Docstoc

131

Document Sample
131 Powered By Docstoc
					                                         PARTEA      I
Anul VIII Ñ Nr. 131                                                                        Marþi, 25 iunie 1996
                            LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE


                                          SUMAR

Nr.                                        Pagina  Nr.                                               Pagina
               LEGI ªI DECRETE                                 HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 49.  Ñ Lege privind contul general anual de execuþie a                 451.     Ñ Hotãrâre privind transmiterea unor imobile în
    bugetului de stat pe anii 1990 ºi 1991 ..................          1Ð2         administrarea Regiei Autonome ”Poºta RomânãÒ...                   5Ð45
229.  Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind contul                  470.     Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Protocolului dintre
    general anual de execuþie a bugetului de stat pe                        Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului
    anii 1990 ºi 1991......................................................    2        din România ºi Departamentul Arhitecturii ºi
                                                    Construcþiilor din Republica Moldova privind conlu-
       HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR                              crarea în domeniile lucrãrilor publice ºi amenajãrii
 14.  Ñ Hotãrâre privind demisia unui deputat ...............            2        teritoriului....................................................................   46

       DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE                                                «
Decizia nr. 71 din 23 mai 1996 .........................................      3Ð5  Rectificare..............................................................................     46
                            LEGI            ªI    DECRETE
                                   PARLAMENTUL ROMÂNIEI

                 CAMERA DEPUTAÞILOR                                          SENATUL


                                    LEGE
                            privind contul general anual de execuþie
                            a bugetului de stat pe anii 1990 ºi 1991

                     Parlamentul României adoptã prezenta lege.
                    Art. 1. Ñ Se aprobã contul general anual de execuþie a bugetului de
                 stat pe anul 1990, la venituri în sumã de 307,1 miliarde lei, la cheltuieli în
                 sumã de 310,9 miliarde lei, cu un deficit de 3,8 miliarde lei.
                    Art. 2. Ñ Se aprobã contul general anual de execuþie a bugetului de
                 stat pe anul 1991, la venituri în sumã de 496,8 miliarde lei, la cheltuieli în
                 sumã de 537,9 miliarde lei, cu un deficit în sumã de 41,1 miliarde lei.
2      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

     Art. 3. Ñ Abaterile de  la prevederile reglementãrilor legale, constatate
  de Curtea de Conturi, cât ºi  de celelalte organe de control financiar ºi valu-
  tar în legãturã cu execuþia   bugetului de stat pe anii 1990 ºi 1991 vor fi
  instrumentate, în continuare,  cu respectarea dispoziþiilor legale.
     Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi Senat în ºedinþa
  comunã din 5 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
  Constituþia României.
      p. PREªEDINTELE
     CAMEREI DEPUTAÞILOR             p. PEªEDINTELE SENATULUI
         ION RAÞIU                 ION SOLCANU

     Bucureºti, 19 iunie 1996.
     Nr. 49.               PREªEDINTELE ROMÂNIEI

               DECRET
     pentru promulgarea Legii privind contul general anual
     de execuþie a bugetului de stat pe anii 1990 ºi 1991
    În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
  României,
     Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
     Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind contul general anual de
  execuþie a bugetului de stat pe anii 1990 ºi 1991 ºi se dispune publicarea
  ei în Monitorul Oficial al României.
               PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                   ION ILIESCU

     Bucureºti, 18 iunie 1996.
     Nr. 229.
   HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
               PARLAMENTUL ROMÂNIEI

               CAMERA DEPUTAÞILOR

                HOTÃRÂRE
             privind demisia unui deputat
    În temeiul art. 67 alin. (2) ºi al art. 68 alin. (2) din Constituþia
  României, precum ºi al art. 192 din Regulamentul Camerei Deputaþilor,
     Camera Deputaþilor h o t ã r ã º t e :
     Articol unic. Ñ Camera Deputaþilor ia act de cererea de demisie pre-
  zentatã de domnul Ioan Ghiºe, deputat ales în Circumscripþia electoralã nr.
  8 Braºov, aparþinând Grupului parlamentar al Partidului Liberal 1993 ºi al
  Partidului Alianþei Civice, ºi declarã vacant locul de deputat deþinut de
  acesta.
            PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                  ADRIAN NÃSTASE

     Bucureºti, 19 iunie 1996.
     Nr. 14.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                       3

   DECIZII          ALE      CURÞII         CONSTITUÞIONALE
                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                            D E C I Z I A Nr. 71
                              din 23 mai 1996

