132 by monitorul-oficial

VIEWS: 2 PAGES: 15

									                                         PARTEA     I
Anul VIII Ñ Nr. 132                                                                 Marþi, 25 iunie 1996
                            LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

                                          SUMAR
Nr.                                        Pagina  Nr.                                       Pagina
      ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL                       Proces-verbal privind centralizarea pe þarã a voturilor ºi
Proces-verbal privind centralizarea pe þarã a voturilor ºi                      constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor
   constatarea rezultatului pentru alegerea primarilor
   (16 iunie 1996)..........................................................   1Ð5       judeþene (16 iunie 1996) ..........................................  12Ð14
Proces-verbal privind centralizarea pe þarã a voturilor ºi                 Anexele la procesele-verbale privind alegerea primarilor,
   constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor
   locale (16 iunie 1996)...............................................    6Ð11       consilierilor locali ºi consilierilor judeþeni.................

         ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL
          P/B.E.C.                                                  DATA: 19 iunie 1996
                                          ROMÂNIA
                         BIROUL         ELECTORAL            CENTRAL
                                    P R O C E S - V E R B A L*)
                            privind centralizarea pe þarã a voturilor
                           ºi constatarea rezultatului pentru alegerea
                                       PRIMARILOR
                                 Ñ TURUL II + ALEGERI NOI Ñ


                                       Ñ 16 iunie 1996 Ñ

             1. Numãrul total al alegãtorilor potrivit listelor electorale permanente,
               suplimentare, separate ºi speciale                                         15.476.824
             2. Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne                              8.211.422
               Ñ Gradul de participare la vot [pct. 2/pct. 1 (%)]                                    53,06
             3. Numãrul total al voturilor valabil exprimate**)                                   8.029.655
               Ñ În procente Ñ pct. 3/pct. 2 (%)                                            97,79
             4. Numãrul total al voturilor nule                                            181.001
               Ñ În procente Ñ pct. 4/pct. 2 (%)                                             2,20
             5. Numãrul total al mandatelor pentru funcþia de primar***)                                 1.849
             6. Numãrul total al buletinelor de vot care nu au fost introduse în urne                           766
               Ñ În procente Ñ pct. 6/pct. 2 (%)                                             0,01
            ***)  Conform art. 30 din Legea nr. 70/1991, republicatã.
            ***)  Numãrul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sã fie egal cu totalul numãrului voturilor valabil
         exprimate,  obþinute de candidaþi pentru funcþia de primar (pct. 7).
            ***)  Este egal cu suma numãrului de mandate de la pct. 8.
2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132

      7. Numãrul total al voturilor valabil exprimate, obþinute de candidaþi pentru funcþia de
       PRIMAR, grupate pe partide politice, alianþe politice, alianþe electorale ºi pe candidaþi
       independenþi:

                                                    În procente
              Denumirea partidelor politice,            Nr. de voturi
  Nr.                                 Nr.               faþã de
            alianþelor politice, alianþelor electorale        valabil exprimate,
  crt.                                 crt.             totalul voturilor
           ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ *)           obþinute
                                                   valabil exprimate


   1.  CONVENÞIA DEMOCRATICÃ DIN ROMÂNIA               1.   2.437.070        30,35
   2.  PARTIDUL DEMOCRAÞIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA            2.   2.066.581        25,74
   3.  UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATÃ P.D.(F.S.N.)
      Ñ P.S.D.R.                           3.   1.127.487        14,04
   4.  CANDIDAÞI INDEPENDENÞI                     4.     626.230        7,80
   5.  PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII                  5.     331.143        4,12
   6.  PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN ROMÂNIA              6.     282.766        3,52
   7.  PARTIDUL LIBERAL Ñ 1993                    7.     229.976        2,86
   8.  PARTIDUL UNITÃÞII NAÞIONALE ROMÂNE               8.     228.253        2,84
   9.  PARTIDUL ALIANÞEI CIVICE                    9.     144.245        1,80
  10.  UNIUNEA DEMOCRATÃ MAGHIARÃ DIN ROMÂNIA            10.     137.679        1,71
  11.  PARTIDUL ROMÂNIA MARE                     11.     115.776        1,44
  12.  PARTIDUL SOCIALIST                      12.     88.334        1,10
  13.  MIªCAREA ECOLOGISTÃ DIN ROMÂNIA                13.     51.366        0,64
  14.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL (CÂMPEANU)             14.     28.583        0,36
  15.  PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA                 15.     23.399        0,29
  16.  PARTIDUL ”NOUA ROMÂNIEÒ                    16.     20.048        0,25
  17.  ECOLOGIªTII (ECOLOGIªTII + AGRARIENII)            17.     10.273        0,13
  18.  PARTIDUL REPUBLICAN                      18.      8.658        0,11
  19.  PARTIDUL NAÞIONAL AL AUTOMOBILIªTILOR             19.      7.542        0,09
  20.  PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA              20.      7.433        0,09
  21.  ALTERNATIVA ROMÂNIEI                     21.      6.188        0,08
  22.  PARTIDUL DREPTÃÞII SOCIALE (NOUA
      DEMOCRAÞIE) DE NORD-VEST DIN ROMÂNIA             22.      5.123        0,06
  23.  PARTIDUL PARTICULARILOR Ñ PARTID
      SOCIAL DEMOCRAT TRADIÞIONAL ROMÂN               23.      4.365        0,05
  24.  PARTIDUL ROMÂN PENTRU NOUA SOCIETATE             24.      4.320        0,05
  25.  PARTIDUL NAÞIONAL ÞÃRÃNESC                  25.      3.933        0,05
  26.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL                   26.      3.711        0,05
  27.  PARTIDA ROMILOR                        27.      2.925        0,04
  28.  PARTIDUL RENAªTERII JUDEÞELOR ABUZIV
      DESFIINÞATE                          28.      2.561        0,03
  29.  COMUNITATEA RUªILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA           29.      2.278        0,03
  30.  PARTIDUL POPULAR                       30.      2.165        0,03
  31.  PARTIDUL MUNCITORESC ROMÂN                  31.      1.627        0,02

