292 by monitorul-oficial

VIEWS: 6 PAGES: 8

									                                             PARTEA     I
Anul VI Ñ Nr. 292                                                                  Vineri, 14 octombrie 1994
                             LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE


                                             SUMAR

Nr.                                           Pagina  Nr.                                        Pagina
                LEGI ªI DECRETE                               tãrii unor credite externe, precum ºi a con-
                                                       tractãrii unor împrumuturi de stat ............................      6
 83.  Ñ Lege pentru aprobarea unor ordonanþe ale
    Guvernului, emise în baza Legii nr. 58/1993 privind                                 HOTÃRÂRI ALE SENATULUI
    abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi
    autorizarea contractãrii ºi garantãrii unor credite                     32.    Ñ Hotãrâre asupra rezoluþiilor Adunãrii Parlamentare
    externe, precum ºi a contractãrii unor împrumuturi                          a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristicã            7
    de stat........................................................................  1Ð6
                                                        DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE
188.  Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru apro-
    barea unor ordonanþe ale Guvernului emise în baza                      87.    Ñ Decizie privind constituþionalitatea art. 7 din
    Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a                         Regulamentul ºedinþelor comune ale Camerei
    emite ordonanþe ºi autorizarea contractãrii ºi garan-                         Deputaþilor ºi Senatului.............................................   7Ð8
                              LEGI             ªI    DECRETE
                                      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR                                                                           SENATUL

                         LEGE
      pentru aprobarea unor ordonanþe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 58/1993
    privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi autorizarea contractãrii ºi garantãrii
         unor credite externe, precum ºi a contractãrii unor împrumuturi de stat

     Parlamentul României adoptã prezenta lege.

  Articol unic. Ñ Se aprobã urmãtoarele ordonanþe ale                       Art. 46. Ñ Când cambia nu este prezentatã spre platã
Guvernului emise în temeiul art. 1 lit. b), c) ºi d) din Legea                  în termenul fixat de art. 40, orice debitor are dreptul de a
nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordo-                    consemna suma la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni sau
nanþe ºi autorizarea contractãrii ºi garantãrii unor credite                   la altã instituþie legal abilitatã sã efectueze astfel de
externe, precum ºi a contractãrii unor împrumuturi de stat:                    operaþiuni, pe cheltuiala ºi riscul posesorului cambiei, reci-
  1. Ordonanþa Guvernului nr. 11 din 4 august 1993 pen-                     pisa depunându-se la judecãtoria locului de platã.Ò
tru modificarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei ºi biletului                    b) Articolul I punctul 15 va avea urmãtorul conþinut:
la ordin ºi a Legii nr. 59/1934 asupra cecului, publicatã în                     ,,15. Alineatul 4 al articolului 100 va avea urmãtorul
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august                  cuprins:
1993, cu urmãtoarele modificãri:                                   Cesiunea nu poate fi fãcutã de trãgãtor decât în favoa-
  a) Articolul I punctul 2 va avea urmãtorul conþinut:                     rea unei societãþi bancare sau a altei societãþi de credit, însã
  ,,2. Articolul 46 va avea urmãtorul cuprins:                         va folosi tuturor giratarilor succesivi. Prin expresia societate
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 292