  Ioan Muraru         Ñ  preºedinte            alin. (1) din Constituþie, se constatã cã restricþiile aduse
  Costicã Bulai        Ñ  judecãtor             exerciþiului dreptului la libera circulaþie sunt prevãzute
  Viorel Mihai Ciobanu    Ñ  judecãtor             într-un act normativ asimilat legii, preconstituþional, dar care
  Mihai Constantinescu    Ñ  judecãtor             nu este abrogat în puterea art. 150 alin. (1) din Constituþie;
  Lucian Stângu        Ñ  judecãtor               Ñ raportarea textului atacat la art. 49 alin. (2) din
  Ioan Griga         Ñ  procuror             Constituþie duce la concluzia cã verificarea proporþionalitãþii
  Doina Suliman        Ñ  magistrat-asistent        mãsurilor de restrângere a exerciþiului dreptului la liberã cir-
                                   culaþie, în funcþie de împrejurãrile care motiveazã restrân-
  Pe rol soluþionarea recursului declarat de Stãnescu
                                   gereaÑapãrarea siguranþei naþionale, a ”ordinii, a sãnãtãþii
Roºca Sorin ºi de Ardeleanu Cristina împotriva Deciziei nr. 12
                                   ori a moralei publice etc. Ñ, nu este o problemã suscepti-
pronunþatã la data de 7 februarie 1996 de Curtea
                                   bilã de apreciere de cãtre Curtea ConstituþionalãÒ; ca pro-
Constituþionalã.
                                   blemã de fapt, strict determinatã, ea urmeazã sã fie
  Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
                                   verificatã de cãtre autoritatea care, potrivit legii, este com-
30 aprilie 1996 ºi au fost consemnate în încheierea din
aceeaºi datã, când, având nevoie de timp pentru a deli-       petentã sã rezolve acþiunea celui care se considerã vãtã-
bera, Curtea Constituþionalã a amânat pronunþarea la data      mat prin aplicarea mãsurilor de restrângere a exerciþiului
de 14 mai 1996 ºi apoi la data de 23 mai 1996.            dreptului sãu;
                                     Ñ comparând reglementãrile din documentele internaþio-
              CURTEA,                 nale, invocate de autorii excepþiei de neconstituþionalitate,
                                   cu cele ale Constituþiei României ºi cu textul atacat ca
examinând actele ºi lucrãrile dosarului, constatã:          neconstituþional, rezultã ”forma tipicã a relaþiei de coexis-
  Prin Decizia nr. 12 din 7 februarie 1996, Curtea         tenþã între normele internaþionale în materie ºi cele naþio-
Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate a    nale, care, prin excelenþã, nu presupune raporturi de
dispoziþiilor art. 16 lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990 pri-   contrarietateÒ.
vind regimul paºapoartelor ºi al cãlãtoriilor în strãinãtate,       În motivele de recurs invocate se aratã cã:
invocatã de Stãnescu Roºca Sorin ºi de Ardeleanu             1) art. 25 alin. (1) din Constituþie constituie temei pentru
Cristina, în Dosarul nr. 1.146/1995 al Curþii de Apel        eventualele restrângeri ale dreptului la libera circulaþie, însã
Bucureºti, Secþia de contencios administrativ.            cu un corectiv: legea care stabileºte condiþiile de exercitare
  Potrivit art. 16 lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990 ”se    a acestui drept fundamental trebuie sã fie conformã cu
refuzã eliberarea paºaportului, iar când acesta a fost elibe-    Constituþia, legitimitate pe care textul de lege atacat nu o
rat se dispune retragerea sau anularea acestuiaÒ, între       îndeplineºte;
altele ºi atunci ”când împotriva persoanei în cauzã a           2) prin redactarea sa, art. 16 lit. a) teza I din Decretul-
început urmãrirea penalãÒ.                      lege nr. 10/1990, privitoare la refuzul eliberãrii sau la retra-
  Prin raportarea acestor dispoziþii la prevederile art. 150    gerea paºaportului persoanei faþã de care a început
alin. (1) din Constituþie, în sesizare se considerã cã ele      urmãrirea penalã încalcã Constituþia ºi pactele internaþio-
sunt abrogate, fiind contrare art. 25 ºi art. 49. De aseme-     nale la care România este parte, prin aceea cã reprezintã
nea, avându-se în vedere art. 11 alin. (2) ºi art. 20 din      ”o restrângere disproporþionatã, discreþionarã ºi mult prea
Constituþie se aratã cã dispoziþiile art. 16 lit. a) din       drasticã a dreptului la libera circulaþieÒ; art. 49 alin. (2) din
Decretul-lege nr. 10/1990 contravin art. 13 ºi art. 29 pct. 2    Constituþie permite restrângerea dreptului la liberã circula-
din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, art. 2 din      þie, însã numai proporþional cu situaþia care a determinat-o;
Protocolul nr. 4 al Convenþiei europene a drepturilor omului     sub acest aspect, textul atacat ca neconstituþional apare ca
ºi art. 12 din Pactul internaþional cu privire la drepturile     ”general, discreþionar, excesiv ºi nenuanþatÒ, motiv pentru
civile ºi politice.                         care organul administrativ ce dispune mãsura de sancþio-
  Decizia recuratã a reþinut cã dispoziþiile art. 16 lit. a) din  nare nu are cum sã se preocupe de stabilirea vreunei pro-
Decretul-lege nr. 10/1990 nu sunt contrare prevederilor       porþionalitãþi între gravitatea acuzaþiilor ºi necesitatea
constituþionale, nefiind deci incidente dispoziþiile art. 150    eventualã a restrângerii dreptului;
alin. (1) din Constituþie, pentru urmãtoarele motive:           3) în decizia atacatã s-a extins nepermis sensul noþiunii
  Ñ dispoziþiile art. 16 lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990   de ”ordine publicãÒ din art. 49 din Constituþie, dându-i-se ºi
nu încalcã art. 25 alin. (1) din Constituþie potrivit cãruia     sensul de ”ordine de dreptÒ;
”dreptul la libera circulaþie, în þarã ºi în strãinãtate, este      4) art. 16 lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990 este incom-
garantatÒ, condiþiile exercitãrii acestui drept fiind stabilite   patibil ºi cu pactele internaþionale la care România este
prin lege. Se distinge astfel între existenþa dreptului ºi      parte, deoarece permite sau chiar ordonã restricþii dispropor-
exercitarea lui în condiþiile stabilite de lege, precizându-se    þionate ºi nedemocratice ale dreptului de a cãlãtori liber.
cã nu revine Curþii sarcina de a controla respectarea aces-        În concluzie se solicitã constatarea cã dispoziþiile art. 16
tor prevederi legale în procesul de aplicare;            lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990, fiind contrare unor pre-
  Ñ comparând, în substanþa ºi în forma lor, prevederile      vederi constituþionale, sunt abrogate în temeiul art. 150
art. 16 lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990 cu cele ale art. 49  alin. (1) din Constituþie.
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131
              CURTEA,                  dar ºi competenþa acesteia de a hotãrî în legãturã cu pro-
având în vedere decizia atacatã cu recurs, motivele de        tecþia dreptului ce se pretinde a fi lezat. De altfel, este
recurs, întâmpinarea depusã de Serviciul independent de        greu de admis ca, în temeiul art. 145 din Codul de proce-
paºapoarte, strãini ºi probleme de migrãri al municipiului      durã penalã, interdicþia pãrãsirii localitãþii, deci restrângerea
Bucureºti, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluzi-    exerciþiului dreptului la liberã circulaþie în interiorul þãrii, sã
ile pãrþilor ºi ale procurorului, precum ºi dispoziþiile art. 16   poatã fi dispusã numai de magistrat, iar în ce priveºte
lit. a) teza I din Decretul-Lege nr. 10/1990, raportate la      interdicþia pãrãsirii þãrii acesta sã nu poatã nici mãcar
prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine       decide cã aplicarea unei asemenea mãsuri este excesivã
urmãtoarele:                             ºi nejustificatã, în condiþiile concrete avute în vedere, nefi-
   Recurenþii, cu referire la prevederile art. 25 din        ind impusã de cerinþele instrucþiei penale. Pot fi cazuri în
Constituþie, potrivit cãrora condiþiile de exercitare a dreptului   care eliberarea paºaportului sã fie dictatã de situaþii grave,
la liberã circulaþie se stabilesc prin lege, considerã cã       legate de viaþa sau de sãnãtatea persoanei, ori de interese
legea, în afara reglementãrii condiþiilor de exercitare a       de stat, cu caracter naþional. De aceea, limitarea cenzurii
dreptului, ar putea cuprinde ºi restrângeri în exercitarea      judecãtoreºti exclusiv la constatarea cã o persoanã este
dreptului la liberã circulaþie, însã cu condiþia ca aceste re-
                                   sau nu în urmãrire penalã nu se justificã în funcþie de sta-
strângeri sã fie, la rândul lor, constituþionale. Evident cã,
                                   tutul constituþional al autoritãþii judecãtoreºti în calitatea sa
indiferent unde s-ar reglementa restrângerea în exerciþiul
unui drept, aceasta nu poate fi decât conformã art. 49 din      de garant al libertãþilor ºi al intereselor legitime ale cetãþe-
Constituþie, ce reprezintã sediul materiei pentru restrânge-     nilor. Din interpretarea sistematicã a Constituþiei, îndeosebi
rea exerciþiului drepturilor. De aceea, legea emisã în        a art. 21, art. 23, art. 27 alin. (3) ºi a art. 41 alin. (6),
temeiul art. 25 din Constituþie ar putea restrânge dreptul la     rezultã cã numai magistratul se poate pronunþa asupra con-
liberã circulaþie, dar numai cu respectarea prevederilor art. 49   flictului rezultat din încãlcarea unui drept fundamental sau
din Constituþie.                           în legãturã cu legitimitatea aplicãrii unei mãsuri care se
   În legãturã cu prevederile art. 49 din Constituþie, prin     referã, nemijlocit, la exerciþiul unui asemenea drept. De
recurs se criticã faptul cã dispoziþiile art. 16 lit. a) din     aceea, dupã intrarea în vigoare a Constituþiei, legitimitatea
Decretul-lege nr. 10/1990, deºi stabilite printr-un act asimilat   constituþionalã a prevederilor art. 16 lit. a) din Decretul-lege
legii, reprezintã o restrângere disproporþionatã, cu încãlca-     nr. 10/1990 este condiþionatã, potrivit art. 49 alin. (1) din
rea prevederilor alin. (2) al art. 49 din Constituþie, care      Constituþie, de necesitatea luãrii acestei mãsuri pentru buna
impune legiuitorului ca restrângerea exerciþiului unui drept     desfãºurare a instrucþiei penale.
sã fie proporþionalã cu situaþia care a determinat-o. Or, nu        Constatarea imediatã a abrogãrii în întregime a textului
se poate susþine cã în toate cazurile refuzarea eliberãrii      ar crea însã o stare de neconstituþionalitate mai accentu-
sau retragerea paºaportului, potrivit textului atacat, sunt      atã decât pãstrarea lui în forma actualã, în interpretarea
proporþionale cu necesitatea bunei administrãri a justiþiei      datã prin prezenta decizie, deoarece ar crea condiþii care
faþã de persoana aflatã în urmãrire penalã.              ar face imposibilã ori ar îngreuna foarte mult desfãºurarea
   Incontestabil cã verificarea proporþionalitãþii intrã în com-
                                   procesului penal în faza de urmãrire penalã sau în cea de
petenþa de control a Curþii, cât timp proporþionalitatea re-
                                   judecatã, astfel încât ar fi puse în pericol alte valori consti-
strângerii cu situaþia care a determinat-o constituie o
condiþie de constituþionalitate a legii care a instituit restrân-   tuþionale.
gerea dreptului.                              Pe de altã parte, deoarece Curtea Constituþionalã nu
   În cazul excepþiei de faþã, restrângerea dreptului la      poate modifica reglementarea existentã ºi nici nu poate sã
liberã circulaþie este, potrivit art. 49 alin. (1) din Constituþie,  elaboreze o nouã reglementare, este necesar ca legiuitorul
impusã pentru ”desfãºurarea instrucþiei penaleÒ, întrucât pri-    sã instituie criterii obiective care sã reflecte exigenþele prin-
veºte persoanele aflate în urmãrire penalã.              cipiului proporþionalitãþii. În acest sens, având în vedere cã
   În ce priveºte persoanele faþã de care s-au luat mãsu-      Decretul-lege nr. 10/1990 este anterior Constituþiei, acest
rile preventive prevãzute de art. 136 din Codul de proce-       act normativ intrã în obligaþia ce revine Consiliului Legislativ
durã penalã Ñ reþinerea, obligaþia de a nu pãrãsi           de revizuire a întregii legislaþii preconstituþionale, potrivit
localitatea, arestarea preventivã Ñ sau care, potrivit art. 1601   art. 150 alin. (2) din Constituþie. Pânã la îndeplinirea aces-
din acelaºi cod, se aflã în stare de libertate provizorie Ñ      tei obligaþii, pentru a se evita lipsa de reglementare ºi con-
sub control judiciar sau pe cauþiune Ñ, aplicarea art. 16       secinþele ce ar putea rezulta din aceastã cauzã, prevederile
lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990 se impune prin însãºi      art. 16 lit. a) teza I din Decretul-lege nr. 10/1990 trebuie
necesitatea respectãrii acestor mãsuri.                interpretate ºi aplicate în concordanþã cu exigenþele preve-
   În alte situaþii, însã, când instrucþia penalã nu ar fi     derilor ºi ale principiilor constituþionale.
stânjenitã de exercitarea de cãtre învinuit sau inculpat,         În ce priveºte critica legatã de respectarea convenþiilor
dupã caz, a dreptului la liberã circulaþie, refuzul eliberãrii
                                   internaþionale, Curtea constatã cã, potrivit art. 2 din
paºaportului sau retragerea acestuia nu se mai justificã faþã
                                   Protocolul nr. 4 la Convenþia europeanã a drepturilor omu-
de exigenþele principiului proporþionalitãþii. O asemenea
mãsurã, în astfel de împrejurãri, nu mai apare ca fiind        lui, restrângerea exerciþiului dreptului la liberã circulaþie este
necesarã instrucþiei penale, ci ca o sancþiune neconstituþio-     permisã nu numai pentru buna desfãºurare a instrucþiei
nalã ce afecteazã dreptul la liberã circulaþie. Desigur, este     penale ci ºi pentru prevenirea infracþiunilor. De aceea
un atribut al magistraþilor ca, þinând seama de situaþia de      aceastã criticã nu este justificatã în sensul celor arãtate în
fapt ºi de învinuirea adusã, sã decidã dacã refuzul eliberã-     motivele de recurs.
rii paºaportului sau retragerea acestuia este legitimã, în         De asemenea, Curtea nu reþine nici critica legatã de
funcþie de raþiunea acestei mãsuri ºi în temeiul art. 21 din     extinderea noþiunii de ordine publicã, din art. 49 alin. (1)
Constituþie privind accesul liber la justiþie care înseamnã nu    din Constituþie, la ordinea de drept, nefiind pertinentã pen-
numai dreptul oricãrei persoane de a se adresa justiþiei,       tru soluþionarea cauzei.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                       5

