224

Document Sample
224 Powered By Docstoc
					                                           PARTEA     I
Anul IX Ñ Nr. 224                    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                             Sâmbãtã, 30 august 1997


                                            SUMAR

Nr.                                          Pagina  Nr.                                           Pagina
     ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                           50.    Ñ Ordonanþã pentru completarea Ordonanþei
 47.  Ñ Ordonanþã privind impunerea unor venituri, rea-                         Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii
    lizate din România, de persoanele fizice ºi juridice                        de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi               6
    nerezidente.................................................................   1Ð3   51.    Ñ Ordonanþã privind operaþiunile de leasing ºi socie-
 48.  Ñ Ordonanþã privind stabilirea unor mãsuri de pro-                         tãþile de leasing.........................................................   6Ð9
    tecþie socialã a salariaþilor în cazul transferului drep-
                                                52. Ñ Ordonanþã privind regimul juridic al francizei.......               9Ð11
    tului de proprietate asupra acþiunilor sau pãrþilor
    sociale ale societãþilor comerciale ...........................         3Ð4   53.    Ñ Ordonanþã privind modificarea ºi completarea
 49.  Ñ Ordonanþã pentru modificarea ºi completarea                           Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind execu-
    reglementãrilor privind formarea ºi utilizarea resur-                       tarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã
    selor derulate prin trezoreria statului.......................           5        prin Legea nr. 108/1996...........................................      12Ð16   ORDONANÞE                        ALE          GUVERNULUI                        ROMÂNIEI
                                       GUVERNUL ROMÂNIEI

                     ORDONANÞÃ
privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice ºi juridice nerezidente
     În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abi-
litarea Guvernului de a emite ordonanþe,
     Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:

  Art. 1. Ñ (1) Veniturile realizate, de orice persoanã                   propriu activitãþi producãtoare de venit sunt denumite în
fizicã sau persoanã juridicã nerezidentã, din activitãþi des-                 continuare plãtitori de venituri.
fãºurate pe teritoriul României sau din operaþiuni efectuate                   (3) În sensul prezentei ordonanþe, termenii nerezident,
cu persoane juridice române sau alte entitãþi autorizate sã                  dobânzi, comisioane, redevenþe, se definesc astfel:
funcþioneze pe teritoriul României, precum ºi cu persoane                     a) nerezident înseamnã orice persoanã fizicã care nu
fizice române autorizate sã desfãºoare pe cont propriu acti-
                                                are reºedinþa sau domiciliul stabil în România sau care nu
vitãþi producãtoare de venit, sunt supuse impozitului stabilit
prin prezenta ordonanþã, indiferent dacã sumele sunt înca-                   este prezentã în România pentru o perioadã sau perioade
sate în România sau în strãinãtate.                              care depãºesc în total 183 de zile în orice perioadã de
  (2) Persoanele juridice române sau alte entitãþi autori-                  12 luni, începând sau sfârºind în cursul anului calendaristic
zate sã funcþioneze pe teritoriul României, precum ºi per-                   vizat, precum ºi persoanele juridice strãine ºi orice altã
soanele fizice române autorizate sã desfãºoare pe cont                     entitate înregistratã în strãinãtate;
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224

   b) dobânzi înseamnã veniturile din titlurile de creanþã de       f) Ñ 25% în cazul veniturilor plãtite nerezidenþilor pentru
orice naturã însoþite sau nu de garanþii ipotecare ºi, în spe-     activitãþi artistice, distractive sau sportive desfãºurate în
cial, veniturile din efecte publice, titluri de creanþã sau obli-   mod independent, precum ºi veniturilor realizate din organi-
gaþiuni, inclusiv primele ºi premiile legate de asemenea        zarea de concursuri, inclusiv premiile acordate la concursuri
efecte, titluri de creanþã sau obligaþiuni, precum ºi veniturile    internaþionale organizate în orice domeniu, altele decât cele
rezultate din operaþiuni de factoring;                 plãtite cu titlu de salarii;
   c) comisioane înseamnã plãþile fãcute cãtre un broker,         g) Ñ 50% pentru veniturile obþinute din jocuri de noroc;
agent comisionar general, intermediar sau altei persoane          h) Ñ 20% pentru veniturile plãtite oamenilor de litere,
asimilate acestora, pentru serviciile lor în promovarea ºi în     artã ºi ºtiinþã nerezidenþi, ca urmare a unor activitãþi de
realizarea de operaþiuni comerciale;                  acest gen desfãºurate în mod independent pe teritoriul
   d) redevenþe înseamnã plãþi de orice fel, pentru folosi-     României.
rea sau pentru dreptul de a folosi orice proprietate imobi-         (2) Ñ Impozitul reglementat prin prezenta ordonanþã se
liarã ºi intangibilã, cum ar fi: orice drepturi de autor asupra    calculeazã prin aplicarea cotelor menþionate la art. 2
lucrãrilor literare, artistice sau ºtiinþifice, inclusiv asupra fil-  alin. (1) asupra veniturilor brute plãtite nerezidenþilor, trans-
melor sau benzilor pentru emisiunile de radio sau de tele-       formate în lei la cursul de schimb al pieþei valutare, comu-
viziune, înregistrãri audio sau video, precum ºi efectuarea      nicat de Banca Naþionalã a României, din ziua precedentã
de înregistrãri audio, video; orice patent, invenþie, inovaþie,    celei în care plãtitorul de venit a efectuat ordonanþarea
licenþã, know-how, mãrci de comerþ sau de fabricã, opera-       plãþii cãtre nerezident.
þiuni de franchising, desene sau modele, planuri, schiþe, for-       Art. 3. Ñ Dobânzile plãtite la creditele, respectiv împru-
mule secrete sau procedee de fabricaþie; orice transmisiuni      muturile externe contractate ºi/sau garantate de Guvernul
directe sau indirecte prin cablu, relee sau prin satelit; orice    României, de Banca Naþionalã a României, de unitãþile
echipament industrial, comercial sau ºtiinþific, inclusiv pentru    administrativ-teritoriale sau de o instituþie financiarã cu capi-
                                    tal majoritar de stat, precum ºi cele aferente emisiunilor de
utilizarea ºi dreptul de a utiliza informaþiile ºi cunoºtinþele
                                    titluri de stat pe piaþa internã ºi externã de capital, sunt
referitoare la experienþa în domeniul industrial, comercial
                                    scutite de impozitul prevãzut în prezenta ordonanþã.
sau ºtiinþific; soft de orice fel, precum ºi orice alte plãþi
                                      Art. 4. Ñ (1) Sumele reþinute potrivit art. 2 constituie
pentru utilizarea altor drepturi.
                                    impozit definitiv ºi se varsã la bugetul de stat în aceeaºi zi
   Art. 2.Ñ (1) Impozitul datorat de nerezidenþi pentru veni-    în care s-a ordonanþat plata venitului supus impunerii con-
turile realizate din România se calculeazã, se reþine ºi se      form prezentei ordonanþe.
varsã de cãtre plãtitorii de venituri, la fiecare platã, prin        (2) În cazul în care impozitul datorat nu s-a plãtit la ter-
aplicarea urmãtoarelor cote de impozit:                men, se calculeazã majorãri de întârziere potrivit dispoziþii-
   a) Ñ 10 % pentru veniturile din dobânzi plãtite nerezi-      lor legale în materie.
denþilor;                                  (3) Nereþinerea la sursã a impozitului datorat conform
   b) Ñ 15 % pentru veniturile din comisioanele plãtite în      dispoziþiilor prezentei ordonanþe ºi/sau nevãrsarea acestuia
favoarea nerezidenþilor pentru începerea, derularea sau        la bugetul de stat se sancþioneazã cu o penalitate de
intermedierea unor operaþiuni de comerþ exterior;           100% din impozitul ce trebuia reþinut ºi/sau vãrsat, care va
   c) Ñ 10 % pentru veniturile provenind din lucrãri de       avea regimul juridic ºi procedura aplicabile acestui impozit.
asistenþã tehnicã, ºcolarizarea personalului, controlul canti-       Art. 5. Ñ Plata impozitului, a majorãrilor de întârziere ºi
tativ sau calitativ al mãrfurilor, expertize de orice naturã,     a penalitãþilor care se fac venit la bugetul de stat se efec-
consultanþã în domeniul ºtiinþific, tehnic, juridic, contabil,     tueazã în lei.
bancar, al asigurãrilor ºi reasigurãrilor de bunuri ºi per-         Art. 6. Ñ Constatarea, controlul, urmãrirea ºi încasarea
soane, servicii de management, marketing, audit, precum ºi       impozitului ºi a majorãrilor de întârziere aferente, precum ºi
elaborarea de studii în diverse domenii, consultaþii medicale     a penalitãþilor reglementate de prezenta ordonanþã, se efec-
ºi operaþii chirurgicale ºi alte prestãri de servicii similare.    tueazã de cãtre organele teritoriale ale Ministerului
Aceste prevederi se aplicã numai în cazul în care aseme-        Finanþelor.
nea activitãþi au loc efectiv în România ºi dacã nu se des-         Art. 7. Ñ (1) Obiecþiunile, contestaþiile ºi plângerile for-
fãºoarã prin intermediul unei baze fixe sau a unui sediu        mulate la actele de control sau de impunere ale organelor
permanent, situate pe teritoriul României;               prevãzute la art. 6 se soluþioneazã conform dispoziþiilor
   d) Ñ 15 % pentru veniturile plãtite nerezidenþilor, prove-    legale în materie.
nind din transporturi internaþionale aeriene, navale, rutiere        (2) În aceleaºi condiþii se soluþioneazã ºi obiecþiunile,
ºi feroviare, cu urmãtoarele menþiuni:                 contestaþiile ºi plângerile formulate în legãturã cu penalita-
    ii(i) Ñ impozitul se percepe numai de la beneficiarii     tea prevãzutã la art. 4 alin. (3) din prezenta ordonanþã.
        de venit care au sediul conducerii efective în       Art. 8. Ñ Termenul de prescripþie pentru stabilirea impo-
        statele care impun veniturile similare obþinute    zitului ºi a penalitãþii reglementate de prezenta ordonanþã
        din acele state de cãtre întreprinderile de      este de 5 ani, socotiþi de la data când trebuia efectuatã
        transport române;                   plata impozitului sau a penalitãþii, dupã caz.
    i(ii) Ñ veniturile realizate din România de beneficiarii
        care au sediul conducerii efective în state care            Dispoziþii finale ºi tranzitorii
        aplicã companiilor române de transport o cotã       Art. 9. Ñ (1) Prevederile prezentei ordonanþe nu se
        de impozit mai redusã de 15% se vor impune       aplicã veniturilor realizate de cãtre persoanele nerezidente
        cu cote de impozit la nivelul celor percepute     din salarii, reprezentanþelor din România ale societãþilor
        de acele state;                    comerciale ºi organizaþiilor economice strãine, precum ºi
    (iii) Ñ cotele de impozit ce se vor aplica de plãtitorii    persoanelor strãine rezidente în România din activitãþi des-
        de venituri vor fi comunicate Ministerului       fãºurate pe teritoriul acesteia.
        Finanþelor de cãtre Ministerul Transporturilor.      (2) Veniturile prevãzute de alin. (1) rãmân supuse impo-
   e) Ñ 20% pentru veniturile din redevenþe plãtite nerezi-     zitului potrivit normelor legale care reglementeazã impune-
denþilor;                               rea unor asemenea venituri.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224                       3