bancarã sau altã societate de credit se înþelege persoanele       e) Articolul 2 litera b) va avea urmãtorul conþinut:
juridice prevãzute de legislaþia privind activitatea bancarã ºi     ,,b) persoanele juridice care pot face achiziþii publice sunt:
de credit.Ò                               I. Parlamentul ºi instituþiile aflate sub controlul acestuia;
  c) Articolul III punctul 17 va avea urmãtorul conþinut:       II. Preºedinþia;
  ,,17. Articolul 75 va avea urmãtorul cuprins:            III. Guvernul ºi autoritãþile administrative prevãzute de
  Art. 75. Ñ Prin expresiile societate bancarã ºi altã socie-  art. 115, 120Ñ122 din Constituþia României ºi instituþiile
tate de credit, întrebuinþate în legea de faþã, se înþelege per-  bugetare subordonate acestora;
soanele juridice prevãzute de legislaþia privind activitatea      IV. autoritãþile judecãtoreºti;
bancarã ºi de credit.Ò                         V. Ministerul Public;
  d) Articolul III punctul 18 va avea urmãtorul conþinut:       VI. instituþiile publice de învãþãmânt superior;
  ,,18. Articolul 79 va avea urmãtorul cuprins:            VII. Academia Românã ºi instituþiile subordonate acesteia;Ò
  Art. 79. Ñ Cecul circular este un titlu de credit la ordin,     f) Articolul 2 litera c) va avea urmãtorul conþinut:
emis de o societate bancarã sau o altã societate de credit,       ,,c) bunurile se referã la produse, echipamente ºi alte
anume autorizate pentru sume ce le are disponibile de la      obiecte fizice de orice fel ºi cu orice fel de descriere, inclusiv
primitorii cecurilor în momentul emisiunii, plãtibil la vedere   bunuri imobile;Ò
în oricare din locurile arãtate de emitent.               g) Articolul 2 litera e) va avea urmãtorul conþinut:
  Societatea bancarã sau altã societate de credit, autori-      ,,e) contractant înseamnã orice persoanã fizicã sau juri-
zatã sã emitã cecuri circulare, trebuie sã depunã la Banca     dicã, partener real sau potenþial al persoanei juridice achi-
Naþionalã a României, cel mai târziu a doua zi de la emi-     zitoare într-un contract de achiziþie publicã;Ò
tere, o cauþiune în titluri de stat, garantate de stat, sau lom-    h) Articolul 2 litera f) va avea urmãtorul conþinut:
bardabile la Banca Naþionalã a României, socotite la cursul       ,,f) contract de achiziþie publicã înseamnã un contract
zilei de 40% din valoarea cecurilor circulare emise zilnic, cau-  încheiat între persoana juridicã achizitoare ºi contractantul a
þiune asupra cãreia posesorii unor asemenea cecuri au un      cãrui ofertã este câºtigãtoare;Ò
privilegiu special.                           i) Articolul 2 litera g) va avea urmãtorul conþinut:
  Cauþiunea nu se va putea restitui de Banca Naþionalã a       ,,g) garanþia pentru oferta depusã reprezintã garanþia fur-
României decât contra prezentãrii cecului respectiv, cu men-    nizatã persoanei juridice achizitoare de cãtre contractantul
þiunea ACHITAT.Ò                          care înainteazã o ofertã, prin care acesta din urmã se anga-
  e) Articolul III punctul 19 va avea urmãtorul conþinut:    jeazã sã semneze contractul de achiziþie în cazul în care
  ,,19. Punctul 5 din alineatul 1 al articolului 80 va avea   oferta sa este câºtigãtoare. Garanþia pentru oferta depusã
urmãtorul cuprins:
                                  poate consta din garanþii bancare ºi asimilate acestora;Ò
  5. semnãtura societãþii bancare sau a societãþii de credit.Ò
                                    j) Articolul 3 alineatul (1) fraza I va avea urmãtorul
  f) Articolul III punctul 20 va avea urmãtorul conþinut:
                                  conþinut:
  ,,20. Articolul 82 va avea urmãtorul cuprins:
                                    ,,(1) Persoana juridicã achizitoare poate sã cearã con-
  Societatea bancarã sau altã societate de credit poate
                                  tractanþilor care participã la procedura de achiziþie, fãrã a
încredinþa emiterea de cecuri circulare unei societãþi bancare
                                  aduce atingere dreptului contractanþilor de a-ºi proteja pro-
corespondente, cu condiþia însã ca cecul emis sã poarte viza
                                  prietatea intelectualã sau secretele comerciale, furnizarea
societãþii bancare sau a societãþii de credit autorizate, iar
corespondentul sã semneze ca reprezentant al acelei socie-     documentelor doveditoare sau a oricãrei informaþii conside-
tãþi bancare sau societãþi de credit autorizate.Ò         ratã utilã ºi care îi permite sã aprecieze cã respectivii con-
  g) Articolul V va avea urmãtorul conþinut:           tractranþi:Ò
  ,,Art. V. Ñ În termen de 30 de zile de la intrarea în        k) Articolul 3 alineatul (2) va avea urmãtorul conþinut:
vigoare a prezentei ordonanþe, Banca Naþionalã a României        ,,(2) Orice condiþie stabilitã conform alin. (1) lit. a) va fi
va emite norme-cadru privind comerþul fãcut de societãþile     înscrisã în documentele de preselecþie ºi, dacã este cazul,
bancare ºi celelalte societãþi de credit cu cambii, bilete la   în caietul de sarcini ºi se va aplica în mod egal tuturor con-
ordin ºi cecuri, precum ºi norme privind circulaþia ºi stan-    tractanþilor. Persoana juridicã achizitoare nu va impune nici
dardele tehnice ºi de conþinut ale acestor instrumente de cre-   un criteriu, condiþie sau procedurã referitoare la calificarea
dit ºi de platã, potrivit uzanþelor internaþionale actuale.Ò    contractanþilor, altele decât cele prevãzute în alin. (1).Ò
  2. Ordonanþa Guvernului nr. 12 din 4 august 1993 pri-        l) Articolul 3 alineatul (3) va avea urmãtorul conþinut:
vind achiziþiile de bunuri ºi investiþii publice, publicatã în     ,,(3) Persoana juridicã achizitoare va evalua calificarea con-
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23      tractanþilor în conformitate cu criteriile ºi procedurile menþio-
august 1993, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:       nate în documentele de preselecþie sau în caietul de sarcini.Ò
  a) Titlul va avea urmãtorul conþinut:                m) Articolul 3 alineatul (4) va avea urmãtorul conþinut:
  ,,Ordonanþã privind achiziþiile publiceÒ              ,,(4) a) În conformitate cu art. 5 alin. (1) ºi (3), persoana
  b) Titlul capitolului I va avea urmãtorul conþinut:      juridicã achizitoare nu va stabili, cu privire la calificarea con-
  ,,Dispoziþii generaleÒ                     tractanþilor, nici un criteriu, condiþie sau procedurã care ar
  c) Articolul 1 alineatul (1) va avea urmãtorul conþinut:    produce o discriminare între contractanþii români ºi cei strãini.
  ,,(1) Prezenta ordonanþã reglementeazã toate achiziþiile      b) De asemenea, persoana juridicã achizitoare nu va sta-
efectuate de persoanele juridice menþionate la art. 2 lit. b).Ò  bili, cu privire la calificarea contractanþilor, nici un criteriu,
  d) Articolul 2 litera a) va avea urmãtorul conþinut:      condiþie sau procedurã care ar produce o discriminare între
  ,,a) achiziþiile publice înseamnã obþinerea de cãtre o per-  contractanþii reprezentând societãþi comerciale private ºi con-
soanã juridicã achizitoare, dobândirea definitivã sau tempo-    tractanþii reprezentând societãþi comerciale cu capital de stat.Ò
rarã de bunuri prin contract de cumpãrare, închiriere sau de      n) Articolul 3 alineatul (5) va avea urmãtorul conþinut:
antreprizã, inclusiv servicii legate de furnizarea respectivelor    ,,(5) Persoana juridicã achizitoare poate descalifica un con-
bunuri sau investiþii publice, cu condiþia ca valoarea acestor   tractant în orice moment în cazul în care descoperã cã infor-
servicii sã nu depãºeascã valoarea bunurilor sau investiþiilor   maþia furnizatã privind calificarea respectivului contractant a
publice cãrora le corespund;Ò                   fost falsã sau inexactã.Ò
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 292                        3

