Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

137

VIEWS: 12 PAGES: 48

									                                              PARTEA     I
Anul VIII Ñ Nr. 137                                                                           Marþi, 2 iulie 1996
                               LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

                                              SUMAR
Nr.                                            Pagina  Nr.                                           Pagina
       HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                           507.    Ñ Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri
                                                        ºi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome
456.  Ñ Hotãrâre privind transmiterea unor imobile în                             ”MultiproductÒ de sub autoritatea Ministerului Justiþiei           45Ð46
    administrarea Regiei Autonome ”Rom-TelecomÒ.....                   1Ð43
                                                  508.    Ñ Hotãrâre pentru aprobarea bugetelor de venituri
483.  Ñ Hotãrâre privind prestarea serviciilor în dome-                            ºi cheltuieli pe anul 1996 ale regiilor autonome de
    niul contabilitãþii, verificarea ºi certificarea bilanþului                       interes naþional de sub autoritatea Ministerului
    contabil în baza prevederilor Legii contabilitãþii                           Comunicaþiilor.............................................................   46
    nr. 82/1991 ................................................................    43Ð44  528.    Ñ Hotãrâre privind exceptarea temporarã de la
505.  Ñ Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri                            plata taxelor vamale a unui contingent tarifar
    ºi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome a                             de 30 mii tone malþ..................................................      47
    Imprimeriilor ”CoresiÒ de sub autoritatea Ministerului                    529.    Ñ Hotãrâre privind reducerea temporarã a taxelor
    Culturii ........................................................................  44Ð45        vamale la importul de cartofi ...................................        47


    HOTÃRÂRI                        ALE           GUVERNULUI                         ROMÂNIEI
                                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
      privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome ”Rom-TelecomÒ
     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Imobilele compuse din construcþii ºi terenurile                    zentei hotãrâri, la valoarea actualizatã la data predãrii-pri-
aferente, proprietate publicã a statului, în care îºi au sediile                  mirii acestora.
unitãþile proprii ale Regiei Autonome ”Rom-TelecomÒ, cu datele                      Art. 3. Ñ Patrimoniul consiliilor locale ºi al regiilor auto-
de identificare prevãzute în anexã, se transmit din administrarea                  nome de interes local se diminueazã, iar patrimoniul
consiliilor locale, respectiv a regiilor autonome de interes                    Regiei Autonome ”Rom-TelecomÒ se majoreazã în mod
local, în administrarea Regiei Autonome ”Rom-TelecomÒ.                       corespunzãtor cu valoarea ce rezultã din aplicarea dispozi-
  Art. 2. Ñ Predarea-primirea construcþiilor ºi a terenurilor                   þiilor prezentei hotãrâri.
aferente se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi în                       Art. 4. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a pre-                     hotãrâre.
                                              PRIM-MINISTRU
                                           NICOLAE VÃCÃROIU
                                                                      Contrasemneazã:
                                                                    Ministrul comunicaþiilor,
                                                                     Ioan Ovidiu Muntean
                                                                 Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                                                      Florin Georgescu
                                                                      Secretar de stat,
                                                                     ºeful Departamentului
     Bucureºti, 13 iunie 1996.                                               pentru Administraþie Publicã Localã,
     Nr. 456.                                                             Octav Cozmâncã
2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

  DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII ALBA
                             JUDEÞUL ALBA

                                                Datele
                         Spaþiul                 de identificare
                         care se
         Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                        transferã               Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                       se gãseºte                ocupat
          sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
  Nr.                    în clãdire:
        în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
  crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
        ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                              faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                              utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã                peri
                                              (m2)  grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                    (m2)

   1. Of. c. TT Cricãu nr.75,       Comunã     Consiliul Local    2    17,00     Ñ       C+B
    comuna Cricãu            cu       al Comunei
                       consiliul    Cricãu
                       local
   2. Of. c. TT              Comunã     Consiliul Local    1    22,00     Ñ       C+B
    Cetatea de Baltã,          cu       al Comunei
    str. Cetãþii nr. 18,         cãminul     Cetatea
    comuna                cultural    de Baltã
    Cetatea de Baltã
   3. Salã de echipamente,         Comunã cu    Consiliul Local    1    30,00     Ñ       C+B
    satul Hãpria nr. 254,        dispensarul   al Comunei
    comuna Ciugud            veterinar    Ciugud
   4. Of. c. TT              Comunã     Consiliul Local    2    35,00     Ñ       C+B
    Rimetea nr. 34,           cu       al Comunei
    comuna Rimetea            Consiliul    Rimetea
                       Local
                       al
                       Comunei
                       Rimetea
   5. Of. c. TT              Individualã   Consiliul Local    2    32,00     Ñ       C+B
    Crãciunelu de Jos,                  al Comunei
    str. 6 Martie nr. 113,                Crãciunelu
    comuna Crãciunelu                  de Jos
    de Jos
   6. Of. c. TT Cenade,          Comunã     Consiliul Local    1    16,00     Ñ       C+B
    str. Principalã nr. 121,       cu clubul    al Comunei
    comuna Cenade            comunal     Cenade
   7. Of. c. TT Ciugud,          Comunã     Consiliul Local    2    32,00     Ñ       C+B
    str. Principalã nr. 185,       cu       al Comunei
    comuna Ciugud            biblioteca   Ciugud
                       comunalã
   8. Of. c. TT ªona,           Comunã     Consiliul Local    2    50,00     Ñ       C+B
    str. Valea Lungã nr. 4,       cu       al Comunei
    comuna ªona             biblioteca-   ªona
                       arhivã
                       a consiliului
                       local
   9. Of. c. TT Câlnic nr. 3,       Bloc,      Consiliul Local    3    64,00     Ñ       C+B
    comuna Câlnic            et. 1      al Comunei
                               Câlnic
  10. Of. c. TT Drâmbar,     Comunã          Consiliul Local    2    25,00     Ñ      C+B+L
    satul Drâmbar nr. 87,    cu            al Comunei
    comuna Ciugud        cãminul         Ciugud
                  cultural
                  al satului
                  Drâmbar
  11. Subrepartitor,       Consiliul        Consiliul Local    2+ 54,00       Ñ       C+B
    municipiul Alba Iulia,   Local al         al Municipiului    de-
    str. Livezii nr. 1, bl. 2, Municipiului       Alba Iulia      pen-
    ap. 4            Alba Iulia                  dinþe
  12. Subrepartitor,       Consiliul        Consiliul Local    2+ 50,00       Ñ       C+B
    municipiul Alba Iulia,   Local al         al Municipiului    de-
    str. Muncii, bl. Ec., ap. 3 Municipiului       Alba Iulia      pen-
                  Alba Iulia                   dinþe
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137                             3

DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII ARGEª
                          JUDEÞUL ARGEª

                                              Datele
                       Spaþiul                  de identificare
                       care se
       Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                      transferã               Spaþiul
       ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
        sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
Nr.                    în clãdire:
      în care funcþioneazã               de la care               aferent   mijlocului fix:
crt.                   Ñ individualã                     (neconstruitã)
      ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de              Nr. de       ºi care se
                                             faþa   transmite   B = beton
    Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                             utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã                peri
                                             (m2) grãdinã etc.)
                      cuÉ
                                                   (m2)

0           1             2        3       4     5        6       7

 1. Of. c. TT Drãganu,          Bloc,      Consiliul Local    9    201,45     Ñ       C+B
  comuna Drãganu            parter +    al Comunei
                     subsol,     Drãganu
                     comunã
                     cu
                     magazin ºi
                     cu croitorie,
                     (et. IÑII)
 2. Of. c. TT Albeºti,          Comunã     Consiliul Local    1    25,71     Ñ      C+B+L
  comuna Albeºti-Argeº         cu Garda    al Comunei
                     financiarã   Albeºti
                     ºi poºta
 3. Of. c. TT Aninoasa,         Comunã    Consiliul Local     2    23,00     Ñ      C+B+L
  comuna Aninoasa           cu poºta   al Comunei
                     ºi primãria Aninoasa
 4. Of. c. TT Berevoieºti,        Comunã    Consiliul Local     1    16,00     Ñ      C+B+L
  comuna Berevoieºti          cu poºta   al Comunei
                     ºi primãria Berevoieºti
 5. Of. c. TT Bogaþi,          Comunã    Consiliul Local     1    12,60     Ñ      C+B+L
  comuna Bogaþi            cu poºta   al Comunei
                           Bogaþi
 6. Of. c. TT Brãduleþ,         Comunã    Consiliul Local     2    42,00     Ñ      C+B+L
  comuna Brãduleþ           cu cãminul al Comunei
                     cultural   Brãduleþ
                     ºi ghiºeul
                     poºtal
                     (et. I)
 7. Of. c. TT Cãldãraru,         Bloc,    Consiliul Local     2    19,00     Ñ       C+B
  comuna Cãldãraru           parter,   al Comunei
                     comunã cu Cãldãraru
                     biblioteca
                     ºi cãminul
                     cultural
 8. Of. c. TT Cãteasca,         Bloc,    Consiliul Local     3    70,00     Ñ       C+B
  comuna Cãteasca           parter,   al Comunei
                     comunã    Cãteasca
                     cu etajul I
 9. Of. c. TT Dobreºti,         Comunã    Consiliul Local     1    16,00     Ñ       C+B
  comuna Dobreºti           cu poºta   al Comunei
                     ºi consiliul Dobreºti
                     local
10. Of. c. TT Hârtieºti,         Comunã    Consiliul Local     2    23,50     Ñ      C+B+L
  comuna Hârtieºti           cu consiliul al Comunei
                     local    Hârtieºti
11. Of. c. TT Izvoru,          Comunã    Consiliul Local     2    37,00     Ñ       C+B
  comuna Izvoru            cu poºta   al Comunei
                     ºi primãria Izvoru
12. Of. c. TT Priboieni,         Comunã    Consiliul Local     2    40,00     Ñ       C+B
  comuna Priboieni           cu poºta   al Comunei
                     ºi primãria Priboieni
13. Of. c. TT Rãteºti,          Comunã    Consiliul Local     1    14,00     Ñ       C+B
  comuna Rãteºti            cu poºta   al Comunei
                     ºi primãria Rãteºti
4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

  0         1          2        3     4   5   6   7


  14. Of. c. TT Rociu,       Comunã   Consiliul Local  1  32,00  Ñ  C+B
    comuna Rociu         cu poºta  al Comunei
                         Rociu
  15. Of. c. TT Sboghiþeºti,    Comunã   Consiliul Local  1   7,00  Ñ  C+B
    comuna Nucºoara       cu bufetul al Comunei
                         Nucºoara
  16. Of. c. TT Siliºtea,     Comunã cu Consiliul Local   3  54,00  Ñ  C+B
    comuna Cãteasca       dispensarul al Comunei
                   ºi cãminul Cãteasca
                   cultural
  17. Of. c. TT Slobozia,     Comunã   Consiliul Local  1  15,60  Ñ  C+B
    comuna Slobozia       cu poºta  al Comunei
                         Slobozia
  18  Of. c. TT Stoeneºti,    Comunã   Consiliul Local  1  34,00  Ñ  C+B
     comuna Stoeneºti      cu poºta  al Comunei
                   ºi primãria Stoeneºti
  19. Of. c. TT ªuici,       Comunã   Consiliul Local  1  30,00  Ñ  C+B+L
    comuna ªuici         cu poºta  al Comunei ªuici
  20. Of. c. TT Muºeteºti,     Comunã   Consiliul Local  2  39,50  Ñ  C+B+L
    comuna Muºeteºti       cu poºta  al Comunei
                   ºi C.E.C.  Muºeteºti
  21. Of. c. TT Pietroºani,    Comunã   Consiliul Local  2  23,00  Ñ  C+B+L
    comuna Pietroºani      cu primãria al Comunei
                         Pietroºani
  22. Of. c. TT Cuca,       Comunã   Consiliul Local  1  16,00  Ñ  C+B+L
    comuna Cuca         cu poºta  al Comunei
                         Cuca
  23. Of. c. TT Moºoaia,      Comunã   Consiliul Local  1  14,00  Ñ  C+B
    comuna Moºoaia        cu poºta  al Comunei
                   ºi primãria Moºoaia
  24. Of. c. TT Retevoieºti,    Comunã   Consiliul Local  3  38,00  Ñ  C+B+L
    comuna Pietroºani      cu primãria al Comunei
                         Pietroºani
  25. Of. c. TT Cetãþeni,     Comunã   Consiliul Local  2  47,25  Ñ  C+B
    comuna Cetãþeni       cu poºta  al Comunei
                   ºi primãria Cetãþeni
  26. Of. c. TT nr. 8,       Comunã cu R.A.         2  69,94  Ñ  C+B
    cartierul Trivale,      alimentarã, ”RegocomÒ
    Complexul nr. 1,       consignaþie Piteºti
    municipiul Piteºti, parter  etc.
  27. Of. c. TT Gârlei,      Comunã   R.A. ”RegocomÒ   1  21,00  Ñ  C+B
    cartierul Gãvana III,    cu poºta  Piteºti
    parter
  28. Of. c. TT nr. 7,       Comunã    R.A. ”RegocomÒ  8  198,00  Ñ  C+B
    cartierul Gãvana,      cu poºta,   Piteºti
    str. 1 Decembrie 1918,    Rodipet Ñ
    bl. M5, parter,       S.A.,
    municipiul Piteºti,     magazin
                   de pâine,
                   C.E.C.
                   (et. IÑIV)
  29. Concentratoare,       Comunã    R.A. ”RegocomÒ  2  50,00  Ñ  C+B
    C. Bucureºti, bl. U3,    cu Banc    Piteºti
    parter, municipiul Piteºti  Post
                   ºi Regent
                   (et. IÑIV)
  30. Concentratoare,       Comunã    R.A. ”RegocomÒ  1  34,00  Ñ  C+B
    cartierul Trivale,      cu aprozar  Piteºti
    bl. D1, parter,       ºi bloc
    municipiul Piteºti      de locuinþe
  31. Of. c. TT Gãvana,      Comunã    R.A. ”RegocomÒ  1  39,00  Ñ  C+B
    str. Alunului, bl. C17,   cu poºta,   Piteºti
    sc. C, parter,        Rodipet Ñ
    cartierul Gãvana III,    S.A.,
    municipiul Piteºti      farmacie,
                   menaj,
                   consignaþie
                   (et. IÑIV)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137         5

0        1          2         3    4   5   6  7


32. Of. c. TT Fortuna,     Comunã     R.A. ”RegocomÒ  3  220,42  Ñ  C+B
  bl. A, Complexul ”FortunaÒ, cu       Piteºti
  parter, municipiul Piteºti consignaþii,
                magazine
33. Of. c. TT nr. 3,      Comunã     R.A. ”RegocomÒ  2  69,58  Ñ  C+B
  str. Negru Vodã nr. 38, cu complex     Piteºti
  parter, municipiul Piteºti croitorie,
                farmacie,
                alimentarã,
                restaurant
34. Of. c. TT nr. 4,      Comunã     R.A. ”RegocomÒ  1  28,82  Ñ  C+B
  str. N. Grigorescu,     cu poºta    Piteºti
  bl. 21, parter,       (et. IÑIV)
  cartierul Ceair,
  municipiul Piteºti
35. Of. c. TT nr. 5,      Comunã     R.A. ”RegocomÒ  2  65,53  Ñ  C+B
  bd. Petrochimiºtilor,    cu complex   Piteºti
  Complexul nr. 27, parter, alimentar,
  cartierul Prundu,      cofetãrie,
  municipiul Piteºti     librãrie,
                poºtã
36. Of. c. TT nr. 9,      Comunã     R.A. ”RegocomÒ  2  41,31  Ñ  C+B
  str. Exerciþiu, bl. A7,   cu       Piteºti
  Complexul ”PremialÒ,    consignaþii,
  parter, municipiul Piteºti alimentarã,
                poºtã etc.
37. Of. c. TT,
  str. Craiovei nr. 40,    Comunã     R.A. ”RegocomÒ  2  41,51  Ñ  C+B
  Complexul nr. 40,      cu       Piteºti
  parter, municipiul Piteºti alimentarã,
                mercerie,
                consignaþie,
                poºtã
38. Of. c. TT nr. 1,      Comunã     R.A. ”RegocomÒ  3  97,91  Ñ  C+B
  Piaþa Vasile Milea,     cu poºta,   Piteºti
  bl. 4, et. 1, municipiul  Magazinul
  Piteºti           ”MetopaÒ,
                S.C.
                ”UniversalÒ
                Ñ S.A.,
                et. IÑX
39. Of. c. TT ªtefãneºti,    Comunã     R.A. ”RegocomÒ  6  97,93  Ñ  C+B
  comuna ªtefãneºti,     cu poºta,   Piteºti
  municipiul Piteºti, parter ateliere
                (et. IÑII)
40. Of. c. TT Stolnici,     Bloc,     R.A. ”RegocomÒ  9  216,40  Ñ  C+B
  comuna Stolnici       parter +    Piteºti
                subsol,
                comunã
                cu et. IÑII
41. Of. c. TT Vrãneºti,     Bloc      R.A. ”RegocomÒ  9  228,60  Ñ  C+B
  comuna Vrãneºti       parter +    Piteºti
                subsol,
                comunã
                cu et. IÑII
42. Of. c. TT nr. 4 Grui,    Comunã cu   R.A. ”EdilulÒ  2  120,21  Ñ  C+B
  bl. D18/A, parter      alimentarã,  Câmpulung
  (uscãtorie), oraºul     consignaþii
  Câmpulung          (et. IÑIV),
                poºta
43. Of. c. TT nr. 3 Viºoi,   Comunã     R.A. ”EdilulÒ  2  40,00  Ñ  C+B
  bl. C4, parter,       cu       Câmpulung
  oraºul Câmpulung      alimentarã,
                C.E.C.,
                farmacie,
                poºta
                (et. IÑIV
6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

  DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII BIHOR
                             JUDEÞUL BIHOR

                                                Datele
                         Spaþiul                  de identificare
                         care se
         Denumirea unitãþii                                         Caracteristicile
                        transferã                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                       se gãseºte                 ocupat
          sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
  Nr.                    în clãdire:
        în care funcþioneazã               de la care               aferent   mijlocului fix:
  crt.                   Ñ individualã                     (neconstruitã)
        ºi care se transmite              se transmite        Supra-          C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de               Nr. de      ºi care se
                                               faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe               încã-
                                               utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã                peri
                                               (m2)  grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                     (m2)

   1. Of. c. TT Ciuhoi,          Comunã     Consiliul Local    1 + 19,00       Ñ        C
    str. Principalã nr. 116,       cu       al Comunei      1 hol
    comuna Ciuhoi            Direcþia    Ciuhoi         co-
                       de poºtã,               mune
                       cãminul                 cu
                       cultural,                Di-
                       biblioteca               rec-
                                           þia
                                           de
                                          Poºtã
   2   Of. c. TT Ciumeghiu        Comunã   Consiliul Local      3 co- 35,00      Ñ        C
      str. Principalã nr. 9,      cu Direcþia al Comunei        mune
      comuna Ciumeghiu         de poºtã  Ciumeghiu          cu
                                           Di-
                                          rec-
                                           þia
                                           de
                                          Poºtã
   3. Of. c. TT Diosig,          Comunã   Consiliul Local       2 60,00      Ñ        C
    comuna Diosig            cu Direcþia al Comunei
                       de poºtã  Diosig

  DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII BRÃILA
                            JUDEÞUL BRÃILA

                                                Datele
                        Spaþiul                   de identificare
                        care se
         Denumirea unitãþii                                         Caracteristicile
                        transferã                 Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                 Suprafaþa     tehnice
                       se gãseºte                 ocupat
          sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
  Nr.                    în clãdire:
        în care funcþioneazã               de la care               aferent   mijlocului fix:
  crt.                   Ñ individualã                     (neconstruitã)
        ºi care se transmite               se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de               Nr. de       ºi care se
                                               faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                               utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã                peri
                                               (m2)  grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                     (m2)

  0           1             2         3       4     5       6       7

   1. Of. c. TT Bãrãganu,         Bloc,      Consiliul Local     3   73,00     Ñ        C+B
    comuna Bãrãganu           parter,     al Comunei
                       comunã     Bãrãganu
                       cu Oficiul
                       poºtal
                       Bãrãganu
   2. Of. c. TT              Comunã     Consiliul Local     3   23,88     Ñ        C+L
    Berteºtii de Jos,          cu Oficiul   al Comunei
    comuna Berteºtii           poºtal     Berteºtii de Jos
    de Jos                Berteºtii
                       de Jos
   3. Sediul administrativ Ñ        Bloc,      Consiliul Local    21   720,78    Ñ        B+C
    Direcþia de teleco-         parter ºi    al Municipiului
    municaþii Brãila,          mezanin     Brãila, Direcþia
    bdul Independenþei,                 servicii publice
    bl. B1
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137           7

0         1         2        3       4   5    6   7


  4. Cabina telefonicã    Bloc, parter Consiliul Local al  5  146,85  Ñ   B+C
    ”H. BotevÒ Brãila,           Municipiului
    Piaþa H. Botev, bl. B1         Brãila
  5. Of. c. TT Chiºcani,   Comunã cu Consiliul Local al    3  36,45  Ñ   C+L
    comuna Chiºcani     Oficiul poºtal Comunei
                Chiºcani    Chiºcani
  6. Of. c. TT Cireºu,    Bloc, parter, Consiliul Local al  3  32,68  Ñ   B+C
    comuna Cireºu      comunã cu Comunei Cireºu
                Oficiul
                poºtal
                Cireºu
  7. Of. c. TT Dudeºti,    Comunã cu Consiliul Local al    3  50,74 75,00  C+L
    comuna Dudeºti      Oficiul    Comunei Dudeºti
                poºtal
                Dudeºti
  8. Of. c. TT Galbenu,    Comunã cu Consiliul Local al    2  22,38 210,00  C+L
    comuna Galbenu      Oficiul    Comunei Galbenu
                poºtal
                Galbenu
  9. Of. c. TT Grãdiºtea,   Comunã cu Consiliul Local al    3  48,99  Ñ   C+L
    comuna Grãdiºtea     Oficiul    Comunei
                poºtal     Grãdiºtea
                Grãdiºtea
10. Of. c. TT Gropeni,     Comunã cu Consiliul Local al    3  20,77 39,00  C+L
  comuna Gropeni       Oficiul    Comunei Gropeni
                poºtal
                Gropeni
11. Of. c. TT Mãxineni,     Bloc, parter, Consiliul Local al  3  45,50  Ñ   B+C
  comuna Mãxineni       comunã cu Comunei
                Oficiul    Mãxineni
                poºtal
                Mãxineni
12. Of. c. TT Mircea Vodã,   Comunã cu Consiliul Local al    2  16,20 55,35  C+L
  comuna Mircea Vodã     Oficiul    Comunei
                poºtal     Mircea Vodã
                Mircea
                Vodã
13. Of. c. TT Movila Miresii,  Bloc, parter, Consiliul Local al  3  45,52  Ñ   B+C
  comuna Movila Miresii    comunã cu Comunei Movila
                Oficiul    Miresii
                poºtal
                Movila
                Miresii
14. Of. c. TT Râmnicelu,    Comunã cu Consiliul Local al    2  28,55  Ñ   C+L
  comuna Râmnicelu      Oficiul    Comunei
                poºtal     Râmnicelu
                Râmnicelu
15. Of. c. TT Roºiori,     Comunã cu Consiliul Local al    2  37,34 182,00  C+L
  comuna Roºiori       Oficiul    Comunei Roºiori
                poºtal
                Roºiori
16. Of. c. TT Salcia Tudor,   Comunã cu Consiliul Local al    2  25,02 182,00  C+L
  comuna Salcia Tudor     Oficiul    Comunei
                poºtal     Salcia Tudor
                Salcia
                Tudor
17. Of. c. TT Scorþaru Nou,   Individualã Consiliul Local al   2  19,30 95,00  C+L
  comuna Scorþaru Nou            Comunei
                        Scorþaru Nou
8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

  0         1          2        3      4   5    6   7


  18. Of. c. TT Siliºtea,     Comunã cu Consiliul Local al    2  16,94  Ñ   C+L
    comuna Siliºtea       Agenþia    Comunei Siliºtea
                  poºtalã
                  Siliºtea
  19. Of. c. TT Traian,      Bloc, parter, Consiliul Local al  2  33,32  Ñ   B+C
    comuna Traian        comunã cu Comunei Traian
                  Oficiul
                  poºtal
                  Traian
  20. Of. c. TT Tufeºti,     Bloc, parter, Consiliul Local al  3  40,83  Ñ   B+C
    comuna Tufeºti       comunã cu Comunei Tufeºti
                  Oficiul
                  poºtal
                  Tufeºti
  21. Of. c. TT Vãdeni,      Bloc, parter, Consiliul Local al  3  33,40  Ñ   B+C
    comuna Vãdeni        comunã cu Comunei Vãdeni
                  Oficiul
                  poºtal
                  Vãdeni
  22. Of. c. TT Valea Cânepii, Comunã cu Consiliul Local al      2  32,44 30,00  C+L
    comuna Valea Cânepii    Oficiul    Comunei Unirea
                  poºtal
                  Valea
                  Cânepii
  23. Of. c. TT Victoria,     Comunã cu Consiliul Local al    2  18,26 20,00  C+B
    comuna Victoria       Oficiul    Comunei Victoria
                  poºtal
                  Victoria
  24. Of. c. TT Viºani,      Bloc, parter, Consiliul Local al  3  44,12  Ñ   B+C
    comuna Viºani        comunã cu Comunei Viºani
                  Oficiul
                  poºtal Viºani
  25. Of. c. TT Viziru,      Bloc, parter, Consiliul Local al  3  74,42  Ñ   B+C
    comuna Viziru        comunã cu Comunei Viziru
                  Oficiul
                  poºtal Viziru
  26. Of. c. TT Zãvoaia,     Comunã cu Consiliul Local al    3  23,64 144,00  C+L
    comuna Zãvoaia       Oficiul    Comunei Zãvoaia
                  poºtal
                  Zãvoaia
  27. Formaþia reþele TC.     Bloc, parter Consiliul Local al   3  66,00  Ñ   C+B
    CTA 2 Brãila, str. Plevnei,        Municipiului Brãila
    bl. A9, ap. 2
  28. Formaþia Reþele TC.     Bloc, parter Consiliul Local al   4  35,36  Ñ   B+C
    interurbane Însurãþei,          Comunei
    comuna Însurãþei             Însurãþei
  29. Of. c. TT Stãncuþa,     Bloc, parter, Consiliul Local al  3  45,50  Ñ   B+C
    comuna Stãncuþa       comunã cu Comunei Stãncuþa
                  Oficiul
                  poºtal
                  Stãncuþa
  30 Of. c. TT Corbu Nou,     Individualã Consiliul Local al   2  35,00  Ñ   C+L
    satul Corbu Nou              Comunei Mãxineni
  31. Atelier de reparaþii TT   Individualã Consiliul Local al   6  136,00  Ñ   B+C
    Brãila, str. Victoriei,          Municipiului
    bl. 1, parter               Brãila
  32. Of. c. TT ªuþeºti,     Bloc, parter, R.A. ”Public     3  45,50  Ñ   B+C
    comuna ªuþeºti       comunã cu ServiceÒ
                  Oficiul    Ianca
                  poºtal
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137                            9

0           1             2        3       4     5        6      7


33. Of. c. TT Tudor           Bloc, parter,  R.A. ”Public     3    32,68     Ñ       B+C
  Vladimirescu, comuna         comunã cu    ServiceÒ Ianca
  Tudor Vladimirescu          Oficiul
                     poºtal
34. Of. c. TT Gemenele,         Bloc, parter,  R.A. ”Public     2    26,37     Ñ       B+C
  comuna Gemenele           comunã cu    ServiceÒ Ianca
                     Oficiul
                     poºtal
                     Gemenele
DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII BUZÃU
                          JUDEÞUL BUZÃU

                                              Datele
                       Spaþiul                  de identificare
                       care se
       Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                      transferã               Spaþiul
       ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
        sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
Nr.                    în clãdire:
      în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
      ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
    Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã                peri
                                            (m2) grãdinã etc.)
                      cuÉ
                                                  (m2)

0           1            2         3       4     5        6      7


  1. Of. c. TT Amaru,         Comunã cu    Consiliul Local al  1    11,50     Ñ        C
    comuna Amaru           cãminul     Comunei Amaru
                     cultural
  2. Of. c. TT Bãlãceanu,       Comunã cu    Consiliul Local al  6    42,48     Ñ        C
    comuna Bãlãceanu         Direcþia de   Comunei
                     poºtã,     Bãlãceanu
                     C.E.C. ºi
                     dispensar
  3. Of. c. TT Boldu,         Comunã cu    Consiliul Local al  2    12,60     Ñ        C
    comuna Boldu           consiliul    Comunei Boldu
                     local
  4. Of. c. TT Bozioru,        Individualã Consiliul Local al    3    19,00     Ñ        C
    comuna Bozioru                Comunei Bozioru
  5. Of. c. TT Brãdeanu,        Comunã cu Consiliul Local al     4    19,50     Ñ        C
    comuna Brãdeanu          Direcþia de Comunei
                     poºtã ºi  Brãdeanu
                     cãminul
                     cultural
  6. Of. c. TT Calvini,        Comunã cu Consiliul Local al     3    12,00     Ñ        C
    comuna Calvini          Direcþia de Comunei Calvini
                     poºtã
  7. Of. c. TT Cãtina,         Comunã cu Consiliul Local al     1    17,50     Ñ        C
    comuna Cãtina           Consiliul  Comunei Cãtina
                     Local ºi
                     Direcþia
                     de poºtã
  8. Of. c. TT Cernãteºti,       Comunã cu Consiliul Local al     1    13,30     Ñ        C
    comuna Cernãteºti         Direcþia de Comunei
                     poºtã ºi cu Cernãteºti
                     Casa Agro-
                     nomului
  9. Of. c. TT Chiojdu,        Comunã cu Consiliul local al     2    13,30     Ñ        C
    comuna Chiojdu          Consiliul  Comunei
                     local ºi  Chiojdu
                     Direcþia de
                     poºtã
10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0        1           2         3      4  5   6  7


   10. Of. c. TT Costeºti,     Comunã cu    Consiliul local al  1  10,55  Ñ  C
     comuna Costeºti       Direcþia de   Comunei
                   poºtã ºi cu   Costeºti
                   Circa
                   veterinarã
   11. Of. c. TT Cozieni,      Comunã cu    Consiliul Local al  2  24,90  Ñ  C
     comuna Cozieni        consiliul    Comunei
                   local      Cozieni
   12. Of. c. TT Florica,      Comun cu    Consiliul Local al  1  15,00  Ñ  C
     comuna Florica        Direcþia de   Comunei
                   poºtã ºi    Mihãileºti
                   magazinul
                   mixt
   13. Of. c. TT Gherãºeni,     Bloc, parter  Consiliul Local al  8  32,43  Ñ  C+B
     comuna Gherãºeni               Comunei
                           Gherãºeni
   14. Of. c. TT Glodeanu      Bloc, parter  Consiliul Local al  5  27,60  Ñ  C+B
     Sãrat, comuna Glodeanu            Comunei
     Sãrat                    Glodeanu Sãrat
   15. Of. c. TT Glodeanu-     Bloc, parter  Consiliul Local   6  34,86  Ñ  C+B
     Siliºtea, comuna Glodeanu-          al Comunei
     Siliºtea                   Glodeanu-Siliºtea
   16. Of. c. TT Grãjdana,     Comunã cu    Consiliul Local al  2  19,00  Ñ  C
     comuna Grãjdana       ocolul silvic  Comunei Tisãu
   17. Of. c. TT Ghergheasa,    Comunã cu    Consiliul Local al  2  21,00  Ñ  C
     comuna Ghergheasa      Poliþia     Comunei
                           Ghergheasa
   18. Of. c. TT Grebãnu,      Comunã cu    Consiliul Local al  2  16,80  Ñ  C
     comuna Grebãnu        Direcþia de   Comunei
                   poºtã      Grebãnu
   19. Of. c. TT Lopãtari,     Bloc, parter  Consiliul Local al  7  50,27  Ñ  C+B
     comuna Lopãtari               Comunei Lopãtari
   20. Of. c. TT Luciu,      Comunã cu    Consiliul Local al  2  22,24  Ñ  C
     comuna Luciu        Direcþia de   Comunei Luciu
                   poºtã
   21. Of. c. TT Lunca Mare    Individualã Consiliul Local al    1  9,00  Ñ  C
                         Oraºului Nehoiu
   22. Of. c. TT Lunca Priporului, Comunã cu Consiliul Local       1  16,00  Ñ  C
     oraºul Nehoiu        cãminul   al Oraºului
     (concentrator)       cultural  Nehoiu

   23. Of. c. TT Mãgura,      Bloc, parter Consiliul Local     6  34,00  Ñ  C+B
     comuna Mãgura               al Comunei
                          Mãgura
   24. Of. c. TT Mãrãcineni,    Comunã cu Consiliul Local      2  29,00  Ñ  C
     comuna Mãrãcineni      Direcþia de al Comunei
                   poºtã ºi   Mãrãcineni
                   frizeria
   25. Of. c. TT Mânzãleºti,    Comunã cu Consiliul Local      2  13,68  Ñ  C
     comuna Mânzãleºti      Direcþia de al Comunei
                   poºtã, cu Mânzãleºti
                   consiliul
                   local ºi cu
                   Poliþia
   26. Of. c. TT Murgeºti,     Comunã cu Consiliul Local      1  13,68  Ñ  C
     comuna Murgeºti       Direcþia de al Comunei
                   poºtã    Murgeºti
   27. Of. c. TT Oreavu,      Comunã cu Consiliul Local      1  6,00  Ñ  C
     satul Oreavu         grãdiniþa  al Comunei
     (concentrator)        de copii   V. Râmnicului
   28. Of. c. TT Pietroasele,    Bloc, parter Consiliul Local     8  57,36  Ñ  C+B
     comuna Pietroasele            al Comunei
                          Pietroasele
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137          11

0        1         2         3      4  5   6  7


29. Of. c. TT Podgoria,    Comunã cu   Consiliul Local   5  41,35  Ñ  C
  comuna Podgoria      grãdiniþa   al Comunei
                de copii    Podgoria
                ºi Casa
                Agronomului
30. Of. c. TT Puieºti,     Bloc, parter  Consiliul Local al  3  58,80  Ñ  C+B
  comuna Puieºti              Comunei Puieºti
31. Of. c. TT Ruºeþu,     Bloc, parter  Consiliul Local al  5  64,00  Ñ  C+B
  comuna Ruºeþu               Comunei Ruºeþu
32. Of. c. TT Sãgeata,     Bloc, parter  Consiliul Local al  2  27,40  Ñ  C+B
  comuna Sãgeata              Comunei Sãgeata
33. Of. c. TT Sãhãteni,    Bloc, parter  Consiliul Local al  7  65,80  Ñ  C+B
  comuna Sãhãteni              Comunei Sãhãteni
34. Of. c. TT Sãlcioara,    Individualã  Consiliul Local   4  36,92  Ñ  C
  satul Sãlcioara              al Comunei
                       Ghergheasa
35. Of. c. TT Scutelnici,   Bloc, parter  Consiliul Local   3  29,18  Ñ  C+B
  comuna Scutelnici             al Comunei
                       Scutelnici
36. Of. c. TT Scurteºti,    Comunã cu   Consiliul Local   1  8,75  Ñ  C
  comuna Scurteºti      grãdiniþa   al Comunei
                de copii    Scurteºti
37.  Of. c. TT Siriu     Comunã cu   Consiliul Local al  1  12,00  Ñ  C
   (concentrator),     cãminul    Comunei Siriu
   comuna Siriu       cultural
38.  Of. c. TT Smârdan,    Comun cu    Consiliul Local   2  17,75  Ñ  C
   satul Smârdan      Direcþia de  al Comunei
                poºtã     Brãdeanu
39.  Of. c. TT Stâlpu     Comunã cu   Consiliul Local   3  28,20  Ñ  C
   comuna Stâlpu      Consiliul   al Comunei
                local,     Stâlpu
                Direcþia de
                poºtã
40.  Of. c. TT Ulmeni,    Comunã cu   Consiliul Local   2  26,00  Ñ  C
   comuna Ulmeni      cãminul    al Comunei
                cultural ºi  Ulmeni
                Direcþia de
                poºtã
41.  Of. c. TT Valea     Comunã cu  Consiliul Local    1  5,00  Ñ  C
   Râmnicului, comuna Valea consiliul  al Comunei
   Râmnicului        local    Valea Râmnicului
42.  Of. c. TT Vãcãreasa,   Comunã cu  Consiliul Local    2  24,00  Ñ  C
   comuna Vãcãreasa     Direcþia de al Comunei
                poºtã    Vãcãreasa
43.  Of. c. TT Vipereºti,   Individualã Consiliul Local    1  24,00  Ñ  C
   comuna Vipereºti           al Comunei
                      Vipereºti
44. Of. c. TT Vâlcelele,    Comunã cu Consiliul Local      3  37,00  Ñ  C
  comuna Vâlcelele      Direcþia de al Comunei
                poºtã ºi cu Vâlcelele
                cooperativa
                de consum
45. Of. c. TT Zãrneºti,    Bloc, parter Consiliul Local    5  25,40  Ñ  C+B
  comuna Zãrneºti             al Comunei
                      Zãrneºti
46. Of. c. TT Ziduri,     Comunã cu Consiliul Local      2  15,54  Ñ  C
  comuna Ziduri       consiliul  al Comunei
                local    Ziduri
12               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII CÃLÃRAªI
                             JUDEÞUL CÃLÃRAªI

                                                 Datele
                          Spaþiul                  de identificare
                         care se
          Denumirea unitãþii                                         Caracteristicile
                         transferã                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                 Suprafaþa     tehnice
                        se gãseºte                ocupat
           sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
   Nr.                    în clãdire:
         în care funcþioneazã               de la care               aferent   mijlocului fix:
   crt.                   Ñ individualã                     (neconstruitã)
         ºi care se transmite               se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de               Nr. de       ºi care se
                                                faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe               încã-
                                                utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã                peri    2)
                                                (m   grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                      (m2)