      *) În ordinea descrescãtoare a voturilor valabil exprimate.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132                      3

                                                  În procente
            Denumirea partidelor politice,            Nr. de voturi
Nr.                                 Nr.               faþã de
          alianþelor politice, alianþelor electorale        valabil exprimate,
crt.                                 crt.             totalul voturilor
         ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ *)           obþinute
                                                 valabil exprimate


32.  UNIUNEA BULGARÃ DIN BANAT Ñ ROMÂNIA              32.      1.359        0,02
33.  ALIANÞA ELECTORALÃ (P.D.S.R. + P.D.A.R.)           33.      1.228        0,02
34.  UNIUNEA DEMOCRATICÃ A SÂRBILOR ªI
    CARAªOVENILOR DIN ROMÂNIA                   34.      1.198        0,01
35.  PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMÂN             35.      1.168        0,01
36.  ALIANÞA PENTRU SOCIALISM                   36.      1.136        0,01
37.  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ”CONSTANTIN
    TITEL PETRESCUÒ                        37.       951        0,01
38.  ALIANÞA SOCIAL DEMOCRAT LIBERALÃ Ñ
    COVASNA                            38.       928        0,01
39.  PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN ROMÂNIA            39.       925        0,01
40.  UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA               40.       869        0,01
41.  FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR
    DIN ROMÂNIA                          41.       868        0,01
42.  UNIUNEA DEMOCRATICÃ A SLOVACILOR
    ªI CEHILOR DIN ROMÂNIA                    42.       787        0,01
43.  ALIANÞA ELECTORALÃ (ECOLOGIªTII + P.D.S.R.)          43.       685        0,01
44.  MIªCAREA PENTRU INTEGRAREA EUROPEANÃ             44.       543        0,01
45.  PARTIDUL NAÞIONAL DEMOCRAT CREªTIN              45.       542        0,01
46.  PARTIDUL UNIUNEA LIBERALÃ ”BRÃTIANUÒ             46.       525        0,01
47.  PARTIDUL ECOLOGIST DIN ROMÂNIA                47.       377        0,00
48.  PARTIDUL DEMOCRAT DE CENTRU                  48.       349        0,00
49.  PARTIDUL DEMOCRAT CONSTITUÞIONAL
    DIN ROMÂNIA                          49.       333        0,00
50.  FRONTUL DEMOCRAT ROMÂN DIN TIMIªOARA             50.       311        0,00
51.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL Ñ CONVENÞIA
    DEMOCRATICÃ                          51.       309        0,00
52.  ALIANÞA ELECTORALÃ ”LEOPARDULÒ                52.       286        0,00
53.  PARTIDUL NAÞIONAL AL REÎNTREGIRII               53.       280        0,00
54.  UNIUNEA DEMOCRAT CREªTINÃ                   54.       241        0,00
55.  PARTIDUL UNIUNEA CREªTIN DEMOCRATÃ
    DIN ROMÂNIA                          55.       237        0,00
56.  PARTIDUL LIBER DEMOCRAT                    56.       181        0,00
57.  PARTIDUL LIBER REPUBLICAN                   57.       178        0,00
58.  PARTIDUL DREAPTA NAÞIONALÃ                  58.       135        0,00
59.  PARTIDUL ALIANÞEI SOCIALE (AL CHIRIAªILOR)          59.       120        0,00
60.  PARTIDUL CONSERVATOR CREªTIN
    ªI DEMOCRAT DIN ROMÂNIA                    60.        79       0,00

    *) În ordinea descrescãtoare a voturilor valabil exprimate.
4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132

