147 by monitorul-oficial

VIEWS: 5 PAGES: 32

									                             PARTEA      I
Anul IX Ñ Nr. 147           LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                    Joi, 10 iulie 1997


                              SUMAR


                Nr.                                Pagina


                     HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                324.  Ñ Hotãrâre privind înfiinþarea Regiei Autonome
                   ”Arsenalul ArmateiÒ ºi a unor societãþi comerciale,
                   prin reorganizarea unor regii autonome ..................  1Ð32
   HOTÃRÂRI            ALE       GUVERNULUI                   ROMÂNIEI
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
    privind înfiinþarea Regiei Autonome ”Arsenalul ArmateiÒ ºi a unor societãþi comerciale,
                prin reorganizarea unor regii autonome

    Guvernul României h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã, sub autoritatea Ministerului        Art. 2. Ñ Institutul de Cercetãri ºi Proiectãri
Apãrãrii Naþionale, Regia Autonomã ”Arsenalul ArmateiÒ, cu      Electromecanice Ploieºti se reorganizeazã ca centru de
sediul în Bucureºti, prin reorganizarea Regiei Autonome       cercetare, în structura Uzinei Electromecanice Ploieºti, din
”Grupul Industrial al ArmateiÒ ºi a Regiei Autonome         cadrul Regiei Autonome ”Arsenalul ArmateiÒ.
”RompiroÒ Fãgãraº, care se desfiinþeazã, precum ºi prin         Subunitãþile din cadrul Regiei Autonome ”Grupul
preluarea unor subunitãþi din structura Regiei Autonome       Industrial al ArmateiÒ ºi Regiei Autonome ”RompiroÒ
pentru Producþia de Tehnicã Militarã Ñ RATMIL, potrivit       Fãgãraº, nenominalizate în anexa nr. 1, se organizeazã ca
anexei nr. 1.                            societãþi comerciale sau trec în subordinea Ministerului
  Regia Autonomã ”Arsenalul ArmateiÒ, persoanã juridicã      Apãrãrii Naþionale, conform anexelor nr. 4a) ºi 4b).
românã, se organizeazã ºi funcþioneazã pe bazã de ges-         Art. 3. Ñ Se înfiinþeazã societãþile comerciale pe
tiune economicã ºi autonomie financiarã, în conformitate cu     acþiuni, persoane juridice române, cu capital integral de
dispoziþiile legale în vigoare ºi cu regulamentul de organi-     stat, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate ºi capitalul
zare ºi funcþionare cuprins în anexa nr. 3.             social, prevãzute în anexa nr. 4a).
  2                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

  Societãþile comerciale prevãzute în anexa nr. 4a) se           transferate la Ministerul Apãrãrii Naþionale, pentru finanþa-
organizeazã ºi vor funcþiona în conformitate cu dispoziþiile         rea în continuare a acestor subunitãþi.
legale ºi cu statutele prevãzute în anexele nr. 5Ð9.               Art. 8. Ñ Regia Autonomã ”Arsenalul ArmateiÒ va
  Art. 4. Ñ Patrimoniul, cu elementele de activ ºi pasiv,         dimensiona capacitãþile de producþie pe care le deþine, în
al Regiei Autonome ”Arsenalul ArmateiÒ, al subunitãþilor din         concordanþã cu nevoile prezente ºi de perspectivã ale
structura acesteia ºi capitalul social al societãþilor comer-        Ministerului Apãrãrii Naþionale. Pentru capacitãþile rãmase
ciale nou-înfiinþate se constituie prin preluarea elementelor        disponibile va întreprinde mãsuri de înstrãinare conform
de bilanþ contabil de la data de 31 decembrie 1996, afe-           prevederilor legale, fondurile rezultate urmând a fi utilizate
rente subunitãþilor din cadrul Regiei Autonome ”Grupul            pentru restructurarea ºi retehnologizarea capacitãþilor menþi-
Industrial al ArmateiÒ, Regiei Autonome pentru Producþia de         nute ºi pentru înzestrarea armatei. Capacitãþile care nu vor
Tehnicã Militarã Ñ RATMIL ºi Regiei Autonome ”RompiroÒ            putea fi utilizate se conservã, în vederea vânzãrii.
Fãgãraº, conform anexelor nr. 2 ºi 4.                       Art. 9. Ñ Societatea Comercialã ”Confecþia Râmnicu
  Art. 5. Ñ Personalul existent, care se va încadra la uni-        SãratÒ Ñ S.A. va respecta clauzele ºi va prelua obligaþiile
tãþile ºi subunitãþile nou-înfiinþate, se considerã transferat în      Regiei Autonome ”Grupul Industrial al ArmateiÒ, prevãzute
interesul serviciului.                            în Acordul de garantare nr. 188/1995 încheiat cu Banca
                                       Comercialã Românã Ñ S.A. privind creditul bancar finanþat
  Regia Autonomã ”Arsenalul ArmateiÒ are statut de uni-
                                       de ”London Forfaiting Company PLCÒ, precum ºi alte cla-
tate militarã. Ministerul Apãrãrii Naþionale, prin statul de
                                       uze care urmeazã a se stabili între pãrþi prin protocol de
organizare, va stabili funcþiile ce pot fi ocupate cu cadre
                                       predare-preluare.
militare în activitate, pe grade militare ºi nivel de studii.
                                         Art. 10. Ñ Societatea Comercialã ”Cotidian BacãuÒ Ñ
  Personalul militar beneficiazã de toate drepturile prevã-
                                       S.A. va respecta clauzele ºi va prelua obligaþiile Regiei
zute de Legea nr. 80/1995, care vor fi asigurate în totali-
                                       Autonome ”Grupul Industrial al ArmateiÒ, prevãzute în
tate de regia autonomã. Cadrele militare în activitate, care         Convenþia-angajament încheiatã cu Banca Românã de
ocupã funcþii în cadrul Regiei Autonome ”Arsenalul              Comerþ Exterior Ñ S.A. privind garanþia bancarã pentru
ArmateiÒ, beneficiazã de drepturile bãneºti conform preve-          plata datoratã societãþii ”Flamar ItaliaÒ Ñ S.R.L., precum ºi
derilor legale.                               alte clauze ce se vor stabili prin protocol de predare-preluare
  Art. 6. Ñ Nomenclatorul agenþilor economici, al sectoa-         încheiat între pãrþi.
relor ºi al categoriilor profesionale din sectorul producþiei de         Art. 11. Ñ Conducerea Regiei Autonome ”Arsenalul
apãrare, care beneficiazã de prevederile art. 6 din Legea          ArmateiÒ este asiguratã de consiliul de administraþie al cãrui
nr. 78/1995 privind protecþia personalului ºi a patrimoniului        preºedinte este directorul general al regiei autonome.
din sectorul producþiei de apãrare, astfel cum a fost modifi-           Art. 12. Ñ Pentru cheltuielile de funcþionare necesare
cat prin Legea nr. 22/1996, aprobat prin Hotãrârea              aparatului central, regia autonomã constituie anual, în con-
Guvernului nr. 21/1997, se completeazã cu unitãþile prevã-          diþiile legii, un fond din costurile de producþie, în limita unei
zute în anexa nr. 10.                            cote care se aprobã de consiliul de administraþie.
  Art. 7. Ñ Predarea-preluarea activului ºi pasivului între           Art. 13. Ñ Anexele nr. 1Ð10*) fac parte integrantã din
subunitãþile, unitãþile ºi agenþii economici, care se reorgani-       prezenta hotãrâre.
zeazã conform art. 1Ð4, se face pe bazã de protocol                Art. 14. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotã-
încheiat între pãrþi, în termen de 30 de zile de la data           râri îºi înceteazã aplicabilitatea hotãrârile Guvernului
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri. Fondurile prevãzute        nr. 1.329/1990, nr. 146/1991, nr. 181/1991 ºi nr. 261/1991.
la capitolul ”InvestiþiiÒ din bugetul pe anul 1997 pentru uni-        Prevederile hotãrârilor Guvernului nr. 11/1991 ºi
tãþile preluate de la Ministerul Industriei ºi Comerþului vor fi       nr. 175/1991 se modificã în mod corespunzãtor.

                                 PRIM-MINISTRU
                                VICTOR CIORBEA
                                                  Contrasemneazã:
                                               p. Ministrul apãrãrii naþionale,
                                                   Dan Zaharia,
                                                   secretar de stat
                                          Ministru de stat, ministrul industriei ºi comerþului,
                                                Cãlin Popescu-Tãriceanu
                                              Ministru de stat, ministrul reformei,
                                                   Ulm Spineanu
                                             Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                                   Mircea Ciumara
                                             Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                                 Alexandru Athanasiu
    Bucureºti, 2 iulie 1997.
    Nr. 324.

    *) Anexele nr. 2, 4 b) ºi 10 se comunicã numai instituþiilor interesate.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                     3
                                                  ANEXA Nr. 1


                          LISTA
           subunitãþilor din structura Regiei Autonome ”Arsenalul ArmateiÒ

                 Sediul         Obiectul           Denumirea subunitãþilor
Nr.  Denumirea
               localitatea,        principal           care îºi înceteazã
crt.  subunitãþii
                judeþul         de activitate            activitatea


1. Uzina         Ploieºti,      Cercetãri, proiectãri, fabricaþii,  Regia Autonomã ”Grupul
  Electromecanicã    ºos. Ploieºti Ñ   reparaþii, modernizãri, comer-    Industrial al ArmateiÒ Ñ
  Ploieºti        Târgoviºte,     cializare ºi service, în þarã    Uzina Electromecanicã
             judeþul Prahova   ºi în strãinãtate, pentru rachete  Ploieºti
                       dirijate ºi autodirijate ºi insta-  Regia Autonomã ”Grupul
                       laþii de lansare rachete       Industrial al ArmateiÒ Ñ
                                          Institutul de Cercetãri ºi
                                          Proiectãri Electromecanice
                                          Ploieºti

2. Uzina         Bucureºti,     Fabricaþii ºi modernizãri de     Regia Autonomã ”Grupul
  Mecanicã        bd. 1 Decem-    tancuri, comercializare ºi      Industrial al ArmateiÒ Ñ
  Bucureºti       brie 1918,     service, în þarã ºi în        Uzina Mecanicã
             nr. 7Ð9,      strãinãtate             Bucureºti
             sectorul 3

3. ªantierul Naval    Mangalia,      Fabricaþii, reparaþii, modernizãri, Regia Autonomã ”Grupul
  Mangalia        Intrarea Portului  comercializare ºi service, în    Industrial al ArmateiÒ Ñ
             nr. 1, judeþul   þarã ºi în strãinãtate, pentru nave ªantierul Naval Mangalia
             Constanþa      fluviale ºi maritime

4. Uzina Mecanicã     Reºiþa,       Fabricaþii, reparaþii, modernizãri, Regia Autonomã ”Grupul
  Reºiþa         Str. Bârzaviþei   comercializare ºi service, în    Industrial al ArmateiÒ Ñ
             nr. 4, judeþul   þarã ºi în strãinãtate, pentru   Uzina Mecanicã Reºiþa
             Caraº-Severin    armament de artilerie terestrã
                       de diferite calibre

5. Uzina Mecanicã     Mizil, str. Mihai  Fabricaþii, reparaþii ºi moder-   Regia Autonomã ”Grupul
  Mizil         Bravu nr. 187,   nizãri de autovehicule blindate   Industrial al ArmateiÒ Ñ
             judeþul Prahova   ºi autospeciale ºi service în    Uzina Mecanicã Mizil
                       þarã ºi în strãinãtate

6. Uzina Mecanicã     Târgoviºte,     Fabricaþii, modernizãri, comer-   RATMIL Ñ Uzina
  Dragomireºti      Str. Laminorului  cializare ºi service, în þarã ºi   Mecanicã Dragomireºti
             nr. 2, judeþul   în strãinãtate, pentru muniþie
             Dâmboviþa      de artilerie

7. Uzina Mecanicã     Bumbeºti-Jiu,    Fabricaþii, modernizãri, comer- RATMIL Ñ Uzina
  Sadu          Str. Parângului   cializare ºi service, în þarã ºi Mecanicã Sadu
             nr. 1,       în strãinãtate, pentru armament
             judeþul Gorj    ºi muniþie de infanterie

8. Uzina de Pro-     Fãgãraº,      Fabricarea ºi comercializarea  Regia Autonomã
  duse Speciale     str. Extravilan   de pulberi pirotehnice pe bazã ”RompiroÒ Fãgãraº Ñ
  Fãgãraº        nr. 1,       de nitroglicerinã, explozivi ºi Sucursala Fãgãraº
             judeþul Braºov   mine antitanc

9. Uzina Chimicã     Victoria,      Fabricarea ºi comercializarea Regia Autonomã
  Victoria        Aleea Uzinei    de pulberi pirotehnice pe bazã RompiroÒ Fãgãraº Ñ
             nr. 8 bis,     de nitroglicerinã       Sucursala Victoria
             judeþul Braºov
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147
                                                             ANEXA Nr. 3


