205

Document Sample
205 Powered By Docstoc
					                                PARTEA       I
Anul VIII Ñ Nr. 205                                                   Vineri, 30 august 1996
                    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

                                 SUMAR
                 Nr.                                     Pagina
                      ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

                 43.  Ñ Ordonanþã cu privire la rectificarea bugetului de
                    stat pe anul 1996..................................................  1Ð48
  ORDONANÞE               ALE         GUVERNULUI                       ROMÂNIEI

                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                         ORDONANÞÃ
               cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României, al art. 1 lit. f) din Legea nr. 65/1996 pentru
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi al art. 47 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996,
    Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:

  Art. 1. Ñ (1) Bugetul de stat pe anul 1996, aprobat prin                                   Ñ miliarde lei Ñ
Legea nr. 29/1996, se rectificã potrivit prevederilor prezentei         CHELTUIELI Ñ TOTAL,              3.894,8
ordonanþe.                                   din care:
  (2) La venituri, comparativ cu prevederile bugetului de stat         1. Cheltuieli curente             3.120,9
pe anul 1996, se aprobã urmãtoarele influenþe:                   1.1. Cheltuieli de personal         401,5
                                          1.2. Cheltuieli materiale ºi servicii    413,2
                          Ñ miliarde lei Ñ
                                          1.3. Subvenþii                712,7
                                            1.3.1. Alocaþii de la buget pentru
  VENITURI Ð TOTAL               2.815,0
                                                instituþii publice        32,6
  1. Venituri curente              2.716,6
                                            1.3.2. Subvenþii pe produse ºi
  a) venituri fiscale,             2.481,5                    activitãþi            240,1
      din care:                                  1.3.3. Subvenþii pentru acoperirea
    Ñ impozite directe             829,8                    diferenþelor de preþ ºi tarif  440,0
    Ñ impozite indirecte           1.651,7              1.4. Prime acordate producãtorilor agricoli 322,7
  b) venituri nefiscale              235,1              1.5. Transferuri               777,2
  2. Venituri din capital             98,4              1.6. Dobânzi aferente datoriei publice ºi
  Art. 2. Ñ (1) La cheltuieli, comparativ cu nivelurile pre-              alte cheltuieli             428,3
vãzute în bugetul de stat pe anul 1996, se aprobã urmã-              1.7. Rezerve                 65,3
toarele influenþe:                               2. Cheltuieli de capital            721,9
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
                          Ñ miliarde lei Ñ  suma de 896,8 miliarde lei, din care 269,7 miliarde lei chel-
  3. Împrumuturi                    26,9     tuieli de personal, 127,5 miliarde lei cheltuieli materiale ºi
    3.1. Împrumuturi acordate pentru finalizarea          servicii, 11,4 miliarde lei alocaþii pentru instituþii publice, 91,7
       unor obiective aprobate prin               miliarde lei transferuri, 390,7 miliarde lei cheltuieli de capi-
       convenþii bilaterale ºi acorduri inter-         tal ºi 5,8 miliarde lei rambursãri de credite externe, plãþi de
       guvernamentale               26,9     dobânzi ºi comisioane aferente.
  4. Rambursãri de credite externe ºi plãþi               (2) Pe acþiuni, aceste influenþe se repartizeazã astfel:
    de dobânzi ºi comisioane aferente                                         Ñ miliarde lei Ñ
    acestora                     25,1      Ñ învãþãmânt                     502,2
    4.1. Rambursãri de credite externe        15,7      Ñ sãnãtate                      265,9
    4.2. Plãþi de dobânzi ºi comisioane         9,4      Ñ culturã, religie ºi acþiuni privind
  (2) Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate      activitatea sportivã ºi de tineret          33,9
prin prezenta ordonanþã, includ ºi influenþele din indexarea       Ñ asistenþã socialã, alocaþii, pensii,
ºi compensare a salariilor personalului din sectorul bugetar,       ajutoare ºi indemnizaþii               94,8
din majorarea salariilor potrivit Legii nr. 85/1996 pentru
completarea ºi modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 39/1994       (3) Instituþiile de culturã ºi artã care vor fi finanþate inte-
privind stabilirea unor coeficienþi de ierarhizare a salariilor de  gral sau parþial de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii
bazã pentru personalul din sectorul bugetar, aprobatã prin      ºi care, în continuare, vor funcþiona în subordinea acestui
Legea nr. 134/1994 ºi republicatã, precum ºi influenþele ce      minister sunt cele prevãzute în anexa la bugetul Ministerului
decurg din alte acte normative.                    Culturii.
  (3) Influenþele privind cheltuielile de capital se vor repar-     (4) În anul 1996, de la data intrãrii în vigoare a prezen-
tiza pe obiectivele ºi lucrãrile cuprinse în listele-anexe la     tei ordonanþe, numãrul de posturi din unitãþile de cult cu veni-
Legea nr. 29/1996 de cãtre ordonatorii principali de credite,     turi mici sau fãrã venituri, care beneficiazã de o contribuþie
corespunzãtor cu derularea procesului investiþional. Listele de    la nivelul a douã salarii de bazã minime brute pe þarã, pre-
investiþii se vor modifica de cãtre ordonatorii principali de cre-  vãzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 38/1994
dite, cu avizul Ministerului Finanþelor.               privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru uni-
  (4) Listele de investiþii modificate, anexe la bugetele      tãþile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri ºi acordarea
locale, se aprobã de fiecare autoritate publicã localã sau jude-   de indemnizaþii unor ierarhi ºi cadre din conducerea culte-
þeanã, dupã caz, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului   lor, aprobatã prin Legea nr. 130/1994, se poate majora cu
Finanþelor.                              acordul Secretariatului de Stat pentru Culte, la maximum
  (5) Prevederile referitoare la numãrul mediu anual de per-    3.000 de posturi, cu încadrarea în creditele bugetare apro-
sonal cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 29/1996 se men-      bate pe anul 1996 în bugetul Secretariatului de Stat pentru
þin, cu excepþia modificãrilor prevãzute în anexa nr. 3 la      Culte.
prezenta ordonanþã.                            Art. 7. Ñ (1) Cheltuielile pentru servicii ºi dezvoltare
  Art. 3. Ñ Prevederile articolului 5 alineatul (3) ºi (4) din   publicã ºi locuinþe se majoreazã cu 15,1 miliarde lei, în care
Legea nr. 29/1996 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:      se cuprind ºi transferurile pentru subvenþionarea dobânzilor
  ”(3) În vederea încadrãrii în cheltuielile de personal apro-   aferente creditelor acordate în anul 1996 de Casa de
bate pentru anul 1996, ordonatorii principali de credite au      Economii ºi Consemnaþiuni pentru locuinþe.
obligaþia de a urmãri evoluþia ºi încadrarea în numãrul          (2) Casa de Economii ºi Consemnaþiuni poate acorda cre-
mediu anual de personal prevãzut în anexa nr. 3.           dite populaþiei pentru cumpãrarea ºi construirea de locuinþe
  (4) Cheltuielile pentru deplasãri, detaºãri, transferãri, chel-  proprietate personalã cu termen de rambursare de maximum
tuielile de protocol, pentru organizarea de simpozioane, con-     15 ani, în condiþii convenite prin contract, cu dobândã sub-
ferinþe, schimburi de experienþã, seminarii ºi altele         venþionatã.
asemãnãtoare în anul 1996 reprezintã limite maxime care          (3) Dobânda convenitã prin contract nu poate fi mai mare
nu pot fi majorate prin virãri de credite bugetare de la alte     decât cea practicatã pe piaþa interbancarã pentru depozite
capitole, articole ºi alineate din cadrul cheltuielilor de per-    plasate de bãnci (BUBOR) ºi se va suporta:
sonal ºi cheltuielilor materiale ºi servicii.Ò              a) 15% de solicitatorul creditului;
  Art. 4. Ñ (1) Cheltuielile pentru autoritãþile publice se       b) diferenþa, pânã la nivelul convenit prin contract, prin
majoreazã cu 201,6 miliarde lei, din care pentru:           subvenþii de la bugetul de stat.
                          Ñ miliarde lei Ñ    (4) Pot beneficia de credite, în condiþiile prezentului articol,
  Ñ  Preºedinþia României                1,4     persoanele care nu au deþinut ºi nu deþin, împreunã cu fami-
  Ñ  Senat                       1,0     lia, în proprietate o locuinþã, prin familie înþelegându-se soþul
  Ñ  Camera Deputaþilor                 6,0     ºi soþia, cu sau fãrã copii în întreþinere.
  Ñ  autoritatea judecãtoreascã            32,9       (5) La primirea creditului, beneficiarul trebuie sã aibã con-
  Ñ  autoritatea executivã              156,6     stituit la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni un depozit
  Ñ  alte autoritãþi publice              3,7     reprezentând pânã la 30% din valoarea creditului solicitat.
                                   La depozitul constituit, Casa de Economii ºi Consemnaþiuni
  (2) Pentru sprijinirea activitãþii partidelor politice în con-   va bonifica o dobândã egalã cu cea suportatã de beneficiar
formitate cu prevederile Legii partidelor politice nr. 27/1996,    la creditul acordat. Depozitul nu poate fi restituit înainte de
se alocã în anul 1996 transferuri de la bugetul de stat prin     rambursarea integralã a creditului.
bugetul Secretariatului General al Guvernului, în sumã de         (6) Creditele vor fi garantate prin avansul de pânã la 30%
4.500,0 milioane lei.                         constituit, precum ºi printr-o altã formã de garantare agreatã
  Art. 5. Ñ Cheltuielile pentru apãrarea þãrii se majoreazã     de Casa de Economii ºi Consemnaþiuni.
cu 218,3 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publicã      (7) Modul de platã ºi cuantumul subvenþiilor prevãzute la
ºi siguranþa naþionalã, cu 148,9 miliarde lei.            alin. (3) se stabilesc prin convenþie între Casa de Economii
  Art. 6. Ñ (1) Cheltuielile pentru acþiunile social-culturale    ºi Consemnaþiuni ºi Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
prevãzute în bugetul de stat pe anul 1996 se majoreazã cu       Teritoriului.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205                          3

  (8) În termen de 30 de zile, Ministerul Lucrãrilor Publice          Art. 11. Ñ (1) În vederea încadrãrii deficitului bugetului
ºi Amenajãrii Teritoriului, împreunã cu Casa de Economii ºi         de stat în limita aprobatã, diferenþa dintre creditele bugetare
Consemnaþiuni, cu avizul Ministerului Finanþelor, vor prezenta       anuale, astfel cum sunt modificate prin prezenta ordonanþã,
Guvernului Normele metodologice pentru acordarea, utiliza-         ºi creditele bugetare deschise pe primele 8 luni din acest
rea ºi controlul utilizãrii subvenþiilor aferente acoperirii dife-     an se blocheazã în proporþie de 30%.
renþelor de dobândã la creditele acordate, pentru punerea            (2) Sumelor blocate potrivit prezentei ordonanþe li se aplicã
în aplicare a acestor prevederi.                      prevederile art. 24 din Legea nr. 29/1996, cu excepþia celei
  Art. 8. Ñ (1) Cheltuielile bugetului de stat pentru dome-        prevãzute în prima frazã a alin. (1) din articolul sus-menþionat.
niul economic se majoreazã cu 1.413,9 miliarde lei, din care           Art. 12. Ñ (1) Ordonatorii principali de credite au obli-
22,2 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 26,9 miliarde       gaþia de a analiza lunar situaþia creditelor aprobate prin buge-
lei pentru cheltuieli materiale ºi servicii, 440,0 miliarde lei sub-    tul de stat pe anul 1996 pentru care, în baza unor dispoziþii
venþii pentru acoperirea diferenþelor de preþ ºi tarif, 240,1        legale sau a altor cauze, acþiunile ºi sarcinile au fost ori pot
miliarde lei pentru subvenþii pe produse ºi activitãþi, 102,7        fi anulate sau amânate, ºi de a propune anularea prevede-
miliarde lei la transferuri, 322,7 miliarde lei pentru prime acor-     rilor bugetare corespunzãtoare.
date producãtorilor agricoli, 224,7 miliarde lei pentru cheltuieli        (2) Ministerul Finanþelor poate reduce utilizarea unor cre-
de capital, precum ºi 4,3 miliarde lei pentru rambursãri de         dite constatate ca fãrã temei legal sau fãrã justificare în buge-
credite externe, plãþi de dobânzi ºi comisioane aferente.          tele ordonatorilor principali.
  (2) Pe principalele acþiuni economice, aceste influenþe se          (3) Cu creditele bugetare anulate sau reduse la ordona-
repartizeazã astfel:                            torii principali de credite, finanþaþi din bugetul de stat, în con-
                             Ñ miliarde lei Ñ  diþiile alineatelor precedente, se majoreazã Fondul de rezervã
  Ñ industrie,                    489,7        bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat.
  din care, pentru:                              Art. 13. Ñ (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii,
    Ñ asigurarea surselor de finanþare a                repartizate pe judeþe ºi pe municipiul Bucureºti, sunt pre-
       stocurilor de apã grea necesare                zentate în anexa nr. 4.
       Centralei Nuclearo-Electrice Cernavodã   148,4          (2) Limitele minime de cheltuieli pe acþiuni pentru asigu-
    Ñ asigurarea surselor de finanþare a                rarea finanþãrii cheltuielilor pentru întreþinere ºi gospodãrire,
       stocurilor de siguranþã la uraniu în              reparaþii curente ºi reparaþii capitale aferente unitãþilor de
       concentrat                 10,0        învãþãmânt preuniversitar, a cheltuielilor materiale ºi a celor
  Ñ agriculturã ºi silviculturã            797,5        privind prestãrile de servicii, cu excepþia medicamentelor ºi
  Ñ transporturi ºi comunicaþii            91,0        materialelor sanitare aferente unitãþilor sanitare, pe judeþe ºi
  Ñ alte acþiuni economice               35,7
                                      municipiul Bucureºti, sunt prevãzute în anexa nr. 5.
  (3) Se autorizeazã Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei sã
                                         (3) Diferenþa de dobândã la creditele acordate de bãn-
achite agenþilor economici, din bugetul pe anul 1996, sumele
                                      cile comerciale furnizorilor de energie termicã cãtre popula-
reprezentând subvenþionarea dobânzii la creditele acordate
                                      þie, alþii decât Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ, în
pentru preluarea la fondul de consum, seminþe ºi furaje, a
                                      scopul constituirii stocurilor de pãcurã ºi combustibil lichid
cantitãþilor de grâu ºi orz contractate, din producþia anului
                                      uºor pentru perioada de iarnã, potrivit dispoziþiilor legale, se
1995, în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 426/1995.
  (4) Contravaloarea stocului de apã grea valorificat de cãtre      suportã din bugetele locale ale unitãþilor administrativ-terito-
Administraþia Naþionalã a Rezervelor Materiale prin Regia          riale pe raza cãrora funcþioneazã sau în raport de subor-
Autonomã de Electricitate ”RenelÒ Ñ Centrala Nuclearo-           donarea acestora, inclusiv pe seama sumelor defalcate din
Electricã Cernavodã, ca urmare a scoaterii acestui produs          impozitul pe salarii.
din Nomenclatorul produselor care se pãstreazã timp înde-            Art. 14. Ñ Transferurile din bugetul de stat cãtre buge-
lungat în rezervele naþionale, se vireazã la bugetul de stat.        tele locale, repartizate pe judeþe ºi municipiul Bucureºti, sunt
  (5) Cheltuielile destinate stimulãrii producþiei de export ºi      prezentate în anexa nr. 6, fiind prevãzute cu afectaþie spe-
a exportului se majoreazã cu 20,0 miliarde lei pentru stabi-        cialã, astfel:
lizarea ratei dobânzii la creditele pe termen scurt acordate           Ñ pentru asigurarea protecþiei sociale vizând energia ter-
de bãncile comerciale pentru producþia de import ºi export,         micã livratã populaþiei la care, prin cumularea preþului cu ridi-
precum ºi pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe        cata al producãtorilor cu tariful de distribuþie, se depãºeºte
termen scurt, mediu ºi lung, acordate de bãncile comerciale         nivelul maxim al preþului de livrare stabilit pentru populaþie,
pentru producþia destinatã exporturilor complexe, potrivit pre-       cu excepþia preþului cu ridicata al energiei termice livrate de
vederilor legale.                              Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ în calitate de pro-
  Art. 9. Ñ (1) Deficitul bugetului de stat pe anul 1996 se        ducãtor, precum ºi pentru asigurarea funcþionalitãþii servici-
stabileºte în sumã de 4.272,8 miliarde lei.                 ilor de transport urban în comun, de cãlãtori, potrivit
  (2) Sinteza modificãrilor bugetului de stat, la venituri, pe      dispoziþiilor legale ºi care pot fi acoperite în completare ºi
capitole ºi subcapitole, iar la cheltuieli, pe acþiuni, pe anul       din venituri proprii ºi din sume defalcate din impozitul pe sala-
1996, se prezintã în anexa nr. 1.                      rii;
  (3) Sinteza modificãrilor cheltuielilor bugetului de stat pe         Ñ pentru cheltuielile de capital la obiectivele ºi lucrãrile
anul 1996, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezintã       de investiþii în continuare sau noi, de natura celor prevãzute
în anexa nr. 2.                               în anexa nr. 7 la Legea nr. 29/1996, integral sau în com-
  Art. 10. Ñ Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe       pletarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pen-
anul 1996, pe ministere ºi celelalte organe de specialitate         tru finanþarea unor astfel de investiþii ºi a alocaþiilor aprobate
ale administraþiei publice centrale, precum ºi alocaþiile din        cu aceastã destinaþie prin bugetele locale.
bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale           Art. 15. Ñ (1) Veniturile ºi cheltuielile bugetelor fonduri-
instituþiilor publice la care finanþarea cheltuielilor de funcþio-     lor speciale, cu modificãrile corespunzãtoare, sunt redate în
nare ºi investiþii se asigurã din venituri extrabugetare ºi din       anexele nr. 7Ñ13.
alocaþii de la buget, potrivit legii, sunt prezentate în anexa          (2) Din influenþele de 199,2 miliarde lei la cheltuielile buge-
nr. 3.*)                                  tului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic,
     *) Anexa se publicã ulterior ºi se difuzeazã celor interesaþi.
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205