                                                      În procente
              Denumirea partidelor politice,              Nr. de voturi
  Nr.                                  Nr.                faþã de
            alianþelor politice, alianþelor electorale          valabil exprimate,
  crt.                                  crt.              totalul voturilor
           ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ *)             obþinute
                                                     valabil exprimate


  61.  UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA             61.         74       0,00
  62.  PARTIDUL ”PENTRU PATRIEÒ                    62.         71       0,00
  63.  PARTIDUL UMANIST CONSERVATOR                  63.         64       0,00
  64.  PARTIDUL SOCIAL NAÞIONAL ROMÂN                 64.         58       0,00
  65.  PARTIDUL RENAªTERII ROMÂNIEI ”ION MIHALACHEÒ          65.         53       0,00
  66.  PARTIDUL UNITÃÞII CELOR CE MUNCESC
      DIN ROMÂNIA                           66.         43       0,00
  67.  FORUMUL DEMOCRAÞIEI ªI UNITÃÞII
      NAÞIONALE DIN ROMÂNIA                      67.         32       0,00
  68.  PARTIDUL NAÞIONAL AL PRODUCÃTORILOR
      LIBERI DIN ROMÂNIA                       68.         26       0,00
  69.  PARTIDUL ROMÂN DEMOCRAT POPULAR
      REALIST REVOLUÞIONAR                      69.         25       0,00
  70.  SOLIDARITATEA DEMOCRATICÃ PENTRU
      O SOCIETATE MAI BUNÃ                      70.         23       0,00
  71.  PARTIDUL MUNCITORESC ÞÃRÃNESC                  71.         12       0,00
  72.  PARTIDUL CONSERVATOR                      72.          8       0,00

      *) În ordinea descrescãtoare a voturilor valabil exprimate.
      8. Numãrul total al mandatelor pentru funcþia de PRIMAR, grupate pe partide politice, alianþe
       politice, alianþe electorale ºi pe candidaþi independenþi:

                                                      În procente
              Denumirea partidelor politice,            Numãrul
  Nr.                                                    faþã de
            alianþelor politice, alianþelor electorale          de
  crt.                                                    totalul
           ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ *)          mandate
                                                      mandatelor


   1.  PARTIDUL DEMOCRAÞIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA                500             27,04
   2.  UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATÃ P.D.(F.S.N.)
      Ñ P.S.D.R.                               329             17,79
   3.  CONVENÞIA DEMOCRATICÃ DIN ROMÂNIA                    257             13,90
   4.  CANDIDAÞI INDEPENDENÞI                         189             10,22
   5.  PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN ROMÂNIA                   141             7,63
   6.  PARTIDUL UNITÃÞII NAÞIONALE ROMÂNE                   100             5,41
   7.  PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII                       81             4,38
   8.  PARTIDUL LIBERAL Ñ 1993                          49             2,65
   9.  PARTIDUL ROMÂNIA MARE                           43             2,33
  10.  PARTIDUL SOCIALIST                            32             1,73
  11.  MIªCAREA ECOLOGISTÃ DIN ROMÂNIA                      31             1,68

      *) În ordinea descrescãtoare a numãrului de mandate obþinute.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132                     5

                                                   În procente
            Denumirea partidelor politice,            Numãrul
Nr.                                                  faþã de
          alianþelor politice, alianþelor electorale         de
crt.                                                  totalul
         ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ*)          mandate
                                                   mandatelor


12.  PARTIDUL ALIANÞEI CIVICE                         26           1,41
13.  UNIUNEA DEMOCRATÃ MAGHIARÃ DIN ROMÂNIA                  18           0,97
14.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL (CÂMPEANU)                   10           0,54
15.  PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA                         6          0,32
16.  PARTIDUL ”NOUA ROMÂNIEÒ                           6          0,32
17.  PARTIDUL REPUBLICAN                             4          0,22
18.  PARTIDUL NAÞIONAL AL AUTOMOBILIªTILOR                    4          0,22
19.  PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA                      3          0,16
20.  ECOLOGIªTII (ECOLOGIªTII + AGRARIENII)                    3          0,16
21.  PARTIDUL NAÞIONAL ÞÃRÃNESC                          2          0,11
22.  ALTERNATIVA ROMÂNIEI                             2          0,11
23.  UNIUNEA DEMOCRATICÃ A SLOVACILOR
    ªI CEHILOR DIN ROMÂNIA                            1          0,05
24.  UNIUNEA DEMOCRATICÃ A SÂRBILOR
    ªI CARAªOVENILOR DIN ROMÂNIA                         1          0,05
25.  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
    ”CONSTANTIN TITEL PETRESCUÒ                         1          0,05
26.  PARTIDUL ROMÂN PENTRU NOUA SOCIETATE                     1          0,05
27.  PARTIDUL RENAªTERII JUDEÞELOR
    ABUZIV DESFIINÞATE                              1          0,05
28.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL                          1          0,05
29.  PARTIDUL DREPTÃÞII SOCIALE (NOUA DEMOCRAÞIE)
    DE NORD-VEST DIN ROMÂNIA                           1          0,05
30.  PARTIDA ROMILOR                               1          0,05
31.  COMUNITATEA RUªILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA                   1          0,05
32.  ALIANÞA SOCIAL DEMOCRAT LIBERALÃ Ñ COVASNA                  1          0,05
33.  ALIANÞA PENTRU SOCIALISM                           1          0,05
34.  ALIANÞA ELECTORALÃ (P.D.S.R. + P.D.A.R.)                   1          0,05
35.  ALIANÞA ELECTORALÃ (ECOLOGIªTII + P.D.S.R.)                 1          0,05