                           REGULAMENTUL

              de organizare ºi funcþionare a Regiei Autonome ”Arsenalul ArmateiÒ

            CAPITOLUL I                  ¥ aparaturã ºi piese de schimb în domeniul tehnicii
           Dispoziþii generale              medicale ºi protezare;
                                    ¥ roboþi industriali;
  Art. 1. Ñ Regia Autonomã ”Arsenalul ArmateiÒ, denu-        ¥ aparate, dispozitive ºi echipamente utilizate în tehnica
mitã în continuare regia, este persoanã juridicã ºi funcþio-    securitãþii muncii, inclusiv piese de schimb pentru acestea;
neazã pe bazã de gestiune economicã ºi autonomie
                                    ¥ instalaþii de automatizare, supraveghere ºi control, pro-
financiarã, desfãºurându-ºi activitatea potrivit dispoziþiilor
                                  cese industriale ºi piese de schimb pentru acestea;
legale ºi ale prezentului regulament.
  Art. 2. Ñ Sediul principal al regiei este în municipiul      ¥ instalaþii de încãlzire convenþionale ºi neconvenþionale;
Bucureºti, bd. Timiºoara nr. 5B, sectorul 6.              Ñ operaþiuni de import, export, reexport ºi tranzit în
  Art. 3. Ñ La înfiinþarea Regiei Autonome ”Arsenalul      toate domeniile de activitate permise de lege;
ArmateiÒ subunitãþile din structura acesteia sunt cele prevã-     Ñ operaþiuni comerciale de intermediere (comision,
zute în anexa nr. 1. Aceste subunitãþi, necesare realizãrii    mandatare, reprezentare, înfiinþare de agenþii comerciale);
obiectului de activitate, nu au personalitate juridicã, dispun     Ñ elaborarea de studii de marketing pentru produsele
de autonomie economico-financiarã limitatã, iar relaþiile din-   din domeniul sãu de activitate;
tre ele ºi regie, cât ºi modalitatea de constituire sunt regle-    Ñ cercetare, proiectare, testare elemente pentru con-
mentate de prezentul regulament.                  strucþii;
  Art. 4. Ñ În funcþie de interesele apãrãrii naþionale, în     Ñ proiectare de clãdiri ºi alte obiective industriale, con-
structura regiei se mai pot înfiinþa sau prelua ulterior ºi alte
                                  strucþii speciale, construcþii metalice, reparaþii ºi consolidãri;
unitãþi, prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
                                    Ñ proiectare tehnologii ºi fluxuri tehnologice;
Ministerului Apãrãrii Naþionale.
                                    Ñ operaþiuni de expediþii ºi transport de mãrfuri ºi ser-
            CAPITOLUL II                vicii conexe acestora;
          Obiectul de activitate               Ñ reparaþii ºi/sau service, întreþinere de autovehicule;
                                    Ñ comercializarea en gros ºi en detail, în þarã ºi în
  Art. 5. Ñ Regia are urmãtorul obiect de activitate:      strãinãtate, de produse prin magazine proprii ºi/sau prin
  A. În domeniul producþiei de apãrare:             terþe persoane juridice;
  Ñ cercetarea, proiectarea, fabricarea, modernizarea,        Ñ activitãþi pentru reclamã ºi publicitate;
repararea, comercializarea ºi service, în þarã ºi în strãinã-     Ñ depozitare de mãrfuri.
tate, pentru:
  ¥ tehnica de rachete;                                 CAPITOLUL III
  ¥ tehnica de blindate;
                                               Patrimoniul
  ¥ tehnica de artilerie;
  ¥ armament de infanterie;                      Art. 6. Ñ Patrimoniul regiei, constituit prin însumarea
  ¥ muniþie;                           patrimoniilor aparatului central al acesteia ºi al subunitãþilor
  ¥ explozivi ºi pulberi;                    componente, pe baza elementelor de bilanþ la data de
  ¥ combustibili pentru rachete;                 31 decembrie 1996, este cel prevãzut în anexa nr. 2.
  ¥ produse chimice;                         Art. 7. Ñ Regia este administratorul bunurilor din patri-
  ¥ tehnica de radiolocaþie;                   moniul sãu.
  ¥ autospeciale cu destinaþie militarã ºi auxiliare;
                                    În exercitarea drepturilor de proprietate, regia posedã,
  ¥ nave militare de luptã ºi auxiliare;
                                  foloseºte ºi dispune în mod autonom de bunurile pe care
  Ñ contractarea ºi execuþia comenzilor de stat.
                                  le are în patrimoniul sãu, în vederea realizãrii scopului
                                  pentru care a fost constituitã ºi beneficiazã de rezultatele
  B. În alte domenii de activitate:
                                  utilizãrii acestora.
  Ñ cercetarea, proiectarea, fabricarea, modernizarea,
repararea, comercializarea ºi service, în þarã ºi în strãinã-      Regia va dimensiona capacitãþile de producþie pe care
tate, pentru:                           le deþine în raport cu nevoile prezente ºi de perspectivã
  ¥ organe de maºini, piese ºi accesorii pentru autovehi-    ale Ministerului Apãrãrii Naþionale. Pentru capacitãþile
cule, maºini, echipamente, instalaþii ºi utilaje industriale,   rãmase disponibile va întreprinde mãsuri de înstrãinare
agricole ºi de construcþii;                    conform prevederilor legale, fondurile rezultate urmând a fi
  ¥ elemente pentru construcþii, construcþii metalice, apa-   utilizate pentru restructurarea ºi retehnologizarea capacitãþi-
rate de uz casnic ºi gospodãresc;                 lor menþinute ºi pentru înzestrarea armatei. Capacitãþile
  ¥ aparaturã ºi piese de schimb în domeniile electronic,    care nu vor putea fi utilizate se conservã în vederea
electrotehnic, electrocasnic, de calcul ºi de multiplicare;    vânzãrii.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                         5

            CAPITOLUL IV                  Art. 14. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã acti-
                                  vitatea în conformitate cu propriul sãu regulament de orga-
              Structura
                                  nizare ºi funcþionare ºi cu legislaþia în vigoare.
  Art. 8. Ñ Structura organizatoricã a regiei se aprobã de      Art. 15. Ñ Principalele atribuþii ale consiliului de admi-
cãtre consiliul de administraþie, la propunerea directorului    nistraþie sunt urmãtoarele:
general. Consiliul de administraþie poate aproba înfiinþarea      Ñ stabileºte tactica ºi strategia de management,
altor subunitãþi în structura regiei, potrivit legii.        marketing, restructurare;
  Consiliul de administraþie stabileºte relaþiile dintre sub-     Ñ aprobã politica de dezvoltare ºi retehnologizare,
unitãþile aflate în structura regiei, precum ºi relaþiile aces-   adoptând programe pe termen scurt, mediu ºi lung;
tora cu terþi ºi le acordã împuterniciri de reprezentare în       Ñ aprobã structura organizatoricã ºi funcþionalã a regiei;
domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, finan-      Ñ aprobã constituirea unui fond (cotã-parte din costurile
ciar, juridic, precum ºi în alte domenii specifice obiectului    de producþie) pentru funcþionarea aparatului central al
de activitate al acestora.                     regiei;
  Modul de organizare a subunitãþilor componente ale         Ñ asigurã elaborarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli
                                  anuale, precum ºi fundamentarea pe fiecare capitol, ºi le
regiei ºi structura organelor de conducere se stabilesc de
                                  depune la Ministerul Apãrãrii Naþionale, în vederea aprobã-
consiliul de administraþie.
                                  rii prin hotãrâre a Guvernului;
  Subunitãþile regiei au autonomie economico-financiarã
                                    Ñ examineazã, avizeazã ºi prezintã spre aprobare
limitatã ºi funcþioneazã pe bazã de gestiune economicã.
                                  Ministerului Finanþelor bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
  Art. 9. Ñ Consiliul de administraþie stabileºte, prin dele-   pierderi;
gare de competenþã, atribuþiile subunitãþilor din structura       Ñ hotãrãºte cu privire la investiþiile ce urmeazã a fi
regiei, precum ºi limitele de competenþã ale acestora.       realizate, potrivit obiectului de activitate al regiei;
  Subunitãþile din structura regiei rãspund în faþa consiliu-     Ñ aprobã regulamentele de organizare ºi funcþionare a
lui de administraþie de îndeplinirea tuturor atribuþiilor, res-   subunitãþilor, atribuþiile ºi responsabilitãþile directorilor, servi-
ponsabilitãþilor ºi competenþelor încredinþate de acesta prin    ciilor, birourilor ºi compartimentelor din structura regiei;
hotãrâri ºi decizii de împuternicire.                  Ñ aprobã delegãri de atribuþii ºi limite de competenþã
  Art. 10. Ñ În structura funcþionalã din compunerea       pe domenii de activitate pentru subunitãþile din structurã;
regiei se pot constitui direcþii, servicii, birouri ºi comparti-    Ñ stabileºte principiile de salarizare a personalului din
mente, iar în structura subunitãþilor acesteia se pot constitui   cadrul regiei ºi mandatul comisiei de negociere, din partea
fabrici, centre de cercetare-dezvoltare, secþii, ateliere, centre  administraþiei, a contractului colectiv de muncã, în limita
de calcul, servicii, birouri ºi compartimente.           fondului de salarii prevãzut în bugetul de venituri ºi cheltu-
  Art. 11. Ñ Atribuþiile ºi responsabilitãþile directorilor,   ieli aprobat potrivit legii, respectând salariul minim pe eco-
serviciilor, birourilor ºi compartimentelor din structura regiei  nomie prevãzut de lege;
se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de admi-       Ñ rãspunde de administrarea eficientã, cu respectarea
nistraþie.                             prevederilor legale, a patrimoniului regiei;
                                    Ñ aprobã asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice
            CAPITOLUL V                 sau juridice din þarã ºi din strãinãtate;
                                    Ñ asigurã condiþiile necesare îndeplinirii contractului de
          Organele de conducere
                                  management;
  Art. 12. Ñ Conducerea regiei revine consiliului de admi-      Ñ anual, prezintã Ministerului Apãrãrii Naþionale un
nistraþie.                             raport asupra activitãþii din perioada expiratã ºi asupra pro-
  Relaþiile dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale, ca reprezen-   gramului de activitate pe anul în curs;
tant al statului prin care acesta îºi exercitã prerogativele în     Ñ hotãrãºte în orice alte probleme privind activitatea
domeniul de activitate al regiei, ºi conducerea executivã a     regiei, cu excepþia celor date, potrivit legii, în competenþa
regiei se stabilesc prin contract de management.          altor organe;
  Art. 13. Ñ Consiliul de administraþie se numeºte prin        Ñ rezolvã alte probleme în baza competenþelor prevã-
ordin al ministrului apãrãrii naþionale.              zute de legislaþia în vigoare.
                                    Art. 16. Ñ Activitatea curentã a regiei este condusã de
  Consiliul de administraþie este compus din 9 persoane,
                                  un director general numit de ministrul apãrãrii naþionale în
iar preºedintele acestuia este directorul general al regiei.
                                  urma unui concurs reglementat de prevederile legale în
  Din consiliul de administraþie fac parte, în mod
                                  vigoare. Relaþiile dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi
obligatoriu:
                                  directorul general al regiei se stabilesc prin contract de
  Ñ doi reprezentanþi ai Ministerului Apãrãrii Naþionale;     management.
  Ñ un reprezentant al Ministerului Finanþelor;            Art. 17. Ñ Consiliul de administraþie se întruneºte lunar
  Ñ un reprezentant al Ministerului Muncii ºi Protecþiei      în sesiuni ordinare, precum ºi ori de câte ori este nevoie,
Sociale.                              la cererea preºedintelui sau a cel puþin 1/3 din numãrul
  Ceilalþi membri vor fi desemnaþi din rândul specialiºtilor    membrilor.
din domeniile financiar-bancar, juridic, industrie, cercetare-     Art. 18. Ñ Unitãþile din structura regiei sunt conduse de
proiectare.                             un comitet de direcþie numit de consiliul de administraþie.
  6                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

  Art. 19. Ñ Activitatea curentã a fiecãrei subunitãþi din      muncã la nivelul regiei ºi semneazã, în numele consiliului
structura regiei este condusã de un director numit de con-       de administraþie, contractul colectiv de muncã negociat;
siliul de administraþie.                        aprobã contractele individuale de muncã, negociate în mod
                                    direct sau prin reprezentanþi; aprobã angajarea, promovarea
            CAPITOLUL VI                  ºi concedierea personalului aparatului regiei, potrivit legii.
        Bugetul de venituri ºi cheltuieli              Directorii subunitãþilor din structura regiei angajeazã ºi
                                    concediazã personalul acestora, în limita competenþelor
  Art. 20. Ñ Regia întocmeºte anual buget de venituri ºi       acordate de consiliul de administraþie al regiei.
cheltuieli, bilanþ contabil ºi cont de profit ºi pierderi, consti-     Art. 25. Ñ Relaþiile comerciale ale regiei se desfãºoarã
tuindu-ºi fondurile prevãzute de lege, necesare desfãºurãrii      pe baze contractuale guvernate de principiul libertãþii con-
activitãþii sale.                           tractuale, asigurând cu prioritate realizarea comenzilor de
  Art. 21. Ñ Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se     stat pentru înzestrarea armatei.
încheie la 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu         Art. 26. Ñ Regia poate încheia contracte ºi poate exe-
financiar începe la data înfiinþãrii regiei.              cuta lucrãri cu întreprinzãtori din þarã ºi din strãinãtate, în
                                    condiþiile legii, se poate asocia cu alte regii autonome,
            CAPITOLUL VII                 societãþi comerciale, terþe persoane fizice sau juridice,
            Relaþiile regiei                române sau strãine, pentru realizarea în comun de activitãþi
                                    productive ºi de comercializare.
  Art. 22. Ñ Subunitãþile din structura regiei desfãºoarã,
în raport cu profilul acestora, activitãþile specifice fiecãreia                  CAPITOLUL VIII
ºi realizeazã sarcinile ce derivã din competenþele ºi împu-
                                              Dispoziþii finale ºi tranzitorii
ternicirile acordate de consiliul de administraþie.
  Art. 23. Ñ Directorul general al regiei conduce activita-       Art. 27. Ñ Litigiile de orice fel în care este implicatã
tea curentã a acesteia ºi o reprezintã în relaþiile cu autori-     regia sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept
tãþile publice, precum ºi cu persoanele fizice ºi juridice.      comun, potrivit legii.
  Art. 24. Ñ Directorul general conduce comisia care          Art. 28. Ñ Prezentul regulament se completeazã cu
negociazã, din partea administraþiei, contractul colectiv de      celelalte reglementãri legale.
                                                            ANEXA Nr. 4a)


                                 LISTA
           societãþilor comerciale nou-înfiinþate ca urmare a restructurãrii regiilor autonome
                  ”Grupul Industrial al ArmateiÒ ºi ”RompiroÒ Fãgãraº

                                               Capitalul social    Denumirea
                                     Obiectul       Patrimoniul,     subunitãþilor
       Nr.   Societatea    Forma     Sediul       principal     conform bilanþului      care
       crt.  Comercialã    juridicã   localitatea,       de         contabil la        îºi
                           judeþul       activitate    31 decembrie 1996     înceteazã
                                                (miliarde lei)     activitatea


       1. ”AerofinaÒ Ñ S.A. Societate Bucureºti,      Fabricaþii, reparaþii,     46,31      Regia Autonomã
                 comercialã str. Fabrica     modernizãri, comer-      48,38      ”Grupul Industrial
                 pe acþiuni de Glucozã      cializare ºi service,              al ArmateiÒ Ñ
                       nr. 5,        în þarã ºi în strã-               Uzina Aerofina
                       sectorul 2      inãtate, de echipa-               Bucureºti
                                 mente de bord pen-
                                 tru tehnica aviaþiei
                                 ºi rachete