  Art. 10. Ñ Bãncile sunt obligate sã verifice în momentul    a plângerilor formulate la actele de control ºi la prescripþie
când s-a ordonanþat plata venitului, reþinerea ºi vãrsarea la    se aplicã ºi în cazul impozitelor de aceeaºi naturã din con-
bugetul de stat a impozitului reglementat prin prezenta       venþiile de evitare a dublei impuneri.
ordonanþã.                               Art. 14. Ñ Contestaþiile aflate pe rol la organele
  Art. 11. Ñ (1) În situaþia în care existã convenþii pentru   Ministerului Finanþelor, precum ºi plângerile la instanþele
evitarea dublei impuneri, sunt aplicabile prevederile din      judecãtoreºti competente se soluþioneazã în conformitate cu
acele convenþii.                          legislaþia în vigoare la data constatãrii faptei.
  (2) Pentru aplicarea prevederilor convenþiilor de evitare      Art. 15. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare începând
a dublei impuneri, beneficiarul venitului va prezenta organe-    cu 1 ianuarie 1998.
lor fiscale din România certificatul de rezidenþã fiscalã eli-     Art. 16. Ñ Veniturile care fac obiectul prezentei ordo-
berat de organul fiscal din þara de rezidenþã, prin care sã     nanþe, realizate ca urmare a derulãrii unor contracte
se ateste cã este rezident al statului respectiv ºi cã îi sunt   încheiate anterior datei de 1 ianuarie 1998, se impoziteazã
aplicabile prevederile convenþiei de evitare a dublei impu-     potrivit reglementãrii în vigoare la data încheierii acelor con-
neri.                                tracte.
  Art. 12. Ñ Formularistica corespunzãtoare referitoare la      Art. 17. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordo-
aplicarea prezentei ordonanþe ºi a convenþiilor de evitare a    nanþe se abrogã Decretul nr. 276/1973 pentru reglementa-
dublei impuneri se aprobã prin ordin al ministrului finanþelor.   rea impunerii unor venituri realizate din Republica Socialistã
  Art. 13. Ñ Prevederile din prezenta ordonanþã referi-      România de persoanele fizice ºi juridice nerezidente, publi-
toare la plata în lei a impozitului, la termenul de platã, la    cat în Buletinul Oficial, nr. 70 din 16 mai 1973, astfel cum
cele privind stabilirea ºi calculul majorãrilor de întârziere, a  a fost modificat prin Decretul nr. 125/1977, publicat în
penalitãþii de 100% în cazul impozitului nereþinut, precum ºi    Buletinul Oficial, nr. 42 din 20 mai 1977, precum ºi orice
cele referitoare la soluþionarea obiecþiunilor, contestaþiilor ºi  alte dispoziþii contrare.

                             PRIM-MINISTRU
                            VICTOR CIORBEA
                                             Contrasemneazã:
                                        Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                             Mircea Ciumara
                                              Ministru de stat,
                                         ministrul industriei ºi comerþului,
                                           Cãlin Popescu-Tãriceanu

    Bucureºti 28 august 1997.
    Nr. 47.
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                     ORDONANÞÃ
  privind stabilirea unor mãsuri de protecþie socialã a salariaþilor în cazul transferului dreptului
      de proprietate asupra acþiunilor sau pãrþilor sociale ale societãþilor comerciale
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României, precum ºi ale art. 1 lit. j) din Legea
nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:

  Art. 1. Ñ (1) Prevederile prezentei ordonanþe se aplicã     de control, reprezentând acþiuni aferente unei cote de cel
în cazul transferului total sau parþial al dreptului de pro-    puþin 1/3 din capitalul social.
prietate asupra acþiunilor sau pãrþilor sociale emise de o
                                    Art. 2. Ñ Prevederile prezentei ordonanþe se aplicã în
societate comercialã, persoanã juridicã românã, indiferent
de forma de proprietate.                      cazul în care transferul dreptului de proprietate se efectu-
  (2) Prin transfer al dreptului de proprietate se înþelege    eazã în baza unui contract de vânzare-cumpãrare, a unui
schimbarea proprietarului sau a acþionarului principal la o     act de donaþie sau în urma unei fuziuni.
societate comercialã, care decide în privinþa activitãþii socie-    Art. 3. Ñ În cazul transferului total sau parþial al drep-
tãþii comerciale în cauzã.
                                  tului de proprietate asupra unei societãþi comerciale, noul
  (3) Se considerã transfer al dreptului de proprietate ºi
cazul în care înstrãinarea acþiunilor se face cãtre mai multe    proprietar preia drepturile ºi obligaþiile existente în momen-
persoane, fiecare ajungând în acest fel sã deþinã pachetul     tul transferului, cu privire la:
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224

  a) contractul colectiv de muncã ºi alte acorduri ºi înþele-   clauze privind acordarea de despãgubiri persoanelor dispo-
geri existente între sindicat ºi patronatul societãþii comer-    nibilizate, al cãror cuantum se stabileºte în limitele prevã-
ciale;                                zute de legislaþia privind concedierile colective ºi plãþile
  b) contractele individuale de muncã;               compensatorii. Procedura de informare a reprezentanþilor
  c) alte dispoziþii privind condiþiile de muncã ºi salarizare.
                                   salariaþilor este cea prevãzutã de lege sau, dupã caz, de
  Art. 4. Ñ (1) Drepturile ºi obligaþiile salariaþilor nu pot fi
modificate unilateral pe întreaga duratã de valabilitate a      contractele colective de muncã.
contractului colectiv de muncã ale cãrui prevederi sunt în        (3) În cazul vânzãrii de active de cãtre societãþile
vigoare la data efectuãrii transferului dreptului de proprie-    comerciale la care statul are calitatea de acþionar majoritar,
tate.                                este obligatorie includerea în contractul de vânzare-cumpã-
  (2) Prin acord între noul proprietar sau reprezentanþi ai    rare a unor clauze care sã asigure menþinerea totalã sau
acestora, dupã caz, clauzele contractului colectiv de muncã     parþialã a locurilor de muncã, dupã efectuarea transferului
valabil în momentul efectuãrii transferului dreptului de pro-
                                   dreptului de proprietate.
prietate pot fi renegociate.
                                     Art. 7. Ñ (1) Dupã efectuarea transferului dreptului de
  (3) La data expirãrii contractului colectiv de muncã vala-
bil în momentul efectuãrii transferului dreptului de proprie-    proprietate, dacã salariaþii care deþin acþiuni la respectiva
tate, pãrþile vor renegocia clauzele acestuia, în condiþiile     societate comercialã îºi pierd aceastã calitate, în conformi-
legii.                                tate cu prevederile art. 129, art. 130 ºi ale art. 135 din
  Art. 5. Ñ În cazul în care dupã efectuarea transferului     Codul muncii, aceºtia îºi pãstreazã integral drepturile ce
dreptului de proprietate, din cauze de ordin tehnic sau eco-     decurg din calitatea lor de acþionari.
nomic, noul proprietar decide restructurarea societãþii          (2) Persoanele care pierd calitatea de salariat ºi care au
comerciale cu implicaþii în structura ºi în numãrul persona-
                                   cumpãrat acþiuni prin intermediul Programului Asociaþiei
lului angajat, acesta este obligat sã comunice reprezentan-
                                   Salariaþilor sau prin intermediul procedurilor dobândite cu
þilor salariaþilor programul de restructurare ºi sã le aducã la
cunoºtinþã mãsurile care îi afecteazã pe salariaþi. Procedura    titlu gratuit prin efectuarea schimbului carnetelor cu certifi-
de informare a reprezentanþilor salariaþilor este cea prevã-     cate de proprietate ºi/sau cupoane nominative de privati-
zutã de lege sau, dupã caz, de contractele colective de       zare, cât ºi pe cele pe care le-au subscris, dacã rãmân
muncã.                                membri ai respectivei asociaþii.
  Art. 6. Ñ (1) În cazul transferului dreptului de proprie-       (3) În cazul în care salariaþii prevãzuþi la alin. (2)
tate, parþial sau total, asupra acþiunilor gestionate de       renunþã la calitatea de membri ai asociaþiei, îºi pãstreazã
Fondul Proprietãþii de Stat, acesta ºi cumpãrãtorul au obli-
                                   dreptul de proprietate asupra acþiunilor dobândite cu titlu
gaþia, sub sancþiunea nulitãþii contractului, sã înscrie în con-
                                   gratuit, precum ºi asupra celor achitate pânã în momen-
tractul de vânzare-cumpãrare clauze referitoare la situaþia
personalului ºi la menþinerea sau disponibilizarea acestuia.     tul pierderii calitãþii de salariat al respectivei societãþi
Pãrþile au obligaþia de a încheia contractul de vânzare-cum-     comerciale. Acþiunile neachitate ºi care devin în acest fel
pãrare cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în lege,     disponibile se redistribuie celorlalþi membri ai asociaþiei,
în contractul colectiv de muncã, precum ºi în alte acorduri     conform hotãrârii luate în acest sens de adunarea gene-
încheiate între sindicat ºi patronatul societãþii comerciale.    ralã a asociaþiei ºi cu respectarea prevederilor legale.
  (2) Dacã pe parcursul negocierilor, Fondul Proprietãþii de      Art. 8. Ñ Prevederile prezentei ordonanþe nu se aplicã
Stat convine cu cumpãrãtorul aplicarea unui program de
                                   în cazul dobândirii dreptului de proprietate prin executarea
restructurare a societãþii comerciale, care presupune ºi
mãsuri de disponibilizare a personalului, ce urmeazã a fi      unei hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi nici în cazul dobân-
luate dupã transferul dreptului de proprietate asupra acþiu-     dirii acestui drept în urma participãrii la achiziþii de active
nilor, este obligatorie informarea reprezentanþilor salariaþilor   organizate în executarea procedurilor de lichidare voluntarã
ºi includerea în contractul de vânzare-cumpãrare a unor       sau judiciarã, dupã caz.
                              PRIM-MINISTRU
                             VICTOR CIORBEA
                                             Contrasemneazã:
                                        Ministru de stat, ministrul reformei,
                                              Ulm Spineanu
                                        Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                              Mircea Ciumara
                                        Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                            Alexandru Athanasiu