    *) În ordinea descrescãtoare a numãrului de mandate obþinute.
    9. Anexele ........................ fac parte din prezentul proces-verbal.           Preºedintele                       Membrii
        Biroului Electoral Central,               Biroului Electoral Central,
           Adrian Niþoiu                    Dumitru Gazetovici
                                      Benedict Sârbu
                                       Emil Gherguþ
                                      Gheorghe Toader
                                       Vasile Boroi
                                       Viorel Anghel
6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132   C.L./B.E.C.                                           DATA: 19 iunie 1996
                              ROMÂNIA

                BIROUL        ELECTORAL           CENTRAL
                         P R O C E S - V E R B A L*)

                   privind centralizarea pe þarã a voturilor
                 ºi constatarea rezultatului pentru alegerea
                       CONSILIILOR         LOCALE
                           Ñ ALEGERI NOI Ñ


                            Ñ 16 iunie 1996 Ñ
      1. Numãrul total al alegãtorilor potrivit listelor electorale permanente,
        suplimentare, separate ºi speciale                                 2.990.587
      2. Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne                      1.380.838
        Ñ Gradul de participare la vot [pct. 2/pct. 1 (%)]                           46,17
      3. Numãrul total al voturilor valabil exprimate**)                           1.283.808
        Ñ În procente Ñ pct. 3/pct. 2 (%)                                    92,97
      4. Numãrul total al voturilor nule                                     96.781
        Ñ În procente Ñ pct. 4/pct. 2 (%)                                     7,01
      5. Numãrul total al mandatelor de consilieri locali***)                           4.856
      6. Numãrul total al buletinelor de vot care nu au fost introduse în urne                   249
        Ñ În procente Ñ pct. 6/pct. 2 (%)                                     0,02
      ***) Conform art. 30 din Legea nr. 70/1991, republicatã.

      ***) Numãrul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sã fie egal cu totalul numãrului voturilor valabil

  exprimate, obþinute de listele de candidaþi ºi candidaþi independenþi la funcþia de consilier (pct. 7).
      ***) Este egal cu suma numãrului de mandate de la pct. 8.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132                      7

    7. Numãrul total al voturilor valabil exprimate, obþinute de listele de candidaþi la funcþia de
     CONSILIERI LOCALI, grupate pe partide politice, alianþe politice sau alianþe electorale,
     precum ºi pe candidaþi independenþi:

                                                  În procente
            Denumirea partidelor politice,            Nr. de voturi
Nr.                                 Nr.               faþã de
          alianþelor politice, alianþelor electorale        valabil exprimate,
crt.                                 crt.             totalul voturilor
         ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ *)           obþinute
                                                 valabil exprimate


 1.  CONVENÞIA DEMOCRATICÃ DIN ROMÂNIA               1.     345.961        26,95

 2.  PARTIDUL DEMOCRAÞIEI SOCIALE
    DIN ROMÂNIA                          2.     219.025        17,06

 3.  UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATÃ
    P.D.(F.S.N.) Ñ P.S.D.R.                    3.     156.761        12,21
 4.  PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII                  4.     102.716        8,00
 5.  CANDIDAÞI INDEPENDENÞI                     5.     83.824        6,53
 6.  PARTIDUL ROMÂNIA MARE                     6.     47.664        3,71
 7.  PARTIDUL ALIANÞEI CIVICE                    7.     45.315        3,53

 8.  PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR
    DIN ROMÂNIA                          8.     40.158        3,13
 9.  PARTIDUL UNITÃÞII NAÞIONALE ROMÂNE               9.     39.498        3,08
10.  PARTIDUL LIBERAL Ñ 1993                    10.     29.059        2,26

11.  UNIUNEA DEMOCRATÃ MAGHIARÃ
    DIN ROMÂNIA                          11.     28.474        2,22
12.  PARTIDUL SOCIALIST                      12.     25.783        2,01
13.  MIªCAREA ECOLOGISTÃ DIN ROMÂNIA                13.     19.854        1,55
14.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL (CÂMPEANU)             14.     14.144        1,10
15.  PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA              15.     11.481        0,89
16.  PARTIDUL NAÞIONAL AL AUTOMOBILIªTILOR             16.      6.859        0,53
17.  PARTIDA ROMILOR                        17.      6.642        0,52
18.  ECOLOGIªTII (ECOLOGIªTII + AGRARIENII)            18.      6.498        0,51
19.  PARTIDUL ”NOUA ROMÂNIEÒ                    19.      5.676        0,44
20.  PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA                 20.      5.606        0,44
21.  PARTIDUL NAÞIONAL ÞÃRÃNESC                  21.      4.997        0,39
22.  PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMÂN             22.      3.503        0,27
23.  ALTERNATIVA ROMÂNIEI                     23.      3.468        0,27