  o) Articolul 4 va avea urmãtorul conþinut:              r) Articolul 6 va avea urmãtorul conþinut:
  ,,Art. 4. Ñ Procedura de preselecþie                 ,,Art. 6. Ñ Forme de comunicare
  (1) Persoana juridicã achizitoare se poate angaja într-o       (1) Documentele, notificãrile, deciziile ºi alte comunicãri,
procedurã de preselecþie cu scopul de a identifica, anterior     la care se face referire în prezenta ordonanþã ºi care tre-
trimiterii ofertelor, contractanþii care sunt capabili sã se anga-  buie trimise de cãtre persoana juridicã achizitoare contrac-
jeze într-un contract de achiziþie, cu respectarea prevederi-    tantului sau de cãtre contractant persoanei juridice achizitoare,
lor de la art. 11. Prevederile art. 3 se vor aplica ºi procedurii  vor fi efectuate în formã scrisã sau în orice altã formã care
de preselecþie.                           asigurã înregistrarea actului, cu excepþia ofertei a cãrei
  (2) Dacã persoana juridicã achizitoare se angajeazã în      formã va fi cea prevãzutã prin reglementãrile de la art. 11.
                                     (2) Ca o excepþie de la alin. (1), comunicãrile între con-
procedura de preselecþie va furniza un set de documente       tractanþi ºi persoana juridicã achizitoare pot fi fãcute prin tele-
de preselecþie fiecãrui contractant care le solicitã, în con-    fon sau prin orice alt mijloc de comunicaþie care nu asigurã
formitate cu procedura specificatã ºi, dacã este cazul, con-     înregistrarea conþinutului comunicãrii, cu condiþia ca imediat
tra unei taxe pentru trimiterea respectivelor documente.       dupã aceea expeditorul comunicãrii sã trimitã o confirmare
  (3) Documentele de preselecþie vor include cel puþin infor-   a acestei comunicãri într-o formã care asigurã înregistrarea
maþiile stabilite la art. 11.                    acesteia.
  (4) Persoana juridicã achizitoare va face cunoscut fiecã-       (3) Persoana juridicã achizitoare nu va face nici o dis-
rui contractant care a înaintat o cerere de preselecþie, indi-    criminare între contractanþi din punct de vedere al formei în
ferent dacã respectivul contractant a fost selecþionat sau nu,    care aceºtia transmit sau primesc documente, notificãri,
numele contractanþilor care au fost selecþionaþi; numele aces-    decizii sau alte comunicãri.Ò
tora vor fi fãcute cunoscute, la cerere, ºi opiniei publice. La      s) Articolul 7 va avea urmãtorul conþinut:
procedura de achiziþie publicã au dreptul sã participe numai       ,,Art. 7. Ñ Reguli privind documentele furnizate de con-
contractanþii care au fost selecþionaþi.               tractanþi
  (5) Persoana juridicã achizitoare va comunica, la cerere,       Atunci când cere legalizarea documentelor furnizate de
contractanþilor care nu au fost selecþionaþi, motivele respin-    contractanþi pentru a-ºi demonstra capacitatea de participare
gerii, dar nu este obligatã sã ofere dovezi sau justificãri pri-   la procedura de achiziþie, persoana juridicã achizitoare nu
                                   poate impune nici o condiþie privind legalizarea documente-
vind faptele concrete care au fundamentat respingerea.
                                   lor, altele decât cele cerute de legislaþia în vigoare la
  (6) Persoana juridicã achizitoare poate cere unui con-      momentul respectiv.Ò
tractant sã-ºi reconfirme calificarea în concordanþã cu ace-       t) Articolul 8 va avea urmãtorul conþinut:
leaºi criterii utilizate pentru preselecþia respectivului         ,,Art. 8. Ñ Dosarul procedurii de achiziþie
contractant. Persoana juridicã achizitoare va descalifica orice      (1) Persoana juridicã achizitoare va pregãti un dosar al
contractant care nu reuºeºte sã-ºi reconfirme calificarea ºi     procedurii de achiziþie, care va conþine informaþiile ce sunt
poate descalifica în orice moment un contractant dacã des-      prevãzute la art. 11.
coperã cã informaþia furnizatã pentru preselecþie sau recon-       (2) Contractanþii pot pretinde despãgubiri pentru cheltuie-
firmare a fost falsã sau inexactã. Persoana juridicã achizitoare   lile pe care le-au suportat pentru participarea la procedura
va face cunoscut în mod prompt fiecãrui contractant, cãruia     de achiziþie în cazul în care persoana juridicã achizitoare nu
i s-a cerut sã-ºi reconfirme calificarea, dacã respectivul con-   a reuºit sã pregãteascã un dosar al procedurii de achiziþie
tractant a reuºit sau nu sã-ºi reconfirme calificarea.Ò       în concordanþã cu prezentul articol.Ò
  p) Articolul 5 va avea urmãtorul conþinut:              u) Articolul 9 va avea urmãtorul conþinut:
  ,,Art. 5. Ñ Participarea contractanþilor               ,,Art. 9. Ñ Respingerea contractanþilor care au dat mitã
  (1) În cazul achiziþiei a cãrei valoare depãºeºte un cuan-      Persoana juridicã achizitoare va respinge oferta, propu-
tum stabilit prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea        nerea sau oferta de preþ, în cazul în care contractantul care
Ministerului Finanþelor ºi a Ministerului Lucrãrilor Publice ºi   a înaintat-o a comis infracþiunea de dare de mitã, trafic de
                                   influenþã ºi primirea de foloase necuvenite faþã de oricare
Amenajãrii Teritoriului, contractanþii pot participa la procedura
                                   prepus al persoanei juridice achizitoare.Ò
de achiziþie, indiferent de naþionalitate, în condiþiile în care     v) Articolul 10 va avea urmãtorul conþinut:
contractanþii români se bucurã de un tratament similar în         ,,Art. 10. Ñ Circumstanþele de utilizare a licitaþiei
cadrul procedurilor de achiziþie organizate de persoanele juri-      Persoana juridicã achizitoare îºi va desfãºura activitatea
dice achizitoare din þãrile a cãror naþionalitate o are con-     numai pe baza procedurii de licitaþie, cu excepþia cazurilor
tractantul strãin.                          prevãzute de prezenta ordonanþã. Cuantumurile de la care
  (2) Atunci când valoarea achiziþiei este mai micã decât     este necesarã organizarea unei proceduri de licitaþie vor fi
cuantumul menþionat la alin. (1), accesul la procedura de      stabilite ºi actualizate prin hotãrâri ale Guvernului, la pro-
achiziþie este permis doar contractanþilor români, cu excep-     punerea Ministerului Finanþelor ºi a Ministerului Lucrãrilor
þia cazurilor menþionate la alin. (3).                Publice ºi Amenajãrii Teritoriului. Este interzisã împãrþirea con-
  (3) În cazul în care contractanþii români nu pot satisface    tractului de achiziþie în mai multe contracte de valoare mai
cerinþele înscrise în caietul de sarcini, persoana juridicã achi-  micã în scopul de a evita organizarea unei proceduri de
zitoare este abilitatã sã invite la procedura de achiziþie ºi    licitaþie.Ò
contractanþi strãini indiferent de naþionalitate, chiar dacã       x) Articolul 12 alineatul (1) va avea urmãtorul conþinut:
valoarea contractului de achiziþie este mai micã decât cuan-       ,,(1) Pentru desfãºurarea corespunzãtoare a activitãþii de
tumul menþionat la alin. (1). Persoana juridicã achizitoare va    licitaþie persoana juridicã achizitoare numeºte prin decizie,
include în dosarul achiziþiei o justificare a motivelor ºi cir-   pentru fiecare achiziþie de bunuri ºi investiþie publicã în parte,
                                   o comisie pentru licitaþie.Ò
cumstanþelor pe baza cãrora a fost luatã decizia de admitere       z) Articolul 12 alineatul (3) va avea urmãtorul conþinut:
a participãrii contractanþilor strãini.                  ,,(3) Comisia pentru licitaþie este compusã din minimum
  (4) Persoana juridicã achizitoare va preciza, chiar din     5 membri ºi va cuprinde:
momentul în care solicitã participarea contractanþilor la pro-      Ñ preºedintele comisiei care este, de regulã, un specialist
cedura de achiziþie, cã aceºtia pot participa la respectiva pro-   al persoanei juridice achizitoare;
cedurã, indiferent de naþionalitate, în conformitate cu alin. (1)     Ñ reprezentantul Ministerului Finanþelor;
sau (3) sau cã participarea este permisã doar contractanþi-        Ñ reprezentantul Ministerului Lucrãrilor Publice ºi
lor români, conform alin. (2), dupã caz. Aceastã precizare      Amenajãrii Teritoriului, numai în cazurile de achiziþii de inves-
nu poate fi modificatã mai târziu.Ò                 tiþii publice;
  4                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 292