     Bucureºti, 28 august 1997.
     Nr. 48.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224                       5

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                       ORDONANÞÃ
               pentru modificarea ºi completarea reglementãrilor
         privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
     În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþie ºi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,

    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
  Art. I. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 66/1994 privind for-    tora, necesare desfãºurãrii activitãþii Ministerului Finanþelor
marea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statu-   ºi unitãþilor sale teritoriale.Ò
lui, aprobatã prin Legea nr. 128/1994 ºi republicatã în
                                    6. La articolul 10, alineatul 9 va avea urmãtorul cuprins:
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 21 febru-
arie 1997, se modificã dupã cum urmeazã:                ”Excedentul anual rezultat din execuþia bugetului trezo-
                                  reriei statului, ca diferenþã între veniturile încasate ºi plãþile
  1. La articolul 3 alineatul penultim se abrogã.         efectuate, se reporteazã în anul imediat urmãtor ca resursã
  2. La articolul 7, dupã alineatul 3 se introduc douã ali-   a trezoreriei statului ºi se utilizeazã, dupã scãderea creanþe-
neate noi cu urmãtorul cuprins:                  lor trezoreriei statului devenite insolvabile, în principal, pen-
                                  tru serviciul datoriei publice externeÒ.
  ”Dobânda pentru disponibilitãþile trezoreriei statului folo-
site la finanþarea temporarã a deficitului bugetului de stat     7. La articolul 11 se introduc douã alineate care vor
din anul precedent ºi din anul curent se calculeazã lunar     avea urmãtorul cuprins:
la nivelul dobânzii medii plãtite de trezoreria statului pentru    ”Creanþele trezoreriei statului, se prescriu în termen de
disponibilitãþile ºi depozitele pãstrate în contul general al   10 ani de la crearea lor.
trezoreriei statului ºi se plãteºte la termenul stabilit de      Creanþele trezoreriei statului, devenite insolvabile pe
Ministerul Finanþelor.                       bazã de hotãrâri definitive ale instanþelor de judecatã, inclu-
  La disponibilitãþile pãstrate în contul general al trezore-  siv cheltuielile de judecatã, se suportã în condiþiile prevã-
riei statului, provenite din contravaloarea în lei a împrumu-   zute la art. 10 alin. 9 din prezenta ordonanþã.Ò
turilor guvernamentale externe, se aplicã dobânda la nivelul
taxei oficiale a scontului a Bãncii Naþionale a României.Ò       8. La articolul 12, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
  3. La articolul 7, dupã ultimul alineat, se introduce un      ”Efectuarea de cãtre instituþiile publice de încasãri ºi
nou alineat care va avea urmãtorul cuprins:            plãþi în conturi deschise în afara contului general al trezo-
                                  reriei statului ori în alte conturi decât cele stabilite prin pre-
  ”Diferenþele constatate la calculul dobânzilor, de încasat   zenta ordonanþã constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
ºi de plãtit la ºi din contul general al trezoreriei statului,   cu amendã de la 600.000 lei la 2.000.000 lei, limite care
aferente disponibilitãþilor ºi depozitelor în contul general al  se pot actualiza prin hotãrâre a Guvernului.Ò
trezoreriei statului, care privesc exerciþii financiare anuale     Art. II. Ñ Prevederile art. III, punctul 2 din Ordonanþa
anterioare exerciþiului curent, se anuleazã.Ò           Guvernului nr. 6/1995 privind aprobarea efectuãrii unor
  4. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:            cheltuieli din bugetul de stat ºi a regularizãrii diferenþelor
  ”Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor elaboreazã bilanþul gene-   de curs valutar ºi de preþ înregistrate din decontarea
ral al trezoreriei statului în structura stabilitã de acesta.   importurilor critice finanþate din împrumuturile externe
  Bilanþul anual, împreunã cu contul de execuþie a buge-     guvernamentale, aprobatã prin Legea nr. 57/1995 ºi publi-
tului de venituri ºi cheltuieli al trezoreriei statului, se    catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din
prezintã Guvernului pentru aprobare, pânã la data de        31 ianuarie 1995, se abrogã.
31 mai a anului urmãtor celui de execuþie.Ò              Art. III. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 66/1994 privind for-
                                  marea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statu-
  5. La articolul 10 alineatul 5 va avea urmãtorul cuprins:    lui, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi cu
  ”În cheltuielile bugetului trezoreriei statului se pot preve-  modificãrile ºi completãrile din prezenta ordonanþã, se va
dea ºi cheltuieli de capital pentru achiziþii de bunuri de     republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
natura mijloacelor fixe, inclusiv cele privind montarea aces-   dându-se textelor o nouã numerotare.

                             PRIM-MINISTRU
                            VICTOR CIORBEA

                                             Contrasemneazã:
                                        Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                             Mircea Ciumara


    Bucureºti, 28 august 1997.
    Nr. 49.
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224

                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                       ORDONANÞÃ
            pentru completarea Ordonanþei Guvernului nr. 65/1994
       privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României, precum ºi ale art. 1 lit. i) din Legea
nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,

    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:

  Articol unic. Ñ Articolul 14 din Ordonanþa Guvernului    art. 116 din Codul de procedurã penalã, în cauzele privind
nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã con-  infracþiunile de corupþie, crimã organizatã ºi alte cauze cu
tabilã ºi a contabililor autorizaþi, publicatã în Monitorul   consecinþe deosebit de grave, vor fi avansate de la bugetul
Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994,   statului de Ministerul Finanþelor, prin direcþiile finanþelor
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 42/1995, se comple-    publice ºi controlului financiar de stat judeþene ori a muni-
teazã cu un nou alineat, care va avea urmãtorul cuprins:    cipiului Bucureºti, urmând a se recupera ulterior, conform
  ”Art. 14 Ñ Onorariile stablite pentru expertizele conta-  hotãrârii judecãtoreºti definitive, ce se va comunica în
bile dispuse în cursul procesului penal, din oficiu, potrivit  acest scop ºi autoritãþii care a efectuat plata.Ò
                            PRIM-MINISTRU
                           VICTOR CIORBEA
                                           Contrasemneazã:
                                      Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                            Mircea Ciumara
                                          p. Ministrul de interne,
                                           Teodor Zaharia,
                                            secretar de stat
                                           p. Ministrul justiþiei,
                                           Dinu Ianculescu,
                                            secretar de stat

    Bucureºti, 28 august 1997.
    Nr. 50.
                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                        ORDONANÞÃ
              privind operaþiunile de leasing ºi societãþile de leasing
     În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abi-
litarea Guvernului de a emite ordonanþe,
    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:

            CAPITOLUL I                 b) utilizarea bunurilor imobile cu destinaþie comercialã
           Dispoziþii generale            sau industrialã, achiziþionate sau construite de o societate
                                de leasing, denumitã în continuare societate imobiliarã pen-
  Art. 1. Ñ Prezenta ordonanþã se aplicã operaþiunilor de   tru comerþ ºi industrie Ñ SICOMI;
leasing în care o parte, denumitã locator, se angajeazã la     c) utilizarea fondului de comerþ sau a unuia din ele-
indicaþia unei alte pãrþi, denumitã utilizator, sã cumpere de  mentele sale necorporale;
la un terþ ºi sã confere folosinþa ºi posesia unui bun mobil    d) utilizarea bunurilor de folosinþã îndelungatã ºi a imo-
                                bilelor cu destinaþie de locuinþã, pentru persoanele fizice,
sau imobil, în scopul exploatãrii sale comerciale sau pentru
                                cu respectarea prevederilor legale privind protecþia consu-
consumul final.                         matorului.
  Operaþiunile de leasing au ca obiect:              Nu pot fi utilizate în sistem de leasing:
  a) utilizarea echipamentului industrial;             a) bunurile ce fac obiectul unei concesiuni;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224                        7