24.  FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR
    DIN ROMÂNIA                          24.      2.728        0,21

25.  PARTIDUL PARTICULARILOR Ñ PARTID
    SOCIAL DEMOCRAT TRADIÞIONAL ROMÂN               25.      2.714        0,21
26.  PARTIDUL MUNCITORESC ROMÂN                  26.      2.686        0,21
27.  PARTIDUL REPUBLICAN                      27.      2.131        0,17
28.  PARTIDUL POPULAR                       28.      1.846        0,14
29.  PARTIDUL UNIUNEA LIBERALÃ ”BRÃTIANUÒ             29.      1.451        0,11

    *) În ordinea descrescãtoare a voturilor valabil exprimate.
8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132

                                                    În procente
              Denumirea partidelor politice,            Nr. de voturi
  Nr.                                 Nr.               faþã de
            alianþelor politice, alianþelor electorale        valabil exprimate,
  crt.                                 crt.             totalul voturilor
           ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ *)           obþinute
                                                   valabil exprimate


  30.  UNIUNEA DEMOCRATICÃ A SÂRBILOR ªI
      CARAªOVENILOR DIN ROMÂNIA                   30.      1.321        0,10
  31.  UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA 31.                  1.301        0,10
  32.  PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN                   32.      1.027        0,08
  33.  UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA               33.       954        0,07
  34.  PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN ROMÂNIA            34.       951        0,07
  35.  PARTIDUL NAÞIONAL DEMOCRAT CREªTIN              35.       900        0,07

  36.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL Ñ CONVENÞIA
      DEMOCRATICÃ                          36.       806        0,06
  37.  PARTIDUL ROMÂN PENTRU NOUA SOCIETATE             37.       773        0,06
  38.  COMUNITATEA RUªILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA           38.       688        0,05
  39.  PARTIDUL ECOLOGIST DIN ROMÂNIA                39.       664        0,05
  40.  PARTIDUL NAÞIONAL AL REÎNTREGIRII               40.       646        0,05
  41.  FRONTUL DEMOCRAT ROMÂN DIN TIMIªOARA             41.       628        0,05

  42.  CONVENÞIA CREªTINÃ A ETNIEI ROMILOR
      DIN ROMÂNIA                          42.       581        0,05
  43.  PARTIDUL ALIANÞEI SOCIALE (AL CHIRIAªILOR) 43.                 488        0,04
  44.  PARTIDUL DEMOCRAT DE CENTRU                  44.       487        0,04
  45.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL                   45.       417        0,03

  46.  PARTIDUL UNIUNEA CREªTIN DEMOCRATÃ
      DIN ROMÂNIA                          46.       393        0,03
  47.  PARTIDUL LIBERAL CREªTIN                   47.       390        0,03

  48.  UNIUNEA DEMOCRATICÃ A SLOVACILOR
      ªI CEHILOR DIN ROMÂNIA                    48.       385        0,03
  49.  PARTIDUL LIBER REPUBLICAN                   49.       382        0,03
  50.  ALIANÞA ELECTORALÃ ”LEOPARDULÒ                50.       329        0,03

  51.  PARTIDUL DEMOCRAT CONSTITUÞIONAL
      DIN ROMÂNIA                          51.       304        0,02
  52.  UNIUNEA BULGARÃ DIN BANAT Ñ ROMÂNIA              52.       281        0,02
  53.  PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT                   53.       237        0,02
  54.  PARTIDUL DREAPTA NAÞIONALÃ                  54.       192        0,01

  55.  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ”CONSTANTIN
      TITEL PETRESCUÒ                        55.       190        0,01
  56.  PARTIDUL UMANIST CONSERVATOR                 56.       178        0,01
  57.  UNIUNEA DEMOCRAT CREªTINÃ                   57.       168        0,01

  58.  PARTIDUL RENAªTERII ROMÂNIEI
      ”ION MIHALACHEÒ                        58.       159        0,01


      *) În ordinea descrescãtoare a voturilor valabil exprimate.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132                        9

                                                    În procente
            Denumirea partidelor politice,              Nr. de voturi
Nr.                                  Nr.                faþã de
          alianþelor politice, alianþelor electorale          valabil exprimate,
crt.                                  crt.              totalul voturilor
         ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ *)             obþinute
                                                   valabil exprimate