  Ñ alþi reprezentanþi, ca membri în comisia pentru licita-      persoanei juridice achizitoare privind motivele ºi circumstan-
þie, care vor fi specialiºti cu experienþã profesionalã în dome-     þele pe care s-a bazat pentru a alege respectiva metodã de
niul achiziþiei publice respective ºi cu probitate moralã.Ò       achiziþie, împreunã cu avizul Ministerului Finanþelor, în cazul
  a1) Articolul 12 alineatul (4) va avea urmãtorul conþinut:      achiziþiei de bunuri, ºi cu avizul comun al Ministerului
  ,,(4) Onorariile participanþilor în comisia pentru licitaþie, care  Finanþelor ºi Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
nu sunt angajaþii permanenþi ai persoanei juridice achizitoare,     Teritoriului, pentru achiziþiile de investiþii publice.Ò
se suportã de cãtre persoana juridicã achizitoare.Ò             f1) Articolul 18 litera b) va avea urmãtorul conþinut:
  b1) Articolul 14 va avea urmãtorul conþinut:               ,,b) obþinerea de profituri de cãtre investitori sau persoana
  ,,Art. 14. Ñ Achiziþia prin cererea de oferte de preþ        juridicã achizitoare, prin vânzarea documentelor licitaþiilor la
  Persoana juridicã achizitoare se poate angaja printr-o pro-     preþuri mai mari decât costul multiplicãrii acestor documente;Ò
cedurã de achiziþie prin cerere de oferte de preþ, conform          g1) Articolul 20 va avea urmãtorul conþinut:
art. 15, pentru achiziþionarea de bunuri disponibile imediat,        ,,Art. 20. Ñ Dreptul la contestaþie
care nu sunt produse conform specificaþiilor persoanei juri-         (1) Orice contractant care participã sau doreºte sã parti-
dice achizitoare ºi pentru care existã o piaþã stabilitã, cu con-    cipe la o procedurã de achiziþie în conformitate cu prezenta
diþia ca valoarea estimatã a contractului de achiziþie sã fie      ordonanþã ºi care considerã cã suferã, cã riscã sã sufere
mai micã decât cuantumul prevãzut în reglementãrile de achi-       sau cã a suferit un prejudiciu datoritã unui act sau unei decizii
ziþie pentru organizarea unei licitaþii.Ò                a persoanei juridice achizitoare sau procedurii utilizate de
  c1) Articolul 15 va avea urmãtorul conþinut:             aceasta, cu încãlcarea unei prevederi a prezentei ordonanþe,
  ,,Art. 15. Ñ Procedura cererii de oferte de preþ           poate înainta contestaþie împotriva actului, deciziei sau pro-
  (1) Persoana juridicã achizitoare va cere oferte de preþ       cedurii respective.
de la cât mai mulþi contractanþi, dar cel puþin de la trei, în        (2) Nu se va putea face contestaþie în baza prevederilor
mãsura în care este posibil. Fiecãrui contractant i se va cere      alin. (1) împotriva:
detalierea preþului pe elemente componente, plecând de la          a) actelor, deciziilor sau procedurilor urmate de persoana
structura care convine cel mai bine nevoilor de evaluare ale       juridicã achizitoare cu privire la selectarea unei metode de
persoanei juridice achizitoare.                     achiziþie;
  (2) Fiecare contractant are voie sã propunã doar o sin-         b) admiterii, conform art. 5 alin. (2), la procedura de achi-
gurã ofertã de preþ ºi nu poate schimba propunerea de ofertã       ziþie doar a contractanþilor români;
de preþ. Nu vor avea loc nici un fel de negocieri între per-         c) limitãrii cererii de oferte pentru licitaþie din considerente
soana juridicã achizitoare ºi un contractant cu privire la oferta    de economie ºi eficienþã;
de preþ propusã de contractant.                       d) alegerii de cãtre persoana juridicã achizitoare a for-
  (3) Contractul de achiziþie va fi încheiat cu contractantul     mei de licitaþie;
care a oferit cel mai scãzut preþ raportat la nevoile persoa-        e) unei decizii de respingere a tuturor ofertelor luate de
nei juridice achizitoare.Ò                        persoana juridicã achizitoare anterior acceptãrii unei oferte.Ò
  d1) Articolul 16 va avea urmãtorul conþinut:               h1) Articolul 21 va avea urmãtorul conþinut:
  ,,Art. 16. Ñ Circumstanþele de utilizare a achiziþiei dintr-o      ,,Art. 21. Ñ Contestaþia înaintatã conducãtorului persoa-
singurã sursã                              nei juridice achizitoare
  Persoana juridicã achizitoare poate achiziþiona bunurile sau       (1) Orice contractant care participã la procedura de achi-
