Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

180

VIEWS: 5 PAGES: 16

									                                PARTEA        I
Anul IX Ñ Nr. 180           LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                             Vineri, 1 august 1997
                                 SUMAR


                Nr.                                       Pagina

                              LEGI ªI DECRETE
                141.  Ñ Lege privind Codul vamal al României .............           1Ð16
                449.  Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind Codul
                   vamal al României ....................................................    16
                   LEGI          ªI      DECRETE
                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                             SENATUL

                            LEGE
                      privind Codul vamal al României

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            CAPITOLUL I                        (2) La trecerea frontierei de stat, mãrfurile, mijloacele de
          Dispoziþii generale                   transport ºi orice alte bunuri sunt supuse vãmuirii de cãtre
                                      autoritãþile vamale.
            Secþiunea I
                                         (3) În punctele de control pentru trecerea frontierei de
          Domeniul de aplicare
                                      stat ºi pe teritoriul þãrii sunt organizate birouri vamale care
  Art. 1. Ñ (1) Codul vamal se aplicã în mod uniform ºi          funcþioneazã potrivit legii.
nediscriminatoriu pe întreg teritoriul României.
  (2) Prevederile cuprinse în prezentul cod se aplicã tutu-                          Secþiunea a II-a
ror bunurilor introduse sau scoase din þarã de cãtre per-                           Definiþii de bazã
soane fizice sau persoane juridice.
                                         Art. 3. Ñ În aplicarea prevederilor prezentului cod, prin
  Art. 2. Ñ (1) Introducerea sau scoaterea din þarã a
mãrfurilor, a mijloacelor de transport ºi a oricãror alte          termenii de mai jos se înþelege:
bunuri este permisã numai prin punctele de control pentru            a) reglementãri vamale Ñ dispoziþiile cuprinse în pre-
trecerea frontierei de stat.                        zentul cod, în regulamentul vamal de aplicare a acestuia,
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180

precum ºi în alte acte normative care cuprind prevederi       vãmuite, în scopul prevãzut de regimul vamal sub care
referitoare la domeniul vamal;                   acestea au fost plasate;
  b) persoanã Ñ persoanã fizicã sau juridicã;             v) vãmuire Ñ ansamblul de operaþiuni efectuate de
  c) persoanã stabilitã în România Ñ o persoanã fizicã cu     autoritatea vamalã de la prezentarea mãrfurilor, a mijloace-
domiciliul în România sau o persoanã juridicã românã;        lor de transport ºi a oricãror alte bunuri pânã la acordarea
  d) autoritate vamalã Ñ autoritate învestitã pentru aplica-   liberului de vamã;
rea reglementãrilor vamale;                       x) decizie vamalã Ñ orice act al autoritãþilor vamale, pri-
  e) birou vamal ºi punct vamal Ñ unitãþi ale autoritãþii     vind reglementãrile vamale, adoptat de acestea, care pro-
vamale în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte,   duce efecte juridice asupra uneia sau mai multor persoane;
formalitãþile prevãzute de reglementãrile vamale;            y) bunuri Ñ mãrfuri, vietãþi, orice alte produse, precum
  f) statut vamal Ñ încadrarea unei mãrfi ca marfã româ-     ºi mijloace de transport.
neascã sau strãinã;
  g) mãrfuri româneºti Ñ mãrfuri obþinute cu respectarea                 CAPITOLUL II
condiþiilor de origine prevãzute în prezentul cod;
                                       Sistemul instituþional al autoritãþii vamale
  h) mãrfuri strãine Ñ altele decât cele definite la lit. g);
  i) drepturi de import Ñ taxele vamale, taxa pe valoarea
                                               Secþiunea I
adãugatã, accizele ºi orice alte sume care se cuvin statului
                                       Structura organizatoricã a autoritãþii vamale
la importul de mãrfuri;
  j) drepturi de export Ñ taxele vamale ºi orice alte sume      Art. 4. Ñ (1) Activitatea autoritãþii vamale se exercitã
care se cuvin statului la exportul de mãrfuri;           prin:
  k) tarif vamal Ñ tabel care cuprinde nomenclatura com-       a) Direcþia Generalã a Vãmilor;
binatã a mãrfurilor, taxele vamale exprimate în procente,        b) direcþiile regionale vamale;
precum ºi cele rezultate din aplicarea mãsurilor tarifare pre-     c) birourile vamale.
ferenþiale prevãzute în reglementãrile legale;             (2) În cadrul birourilor vamale se pot înfiinþa puncte
  l) datorie vamalã Ñ obligaþia unei persoane de a plãti     vamale.
drepturile de import sau de export;                   (3) Structura Direcþiei Generale a Vãmilor se aprobã de
  m) debitor vamal Ñ titularul unei datorii vamale;        cãtre Ministerul Finanþelor, iar cea a direcþiilor regionale, a
  n) supraveghere vamalã Ñ orice acþiune a autoritãþii      birourilor ºi a punctelor vamale, de cãtre Direcþia Generalã
vamale pentru asigurarea respectãrii reglementãrilor vamale     a Vãmilor.
în acest domeniu;                            (4) Autoritatea vamalã va avea o siglã ale cãrei carac-
  o) control vamal Ñ îndeplinirea de cãtre autoritatea      teristici se stabilesc de cãtre Direcþia Generalã a Vãmilor.
vamalã a operaþiunilor de verificare a mãrfurilor, a existen-      Art. 5. Ñ (1) Direcþia Generalã a Vãmilor are personali-
þei ºi autenticitãþii documentelor; examinarea evidenþelor     tate juridicã. Organizarea ºi funcþionarea acesteia se fac
financiar-contabile ºi a altor înscrisuri ale titularilor de ope-
                                  prin hotãrâre a Guvernului.
raþiuni; controlul mijloacelor de transport; controlul bagajelor
                                    (2) Salarizarea personalului din cadrul Direcþiei Generale
ºi al altor mãrfuri transportate sau aflate asupra persoane-
                                  a Vãmilor se stabileºte la nivelul prevãzut pentru Ministerul
lor; efectuarea de anchete administrative ºi alte acþiuni
                                  Finanþelor.
similare, cu scopul de a asigura respectarea reglementãrilor
                                    (3) Funcþiile specifice utilizate în Direcþia Generalã a
vamale ºi a altor norme aplicabile mãrfurilor aflate sub
                                  Vãmilor, în direcþiile regionale, în birourile ºi în punctele
supraveghere vamalã;
                                  vamale se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
  p) elemente de taxare Ñ nivelul cotei procentuale prevã-
zute în tariful vamal, metodele de determinare a valorii în       Art. 6. Ñ (1) Direcþiile regionale, birourile ºi punctele
vamã ºi regulile de origine aplicabile;               vamale sunt subordonate Direcþiei Generale a Vãmilor.
  r) destinaþia vamalã a mãrfurilor Ñ plasarea mãrfurilor       (2) Birourile vamale de frontierã se înfiinþeazã prin hotã-
sub un regim vamal, introducerea lor într-o zonã liberã sau     râre a Guvernului.
antrepozit liber, reexportul acestora în afara teritoriului       (3) Direcþiile regionale ºi birourile vamale de interior se
României, distrugerea sau abandonul în favoarea statului;      înfiinþeazã prin decizia Direcþiei Generale a Vãmilor.
  s) declaraþie vamalã Ñ actul unilateral cu caracter         Art. 7. Ñ Autoritãþile vamale îºi desfãºoarã activitatea în
public, prin care o persoanã manifestã, în formele ºi în      sedii proprii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, în
modalitãþile prevãzute în reglementãrile vamale, voinþa de a    spaþii puse la dispoziþie fãrã platã de cãtre deþinãtorii legali,
plasa mãrfurile sub un regim vamal determinat;           care, potrivit legii, sunt autorizaþi sã funcþioneze în punctele
  t) declarant Ñ persoana care întocmeºte ºi depune        de control pentru trecerea frontierei de stat.
declaraþia vamalã în nume propriu sau persoana în numele
                                               Secþiunea a II-a
cãreia este întocmitã declaraþia vamalã de cãtre mandatar
                                           Atribuþiile autoritãþii vamale
sau comisionar;
  u) liber de vamã Ñ actul prin care autoritatea vamalã        Art. 8. Ñ (1) Autoritatea vamalã exercitã, în cadrul poli-
lasã la dispoziþia titularului declaraþiei vamale mãrfurile     ticii vamale a statului, atribuþiile conferite prin reglementãri
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180                        3