59.  ALIANÞA LIBERALÃ (P.N.L.ÑCÂMPEANU +
    P.N.L.ÑC.D.)                          59.        148        0,01

60.  PARTIDUL UNITÃÞII CELOR CE MUNCESC
    DIN ROMÂNIA                           60.        133        0,01

61.  PARTIDUL DREPTÃÞII SOCIALE (NOUA
    DEMOCRAÞIE) DE NORD-VEST DIN ROMÂNIA              61.        122        0,01
62.  PARTIDUL ”PENTRU PATRIEÒ                    62.        119        0,01
63.  PARTIDUL SOCIAL NAÞIONAL ROMÂN                 63.         95       0,01
64.  PARTIDUL ROMILOR NOMAZI ªI CÃLDÃRARI              64.         69       0,01
65.  PARTIDUL LIBER DEMOCRAT                     65.         67       0,01

66.  SOLIDARITATEA DEMOCRATICÃ PENTRU
    O SOCIETATE MAI BUNÃ                      66.         55       0,00

67.  UNIUNEA DEMOCRATÃ A TÃTARILOR
    TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA                   67.         46       0,00

68.  PARTIDUL NAÞIONAL AL PRODUCÃTORILOR
    LIBERI DIN ROMÂNIA                       68.         43       0,00
69.  PARTIDUL MUNCITORESC ÞÃRÃNESC                  69.         37       0,00
70.  MIªCAREA PENTRU INTEGRAREA EUROPEANÃ              70.         33       0,00

71.  PARTIDUL RENAªTERII JUDEÞELOR ABUZIV
    DESFIINÞATE                           71.         27       0,00
72.  PARTIDUL ROMILOR CÃRÃMIZARI DIN ROMÂNIA 72.                     20       0,00
73.  PARTIDUL RELANSÃRII SOCIALE                   73.         19       0,00
74.  PARTIDUL ROMÂN DEMOCRAT POPULAR
    REALIST REVOLUÞIONAR                      74.         18       0,00

75.  ALIANÞA ELECTORALÃ (CONVENÞIA
    SOLIDARITÃÞII DEMOCRATICE + CONVENÞIA
    PENTRU O SOCIETATE MAI BUNÃ)                  75.         15       0,00

    *) În ordinea descrescãtoare a voturilor valabil exprimate.
  8. Numãrul total al mandatelor de CONSILIERI LOCALI, grupate pe partide politice, alianþe
   politice, alianþe electorale ºi pe candidaþi independenþi:

                                                    În procente
            Denumirea partidelor politice,            Numãrul
Nr.                                                    faþã de
          alianþelor politice, alianþelor electorale          de
crt.                                                    totalul
         ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ*)          mandate
                                                    mandatelor


 1.  PARTIDUL DEMOCRAÞIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA                1.173            24,16
 2.  CONVENÞIA DEMOCRATICÃ DIN ROMÂNIA                    968             19,93
 3.  UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATÃ
    P.D.(F.S.N.) Ñ P.S.D.R.                         730             15,03

    *) În ordinea descrescãtoare a numãrului de mandate obþinute.
10              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132

                                           În procente
               Denumirea partidelor politice,         Numãrul
   Nr.                                        faþã de
            alianþelor politice, alianþelor electorale      de
   crt.                                        totalul
            ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ*)       mandate
                                           mandatelor


   4.  PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII                   392     8,07
   5.  PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN ROMÂNIA               284     5,85
   6.  CANDIDAÞI INDEPENDENÞI                      222     4,57
   7.  PARTIDUL ROMÂNIA MARE                      178     3,67
   8.  PARTIDUL LIBERAL Ñ 1993                     163     3,36
   9.  PARTIDUL SOCIALIST                        151     3,11
   10.  PARTIDUL UNITÃÞII NAÞIONALE ROMÂNE                135     2,78
   11.  PARTIDUL ALIANÞEI CIVICE                     127     2,62
   12.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL (CÂMPEANU)               61     1,26
   13.  MIªCAREA ECOLOGISTÃ DIN ROMÂNIA                  56     1,15
   14.  UNIUNEA DEMOCRATÃ MAGHIARÃ DIN ROMÂNIA              36     0,74
   15.  PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA                   17     0,35
   16.  PARTIDUL ”NOUA ROMÂNIEÒ                      17     0,35
   17.  PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA                16     0,33
   18.  ECOLOGIªTII (ECOLOGIªTII + AGRARIENII)              15     0,31
   19.  PARTIDUL NAÞIONAL ÞÃRÃNESC                    14     0,29
   20.  PARTIDA ROMILOR                          13     0,27
   21.  PARTIDUL POPULAR                         11     0,23
   22.  COMUNITATEA RUªILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA             11     0,23
   23.  PARTIDUL PARTICULARILOR Ñ PARTID SOCIAL
      DEMOCRAT TRADIÞIONAL ROMÂN                     9     0,19
   24.  PARTIDUL NAÞIONAL AL AUTOMOBILIªTILOR                7     0,14
   25.  PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN ROMÂNIA               7     0,14
   26.  PARTIDUL MUNCITORESC ROMÂN                     6     0,12
   27.  UNIUNEA DEMOCRATICÃ A SLOVACILOR
      ªI CEHILOR DIN ROMÂNIA                       5     0,10
   28.  UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA                  4     0,08
   29.  PARTIDUL SOCIALIST MUNCITORESC ROMÂN                4     0,08
   30.  ALTERNATIVA ROMÂNIEI                        4     0,08
   31.  PARTIDUL UNIUNEA LIBERALÃ ”BRÃTIANUÒ                2     0,04
   32.  PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN                      2     0,04
   33.  PARTIDUL REPUBLICAN                         2     0,04
   34.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL                      2     0,04
   35.  FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR
      DIN ROMÂNIA                             2     0,04
   36.  UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA               1     0,02
   37.  UNIUNEA DEMOCRATICÃ A SÂRBILOR
      ªI CARAªOVENILOR DIN ROMÂNIA                    1     0,02