investiþiile publice prin solicitarea unei propuneri sau oferte     ziþie poate sã înainteze o contestaþie scrisã conducãtorului
de preþ la un singur contractant în urmãtoarele circumstanþe:      persoanei juridice achizitoare în termen de 7 zile de la data
  a) bunurile sau investiþiile publice pot fi furnizate doar de    la care contractantul care o înainteazã a luat cunoºtinþã de
un singur contractant care are drepturi exclusive în privinþa      hotãrârea de adjudecare.
bunurilor sau investiþiilor publice de achiziþionat, cum ar fi        (2) În cazul în care contestaþia nu este rezolvatã pe cale
lucrãrile artistice speciale ºi lucrãrile sub protecþia drepturi-    amiabilã de cãtre contractantul care a înaintat-o ºi persoana
lor de autor;                              juridicã achizitoare, conducãtorul persoanei juridice achizitoare
  b) din cauzã de forþã majorã (calamitãþi naturale, confla-      cãreia i s-a înmânat contestaþia va lua o decizie scrisã în
graþii etc.) care fac imposibilã aplicarea procedurii de licita-     termen de 10 zile de la data înregistrãrii respectivei con-
þie publicã;                               testaþii, cu avizul Ministerului Finanþelor, precum ºi al
  c) persoana juridicã achizitoare care a achiziþionat bunuri,     Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului pen-
echipamente sau tehnologie de la un anumit contractant hotã-       tru achiziþii de investiþii publice. Decizia va fi notificatã de
rãºte cã o serie de elemente adiþionale trebuie procurate de       îndatã contractantului care a înaintat contestaþia. Notificarea
la acelaºi contractant din motive de standardizare sau pen-       va menþiona, de asemenea, motivele adoptãrii respectivei
tru cã se impune compatibilitatea cu bunurile, echipamen-        decizii ºi va indica mãsurile corective care trebuie luate în
tele sau tehnologia deja achiziþionate, luând în considerare       cazul în care contestaþia este acceptatã parþial sau în între-
eficienþa achiziþiei iniþiale în ceea ce priveºte satisfacerea      gime. Decizia poate fi atacatã în justiþie potrivit art. 24.
nevoilor persoanei juridice achizitoare, dimensiunea restrânsã        (3) În cazul în care conducãtorul persoanei juridice achi-
a respectivei achiziþii în raport cu achiziþia iniþialã, preþul rezo-  zitoare cãreia i s-a înmânat contestaþia nu ia o decizie în
nabil ºi inexistenþa unei alternative privind achiziþionarea bunu-    intervalul specificat la alin. (2), contractantul care a înaintat
rilor în cauzã; de asemenea, investiþiile publice care nu pot      respectiva contestaþie are dreptul sã introducã o acþiune în
fi realizate decât de furnizorul sau antreprenorul iniþial al      justiþie în conformitate cu art. 24.Ò
lucrãrii;                                  i1) Articolul 22 va avea urmãtorul conþinut:
  d) persoana juridicã achizitoare cautã sã încheie un con-        ,,Art. 22. Ñ Reguli aplicabile contestaþiei înaintate conform
tract cu un contractant în scopul întreprinderii unor cerce-       art. 21
tãri, experimentãri, studii sau dezvoltãri tehnologice, având        (1) Imediat dupã ce a fost înaintatã o contestaþie con-
ca scop achiziþia unui prototip, cu excepþia cazului în care       form art. 21, conducãtorul persoanei juridice achizitoare va
contractul include producerea de bunuri în cantitãþi care sã       notifica contractantului câºtigãtor contestaþia ºi conþinutul ei.
creeze un profit comercial, ori sã acopere costurile cercetã-        (2) O copie a deciziei conducãtorului persoanei juridice
rii ºi dezvoltãrii.Ò                           achizitoare va fi trimisã de îndatã atât contractantului care
  e1) Articolul 17 va avea urmãtorul conþinut:             a înaintat persoanei juridice achizitoare respectiva contesta-
  ,,Art. 17. Ñ Justificarea alegerii metodelor de achiziþie      þie, cât ºi contractantului a cãrui ofertã a fost câºtigãtoare.
  Persoana juridicã achizitoare care utilizeazã una dintre       Dupã emiterea deciziei, contestaþia ºi decizia corespunzãtoare
metodele de achiziþie prevãzute la art. 16 va include în dosa-      vor fi, de îndatã, puse la dispoziþia oricãrei persoane inte-
rul achiziþiei o notã justificativã aprobatã de conducãtorul       resate, cu condiþia ca nici o informaþie sã nu fie dezvãluitã,
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 292                         5