   1. Of. c. TT Jegãlia,          Comunã cu    Consiliul Local al   2    33,00    86,00      C
     comuna Jegãlia            Direcþia de   Comunei Jegãlia
                       poºtã
   2. Of. c. TT Modelu,          Comunã cu    Consiliul Local al   4    36,00    20,00      C
     comuna Modelu            Direcþia de   Comunei Modelu
                       poºtã ºi
                       consiliul
                       local
   3. Sediu reþele,                 Consiliul Local al 6
                       Individualã                  103,00   795,00       L
     oraºul Lehliu-Garã               oraºului Lehliu-Garã
   4. Of. c. TT Valea Argovei,       Comunã cu Consiliul Local   2        30,00   115,00       C
     comuna Valea Argovei         Direcþia al Comunei
                       de poºtã Valea Argovei   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII CLUJ
                              JUDEÞUL CLUJ

                                                 Datele
                          Spaþiul                  de identificare
                         care se
          Denumirea unitãþii                                         Caracteristicile
                         transferã                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                 Suprafaþa     tehnice
                        se gãseºte                ocupat
           sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
   Nr.                    în clãdire:
         în care funcþioneazã               de la care               aferent   mijlocului fix:
   crt.                   Ñ individualã                     (neconstruitã)
         ºi care se transmite               se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de               Nr. de       ºi care se
                                                faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe               încã-
                                                utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã                peri
                                                (m2)  grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                      (m2)

   0           1             2         3       4     5        6      7

     1. Of. c. TT Gilãu,         Comunã     Consiliul Local al 10     507,00    Ñ        B+C
      comuna Gilãu           cu locatarii  Comunei Gilãu
                       ºi cu poºta
     2. Of. c. TT Turda II,        Bloc,      Consiliul local    2    111,15    23,38      B+C
      municipiul Turda,         parter     al Municipiului
      str. Tineretului nr. 1              Turda
      (cabinã)
     3. Centrala telefonicã        Bloc P+2    Consiliul Local al 19 1.198,03       205,75      B+C
      automatã Turda II,                Municipiului
      municipiul Turda,                 Turda
      str. Tineretului nr. 1
     4. Of. c. TT Luna,          Comunã cu Consiliul Local al      2    18,26    11,10       C
      comuna Luna            locatarii ºi Comunei Luna
                       cu poºta
     5. Of. c. TT Ñ Reþea Baciu      Individualã Consiliul Local al     1    21,50    Ñ         C
      (concentrator),                Comunei Baciu
      comuna Baciu
     6. Of. c. TT Cluj-Napoca,      Bloc de     Consiliul Local al   3    59,20    14,11       C
      Piaþa Unirii nr. 2        locuinþe    Municipiului Cluj-
                               Napoca
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137                            13

0           1             2        3       4     5        6      7


 7. Of. c. TT nr. 15 Cluj-        Bloc, parter, Consiliul Local al   1    75,25    Ñ       B+C
  Napoca (concentrator)               Municipiului Cluj-
                            Napoca
 8. Centralã telefonicã         Bloc de    Consiliul Local al   8    889,49    17,15     B+C
  automatã Pc. 6, Cluj-        locuinþe   Municipiului Cluj-
  Napoca, str. Pasteur                Napoca
  nr. 56Ñ60
 9. Centru administrativ         Bloc de     Primãria      21 932         56       C+B
  (bloc M), Cluj-Napoca,        locuinþe    Municipiului Cluj-
  str. Poºtei nr. 7                  Napoca
DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII CONSTANÞA
                         JUDEÞUL CONSTANÞA


                                              Datele
                       Spaþiul                  de identificare
                       care se
       Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                      transferã               Spaþiul
       ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
        sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
Nr.                    în clãdire:
      în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
      ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
    Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã                peri    2)
                                            (m  grãdinã etc.)
                      cuÉ
                                                  (m2)

0           1             2        3       4     5        6      7


  1. Of. c. TT Agigea,         Bloc P+4,    Consiliul Local al  3    70,00    Ñ        B+C
    comuna Agigea           comunã cu    Comunei Agigea
                     poºta ºi
                     cu locatarii
  2. Of. c. TT Adamclisi,       Comunã    Consiliul Local al 11      296,00   786,50       C
    comuna Adamclisi         cu poºta   Comunei
                           Adamclisi
  3. Of. c. TT Ciocârlia,       Bloc P+4, Consiliul Local al 2         30,00    Ñ        B+C
    comuna Ciocârlia         comunã cu Comunei
                     poºta la   Ciocârlia
                     parter
  4. Of. c. TT Albeºti,        Bloc P+3, Consiliul Local al 2         20,00    Ñ        B+C
    comuna Albeºti          comunã cu Comunei Albeºti
                     poºta ºi
                     cu locatarii
  5. Of. c. TT Chirnogeni,       Bloc P+4, Consiliul Local al 2         20,00    Ñ        B+C
    comuna Chirnogeni         comunã cu Comunei
                     poºta ºi   Chirnogeni
                     cu locatarii
  6. Of. c. TT Horia,         Bloc P+3, Consiliul Local al 2         16,00    Ñ        B+C
    comuna Horia           comunã la Comunei Horia
                     parter cu
                     poºta
  7. Of. c. TT Independenþa,      Bloc P+3, Consiliul Local al 2         20,00    Ñ        B+C
    comuna Independenþa        comunã la Comunei
                     parter cu  Independenþa
                     poºta
  8. Of. c. TT Pantelimon,       Bloc P+3, Consiliul Local al 2         14,00    Ñ        B+C
    comuna Pantelimon         comunã cu Comunei
                     poºta ºi   Pantelimon
                     cu locatarii
 9. Of. c. TT Topalu,          Comunã    Consiliul Local al 3       57,00   100,00       C
  comuna Topalu            cu poºta   Comunei Topalu
10. Of. c. TT Lumina,          Bloc P+4, Consiliul Local al 1         16,00    Ñ        B+C
  comuna Lumina            comunã cu Comunei Lumina
                     poºta ºi
                     cu locatarii
14               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0           1             2         3       4     5       6        7


   11. Of. c. TT Poarta Albã        Comunã   R.A.G.C.L.         2    30,00   200,00        C
     comuna Poarta Albã          cu poºta  Medgidia
   12. Atelier de întreþinere TC.,     Individualã R.A.G.C.E.         3    38,00   582,00        C
     str. Vasile Lupu nr. 85,             Medgidia
     oraºul Medgidia
   13. Concentrator,            Bloc P+4,    R.A. ”Confort     2    27,00     Ñ         B+C
     str. Pescarilor nr. 30,       ocupat la    UrbanÒ, Piaþa
     bl. BM 11, sc. A,          parter     Ovidiu nr. 13
     municipiul Constanþa   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII COVASNA
                             JUDEÞUL COVASNA

                                                 Datele
                          Spaþiul                  de identificare
                         care se
          Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                         transferã                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                        se gãseºte                 ocupat
           sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
   Nr.                    în clãdire:
         în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
   crt.                   Ñ individualã                     (neconstruitã)
         ºi care se transmite               se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de               Nr. de      ºi care se
                                               faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe               încã-
                                               utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã                peri    2)
                                               (m   grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                     (m2)

   1. Of. c. TT Chichiº          Individualã Consiliul Local al     2    17,78    Ñ         C
     (Echipament TC.),                Comunei Chichiº
     comuna Chichiº
   2. Of. c. TT Brãduþi,          Comunã     Consiliul Local al   1    36,00    Ñ         C
     comuna Brãduþi            cu consiliul  Comunei Brãduþi
                       local
   3. Of. c. TT Hãghig,          Comunã     Consiliul Local al   2    33,00    Ñ         C
     comuna Hãghig            cu poºta    Comunei Hãghig
   4. Of. c. TT Sânzieni,         Comunã     Consiliul Local al   3    50,00    Ñ         C
     comuna Sânzieni           cu poºta    Comunei Sânzieni
   5. Of. c. TT Dobârlãu,         Comunã     Consiliul Local al   1    16,00     Ñ         C
     comuna Dobârlãu           cu casa     Comunei
                       de culturã   Dobârlãu


   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII GALAÞI
                             JUDEÞUL GALAÞI

                                                 Datele
                          Spaþiul                  de identificare
                         care se                              Caracteristicile
          Denumirea unitãþii      transferã                Spaþiul            tehnice
         ºi adresa imobilului                                Suprafaþa
                        se gãseºte                 ocupat             ale
           sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului
   Nr.                    în clãdire:                             mijlocului fix:
         în care funcþioneazã               de la care              aferent
   crt.                   Ñ individualã                     (neconstruitã)  C  =  cãrãmidã
         ºi care se transmite               se transmite        Supra-
                       Ñ bloc de               Nr. de      ºi care se   B  =  beton
                                               faþa   transmite
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe               încã-              L  =  lemn
                                               utilã   (curte,
                       Ñ comunã                peri    2)         P  =  paiantã
                                               (m   grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                     (m2)

   0           1             2         3       4     5       6        7

     1. Of. c. TT Bãlãbãneºti,      Individualã Consiliul Local al     4    50,00   132,00        P
      comuna Bãlãbãneºti              Comunei
                             Bãlãbãneºti
     2. Of. c. TT Brãhãºeºti,       Individualã Consiliul Local al     2    70,00    Ñ          C
      comuna Brãhãºeºti               Comunei
                             Brãhãºeºti
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137                            15

0           1             2        3       4     5        6      7

 3. Of. c. TT Bãleni,          Bloc, parter, Consiliul Local al   4    100,00    Ñ       B+C
  comuna Bãleni            comunã cu Comunei Bãleni
                     dispensarul
 4. Of. c. TT Barcea,          Individualã Consiliul Local al    6    117,00   512,00       C
  comuna Barcea                   Comunei Barcea
 5. Of. c. TT Braniºtea,         Comunã    Consiliul Local al   6    85,00    65,00      P
  comuna Braniºtea           cu poºta   Comunei
                            Braniºtea
 6. Of. c. TT Corod,           Bloc, parter, Consiliul Local al   5    80,25    Ñ       B+C
  comuna Corod             comunã    Comunei Corod
                     cu poºta
 7. Of. c. TT Cosmeºti,         Individualã Consiliul Local al    8    150,00   200,00       C
  comuna Cosmeºti                  Comunei
                            Cosmeºti
 8. Of. c. TT Cuca,           Comunã la Consiliul Local al     2    25,00    Ñ       C+B
  comuna Cuca             parter cu   Comunei Cuca
                     cãminul
                     cultural
 9. Of. c. TT Frumuºiþa,         Comunã la Consiliul Local al     5    76             C+B
  comuna Frumuºiþa           parter cu   Comunei
                     poºta     Frumuºiþa
10. Of. c. TT Gãneºti,          Comunã cu Consiliul Local      4    34,00    Ñ        P
  comuna Gãneºti            poºta ºi   al Comunei
                     dispensarul Gãneºti
11. Of. c. TT Ghidigeni,         Comunã la Consiliul Local al     7    71,16    Ñ       B+C
  comuna Ghidigeni           parter cu   Comunei
                     poºta     Ghidigeni
12. Of. c. TT Griviþa,          Comunã    Consiliul Local al   8    71,00    Ñ        P
  comuna Griviþa            cu poºta   Comunei Griviþa
13. Of. c. TT Independenþa,       Individualã Consiliul Local al    9    134,00 1.730,00        P
  comuna Independenþa                Comunei
                            Independenþa
14. Of. c. TT Nãmoloasa,         Individualã Consiliul Local al    6    100,00 1.132,00        C
  comuna Nãmoloasa                  Comunei
                            Nãmoloasa
15. Of. c. TT Nicoreºti,         Comunã la Consiliul Local al     5    71,00    Ñ       B+C
  comuna Nicoreºti           parter cu   Comunei
                     poºta     Nicoreºti
16. Of. c. TT Pechea,          Primãrie   Consiliul Local al   3    45,00    Ñ       B+C
  comuna Pechea                   Comunei Pechea
17. Of. c. TT Schela,          Comunã la Consiliul Local al     4    100,00    Ñ       B+C
  comuna Schela            etajul 1 cu Comunei Schela
                     dispensarul
18. Of. c. TT Tudor           Individualã Consiliul Local al    6    156,00     Ñ        C
  Vladimirescu, comuna                Comunei Tudor
  Tudor Vladimirescu                 Vladimirescu


DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII GIURGIU
                          JUDEÞUL GIURGIU

                                              Datele
                       Spaþiul                  de identificare
                       care se
       Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                      transferã               Spaþiul
       ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte               ocupat
        sau a spaþiului             Persoana juridicã            terenului     ale
Nr.                    în clãdire:
      în care funcþioneazã              de la care               aferent   mijlocului fix:
crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
      ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de              Nr. de       ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
    Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã               peri
                                            (m2)  grãdinã etc.)
                      cuÉ
                                                  (m2)

0           1             2        3       4     5        6      7

  1. Of. c. TT Bãneasa,        Comunã cu Consiliul Local al     3    70,00    Ñ         C
    comuna Bãneasa          cãminul   Comunei
                     cultural ºi Bãneasa
                     cu coope-
                     rativa de
                     credit
16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0        1         2       3      4  5   6  7


   2. Of. c. TT Bucºani,     Comunã cu  Consiliul Local al 3  24,19  Ñ  C
     comuna Bucºani       Oficiul   Comunei Bucºani
                  poºtal
                  Bucºani
   3. Of. c. TT Bolintin-Deal,  Comunã cu  Consiliul Local al 1  18,40  Ñ  C
     comuna Bolintin-Deal    Consiliul  Comunei Bolintin-
                  Local al  Deal
                  Comunei
                  Bolintin-
                  Deal
   4. Of. c. TT Buturugeni,   Comunã cu Consiliul Local al  1  24,00  Ñ  C
     comuna Buturugeni     magazinul Comunei
                       Buturugeni
   5. Of. c. TT Bulbucata,   Comunã cu Consiliul Local al   1  16,00  Ñ  C
     comuna Bulbucata     cãminul   Comunei
                 cultural  Bulbucata
   6. Of. c. TT Colibaºi,   Comunã cu Consiliul Local al   2  15,75  Ñ  C
     comuna Colibaºi     Oficiul   Comunei Colibaºi
                 poºtal
                 Colibaºi
   7. Of. c. TT Crevedia Mare, Comunã cu Consiliul Local al   3  46,53  Ñ  C
     comuna Crevedia Mare   Oficiul   Comunei
                 poºtal   Crevedia Mare
                 Crevedia
                 Mare
   8. Of. c. TT Frãteºti,   Individualã Consiliul Local al  2  10,00  Ñ  C
     comuna Frãteºti           Comunei Frãteºti
   9. Of. c. TT Floreºti-   Comunã cu Consiliul Local al   2  36,00  Ñ  C
     Stoeneºti, comuna    Oficiul   Comunei Floreºti-
     Floreºti-Stoeneºti    poºtal   Stoeneºti
                 Floreºti-
                 Stoeneºti
                 ºi cu
                 cãminul
                 cultural
   10. Of. c. TT Greaca,    Comunã cu Consiliul Local al   4  40,44  Ñ  C
     comuna Greaca      Oficiul   Comunei Greaca
                 poºtal
                 Greaca
   11. Of. c. TT Hotarele,   Comunã cu Consiliul Local al   3  30,00  Ñ  C
     comuna Hotarele     Oficiul   Comunei
                 poºtal   Hotarele
                 Hotarele
   12. Of. c. TT Hulubeºti,   Comunã cu Consiliul Local al   1  7,40  Ñ  C
     satul Hulubeºti     dispensarul Comunei
                 uman    Cãlugãreni
   13. Of. c. TT Iepureºti,   Comunã cu Consiliul Local al   2  28   Ñ  B+C
     comuna Iepureºti     cooperativa Comunei
                 de credit  Iepureºti
                 ºi cu
                 Oficiul
                 poºtal
                 Iepureºti
   14. Of. c. TT Malu Spart   Comunã cu Consiliul Local al   1  16,00  Ñ  B+C
     (concentrator), comuna  cãminul   Comunei
     Bolintin-Vale      cultural  Bolintin-Vale
   15. Of. c. TT Mihai Bravu,  Comunã cu Consiliul Local al   3  30,00  Ñ  B+C
     comuna Mihai Bravu    dispensarul Comunei Mihai
                 uman ºi cu Bravu
                 Oficiul
                 poºtal
                 Mihai
                 Bravu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137                            17

0           1             2        3       4     5       6      7


16. Of. c. TT Mihai Vodã,        Comunã cu    Consiliul Local al  2    16,00    Ñ       B+C
  satul Mihai Vodã,          cãminul     Comunei Bolintin-
  comuna Bolintin-Deal         cultural    Deal
17. Of. c. TT Mârºa,           Comunã cu    Consiliul Local al  3    28,00    Ñ        C
  comuna Mârºa             Consiliul    Comunei Mârºa
                     local
18. Of. c. TT Palanca,          Comunã cu    Consiliul Local al  4    28,92    Ñ        C
  satul Palanca, comuna        grãdiniþa    Comunei Floreºti-
  Floreºti-Stoeneºti          de copii    Stoeneºti
19. Of. c. TT Slobozia,         Comunã cu    Consiliul Local al  1    31,67    Ñ        C
  comuna Slobozia           Oficiul     Comunei
                     Poºtal     Slobozia
                     Slobozia
20. Of. c. TT Stãneºti,         Comunã cu    Consiliul Local al  2    10,70    Ñ       C+B
  comuna Stãneºti           dispensarul   Comunei Stãneºti
                     uman
21. Of. c. TT Stoeneºti,         Comunã cu    Consiliul Local al  2    12,00    Ñ        C
  comuna Stoeneºti           consiliul    Comunei
                     local      Stoeneºti
22. Of. c. TT Toporu,          Comunã cu    Consiliul Local al  2    24,00    Ñ        C
  comuna Toporu            cãminul     Comunei Toporu
                     cultural
23. Of. c. TT Uzunu           Comunã cu    Consiliul Local al  1     4,84    Ñ        C
  (concentrator), satul        dispensarul   Comunei
  Uzunu, comuna            uman      Cãlugãreni
  Cãlugãreni
24. Of. c. TT Vadu Lat,         Comunã cu Consiliul Local al 2        14,27     Ñ        C
  satul Vadu Lat,           C.E.C.  Comunei Bucºani
  comuna Bucºani
DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII GORJ

                           JUDEÞUL GORJ


                                              Datele
                       Spaþiul                  de identificare
                       care se
       Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                      transferã                Spaþiul
       ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
        sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
Nr.                    în clãdire:
      în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
      ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
    Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã                peri
                                            (m2)  grãdinã etc.)
                      cu.......
                                                  (m2)

0           1             2        3       4     5       6       7


  1. Of. c. TT Peºtiºani,       Bloc,      Consiliul Local al  3+    75,24   95 fãrã      C+B
    comuna Peºtiºani         parter     Comunei       hol         contract
                             Peºtiºani
  2. Of. c. TT Arcani,         Bloc,             4+
                             Consiliul Local al       56,96   60 fãrã      C+B
    comuna Arcani           parter     Comunei Arcanihol+            contract
                                    baie
  3. Of. c. TT Bustuchin,       Individualã Consiliul Local al 2        34,61   45 fãrã      C+B
    comuna Bustuchin               Comunei                   contract
                           Bustuchin
18               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0           1              2       3       4     5       6       7