vamale, pentru realizarea vãmuirii bunurilor introduse sau         c) efectua investigaþii, supravegheri ºi verificãri în cazu-
scoase din þarã.                            rile în care sunt semnalate situaþii de încãlcare a regle-
   (2) Operaþiunea de vãmuire se efectueazã la birourile ºi      mentãrilor vamale;
punctele vamale de cãtre personalul operativ al autoritãþii         d) exercita controlul ulterior la sediul agenþilor economici
vamale, sub îndrumarea ºi controlul direcþiilor regionale        asupra operaþiunilor de comerþ exterior, în scopul verificãrii
vamale ºi al Direcþiei Generale a Vãmilor.               respectãrii reglementãrilor vamale;
   (3) În cazurile ºi în condiþiile prevãzute de regulamentul       e) identifica, pe bazã de documente, persoanele care se
vamal, operaþiunea de vãmuire se poate efectua ºi în alte        aflã în raza de activitate a biroului vamal.
locuri decât în cele prevãzute la alin. (2).                Art. 14. Ñ Pentru efectuarea controlului vamal, atunci
   Art. 9. Ñ (1) Autoritatea vamalã are dreptul sã efectu-      când este cazul, instituþiile ºi agenþii economici au obligaþia
eze controlul vamal al mijloacelor de transport ºi al mãrfu-      sã punã la dispoziþia autoritãþii vamale, fãrã platã, datele ºi
rilor, precum ºi al bunurilor ºi valorilor aparþinând          informaþiile pe care le deþin, referitoare la bunurile supuse
persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau la scoa-       vãmuirii. Aceste date ºi informaþii vor fi transmise, în scris
terea lor din þarã.                           sau înregistrate pe alt suport material compatibil, în terme-
   (2) În cazul în care se refuzã prezentarea, autoritatea      nul solicitat.
vamalã are dreptul sã efectueze controlul vamal, din pro-          Art. 15. Ñ (1) Organele poºtale sunt obligate sã pre-
prie iniþiativã, fãrã acordul titularului.               zinte, pentru vãmuire, autoritãþii vamale aflate în incinta ofi-
   (3) Controlul vamal corporal al persoanelor se poate        ciului poºtal, coletele ºi trimiterile poºtale internaþionale, cu
efectua, în cazuri excepþionale, atunci când existã informa-      respectarea normelor poºtale.
þii sau prezumpþii cã se încearcã încãlcarea reglementãrilor        (2) În exercitarea atribuþiilor de control, autoritatea
vamale. Cazurile, condiþiile ºi procedurile se stabilesc prin      vamalã nu poate sã aducã atingere secretului corespon-
regulamentul vamal.                           denþei ºi al trimiterilor poºtale.
   Art. 10. Ñ (1) Autoritatea vamalã, atunci când are infor-       Art. 16. Ñ (1) Autoritatea vamalã îºi exercitã atribuþiile
maþii cu privire la persoanele care, la trecerea frontierei de     pe întreg teritoriul României, în condiþiile stabilite prin pre-
stat, ar transporta substanþe stupefiante ascunse în corpul       zentul cod.
lor, poate, pe baza consimþãmântului acestora, sã le            (2) Organele de poliþie, de grãniceri ºi de control ale
supunã unui examen de investigare medicalã.               Ministerului Finanþelor, atunci când constatã încãlcãri ale
   (2) În caz de refuz, agentul vamal va solicita parchetului     reglementãrilor vamale, sunt obligate sã anunþe de îndatã
în a cãrui razã de competenþã se aflã biroul vamal autori-       autoritatea vamalã cea mai apropiatã ºi sã depunã, la
zarea pentru examinarea medicalã ºi reþinerea persoanei.        cererea acesteia, bunurile care au fãcut obiectul acelei
Rezultatele examinãrii medicale se prezintã parchetului, în       încãlcãri.
scopul aplicãrii procedurilor penale.                    Art. 17. Ñ (1) În scopul prevenirii încãlcãrii reglementã-
   Art. 11. Ñ Autoritatea vamalã are dreptul de a opri mij-      rilor vamale, se instituie o zonã specialã de supraveghere
loacele de transport, folosind semnale formale specifice.        vamalã, cuprinsã între limita exterioarã a mãrii teritoriale ºi
Când conducãtorii mijloacelor de transport refuzã sã          frontiera de stat, precum ºi o fâºie de 20 km în interiorul
opreascã, pot fi utilizate, pentru imobilizare, ºi alte modali-     frontierei de stat.
tãþi prevãzute de lege.                           (2) În zona specialã de supraveghere vamalã, autorita-
   Art. 12. Ñ (1) Agentul vamal are dreptul ca, în vederea      tea vamalã, pe lângã controlul vamal obiºnuit, efectueazã
efectuãrii controlului vamal în condiþiile legii, sã urce la bor-    ºi alte acþiuni specifice, prin înfiinþarea de posturi de supra-
dul oricãror nave, inclusiv al celor militare, aflate în portu-     veghere vamalã, permanente sau temporare, fixe ori
rile maritime sau fluviale, precum ºi în rada acestora.         mobile. Totodatã, realizeazã controale inopinate, urmãreºte
   (2) Comandantul sau, în absenþa sa, secundul navei         ºi identificã persoanele suspectate de încãlcarea reglemen-
comerciale sau militare, este obligat sã primeascã autori-       tãrilor vamale.
tãþile vamale, sã le însoþeascã în timpul controlului ºi sã le       (3) Organele de grãniceri ºi de poliþie sunt obligate sã
creeze posibilitatea de a verifica orice loc de pe navã sus-      acþioneze, la cererea ºi sub indicaþiile de specialitate ale
ceptibil de a ascunde bunuri sau valori supuse vãmuirii.        autoritãþii vamale, pentru supravegherea efectuatã în zona
   (3) Prevederile alin. (1) ºi (2) se aplicã ºi aeronavelor     vamalã specialã.
comerciale sau militare aflate în aeroporturi, la sosirea sau
                                                 Secþiunea a III-a
la plecarea din þarã.
                                          Drepturile ºi obligaþiile autoritãþii vamale
   Art. 13. Ñ (1) Autoritatea vamalã poate controla bunu-
rile supuse vãmuirii, în orice loc s-ar afla pe teritoriul þãrii.      Art. 18. Ñ Direcþia Generalã a Vãmilor ºi direcþiile
   (2) În acest scop, autoritatea vamalã poate:            regionale vamale exercitã coordonarea, îndrumarea ºi con-
   a) verifica, în condiþiile legii, clãdiri, depozite, terenuri ºi  trolul efectuãrii operaþiunilor de vãmuire, realizate de cãtre
orice alte obiective;                          birourile ºi punctele vamale, asigurând aplicarea uniformã a
   b) preleva, în condiþiile legii, probe pe care le anali-      reglementãrilor vamale.
zeazã în laboratoarele propii sau agreate, în vederea iden-         Art. 19. Ñ Birourile ºi punctele vamale sunt unitãþi ope-
tificãrii ºi expertizãrii mãrfurilor;                  rative care efectueazã operaþiunile de vãmuire a bunurilor
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180

ºi supravegherea vamalã în cazurile ºi în condiþiile prevã-     aplicarea reglementãrilor vamale, justificând interesul obþine-
zute de reglementãrile vamale.                   rii acestora prin precizarea operaþiunii de comerþ exterior ce
  Art. 20. Ñ Autoritatea vamalã comunicã, la cererea        urmeazã a fi realizatã.
ministerelor ºi a altor instituþii centrale, precum ºi a Bãncii     (2) La cerere se anexeazã, dacã este cazul, documen-
Naþionale a României, date privind operaþiunile vamale       taþia cuprinzând principalele caracteristici tehnice ºi comer-
necesare activitãþii acestora.                   ciale ale bunurilor care fac obiectul tranzacþiei, precum ºi
             Secþiunea a IV-a              analizele de laborator.
            Personalul vamal                (3) Autoritatea vamalã va da relaþiile ºi informaþiile
                                  cerute, în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 10
  Art. 21. Ñ (1) Personalul vamal cuprinde salariaþi înca-
                                  zile.
draþi în sistemul instituþional al autoritãþii vamale.
                                    Art. 32. Ñ (1) Informaþia scrisã privind aplicarea tarifului
  (2) Funcþiile specifice ale personalului vamal sunt stabi-
                                  vamal obligã autoritatea vamalã numai în privinþa clasificãrii
lite prin hotãrâre a Guvernului.
                                  tarifare, dacã formalitãþile vamale sunt îndeplinite ulterior
  Art. 22. Ñ Condiþiile de încadrare, de promovare, de
                                  datei la care s-a comunicat informaþia, iar mãrfurile sunt
desfacere a contractului individual de muncã, precum ºi
                                  identice cu cele menþionate în informaþie. Autoritatea
alte norme specifice în executarea contractului individual de
muncã se stabilesc în statutul personalului vamal.         vamalã elibereazã rãspunsul scris, fãrã platã.
  Art. 23. Ñ Personalul vamal poartã, în timpul serviciului,     Informaþia datã va cuprinde temeiul legal ºi este valabilã
uniformã, însemne, ecusoane distincte ºi, dupã caz, echi-      atât timp cât reglementarea vamalã invocatã este în
pament de protecþie, care se atribuie gratuit. Modelul ºi      vigoare.
durata de întrebuinþare a acestora se vor stabili prin statu-      (2) În cazurile când informaþia furnizatã este eronatã,
tul personalului vamal.                       autoritatea vamalã este obligatã ca, de îndatã, sã o revoce
  Art. 24. Ñ (1) Agenþii vamali îºi exercitã atribuþiile în    sau sã o modifice, comunicând aceasta solicitantului.
cadrul operaþiunilor de vãmuire ºi supraveghere vamalã
numai pe baza legitimaþiilor de serviciu, în care sunt                   CAPITOLUL IV
înscrise competenþele conferite prin normele legale.               Principii de bazã pentru aplicarea
  (2) Organele de poliþie sunt obligate sã acorde, la                reglementãrilor vamale
cerere, sprijin autoritãþilor vamale în exercitarea atribuþiilor
                                    Art. 33. Ñ Bunurile se introduc sau se scot din þarã
care le revin.
                                  numai prin birourile vamale. Aceste mãrfuri sunt supuse
  Art. 25. Ñ Agenþii vamali, în exercitarea atribuþiilor de
                                  operaþiunii de vãmuire ºi rãmân sub supraveghere vamalã
serviciu, beneficiazã de ocrotirea specialã prevãzutã de
lege pentru ofiþerii de poliþie.                  pânã la acordarea liberului de vamã.
  Art. 26. Ñ Personalul vamal care are dreptul de a purta       Art. 34. Ñ (1) Bunurile intrate în þarã se înscriu, în ordi-
ºi de a face uz de armã va fi stabilit de directorul general    nea sosirii la frontierã, în registrul de evidenþã, pe baza
al Direcþiei Generale a Vãmilor, cu aprobarea ministrului      documentelor de transport ºi a celor comerciale.
finanþelor.                               (2) În lipsa documentelor de însoþire, înscrierea mãrfuri-
  Art. 27. Ñ Personalul vamal, indiferent de funcþia deþi-    lor se face pe baza constatãrilor autoritãþii vamale sau a
nutã, este obligat sã pãstreze confidenþialitatea datelor ºi a   altor documente prezentate organelor vamale de cãtre cei
operaþiunilor efectuate.                      interesaþi, din care sã rezulte mãrfurile care urmeazã sã fie
  Art. 28. Ñ Personalul vamal este obligat sã fie loial      supuse vãmuirii.
instituþiei, sã aibã o atitudine corectã ºi integrã, acþionând     Art. 35. Ñ (1) Mãrfurile ºi bunurile înregistrate, dupã
cu competenþã ºi fermitate pentru prevenirea, combaterea      intrarea în þarã, sunt îndrumate astfel:
ºi sancþionarea încãlcãrilor aduse reglementãrilor vamale.       a) cãtre biroul vamal stabilit de autoritatea vamalã sau
  Art. 29. Ñ La angajarea în serviciu, personalul vamal      în alt loc desemnat de aceasta;
depune urmãtorul jurãmânt:                       b) spre o zonã liberã, când mãrfurile sunt destinate
  ”Jur sã respect Constituþia ºi legile þãrii, sã îndeplinesc   acesteia.
cu devotament atribuþiile de serviciu ºi sã aplic ferm ºi        (2) În caz de forþã majorã sau de caz fortuit, la schim-
imparþial reglementãrile vamale.Ò                  barea destinaþiei stabilite potrivit alin. (1), transportatorul
  Art. 30. Ñ Direcþia Generalã a Vãmilor va organiza       este obligat sã sesizeze imediat autoritatea vamalã, infor-
cursuri de iniþiere în vederea angajãrii personalului vamal,    mând totodatã despre eventualele pierderi parþiale sau
precum ºi cursuri de specializare ºi perfecþionare pentru      totale ale mãrfurilor.
personalul vamal încadrat.                       (3) Când o navã sau o aeronavã aflatã în situaþia pre-
                                  vãzutã la alin. (1) este obligatã, din motive de forþã majorã
            CAPITOLUL III
                                  sau de caz fortuit, sã facã o escalã sau sã staþioneze tem-
    Relaþii ºi informaþii privind reglementãrile vamale     porar pe teritoriul României, transportatorul este obligat sã
  Art. 31. Ñ (1) Persoanele interesate au dreptul sã soli-    informeze fãrã întârziere autoritatea vamalã asupra situaþiei
cite, în scris, autoritãþii vamale, relaþii ºi informaþii privind  intervenite, aceasta stabilind mãsurile de supraveghere a
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180                      5