40,0 miliarde lei au ca destinaþie investiþiile pentru Centrala    finanþate integral de la bugetul de stat se încaseazã, se admi-
Nuclearo-Electricã Cernavodã, Unitatea nr. 2.             nistreazã ºi se utilizeazã de cãtre acestea, potrivit normelor
   (3) Veniturile realizate în condiþiile prevederilor Ordonanþei  privind finanþele publice.
Guvernului nr. 22/1992 privind finanþarea ocrotirii sãnãtãþii,      Art. 19. Ñ (1) Banca Naþionalã a României poate acorda
aprobatã prin Legea nr. 114/1992, de cãtre instituþiile de      avansuri în limita de pânã la 50% din valoarea aurului ºi
sãnãtate prevãzute în anexa nr. 10 la Legea nr. 29/1996        argintului care se livreazã, pentru achiziþii de metale preþioase
rãmân la dispoziþia acestora ºi vor fi utilizate pentru finan-    din producþia internã de aur ºi argint, având ca bazã nive-
þarea unor cheltuieli de personal, materiale, prestãri de ser-    lul achiziþiilor din anul precedent, în condiþiile contractului din-
vicii ºi dotãri ale acestora potrivit bugetului fondului special   tre pãrþi.
de venituri ºi cheltuieli aprobat fiecãrei instituþii publice de     (2) Pentru manualele ºcolare, medicamentele din producþia
cãtre Ministerul Sãnãtãþii, prin direcþiile sanitare teritoriale.   internã, precum ºi pentru lucrãri fundamentale urgente pro-
   Art. 16. Ñ (1) Ordonatorii principali ºi secundari de cre-    puse de secþiile de profil ale Academiei Române se pot efec-
dite, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a      tua plãþi în avans, din fondurile publice, de pânã la 70%.
prezentei ordonanþe, vor aproba ºi vor transmite instituþiilor      Art. 20. Ñ Dobânzile aferente creditelor bancare reeºa-
publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli pre-    lonate la platã conform unor acte normative se înregistreazã
vãzutã în anexa nr. 3, cu evidenþierea distinctã a sumelor      la venituri, respectiv la cheltuieli, conform termenelor de
blocate, care se supun regimului prevãzut la art. 11 din pre-
                                   încasare, respectiv de platã, prevãzute în contractele de re-
zenta ordonanþã.
                                   eºalonare încheiate între pãrþi.
   (2) În cadrul aceluiaºi termen se vor aproba de cãtre
                                     Art. 21. Ñ Pentru încasarea unor creanþe bugetare, uni-
Guvern bugetele de venituri ºi cheltuieli pe anul 1996, ale
regiilor autonome din subordinea ministerelor ºi a celorlalte     tãþile teritoriale ale Ministerului Finanþelor pot utiliza perso-
organe de specialitate ale administraþiei publice centrale, care   nal angajat prin convenþii civile plãtit direct din încasãri, pe
au influenþe din aplicarea prevederilor prezentei ordonanþe.     bazã de tarife stabilite de Ministerul Finanþelor. Suma maximã
   (3) Consiliile locale ºi consiliile judeþene vor aproba rec-   lunarã ce poate fi plãtitã unei persoane pe baza tarifelor apli-
tificarea bugetelor locale ºi a bugetelor regiilor autonome din    cate la volumul încasãrilor realizate va fi de maximum un
subordine în termen de cel mult 30 de zile de la data intrã-     salariu mediu brut pe economie, realizat în luna anterioarã
rii în vigoare a prezentei ordonanþe.                 celei în care se face plata.
   Art. 17. Ñ Prevederile articolului 39 alineatul (1) din Legea    Art. 22. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor pentru a
nr. 29/1996 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:         introduce modificãrile aprobate prin prezenta ordonanþã în
   ”Art. 39. Ñ (1) Agenþii economici plãtitori de impozit pe    bugetul de stat ºi bugetele fondurilor speciale pe anul 1996,
profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclamã ºi publici-    precum ºi modificãrile aprobate potrivit dispoziþiilor legale.
tate, deductibile din profitul impozabil, în limita unei cote de     Art. 23. Ñ Guvernul va supune Parlamentului spre adop-
3% aplicatã asupra diferenþei rezultate dintre totalul venitu-    tare proiectul legii bugetului de stat pe anul 1997 pânã cel
rilor ºi al cheltuielilor aferente, inclusiv accizele.Ò        mai târziu la 1 noiembrie 1996.
   Art. 18. Ñ Veniturile extrabugetare, realizate ºi reþinute      Art. 24. Ñ Anexele nr. 1 Ñ 13 fac parte integrantã din
potrivit unor dispoziþii legale, de cãtre instituþiile publice    prezenta ordonanþã.

                              PRIM-MINISTRU
                            NICOLAE VÃCÃROIU
                                               Contrasemneazã:
                                          Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                              Florin Georgescu
     Bucureºti, 29 august 1996.
     Nr. 43.
                                                                             ANEXA Nr. 1

                                  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1996
                                      Ñ Sintezã Ñ
                                                                              Ñ mii lei Ñ

                        Program    Intrãri de                          Program    Intrãri de
                                              Influenþe
                        actualizat    credite                          rectificat    credite
                                         Buget          Intrãri de                    Total
                       buget de stat   externe                         buget de stat   externe
                                         de stat        credite externe

           0               1        2        3             4       5=1+3     6=2+4     7=5+6


  VENITURI                  17.052.391.726         2.814.974.800               19.867.366.526        19.867.366.526
                                                                                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
I. VENITURI CURENTE              17.043.891.726         2.716.570.000               19.760.461.726        19.760.461.726
  A. VENITURI FISCALE            16.567.755.000         2.481.460.000               19.049.215.000        19.049.215.000
   A1. IMPOZITE DIRECTE           8.405.055.000          829.800.000                9.234.855.000         9.234.855.000
   IMPOZITUL PE PROFIT           4.100.000.000          Ð243.000.000                3.857.000.000         3.857.000.000
   IMPOZITUL PE SALARII           4.152.255.000         1.017.800.000                5.170.055.000         5.170.055.000
Impozitul pe salarii Ñ total Ñ         5.753.200.000         1.357.800.000                7.111.000.000         7.111.000.000
Sume defalcate din impozitul pe salarii
pentru bugetele locale (se scad)       Ð1.600.945.000          Ð340.000.000               Ð1.940.945.000        Ð1.940.945.000
    ALTE IMPOZITE DIRECTE          152.800.000           55.000.000                 207.800.000         207.800.000
Impozitul pe profit obþinut din activitãþi
comerciale ilicite sau din nerespectarea
Legii privind protecþia consumatorilor       1.300.000           Ð1.000.000                   300.000           300.000
Impozitul pe dividende de la societãþile
comerciale                   150.000.000           56.000.000                 206.000.000         206.000.000
Alte încasãri din impozite directe        1.500.000                                  1.500.000          1.500.000
   A2. IMPOZITE INDIRECTE          8.162.700.000         1.651.660.000                9.814.360.000         9.814.360.000
   TAXA PE VALOAREA ADÃUGATÃ        5.296.900.000          493.000.000                5.789.900.000         5.789.900.000
   ACCIZE ªI IMPOZIT PE
   CIRCULAÞIE                1.513.000.000          580.400.000                2.093.400.000         2.093.400.000
Accize                      989.300.000          323.400.000                1.312.700.000         1.312.700.000
Impozitul pe þiþeiul din producþia internã
ºi gazele naturale               523.700.000           257.000.000                 780.700.000         780.700.000
   TAXE VAMALE               1.230.800.000          493.200.000                1.724.000.000         1.724.000.000
Taxe vamale de la persoane juridice      1.185.800.000          493.200.000                1.679.000.000         1.679.000.000
Taxe vamale ºi alte venituri încasate
de la persoane fizice prin unitãþile vamale   45.000.000                                 45.000.000          45.000.000
   ALTE IMPOZITE INDIRECTE          122.000.000           85.060.000                 207.060.000         207.060.000
Majorãri ºi penalitãþi de întârziere pentru
                                                                                     5
venituri nevãrsate la termen          100.000.000           60.000.000                 160.000.000         160.000.000
                                                      Ñ mii lei Ñ
                                                             6
            0              1     2   3     4  5=1+3     6=2+4  7=5+6

Taxe pentru eliberarea de licenþe ºi
autorizaþii de funcþionare            16.000.000    10.000.000    26.000.000      26.000.000
Taxe de compensaþie                           60.000      60.000        60.000
Alte încasãri din impozite indirecte        6.000.000    15.000.000    21.000.000      21.000.000
B. VENITURI NEFISCALE              476.136.726    235.110.000    711.246.726      711.246.726
  VÃRSÃMINTE DIN PROFITUL NET
  AL BÃNCII NAÞIONALE              71.166.726             71.166.726      71.166.726
  VÃRSÃMINTE DIN PROFITUL NET
  AL REGIILOR AUTONOME              86.000.000    166.000.000    252.000.000      252.000.000
                                                             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
  VÃRSÃMINTE DE LA INSTITUÞIILE
  PUBLICE                   133.850.000    29.650.000    163.500.000      163.500.000
Taxe de metrologie                  600.000               600.000        600.000
Taxe pentru brevete de invenþii ºi
înregistrarea mãrcilor de fabricã         3.000.000     5.000.000     8.000.000       8.000.000
Taxe pentru prestaþiile ºi serviciile
efectuate de cãpitãniile de port ºi pentru
eliberarea autorizaþiilor de transport cu
autovehicule în trafic internaþional de
mãrfuri                      5.100.000     3.000.000     8.100.000       8.100.000
Taxe consulare                  80.000.000             80.000.000      80.000.000
Taxe pentru analize efectuate de labora-
toare, altele decât cele sanitare, de pe
lângã instituþii                  2.000.000              2.000.000       2.000.000
Venituri din încasarea contravalorii
lucrãrilor de combatere a dãunãtorilor
ºi bolilor în sectorul vegetal           4.000.000    Ð1.000.000     3.000.000       3.000.000
Veniturile unitãþilor de reproducþie ºi
selecþie a animalelor               1.000.000              1.000.000       1.000.000
Veniturile circumscripþiilor, laboratoarelor
ºi dispensarelor veterinare            15.000.000     3.000.000    18.000.000      18.000.000
Taxe ºi alte venituri din protecþia mediului     300.000               300.000        300.000
Vãrsãminte din disponibilitãþile instituþiilor
publice ºi activitãþilor autofinanþate       1.500.000              1.500.000       1.500.000
Vãrsãminte din veniturile instituþiilor
publice ºi activitãþilor autofinanþate                2.000.000     2.000.000       2.000.000
Venituri din timbrul judiciar           1.350.000     2.650.000     4.000.000       4.000.000
Alte venituri de la instituþiile publice     20.000.000    15.000.000    35.000.000      35.000.000
    DIVERSE VENITURI             185.120.000    39.460.000    224.580.000      224.580.000
Venituri din aplicarea prescripþiei extinctive            1.500.000     1.500.000       1.500.000
Venituri din amenzile aplicate, potrivit
dispoziþiilor legale               38.000.000    12.000.000    50.000.000      50.000.000
 Încasãri din cota reþinutã, conform Legii
 nr. 6/1973                    1.300.000                           1.300.000            1.300.000
 Restituiri de fonduri din finanþarea
 bugetarã a anilor precedenþi          70.000.000            5.000.000           75.000.000            75.000.000
 Venituri din concesiuni               20.000             60.000             80.000              80.000
 Încasarea dobânzilor aferente ratelor
 lunare din vânzarea locuinþelor construite
 din fondurile statului              2.300.000            Ð600.000            1.700.000            1.700.000
 Încasãri din valorificarea bunurilor
 confiscate, abandonate ºi alte sume
 constatate o datã cu confiscarea potrivit
 legii                      42.000.000            8.000.000           50.000.000            50.000.000
                                                                                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
 Încasãri din alte surse             31.500.000           13.500.000           45.000.000            45.000.000
 II. VENITURI DIN CAPITAL             8.500.000           98.404.800          106.904.800           106.904.800
    VENITURI DIN VALORIFICAREA
    UNOR BUNURI ALE STATULUI          8.500.000           98.404.800          106.904.800           106.904.800
 Venituri din valorificarea unor bunuri
 ale instituþiilor publice             5.500.000                           5.500.000            5.500.000
 Venituri din valorificarea stocurilor de
 la rezerva de stat ºi de mobilizare        3.000.000           98.404.800          101.404.800           101.404.800

II. CHELTUIELI Ñ TOTAL            20.245.453.983  430.745.700*)  3.894.754.035  216.707.420  24.140.208.018  647.453.120*)  24.787.661.138

 CHELTUIELI CURENTE              17.869.789.434  188.072.475   3.120.874.380  196.661.100  20.990.663.814  384.733.575   21.375.397.389
  CHELTUIELI DE PERSONAL           5.836.705.552   8.075.995   401.483.553   2.363.200  6.238.189.105  10.439.195   6.248.628.300
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII      2.849.717.050  35.687.980   413.235.329   5.299.700  3.262.952.379  40.987.680   3.303.940.059
  SUBVENÞII                  1.870.483.932          712.706.400          2.583.190.332          2.583.190.332
 Alocaþii de la buget pentru instituþii
 publice                    357.208.315           32.560.100           389.768.415           389.768.415
 Subvenþii pe produse ºi activitãþi       987.519.000           240.106.700          1.227.625.700          1.227.625.700
 Subvenþii pentru acoperirea diferenþelor
 de preþ ºi tarif                525.756.617          440.039.600           965.796.217           965.796.217
  PRIME                     896.000.000          322.700.000          1.218.700.000          1.218.700.000
  TRANSFERURI                 4.871.996.329  144.308.500   777.149.098  188.998.200  5.649.145.427  333.306.700   5.982.452.127
  DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI
  PUBLICE                   1.360.000.000          428.300.000          1.788.300.000          1.788.300.000
  REZERVE                   184.886.571           65.300.000          250.186.571           250.186.571
 CHELTUIELI DE CAPITAL             1.964.560.089  242.673.225   721.882.591   20.046.320  2.686.442.680  262.719.545   2.949.162.225
  ÎMPRUMUTURI ACORDATE             185.300.000           26.900.000          212.200.000           212.200.000
   Împrumut acordat din fondul de
   redresare financiarã la dispoziþia
                                                                                7
   Guvernului                 100.000.000                          100.000.000           100.000.000
                                                               Ñ mii lei Ñ
                                                                      8
             0             1      2       3      4   5=1+3     6=2+4      7=5+6

  Împrumuturi acordate pentru
  finalizarea unor obiective aprobate
  prin convenþii bilaterale ºi acorduri
  interguvernamentale             85.300.000         26.900.000     112.200.000         112.200.000
RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI
DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
LA CREDITE                   225.804.460         25.097.064     250.901.524         250.901.524
 Rambursãri de credite externe        129.822.522         15.667.348     145.489.870         145.489.870
                                                                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
 Plãþi de dobânzi ºi comisioane        95.981.938          9.429.716     105.411.654         105.411.654

  Partea I Ñ Servicii publice generale    778.123.410         201.659.775     979.783.185         979.783.185

AUTORITÃÞI PUBLICE               778.123.410         201.659.775     979.783.185         979.783.185
CHELTUIELI CURENTE               665.351.727         167.844.484     833.196.211         833.196.211
 CHELTUIELI DE PERSONAL            410.097.911         72.279.330     482.377.241         482.377.241
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       212.820.962         19.934.454     232.755.416         232.755.416
 SUBVENÞII                   2.700.000            53.700     2.753.700          2.753.700
 Alocaþii de la buget pentru instituþii
 publice                    2.700.000            53.700     2.753.700          2.753.700
 Transferuri                  39.732.854         75.577.000     115.309.854         115.309.854
CHELTUIELI DE CAPITAL             108.647.883         32.951.891     141.599.774         141.599.774
RAMBURSÃRI DE CREDITE, PLÃÞI
DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
LA CREDITE                    4.123.800          863.400       4.987.200          4.987.200
 Rambursãri de credite externe         3.419.900          718.200       4.138.100          4.138.100
 Plãþi de dobânzi ºi comisioane          703.900          145.200        849.100           849.100
Preºedinþia României               9.588.274          1.411.900      11.000.174          11.000.174
Autoritãþi legislative             86.846.140          7.024.200      93.870.340          93.870.340
Autoritãþi judecãtoreºti            175.184.427         32.907.537     208.091.964         208.091.964
Alte organe ale autoritãþilor publice      48.233.979          3.715.194      51.949.173          51.949.173
Autoritãþi executive              458.270.590         156.600.944     614.871.534         614.871.534

  Partea a II-a Ñ Apãrare, ordine publicã
  ºi siguranþa naþionalã          3.396.399.875  14.740.000  367.213.964     3.763.613.839  14.740.000  3.778.353.839

CHELTUIELI CURENTE              2.875.038.072        282.575.364     3.157.613.436        3.157.613.436
 CHELTUIELI DE PERSONAL           1.595.041.167         31.521.864     1.626.563.031        1.626.563.031
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII      1.133.990.650        229.955.900     1.363.946.550        1.363.946.550
  SUBVENÞII                 145.630.526          21.097.600        166.728.126          166.728.126
  Alocaþii de la buget pentru instituþii
  publice                  145.630.526          21.097.600        166.728.126          166.728.126
  Transferuri                  375.729                         375.729            375.729
 CHELTUIELI DE CAPITAL            458.531.403   14.740.000  70.533.900        529.065.303   14.740.000  543.805.303
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                  62.830.400          14.104.700         76.935.100          76.935.100
  Rambursãri de credite externe       49.791.240          6.058.740         55.849.980          55.849.980
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane       13.039.160          8.045.960         21.085.120          21.085.120

APÃRARE NAÞIONALÃ              1.921.684.481   9.640.000  218.313.200        2.139.997.681   9.640.000  2.149.637.681
                                                                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
 CHELTUIELI CURENTE             1.554.912.871         158.658.500        1.713.571.371         1.713.571.371
 CHELTUIELI DE PERSONAL            829.391.981         46.177.300         875.569.281          875.569.281
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       725.520.890         112.481.200         838.002.090          838.002.090
 CHELTUIELI DE CAPITAL            321.071.610   9.640.000  50.000.000        371.071.610   9.640.000  380.711.610
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                  45.700.000          9.654.700         55.354.700          55.354.700
  Rambursãri de credite externe       35.320.000          6.579.800         41.899.800          41.899.800
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane       10.380.000          3.074.900         13.454.900          13.454.900

ORDINEA PUBLICÃ
ªI SIGURANÞA NAÞIONALÃ            1.474.715.394   5.100.000  148.900.764        1.623.616.158   5.100.000  1.628.716.158

 CHELTUIELI CURENTE             1.320.125.201         123.916.864        1.444.042.065         1.444.042.065
 CHELTUIELI DE PERSONAL            765.649.186         Ð14.655.436         750.993.750          750.993.750
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       408.469.760         117.474.700         525.944.460          525.944.460
 SUBVENÞII                  145.630.526         21.097.600         166.728.126          166.728.126
  Alocaþii de la buget pentru
  instituþii publice            145.630.526          21.097.600        166.728.126          166.728.126
  Transferuri                  375.729                         375.729            375.729
 CHELTUIELI DE CAPITAL            137.459.793   5.100.000  20.533.900        157.993.693   5.100.000  163.093.693
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                  17.130.400          4.450.000         21.580.400          21.580.400
  Rambursãri de credite externe       14.471.240           Ð521.060         13.950.180          13.950.180
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane       2.659.160          4.971.060         7.630.220           7.630.220

   Partea a III-a Ñ Cheltuieli
   social-culturale            6.367.620.322  209.987.200  896.764.435  9.421.820  7.264.384.757  219.409.020  7.483.793.777
 CHELTUIELI CURENTE             5.862.380.040  43.763.975  500.323.971  7.662.900  6.362.704.011  51.426.875  6.414.130.886
                                                                          9
  CHELTUIELI DE PERSONAL          3.534.333.481   8.075.995  269.738.398  2.363.200  3.804.071.879  10.439.195  3.814.511.074
                                                                Ñ mii lei Ñ
                                                                       10
             0         1       2       3       4      5=1+3     6=2+4      7=5+6