   4. Of. c. TT Borãscu,          Bloc,      Consiliul Local al 2+     24,75   65 fãrã     C+B
     comuna Borãscu            parter     Comunei Borãscu hol           contract
                                         co-
                                        mun
                                         cu
                                        poº-
                                         ta
   5. Of. c. TT Bengeºti,         Individualã   Consiliul Local al 1+     39,00   25 fãrã     C+B
     comuna Bengeºti                   Comunei      hol          contract
                               Bengeºti-Ciocadia com.
   6. Of. c. TT Crasna,          Bloc,      Consiliul Local al 2+     29,00   80 fãrã     C+B
     comuna Crasna            parter     Comunei Crasna hol            contract
                                         acc.
   7. Of. c. TT Cãpreni,          Individualã   Consiliul Local al 1+     28,00   95 cu      C+B
     comuna Cãpreni                    Comunei Cãpreni hol           contract
                                        com.
   8. Of. c. TT Plopºoru,         Bloc,      Consiliul Local al 2+     30,00   60 fãrã     C+B
     comuna Plopºoru           parter     Comunei      hol          contract
                               Plopºoru
   9. Of. c. TT Polovraci,         Individualã   Consiliul Local al 1+     25,00   50 fãrã     C+B
     comuna Polovraci                   Comunei      hol          contract
                               Polovraci
   10. Of. c. TT Runcu,           Individualã   Consiliul Local al 1      24,00   80 fãrã     C+B
     comuna Runcu                     Comunei Runcu co-            contract
                                        munã
                                         cu
                                         poº-
                                         ta
   11. Of. c. TT Leleºti,          Individualã   Consiliul Local al 2      36,90  115 fãrã     C+B
     comuna Leleºti                    Comunei Leleºti             contract
   12. Of. c. TT Scoarþa,          Bloc,      Consiliul Local al 2      32,50   80 fãrã     C+B
     comuna Scoarþa            parter     Comunei Scoarþa             contract   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII HUNEDOARA
                            JUDEÞUL HUNEDOARA

                                                Datele
                          Spaþiul                 de identificare
                         care se
          Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                         transferã                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                        se gãseºte                ocupat
           sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
   Nr.                    în clãdire:
         în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
   crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
         ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                               faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                               utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã                peri
                                               (m2)  grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                     (m2)

   1. Of. c. TT Beriu,           Bloc,      Consiliul Local al  3    40,00    Ñ       C+B
     comuna Beriu bl. 1          parter     Comunei Beriu
   2. Of. c. TT Bãiþa,           Bloc,      Consiliul Local al  2    110,37    Ñ       C+B
     comuna Bãiþa             parter     Comunei Bãiþa
   3. Of. c. TT Orãºtioara,        Individualã   Consiliul Local al  2    41,00     Ñ        C
     comuna Orãºtioara                  Comunei
                               Orãºtioara
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137                            19

DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII IALOMIÞA
                          JUDEÞUL IALOMIÞA

                                              Datele
                       Spaþiul                  de identificare
                       care se
       Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                      transferã                Spaþiul
       ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
        sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
Nr.                    în clãdire:
      în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
      ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
    Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã                peri    2)
                                            (m  grãdinã etc.)
                      cu.......
                                                  (m2)

0           1             2         3       4     5       6       7


 1. Of. c. TT Adâncata,         Comunã cu    Consiliul Local al  1    12,00    Ñ        C
  comuna Adâncata           consiliul    Comunei
                     local      Adâncata
 2. Of. c. TT Albeºti,          Comunã cu    Consiliul Local al  1    22,00    Ñ        C
  comuna Albeºti            grãdiniþa    Comunei Albeºti
 3. Of. c. TT Andrãºeºti,        Comunã cu    Consiliul Local al  1    16,00    Ñ        C
  comuna Andrãºeºti          consiliul    Comunei
                     local      Andrãºeºti
 4. Of. c. TT Axintele,         Comunã cu    Consiliul Local al  2    50,00    Ñ        C
  comuna Axintele           poliþia     Comunei Axintele
 5. Of. c. TT Balaciu,          Comunã cu    Consiliul Local al  1    40,00    Ñ        C
  comuna Balaciu            ºcoala     Comunei Balaciu
                     generalã
 6. Of. c. TT Brazii,          Comunã cu    Consiliul Local al  2    30,00    Ñ        C
  comuna Brazii            consiliul    Comunei Brazii
                     local
 7. Of. c. TT Ciochina,          Consiliul Local al
                     Comunã cu               1    34,00    Ñ        C
  comuna Ciochina            Comunei
                     consiliul
                     Ciochina
                     local
 8. Of. c. TT Coºereni,          Consiliul Local al
                     Comunã cu               1    15,00    Ñ        C
  comuna Coºereni            Comunei
                     C.E.C.
                     Coºereni
 9. Of. c. TT Cosâmbeºti,  Comunã cu Consiliul Local al           1    29,00    Ñ        C
  comuna Cosâmbeºti    C.E.C. ºi  Comunei
               cu consiliul Cosâmbeºti
               local
10. Of. c. TT Gârbovi,    Comunã cu Consiliul Local al           1    27,00    Ñ        C
  comuna Gârbovi      ºcoala    Comunei Gârbovi
               generalã
11. Of. c. TT Gheorghe Doja, Comunã cu Consiliul Local al           1    22,00    Ñ        C
  comuna Gheorghe Doja consiliul    Comunei
               local    Gheorghe Doja
12. Of. c. TT Gheorghe    Comunã cu Consiliul Local al           1    18,00    Ñ        C
  Lazãr, comuna Gheorghe C.E.C.     Comunei
  Lazãr                 Gheorghe Lazãr
13. Of. c. TT Giurgeni,   Comunã cu Consiliul Local al           1    23,00    Ñ        C
  comuna Giurgeni     consiliul  Comunei
               local    Giurgeni
14. Of. c. TT Ion Roatã,   Bloc de   Consiliul Local al          2    33,00    Ñ        C
  comuna Ion Roatã     locuinþe   Comunei Ion
                     Roatã
15. Of. c. TT Jilavele,   Bloc de   Consiliul Local al          2    29,00    Ñ        C
  comuna Jilavele     locuinþe   Comunei Jilavele
16. Of. c. TT Movila,    Comunã cu Consiliul Local al           2    50,00    Ñ        C
  comuna Movila      consiliul  Comunei Movila
               local
17. Of. c. TT Munteni-Buzãu, Comunã cu Consiliul Local al           3    64,00    Ñ        C
  comuna Munteni-Buzãu   cãminul   Comunei Munteni-
               cultural   Buzãu
18. Of. c. TT Moviliþa,   Comunã cu Consiliul Local al           4    100,00    Ñ        C
  comuna Moviliþa     grãdiniþa  Comunei Moviliþa
               de copii
19. Of. c. TT Reviga,    Comunã cu Consiliul Local al           1    31,00    Ñ        C
  comuna Reviga      C.E.C.    Comunei Reviga
20               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0           1             2         3       4     5       6       7


   20. Of. c. TT Sãlcioara,  Comunã cu           Consiliul Local al   2    27,00    Ñ         C
     comuna Sãlcioara    consiliul           Comunei
                 local             Sãlcioara
   21. Of. c. TT Sfântu    Comunã cu           Consiliul Local al   1    29,00    Ñ         C
     Gheorghe, comuna Sfântu cãminul            Comunei Sfântu
     Gheorghe        cultural           Gheorghe
   22. Of. c. TT Sudiþi,    Comunã cu           Consiliul Local al   1    20,00    Ñ         C
     comuna Sudiþi      atelier-           Comunei Sudiþi
                 ºcoalã ºi
                 cu consiliul
                 local
   23. Of. c. TT Vlãdeni,   Comunã cu           Consiliul Local al   1    25,00     Ñ        C
     comuna Vlãdeni     consiliul           Comunei Vlãdeni
                 local   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII IAªI
                               JUDEÞUL IAªI


                                                 Datele
                          Spaþiul                  de identificare
                         care se
          Denumirea unitãþii                                         Caracteristicile
                         transferã                 Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                 Suprafaþa     tehnice
                        se gãseºte                 ocupat
           sau a spaþiului               Persoana juridicã            terenului     ale
   Nr.                    în clãdire:
         în care funcþioneazã                de la care              aferent   mijlocului fix:
   crt.                   Ñ individualã                     (neconstruitã)
         ºi care se transmite               se transmite        Supra-          C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de               Nr. de      ºi care se
                                                faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe               încã-
                                                utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã                 peri    2)
                                                (m   grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                      (m2)

   0           1              2         3       4     5       6       7


     1. Of. c. TT Alexandru I.      Bloc,    Consiliul Local al     4    55,83    Ñ        C+B
      Cuza, comuna Alexandru      parter    Comunei
      I. Cuza                    Alexandru I. Cuza
     2. Of. c. TT Bivolari,        Bloc,    Consiliul Local al     2    45,00    Ñ        C+B
      comuna Bivolari          parter    Comunei Bivolari
     3. Of. c. TT Brãeºti         Bloc,    Consiliul Local al     3    23,34    Ñ        C+B
                       parter    Comunei Brãeºti
     4. Of. c. TT Comarna,        Individualã Consiliul Local al     3    19,83      6,00    C+L
      comuna Comarna                 Comunei
                              Comarna
     5. Of. c. TT Cristeºti,       Individualã, Consiliul Local al     3    36,00    Ñ        C+L
      comuna Cristeºti         comunã cu Comunei Cristeºti
                       poºta
     6. Of. c. TT Deleni,         Bloc,    Consiliul Local al         81,00
      comuna Deleni           parter,   Comunei Deleni
                       comunã
                       cu poºta
     7. Of. c. TT Boureni,        Individualã Consiliul Local al          31,00
      satul Boureni                 Comunei Moþca
     8. Of. c. TT Grozeºti,        Bloc,    Consiliul Local al     2    36,80    Ñ        C+B
      comuna Grozeºti          parter    Comunei
                              Grozeºti
     9. Of. c. TT Gorban,         Individualã, Consiliul Local al     2    25,20    Ñ        C+L
      comuna Gorban           comunã cu Comunei Gorban
                       poºta ºi
                       cu cãminul
                       cultural
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137              21

0         1           2         3      4   5    6    7


10. Of. c. TT Heleºteni,     Individualã,   Consiliul Local al  3  21,00  Ñ    C+L
  comuna Heleºteni       comunã      Comunei
                 cu poºta     Heleºteni
                 ºi cu
                 consiliul
                 local
11.  Of. c. TT Ipatele,     Bloc,     Consiliul Local al   4  46,50  65,00  C+B
   comuna Ipatele       parter     Comunei Ipatele
12.  Of. c. TT Mironeasa,    Individualã,  Consiliul Local al   2  50,60  Ñ    C+L
   comuna Mironeasa      comunã     Comunei
                 cu poºta    Mironeasa
13.  Of. c. TT Mirosloveºti,  Individualã,  Consiliul Local al   3  18,46  Ñ    C+L
   comuna Mirosloveºti    comunã     Comunei
                 cu poºta    Miroslãveºti
14.  Of. c. TT Mogoºeºti,    Bloc, parter, Consiliul Local al   3  15,64  Ñ    C+B
   comuna Mogoºeºti      comunã     Comunei
                 cu poºta    Mogoºeºti
15.  Of. c. TT Mogoºeºti-Siret, Bloc,     Consiliul Local al   3  25,00  Ñ    C+B
   comuna Mogoºeºti-Siret parter       Comunei
                        Mogoºeºti-Siret
16. Of. c. TT Moþca,       Bloc,     Consiliul Local al   6  118,00  Ñ    C+B
  comuna Moþca         parter    Comunei Moþca
17. Of. c. TT Miroslava,     Individualã, Consiliul Local     3  36,00  Ñ    C+B
  comuna Miroslava       Bloc     al Comunei
                        Miroslava
18. Of. c. TT Oþeleni,      Bloc,     Consiliul Local al   3  44,00  Ñ    C+B
  comuna Oþeleni        parter    Comunei Oþeleni
19. Of. c. TT Popeºti,      Bloc, parter, Consiliul Local    5  41,49  Ñ    C+B
  comuna Popeºti        comunã cu al Comunei
                 poºta     Popeºti
20. Of. c. TT Ciurea,              Comuna Ciurea
  comuna Ciurea
21. Of. c. TT ªireþel,      Bloc,      Consiliul Local al  9  66,33  Ñ    C+B
  comuna ªireþel        parter     Comunei ªireþel
22. Of. c. TT Tansa,       Individualã,  Consiliul Local al  2  25,00  Ñ    C+L
  comuna Tansa         comunã cu    Comunei Tansa
                 poºta
23. Of. c. TT Tãtãruºi,      Individualã,  Consiliul Local   3  39,20  Ñ    C+L
  comuna Tãtãruºi        comunã cu    al Comunei
                 poºta ºi cu   Tãtãruºi
                 consiliul
                 local
24. Of. c. TT Trifeºti,      Individualã,  Consiliul Local   2  28,00  56,25  C+L
  comuna Trifeºti        comunã cu    al Comunei
                 poºta      Trifeºti
25. Of. c. TT Vlãdeni,      Bloc, etaj,   Consiliul Local   3  38,00  Ñ    C+B
  comuna Vlãdeni        comunã cu    al Comunei
                 poºta      Vlãdeni
26. Of. c. TT Victoria,      Bloc, parter,  Consiliul Local   3  39,90  Ñ    C+B
  comuna Victoria        comunã cu    al Comunei
                 poºta      Victoria
27. Of. c. TT Schitu Duca,    Individualã,  Consiliul Local   3  39,90  Ñ    C+B
  comuna Schitu Duca      comunã cu    al Comunei
                 poºta      Schitu Duca
22               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII MARAMUREª

                            JUDEÞUL MARAMUREª


                                                Datele
                          Spaþiul                 de identificare
                         care se
          Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                         transferã                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                        se gãseºte                ocupat
           sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
   Nr.                    în clãdire:
         în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
   crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
         ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                               faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                               utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã                peri
                                               (m2)  grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                     (m2)

   0           1              2        3       4     5       6       7


   1. Of. c. TT Ariniº,          Bloc,      Consiliul Local al  5    75,00    Ñ       C+B
     str. Principalã, bl. 168,      parter     Comunei Ariniº
     parter, comuna Ariniº
   2. Of. c. TT Ardusat,          Comunã cu Consiliul Local       1    29,00    Ñ        C
     str. Principalã nr. 430,       consiliul al Comunei
     comuna Ardusat            local   Ardusat
   3. Of. c. TT Firiza,               Consiliul Local
                       Individualã              4    80,00    Ñ       C+B
     str. Firiza nr. 160,              al Municipiului
     municipiul Baia Mare              Baia Mare
   4. Of. c. TT Bãiþa de sub        Comunã cu Consiliul Local al     1    23,00    Ñ        C
     Codru, str. Principalã        consiliul Comunei Bãiþa
     nr. 13, comuna Bãiþa de       local   de sub Codru
     sub Codru
   5. Of. c. TT Bãseºti,          Comunã cu    Consiliul Local al  2    56,00    Ñ        C
     str. Principalã nr. 62,       consiliul    Comunei Bãseºti
     comuna Bãseºti            local
   6. Of. c. TT Bicaz,           Comunã cu    Consiliul Local al  2    41,00    Ñ        C
     str. Principalã nr. 84,       consiliul    Comunei Bicaz
     comuna Bicaz             local
   7. Of. c. TT Bistra,          Comunã cu    Consiliul Local al  1    25,00    Ñ        C
     str. Principalã nr. 315,       consiliul    Comunei Bistra
     comuna Bistra            local
   8. Of. c. TT Bârsana,          Comunã cu    Consiliul Local    1    30,00    Ñ        C
     str. Principalã nr. 617,       consiliul    al Comunei
     comuna Bârsana            local      Bârsana
   9. Of. c. TT Bocicoiu Mare,       Bloc,      Consiliul Local    3    140,00    Ñ        L+B
     str. Principalã nr. 58,       parter     al Comunei
     comuna Bocicoiu Mare                 Bocicoiu Mare
   10. Of. c. TT Bogdan Vodã,        Bloc,      Consiliul Local    2    72,50    Ñ        L+B
     str. Principalã nr. 102,       parter     al Comunei
     comuna Bogdan Vodã                  Bogdan Vodã
   11. Of. c. TT Cavnic,          Bloc,      Consiliul Local al  3    111,88    Ñ        L+B
     str. 22 Decembrie nr. 7,       parter     Oraºului Cavnic
     oraºul Cavnic
   12. Of. c. TT Câmpulung la        Comunã cu Consiliul Local       1    45,00    Ñ        C
     Tisa, str. Principalã        consiliul al Comunei
     nr. 689, comuna           local   Câmpulung la
     Câmpulung la Tisa               Tisa
   13. Of. c. TT Copalnic-         Bloc,   Consiliul Local       6    150,00    Ñ       C+B
     Mãnãºtur, str. Principalã      parter  al Comunei
     nr. 24, comuna Copalnic-            Copalnic-
     Mãnãºtur                    Mãnãºtur
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137           23

0        1           2        3     4   5   6  7


14. Of. c. TT Coroieni,      Bloc,   Consiliul Local    1   37,00  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 166,   parter  al Comunei
  comuna Coroieni             Coroieni
15. Of. c. TT Cupºeni,      Bloc,   Consiliul Local    1   33,00  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 32,    parter  al Comunei
  comuna Cupºeni             Cupºeni
16. Of. c. TT Dragomireºti,    Bloc,   Consiliul Local    3   72,50  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 85,    parter  al Comunei
  comuna Dragomireºti           Dragomireºti
17. Of. c. TT Dumbrãviþa,     Comunã cu Consiliul Local    2   25,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 222,   consiliul al Comunei
  comuna Dumbrãviþa       local   Dumbrãviþa
18. Of. c. TT Fãrcaºa,      Comunã cu Consiliul Local    1   25,00  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 255,   cãminul  al Comunei
  comuna Fãrcaºa        cultural Fãrcaºa
19. Of. c. TT Finteuºu Mare,   Comunã cu Consiliul Local    1   36,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 49,    ºcoala  al Comunei
  satul Finteuºu Mare,     generalã ªomcuta Mare
  comuna ªomcuta Mare
20. Of. c. TT Ieud,        Comunã cu   Consiliul Local  2   35,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 116,   consiliul   al Comunei
  comuna Ieud          local     Ieud
21. Of. c. TT Oarþa de Jos,    Comunã cu   Consiliul Local  2   56,00  Ñ  C
  str. Principalã, comuna    consiliul   al Comunei
  Oarþa de Jos         local     Oarþa de Jos
22. Of. c. TT Remetea       Comunã cu   Consiliul Local  1   16,00  Ñ  C
  Chioarului, str. Principalã  consiliul   al Comunei
  nr. 79, comuna Remetea    local     Remetea
  Chioarului                 Chioarului
23. Of. c. TT Repedea,      Bloc,     Consiliul Local  3   50,00  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 98 A,   parter    al Comunei
  comuna Repedea               Repedea
24. Of. c. TT Ruscova,      Individualã  Consiliul Local  1   30,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 905,          al Comunei
  comuna Ruscova               Ruscova
25. Of. c. TT Sarasãu,      Comunã cu   Consiliul Local  2   48,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 662,   consiliul   al Comunei
  comuna Sarasãu        local     Sarasãu
26. Of. c. TT Sãcãlãºeni,     Comunã cu   Consiliul Local  1   39,50  Ñ  C
  str. Principalã nr. 68,    consiliul   al Comunei
  comuna Sãcãlãºeni       local     Sãcãlãºeni
27. Of. c. TT Sãlsig,       Comunã cu   Consiliul Local  2   54,00  Ñ  C
  str. Principalã,       consiliul   al Comunei
  comuna Sãlsig         local     Sãlsig
28. Of. c. TT Strâmtura,     Comunã cu   Consiliul Local  1   30,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 374,   consiliul   al Comunei
  comuna Strâmtura       local     Strâmtura
29. Of. c. TT Suciu de Sus,    Individualã  Consiliul Local  15  110,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 713/A,         al Comunei
  comuna Suciu de Sus             Suciu de Sus
30. Of. c. TT ªiºeºti,      Comunã cu   Consiliul Local  1   28,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 230,   consiliul   al Comunei
  comuna ªiºeºti        local     ªiºeºti
24             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0         1             2      3     4  5    6    7