navei sau a aeronavei, precum ºi a bunurilor transportate     la depunerea declaraþiei sumare, sã solicite autoritãþii
de acestea.                            vamale plasarea mãrfurilor sub un regim vamal.
  Art. 36. Ñ Prevederile art. 35 nu se aplicã bunurilor
                                              Secþiunea a II-a
aparþinând persoanelor fizice, precum ºi mãrfurilor aflate la
                                        Stabilirea regimului vamal al mãrfurilor
bordul navelor sau al aeronavelor care traverseazã marea
teritorialã ºi apele teritoriale sau spaþiul aerian al României,   Art. 47. Ñ (1) La introducerea sau la scoaterea din þarã
fãrã a avea ca destinaþie un port sau un aeroport         a mãrfurilor prezentate la vamã, autoritatea vamalã stabi-
românesc.                             leºte un regim vamal.
                                   (2) Regimul vamal cuprinde totalitatea normelor ce se
            CAPITOLUL V                aplicã în cadrul procedurii de vãmuire, în funcþie de scopul
       Etape ale operaþiunii de vãmuire           operaþiunii comerciale ºi de destinaþia mãrfii.
                                   Art. 48. Ñ (1) Regimurile vamale sunt definitive sau
             Secþiunea I               suspensive.
         Operaþiuni prealabile vãmuirii            (2) Din categoria regimurilor vamale definitive fac parte:
   Art. 37. Ñ Mãrfurile sosite la vama de destinaþie sau la     a) importul, care constã în introducerea mãrfurilor în cir-
locul stabilit de autoritatea vamalã, potrivit art. 35 alin. (1)  cuitul economic;
lit. a), se prezintã autoritãþii vamale de cãtre transportator    b) exportul, care constã în scoaterea mãrfurilor din þarã;
sau de cãtre titularul operaþiunii comerciale ori de cãtre      c) introducerea ºi scoaterea din þarã de bunuri aparþi-
reprezentantul acestuia.                      nând cãlãtorilor sau altor persoane fizice, necomercianþi.
   Art. 38. Ñ (1) Mãrfurile prezentate biroului sau punctului    (3) Regimurile vamale suspensive sunt urmãtoarele:
vamal se aflã sub supraveghere vamalã pânã la stabilirea       a) tranzitul mãrfurilor;
regimului vamal ºi intrã în depozit necesar cu caracter tem-     b) antrepozitul mãrfurilor;
porar.                                c) perfecþionarea activã a mãrfurilor;
   (2) Autoritatea vamalã poate cere depozitarului sã con-     d) transformarea sub control vamal a mãrfurilor;
stituie o garanþie care sã asigure plata drepturilor de        e) admiterea temporarã a mãrfurilor;
import.                                f) perfecþionarea pasivã a mãrfurilor.
   Art. 39. Ñ Mãrfurile aflate în depozit necesar cu carac-     Art. 49. Ñ În funcþie de felul mãrfurilor ºi de regimul
ter temporar pot fi manipulate numai în scopul conservãrii     vamal care poate fi utilizat, Direcþia Generalã a Vãmilor
lor în starea iniþialã, fãrã sã se modifice caracteristicile sau  poate decide ca numai unele birouri vamale sã fie compe-
aspectele tehnice ºi comerciale.                  tente sã procedeze la efectuarea vãmuirii. Decizia Direcþiei
   Art. 40. Ñ În cazurile în care, conform legii, autoritãþile  Generale a Vãmilor se publicã în Monitorul Oficial al
competente hotãrãsc distrugerea mãrfurilor aflate în depozit    României.
necesar cu caracter temporar, aceastã operaþiune se va                  Secþiunea a III-a
efectua pe cheltuiala titularului operaþiunii comerciale, sub        Dispoziþii comune privind regimurile vamale
supravegherea autoritãþii vamale.
   Art. 41. Ñ Mãrfurile intrã în depozitul necesar cu carac-     Art. 50. Ñ (1) Mãrfurile destinate a fi plasate sub un
ter temporar, pe baza unei declaraþii sumare.           regim vamal fac obiectul unei declaraþii vamale corespun-
   Art. 42. Ñ Declaraþia sumarã se completeazã de cãtre     zãtoare acelui regim.
depozitar pe formulare-tip ºi se depune la autoritatea         (2) Declaraþia vamalã se completeazã ºi se semneazã,
vamalã care o înregistreazã în registrul de evidenþã.       pe formulare tipizate, de cãtre titularul operaþiunii sau de
   Art. 43. Ñ Prevederile art. 41 ºi 42 nu se aplicã bunu-    cãtre reprezentantul sãu, în formã scrisã sau utilizând un
rilor aparþinând cãlãtorilor, precum ºi celor expediate prin    procedeu informatic agreat de autoritatea vamalã.
colete poºtale.                            (3) Declaraþia vamalã se depune la biroul sau punctul
   Art. 44. Ñ (1) Mãrfurile care au fãcut obiectul declaraþiei  vamal împreunã cu documentele prevãzute de reglementã-
sumare pot fi transferate numai în cazurile ºi în locurile     rile vamale, în vederea acceptãrii regimului vamal solicitat.
stabilite de autoritatea vamalã.                    Art. 51. Ñ (1) Declaraþia vamalã este acceptatã de
   (2) În caz fortuit sau de forþã majorã, care impune de    autoritatea vamalã numai dacã sunt îndeplinite condiþiile
îndatã transferul, în total sau în parte, al mãrfii, operaþiunea  prevãzute la art. 50 ºi se înregistreazã în registrul de evi-
se poate face cu înºtiinþarea ulterioarã, în aceeaºi zi, a     denþã.
autoritãþii vamale.                          (2) Data declaraþiei vamale acceptate este data înregis-
   Art. 45. Ñ Autoritatea vamalã poate, oricând ºi în orice   trãrii ei ºi determinã stabilirea ºi aplicarea regimului vamal.
împrejurare, sã efectueze controlul mãrfurilor sau al mijloa-     Art. 52. Ñ Autoritatea vamalã poate aproba titularului
celor de transport, cerând descãrcarea ºi dezambalarea       operaþiunii sau reprezentantului acestuia, la cerere, sã efec-
mãrfurilor.                            tueze, înainte de depunerea declaraþiei vamale, verificarea
   Art. 46. Ñ Titularul operaþiunii comerciale sau reprezen-   felului ºi a cantitãþii mãrfii ºi sã preleveze probe, în vede-
tantul acestuia este obligat ca, în termen de 30 de zile de    rea întocmirii ºi depunerii corecte a declaraþiei vamale.
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180

  Art. 53. Ñ Declarantul are dreptul sã rectifice sau sã     acordã numai dupã îndeplinirea acestor obligaþii, în condiþi-
retragã declaraþia vamalã depusã ºi acceptatã de autorita-     ile ºi modalitãþile prevãzute în prezentul cod.
tea vamalã numai pânã în momentul începerii controlului         Art. 60. Ñ Autoritatea vamalã poate utiliza o procedurã
fizic al mãrfurilor.                        simplificatã pentru prezentarea ºi declararea mãrfurilor, în
  Art. 54. Ñ Rectificarea sau retragerea declaraþiei vamale    cazurile ºi în condiþiile stabilite în regulamentul vamal.
se poate face ºi ulterior începerii controlului fizic al mãrfuri-    Art. 61. Ñ (1) Autoritatea vamalã are dreptul ca, într-o
lor, din iniþiativa ºi pe rãspunderea declarantului, dacã      perioadã de 5 ani de la acordarea liberului de vamã, sã
acesta, în conformitate cu prevederile art. 52, a cerut veri-    efectueze controlul vamal ulterior al operaþiunilor.
ficarea felului ºi a cantitãþii mãrfurilor, iar cererea a fost     (2) În cadrul controlului vamal ulterior, autoritatea
refuzatã, sau dacã deþine acte constatatoare, întocmite de     vamalã verificã orice documente, registre ºi evidenþe referi-
organismele neutre prevãzute de lege.                toare la mãrfurile vãmuite. Controlul se poate face la ori-
  Art. 55. Ñ (1) Dupã acceptarea declaraþiei vamale,       care persoanã care se aflã în posesia acestor acte sau
autoritatea vamalã procedeazã la controlul documentar al      deþine informaþii în legãturã cu acestea. De asemenea,
acesteia ºi al documentelor însoþitoare ºi poate cere decla-    poate fi fãcut ºi controlul fizic al mãrfurilor, dacã acestea
rantului sã prezinte ºi alte documente necesare verificãrii     mai existã.
exactitãþii elementelor înscrise în declaraþie.             (3) Când controlul vamal ulterior constatã cã s-au încãl-
  (2) Autoritatea vamalã poate proceda la controlul fizic al   cat reglementãrile vamale aplicate, datoritã unor date
mãrfurilor, total sau parþial, precum ºi, dacã este cazul, la    cuprinse în declaraþia vamalã, autoritatea vamalã, dupã
prelevarea de probe pentru expertize sau analize de labo-      determinarea taxelor vamale cuvenite, ia mãsuri de înca-
rator.                               sare, respectiv de restituire a acestora. Diferenþele în minus
  Art. 56. Ñ (1) Transportul mãrfurilor la locul controlului   se comunicã titularului operaþiunii comerciale ºi urmeazã a
fizic ºi manipularea acestora sunt efectuate de declarant pe    fi achitate în termen de 7 zile de la data comunicãrii.
riscul ºi pe cheltuiala sa.                     Neplata diferenþei datorate de titularul operaþiunii comerciale
  (2) Declarantul are dreptul sã asiste la controlul fizic al   în acest termen atrage suportarea de majorãri de întârziere
mãrfurilor ºi la prelevarea probelor. La cererea autoritãþilor   aferente acestei diferenþe, în cuantumul stabilit prin lege,
vamale, declarantul este obligat sã prezinte mãrfurile pentru    precum ºi interzicerea efectuãrii altor operaþiuni de vãmu-
control, sã le manipuleze ºi sã le dezambaleze, sã le        ire, pânã la achitarea datoriei vamale.
reambaleze, precum ºi sã asigure condiþii pentru preleva-        (4) Diferenþele în plus se restituie titularului în termen
rea probelor.                            de 30 de zile de la data constatãrii.
  (3) Cheltuielile privind expertizele ºi analizele de labora-    (5) Diferenþele în plus sau în minus privind alte drepturi
tor justificate, precum ºi costul probelor prelevate se       de import se soluþioneazã potrivit normelor care reglemen-
suportã de cãtre declarantul vamal.                 teazã aceste drepturi.
  Art. 57. Ñ Dacã controlul fizic al mãrfurilor se executã      (6) Când încãlcarea reglementãrilor vamale constituie,
parþial, rezultatele acestuia pot fi luate în considerare pen-   dupã caz, contravenþie sau infracþiune, autoritatea vamalã
tru întreaga partidã de marfã înscrisã în declaraþia vamalã.    este obligatã sã aplice sancþiunile contravenþionale sau sã
Declarantul vamal are dreptul sã cearã efectuarea controlu-     sesizeze organele de urmãrire penalã.
lui total al mãrfurilor, când considerã cã rezultatul controlu-     (7) Declaraþia vamalã în detaliu ºi actele constatatoare
lui parþial nu este concludent.                   încheiate de autoritatea vamalã constituie titlu executoriu
  Art. 58. Ñ (1) Autoritatea vamalã poate lua mãsuri de      pentru urmãrirea ºi încasarea drepturilor de import ºi
marcare sau de sigilare a mãrfurilor, precum ºi a comparti-     export.
mentelor din mijloacele de transport în care se aflã
                                              Secþiunea a IV-a
mãrfurile.
                                             Comisionari în vamã
  (2) Marcajele sau sigiliile nu pot fi înlãturate decât de
autoritatea vamalã sau cu permisiunea acesteia, cu excep-       Art. 62. Ñ (1) Operaþiunile de prezentare a mãrfii, depu-
þia cazului fortuit sau de forþã majorã, când operaþiunea      nerea declaraþiei vamale Ñ sumarã ºi în detaliu Ñ, pre-
este necesarã pentru a salva integritatea mãrfurilor sau a     cum ºi pãstrarea ºi manipularea mãrfurilor în depozit pot fi
mijloacelor de transport. În aceastã situaþie, autoritatea     efectuate, cu autorizarea Direcþiei Generale a Vãmilor, ºi
vamalã va fi înºtiinþatã în aceeaºi zi, justificându-se, prin    de persoanele juridice române care au calitatea de comi-
orice mijloc de probã, mãsura luatã.                sionar în vamã.
  Art. 59. Ñ (1) Autoritatea vamalã acordã liberul de        (2) Comisionarii în vamã pot avea în obiectul lor de
vamã dupã efectuarea vãmuirii, dar poate dispune elibera-      activitate ºi operaþiuni de expediþii ºi transport internaþional
rea mãrfii ºi dupã depunerea documentelor de platã.         de mãrfuri supuse vãmuirii.
  (2) Când regimul vamal prevede plata unor drepturi de       Art. 63. Ñ Condiþiile de autorizare ºi de funcþionare se
import ori depunerea unei garanþii, liberul de vamã se       stabilesc prin regulamentul vamal.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180                       7

