DALE KAPITEL 3 - DOC

Document Sample
DALE KAPITEL 3 - DOC Powered By Docstoc
					Erling Lars Dales 3 kompetenceniveauer

Følgende er noter fra kapitel 3 i Pædagogik og professionalitet af Erling Lars Dale, Klim 1998

Didaktisk rationalitet - tre kompetenceniveauer i en moderne skole.
s.65: Lærerens tid bør fordeles med en trejdedel på hver af de tre niveauer.
s.71: Mange steder i skolen er der kompetencer, som ikke er i funktion.
s.76: Dales menneskesyn kommer implicit til syne gennem ordene: intersubjektivitet, målrettet
handling/intentionalitet og refleksion.K1 (side 50-56). Kendetegnet ved assymetrisk kompetence (mellem lærer og elev)
At gennemføre undervisning - med didaktisk rationalitet - indebærer, at man arbejder med målrettet
læring.
Undervisningen skal give mening for eleverne, hvilket er modsætningen til patologisk undervisning.
Kompetence til at have øje for sammenhængen mellem aktiviteter og hensigt indebærer refleksiv
intelligens, en evne til at analysere funktioner og reflektere over dem.
Bemærk, at Dale ikke siger, der altid kan være overensstemmelse mellem hensigt og aktivitet - men at man
må stræbe derefter . Hvorfor er denne skelnen vigtig?K2 (side 56-66). Kendetegnet ved symmetrisk kompetence (mellem kolleger)
Læreren optræder på K2 og K3 som didaktiker - ikke som lærer .
Det er vigtigt at lærerne kan læse, fortolke og analysere forskrifterne ( formål, læseplaner, m.m. )
Lærerne skal kunne formulere målene (se s. 60).
Lærerne skal kunne forhåndsbestemme - hvad der skal gøres, hvornår, hvordan og i hvilken social
sammenhæng.
Lærerne skal træffe strategiske valg (vertikal og horisontal dimension).
Lærerne skal kunne evaluere i forhold til intention og realitet (s. 63)
Nøglebegreber: Kontinuitet, sekvens og integration (s. 61).K3 (side 66-77)
Teori som tomme ordkæder er der for meget af.
Teori som sammenhængende/systematiseret virkelighedsforståelse er der for lidt af.
Hvis lærerne i den moderne skole skal fungere som didaktikere er det vigtigt med en forskningstilknytning.
Derfor må der udvikles kyndighed i at stille systematiske spørgsmål til professionen.
Og der må udvikles kyndighed i at komme med svar - og i at kommunikere svarene.
Der må være evne, vilje og materielle ressourcer til langvarige refleksioner i koncentreret form

Sammenfattende kan man knytte følgende stikord til de tre niveauer:

K1 – at gennemføre
K2 – at planlægge
K3 – at forholde sig kritisk analyserende
Til diskussion:
Noter udarbejdet af Anna-Marie Hansen (UCL)                              Side 1
Erling Lars Dales 3 kompetenceniveauer
Er Dale konstruktivist?

Tag udgangspunkt i teksten side 73, hvor der tales om, at
moderniteten kræver første personskompetence (hvad vil det i øvrigt sige?) fordi moderniteten er
karakteriseret ved kontingens og kompleksitet.
Kontingens forklares i psyk.pæd.ordbog som "tilfældig, vilkårlig, uforudselig, tilstødende
omstændighed".
Hænger på mange måder sammen med Jens Rasmussens begreb emergens, der i fremmedordbogen
forklares som "opdukken, stigning, det skabende udviklingsprincip ".

Hvordan hænger kontingensen sammen med Dales tale om konsistens i pædagogikken (s.22)???
Noter udarbejdet af Anna-Marie Hansen (UCL)                          Side 2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:112
posted:6/20/2012
language:Danish
pages:2