  În concluzie, þinând seama de considerentele arãtate,     dispoziþiile art. 16 lit. a) din Decretul-lege nr. 10/1990 sunt
recursul urmeazã a fi admis în parte, decizia recuratã       constituþionale sub rezerva interpretãrii date prin prezenta
fiind astfel desfiinþatã, iar pe fond Curtea constatã cã      decizie.
    Având în vedere considerentele expuse, vãzând ºi prevederile art. 25, art. 49 ºi art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi pe cele ale art. 1, art. 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 25 ºi art. 26 din Legea nr. 47/1992,
                              CURTEA

                             În numele legii
                              DECIDE:
     1. Admite în parte recursul declarat de Stãnescu Roºca Sorin ºi de Ardeleanu Cristina împotriva Deciziei nr. 12,
pronunþatã de Curtea Constituþionalã la data de 7 februarie 1996, desfiinþeazã decizia atacatã ºi constatã cã dispoziþiile
art. 16 lit. a) teza I privitoare la urmãrirea penalã din Decretul-lege nr. 10/1990 sunt constituþionale numai în mãsura în
care refuzul eliberãrii sau retragerea paºaportului sunt consecinþa unei mãsuri preventive sau de eliberare condiþionatã
dispuse de magistrat, în temeiul prevederilor Codului de procedurã penalã, precum ºi dacã magistratul considerã cã inter-
dicþia pãrãsirii þãrii se impune pentru buna desfãºurare a procesului penal, în orice fazã s-ar afla.
     2. Face un apel cãtre cele douã Camere ale Parlamentului României pentru elaborarea unui nou cadru legislativ
privind refuzul eliberãrii sau retragerii paºaportului persoanelor implicate într-un proces penal, în concordanþã cu exigen-
þele principiului proporþionalitãþii prevãzut de art. 49 alin. (2) din Constituþie ºi cu necesitatea stabilirii unor criterii obiec-
tive care sã elimine posibilitatea oricãrui arbitrar în aplicarea legii.
     Prezenta decizie este definitivã ºi se comunicã preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din 23 mai 1996.
     PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
        prof. univ. dr. IOAN MURARU                       Magistrat-asistent,
                                             Doina Suliman
   HOTÃRÂRI             ALE      GUVERNULUI                ROMÂNIEI
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
     privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome ”Poºta RomânãÒ

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ (1) Imobilele compuse din construcþii ºi terenu-   social deþinute în cadrul societãþilor comerciale respective de
rile aferente, proprietate publicã a statului, în care îºi au   cãtre Fondurile Proprietãþii Private.
sediile unitãþile proprii ale Regiei Autonome ”Poºta RomânãÒ,     Art. 2. Ñ Predarea-primirea construcþiilor ºi terenurilor
cu datele de identificare prevãzute în anexã, se transmit din   aferente se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi, în
administrarea consiliilor locale, respectiv a regiilor autonome,  termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezen-
în administrarea Regiei Autonome ”Poºta RomânãÒ.          tei hotãrâri, la valoarea actualizatã la data predãrii-primirii
                                  acestora.
  (2) Imobilele compuse din construcþii ºi terenurile afe-      Art. 3. Ñ Patrimoniul regiilor autonome, precum ºi capi-
rente, folosite ca sedii pentru unitãþile proprii ale Regiei    talul social al societãþilor comerciale prevãzute la art. 1 se
Autonome ”Poºta RomânãÒ, se transmit, fãrã platã, din patri-    diminueazã, iar patrimoniul Regiei Autonome ”Poºta
moniul societãþilor comerciale prevãzute în anexã în proprie-   RomânãÒ se majoreazã în mod corespunzãtor cu valoarea
tatea publicã a statului ºi în administrarea Regiei Autonome    ce rezultã din aplicarea dispoziþiilor prezentei hotãrâri.
”Poºta RomânãÒ, fãrã afectarea cotei valorice a capitalului      Art. 4. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
                             PRIM-MINISTRU
                           NICOLAE VÃCÃROIU
                                                Contrasemneazã:
                                               Ministrul comunicaþiilor,
                                               Ioan Ovidiu Muntean
                                           Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                                Florin Georgescu
                                                Secretar de stat,
                                               ºeful Departamentului
                                           pentru Administraþie Publicã Localã,
                                                Octav Cozmâncã
    Bucureºti, 12 iunie 1996.
    Nr. 451.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                            1

                                                         ANEXÃ
                                          Datele
                    Spaþiul                 de identificare
                    ce se JUDEÞUL ALBA
     Denumirea unitãþii                                       Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                                Suprafaþa     tehnice
                  se gãseºte                ocupat Datele terenului
      sau a spaþiului            Persoana juridicã                      ale
Nr.                   clãdire:
                  înSpaþiul                  de identificare
    în care funcþioneazã             de la care               aferent   mijlocului fix:
crt.                 care se
    ºi care se transmite
     Denumirea unitãþii      individualã
                 Ñtransmite     se transmite            (neconstruitã)  Caracteristicile
                                        Supra-
                                       Spaþiul    ºi care se
                                              Suprafaþa   C = cãrãmidã
                                                       tehnice
     ºi adresa imobilului   Ñ bloc de
                  se gãseºte             Nr. de
                                       ocupatfaþã   transmite
                                               terenului  B = beton
                                                        ale
Nr.
    Of. sau = oficiu poºtal
       p. a spaþiului     înlocuinþe
                     clãdire: Persoana juridicã  încã-
                                         utilã          L = lemn fix:
    în care funcþioneazã   Ñ comunã      de la care     peri     2)
                                               (curte,
                                               aferent   mijlocului
crt.                                       (m   grãdinã etc.)
                                             (neconstruitã)
    ºi care se transmite      cu . . .
                 Ñ individualã   se transmite        Supra-     (m2
                                              ºi care) se  C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de              Nr. de
                                         faþã   transmite   B = beton
    Of. p. = oficiu poºtal    locuinþe             încã-
                                         utilã    (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri
                                         (m2)  grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                                (m2)