             CAPITOLUL VI                 a mãrfurilor, încheiatã la Bruxelles la 14 iunie 1983, la care
         Regimurile vamale definitive             România este parte.
                                      Art. 73. Ñ Direcþia Generalã a Vãmilor, þinând seama
              Secþiunea I                de practica internaþionalã în materie, stabileºte regulile spe-
               Importul                 cifice aplicabile clasificãrii mãrfurilor prevãzute în nomencla-
  Art. 64. Ñ (1) Importul constã în intrarea în þarã a mãr-     tura combinatã.
furilor strãine ºi introducerea acestora în circuitul economic.      Art. 74. Ñ (1) În vederea aplicãrii corecte a tarifului
  (2) La importul mãrfurilor, autoritatea vamalã realizeazã     vamal, autoritatea vamalã constatã originea mãrfurilor
procedura de vãmuire ºi de încasare a datoriei vamale afe-       importate, pe baza urmãtoarelor criterii:
rente drepturilor de import, aplicând ºi mãsurile de politicã       a) mãrfuri produse în întregime într-o þarã;
comercialã.                                b) mãrfuri obþinute printr-o prelucrare sau transformare
  Art. 65. Ñ Taxele vamale de import se determinã pe         substanþialã într-o þarã.
baza Tarifului vamal de import al României, care se aprobã         (2) Aplicarea criteriilor se face pe baza regulilor de ori-
prin lege.                               gine prevãzute de reglementãrile vamale sau de acordurile
  Art. 66. Ñ (1) Tariful vamal de import al României se       ori de convenþiile internaþionale la care România este parte.
elaboreazã pe baza nomenclaturii combinate a mãrfurilor.          Art. 75. Ñ În aplicarea regimului tarifar preferenþial,
  (2) Taxa vamalã este exprimatã în procente ºi se aplicã      regulile ºi formalitãþile necesare pentru determinarea originii
la valoarea în vamã a mãrfurilor, exprimatã în lei.          mãrfurilor sunt cele stabilite în acordurile ºi convenþiile
  Art. 67. Ñ (1) Taxele vamale aplicabile sunt cele prevã-      internaþionale la care România este parte.
zute la data înregistrãrii declaraþiei vamale de import.          Art. 76. Ñ Valoarea în vamã reprezintã acea valoare
  (2) În situaþia în care, ulterior înregistrãrii, în timpul efec-  care constituie baza de calcul al taxelor vamale prevãzute
tuãrii procedurii de vãmuire, pânã la acordarea liberului de      în Tariful vamal de import al României.
vamã, intervin taxe vamale preferenþiale, titularul operaþiunii      Art. 77. Ñ (1) Procedura de determinare a valorii în
comerciale sau reprezentantul acestuia va solicita autoritãþii     vamã este cea prevãzutã în Acordul privind aplicarea
vamale aplicarea taxei vamale corespunzãtoare regimului        articolului VII al Acordului general pentru tarife ºi comerþ
preferenþial.                             (G.A.T.T.), încheiat la Geneva la 1 noiembrie 1979, la
  Art. 68. Ñ (1) Unele categorii de mãrfuri pot beneficia      care România este parte.
de un tratament tarifar favorabil, în funcþie de felul mãrfii       (2) La valoarea în vamã, în mãsura în care au fost
sau de destinaþia lor specificã, potrivit reglementãrilor       efectuate, dar nu au fost cuprinse în preþ, se includ:
vamale sau acordurilor ºi convenþiilor internaþionale la care       a) cheltuielile de transport al mãrfurilor importate pânã
România este parte.                          la frontiera românã;
  (2) Prin tratament tarifar favorabil se înþelege o reducere      b) cheltuielile de încãrcare, de descãrcare ºi de manipu-
sau o exceptare de drepturi vamale, care poate fi aplicatã       lare, conexe transportului, ale mãrfurilor din import aferente
ºi în cadrul unui contingent tarifar.                 parcursului extern;
  Art. 69. Ñ Prin lege se stabilesc cazurile în care, din        c) costul asigurãrii pe parcursul extern.
motive ºi împrejurãri speciale, se acordã scutiri de drepturi       (3) Transformarea în lei a valorii în vamã se face la
la importul de mãrfuri.                        cursul de schimb stabilit ºi comunicat de Banca Naþionalã
  Art. 70. Ñ (1) Guvernul, în cazuri temeinic justificate, la    a României. Acest curs de schimb se utilizeazã pe toatã
propunerea Ministerului Finanþelor ºi a Ministerului Industriei    durata sãptãmânii urmãtoare, pentru declaraþiile vamale
ºi Comerþului, poate aproba, cu caracter temporar, excep-       înregistrate în cursul acelei sãptãmâni.
tãri sau reduceri de taxe vamale pentru unele categorii de         (4) Atunci când determinarea definitivã a valorii în vamã
mãrfuri.                                nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul de a
  (2) Exceptãrile ºi reducerile de taxe vamale, aprobate       ridica mãrfurile din vamã, la cerere, cu condiþia sã consti-
potrivit alin. (1), se stabilesc în mod nediscriminatoriu faþã     tuie o garanþie bãneascã sau bancarã, acceptatã de autori-
de importatori sau de beneficiari, indicându-se în mod         tatea vamalã.
expres codul tarifar al mãrfurilor.                    (5) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la ridi-
  Art. 71. Ñ Importatorii sau beneficiarii importului de       carea mãrfii, importatorul nu prezintã documente conclu-
mãrfuri destinate unei anumite utilizãri, în cazul în care,      dente privind determinarea valorii în vamã, autoritatea
ulterior declaraþiei vamale, schimbã utilizarea mãrfii, sunt      vamalã procedeazã la executarea garanþiei, operaþiunea de
obligaþi sã înºtiinþeze înainte autoritatea vamalã, care va      vãmuire fiind consideratã încheiatã.
aplica regimul tarifar vamal corespunzãtor noii utilizãri.         Art. 78. Ñ (1) Valoarea în vamã se determinã ºi se
  Art. 72. Ñ Regulile generale ºi notele explicative de       declarã de cãtre importator, care este obligat sã depunã la
interpretare a nomenclaturii mãrfurilor prevãzute în Tariful      biroul vamal o declaraþie pentru valoarea în vamã, însoþitã
vamal de import al României sunt cele din Convenþia inter-       de facturi sau de alte documente de platã a mãrfii ºi a
naþionalã a Sistemului armonizat de descriere ºi codificare      cheltuielilor pe parcurs extern, aferente acesteia.
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180

  (2) Declaraþia de valoare în vamã poate fi depusã ºi         Art. 85. Ñ (1) Mãrfurile româneºti, precum ºi cele strã-
prin reprezentant, în acest caz rãspunderea fiind solidarã.     ine care au fost indigenate pot fi exportate temporar, în
  Art. 79. Ñ (1) În cazul în care nu s-a aplicat un trata-     situaþia în care urmeazã a fi reintroduse în þarã, fãrã a fi
ment tarifar preferenþial, deoarece importatorul nu a pre-      suferit o modificare, cu excepþia uzurii lor normale.
zentat certificatul de origine a mãrfurilor, titularul operaþiunii    (2) Autoritatea vamalã fixeazã un termen în cadrul
are dreptul sã solicite restituirea taxelor încasate în plus.    cãruia mãrfurile trebuie sã fie reintroduse sau sã primeascã
  (2) Cererea de restituire este acceptatã, dacã a fost      o altã destinaþie vamalã. Termenul aprobat trebuie sã per-
depusã în termenul de valabilitate a certificatului de origine    mitã ca scopul utilizãrii sã fie realizat.
prevãzut în acordurile internaþionale prin care s-a stabilit       (3) Autoritatea vamalã, cu acordul titularului regimului de
regimul tarifar preferenþial la care România este parte.       export, poate scurta sau, în cazuri excepþionale, temeinic
  (3) Certificatele de origine a mãrfurilor, care sunt pre-    justificate, poate prelungi termenul iniþial.
zentate autoritãþii vamale dupã expirarea termenului la care
face trimitere alin. (2), pot fi acceptate, dacã titularul ope-                Secþiunea a III-a

raþiunii dovedeºte cã nerespectarea termenului este dato-           Prohibiþii ºi restricþii la import ºi la export
ratã unor circumstanþe excepþionale.                   Art. 86. Ñ (1) Sunt considerate prohibite toate mãrfurile
  (4) Autoritatea vamalã poate accepta certificatele de ori-    al cãror import sau export este, potrivit reglementãrilor
gine a mãrfurilor, dacã termenul de prescripþie a datoriilor     legale, interzis cu orice titlu.
statului nu a fost împlinit, iar mãrfurile respective au fost      (2) Sunt considerate ca restricþionate mãrfurile al cãror
prezentate autoritãþii vamale ºi au fãcut obiectul unei decla-    import sau export este supus unor condiþii sau îndeplinirii
raþii vamale înainte de expirarea termenului prevãzut la       unor formalitãþi speciale.
alin. (2).                                (3) Atunci când importul sau exportul nu este permis
  Art. 80. Ñ Sunt exceptate de la plata taxelor vamale de     decât cu prezentarea unei autorizaþii speciale sau a unei
import:                               licenþe, mãrfurile sunt prohibite, dacã nu sunt însoþite de un
  a) produsele de pescuit maritim ºi oceanic ºi alte pro-     astfel de titlu sau dacã acesta nu este valabil.
duse extrase din marea teritorialã a unei terþe þãri de
                                     (4) Prevederile alin. (1)Ñ(3) se aplicã în mod corespun-
navele înmatriculate în România ºi care navigheazã sub
                                   zãtor ºi regimurilor vamale suspensive.
pavilion român;
                                     Art. 87. Ñ Licenþele de import sau de export sunt nomi-
  b) bunurile obþinute din produsele prevãzute la lit. a) la
                                   nale, transmiterea lor cu orice titlu atrãgând nulitatea lor
bordul unei nave-fabricã ce îndeplineºte condiþiile de înma-
                                   absolutã.
triculare în România ºi de navigaþie sub pavilion român.
                                               Secþiunea a IV-a
             Secþiunea a II-a
                                    Regimul vamal aplicabil cãlãtorilor ºi altor persoane fizice
              Exportul
                                     Art. 88. Ñ Cãlãtorii ºi alte persoane fizice cu domiciliul
  Art. 81. Ñ (1) Regimul de export constã în scoaterea
                                   în þarã sau în strãinãtate pot introduce ºi scoate din þarã
definitivã a mãrfurilor româneºti de pe teritoriul României.
                                   bunurile aflate în bagajele personale ori care îi însoþesc,
  (2) Sunt admise la export mãrfurile produse în þarã, pre-
                                   fãrã a fi supuºi taxelor vamale, în condiþiile ºi în limitele
cum ºi cele importate anterior, cu excepþia mãrfurilor care
                                   stabilite prin hotãrâre a Guvernului. Aceastã hotãrâre va
sunt supuse unor mãsuri de prohibiþie sau de restricþie în
cadrul politicii comerciale.                     þine seama de acordurile ºi de convenþiile internaþionale la
  (3) Regulile de clasificare tarifarã prevãzute la importul    care România este parte.
de mãrfuri se aplicã ºi la export.                    Art. 89. Ñ Prevederile art. 88 se aplicã ºi coletelor pri-
  Art. 82. Ñ Exportatorul de mãrfuri scoase definitiv sau     mite sau trimise persoanelor fizice.
temporar din þarã este obligat sã depunã o declaraþie          Art. 90. Ñ (1) Pentru bunurile care nu se încadreazã în
vamalã de export la biroul vamal în raza cãruia se aflã       limitele cantitative ºi valorice prevãzute în hotãrârea
sediul exportatorului sau la locul unde mãrfurile sunt amba-     Guvernului se aplicã, la import, tariful vamal de import, iar
late ori încãrcate pentru a fi exportate. În cazuri temeinic     la export, o taxã vamalã unicã de 20% aplicatã la valoarea
justificate, declaraþia vamalã poate fi depusã ºi la un birou    în vamã.
vamal de frontierã.                           (2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finanþelor ºi a
  Art. 83. Ñ La exportul de mãrfuri nu se încaseazã taxe      Ministerului Industriei ºi Comerþului, poate aproba reduceri
vamale.                               sau exceptãri de la taxele vamale prevãzute la alin. (1).
  Art. 84. Ñ Liberul de vamã la export se acordã cu con-        (3) Prin hotãrâre a Guvernului, prevãzutã la art. 88, se
diþia ca mãrfurile în cauzã sã pãrãseascã teritoriul         vor stabili ºi normele privind determinarea valorii în vamã a
României în aceeaºi stare în care acestea se aflau în        bunurilor introduse sau scoase din þarã de cãtre persoanele
momentul înregistrãrii declaraþiei vamale de export.         fizice aflate în situaþia menþionatã la alin. (1).
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180                       9