   31. Of. c. TT Buciumi,       Comunã cu Consiliul Local    2  52,00  Ñ    C+B
     str. Principalã nr. 56,     cãminul  al Comunei
     satul Buciumi, comuna      cultural ªomcuta Mare
     ªomcuta Mare
   32. Of. c. TT Vadu Izei,      Comunã cu   Consiliul Local  1  33,70  Ñ    C
     str. Principalã nr. 61,     consiliul   al Comunei
     comuna Vadu Izei        local     Vadu Izei
   33. Of. c. TT Valea Chioarului,   Comunã cu   Consiliul Local  1  30,50  Ñ    C
     str. Principalã nr. 194,    consiliul   al Comunei
     comuna Valea Chioarului     local     Valea Chioarului
   34. Of. c. TT Tãuþii-Mãghe-     Individualã  Consiliul Local  2  50,00  Ñ    C
     rãuº, str. Principalã             al Comunei
     nr. 70, comuna Tãuþii-            Tãuþii-Mãgherãuº
     Mãgherãuº
   35. Of. c. TT Firiza,        Individualã Consiliul Local   4  80,00  Ñ    C+B
     str. Firiza nr. 160,            al Municipiului
     municipiul Baia Mare            Baia Mare
   36. Of. c. TT Groºii Þibleºului,  Individualã Consiliul Local   3  36,00  30,00  C
     str. Principalã, satul Groºii        al Comunei
     Þibleºului, comuna Suciu          Suciu de Sus
     de Sus
   37. Of. c. TT Tãuþii de Sus     Comunã cu   Consiliul Local  1  9,00  Ñ    C
     (concentrator), oraºul     cãminul    al Oraºului
     Baia Sprie           cultural   Baia Sprie
   38. Of. c. TT Baia Mare       Bloc,     R.A. ”UrbisÒ    1  6,00  Ñ    C+B
     (concentrator),         parter    Baia Mare
     b-dul Traian nr. 1,
     municipiul Baia Mare
   39. Of. c. TT Baia Mare       Bloc,     R.A. ”UrbisÒ    1  2,32  Ñ    C+B
     (concentrator), str. Vasile   parter    Baia Mare
     Alecsandri nr. 60,
     municipiul Baia Mare
   40. Of. c. TT Baia Mare       Bloc,     R.A. ”UrbisÒ    1  6,00  Ñ    C+B
     (concentrator),         parter    Baia Mare
     str. Hortensiei nr. 2,
     municipiul Baia Mare
   41. Of. c. TT Baia Mare,      Bloc,     R.A. ”UrbisÒ    2  70,83  Ñ    C+B
     cartierul V. Alecsandri,    parter    Baia Mare
     str. Grãnicerilor nr. 100/15,
     municipiul Baia Mare
   42. Of. c. TT Nistru,        Bloc,     Exploatarea    2  40,00  Ñ    C+B
     str. Principalã nr. 40,     parter    Minierã Nistru,
     satul Nistru, comuna             satul Nistru
     Tãuþii-Mãgherãuº
   43. Of. c. TT Bãiþa,        Bloc,     Exploatarea    2  60,00  Ñ    C+B
     str. Principalã nr. 344,    etaj I    Minierã Nistru,
     satul Nistru, comuna             satul Nistru
     Tãuþii-Mãgherãuº
   44. Of. c. TT comuna Poienile    Bloc,     ”GoscomÒ Viºeu   2  58,00  Ñ    C+B
     de sub Munte,          parter
     str. Principalã nr. 32,
     sc. E, ap. 3Ñ4,
     comuna Viºeu
   45. Of. c. TT nr. 2,        Bloc,     R.A. ”UrbisÒ    2  52,00  Ñ    C+B
     Baia Mare, b-dul Bucureºti   parter    Baia Mare
     nr. 5, municipiul Baia Mare
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137                            25

DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII MUREª
                          JUDEÞUL MUREª

                                             Datele
                      Spaþiul                  de identificare
                      care se
       Denumirea unitãþii                                       Caracteristicile
                      transferã                Spaþiul
       ºi adresa imobilului                               Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
        sau a spaþiului             Persoana juridicã            terenului     ale
Nr.                    în clãdire:
      în care funcþioneazã              de la care              aferent   mijlocului fix:
crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
      ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
    Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe             încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã               peri
                                            (m2)  grãdinã etc.)
                      cuÉ
                                                  (m2)

 1. Of. c. TT Bãgaciu,          Individualã Consiliul Local      1    15,00    Ñ        C
  str. Principalã nr. 209,             al Comunei
  comuna Bãgaciu                  Bãgaciu
 2. Of. c. TT Eremitu,          Individualã Consiliul Local      2    26,00    Ñ        C
  str. Principalã nr. 30,             al Comunei
  comuna Eremitu                  Eremitu
3. Of. c. TT Gãneºti,          Individualã Consiliul Local      1    27,00    Ñ        C
  str. Principalã nr. 69,             al Comunei
  comuna Gãneºti                  Gãneºti
4. Of. c. TT Iclãnzel,          Individualã Direcþia de        2    26,00    Ñ        C
  str. Principalã nr. 86,             Telecomunicaþii ºi
  comuna Iclãnzel                 Poºtã a Comunei
                           Iclãnzel
5.   Of. c. TT Ideciu de Jos,     Individualã Consiliul Local      2    17,00    Ñ        C
    str. Principalã nr. 44,            al Comunei
    comuna Ideciu de Jos             Ideciu de Jos
 6.  Of. c. TT Mica,          Individualã Consiliul Local      2    23,00    Ñ        C
    str. Principalã nr. 56,            al Comunei
    comuna Mica                  Mica
 7.  Of. c. TT Nadeº,         Bloc,    Consiliul Local      2    21,00    Ñ        B
    str. Principalã nr. 69,      parter   al Comunei
    comuna Nadeº                 Nadeº
 8.  Of. c. TT Neaua,         Individualã Consiliul Local      2    36,00    Ñ        C
    str. Principalã nr. 12,            al Comunei
    comuna Neaua                 Neaua
 9.  Of. c. TT Papiu Ilarian,     Individualã Consiliul Local      1    20,00    Ñ        C
    str. Principalã nr. 52,            al Comunei
    comuna Papiu Ilarian             Papiu Ilarian
10.  Of. c. TT Pãsãreni,        Individualã Consiliul Local      1    30,00    Ñ        C
    str. Principalã nr. 97,            al Comunei
    comuna Pãsãreni                Pãsãreni
11.  Of. c. TT Sânger,         Individualã Consiliul Local      1    18,00    Ñ        C
    str. Principalã nr. 37,            al Comunei
    comuna Sânger                 Sânger
12.  Of. c. TT Stânceni,        Individualã Consiliul Local      1    24,00    Ñ        C
    str. Principalã nr. 69,            al Comunei
    comuna Stânceni                Stânceni
13.  Of. c. TT Suseni,         Individualã Consiliul Local      2    55,00    Ñ        C
    str. Principalã,               al Comunei
    comuna Suseni                 Suseni
14.  Of. c. TT Vãtava,         Individualã Consiliul Local      1    16,00    Ñ        C
    str. Principalã nr. 215,           al Comunei
    comuna Vãtava                 Vãtava
15.  Of. c. TT Zagãr,         Individualã Consiliul Local      1    50,00    Ñ        C
    str. Principalã nr. 104,           al Comunei
    comuna Zagãr                 Zagãr
26               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII OLT
                               JUDEÞUL OLT

                                                Datele
                         Spaþiul                  de identificare
                         care se
          Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                        transferã                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                        se gãseºte                ocupat
           sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
   Nr.                    în clãdire:
         în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
   crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
         ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                               faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                               utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã               peri    2)
                                               (m   grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                     (m2)

   0           1             2         3       4     5       6       7

   1. Of. c. TT Baldovineºti,       Comunã cu    Consiliul Local    2    19,80    Ñ        C
     comuna Baldovineºti         Oficiul     al Comunei
                       poºtal     Baldovineºti
                       Baldovineºti
   2. Of. c. TT Brebeni,          Comunã cu    Consiliul Local    1    12,00    Ñ        C
     comuna Brebeni            Oficiul     al Comunei
                       poºtal     Brebeni
                       Brebeni,
                       et. 1
   3. Of. c. TT Buciniºu,         Comunã cu    Consiliul Local    3    27,92    Ñ        C
     comuna Buciniºu           Oficiul     al Comunei
                       poºtal     Buciniºu
                       Buciniºu
   4. Of. c. TT Bãrãºtii          Individualã Consiliul Local      4    29,30 100,00         C
     de Vede,                     al Comunei
     comuna Bãrãºtii de Vede              Bãrãºtii de Vede
   5. Of. c. TT Dobrun,          Comunã cu Consiliul Local       4    63,17    Ñ        C
     comuna Dobrun            Oficiul   al Comunei
                       poºtal    Dobrun
                       Dobrun
   6. Of. c. TT Fãlcoiu,          Comunã cu Consiliul Local       2    20,00    Ñ        C
     comuna Fãlcoiu            Oficiul   al Comunei
                       poºtal    Fãlcoiu
                       Fãlcoiu ºi
                       cu frizerie
   7. Of. c. TT Fãrcaºele,         Comunã cu Consiliul Local       2    22,75    Ñ        C
     comuna Fãrcaºele           Oficiul   al Comunei
                       poºtal    Fãrcaºele
                       Fãrcaºele
                       ºi cu con-
                       siliul local
   8. Of. c. TT Ianca,           Comunã cu Consiliul Local       3    48,00    Ñ        C
     comuna Ianca             Oficiul   al Comunei
                       poºtal    Ianca
                       Ianca
   9. Of. c. TT Morunglav,         Comunã cu Consiliul Local       3    28,00    Ñ        C
     comuna Morunglav           Oficiul   al Comunei
                       poºtal    Morunglav
                       Morunglav
   10. Of. c. TT Orlea,           Comunã la Consiliul Local       3    29,00    Ñ       C+B
     comuna Orlea             parter cu  al Comunei
                       Oficiul   Orlea
                       poºtal
                       Orlea ºi cu
                       Poliþia
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137        27

0        1         2       3     4  5    6    7


11. Of. c. TT Potelu,     Individualã Consiliul Local  2  31,00  Ñ    C
  comuna Potelu             al Comunei
                      Potelu
12. Of. c. TT Poboru,     Comunã cu Consiliul Local   2  17,00  Ñ    C
  comuna Poboru       cãminul   al Comunei
               cultural   Poboru
13. Of. c. TT Perieþi,    Comunã cu Consiliul Local   1  11,50  Ñ    C
  comuna Perieþi      punctul   al Comunei
               sanitar ºi  Perieþi
               cu camera
               agricolã
14. Of. c. TT Redea,     Comunã cu Consiliul Local   2  13,60  Ñ    C
  comuna Redea       Oficiul   al Comunei
               poºtal    Redea
               Redea, cu
               cooperativa
               ºi cu con-
               siliul local
15. Of. c. TT Seaca,     Comunã cu Consiliul Local   2  20,00  Ñ    C
  comuna Seaca       Oficiul   al Comunei
               poºtal    Seaca
               Seaca ºi
               cu ºcoala
               generalã
16. Of. c. TT Sprâncenata,  Comunã cu Consiliul Local   2  18,48  Ñ    C
  comuna Sprâncenata    Oficiul   al Comunei
               poºtal    Sprâncenata
               Sprâncenata
               ºi cu grã-
               diniþa de
               copii
17. Of. c. TT Stoeneºti,   Comunã cu Consiliul Local   3  36,50  Ñ    C
  comuna Stoeneºti     Oficiul   al Comunei
               poºtal    Stoeneºti
               Stoeneºti ºi
               cu consiliul
               local
18. Of. c. TT Studina,    Comunã cu Consiliul Local   2  22,00  Ñ    C
  comuna Studina      telefonie  al Comunei
               ºi cu C.E.C. Studina
19. Of. c. TT ªerbãneºti,   Individualã Consiliul Local  3  24,00  200,00  C
  comuna ªerbãneºti           al Comunei
                      ªerbãneºti
20. Of. c. TT Tufeni,     Comunã cu Consiliul Local   2  24,05  Ñ    C
  comuna Tufeni       barul de zi al Comunei
                      Tufeni
21. Of. c. TT Vãleni,     Comunã cu Consiliul Local   3  36,41  Ñ    C
  comuna Vãleni       Oficiul   al Comunei
               poºtal    Vãleni
               Vãleni
22. Of. c. TT Viºina,     Comunã cu Consiliul Local   3  34,00  Ñ    C
  comuna Viºina       Oficiul   al Comunei
               poºtal    Viºina
               Viºina ºi
               cu grãdiniþa
               de copii
28               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII PRAHOVA

                              JUDEÞUL PRAHOVA

                                                 Datele
                          Spaþiul                  de identificare
                         care se
          Denumirea unitãþii                                         Caracteristicile
                         transferã                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                 Suprafaþa     tehnice
                        se gãseºte                 ocupat
           sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului      ale
   Nr.                    în clãdire:
         în care funcþioneazã               de la care              aferent    mijlocului fix:
   crt.                   Ñ individualã                     (neconstruitã)
         ºi care se transmite               se transmite        Supra-          C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de               Nr. de      ºi care se
                                               faþa   transmite    B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                               utilã   (curte,    L = lemn
                       Ñ comunã                peri    2)
                                               (m   grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                     (m2)

   0           1              2        3       4     5       6        7


   1. Of. c. TT Aluniº,          Comunã cu    Consiliul Local    1    13,00    30,00       C
     comuna Aluniº            Direcþia de   al Comunei
                       poºtã      Aluniº
                       Prahova
   2.   Of. c. TT Ariceºtii Zeletin,   Comunã cu    Consiliul Local    2    18,00         Ñ     C
      comuna Ariceºtii Zeletin     Direcþia    al Comunei
                       de poºtã    Ariceºtii Zeletin
                       Prahova
   3. Of. c. TT Azuga           Bloc,      Consiliul Local    1    12,00         Ñ     B
     (concentrator),           parter     al Oraºului
     Valea Azugii nr. 1,                 Azuga Ñ Servi-
     bl. 40, sc. A, parter,                ciul Administraþiei
     oraºul Azuga                     Domeniului Public
   4. Of. c. TT Berceni,          Comunã cu Consiliul Local       1    16,00         Ñ     C
     comuna Berceni            Direcþia al Comunei
                       de poºtã Berceni
                       Prahova
   5. Of. c. TT Baba Ana,         Individualã Consiliul Local      2    25,00         Ñ     C
     comuna Baba Ana                 al Comunei
                             Baba Ana
   6. Of. c. TT Blejoi,          Individualã Consiliul Local      2    45,00    290,00       C
     comuna Blejoi                  al Comunei
                             Blejoi
   7. Of. c. TT C.T.A. Bãneºti,      Individualã Consiliul Local      3    55,50         Ñ     C
     comuna Bãneºti                  al Comunei
                             Bãneºti
   8. Of. c. TT Bertea,          Comunã cu Consiliul Local       1    30,00         Ñ     C
     comuna Bertea            Direcþia al Comunei
                       de poºtã Bertea
                       Prahova
   9. Of. c. TT Bucov,           Bloc, etaj + Consiliul Local al    2    72,00         Ñ     B
     comuna Bucov             parter    Comunei Bucov
   10. Of. c. TT Boldeºti-         Individualã Consiliul Local      4    49,00         Ñ     C
     Grãdiºtea, comuna                al Comunei
     Boldeºti-Grãdiºtea                Boldeºti-Grãdiºtea
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137           29

0         1            2      3      4   5   6    7


11. Of. c. TT Breaza,      Comunã cu Consiliul Local     1  30,00    Ñ  C
  cartierul Podul Vadului,   casa de  al Oraºului
  oraºul Breaza        culturã  Breaza Ñ Casa
                      de culturã ”Ion
                      ManolescuÒ,
                      Oraºul
                      Breaza
12. Of. c. TT Buda, Palanca,   Comunã cu Consiliul Local     5  41,55    Ñ  C
  comuna Râfov         consiliul al Comunei
                 local   Râfov
13. Of. c. TT Buºtenari,     Comunã cu Consiliul Local     1  15,00    Ñ  C
  satul Buºtenari,       Consiliul al Comunei
  comuna Telega        local   Telega
14. Of. c. TT Ceptura,      Comunã cu Consiliul Local     1  24,00    Ñ  C
  comuna Ceptura        Direcþia al Comunei
                 de poºtã Ceptura
                 Prahova
15. Of. c. TT Cãlugãreni,    Comunã cu Consiliul Local     1  29,00    Ñ  C
  comuna Cãlugãreni      Direcþia al Comunei
                 de poºtã Cãlugãreni
                 Prahova
16. Of. c. TT Cosminele,     Comunã cu Consiliul Local     2  24,00    Ñ  C
  comuna Cosminele       Direcþia al Comunei
                 de poºtã Cosminele
                 Prahova
17. Of. c. TT Colceag,      Comunã cu Consiliul Local     1  15,00    Ñ  C
  comuna Colceag        Direcþia al Comunei
                 de poºtã Colceag
                 Prahova
18. Of. c. TT Cornu,       Comunã cu Consiliul Local     8  124,00    Ñ  L
  comuna Cornu         Direcþia al Comunei
                 de poºtã Cornu
                 Prahova
19. Of. c. TT Drajna de Jos, Comunã cu Consiliul Local       1  20,00    Ñ  C
  comuna Drajna      Direcþia al Comunei
               de poºtã Drajna
               Prahova
20. Of. c. TT Drãgãneºti,    Comunã cu Consiliul Local     3  44,00    Ñ  C
  comuna Drãgãneºti      Direcþia al Comunei
                 de poºtã Drãgãneºti
                 Prahova
21. Of. c. TT Filipeºtii de Târg, Individualã Consiliul Local   3  49,00    Ñ  C
  comuna Filipeºtii de Târg         al Comunei
                       Filipeºtii de Târg
22. Of. c. TT Floreºti,     Bloc,    Consiliul Local al  4  73,00    Ñ  C
  comuna Floreºti       parter    Comunei Floreºti
30            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0        1          2       3      4   5   6  7