       2. ”Cotidian      Societate Bacãu,       Prelucrarea pielãriei,     7,65      Regia Autonomã
        BacãuÒ Ñ S.A.    comercialã str. ªtefan    confecþionarea ºi       31,79      ”Grupul Industrial
                   pe acþiuni cel Mare     comercializarea, în               al ArmateiÒ Ñ
                        nr. 28,      þarã ºi în strãinãtate,             Fabrica de încãl-
                        judeþul      a încãlþãmintei ºi a              þãminte militarã
                        Bacãu       obiectelor din piele              Bacãu
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                            7

                                              Capitalul social    Denumirea
                                       Obiectul     Patrimoniul,    subunitãþilor
      Nr.    Societatea    Forma     Sediul        principal   conform bilanþului     care
      crt.    Comercialã    juridicã   localitatea,        de       contabil la       îºi
                            judeþul        activitate  31 decembrie 1996    înceteazã
                                               (miliarde lei)    activitatea


       3. ”Stil      Societate Strehaia,         Prelucrarea, comer-     1,19     Regia Autonomã
        StrehaiaÒ Ñ S.A. comercialã Str. Repu-        cializarea, în þarã ºi    7,11     ”Grupul Industrial
                 pe acþiuni blicii nr. 2,       în strãinãtate, a con-          al ArmateiÒ Ñ
                      judeþul          fecþiilor textile             Fabrica de con-
                      Mehedinþi                              fecþii militare
                                                        Strehaia

       4. ”Confecþia      Societate Râmnicu Sãrat, Prelucrarea, comer-         4,06     Regia Autonomã
        Râmnicu       comercialã str. Constantin cializarea, în þarã ºi      13,75     ”Grupul Industrial
        SãratÒ Ñ S.A.    pe acþiuni Brâncoveanu în strãinãtate, a con-               al ArmateiÒ Ñ
                        nr. 46, judeþul fecþiilor textile                Fabrica de con-
                        Buzãu                              fecþii militare
                                                        Râmnicu Sãrat

       5. ”Rochim     Societate Orãºtie,          Fabricaþii ºi comer-      5,5    Regia Autonomã
        OrãºtieÒ Ñ S.A. comercialã Str. Codrului       cializare: mijloace      8,4    ”RompiroÒ Ñ
                pe acþiuni nr. 25, judeþul      de semnalizare ºi             Fãgãraº
                      Hunedoara         iluminare, mijloace            Sucursala Orãºtie
                                   incendiare ºi fumi-
                                   gene, mine antitanc
                                   ºi antiinfanterie
                                                                   ANEXA Nr. 5


                                  STATUTUL
                        Societãþii Comerciale ”AerofinaÒ Ñ S.A.

              CAPITOLUL I                                ARTICOLUL 3

     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata                       Sediul societãþii comerciale

                                       Sediul societãþii comerciale este în Bucureºti,
              ARTICOLUL 1                  str. Fabrica de Glucozã nr. 5, sectorul 2.
                                       Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã
          Denumirea societãþii comerciale            localitate din România, pe baza hotãrârii adoptate de adu-
                                     narea generalã a acþionarilor, potrivit legii.
  Denumirea societãþii este Societatea Comercialã              Societatea Comercialã ”AerofinaÒ Ñ S.A. poate înfiinþa
”AerofinaÒ Ñ S.A.                            sucursale, filiale, reprezentanþe, agenþii, situate în alte loca-
  În toate actele, facturile, publicaþiile ºi în orice alte acte    litãþi din þarã ºi din strãinãtate, cu sau fãrã personalitate
emanând de la societatea comercialã, denumirea acesteia         juridicã.
va fi precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate pe                        ARTICOLUL 4
acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social ºi de                  Durata societãþii comerciale
numãrul de înmatriculare în Registrul comerþului.
                                      Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
              ARTICOLUL 2                  de la data înmatriculãrii în Registrul comerþului.

       Forma juridicã a societãþii comerciale                         CAPITOLUL II
                                                 Obiectul de activitate
  Societatea Comercialã ”AerofinaÒ Ñ S.A. este persoanã
juridicã românã, având forma juridicã de societate pe                        ARTICOLUL 5
acþiuni.                                  Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
  Aceasta îºi va desfãºura activitatea în conformitate cu        Ñ cercetarea, proiectarea ºi producþia de aparaturã ºi
legile române ºi cu prezentul statut.                  echipamente industriale în domeniile: aviaþie civilã ºi
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

militarã, armament ºi tehnicã de luptã, tehnicã medicalã,     conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului,
autovehicule, cãi ferate ºi vagoane de tren pentru cãlãtori,    conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale,
electronicã ºi electrotehnicã;                   precum ºi alte drepturi prevãzute de prezentul statut ºi de
  Ñ proiectarea ºi execuþia de S.D.V., matriþe, bancuri de    reglementãrile legale aplicabile.
test ºi instalaþii de verificare;                   Deþinerea acþiunii certificã adeziunea, de drept, la statut.
  Ñ injecþie mase plastice ºi turnare aliaje de aluminiu       Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiu-
sub presiune;                           nile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
  Ñ tratamente termice, acoperiri de suprafaþã electrochi-      Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capita-
mice, vopsitorii;                         lul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii
  Ñ control nedistructiv cu raze ”XÒ, lichide penetrante;     acþiunilor pe care le deþin.
  Ñ încercãri mecanoclimatice, determinãri de compoziþie       Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
chimicã, încercãri fizico-mecanice;                datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un
  Ñ verificãri metrologice;                    creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãr-
  Ñ prestãri de servicii pentru: service în garanþie ºi post-   þii din profitul societãþii comerciale, ce i se va repartiza de
garanþie la produse mecanice, electrotehnice ºi electronice;    cãtre adunarea generalã a acþionarilor, sau cotei-pãrþi cuve-
service auto; transport auto intern ºi internaþional; reparaþii  nite acestuia la lichidarea societãþii comerciale, efectuatã în
maºini-unelte; editare, multiplicare, tipãrire;          condiþiile legii ºi ale prezentului statut.
  Ñ comerþ intern, magazine de prezentare ºi desfacere,
cantinã;                                          ARTICOLUL 9
  Ñ participarea la târguri ºi expoziþii interne ºi internaþio-
nale;                                     Reducerea sau mãrirea capitalului social
  Ñ importul ºi exportul produselor necesare realizãrii        Capitalul social poate fi redus sau mãrit pe baza hotã-
obiectului de activitate;                     rârii adunãrii generale a acþionarilor, în condiþiile ºi cu res-
  Ñ consultanþã în domeniile: cercetare, proiectare, pro-     pectarea procedurii prevãzute de lege.
ducþie, service, AQ, evaluare ºi activitate financiar-contabilã.
                                              ARTICOLUL 10
            CAPITOLUL III
                                             Cesiunea acþiunilor
         Capitalul social, acþiunile
                                    Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comer-
             ARTICOLUL 6                cialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
                                  acþiune. Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþio-
            Capitalul social              nari sau terþi poate fi efectuatã în condiþiile ºi cu procedura
  Capitalul social al societãþii comerciale este în valoare   prevãzute de lege.
de 46.315.000 mii lei ºi reprezintã contravaloarea patrimo-
                                              ARTICOLUL 11
niului preluat de la Regia Autonomã ”Grupul Industrial al
ArmateiÒ.                                        Pierderea acþiunilor
  Capitalul social iniþial este împãrþit în 1.852.600 acþiuni
nominative în valoare nominalã de 25.000 lei fiecare ºi        În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
este în întregime subscris de statul român, ca acþionar      anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
unic, pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statului  prin presã. Dupã 6 luni va putea sã obþinã un duplicat al
cãtre terþe persoane fizice ºi/sau juridice române ºi/sau     acþiunilor pierdute.
strãine, în condiþiile legii.

             ARTICOLUL 7                           CAPITOLUL IV
              Acþiunile                       Adunarea generalã a acþionarilor

  Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor                   ARTICOLUL 12
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
  Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi                Atribuþii
semnãtura a doi administratori.
  Evidenþa acþiunilor se va þine într-un registru numerotat,    Adunarea generalã a acþionarilor este organul de condu-
sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie,  cere al societãþii comerciale, care decide asupra activitãþii
care se pãstreazã la sediul societãþii comerciale, sub îngri-   acesteia ºi asigurã politica ei economicã ºi comercialã.
jirea secretarului consiliului de administraþie.           Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extra-
                                  ordinare ºi au urmãtoarele atribuþii principale:
             ARTICOLUL 8                 a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
                                  ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
      Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni
                                  compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
  Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari conferã     b) aleg pe membrii consiliului de administraþie ºi ai
acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþiona-     comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanþi, le stabi-
rilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în organele de     lesc remunerarea, îi descarcã de activitate ºi îi revocã;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                       9

  c) aleg pe directorul general, îl descarcã de activitate ºi    Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
îl revocã; directorul general este ºi preºedintele consiliului   generale, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea explicitã
de administraþie;                         a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor
  d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,   acesteia.
programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;        Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modifi-
  e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi    carea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
contul de profit ºi pierderi dupã analizarea rapoartelor con-   integral al propunerilor.
siliului de administraþie ºi al comisiei de cenzori; aprobã      Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
repartizarea profitului conform legii;               societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
  f) hotãrãsc cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc                ARTICOLUL 14
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor ban-
care curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor;           Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
  g) hotãrãsc cu privire la înfiinþarea ºi la desfiinþarea de    Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
sucursale, filiale, agenþii;                    valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþio-
  h) hotãrãsc cu privire la mãrirea sau la reducerea       narii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
capitalului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau    din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã aceºtia
a valorii nominale a acestora, precum ºi la cesiunea        deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
acþiunilor;
                                    Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este con-
  i) hotãrãsc cu privire la adoptarea sau la modificarea
                                  stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convo-
statutului, precum ºi la transformarea formei juridice a
                                  care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
societãþii comerciale;
                                  pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
  j) hotãrãsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea ºi
                                  aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
lichidarea societãþii comerciale;
                                    Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de pre-
  k) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-
vind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu refe-   ºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia,
rire la profit ºi dividende;                    de cãtre vicepreºedinte.
  l) hotãrãsc cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor    Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã un
consiliului de administraþie, a directorului general ºi a cen-   secretar care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi
zorilor pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;     sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale.
  m) hotãrãsc cu privire la orice alte probleme privind       Procesul-verbal al adunãrii generale se va þine într-un
societatea comercialã.                       registru sigilat ºi parafat.
  Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare     Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezi-
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.          dat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
                                    La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-
            ARTICOLUL 13                rale ale acþionarilor, în care se dezbat probleme referitoare
     Convocarea adunãrii generale a acþionarilor       la raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale,
                                  pot fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
  Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie sau de cãtre vice-                ARTICOLUL 15
preºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
                                  Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor
  Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
puþin o datã pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea        Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului ºi a con-   vot deschis.
tului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru stabi-    Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.
lirea programului de activitate ºi a bugetului pe anul în       La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
curs.                               grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi ce deþin cel
  Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se con-   puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca
voacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o       votul sã fie secret.
treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori,
                                   Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
precum ºi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu
                                  consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepþia
                                  acestora ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunde-
primilor 2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.
                                  rea administratorilor.
  Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de
administratori, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate     Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 15 zile înainte de    chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
data stabilitã.
                                              ARTICOLUL 16
  Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele de largã     Interesele statului vor fi reprezentate de doi împuterniciþi
circulaþie din localitatea în care se aflã sediul societãþii    mandataþi de Ministerul Finanþelor ºi un împuternicit man-
comerciale sau din cea mai apropiatã localitate.          datat de Ministerul Apãrãrii Naþionale.
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

            CAPITOLUL V                în administrarea societãþii comerciale. În astfel de situaþii,
         Consiliul de administraþie            ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a
                                  acþionarilor.
                                   Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
            ARTICOLUL 17
                                  de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
             Organizare                nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, personal, rudele
                                  sau afinii lor pânã la gradul al doilea inclusiv sunt, în ace-
   Societatea comercialã este administratã de cãtre consi-    laºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu
liul de administraþie, compus din 7 administratori aleºi de    capital privat, cu acelaºi profil sau cu care sunt în relaþii
adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 2 ani,      comerciale directe.
cu posibilitatea de a fi realeºi pe noi perioade de 2 ani,
                                   Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care pot avea calitatea de acþionari.
                                  care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau
   Când se creeazã un loc vacant în consiliul de adminis-    administratori.
traþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou admi-
nistrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru                 ARTICOLUL 18
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expi-            Atribuþiile consiliului de administraþie
rarea mandatului predecesorului sãu.                  Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
   Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.   atribuþii:
   Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de     a) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
adunarea generalã a acþionarilor.                   b) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
   La prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege, dintre  societãþii comerciale pe compartimente;
membrii sãi, un preºedinte ºi un vicepreºedinte.            c) stabileºte nivelul de salarizare a personalului;
   Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul socie-     d) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
tãþii comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea    sau darea cu chirie);
preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.       e) stabileºte componenþa, împuternicirile ºi competenþele
   El este prezidat de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de   comitetului de direcþie;
cãtre vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar fie       f) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.        competenþelor acordate;
   Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a     g) supune, anual, aprobãrii adunãrii generale a acþiona-
cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de      rilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exerciþiului
administraþie ºi deciziile se iau cu majoritatea absolutã a    financiar, raportul cu privire la activitatea societãþii comer-
membrilor prezenþi.                        ciale, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul
   Dezbaterile consiliului de administraþie au loc, conform   precedent, precum ºi proiectul de program de activitate ºi
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de pre-   proiectul de buget al societãþii comerciale pe anul în curs;
ºedinte, cu cel puþin 15 zile înainte. Acestea se consem-       h) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
neazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie într-un    generalã a acþionarilor.
registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de admi-
nistraþie.
   Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezi-                 CAPITOLUL VI
dat ºedinþa ºi de secretar.
                                         Gestiunea societãþii comerciale
   Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limi-
tate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor                 ARTICOLUL 19
probleme. În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este               Comisia de cenzori
reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de administra-
þie pe baza ºi în limitele împuternicirilor date de adunarea      Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþio-
generalã a acþionarilor sau, în lipsa lui, de cãtre vicepre-    nari ºi de comisia de cenzori formatã din trei membri.
ºedinte.                              Cenzorii se aleg de adunarea generalã a acþionarilor.
   Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã        În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
actele care o angajeazã faþã de terþi. Membrii consiliului de   sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
administraþie vor putea exercita orice act care este legat de     Adunarea generalã alege, de asemenea, acelaºi numãr
administrarea societãþii comerciale în interesul acesteia, în   de cenzori supleanþi care vor înlocui, în condiþiile legii, pe
limita drepturilor care li se conferã.               cenzorii titulari.
   Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã     Pentru a putea exercita dreptul de control, acþionarilor li
punã la dispoziþia acþionarilor ºi comisiei de cenzori, la     se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
cererea acestora, documentele societãþii comerciale.        societãþii comerciale, la situaþia patrimoniului, a profitului ºi
   Membrii consiliului de administraþie rãspund individual    a pierderilor.
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã pentru      Comisia de cenzori are urmãtoarele atribuþii principale:
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la dispo-    a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
ziþiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greºeli  mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, casa ºi registrele
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                      11