 1. Of. p. Ighiu/bl. 3, ap. 5, bloc, parter R.A. ”FlipsÒ Alba      3   45       Ñ         C
  comuna Ighiu
 2. Of. p. Scãriºoara/comuna individualã Consiliul Local         2   32      48         L
  Scãriºoara               al Comunei
                      Scãriºoara
 3. Of. p. Sãlciua de Jos/   individualã Consiliul Local        2   43      84         C
  comuna Sãlciua             al Comunei
  de Jos                 Sãlciua de Jos
 4. Of. p. ªibot/comuna ªibot individualã Consiliul Local        2   42      380         C
                      al Comunei ªibot
 5. Of. p. Sãliºtea/      individualã Consiliul Local        3   27      48         C
  comuna Sãliºtea             al Comunei
                      Sãliºtea
 6. Of. p. Spring/comuna    individualã Consiliul Local        3   62      144         C
  Spring                 al Comunei
                      Spring
 7. Of. p. Crãciunelu de Jos/ individualã Consiliul Local        1   16      95         C
  str. 6 Martie nr. 112,         al Comunei
  comuna Crãciunelu de Jos        Crãciunelu
                      de Jos
 8. Of. p. Roºia Montanã/   bloc, parter Consiliul Local       3   65       Ñ         C
  str. Principalã, bl. 55,        al Oraºului Abrud
  sc. C, comuna Roºia
  Montanã
 9. Of. p. Unirea/comuna    comunã    Consiliul Local       3   48      72         C
  Unirea           cu spaþii  al Comunei
                comerciale Unirea
10. Of. p. Cetatea de Baltã/ comunã     Consiliul Local       1   13      20         C
  str. Horia nr. 8,     cu spaþii  al Comunei
  comuna Cetatea de Baltã comerciale Cetatea de Baltã
11. Of. p. Sâncel/comuna    comunã    Consiliul Local       3   38      62         C
  Sâncel           cu      al Comunei
                dispensarul Sâncel
                veterinar
12. Of. p. Valea Lungã/    comunã    Consiliul Local       3   87      144         C
  comuna Valea Lungã     cu C.E.C., al Comunei
                ºi cu spaþii Valea Lungã
                de locuit
13. Of. p. Câlnic/       comunã    Consiliul Local       2   54      128         C
  comuna Câlnic       cu spaþii  al Comunei
                comerciale Câlnic
14. Of. p. Daia Romanã/    comunã cu Consiliul Local         4   41      60         C
  comuna Daia Romanã     cãminul   al Comunei
                cultural   Daia Romanã
15. Of. p. Gârbova/      comunã    Consiliul Local       3   58      120         C
  comuna Gârbova       cu spaþii  al Comunei
                comerciale Gârbova
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                           2

                         JUDEÞUL ARAD
                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã            terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care              aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                     (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite        Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de      ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri    2)
                                         (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                               (m2)


 1. Of. p. Agriºu Mare/sat    individualã Consiliul Local       3 118,65       Ñ        C
   Agriºu Mare nr. 837,           al Comunei
   comuna Târnova              Târnova
 2. Of. p. Bata/comuna      bloc,    Consiliul Local       3   74      Ñ        C
   Bata nr. 288         parter   al Comunei Bata
 3. Of. p. Buteni/comuna     bloc,    Consiliul Local       4   84,75     Ñ        C
   Buteni nr. 78        parter   al Comunei
                       Buteni
 4. Of. p. Chisindia/comuna   individualã Consiliul Local       2   16      Ñ        C
   Chisindia nr. 191            al Comunei
                       Chisindia
 5. Of. p. Covãsinþ/comuna    individualã Consiliul Local       4 120,2       Ñ        C
   Covãsinþ nr. 319             al Comunei
                       Covãsinþ
 6. Of. p. Craiva/comuna     individualã Consiliul Local       3   40      Ñ        C
   Craiva nr. 108              al Comunei
                       Craiva
 7. Of. p. Felnac/comuna     individualã Consiliul Local       4   30,66     Ñ        C
   Felnac nr. 399              al Comunei
                       Felnac
 8. Of. p. Grãniceri/comuna   comunã   Consiliul Local       3   73      Ñ        C
   Grãniceri nr. 9       cu     al Comunei
                 biblioteca Grãniceri
 9. Of. p. ªiclãu/satul      comunã   Consiliul Local       2   50,03     Ñ        C
  ªiclãu nr. 1, comuna     cu     al Comunei
  Grãniceri           dispensarul Grãniceri
10. Of. p. Livada/comuna     individualã Consiliul Local       4   70,94     Ñ        C
  Livada nr. 74               al Comunei
                       Livada
11. Of. p. Macea/comuna      individualã Consiliul Local       5   66,54     Ñ        C
  Macea nr. 262               al Comunei
                       Macea
12. Of. p. Vãrºand/satul     comunã   Consiliul Local       3   83,6     Ñ        C
  Vãrºand nr. 118,       cu     al Comunei Pilu
  comuna Pilu          dispensarul
13. Of. p. Zerind, comuna     individualã Consiliul Local       2   54,8     Ñ        C
  Zerind nr. 1               al Comunei
                       Zerind
14. Of. p. Sicula/comuna     individualã Consiliul Local       3   55      Ñ        C
  Sicula nr. 270              al Comunei
                       Sicula
15. Of. p. Tãuþi/comuna      individualã Consiliul Local       1   39,8     Ñ        C
  Tãuþi nr. 19               al Comunei Tãuþi
16. Of. p. Zãbrani/comuna     comunã   Consiliul Local       5   87,5     Ñ        C
  Zãbrani nr. 621        cu muzeul al Comunei
                       Zãbrani
3             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                           Datele
                     Spaþiul                 de identificare
                     care se
       Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                    transmite               Spaþiul
       ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                   se gãseºte                ocupat
        sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
  Nr.                în clãdire:
      în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
  crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
      ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                   Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
      Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe             încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                   Ñ comunã               peri   2)
                                         (m   grãdinã etc.)
                    cu . . .
                                               (m2)

  17. Of. p. Zãrand/comuna   individualã Consiliul Local       4   78,25     Ñ       C
    Zãrand nr. 513             al Comunei
                        Zãrand
  18. Of. p. Lipova 2/Calea   individualã Consiliul Local       4   48,8     Ñ       C
    Victoriei nr. 315,           al Comunei
    comuna Radna              Lipova
  19. Of. p. Almaº/comuna    bloc, parter Consiliul Local       4 149,5       Ñ       C
    Almaº nr. 613             al Comunei
                        Almaº
  20. Of. p. Apateu/comuna   bloc, parter Consiliul Local       3   64,1     Ñ       C
    Apateu nr. 324             al Comunei
                        Apateu
  21. Of. p. Archiº/comuna   bloc, parter Consiliul Local       4   83,8     Ñ       C
    Archiº nr. 135/b            al Comunei
                        Archiº
  22. Of. p. Bârzava/comuna   bloc, parter Consiliul Local       5 134,2       Ñ       C
    Bârzava nr. 104            al Comunei
                        Bârzava
  23. Of. p. Cermei/comuna   bloc, parter Consiliul Local       4   75,2     Ñ       C
    Cermei nr. 302             al Comunei
                        Cermei
  24. Of. p. Dieci/comuna    individualã Consiliul Local       4   56      Ñ       C
    Dieci nr. 137/a            al Comunei Dieci
  25. Of. p. Frumuºeni/comuna individualã Consiliul Local        3   46,8     Ñ       C
    Fântânele nr. 379           al Comunei
                        Fântânele
  26. Of. p. Ghioroc/      bloc, parter Consiliul Local       7 220,4       Ñ       C
    str. 6 Martie, bl. p2,         al Comunei
    comuna Ghioroc             Ghioroc
  27. Of. p. Hãºmaº/comuna   bloc, parter Consiliul Local       4   89,7     Ñ       C
    Hãºmaº nr. 217             al Comunei
                        Hãºmaº
  28. Of. p. Miºca/comuna    individualã Consiliul Local       1   16      Ñ       C
    Miºca nr. 116             al Comunei
                        Miºca
  29. Of. p. Olari/comuna Olari individualã Consiliul Local       3   54,8     Ñ       C
    nr. 315                al Comunei Olari
  30. Of. p. Pãuliº/comuna   individualã Consiliul Local       7 130,8       Ñ       C
    Pãuliº nr. 1/b             al Comunei
                        Pãuliº
  31. Of. p. Pleºcuþa/comuna  individualã Consiliul Local       4   60      Ñ       C
    Pleºcuþa nr. 135            al Comunei
                        Pleºcuþa
  32. Of. p. ªemlac/comuna   individualã Consiliul Local       6   99,03     Ñ       C
    ªemlac nr. 1/b             al Comunei
                        ªemlac
  33. Of. p. Socodor/comuna   individualã Consiliul Local       2   62      Ñ       C
    Socodor nr. 1             al Comunei
                        Socodor
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                           4

                                            Datele
                     Spaþiul                  de identificare
                    care se
      Denumirea unitãþii                                       Caracteristicile
                    transmite                 Spaþiul
     ºi adresa imobilului                               Suprafaþa    tehnice
                   se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului              Persoana juridicã          terenului     ale
Nr.                  în clãdire:
     în care funcþioneazã               de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite              se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal    locuinþe               încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                 peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                                (m2)