   b) înregistrãrile pe bandã audio ºi video, piesele de tea-  de redevenþã pânã la achitarea integralã a valorii contrac-
tru, manuscrisele ºi brevetele.                  tului de leasing;
   Art. 2. Ñ Pentru efectuarea unei operaþiuni de leasing,      f) sã apere în raporturile cu terþe persoane dreptul de
orice persoanã fizicã sau juridicã poate formula unei socie-    proprietate al societãþii de leasing asupra bunului ce face
tãþi de leasing o ofertã fermã, însoþitã de lista de bunuri    obiectul utilizãrii, în baza unui mandat conferit prin contrac-
pe care intenþioneazã sã le utilizeze, precum ºi de acte din    tul de leasing.
care sã rezulte situaþia sa financiarã.                 Art. 6. Ñ În cazul în care, la expirarea contractului de
   Art. 3. Ñ În scopul finalizãrii unei operaþiuni de leasing,  leasing, utilizatorul îºi exprimã intenþia de a cumpãra
utilizatorul are dreptul de a-ºi alege furnizorul, cu excepþia   bunul, societatea de leasing trebuie sã aibã în vedere vãr-
cazului în care societatea de leasing are ºi calitatea de fur-   sãmintele efectuate anterior cu titlu de redevenþã, precum
nizor, precum ºi societatea care va asigura bunul, cu acor-    ºi valoarea rezidualã a bunului, dacã în contract s-a pre-
dul societãþii de leasing.                     vãzut un termen de utilizare ce corespunde amortizãrii
                                  integrale.
             CAPITOLUL II
                                    Art. 7. Ñ Dreptul de opþiune constând în achiziþia bunu-
 Obligaþiile pãrþilor în cadrul unei operaþiuni de leasing    lui, conform art. 4 lit. e) din prezenta ordonanþã, se poate
  Art. 4. Ñ Societatea de leasing, în calitate de locator,    exercita ºi pânã la expirarea contractului de leasing, dacã
este obligatã:                           utilizatorul formuleazã o ofertã fermã ºi irevocabilã de cum-
  a) sã asigure utilizatorului posibilitatea de a negocia cu   pãrare.
un furnizor de bunuri contractul de vânzare-cumpãrare          Art. 8. Ñ Drepturile reale ale locatorului asupra bunului
având ca obiect bunul care urmeazã a fi utilizat, afarã de     utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile
cazul în care societatea de leasing are ºi calitatea de fur-    judecãtorului sindic, în situaþia în care utilizatorul se aflã în
nizor;                               reorganizare sau lichidare judiciarã, în conformitate cu dis-
  b) sã încheie un contract de vânzare-cumpãrare cu fur-     poziþiile Legii nr. 64/1995, cu modificãrile ulterioare.
nizorul desemnat de utilizator, în condiþiile expres formulate     Dispoziþiile alineatului precedent se aplicã ºi lichidatorului
de cãtre acesta;                          numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societãþile comer-
  c) sã încheie un contract de leasing cu utilizatorul ºi sã   ciale, cu modificãrile ulterioare, dacã utilizatorul se aflã în
confere acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate    dizolvare ºi lichidare.
drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpãrare, cu
                                              CAPITOLUL III
excepþia dreptului de dispoziþie;
  d) sã confere utilizatorului un drept de folosinþã asupra              Rãspunderea pãrþilor
bunului achiziþionat;                          Art. 9. Ñ În cazul în care utilizatorul refuzã sã pri-
  e) sã respecte, la expirarea contractului de leasing,     meascã bunul la termenul stipulat în contractul de vânzare-
dreptul de opþiune al utilizatorului, ce constã în posibilitatea  cumpãrare sau în situaþia în care se aflã în stare de
de a solicita achiziþionarea bunului, restituirea acestuia sau   lichidare judiciarã, societatea de leasing are dreptul de a
prelungirea contractului de leasing;                rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.
  f) sã garanteze pe utilizator de evicþiune din partea ori-     Societatea de leasing nu rãspunde pentru cazul în care
cãrei persoane fizice sau juridice, care ar pretinde un drept   bunul ce face obiectul contractului de leasing nu este livrat
de proprietate sau un alt drept real asupra bunului utilizat    utilizatorului.
în sistem de leasing.                          Art. 10. Ñ Cu excepþia unei prevederi contrare, în cazul
  Art. 5. Ñ Utilizatorul se obligã:               în care utilizatorul nu îºi executã obligaþia de platã a rede-
  a) sã primeascã bunul la termenul stipulat în contractul    venþei, societatea de leasing are dreptul de a rezilia con-
de vânzare-cumpãrare ºi în contractul de leasing;         tractul de leasing, cu obligaþia utilizatorului la restituirea
  b) sã nu încheie un contract de sublocaþie privind bunul    bunului ºi la plata ratelor scadente ºi nerambursate, cu
care i-a fost încredinþat, fãrã acordul societãþii de leasing;   daune-interese. Daunele-interese cuprind cuantumul valoric
  c) sã efectueze plãþile cu titlu de redevenþã, în cuantu-   al redevenþei care a rãmas de plãtit pânã la expirarea con-
mul valoric stabilit ºi la datele fixate în contractul de lea-   tractului de leasing.
sing; redevenþa plãtitã va fi calculatã þinând seama de o        Art. 11. Ñ Nerespectarea dreptului de opþiune al utiliza-
marjã de profit ºi de amortizarea integralã a bunului sau     torului obligã societatea de leasing la plata de daune, care
cel puþin a unei pãrþi din valoarea de intrare a acestuia; în   vor fi egale cu valoarea rezidualã a bunului, dacã a fost
acest caz, regimul de amortizare va fi stabilit de pãrþi de    amortizat integral, sau cu valoarea sa de circulaþie, calcu-
comun acord, în funcþie de natura bunului ºi valoarea sa      latã la data expirãrii contractului de leasing.
de intrare, în conformitate cu Legea nr. 15/1994 privind        Art. 12. Ñ În cazul vânzãrii bunurilor ce fac obiectul
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ºi     contractului de leasing, pânã la expirarea termenului con-
necorporale, cu modificãrile ulterioare;              tractual, cumpãrãtorul este legat de aceleaºi obligaþii ca ºi
  d) sã suporte cheltuielile de întreþinere ºi sã plãteascã   vânzãtorul, ce rãmâne garant al îndeplinirii acestor obligaþii
primele de asigurare în legãturã cu bunul utilizat;        faþã de utilizator.
  e) sã îºi asume toate riscurile în caz de distrugere sau      Art. 13. Ñ Din momentul încheierii contractului de lea-
avariere a bunului utilizat, prin fapta proprie sau a prepuºi-   sing ºi pânã la expirarea acestuia ºi reintrarea în posesie,
lor sãi, ori din cauze fortuite, ºi sã continue plãþile cu titlu  societatea de leasing, în calitate de locator, este exoneratã
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224

de orice rãspundere faþã de terþi, pentru prejudiciile provo-    de la biroul judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã de activi-
cate de bunurile ce fac obiectul folosinþei ºi posesiei la uti-   tate este situat bunul respectiv.
lizator.                                În cazul în care intervin schimbãri în ceea ce priveºte
            CAPITOLUL IV                 sediul utilizatorului sau al locatorului, ori schimbãri cu pri-
                                  vire la situaþia juridicã realã a bunului, societatea de lea-
           Societãþi de leasing
                                  sing ºi utilizatorul trebuie sã procedeze la rectificare în
   Art. 14. Ñ Activitatea de leasing este autorizatã de      Cartea funciarã ºi la Oficiul Registrului comerþului.
cãtre Ministerul Finanþelor pentru societãþi comerciale înfiin-     Dacã formalitãþile de publicitate prevãzute la alin. 1 ºi 2
þate potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare.    nu au fost îndeplinite, societatea de leasing nu poate
   Sunt autorizate sã efectueze operaþiuni de leasing:
                                  opune creditorilor sãi contractul încheiat cu utilizatorul.
   a) societãþile comerciale care au ca obiect de activitate
                                    Art. 20. Ñ Dispoziþiile prevãzute la art. 19 se aplicã în
leasing-ul echipamentului industrial, al bunurilor de folosinþã
                                  mod corespunzãtor ºi contractelor de leasing care au ca
îndelungatã ºi al imobilelor cu destinaþie comercialã sau
industrialã, al imobilelor cu destinaþie de locuinþã ori lea-    obiect bunuri mobile. În acest caz, la judecãtoria în raza
sing-ul fondului de comerþ sau al unuia dintre elementele      cãreia îºi are sediul principal (real) societatea de leasing,
sale corporale, denumite societãþi de leasing generale;       se va deschide un registru special pentru înscrierea con-
   b) societãþile comerciale înfiinþate de cãtre societãþi pro-  tractelor de leasing având ca obiect bunuri mobile. De ase-
ducãtoare de echipament industrial sau bunuri industriale      menea, utilizatorul are obligaþia de a inscripþiona bunul, în
cu destinaþie finalã, fãrã a consuma substanþa lor, denumite    care va include elementele de identificare ale societãþii de
societãþi integrate;                        leasing, inclusiv dreptul de proprietate.
   c) societãþile comerciale care au ca obiect de activitate
                                              CAPITOLUL VII
achiziþia sau construcþia de imobile cu destinaþie comercialã
sau industrialã, cu scopul utilizãrii sau vânzãrii lor, denu-               Dispoziþii speciale
mite societãþi imobiliare pentru comerþ ºi industrie Ñ         Art. 21. Ñ Societãþile comerciale care efectueazã opera-
SICOMI.                               þiuni de leasing, precum ºi societãþile comerciale care utili-
   Art. 15. Ñ În cadrul Ministerului Finanþelor se înfiinþeazã  zeazã bunuri mobile sau imobile în sistem de leasing sunt
Oficiul pentru operaþiuni de leasing, la care societãþile de    obligate sã înscrie în evidenþele lor contabile urmãtoarele
leasing sunt obligate sã se înregistreze în termen de 15
                                  date:
zile de la data la care au obþinut certificatul de înmatricu-
                                    a) valoarea bunurilor la momentul semnãrii contractului;
lare.
                                    b) suma totalã a ratelor aferente contractului într-un an
   Art. 16. Ñ Societãþile de leasing vor transmite anual
Oficiului pentru operaþiuni de leasing o copie a bilanþului     fiscal, inclusiv cuantumul lor indexat, dacã pãrþile au prevã-
financiar-contabil ºi a contului de profit ºi pierderi.       zut în contract reevaluarea periodicã a ratelor;
   Art. 17. Ñ La sfârºitul fiecãrui an financiar-contabil       c) plata amortismentelor; plata acestora se înscrie numai
societãþile de leasing vor fi obligate sã constituie din bene-   la utilizator;
ficiile realizate un fond de rezervã care sã reprezinte cel       d) evaluarea la data închiderii bilanþului contabil a ratelor
puþin 10% din capitalul lor social.                 rãmase de rambursat.
                                    Operaþiunile vor fi evidenþiate în mod distinct, dupã
           CAPITOLUL V
                                  natura bunului închiriat.
         Contravenþii ºi sancþiuni
                                              CAPITOLUL VIII
  Art. 18. Ñ În cazul nerespectãrii dispoziþiilor prevãzute
la art. 14, societatea de leasing responsabilã nu va mai              Dispoziþii tranzitorii ºi finale
avea dreptul sã efectueze operaþiuni de leasing pânã la         Art. 22. Ñ Dispoziþiile prezentei ordonanþe se aplicã ºi
obþinerea avizului Ministerului Finanþelor ºi va fi obligatã la   în situaþia în care o persoanã juridicã îºi vinde echipamen-
plata unei amenzi reprezentând cel puþin 10% din valoarea      tul industrial unei societãþi de leasing, pentru a-l utiliza în
contractelor perfectate.                      sistem de leasing, cu obligaþia de rãscumpãrare.
  Constatarea contravenþiei ºi aplicarea sancþiunii prevã-
                                     Art. 23. Ñ Echipamentul industrial sau construcþiile pot
zute la alineatul precedent se fac de cãtre organele terito-
                                  fi utilizate în sistem de leasing de cãtre mai multe societãþi
riale ale Ministerului Finanþelor.
                                  comerciale, dacã între acestea s-a încheiat un contract în
  Împotriva procesului-verbal de constatare, societatea de
                                  scopul realizãrii unei investiþii sau al folosinþei lor comune.
leasing afectatã se poate adresa cu plângere la instanþa în
raza cãreia s-a sãvârºit contravenþia, conform legii.          Art. 24. Ñ Societãþile imobiliare pentru comerþ ºi indus-
                                  trie Ñ SICOMI Ñ care perfecteazã un contract de leasing
           CAPITOLUL VI                  având ca obiect utilizarea unei construcþii sau realizarea ºi
Publicitatea operaþiunilor de leasing în materie mobiliarã     utilizarea unei construcþii, pot conveni urmãtoarele:
           ºi imobiliarã                   a) acordarea dreptului de folosinþã sau achiziþia terenului
  Art. 19. Ñ Contractele de leasing care au ca obiect uti-    pe care se efectueazã lucrarea de cãtre antreprenor;
lizarea bunurilor imobile, vor fi înscrise în Carte funciarã Ñ      b) achiziþia irevocabilã a construcþiei de cãtre utilizator
partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliarã  la expirarea contractului de leasing.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224                      9

  Art. 25. Ñ Bunurile mobile care sunt importate în scopul  momentul vânzãrii, în baza declaraþiei vamale de import
utilizãrii în sistem de leasing se încadreazã în regimul    definitiv.
bunurilor admise temporar la import, fãrã plata taxelor       În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, uti-
vamale.                             lizatorul nu ºi-a exercitat dreptul de opþiune privind prelun-
  În cazul achiziþionãrii bunurilor importate în sistem de  girea contractului sau achiziþia bunului, iar bunul nu a fost
leasing, conform termenului convenit de pãrþi, în baza     restituit, autoritãþile vamale vor încasa taxele vamale afe-
contractului de leasing, cumpãrãtorul este obligat sã      rente valorii iniþiale a bunului în valutã, transformatã în lei,
achite taxa vamalã calculatã la valoarea bunului din      la cursul de schimb în vigoare la data constatãrii.