de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administra-     Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
þie asupra neregulilor constatate;                 sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie sau de
  b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-  cãtre directorul general al acesteia.
tatea inventarului, a documentelor ºi informaþiilor prezentate
de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii                 ARTICOLUL 22
comerciale, a bilanþului ºi a contului de profit ºi pierderi,     Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patri-
prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport scris;    moniul societãþii comerciale se va calcula potrivit reglemen-
  c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã opera-   tãrilor legale.
þiunile de lichidare;
  d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul sãu                ARTICOLUL 23
de vedere, la propunerile de reducere a capitalului social
sau de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al         Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil
societãþii comerciale.
                                    Societatea comercialã va organiza ºi va conduce conta-
  Comisia de cenzori se întruneºte la sediul societãþii
                                  bilitatea în conformitate cu reglementãrile legale ºi va
comerciale ºi ia decizii în unanimitate. Dacã nu se reali-
                                  întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, cu
zeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã
                                  respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
adunãrii generale a acþionarilor.
                                  Finanþelor.
  Comisia de cenzori poate convoca adunarea generalã
extraordinarã a acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convo-                 ARTICOLUL 24
catã de cãtre consiliul de administraþie, în cazul în care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de              Calculul ºi repartizarea profitului
2 ani consecutivi (cu excepþia primilor 2 ani de la constitu-
irea societãþii comerciale) sau ori de câte ori considerã       Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilan-
necesar pentru alte situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor   þului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
legale ºi statutare.                          Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
  Atribuþiile ºi modul de funcþionare a comisiei de cenzori,     Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
precum ºi drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se completeazã   pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
cu dispoziþiile legale în acest domeniu.              vigoare.
  Cenzorii ºi cenzorii supleanþi se numesc pe o perioadã       Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi; numãrul cenzorilor tre-    alte fonduri în condiþiile legii.
buie sã fie impar.                           Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
  Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele      societatea comercialã, în condiþiile legii, dupã aprobarea
care intrã sub incidenþa art. 17 penultimul alineat din pre-    bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
zentul statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini pânã       În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
la gradul al patrulea, soþii sau soþiile administratorilor, cei  acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
care primesc, sub orice formã, pentru alte funcþii decât        Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face pro-
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la admi-     porþional cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului
nistratori sau de la societatea comercialã.
                                  social subscris.

                                              ARTICOLUL 25
            CAPITOLUL VII
                                          Registrele societãþii comerciale
       Activitatea societãþii comerciale
                                   Societatea comercialã þine registrele prevãzute de lege.
            ARTICOLUL 20

           Exerciþiul financiar
                                              CAPITOLUL VIII
  Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la        Modificarea formei juridice, dizolvarea,
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar                lichidarea, litigii
începe la data constituirii societãþii comerciale.

            ARTICOLUL 21                            ARTICOLUL 26

        Personalul societãþii comerciale                   Modificarea formei juridice

  Administratorii societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi    Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
de adunarea generalã a acþionarilor.                formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþio-
  Restul personalului este angajat de cãtre directorul      narilor.
general al societãþii comerciale.                   În perioada în care statul este acþionar unic, transforma-
  Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.      rea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
  Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei pen-   numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
tru asigurãrile sociale de stat se va face potrivit legii.     interesele capitalului de stat.
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

  Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile                   ARTICOLUL 28
legale de înregistrare ºi de publicitate, cerute la înfiinþarea           Lichidarea societãþii comerciale
societãþilor comerciale.
                                    În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.
             ARTICOLUL 27                 Lichidarea societãþii comerciale ºi repartiþia patrimoniului
                                  se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute
        Dizolvarea societãþii comerciale          de lege.

  Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comer-                 ARTICOLUL 29
ciale:                                              Litigii
  Ñ imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;
                                    Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
  Ñ falimentul;
                                  ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþe-
  Ñ pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce     lor judecãtoreºti de drept comun.
s-a consumat fondul de rezervã, dacã adunarea generalã         Pentru soluþionarea litigiilor se poate apela ºi la arbitraj.
a acþionarilor nu decide completarea capitalului social sau
reducerea lui la suma rãmasã;
                                              CAPITOLUL IX
  Ñ numãrul de acþionari va fi redus sub 5, mai mult de
                                              Dispoziþii finale
6 luni;
  Ñ în orice alte situaþii, pe baza hotãrârii adunãrii gene-                ARTICOLUL 30
rale a acþionarilor, luatã în unanimitate.
                                     Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozi-
 Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã la    þiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital de
Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al      stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi
României, Partea a IV-a.                      ale Codului comercial.

                                                             ANEXA Nr. 6


                              STATUTUL
                    Societãþii Comerciale ”Cotidian BacãuÒ Ñ S.A.

             CAPITOLUL I                  Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã
                                  localitate din România, pe baza hotãrârii adoptate de adu-
     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
                                  narea generalã a acþionarilor, potrivit legii.
                                    Societatea Comercialã ”Cotidian BacãuÒ Ñ S.A. poate
             ARTICOLUL 1
                                  înfiinþa sucursale, filiale, reprezentanþe, agenþii, situate în
        Denumirea societãþii comerciale           alte localitãþi din þarã ºi din strãinãtate, cu sau fãrã perso-
                                  nalitate juridicã.
  Denumirea societãþii este Societatea Comercialã
”Cotidian BacãuÒ Ñ S.A.                                   ARTICOLUL 4
  În toate actele, facturile, publicaþiile ºi în orice alte acte           Durata societãþii comerciale
emanând de la societatea comercialã, denumirea acesteia
va fi precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate pe         Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social ºi de    de la data înmatriculãrii în Registrul comerþului.
numãrul de înmatriculare în Registrul comerþului.
                                               CAPITOLUL II
             ARTICOLUL 2

       Forma juridicã a societãþii comerciale
                                            Obiectul de activitate

  Societatea Comercialã ”Cotidian BacãuÒ Ñ S.A. este                    ARTICOLUL 5
persoanã juridicã românã, având forma juridicã de socie-         Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
tate pe acþiuni.                             Ñ proiectarea;
  Aceasta îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu        Ñ fabricarea ºi comercializarea, în þarã ºi în strãinãtate,
legile române ºi cu prezentul statut.                de încãlþãminte cu feþe din piele ºi din înlocuitori, de semifa-
                                  bricate din piele ºi din înlocuitori, de produse din mase plas-
             ARTICOLUL 3                tice, produse de marochinãrie, accesorii pentru încãlþãminte;
          Sediul societãþii comerciale             Ñ comercializarea, în þarã ºi în strãinãtate, a pieilor
                                  finite, semifinite ºi neprelucrate, a lacurilor, vopselelor, colo-
  Sediul societãþii comerciale este în municipiul Bacãu,     ranþilor ºi a altor produse chimice folosite în industria tex-
str. ªtefan cel Mare nr. 28, judeþul Bacãu.             tilã ºi a pielãriei;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                      13

  Ñ comercializarea deºeurilor textile din piele etc.       creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãr-
  Ñ operaþiuni de import-export, reexport ºi tranzit în      þii din profitul societãþii comerciale, ce i se va repartiza de
toate domeniile permise de lege;                  cãtre adunarea generalã a acþionarilor, sau cotei-pãrþi cuve-
  Ñ operaþiuni comerciale de intermediere (comision,       nite acestuia la lichidarea societãþii comerciale, efectuatã în
mandatare, reprezentare, înfiinþarea de agenþii comerciale),    condiþiile legii ºi ale prezentului statut.
în þarã ºi în strãinãtate;
                                              ARTICOLUL 9
  Ñ activitãþi de reclamã ºi publicitate;
  Ñ depozitare de mãrfuri;                          Reducerea sau mãrirea capitalului social
  Ñ consignaþie;
                                    Capitalul social poate fi redus sau mãrit pe baza hotã-
  Ñ expediþii ºi transport de mãrfuri ºi de persoane în
                                  rârii adunãrii generale a acþionarilor, în condiþiile ºi cu res-
þarã ºi în strãinãtate ºi serviciile conexe ale acestora.
                                  pectarea procedurii prevãzute de lege.

                                              ARTICOLUL 10
            CAPITOLUL III
                                             Cesiunea acþiunilor
         Capitalul social, acþiunile
                                    Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comer-
             ARTICOLUL 6                cialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fie-
            Capitalul social              care acþiune. Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între
                                  acþionari sau terþi poate fi efectuatã în condiþiile ºi cu pro-
  Capitalul social al societãþii comerciale este în valoare   cedura prevãzute de lege.
de 7.646.894 mii lei ºi reprezintã contravaloarea patrimo-
niului preluat de la Regia Autonomã ”Grupul Industrial al                 ARTICOLUL 11
ArmateiÒ.                                        Pierderea acþiunilor
  Capitalul social iniþial este împãrþit în 305.875 acþiuni
nominative în valoare nominalã de 25.000 lei fiecare ºi        În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
este în întregime subscris de statul român, ca acþionar      anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
unic, pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statului  prin presã. Dupã 6 luni va putea sã obþinã un duplicat al
cãtre terþe persoane fizice ºi/sau juridice române ºi/sau     acþiunilor pierdute.
strãine, în condiþiile legii.

             ARTICOLUL 7                           CAPITOLUL IV

              Acþiunile                       Adunarea generalã a acþionarilor

  Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor                   ARTICOLUL 12
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
                                                Atribuþii
  Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
semnãtura a 2 administratori.                     Adunarea generalã a acþionarilor este organul de condu-
  Evidenþa acþiunilor se va þine într-un registru numerotat,   cere al societãþii comerciale, care decide asupra activitãþii
sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie,  acesteia ºi asigurã politica ei economicã ºi comercialã.
care se pãstreazã la sediul societãþii comerciale, sub îngri-     Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extra-
jirea secretarului consiliului de administraþie.          ordinare ºi au urmãtoarele atribuþii principale:
                                    a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
             ARTICOLUL 8                ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
      Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni       compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
                                    b) aleg pe membrii consiliului de administraþie ºi ai
  Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari conferã   comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanþi, le stabi-
acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþiona-     lesc remunerarea, îi descarcã de activitate ºi îi revocã;
rilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în organele de       c) aleg pe directorul general, îl descarcã de activitate ºi
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului,   îl revocã; directorul general este ºi preºedintele consiliului
conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale,  de administraþie;
precum ºi alte drepturi prevãzute de prezentul statut ºi de      d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
reglementãrile legale aplicabile.                 programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
  Deþinerea acþiunii certificã adeziunea, de drept, la statut.    e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
  Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiu-   contul de profit ºi pierderi dupã analizarea rapoartelor con-
nile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.     siliului de administraþie ºi al comisiei de cenzori; aprobã
  Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capita-  repartizarea profitului conform legii;
lul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii    f) hotãrãsc cu privire la contractarea de împrumuturi
acþiunilor pe care le deþin.                    bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc
  Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de    competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor ban-
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un    care curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor;
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

  g) hotãrãsc cu privire la înfiinþarea ºi la desfiinþarea de              ARTICOLUL 14
sucursale, filiale, agenþii;                            Organizarea adunãrii generale
  h) hotãrãsc cu privire la mãrirea sau la reducerea                   a acþionarilor
capitalului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau
a valorii nominale a acestora, precum ºi la cesiunea          Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
acþiunilor;                            valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþio-
  i) hotãrãsc cu privire la adoptarea sau la modificarea     narii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
statutului, precum ºi la transformarea formei juridice a      din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã aceºtia
societãþii comerciale;                       deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
  j) hotãrãsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea ºi    Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este con-
lichidarea societãþii comerciale;                 stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convo-
                                  care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
  k) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-
                                  pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
vind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu refe-
                                  aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
rire la profit ºi dividende;
                                    Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de pre-
  l) hotãrãsc cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor
                                  ºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia,
consiliului de administraþie, a directorului general ºi a cen-
                                  de cãtre vicepreºedinte.
zorilor pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;
                                    Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã un
  m) hotãrãsc cu privire la orice alte probleme privind     secretar care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi
societatea comercialã.                       sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale.
  Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare     Procesul-verbal al adunãrii generale se va þine într-un
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.          registru sigilat ºi parafat.
                                    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezi-
            ARTICOLUL 13
                                  dat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
         Convocarea adunãrii generale             La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-
            a acþionarilor               rale ale acþionarilor, în care se dezbat probleme referitoare
                                  la raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale,
  Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre     pot fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
preºedintele consiliului de administraþie sau de cãtre vice-
preºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.                   ARTICOLUL 15
  Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
puþin o datã pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea          Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã
                                              a acþionarilor
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului ºi a con-
tului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru stabi-    Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
lirea programului de activitate ºi a bugetului pe anul în     vot deschis.
curs.                                 Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.
  Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se con-     La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
voacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o       grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi ce deþin cel
treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori,    puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca
precum ºi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu    votul sã fie secret.
mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepþia        Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
primilor 2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.      consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
  Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de      acestora ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunde-
administrator, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate    rea administratorilor.
cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 15 zile înainte de      Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
data stabilitã.                          chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
  Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele de largã               ARTICOLUL 16
circulaþie din localitatea în care se aflã sediul societãþii     Interesele statului vor fi reprezentate de doi împuterniciþi
comerciale sau din cea mai apropiatã localitate.          mandataþi de Ministerul Finanþelor ºi de un împuternicit
  Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii     mandatat de Ministerul Apãrãrii Naþionale.
generale, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea explicitã
a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor                 CAPITOLUL V
acesteia.                                      Consiliul de administraþie
  Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modifi-
carea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul                 ARTICOLUL 17
integral al propunerilor.
                                               Organizare
  Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la
sediul societãþii comerciale sau în alt loc indicat în         Societatea comercialã este administratã de cãtre consi-
convocare.                             liul de administraþie, compus din 7 administratori aleºi de
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                      15

adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 2 ani,      capital privat, cu acelaºi profil sau cu care sunt în relaþii
cu posibilitatea de a fi realeºi pe noi perioade de 2 ani,     comerciale directe.
care pot avea calitatea de acþionari.                 Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
   Când se creeazã un loc vacant în consiliul de adminis-    care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau
traþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou admi-    administratori.
nistrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul                   ARTICOLUL 18
vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expi-            Atribuþiile consiliului de administraþie
rarea mandatului predecesorului sãu.
   Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.     Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
   Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de   atribuþii:
adunarea generalã a acþionarilor.                   a) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
   La prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege, dintre    b) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
membrii sãi, un preºedinte ºi un vicepreºedinte.          societãþii comerciale pe compartimente;
   Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul socie-     c) stabileºte nivelul de salarizare a personalului;
tãþii comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea      d) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.     sau darea cu chirie);
   El este prezidat de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de     e) stabileºte componenþa, împuternicirile ºi competenþele
cãtre vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar fie     comitetului de direcþie;
dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.          f) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
   Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a   competenþelor acordate;
cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de        g) supune, anual, aprobãrii adunãrii generale a acþiona-
administraþie ºi deciziile se iau cu majoritatea absolutã a    rilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exerciþiului
membrilor prezenþi.                        financiar, raportul cu privire la activitatea societãþii comer-
   Dezbaterile consiliului de administraþie au loc, conform   ciale, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de pre-   precedent, precum ºi proiectul de program de activitate ºi
ºedinte, cu cel puþin 15 zile înainte. Acestea se consem-     proiectul de buget al societãþii comerciale pe anul în curs;
neazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie într-un      h) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de admi-  generalã a acþionarilor.
nistraþie.
   Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezi-
dat ºedinþa ºi de secretar.                                CAPITOLUL VI
   Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
                                         Gestiunea societãþii comerciale
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limi-
tate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor
                                              ARTICOLUL 19
probleme. În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este
reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de administra-              Comisia de cenzori
þie pe baza ºi în limitele împuternicirilor date de adunarea
generalã a acþionarilor sau, în lipsa lui, de cãtre vice-       Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþio-
preºedinte.                            nari ºi de comisia de cenzori formatã din trei membri.
   Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã      Cenzorii se aleg de adunarea generalã a acþionarilor.
actele care o angajeazã faþã de terþi. Membrii consiliului de     În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
administraþie vor putea exercita orice act care este legat de   sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
administrarea societãþii comerciale în interesul acesteia, în     Adunarea generalã alege, de asemenea, acelaºi numãr
limita drepturilor care li se conferã.               de cenzori supleanþi care vor înlocui, în condiþiile legii, pe
   Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã   cenzorii titulari.
punã la dispoziþia acþionarilor ºi a comisiei de cenzori, la      Pentru a putea exercita dreptul de control, acþionarilor li
cererea acestora, documentele societãþii comerciale.        se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
   Membrii consiliului de administraþie rãspund individual    societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã, pentru    pierderilor.
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la dispo-    Comisia de cenzori are urmãtoarele atribuþii principale:
ziþiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greºeli    a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
în administrarea societãþii comerciale. În astfel de situaþii,   mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, casa ºi registrele
ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a    de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administra-
acþionarilor.                           þie asupra neregulilor constatate;
   Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul      b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,   tatea inventarului, a documentelor ºi informaþiilor prezentate
nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, personal, rudele     de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii
sau afinii lor pânã la gradul al doilea inclusiv sunt, în ace-   comerciale, a bilanþului ºi a contului de profit ºi pierderi,
laºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu     prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport scris;
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

  c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã opera-                ARTICOLUL 22
þiunile de lichidare;                         Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patri-
  d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul sãu    moniul societãþii comerciale se va calcula potrivit reglemen-
de vedere la propunerile de reducere a capitalului social     tãrilor legale.
sau de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al
societãþii comerciale.                                   ARTICOLUL 23
  Comisia de cenzori se întruneºte la sediul societãþii            Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil
comerciale ºi ia decizii în unanimitate. Dacã nu se reali-
zeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã       Societatea comercialã va organiza ºi va conduce
adunãrii generale a acþionarilor.                 contabilitatea în conformitate cu reglementãrile legale ºi
  Comisia de cenzori poate convoca adunarea generalã       va întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pier-
extraordinarã a acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convo-    deri, cu respectarea normelor metodologice elaborate
                                  de Ministerul Finanþelor.
catã de cãtre consiliul de administraþie, în cazul în care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de                  ARTICOLUL 24
2 ani consecutivi (cu excepþia primilor 2 ani de la constitu-
irea societãþii comerciale) sau ori de câte ori considerã             Calculul ºi repartizarea profitului
necesar pentru alte situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor     Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza
legale ºi statutare.                        bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a
  Atribuþiile ºi modul de funcþionare a comisiei de cenzori,   acþionarilor.
precum ºi drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se completeazã     Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
cu dispoziþiile legale în acest domeniu.                Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
  Cenzorii ºi cenzorii supleanþi se numesc pe o perioadã     pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi; numãrul cenzorilor tre-    vigoare.
buie sã fie impar.                           Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi
  Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele      alte fonduri în condiþiile legii.
care intrã sub incidenþa art. 17 penultimul alineat din pre-      Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de
zentul statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini pânã     cãtre societatea comercialã, în condiþiile legii, dupã
la gradul al patrulea, soþii sau soþiile administratorilor, cei  aprobarea bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã
care primesc, sub orice formã, pentru alte funcþii decât      a acþionarilor.
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la admi-       În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã
nistratori sau de la societatea comercialã.            a acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în conse-
                                  cinþã.
                                    Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face pro-
            CAPITOLUL VII                porþional cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului
       Activitatea societãþii comerciale          social subscris.

                                              ARTICOLUL 25
            ARTICOLUL 20
                                          Registrele societãþii comerciale
           Exerciþiul financiar
                                   Societatea comercialã þine registrele prevãzute de
  Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la   lege.
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data constituirii societãþii comerciale.
                                              CAPITOLUL VIII
            ARTICOLUL 21
                                       Modificarea formei juridice, dizolvarea,
        Personalul societãþii comerciale                    lichidarea, litigii

  Administratorii societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi              ARTICOLUL 26
de adunarea generalã a acþionarilor.
  Restul personalului este angajat de cãtre directorul               Modificarea formei juridice
general al societãþii comerciale.                   Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
  Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.      formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþio-
  Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei pen-   narilor.
tru asigurãrile sociale de stat se va face potrivit legii.       În perioada în care statul este acþionar unic, transforma-
  Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale  rea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie sau de     numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
cãtre directorul general al acesteia.               interesele capitalului de stat.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                       17

  Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile                   ARTICOLUL 28
legale de înregistrare ºi de publicitate cerute la înfiinþarea           Lichidarea societãþii comerciale
societãþilor comerciale.
                                    În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.
            ARTICOLUL 27                  Lichidarea societãþii comerciale ºi repartiþia patrimoniului
                                  se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute
        Dizolvarea societãþii comerciale          de lege.

  Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii                    ARTICOLUL 29
comerciale:
                                                 Litigii
  Ñ imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;
  Ñ falimentul;                            Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
                                  ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþe-
  Ñ pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce     lor judecãtoreºti de drept comun.
s-a consumat fondul de rezervã, dacã adunarea generalã         Pentru soluþionarea litigiilor se poate apela ºi la arbitraj.
a acþionarilor nu decide completarea capitalului social sau
reducerea lui la suma rãmasã;
                                              CAPITOLUL IX
  Ñ numãrul de acþionari va fi redus sub 5 mai mult de
                                              Dispoziþii finale
6 luni;
  Ñ în orice alte situaþii, pe baza hotãrârii adunãrii gene-               ARTICOLUL 30
rale a acþionarilor, luatã în unanimitate.
                                     Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozi-
  Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în   þiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital de
Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al      stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi
României, Partea a IV-a.                      ale Codului comercial.

                                                             ANEXA Nr. 7                              STATUTUL
                     Societãþii Comerciale ”Stil StrehaiaÒ Ñ S.A.

             CAPITOLUL I                  Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã
     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata         localitate din România pe baza hotãrârii adoptate de adu-
                                  narea generalã a acþionarilor, potrivit legii.
             ARTICOLUL 1                  Societatea Comercialã ”Stil StrehaiaÒ Ñ S.A. poate
                                  înfiinþa sucursale, filiale, reprezentanþe, agenþii, situate în
        Denumirea societãþii comerciale
                                  alte localitãþi din þarã ºi din strãinãtate, cu sau fãrã perso-
  Denumirea societãþii este Societatea Comercialã ”Stil      nalitate juridicã.
StrehaiaÒ Ñ S.A.
  În toate actele, facturile, publicaþiile ºi în orice alte acte              ARTICOLUL 4
emanând de la societatea comercialã, denumirea acesteia                Durata societãþii comerciale
va fi precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate pe
acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social ºi de      Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
numãrul de înmatriculare în Registrul comerþului.          de la data înmatriculãrii în Registrul comerþului.
             ARTICOLUL 2
       Forma juridicã a societãþii comerciale                     CAPITOLUL II

  Societatea Comercialã ”Stil StrehaiaÒ Ñ S.A. este per-                Obiectul de activitate
soanã juridicã românã, având forma juridicã de societate
pe acþiuni.                                         ARTICOLUL 5
  Aceasta îºi va desfãºura activitatea în conformitate cu       Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
legile române ºi cu prezentul statut.
                                    Ñ proiectarea;
             ARTICOLUL 3                  Ñ fabricarea ºi comercializarea, în þarã ºi în strãinãtate,
                                  a confecþiilor textile ºi a accesoriilor pentru îmbrãcãminte;
         Sediul societãþii comerciale
                                    Ñ comercializarea, în þarã ºi în strãinãtate, a materiilor
  Sediul societãþii comerciale este în oraºul Strehaia,      prime ºi auxiliare pentru industria textilã ºi a confecþiilor,
Str. Republicii nr. 2, judeþul Mehedinþi.              precum ºi a deºeurilor textile;
  18               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

  Ñ operaþiuni de import, export, reexport ºi tranzit în       Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
toate domeniile permise de lege;                  datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un
  Ñ operaþiuni comerciale de intermediere (comision,       creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãr-
mandatare, reprezentare, înfiinþarea de agenþii comerciale)    þii din profitul societãþii comerciale ce i se va repartiza de
în þarã ºi în strãinãtate;                     cãtre adunarea generalã a acþionarilor sau cotei-pãrþi cuve-
  Ñ activitãþi de reclamã ºi publicitate;            nite acestuia la lichidarea societãþii comerciale, efectuatã în
  Ñ depozitare de mãrfuri;                    condiþiile legii ºi ale prezentului statut.
  Ñ consignaþie;
                                              ARTICOLUL 9
  Ñ prestãri de servicii: cazare, alimentaþie publicã, repa-
raþii auto sau de utilaje specifice industriei confecþiilor,         Reducerea sau mãrirea capitalului social
expediþii ºi transport de mãrfuri ºi persoane în þarã ºi în
                                    Capitalul social poate fi redus sau mãrit pe baza hotã-
strãinãtate ºi serviciile conexe acestora.
                                  rârii adunãrii generale a acþionarilor, în condiþiile ºi cu res-
                                  pectarea procedurii prevãzute de lege.
            CAPITOLUL III
                                              ARTICOLUL 10
         Capitalul social, acþiunile
                                             Cesiunea acþiunilor

             ARTICOLUL 6                  Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comer-
            Capitalul social              cialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
                                  acþiune. Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþio-
  Capitalul social al societãþii comerciale este în valoare   nari sau terþi poate fi efectuatã în condiþiile ºi cu procedura
de 1.194.692 mii lei ºi reprezintã contravaloarea patrimo-     prevãzute de lege.
niului preluat de la Regia Autonomã ”Grupul Industrial al
ArmateiÒ.                                         ARTICOLUL 11
  Capitalul social iniþial este împãrþit în 47.787 acþiuni               Pierderea acþiunilor
nominative în valoare nominalã de 25.000 lei fiecare ºi
este în întregime subscris de statul român, ca acþionar        În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
unic, pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statului  anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
cãtre terþe persoane fizice ºi/sau juridice române ºi/sau     prin presã. Dupã 6 luni va putea sã obþinã un duplicat al
strãine, în condiþiile legii.                   acþiunilor pierdute.