dacã dezvãluirea ei ar fi contrarã legii, ar împiedica aplica-       ,,Art. 1. Ñ Statul sprijinã constituirea ºi dezvoltarea între-
rea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul     prinderilor mici ºi mijlocii, asigurând în favoarea acestora un
comercial legitim al pãrþilor sau ar afecta libera concurenþã.Ò    sistem de avantaje ºi facilitãþi, în scopul promovãrii activi-
   j1) Articolul 23 va avea urmãtorul conþinut:           tãþilor productive în domeniile industriei, construcþiilor, turis-
   ,,Art. 23. Ñ Suspendarea procedurii de achiziþie         mului, serviciilor cu valoare adãugatã, cercetãrii-dezvoltãrii ºi
   (1) Persoana juridicã achizitoare poate include în contractul   proiectãrii.Ò
de achiziþie o clauzã suspensivã, în virtutea cãreia condu-         b) Articolul 3 alineatul 1 litera a) va avea urmãtorul
cãtorul persoanei juridice achizitoare poate suspenda pentru
cel mult 30 de zile derularea contractului de achiziþie pen-      conþinut:
tru a proteja drepturile contractantului care înainteazã con-        ,,a) un numãr de pânã la 25 de angajaþi pentru
testaþia.                               întreprinderea micã;Ò
   (2) Orice decizie luatã de persoana juridicã achizitoare în      c) Articolul 4 va avea urmãtorul conþinut:
conformitate cu prevederile prezentului articol, ca ºi motivele       ,,Art. 4. Ñ Întreprinderile mici ºi mijlocii beneficiazã de
ºi împrejurãrile care au dus la luarea respectivei decizii vor     servicii de informare, asistenþã ºi consultanþã, asigurate gra-
fi incluse în dosarul achiziþiei.Ò                   tuit sau cu reduceri de tarife, în scopul desfãºurãrii ºi dez-
   k1) Articolul 24 va avea urmãtorul conþinut:           voltãrii activitãþii lor.Ò
   ,,Art. 24. Ñ Termenul de introducere a acþiunii în justiþie      d) Articolul 13 va avea urmãtorul conþinut:
   Acþiunea în justiþie se va introduce în termen de 10 zile       ,,Art. 13. Ñ Se interzice discriminarea întreprinderilor mici
de la data comunicãrii deciziei adoptate de conducãtorul per-     ºi mijlocii în privinþa accesului la resursele de materii prime,
soanei juridice achizitoare sau de la data expirãrii termenu-     materiale ºi combustibili, energie, precum ºi pentru aprovi-
lui de 10 zile în care conducãtorul persoanei juridice         zionarea cu utilaje, echipamente, piese de schimb ºi servicii
achizitoare trebuie sã ia respectiva decizie.Ò
   l1) Articolul 25 alineatul (1) va avea urmãtorul conþinut:    furnizate de regiile autonome ºi societãþile comerciale.Ò
   ,,(1) Contractantul care va comite, el sau prepuºii sãi, vreo     e) Articolul 14 va avea urmãtorul conþinut:
infracþiune ori contravenþie la prezenta ordonanþã va fi inclus       ,,Art. 14. Ñ Guvernul asigurã accesul nediscriminatoriu al
pe o listã specialã þinutã de Ministerul Finanþelor ºi Ministerul   întreprinderilor mici ºi mijlocii la achiziþiile de bunuri ºi inves-
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului pentru investiþiile   tiþii publice, în condiþiile legii.Ò
publice, având interdicþia de a intra într-un contract de achi-       f) Articolul 15 va avea urmãtorul conþinut:
ziþii publice pe o perioadã de 5 ani de la data rãmânerii          ,,Art. 15. Ñ Guvernul sprijinã subcontractarea de cãtre
definitive a hotãrârii de condamnare sau a actului de         întreprinderile mici ºi mijlocii a fabricaþiei de componente de
sancþionare contravenþionalã. Ministerul Finanþelor ºi Ministerul   bunuri ºi furnizãrii de servicii, prin elaborarea unei metodo-
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului vor decide inclu-    logii specifice privind activitãþile de subcontractare.Ò
derea pe lista de interdicþie, la sesizarea persoanei juridice       g) Articolul 16 alineatul 1 va avea urmãtorul conþinut:
achizitoare sau a organului de control care are din oficiu         ,,Întreprinderile mici ºi mijlocii sunt încurajate sã dezvolte
obligaþia sesizãrii.Ò                         activitatea de export.Ò
   m1) Articolul 27 va avea urmãtorul conþinut:
   ,,Art. 27 Ñ În mãsura în care prezenta ordonanþã intrã         h) Articolul 16 alineatul 2 litera a) va avea urmãtorul
în contradicþie cu obligaþiile asumate de România prin tra-      conþinut:
tate sau acorduri internaþionale, ratificate prin lege, vor pre-      ,,a) facilitarea accesului la informaþiile privind pieþele
vala prevederile acestora.Ò                      externe ºi comerþul internaþional;Ò
   n1) Articolul 28 va avea urmãtorul conþinut:              i) Articolul 18 litera b) va avea urmãtorul conþinut:
   ,,Art. 28. Ñ Admiterea la finanþare a achiziþiilor de bunuri      ,,b) aplicarea unui sistem avantajos pentru dobândirea ºi
ºi investiþii publice se va face pe baza contractului de achi-     utilizarea activelor nefolosite sau devenite disponibile prin
ziþie publicã încheiat de persoana juridicã achizitoare cu con-    restructurare, aparþinând societãþilor comerciale cu capital
tractantul câºtigãtor al licitaþiei.Ò                 de stat;Ò
   o1) Articolul 31 va avea urmãtorul conþinut:              j) Titlul capitolului IX va avea urmãtorul conþinut:
   ,,Art. 31. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordo-       ”Organisme pentru sprijinirea întreprinderilor mici ºi
nanþe, orice dispoziþii contrare se abrogã.Ò              mijlociiÒ
   3. Ordonanþa Guvernului nr. 17 din 20 august 1993 privind       k) Articolul 20 va avea urmãtorul conþinut:
stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la reglementãrile
financiar-gestionare ºi fiscale, publicatã în Monitorul Oficial       ,,Art. 20. Ñ Sprijinirea ºi dezvoltarea întreprinderilor mici
al României, Partea I, nr. 205 din 25 august 1993.           ºi mijlocii pot fi realizate de organe de specialitate ale
   4. Ordonanþa Guvernului nr. 18 din 20 august 1993 privind     administraþiei publice centrale, fundaþii, asociaþii ºi alte
reglementarea tranzacþiilor nebursiere cu valori mobiliare ºi     organizaþii neguvernamentale.Ò
organizarea unor instituþii de intermediere, publicatã în Monitorul     l) Articolul 21 alineatul 2 fraza I va avea urmãtorul
Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 26 august 1993.       conþinut:
   5. Ordonanþa Guvernului nr. 23 din 25 august 1993 pri-         ,,În realizarea funcþiei sale, Agenþia Românã de Dezvoltare
vind unele mãsuri de redresare ºi soluþionare a cazurilor de      are urmãtoarele atribuþii principale:Ò
incapacitate de platã a agenþilor economici, publicatã în          m) Articolul 21 alineatul 2 litera c) va avea urmãtorul con-
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 30        þinut:
august 1993.                                ,,c) colaboreazã cu ministerele, celelalte organe de spe-
   6. Ordonanþa Guvernului nr. 24 din 25 august 1993 pri-      cialitate ale administraþiei publice centrale ºi autoritãþile admi-
vind reglementarea constituirii ºi funcþionãrii fondurilor des-    nistraþiei publice locale, precum ºi cu organizaþii
chise de investiþii ºi a societãþilor de investiþii ca instituþii de
intermediere financiarã, publicatã în Monitorul Oficial al       neguvernamentale ºi agenþi economici, în scopul creãrii unui
României, Partea I, nr. 210 din 30 august 1993.            cadru favorabil dezvoltãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii;Ò
   7. Ordonanþa Guvernului nr. 25 din 25 august 1993 privind       n) Articolul 21 alineatul 2 litera f) va avea urmãtorul
stimularea întreprinderilor mici ºi mijlocii, publicatã în Monitorul  conþinut:
Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 30 august 1993,         ,,f) organizeazã selecþii ale întreprinderilor mici ºi mijlocii
cu urmãtoarele modificãri:                       susceptibile a beneficia de programe speciale, pe baza unor
   a) Articolul 1 va avea urmãtorul conþinut:            criterii de performanþã;Ò
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 292