34. Of. p. ªeitin/comuna      individualã Consiliul Local       8    72,25    Ñ       C
  ªeitin nr. 1/b               al Comunei
                        ªeitin
35. Of. p. ªilindia/comuna     individualã Consiliul Local
  ªilindia                  al Comunei          4    50      Ñ       C
                        ªilindia
36. Of. p. Seleuº/comuna      individualã Consiliul Local       3    36      Ñ       C
  Seleuº                   al Comunei
                        Seleuº
37. Of. p. Dorobanþi/satul     comunã   Consiliul Local       2    74      Ñ       C
  Dorobanþi            cu ºcoala al Comunei
                        Curtici
38. Of. p. Sânpetru         individualã Consiliul Local       4    84      Ñ       C
  German/satul Sânpetru            al Comunei
  German                   Secusigiu
                          JUDEÞUL ARGEª

                                            Datele
                     Spaþiul                  de identificare
                    care se
      Denumirea unitãþii                                       Caracteristicile
                    transmite                 Spaþiul
     ºi adresa imobilului                               Suprafaþa     tehnice
                   se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului              Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                  în clãdire:
     în care funcþioneazã               de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite              se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal    locuinþe               încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                 peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                                (m2)

 1. Of. p. Piteºti 1/Piaþa     bloc, parter R.A. ”RegocomÒ       11 388        Ñ       C
   V. Milea, bl. 4,              Piteºti
   Centru VestÐMobilux,
   Piteºti
 2. Of. p. Piteºti 3/Complexul   comunã cu R.A. ”RegocomÒ         11 304,24      Ñ       C
   Ciocârlia, str. Negru Vodã   spaþii    Piteºti
   nr. 38, Piteºti        comerciale
 3. Of. p. Piteºti 4/cartierul   bloc, parter R.A. ”RegocomÒ       5    73      Ñ       C
   Ceair, str. N. Grigorescu,         Piteºti
   bl. 21, parter, Piteºti
 4. Of. p. Piteºti 5/bdul Petro-  bloc, parter R.A. ”RegocomÒ       11 257,43      Ñ       C
   chimiºtilor, Complex 27,          Piteºti
   Cartier Prundu, Piteºti
 5. Of. p. Piteºti 6/cartierul   comunã cu R.A. ”RegocomÒ         9 215,95       Ñ       C
   Craiovei, str. Craiovei    spaþii   Piteºti
   nr. 40, Complexul nr. 40,   comerciale
   Piteºti
 6. Of. p. Piteºti 7/cartierul   bloc, parter R.A. ”RegocomÒ       9 229,36       Ñ       C
   Gãvana II, str. Alunului,          Piteºti
   bl. C17, sc. C, parter,
   Piteºti
5             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                            Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                     care se
        Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                     transmite                Spaþiul
       ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
  Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
  crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
       ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                   Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                           faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                           utilã   (curte,   L = lemn
                   Ñ comunã                peri   2)
                                           (m   grãdinã etc.)
                    cu . . .
                                                 (m2)

   7. Of. p. Piteºti 8/cartierul  bloc, parter   R.A. ”RegocomÒ     8 245,88      Ñ        C
    Trivale, Complexul nr. 1,           Piteºti
    Piteºti
   8. Of. p. Piteºti 9/cartierul  bloc, parter   R.A. ”RegocomÒ     9 282,55      Ñ        C
    Banatului, str. Exerciþiului,         Piteºti
    bl. A7, Complexul
    Premial 2, Piteºti
   9. Of. p. Piteºti 10/cartierul bloc, parter    R.A. ”RegocomÒ     11 377,55      Ñ        C
    Gãvana III, str. 1 Decembrie          Piteºti
    1918, bl. M5, parter, Piteºti
  10. Of. p. Colibaºi/str. Poºtei bloc, parter    R.A. ”RegocomÒ     9 264       Ñ        C
    nr. 1, bl. D1, parter,             Colibaºi
    oraºul Mioveni
  11. Of. p. Câmpulung 3/      bloc, parter   R.A. ”EdilulÒ      7 268,45      Ñ        C
    cartierul Zona Viºoi,             Câmpulung
    bl. C4, parter,
    oraºul Câmpulung
  12. Of. p. Câmpulung 4/      bloc, parter   R.A. ”EdilulÒ      7 339,28      Ñ        C
    cartierul Gruiu, bl. D18,           Câmpulung
    parter, oraºul Câmpulung
  13. Of. p. ªtefãneºti/comuna bloc, parter     R.A. ”RegocomÒ   11 152,9        Ñ        C
    ªtefãneºti                   Piteºti
  14. Of. p. Vrãneºti/comuna    bloc, parter   R.A. ”RegocomÒ   14 350,3        Ñ        C
    Vrãneºti                    Piteºti
  15. Of. p. Stolnici/comuna    bloc, parter   R.A. ”RegocomÒ   14 346,2        Ñ        C
    Stolnici                    Piteºti
  16. Of. p. Slobozia/comuna    individualã   Consiliul Local al 3  75,1       750        C
    Slobozia                    Comunei Slobozia
  17. Of. p. Teiu/comuna Teiu comunã cu       Consiliul Local al 2 36,4         Ñ        C
                   cãminul     Comunei Teiu
                   cultural
                           JUDEÞUL BACÃU

                                            Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                     care se
        Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                     transmite                Spaþiul
       ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
  Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
  crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
       ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                   Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                           faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                           utilã   (curte,   L = lemn
                   Ñ comunã                peri
                                           (m2)  grãdinã etc.)
                    cu . . .
                                                 (m2)

   1. Of. p. Bacãu 9/str.     bloc, parter R.A. ”TermlocÒ        10   216     50       C+B
     G. Bacovia nr. 32, Bacãu         Bacãu
   2. Of. p. Bacãu 11/str. ªtefan bloc, parter R.A. ”TermlocÒ        9   186     50       C+B
     cel Mare nr. 25, Bacãu          Bacãu
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                         6

                                          Datele
                    Spaþiul                 de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                   transmite               Spaþiul
     ºi adresa imobilului                             Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                ocupat
       sau a spaþiului           Persoana juridicã          terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
     ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                       faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                       utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã               peri   2)
                                       (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                             (m2)

 3. Of. p. Cleja/comuna Cleja bloc, parter R.A. ”TermlocÒ        5   51      80     C+B
                        Bacãu
 4. Of. p. Dealu Morii/comuna bloc, parter R.A. ”TermlocÒ       10 160        60     C+B
  Dealu Morii                 Bacãu
 5. Of. p. Horgeºti/comuna     bloc, parter R.A. ”TermlocÒ     12 183       120      C+B
  Horgeºti                  Bacãu
 6. Of. p. Huruieºti/comuna    bloc, parter R.A. ”TermlocÒ     9 102       100      C+B
  Huruieºti                  Bacãu
 7. Of. p. Mãgura/comuna      bloc, parter R.A. ”TermlocÒ     16 169       100      C+B
  Mãgura                   Bacãu
 8. Of. p. Nicolae Bãlcescu/ bloc, parter R.A. ”TermlocÒ        9 117       120      C+B
  comuna Nicolae Bãlcescu           Bacãu
 9. Of. p. Orbeni/comuna      bloc, parter R.A. ”TermlocÒ     11 192       100      C+B
  Orbeni                   Bacãu
10. Of. p. Gãiceana/comuna bloc, parter R.A. ”TermlocÒ         9 100       100      C+B
  Gãiceana                  Bacãu
11. Of. p. Parincea/comuna     bloc, parter R.A. ”TermlocÒ     13 190       100      C+B
  Parincea                  Bacãu
12. Of. p. Ungureni/comuna bloc, parter R.A. ”TermlocÒ         14 181       120      C+B
  Ungureni                  Bacãu
13. Of. p. Traian/comuna      bloc, parter R.A. ”TermlocÒ     9 179        80     C+B
  Traian                   Bacãu
14. Of. p. Oneºti 2/str. Mercur bloc, parter R.A.G.C.L. Oneºti     15 159        30     C+B
  nr. 4, Oneºti
15. Of. p. Oneºti 3/str. Mãrãºeºti bloc, parter R.A.G.C.L. Oneºti   23 400        50     C+B
  nr. 6, Oneºti
16. Of. p. Helegiu/comuna     bloc, parter R.A.G.C.L. Oneºti   10 150        80     C+B
  Helegiu
17. Of. p. Mãnãstirea Caºin/ bloc, parter R.A.G.C.L. Oneºti      10 155       100      C+B
  comuna Mãnãstirea Caºin
18. Of. p. Sascut/comuna      bloc, parter R.A.G.C.L. Oneºti   11 188       100      C+B
  Sascut
19. Of. p. Sãnduleni/comuna bloc, parter R.A.G.C.L. Oneºti       9 116        80     C+B
  Sãnduleni
20. Of. p. Moineºti 2/       bloc, parter R.A.G.C.L.       5   89     100      C+B
  str. G. Enescu nr. 4,            Moineºti
  oraºul Moineºti
21. Of. p. Ardeoani/comuna bloc, parter R.A.G.C.L.           10 195       120      C+B
  Ardeoani                  Moineºti
22. Of. p. Balcani/comuna     bloc, parter R.A.G.C.L.       9 180       120      C+B
  Balcani                   Moineºti
23. Of. p. Poduri/comuna      bloc, parter R.A.G.C.L.       12 196       100      C+B
  Poduri                   Moineºti
24. Of. p. Scorþeni/comuna     bloc, parter R.A.G.C.L.       9 205       100      C+B
  Scorþeni                  Moineºti
25. Of. p. Zemeº/comuna      bloc, parter R.A.G.C.L.       10 160       100      C+B
  Zemeº                    Moineºti
26. Of. p. Pârgãreºti/comuna bloc, parter R.A.G.C.L.          10 208       100      C+B
  Pârgãreºti                 Târgu Ocna
7              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                             Datele
                       Spaþiul                 de identificare
                      care se
         Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                      transmite               Spaþiul
        ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
          sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
  Nr.                  în clãdire:
        în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
  crt.                Ñ individualã                   (neconstruitã)
        ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
        Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe             încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                (m2)