   23. Of. c. TT Fulga,      Comunã cu Consiliul Local     2  16,00  Ñ  C
     comuna Fulga        Direcþia al Comunei
                   de poºtã Fulga
                   Prahova
   24. Of. c. TT Fântânele,    Individualã Consiliul Local    4  50,50  Ñ  C
     comuna Fântânele            al Comunei
                         Fântânele
   25. Of. c. TT Gornet-Cricov,  Comunã cu Consiliul Local     2  27,30  Ñ  C
     comuna Gornet-Cricov    consiliul al Comunei
                   local   Gornet-Cricov
   26. Of. c. TT Gherghiþa,    Comunã cu Consiliul Local     1  17,00  Ñ  C
     comuna Gherghiþa      Direcþia al Comunei
                   de poºtã Gherghiþa
                   Prahova
   27. Of. c. TT Gura Vitioarei,  Individualã Consiliul Local    3  36,00  Ñ  C
     comuna Gura Vitioarei          al Comunei
                         Gura Vitioarei
   28. Of. c. TT Iordãcheanu,   Comunã cu Consiliul Local     2  19,00  Ñ  C
     comuna Iordãcheanu     Direcþia al Comunei
                   de poºtã Iordãcheanu
                   Prahova
   29. Of. c. TT Mislea,      Comunã cu Consiliul Local     2  37,00  Ñ  C
     comuna Scorþeni       Direcþia al Comunei
                   de poºtã Scorþeni
                   Prahova
   30. Of. c. TT Mãgureni,     Comunã cu Consiliul Local     3  27,00  Ñ  C
     comuna Mãgureni       Direcþia al Comunei
                   de poºtã Mãgureni
                   Prahova
   31. Of. c. TT Mãneºti,     Comunã cu Consiliul Local     2  19,00  Ñ  C
     comuna Mãneºti       Direcþia al Comunei
                   de poºtã Mãneºti
                   Prahova
   32. Of. c. TT Poseºti,     Comunã cu Consiliul Local     1  12,00  Ñ  C
     comuna Poseºti       Direcþia al Comunei
                   de poºtã Poseºti
                   Prahova
   33. Of. c. TT Proviþa de Jos, Comunã cu Consiliul Local      1  27,00  Ñ  C
     comuna Proviþa de Jos   Direcþia al Comunei
                  de poºtã Proviþa de Jos
                  Prahova
   34. Of. c. TT Ariceºtii     Individualã Consiliul Local    2  55,00  Ñ  C
     Rahtivani, comuna            al Comunei
     Ariceºtii Rahtivani           Ariceºtii Rahtivani
   35. Of. c. TT Ceraºu,      Comunã cu Consiliul Local     1  17,00  Ñ  C
     comuna Ceraºu        Direcþia al Comunei
                   de poºtã Ceraºu
                   Prahova
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137        31

0        1           2      3      4  5   6  7


36. Radioreleul        Comunã cu Consiliul Local    2  20,00  Ñ  C
  Gornet, satul Cuib,    cãminul  al Comunei
  comuna Gornet       cultural Gornet
37. Of. c. TT Mãrginenii   Individualã Consiliul Local    2  50,00  Ñ  C
  de Jos, comuna Filipeºtii       al Comunei
  de Târg                Filipeºtii de Târg
38. Of. c. TT Filipeºtii de  Individualã Consiliul Local al  3  43,60  Ñ  C
  Pãdure (concentrator          Comunei Filipeºtii
  telefonic sat minier)         de Pãdure
39. Of. c. TT Tãriceni,    Individualã Consiliul Local   1  35,00  Ñ  C
  comuna ªirna              al Comunei ªirna
40. Of. c. TT Poienarii-Rali, Individualã Consiliul Local    4  25,40  Ñ  C
  comuna Poienarii Burchii       al Comunei
                     Poienarii Burchii
41. Of. c. TT Secãria,     Comunã cu Consiliul Local    1  9,00  Ñ  C
  comuna Secãria       Direcþia al Comunei
                de poºtã Secãria
                Prahova
42. Of. c. TT ªoimari,     Comunã cu Consiliul Local    2  29,00  Ñ  C
  comuna ªoimari       Direcþia al Comunei
                de poºtã ªoimari
                Prahova
43. Of. c. TT Sinaia      Bloc,    Consiliul Local   1  81,00  Ñ  B
  (concentrator),      parter    al Oraºului Sinaia,
  str. Stânjenei nr. 13,         Serviciul Admini-
  bl. 5, oraºul Sinaia          straþiei Domeniului
                      Public
44. Of. c. TT Sinaia      Bloc,    Consiliul Local  1  15,00  Ñ  B
  (concentrator), Calea   parter    al Oraºului
  Moroieni, bl. 1S,            Sinaia Ñ Serviciul
  oraºul Sinaia              Administraþiei
                      Domeniului Public
45. Of. c. TT Slon       Individualã Consiliul Local   1  24,00  Ñ  C
  (concentrator),            al Comunei
  comuna Ceraºu             Ceraºu
46. Of. c. TT Trãisteni    Comunã cu Consiliul Local    2  39,15  Ñ  C
  (concentrator),      consiliul al Comunei
  satul Trãisteni, comuna  local   Valea Doftanei
  Valea Doftanei
47. Of. c. TT Teiºani,     Individualã Consiliul Local al  1  20,00  Ñ  C
  comuna Teiºani             Comunei Teiºani
48. Of. c. TT Telega,     Comunã cu Consiliul local    3  35,00  Ñ  C
  comuna Telega       consiliul al comunei
                local   Telega
49. Of. c. TT Talea,      Comunã cu Consiliul Local    1  11,00  Ñ  C
  comuna Talea        consiliul al Comunei
                local   Talea
32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0         1             2     3      4   5   6  7


   50. Of. c. TT Tãtaru,        Individualã Consiliul Local al  5  53,00  Ñ  C
     comuna Tãtaru                Comunei Tãtaru
   51. Of. c. TT Tãriceni,       Individualã Consiliul Local al  1  35,00  Ñ  C
     comuna Tãriceni               Comunei ªirna
   52. Of. c. TT Târgºoru Vechi,    Comunã cu Consiliul Local    1  11,70  Ñ  C
     comuna Târgºoru Vechi      consiliul al Comunei
                     local   Târgºoru Vechi
   53. Of. c. TT ”11 iunieÒ,      Individualã Consiliul Local   5  111,00  Ñ  C
     comuna Urlaþi                al Comunei UrlaþiÐ
                           Administraþia
                           Domeniului Public
   54. Of. c. TT Vâlcãneºti,      Comunã cu Consiliul Local    2  13,00  Ñ  C
     comuna Vâlcãneºti        consiliul al Comunei
                     local   Vâlcãneºti
   55. Of. c. TT Vadu Sãpat,      Comunã cu Consiliul Local    1  25,00  Ñ  C
     satul Vadu Sãpat        consiliul al Comunei
                     local   Fântânele
   56. Of. c. TT Urleta, satul     Comunã cu Consiliul Local    2  16,00  Ñ
     Urleta             ªcoala  al Comunei
                     generalã Bãneºti
                     Urleta
   57. Of. c. TT Ploieºti,       Bloc,    Regia Autonomã   1  80,50  Ñ  B
     str. Basarabilor,        parter    Apã-Canal ºi
     bl. K 11, municipiul Ploieºti        Fond Locativ
                           Ploieºti
   58. Staþia de radioficare IA1, Bloc,       Regia Autonomã   4  32,00  Ñ  C
     municipiul Ploieºti,    etaj       Apã-Canal ºi
     str. Gh. Doja nr. 10             Fond Locativ
                           Ploieºti
   59. Of. c. TT Mãgurele,       Individualã Direcþia de poºtã  2  73,00  Ñ  C
     comuna Mãgurele               Prahova
   60. Of. c. TT Poseºti,       Comunã cu Direcþia de      1  35,00  Ñ  C
     comuna Mãgurele         Direcþia poºtã Prahova
                     de poºtã
                     Prahova
   61. Of. c. TT Poenarii Burchii,   Comunã cu Direcþia de      2  30,00  Ñ  C
     comuna Poenarii Burchii     Direcþia poºtã Prahova
                     de poºtã
                     Prahova
   62. Of. c. TT Potigrafu,      Comunã cu Direcþia de      3  148,00  Ñ  C
     comuna Potigrafu        Direcþia poºtã Prahova
                     de poºtã
                     Prahova
   63. Of. c. TT Sângeru,       Comunã cu Direcþia de      1  30,00  Ñ  C
     comuna Sângeru         Direcþia poºtã Prahova
                     de poºtã
                     Prahova
   64. Of. c. TT Apostolache,     Comunã cu Direcþia de      2  25,00  Ñ
     comuna Apostolache       Direcþia poºtã Prahova
                     de poºtã
                     Prahova
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137                            33

0           1            2         3       4     5       6      7


65. Of. c. TT Adunaþi,          Comunã cu Administraþia        1     5,00
  comuna Adunaþi            Direcþia   tabere ºcolare
                     de poºtã
                     Prahova
66. Of. c. TT Bãlþeºti,          Individualã Consiliul Local      1    30,00
  comuna Bãlþeºti                   al Comunei Bãlþeºti
67. Centrala telefonicã          Schela    R.A. ”PetromÒ      1    30,00
  Goldstar, comuna Bãicoi        petrol Bãicoi
68. Of. c. TT Cocorãºtii Mislii,     Individualã Consiliul Local      3    37,00
  comuna Cocorãºtii Mislii              al Comunei
                            Cocorãºtii Mislii
69. Of. c. TT Scorþeni,          Individualã Consiliul Local      1    47,00
  comuna Scorþeni                   al Comunei
                            Scorþeni
70. Of. c. TT Cheia,           Comunã cu Consiliul Local       1    59,00
  comuna Cheia             Direcþia   al Comunei
                     de poºtã   Cheia
                     Prahova


DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII SATU MARE

                          JUDEÞUL SATU MARE

                                              Datele
                       Spaþiul                  de identificare
                       care se
        Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                      transferã                Spaþiul
       ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                      se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
Nr.                    în clãdire:
       în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
       ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                             faþa   transmite   B = beton
    Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                             utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã               peri    2)
                                             (m  grãdinã etc.)
                      cuÉ
                                                   (m2)

0           1             2         3       4     5       6       7

  1  Of. c. TT Bãtarci,        Bloc, parter,  Consiliul Local    3    24,32     Ñ       C-B
    str. Principalã nr. 60,      comunã cu    al Comunei
    comuna Bãtarci          consiliul    Bãtarci
                     local
  2. Of. c. TT Bogdand,         Comunã     Consiliul Local    3    20,00     Ñ        C
    str. Principalã,          cu poºta    al Comunei
    comuna Bogdand           ºi cu      Bogdand
                     consiliul
                     local
  3. Of. c. TT Cãuaº,          Comunã     Consiliul Local    3    24,80     Ñ       C-B
    str. Principalã nr. 20,      cu consiliul  al Comunei
    comuna Cãuaº            local      Cãuaº
  4. Of. c. TT Certeze,         Comunã     Consilul Local    2    34,50     Ñ       C-B
    str. Principalã,          cu consiliul  al Comunei
    comuna Certeze           local      Certeze
  5. Of. c. TT Craidorolþ,       Comunã     Consiliul Local    3    20,00     20       C
    str. Principalã 228,        la parter    al Comunei
    comuna Craidorolþ         cu poºta    Craidorolþ
                     ºi cu
                     consiliul
                     local
  6. Of. c. TT Pãuleºti,        Comunã     Consiliul Local    2    27,50     Ñ       C-B
    str. Principalã nr. 81,      la parter    al Comunei
    comuna Pãuleºti          cu consiliul  Pãuleºti
                     local
34               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0           1             2        3       4     5       6      7


   7. Of. c. TT Valea Vinului,  Comunã    Consiliul Local          4    40,62    Ñ       C-B
     str. Principalã,      la parter  al Comunei
     comuna Valea Vinului    cu consiliul Valea Vinului
                  local
   8. Of. c. TT Viile Satu Mare, Comunã    Consiliul Local          4    40,00    Ñ        C
     str. Principalã, comuna  cu poºta   al Comunei
     Viile Satu Mare      ºi cu    Viile
                  cooperativa Satu Mare
                  de credit
   9. Of. c. TT Petreºti,    Comunã    Consiliul Local          1    20,00    Ñ       C+B
     str. Piºcoltului nr. 1,  cu consiliul al Comunei
     comuna Petreºti      local    Petreºti
   10. C.T.A. Ñ P.C. Ianculeºti, Comunã    Consiliul Local          2    18,43    Ñ        C
     str. Principalã,      cu cãminul al Oraºului
     comuna Ianculeºti     cultural   Carei
   11. Of. c. TT Gherþa Micã,   Comunã    Consiliul Local          4    28,93    Ñ        C
     str. Principalã nr. 234,  cu consiliul al Comunei
     comuna Gherþa Micã     local    Gherþa Micã
                  ºi cu poºta
   12. Of. c. TT Satu Mare    Bloc,    Consiliul Local          5    40,80    Ñ       C-B
     (concentrator), str. Inde- parter    al Municipiului
     pendenþei, bl. U.H. 35,         Satu Mare
     municipiul Satu Mare
   13. Of. c. TT Satu Mare    Bloc,    Consiliul Local          2    50,00    Ñ       C+B
     (concentrator),      parter    al Municipiului
     str. Independenþei,           Satu Mare
     bl. U.H. 49, municipiul
     Satu Mare
   14. Of. c. TT Nisipeni,    Comunã    Consiliul Local          2    10,00    Ñ       C+L
     str. Principalã,      cu cãminul al Comunei
     comuna Lazuri       cultural   Lazuri
   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII SÃLAJ
                              JUDEÞUL SÃLAJ

                                                Datele
                          Spaþiul                 de identificare
                         care se
          Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                         transferã                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                Suprafaþa    tehnice
                        se gãseºte                ocupat
           sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
   Nr.                    în clãdire:
         în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
   crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
         ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                               faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                               utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã               peri    2)
                                               (m   grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                     (m2)

   0           1              2        3       4     5       6       7

   1.   Of. c. TT Almaºu,         Comunã     Consiliul Local    3    35,00     Ñ       C+B
      str. Bãbiului nr. 49,       la parter    al Comunei
      comuna Almaºu           cu consiliul  Almaºu
                       local
   2.   Of. c. TT Bãniºor,        Bloc,      Consiliul Local    3    38,00     Ñ       C+B
      str. Principalã nr. 29,      parter     al Comunei
      comuna Bãniºor                  Bãniºor
   3.   Of. c. TT Benesat,        Bloc,      Consiliul Local    3    44,60     Ñ       C+B
      str. Principalã nr. 58,      parter     al Comunei
      comuna Benesat                  Benesat
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137        35

0         1         2       3     4   5   6  7


4.  Of. c. TT Boghiº,     Individualã, Consiliul Local  2  22,00  Ñ  C+B
   str. Principalã nr. 90,  parter    al Comunei
   satul Boghiº              Nuºfalãu
5.  Of. c. TT Chieºd,     Bloc,    Consiliul Local  3  21,40  Ñ  C+B
   str. Principalã nr. 86,  etajul 1   al Comunei
   comuna Chieºd             Chieºd
6.  Of. c. TT Coºeiu,     Comunã    Consiliul Local  3  40,00  Ñ  C+B
   str. Principalã nr. 233, la parter  al Comunei
   comuna Coºeiu       cu Cãminul Coºeiu
                cultural
7. Of. c. TT Creaca,      Bloc,    Consiliul Local  3  73,99  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 150,  parter    al Comunei
  comuna Creaca              Creaca
8. Of. c. TT Dragu,      Comunã    Consiliul Local  4  38,00  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 120,  la parter  al Comunei
  comuna Dragu        cu consiliul Dragu
                local
9. Of. c. TT Ileanda,     Bloc,    Consiliul Local  5  59,90  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 273,  parter    al Comunei
  comuna Ileanda             Ileanda
10. Of. c. TT Lozna,      Comunã    Consiliul Local  2  22,50  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 92,  la parter  al Comunei
  comuna Lozna        cu consiliul Lozna
                local
11. Of. c. TT Mãieriºte,    Bloc,    Consiliul Local  3  16,00  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 191,  etajul 1   al Comunei
  comuna Mãieriºte            Mãieriºte
12. Of. c. TT Nuºfalãu,    Bloc,    Consiliul Local  9  117,00  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 519,  parter    al Comunei
  comuna Nuºfalãu             Nuºfalãu
13. Of. c. TT Pericei,     Bloc,    Consiliul Local  4  65,81  Ñ  C+B
  str. Apel nr. 239,     parter    al Comunei
  comuna Pericei             Pericei
14. Of. c. TT Poiana Blenchii, Comunã    Consiliul Local  3  34,00  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 236,  la parter  al Comunei
  comuna Poiana Blenchii cu consiliul Poiana Blenchii
                local
15. Of. c. TT Rus,       Bloc,    Consiliul Local  4  73,35  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 282,  parter    al Comunei
  comuna Rus               Rus
16. Of. c. TT ªãrmãºag,    Bloc,    Consiliul Local  4  46,00  Ñ  C+B
  str. Gãrii nr. 2,     parter    al Comunei
  comuna ªãrmãºag             ªãrmãºag
17. Of. c. TT         Individualã, Consiliul Local  3  30,25  Ñ  C+B
  Sighetu Silvaniei,     parter    al Comunei
  str. Principalã nr. 129,        Chieºd
  satul Sighetu Silvaniei
18. Of. c. TT ªimiºna,     Comunã    Consiliul Local  3  37,00  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 374,  la parter  al Comunei
  satul ªimiºna       cu cãminul Rus
                cultural
19. Of. c. TT Zãuani,     Individualã, Consiliul Local  2  20,00  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 330,  parter    al Comunei Ip
  satul Zãuani
20. Of. c. TT Zimbor,     Bloc,    Consiliul Local  3  32,82  Ñ  C+B
  str. Principalã nr. 47,  parter    al Comunei
  comuna Zimbor              Zimbor
36               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0           1             2        3       4     5        6      7


   21. Of. c. TT ªãrmãºag,         Individualã Consiliul Local      1    14,00     Ñ        C
     str. Gãrii nr. 2                 al Comunei
     (depozit lemne),                 ªãrmãºag
     comuna ªãrmãºag
   22. Of. c. TT Zalãu 5,          Bloc,      R.A.G.M. Zalãu    5    114,70     Ñ        B
     str. Gheorghe Doja,         parter
     bl. D115,
     municipiul Zalãu
   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII SIBIU

                              JUDEÞUL SIBIU

                                                 Datele
                          Spaþiul                  de identificare
                         care se
          Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                         transferã                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                                 Suprafaþa    tehnice
                        se gãseºte                ocupat
           sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
   Nr.                    în clãdire:
         în care funcþioneazã               de la care               aferent   mijlocului fix:
   crt.                   Ñ individualã                     (neconstruitã)
         ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                       Ñ bloc de              Nr. de       ºi care se
                                               faþa   transmite   B = beton
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                               utilã   (curte,   L = lemn
                       Ñ comunã               peri     2)
                                               (m   grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                     (m2)

