kilkanascie kotlowni lokalnych wegiel

Document Sample
kilkanascie kotlowni lokalnych wegiel Powered By Docstoc
					BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA JAKO
 OBSZAR FINANSOWANIA BANKOWEGO
     W PARTNERSTWIE
    PUBLICZNO-PRYWATNYMII Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów
           do spraw Energii
      Warszawa, 5-6 października 2006
     PLAN PREZENTACJI
Potrzeby inwestycyjne ochrony środowiska
Doświadczenia BOŚ S.A. w finansowaniu projektu przed
ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym
Zamierzenia BOŚ S.A. w zakresie finansowania projektów
PPP w obszarze ochrony środowiska
        POTRZEBY INWESTYCYJNE
        W OCHRONIE ŚRODOWISKA


                                      Przedsięwzięcia
            Kierunki inwestowania
                                     inwestycyjne [mln zł]
                                   2007-2010     2011-2014
   ochrona powietrza atmosferycznego                   18 600      20 600
   gospodarka ściekowa i ochrona wód                   28 500      27 900
   gospodarka wodna                            6 400      5 300
   gospodarka odpadami                           6 500      4 500
   ochrona przed hałasem                          2 500      1 750
   pozostała działalność w zakresie ochrony środ.             1 352      1 272
   monitoring środowiska                            80        80
   razem                                 63 932      61 402


wg projektu Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014
     DLACZEGO PPP
W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA?
Duże potrzeby inwestycyjne: 15,9 – 15,4 mld zł średniorocznie
Konieczność wzrostu aktywności inwestycyjnej samorządów
lokalnych
Ograniczona wielkość wsparcia ze źródeł funduszy UE
i krajowych środków publicznych
 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA –
   KIERUNKI INWESTOWANIA


Modernizacja systemów ciepłowniczych i sieci c.o.

Energooszczędna modernizacja oświetlenia

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Zakup i montaż energooszczędnego wyposażenia

Termomodernizacja budynków
    DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A.
    PRZED USTAWĄ O PPP


       Formuła „trzeciej strony” (TPF)
  – prekursorstwo partnerstwa publiczno-prywatnego (1)

Oferta BOŚ S.A. kredytowania inwestycji w formule trzeciej strony
powstała w 2002 roku
Formuła „trzeciej strony” – rozwiązanie polegające na realizacji,
sfinansowaniu i eksploatacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
na rzecz Zamawiającego przez Realizatora ze środków będących
w jego dyspozycji (środków własnych, pochodzących z kredytów,
pożyczek i innych źródeł). Realizator na swój koszt wprowadza
odpowiednią technologię w obiektach Zamawiającego w celu
uzyskania oszczędności lub osiągnięcia wpływów z eksploatacji
zrealizowanych przedsięwzięć.
     DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A.
      PRZED USTAWĄ O PPP


        Formuła „trzeciej strony” (TPF)
   – prekursorstwo partnerstwa publiczno-prywatnego (2)

Przedmiotem kredytowania mogły być przedsięwzięcia, które służą:
 uzyskaniu oszczędności ciepła, energii elektrycznej, zużycia wody
 usprawnieniu i racjonalizacji procesów: składowania i
 zagospodarowania odpadów, oczyszczania ścieków, uzdatniania
 wody
 uzyskaniu innych oszczędności,

 których efekty ekologiczne w wyrazie finansowym zapewniają zwrot
     udzielonego kredytu w okresie nie dłuższym niż 10 lat
    DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A.
    PRZED USTAWĄ O PPP


     Formuła „trzeciej strony” (TPF)
 – odmienność od innych kredytów inwestycyjnych (1)

kredyt udzielany jest wykonawcy zadania, a nie podmiotowi
mającemu prawo do dysponowania nieruchomością,
na której realizowana jest inwestycja
przedmiotem oceny zdolności kredytowej jest wyłącznie
ocena realizowanego projektu (a nie historyczna ocena firmy)
ocena ryzyka projektu dokonywana jest na podstawie
kontraktu, jaki zawierają strony w ramach TPF
   DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A.
    PRZED USTAWĄ O PPP


     Formuła „trzeciej strony” (TPF)
 – odmienność od innych kredytów inwestycyjnych (2)

dostosowanie obsługi zadłużenia do możliwości
wynikających z uzyskiwanych wpływów z eksploatacji
obiektu
zabezpieczenie spłaty kredytu wyłącznie na realizowanym
obiekcie (cesja wpływów z umów ubezpieczenia, cesja
z umów sprzedaży usług, zastaw na działach w spółce
stworzonej do realizacji projektu, zabezpieczenia na
powstającym majątku)
          PRZYKŁADY RELIZACJI