      *) În ordinea descrescãtoare a numãrului de mandate obþinute.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132                     11

                                                   În procente
            Denumirea partidelor politice,           Numãrul
Nr.                                                  faþã de
          alianþelor politice, alianþelor electorale         de
crt.                                                  totalul
         ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ*)         mandate
                                                   mandatelor


38.  PARTIDUL UNITÃÞII CELOR CE MUNCESC

    DIN ROMÂNIA                                1            0,02

39.  PARTIDUL NAÞIONAL DEMOCRAT CREªTIN                    1            0,02

40.  PARTIDUL ECOLOGIST DIN ROMÂNIA                      1            0,02

41.  PARTIDUL DEMOCRAT DE CENTRU                        1            0,02

42.  PARTIDUL DEMOCRAT CONSTITUÞIONAL

    DIN ROMÂNIA                                1            0,02

43.  PARTIDUL ALIANÞEI SOCIALE (AL CHIRIAªILOR)                1            0,02

44.  CONVENÞIA CREªTINÃ A ETNIEI ROMILOR

    DIN ROMÂNIA                                1            0,02

45.  ALIANÞA ELECTORALÃ ”LEOPARDULÒ                      1            0,02


    *) În ordinea descrescãtoare a numãrului de mandate obþinute.
            Preºedintele                       Membrii
        Biroului Electoral Central,               Biroului Electoral Central,
           Adrian Niþoiu                   Dumitru Gazetovici
                                      Benedict Sârbu
                                       Emil Gherguþ
                                     Gheorghe Toader
                                       Vasile Boroi
                                       Viorel Anghel
12               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132   C.J./B.E.C.                                           DATA: 19 iunie 1996
                               ROMÂNIA

                BIROUL        ELECTORAL           CENTRAL
                          P R O C E S - V E R B A L*)

                   privind centralizarea pe þarã a voturilor
                  ºi constatarea rezultatului pentru alegerea
                      CONSILIILOR         JUDEÞENE
                            Ñ ALEGERI NOI Ñ


                            Ñ 16 iunie 1996 Ñ
      1. Numãrul total al alegãtorilor potrivit listelor electorale permanente,
        suplimentare, separate ºi speciale                                  541.685
      2. Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne                       247.115
        Ñ Gradul de participare la vot [pct. 2/pct. 1 (%)]                           45,62
      3. Numãrul total al voturilor valabil exprimate**)                            214.752
        Ñ În procente Ñ pct. 3/pct. 2 (%)                                    86,90
      4. Numãrul total al voturilor nule                                     31.959
        Ñ În procente Ñ pct. 4/pct. 2 (%)                                    12,93
      5. Numãrul total al mandatelor de consilieri judeþeni***)                            76
      6. Numãrul total al buletinelor de vot care nu au fost introduse în urne                   404
        Ñ În procente Ñ pct. 6/pct. 2 (%)                                     0,16
      ***) Conform art. 30 din Legea nr. 70/1991, republicatã.

      ***) Numãrul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sã fie egal cu totalul numãrului voturilor valabil

   exprimate, obþinute de listele de candidaþi ºi candidaþi independenþi la funcþia de consilier (pct. 7).
      ***) Este egal cu suma numãrului de mandate de la pct. 8.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132                      13

    7. Numãrul total al voturilor valabil exprimate, obþinute de listele de candidaþi la funcþia de
     CONSILIERI JUDEÞENI, grupate pe partide, alianþe politice sau alianþe electorale, precum
     ºi pe candidaþi independenþi:

                                                  În procente
            Denumirea partidelor politice,            Nr. de voturi
Nr.                                 Nr.               faþã de
          alianþelor politice, alianþelor electorale        valabil exprimate,
crt.                                 crt.             totalul voturilor
         ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ *)           obþinute
                                                 valabil exprimate