  o) Articolul 23 alineatul 1 va avea urmãtorul conþinut:     agenþi economici, prin aplicarea regimului de deducere
  ,,Întreprinderile mici ºi mijlocii pot constitui asociaþii de
                                  prevãzut de Ordonanþa Guvernului nr. 3/1992 aprobatã prin
reprezentare în condiþiile legii.Ò
  Ordonanþa va fi republicatã în Monitorul Oficial al       Legea nr. 130/1992, la unele produse scutite de taxa pe
României, Partea I.
                                  valoarea adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
  8. Ordonanþa Guvernului nr. 5 din 23 iulie 1993 privind
soluþionarea unor cazuri de imposibilitate de platã a unor     Partea I, nr. 183 din 30 iulie 1993.

     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 19 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
                      PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                            ADRIAN NÃSTASE

    Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
                          PREªEDINTELE SENATULUI
                        prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN


    Bucureºti, 6 octombrie 1994.
    Nr. 83.
                         PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                             DECRET
                 privind promulgarea Legii pentru aprobarea
            unor ordonanþe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993
               privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe
             ºi autorizarea contractãrii ºi garantãrii unor credite externe,
               precum ºi a contractãrii unor împrumuturi de stat

               Articol unic. Ñ În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99
            alin. (1) din Constituþia României promulgãm Legea pentru aprobarea unor
            ordonanþe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea
            Guvernului de a emite ordonanþe ºi autorizarea contractãrii ºi garantãrii unor
            credite externe, precum ºi a contractãrii unor împrumuturi de stat, ºi dispu-
            nem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                             ION ILIESCU               Bucureºti, 5 octombrie 1994.
               Nr. 188.
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 292                                7


               HOTÃRÂRI                ALE        SENATULUI
                              PARLAMENTUL ROMÂNIEI
                                    SENATUL

                                 HOTÃRÂRE
    asupra rezoluþiilor Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristicã

     Senatul adoptã prezenta      h o t ã r â r e :

  Art. 1. Ñ Senatul ia act de Rezoluþia nr. 1003 (1993), adop-        (1993), ºi sã promoveze aplicarea acestor principii de bazã
tatã de Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei la data           în statele membre ale Consiliului Europei.
de 1 iulie 1993, cuprinsã în anexa nr. 1*), prin care se afirmã           Art. 2. Ñ Senatul recomandã tuturor ziariºtilor ºi mijloa-
principiile etice ale ziariºtilor, pe care Adunarea Parlamentarã        celor de comunicare în masã sã þinã seama ºi sã aplice
le considerã necesar a fi aplicate de profesioniºtii acestui
                                        principiile deontologice cuprinse în rezoluþiile nr. 1003 (1993)
domeniu în întreaga Europã, precum ºi de Rezoluþia nr. 1215
(1993), adoptatã la aceeaºi datã, cuprinsã în anexa nr. 2*),          ºi nr. 1215 (1993) ale Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei,
prin care Adunarea Parlamentarã recomandã Comitetului              având în vedere deosebita responsabilitate socialã ce le
Miniºtrilor al Organizaþiei sã adopte o declaraþie privind etica        revine în evoluþia societãþii ºi dezvoltarea vieþii democratice,
ziaristicii, conform liniilor directoare ale Rezoluþiei nr. 1003        în afirmarea valorilor morale ºi a drepturilor omului.

    Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
                               PREªEDINTELE SENATULUI
                             prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
     Bucureºti, 6 octombrie 1994.
     Nr. 32.

      *) Anexa nr. 1 ºi anexa nr. 2, cuprinzând rezoluþiile nr. 1003 (1993) ºi nr. 1215 (1993) cu privire la etica ziaristicã, au acelaºi conþinut cu cel
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 20 septembrie 1994.
    DECIZII            ALE       CURÞII           CONSTITUÞIONALE
                             CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                                   DECIZIE
            privind constituþionalitatea art. 7 din Regulamentul ºedinþelor comune
                     ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului

   Cu adresa nr. XI/686 din 13 septembrie 1994, Curtea              În sesizare se solicitã aprecierea constituþionalitãþii art. 7
Constituþionalã a fost sesizatã de preºedintele Camerei             din regulament în raport cu dispoziþiile art. 88 din Constituþie
Deputaþilor ºi de preºedintele Senatului, în temeiul art. 144          conform cãrora ,,Preºedintele României adreseazã
lit. b) din Constituþie ºi al art. 21 din Legea nr. 47/1994,          Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme
pentru verificarea constituþionalitãþii art. 7 din Regulamentul         politice ale naþiuniiÒ.
ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului, în
raport cu prevederile art. 88 din Constituþie.                   Având în vedere dispoziþiile art. 144 lit. b) din Constituþie,
   Sesizarea nu este motivatã, dar din dezbaterile parla-           precum ºi ale art. 2, 3, 12 ºi 21 din Legea nr. 47/1992,
mentare ce au avut loc în ºedinþa Camerelor reunite pen-            Curtea Constituþionalã este competentã sã verifice constitu-
tru primirea mesajului adresat Parlamentului de Preºedintele          þionalitatea art. 7 din Regulamentul ºedinþelor comune
României, la 13 septembrie 1994, rezultã cã problema ce a            ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului, care face obiectul
suscitat controversa legatã de art. 7 din regulament îºi are          sesizãrii.
sorgintea în propunerea ca dupã prezentarea mesajului sã                       CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,
aibã loc, imediat, dezbaterea acestuia. Aceastã propunere
îºi avea temeiul în prevederile art. 7 alin. 1 din regulament,         þinând seama de prevederile Constituþiei, ale Legii
potrivit cãruia ,,prezentarea ºi dezbaterea mesajelor adresate         nr. 47/1992 ºi ale art. 7 din Regulamentul ºedinþelor comune
ParlamentuluiÒ de cãtre Preºedintele României se înscriu, cu          ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului, precum ºi de rapoar-
prioritate, pe ordinea de zi.                          tele judecãtorilor-raportori, constatã urmãtoarele:
  8                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 292