                           PRIM-MINISTRU
                          VICTOR CIORBEA

                                           Contrasemneazã:
                                      Ministru de stat, ministrul reformei,
                                           Ulm Spineanu
                                  Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Privatizare,
                                          Valentin M. Ionescu
                                      Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                           Mircea Ciumara

    Bucureºti, 28 august 1997.
    Nr. 51.
                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                         ORDONANÞÃ
                     privind regimul juridic al francizei
    În temeiul prevederilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:

           CAPITOLUL I                omogenitãþii reþelei de francizã, aºa cum este ea definitã
          Dispoziþii generale             de cãtre francizor.
  Art. 1. Ñ Franciza este un sistem de comercializare a      c) Know-how-ul este un ansamblu de informaþii practice,
produselor, serviciilor sau tehnologiilor, bazat pe o colabo-  nebrevetate, rezultând din experienþa francizorului ºi verifi-
rare strânsã ºi continuã între persoane fizice sau juridice,  cate de cãtre acesta.
independente din punct de vedere financiar, prin care o       Know-how-ul, în ansamblul sãu, în configuraþia ºi asam-
persoanã, denumitã francizor, acordã unei alte persoane,    blarea practicã a componentelor sale, nu trebuie sã fie
denumitã beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un    accesibil unei terþe persoane decât cu acordul francizorului
produs sau un serviciu.
                                ºi trebuie sã includã o informaþie esenþialã în legãturã cu:
  Art. 2. Ñ În prezenta ordonanþã, noþiunile de mai jos
                                  Ñ prezentarea produselor în vederea vânzãrii;
se definesc astfel:
  a) Francizorul este un comerciant care:             Ñ transformarea produselor în legãturã cu prestarea de
  Ñ este titularul drepturilor asupra unei mãrci înregis-   servicii;
trate; drepturile trebuie sã fie exercitate pe o duratã cel     Ñ relaþiile cu clientela;
puþin egalã cu durata contractului de francizã;           Ñ gestiunea administrativã ºi financiarã.
  Ñ oferã un ansamblu de produse ºi/sau servicii ºi/sau      Know-how-ul trebuie sã fie util beneficiarului pentru a
tehnologii;                           permite, la data încheierii contractului, îmbunãtãþirea pozi-
  Ñ asigurã beneficiarului o pregãtire iniþialã pentru    þiei concurenþiale.
exploatarea mãrcii înregistrate;
                                  d) Reþeaua de francizã cuprinde un ansamblu de rapor-
  Ñ utilizeazã personal ºi mijloace financiare pentru pro-
movarea mãrcii sale, a cercetãrii ºi inovaþiei, asigurând    turi contractuale între un francizor ºi mai mulþi beneficiari,
dezvoltarea ºi viabilitatea produsului.             în scopul promovãrii unei tehnologii, a unui produs sau
  b) Beneficiarul este un comerciant, persoanã fizicã sau   serviciu, precum ºi pentru dezvoltarea producþiei ºi distribu-
juridicã, selecþionat de francizor, care aderã la principiul  þiei unui produs sau serviciu.
  10                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224

             CAPITOLUL II                    Ñ durata contractului;
            Principii generale                  Ñ condiþiile de reînnoire a contractului, dacã este cazul;
                                       Ñ condiþiile în care vor putea sã opereze cesiunea sau
               Secþiunea I                 transferul drepturilor decurgând din contract ºi condiþiile de
    Relaþiile precontractuale; relaþiile postcontractuale
                                     preempþiune ale francizorului;
  Art. 3. Ñ Faza precontractualã are ca scop sã permitã           Ñ condiþiile de utilizare de cãtre beneficiar a însemnelor
fiecãrei pãrþi sã-ºi confirme decizia de a colabora.           distinctive aparþinând francizorului: firma, emblema, marca
  Francizorul furnizeazã viitorului beneficiar informaþii care     de fabricã sau de comerþ, marca, sigla etc.;
îi permit acestuia sã participe, în deplinã cunoºtinþã de           Ñ dreptul francizorului de a dezvolta obiectul francizei;
cauzã, la derularea contractului de francizã.                 Ñ rezilierea contractului;
  Francizorul se obligã, în special, sã furnizeze beneficia-        Ñ recuperarea, de cãtre francizor, a oricãrui element
rului informaþii despre:                         corporal sau necorporal care-i aparþine, în caz de încetare
  Ñ experienþa dobânditã ºi transferabilã;
                                     a contractului înainte de termenul de scadenþã prevãzut;
  Ñ condiþiile financiare ale contractului, respectiv rede-
                                       Ñ descrierea know-how-lui ce va fi realizatã potrivit
venþa iniþialã sau taxa de intrare în reþea, redevenþele
                                     contractului de francizã, într-un document separat sau în
periodice, redevenþele din publicitate, determinarea tarifelor
                                     oricare altã formã adaptatã.
privind prestãrile de servicii ºi tarifele privind produsele,
serviciile ºi tehnologiile, în cazul clauzei obligaþiilor contrac-      Art. 7. Ñ (1) Contractul de francizã va respecta urmã-
tuale de cumpãrare;                            toarele principii:
  Ñ elementele care permit beneficiarului sã facã calculul         Ñ termenul va fi fixat astfel încât sã permitã beneficia-
rezultatului previzionat ºi sã-ºi întocmeascã planul financiar;      rului amortizarea investiþiilor specifice francizei;
  Ñ obiectivele ºi aria exclusivitãþii acordate;              Ñ francizorul va înºtiinþa pe beneficiar cu un preaviz
  Ñ durata contractului, condiþiile reînnoirii, rezilierii, cesiunii.  suficient de mare asupra intenþiei de a nu reînnoi contrac-
                                     tul la data expirãrii sau de a nu semna un nou contract;
             Secþiunea a II-a
            Contractul de francizã                 Ñ în cadrul clauzelor de reziliere, se vor stabili în mod
                                     clar circumstanþele care pot sã determine o reziliere fãrã
  Art. 4. Ñ Contractul de francizã trebuie sã reflecte inte-      preaviz;
resele membrilor reþelei de francizã, protejând drepturile de
                                       Ñ condiþiile în care va putea sã opereze cesiunea
proprietate industrialã sau intelectualã ale francizorului, prin
                                     drepturilor decurgând din contract vor fi cu claritate preci-
menþinerea identitãþii comune ºi a reputaþiei reþelei de fran-
                                     zate, în special condiþiile de desemnare a unui succesor;
cizã.
  Art. 5. Ñ (1) Contractul de francizã trebuie sã defi-           Ñ dreptul de preempþiune va fi prevãzut, dacã interesul
neascã, fãrã ambiguitate, obligaþiile ºi responsabilitãþile fie-     menþinerii sau dezvoltãrii reþelei de francizã necesitã recu-
cãrei pãrþi, precum ºi orice alte clauze ale colaborãrii.         noaºterea acestui drept;
  (2) Francizorul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele           Ñ clauzele de nonconcurenþã vor fi cuprinse în contract,
cerinþe:                                 pentru protejarea know-how-ului;
  a) sã deþinã ºi sã exploateze o activitate comercialã, pe         Ñ obligaþiile financiare ale beneficiarului vor fi cu clari-
o anumitã perioadã, anterior lansãrii reþelei de francizã;        tate precizate ºi vor fi determinate astfel încât sã favori-
  b) sã fie titularul drepturilor de proprietate intelectualã      zeze atingerea obiectivelor comune.
ºi/sau industrialã;                              (2) Prin contractul de francizã, francizorul controleazã
  c) sã asigure beneficiarilor sãi o pregãtire iniþialã, pre-      respectarea tuturor elementelor constitutive ale imaginii mãrcii.
cum ºi asistenþã comercialã ºi/sau tehnicã permanentã, pe           Marca francizorului, simbol al identitãþii ºi al renumelui
toatã durata existenþei drepturilor contractuale.             reþelei de francizã constituie garanþia calitãþii produsului/ser-
  (3) Beneficiarul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele         viciului/tehnologiei furnizate consumatorului. Aceastã garan-
cerinþe:                                 þie este asiguratã prin transmiterea ºi prin controlul
  a) sã dezvolte reþeaua de francizã ºi sã menþinã identi-       respectãrii know-how-lui, furnizarea unei game omogene de
tatea sa comunã, precum ºi reputaþia acesteia;              produse ºi/sau servicii ºi/sau tehnologii.
  b) sã furnizeze francizorului orice informaþie de naturã a        Francizorul se asigurã cã beneficiarul, printr-o publicitate
facilita cunoaºterea ºi analiza performanþelor ºi a situaþiei
                                     adecvatã, face cunoscut cã este o persoanã independentã
reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficientã în
                                     din punct de vedere financiar în raport cu francizorul sau
legãturã cu franciza;
                                     cu alte persoane.
  c) sã nu divulge la terþe persoane know-how-ul furnizat
                                       (3) Dreptul care se transferã obligã beneficiarul la plata
de cãtre francizor, atât pe toatã durata contractului de fran-
cizã, cât ºi ulterior.                          unei redevenþe ºi îl autorizeazã sã utilizeze marca produ-
  Art. 6 Ñ Contractul de francizã trebuie sã cuprindã          selor ºi/sau serviciilor, ºi/sau tehnologiilor, know-how-ul ori
clauze privind urmãtoarele:                        o altã experienþã deosebitã de francizã, precum ºi orice
  Ñ drepturile francizorului;                      alte drepturi de proprietate intelectualã sau industrialã, dupã
  Ñ drepturile beneficiarului;                     caz, susþinut permanent de asistenþa comercialã ºi/sau teh-
  Ñ bunurile ºi/sau serviciile ºi/sau tehnologiile furnizate      nicã a francizorului, pe toatã durata de valabilitate a con-
beneficiarului;                              tractului de francizã.
  Ñ obligaþiile francizorului ºi ale beneficiarului;            Art. 8. Ñ În temeiul relaþiilor lor contractuale, francizorul
  Ñ condiþiile financiare pentru beneficiar;              ºi beneficiarul se obligã sã acþioneze în mod echitabil.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224                       11

