aprobã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,    carea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi al     integral al propunerilor.
cenzorilor;                                Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
  h) aprobã repartizarea profitului conform legii;          societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
  i) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor aferente
                                               ARTICOLUL 16
acþiunilor gestionate, pentru restructurare ºi dezvoltare;
  j) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi            Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileºte        În ziua ºi la ora menþionate în convocare, ºedinþa adu-
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor        nãrii generale se va deschide de cãtre preºedintele consi-
bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor,       liului de administraþie sau, în lipsa acestuia, de cãtre cel
inclusiv prin gajarea acþiunilor, potrivit legii;           care îi þine locul.
  k) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea sau desfiinþarea de       Adunarea generalã a acþionarilor va alege dintre acþio-
subunitãþi, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de    narii prezenþi un secretar care va verifica lista de prezenþã
noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane        a acþionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã
juridice sau fizice;                          fiecare ºi îndeplinirea tuturor formalitãþilor cerute de lege ºi
  l) analizeazã rapoartele consiliului de adminsitraþie pri-     de statut pentru þinerea ºedinþei.
vind stadiul ºi perspectivele referitoare la profit ºi dividende,     Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor va fi
poziþia pe piaþa internã ºi internaþionalã, nivelul tehnic, cali-   semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretar.
tatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;     Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va
  m) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor ºi        scrie într-un registru sigilat ºi parafat.
modului de recuperare a prejudiciilor produse societãþii          La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la
comerciale de cãtre aceºtia;                      convocare, precum ºi listele cu prezenþa acþionarilor.
  n) hotãrãºte cu privire la gajarea sau la închirierea unor       La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-
sedii proprii;                             rale a acþionarilor, în care se dezbat problemele referitoare
  o) aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare a       la raporturile de muncã cu personalul societãþii, pot fi invi-
consiliului de administraþie.                     taþi reprezentanþii sindicatelor ºi/sau reprezentanþii salariaþilor
  Pentru atribuþiile menþionate la lit. f), g), h), i), j), l), m)  care nu sunt membri de sindicat.
ºi n), adunarea generalã a acþionarilor nu va putea lua
hotãrâri decât în urma obþinerii, de cãtre fiecare reprezen-                  ARTICOLUL 17
tant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a         Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã
numit.                                             a acþionarilor
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se întru-
neºte pentru a hotãrî urmãtoarele:                     Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau prin vot
  1. schimbarea formei juridice a societãþii comerciale;       deschis.
  2. mutarea sediului societãþii comerciale;               Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
  3. schimbarea obiectului de activitate al societãþii        consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
comerciale;                              lor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea
  4. majorarea sau reducerea capitalului social al societãþii    administratorilor.
comerciale;                                La propunerea persoanei care prezideazã adunarea
  5. fuziunea cu alte societãþi sau divizarea societãþii       generalã a acþionarilor sau a unui grup de acþionari pre-
comerciale;                              zenþi sau reprezentaþi, ce deþin cel puþin o pãtrime din
  6. dizolvarea anticipatã a societãþii comerciale;         capitalul social, se va putea decide ca votul sã fie secret.
  7. emisiunea de obligaþiuni;                      Pentru a fi opozabile terþilor, hotãrârile adunãrii generale
  8. orice altã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea      a acþionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul
adunãrii generale extraordinare a acþionarilor.            Registrului comerþului, pentru a fi menþionate, în extras, în
  Pentru atribuþiile adunãrii generale extraordinare a acþio-    registru ºi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea
narilor, fiecare reprezentant trebuie sã obþinã un mandat       a IV-a.
                                      Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea
prealabil de la organul care l-a numit.
                                    la îndeplinire a formalitãþilor de mai sus.
           ARTICOLUL 15                     Hotãrârile luate de adunãrile generale ale acþionarilor în
     Convocarea adunãrii generale a acþionarilor         limitele legii ºi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar ºi
                                    pentru acþionarii care nu au luat parte la adunarea gene-
  Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre        ralã a acþionarilor sau au votat împotrivã.
preºedintele consiliului de administraþie.                 Acþionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de
  Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel       adunãrile generale ale acþionarilor, cu privire la schimbarea
puþin o datã pe an, la cel mult douã luni de la încheierea       obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimba-
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi    rea formei juridice a societãþii comerciale, au dreptul de a
a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru      se retrage din societatea comercialã ºi de a obþine
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri    contravaloarea acþiunilor pe care le posedã, conform preve-
ºi cheltuieli pe anul în curs.                     derilor legale.
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997