  Din prevederile art. 88 din Constituþie rezultã cã mesajul        teristice activitãþii parlamentare. Obiectul ºi scopul unei ase-
este mijlocul prin care Preºedintele României comunicã            menea dezbateri nu ar putea fi respingerea mesajului, deoa-
Parlamentului opiniile sale cu privire la principalele probleme       rece ,,a primiÒ Ñ aºa cum prevede art. 62 alin. (2) lit. a)
politice ale naþiunii. Dreptului de mesaj al preºedintelui îi        din Constituþie Ñ nu poate fi confundat cu ,,a respingeÒ. De
corespunde, potrivit art. 62 alin. (2) lit. a) din Constituþie, obli-    aceea dezbaterea ar putea urmãri exclusiv exprimarea opi-
gaþia Camerelor, întrunite în ºedinþã comunã, de a primi           niei parlamentarilor în legãturã cu problema aflatã în discu-
mesajul.                                   þie ºi, dupã caz, adoptarea, în mod corespunzãtor, unei sau
  Nici o dispoziþie constituþionalã nu prevede obligaþia supu-       unor mãsuri.
nerii acestui mesaj spre dezbatere Parlamentului.                Faþã de cele arãtate, rezultã cã textul art. 7 alin. 1 din
  De asemenea, întrucât art. 99 din Constituþie prevede cã         regulament, care se referã la ,,prezentarea ºi dezbatereaÒ
numai decretele preºedintelui se contrasemneazã de cãtre           mesajului, întrucât reuneºte douã aspecte ce nu pot fi decât
primul-ministru, rezultã cã mesajul constituie un act politic        distincte, este, în ceea ce priveºte obligaþia dezbaterii,
exclusiv ºi unilateral al Preºedintelui României pe care           neconstituþional. El vine în conflict nu cu dreptul la mesaj,
Camerele, întrunite în ºedinþã comunã, au, potrivit art. 62         consacrat de art. 88 din Constituþie, ci cu prevederile art. 62
alin. (2) lit. a) din Constituþie, numai obligaþia de a-l ,,primiÒ.     alin. (2) lit. a) din Constituþie, care instituie obligaþia Camerelor
De aceea organizarea dezbaterii mesajului cu participarea          de ,,a primiÒ mesajul.
preºedintelui este în contradicþie cu aceste prevederi.             În afarã însã de art. 88, Constituþia se referã expres la
  Prin locul ºi rolul sãu, derivat din alegerea directã de cãtre      mesaj ºi în cuprinsul dispoziþiilor art. 92 alin. (3), referitor la
popor Ñ ceea ce îi conferã un grad echivalent de legitimi-          aducerea la cunoºtinþa Parlamentului a mãsurilor luate pen-
tate cu Parlamentul, de asemenea ales direct Ñ, Preºedintele         tru respingerea unei agresiuni. În aceastã situaþie, þinând
României nu poate fi participant la o dezbatere parlamen-          seama de atribuþiile constituþionale ale Parlamentului prevã-
tarã, deoarece aceasta ar însemna sã-ºi angajeze rãspun-           zute la art. 62 alin. (2) lit. c) ºi d) din Constituþie ºi de fap-
derea politicã, ceea ce este contrar poziþiei sale              tul cã mesajul are ca obiect o decizie adoptatã, prezentarea
constituþionale, situându-l într-o situaþie similarã cu aceea a       ºi dezbaterea acestuia nu pot fi decât concomitente, aºa cum
Guvernului care, potrivit art. 108 alin. (1) din Constituþie, rãs-      se prevede la art. 7 alin. 1 din regulament.
punde politic în faþa Parlamentului.                       În concluzie, având în vedere prevederile art. 144 lit. b)
  Primirea mesajului de cãtre Camerele reunite constituie         din Constituþie, ale Regulamentului ºedinþelor comune ale
o modalitate a colaborãrii celor douã autoritãþi alese prin vot       Camerei Deputaþilor ºi Senatului ºi ale Legii nr. 47/1992, cu
direct Ñ Parlamentul ºi Preºedintele României Ñ constând           majoritate de voturi,
în aducerea la cunoºtinþa parlamentarilor a opiniilor pre-
ºedintelui cu privire la principalele probleme politice ale                   CURTEA CONSTITUÞIONALÃ
naþiunii. De aceea, dupã primirea mesajului de cãtre Camere,
aspecte ce alcãtuiesc conþinutul sãu ar putea face obiectul                       În numele legii
unei dezbateri, dar ca o problemã separatã. Nimic nu poate                          DECIDE:
împiedica Parlamentul, în calitate de organ reprezentativ
suprem al poporului român, potrivit art. 58 alin. (1) din            1. Prevederea de la art. 7 alin. 1 din Regulamentul ºedin-
Constituþie, sã dezbatã o problemã prevãzutã în mesajul pe          þelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului, referitoare
care l-a primit ºi chiar sã adopte o mãsurã pe baza aces-          la obligativitatea dezbaterii mesajelor prezentate de
tei dezbateri. Acesta este însã un alt aspect, ulterior ºi sub-       Preºedintele României, este neconstituþionalã, cu excepþia
secvent primirii mesajului, fãrã participarea preºedintelui,         situaþiilor la care se referã art. 92 alin. (3) din Constituþie.
nemaiconstituind expresia unei obligaþii constituþionale, ca           2. Prezenta decizie se comunicã celor douã Camere ale
aceea a primirii mesajului, prevãzutã de art. 62 alin. (2) lit. a)      Parlamentului ºi se publicã în Monitorul Oficial al României,
din Constituþie, ci exercitarea unei prerogative proprii, carac-       Partea I.

    Dezbaterea a avut loc la data de 30 septembrie 1994 ºi la ea au participat Vasile Gionea, preºedinte, Viorel Mihai
Ciobanu, Mihai Constantinescu, Ion Filipescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Bucur Vasilescu ºi Victor Dan Zlãtescu,
judecãtori.
     p. PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
            Florin Bucur Vasilescu
                                                        Magistrat-asistent,
                                                       Florentina Geangu
     Bucureºti, 30 septembrie 1994.
     Nr. 87.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
                    cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                    Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 611.77.02.
              Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292/1994, conþine 8 pagini.                     Preþul  80 lei   40.816

								
To top