  Francizorul va notifica în scris beneficiarului orice încãl-    Art. 13. Ñ Reþeaua de francizã este formatã din franci-
care a obligaþiilor contractuale ºi îi va acorda un termen     zor ºi din beneficiari. Prin organizare ºi dezvoltare reþeaua
rezonabil de remediere.                      de francizã trebuie sã contribuie la ameliorarea producþiei
  Art. 9. Ñ La încetarea relaþiilor contractuale, relaþiile   ºi/sau distribuþiei de produse ºi/sau prestãri de servicii, cu
postcontractuale se vor baza pe regulile unei concurenþe      o distribuire echitabilã a profitului care rezultã.
loiale. Francizorul poate sã impunã obligaþii ferme fostului
                                              CAPITOLUL III
beneficiar, asigurând astfel:
                                            Publicitate ºi selecþie
  Ñ protejarea caracterului confidenþial al afacerii ºi, în
special, neutilizarea know-how-ului de cãtre o reþea          Art. 14. Ñ Publicitatea pentru selecþionarea beneficiarilor
concurentã;                            trebuie sã fie lipsitã de orice ambiguitate ºi sã nu conþinã
  Ñ deschiderea unui nou punct de vânzare în zona în       informaþii eronate.
care opereazã fostul beneficiar.                    Art. 15. Ñ Orice document publicitar, care prezintã
                                  direct sau indirect rezultatele financiare previzionate ale
            Secþiunea a III-a
         Contractul de exclusivitate
                                  unui beneficiar, va trebui sã fie obiectiv ºi verificabil.
                                    Art. 16. Ñ Pentru ca viitorul beneficiar sã se poatã
  Art. 10. Ñ În cazul în care francizorul propune semna-     angaja în afacere în perfectã cunoºtinþã de cauzã, franci-
rea unui contract de exclusivitate, vor fi respectate urmã-    zorul îi va furniza o copie a codului deontologic, precum ºi
toarele reguli:                          o informaþie completã ºi scrisã privind clauzele contractului
  Ñ dacã este încasatã o taxã de intrare în reþeaua de      de francizã, într-un interval de timp rezonabil, înainte de
francizã, la semnarea contractului de francizã, suma privind    semnarea acestuia.
drepturile de exclusivitate, prevãzutã în contract, este pro-     Art. 17. Ñ Francizorul selecþioneazã ºi nu acceptã
porþionalã cu taxa de intrare ºi se adaugã acesteia;        decât beneficiarul care, dupã o cercetare corespunzãtoare,
  Ñ în lipsa taxei de intrare, modalitãþile de rambursare    face dovada competenþelor solicitate, respectiv: calitãþi per-
a taxei de exclusivitate sunt precizate în cazul rezilierii con-  sonale ºi capacitate financiarã pentru exploatarea afacerii.
tractului de francizã;                         Francizorul, în calitate de iniþiator ºi garant al reþelei de
  Ñ taxa de exclusivitate poate sã fie destinatã pentru a    francizã, trebuie sã vegheze la pãstrarea identitãþii ºi a
acoperi o parte a cheltuielilor necesare implementãrii franci-   reputaþiei reþelei de francizã.
zei ºi/sau pentru a delimita zona ºi/sau pentru know-how-ul
                                             CAPITOLUL IV
transmis;
                                           Sancþiuni ºi contravenþii
  Ñ contractul de exclusivitate trebuie sã prevadã o
clauzã de reziliere, convenabilã ambelor pãrþi;            Art. 18. Ñ Contractul de francizã se perfecteazã în con-
  Ñ durata este determinatã în funcþie de caracteristicile    formitate cu reglementãrile legale privind protecþia proprie-
proprii fiecãrei francize.                     tãþii intelectuale ºi industriale. Sancþiunile pentru
  Art. 11. Ñ Francizorul poate sã impunã o clauzã de       nerespectarea contractului de francizã vor fi reglementate
nonconcurenþã ºi de confidenþialitate, pentru a împiedica     cu ocazia încheierii fiecãrui contract ºi sunt adaptate speci-
întrãinarea know-how-ului transmis pe durata contractului de    ficului sãu.
exclusivitate.                                       CAPITOLUL V
            Secþiunea a IV-a                          Dispoziþii finale
     Raporturile între pãrþi în reþeaua de francizã
                                    Art. 19. Ñ Contractele de francizã vor fi întocmite cu
  Art. 12. Ñ În temeiul relaþiilor contractuale cu beneficia-  respectarea codului deontologic aprobat de Asociaþia
rii sãi, francizorul va întemeia o reþea de francizã, care tre-  Românã de Francizã.
buie exploatatã dupã anumite metode, astfel încât sã          Art. 20. Ñ În orice situaþie, pãrþile îºi vor soluþiona litigi-
permitã pãstrarea identitãþii ºi a renumelui reþelei de fran-   ile pe cale amiabilã, prin comunicare ºi negociere directã,
cizã, pentru care francizorul este garant.             ori pe cale arbitralã sau la instanþele judecãtoreºti.
                              PRIM-MINISTRU
                             VICTOR CIORBEA

                                            Contrasemneazã:
                                        Ministru de stat, ministrul reformei,
                                             Ulm Spineanu
                                              Preºedintele
                                       Agenþiei Naþionale pentru Privatizare,
                                            Valentin M. Ionescu
                                             Ministru de stat,
                                        ministrul industriei ºi comerþului,
                                          Cãlin Popescu-Tãriceanu


    Bucureºti 28 august 1997.
    Nr. 52.
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224

                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                    ORDONANÞÃ
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
           bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996
     În temeiul art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 privind abi-
litarea Guvernului de a emite ordonanþe,

     Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:

  Art. I. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind exe-       Cu toate acestea, Ministerul Finanþelor, la cererea plãti-
cutarea creanþelor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al    torului, poate dispune, þinând seama de motivele invocate
României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobatã       de acesta, suspendarea obligaþiei de platã pânã la soluþio-
ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, publicatã în          narea primei cãi de atac.Ò
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din           7. Dupã alineatul 2 al articolului 11 se introduce alinea-
17 octombrie 1996, ºi cu modificãrile ulterioare, se modificã     tul 3, care va avea urmãtorul cuprins:
ºi se completeazã dupã cum urmeazã:                   ”Societãþile bancare sunt obligate sã vireze sumele
  1. Titlul I va avea urmãtorul cuprins:              reprezentând creanþe bugetare care au fost debitate din
                                   contul plãtitorului, în contul bugetar corespunzãtor, în ter-
  ”Dispoziþii generaleÒ
                                   menul prevãzut de dispoziþiile legale aplicabile în materie.Ò
  2. Capitolul I va avea urmãtorul titlu:
                                     8. Articolul 12 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
  ”Creanþa bugetarã. Modalitãþi de realizareÒ
                                     ”Prevederile alin. 1 se aplicã ºi persoanelor care, potrivit
  3. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:             legii, îºi asumã obligaþia de platã printr-un angajament de
  ”Art. 1. Ñ Creanþele constând în impozite, taxe, contri-     platã sau printr-un alt act, încheiate în formã autenticã.Ò
buþii, amenzi ºi alte sume care reprezintã resurse finan-        9. Capitolul IV va avea urmãtorul titlu:
ciare publice, potrivit Legii privind finanþele publice         ”Majorãri de întârziere ºi penalitãþiÒ
nr. 72/1996, sunt creanþe bugetare care se executã potrivit
                                     10. Dupã articolul 13 alineatul 2 se introduce un alineat
dispoziþiilor prezentei ordonanþe.Ò
                                   care va avea urmãtorul cuprins:
  4. Dupã articolul 6 se introduce un nou articol 61, care       ”Când o obligaþie bugetarã se stinge prin compensare,
va avea urmãtorul cuprins:                      majorãrile de întârziere pentru neplata acestei obligaþii se
  ”Art. 61. Ñ Plata obligaþiilor bugetare se face în lei,      calculeazã pânã la data la care compensarea a devenit
dacã legea nu prevede altfel.Ò                    posibilã, potrivit legii.Ò

  5. Articolul 8 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:        11. Articolul 13 alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
                                     ”Cota majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la
  ”Plata obligaþiilor bugetare se face distinct, pentru fie-
                                   termen a obligaþiilor bugetare se stabileºte prin hotãrâre a
care sumã datoratã în parte, în contul bugetar corespunzã-
                                   Guvernului, la propunerea Ministerului Finanþelor, corelatã
tor, în ordinea vechimii acestora, astfel:
                                   cu rata medie a dobânzii practicate pe piaþa interbancarã,
  a) obligaþiile de platã restante în ordinea scadenþei ºi
                                   la care se pot adãuga cel mult 20 de puncte procentuale.Ò
majorãrile de întârziere aferente acestora, datorate potrivit
legii;                                  12. Dupã articolul 13 se introduce articolul 131, care va
  b) obligaþiile de platã curente datorate pentru primul ter-    avea urmãtorul cuprins:
men de platã imediat urmãtor;                      ”Art. 131. Ñ Nevãrsarea de cãtre plãtitorii obligaþiilor
  c) obligaþiile de platã cu termene de platã viitoare.Ò      bugetare a sumelor calculate ºi reþinute la sursã de cãtre
                                   aceºtia, potrivit legii, se penalizeazã dupã cum urmeazã:
  6. Articolul 10 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
                                     Ñ cu 10% din suma reþinutã ºi nevãrsatã pânã la
  ”Exercitarea cãilor de atac la organele competente, de      30 de zile;
cãtre plãtitori, cu privire la stabilirea obligaþiilor bugetare, nu   Ñ cu 20% din suma reþinutã ºi nevãrsatã mai mult de
suspendã obligaþia acestora de platã.                 30 de zile.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224                      13