 1.  CONVENÞIA DEMOCRATICÃ DIN ROMÂNIA               1.     37.702        17,56
 2.  PARTIDUL DEMOCRAÞIEI SOCIALE
    DIN ROMÂNIA                          2.     35.118        16,35
 3.  UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATÃ
    P.D. (F.S.N.) Ñ P.S.D.R.                    3.     29.551        13,76
 4.  PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII                  4.     20.645        9,61
 5.  CANDIDAÞI INDEPENDENÞI                     5.     17.809        8,29
 6.  PARTIDUL SOCIALIST                       6.     12.567        5,85
 7.  PARTIDUL ALIANÞEI CIVICE                    7.      8.524        3,97
 8.  PARTIDUL ROMÂNIA MARE                     8.      7.582        3,53
 9.  PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR
    DIN ROMÂNIA                          9.      7.492        3,49
10.  PARTIDUL LIBERAL Ñ 1993                    10.      6.707        3,12
11.  PARTIDUL UNITÃÞII NAÞIONALE ROMÂNE              11.      6.092        2,84
12.  PARTIDUL ”NOUA ROMÂNIEÒ                    12.      5.365        2,50
13.  PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA              13.      4.055        1,89
14.  MIªCAREA ECOLOGISTÃ DIN ROMÂNIA                14.      2.986        1,39
15.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL
    (CÂMPEANU)                          15.      2.777        1,29
16.  PARTIDUL NAÞIONAL
    AL AUTOMOBILIªTILOR                      16.      2.485        1,16
17.  PARTIDA ROMILOR                        17.      1.398        0,65
18.  CONVENÞIA CREªTINÃ A ETNIEI
    ROMILOR DIN ROMÂNIA                      18.       972        0,45
19.  UNIUNEA EUROPEANÃ A ROMILOR
    DIN ROMÂNIA                          19.       954        0,44
20.  PARTIDUL ROMÂN PENTRU NOUA
    SOCIETATE                           20.       835        0,39
21.  ALTERNATIVA ROMÂNIEI                     21.       749        0,35
22.  PARTIDUL PARTICULARILOR Ñ PARTID
    SOCIAL DEMOCRAT TRADIÞIONAL ROMÂN               22.       640        0,30
23.  PARTIDUL UMANIST CONSERVATOR                 23.       492        0,23
24.  PARTIDUL DEMOCRAT DE CENTRU                  24.       470        0,22
25.  PARTIDUL ”PENTRU PATRIEÒ                   25.       393        0,18
26.  PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA                 26.       392        0,18

    *) În ordinea descrescãtoare a voturilor valabil exprimate.
14              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132

      8. Numãrul total al mandatelor de CONSILIERI JUDEÞENI, grupate pe partide politice,
        alianþe politice, alianþe electorale ºi pe candidaþi independenþi:

                                                     În procente
               Denumirea partidelor politice,           Numãrul
   Nr.                                                  faþã de
            alianþelor politice, alianþelor electorale         de
   crt.                                                  totalul
            ori menþiunea ”candidaþi independenþiÒ*)         mandate
                                                     mandatelor


   1.  CONVENÞIA DEMOCRATICÃ DIN ROMÂNIA                    14           18,42
   2.  PARTIDUL DEMOCRAÞIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA                12           15,79
   3.  UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATÃ P.D.(F.S.N.) Ñ P.S.D.R.            11           14,47
   4.  PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII                       7            9,21
   5.  CANDIDAÞI INDEPENDENÞI                          5            6,58
   6.  PARTIDUL SOCIALIST                            5            6,58
   7.  PARTIDUL ROMÂNIA MARE                           3            3,95
   8.  PARTIDUL LIBERAL Ñ 1993                          3            3,95
   9.  PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN ROMÂNIA                    3            3,95
   10.  PARTIDUL ALIANÞEI CIVICE                         3            3,95
   11.  PARTIDUL UNITÃÞII NAÞIONALE ROMÂNE                    2            2,63
   12.  PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA                    2            2,63
   13.  PARTIDUL ”NOUA ROMÂNIEÒ                          2            2,63
   14.  PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL (CÂMPEANU)                   1            1,32
   15.  PARTIDUL NAÞIONAL AL AUTOMOBILIªTILOR                   1            1,32
   16.  PARTIDA ROMILOR                              1            1,32
   13.  MIªCAREA ECOLOGISTÃ DIN ROMÂNIA                      1            1,32

      *) În ordinea descrescãtoare a numãrului de mandate obþinute.
              Preºedintele                       Membrii
          Biroului Electoral Central,               Biroului Electoral Central,
             Adrian Niþoiu                    Dumitru Gazetovici
                                         Benedict Sârbu
                                         Emil Gherguþ
                                        Gheorghe Toader
                                          Vasile Boroi
                                         Viorel Anghel
                          ÎN ATENÞIA ABONAÞILOR
mulþumim.
                            EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

                    Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                         cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
                    Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                         Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
                    Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.

      Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132/1996 conþine 16 pagini.                       Preþul 352 lei  40.816

								
To top