  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII  811.287.733   35.687.980  127.534.973   5.299.700  938.822.706   40.987.680  979.810.386
  SUBVENÞII              208.466.196          11.395.600         219.861.796          219.861.796
  Alocaþii de la buget pentru
  instituþii publice         208.466.196          11.395.600         219.861.796          219.861.796
  Transferuri            1.308.292.630         91.655.000         1.399.947.630         1.399.947.630
CHELTUIELI DE CAPITAL         422.442.642  166.223.225  390.661.000   1.758.920  813.103.642  167.982.145  981.085.787
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
                                                                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
 LA CREDITE               82.797.640          5.779.464          88.577.104          88.577.104
  Rambursãri de credite externe    47.732.364          1.888.808          49.621.172          49.621.172
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane   35.065.276          3.890.656          38.955.932          38.955.932

ÎNVÃÞÃMÂNT              2.999.549.680  25.507.200  502.176.750   7.439.600  3.501.726.430  32.946.800  3.534.673.230

 CHELTUIELI CURENTE          2.782.750.087  24.083.975  129.136.350   7.031.200  2.911.886.437  31.115.175  2.943.001.612
  CHELTUIELI DE PERSONAL       2.180.046.424   8.075.995  119.605.050   2.363.200  2.299.651.474  10.439.195  2.310.090.669
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII  423.465.949   16.007.980   9.516.300   4.668.000  432.982.249   20.675.980  453.658.229
  SUBVENÞII              35.177.959                        35.177.959          35.177.959
  Alocaþii de la buget pentru
  instituþii publice         35.177.959                        35.177.959          35.177.959
  Transferuri            144.059.755             15.000        144.074.755          144.074.755
 CHELTUIELI DE CAPITAL         214.298.793   1.423.225  372.311.000   408.400   586.609.793   1.831.625  588.441.418
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE               2.500.800           729.400           3.230.200           3.230.200
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane    2.500.800           729.400           3.230.200           3.230.200

SÃNÃTATE               1.755.962.402  179.480.000  265.869.538         2.021.831.940  179.480.000  2.201.311.940

 CHELTUIELI CURENTE          1.539.240.823  19.680.000  254.276.474         1.793.517.297  19.680.000  1.813.197.297
  CHELTUIELI DE PERSONAL       1.272.751.065         143.178.662         1.415.929.727         1.415.929.727
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII  265.011.840   19.680.000  111.097.812         376.109.652   19.680.000  395.789.652
  Transferuri             1.477.918                         1.477.918           1.477.918
 CHELTUIELI DE CAPITAL         140.024.739  159.800.000   6.600.000         146.624.739  159.800.000  306.424.739
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE               76.696.840          4.993.064          81.689.904          81.689.904
  Rambursãri de credite externe    45.572.364          1.390.808          46.963.172          46.963.172
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane   31.124.476          3.602.256          34.726.732          34.726.732
CULTURÃ, RELIGIE ªI ACÞIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVÃ ªI DE TINERET       401.148.438        33.904.395        435.052.833         435.052.833

 CHELTUIELI CURENTE              354.654.328        23.204.395        377.858.723         377.858.723
  CHELTUIELI DE PERSONAL            53.717.235         3.956.795         57.674.030         57.674.030
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       98.539.872         6.852.000        105.391.872         105.391.872
  SUBVENÞII                  171.003.221        11.395.600        182.398.821         182.398.821
  Alocaþii de la buget pentru
  instituþii publice             171.003.221        11.395.600        182.398.821         182.398.821
  Transferuri                 31.394.000         1.000.000         32.394.000         32.394.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL             46.494.110        10.700.000         57.194.110         57.194.110
                                                                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII, PENSII,
AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII           1.210.959.802  5.000.000  94.813.752  1.982.220  1.305.773.554  6.982.220  1.312.755.774

 CHELTUIELI CURENTE              1.185.734.802        93.706.752  631.700  1.279.441.554  631.700  1.280.073.254
  CHELTUIELI DE PERSONAL            27.818.757         2.997.891         30.816.648         30.816.648
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       24.270.072          68.861   631.700   24.338.933   631.700   24.970.633
  SUBVENÞII                   2.285.016                      2.285.016          2.285.016
  Alocaþii de la buget pentru
  instituþii publice              2.285.016                      2.285.016          2.285.016
  Transferuri                1.131.360.957        90.640.000        1.222.000.957        1.222.000.957
 CHELTUIELI DE CAPITAL             21.625.000  5.000.000  1.050.000  1.350.520   22.675.000  6.350.520   29.025.520
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                   3.600.000          57.000          3.657.000          3.657.000
  Rambursãri de credite externe        2.160.000         498.000          2.658.000          2.658.000
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane        1.440.000         Ð441.000           999.000           999.000
   Partea a IV-a Ñ Servicii ºi dezvoltare
   publicã, locuinþe, mediu ºi ape      389.058.984        14.293.574        403.352.558         403.352.558
 CHELTUIELI CURENTE              128.900.040        11.293.574        140.193.614         140.193.614
  CHELTUIELI DE PERSONAL            13.775.301         1.348.574         15.123.875         15.123.875
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       5.696.365          Ð55.000         5.641.365          5.641.365
  Transferuri                109.428.374        10.000.000        119.428.374         119.428.374
 CHELTUIELI DE CAPITAL             260.158.944         3.000.000        263.158.944         263.158.944
SERVICII ªI DEZVOLTARE PUBLICÃ
ªI LOCUINÞE                  201.751.914        15.083.000        216.834.914         216.834.914

 CHELTUIELI CURENTE              112.072.614        10.083.000        122.155.614         122.155.614
  CHELTUIELI DE PERSONAL            1.997.952         138.000          2.135.952          2.135.952
  CHELTLUIELI MATERIALE ªI SERVICII        646.288          Ð55.000          591.288           591.288
                                                                        11
  Transferuri                109.428.374        10.000.000        119.428.374         119.428.374
 CHELTUIELI DE CAPITAL             89.679.300         5.000.000         94.679.300         94.679.300
                                                                     Ñ mii lei Ñ
                                                                            12
           0              1       2        3       4      5=1+3     6=2+4      7=5+6

MEDIU ªI APE                 187.307.070           Ð789.426          186.517.644          186.517.644

 CHELTUIELI CURENTE              16.827.426           1.210.574          18.038.000          18.038.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL           11.777.349           1.210.574          12.987.923          12.987.923
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       5.050.077                          5.050.077           5.050.077
  CHELTUIELI DE CAPITAL           170.479.644          Ð2.000.000          168.479.644          168.479.644

   Partea a V-a Ñ Acþiuni economice    4.665.667.501  206.018.500  1.413.902.510  207.285.600  6.079.570.011  413.304.100  6.492.874.111

 CHELTUIELI CURENTE             3.916.339.483  144.308.500  1.154.567.210  188.998.200  5.070.906.693  333.306.700  5.404.213.393
                                                                            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
  CHELTUIELI DE PERSONAL           219.240.116          22.142.510          241.382.626          241.382.626
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII      241.192.828          26.880.000          268.072.828          268.072.828
  SUBVENÞII                 1.513.275.617         680.146.300         2.193.421.917         2.193.421.917
  Subvenþii pe produse ºi activitãþi     987.519.000         240.106.700         1.227.625.700         1.227.625.700
  Subvenþii pentru acoperirea
  diferenþelor de preþ ºi tarif       525.756.617         440.039.600          965.796.217          965.796.217
  Prime                   896.000.000         322.700.000         1.218.700.000         1.218.700.000
  Transferuri               1.046.630.922  144.308.500  102.698.400  188.998.200  1.149.329.322  333.306.700  1.482.636.022
 CHELTUIELI DE CAPITAL            673.275.398   61.710.000  224.685.800   18.287.400  897.961.198   79.997.400  977.958.598
  ÎMPRUMUTURI ACORDATE                           30.300.000          30.300.000          30.300.000
   Împrumuturi acordate pentru
   finalizarea unor obiective aprobate
   prin convenþii bilaterale ºi acorduri
   interguvernamentale                           30.300.000          30.300.000          30.300.000
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                  76.052.620           4.349.500          80.402.120          80.402.120
   Rambursãri de credite externe       28.879.018           7.001.600          35.880.618          35.880.618
   Plãþi de dobânzi ºi comisioane      47.173.602          Ð2.652.100          44.521.502          44.521.502

INDUSTRIE                  1.539.807.783   6.248.500  489.708.800         2.029.516.583   6.248.500  2.035.765.083

 CHELTUIELI CURENTE             1.281.180.799   6.248.500  269.666.000         1.550.846.799   6.248.500  1.557.095.299
  CHELTUIELI DE PERSONAL            6.050.963            477.000           6.527.963           6.527.963
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII      91.842.353          14.980.000          106.822.353          106.822.353
  SUBVENÞII                 922.519.000          234.209.000         1.156.728.000         1.156.728.000
  Subvenþii pe produse ºi activitãþi    922.519.000          233.959.000         1.156.478.000         1.156.478.000
  Subvenþii pentru acoperirea
  diferenþelor de preþ ºi tarif                        250.000            250.000            250.000
  Transferuri                260.768.483   6.248.500   20.000.000          280.768.483   6.248.500  287.016.983
 CHELTUIELI DE CAPITAL          257.814.984         220.404.800         478.219.784          478.219.784
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                  812.000          Ð362.000            450.000            450.000
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane      812.000          Ð362.000            450.000            450.000

AGRICULTURÃ ªI SILVICULTURÃ       1.790.410.814         797.525.821         2.587.936.635         2.587.936.635

 CHELTUIELI CURENTE           1.725.461.314         794.587.921         2.520.049.235         2.520.049.235
  CHELTUIELI DE PERSONAL         192.729.950          20.198.321         212.928.271          212.928.271
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII    106.744.257          11.900.000         118.644.257          118.644.257
  SUBVENÞII               525.756.617         439.789.600         965.546.217          965.546.217
                                                                         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
  Subvenþii pentru acoperirea
  diferenþelor de preþ ºi tarif     525.756.617         439.789.600          965.546.217          965.546.217
  Prime                 896.000.000         322.700.000         1.218.700.000         1.218.700.000
  Transferuri               4.230.490                         4.230.490           4.230.490
 CHELTUIELI DE CAPITAL           59.300.000          2.000.000          61.300.000          61.300.000
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                 5.649.500           937.900           6.587.400           6.587.400
  Rambursãri de credite externe      1.841.000                         1.841.000           1.841.000
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane     3.808.500           937.900           4.746.400           4.746.400

TRANSPORTURI ªI COMUNICAÞII       1.007.249.451  199.770.000  91.013.300  207.285.600  1.098.262.751  407.055.600  1.505.318.351

 CHELTUIELI CURENTE            668.210.353  138.060.000  63.239.700  188.998.200  731.450.053  327.058.200  1.058.508.253
  CHELTUIELI DE PERSONAL          9.851.642           925.000          10.776.642          10.776.642
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII    14.726.762                        14.726.762          14.726.762
  SUBVENÞII                65.000.000          6.147.700          71.147.700          71.147.700
  Subvenþii pe produse ºi activitãþi   65.000.000          6.147.700          71.147.700          71.147.700
  Transferuri              578.631.949  138.060.000  56.167.000  188.998.200  634.798.949  327.058.200  961.857.149
 CHELTUIELI DE CAPITAL          269.447.978   61.710.000  24.000.000  18.287.400  293.447.978   79.997.400  373.445.378
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                69.591.120          3.773.600          73.364.720          73.364.720
  Rambursãri de credite externe     27.038.018          7.001.600          34.039.618          34.039.618
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane     42.553.102          Ð3.228.000          39.325.102          39.325.102

ALTE ACÞIUNI ECONOMICE          328.199.453          35.654.589         363.854.042          363.854.042

 CHELTUIELI CURENTE            241.487.017          27.073.589         268.560.606          268.560.606
  CHELTUIELI DE PERSONAL         10.607.561           542.189          11.149.750          11.149.750
                                                                         13
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII    27.879.456                        27.879.456          27.879.456
  Transferuri              203.000.000          26.531.400         229.531.400          229.531.400
                                                        Ñ mii lei Ñ
                                                               14
           0              1     2   3      4   5=1+3     6=2+4   7=5+6

 CHELTUIELI DE CAPITAL             86.712.436    Ð21.719.000      64.993.436       64.993.436
  ÎMPRUMUTURI ACORDATE                      30.300.000      30.300.000       30.300.000
   Împrumuturi acordate pentru
   finalizarea unor obiective aprobate
   prin convenþii bilaterale ºi acorduri
   interguvernamentale                     30.300.000      30.300.000       30.300.000

   Partea a VI-a Ñ Alte acþiuni       661.297.320     10.803.477     672.100.797       672.100.797

 CHELTUIELI CURENTE              619.793.501     10.753.477     630.546.978       630.546.978
                                                               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
  CHELTUIELI DE PERSONAL           64.217.576     4.452.877      68.670.453       68.670.453
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII      444.728.512     8.985.002     453.713.514       453.713.514
  SUBVENÞII                   411.593        13.200      424.793         424.793
  Alocaþii de la buget pentru
  instituþii publice              411.593       13.200       424.793         424.793
  Transferuri                110.435.820     Ð2.697.602     107.738.218       107.738.218
 CHELTUIELI DE CAPITAL             41.503.819        50.000     41.553.819       41.553.819

CERCETARE ªTIINÞIFICÃ             519.339.161     2.527.627     521.866.788       521.866.788

 CHELTUIELI CURENTE              493.835.342     2.477.627     496.312.969       496.312.969
  CHELTUIELI DE PERSONAL           25.106.950      834.427      25.941.377       25.941.377
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII      394.305.979     4.327.602     398.633.581       398.633.581
  SUBVENÞII                   411.593        13.200      424.793         424.793
  Alocaþii de la buget pentru
  instituþii publice              411.593       13.200       424.793         424.793
  Transferuri                74.010.820     Ð2.697.602      71.313.218       71.313.218
 CHELTUIELI DE CAPITAL             25.503.819        50.000     25.553.819       25.553.819
  ALTE ACÞIUNI                107.533.159     8.275.850     115.809.009       115.809.009
  CHELTUIELI CURENTE             91.533.159     8.275.850      99.809.009       99.809.009
  CHELTUIELI DE PERSONAL           39.110.626     3.618.450      42.729.076       42.729.076
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII      50.422.533     4.657.400      55.079.933       55.079.933
  Transferuri                 2.000.000                2.000.000        2.000.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL             16.000.000               16.000.000       16.000.000
  CHELTUIELI DIN FONDURI LA
  DISPOZIÞIA GUVERNULUI            34.425.000               34.425.000       34.425.000
 CHELTUIELI CURENTE              34.425.000               34.425.000       34.425.000
  Transferuri                34.425.000               34.425.000       34.425.000

   Partea a VII-a Ñ Transferuri      2.257.100.000    499.916.300     2.757.016.300      2.757.016.300
TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT         2.257.100.000  499.916.300  2.757.016.300  2.757.016.300

 CHELTUIELI CURENTE              2.257.100.000   499.916.300  2.757.016.300  2.757.016.300
  TRANSFERURI                2.257.100.000   499.916.300  2.757.016.300  2.757.016.300
  Transferuri din bugetul de stat
  cãtre bugetele locale pentru
  asigurarea protecþiei sociale a
  populaþiei pentru energie termicã
  ºi transport urban de cãlãtori        571.000.000   140.000.000  711.000.000   711.000.000
  Transferuri din bugetul de stat cãtre
  bugetele locale pentru investiþii     1.028.000.000   120.000.000  1.148.000.000  1.148.000.000
  Transferuri din bugetul de stat cãtre
                                                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
  bugetele locale pentru investiþii
  finanþate parþial din împrumuturi
  externe                    42.500.000   Ð20.000.000   22.500.000   22.500.000
  Transferuri din bugetul de stat cãtre
  bugetul fondului special de risc ºi
  accident pentru protecþia specialã a
  persoanelor handicapate           275.000.000   86.931.000  361.931.000   361.931.000
  Transferuri din bugetul de stat cãtre
  bugetul fondului special pentru plata
  pensiilor ºi a altor drepturi de asigurãri
  sociale ale agricultorilor          340.600.000   172.985.300  513.585.300   513.585.300

   Partea a VIII-a Ñ Împrumuturi acordate    185.300.000   Ð3.400.000  181.900.000   181.900.000

 ÎMPRUMUTURI                   185.300.000   Ð3.400.000  181.900.000   181.900.000
 ÎMPRUMUTURI ACORDATE               185.300.000   Ð3.400.000  181.900.000   181.900.000
  Împrumut acordat din fondul de
  redresare financiarã la dispoziþia
  Guvernului                  100.000.000          100.000.000   100.000.000
  Împrumuturi acordate pentru finalizarea
  unor obiective aprobate prin conven-
  þii bilaterale ºi acorduri inter-
  guvernamentale                 85.300.000   Ð3.400.000   81.900.000   81.900.000

   Partea a IX -a Ñ Plãþi de dobînzi ºi alte
   cheltuieli aferente datoriei publice    1.360.000.000  428.300.000  1.788.300.000  1.788.300.000

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE
ªI ALTE CHELTUIELI                1.360.000.000  428.300.000  1.788.300.000  1.788.300.000

 CHELTUIELI CURENTE               1.360.000.000  428.300.000  1.788.300.000  1.788.300.000
  Dobânzi aferente datoriei publice      1.360.000.000  428.300.000  1.788.300.000  1.788.300.000
                                                        15
  Dobânzi aferente datoriei publice
  interne                   1.235.660.000  300.000.000  1.535.660.000  1.535.660.000
                                                                                          Ñ mii lei Ñ
                                                                                                  16
            0                 1           2          3             4       5=1+3          6=2+4     7=5+6

   Dobânzi aferente datoriei publice
   externe                      24.340.000                                       24.340.000              24.340.000
   Cheltuieli ocazionate de emisiunea
   ºi plasarea titlurilor de stat ºi de
   riscul garanþiilor date de stat,
   în condiþiile legii               100.000.000                128.300.000                 228.300.000              228.300.000

   Partea a XI-a Ñ Fonduri de rezervã       184.886.571                 65.300.000                 250.186.571              250.186.571

FONDURI DE REZERVÃ                  184.886.571                 65.300.000                 250.186.571              250.186.571
                                                                                                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
 REZERVE                       184.886.571                 65.300.000                 250.186.571              250.186.571
  Fond de rezervã bugetarã la
  dispoziþia Guvernului               54.311.571                 57.300.000                 111.611.571              111.611.571
  Fond de intervenþie la dispoziþia
  Guvernului                      950.000                 8.000.000                  8.950.000               8.950.000
  Fond la dispoziþia Guvernului
  României pentru relaþiile cu
  Republica Moldova                  4.625.000                                       4.625.000               4.625.000
  Fond de redresare financiarã la
  dispoziþia Guvernului              125.000.000                                       125.000.000              125.000.000
DEFICIT                      Ð3.193.062.257     Ð430.745.700    Ð1.079.779.235     Ð216.707.420     Ð4.272.841.492    Ð647.453.120   Ð4.920.294.612