  27. Of. p. Hemeiuº/comuna      cãminul    Consiliul Local al   4    51     100       C
    Hemeiuº             cultural    Comunei Hemeiuº
  28. Of. p. Mãrgineni/comuna     cãminul    Consiliul Local al   4    52     150       C
    Mãrgineni            cultural    Comunei Mãrgineni
  29. Of. p. Bacãu 5/str. Vasile   bloc, parter  Consiliul Local al   5    56      Ñ      B+C
    Pârvan nr. 15, Bacãu              Municipiului Bacãu
  30. Of. p. Bârsãneºti/comuna    comunã cu Consiliul Local al      1    14      50      C
    Bârsãneºti           consiliul    Comunei
                    local      Bârsãneºti
  31.  Of. p. Solonþ/comuna Solonþ comunã cu Consiliul Local al      7    84      Ñ       C
                    consiliul    comunei
                    local      Solonþ
  32.  Of. p. Buhoci/comuna    comunã cu Consiliul Local al      2    21      50      C
      Buhoci           consiliul    Comunei Buhoci
                    local
  33.  Of. p. Blãgeºti/comuna   comunã cu Consiliul Local al      1    31      50      C
      Blãgeºti          consiliul    Comunei Blãgeºti
                    local
  34.  Of. p. Coloneºti/comuna comunã cu Consiliul Local al        1    15,75    50      C
      Coloneºti          consiliul local Comunei Coloneºti
  35.  Of. p. Gura Vãii/comuna comunã cu Consiliul Local al        2    37      45      C
      Gura Vãii          consiliul local Comunei Gura Vãii
  36.  Of. p. Onceºti/comuna    comunã cu Consiliul Local al      1    20      70      C
      Onceºti           consiliul local Comunei Onceºti
  37.  Of. p. Roºiori/comuna    comunã cu Consiliul Local al      2    29      50      C
      Roºiori           consiliul local Comunei Roºiori
  38.  Of. p. Sãuceºti/comuna   comunã cu Consiliul Local al      3    51      60      C
      Sãuceºti          consiliul local Comunei Sãuceºti
  39.  Of. p. Tãtãrãºti/comuna   individualã Consiliul Local al     3    24     100       C
      Tãtãrãºti                  Comunei Tãtãrãºti
  40.  Of. p. Târgu Trotuº/    comunã cu Consiliul Local al      3    40      50      C
      comuna Târgu Trotuº     consiliul local Comunei
                            Târgu Trotuº
  41.  Of. p. ªtefan cel Mare/   comunã cu Consiliul Local al      3    34     100       C
      comuna ªtefan cel Mare consiliul local Comunei ªtefan
                            cel Mare
  42.  Of. p. Brusturoasa/comuna comunã cu Consiliul Local al       3    31     100       C
      Brusturoasa         consiliul local Comunei
                            Brusturoasa
  43.  Sediul Direcþiei Regionale individualã                  1.170    653       C
      de Poºtã Bacãu/
      str. Mãrãºeºti nr. 8, Bacãu
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          8

                         JUDEÞUL BIHOR


                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                   transmite                 Spaþiul
      ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã          terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                 peri   2)
                                         (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                               (m2)

 1. Of. p. Nojorid/        bloc, parter  Consiliul Local al   8 123        Ñ       C
   str. Principalã nr. 105,           Comunei Nojorid
   comuna Nojorid
 2. Of. p. Batãr/str. Principalã comunã cu    Consiliul Local al   4    38      Ñ       C
   nr. 402, comuna Batãr     spaþii     Comunei Batãr
                  comerciale
 3. Of. p. Ciumeghiu/       bloc, parter  Consiliul Local al   2    66,29    Ñ       C
   str. Principalã nr. 56,            Comunei
   comuna Ciumeghiu               Ciumeghiu
 4. Of. p. Roºiori/str. Bisericii comunã cu    Consiliul Local al   6    50     100       C
   nr. 218, comuna Diosig    spaþii de    Comunei Diosig
                  locuit
 5. Of. p. Tulca/str. Principalã comunã cu    Consiliul Local al   4    34      Ñ       C
   nr. 232, comuna Tulca     Poliþia ºi   Comunei Tulca
                  cu grãdiniþa
 6. Of. p. Derna/str. Principalã comunã cu    Consiliul Local al   4    41      Ñ       C
   nr. 218, comuna Derna     spaþii de    Comunei Derna
                  locuit
 7. Of. p. Remetea/        bloc,      Consiliul Local al   5    52      Ñ       C
   str. Principalã nr. 67,    etajul 1    Comunei Remetea
   ap. 5, comuna Remetea
                     JUDEÞUL BISTRIÞA-NÃSÃUD

                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                   transmite                 Spaþiul
      ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care              aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                 peri
                                         (m2)  grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                               (m2)

 1. Of. p. Ilva Mare/    individualã Consiliul Local         4    77      Ñ       C
   comuna Ilva Mare nr. 251       al Comunei
                      Ilva Mare
 2. Of. p. Sânmihaiu     bloc, parter Consiliul Local         3    38,2     Ñ      B+C
   de Câmpie/comuna           al Comunei
   Sânmihaiu de Câmpie          Sânmihaiu
   nr. 250A               de Câmpie
 3. Of. p. Târliºua/comuna  bloc, parter Consiliul Local         3    35,5     Ñ      B+C
   Târliºua nr. 215           al Comunei
                      Târliºua
 4. Of. p. Urmeniº/comuna  individualã Consiliul Local         3    56,85    Ñ       C
   Urmeniº nr. 62            al Comunei
                      Urmeniº
9             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                         JUDEÞUL BOTOªANI


                                             Datele
                      Spaþiul                  de identificare
                     care se
        Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                     transmite                 Spaþiul
       ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                 ocupat
         sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
  Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
  crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
       ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                   Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                           faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                           utilã   (curte,   L = lemn
                   Ñ comunã                peri
                                           (m2)  grãdinã etc.)
                    cu . . .
                                                 (m2)

   1. Of. p. Cristineºti/comuna  bloc, parter Consiliul Local       6 137        60      B+C
     Cristineºti                al Comunei
                          Cristineºti
   2. Of. p. ªtiubieni/comuna   comunã    Consiliul Local       6    57      40       C
     ªtiubieni          cu      al Comunei
                   dispensarul ªtiubieni
                   uman
   3. Of. p. Dângeni/comuna    bloc, parter R.A. ”GoscomÒ        5 130        50      B+C
     Dângeni                  Sãveni
   4. Of. p. Ungureni/comuna    bloc, parter R.A. ”GoscomÒ        5 106        40      B+C
     Ungureni                 Sãveni
   5. Of. p. Leorda/comuna     bloc, parter Consiliul Local       6 131        60      B+C
     Leorda                  al Comunei
                          Leorda
   6. Of. p. Vorona/comuna     bloc, parter Consiliul Local       9 130        20      B+C
     Vorona                  al Comunei
                          Vorona
   7. Of. p. Avrãmeni/comuna    bloc, parter Consiliul Local       6 153        60      B+C
     Avrãmeni                 al Comunei
                          Avrãmeni
   8. Of. p. Hlipiceni/comuna    bloc, parter R.A.J.A.C.T.        6 131        60      B+C
    Hlipiceni                 Botoºani
   9. Of. p. Rãdãuþi-Prut/     bloc, parter R.A.J.A.C.T.        6 131        60      B+C
    comuna Rãdãuþi-Prut            Botoºani
  10. Of. p. Ripiceni/comuna    bloc, parter Consiliul Local       3    30      Ñ      B+C
    Ripiceni                  al Comunei
                          Ripiceni
  11. Magazin filatelic/      bloc, parter R.A. ”TermlocÒ       4    94      Ñ      B+C
    str. Marchian, bl. M3C,          Botoºani
    Botoºani
  12. Of. p. Dorohoi 3/       bloc, parter R.A. ”GoscomÒ        8 141        Ñ      B+C
    str. Victoriei nr. 2,           Dorohoi
    Dorohoi
                           JUDEÞUL BRÃILA