             ARTICOLUL 7                           CAPITOLUL IV

              Acþiunile
                                         Adunarea generalã a acþionarilor

  Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor                   ARTICOLUL 12
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
                                                Atribuþii
  Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
semnãtura a doi administratori.                    Adunarea generalã a acþionarilor este organul de condu-
  Evidenþa acþiunilor se va þine într-un registru numerotat,   cere al societãþii comerciale, care decide asupra activitãþii
sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie,  acesteia ºi asigurã politica ei economicã ºi comercialã.
care se pãstreazã la sediul societãþii comerciale, sub îngri-     Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extra-
jirea secretarului consiliului de administraþie.          ordinare ºi au urmãtoarele atribuþii principale:
                                    a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
             ARTICOLUL 8                ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
      Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni       compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
                                    b) aleg pe membrii consiliului de administraþie ºi ai
  Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari conferã   comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanþi, le stabi-
acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþiona-     lesc remunerarea, îi descarcã de activitate ºi îi revocã;
rilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în organele de       c) aleg pe directorul general, îl descarcã de activitate ºi
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului,   îl revocã; directorul general este ºi preºedintele consiliului
conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale,  de administraþie;
precum ºi alte drepturi prevãzute de prezentul statut ºi de      d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
reglementãrile legale aplicabile.                 programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
  Deþinerea acþiunii certificã adeziunea, de drept, la statut.    e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
  Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiu-   contul de profit ºi pierderi dupã analizarea rapoartelor con-
nile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.     siliului de administraþie ºi al comisiei de cenzori; aprobã
  Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capita-  repartizarea profitului conform legii;
lul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii    f) hotãrãsc cu privire la contractarea de împrumuturi
acþiunilor pe care le deþin.                    bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                      19

competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor ban-                ARTICOLUL 14
care curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor;           Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
  g) hotãrãsc cu privire la înfiinþarea ºi la desfiinþarea de
sucursale, filiale ºi agenþii;                     Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
  h) hotãrãsc cu privire la mãrirea sau la reducerea capi-    valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþio-
talului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a     narii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
valorii nominale a acestora, precum ºi la cesiunea         din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã aceºtia
acþiunilor;                            deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
  i) hotãrãsc cu privire la adoptarea sau la modificarea       Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este con-
statutului, precum ºi la transformarea formei juridice a      stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convo-
societãþii comerciale;                       care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
  j) hotãrãsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea ºi  pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
lichidarea societãþii comerciale;                 aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
  k) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-     Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de pre-
vind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu refe-   ºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia,
                                  de cãtre vicepreºedinte.
rire la profit ºi dividende;
                                    Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã un
  l) hotãrãsc cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor
                                  secretar care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi
consiliului de administraþie, a directorului general ºi a cen-
                                  sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale.
zorilor, pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;
                                    Procesul-verbal al adunãrii generale se va þine într-un
  m) hotãrãsc cu privire la orice alte probleme privind
                                  registru sigilat ºi parafat.
societatea comercialã.
                                    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezi-
  Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare
                                  dat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
                                    La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-
            ARTICOLUL 13
                                  rale ale acþionarilor, în care se dezbat probleme referitoare
                                  la raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale,
     Convocarea adunãrii generale a acþionarilor       pot fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
  Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre                 ARTICOLUL 15
preºedintele consiliului de administraþie sau de cãtre vice-
preºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.          Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã
                                              a acþionarilor
  Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
puþin o datã pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea        Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului ºi a con-   vot deschis.
tului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru stabi-    Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.
lirea programului de activitate ºi a bugetului pe anul în       La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
curs.                               grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi care deþin cel
  Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se con-   puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca
voacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o       votul sã fie secret.
treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori,     Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
precum ºi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu    consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepþia       acestora ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunde-
primilor 2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.      rea administratorilor.
  Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de        Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
administrator, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate    chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 15 zile înainte de
data stabilitã.                                      ARTICOLUL 16
  Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al        Interesele statului vor fi reprezentate de doi împuterniciþi
României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele de largã   mandataþi de Ministerul Finanþelor ºi de un împuternicit
circulaþie din localitatea în care se aflã sediul societãþii    mandatat de Ministerul Apãrãrii Naþionale.
comerciale sau din cea mai apropiatã localitate.
  Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii                 CAPITOLUL V
generale, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea explicitã             Consiliul de administraþie
a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor
acesteia.                                         ARTICOLUL 17
  Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modifi-
                                               Organizare
carea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.                       Societatea comercialã este administratã de cãtre consi-
  Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul    liul de administraþie, compus din 7 administratori aleºi de
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.     adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 2 ani,
  20               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

cu posibilitatea de a fi realeºi pe noi perioade de 2 ani,      Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care pot avea calitatea de acþionari.               care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau
   Când se creeazã un loc vacant în consiliul de adminis-    administratori.
traþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou admi-
nistrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru                 ARTICOLUL 18
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul             Atribuþiile consiliului de administraþie
vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expi-
rarea mandatului predecesorului sãu.                  Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
   Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.   atribuþii:
   Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de     a) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
adunarea generalã a acþionarilor.                   b) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
   La prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege, dintre  societãþii comerciale pe compartimente;
membrii sãi, un preºedinte ºi un vicepreºedinte.            c) stabileºte nivelul de salarizare a personalului;
   Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul socie-     d) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
tãþii comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea    sau darea cu chirie);
preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.       e) stabileºte componenþa, împuternicirile ºi competenþele
   El este prezidat de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de   comitetului de direcþie;
cãtre vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar fie       f) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
                                  competenþelor acordate;
   Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
                                    g) supune, anual, aprobãrii adunãrii generale a acþiona-
cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de
                                  rilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exerciþiului
administraþie ºi deciziile se iau cu majoritatea absolutã a
                                  financiar, raportul cu privire la activitatea societãþii comer-
membrilor prezenþi.
                                  ciale, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul
   Dezbaterile consiliului de administraþie au loc, conform
                                  precedent, precum ºi proiectul de program de activitate ºi
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de pre-
                                  proiectul de buget ale societãþii comerciale pe anul în curs;
ºedinte, cu cel puþin 15 zile înainte. Acestea se consem-
neazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie într-un      h) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de admi-  generalã a acþionarilor.
nistraþie.
   Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezi-
                                              CAPITOLUL VI
dat ºedinþa ºi de secretar.
   Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai            Gestiunea societãþii comerciale
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limi-
tate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor                 ARTICOLUL 19
probleme. În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este
                                             Comisia de cenzori
reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de administra-
þie pe baza ºi în limitele împuternicirilor date de adunarea      Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþio-
generalã a acþionarilor sau, în lipsa lui, de cãtre        nari ºi de comisia de cenzori formatã din trei membri.
vicepreºedinte.                          Cenzorii se aleg de adunarea generalã a acþionarilor.
   Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã        În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
actele care o angajeazã faþã de terþi. Membrii consiliului de   sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
administraþie vor putea exercita orice act care este legat de     Adunarea generalã alege, de asemenea, acelaºi numãr
administrarea societãþii comerciale în interesul acesteia, în
                                  de cenzori supleanþi care vor înlocui, în condiþiile legii, pe
limita drepturilor care li se conferã.
                                  cenzorii titulari.
   Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
                                    Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li
punã la dispoziþia acþionarilor ºi a comisiei de cenzori, la
                                  se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
cererea acestora, documentele societãþii comerciale.
                                  societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
   Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
                                  pierderilor.
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã, pentru
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la dispo-    Comisia de cenzori are urmãtoarele atribuþii principale:
ziþiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greºeli    a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
în administrarea societãþii comerciale. În astfel de situaþii,   mijloacelor fixe ºi mijloacelor circulante, casa ºi registrele
ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a    de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administra-
acþionarilor.                           þie asupra neregulilor constatate;
   Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul      b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,   tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen-
nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, personal, rudele     tate de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii
sau afinii lor pânã la gradul al doilea inclusiv sunt, în ace-   comerciale, a bilanþului ºi a contului de profit ºi pierderi,
laºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu     prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport scris;
capital privat, cu acelaºi profil sau cu care sunt în relaþii     c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã opera-
comerciale directe.                        þiunile de lichidare;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                        21

  d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul sãu                ARTICOLUL 23
de vedere la propunerile de reducere a capitalului social
                                        Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil
sau de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al
societãþii comerciale.                         Societatea comercialã va organiza ºi va conduce conta-
  Comisia de cenzori se întruneºte la sediul societãþii     bilitatea în conformitate cu reglementãrile legale ºi va
comerciale ºi ia decizii în unanimitate. Dacã nu se reali-     întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, cu
zeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã      respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
adunãrii generale a acþionarilor.                 Finanþelor.
  Comisia de cenzori poate convoca adunarea generalã
extraordinarã a acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convo-                 ARTICOLUL 24
catã de cãtre consiliul de administraþie, în cazul în care             Calculul ºi repartizarea profitului
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de
2 ani consecutivi (cu excepþia primilor 2 ani de la constitu-     Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilan-
irea societãþii comerciale) sau de câte ori considerã nece-    þului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
sar pentru alte situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor legale    Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
ºi statutare.                             Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
  Atribuþiile ºi modul de funcþioanre a comisiei de cenzori,   pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
precum ºi drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se completeazã   vigoare.
cu dispoziþiile legale în acest domeniu.                Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi
  Cenzorii ºi cenzorii supleanþi se numesc pe o perioadã     alte fonduri, în condiþiile legii.
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi; numãrul cenzorilor tre-      Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
buie sã fie impar.                         societatea comercialã, în condiþiile legii, dupã aprobarea
  Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele      bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
care intrã sub incidenþa art. 17 penultimul alineat din pre-      În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
zentul statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini pânã     acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
la gradul al patrulea, soþii sau soþiile administratorilor, cei    Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face pro-
care primesc, sub orice formã, pentru alte funcþii decât      porþional cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la admi-     subscris.
nistratori sau de la societatea comercialã.
                                              ARTICOLUL 25

                                          Registrele societãþii comerciale
            CAPITOLUL VII
                                   Societatea comercialã þine registrele prevãzute de lege.
       Activitatea societãþii comerciale

            ARTICOLUL 20
                                              CAPITOLUL VIII
           Exerciþiul financiar
                                    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
  Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar                  ARTICOLUL 26
începe la data constituirii societãþii comerciale.
                                           Modificarea formei juridice
            ARTICOLUL 21
                                    Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
        Personalul societãþii comerciale          formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþio-
                                  narilor.
  Administratorii societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi    În perioada în care statul este acþionar unic, transforma-
de adunarea generalã a acþionarilor.                rea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
  Restul personalului este angajat de cãtre directorul      numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
general al societãþii comerciale.                 interesele capitalului de stat.
  Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.        Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
  Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei pen-   legale de înregistrare ºi de publicitate cerute la înfiinþarea
tru asigurãrile sociale de stat se va face potrivit legii.     societãþilor comerciale.
  Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie sau de                  ARTICOLUL 27
cãtre directorul general al acesteia.
                                          Dizolvarea societãþii comerciale
            ARTICOLUL 22                  Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comer-
  Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patri-   ciale:
moniul societãþii comerciale se va calcula potrivit reglemen-     Ñ imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;
tãrilor legale.                            Ñ falimentul;
  22               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

  Ð pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce                 ARTICOLUL 29
s-a consumat fondul de rezervã, dacã adunarea generalã
                                                 Litigii
a acþionarilor nu decide completarea capitalului social sau
reducerea lui la suma rãmasã;                      Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
  Ð numãrul de acþionari va fi redus sub 5 mai mult de      ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþe-
6 luni;                               lor judecãtoreºti de drept comun.
  Ð în orice alte situaþii, pe baza hotãrârii adunãrii gene-     Pentru soluþionarea litigiilor se poate apela ºi la arbitraj.
rale a acþionarilor, luatã în unanimitate.
  Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al                  CAPITOLUL IX
României, Partea a IV-a.
                                              Dispoziþii finale
            ARTICOLUL 28

        Lichidarea societãþii comerciale                      ARTICOLUL 30

  În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.      Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozi-
  Lichidarea societãþii comerciale ºi repartiþia patrimoniului   þiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital de
se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute     stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi
de lege.                              ale Codului comercial.
                                                             ANEXA Nr. 8


                              STATUTUL
                 Societãþii Comerciale ”Confecþia Râmnicu SãratÒ Ñ S.A.

             CAPITOLUL I                  Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã
     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata         localitate din România pe baza hotãrârii adoptate de adu-
                                  narea generalã a acþionarilor, potrivit legii.
                                    Societatea Comercialã ”Confecþia Râmnicu SãratÒ Ñ S.A.
             ARTICOLUL 1
                                  poate înfiinþa sucursale, filiale, reprezentanþe, agenþii, situ-
        Denumirea societãþii comerciale           ate în alte localitãþi din þarã ºi din strãinãtate, cu sau fãrã
                                  personalitate juridicã.
  Denumirea societãþii este Societatea Comercialã
”Confecþia Râmnicu SãratÒ Ñ S.A.                               ARTICOLUL 4
  În toate actele, facturile, publicaþiile ºi în orice alte acte
                                           Durata societãþii comerciale
emanând de la societatea comercialã, denumirea acesteia
va fi precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate pe         Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social ºi de    de la data înmatriculãrii în Registrul comerþului.
numãrul de înmatriculare în Registrul comerþului.

             ARTICOLUL 2                            CAPITOLUL II

       Forma juridicã a societãþii comerciale                   Obiectul de activitate

  Societatea Comercialã ”Confecþia Râmnicu SãratÒ Ñ S.A.
                                               ARTICOLUL 5
este persoanã juridicã românã, având forma juridicã de
societate pe acþiuni.                         Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
  Aceasta îºi va desfãºura activitatea în conformitate cu       Ñ proiectarea, fabricarea ºi comercializarea, în þarã ºi
legile române ºi cu prezentul statut.                în strãinãtate, a confecþiilor textile ºi a accesoriilor pentru
                                  îmbrãcãminte;
             ARTICOLUL 3                  Ñ comercializarea, în þarã ºi în strãinãtate, a materiilor
                                  prime ºi auxiliare pentru industria textilã ºi a confecþiilor,
         Sediul societãþii comerciale
                                  precum ºi a deºeurilor textile;
  Sediul societãþii comerciale este în municipiul Râmnicu       Ñ operaþiuni de import, export, reexport ºi tranzit, în
Sãrat, str. Constantin Brâncoveanu nr. 46, judeþul Buzãu.      toate domeniile permise de lege;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                      23

  Ñ operaþiuni comerciale de intermediere (comision,       þii din profitul societãþii comerciale, ce i se va repartiza de
mandatare, reprezentare, înfiinþarea de agenþii comerciale)    cãtre adunarea generalã a acþionarilor, sau cotei-pãrþi cuve-
în þarã ºi în strãnãtate;                     nite acestuia la lichidarea societãþii comerciale, efectuatã în
  Ñ activitãþi de reclamã ºi publicitate;            condiþiile legii ºi ale prezentului statut.
  Ñ depozitare de mãrfuri;
  Ñ consignaþie;                                     ARTICOLUL 9
  Ñ prestãri de servicii: cazare, alimentaþie publicã, repa-        Reducerea sau mãrirea capitalului social
raþii auto sau de utilaje specifice industriei confecþiilor,
expediþii ºi transport de mãrfuri ºi persoane în þarã ºi în      Capitalul social poate fi redus sau mãrit pe baza hotã-
strãinãtate ºi serviciile conexe ale acestora.           rârii adunãrii generale a acþionarilor, în condiþiile ºi cu res-
                                  pectarea procedurii prevãzute de lege.

            CAPITOLUL III                           ARTICOLUL 10

         Capitalul social, acþiunile                      Cesiunea acþiunilor

                                    Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comer-
             ARTICOLUL 6                cialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
            Capitalul social
                                  acþiune. Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþio-
                                  nari sau terþi poate fi efectuatã în condiþiile ºi cu procedura
  Capitalul social al societãþii comerciale este în valoare   prevãzute de lege.
de 4.062.602 mii lei ºi reprezintã contravaloarea patrimo-
niului preluat de la Regia Autonomã ”Grupul Industrial al                 ARTICOLUL 11
ArmateiÒ.                                        Pierderea acþiunilor
  Capitalul social iniþial este împãrþit în 162.504 acþiuni
nominative în valoare nominalã de 25.000 lei fiecare ºi        În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
este în întregime subscris de statul român, ca acþionar      anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
unic, pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statului  prin presã. Dupã 6 luni va putea sã obþinã un duplicat al
cãtre terþe persoane fizice ºi/sau juridice române ºi/sau     acþiunilor pierdute.
strãine, în condiþiile legii.