   *) În funcþie de derularea programelor de împrumut se pot efectua modificãri în structurã ºi între ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.                                                                                           ANEXA Nr. 2

                                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1996
                                      Ñ detalierea pe articole de cheltuieli Ñ
                                                                                           Ñ mii lei Ñ

                           Program        Intrãri de                                      Intrãri de
                                                                       Program
                                                      Influenþe
                           actualizat       credite                                       credite
                                                                      rectificat                Total
                                                 Buget          Intrãri de
                          buget de stat      externe                                        externe
                                                                     buget de stat
                                                 de stat        credite externe

            0                 1           2          3             4       5=1+3        6=2+4       7=5+6


II. CHELTUIELI Ð TOTAL              20.245.453.983     430.745.700*)    3.894.754.035       216.707.420   24.140.208.018     647.453.120*)  24.787.661.138

 CHELTUIELI CURENTE                17.869.789.434      188.072.475    3.120.874.380       196.661.100   20.990.663.814     384.733.575   21.375.397.389
  CHELTUIELI DE PERSONAL             5.836.705.552       8.075.995     401.483.553         2.363.200   6.238.189.105     10.439.195   6.248.628.300
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII        2.849.717.050      35.687.980     413.235.329         5.299.700   3.262.952.379     40.987.680   3.303.940.059
  SUBVENÞII                   1.870.483.932         712.706.400         2.583.190.332         2.583.190.332
  Alocaþii de la buget pentru
  instituþii publice              357.208.315          32.560.100          389.768.415          389.768.415
  Subvenþii pe produse ºi activitãþi      987.519.000         240.106.700         1.227.625.700         1.227.625.700
  Subvenþii pentru acoperirea
  diferenþelor de preþ ºi tarif         525.756.617         440.039.600          965.796.217          965.796.217
  Prime                     896.000.000         322.700.000         1.218.700.000         1.218.700.000
  Transferuri                 4.871.996.329  144.308.500  777.149.098  188.998.200  5.649.145.427  333.306.700  5.982.452.127
  DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI
  PUBLICE                    1.360.000.000         428.300.000         1.788.300.000         1.788.300.000
  Dobânzi aferente datoriei
  publice interne               1.235.660.000         300.000.000         1.535.660.000         1.535.660.000
                                                                             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
  Dobânzi aferente datoriei
  publice externe                24.340.000                        24.340.000          24.340.000
  Cheltuieli ocazionate de emisiunea
  ºi plasarea titlurilor de stat ºi de
  riscurile garanþiilor date de stat
  în condiþiile legii              100.000.000         128.300.000         228.300.000          228.300.000
  REZERVE                    184.886.571          65.300.000         250.186.571          250.186.571
 CHELTUIELI DE CAPITAL              1.964.560.089  242.673.225  721.882.591  20.046.320  2.686.442.680  262.719.545  2.949.162.225
 ÎMPRUMUTURI ACORDATE               185.300.000          26.900.000         212.200.000          212.200.000
  Împrumut acordat din fondul de
  redresare financiarã la dispoziþia
  Guvernului                  100.000.000                        100.000.000          100.000.000
  Împrumuturi acordate pentru finalizarea
  unor obiective aprobate prin convenþii
  bilaterale ºi acorduri interguvernamentale   85.300.000          26.900.000         112.200.000          112.200.000
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                    225.804.460          25.097.064         250.901.524          250.901.524
  Rambursãri de credite externe         129.822.522          15.667.348         145.489.870          145.489.870
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane         95.981.938          9.429.716         105.411.654          105.411.654

AUTORITÃÞI PUBLICE                778.123.410         201.659.775         979.783.185          979.783.185

 CHELTUIELI CURENTE                665.351.727         167.844.484         833.196.211          833.196.211
  CHELTUIELI DE PERSONAL             410.097.911          72.279.330         482.377.241          482.377.241
  Cheltuieli cu salariile            300.662.132          46.661.312         347.323.444          347.323.444
  Contribuþii pentru asigurãri sociale
  de stat                    64.509.587          10.153.207          74.662.794          74.662.794
  Cheltuieli pentru constituirea fondului
                                                                             17
  pentru plata ajutorului de ºomaj        12.919.809          2.035.336          14.955.145          14.955.145
  Deplasãri, detaºãri, transferãri        32.006.383          13.429.475          45.435.858          45.435.858
                                                                Ñ mii lei Ñ
                                                                       18
            0               1      2       3      4   5=1+3     6=2+4     7=5+6

  Ð deplasãri, detaºãri, transferãri în þarã   20.044.385         5.746.448      25.790.833         25.790.833
  Ð deplasãri în strãinãtate           11.961.998         7.683.027      19.645.025         19.645.025
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII         212.820.962         19.934.454     232.755.416         232.755.416
  Hranã                       210.000                     210.000           210.000
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi
  gospodãrie                   76.327.960         6.953.405      83.281.365         83.281.365
  Materiale ºi prestãri de servicii cu
  caracter funcþional              17.130.235         5.145.000      22.275.235         22.275.235
  Obiecte de inventar de micã valoare
                                                                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
  sau scurtã duratã ºi echipament        11.150.868          Ð16.000      11.134.868         11.134.868
  Reparaþii curente               18.030.124          136.000      18.166.124         18.166.124
  Reparaþii capitale               33.601.900         4.200.000      37.801.900         37.801.900
  Cãrþi ºi publicaþii               4.383.769          320.000       4.703.769          4.703.769
  Alte cheltuieli                51.986.106         3.196.049      55.182.155         55.182.155
 SUBVENÞII                     2.700.000            53.700     2.753.700          2.753.700
  Alocaþii de la buget pentru instituþii
  publice                     2.700.000            53.700     2.753.700          2.753.700
  TRANSFERURI                  39.732.854         75.577.000     115.309.854         115.309.854
  Transferuri neconsolidabile          39.732.854         75.577.000     115.309.854         115.309.854
 CHELTUIELI DE CAPITAL              108.647.883         32.951.891     141.599.774         141.599.774
  Investiþii ale instituþiilor publice     108.647.883         32.951.891     141.599.774         141.599.774
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                     4.123.800          863.400       4.987.200          4.987.200
  Rambursãri de credite externe          3.419.900          718.200       4.138.100          4.138.100
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane          703.900          145.200        849.100           849.100

APÃRARE NAÞIONALÃ                1.921.684.481  9.640.000  218.313.200     2.139.997.681  9.640.000  2.149.637.681

 CHELTUIELI CURENTE               1.554.912.871        158.658.500     1.713.571.371        1.713.571.371
 CHELTUIELI DE PERSONAL             829.391.981         46.177.300     875.569.281         875.569.281
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII        725.520.890        112.481.200     838.002.090         838.002.090
 CHELTUIELI DE CAPITAL              321.071.610  9.640.000  50.000.000     371.071.610  9.640.000  380.711.610
  Investiþii ale instutuþiilor publice     321.071.610  9.640.000  50.000.000     371.071.610  9.640.000  380.711.610
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                    45.700.000         9.654.700      55.354.700         55.354.700
  Rambursãri de credite externe         35.320.000         6.579.800      41.899.800         41.899.800
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane         10.380.000         3.074.900      13.454.900         13.454.900
ORDINEA PUBLICÃ
ªI SIGURANÞA NAÞIONALÃ              1.474.715.394  5.100.000  148.900.764        1.623.616.158  5.100.000  1.628.716.158

 CHELTUIELI CURENTE                1.320.125.201        123.916.864        1.444.042.065        1.444.042.065
  CHELTUIELI DE PERSONAL             765.649.186         Ð14.655.436        750.993.750         750.993.750
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII        408.469.760         117.474.700        525.944.460         525.944.460
  SUBVENÞII                    145.630.526         21.097.600        166.728.126         166.728.126
  Alocaþii de la buget pentru
  instituþii publice               145.630.526         21.097.600        166.728.126         166.728.126
  TRANSFERURI                    375.729                        375.729           375.729
  Transferuri neconsolidabile            375.729                        375.729           375.729
                                                                           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
 CHELTUIELI DE CAPITAL               137.459.793   5.100.000  20.533.900        157.993.693   5.100.000  163.093.693
  Investiþii ale instituþiilor publice      137.459.793   5.100.000  20.533.900        157.993.693   5.100.000  163.093.693
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                     17.130.400          4.450.000         21.580.400          21.580.400
  Rambursãri de credite externe          14.471.240          Ð521.060         13.950.180          13.950.180
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane          2.659.160          4.971.060         7.630.220          7.630.220

ÎNVÃÞÃMÂNT                    2.999.549.680  25.507.200  502.176.750  7.439.600  3.501.726.430  32.946.800  3.534.673.230

 CHELTUIELI CURENTE                2.782.750.087  24.083.975  129.136.350  7.031.200  2.911.886.437  31.115.175  2.943.001.612
  CHELTUIELI DE PERSONAL             2.180.046.424  8.075.995  119.605.050  2.363.200  2.299.651.474  10.439.195  2.310.090.669
  Cheltuieli cu salariile            1.684.861.425         91.014.039        1.775.875.464        1.775.875.464
  Contribuþii pentru asigurãri sociale
  de stat                    409.312.451         22.166.635        431.479.086         431.479.086
  Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de ºomaj                    81.900.228          4.433.194         86.333.422          86.333.422
  Deplasãri, detaºãri, transferãri         3.972.320   8.075.995   1.991.182  2.363.200   5.963.502  10.439.195   16.402.697
  Ð deplasãri, detaºãri, transferãri
   în þarã                    2.184.086          1.085.916         3.270.002          3.270.002
  Ð deplasãri în strãinãtate            1.788.234   8.075.995    905.266  2.363.200   2.693.500  10.439.195   13.132.695
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII         423.465.949  16.007.980   9.516.300  4.668.000  432.982.249  20.675.980  453.658.229
  Drepturi cu caracter social           64.674.174  13.442.370  25.390.878  3.919.860   90.065.052  17.362.230  107.427.282
  Hranã                      63.719.490          3.202.690         66.922.180          66.922.180
  Medicamente ºi materiale sanitare         740.544                        740.544           740.544
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie   77.562.544          203.550         77.766.094          77.766.094
  Materiale ºi prestãri de servicii cu
  caracter funcþional               7.658.004           40.350          7.698.354          7.698.354
  Obiecte de inventar de micã valoare
  sau scurtã duratã ºi echipament         62.990.818           Ð52.530         62.938.288          62.938.288
                                                                           19
  Reparaþii curente                21.095.963           180.000         21.275.963          21.275.963
  Reparaþii capitale               120.391.073         Ð19.458.878        100.932.195         100.932.195
                                                                     Ñ mii lei Ñ
                                                                            20
            0               1       2       3      4      5=1+3     6=2+4      7=5+6

   Cãrþi ºi publicaþii               3.732.467    734.400          214.150   3.732.467    948.550   4.681.017
   Alte cheltuieli                  900.872   1.831.210     10.240  533.990    911.112   2.365.200   3.276.312
 SUBVENÞII                     35.177.959                       35.177.959          35.177.959
  Alocaþii de la buget pentru
  instituþii publice               35.177.959                       35.177.959          35.177.959
  TRANSFERURI                  144.059.755             15.000       144.074.755          144.074.755
  Transferuri neconsolidabile          144.059.755             15.000       144.074.755          144.074.755
 CHELTUIELI DE CAPITAL               214.298.793   1.423.225  372.311.000   408.400  586.609.793   1.831.625  588.441.418
  Investiþii ale instituþiilor publice      214.298.793   1.423.225  372.311.000   408.400  586.609.793   1.831.625  588.441.418
                                                                            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                     2.500.800           729.400          3.230.200           3.230.200
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane          2.500.800           729.400          3.230.200           3.230.200

SÃNÃTATE                     1.755.962.402  179.480.000  265.869.538        2.021.831.940  179.480.000  2.201.311.940

 CHELTUIELI CURENTE                1.539.240.823  19.680.000  254.276.474        1.793.517.297  19.680.000  1.813.197.297
  CHELTUIELI DE PERSONAL             1.272.751.065         143.178.662        1.415.929.727         1.415.929.727
  Cheltuieli cu salariile             976.406.706         107.808.901        1.084.215.607         1.084.215.607
  Contribuþii pentru asigurãri sociale
  de stat                    247.122.860          28.521.552        275.644.412          275.644.412
  Cheltuieli pentru constituirea fondului
  pentru plata ajutorului de ºomaj        47.654.908          5.467.797         53.122.705          53.122.705
  Deplasãri, detaºãri, transferãri         1.566.591          1.380.412         2.947.003           2.947.003
  Ð deplasãri, detaºãri, transferãri în þarã    1.084.150          1.528.853         2.613.003           2.613.003
  Ð deplasãri în strãinãtate             482.441           Ð148.441          334.000            334.000
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII         265.011.840   19.680.000  111.097.812        376.109.652   19.680.000  395.789.652
  Drepturi cu caracter social           1.736.000                        1.736.000           1.736.000
  Hranã                      12.386.451          7.000.000         19.386.451          19.386.451
  Medicamente ºi materiale sanitare       198.465.242   19.680.000  102.613.125        301.078.367   19.680.000  320.758.367
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie   17.696.614           Ð548.179         17.148.435          17.148.435
  Materiale ºi prestãri de servicii cu
  caracter funcþional               7.538.584           Ð10.262          7.528.322           7.528.322
  Obiecte de inventar de micã valoare
  sau scurtã duratã ºi echipament         6.427.158            20.000         6.447.158           6.447.158
  Reparaþii curente                11.127.498            Ð2.028         11.125.470          11.125.470
  Reparaþii capitale                4.975.960          2.017.146         6.993.106           6.993.106
  Cãrþi ºi publicaþii                118.336                         118.336            118.336
  Alte cheltuieli                 4.539.997             8.010        4.548.007           4.548.007
  TRANSFERURI                   1.477.918                        1.477.918           1.477.918
  Transferuri neconsolidabile           1.477.918                        1.477.918           1.477.918
 CHELTUIELI DE CAPITAL           140.024.739  159.800.000  6.600.000  146.624.739  159.800.000  306.424.739
   Investiþii ale instituþiilor publice  140.024.739  159.800.000  6.600.000  146.624.739  159.800.000  306.424.739
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                 76.696.840         4.993.064  81.689.904         81.689.904
   Rambursãri de credite externe      45.572.364         1.390.808  46.963.172         46.963.172
   Plãþi de dobânzi ºi comisioane     31.124.476         3.602.256  34.726.732         34.726.732

CULTURÃ, RELIGIE ªI ACÞIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVÃ ªI DE TINERET     401.148.438         33.904.395  435.052.833         435.052.833

 CHELTUIELI CURENTE             354.654.328         23.204.395  377.858.723         377.858.723
                                                                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
  CHELTUIELI DE PERSONAL          53.717.235         3.956.795  57.674.030         57.674.030
   Cheltuieli cu salariile         40.421.286         2.427.096  42.848.382         42.848.382
   Contribuþii pentru asigurãri
   sociale de stat             9.982.571          569.979   10.552.550         10.552.550
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de ºomaj                 1.993.991          121.030   2.115.021          2.115.021
   Deplasãri, detaºãri, transferãri     1.319.387          838.690   2.158.077          2.158.077
   Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri
    în þarã                871.255          293.552   1.164.807          1.164.807
   Ñ deplasãri în strãinãtate        448.132          545.138    993.270           993.270
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII      98.539.872         6.852.000  105.391.872         105.391.872
   Cheltuieli pentru întreþinere ºi
   gospodãrie                4.661.300         1.190.631   5.851.931          5.851.931
   Materiale ºi prestãri de servicii
   cu caracter funcþional         57.680.642         2.720.000  60.400.642         60.400.642
   Obiecte de inventar de micã
   valoare sau scurtã duratã ºi
   echipament                671.400                 671.400           671.400
   Reparaþii curente             871.200           19.300    890.500           890.500
   Reparaþii capitale           22.899.100         2.000.000  24.899.100         24.899.100
   Cãrþi ºi publicaþii           4.493.828           7.100   4.500.928          4.500.928
   Alte cheltuieli             7.262.402          914.969   8.177.371          8.177.371
 SUBVENÞII                 171.003.221         11.395.600  182.398.821         182.398.821
   Alocaþii de la buget pentru
   instituþii publice           171.003.221         11.395.600  182.398.821         182.398.821
   TRANSFERURI               31.394.000         1.000.000  32.394.000         32.394.000
   Transferuri neconsolidabile       31.394.000         1.000.000  32.394.000         32.394.000
                                                                21
 CHELTUIELI DE CAPITAL            46.494.110         10.700.000  57.194.110         57.194.110
   Investiþii ale instituþiilor publice  46.494.110         10.700.000  57.194.110         57.194.110
                                                                      Ñ mii lei Ñ
                                                                             22
            0               1       2      3       4      5=1+3      6=2+4     7=5+6

ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII,
PENSII, AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII         1.210.959.802   5.000.000  94.813.752   1.982.220  1.305.773.554   6.982.220  1.312.755.774

CHELTUIELI CURENTE                1.185.734.802         93.706.752   631.700  1.279.441.554    631.700  1.280.073.254
 CHELTUIELI DE PERSONAL               27.818.757          2.997.891          30.816.648          30.816.648
   Cheltuieli cu salariile            20.918.673          1.988.424          22.907.097          22.907.097
   Contribuþii pentru asigurãri sociale
   de stat                     5.229.673          497.107           5.726.780           5.726.780
   Cheltuieli pentru constituirea fondului
                                                                             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
   pentru plata ajutorului de ºomaj        1.045.935            99.421         1.145.356           1.145.356
   Deplasãri, detaºãri, transferãri         624.476          412.939           1.037.415           1.037.415
   Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri în þarã    398.269          294.051            692.320            692.320
   Ñ deplasãri în strãinãtate            226.207          118.888            345.095            345.095
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII          24.270.072            68.861  631.700   24.338.933    631.700   24.970.633
   Drepturi cu caracter social          14.892.902          Ð128.639          14.764.263          14.764.263
   Hranã                         89.182                        89.182            89.182
   Medicamente ºi materiale sanitare           5.000                          5.000           5.000
   Cheltuieli pentru întreþinere ºi
   gospodãrie                   6.711.870          Ð30.500           6.681.370           6.681.370
   Materiale ºi prestãri de servicii cu
   caracter funcþional                  95.211           90.000   20.000     185.211     20.000    205.211
   Obiecte de inventar de micã valoare
   sau scurtã duratã ºi echipament          565.361             3.000          568.361            568.361
   Reparaþii curente                 672.417                         672.417            672.417
   Reparaþii capitale                557.484                         557.484            557.484
   Cãrþi ºi publicaþii                  97.744                        97.744            97.744
   Alte cheltuieli                  582.901          135.000    611.700     717.901    611.700   1.329.601
  SUBVENÞII                     2.285.016                        2.285.016           2.285.016
   Alocaþii de la buget pentru instituþii
   publice                     2.285.016                        2.285.016           2.285.016
   TRANSFERURI                 1.131.360.957         90.640.000         1.222.000.957         1.222.000.957
   Transferuri neconsolidabile         1.131.360.957         90.640.000         1.222.000.957         1.222.000.957
 CHELTUIELI DE CAPITAL               21.625.000   5.000.000  1.050.000   1.350.520   22.675.000   6.350.520   29.025.520
   Investiþii ale instituþiilor publice      21.625.000   5.000.000  1.050.000   1.350.520   22.675.000   6.350.520   29.025.520
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                     3.600.000            57.000         3.657.000           3.657.000
   Rambursãri de credite externe          2.160.000          498.000           2.658.000           2.658.000
   Plãþi de dobânzi ºi comisioane         1.440.000          Ð441.000            999.000            999.000
SERVICII ªI DEZVOLTARE PUBLICÃ
ªI LOCUINÞE                  201.751.914  15.083.000  216.834.914  216.834.914