                                             Datele
                      Spaþiul                  de identificare
                     care se
        Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                     transmite                 Spaþiul
       ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                 ocupat
         sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
  Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
  crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
       ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                   Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                           faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                           utilã   (curte,   L = lemn
                   Ñ comunã                peri   2)
                                           (m   grãdinã etc.)
                    cu . . .
                                                 (m2)

   1. Of. p. Brãila 6/       bloc, parter R.A. ”CTVIÒ         12 323        Ñ      B+C
     str. Cãlãraºi, bl. 13,          Brãila
     parter, Brãila
   2. Of. p. Bãrãganu/comuna    bloc, parter Consiliul Local       13 135        Ñ      B+C
     Bãrãganu                 al Comunei
                          Bãrãganu
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                         10

                                         Datele
                   Spaþiul                 de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                  transmite               Spaþiul
     ºi adresa imobilului                            Suprafaþa    tehnice
                 se gãseºte                ocupat
       sau a spaþiului           Persoana juridicã          terenului     ale
Nr.                în clãdire:
     în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
     ºi care se transmite           se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                       faþa   transmite   B = beton
    Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                       utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã               peri   2)
                                       (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                             (m2)

 3. Of. p. Cireºu/comuna  bloc, parter Consiliul Local        7   88      Ñ      B+C
   Cireºu               al Comunei
                     Cireºu
 4. Of. p. Mãxineni/comuna bloc, parter Consiliul Local        13   92      Ñ      B+C
  Mãxineni               al Comunei
                     Mãxineni
 5. Of. p. Movila Miresei/ bloc, parter Consiliul Local        7   89      Ñ      B+C
  comuna Movila Miresii        al Comunei
                     Movila Miresii
 6. Of. p. Stãncuþa/comuna bloc, parter Consiliul Local        7   92      Ñ      B+C
  Stãncuþa               al Comunei
                     Stãncuþa
 7. Of. p. ªuþeºti/comuna  bloc,parter Consiliul Local        7   96      Ñ      B+C
  ªuþeºti               al Comunei
                     ªuþeºti
 8. Of. p. Tudor      bloc, parter Consiliul Local        7   84      Ñ      B+C
  Vladimirescu/comuna         al Comunei
  T. Vladimirescu           Tudor
                     Vladimirescu
 9. Of. p. Viziru/comuna  bloc,parter Consiliul Local        13 133        Ñ      B+C
  Viziru                al Comunei Viziru
10. Of. p. Gemenele/comuna bloc, parter Consiliul Local        6   63      Ñ      B+C
  Gemenele               al Comunei
                     Gemenele
11. Of. p. Traian/comuna  bloc, parter Consiliul Local        6   94      Ñ      B+C
  Traian                al Comunei
                     Traian
12. Of. p. Tufeºti/comuna  bloc, parter Consiliul Local        5   81      Ñ      B+C
  Tufeºti               al Comunei
                     Tufeºti
13. Of. p. Vãdeni/comuna  bloc, parter Consiliul Local        6   68      Ñ      B+C
  Vãdeni                al Comunei
                     Vãdeni
14. Of. p. Viºani/comuna  bloc, parter Consiliul Local        8   63      Ñ      B+C
  Viºani                al Comunei
                     Viºani
15. Of. p. Berteºti/comuna comunã    Consiliul Local        7   52      Ñ       C
  Berteºtii de Jos    cu grãdiniþa al Comunei
              de copii   Berteºtii de Jos
16. Of. p. Chiscani/comuna comunã    Consiliul Local        7   75      Ñ       C
  Chiscani        cu consiliul al Comunei
              local    Chiscani
17. Of. p. Dudeºti/comuna  individualã Consiliul Local        7 111       140       C
  Dudeºti               al Comunei
                     Dudeºti
18. Of. p. Grãdiºtea/comuna individualã Consiliul Local        6   97     210       C
  Grãdiºtea              al Comunei
                     Grãdiºtea
19. Of. p. Galbenu/comuna  individualã Consiliul Local        7   68     200       C
  Galbenu               al Comunei
                     Galbenu
11             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                             Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                      care se
        Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                     transmite                Spaþiul
        ºi adresa imobilului                             Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
       ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                (m2)

   20. Of. p. Râmnicelu/comuna comunã cu       Consiliul Local    5    65      Ñ       C
     Râmnicelu        C.E.C. ºi cu     al Comunei
                 cooperativa      Râmnicelu
                 de credit
   21. Of. p. Roºiori/comuna  individualã      Consiliul Local    6    66     110       C
     Roºiori                    al Comunei
                            Roºiori
   22. Of. p. Salcia Tudor/     individualã   Consiliul Local    5    55      60       C
     comuna Salcia Tudor              al Comunei
                            Salcia Tudor
   23. Of. p. Valea Cânepii/satul  comunã     Consiliul Local    5    44      Ñ       C
     Valea Cânepii,        cu Banca    al Comunei
     comuna Unirea         de Credit    Unirea
   24. Of. p. Victoria/comuna    individualã   Consiliul Local    4    44     120       C
     Victoria                   al Comunei
                            Victoria
   25. Agenþia Siliºtea/comuna    bloc, parter  Consiliul Local    4    23      Ñ      B+C
     Siliºtea                   al Comunei
                            Siliºtea
   26. Of. p. Zãvoaia/comuna     individualã   Consiliul Local    5    52      60       C
     Zãvoaia                    al Comunei
                            Zãvoaia                          JUDEÞUL BRAªOV


                                             Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                      care se
        Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                     transmite                Spaþiul
        ºi adresa imobilului                             Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
       ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                (m2)

    1. Of. p. Cristian/str. Lungã comunã      Consiliul Local    3    65,6     Ñ       C
     nr. 103, comuna Cristian cu librãria     al Comunei
                            Cristian
    2. Of. p. Homorod/       comunã     R.A.G.C.P.S.
     str. Principalã nr. 233,   cu spaþii    Rupea         4 109        Ñ       C
     comuna Homorod        de locuit
    3. Of. p. Lovnic/satul     comunã     Consiliul Local    4 109       152       C
     Lovnic            cu       al Comunei Jibert
                    dispensarul
    4. Of. p. Moieciu de Jos/    comunã     Consiliul Local    6    65      Ñ       C
     comuna Moieciu        cu librãria   al Comunei
                    ºi cu spaþii  Moieciu
                    comerciale
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                         12

                                          Datele
                    Spaþiul                 de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                             Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã          terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
     ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                        faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                        utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri   2)
                                        (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                              (m2)

 5. Of. p. Racoº/        comunã   Consiliul Local      5    76      60       C
   str. Principalã nr. 21,   cu spaþii  al Comunei
   comuna Racoº         de locuit  Racoº
 6. Of. p. Recea/        individualã Consiliul Local      5    65      Ñ       C
   str. Principalã,             al Comunei
   comuna Recea               Recea
 7. Of. p. ªinca Veche/satul   comunã   Consiliul Local      2    97     198       C
   ªinca Veche         cu spaþii  al Comunei
                 comerciale ªinca
 8. Of. p. Augustin/comuna    comunã   Consiliul Local      2    20      Ñ       C
   Ormeniº, str. Principalã   cu     al Comunei
   nr. 301           dispensarul Ormeniº
 9. Of. p. Apaþa/comuna     comunã   Consiliul Local      1    21,6     Ñ       C
   Apaþa, str. Principalã    cu     al Comunei
   nr. 57            consiliul  Apaþa
                 local
10. Of. p. Ungra/comuna      comunã   Consiliul Local      1    16,65    Ñ       C
  Ungra, str. Principalã    cu     al Comunei
  nr. 189            dispensarul Ungra
11. Agenþia Grânari/ comuna    individualã Consiliul Local      1    16      Ñ       C
  Jibert, str. Principalã          al Comunei Jibert
  nr. 204A
12. Of. p. Jibert/comuna Jibert, comunã      Consiliul Local    1    35      Ñ       C
  str. Principalã nr. 129   cu consiliul   al Comunei Jibert
                 local
13. Of. p. Parãu/comuna     individualã   Consiliul Local    1    25      Ñ       C
  Pãrãu, str. Principalã            al Comunei
  nr. 215                    Pãrãu
14. Of. p. Hârseni/comuna    comunã      Consiliul Local    3    65      Ñ       C
  Hârseni, str. Principalã   cu ºcoala    al Comunei
  nr. 63                    Hârseni
15. Of. p. Ghimbav/comuna comunã         Consiliul Local    6 125        Ñ       C
  Ghimbav, str. Pieþei nr. 69 cu consiliul   al Comunei
                 local      Ghimbav