   0           1              2        3       4     5       6       7


   1.   Of. c. TT Agârbiciu,       Comunã     Consiliul local    2    68,66   125,00      C+L
      str. Principalã,         cu Oficiul   al Comunei
      satul Agârbiciu,         poºtal     Axente Sever
      comuna Axente Sever        Agârbiciu
   2.   Of. c. TT Alþina nr. 554,     Comunã     Consiliul Local    2    30,00     Ñ      C+L+B
      comuna Alþina           cu Oficiul   al Comunei
                       poºtal Alþina  Alþina
   3.   Of. c. TT Apoldu de Jos,     Comunã     Consiliul Local    3    55,25     Ñ       C+L
      str. Mare nr. 77,         cu Oficiul   al Comunei
      comuna Apoldu de Jos       poºtal     Apoldu de Jos
                       Apoldu
                       de Jos
   4.   Of. c. TT             Comunã     Consiliul Local    3    50,00     Ñ       C+L
      Apoldu de Sus nr. 167,      cu Oficiul   al Comunei
      satul Apoldu de Sus        poºtal     Miercurea Sibiului
                       Apoldu
                       de Sus
   5.   Of. c. TT Aþel Nr. 389,      Comunã     Consiliul Local    2    36,00     Ñ       C+L
      comuna Aþel            cu Oficiul   al Comunei Aþel
                       poºtal Aþel
   6.   Of. c. TT Bazna,         Bloc      Consiliul Local    5    55,29     Ñ       C+B
      str. Boianului nr. 378A,     parter     al Comunei
      comuna Bazna                   Bazna
   7.   Of. c. TT Biertan,        Comunã     Consiliul Local    1    18,00     Ñ       C+L
      str. 1 Decembrie nr. 11,     cu Oficiul   al Comunei
      comuna Biertan          poºtal     Biertan
                       Biertan
   8.   Of. c. TT Bârghiº,        Bloc,      Consiliul Local    3    25,00     Ñ       C+B
      str. Principalã nr. 194,     parter     al Comunei
      comuna Bârghiº                  Bârghiº
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137         37

0        1          2        3     4  5   6  7


9.  Of. c. TT Blãjel,    Comunã     Consiliul Local  2  30,00  Ñ  C+L
   str. T. Vladimirescu   cu Oficiul   al Comunei
   nr. 114, comuna Blãjel  poºtal     Blãjel
               Blãjel
10. Of. c. TT Brãteiu,    Comunã     Consiliul Local  1  30,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 548, cu Oficiul   al Comunei
  comuna Brãteiu      poºtal     Brãteiu
               Brãteiu
11. Of. c. TT Bruiu, nr. 315, Comunã     Consiliul Local  1  15,00  Ñ  C
  comuna Bruiu       cu Oficiul   al Comunei
               poºtal     Bruiu
               Bruiu
12. Of. c. TT Chirpãr,    Comunã     Consiliul Local  2  20,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 51,  cu Oficiul   al Comunei
  comuna Chirpãr      poºtal     Chirpãr
               Chirpãr
13. Of. c. TT Cârþa,     Comunã     Consiliul Local  2  42,00  Ñ  C+L
  str. Principalã nr. 103, cu Oficiul   al Comunei
  comuna Cârþa       poºtal     Cârþa
               Cârþa
14. Of. c. TT         Comunã     Consiliul Local  2  33,00  Ñ  C+L
  Cârþiºoara nr. 55,    cu consiliul  al Comunei
  comuna Cârþiºoara     local ºi cu  Cârþiºoara
               Oficiul
               poºtal
               Cârþiºoara
15. Of. c. TT Cornãþel,    Comunã     Consiliul Local  1  25,00  Ñ  C
  satul Cornãþel      cu Oficiul   al Comunei
  str. Principalã nr. 149, poºtal     Roºia
  comuna Roºia       Cornãþel
16. Of. c. TT Cristian,    Comunã     Consiliul Local  3  77,80  Ñ  C+L
  str. X nr. 40,      cu Oficiul   al Comunei
  comuna Cristian      poºtal     Cristian
               Cristian
17. Of. c. TT Dârlos,     Comunã     Consiliul Local  3  50,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 588, cu Oficiul   al Comunei
  comuna Dârlos       poºtal     Dârlos
               Dârlos
               ºi cu
               dispensarul
               veterinar
18. Of. c. TT Dumbrãveni,   Comunã     Consiliul Local  2  33,92  Ñ  C+L
  str. 1 Mai nr. 14,    cu Oficiul   al Comunei
  comuna Dumbrãveni     poºtal     Dumbrãveni
               Dumbrãveni
19. Of. c. TT Gura Râului,  Comunã     Consiliul Local  1  25,00  Ñ  C
  str. Principalã nr. 566, cu consiliul  al Comunei
  comuna Gura Râului    local     Gura Râului
               ºi cu
               Oficiul
               poºtal
               Gura
               Râului
20. Of. c. TT Hoghilag,    Comunã     Consiliul Local  1  42,00  Ñ  C+L
  str. Principalã nr. 305, cu consiliul  al Comunei
  comuna Hoghilag      local     Hoghilag
21. Of. c. TT Jina,      Comunã     Consiliul Local  1  26,00  Ñ  C+L
  str. Târgului nr. 1087,  cu Oficiul   al Comunei
  comuna Jina        poºtal     Jina
               Jina
38             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0         1          2       3     4  5     6   7


   22. Of. c. TT Laslea,      Comunã    Consiliul Local  2  25,00  12 ari  C+L
     str. Principalã nr. 15,   cu Oficiul al Comunei
     comuna Laslea        poºtal    Laslea
                   Laslea
   23.  Of. c. TT Loamneº,     Comunã    Consiliul Local  1  26,20 500,00   C+L
      str. Principalã nr. 41,  cu Oficiul al Comunei
      comuna Loamneº       poºtal    Loamneº
                   Loamneº
   24.  Of. c. TT Ludoº,      Comunã    Consilul Local  1  16,00   Ñ   C+L
      str. Principalã nr. 69,  cu Oficiul al Comunei
      comuna Ludoº        poºtal    Ludoº
                   Ludoº
   25.  Of. c. TT Marpod,     Comunã    Consiliul Local  5  78,44   Ñ   C+L
      str. Principalã nr. 364,  cu Oficiul al Comunei
      comuna Marpod       poºtal    Marpod
                   Marpod
   26.  Of. c. TT         Comunã    Consiliul Local  2  79,72   Ñ   C+L
      Merghindeal nr. 60,    cu Oficiul al Comunei
      comuna Merghindeal     poºtal    Mergindeal
                   Merghindeal
   27.  Of. c. TT Metiº,      Comunã    Consiliul Local  2  35,00   Ñ   C
      str. Principalã nr. 179,  cu Oficiul al Comunei
      comuna Mihãileni      poºtal    Mihãileni
                   Metiº
   28.  Of. c. TT Micãsasa,    Comunã    Consiliul Local  3  15,43   Ñ   C+L
      str. Biruinþei nr. 332,  cu Oficiul al Comunei
      comuna Micãsasa      poºtal    Micãsasa
                   Micãsasa
   29.  Of. c. TT Moºna nr. 76, Comunã     Consiliul Local  1  35,00   Ñ   C+B
      comuna Moºna        cu Oficiul al Comunei
                   poºtal    Moºna
                   Moºna
   30.  Of. c. TT         Comunã    Consiliul Local  2  37,03   Ñ   C+L
      Nocrich nr. 274,      cu consiliul al Comunei
      comuna Nocrich       local    Nocrich
                   ºi cu
                   Oficiul
                   poºtal
                   Nocrich
   31.  Of. c. TT Orlat,      Comunã    Consiliul Local  2  65,00   Ñ   C+L
      str. A. Iancu nr. 202,   cu Oficiul al Comunei
      comuna Orlat        poºtal Orlat Orlat
   32.  Of. c. TT Pãuca,      Comunã    Consiliul Local  2  25,60   Ñ   C+L
      str. Principalã nr. 349 B, cu Oficiul al Comunei
      comuna Pãuca        poºtal    Pãuca
                   Pãuca
   33.  Of. c. TT         Comunã    Consiliul Local  2  24,00   Ñ   C+L
      Poplaca nr. 572,      cu Oficiul al Comunei
      comuna Poplaca       poºtal    Poplaca
                   Poplaca
   34.  Of. c. TT         Comunã    Consiliul Local  2  40,00   Ñ   C+L
      Porumbacu de Jos,     cu Oficiul al Comunei
      str. Principalã nr. 294,  poºtal    Porumbacu
      comuna Porumbacu      Porumbacu de Jos
      de Jos           de Jos
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137          39

0        1          2        3     4   5    6  7


35. Of. c. TT Racoviþã,    Comunã     Consiliul Local  2  20,00  Ñ  C+L
  str. Principalã nr. 416,  cu consiliul  al Comunei
  comuna Racoviþã      local ºi    Racoviþã
                Oficiul
                poºtal
                Racoviþã
36. Of. c. TT Roºia,      Comunã     Consiliul Local  1  20,00  Ñ  C+L
  str. Principalã nr. 22,  cu consiliul  al Comunei
  comuna Roºia        local ºi cu  Roºia
                Oficiul
                poºtal
                Roºia
37. Of. c. TT Sadu,      Comunã     Consiliul Local  1  23,50  Ñ  C+L
  str. I.M. Klein nr. 274,  cu Oficiul   al Comunei
  comuna Sadu        poºtal     Sadu
                Sadu
38. Of. c. TT         Individualã  Consiliul Local  4  118,00  Ñ  C+L
  ªeica Mare nr. 344,            al Comunei
  comuna ªeica Mare             ªeica Mare
39. Of. c. TT         Comunã     Consiliul Local  2  35,52  Ñ  C+L
  ªeica Micã nr. 75,     cu Oficiul   al Comunei
  comuna ªeica Micã     poºtal     ªeica Micã
                ªeica Micã
40. Of. c. TT ªelimbãr,    Comunã     Consiliul Local  3  45,00  Ñ  C+L
  str. M. Viteazu nr. 433,  cu Oficiul   al Comunei
  comuna ªelimbãr      poºtal     ªelimbãr
                ªelimbãr
41. Of. c. TT ªura Mare,    Comunã     Consiliul Local  3  50,00  Ñ  C+L
  str. Ocnei nr. 114,    cu Oficiul   al Comunei
  comuna ªura Mare      poºtal     ªura Mare
                ªura Mare
42. Of. c. TT         Comunã     Consiliul Local  2  55,36  Ñ  C+L
  ªura Micã nr. 103,     cu Oficiul   al Comunei
  comuna ªura Micã      poºtal     ªura Micã
                ªura Micã
43. Of. c. TT Târnava,     Comunã     Consiliul Local  2  43,00  Ñ  C+L
  Str. Livezii nr. 2,    cu Oficiul   al Comunei
  comuna Târnava       poºtal     Târnava
                Târnava
44. Of. c. TT Valea Viilor,  Comunã     Consiliul Local  2  43,250  Ñ  C+L
  str. Principalã nr. 416,  cu Oficiul   al Comunei
  comuna Valea Viilor    poºtal     Valea Viilor
                Valea
                Viilor
45. Of. c. TT         Comunã     Consiliul Local  2  53,00  Ñ  C+L
  Miercurea Sibiului,    cu Oficiul   al Comunei
  str. Principalã nr. 215,  poºtal     Miercurea
  comuna Miercurea      Miercurea   Sibiului
  Sibiului          Sibiului
46. Of. c. TT Mediaº,     Bloc,     R.A. C.G.L.    2  125    Ñ  B+C
  ºos. Sibiului nr. 53,   parter     Mediaº
  municipiul Mediaº
47. Of. c. TT
  ªihu Valea Aurie,     Bloc,    A.A.F.L.C.V.L.    2  134    Ñ  C+B
  str. Luduº nr. 3, bl. 51  parter   Sibiu
48. Of. c. TT Sihu,      Individualã A.A.F.C.V.L.     4  108    Ñ  C+B
  str. V. Tordoºanu nr. 2,        Sibiu
  Sibiu
40               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII TELEORMAN

                           JUDEÞUL TELEORMAN

                                                Datele
                          Spaþiul                 de identificare
                         care se                              Caracteristicile
          Denumirea unitãþii      transferã                Spaþiul            tehnice
         ºi adresa imobilului                                Suprafaþa
                        se gãseºte                ocupat             ale
           sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului
   Nr.                    în clãdire:                             mijlocului fix:
         în care funcþioneazã               de la care              aferent
   crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)  C  =  cãrãmidã
         ºi care se transmite              se transmite        Supra-
                       Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se   B  =  beton
                                               faþa   transmite
      Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-              L  =  lemn
                                               utilã   (curte,
                       Ñ comunã               peri    2)         P  =  pãmânt
                                               (m   grãdinã etc.)
                        cuÉ
                                                     (m2)

   0           1             2        3       4     5       6        7

   1. Of. c. TT Buzescu,          Comunã     Consiliul Local    2    21,00     Ñ         C
     comuna Buzescu            cu Oficiul   al Comunei
                       poºtal     Buzescu
                       Buzescu
   2. Of. c. TT Botoroaga,         Comunã     Consiliul Local    3    48,00     Ñ         C
     comuna Botoroaga           cu Oficiul   al Comunei
                       poºtal     Botoroaga
                       Botoroaga
   3. Of. c. TT Frumoasa,         Comunã     Consiliul Local    2    17,00     Ñ         C
     comuna Frumoasa           cu Oficiul   al Comunei
                       poºtal     Frumoasa
                       Frumoasa
   4. Of. c. TT Crevenicu,                 Consiliul Local    3    22      Ñ
     comuna Crevenicu                   al Comunei
                               Crevenicu
   5. Of. c. TT Nãsturelu,         Comunã     Consiliul Local    2    13,00     Ñ         C
     comuna Nãsturelu           cu Oficiul   al Comunei
                       poºtal     Nãsturelu
                       Nãsturelu
   6. Of. c. TT Pietroºani,        Comunã     Consiliul Local    3    30,00     Ñ         C
     comuna Pietroºani          cu Oficiul   al Comunei
                       poºtal     Pietroºani
                       Pietroºani
   7. Of. c. TT Plosca,          Comunã     Consiliul Local    3    25,00     Ñ         C
     comuna Plosca            cu Oficiul   al Comunei
                       poºtal     Plosca
                       Plosca
   8. Of. c. TT Scrioaºtea,        Comunã     Consiliul Local    2    16,00     Ñ         C
     comuna Scrioaºtea          cu Oficiul   al Comunei
                       poºtal     Scrioaºtea
                       Scrioaºtea
   9. Of. c. TT Siliºtea Nouã,       Comunã     Consiliul Local    4    40,00     Ñ         C
     comuna Siliºtea Nouã         cu Oficiul   al Comunei
                       poºtal     Siliºtea Nouã
                       Siliºtea
                       Nouã
   10. Of. c. TT Stejaru,          Comunã     Consiliul Local    2    25,00     Ñ         C
     comuna Stejaru            cu Oficiul   al Comunei
                       poºtal     Stejaru
                       Stejaru
   11. Of. c. TT ªtorobãneasa,       Comunã     Consiliul Local    3    29,00     Ñ         C
     comuna ªtorobãneasa         cu Oficiul   al Comunei
                       poºtal     ªtorobãneasa
                       ªtorobã-
                       neasa
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137                             41

0          1             2         3       4     5       6       7

12. Of. c. TT Troianul,         Comunã     Consiliul Local    3    28,00     Ñ         C
  comuna Troianul           cu Oficiul   al Comunei
                     poºtal     Troianul
                     Troianul
13. Of. c. TT Vedea,           Comunã     Consiliul Local    2    23
  comuna Vedea             cu Oficiul   al Comunei
                     poºtal     Vedea
                     Vedea
DIRECÞIA DE TELECOMUNICAÞII VASLUI

                          JUDEÞUL VASLUI


                                              Datele
                      Spaþiul                  de identificare
                      care se                              Caracteristicile
       Denumirea unitãþii      transferã                Spaþiul            tehnice
       ºi adresa imobilului                                Suprafaþa
                     se gãseºte                ocupat             ale
        sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului
Nr.                    în clãdire:                             mijlocului fix:
      în care funcþioneazã               de la care              aferent
crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)  C  =  cãrãmidã
      ºi care se transmite              se transmite        Supra-
                     Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se   B  =  beton
                                            faþa   transmite
    Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-              L  =  lemn
                                            utilã   (curte,
                     Ñ comunã               peri              P  =  paiantã
                                            (m2) grãdinã etc.)
                      cuÉ
                                                  (m2)

0           1             2         3       4     5       6        7


1.   Of. c. TT Creþeºti,        Comunã    Consiliul Local     2    6,00 12,00 Ð
    comuna Creþeºti          cu poºta   al Comunei                curþi,
                     ºi consiliul Creþeºti                maga-
                     local                         zie
                                               lemne
2.   Of. c. TT Griviþa,        Comunã     Consiliul Local    2    15,00   Ñ           C
    comuna Griviþa          cu consiliul  al Comunei
                     local      Griviþa
3.   Of. c. TT Dumeºti,        Comunã     Consiliul Local    1     5      Ñ         C
    comuna Dumeºti          cu primãria   al Comunei
                             Dumeºti
4.   Of. c. TT Gugeºti,        Comunã     Consiliul Local    2    12,00 12,00 Ð          P+L
    comuna Boþeºti          cu poºta    al Comunei              curte
                             Boþeºti                 +
                                               maga-
                                                zie
                                               lemne
5.   Of. c. TT Hurdugi,        Comunã     Consiliul Local    3    30,00   Ñ           P
    comuna Cantemir          cu poºta    al Comunei
                             Cantemir
6.   Of. c. TT Oºeºti,         Comunã     Consiliul Local    2    12,00     Ñ
    comuna Oºeºti           cu poºta    al Comunei
                             Oºeºti
7.   Of. c. TT Pãdureni,        Comunã     Consiliul Local    2    14,00     Ñ         C
    comuna Pãdureni          cu poºta    al Comunei
                             Pãdureni
8.   Of. c. TT Pungeºti,        Comunã     Consiliul Local    2    12,00     Ñ         P
    comuna Pungeºti          cu poºta    al Comunei
                             Pungeºti
42              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