   LĘBORK
     Modernizacja źródła ciepła (węgiel / biomasa - słoma) i instalacji
     centralnego ogrzewania Zespołu Szkół Budowlanych
     Tryb finansowania przez „trzecią stronę” (na podstawie umowy zawartej
     przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i BIO-ENERGIA ESP Sp. z o.o. –
     przygotowanie dokumentacji, realizacja, eksploatacja)
   TRZCIANKA
     Modernizacja systemu ciepłowniczego, w skład którego wchodzą:
     ciepłownia miejska (węgiel / biomasa - wierzba), sieć ciepłownicza (rury
     preizolowane) i kilkanaście kotłowni lokalnych (węgiel / gaz)
     Finansowanie m.in. przez Dalkia Poznań, dzierżawiącą system
     ciepłowniczy miasta Trzcianka i zarządzającą nim.
    W obu przypadkach korzystano z dodatkowego dofinansowania
     (kredyt i dotacja WFOŚiGW; kredyt WFOŚiGW oraz dotacja
                EkoFunduszu)

Przykłady zaczerpnięte ze stron internetowych Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
  BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP –
    MOŻLIWE SCENARIUSZE

 Partnerstwo publiczno-prywatne – rodzaje kontraktów
          i oferta bankowa (1)

Umowy o wykonawstwo – obiekt jest finansowany i stanowi
własność sektora publicznego, partner prywatny odpowiada jedynie
za projekt i budowę (przejmując te ryzyka)
  finansowanie: wszelkie kredyty inwestycyjne,
  źródło spłaty: dochody sektora publicznego

BOT – obiekt jest finansowany i stanowi własność sektora
publicznego, partner prywatny odpowiada za projekt, budowę
i eksploatację inwestycji (przejmując te ryzyka)
  finansowanie: wszelkie kredyty inwestycyjne,
  źródło spłaty: dochody sektora publicznego
  BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP –
    MOŻLIWE SCENARIUSZE

Partnerstwo publiczno-prywatne – rodzaje kontraktów
         i oferta bankowa (2)

DBFO – obiekt jest projektowany, wykonywany, finansowany
i eksploatowany przez podmiot prywatny, który tym samym
przejmuje ryzyka związane z projektem, po określonym czasie
obiekt wraca do sektora publicznego
 finansowanie: zmodyfikowane kredyty w formule „trzeciej strony”
 źródło spłaty: zapisy kontraktu, zapewniające zwrot poniesionych
 nakładów, w tym kosztów kredytu; koszty partnera prywatnego
 odzyskiwane są m.in. w formie subwencji publicznych
  BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP –
    MOŻLIWE SCENARIUSZE

Partnerstwo publiczno-prywatne – rodzaje kontraktów
         i oferta bankowa (3)

Koncesja – obiekt jest projektowany, wykonywany,
finansowany i eksploatowany przez podmiot prywatny, który
tym samym przejmuje ryzyka związane z projektem, po
określonym czasie obiekt wraca do sektora publicznego
 finansowanie: zmodyfikowane kredyty w formule „trzeciej strony”
 źródło spłaty: zapisy kontraktu, zapewniające zwrot poniesionych
 nakładów, w tym kosztów kredytu; koszty partnera prywatnego
 odzyskiwane są z opłat wnoszonych bezpośrednio przez użytkowników
 systemu, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”
  BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP –
    MOŻLIWE SCENARIUSZE

Partnerstwo publiczno-prywatne – rola partnerów i banku

 Umowy o wykonawstwo / BOT
  partner publiczny partnerem banku
  obciążenie długu publicznego


 DBFO / Koncesja
  partner prywatny partnerem banku
  brak obciążenia długu publicznego (partner publiczny nie przejmuje
  na siebie ryzyk projektu)
  partner prywatny, przejmujący na siebie znaczną część ryzyk
  i odpowiedzialności za prowadzenie projektu, wykorzystuje posiadane
  doświadczenie z realizacji i eksploatacji podobnych obiektów
  BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP –
    MOŻLIWE SCENARIUSZE

  Partnerstwo publiczno-prywatne – proponowane
           rozwiązania

Stosowane w Banku procedury oceny ryzyka transakcji
dotyczących finansowania projektów inwestycyjnych
uwzględniają ryzyka określone w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 30.06.2006r. w sprawie niezbędnych
elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego

Dla finansowania projektów PPP niezbędna jest duża
elastyczność procedur z uwagi na indywidualny charakter
przedsięwzięć i kontraktów
  BOŚ S.A. W FINANSOWANIU PPP –
   SZCZEGÓLNE MOŻLIWOŚCI


Organizowanie montażu finansowego zadania i doradztwo
ekologiczne świadczone przez zatrudnionych w Banku
inżynierów inżynierii środowiska

Możliwość zaangażowania w finansowanie zadania środków
NFOŚiGW i WFOŚiGW a także EFRWP z którymi Bank
współpracuje w zakresie „miękkiego” finansowania projektów
infrastrukturalnych,

Finansowanie zadań ze środków zagranicznych linii
kredytowych na warunkach korzystniejszych od rynkowych
(dopuszczony wybór BOŚ S.A. z wolnej ręki, połączone linie
EIB oraz CEB).
       ZAPRASZAMYhttp:/www.bosbank.pl

Grażyna Kasprzak
Ekspert ds. Inżynierii Środowiska
Departament Projektów Ekologicznych
i Obsługi Samorządów
tel. 0/22-850-88-59, kom. 0515-111-141
grazyna.kasprzak@bosbank.pl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:6/20/2012
language:
pages:18