 CHELTUIELI CURENTE              112.072.614  10.083.000  122.155.614  122.155.614
  CHELTUIELI DE PERSONAL            1.997.952   138.000   2.135.952   2.135.952
  Cheltuieli cu salariile           1.456.255   64.000   1.520.255   1.520.255
  Contribuþii pentru asigurãri sociale
  de stat                   364.064    16.000    380.064    380.064
  Cheltuieli pentru constituirea fondului
  pentru plata ajutorului de ºomaj       72.813    3.000    75.813    75.813
  Deplasãri, detaºãri, transferãri       104.820    55.000    159.820    159.820
  Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri
                                                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
    în þarã                  19.207    15.000    34.207    34.207
  Ñ deplasãri în strãinãtate          85.613    40.000    125.613    125.613
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII        646.288   Ð55.000    591.288    591.288
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi
  gospodãrie                  333.121   Ð40.000    293.121    293.121
  Materiale ºi prestãri de servicii
  cu caracter funcþional            109.246   Ð35.000    74.246    74.246
  Obiecte de inventar de micã
  valoare sau scurtã duratã ºi
  echipament                   12.556   Ð5.000     7.556     7.556
  Reparaþii curente               99.422   35.737    135.159    135.159
  Reparaþii capitale               20.737   Ð20.737
  Cãrþi ºi publicaþii              10.665           10.665    10.665
  Alte cheltuieli                60.541    10.000    70.541    70.541
  TRANSFERURI                109.428.374  10.000.000  119.428.374  119.428.374
  Transferuri neconsolidabile        109.428.374  10.000.000  119.428.374  119.428.374
 CHELTUIELI DE CAPITAL             89.679.300  5.000.000  94.679.300  94.679.300
  Investiþii ale instituþiilor publice    89.679.300  5.000.000  94.679.300  94.679.300

MEDIU ªI APE                 187.307.070  Ð789.426  186.517.644  186.517.644

 CHELTUIELI CURENTE              16.827.426  1.210.574  18.038.000  18.038.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL           11.777.349  1.210.574  12.987.923  12.987.923
  Cheltuieli cu salariile           8.903.511   777.365   9.680.876   9.680.876
  Contribuþii pentru asigurãri sociale
  de stat                   2.225.878   194.341   2.420.219   2.420.219
  Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de ºomaj                   445.176    38.868    484.044    484.044
  Deplasãri, detaºãri, transferãri       202.784   200.000    402.784    402.784
                                                   23
  Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri
    în þarã                  202.784   200.000    402.784    402.784
                                                               Ñ mii lei Ñ
                                                                      24
            0             1      2       3      4   5=1+3     6=2+4     7=5+6

 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII        5.050.077                    5.050.077          5.050.077
  Medicamente ºi materiale sanitare        9.000                      9.000            9.000
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi
  gospodãrie                  1.120.000                    1.120.000          1.120.000
  Materiale ºi prestãri de servicii
  cu caracter funcþional            2.675.500                    2.675.500          2.675.500
  Obiecte de inventar de micã
  valoare sau scurtã duratã ºi
  echipament                   83.000                      83.000           83.000
  Reparaþii curente               355.500                     355.500           355.500
                                                                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
  Reparaþii capitale               300.000                     300.000           300.000
  Cãrþi ºi publicaþii               10.000                      10.000           10.000
  Alte cheltuieli                497.077                     497.077           497.077
 CHELTUIELI DE CAPITAL             170.479.644         Ð2.000.000     168.479.644         168.479.644
  Investiþii ale instituþiilor publice    170.379.644        Ð164.629.644      5.750.000          5.750.000
  Investiþii ale regiilor autonome
  ºi societãþilor comerciale cu
  capital de stat                100.000         162.629.644     162.729.644         162.729.644

INDUSTRIE                   1.539.807.783  6.248.500  489.708.800     2.029.516.583  6.248.500  2.035.765.083

 CHELTUIELI CURENTE              1.281.180.799  6.248.500  269.666.000     1.550.846.799  6.248.500  1.557.095.299
  CHELTUIELI DE PERSONAL            6.050.963          477.000       6.527.963          6.527.963
  Cheltuieli cu salariile           4.390.261          186.377       4.576.638          4.576.638
  Contribuþii pentru asigurãri sociale
  de stat                   1.097.566            46.574     1.144.140          1.144.140
  Cheltuieli pentru constituirea fondului
  pentru plata ajutorului de ºomaj        219.513           9.299        228.812           228.812
  Deplasãri, detaºãri, transferãri        343.623          234.750        578.373           578.373
  Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri
    în þarã                   76.976           66.750        143.726           143.726
  Ñ deplasãri în strãinãtate           266.647          168.000        434.647           434.647
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII        91.842.353         14.980.000     106.822.353         106.822.353
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi
  gospodãrie                   439.611          107.353        546.964           546.964
  Materiale ºi prestãri de servicii cu
  caracter funcþional              907.773          Ð20.444        887.329           887.329
  Obiecte de inventar de micã valoare
  sau scurtã duratã ºi echipament         8.811                      8.811            8.811
  Reparaþii curente               177.950                     177.950           177.950
  Reparaþii capitale               102.978           Ð18.000        84.978           84.978
  Cãrþi ºi publicaþii               11.827            1.920        13.747           13.747
  Alte cheltuieli               90.193.403         14.909.171     105.102.574         105.102.574
  SUBVENÞII                  922.519.000         234.209.000  1.156.728.000        1.156.728.000
  Subvenþii pe produse ºi activitãþi     922.519.000         233.959.000  1.156.478.000        1.156.478.000
  Subvenþii pentru acoperirea
  diferenþelor de preþ ºi tarif                       250.000    250.000           250.000
  TRANSFERURI                260.768.483  6.248.500   20.000.000  280.768.483  6.248.500  287.016.983
  Transferuri neconsolidabile        260.768.483  6.248.500   20.000.000  280.768.483  6.248.500  287.016.983
 CHELTUIELI DE CAPITAL             257.814.984         220.404.800  478.219.784         478.219.784
  Investiþii ale instituþiilor publice    257.814.984        Ð257.245.734    569.250           569.250
  Investiþii ale regiilor autonome ºi
  societãþilor comerciale cu capital
  de stat                                477.650.534  477.650.534         477.650.534
                                                                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                    812.000          Ð362.000     450.000           450.000
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane         812.000          Ð362.000     450.000           450.000

AGRICULTURÃ ªI SILVICULTURÃ          1.790.410.814        797.525.821  2.587.936.635        2.587.936.635

 CHELTUIELI CURENTE              1.725.461.314        794.587.921  2.520.049.235        2.520.049.235
  CHELTUIELI DE PERSONAL           192.729.950         20.198.321  212.928.271         212.928.271
  Cheltuieli cu salariile          146.607.541         14.588.281  161.195.822         161.195.822
  Contribuþii pentru asigurãri sociale
  de stat                   36.080.454          3.632.142   39.712.596         39.712.596
  Cheltuieli pentru constituirea fondului
  pentru plata ajutorului de ºomaj       7.187.519           727.898   7.915.417          7.915.417
  Deplasãri, detaºãri, transferãri       2.854.436          1.250.000   4.104.436          4.104.436
  Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri
    în þarã                  2.608.186          1.200.000   3.808.186          3.808.186
  Ñ deplasãri în strãinãtate           246.250           50.000    296.250           296.250
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       106.744.257         11.900.000  118.644.257         118.644.257
  Hranã                    1.047.000                 1.047.000          1.047.000
  Medicamente ºi materiale sanitare      8.380.000          2.000.000   10.380.000         10.380.000
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi
  gospodãrie                  8.400.000          1.200.000   9.600.000          9.600.000
  Materiale ºi prestãri de servicii
  cu caracter funcþional           73.227.000          8.700.000   81.927.000         81.927.000
  Obiecte de inventar de micã
  valoare sau scurtã duratã ºi
  echipament                  7.333.000                 7.333.000          7.333.000
  Reparaþii curente              2.095.000                 2.095.000          2.095.000
  Reparaþii capitale              3.142.000                 3.142.000          3.142.000
                                                                   25
  Cãrþi ºi publicaþii             1.000.000                 1.000.000          1.000.000
  Alte cheltuieli               2.120.257                 2.120.257          2.120.257
                                                                    Ñ mii lei Ñ
                                                                           26
            0            1       2       3        4      5=1+3     6=2+4      7=5+6

  SUBVENÞII                525.756.617         439.789.600          965.546.217          965.546.217
  Subvenþii pentru acoperirea
  diferenþelor de preþ ºi tarif      525.756.617         439.789.600           965.546.217          965.546.217
  Prime                  896.000.000         322.700.000          1.218.700.000         1.218.700.000
  Prime acordate producãtorilor
  agricoli                896.000.000         322.700.000          1.218.700.000         1.218.700.000
  TRANSFERURI                4.230.490                          4.230.490           4.230.490
  Transferuri neconsolidabile        4.230.490                          4.230.490           4.230.490
 CHELTUIELI DE CAPITAL            59.300.000          2.000.000           61.300.000          61.300.000
  Investiþii ale instituþiilor publice   18.250.000                         18.250.000          18.250.000
                                                                           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
  Investiþii ale regiilor autonome
  ºi societãþilor comerciale cu
  capital de stat             41.050.000          2.000.000           43.050.000          43.050.000
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
 LA CREDITE                  5.649.500           937.900            6.587.400           6.587.400
  Rambursãri de credite externe       1.841.000                          1.841.000           1.841.000
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane      3.808.500           937.900            4.746.400           4.746.400
TRANSPORTURI ªI COMUNICAÞII        1.007.249.451  199.770.000  91.013.300   207.285.600  1.098.262.751  407.055.600  1.505.318.351

 CHELTUIELI CURENTE             668.210.353  138.060.000  63.239.700   188.998.200  731.450.053  327.058.200  1.058.508.253
  CHELTUIELI DE PERSONAL           9.851.642           925.000           10.776.642          10.776.642
  Cheltuieli cu salariile          7.278.172           658.093            7.936.265           7.936.265
  Contribuþii pentru asigurãri
  sociale de stat              1.819.543           164.523            1.984.066           1.984.066
  Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata ajutorului
  de ºomaj                  363.907             64.384           428.291            428.291
  Deplasãri, detaºãri, transferãri      390.020             38.000           428.020            428.020
  Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri
    în þarã                 278.699           Ð91.425             187.274            187.274
  Ñ deplasãri în strãinãtate         111.321           129.425             240.746            240.746
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII      14.726.762                         14.726.762          14.726.762
  Drepturi cu caracter social         106.965                           106.965            106.965
  Hranã                    355.333                           355.333            355.333
  Medicamente ºi materiale sanitare      10.907                           10.907            10.907
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi
  gospodãrie                1.160.410                          1.160.410           1.160.410
  Materiale ºi prestãri de servicii cu
  caracter funcþional            3.295.182                          3.295.182           3.295.182
  Obiecte de inventar de micã valoare
  sau scurtã duratã ºi echipament       333.976                           333.976            333.976
  Reparaþii curente             1.352.530                          1.352.530           1.352.530
  Reparaþii capitale            5.829.680                          5.829.680           5.829.680
  Cãrþi ºi publicaþii             60.029                           60.029            60.029
   Alte cheltuieli              2.221.750                        2.221.750          2.221.750
  SUBVENÞII                  65.000.000          6.147.700         71.147.700         71.147.700
  Subvenþii pe produse ºi activitãþi     65.000.000          6.147.700         71.147.700         71.147.700
  TRANSFERURI                578.631.949  138.060.000  56.167.000  188.998.200  634.798.949  327.058.200  961.857.149
  Transferuri neconsolidabile        578.631.949  138.060.000  56.167.000  188.998.200  634.798.949  327.058.200  961.857.149
 CHELTUIELI DE CAPITAL            269.447.978  61.710.000  24.000.000  18.287.400  293.447.978  79.997.400  373.445.378
  Investiþii ale instituþiilor publice     144.800                         144.800           144.800
  Investiþii ale regiilor autonome ºi
  societãþilor comerciale cu capital
  de stat                  269.303.178  61.710.000  24.000.000  18.287.400  293.303.178  79.997.400  373.300.578
 RAMBURSÃRI DE CREDITE,
 PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
                                                                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
 LA CREDITE                  69.591.120          3.773.600         73.364.720         73.364.720
  Rambursãri de credite externe       27.038.018          7.001.600         34.039.618         34.039.618
  Plãþi de dobânzi ºi comisioane       42.553.102         Ð3.228.000         39.325.102         39.325.102
ALTE ACÞIUNI ECONOMICE            328.199.453         35.654.589         363.854.042         363.854.042

 CHELTUIELI CURENTE              241.487.017         27.073.589         268.560.606         268.560.606
  CHELTUIELI DE PERSONAL           10.607.561          542.189          11.149.750         11.149.750
  Cheltuieli cu salariile           7.944.527          355.622          8.300.149          8.300.149
  Contribuþii pentru asigurãri sociale
  de stat                   2.199.032           88.169          2.287.201          2.287.201
  Cheltuieli pentru constituirea fondului
  pentru plata ajutorului de ºomaj       397.347           17.543           414.890           414.890
  Deplasãri, detaºãri, transferãri       66.655           80.855           147.510           147.510
  Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri
    în þarã                  66.655           70.755           137.410           137.410
  Ñ deplasãri în strãinãtate                        10.100           10.100           10.100
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       27.879.456                       27.879.456         27.879.456
  Hranã                      5.000                          5.000            5.000
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi
  gospodãrie                 7.509.244                        7.509.244          7.509.244
  Materiale ºi prestãri de servicii
  cu caracter funcþional           1.965.000                        1.965.000          1.965.000
  Obiecte de inventar de micã
  valoare sau scurtã duratã ºi
  echipament                  164.000                         164.000           164.000
  Reparaþii curente              3.054.600                        3.054.600          3.054.600
  Reparaþii capitale             2.790.152                        2.790.152          2.790.152
  Cãrþi ºi publicaþii              22.100                         22.100           22.100
  Alte cheltuieli              12.369.360                       12.369.360         12.369.360
  TRANSFERURI                203.000.000         26.531.400         229.531.400         229.531.400
  Transferuri neconsolidabile        203.000.000         26.531.400         229.531.400         229.531.400
 CHELTUIELI DE CAPITAL             86.712.436         Ð21.719.000         64.993.436         64.993.436
  Stocuri pentru rezerve materiale
                                                                        27
  naþionale ºi de mobilizare         83.101.000         Ð21.819.000         61.282.000         61.282.000
  Investiþii ale instituþiilor publice    3.511.436           100.000          3.611.436          3.611.436
                                                     Ñ mii lei Ñ
                                                            28
            0            1     2   3      4  5=1+3     6=2+4  7=5+6

   Investiþii ale regiilor autonome ºi
   societãþilor comerciale cu capital
   de stat                   100.000               100.000        100.000
 ÎMPRUMUTURI ACORDATE                      30.300.000     30.300.000      30.300.000
  Împrumuturi acordate pentru finaliza-
  rea unor obiective aprobate prin
  convenþii bilaterale ºi acorduri
  interguvernamentale                     30.300.000     30.300.000      30.300.000
CERCETARE ªTIINÞIFICÃ             519.339.161    2.527.627     521.866.788      521.866.788
                                                            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
 CHELTUIELI CURENTE              493.835.342    2.477.627     496.312.969      496.312.969
  CHELTUIELI DE PERSONAL           25.106.950     834.427      25.941.377      25.941.377
  Cheltuieli cu salariile          19.304.088     421.929      19.726.017      19.726.017
  Contribuþii pentru asigurãri sociale
  de stat                   4.508.700     105.485      4.614.185       4.614.185
  Cheltuieli pentru constituirea fondului
  pentru plata ajutorului de ºomaj       901.741      21.098       922.839        922.839
  Deplasãri, detaºãri, transferãri       392.421     285.915       678.336        678.336
  Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri
    în þarã                  189.035      81.741       270.776        270.776
  Ñ deplasãri în strãinãtate          203.386     204.174       407.560        407.560
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       394.305.979    4.327.602     398.633.581      398.633.581
  Hranã                      5.000                5.000         5.000
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi
  gospodãrie                 2.263.450              2.263.450       2.263.450
  Materiale ºi prestãri de servicii
  cu caracter funcþional            953.500               953.500        953.500
  Obiecte de inventar de micã
  valoare sau scurtã duratã ºi
  echipament                   35.933                35.933        35.933
  Reparaþii curente               261.836               261.836        261.836
  Reparaþii capitale             2.051.007              2.051.007       2.051.007
  Cãrþi ºi publicaþii              210.000               210.000        210.000
  Alte cheltuieli              388.525.253    4.327.602     392.852.855      392.852.855
  SUBVENÞII                   411.593       13.200     424.793        424.793
  Alocaþii de la buget pentru
  instituþii publice              411.593       13.200     424.793        424.793
  TRANSFERURI                 74.010.820    Ð2.697.602     71.313.218      71.313.218
  Transferuri neconsolidabile        74.010.820    Ð2.697.602     71.313.218      71.313.218
 CHELTUIELI DE CAPITAL             25.503.819       50.000    25.553.819      25.553.819
  Investiþii ale instituþiilor publice    25.503.819       50.000    25.553.819      25.553.819
ALTE ACÞIUNI                 107.533.159    8.275.850     115.809.009      115.809.009

 CHELTUIELI CURENTE              91.533.159    8.275.850     99.809.009      99.809.009
  CHELTUIELI DE PERSONAL           39.110.626   3.618.450   42.729.076   42.729.076
   Cheltuieli cu salariile          34.437.131   2.529.900   36.967.031   36.967.031
   Contribuþii pentru asigurãri sociale
   de stat                  3.601.100    657.125    4.258.225    4.258.225
   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de ºomaj                   720.200    131.425     851.625     851.625
   Deplasãri, detaºãri, transferãri       352.195    300.000     652.195     652.195
   Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri
    în þarã                  272.000    230.000     502.000     502.000
   Ñ deplasãri în strãinãtate          80.195    70.000     150.195     150.195
 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       50.422.533   4.657.400   55.079.933   55.079.933
   Cheltuieli pentru întreþinere ºi
                                                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
   gospodãrie                 2.530.000           2.530.000    2.530.000
   Materiale ºi prestãri de servicii
   cu caracter funcþional          45.567.533   4.207.400   49.774.933   49.774.933
   Obiecte de inventar de micã
   valoare sau scurtã duratã ºi
   echipament                 1.548.000    500.000    2.048.000    2.048.000
   Reparaþii curente              223.000            223.000     223.000
   Reparaþii capitale              81.000            81.000     81.000
   Cãrþi ºi publicaþii              24.000            24.000     24.000
   Alte cheltuieli               449.000    Ð50.000     399.000     399.000
   TRANSFERURI                2.000.000           2.000.000    2.000.000
   Transferuri neconsolidabile        2.000.000           2.000.000    2.000.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL            16.000.000          16.000.000   16.000.000
   Investiþii ale instituþiilor publice   16.000.000          16.000.000   16.000.000
CHELTUIELI DIN FONDURI LA
DISPOZIÞIA GUVERNULUI             34.425.000          34.425.000   34.425.000