           CAPITOLUL V                   Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
         Consiliul de administraþie            de administraþie persoanele prevãzute de Legea
                                  nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare.
            ARTICOLUL 18                  Nu pot fi directori ai societãþii comerciale ºi ai subuni-
                                  tãþilor acesteia persoanele care sunt incompatibile, potrivit
             Organizare                Legii nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare.
  Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A. este         Administratorii sunt reeligibili pentru încã un mandat.
administratã de un consiliu de administraþie compus din                   ARTICOLUL 19
ºapte membri.                                  Atribuþiile consiliului de administraþie
  Membrii consiliului de administraþie sunt numiþi pentru o
perioadã de 4 ani.                           Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
  Conducerea executivã a societãþii comerciale este asigu-    atribuþii:
ratã de un director general.                      a) aprobã regulamentul sãu de organizare ºi funcþionare;
  Administratorii pot avea calitatea de acþionari.          b) negociazã ºi încheie contractul de management cu
  În situaþia în care se creeazã un loc vacant în consiliul   managerul sau cu echipa managerialã, desemnaþi câºtigã-
de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor va alege    tori ai concursului de selecþie;
un nou administrator, în vederea ocupãrii locului vacant.       c) numeºte ºi revocã pe directorii executivi ai societãþii
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a      comerciale, atunci când aceºtia nu fac parte din echipa
ocupa locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas      managerialã;
pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.            d) aprobã nivelul garanþiilor ºi modul de constituire a
  Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de    acestora pentru directorul general, directorii executivi ai
adunarea generalã a acþionarilor.                 societãþii comerciale, pentru directorii subunitãþilor acesteia
                                  ºi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
  Consiliul de administraþie se întruneºte lunar la sediul
                                    e) aprobã constituirea comitetului de direcþie, desem-
societãþii comerciale sau ori de câte ori este necesar, la     neazã membrii acestuia ºi propune adunãrii generale a
convocarea preºedintelui sau a unei treimi din numãrul       acþionarilor remuneraþia acestora;
membrilor sãi.                             f) încheie acte juridice prin care sã dobândeascã, sã
  Consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte, iar  înstrãineze, sã închirieze, sã schimbe sau sã constituie în
în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului     garanþie bunuri aflate în patrimoniul societãþii comerciale, cu
preºedintelui. Preºedintele numeºte un secretar fie dintre     aprobarea adunãrii generale a acþionarilor, atunci când
membrii consiliului de administraþie, fie din afara acestuia.   legea impune aceastã condiþie;
  Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a      g) aprobã delegarea de competenþã pentru directorul
cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de      general, directorii executivi ºi persoanele din conducerea
administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a   subunitãþilor societãþii comerciale, în vederea executãrii ope-
membrilor prezenþi.                        raþiunilor societãþii comerciale;
  Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform      h) aprobã încheierea oricãror contracte pentru care nu
ordinii de zi stabilite ºi comunicate de preºedinte cu cel     a delegat competenþa directorilor executivi ai societãþii
puþin 7 zile înainte de data þinerii ºedinþei.           comerciale;
  Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al          i) aprobã contractul colectiv de muncã;
ºedinþei, care se scrie într-un registru sigilat ºi parafat de     j) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în
preºedintele consiliului de administraþie.             termen de 60 zile de la încheierea exerciþiului financiar,
  Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului    raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
de administraþie ºi de secretar.                  contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,
  Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de admi-   precum ºi proiectul de program de activitate ºi proiectul de
nistraþie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã     buget de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe
de cãtre preºedinte.                        anul în curs;
                                    k) convoacã adunarea generalã extraordinarã a acþiona-
  Consiliul de administraþie poate delega, prin regulamen-
                                  rilor ori de câte ori este necesar;
tul sãu de organizare ºi funcþionare, o parte dintre atribuþi-     l) rezolvã orice alte probleme cu care a fost însãrcinat
ile sale comitetului de direcþie ºi poate recurge, de       de adunarea generalã a acþionarilor.
asemenea, la experþi, pentru soluþionarea anumitor pro-
bleme.                                          CAPITOLUL VI
  Deciziile comitetului de direcþie se iau cu majoritatea               Comitetul de direcþie
absolutã a voturilor membrilor sãi.
  În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezen-              ARTICOLUL 20
tatã de cãtre manager, pe baza ºi în limitele împuterniciri-     Consiliul de administraþie poate delega o parte din atri-
lor date de consiliul de administraþie, care semneazã actele    buþiile sale unui comitet de direcþie.
care o angajeazã faþã de aceºtia.                   Deciziile comitetului de direcþie se iau cu majoritatea
  Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã   absolutã a voturilor membrilor sãi.
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea aces-
tora, toate documentele societãþii comerciale.                      CAPITOLUL VII
  Membrii consiliului de administraþie rãspund, individual           Gestiunea societãþii comerciale
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã, pentru
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la preve-               ARTICOLUL 21
derile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greºeli                 Cenzorii
în administrarea societãþii comerciale.
  În astfel de situaþii, ei vor putea fi revocaþi prin       Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþio-
hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.            nari ºi de trei cenzori aleºi de cãtre adunarea generalã a
  Membrii consiliului de administraþie vor depune o       acþionarilor. Cel puþin unul dintre cenzori trebuie sã fie
garanþie conform prevederilor legale.               expert contabil.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997                    13