             ARTICOLUL 7                           CAPITOLUL IV
              Acþiunile                       Adunarea generalã a acþionarilor

  Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.                        ARTICOLUL 12
  Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi                Atribuþii
semnãtura a doi administratori.
  Evidenþa acþiunilor se va þine într-un registru numerotat,     Adunarea generalã a acþionarilor este organul de condu-
sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie,  cere al societãþii comerciale, care decide asupra activitãþii
care se pãstreazã la sediul societãþii comerciale, sub îngri-   acesteia ºi asigurã politica ei economicã ºi comercialã.
jirea secretarului consiliului de administraþie.            Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extra-
                                  ordinare ºi au urmãtoarele atribuþii principale:
             ARTICOLUL 8                  a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
                                  ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
      Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni
                                  compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
  Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari conferã     b) aleg pe membrii consiliului de administraþie ºi ai
acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþiona-     comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanþi, le stabi-
rilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în organele de     lesc remunerarea, îi descarcã de activitate ºi îi revocã;
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului,     c) aleg pe directorul general, îl descarcã de activitate ºi
conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale,  îl revocã; directorul general este ºi preºedintele consiliului
precum ºi alte drepturi prevãzute de prezentul statut ºi de    de administraþie;
reglementãrile legale aplicabile.                   d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
  Deþinerea acþiunii certificã adeziunea, de drept, la statut.  programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
  Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiu-     e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
nile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.     contul de profit ºi pierderi dupã analizarea rapoartelor con-
  Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capita-  siliului de admninistraþie ºi al comisiei de cenzori; aprobã
lul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii  repartizarea profitului conform legii;
acþiunilor pe care le deþin.                      f) hotãrãsc cu privire la contractarea de împrumuturi
  Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de    bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un    competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor ban-
creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãr-   care curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor;
  24               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

  g) hotãrãsc cu privire la înfiinþarea ºi la desfiinþarea de              ARTICOLUL 14
sucursale, filiale ºi agenþii;                          Organizarea adunãrilor generale
  h) hotãrãsc cu privire la mãrirea sau la reducerea capi-                a acþionarilor
talului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a
valorii nominale a acestora, precum ºi la cesiunea           Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
acþiunilor;                            valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþio-
                                  narii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
  i) hotãrãsc cu privire la adoptarea sau la modificarea
                                  din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã aceºtia
statutului, precum ºi la transformarea formei juridice a
                                  deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
societãþii comerciale;
                                    Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este con-
  j) hotãrãsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea ºi  stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convo-
lichidarea societãþii comerciale;                 care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
  k) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-   pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
vind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu refe-   aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
rire la profit ºi dividende;                      Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de pre-
  l) hotãrãsc cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor  ºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia,
consiliului de administraþie, a directorului general ºi a cen-   de cãtre vicepreºedinte.
zorilor pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;       Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã un
  m) hotãrãsc cu privire la orice alte probleme privind     secretar, care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi
societatea comercialã.                       sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii.
  Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare     Procesul-verbal al adunãrii generale se va þine într-un
                                  registru sigilat ºi parafat.
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
                                    Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezi-
            ARTICOLUL 13                dat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
                                    La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-
         Convocarea adunãrii generale           rale ale acþionarilor, în care se dezbat probleme referitoare
            a acþionarilor               la raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale,
                                  pot fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
   Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
prezedintele consiliului de administraþie sau de cãtre vice-                ARTICOLUL 15
preºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
                                     Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã
   Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
                                              a acþionarilor
puþin o datã pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului ºi a con-    Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
tului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru sta-    vot deschis.
bilirea programului de activitate ºi a bugetului pe anul în      Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.
curs.                                 La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
   Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se con-   grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi ce deþin cel
voacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o       puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca
treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori,    votul sã fie secret.
precum ºi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu      Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
                                  consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepþia
                                  acestora ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunde-
primilor 2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.
                                  rea administratorilor.
   Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de       Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
administrator, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate    chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 15 zile înainte de
data stabilitã.                                      ARTICOLUL 16
   Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al       Interesele statului vor fi reprezentate de doi împuterniciþi
României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele de largã   mandataþi de Ministerul Finanþelor ºi de un împuternicit
circulaþie din localitatea în care se aflã sediul societãþii    mandatat de Ministetul Apãrãrii Naþionale.
comerciale sau din cea mai apropiatã localitate.
   Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea expli-                 CAPITOLUL V
citã a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor           Consiliul de administraþie
acesteia.
   Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modifi-               ARTICOLUL 17
carea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
                                               Organizare
integral al propunerilor.
   Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la         Societatea comercialã este administratã de cãtre consi-
sediul societãþii comerciale sau în alt loc indicat în con-    liul de administraþie, compus din 7 administratori aleºi de
vocare.                              adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 2 ani,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                      25

cu posibilitatea de a fi realeºi pe noi perioade de 2 ani,     capital privat, cu acelaºi profil sau cu care sunt în relaþii
care pot avea calitatea de acþionari.               comerciale directe.
   Când se creeazã un loc vacant în consiliul de adminis-      Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
traþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou admi-    care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau
nistrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru     administratori.
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expi-                 ARTICOLUL 18
rarea mandatului predecesorului sãu.                      Atribuþiile consiliului de administraþie
   Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.
   Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de     Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
adunarea generalã a acþionarilor.                 atribuþii:
   La prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege, dintre    a) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
membrii sãi, un preºedinte ºi un vicepreºedinte.            b) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
   Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul socie-   societãþii comerciale pe compartimente;
tãþii comerciale ori de cãte ori este necesar, la convocarea      c) stabileºte nivelul de salarizare a personalului;
preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.       d) aprobã încheierea de contracte de încheiere (luarea
   El este prezidat de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de   sau darea cu chirie);
cãtre vicepreºedinte.                         e) stabileºte componenþa, împuternicirile ºi competenþele
   Preºedintele numeºte un secretar fie dintre membrii con-   comitetului de direcþie;
siliului, fie din afara acestuia.                   f) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
   Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a   competenþelor acordate;
cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de        g) supune, anual, aprobãrii adunãrii generale a acþiona-
administraþie ºi deciziile se iau cu majoritatea absolutã a    rilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exerciþiului
membrilor prezenþi.                        financiar, raportul cu privire la activitatea societãþii comer-
   Dezbaterile consiliului de administraþie au loc, conform   ciale, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de pre-   precedent, precum ºi proiectul de program de activitate ºi
ºedinte, cu cel puþin 15 zile înainte. Acestea se consem-     proiectul de buget al societãþii comerciale pe anul în curs;
neazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie într-un      h) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de admi-  generalã a acþionarilor.
nistraþie.
   Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezi-
dat ºedinþa ºi de secretar.                                CAPITOLUL VI
   Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai            Gestiunea societãþii comerciale
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limi-
tate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor
probleme. În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este                ARTICOLUL 19
reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de adminis-                Comisia de cenzori
traþie pe baza ºi în limitele împuternicirilor date de aduna-
rea generalã a acþionarilor sau, în lipsa lui, de cãtre        Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþio-
vicepreºedinte.                          nari ºi de comisia de cenzori, formatã din 3 membri.
   Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã      Cenzorii se aleg de adunarea generalã a acþionarilor.
actele care o angajeazã faþã de terþi. Membrii consiliului       În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
de administraþie vor putea exercita orice act care este legat   sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
de administrarea societãþii comerciale, în interesul aces-       Adunarea generalã alege, de asemenea, acelaºi numãr
teia, în limita drepturilor care li se conferã.          de cenzori supleanþi care vor înlocui, în condiþiile legii, pe
   Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã   cenzorii titulari.
punã la dispoziþia acþionarilor ºi a comisiei de cenzori, la      Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li
cererea acestora, documentele societãþii comerciale.        se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
   Membrii consiliului de administraþie rãspund individual    societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã pentru    pierderilor.
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la dispo-    Comisia de cenzori are urmãtoarele atribuþii principale:
ziþiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru gre-     a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
ºeli în administrarea societãþii comerciale. În astfel de     mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, casa ºi registrele
situaþii, ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii     de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de adminis-
generale a acþionarilor.                      traþie asupra neregulilor constatate;
   Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul      b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,   tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen-
nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, personal, rudele     tate de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii
sau afinii lor pânã la gradul al doilea inclusiv sunt, în ace-   comerciale, a bilanþului ºi a contului de profit ºi pierderi,
laºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu     prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport scris;
  26               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

  c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã opera-                ARTICOLUL 22
þiunile de lichidare;                         Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patri-
  d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul sãu    moniul societãþii comerciale se va calcula potrivit reglemen-
de vedere la propunerile de reducere a capitalului social     tãrilor legale.
sau de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al
societãþii comerciale.                                   ARTICOLUL 23
  Comisia de cenzori se întruneºte la sediul societãþii            Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil
comerciale ºi ia decizii în unanimitate. Dacã nu se reali-
zeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã        Societatea comercialã va organiza ºi va conduce conta-
adunãrii generale a acþionarilor.                 bilitatea în conformitate cu reglementãrile legale ºi va
                                  întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, cu
  Comisia de cenzori poate convoca adunarea generalã
                                  respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
extraordinarã a acþionarilor, dacã aceasta nu a fost con-
                                  Finanþelor.
vocatã de cãtre consiliul de administraþie, în cazul în care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de                  ARTICOLUL 24
2 ani consecutivi (cu excepþia primilor 2 ani de la constitu-
                                          Calculul ºi repartizarea profitului
irea societãþii comerciale) sau ori de câte ori considerã
necesar pentru alte situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor      Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilan-
legale ºi statutare.                        þului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
  Atribuþiile ºi modul de funcþionare a comisiei de cenzori,     Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
precum ºi drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se completeazã      Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
cu dispoziþiile legale în acest domeniu.              pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
  Cenzorii ºi cenzorii supleanþi se numesc pe o perioadã     vigoare.
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi; numãrul cenzorilor tre-       Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi
buie sã fie impar.                         alte fonduri în condiþiile legii.
  Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele        Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
care intrã sub incidenþa art. 17 penultimul alineat din pre-    societatea comercialã, în condiþiile legii, dupã aprobarea
zentul statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini pânã     bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a acþionari-
                                  lor.
la gradul al patrulea, soþii sau soþiile administratorilor, cei
                                    În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
care primesc, sub orice formã, pentru alte funcþii decât
                                  acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la admi-
                                    Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face pro-
nistratori sau de la societatea comercialã.
                                  porþional cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului
                                  social subscris.
            CAPITOLUL VII                            ARTICOLUL 25
       Activitatea societãþii comerciale
                                          Registrele societãþii comerciale

            ARTICOLUL 20
                                   Societatea comercialã þine registrele prevãzute de lege.

           Exerciþiul financiar

  Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la               CAPITOLUL VIII
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar           Modificarea formei juridice, dizolvarea,
începe la data constituirii societãþii comerciale.                   lichidarea, litigii

            ARTICOLUL 21
                                              ARTICOLUL 26
        Personalul societãþii comerciale
                                           Modificarea formei juridice
  Administratorii societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi
                                    Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
de adunarea generalã a acþionarilor.
                                  formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a
  Restul personalului este angajat de cãtre directorul
                                  acþionarilor.
general al societãþii comerciale.
                                    În perioada în care statul este acþionar unic, transforma-
  Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.      rea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
  Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei pen-   numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
tru asigurãrile sociale de stat se va face potrivit legii.     interesele capitalului de stat.
  Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale    Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie sau de     legale de înregistrare ºi de publicitate, cerute la înfiinþarea
cãtre directorul general al acesteia.               societãþilor comerciale.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                      27
            ARTICOLUL 27                 Lichidarea societãþii comerciale ºi repartiþia patrimoniului
        Dizolvarea societãþii comerciale
                                 se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute
                                 de lege.
  Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comer-
ciale:                                          ARTICOLUL 29
  Ñ imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;                   Litigii
  Ñ falimentul;
  Ñ pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce      Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
s-a consumat fondul de rezervã, dacã adunarea generalã      ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþe-
a acþionarilor nu decide completarea capitalului social sau    lor judecãtoreºti de drept comun.
reducerea lui la suma rãmasã;                     Pentru soluþionarea litigiilor se poate apela ºi la
  Ñ numãrul de acþionari va fi redus sub 5, mai mult de     arbitraj.
6 luni;
  Ñ în orice alte situaþii, pe baza hotãrârii adunãrii gene-
rale a acþionarilor, luatã în unanimitate.                        CAPITOLUL IX
  Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în             Dispoziþii finale
Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.                                 ARTICOLUL 30

            ARTICOLUL 28                  Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozi-
                                 þiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital de
        Lichidarea societãþii comerciale
                                 stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi
  În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.  ale Codului comercial.


                                                            ANEXA Nr. 9                             STATUTUL
                    Societãþii Comerciale ”Rochim OrãºtieÒ Ñ S.A.