            CAPITOLUL VII                  Art. 99. Ñ Titularul regimului de tranzit este obligat sã
        Regimurile vamale suspensive            prezinte biroului vamal de destinaþie mãrfurile în stare
                                  intactã, cu mãsurile de marcare ºi sigilare aplicate potrivit
             Secþiunea I                art. 58, în termenul stabilit de autoritatea vamalã.
           Dispoziþii comune                Art. 100. Ñ În cazul în care existã documentele întoc-
                                  mite potrivit convenþiilor ºi înþelegerilor internaþionale la care
  Art. 91. Ñ Regimurile vamale suspensive sunt operaþiuni
                                  România este parte, autoritatea vamalã le acceptã fãrã sã
cu titlu temporar, care au drept efect suspendarea plãþii
                                  mai emitã documente interne.
taxelor vamale.
  Art. 92. Ñ (1) Regimul vamal suspensiv se solicitã în                 Secþiunea a III-a
scris de cãtre titularul operaþiunii comerciale. Autoritatea               Antrepozitul vamal
vamalã aprobã cererea numai în cazul în care poate asi-         Art. 101. Ñ (1) Prin antrepozit vamal se înþelege locul
gura supravegherea ºi controlul regimului vamal suspensiv.     aprobat de autoritatea vamalã, aflat sub controlul acesteia,
Cheltuielile suplimentare ocazionate de acordarea regimului    în care mãrfurile pot fi depozitate. În aprobarea datã de
vamal suspensiv vor fi suportate de titularul operaþiunii.     autoritatea vamalã se stabileºte ºi termenul în cadrul cãruia
  (2) Prin aprobarea emisã se fixeazã termenul pentru      titularul de antrepozit este obligat sã solicite acordarea unui
încheierea regimului vamal suspensiv.               nou regim vamal.
  (3) Prelungirea termenului pentru încheierea regimului       (2) În antrepozitul vamal se permite intrarea mãrfurilor
vamal suspensiv se face la cererea expresã ºi justificatã a    strãine, înainte ca ele sã fie supuse obligaþiei de platã a
titularului operaþiunii, cu aprobarea autoritãþii vamale.     datoriei vamale sau unor mãsuri de politicã comercialã,
  Art. 93. Ñ Titularul aprobãrii este obligat sã informeze    precum ºi a mãrfurilor româneºti vãmuite, care sunt depo-
de îndatã autoritatea vamalã asupra oricãror modificãri care    zitate pânã la expedierea lor în strãinãtate.
influenþeazã derularea operaþiunii sub regimul vamal apro-       Art. 102. Ñ (1) Antrepozitul vamal poate fi public sau
bat.                                privat.
  Art. 94. Ñ Autoritatea vamalã cere constituirea unei        (2) Antrepozitul public este destinat depozitãrii de mãr-
garanþii care sã asigure încasarea drepturilor de import ce    furi de cãtre orice persoanã.
ar putea fi datorate.                          (3) Antrepozitarul este titularul declaraþiei vamale prin
  Art. 95. Ñ (1) Regimul vamal suspensiv aprobat se       care mãrfurile sunt plasate în regimul de antrepozit vamal.
încheie atunci când mãrfurile primesc un alt regim vamal.        (4) Antrepozitul privat este destinat depozitãrii mãrfurilor
  (2) Autoritatea vamalã poate dispune, din oficiu, încheie-   de cãtre cel cãruia îi aparþine depozitul.
rea regimului vamal suspensiv atunci când titularul nu fina-      Art. 103. Ñ (1) Antrepozitele vamale pot fi înfiinþate
                                  numai de persoane juridice române, pe baza aprobãrii date
lizeazã operaþiunile acestui regim în termenul aprobat.
                                  de autoritatea vamalã.
  (3) Dispoziþiile alin. (1) ºi (2) se aplicã ºi în cazul pro-
                                    (2) Autoritatea vamalã stabileºte, prin aprobare, ºi con-
duselor compensatoare sau transformate, obþinute în cadrul
                                  diþiile de organizare ºi de funcþionare a antrepozitului vamal
regimurilor de perfecþionare activã sau pasivã ºi de trans-
                                  autorizat.
formare sub control vamal.
                                    Art. 104. Ñ Deþinãtorul antrepozitului vamal este admi-
  Art. 96. Ñ Titularul regimului vamal suspensiv poate
                                  nistratorul ºi gestionarul mãrfurilor depozitate în acesta ºi
cesiona, cu acceptul proprietarului mãrfurilor ºi cu acordul
                                  are, faþã de autoritatea vamalã, urmãtoarele obligaþii:
autoritãþii vamale, drepturile ºi obligaþiile aferente regimului
                                    a) sã îndeplineascã condiþiile de organizare ºi de func-
vamal respectiv.                          þionare a antrepozitului vamal, stabilite în aprobare;
            Secþiunea a II-a                b) sã asigure supravegherea mãrfurilor, astfel încât sã
            Tranzitul vamal              nu fie posibilã sustragerea acestora de sub controlul vamal;
                                    c) sã respecte normele privind conservarea mãrfurilor
  Art. 97. Ñ (1) Tranzitul vamal constã în transportul mãr-
                                  depozitate.
furilor strãine de la un birou vamal la alt birou vamal, fãrã      Art. 105. Ñ Autoritatea vamalã poate cere deþinãtorului
ca acestea sã fie supuse drepturilor de import sau mãsuri-     de antrepozit sã constituie o garanþie care sã asigure plata
lor de politicã comercialã.                    drepturilor de import pentru mãrfurile nevãmuite, aflate în
  (2) Mãrfurile vãmuite la un birou vamal de interior, în    antrepozit.
vederea exportului, sunt în tranzit pânã la biroul vamal de       Art. 106. Ñ (1) Deþinãtorii de antrepozite ºi antrepozita-
frontierã.                             rii sunt obligaþi sã þinã o evidenþã operativã, în forma sta-
  Art. 98. Ñ (1) Regimul de tranzit vamal se încheie       bilitã de autoritatea vamalã, a mãrfurilor aflate în antrepozit.
atunci când mãrfurile ºi documentele corespunzãtoare sunt        (2) Înscrierea în evidenþa operativã se face imediat ce
prezentate la biroul vamal de destinaþie.             mãrfurile au fost introduse în depozit.
  (2) În cazul în care acesta este un birou vamal de inte-      Art. 107. Ñ În antrepozitele vamale pot fi depozitate ºi
rior, la cererea declarantului vamal, mãrfurile primesc o altã   mãrfuri care sunt supuse operaþiunilor specifice regimului
destinaþie vamalã.                         de perfecþionare activã sau de transformare sub control
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180

vamal. Aceste mãrfuri fac obiectul regimurilor vamale cores-    cialã, de mãrfuri strãine pentru a fi supuse unor operaþiuni
punzãtoare ºi nu al regimului de antrepozit vamal.         care le transformã felul sau starea iniþialã. Produsele rezul-
  Art. 108. Ñ (1) În perioada de antrepozit vamal nu pot     tate, numite produse transformate, se introduc în circuitul
fi efectuate alte operaþiuni decât cele de ambalare, de mar-    economic, cu plata drepturilor de import.
care sau de testare în vederea pregãtirii pentru vânzare,        Art. 115. Ñ Aprobarea de transformare sub control
care, în prealabil, au fost aprobate de autoritatea vamalã.     vamal se acordã de autoritãþile vamale, la cererea persoa-
  (2) În vederea efectuãrii operaþiunilor menþionate la      nei care efectueazã operaþiunea.
alin. (1), mãrfurile pot fi scoase temporar din antrepozitul      Art. 116. Ñ (1) Pentru mãrfurile netransformate sau
vamal.                               aflate într-un stadiu intermediar de transformare, care se
  Art. 109. Ñ Autoritatea vamalã poate permite ca mãrfu-     importã, elementele de taxare sunt cele în vigoare în
rile aflate într-un antrepozit vamal sã fie transferate în alt   momentul înregistrãrii declaraþiei vamale.
antrepozit vamal.                            (2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care ter-
  Art. 110. Ñ Pentru mãrfurile scoase din antrepozitul      menul de încheiere a operaþiunii de transformare a mãrfuri-
vamal ºi vãmuite la import, cheltuielile de antrepozitare,     lor, stabilit în aprobare, nu este respectat.
inclusiv cele de conservare, nu se adaugã la valoarea în        Art. 117. Ñ (1) Drepturile de import la care sunt supuse
vamã.                                produsele transformate se calculeazã potrivit unui tratament
            Secþiunea a IV-a               tarifar preferenþial, nu numai atunci când acesta este pre-
           Perfecþionarea activã             vãzut în momentul importului, ci ºi dacã acesta era prevã-
                                  zut pentru mãrfurile care urmau a fi transformate la data
   Art. 111. Ñ (1) Regimul de perfecþionare activã constã     înregistrãrii declaraþiei vamale de plasare sub regimul
în supunerea, pe teritoriul României, la una sau mai multe
                                  vamal.
operaþiuni de transformare sau prelucrare a:
                                    (2) Tratamentul preferenþial la care se face referire în
   a) mãrfurilor strãine destinate a fi reexportate în afara
                                  alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care acesta este prevãzut
teritoriului vamal al României, sub formã de produse com-
                                  pentru produse identice cu produsele transformate.
pensatoare, fãrã a face obiectul încasãrii drepturilor de
                                    (3) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul contingen-
import sau al mãsurilor de politicã comercialã;
                                  telor tarifare ºi al plafoanelor tarifare, dar numai dacã aces-
   b) mãrfurilor importate, introduse în circuitul economic,
                                  tea sunt prevãzute pentru produsele transformate, nu ºi
dacã ele sunt exportate în afara teritoriului României sub
                                  pentru produsele identice cu acestea.
formã de produse compensatoare.
                                    Art. 118. Ñ Lista mãrfurilor care pot fi plasate în regim
   (2) Regimul de perfecþionare activã prevãzut la alin. (1)
                                  de transformare sub control vamal este stabilitã prin hotã-
lit. b) se efectueazã cu încasarea drepturilor de import ºi
                                  râre a Guvernului.
restituirea acestora la efectuarea exportului.
   Art. 112. Ñ În regimul de perfecþionare activã se pot                 Secþiunea a VI-a
face urmãtoarele operaþiuni:                               Admiterea temporarã
   a) prelucrarea mãrfurilor, inclusiv montajul, asamblarea ºi
                                    Art. 119. Ñ Regimul de admitere temporarã permite uti-
adaptarea lor la alte mãrfuri;
                                  lizarea pe teritoriul României, cu exonerare totalã sau par-
   b) transformarea mãrfurilor;
                                  þialã de drepturi de import ºi fãrã aplicarea mãsurilor de
   c) repararea mãrfurilor, inclusiv remontarea în forma
                                  politicã comercialã, a mãrfurilor strãine destinate a fi reex-
iniþialã;
                                  portate în aceeaºi stare, cu excepþia uzurii lor normale.
   d) utilizarea unor mãrfuri, care, deºi nu se regãsesc în
produsele compensatoare, permit sau faciliteazã obþinerea        Art. 120. Ñ (1) Autoritatea vamalã fixeazã un termen în
acestor produse, chiar dacã ele dispar total sau parþial în     cadrul cãruia mãrfurile trebuie sã fie reexportate sau sã pri-
timpul folosirii lor.                        meascã o nouã destinaþie vamalã. Termenul aprobat tre-
   Art. 113. Ñ (1) Produsele compensatoare sunt rezultatul    buie sã permitã ca scopul utilizãrii sã poatã fi realizat.
obþinut în urma procesului de perfecþionare.              (2) Autoritatea vamalã, cu acordul titularului regimului de
   (2) Mãrfurile echivalente sunt mãrfurile româneºti utilizate  admitere temporarã, poate scurta sau, în cazuri excepþio-
în locul mãrfurilor de import pentru fabricarea produselor     nale, temeinic justiticate, poate prelungi termenul iniþial.
compensatoare.                             Art. 121. Ñ (1) În cazul mãrfurilor plasate sub regim de
   (3) Rata de randament reprezintã cantitatea sau procen-    admitere temporarã cu exonerare parþialã de taxe vamale,
tajul de produse compensatoare obþinute în urma procesului     cuantumul taxelor vamale se încaseazã în proporþie de 3%
de perfecþionare activã a unor cantitãþi determinate de mãr-    din suma care se datora, dacã mãrfurile ar fi fost impor-
furi importate.                           tate. Cuantumul se calculeazã pentru fiecare lunã sau frac-
                                  þiune de lunã a duratei în care mãrfurile se aflã sub regim
            Secþiunea a V-a
                                  de admitere temporarã, fãrã a putea depãºi cuantumul
        Transformarea sub control vamal
                                  datorat în cazul în care aceleaºi mãrfuri ar fi fost impor-
  Art. 114. Ñ Regimul de transformare sub control vamal      tate.
permite folosirea, pe teritoriul României, fãrã plata drepturi-     (2) În cazul în care titularul regimului de admitere tem-
lor de import ºi fãrã aplicarea de mãsuri de politicã comer-    porarã cesioneazã operaþiunea, fiecare titular achitã
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180                     11