  În perioada în care statul deþine mai mult de 20% din        Dacã, în acest mod, numãrul cenzorilor nu se poate
capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de      completa, cenzorii rãmaºi numesc altã persoanã în locul
cãtre Ministerul Finaþelor.                     devenit vacant, pânã la prima întrunire a adunãrii generale
  Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,      a acþionarilor.
acelaºi numãr de cenzori supleanþi, care îi vor înlocui, în       În cazul în care nu mai rãmâne în funcþie nici un cen-
condiþiile legii, pe cenzorii titulari.               zor, consiliul de administraþie va convoca adunarea gene-
  Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li    ralã a acþionarilor, care va proceda la numirea altor
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea     cenzori.
societãþii comerciale, la situaþia patrimoniului, a profitului ºi    Cenzorii vor consemna, într-un registru special, deliberã-
a pierderilor.                           rile, precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului
  Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:          lor.
  a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea      Revocarea cenzorilor se va putea face numai de cãtre
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, portofoliul de    adunarea generalã a acþionarilor.
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi
                                              CAPITOLUL VIII
informeazã consiliul de administraþie asupra neregulilor
constatate;                                    Activitatea societãþii comerciale
  b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-
tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen-                ARTICOLUL 22
tate de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii            Finanþarea activitãþii proprii
comerciale, bilanþului contabil ºi contului de profit ºi pier-
                                    Pentru îndeplinirea obiectului sãu de activitate ºi în con-
deri, prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport
                                  formitate cu atribuþiile stabilite, societatea comercialã utili-
scris;
                                  zeazã sursele de finanþare constituite în conformitate cu
  c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã opera-
                                  legea, credite bancare ºi alte surse financiare.
þiunile de lichidare;
  d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor de               ARTICOLUL 23
vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau                 Exerciþiul financiar
de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al
societãþii comerciale.                         Exerciþiul financiar începe la data de 1 ianuarie ºi se
  Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:              încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul
  1. sã facã, în fiecare lunã ºi inopinat, inspecþii ale casei  exerciþiu financiar începe la data constituirii societãþii
ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt    comerciale.
proprietate a societãþii comerciale ori au fost primite în gaj,
                                              ARTICOLUL 24
cauþiune sau depozit;
  2. sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraor-            Personalul societãþii comerciale
dinare ale acþionarilor, urmãrind inserarea în ordinea de zi      Directorii subunitãþilor societãþii comerciale, celelalte per-
a propunerilor pe care le vor considera necesare;          soane din conducerea acestora ºi personalul de execuþie
  3. sã constate depunerea garanþiei de cãtre administratori;   din aparatul societãþii comerciale sunt numiþi ºi concediaþi
  4. sã vegheze ca dispoziþiile legii, ale contractului de    de directorul general.
societate sau ale statutului sã fie îndeplinite de administra-     Angajarea ºi concedierea personalului din subunitãþile
tori ºi de lichidatori.                       societãþii comerciale, cu excepþia celui din conducerea
  Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi    acestora, se fac de cãtre conducãtorul subunitãþii, în limita
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimi-     delegãrii de competenþã care i-a fost acordatã.
tatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii gene-       Plata salariilor ºi a impozitelor aferente, a cotelor de
rale a acþionarilor.                        asigurãri sociale, precum ºi a altor obligaþii faþã de bugetul
  Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a     de stat se va face potrivit legii.
acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de cãtre         Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
consiliul de administraþie, în cazul în care capitalul social    se stabilesc de cãtre consiliul de administraþie prin regula-
s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi      mentul sãu de organizare ºi funcþionare ºi prin regulamen-
(cu excepþia primilor 2 ani de la constituirea societãþii), sau   tul de ordine interioarã.
ori de câte ori considerã necesar pentru alte situaþii privind     Drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi de personal
încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.            se stabilesc prin contractul colectiv de muncã sau de cãtre
  Atribuþiile cenzorilor, precum ºi drepturile ºi obligaþiile   consiliul de administraþie pentru personalul pe care îl
acestora se completeazã cu dispoziþiile legale în acest       numeºte acesta.
domeniu.
  Cenzorii ºi cenzorii supleanþi se numesc pe o perioadã                 ARTICOLUL 25
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi; numãrul cenzorilor tre-              Amortizarea mijloacelor fixe
buie sã fie impar.
  Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele       Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,
care intrã sub incidenþa prevederilor Legii nr. 31/1990, cu     modul de amortizare a mijloacelor fixe.
modificãrile ulterioare.                                  ARTICOLUL 26
  Cenzorii sunt obligaþi sã depunã, înainte de începerea            Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil
mandatului lor, o garanþie egalã cu o treime din garanþia
prevãzutã pentru membrii consiliului de administraþie.         Societatea comercialã va þine evidenþa contabilã, în lei,
  În caz de deces, împiedicare fizicã sau legalã, încetare    ºi va întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
sau renunþare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai      pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate
în vârstã îl înlocuieºte.                      de cãtre Ministerul Finanþelor.
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997

  Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi publi-   Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
cate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, con-      legale de înregistrare ºi publicitate, cerute la înfiinþarea
form prevederilor legale.                      societãþilor comerciale.
             ARTICOLUL 27                            ARTICOLUL 33
        Calculul ºi repartizarea profitului                 Dizolvarea societãþii comerciale
  Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilan-
                                     Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comer-
þului contabil aprobat de cãtre adunarea generalã a acþio-
narilor. Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.    ciale:
  Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului     a) trecerea timpului stabilit pentru durata societãþii
pe profit se va repartiza conform hotãrârilor adunãrilor       comerciale;
generale ale acþionarilor ºi dispoziþiilor legale în vigoare,      b) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate al
pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltãrii, investiþi-   societãþii comerciale sau realizarea acestuia;
ilor, modernizãrii, cercetãrii sau altor asemenea fonduri,        c) declararea nulitãþii societãþii comerciale;
precum ºi pentru fondul cuvenit acþionarilor pentru plata        d) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
dividendelor.                              e) hotãrârea tribunalului, la cererea oricãrui asociat,
  Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi     pentru motive temeinice, precum neînþelegerile grave dintre
alte fonduri, în condiþiile legii.
                                   asociaþi, care împiedicã funcþionarea societãþii comerciale;
  Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de socie-
tate, în condiþiile legii, dupã aprobarea bilanþului contabil de     f) deschiderea procedurii lichidãrii judiciare;
cãtre adunarea generalã a acþionarilor.                 g) în cazul ºi în condiþiile prevãzute de art. 110 din
  În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a     Legea nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare;
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.       h) când capitalul social se micºoreazã sub minimul
  Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face pro-    legal;
porþional cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului    i) când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal;
social subscris.                             j) alte cauze prevãzute de lege sau de statutul societãþii
            ARTICOLUL 28                 comerciale.
        Registrele societãþii comerciale
                                     În cazul prevãzut la lit. a), asociaþii trebuie sã fie con-
                                   sultaþi cu cel puþin un an înainte de expirarea duratei
  Societatea comercialã þine registrele prevãzute de lege.     societãþii comerciale, cu privire la eventuala prelungire a
            CAPITOLUL IX                 acesteia. În lipsã, la cererea oricãruia dintre asociaþi,
                                   tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea
             Asocierea
                                   consultãrii.
             ARTICOLUL 29                  Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
                                   Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
  Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A. poate
constitui, singurã sau împreunã cu alte persoane juridice      României, Partea a IV-a.
sau fizice, noi persoane juridice, în condiþiile prevãzute de                ARTICOLUL 34
lege ºi de prezentul statut.
                                           Lichidarea societãþii comerciale
             ARTICOLUL 30
                                    Dizolvarea societãþii comerciale are ca efect deschiderea
  Societatea Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A. poate
încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau     procedurii lichidãrii judiciare.
fizice, fãrã constituirea de noi persoane juridice, dacã aso-      Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimo-
cierea este destinatã realizãrii scopului ºi obiectului sãu de    niului se fac în condiþiile legii ºi cu respectarea procedurii
activitate.                             prevãzute de lege.
             ARTICOLUL 31                            ARTICOLUL 35
  Condiþiile de participare a Societãþii Naþionale a Apelor                   Litigii
Minerale Ñ S.A. la constituirea de noi persoane juridice
sau la contractele de asociere se vor stabili prin actele        Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi      ºi persoane fizice sau juridice, române sau strãine, sunt de
aprobate de adunarea generalã a acþionarilor.            competenþa instanþelor judecãtoreºti din România.
                                     Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre socie-
            CAPITOLUL X
                                   tatea comercialã ºi persoanele juridice române pot fi solu-
         Modificarea formei juridice             þionate ºi prin arbitraj, potrivit legii.
             ARTICOLUL 32                            CAPITOLUL XI
  Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã                 Dispoziþii finale
formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale extraor-
dinare a acþionarilor.                                    ARTICOLUL 36
  În perioada în care statul este acþionar unic, transforma-
rea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face       Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozi-
numai cu aprobarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,      þiile legale referitoare la societãþile comerciale, cu dispoziþi-
prin împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capita-    ile Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, cu
lului de stat.                            modificãrile ulterioare, ºi ale Codului comercial.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997                  15
                                                      ANEXA Nr. 2
                              LISTA
                sucursalelor Societãþii Naþionale a Apelor Minerale Ñ S.A.