 CHELTUIELI CURENTE              34.425.000          34.425.000   34.425.000
 TRANSFERURI                 34.425.000          34.425.000   34.425.000
   Transferuri neconsolidabile        34.425.000          34.425.000   34.425.000
TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT       2.257.100.000  499.916.300  2.757.016.300  2.757.016.300
  Transferuri din bugetul de stat cãtre
  bugetele locale pentru asigurarea
  protecþiei sociale a populaþiei pentru
  energie termicã ºi transport urban
  de cãlãtori                571.000.000  140.000.000  711.000.000   711.000.000
  Transferuri din bugetul de stat cãtre
  bugetele locale pentru investiþii    1.028.000.000  120.000.000  1.148.000.000  1.148.000.000
  Transferuri din bugetul de stat cãtre
  bugetele locale pentru investiþii
  finanþate parþial din împrumuturi
  externe                  42.500.000  Ð20.000.000   22.500.000   22.500.000
  Transferuri din bugetul de stat cãtre
  bugetul fondului special de risc ºi
                                                      29
  accident pentru protecþia specialã a
  persoanelor handicapate          275.000.000   86.931.000  361.931.000   361.931.000
                                                                                         Ñ mii lei Ñ
                                                                                                30
            0                 1           2          3            4        5=1+3           6=2+4    7=5+6

   Transferuri din bugetul de stat cãtre
   bugetul fondului special pentru plata
   pensiilor ºi altor drepturi de asigurãri
   sociale ale agricultorilor            340.600.000                172.985.300                513.585.300              513.585.300
 ÎMPRUMUTURI                     185.300.000                 Ð3.400.000                181.900.000              181.900.000
  ÎMPRUMUTURI ACORDATE                185.300.000                 Ð3.400.000                181.900.000              181.900.000
   Împrumut acordat din fondul de
   redresare financiarã la dispoziþia
   Guvernului                    100.000.000                                     100.000.000              100.000.000
   Împrumuturi acordate pentru
                                                                                                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
   finalizarea unor obiective aprobate
   prin convenþii bilaterale ºi acorduri
   interguvernamentale                85.300.000                 Ð3.400.000                 81.900.000              81.900.000
   Partea a IX-a Ñ Plãþi de dobânzi
   ºi alte cheltuieli aferente datoriei publice  1.360.000.000               428.300.000               1.788.300.000             1.788.300.000

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE
ªI ALTE CHELTUIELI                  1.360.000.000               428.300.000               1.788.300.000             1.788.300.000
   Dobânzi aferente datoriei publice
   interne                     1.235.660.000               300.000.000               1.535.660.000             1.535.660.000
   Dobânzi aferente datoriei publice
   externe                      24.340.000                                      24.340.000              24.340.000
   Cheltuieli ocazionate de emisiunea
   ºi plasarea titlurilor de stat ºi de
   riscul garanþiilor date de stat,
   în condiþiile legii               100.000.000                128.300.000                228.300.000              228.300.000
   Partea a XI-a Ñ Fonduri de rezervã        184.886.571                 65.300.000                250.186.571              250.186.571

FONDURI DE REZERVÃ                  184.886.571                 65.300.000                250.186.571              250.186.571
   Fond de rezervã bugetarã la
   dispoziþia Guvernului               54.311.571                 57.300.000                111.611.571              111.611.571
   Fond de intervenþie la dispoziþia
   Guvernului                      950.000                 8.000.000                 8.950.000               8.950.000
   Fond la dispoziþia Guvernului
   României pentru relaþiile cu
   Republica Moldova                  4.625.000                                      4.625.000               4.625.000
   Fond de redresare financiarã la
   dispoziþia Guvernului              125.000.000                                     125.000.000              125.000.000

DEFICIT                       Ð3.193.062.257    Ð430.745.700    Ð1.079.779.235     Ð216.707.420    Ð4.272.841.492     Ð647.453.120  Ð4.920.294.612

   *) În funcþie de derularea programelor de împrumut se pot efectua modificãri în structura ºi între ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205             31
                                       ANEXA Nr. 4
                  SUME DEFALCATE
              din impozitul pe salarii pe anul 1996
                                        Ñ mii lei Ñ

                  Program                  Program
       JUDEÞUL                    Influenþe
                  actualizat                rectificat

   TOTAL           1.600.945.000      340.000.000   1.940.945.000
 1.  ALBA             26.250.000        5.000.000   31.250.000
 2.  ARAD             33.540.000        6.800.000   40.340.000
 3.  ARGEª            35.010.000        6.500.000   41.510.000
 4.  BACÃU            46.230.000        9.000.000   55.230.000
 5.  BIHOR            41.720.000        9.000.000   50.720.000
 6.  BISTRIÞA-NÃSÃUD       25.190.000        6.000.000   31.190.000
 7.  BOTOªANI           35.390.000        6.500.000   41.890.000
 8.  BRAªOV            39.100.000       11.000.000   50.100.000
 9.  BRÃILA            28.460.000        8.500.000   36.960.000
10.  BUZÃU            32.400.000        7.000.000   39.400.000
11.  CARAª-SEVERIN        30.000.000        6.800.000   36.800.000
12.  CÃLÃRAªI           28.550.000        5.000.000   33.550.000
13.  CLUJ             49.400.000       10.000.000   59.400.000
14.  CONSTANÞA          43.900.000        9.500.000   53.400.000
15.  COVASNA           24.050.000        5.500.000   29.550.000
16.  DÂMBOVIÞA          32.580.000        5.500.000   38.080.000
17.  DOLJ             42.020.000        8.500.000   50.520.000
18.  GALAÞI            38.740.000        7.800.000   46.540.000
19.  GIURGIU           20.210.000        4.000.000   24.210.000
20.  GORJ             29.660.000        5.000.000   34.660.000
21.  HARGHITA           24.200.000        5.000.000   29.200.000
22.  HUNEDOARA          40.420.000        8.500.000   48.920.000
23.  IALOMIÞA           20.865.000        6.800.000   27.665.000
24.  IAªI             57.920.000       13.000.000   70.920.000
25.  MARAMUREª          38.700.000        8.500.000   47.200.000
26.  MEHEDINÞI          23.380.000        5.500.000   28.880.000
27.  MUREª            44.420.000        6.400.000   50.820.000
28.  NEAMÞ            35.740.000        5.500.000   41.240.000
29.  OLT             32.400.000        6.000.000   38.400.000
30.  PRAHOVA           50.440.000        9.000.000   59.440.000
31.  SATU MARE          32.670.000        6.000.000   38.670.000
32.  SÃLAJ            27.930.000        5.000.000   32.930.000
33.  SIBIU            36.780.000        6.000.000   42.780.000
34.  SUCEAVA           48.560.000        9.000.000   57.560.000
35.  TELEORMAN          24.680.000        4.700.000   29.380.000
36.  TIMIª            58.790.000        8.700.000   67.490.000
37.  TULCEA            27.050.000        5.000.000   32.050.000
38.  VASLUI            36.240.000        8.000.000   44.240.000
39.  VÂLCEA            27.960.000        5.500.000   33.460.000
40.  VRANCEA           30.000.000        6.000.000   36.000.000
41.  MUNICIPIUL BUCUREªTI    185.670.000       56.000.000   241.670.000
42.  ILFOV            13.730.000        3.000.000   16.730.000
32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
                                                  ANEXA Nr. 5
      III Ñ Învãþãmânt
      III Ñ Sãnãtate

                           LIMITELE
                    minime de cheltuieli aferente acþiunilor
            a cãror finanþare se asigurã de autoritãþile publice locale pe anul 1996
                                                   Ñ mii lei Ñ

                        Program                       Program
            JUDEÞUL                      Influenþe
                        actualizat                     rectificat

             0                 1        2             3

       TOTAL             I     524.500.000     71.000.000       595.500.000
                      II     492.000.000     122.000.000       614.000.000
   1.   ALBA             I      9.000.000      500.000        9.500.000
                      II      6.700.000     2.100.000        8.800.000
   2.   ARAD             I      9.000.000     1.500.000       10.500.000
                      II      11.800.000     2.500.000       14.300.000
   3.   ARGEª             I      10.000.000     1.100.000       11.100.000
                      II      10.200.000     2.000.000       12.200.000
   4.   BACÃU             I      18.000.000     2.000.000       20.000.000
                      II      12.200.000     3.000.000       15.200.000
   5.   BIHOR             I      15.000.000     1.700.000       16.700.000
                      II      15.800.000     3.500.000       19.300.000
   6.   BISTRIÞA-NÃSÃUD        I      10.000.000     1.000.000       11.000.000
                      II      6.700.000     1.200.000        7.900.000
   7.   BOTOªANI           I      10.000.000     1.000.000       11.000.000
                      II      10.200.000     2.500.000       12.700.000
   8.   BRAªOV            I      11.000.000     2.500.000       13.500.000
                      II      13.100.000     5.000.000       18.100.000
   9.   BRÃILA            I      10.500.000     1.000.000       11.500.000
                      II      8.100.000     5.000.000       13.100.000
   10.   BUZÃU             I      10.000.000     2.100.000       12.100.000
                      II      10.600.000     2.200.000       12.800.000
   11.   CARAª-SEVERIN         I      7.800.000     2.000.000        9.800.000
                      II      9.000.000     2.000.000       11.000.000
   12.   CÃLÃRAªI           I      8.000.000     1.200.000        9.200.000
                      II      9.700.000     1.800.000       11.500.000
   13.   CLUJ             I      17.000.000     2.500.000       19.500.000
                      II      18.500.000     4.600.000       23.100.000
   14.   CONSTANÞA           I      12.000.000     3.500.000       15.500.000
                      II      16.600.000     2.000.000       18.600.000
   15.   COVASNA            I      10.700.000     1.000.000       11.700.000
                      II      6.100.000     1.500.000        7.600.000
   16.   DÂMBOVIÞA           I      10.500.000     1.000.000       11.500.000
                      II      10.400.000     1.500.000       11.900.000
   17.   DOLJ             I      13.800.000     2.000.000       15.800.000
                      II      14.400.000     3.500.000       17.900.000
   18.   GALAÞI            I      15.000.000      500.000       15.500.000
                      II      11.300.000     5.000.000       16.300.000
   19.   GIURGIU            I      6.000.000      200.000        6.200.000
                      II      4.500.000     1.000.000        5.500.000
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205         33
                                     Ñ mii lei Ñ

         0             1        2       3

20.  GORJ            I    11.000.000    1.000.000  12.000.000
                II    8.300.000    1.500.000   9.800.000

21.  HARGHITA          I    10.000.000     800.000  10.800.000
                II    7.800.000    2.000.000   9.800.000

22.  HUNEDOARA         I    13.500.000     300.000  13.800.000
                II    13.400.000    2.500.000  15.900.000

23.  IALOMIÞA          I    6.000.000    2.000.000   8.000.000
                II    4.600.000    2.000.000   6.600.000

24.  IAªI            I    18.000.000    2.500.000  20.500.000
                II    18.600.000    6.500.000  25.100.000

25.  MARAMUREª         I    11.800.000    2.000.000  13.800.000
                II    11.500.000    3.000.000  14.500.000

26.  MEHEDINÞI         I    6.500.000     600.000   7.100.000
                II    6.400.000    2.000.000   8.400.000

27.  MUREª           I    14.500.000     800.000  15.300.000
                II    14.100.000    2.600.000  16.700.000

28.  NEAMÞ           I    12.800.000     800.000  13.600.000
                II    9.500.000    2.300.000  11.800.000

29.  OLT            I    11.000.000    1.000.000  12.000.000
                II    7.800.000    2.500.000  10.300.000

30.  PRAHOVA          I    15.000.000    1.500.000  16.500.000
                II    18.500.000    4.000.000  22.500.000

31.  SATU MARE         I    13.300.000    1.000.000  14.300.000
                II    6.700.000    2.000.000   8.700.000

32.  SÃLAJ           I    11.500.000    1.000.000  12.500.000
                II    7.400.000    1.000.000   8.400.000

33.  SIBIU           I    12.500.000     500.000  13.000.000
                II    9.800.000    2.500.000  12.300.000

34.  SUCEAVA          I    19.000.000    2.500.000  21.500.000
                II    11.600.000    3.500.000  15.100.000

35.  TELEORMAN         I    7.800.000     600.000   8.400.000
                II    6.500.000    1.500.000   8.000.000

36.  TIMIª           I    21.000.000    1.000.000  22.000.000
                II    19.100.000    3.700.000  22.800.000

37.  TULCEA           I    9.700.000     600.000  10.300.000
                II    5.600.000    1.500.000   7.100.000

38.  VASLUI           I    12.100.000    2.000.000  14.100.000
                II    8.800.000    3.000.000  11.800.000

39.  VÂLCEA           I    8.500.000    1.000.000   9.500.000
                II    8.600.000    2.000.000  10.600.000

40.  VRANCEA          I    7.200.000    1.500.000   8.700.000
                II    10.300.000    1.500.000  11.800.000

41.  MUNICIPIUL BUCUREªTI    I    55.000.000    17.200.000  72.200.000
                II    68.000.000    16.000.000  84.000.000

42.  ILFOV           I    3.500.000     500.000   4.000.000
                II    3.200.000    1.000.000   4.200.000
34             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
                                                 ANEXA Nr. 6
    III Ñ Total transferuri
    III Ñ Asigurarea protecþiei sociale
       a populaþiei pentru energie
       termicã ºi transport urban,
       în comun, de cãlãtori
    III Ñ Investiþii
    IV Ñ Investiþii finanþate parþial din împrumuturi externe

                         TRANSFERURI
         din bugetul de stat cãtre bugetele locale pe judeþe ºi municipiul Bucureºti
                         pe anul 1996
                                                 Ñ mii lei Ñ

                        Program                     Program
          JUDEÞUL                      Influenþe
                        actualizat                   rectificat

            0                   1      2             3

      TOTAL              I    1.641.500.000   240.000.000     1.881.500.000
                      II     571.000.000   140.000.000      711.000.000
                     III    1.028.000.000   120.000.000     1.148.000.000
                     IV      42.500.000   Ð20.000.000      22.500.000
   1.  ALBA               I      25.840.000    4.800.000       30.640.000
                      II      4.840.000    1.500.000        6.340.000
                     III      21.000.000    3.300.000       24.300.000
   2.  ARAD               I      30.791.000    4.200.000       34.991.000
                      II      9.291.000    1.700.000       10.991.000
                     III      21.500.000    2.500.000       24.000.000
   3.  ARGEª              I      29.100.000    5.000.000       34.100.000
                      II      10.100.000    3.500.000       13.600.000
                     III      19.000.000    1.500.000       20.500.000
   4.  BACÃU              I      27.363.000    7.500.000       34.863.000
                      II      6.363.000    3.500.000        9.863.000
                     III      21.000.000    4.000.000       25.000.000
   5.  BIHOR              I      30.700.000    7.500.000       38.200.000
                      II      9.700.000    6.000.000       15.700.000
                     III      21.000.000    1.500.000       22.500.000
   6.  BISTRIÞA-NÃSÃUD         I      19.459.000    3.000.000       22.459.000
                      II      6.459.000    1.500.000        7.959.000
                     III      13.000.000    1.500.000       14.500.000
   7.  BOTOªANI             I      27.646.000    7.000.000       34.646.000
                      II      9.646.000    5.000.000       14.646.000
                     III      18.000.000    2.000.000       20.000.000
   8.  BRAªOV              I      43.300.000    3.300.000       46.600.000
                      II      19.300.000     500.000       19.800.000
                     III      24.000.000    2.800.000       26.800.000
   9.  BRÃILA              I      25.100.000    3.000.000       28.100.000
                      II      7.800.000     500.000        8.300.000
                     III      17.300.000    2.500.000       19.800.000
   10.  BUZÃU              I      21.560.000    5.000.000       26.560.000
                      II      4.160.000    3.000.000        7.160.000
                     III      17.400.000    2.000.000       19.400.000
   11.  CARAª-SEVERIN          I      26.270.000    3.700.000       29.970.000
                      II      5.770.000    1.000.000        6.770.000
                     III      20.500.000    2.700.000       23.200.000
   12.  CÃLÃRAªI             I      19.896.000    1.400.000       21.296.000
                      II      7.696.000        0        7.696.000
                     III      12.200.000    1.400.000       13.600.000
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205         35
                                     Ñ mii lei Ñ

         0             1        2       3

13.  CLUJ            I   48.210.000    6.000.000  54.210.000
                 II   20.710.000    2.500.000  23.210.000
                III   27.500.000    3.500.000  31.000.000
14.  CONSTANÞA          I   49.323.000    12.000.000  61.323.000
                 II   21.623.000    9.000.000  30.623.000
                III   27.700.000    3.000.000  30.700.000
15.  COVASNA           I   14.030.000    1.600.000  15.630.000
                 II    3.930.000     500.000   4.430.000
                III   10.100.000    1.100.000  11.200.000
16.  DÂMBOVIÞA          I   25.070.000    5.000.000  30.070.000
                 II    3.570.000    2.000.000   5.570.000
                III   21.500.000    3.000.000  24.500.000
17.  DOLJ            I   36.738.000    2.000.000  38.738.000
                 II   12.738.000    1.000.000  13.738.000
                III   24.000.000    1.000.000  25.000.000
18.  GALAÞI           I   34.680.000    8.200.000  42.880.000
                 II   11.180.000    5.500.000  16.680.000
                III   23.500.000    2.700.000  26.200.000
19.  GIURGIU           I   14.376.000    1.500.000  15.876.000
                 II    2.776.000     500.000   3.276.000
                III   11.600.000    1.000.000  12.600.000
20.  GORJ            I   19.123.000    3.000.000  22.123.000
                 II    2.923.000    1.200.000   4.123.000
                III   16.200.000    1.800.000  18.000.000
21.  HARGHITA          I   19.250.000    2.500.000  21.750.000
                 II    6.650.000    1.000.000   7.650.000
                III   12.600.000    1.500.000  14.100.000
22.  HUNEDOARA          I   32.678.000    6.300.000  38.978.000
                 II    7.678.000    2.300.000   9.978.000
                III   25.000.000    4.000.000  29.000.000
23.  IALOMIÞA          I   17.700.000    3.000.000  20.700.000
                 II    3.100.000    1.000.000   4.100.000
                III   14.600.000    2.000.000  16.600.000
24.  IAªI            I   50.800.000    10.300.000  61.100.000
                 II   22.900.000    7.000.000  29.900.000
                III   27.900.000    3.300.000  31.200.000
25.  MARAMUREª          I   28.312.000    5.500.000  33.812.000
                 II    6.812.000    3.000.000   9.812.000
                III   21.500.000    2.500.000  24.000.000
26.  MEHEDINÞI          I   18.220.000    2.900.000  21.120.000
                 II    3.220.000    1.200.000   4.420.000
                III   15.000.000    1.700.000  16.700.000
27.  MUREª            I   22.380.000    4.000.000  26.380.000
                 II    4.380.000    2.000.000   6.380.000
                III   18.000.000    2.000.000  20.000.000
28.  NEAMÞ            I   28.111.000    6.200.000  34.311.000
                 II    4.711.000    3.500.000   8.211.000
                III   23.400.000    2.700.000  26.100.000
29.  OLT             I   27.715.000    5.200.000  32.915.000
                 II    9.015.000    2.000.000  11.015.000
                III   18.700.000    3.200.000  21.900.000
36               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
                                                            Ñ mii lei Ñ