drepturile de import aferente perioadei de utilizare a bunu-   regim vamal ºi nici nu pot fi folosite sau consumate în alte
lui. Când, în cazul aceleiaºi luni, utilizarea s-a fãcut de    condiþii decât cele prevãzute de reglementãrile vamale.
cãtre ambii titulari, drepturile de import se achitã de cãtre     (2) Mãrfurile româneºti pot fi introduse în zonele libere,
cedent.                              cu respectarea condiþiilor stabilite pentru exportul de mãr-
  Art. 122. Ñ (1) În cazul în care mãrfurile aflate în     furi.
regim de admitere temporarã cu exonerare totalã de drep-       (3) Staþionarea mãrfurilor în zonele libere nu este limi-
turi de import sunt importate, elementele de taxare sunt     tatã în timp.
cele în vigoare la data înregistrãrii declaraþiei vamale de      Art. 127. Ñ Intrarea ºi ieºirea din zonele libere sunt
import.                              permise numai prin punctele stabilite de autoritatea vamalã.
  (2) Pentru mãrfurile plasate în regim de admitere tem-    Efectuarea de construcþii de orice fel în zona liberã este
porarã cu exonerare parþialã de drepturi de import ºi care,    condiþionatã de autorizaþia prealabilã a autoritãþii vamale.
ulterior, se importã, cuantumul constã în diferenþa dintre      Art. 128. Ñ (1) Perimetrele zonelor libere, punctele de
sumele încasate potrivit art. 121 ºi sumele calculate potrivit  intrare ºi de ieºire ale acestora, precum ºi persoanele ºi
alin. (1).                            mijloacele de transport care intrã sau ies sunt supuse con-
                                 trolului ºi supravegherii vamale.
           Secþiunea a VII-a
                                   (2) Accesul într-o zonã liberã poate fi interzis de autori-
          Perfecþionarea pasivã
                                 tatea vamalã, dacã persoanele fizice sau juridice nu justi-
  Art. 123. Ñ (1) Regimul de perfecþionare pasivã permite    ficã interesul lor de a desfãºura o activitate licitã în acea
exportul temporar de mãrfuri româneºti în afara teritoriului   zonã.
þãrii, în vederea supunerii acestora unor operaþiuni de        (3) Autoritatea vamalã are dreptul de a controla mãrfu-
transformare sau de prelucrare ºi, ulterior, a importului pro-  rile care intrã în zonele libere sau care staþioneazã ori ies
duselor astfel rezultate, cu exonerarea totalã sau parþialã    din acestea, pe baza documentelor de transport însoþitoare.
de drepturi de import.                      Marfa se prezintã autoritãþii vamale, la cererea acesteia, de
  (2) Exportul temporar de mãrfuri româneºti, în vederea    cãtre titularul operaþiunii.
perfecþionãrii pasive, este supus aceloraºi mãsuri de poli-      Art. 129. Ñ Mãrfurile periculoase, mãrfurile a cãror deþi-
ticã comercialã care se aplicã exportului definitiv de      nere sau circulaþie este stabilitã prin reglementãri speciale,
mãrfuri.                             mãrfurile susceptibile de a se altera, precum ºi cele care
  Art. 124. Ñ Nu pot fi plasate sub regim de perfecþio-     necesitã instalaþii speciale de depozitare sunt admise în
nare pasivã mãrfurile care:                    zonele libere numai cu condiþia sã existe spaþii sau incinte
  a) prin exportul lor ar da naºtere la rambursãri sau re-   special echipate pentru primirea ºi depozitarea lor.
stituiri de drepturi de import;                    Art. 130. Ñ (1) Mãrfurile strãine introduse în zonele
  b) înaintea exportului, au fost importate, în exonerare    libere, precum ºi mãrfurile româneºti ºi strãine aflate în
totalã de drepturi de import, pentru a fi utilizate într-un    zonele libere ºi care se scot din þarã nu sunt supuse obli-
anumit scop.                           gaþiei de depunere a declaraþiei vamale.
  Art. 125. Ñ (1) Autoritatea vamalã fixeazã termenul în      (2) Pentru mãrfurile româneºti care se introduc în
care produsele compensatoare vor fi reimportate. La cere-     zonele libere, precum ºi pentru mãrfurile româneºti sau
rea titularului aprobãrii, autoritatea vamalã, în cazuri temei-  strãine aflate în zonele libere ºi care intrã în þarã se depun
nic justificate, poate prelungi termenul iniþial.         declaraþii vamale.
  (2) În aprobare, autoritatea vamalã stabileºte rata de      Art. 131. Ñ Administraþia zonelor libere este obligatã:
randament sau metoda de determinare a acesteia.            a) sã comunice autoritãþii vamale mãrfurile aflate în
  (3) Produsele compensatoare sunt produsele rezultate în    zona liberã, care sunt supuse drepturilor de import sau de
urma procesului de perfecþionare pasivã.             export ori care fac obiectul unor reglementãri privind poli-
  (4) Rata de randament reprezintã cantitatea sau procen-    tica comercialã;
tajul de produse compensatoare, obþinutã dintr-o cantitate      b) sã informeze autoritatea vamalã despre activitãþile
determinatã de mãrfuri supuse procesului de perfecþionare     industriale, comerciale ºi despre orice altã activitate care se
pasivã.                              desfãºoarã în zonele libere, în condiþiile prevãzute de lege.
                                   Art. 132. Ñ (1) Pe timpul staþionãrii în zonele libere,
           CAPITOLUL VIII               mãrfurilor strãine li se poate acorda unul dintre urmãtoarele
          Alte destinaþii vamale             regimuri vamale:
                                   a) importul pentru consum sau utilizare în zona liberã;
             Secþiunea I               în acest caz, cheltuielile de depozitare ºi de manipulare
             Zone libere               efectuate în zona liberã nu se includ în valoarea în vamã;
  Art. 126. Ñ (1) În zonele libere, mãrfurile strãine sunt      b) perfecþionare activã;
considerate, din punct de vedere al aplicãrii drepturilor de     c) transformare sub control vamal;
import ºi al mãsurilor de politicã comercialã la import, ca      d) admitere temporarã.
mãrfuri care nu sunt situate pe teritoriul României atât timp     (2) Mãrfurile strãine staþionate în zonele libere nu pot fi
cât nu sunt importate. Acestea nu pot fi plasate sub un alt    abandonate sau distruse decât în condiþiile legii.
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180

  Art. 133. Ñ Mãrfurile strãine pentru care nu s-au înde-     returnare intrã în þarã în aceleaºi condiþii ca la importul
plinit prevederile art. 132 nu pot fi consumate sau utilizate    iniþial.
în zonele libere.                            Art. 140. Ñ Prevederile art. 138 se aplicã ºi la returna-
  Art. 134. Ñ (1) Persoana fizicã autorizatã sau persoana     rea mãrfurilor exportate în regim de perfecþionare pasivã,
juridicã care exercitã o activitate de prelucrare, de transfor-   dacã acestea revin în þarã în aceeaºi stare în care au fost
mare, de vânzare, de cumpãrare sau de stocare de mãr-        exportate.
furi, în zona liberã, este obligatã sã înfiinþeze ºi sã þinã o
evidenþã operativã a mãrfurilor, în forma aprobatã de auto-                 CAPITOLUL IX
ritatea vamalã, ºi sã o punã la dispoziþia acesteia pentru
                                              Datoria vamalã
control. Mãrfurile se înregistreazã în aceste evidenþe în
momentul în care sunt introduse în locurile sau în incintele                  Secþiunea I
deþinute de o astfel de persoanã.
                                            Formarea datoriei vamale
  (2) Când în interiorul unei zone libere mãrfurile se trans-
bordeazã dintr-un mijloc de transport în altul, documentele       Art. 141. Ñ (1) În cazul mãrfurilor importate pentru care
referitoare la o astfel de operaþiune se pun la dispoziþia     legea prevede drepturi de import, precum ºi în cazul pla-
autoritãþii vamale.                         sãrii mãrfurilor într-un regim de admitere temporarã cu exo-
                                  nerarea parþialã de drepturi de import, datoria vamalã ia
            Secþiunea a II-a
                                  naºtere în momentul înregistrãrii declaraþiei vamale.
  Reexportul mãrfurilor strãine de pe teritoriul României
                                    (2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul
  Art. 135. Ñ (1) Mãrfurile strãine aflate pe teritoriul     declaraþiei vamale acceptate ºi înregistrate.
României, care nu au fost vãmuite, pot fi reexportate.         (3) Poate fi debitor vamal, solidar cu titularul declaraþiei
  (2) Reexportul constã în scoaterea din þarã, prin depu-     vamale acceptate ºi înregistrate, ºi persoana care, din
nerea declaraþiei vamale de reexport, în vederea vãmuirii,
                                  culpã, a furnizat date nereale, înscrise în acea declaraþie,
cu excepþia cazului în care mãsurile de politicã comercialã
                                  ce au determinat stabilirea incorectã a datoriei vamale.
interzic operaþiunea.
                                    Art. 142. Ñ (1) Datoria vamalã ia naºtere ºi în cazul în
  (3) În cazuri temeinic justificate, mãrfurile strãine nevã-
                                  care mãrfurile au fost introduse în þarã cu nerespectarea
muite pot fi abandonate, cu acordul autoritãþii vamale.
                                  prevederilor art. 35 ºi ale art. 130 alin. (2).
Valorificarea mãrfurilor abandonate ºi intrarea lor în circuitul
economic se fac potrivit normelor aplicate mãrfurilor confis-      (2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi la introducerea mãr-
cate, virându-se autoritãþii vamale drepturile de import afe-    furilor în þarã dintr-o zonã liberã aflatã pe teritoriul
rente.                               României.
  Art. 136. Ñ (1) Mãrfurile strãine nevãmuite, în temeiul       (3) În situaþiile prevãzute la alin. (1) ºi (2), devine debi-
dispoziþiei date de autoritatea competentã, sunt distruse sub    tor persoana care a introdus în þarã marfa.
supraveghere vamalã.                          (4) Rãspund solidar cu acesta ºi:
  (2) Deºeurile ºi resturile refolosibile rezultate din distru-    a) persoanele care participã la aceasta, cunoscând sau
gerea mãrfurilor strãine nevãmuite primesc un regim vamal      care trebuiau sã cunoascã aceste neregularitãþi;
corespunzãtor.                             b) persoanele care dobândesc sau deþin mãrfurile în
  Art. 137. Ñ Normele privind valorificarea ºi distribuirea    cauzã, care cunoºteau sau trebuia sã cunoascã aceste
venitului obþinut prin aceastã operaþiune a mãrfurilor aban-    neregularitãþi în momentul dobândirii sau deþinerii.
donate, a deºeurilor ºi a resturilor refolosibile din mãrfurile     Art. 143. Ñ (1) Datoria vamalã ia naºtere, în cazul în
distruse se stabilesc prin regulamentul vamal.           care marfa a fost sustrasã de la supravegherea vamalã,
            Secþiunea a III-a              din acel moment.
     Mãrfurile exportate ºi returnate în România          (2) Persoana care a sãvârºit fapta de sustragere devine
                                  debitor. Rãspund solidar cu acesta ºi:
  Art. 138. Ñ (1) Mãrfurile româneºti care, dupã ce au
                                    a) persoanele care au participat la aceastã sustragere
fost exportate în afara teritoriului României, sunt returnate
                                  ºi care cunoºteau sau care trebuia sã cunoascã cã mãrfu-
ºi importate într-un termen de 3 ani, la cererea titularului,
                                  rile au fost sustrase de la supravegherea vamalã;
sunt exceptate de la plata datoriei vamale, numai dacã la
returnare sunt în aceeaºi stare în care au fost exportate.       b) persoanele care au dobândit astfel de mãrfuri ºi care
  (2) Termenul prevãzut la alin. (1) începe sã curgã de la    cunoºteau sau trebuia sã cunoascã, la data dobândirii sau
data înregistrãrii declaraþiei vamale de export.          primirii, cã mãrfurile au fost sustrase de la supravegherea
  Art. 139. Ñ (1) Mãrfurile vãmuite la import, care ulterior   vamalã.
au fost exportate ºi sunt returnate în România, beneficiazã       (3) Când sustragerea priveºte mãrfurile care se aflau în
de prevederile art. 138.                      depozit necesar cu caracter temporar, rãspunde solidar ºi
  (2) În cazul în care, la import, mãrfurile prevãzute la     gestionarul mãrfurilor.
alin. (1) au beneficiat de scutiri sau de taxe vamale          Art. 144. Ñ (1) Datoria vamalã ia naºtere ºi în urmã-
reduse, prevederile acestui alineat se aplicã, numai dacã la    toarele cazuri:
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180                     13