  Penalitatea prevãzutã la alineatul precedent se aplicã de     Creanþele bugetare care se încaseazã, se administreazã,
cãtre organele competente, o singurã datã pentru aceeaºi     se contabilizeazã ºi se utilizeazã de instituþiile publice, pro-
sumã reþinutã ºi nevãrsatã, iar aceasta nu înlãturã obliga-    venite din veniturile extrabugetare, precum ºi cele rezultate
rea la plata majorãrilor de întârziere, conform legii.Ò      din raporturi juridice contractuale, se executã prin împuter-
                                 niciþi proprii, potrivit prevederilor prezentei ordonanþe.
  13. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
                                   În cazul în care instituþiile publice transmit spre execu-
  ”Art. 14. Ñ În cazul în care societãþile bancare nu res-
                                 tare silitã organelor prevãzute la alin. 1, debite reprezen-
pectã obligaþiile prevãzute la art. 11 alin. 3, majorãrile de
                                 tând venituri extrabugetare, sumele realizate astfel se fac
întârziere datorate pentru neplata în termen, prevãzute la    venit la bugetul de stat sau la bugetul local, dupã caz.Ò
art. 13, sunt suportate de cãtre acestea.Ò
                                   19. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
  14. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
                                   ”Art. 26. Ñ Titlurile executorii, astfel cum sunt definite
  ”Art. 15. Ñ Nu se datoreazã majorãri de întârziere pen-    de reglementãrile legale în vigoare, emise de organele
tru sumele datorate cu titlu de majorãri, penalitãþi ºi amenzi  competente, care privesc creanþe bugetare, se transmit în
de orice fel, stabilite potrivit legii. De asemenea, nu se    termen de 30 zile de la emitere, spre executare silitã, potri-
datoreazã majorãri de întârziere la sumele reþinute prin     vit legii, organelor prevãzute la art. 24, în a cãror razã teri-
poprire pe salariu ºi pe pensia debitorului, din suma dato-    torialã îºi are sediul sau domiciliul debitorul ori unde acesta
ratã.Ò                              este luat în evidenþã fiscalã.Ò
  15. Dupã articolul 16 alin. 1 se introduce un alineat, care    20. Articolul 27 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
va avea urmãtorul cuprins:
                                   ”Pentru efectuarea procedurii de executare silitã este
  ”Pentru motive temeinice, înfiinþarea mãsurilor de asigu-   competent organul de executare în a cãrei razã teritorialã
rare poate fi cerutã ºi în cazul în care creanþele bugetare    se gãsesc bunurile urmãribile, coordonarea întregii execu-
urmeazã a se stabili în alt mod decât cel prevãzut la       tãri revenind organului în a cãrui razã teritorialã îºi are
alin. 1, dispoziþiile Codului de procedurã civilã privind ordo-  sediul sau domiciliul sau unde este luat în evidenþã fiscalã
nanþa preºedinþialã fiind aplicabile.Ò              debitorul, dupã caz. În cazul în care executarea silitã se
  16. Articolul 16 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:    face prin poprire, organul de executare coordonator poate
                                 proceda la aplicarea acestei mãsuri de executare asupra
  ”Pentru acþiunile prevãzute la alin. 1 ºi 2 nu se dato-
                                 terþului poprit, indiferent de locul unde îºi are sediul sau
reazã depunerea de cauþiuni.Ò
                                 domiciliul.
  17. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:            Atunci când organul de executare coordonator constatã
  ”Art. 22. Ñ Împotriva actelor de aplicare a mãsurilor asi-   cã existã pericolul evident de înstrãinare, substituire sau de
guratorii, cel interesat poate face contestaþie la instanþa    sustragere de la executarea silitã a bunurilor ºi veniturilor
judecãtoreascã competentã, dacã legea nu prevede altfel.Ò     urmãribile ale debitorului, poate proceda la indisponibilizarea
                                 acestora, indiferent de locul în care se gãsesc bunurile.Ò
  18. Articolul 24 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
  ”Pentru creanþele bugetare administrate de cãtre        21. Articolul 35 alineatul 1 litera a) va avea urmãtorul
Ministerul Finanþelor, precum ºi pentru cele gestionate de    cuprins:
cãtre instituþiile publice, constând în venituri stabilite prin   ”a) sã intre în orice incintã de afaceri a debitorului, per-
lege, care constituie resurse ale bugetului de stat sau ale    soanã juridicã, sau în alte incinte unde acesta îºi pãstreazã
bugetelor locale, dupã caz, sunt abilitate sã aducã la înde-   bunurile, în scopul identificãrii bunurilor sau valorilor care
plinire mãsurile asiguratorii ºi sã efectueze procedura de    pot fi executate silit;Ò
executare silitã prevãzutã de prezenta ordonanþã, organele      22. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
de specialitate ale direcþiilor generale ale finanþelor publice
                                   ”Art. 37. Ñ Cheltuielile de executare silitã a creanþelor
ºi controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului
                                 bugetare se suportã din bugetul Ministerului Finanþelor, al
Bucureºti ºi unitãþile subordonate acestora, unitãþile subor-
                                 Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale sau al instituþiilor
donate Direcþiei generale a vãmilor numai pentru creanþele
                                 publice, dupã caz.Ò
determinate în vamã, care sunt denumite în continuare
organe de executare.                         23. Articolul 42 alineatul 5 va avea urmãtorul cuprins:
  Creanþele trezoreriei statului, astfel cum sunt definite de    ”Poprirea se considerã înfiinþatã la data la care terþul
reglementãrile legale în materie, se executã silit de cãtre    poprit, prin înºtiinþarea trimisã organului de executare, con-
organele de specialitate competente sã gestioneze bugetul     firmã cã datoreazã sume de bani debitorului, sau la data
trezoreriei statului.                       expirãrii termenului prevãzut la alineatul precedent.Ò
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224

  24. Articolul 42 alineatul 7 va avea urmãtorul cuprins:       29. Articolul 53 alineatul 2 se abrogã.
  ”În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite      30. Articolul 58 alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
de mai mulþi creditori, terþul poprit va anunþa în scris
                                    ”Organul de executare va întocmi un proces-verbal de
despre aceasta pe creditori ºi va proceda la distribuirea
                                   identificare a bunului supus executãrii, dispoziþiile art. 46 ºi
sumelor potrivit ordinii de preferinþã prevãzute la art. 71.Ò
                                   47 aplicându-se în mod corespunzãtor.Ò
  25. Articolul 43 alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
                                    31. Articolul 59 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
  ”În mãsura în care este necesar, pentru achitarea sumei
                                     ”Organele de executare au obligaþia ca, de îndatã ce au
datorate, la data sesizãrii societãþii bancare, potrivit alin. 1,
                                   întocmit procesul-verbal de identificare a imobilului, sã
sumele existente, precum ºi cele provenite din încasãrile
                                   comunice debitorului o somaþie care va cuprinde toate
zilnice în conturile în lei ºi în valutã sunt indisponibilizate.
                                   datele de identificare a bunului, menþiunea cã s-a luat
Din momentul indisponibilizãrii ºi pânã la achitarea integralã
                                   mãsura înscrierii somaþiei în evidenþele de publicitate imobi-
a obligaþiilor bugetare, societatea bancarã nu va face nici o
                                   liarã, precum ºi aceea cã, dacã nu se face plata sumei
platã care ar diminua suma supusã indisponibilizãrii, cu
excepþia sumelor necesare plãþii drepturilor salariale.Ò       datorate în termen de 5 zile, se va proceda la executarea
                                   silitã a imobilului.Ò
  26. Articolul 44 va avea urmãtorul cuprins:
                                    32. Articolul 63 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
  ”Art. 44. Ñ Dacã terþul poprit înºtiinþeazã organul de
executare cã nu datoreazã vreo sumã de bani debitorului          ”Dupã comunicarea somaþiei ºi în tot cursul executãrii
urmãrit sau nu respectã dispoziþiile art. 42 alin. 6 ºi 7 ºi     silite, organul de executare poate numi un administrator-
ale art. 43, precum ºi în cazul în care invocã alte neregu-     sechestru, dacã aceastã mãsurã este necesarã pentru
laritãþi în legãturã cu drepturile ºi obligaþiile pãrþilor privind  administrarea imobilului urmãrit, a chiriilor, a arendei ºi a
înfiinþarea popririi, instanþa judecãtoreascã în a cãrei razã    altor venituri obþinute din administrarea acestuia, inclusiv
teritorialã se aflã domiciliul sau sediul terþului poprit, la    pentru apãrarea în litigii privind imobilul respectiv.Ò
cererea organului de executare ori a altei pãrþi interesate,      33. Articolul 65 alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
pe baza probelor administrate, va pronunþa menþinerea sau
                                     ”Cu cel puþin 10 zile înainte de data fixatã pentru þine-
desfiinþarea popririi.
                                   rea licitaþiei, organul de executare este obligat sã aducã la
  Judecata se face cu precãdere.
                                   cunoºtinþa celor interesaþi, prin anunþuri în ziare de largã
  Instanþa poate aplica o amendã civilã de la 50.000 lei la
                                   circulaþie, prin afiºarea anunþurilor de vânzare pe imobilul
1.000.000 lei terþului poprit, în cazul în care acesta nu res-
                                   scos la vânzare, la sediul sãu ºi al consiliului local în a
pectã obligaþiile ce-i revin, potrivit legii, privind efectuarea
                                   cãrei razã teritorialã este situat imobilul, precum ºi la locul
înºtiinþãrilor, reþinerilor, precum ºi pentru neîndeplinirea ori-
                                   stabilit pentru þinerea licitaþiei, dacã acesta este altul decât
cãrei alte obligaþii ce-i revine în legãturã cu poprirea.Ò
                                   cel unde se aflã imobilul. Când se considerã necesar,
  27. Dupã articolul 48 alineatul 1 se introduce un alineat     publicitatea vânzãrii se poate face ºi prin orice alte mij-
cu urmãtorul cuprins:                        loace de informare. Totodatã, despre data, ora ºi locul lici-
  ”În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume      taþiei va fi înºtiinþat debitorul ºi administratorul-sechestru.Ò
în lei sau în valutã, acestea se ridicã ºi vor fi depuse, cel
                                    34. Articolul 70 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
târziu a doua zi, la unitãþile specializate.Ò
                                    ”Dacã suma ce reprezintã atât creanþa bugetarã, cât ºi
  28. Articolul 52 va avea urmãtorul cuprins:            cheltuielile de executare, este mai micã decât suma reali-
  ”Art. 52. Ñ O datã cu aplicarea sechestrului, organul de     zatã prin executare silitã, cu diferenþa se va proceda la
executare face ºi evaluarea bunurilor sechestrate.          compensare, potrivit art. 87, sau se restituie, la cerere,
  Dacã evaluarea bunurilor sechestrate necesitã cunoºtinþe     debitorului.Ò
de specialitate, organele de executare, dupã stabilirea unei
                                    35. Articolul 71 alineatul 1 partea introductivã va avea
valori estimative, pot utiliza pentru aceasta servicii prestate
de organe sau persoane specializate, care nu se supun        urmãtorul cuprins:
reglementãrilor privind achiziþiile publice. Despre aceasta va      ”În cazul în care executarea silitã, de competenþa orga-
face menþiune în procesul-verbal de sechestru.            nelor prevãzute la art. 24, a fost pornitã de mai mulþi cre-
  În cazul prevãzut la alin. 2, evaluarea se va face dupã     ditori sau când, pânã la eliberarea ºi distribuirea sumei
întocmirea procesului-verbal de sechestru, documentul prin      rezultate din executare, au depus ºi alþi creditori titlurile lor,
care se efectueazã evaluarea constituind anexa la proce-       aceste organe vor proceda la distribuirea sumei potrivit
sul-verbal de sechestru. O copie a acestui document se va      urmãtoarei ordini de preferinþã, dacã legea nu prevede alt-
comunica debitorului.Ò                        fel.Ò
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224                      15