             0                    1            2              3


   30.  PRAHOVA                I      41.770.000         6.800.000         48.570.000
                         II      14.770.000         3.600.000         18.370.000
                        III      27.000.000         3.200.000         30.200.000
   31.  SATU MARE               I      19.170.000         3.000.000         22.170.000
                         II       4.870.000         1.300.000         6.170.000
                        III      14.300.000         1.700.000         16.000.000
   32.  SÃLAJ                 I      17.015.000         2.400.000         19.415.000
                         II       5.015.000         1.000.000         6.015.000
                        III      12.000.000         1.400.000         13.400.000
   33.  SIBIU                 I      28.470.000         5.200.000         33.670.000
                         II       9.970.000         3.000.000         12.970.000
                        III      18.500.000         2.200.000         20.700.000
   34.  SUCEAVA                I      35.024.000         4.500.000         39.524.000
                         II      10.024.000         2.500.000         12.524.000
                        III      25.000.000         2.000.000         27.000.000
   35.  TELEORMAN               I      23.800.000         4.700.000         28.500.000
                         II       7.800.000         3.200.000         11.000.000
                        III      16.000.000         1.500.000         17.500.000
   36.  TIMIª                 I      50.762.000         8.000.000         58.762.000
                         II      25.262.000         5.000.000         30.262.000
                        III      25.500.000         3.000.000         28.500.000
   37.  TULCEA                I      23.789.000         5.000.000         28.789.000
                         II       8.789.000         2.500.000         11.289.000
                        III      15.000.000         2.500.000         17.500.000
   38.  VASLUI                I      33.489.000         4.100.000         37.589.000
                         II      10.989.000         1.500.000         12.489.000
                        III      22.500.000         2.600.000         25.100.000
   39.  VÂLCEA                I      25.926.000         3.100.000         29.026.000
                         II       3.926.000          500.000         4.426.000
                        III      22.000.000         2.600.000         24.600.000
   40.  VRANCEA                I      28.547.000         5.500.000         34.047.000
                         II       7.547.000         3.000.000         10.547.000
                        III      21.000.000         2.500.000         23.500.000
   41.  MUNICIPIUL BUCUREªTI         I     449.560.000         66.300.000        515.860.000
                         II     212.060.000         40.000.000        252.060.000
                        III     237.500.000         26.300.000        263.800.000
   42.  ILFOV                 I       7.937.000          800.000         8.737.000
                         II        937.000             0          937.000
                        III       7.000.000          800.000         7.800.000
   43.  Transferuri de la bugetul
      de stat cãtre bugetele
      locale pentru investiþii
      finanþate parþial din
      împrumuturi externe*)         I      42.500.000        Ð20.000.000         22.500.000
                        IV       42.500.000        Ð20.000.000         22.500.000

        *) Ministerul Finanþelor va repartiza transferurile respective pe judeþe pentru finanþarea obiectivelor de investiþii
   cuprinse în Proiectul de dezvoltare a utilitãþilor municipale, potrivit acordurilor de împrumut subsidiar ºi de garanþie, în
   Proiectul de modernizare a sistemului de alimentare cu apã din municipiul Bucureºti ºi în Proiectul pentru alimentare cu
   apã ºi protecþia mediului în Valea Jiului.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205               37
                                           ANEXA Nr. 7

                         BUGETUL
               Fondului special pentru sãnãtate pe anul 1996
                                           Ñ mii lei Ñ

                           Program             Program
        Denumirea indicatorilor                Influenþe
                           actualizat           rectificat

                             1        2      3=1+2


VENITURI Ñ TOTAL                  574.800.000   167.730.000  742.530.000

 I. VENITURI CURENTE                574.800.000   167.730.000  742.530.000

 A. VENITURI FISCALE                522.800.000    86.730.000  609.530.000

  A1. IMPOZITE DIRECTE               504.800.000    86.730.000  591.530.000

  CONTRIBUÞII PENTRU ASIGURÃRI
  SOCIALE                     504.800.000    86.730.000  591.530.000

   Contribuþii pentru asigurãri sociale     503.270.000    86.730.000  590.000.000
   Contribuþia persoanelor asigurate        1.530.000           1.530.000

  A2. IMPOZITE INDIRECTE              18.000.000           18.000.000

  ALTE IMPOZITE INDIRECTE             18.000.000           18.000.000

   Taxa asupra unor activitãþi ºi din
   publicitatea lor                18.000.000           18.000.000

 B. VENITURI NEFISCALE                52.000.000    81.000.000  133.000.000

  VÃRSÃMINTE DE LA INSTITUÞIILE
  PUBLICE                     52.000.000    81.000.000  133.000.000

   Alte venituri de la instituþiile publice    52.000.000    81.000.000  133.000.000

CHELTUIELI Ñ TOTAL                 574.800.000   167.730.000  742.530.000*)

 CHELTUIELI CURENTE                 532.000.000   167.430.000  699.430.000

  CHELTUIELI DE PERSONAL                        300.000    300.000

  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII         532.000.000   167.130.000  699.130.000

 CHELTUIELI DE CAPITAL                42.800.000     300.000  43.100.000

  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE           574.800.000   167.730.000  742.530.000

SÃNÃTATE                      434.300.000    67.230.000  501.530.000

 CHELTUIELI CURENTE                 391.500.000    66.930.000  458.430.000

  CHELTUIELI DE PERSONAL                        300.000    300.000

  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII         391.500.000    66.630.000  458.130.000

  Drepturi cu caracter social           18.000.000   Ð16.000.000   2.000.000
  Hranã                       6.400.000           6.400.000
  Medicamente ºi materiale sanitare        341.900.000    63.680.000  405.580.000
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie    9.300.000    6.300.000  15.600.000
  Materiale ºi prestãri de servicii cu caracter
  funcþional                    5.100.000    7.300.000  12.400.000
  Obiecte de inventar de micã valoare sau
  scurtã duratã ºi echipament            1.500.000     750.000   2.250.000
  Reparaþii curente                 5.200.000    2.000.000   7.200.000
  Reparaþii capitale                3.000.000    2.000.000   5.000.000
  Cãrþi ºi publicaþii                 100.000      75.000    175.000
  Alte cheltuieli                  1.000.000     525.000   1.525.000
38            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
                                                  Ñ mii lei Ñ

                                 1          2      3=1+2


   CHELTUIELI DE CAPITAL                 42.800.000        300.000   43.100.000

     Investiþii ale instituþiilor publice        42.800.000        300.000   43.100.000
      din total cheltuieli capitol:
      Administraþie centralã                           300.000    300.000
      Dispensare medicale               105.500.000      20.398.600  125.898.600
      Spitale                     237.500.000      68.730.000  306.230.000
      Sanatorii ºi preventorii              4.000.000              4.000.000
      Creºe                       6.000.100      Ð4.500.000   1.500.100
      Leagãne de copii                  6.000.000      Ð5.000.000   1.000.000
      Centre de transfuzii sanguine           18.000.300      12.000.000   30.000.300
      Servicii de ambulanþã               13.002.000      Ð12.001.000   1.001.000
      Centre de sãnãtate, diagnostic ºi tratament    15.000.000      Ð13.000.000   2.000.000
      Servicii publice descentralizate           800.000               800.000
      Alte instituþii ºi acþiuni            28.497.600        302.400   28.800.000

   ALTE CHELTUIELI SOCIALE                140.500.000     100.500.000   241.000.000

   CHELTUIELI CURENTE                  140.500.000     100.500.000   241.000.000

    CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII          140.500.000      100.500.000  241.000.000

     Drepturi cu caracter social            140.500.000      100.500.000  241.000.000
      din total cheltuieli capitol:
      Cheltuieli pentru compensarea preþurilor
      la medicamente                  140.000.000      100.500.000  240.500.000
      Cheltuieli pentru compensarea
      preþurilor pentu proteze ºi unele
      materiale sanitare                  500.000               500.000

     *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
   MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
                                                 ANEXA Nr. 7a

                           BUGETUL
                 Fondului special pentru sãnãtate pe anul 1996
                                                  Ñ mii lei Ñ

                               Program               Program
          Denumirea indicatorilor                     Influenþe
                               actualizat              rectificat

                                 1          2      3=1+2


   VENITURI Ñ TOTAL                    572.800.000     166.730.000   739.530.000

   I. VENITURI CURENTE                  572.800.000     166.730.000   739.530.000

   A. VENITURI FISCALE                  522.800.000      86.730.000  609.530.000

    A1. IMPOZITE DIRECTE                504.800.000      86.730.000  591.530.000

     CONTRIBUÞII PENTRU ASIGURÃRI
     SOCIALE                      504.800.000      86.730.000  591.530.000

      Contribuþii pentru asigurãri sociale       503.270.000      86.730.000  590.000.000
      Contribuþia persoanelor asigurate         1.530.000              1.530.000
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205            39
                                        Ñ mii lei Ñ

                           1       2      3=1+2

  A2. IMPOZITE INDIRECTE             18.000.000         18.000.000

  ALTE IMPOZITE INDIRECTE            18.000.000         18.000.000

   Taxa asupra unor activitãþi ºi din
   publicitatea lor              18.000.000         18.000.000

 B. VENITURI NEFISCALE              50.000.000  80.000.000  130.000.000

  VÃRSÃMINTE DE LA INSTITUÞIILE
  PUBLICE                    50.000.000  80.000.000  130.000.000

   Alte venituri de la instituþiile publice  50.000.000  80.000.000  130.000.000

CHELTUIELI Ñ TOTAL                572.800.000  166.730.000  739.530.000*)

 CHELTUIELI CURENTE               530.400.000  166.730.000  697.130.000

  CHELTUIELI DE PERSONAL                     300.000    300.000

  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       530.400.000  166.430.000  696.830.000

 CHELTUIELI DE CAPITAL              42.400.000         42.400.000

  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE          572.800.000  166.730.000  739.530.000

SÃNÃTATE                     432.300.000  66.230.000  498.530.000

 CHELTUIELI CURENTE               389.900.000  66.230.000  456.130.000

  CHELTUIELI DE PERSONAL                     300.000    300.000

  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII       389.900.000  65.930.000  455.830.000

  Drepturi cu caracter social          18.000.000  Ð16.000.000   2.000.000
  Hranã                     6.000.000          6.000.000
  Medicamente ºi materiale sanitare      341.300.000  63.680.000  404.980.000
  Cheltuieli pentru întreþinere ºi
  gospodãrie                   9.000.000   6.000.000  15.000.000
  Materiale ºi prestãri de servicii cu
  caracter funcþional              5.000.000   7.000.000  12.000.000
  Obiecte de inventar de micã valoare
  sau scurtã duratã ºi echipament        1.500.000    700.000   2.200.000
  Reparaþii curente               5.000.000   2.000.000   7.000.000
  Reparaþii capitale               3.000.000   2.000.000   5.000.000
  Cãrþi ºi publicaþii               100.000    50.000    150.000
  Alte cheltuieli                1.000.000    500.000   1.500.000

 CHELTUIELI DE CAPITAL              42.400.000         42.400.000

  Investiþii ale instituþiilor publice     42.400.000         42.400.000
  din total cheltuieli capitol:
  Administraþie centralã                     300.000    300.000
  Dispensare medicale             105.000.000  20.000.000  125.000.000
  Spitale                   236.300.000  68.430.000  304.730.000
  Sanatorii ºi preventorii            4.000.000          4.000.000
  Creºe                     6.000.000  Ð4.500.000   1.500.000
  Leagãne de copii                6.000.000  Ð5.000.000   1.000.000
  Centre de transfuzii sanguine         18.000.000  12.000.000  30.000.000
  Servicii de ambulanþã             13.000.000  Ð12.000.000   1.000.000
  Centre de sãnãtate, diagnostic
  ºi tratament                 15.000.000  Ð13.000.000   2.000.000
  Servicii publice descentralizate         800.000           800.000
40             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
                                                        Ñ mii lei Ñ

                                     1             2      3=1+2

     Alte instituþii ºi acþiuni                 28.200.000                28.200.000

    ALTE CHELTUIELI SOCIALE                  140.500.000       100.500.000    241.000.000

   CHELTUIELI CURENTE                      140.500.000       100.500.000    241.000.000

    CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII              140.500.000       100.500.000    241.000.000

     Drepturi cu caracter social                140.500.000       100.500.000    241.000.000
     din total cheltuieli capitol:
     Cheltuieli pentru compensarea
     preþurilor la medicamente                 140.000.000       100.500.000    240.500.000
     Cheltuieli pentru compensarea
     preþurilor pentu proteze ºi unele
     materiale sanitare                       500.000                 500.000

     *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.

                                                       ANEXA Nr. 7b
   MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                              BUGETUL
                   Fondului special pentru sãnãtate pe anul 1996
                                                        Ñ mii lei Ñ

                                   Program                  Program
           Denumirea indicatorilor                        Influenþe
                                   actualizat                rectificat

                                     1             2      3=1+2


   VENITURI Ñ TOTAL                        2.000.000        1.000.000     3.000.000

   I. VENITURI CURENTE                      2.000.000        1.000.000     3.000.000

   B. VENITURI NEFISCALE                     2.000.000          1.000.000   3.000.000

    VÃRSÃMINTE DE LA INSTITUÞIILE PUBLICE            2.000.000          1.000.000   3.000.000

     Alte venituri de la instituþiile publice          2.000.000          1.000.000   3.000.000

   CHELTUIELI Ñ TOTAL                       2.000.000        1.000.000     3.000.000*)

   CHELTUIELI CURENTE                       1.600.000          700.000   2.300.000

    CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII               1.600.000          700.000   2.300.000

   CHELTUIELI DE CAPITAL                       400.000          300.000     700.000

    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                 2.000.000          1.000.000   3.000.000

   SÃNÃTATE                            2.000.000        1.000.000     3.000.000

   CHELTUIELI CURENTE                       1.600.000          700.000   2.300.000

    CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII               1.600.000          700.000   2.300.000

     Hranã                             400.000                 400.000
     Medicamente ºi materiale sanitare               600.000                 600.000
     Cheltuieli pentru întreþinere ºi
     gospodãrie                           300.000          300.000    600.000
     Materiale ºi prestãri de servicii cu
     caracter funcþional                      100.000          300.000    400.000
     Obiecte de inventar de micã valoare
     sau de scurtã duratã ºi echipament                            50.000     50.000
     Reparaþii curente                       200.000                 200.000
     Cãrþi ºi publicaþii                                    25.000     25.000
     Alte cheltuieli                                      25.000     25.000
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205                        41
                                                     Ñ mii lei Ñ

                                  1            2      3=1+2


 CHELTUIELI DE CAPITAL                       400.000         300.000    700.000

  Investiþii ale instituþiilor publice              400.000         300.000    700.000
  din total cheltuieli capitol:
  Dispensare medicale                      500.000          398.600    898.600
  Spitale                           1.200.000          300.000   1.500.000
  Creºe                               100                   100
  Centre de transfuzii sanguine                   300                   300
  Servicii de ambulanþã                      2.000          Ð1.000     1.000
  Alte instituþii ºi acþiuni                  297.600          302.400    600.000

  *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPAÞI
                                                    ANEXA Nr. 8
                           BUGETUL
    Fondului de risc ºi accident pentru protecþia specialã a persoanelor handicapate
                     pe anul 1996
                                                     Ñ mii lei Ñ

                                Program                 Program
         Denumirea indicatorilor                        Influenþe
                                actualizat               rectificat

                                  1            2      3=1+2

VENITURI Ñ TOTAL                       304.600.000       63.031.000   367.631.000
 I. VENITURI CURENTE                      29.500.000       Ð23.900.000    5.600.000
 A. VENITURI FISCALE                      25.000.000       Ð20.000.000    5.000.000
  A1. IMPOZITE DIRECTE                    25.000.000       Ð20.000.000    5.000.000
  ALTE IMPOZITE DIRECTE                    25.000.000       Ð20.000.000    5.000.000
  Alte încasãri din impozite directe             25.000.000*)      Ð20.000.000    5.000.000*)
 B. VENITURI NEFISCALE                     4.500.000       Ð3.900.000     600.000
  DIVERSE VENITURI                       4.500.000       Ð3.900.000     600.000
  Vãrsãminte de la persoane juridice,
  pentru persoane handicapate neîncadrate           4.500.000       Ð4.000.000     500.000
  Încasãri din alte surse                                100.000     100.000
 IV. SUBVENÞII PRIMITE DIN BUGETUL
   DE STAT                         275.000.000       86.931.000   361.931.000
  Subvenþii primite în completarea Fondului
  de risc ºi accident pentru protecþia specialã
  a persoanelor handicapate                 275.000.000       86.931.000   361.931.000
 V. DONAÞII                            100.000                100.000
CHELTUIELI Ñ TOTAL                      304.600.000       63.031.000   367.631.000
 CHELTUIELI CURENTE                      304.600.000       63.031.000   367.631.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL                     544.560          45.000    589.560
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII              165.697.540       37.886.000   203.583.540
  TRANSFERURI                        138.357.900       25.100.000   163.457.900
42             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
                                                          Ñ mii lei Ñ

                                    1            2          3=1+2

   CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                292.960.340       62.986.000      355.946.340

   ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII, PENSII,
   AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII                  138.357.900       25.100.000      163.457.900

   CHELTUIELI CURENTE                     138.357.900       25.100.000      163.457.900

   TRANSFERURI                        138.357.900       25.100.000      163.457.900

    Transferuri neconsolidabile               138.357.900       25.100.000      163.457.900
    din total cheltuieli capitol:
    Alocaþia de stat pentru copii               8.784.000        1.460.665       10.244.665
    Pensii de asigurãri sociale                46.695.600**)      19.072.174       65.767.774**)
    Ajutoare speciale                     82.868.300        4.567.161       87.435.461
    Ajutor de urmaº                        10.000                     10.000

   ALTE CHELTUIELI SOCIALE                  154.602.440       37.886.000      192.488.440

   CHELTUIELI CURENTE                     154.602.440       37.886.000      192.488.440

   CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII              154.602.440       37.886.000      192.488.440