            CAPITOLUL I                  Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã
     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata        localitate din România, pe baza hotãrârii adoptate de adu-
                                 narea generalã a acþionarilor, potrivit legii.
             ARTICOLUL 1                 Societatea Comercialã ”Rochim OrãºtieÒ Ñ S.A. poate
        Denumirea societãþii comerciale          înfiinþa sucursale, filiale, reprezentanþe ºi agenþii, situate în
                                 alte localitãþi din þarã ºi din strãinãtate, cu sau fãrã perso-
  Denumirea societãþii este Societatea Comercialã
                                 nalitate juridicã.
”Rochim OrãºtieÒ Ñ S.A.
  În toate actele, facturile, publicaþiile ºi orice alte acte
                                              ARTICOLUL 4
emanând de la societatea comercialã, denumirea acesteia
va fi precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate pe                Durata societãþii comerciale
acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social ºi de
numãrul de înmatriculare în Registrul comerþului.          Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
                                 de la data înmatriculãrii în Registrul comerþului.
             ARTICOLUL 2

       Forma juridicã a societãþii comerciale
                                             CAPITOLUL II
  Societatea Comercialã ”Rochim OrãºtieÒ Ñ S.A. este
persoanã juridicã românã, având forma juridicã de socie-               Obiectul de activitate
tate pe acþiuni.
  Aceasta îºi va desfãºura activitatea în conformitate cu
                                              ARTICOLUL 5
legile române ºi cu prezentul statut.
                                   Obiectul de activitate al societãþii comerciale este fabri-
             ARTICOLUL 3
                                 caþia ºi comercializarea de:
         Sediul societãþii comerciale               Ñ mijloace de semnalizare ºi iluminare;
  Sediul societãþii comerciale este în municipiul Orãºtie,        Ñ mijloace incendiare ºi fumigene;
Str. Codrului nr. 25, judeþul Hunedoara.                  Ñ mine antitanc ºi antiinfanterie.
  28               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

            CAPITOLUL III                           ARTICOLUL 10

         Capitalul social, acþiunile                      Cesiunea acþiunilor

             ARTICOLUL 6
                                    Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comer-
                                  cialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
            Capitalul social              acþiune. Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþio-
                                  nari sau terþi poate fi efectuatã în condiþiile ºi cu procedura
  Capitalul social al societãþii comerciale este în valoare
                                  prevãzute de lege.
de 5.500.000 mii lei ºi reprezintã contravaloarea patrimo-
niului preluat de la Regia Autonomã ”RompiroÒ Fãgãraº.                   ARTICOLUL 11
  Capitalul social iniþial este împãrþit în 220.000 acþiuni
nominative în valoare nominalã de 25.000 lei fiecare ºi                 Pierderea acþiunilor
este în întregime subscris de statul român, ca acþionar        În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
unic, pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statului  anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
cãtre terþe persoane fizice ºi/sau juridice române ºi/sau     prin presã. Dupã 6 luni, va putea sã obþinã un duplicat al
strãine, în condiþiile legii.                   acþiunilor pierdute.
             ARTICOLUL 7                            CAPITOLUL IV
              Acþiunile                       Adunarea generalã a acþionarilor
  Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.                        ARTICOLUL 12
  Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi                Atribuþii
semnãtura a doi administratori.
  Evidenþa acþiunilor se va þine într-un registru numerotat,     Adunarea generalã a acþionarilor este organul de condu-
sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie,  cere al societãþii comerciale, care decide asupra activitãþii
care se pãstreazã la sediul societãþii comerciale, sub îngri-   acesteia ºi asigurã politica ei economicã ºi comercialã.
jirea secretarului consiliului de administraþie.            Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extra-
                                  ordinare ºi au urmãtoarele atribuþii principale:
             ARTICOLUL 8                  a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comer-
                                  ciale ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de consti-
      Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni
                                  tuire a compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
  Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari conferã      b) aleg pe membrii consiliului de administraþie ºi ai
acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþiona-     comisiei de cenzori, inclusiv pe cenzorii supleanþi, le stabi-
rilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în organele de     lesc remunerarea, îi descarcã de activitate ºi îi revocã;
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului,      c) aleg pe directorul general, îl descarcã de activitate ºi
conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale,  îl revocã; directorul general este ºi preºedintele consiliului
precum ºi alte drepturi prevãzute de prezentul statut ºi de    de administraþie;
reglementãrile legale aplicabile.                    d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
  Deþinerea acþiunii certificã adeziunea, de drept, la statut.  programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
  Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiu-     e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
nile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.     contul de profit ºi pierderi dupã analizarea rapoartelor con-
  Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capita-  siliului de administraþie ºi al comisiei de cenzori; aprobã
lul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii  repartizarea profitului conform legii;
acþiunilor pe care le deþin.                      f) hotãrãsc cu privire la contractarea de împrumuturi
  Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de    bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un    competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor
creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãr-   bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor;
þii din profitul societãþii comerciale, ce i se va repartiza de     g) hotãrãsc cu privire la înfiinþarea ºi la desfiinþarea de
cãtre adunarea generalã a acþionarilor, sau cotei-pãrþi cuve-   sucursale, filiale, agenþii;
nite acestuia la lichidarea societãþii comerciale, efectuatã în     h) hotãrãsc cu privire la mãrirea sau la reducerea capi-
condiþiile legii ºi ale prezentului statut.            talului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a
                                  valorii nominale a acestora, precum ºi la cesiunea acþiuni-
             ARTICOLUL 9                lor;
                                    i) hotãrãsc cu privire la adoptarea sau la modificarea
      Reducerea sau mãrirea capitalului social
                                  statutului, precum ºi la transformarea formei juridice a
  Capitalul social poate fi redus sau mãrit pe baza hotã-    societãþii comerciale;
rârii adunãrii generale a acþionarilor, în condiþiile ºi cu res-    j) hotãrãsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea ºi
pectarea procedurii prevãzute de lege.               lichidarea societãþii comerciale;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                      29

  k) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-     Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de pre-
vind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu refe-   ºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia,
rire la profit ºi dividende;                    de cãtre vicepreºedinte.
  l) hotãrãsc cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor    Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã un
consiliului de administraþie, a directorului general ºi a cen-   secretar care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi
zorilor pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;     sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale.
  m) hotãrãsc cu privire la orice alte probleme privind       Procesul-verbal al adunãrii generale se va þine într-un
societatea comercialã.                       registru sigilat ºi parafat.
  Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare     Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezi-
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.          dat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
                                    La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-
            ARTICOLUL 13                rale ale acþionarilor, în care se dezbat probleme referitoare
     Convocarea adunãrii generale a acþionarilor       la raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale,
                                  pot fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
   Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie sau de cãtre vice-                ARTICOLUL 15
preºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
                                     Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã
   Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel                a acþionarilor
puþin o datã pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului ºi a con-    Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
tului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru sta-    vot deschis.
bilirea programului de activitate ºi a bugetului pe anul în      Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.
curs.                                 La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
   Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se con-   grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi care deþin cel
voacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o       puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca
treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori,    votul sã fie secret.
precum ºi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu      Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepþia       consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
primilor 2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.      acestora ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunde-
   Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de      rea administratorilor.
administrator, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate     Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 15 zile înainte de    chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
data stabilitã.
   Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al                  ARTICOLUL 16
României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele de largã    Interesele statului vor fi reprezentate de un împuternicit
circulaþie din localitatea în care se aflã sediul societãþii    mandatat de Ministerul Finanþelor ºi de doi împuterniciþi
comerciale sau din cea mai apropiatã localitate.          mandataþi de Ministerul Apãrãrii Naþionale.
   Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea explicitã
a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor                 CAPITOLUL V
acesteia.                                      Consiliul de administraþie
   Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modifi-
carea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.                                 ARTICOLUL 17
   Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul                Organizare
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
                                    Societatea comercialã este administratã de cãtre consi-
            ARTICOLUL 14                liul de administraþie, compus din 7 administratori aleºi de
                                  adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 2 ani,
     Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
                                  cu posibilitatea de a fi realeºi pe noi perioade de 2 ani,
  Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã   care pot avea calitatea de acþionari.
valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþio-     Când se creeazã un loc vacant în consiliul de adminis-
narii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi    traþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou admi-
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã aceºtia    nistrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru
deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.           care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este con-    vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expi-
stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convo-    rarea mandatului predecesorului sãu.
care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei     Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.
pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã      Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de
aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.       adunarea generalã a acþionarilor.
  30               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

   La prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege, dintre    b) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
membrii sãi, un preºedinte ºi un vicepreºedinte.          societãþii comerciale pe compartimente;
   Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul socie-     c) stabileºte nivelul de salarizare a personalului;
tãþii comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea      d) adoptã încheierea de contracte de închiriere (luarea
preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.     sau darea cu chirie);
   El este prezidat de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de     e) stabileºte componenþa, împuternicirile ºi competenþele
cãtre vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar fie     comitetului de direcþie;
dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.          f) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
   Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a   competenþelor acordate;
cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de        g) supune, anual, aprobãrii adunãrii generale a acþiona-
administraþie ºi deciziile se iau cu majoritatea absolutã a    rilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exerciþiului
membrilor prezenþi.                        financiar, raportul cu privire la activitatea societãþii comer-
   Dezbaterile consiliului de administraþie au loc, conform   ciale, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de pre-   precedent, precum ºi proiectul de program de activitate ºi
ºedinte, cu cel puþin 15 zile înainte. Acestea se consem-     proiectul de buget al societãþii comerciale pe anul în curs;
neazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie într-un      h) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de admi-  generalã a acþionarilor.
nistraþie.
   Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezi-
                                              CAPITOLUL VI
dat ºedinþa ºi de secretar.
   Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai            Gestiunea societãþii comerciale
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limi-
tate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor                 ARTICOLUL 19
probleme. În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este
reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de administra-              Comisia de cenzori
þie pe baza ºi în limitele împuternicirilor date de adunarea      Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþio-
generalã a acþionarilor sau, în lipsa lui, de cãtre        nari ºi de comisia de cenzori formatã din trei membri.
vicepreºedinte.                          Cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor.
   Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã        În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
actele care o angajeazã faþã de terþi. Membrii consiliului de   sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
administraþie vor putea exercita orice act care este legat       Adunarea generalã alege, de asemenea, acelaºi numãr
de administrarea societãþii comerciale, în interesul acesteia,   de cenzori supleanþi care vor înlocui, în condiþiile legii, pe
în limita drepturilor care li se conferã.             cenzorii titulari.
   Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã     Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li
punã la dispoziþia acþionarilor ºi a comisiei de cenzori, la    se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
cererea acestora, documentele societãþii comerciale.        societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
   Membrii consiliului de administraþie rãspund individual    pierderilor.
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã pentru      Comisia de cenzori are urmãtoarele atribuþii principale:
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la dispo-    a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
ziþiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greºeli  mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, casa ºi registrele
în administrarea societãþii comerciale. În astfel de situaþii,   de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administra-
ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a    þie asupra neregulilor constatate;
acþionarilor.                             b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-
   Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul    tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen-
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,   tate de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii
nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, personal, rudele     comerciale, a bilanþului ºi a contului de profit ºi pierderi,
sau afinii lor pânã la gradul al doilea inclusiv sunt, în ace-   prezentând adunãrii generale a acþionarilor un raport scris;
laºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu       c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã opera-
capital privat, cu acelaºi profil sau cu care sunt în relaþii   þiunile de lichidare;
comerciale directe.                          d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul sãu
   Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele    de vedere la propunerile de reducere a capitalului social
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau     sau de modificare a statutului ºi a obiectului de activitate al
administratori.                          societãþii comerciale.
                                    Comisia de cenzori se întruneºte la sediul societãþii
            ARTICOLUL 18                comerciale ºi ia decizii în unanimitate. Dacã nu se reali-
       Atribuþiile consiliului de administraþie       zeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã
                                  adunãrii generale a acþionarilor.
  Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele     Comisia de cenzori poate convoca adunarea generalã
atribuþii:                             extraordinarã a acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convo-
  a) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;        catã de cãtre consiliul de administraþie, în cazul în care
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147                      31

capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de                  ARTICOLUL 24
2 ani consecutivi (cu excepþia primilor 2 ani de la constitu-           Calculul ºi repartizarea profitului
irea societãþii comerciale) sau ori de câte ori considerã
necesar pentru alte situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor      Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza
legale ºi statutare.                        bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a
  Atribuþiile ºi modul de funcþionare a comisiei de cenzori,   acþionarilor.
precum ºi drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se completeazã      Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
cu dispoziþiile legale în acest domeniu.                Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
  Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi pe o perioadã    pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi; numãrul cenzorilor tre-    vigoare.
buie sã fie impar.                           Societatea comercialã îºi constituie fond de rezervã ºi
  Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele      alte fonduri în condiþiile legii.
care intrã sub incidenþa art. 17 penultimul alineat din pre-      Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
                                  societatea comercialã, în condiþiile legii, dupã aprobarea
zentul statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini pânã
                                  bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a acþionari-
la gradul al patrulea, soþii sau soþiile administratorilor, cei
                                  lor.
care primesc, sub orice formã, pentru alte funcþii decât
                                    În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la admi-
                                  acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în conse-
nistratori sau de la societatea comercialã.
                                  cinþã.
                                    Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face pro-
                                  porþional cu aportul la capitalul social ºi în limita capitalului
            CAPITOLUL VII
                                  social subscris.
       Activitatea societãþii comerciale
                                              ARTICOLUL 25

            ARTICOLUL 20                        Registrele societãþii comerciale

           Exerciþiul financiar              Societatea comercialã þine registrele prevãzute de
                                  lege.
  Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data constituirii societãþii comerciale.                     CAPITOLUL VIII

            ARTICOLUL 21                     Modificarea formei juridice, dizolvarea,
                                            lichidarea, litigii
        Personalul societãþii comerciale

  Administratorii societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi              ARTICOLUL 26
de adunarea generalã a acþionarilor.                         Modificarea formei juridice
  Restul personalului este angajat de cãtre directorul
general al societãþii comerciale.                   Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
  Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.      formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþio-
  Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei pen-   narilor.
tru asigurãrile sociale de stat se va face potrivit legii.       În perioada în care statul este acþionar unic, transforma-
                                  rea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
  Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
                                  numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie sau de
                                  interesele capitalului de stat.
cãtre directorul general al acesteia.
                                    Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
            ARTICOLUL 22                legale de înregistrare ºi de publicitate, cerute la înfiinþarea
                                  societãþilor comerciale.
  Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patri-
moniul societãþii comerciale se va calcula potrivit reglemen-                ARTICOLUL 27
tãrilor legale.
                                          Dizolvarea societãþii comerciale
            ARTICOLUL 23                  Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comer-
       Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil        ciale:
                                    Ñ imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;
  Societatea comercialã va organiza ºi va conduce conta-       Ñ falimentul;
bilitatea în conformitate cu reglementãrile legale ºi va        Ñ pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, cu   s-a consumat fondul de rezervã, dacã adunarea generalã
respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul     a acþionarilor nu decide completarea capitalului social sau
Finanþelor.                            reducerea lui la suma rãmasã;
  32                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 147

  Ñ numãrul de acþionari va fi redus sub 5, mai mult de                          ARTICOLUL 29
6 luni;                                                      Litigii
  Ñ în orice alte situaþii, pe baza hotãrârii adunãrii gene-
                                          Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
rale a acþionarilor, luatã în unanimitate.                   ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþe-
  Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în         lor judecãtoreºti de drept comun.
Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al             Pentru soluþionarea litigiilor se poate apela ºi la arbitraj.
României, Partea a IV-a.
                                                      CAPITOLUL IX
              ARTICOLUL 28
                                                      Dispoziþii finale
         Lichidarea societãþii comerciale
                                                      ARTICOLUL 30
  În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.
                                          Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozi-
  Lichidarea societãþii comerciale ºi repartiþia patrimoniului
                                        þiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital de
se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute          stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi
de lege.                                    ale Codului comercial.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147/1997 conþine 32 de pagini.                      Preþul 1.760 lei  40.816

								
To top