      Nr.
               Denumirea sucursalei                 Sediul sucursalei
      crt.

       1. Sucursala de exploatare ”NordÒ          Oraºul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 49,
                                 judeþul Suceava
       2. Sucursala de exploatare ”CentruÒ         Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Harghita nr. 98,
                                 judeþul Harghita
       3. Sucursala de exploatare ”VestÒ          Municipiul Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, judeþul
                                 Hunedoara
       4. Sucursala de îmbuteliere a apei minerale     Oraºul Târgu Secuiesc, str. Fortyogo nr. 14,
                                 judeþul Covasna
       5. Sucursala de lichefiere ºi îmbuteliere a     Comuna Siculeni, judeþul Harghita
        dioxidului de carbon


                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                        HOTÃRÂRE
          privind modificarea ºi completarea Regulamentului general de urbanism,
                aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996

    Guvernul României h o t ã r ã º t e :
  Articol unic. Ñ Articolul 20 din Regulamentul general de     2. Dupã alineatul (5) se introduc alineatele (51) ºi (52),
urbanism, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996,     care vor avea urmãtorul cuprins:
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149    ”(51) Depozitarea sau manipularea unor materiale, sub-
din 16 iulie 1996, se modificã ºi se completeazã dupã cum     stanþe sau deºeuri de felul celor prevãzute la lit. c) este
                                 permisã numai cu respectarea condiþiilor stabilite de Regia
urmeazã:                             Autonomã ÇSocietatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÈ.
  1. Alineatul (5) litera c) va avea urmãtorul cuprins:      (52) Amenajãrile ºi instalaþiile de manipulare, de trans-
  ”c) depozitarea necorespunzãtoare de materiale, sub-     vazare sau de depozitare a materialelor, substanþelor sau
stanþe sau deºeuri care contravin normelor de protecþie a     deºeurilor prevãzute la alin. (51) se pot realiza pe bazã de
mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastruc-     studii privind implicaþiile asupra activitãþii feroviare ºi de
                                 mediu executate de unitãþi de proiectare autorizate, pe
turii cãilor ferate române, a zonei de protecþie a infrastruc-  baza avizului Regiei Autonome ÇSocietatea Naþionalã a
turii cãilor ferate române, precum ºi a condiþiilor de      Cãilor Ferate RomâneÈ ºi cu autorizaþia Ministerului
desfãºurare normalã a traficului;Ò                Transporturilor.Ò
                            PRIM-MINISTRU
                           VICTOR CIORBEA
                                            Contrasemneazã:
                                           Ministrul transporturilor,
                                             Traian Bãsescu
                                          Ministrul lucrãrilor publice
                                          ºi amenajãrii teritoriului,
                                             Nicolae Noica
    Bucureºti, 2 decembrie 1997.
    Nr. 789.                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
      pentru modificarea ºi completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996