    Drepturi cu caracter social               154.602.440       37.886.000      192.488.440
    din total cheltuieli capitol:
    Plata taxelor de abonament pentru
    deþinãtorii de aparate radio ºi televizoare          200.000        Ð31.162         168.838
    Acoperirea reducerii costului biletelor de
    intrare la spectacole, muzee, manifestãri
    artistice ºi sportive                     200.000                    200.000
    Plata taxelor de instalare, transferare ºi
    abonament telefonic, precum ºi a costului
    unui numãr de impulsuri                  4.000.000       1.262.490.        5.262.490
    Acoperirea gratuitãþii transportului urban cu
    mijloace de transport în comun              14.000.000       13.823.234       27.823.234
    Acoperirea gratuitãþii transportului interurban      3.000.000                   3.000.000
    Indemnizaþii pentru persoanele care au în
    îngrijire, supraveghere ºi acordã ajutor
    permanent adultului sau minorului handicapat       130.202.440       25.166.766      155.369.206
    Asigurarea asistenþei medicale               3.000.000       Ð2.335.328        664.672

   ALTE ACÞIUNI                        11.639.660          45.000      11.684.660

   CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI            11.639.660          45.000      11.684.660

   CHELTUIELI CURENTE                      11.639.660         45.000       11.684.660

   CHELTUIELI DE PERSONAL                     544.560         45.000        589.560

    Cheltuieli cu salariile                    411.200         34.615        445.815
    Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat         102.800          8.654        111.454
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
    plata ajutorului de ºomaj                   20.560           1.731       22.291
    Deplasãri, detaºãri, transferãri                10.000                     10.000

   CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII              11.095.100                   11.095.100

    Alte cheltuieli                      11.095.100                   11.095.100
    din total cheltuieli capitol:
    Cheltuieli cu personalul care gestioneazã
    fondul                            544.560          45.000        589.560
    Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor        11.095.100                   11.095.100

    **) Reprezintã contribuþia agenþilor economici din restanþele anilor precedenþi.
    **) Inclusiv indemnizaþia de însoþitor, nevãzãtor gradul I, conform art. 1 alin. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 610/1990.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205               43
MINISTERUL FINANÞELOR
                                          ANEXA Nr. 9
                      BUGETUL
  Fondului special pentru dezvoltarea ºi modernizarea punctelor de control pentru trecerea
            frontierei, precum ºi a celorlalte unitãþi vamale
                     pe anul 1996
                                           Ñ mii lei Ñ

                         Program              Program
        Denumirea indicatorilor               Influenþe
                         actualizat            rectificat

                           1        2       3=1+2

VENITURI Ñ TOTAL                 154.000.000   145.000.000   299.000.000
 I. VENITURI CURENTE               154.000.000   145.000.000   299.000.000
 A. VENITURI FISCALE               119.000.000   115.000.000   234.000.000
  A2. IMPOZITE INDIRECTE            119.000.000   115.000.000   234.000.000
  ALTE IMPOZITE INDIRECTE            119.000.000   115.000.000   234.000.000
  Încasãri din comisionul pentru
  servicii vamale               119.000.000   115.000.000   234.000.000
 B. VENITURI NEFISCALE              35.000.000    30.000.000   65.000.000
  DIVERSE VENITURI                35.000.000    30.000.000   65.000.000
  Încasãri din alte surse            35.000.000    30.000.000   65.000.000
CHELTUIELI Ñ TOTAL                105.000.000    15.000.000   120.000.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL             105.000.000    15.000.000   120.000.000
  ALTE ACÞIUNI                 105.000.000    15.000.000   120.000.000
  ALTE ACÞIUNI                 105.000.000    15.000.000   120.000.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL              105.000.000    15.000.000   120.000.000
  Investiþii ale instituþiilor publice     105.000.000    15.000.000   120.000.000
  din total cheltuieli capitol:
  Dezvoltarea ºi modernizarea
  punctelor de control pentru trecerea
  frontierei, precum ºi a celorlalte
  unitãþi vamale                105.000.000    15.000.000   120.000.000
EXCEDENT/DEFICIT                 49.000.000   130.000.000   179.000.000


                                          ANEXA Nr. 10
MINISTERUL INDUSTRIILOR
                      BUGETUL
           Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
                      pe anul 1996
                                           Ñ mii lei Ñ

                         Program              Program
        Denumirea indicatorilor               Influenþe
                         actualizat            rectificat

                           1        2       3=1+2

VENITURI Ð TOTAL                 376.044.000   199.156.000   575.200.000
 I. VENITURI CURENTE               376.044.000   199.156.000   575.200.000
 A. VENITURI FISCALE               376.044.000   199.156.000   575.200.000
  A2. IMPOZITE INDIRECTE            376.044.000   199.156.000   575.200.000
  ALTE IMPOZITE INDIRECTE            376.044.000   199.156.000   575.200.000
  Taxa de dezvoltare cuprinsã în
  tariful energiei electrice ºi
  termice                   376.044.000   199.156.000   575.200.000
44               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
                                                            Ñ mii lei Ñ

                                      1            2          3=1+2

   CHELTUIELI Ð TOTAL                       376.044.000       199.156.000      575.200.000*)
   CHELTUIELI DE CAPITAL                     376.044.000       199.156.000      575.200.000
    ACÞIUNI ECONOMICE                      376.044.000       199.156.000      575.200.000
   INDUSTRIE                           376.044.000       199.156.000      575.200.000
   CHELTUIELI DE CAPITAL                     376.044.000       199.156.000      575.200.000
     Investiþii ale regiilor autonome              376.044.000       199.156.000      575.200.000
     din total cheltuieli capitol:
     Electricitate ºi alte forme de energie           376.044.000       199.156.000      575.200.000

       *) Include ºi sumele aferente situaþiilor de lucrãri ºi facturilor de echipamente pentru obiective de investiþii nenomi-
   nalizate în lista de investiþii pe anul 1996, dar executate ºi nedecontate în anul precedent ºi care se vor deconta în anul
   curent prin plãþi efective sau compensare.   MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                                           ANEXA Nr. 11
                               BUGETUL
           Fondului special pentru dezvoltarea ºi modernizarea drumurilor publice
                         pe anul 1996
                                                            Ñ mii lei Ñ

                                    Program                     Program
            Denumirea indicatorilor                        Influenþe
                                    actualizat                   rectificat

                                      1            2          3=1+2

   VENITURI Ð TOTAL                        136.500.000       30.000.000      166.500.000
   I. VENITURI CURENTE                      136.500.000       30.000.000      166.500.000
    A. VENITURI FISCALE                      136.500.000       30.000.000      166.500.000
     A2. IMPOZITE INDIRECTE                   136.500.000       30.000.000      166.500.000
     ALTE IMPOZITE INDIRECTE                  136.500.000       30.000.000      166.500.000
      Cota asupra încasãrilor realizate
      de producãtori ºi importatori din
      vânzarea carburanþilor auto livraþi
      la intern                        136.500.000       30.000.000      166.500.000
   CHELTUIELI Ð TOTAL                       136.500.000*)      30.000.000       166.500.000*)
    CHELTUIELI CURENTE                       74.300.000       15.900.000       90.200.000
     CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII               74.300.000       15.900.000       90.200.000
     CHELTUIELI DE CAPITAL                    62.200.000       14.100.000       76.300.000
      din total cheltuieli:
      a) pentru drumurile naþionale:
     ACÞIUNI ECONOMICE                     81.900.000**)       18.000.000      99.900.000**)
     TRANSPORTURI ªI COMUNICAÞII                81.900.000**)       18.000.000      99.900.000**)
    CHELTUIELI CURENTE                      44.580.000**)       9.540.000      54.120.000**)
     CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII              44.580.000**)       9.540.000      54.120.000**)
      Reparaþii curente                    44.580.000**)       9.540.000      54.120.000**)
    CHELTUIELI DE CAPITAL                    37.320.000**)       8.460.000      45.780.000**)
      Investiþii ale regiilor autonome            37.320.000**)       8.460.000      45.780.000**)
      din total cheltuieli capitol:
      Drumuri ºi poduri                    81.900.000**)       18.000.000      99.900.000**)
      b) pentru drumurile locale:
     ACÞIUNI ECONOMICE                      54.600.000       12.000.000       66.600.000
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205                          45
                                                      Ñ mii lei Ñ

                                 1           2          3=1+2

  TRANSPORTURI ªI COMUNICAÞII                54.600.000      12.000.000      66.600.000
 CHELTUIELI CURENTE                     29.720.000       6.360.000      36.080.000
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII             29.720.000       6.360.000      36.080.000
   Reparaþii curente                    29.720.000       6.360.000      36.080.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                    24.880.000       5.640.000      30.520.000
   Investiþii ale regiilor autonome            24.880.000       5.640.000      30.520.000
   din total cheltuieli capitol:
   Drumuri ºi poduri                    54.600.000      12.000.000      66.600.000

     **) Din care: 60% pentru finanþarea drumurilor naþionale ºi 40% pentru finanþarea drumurilor locale.
     **) Din cheltuielile totale pentru drumurile naþionale se vor deconta dobânzile ºi comisioanele scadente în anul
1996, conform Hotãrârii Guvernului nr. 999/1995.
                                                      ANEXA Nr. 12
                           BUGETUL
         Fondului special pentru pensia suplimentarã a pensionarilor militari
                       pe anul 1996
                                                      Ñ mii lei Ñ

                               Program                   Program
         Denumirea indicatorilor                      Influenþe
                               actualizat                  rectificat

                                 1           2          3=1+2

VENITURI Ð TOTAL                       30.800.000        300.000       31.100.000
 I. VENITURI CURENTE                     30.800.000        300.000       31.100.000
 A. VENITURI FISCALE                     29.280.000        700.000      29.980.000
  A1. IMPOZITE DIRECTE                   29.280.000        700.000      29.980.000
  CONTRIBUÞII PENTRU ASIGURÃRI
  SOCIALE                          29.280.000        700.000      29.980.000
   Contribuþii pentru pensia suplimentarã         29.280.000        700.000      29.980.000
 B. VENITURI NEFISCALE                    1.520.000       Ð400.000       1.120.000
  DIVERSE VENITURI                      1.520.000       Ð400.000       1.120.000
   Încasãri din alte surse                 1.520.000       Ð400.000       1.120.000
CHELTUIELI Ð TOTAL                      27.772.000      10.228.000       38.000.000
 CHELTUIELI CURENTE                     27.772.000      10.228.000      38.000.000
  Transferuri                        27.772.000      10.228.000      38.000.000

 CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                 27.772.000      10.228.000      38.000.000
  ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII, PENSII,
  AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII                 27.772.000      10.228.000      38.000.000

 CHELTUIELI CURENTE                     27.772.000      10.228.000      38.000.000
  TRANSFERURI                        27.772.000      10.228.000      38.000.000
   Transferuri neconsolidabile               27.772.000      10.228.000      38.000.000
   din total cheltuieli capitol:
   Pensia suplimentarã                   27.772.000      10.228.000      38.000.000
EXCEDENT/DEFICIT                        3.028.000      Ð9.928.000      Ð6.900.000*)

   *) Deficitul se acoperã din disponibilitãþile anului precedent, precum ºi prin transfer din bugetul Fondului pentru
pensia suplimentarã gestionat de Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
46              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
                                                 ANEXA Nr. 12 b
   MINISTERUL DE INTERNE

                               BUGETUL
          Fondului pentru pensia suplimentarã a pensionarilor militari pe anul 1996

                                                  Ñ mii lei Ñ
                                    Program           Program
            Denumirea indicatorilor                   Influenþe
                                    actualizat         rectificat

                                       1     2      3 = 1+2

   VENITURI Ð TOTAL                         13.000.000         13.000.000
    I. VENITURI CURENTE                      13.000.000         13.000.000
     A. VENITURI FISCALE                     12.000.000         12.000.000
      A1. IMPOZITE DIRECTE                    12.000.000         12.000.000
      CONTRIBUÞII PENTRU ASIGURÃRI SOCIALE            12.000.000         12.000.000
      Contribuþii pentru pensia suplimentarã           12.000.000         12.000.000
     B. VENITURI NEFISCALE                     1.000.000         1.000.000
      DIVERSE VENITURI                       1.000.000         1.000.000
      Încasãri din alte surse                   1.000.000         1.000.000

   CHELTUIELI Ð TOTAL                         9.600.000  5.100.000  14.700.000

    CHELTUIELI CURENTE                        9.600.000  5.100.000  14.700.000
     TRANSFERURI                          9.600.000  5.100.000  14.700.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                   9.600.000  5.100.000  14.700.000
   ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII, PENSII,
   AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII                      9.600.000  5.100.000  14.700.000

   CHELTUIELI CURENTE                         9.600.000  5.100.000  14.700.000
     TRANSFERURI                          9.600.000  5.100.000  14.700.000
     Transferuri neconsolidabile                  9.600.000  5.100.000  14.700.000
     din total cheltuieli capitol:
      Pensia suplimentarã                     9.600.000  5.100.000  14.700.000
     EXCEDENT/DEFICIT                        3.400.000  Ð5.100.000  Ð1.700.000*)

      *) Deficitul se acoperã din disponibilitãþile anului precedent.
                                                 ANEXA Nr. 12 c
   SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAÞII

                               BUGETUL
       Fondului special pentru pensia suplimentarã a pensionarilor militari pe anul 1996

                                                  Ñ mii lei Ñ
                                    Program           Program
            Denumirea indicatorilor                   Influenþe
                                    actualizat         rectificat

                                       1     2      3 = 1+2

   VENITURI Ð TOTAL                          1.800.000   300.000   2.100.000
    I. VENITURI CURENTE                       1.800.000   300.000   2.100.000
     A. VENITURI FISCALE                      1.780.000   300.000   2.080.000
      A1. IMPOZITE DIRECTE                     1.780.000   300.000   2.080.000
      CONTRIBUÞII PENTRU ASIGURÃRI SOCIALE             1.780.000   300.000   2.080.000
      Contribuþii pentru pensia suplimentarã            1.780.000   300.000   2.080.000
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205                           47
                                                        Ñ mii lei Ñ

                                  1           2          3=1+2

  B. VENITURI NEFISCALE                      20.000                    20.000
   DIVERSE VENITURI                       20.000                    20.000
   Încasãri din alte surse                    20.000                    20.000

CHELTUIELI Ð TOTAL                       2.200.000                   2.200.000

 CHELTUIELI CURENTE                      2.200.000                   2.200.000
   TRANSFERURI                        2.200.000                   2.200.000
 CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                  2.200.000                   2.200.000
ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII, PENSII,
AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII                    2.200.000                   2.200.000

CHELTUIELI CURENTE                       2.200.000                   2.200.000
  Transferuri                         2.200.000                   2.200.000
   Transferuri neconsolidabile
   din total cheltuieli capitol:               2.200.000                   2.200.000
   Pensia suplimentarã                    2.200.000                   2.200.000
  EXCEDENT/DEFICIT                       Ð400.000*)       300.000       Ð100.000*)

    *) Deficitul se acoperã din disponibilitãþile anului precedent ºi în completare prin transferuri din bugetul Fondului
pentru pensia suplimentarã, gestionat de Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
                                                       ANEXA Nr. 13
MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

                           BUGETUL
    Fondului special pentru plata pensiilor ºi a altor drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor
                        pe anul 1996


                                                        Ñ mii lei Ñ
                                Program                    Program
          Denumirea indicatorilor                       Influenþe
                                actualizat                  rectificat

                                  1           2         3 = 1+2


VENITURI Ð TOTAL                       403.453.000      134.465.700      537.918.700
 I. VENITURI CURENTE                     62.853.000      Ð38.519.600       24.333.400
  A. VENITURI FISCALE                    61.427.000      Ð42.224.900       19.202.100
  A1. IMPOZITE DIRECTE                    61.427.000      Ð42.224.900       19.202.100
   CONTRIBUÞII PENTRU ASIGURÃRI SOCIALE           61.427.000      Ð42.224.900       19.202.100
   Contribuþia persoanelor asigurate            61.427.000*)     Ð42.224.900       19.202.100*)
  B. VENITURI NEFISCALE                    1.426.000       3.705.300       5.131.300
   DIVERSE VENITURI                     1.426.000       3.705.300       5.131.300
   Contribuþii pentru bilete de tratament ºi odihnã      426.000         64.500        490.500
   Încasãri din alte surse                  1.000.000       3.640.800       4.640.800
   SUBVENÞII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT          340.600.000      172.985.300      513.585.300
   Subvenþii primite în completarea Fondului
   special pentru plata pensiilor ºi a altor drepturi
   de asigurãri sociale ale agricultorilor         340.600.000      172.985.300      513.585.300
CHELTUIELI Ð TOTAL                      403.453.000      134.465.700      537.918.700
  CHELTUIELI CURENTE                     403.453.000      134.465.700      537.918.700
  CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII              28.565.000       4.713.100       33.278.100
  TRANSFERURI                        374.888.000      129.752.600      504.640.600
  CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                384.888.000      129.487.100      514.375.100
  48                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 205
                                                                 Ñ mii lei Ñ

                                          1           2           3=1+2


       ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII, PENSII,
       AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII                    383.868.000      127.451.500       511.319.500

        CHELTUIELI CURENTE                      383.868.000      127.451.500       511.319.500
          CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII              10.000.000        Ð265.500        9.734.500
          TRANSFERURI                        373.868.000      127.717.000       501.585.000
          Transferuri neconsolidabile                373.868.000      127.717.000       501.585.000
          din total cheltuieli capitol:
          Pensii de asigurãri sociale                371.404.000      127.220.800       498.624.800
          Indemnizaþii pentru incapacitate temporarã
          de muncã                            32.000        Ð15.500          16.500
          Indemnizaþii pentru concedii de maternitate
          ºi îngrijirea copiilor                     32.000          2.100          34.100
          Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese        2.400.000         509.600         2.909.600
          Tratament balnear ºi odihnã                10.000.000        Ð265.500         9.734.500
        ALTE CHELTUIELI SOCIALE                     1.020.000        2.035.600         3.055.600

          CHELTUIELI CURENTE                      1.020.000        2.035.600         3.055.600
          TRANSFERURI                         1.020.000        2.035.600         3.055.600
          Transferuri consolidabile                  1.020.000        2.035.600         3.055.600
          din total cheltuieli capitol:
          Contribuþia persoanelor asigurate pentru
          finanþarea ocrotirii sãnãtãþii               1.020.000        2.035.600         3.055.600
          ALTE ACÞIUNI                        18.565.000        4.978.600        23.543.600

          CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI            18.565.000        4.978.600        23.543.600
          CHELTUIELI CURENTE                     18.565.000        4.978.600        23.543.600
          CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII              18.565.000        4.978.600        23.543.600
          Alte cheltuieli                      18.565.000        4.978.600        23.543.600
          din total cheltuieli capitol:
          Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor         18.565.000        4.978.600        23.543.600

           *) Sunt cuprinse ºi contribuþiile (12.160.500 mii lei) datorate din anii precedenþi de agenþii economici.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205/1996 conþine 48 de pagini.                      Preþul 1.152 lei     40.816

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:6/20/2012
language:Latin
pages:48