   0          1          2       3   4  5     6    7


   9.  Of. c. TT Roºieºti,     Bloc,    Consiliul Local  4  45,10   Ñ    C+B
     Bl. 1, parter,        parter,   al Comunei
     comuna Roºieºti       comunã   Roºieºti
                    cu poºta
   10. Of. c. TT Stãnileºti,     Comunã   Consiliul Local  3  19,00  15,00 Ð  C
     comuna Stãnileºti      cu poºta  al Comunei           curte
                    ºi cu    Stãnileºti
                    consiliul
                    local
   11. Of. c. TT ªuletea,      Comunã   Consiliul Local  2  15,33   Ñ    P+L
     comuna ªuletea        cu poºta  al Comunei
                          ªuletea
   12. Of. c. TT Tãcuta,       Bloc,    Consiliul Local  3  16,60  12,00 Ð  C+B
     comuna Tãcuta,        parter,   al Comunei          curþi
     bl. 1, parter        comunã   Tãcuta             +
                    cu poºta                 maga-
                                         zie
                                         lemne
   13. Of. c. TT Vinderei,      Comunã   Consiliul Local  2  14,00   Ñ    P
     comuna Vinderei       cu poºta  al Comunei
                          Vinderei
   14. Of. c. TT Zorleni,      Comunã   Consiliul Local  2  18,00  12,00 Ð  C
     comuna Zorleni        cu cãminul al Comunei           curþi
                    cultural  Zorleni            +
                                         maga-
                                         zie
                                         lemne
   15. Of. c. TT Vãleni de Huºi, Individualã Consiliul Local    2  15,00       C
     comuna Pãdureni             al Comunei
                          Pãdureni
   16. Of. c. TT Deleni,       Comunã   Consiliul Local  2  20   15,00 Ð  P+L
     comuna Deleni        cu poºta  al Comunei          curte
                    ºi cu    Deleni             +
                    primãria                 maga-
                                         zie
                                         lemne
   17. Of. c. TT Perieni,      Comunã   Consiliul Local  2  12    Ñ    C
     comuna Perieni        cu poºta  al Comunei
                          Perieni
   18. Of. c. TT Bãcani,       Comunã   Consiliul Local  2  17   12,00 Ð  C
     comuna Bãcani        cu poºta  al Comunei          maga-
                    ºi cu    Bãcani             zie
                    primãria                 lemne
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137                             43

      DIRECÞIA TELECOMUNICAÞII VRANCEA
                                JUDEÞUL VRANCEA

                                                    Datele
                             Spaþiul                  de identificare
                             care se
              Denumirea unitãþii                                        Caracteristicile
                             transferã               Spaþiul
             ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                            se gãseºte                ocupat
               sau a spaþiului              Persoana juridicã            terenului     ale
       Nr.                    în clãdire:
             în care funcþioneazã               de la care              aferent   mijlocului fix:
       crt.                   Ñ individualã                    (neconstruitã)
             ºi care se transmite              se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                           Ñ bloc de              Nr. de      ºi care se
                                                   faþa   transmite   B = beton
          Of. c. TT = oficiu comercial TT   locuinþe              încã-
                                                   utilã   (curte,   L = lemn
                           Ñ comunã               peri    2)
                                                   (m   grãdinã etc.)
                            cuÉ
                                                         (m2)


       1. Of. c. TT Bãleºti,          Bloc,      Consiliul Local    4    97,00 70,00         C+B
         comuna Bãleºti            parter     al Comunei
                                   Bãleºti
       2. Of. c. TT Boloteºti,         Comunã     Consiliul Local    3    53,50 50,00         C+L
         comuna Boloteºti           cu poºta    al Comunei
                                   Boloteºti
       3. Of. c. TT Coteºti,          Comunã     Consiliul Local    4    38,00 120,00         C+L
         comuna Coteºti            cu poºta    al Comunei
                                   Coteºti
                              GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
       privind prestarea serviciilor în domeniul contabilitãþii, verificarea ºi certificarea
         bilanþului contabil în baza prevederilor Legii contabilitãþii nr. 82/1991

    Guvernul României h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Prestãrile de servicii în domeniul contabilitãþii       comerciale de expertizã contabilã, pe baza certificatelor de
de cãtre experþii contabili, contabilii autorizaþi ºi societãþile      membru emise de aceeaºi instituþie.
comerciale de expertizã contabilã se realizeazã pe bazã de           Art. 4. Ñ Societãþile comerciale care nu au cenzori
contract de prestãri de servicii încheiat în temeiul art. 13        numiþi potrivit legii ºi a cãror cifrã de afaceri depãºeºte
din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994, aprobatã ºi modifi-          10 miliarde lei la data de 31 decembrie a anului precedent
catã prin Legea nr. 42/1995. În contract pãrþile vor stipula        pot încheia contracte de verificare ºi certificare a bilanþurilor
în mod distinct obligaþia clientului de a pune la dispoziþia        contabile cu experþi contabili, contabili autorizaþi cu studii
prestatorului de servicii toate documentele legale din care         superioare sau cu societãþi comerciale de expertizã contabilã.
rezultã operaþiuni patrimoniale, precum ºi obligaþia presta-          Bilanþurile contabile ale regiilor autonome pot fi, de ase-
                                      menea, verificate ºi certificate în condiþiile menþionate la ali-
torului de servicii de a þine contabilitatea în conformitate cu
                                      neatul precedent, la solicitarea acestora.
reglementãrile legale în vigoare.
                                        Art. 5. Ñ Prin verificarea ºi certificarea bilanþului contabil,
  Art. 2. Ñ Societãþile comerciale care au o cifrã de afa-        în sensul prezentei hotãrâri, se înþelege examinarea profe-
ceri de peste 100 milioane lei ºi la care contabilitatea nu         sionalã, sistematicã a activitãþilor financiar-contabile în
este organizatã în compartimente distincte potrivit art. 11         vederea exprimãrii unei opinii responsabile ºi independente
alin. 1 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991 sau nu au per-         asupra:
sonal calificat angajat, potrivit legii, au obligaþia de a           Ñ ansamblului mãsurilor organizatorice stabilite ºi apli-
încheia contracte pentru întocmirea bilanþului contabil numai        cate de administratori pentru protecþia activelor patrimo-
cu persoane fizice ºi juridice autorizate înscrise în Tabloul        niale,   administrarea    ºi   utilizarea   resurselor
Corpului.                                  economico-financiare;
  Nivelul cifrei de afaceri poate fi actualizat, dupã caz, de         Ñ imaginii fidele, clare ºi complete a patrimoniului, a
Ministerul Finanþelor în funcþie de evoluþia inflaþiei ºi de        situaþiei financiare ºi a rezultatelor obþinute de agenþii eco-
dezvoltarea profesiei.                           nomici reflectate în bilanþul contabil.
  Art. 3. Ñ Dovada înscrierii în Tabloul Corpului se face           Art. 6. Ñ Verificarea ºi certificarea bilanþului contabil se
de cãtre experþii contabili ºi contabilii autorizaþi, pe baza        vor efectua pe baza Normelor de audit financiar ºi certifi-
carnetelor vizate de Corpul Experþilor Contabili ºi             care a bilanþului contabil elaborate de Corpul Experþilor
Contabililor Autorizaþi din România, sau de cãtre societãþile        Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, avizate
  44               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

potrivit Legii contabilitãþii nr. 82/1991 de Ministerul         Art. 9. Ñ Începând cu exerciþiul financiar al anului 1996,
Finanþelor, de cãtre:                        experþii contabili ºi contabilii autorizaþi, care întocmesc
   a) experþi contabili, contabili autorizaþi cu studii supe-   bilanþul contabil sau îl verificã ºi îl certificã, potrivit legii, au
rioare ºi societãþi comerciale de expertizã contabilã, mem-     obligaþia aplicãrii parafei eliberate de Corpul Experþilor
bri ai Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi   Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, prin care se
din România;                             certificã întocmirea corectã, respectiv verificarea ºi certifica-
   b) cenzori, potrivit obligaþiilor legale ce le revin în con-  rea bilanþului contabil de cãtre persoane înscrise în Tabloul
formitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societãþile    Corpului.
comerciale.                               Art. 10. Ñ Tarifele practicate de experþii contabili, con-
   Verificãrile, potrivit normelor profesionale, în vederea cer-  tabilii autorizaþi ºi societãþile comerciale de expertizã conta-
tificãrii bilanþului contabil anual, se efectueazã, de regulã,    bilã se stabilesc de cãtre Corpul Experþilor Contabili ºi
pe tot parcursul exerciþiului financiar, astfel încât sã fie res-  Contabililor Autorizaþi din România, cu avizul organelor de
pectat termenul legal de depunere a acestuia la organele       specialitate ale Guvernului.
în drept.                                Art. 11. Ñ Cenzorii care îºi exercitã mandatul pe baza
   Art. 7. Ñ La regiile autonome ºi societãþile comerciale
                                   numirii de cãtre adunãrile generale ale acþionarilor sau aso-
cu capital majoritar de stat ºi care, potrivit legii, nu au obli-
                                   ciaþilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind socie-
gaþia sã aibã cenzori, încheierea contractelor de verificare
                                   tãþile comerciale, au obligaþia ca, în termen de 30 de zile
ºi de certificare a bilanþurilor contabile se va face pe bazã
                                   de la numire, sã se înscrie la filialele teritoriale ale
de licitaþii publice organizate potrivit Regulamentului privind
                                   Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
organizarea licitaþiilor pentru achiziþiile publice de bunuri ºi
                                   România, în vederea cuprinderii acestora într-un program
de servicii, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 63/1994,
cu modificãrile ulterioare, ºi Normelor metodologice ale       unitar de instruire pe probleme de verificare ºi de certifi-
Ministerului Finanþelor nr. 45.184/1996 privind organizarea     care a bilanþului contabil.
ºi desfãºurarea licitaþiilor pentru achiziþiile publice de bunuri    Art. 12. Ñ Nerespectarea obligaþiilor prevãzute la art. 1,
ºi de servicii, elaborate în baza Ordonanþei Guvernului       2, 7 ºi 9 din prezenta hotãrâre constituie contravenþii ºi se
nr. 12/1993 ºi a regulamentului sus-menþionat.            sancþioneazã cu amendã de la 700.000 lei pânã la
   La încheierea contractelor de verificare ºi de certificare   1.000.000 lei.
a bilanþurilor contabile, regiile autonome vor introduce cla-      Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea amenzilor se fac
uze distincte privind obiectivele de verificat, potrivit normelor  de cãtre organele de control ale Ministerului Finanþelor,
stabilite în acest scop de cãtre Ministerul Finanþelor.       anume împuternicite.
   Art. 8. Ñ Contractele de verificare ºi de certificare a       Art. 13. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotã-
bilanþurilor contabile, încheiate în temeiul art. 3 din       râri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 980/1995 privind
Hotãrârea Guvernului nr. 980/1995, se pot derula sau rezi-      verificarea, certificarea bilanþului contabil ºi prestarea servi-
lia, dupã caz, în funcþie de încadrarea cifrei de afaceri în     ciilor în domeniul contabilitãþii, publicatã în Monitorul Oficial
prevederile art. 4 din prezenta hotãrâre.              al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995.

                              PRIM-MINISTRU
                            NICOLAE VÃCÃROIU

                                              Contrasemneazã:
                                         Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                              Florin Georgescu

     Bucureºti, 18 iunie 1996.
     Nr. 483.                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
     pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1996 al Regiei Autonome a
           Imprimeriilor ”CoresiÒ de sub autoritatea Ministerului Culturii
    În temeiul art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 ºi al art. 9 alin. (1) din
Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993,
     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe      Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscriºi în
anul 1996 al Regiei Autonome a Imprimeriilor ”CoresiÒ, de      bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome a
sub autoritatea Ministerului Culturii, prevãzut în anexa la     Imprimeriilor ”CoresiÒ se aprobã de cãtre Ministerul
prezenta hotãrâre.                          Culturii.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137                       45

  Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise     Profitul realizat va fi repartizat pe destinaþiile ºi în pro-
în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome a     porþiile prevãzute.
Imprimeriilor ”CoresiÒ prevãzut la art. 1 reprezintã limite      Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
maxime ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi    contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului     încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune, ºi se
de resort, cu avizul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale   sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
                                    Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
ºi al Ministerului Finanþelor.
                                  de cãtre organele de control financiar ale statului, împuter-
  În cazul în care în execuþie se înregistreazã nerealizãri
                                  nicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomã a         prezentei hotãrâri.
Imprimeriilor ”CoresiÒ va efectua cheltuielile totale proporþio-    Art. 5. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
nal cu gradul de realizare a veniturilor.             hotãrâre ºi se va transmite Ministerului Culturii.

                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU

                                             Contrasemneazã:
                                             Ministrul culturii,
                                             Viorel Mãrginean
                                        Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                             Florin Georgescu
                                             Ministru de stat,
                                        ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                            Dan Mircea Popescu
    Bucureºti, 24 iunie 1996.
    Nr. 505.
                          GUVERNUL ROMÂNIEI


                      HOTÃRÂRE
           pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1996
        al Regiei Autonome ”MultiproductÒ de sub autoritatea Ministerului Justiþiei

    În temeiul art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 ºi al art. 9 alin. 1 din
Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993,

    Guvernul României h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe    decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea
anul 1996 al Regiei Autonome ”MultiproductÒ de sub autori-     Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul
tatea Ministerului Justiþiei, prevãzut în anexa la prezenta    Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului
hotãrâre.                             Finanþelor.
  Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în buge-    În cazul în care în execuþie se înregistreazã nerealizãri
tul de venituri ºi cheltuieli al regiei autonome se aprobã de   ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomã
cãtre Ministerul Justiþiei.                    ”MultiproductÒ va efectua cheltuielile totale proporþional cu
  Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise  gradul de realizare a veniturilor.
în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome        Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
”MultiproductÒ reprezintã limite maxime ºi nu pot fi depãºite   contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
  46               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137

încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune ºi se  nicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.      prevederile prezentei hotãrâri.
  Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã        Art. 5. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuter-    hotãrâre ºi se va transmite Ministerului Justiþiei.
                              PRIM-MINISTRU
                            NICOLAE VÃCÃROIU
                                              Contrasemneazã:
                                              Ministrul justiþiei,
                                            Gavril Iosif Chiuzbaian
                                         Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                              Florin Georgescu
                                              Ministru de stat,
                                         ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                             Dan Mircea Popescu


     Bucureºti, 24 iunie 1996.
     Nr. 507.
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
           pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 1996
    ale regiilor autonome de interes naþional de sub autoritatea Ministerului Comunicaþiilor
    În temeiul art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 ºi al art. 9 alin. 1 din
Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993,
     Guvernul României h o t ã r ã º t e :

  Art. 1. Ñ Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli pe      În cazul în care în execuþie se înregistreazã nerealizãri
anul 1996 ale regiilor autonome de interes naþional de sub      ale veniturilor totale aprobate, regiile autonome pot efectua
autoritatea Ministerului Comunicaþiilor, prevãzute în anexele    cheltuieli în funcþie de realizarea veniturilor totale.
nr. 1Ñ4.                                 Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
  Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în buge-    contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
tele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor autonome se aprobã    încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune, ºi se
de cãtre Ministerul Comunicaþiilor.                 sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
  Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise     Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor autonome     de cãtre organele de control financiar ale statului, împuter-
prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime ºi nu pot fi      nicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea      prevederilor prezentei hotãrâri.
Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul       Art. 5. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din pre-
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului     zenta hotãrâre ºi se vor transmite Ministerului
Finanþelor.                             Comunicaþiilor.

                              PRIM-MINISTRU
                            NICOLAE VÃCÃROIU
                                              Contrasemneazã:
                                            Ministrul comunicaþiilor,
                                             Ioan Ovidiu Muntean
                                              Ministru de stat,
                                         ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                             Dan Mircea Popescu
                                         Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                              Florin Georgescu

     Bucureºti, 24 iunie 1996.
     Nr. 508.
     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 137               47

              GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTÃRÂRE
  privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale
     a unui contingent tarifar de 30 mii tone malþ
   În temeiul prevederilor art. 35 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 102/1994,
   Guvernul României h o t ã r ã º t e :
   Art. 1. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor vamale, în limita
unui contingent tarifar de 30 mii tone malþ, poziþia tarifarã 1107.10 din Tariful
vamal de import al României.
   Art. 2. Ñ Licenþele de import vor fi eliberate de Ministerul Comerþului
ºi vor fi avizate de Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei.
   Art. 3. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pânã la data de 30
septembrie 1996.
                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VÃCÃROIU
                          Contrasemneazã:
                     p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
                         Alexandru Lãpuºan,
                          secretar de stat
                        p. Ministrul comerþului,
                           Mihai Berinde,
                          secretar de stat
                     Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                          Florin Georgescu

   Bucureºti, 27 iunie 1996.
   Nr. 528.


              GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTÃRÂRE
      privind reducerea temporarã a taxelor vamale
            la importul de cartofi
   În temeiul prevederilor art. 35 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 102/1994,
   Guvernul României h o t ã r ã º t e :
   Art. 1. Ñ Se reduce temporar, cu 50%, taxa vamalã pentru cantitatea
de 25.000 tone cartofi în stare proaspãtã sau refrigeraþi, care se încadreazã
la poziþia tarifarã 0701.90.90 din Tariful vamal de import al României.
   Art. 2. Ñ Administrarea contingentului tarifar se efectueazã prin licenþe
eliberate de Ministerul Comerþului.
   Art. 3. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pânã la data de 31
august 1996.
                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VÃCÃROIU
                          Contrasemneazã:
                     p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
                         Alexandru Lãpuºan,
                          secretar de stat
                        p. Ministrul comerþului,
                           Mihai Berinde,
                          secretar de stat
                     Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                          Florin Georgescu

   Bucureºti, 27 iunie 1996.
   Nr. 529.
               ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI:
                        ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
            Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
       nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie
       1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
       care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor
       atrãgând inexistenþa acestora.
            Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
       pentru a fi informaþi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de
       afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege, Regia
       Autonomã ”Monitorul OficialÒ, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sec-
       torul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1,
       sectorul 2, invitã societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum
       ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,00Ñ15,00, iar vinerea,
       între orele 8,00Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
            Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1996, preþu-
       rile practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale
       sau la filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES Ñ
       S.R.L. (telefon 643.93.90) ºi GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon 628.33.73), sunt urmãtoarele:

                                                       Valoarea
        Nr.                           Valoarea             abonamentului trimestrial
        crt.      Denumirea publicaþiei       abonamentului anual             Ñ lei Ñ
                                    Ñ lei Ñ
                                               Trim. I   Trim. II   Trim. III   Trim. IV

        1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
         în limba românã                    121.000       30.250   33.275    36.600    40.260
        2. Monitorul Oficial al României, în limba
         românã, numere bis, de dimensiunea
         unei cãrþi (de peste 48 pagini/exemplar),
         care nu se includ în abonamentul de la
         nr. crt. 1                        75.000       ÑÑ      ÑÑ      ÑÑ       ÑÑ
        3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
         în limba maghiarã                   221.000       55.250   55.250    55.250    55.250
        4. Monitorul Oficial al României,
         Partea a II-a                     415.000      103.750   103.750    103.750    103.750
        5. Monitorul Oficial al României,
         Partea a III-a                      76.800      19.200   19.200    19.200    19.200
        6. Monitorul Oficial al României,
         Partea a IV-a                     400.000      100.000   100.000    100.000    100.000
        7. Colecþia Legislaþia României              48.000      12.000    13.200    14.520    15.970
        8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului          108.000      27.000    29.700    32.670    35.900
        9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
         Oficial al României, Partea I              21.000       ÑÑ      ÑÑ      ÑÑ       ÑÑ
       10. Decizii ale Curþii Constituþionale            8.000       ÑÑ      ÑÑ      ÑÑ       ÑÑ
       11. Legislaþia României, ediþii trilingve          27.000       ÑÑ      ÑÑ      ÑÑ       ÑÑ            Foarte important!
           Abonamentul anual vã conferã informaþii complete ºi prompte cu privire la legislaþie ºi o
       economie importantã în bugetul dumneavoastrã.
           Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi la telefon 614.24.29 sau
       fax 312.47.03.

                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                   Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137/1996 conþine 48 de pagini.                      Preþul 1.152 lei     40.816

								
To top