  a) neexecutarea unor obligaþii care rezultã din pãstrarea      Art. 149. Ñ Datoria vamalã ia naºtere la locul în care
mãrfurilor în depozit temporar necesar, pentru care se        s-au produs faptele care au generat-o. Dacã nu se poate
datoreazã drepturi de import;                    determina locul în care a luat naºtere datoria vamalã, se
  b) neîndeplinirea uneia dintre condiþiile stabilite prin regi-  considerã cã acesta este locul în care autoritatea vamalã
mul vamal sub care au fost plasate;                 constatã cã mãrfurile se gãsesc în situaþia de a genera
  c) utilizarea mãrfurilor în alte scopuri decât cele stabilite  aceastã datorie.
pentru a beneficia de scutiri, exceptãri sau reduceri de taxe      Art. 150. Ñ (1) În cazul în care o marfã de origine
vamale.                               românã este scoasã din þarã în regim de perfecþionare
  (2) Datoria vamalã se naºte în momentul în care s-au       pasivã, pentru mãrfurile de origine strãinã încorporate în
produs situaþiile prevãzute la alin. (1) lit. a), b) ºi c).     acea marfã, care nu beneficiazã de un tratament tarifar
  (3) Debitorul este titularul depozitului necesar cu carac-    preferenþial în România, se naºte o datorie vamalã la
ter temporar sau al regimului vamal sub care a fost pla-       importul în România al produselor compensatoare.
satã marfa.                             Momentul în care se naºte datoria vamalã este momentul
  Art. 145. Ñ (1) Pentru mãrfurile aflate într-o zonã liberã    înregistrãrii la vamã a declaraþiei vamale de export iniþiale
care dispar, se consumã sau sunt utilizate în alte condiþii     a mãrfurilor de origine românã.
decât cele prevãzute în reglementãrile vamale aplicabile în       (2) Prevederile art. 141 alin. (2) ºi (3) se aplicã ºi în
acea zonã, datoria vamalã ia naºtere din acel moment.        cazurile reglementate de alin. (1).
  (2) Persoana care a sãvârºit vreuna dintre faptele pre-       (3) Cuantumul drepturilor de import se determinã în con-
vãzute la alin. (1) devine debitor. Rãspunde solidar ºi per-     diþiile prevãzute pentru mãrfurile importate provenind din
soana care a cunoscut sau trebuia sã cunoascã cã nu         regimul de perfecþionare pasivã.
s-au respectat reglementãrile vamale aplicabile.
                                              Secþiunea a II-a
  (3) Atunci când nu se pot identifica persoanele prevã-
                                           Garantarea datoriei vamale
zute la alin. (2), se considerã debitor ultima persoanã
cunoscutã de autoritatea vamalã care a avut posesia mãrfii.       Art. 151. Ñ (1) Autoritatea vamalã are dreptul sã cearã
  Art. 146. Ñ (1) Când, potrivit art. 143 ºi 144 din pre-     constituirea unei garanþii pentru asigurarea plãþii datoriei
zentul cod, datoria vamalã a luat naºtere pentru o marfã       vamale.
care beneficiazã sau ar fi putut beneficia la import de taxã       (2) Garanþia se depune de cãtre debitorul vamal sau, cu
vamalã redusã, suma de platã este cea care rezultã din        acordul autoritãþii vamale, de cãtre o terþã persoanã.
aplicarea taxei vamale reduse.                      (3) În cazuri temeinic justificate, pe baza metodologiei
  (2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi datoriei vamale care   elaborate de Direcþia Generalã a Vãmilor ºi aprobatã de
se naºte pentru deºeurile sau resturile rezultate din distru-    ministrul finanþelor, autoritatea vamalã poate acorda scutire
gerea mãrfurilor care beneficiau de taxe vamale reduse.       de la obligaþia garantãrii datoriei vamale.
  Art. 147. Ñ (1) Datoria vamalã ia naºtere ºi în cazul        Art. 152. Ñ (1) Garanþia poate fi constituitã printr-un
când se referã la mãrfurile prohibite sau cu restricþie, de     depozit bãnesc sau printr-o scrisoare de garanþie bancarã,
orice naturã, la import.                       emisã de o bancã agreatã de autoritatea vamalã.
  (2) Dispoziþiile prevãzute la alin. (1) nu se aplicã în       (2) Garanþia bãneascã se realizeazã prin depunerea
cazul introducerii de monede sau bancnote false, precum       sumei în lei sau prin remiterea unor instrumente de decon-
ºi de stupefiante ºi substanþe psihotrope, care urmeazã a fi     tare ºi titluri de valoare, acceptate de autoritatea vamalã.
distruse.                                Art. 153. Ñ (1) Cuantumul garanþiei reprezintã suma
  (3) În cazul infracþiunilor vamale, datoria vamalã ser-     exactã a datoriei vamale, în cazul în care aceasta poate fi
veºte la determinarea temeiului de pornire a urmãririi        determinatã în momentul în care este datã garanþia.
penale ºi a pedepselor penale.                      (2) În cazul în care acest cuantum nu poate fi determi-
  (4) Dispoziþiile prevãzute la alin. (3) se aplicã în mod     nat, se ia în considerare suma cea mai ridicatã a datoriei
corespunzãtor ºi contravenþiilor vamale.               vamale ce ar rezulta din operaþiunea de vãmuire.
  Art. 148. Ñ (1) Cuantumul drepturilor de import se sta-       Art. 154. Ñ (1) Autoritatea vamalã, la cererea debitoru-
bileºte pe baza elementelor de taxare din momentul naºte-      lui vamal, poate permite constituirea unei garanþii globale
rii datoriei vamale.                         care sã asigure plata mai multor datorii vamale.
  (2) Dacã nu este posibilã stabilirea cu exactitate a         (2) Cuantumul garanþiei globale date pentru acoperirea
momentului în care se naºte datoria vamalã, momentul luat      unor datorii vamale a cãror sumã variazã în timp va asi-
în considerare pentru stabilirea elementelor de taxare pro-     gura, în momentul realizãrii acestor datorii, suma totalã de
prii mãrfurilor în cauzã este acela în care autoritatea       încasat.
vamalã constatã cã mãrfurile se aflã într-o situaþie care        Art. 155. Ñ Atunci când, în cursul derulãrii regimului
face sã se nascã o datorie vamalã. Când, la data consta-       vamal, autoritatea vamalã constatã cã modalitatea de
tãrii, autoritãþile vamale dispun de informaþii din care rezultã   garanþie datã nu mai asigurã plata datoriei vamale, poate
cã datoria vamalã s-a nãscut într-un moment anterior,        cere constituirea unei alte garanþii. În caz de refuz, autori-
cuantumul drepturilor de import se determinã pe baza ele-      tatea vamalã are dreptul sã considere pe cel în cauzã ca
mentelor de taxare existente la data cea mai îndepãrtatã       rãu-platnic ºi sã interzicã efectuarea altor operaþiuni de
ce poate fi stabilitã pe baza acelor informaþii.           vãmuire, pânã la achitarea datoriilor vamale.
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180