    Guvernul României h o t ã r ã º t e :
 Articol unic. Ñ Articolul 38 din anexa la Hotãrârea       ºi modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului
Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor        nr. 1.043/1995 privind unele mãsuri în domeniul cooperãrii
metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995    cu parteneri strãini la explorarea de þiþei ºi gaze în
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356/15.XII.1997

România, publicatã în Monitorul Oficial al României,               în care noul titular face dovada capacitãþii financiare ºi
Partea I, nr. 320 din 2 decembrie 1996, se modificã ºi se             competenþei tehnice necesare realizãrii operaþiunilor petro-
completeazã dupã cum urmeazã:                           liere rãmase de executat.
  ”Art. 38. Ñ Aprobarea schimbãrii titularului unui acord              Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale elibereazã
petrolier, în cadrul dreptului de transfer acordat prin art. 16          aprobarea în termen de 3 luni de la data la care se face
din Legea petrolului nr. 134/1995, se poate da în condiþiile           dovada celor menþionate.Ò
                                  PRIM-MINISTRU
                                 VICTOR CIORBEA
                                                    Contrasemneazã:
                                               Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                                    Mircea Ciumara
                                                    Ministru de stat,
                                                ministrul industriei ºi comerþului,
                                                  Cãlin Popescu-Tãriceanu
                                                Preºedintele Agenþiei Naþionale
                                                  pentru Resurse Minerale,
                                                     Mihail Ianãº
     Bucureºti, 2 decembrie 1997.
     Nr. 791.

                               GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
     privind acordarea unor subvenþii de la bugetul de stat pentru bugetul Fondului de risc
          ºi accident pentru protecþia specialã a persoanelor cu handicap
     În temeiul prevederilor art. 13 lit. c) din Legea nr. 53/1992 privind protecþia specialã a persoanelor handicapate,
     Guvernul României h o t ã r ã º t e:
  Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Fondului               Art. 3. Ñ Termenul de rambursare a împrumutului tem-
de risc ºi accident pentru protecþia specialã a persoanelor            porar acordat Secretariatului de Stat pentru Handicapaþi din
cu handicap, gestionat de Secretariatul de Stat pentru              contul general al trezoreriei statului, stabilit potrivit prevede-
                                         rilor art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 333/1997, se modi-
Handicapaþi, cu suma de 10,5 miliarde lei, din Fondul de
                                         ficã ºi va fi 15 decembrie 1997.
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, reprezentând                Pentru perioada de la 15 octombrie 1997 pânã la data
subvenþii de la bugetul de stat.                         publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
  Art. 2. Ñ Subvenþia aprobatã potrivit art. 1 urmeazã sã            Secretariatul de Stat pentru Handicapaþi va fi scutit de
fie utilizatã împreunã cu celelalte surse prevãzute în buge-           plata majorãrilor de întârziere pentru nerambursarea împru-
tul Fondului de risc ºi accident pentru plata drepturilor             mutului la termenul stabilit.
                                           Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
cuvenite persoanelor cu handicap în baza prevederilor Legii
                                         ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri în
nr. 53/1992, precum ºi pentru rambursarea împrumutului              bugetul Fondului de risc ºi accident pentru protecþia spe-
temporar acordat în anul 1997 din contul general al trezo-            cialã a persoanelor cu handicap ºi în bugetul de stat pe
reriei statului.                                 anul 1997.
                                  PRIM-MINISTRU
                                 VICTOR CIORBEA
                                                    Contrasemneazã:
                                              p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                                 Corneliu Eugeniu Gorcea,
                                                    secretar de stat
                                              Secretariatul de Stat pentru Handicapaþi,
                                                    Gabriela Popescu,
                                                    secretar de stat
     Bucureºti, 2 decembrie 1997.
     Nr. 838.

                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356/15.XII.1997 conþine 16 pagini.               Preþul 960 lei     ISSN 1453Ñ4495

								
To top