  36. Articolul 73 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:      43. Articolul 87 alineatul 1 liniuþa 1 va avea urmãtorul
  ”Creditorii care nu au participat la executarea silitã pot   cuprins:
depune titlurile lor în vederea participãrii la distribuirea     ”Ñ cu obligaþii bugetare restante, începând cu cele mai
sumelor realizate prin executare silitã, numai pânã la data    vechi, din anii precedenþi;Ò
întocmirii de cãtre organele de executare a procesului-ver-      44. Articolul 87 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
bal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume.Ò         ”În sensul alineatului precedent, prin obligaþii bugetare din
  37. Articolul 74 va avea urmãtorul cuprins:           anii precedenþi se înþelege debitul, precum ºi majorãrile de
                                  întârziere aferente, a cãror platã se face în condiþiile art. 8,Ò
  ”Art. 74. Ñ Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate
din executarea silitã se va face numai dupã trecerea unui       45. Articolul 90 va avea urmãtorul cuprins:
termen de 15 zile de la data depunerii sumei, când organul       ”Art. 90. Ñ Rambursarea sumelor provenind din taxa pe
de executare va proceda, dupã caz, la eliberarea sau dis-     valoarea adãugatã ºi restituirea sumelor provenind din
tribuirea sumei, cu înºtiinþarea pãrþilor ºi a creditorilor care  accize se fac conform prevederilor legale aplicabile în
ºi-au depus titlurile.Ò                      materie. Organele fiscale competente vor efectua, potrivit
                                  art. 86 ºi 87, compensãri cu obligaþii bugetare mai vechi
  38. Articolul 82 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:     provenite din taxa pe valoarea adãugatã sau accize, dupã
   ”La cererea temeinic justificatã a debitorilor, Ministerul  caz. Dacã, dupã efectuarea acestei compensãri mai rãmân
Finanþelor, Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, alte     sume de rambursat din taxa pe valoarea adãugatã sau de
organe ale administraþiei publice centrale, precum ºi consi-    restituit din accize, dupã caz, organul fiscal competent va
liile locale ºi judeþene pot acorda:                proceda la compensarea cu alte obligaþii bugetare, potrivit
                                  art. 87.
   a) amânãri ºi eºalonãri la plata impozitelor, taxelor ºi a
                                    Sumele rãmase dupã efectuarea compensãrii prevãzute
altor obligaþii bugetare;
                                  de alin. 1 se restituie, la cererea plãtitorilor.Ò
   b) scutiri ºi reduceri de impozite ºi taxe, în condiþiile
legii;                                46. Articolul 91 va avea urmãtorul cuprins:
   c) amânãri, eºalonãri, scutiri sau reduceri de majorãri de    ”Art. 91 Ñ Dreptul de a cere compensarea sau restitui-
întârziere.Ò                            rea sumelor privind obligaþiile bugetare se prescrie în ter-
                                  men de 5 ani de la data încheierii anului financiar în care
  39. Dupã articolul 82 alineatul 2 se introduce un alineat
                                  a luat naºtere dreptul la compensare sau la restituire.Ò
cu urmãtorul cuprins:
                                   47. Articolul 93 alineatul 2 litera e) se abrogã.
  ”Pentru creanþele bugetelor locale ºi judeþene, dupã caz,
înlesnirile la platã pot fi acordate, în condiþiile prezentei    48. Articolul 93 alineatul 2 litera f) va avea urmãtorul
ordonanþe, numai de cãtre consiliile locale ori judeþene.Ò     cuprins:
                                   ”f) când, potrivit legii, debitorul, persoanã juridicã, îºi
  40. Articolul 82 alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
                                  înceteazã existenþa ºi au rãmas neachitate obligaþii buge-
   ”Prin ordin al ministrului finanþelor se vor stabili proce-  tare.Ò
dura ºi competenþele de acordare a înlesnirilor la plata pri-
                                   48. Articolul 98 litera b) va avea urmãtorul cuprins:
vind creanþele bugetare administrate de Ministerul
                                    ”b) în termen de 3 ani de la data naºterii dreptului de a
Finanþelor. Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, celelalte
                                  cere executarea silitã pentru creanþele bugetare provenind
organe ale administraþiei publice centrale, precum ºi consi-
                                  din amenzi ori reprezentând alte creanþe bugetare decât
liile locale ºi judeþene vor stabili, cu avizul Ministerului
                                  cele prevãzute la lit. a), precum ºi pentru majorãrile de
Finanþelor, procedura ºi competenþele de acordare a înles-     întârziere aferente.Ò
nirilor privind plata creanþelor bugetare pe care le adminis-
                                   49. Articolul 99 litera d) va avea urmãtorul cuprins:
treazã.Ò
                                   ”d) pe data întocmirii, în condiþiile prezentei ordonanþe, a
  41. Articolul 82 alineatul 5 va avea urmãtorul cuprins:     actului de constatare a insolvabilitãþii debitorului.Ò
  ”Înlesnirile la platã pot fi acordate atât înaintea începerii
                                   50. Articolul 100 litera f) se abrogã.
executãrii silite, cât ºi în timpul efectuãrii acesteia. Pentru
acordarea înlesnirilor, organul de executare poate cere        51. Articolul 103 va avea urmãtorul cuprins:
debitorului sã constituie garanþii corespunzãtoare, potrivit      ”Art. 103 Ñ Cererile prevãzute la art. 102 se vor înainta
legii.Ò                              instanþelor judecãtoreºti numai cu aprobarea direcþiilor gene-
                                  rale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
  42. Articolul 86 litera e) va avea urmãtorul cuprins:      judeþene ºi a municipiului Bucureºti ºi sunt scutite de con-
  ”e) cele de rambursat de la bugetul de stat;Ò          semnarea vreunei cauþiuni.Ò
  16                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 224

  52. Articolul 104 va avea urmãtorul cuprins:                sociale de stat, bugetele locale ºi bugetele fondurilor spe-
  ”Art. 104. Ñ În cazul în care asupra aceloraºi venituri           ciale, prin executare silitã potrivit prevederilor prezentei
ori bunuri ale debitorului a fost pornitã executarea, atât           ordonanþe.Ò
pentru realizarea titlurilor executorii privind creanþe buge-          56. Dupã articolul 110 se introduse articolul 1101, cu
tare, cât ºi pentru titluri ce se executã în condiþiile prevã-         urmãtorul cuprins:
zute de alte dispoziþii legale, executarea silitã se va face,
                                          ”Art. 1101 Ñ Sumele recuperate în contul cheltuielilor de
potrivit dispoziþiilor prezentei ordonanþe, de cãtre organele
                                        executare silitã vor fi utilizate de cãtre direcþiile generale
de executare prevãzute de aceasta.Ò
                                        ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene
  53. Articolul 106 alineatul 2 se abrogã.                  ºi a municipului Bucureºti, precum ºi de direcþiile judeþene
  54. Articolul 108 va avea urmãtorul cuprins:                de muncã ºi protecþie socialã ºi Direcþia generalã de
                                        muncã ºi protecþie socialã a municipiului Bucureºti, dupã
  ”Art. 108. Ñ Creanþele bugetare, altele decât cele pen-
                                        caz, pentru procurarea de bunuri de natura mijloacelor fixe
tru care executarea silitã se efectueazã de cãtre organele
                                        ºi a obiectelor de inventar necesare desfãºurãrii activitãþii
Ministerului Finanþelor prevãzute la art. 24, se executã prin
                                        organelor de executare silitã.
împuterniciþi proprii ai Ministerului Muncii ºi Protecþiei
                                          Lista bunurilor de natura celor menþionate la alineatul
Sociale, ai organelor administraþiei publice centrale sau
                                        precedent va fi aprobatã de Ministerul Finanþelor sau de
locale, precum ºi ai instituþiilor publice, dupã caz.Ò
                                        Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, dupã caz, iar
 55. Dupã articolul 108 se introduce articolul 1081, cu            procurarea lor se va face cu respectarea prevederilor
urmãtorul cuprins:                               legale privind achiziþionarea bunurilor ºi serviciilor pentru
  ”Art. 1081 Ñ Ministerul Finanþelor, Ministerul Muncii ºi          instituþiile publice.Ò
Protecþiei Sociale, organele administraþiei publice centrale            Art. II. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind exe-
sau locale, precum ºi instituþiile publice, pot constitui înce-        cutarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin
pând cu 1 ianuarie 1998, fonduri pentru acordarea de sti-           Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare ºi cu cele
mulente personalului din aparatul propriu ºi din unitãþile           aduse prin prezenta ordonanþã, se va republica în Monitorul
subordonate, dupã caz, prin reþinerea unei cote de 3% din           Oficial al României, cu actualizarea ºi renumerotarea cores-
sumele încasate la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor            punzãtoare a articolelor.
                                  PRIM-MINISTRU
                                 VICTOR CIORBEA

                                                    Contrasemneazã:
                                               Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                                    Mircea Ciumara

     Bucureºti, 28 august 1997.
     Nr. 53.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224/1997 conþine 16 pagini.                       Preþul 880 lei  40.816

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:6/20/2012
language:
pages:16