  Art. 156. Ñ Debitorul vamal poate solicita restituirea       c) anularea ca o consecinþã a anulãrii declaraþiei
garanþiei disponibile, dupã ce datoria vamalã a fost achi-     vamale;
tatã, sau poate sã consimtã ca aceasta sã fie folositã la       d) împlinirea termenului de prescripþie extinctivã;
altã operaþiune de vãmuire.                      e) insolvabilitatea debitorului, constatatã pe cale judecã-
            Secþiunea a III-a              toreascã;
        Evidenþa ºi plata datoriei vamale            f) confiscarea definitivã a mãrfurilor;
                                    g) distrugerea mãrfurilor din dispoziþia autoritãþii vamale
  Art. 157. Ñ Autoritatea vamalã evidenþiazã, în registrele
                                  sau abandonarea acestora în favoarea statului;
contabile sau în alt suport echivalent, drepturile de import
                                    h) distrugerea sau pierderea mãrfurilor, datoritã forþei
ºi de export rezultate din datoriile vamale, potrivit planului
                                  majore sau cazului fortuit;
de conturi ºi metodologiei în vigoare.
                                    i) scãderea cantitativã a mãrfurilor, datoritã unor factori
  Art. 158. Ñ (1) Debitorul datoriei vamale ia cunoºtinþã
                                  naturali, pentru partea corespunzãtoare procentului de
despre cuantumul acestei datorii prin declaraþia vamalã
acceptatã ºi înregistratã de autoritatea vamalã.          scãdere.
  (2) În cazul unor diferenþe ulterioare sau în situaþia       (2) Stingerea datoriei vamale în cazurile prevãzute la
încheierii din oficiu, fãrã declaraþie vamalã, a unui regim    alin. (1) lit. g) Ñ i) opereazã numai dacã situaþiile s-au
vamal suspensiv, debitorul vamal ia cunoºtinþã despre acea     produs înainte de acordarea liberului de vamã.
nouã datorie pe baza actului constatator întocmit de autori-
tatea vamalã.                                       CAPITOLUL X
  (3) Declaraþia vamalã ºi actul constatator sunt titluri exe-         Plângeri ºi contestaþii vamale
cutorii care se onoreazã de cãtre societatea bancarã, fãrã
accept, poprire ºi validare.                                 Secþiunea I
  Art. 159. Ñ (1) Datoria vamalã se achitã înainte de                    Plângeri
liberul de vamã, în cazul regimurilor vamale definitive, pre-
                                    Art. 166. Ñ În cadrul aplicãrii reglementãrilor vamale,
cum ºi în cazul când regimul vamal suspensiv se încheie
                                  atunci când autoritatea vamalã emite acte care pot leza
în termen.
                                  drepturile ºi interesele legitime ale persoanelor fizice sau
  (2) Pentru regimul vamal suspensiv care nu se încheie
în termen, datoria vamalã devine exigibilã ºi se stinge prin    juridice care efectueazã operaþiuni supuse vãmuirii, acestea
executarea de cãtre autoritatea vamalã a garanþiei         se pot adresa cu plângeri împotriva acelui act.
constituite.                              Art. 167. Ñ (1) Plângerea se adreseazã autoritãþii
  Art. 160. Ñ Pentru datoriile vamale constatate ulterior    vamale care a emis actul prevãzut la art. 166, iar aceasta
liberului de vamã, Direcþia Generalã a Vãmilor poate        este obligatã sã analizeze ºi sã comunice petiþionarului
acorda amânãri ºi eºalonãri de platã în termenul legal de     rezultatul.
prescripþie, potrivit reglementãrilor existente în domeniu.      (2) Autoritãþile vamale sesizate cu plângerea sunt obli-
  Art. 161. Ñ În cazul mãrfurilor reþinute de autoritatea    gate sã o soluþioneze ºi sã comunice rezultatul în termen
vamalã sau al celor pentru care s-a solicitat restituirea     de 30 de zile de la data înregistrãrii plângerii.
datoriei vamale aferente, achitarea datoriei vamale se sus-
                                              Secþiunea a II-a
pendã pânã la stabilirea definitivã a regimului juridic al ace-
                                              Contestaþii
lor mãrfuri.
  Art. 162. Ñ Pe baza depunerii în avans, de cãtre debi-       Art. 168. Ñ Persoanele fizice sau juridice care sunt
torul vamal, a unui depozit la vedere în contul autoritãþii    nemulþumite de soluþionarea plângerii de cãtre autoritatea
vamale, aceasta poate, în limita valoricã a acestui depozit,    vamalã se pot adresa cu contestaþii la direcþia regionalã
sã încaseze datoriile vamale.                   vamalã ierarhic superioarã, în termen de 15 zile de la
  Art. 163. Ñ (1) Datoria vamalã poate fi achitatã ºi de o    comunicarea soluþionãrii plângerii.
terþã persoanã pentru ºi în numele debitorului, din dispozi-      Art. 169. Ñ (1) La soluþionarea contestaþiei, directorul
þia acestuia.                           direcþiei regionale vamale va þine seama de avizul emis de
  (2) Debitorul vamal poate sã efectueze oricând plata
                                  o comisie de specialiºti, formatã din:
anticipatã a datoriei vamale.
                                    a) un consilier juridic al direcþiei regionale vamale;
  Art. 164. Ñ În caz de neachitare a datoriilor vamale la
                                    b) un specialist în probleme vamale din direcþia regio-
scadenþã, autoritatea vamalã va folosi toate mijloacele de
                                  nalã vamalã;
executare silitã, încasând ºi majorãrile de întârziere prevã-
                                    c) un specialist în operaþiuni de comerþ exterior, desem-
zute de lege.
                                  nat de preºedintele camerei judeþene de comerþ ºi indus-
            Secþiunea a IV-a              trie.
          Stingerea datoriei vamale              (2) Decizia va fi datã în termen de 30 zile de la data
  Art. 165. Ñ (1) Datoria vamalã se stinge prin:         înregistrãrii contestaþiei.
  a) plata acesteia;                         Art. 170. Ñ Decizia directorului direcþiei regionale
  b) renunþarea la încasare, atunci când se constatã cã      vamale poate fi contestatã la Direcþia Generalã a Vãmilor,
este nedatoratã;                          în termen de 15 zile de la comunicare.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180                      15

  Art. 171. Ñ (1) La soluþionarea contestaþiei, directorul     Art. 180. Ñ Dacã faptele prevãzute la art. 175Ð179 sunt
general al Direcþiei Generale a Vãmilor va þine seama de     sãvârºite de angajaþi sau reprezentanþi ai unor persoane
avizul emis de o comisie formatã din:               juridice care au ca obiect de activitate operaþiuni de import-
  a) un consilier juridic al Direcþiei Generale a Vãmilor;   export ori în folosul acestor persoane juridice se poate
  b) un specialist în probleme vamale din Direcþia       aplica ºi interdicþia exercitãrii ocupaþiei, potrivit art. 64 din
Generalã a Vãmilor;                        Codul penal, republicat.
  c) un reprezentant al Asociaþiei Naþionale a           Art. 181. Ñ Tentativa la infracþiunile prevãzute la
Exportatorilor ºi Importatorilor din România.           art. 175Ð179 se pedepseºte.
  (2) Decizia va fi datã în termen de 30 de zile de la       Art. 182. Ñ În cazul în care trecerea peste frontierã a
data înregistrãrii contestaþiei.                 unor anumite mãrfuri sau bunuri constituie infracþiuni
  Art. 172. Ñ Decizia directorului general al Direcþiei     cuprinse în alte legi, fapta se pedepseºte în condiþiile ºi cu
Generale a Vãmilor poate fi atacatã la instanþa de conten-    sancþiunile prevãzute în acele legi, dacã sunt mai aspre.
cios administrativ competentã.                    Art. 183. Ñ Când mãrfurile sau alte bunuri care au
  Art. 173. Ñ (1) Secretariatul comisiilor va fi asigurat de  fãcut obiectul infracþiunii nu se gãsesc, infractorul este obli-
cãtre direcþiile regionale vamale, respectiv de cãtre Direcþia  gat la plata echivalentului lor în bani.
Generalã a Vãmilor.
  (2) În bugetul anual al Direcþiei Generale a Vãmilor se                Secþiunea a II-a
vor prevedea, la capitolul ”CheltuieliÒ, sumele necesare                  Contravenþii
plãþii daunelor civile ºi a cheltuielilor de judecatã.        Art. 184. Ñ Faptele care constituie contravenþii la regle-
  Art. 174. Ñ Taxele de timbru pentru contestaþiile ºi cãile  mentãrile vamale, procedura de constatare ºi de sancþio-
de atac în materie vamalã sunt de 1% din cuantumul taxe-     nare a acestora se stabilesc prin regulamentul vamal
lor vamale, dar nu mai puþin de 10.000 lei.            aprobat de Guvern.
                                   Art. 185. Ñ (1) Contravenþiile vamale sãvârºite în incin-
            CAPITOLUL XI                tele vamale ºi în locurile unde se desfãºoarã operaþiuni
             Sancþiuni                sub supraveghere vamalã se constatã ºi se sancþioneazã
                                 de cãtre autoritatea vamalã.
             Secþiunea I
                                   (2) În cazul în care contravenþiile vamale sunt consta-
             Infracþiuni
                                 tate de organele de poliþie sau de alte organe cu atribuþii
  Art. 175. Ñ Trecerea peste frontierã prin alte locuri     de control, în alte locuri decât cele prevãzute la alin. (1),
decât cele stabilite pentru controlul vamal de mãrfuri sau    acestea au obligaþia de a prezenta de îndatã actele con-
de alte bunuri constituie infracþiunea de contrabandã ºi se    statatoare la autoritatea vamalã cea mai apropiatã, împre-
pedepseºte cu închisoare de la 2 la 7 ani ºi interzicerea     unã cu bunurile care fac obiectul contravenþiei.
unor drepturi.                            (3) Dupã verificarea încadrãrii faptei în reglementãrile
  Art. 176. Ñ Trecerea peste frontierã, fãrã autorizaþie, a   vamale, autoritatea vamalã aplicã, dacã este cazul, amenda
armelor, muniþiilor, materiilor explozive sau radioactive, pro-  ºi dispune reþinerea bunurilor în vederea confiscãrii.
duselor ºi substanþelor stupefiante ºi psihotrope, precursori-    (4) Sancþiunea contravenþionalã a amenzii poate fi apli-
lor ºi substanþelor chimice esenþiale, produselor ºi       catã ºi persoanelor juridice.
substanþelor toxice constituie infracþiunea de contrabandã      Art. 186. Ñ În mãsura în care în prezentul cod ºi în
calificatã ºi se pedepseºte cu închisoare de la 3 la 12 ani    alte reglementãri vamale nu se dispune altfel, contravenþiilor
ºi interzicerea unor drepturi, dacã legea penalã nu prevede    vamale li se aplicã normele ºi dispoziþiile generale privind
o pedeapsã mai mare.                       stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu excepþia celor
  Art. 177. Ñ Folosirea, la autoritatea vamalã, a docu-     privitoare la reducerea amenzii, în cazul plãþii ei pe loc sau
mentelor vamale, de transport sau comerciale, care se       într-un anumit termen.
referã la alte mãrfuri sau bunuri decât cele prezentate în
vamã, constituie infracþiunea de folosire de acte nereale ºi               CAPITOLUL XII
se pedepseºte cu închisoare de la 2 la 7 ani ºi interzice-
                                         Dispoziþii finale ºi tranzitorii
rea unor drepturi.
  Art. 178. Ñ Folosirea, la autoritatea vamalã, a docu-      Art. 187. Ñ (1) Termenul de prescripþie a dreptului de a
mentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate     cere plata taxelor vamale este de 5 ani ºi curge de la
constituie infracþiunea de folosire de acte falsificate ºi se   data acceptãrii ºi înregistrãrii declaraþiei vamale de import.
pedepseºte cu închisoare de la 3 la 10 ani ºi interzicerea      (2) Termenele prevãzute în prezentul cod ºi în alte
unor drepturi.                          reglementãri vamale se calculeazã potrivit normelor prevã-
  Art. 179. Ñ Faptele prevãzute la art. 175Ð178, sãvâr-     zute în Codul de procedurã civilã.
ºite de una sau de mai multe persoane înarmate ori con-       Art. 188. Ñ Operaþiunile vamale iniþiate sub regimul pre-
stituite în bandã, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la     vãzut de reglementãrile vamale anterioare intrãrii în vigoare
15 ani ºi interzicerea unor drepturi.               a prezentului cod se finalizeazã potrivit acelor reglementãri.
  16                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 180

  Art. 189. Ñ Guver nul, la propunerea Ministerului                Art. 191. Ñ Prezentul cod intrã în vigoare în termen de
Finanþelor, va aproba, prin hotãrâre, Regulamentul de apli-          60 de zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al
care a Codului vamal, care va intra în vigoare la aceeaºi           României. Pe aceeaºi datã se abrogã: Codul vamal al
                                        Republicii Socialiste România, aprobat prin Legea nr. 30 din
datã cu prezentul cod.
                                        22 decembrie 1978, cu modificãrile ulterioare; art. 2, 3, 4,
  Art. 190. Ñ În termen de 90 de zile de la publicarea
                                        8Ð36 ºi punctul I din anexa nr. 2 la Ordonanþa Guvernului
prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Guvernul           nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României,
va prezenta Parlamentului, spre adoptare, legea privind sta-          aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 102/1994, precum ºi
tutul personalului vamal.                           orice alte prevederi contrare prezentului cod.

     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
                         p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                               ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
                              p. PREªEDINTELE SENATULUI
                             MIRCEA IONESCU-QUINTUS     Bucureºti, 24 iulie 1997.
     Nr. 141.


                              PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                          DECRET
                pentru promulgarea Legii privind Codul vamal al României
                În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
              României,

                  Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
                 Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind Codul vamal al României ºi
              se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

                               PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                               EMIL CONSTANTINESCU                Bucureºti, 23 iulie 1997.
                Nr. 449.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180/1997 conþine 16 pagini.                       Preþul 880 lei  40.816

								
To top