                      MUNICIPIUL BUCUREªTI

                                          Datele
                    Spaþiul                 de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                             Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
     ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                        faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                        utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri   2)
                                        (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                              (m2)

                         Sectorul 1
 1. Of. p. 12/         bloc, parter S.C.        12 720            Ñ       B
   str. Gãrii de Nord nr. 6Ñ8       ”RomvialÒ Ñ S.A.
 2. Of. p. 18/str. Gura    bloc, parter S.C.        7 331,5           Ñ       B
   Motrului nr. 3Ñ5            ”HerãstrãuÒ Ñ S.A.
 3. Of. p. 26/bdul       bloc, parter S.C.        7 150,89           Ñ       B
   Bucureºtii Noi nr. 64          ”RomvialÒ Ñ S.A.
13             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                              Datele
                       Spaþiul                  de identificare
                      care se
        Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                      transmite                Spaþiul
        ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                 ocupat
         sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã             de la care              aferent   mijlocului fix:
   crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
       ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                           faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                           utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã                peri   2)
                                           (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                 (m2)

    4. Of. p. 32/bdul 1 Mai     bloc, parter S.C.       27 747,75           Ñ       B
     nr. 341, bl. P               ”RomvialÒ Ñ S.A.
    5. Of. p. 41/str.        bloc, parter S.C.       6 176             Ñ       B
     General Vlãdoianu nr. 2,          ”RomvialÒ Ñ S.A.
     bl. 35
    6. Of. p. 45/str. Ion      bloc, parter S.C.            9 400,3       Ñ       B
     Câmpineanu nr. 23,             ”HerãstrãuÒ Ñ S.A.
     bl. 10
    7. Of. p. 52/str. ªcoala     bloc, parter S.C.           12 336        Ñ       B
     Herãstrãu nr. 54, bl. 21C         ”HerãstrãuÒ   Ñ S.A
    8. Of. p. 55/Calea Griviþei   bloc, parter S.C.           10 273,47       Ñ       B
     nr. 168, bl. G               ”HerãstrãuÒ   Ñ S.A.
    9. Of. p. 1/str. Matei Millo   parter+   S.C.           12 286,38       Ñ       B
     nr. 12            mezanin   ”HerãstrãuÒ   Ñ S.A.
                    bloc
   10. Magazin filatelic/Calea    bloc, parter S.C.            6 124        Ñ       B
     Dorobanþilor nr. 152            ”HerãstrãuÒ   Ñ S.A.
   11. Magazin filatelic/str. Ion   bloc, parter S.C.            2   48      Ñ       B
     Câmpineanu nr. 27,             ”HerãstrãuÒ   Ñ S.A.
     bl. 7
   12. Of. p. 22/str. Tache      bloc, parter S.C.        5 200,7           Ñ       B
     Ionescu nr. 5                ”HerãstrãuÒ Ñ S.A.
   13. Of. p. 54/str. Ion       bloc, parter S.C.        2 34,62           Ñ       B
     Câmpineanu nr. 13              ”HerãstrãuÒ Ñ S.A.
   14. Sediul Asociaþiei       bloc, parter Asociaþia     17 400            Ñ      B+C
     Filateliºtilor               Filateliºtilor
     din România/                din România
     str. ªtefan cel Mare

                            Sectorul 2
   15. Of. p. 3/ºos. Pantelimon    bloc, parter S.C.            9 377,53       Ñ       B
     nr. 255, bl. 43               ”FoiºorÒ Ñ S.A.
   16. Of. p. 10/ºos.         bloc, parter S.C.            9 464,21       Ñ       B
     ªtefan cel Mare nr. 228,          ”ApolodorÒ Ñ S.A.
     bl. 45
   17. Of. p. 11/ºos. Colentina    bloc, parter S.C.       12 333,20           Ñ       B
     nr. 81, bl. 84               ”ApolodorÒ Ñ S.A.
   18. Of. p. 24/ºos. Pantelimon   bloc, parter S.C.       10 332,25           Ñ       B
     nr. 352, bl. B               ”FoiºorÒ Ñ S.A.
   19. Of. p. 30/str. Glinka,     bloc, parter S.C.        6 191,5           Ñ       B
     bl. 7                    ”ApolodorÒ Ñ S.A.
   20. Of. p. 37/str. Tudor      bloc, parter S.C.        9 266,43           Ñ       B
     Arghezi nr. 1Ñ3,              ”ApolodorÒ Ñ S.A.
     bl. E
   21. Of. p. 38/str. Teiul      bloc, parter S.C.            7 253,66       Ñ       B
     Doamnei nr. 19,               ”ApolodorÒ Ñ S.A.
     bl. 39
   22. Of. p. 39/ºos. Iancului    bloc, parter S.C.           15 969        Ñ       B
     nr. 5, bl. 110               ”FoiºorÒ Ñ S.A.
   23. Of. p. 49/bdul Basarabia    bloc, parter S.C.           11 354,02       Ñ       B
     nr. 57, bl. M27               ”FoiºorÒ Ñ S.A.
   24. Of. p. 79/Calea Moºilor    bloc, parter S.C.            8 249,76       Ñ       B
     nr. 314, bl. 60A              ”FoiºorÒ Ñ S.A.
   25. Magazin filatelic/str. Louis  bloc, parter S.C.            2   46,20     Ñ       B
     Calderon nr. 5               ”ApolodorÒ Ñ S.A.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          14

                                          Datele
                    Spaþiul                 de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                             Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã          terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
     ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                        faþa   transmite   B = beton
    Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                        utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri   2)
                                        (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                              (m2)

26. Magazin filatelic/      bloc, parter S.C.           3   23      Ñ       B
  Calea Moºilor nr. 288           ”FoiºorÒ Ñ S.A.
27. Of. p. 9/str. Viitor nr. 70  bloc, parter S.C.           4 273,33       22      B
                        ”ApolodorÒ Ñ S.A.
28. Of. p. 34/bdul Carol     bloc, parter S.C.           3   87,52     Ñ       B
  nr. 99                   ”FoiºorÒ Ñ S.A.
29. Of. p. Bucureºti 71/     bloc, parter S.C.           8 379        Ñ       B
  str. Popa Nicolae             ”DelfincomÒ Ñ S.A.
  nr. 52Ñ54
30. Of. p. Bucureºti 48/     bloc, parter S.C.           6 209        Ñ       B
  ºos. Colentina nr. 1,           ”DelfincomÒ Ñ S.A.
  bl. 34

                         Sectorul 3
31. Of. p. 29/          bloc, parter S.C.           4 109        Ñ       B
  bdul 1 Decembrie 1918,           ”TitanÒ Ñ S.A.
  bl. 11, cartierul Titan
32. Of. p. 60/Barajul Sadului,  bloc, parter S.C.           9 274,6       Ñ       B
  Complexul A9                ”TitanÒ Ñ S.A.
33. Of. p. 77/          bloc, parter S.C.           17 643,52       Ñ       B
  ºos. Mihai Bravu nr. 380,         ”TitanÒ Ñ S.A.
  bl. 3BÐ3C
34. Of. p. 20/calea Cãlãraºi   bloc, parter S.C.           8 295,9       Ñ       B
  nr. 137                  ”TitanÒ Ñ S.A

                         Sectorul 4
35. Of. p. Bucureºti 28/     parter+   S.C.           5 236,41 33,74           C
  Piaþa Gãrii Filaret nr. 1   etaj vilã  ”BerceniÒ   Ñ S.A.
36. Of. p. 6/calea Vãcãreºti   bloc, parter S.C.           9 468,95       Ñ       B
  nr. 203, bl. B6              ”BerceniÒ   Ñ S.A.
37. Of. p. 7/ºos. Giurgiului   bloc, parter S.C.           14 468,90       Ñ       B
  nr. 119, bl. 11              ”BerceniÒ   Ñ S.A.
38. Of. p. 8/ºos. Berceni     bloc, parter S.C.           9 327        Ñ       B
  nr. 35, bl. 104              ”BerceniÒ   Ñ S.A.
39. Of. p. 42/bdul Libertãþii   bloc, parter S.C.           4   85,65     Ñ       B
  nr. 6, bl. 116               ”BerceniÒ   Ñ S.A.
40. Of. p. 44/str. ªincai     bloc, parter S.C.           8 233,9       Ñ       B
  nr. 2                   ”BerceniÒ   Ñ S.A.
41. Of. p. 53/          bloc, parter S.C.           11 380,42       Ñ       B
  calea ªerban Vodã nr. 43,         ”BerceniÒ   Ñ S.A.
  bl. 2
42. Of. p. 61/ºos. Olteniþei   bloc, parter S.C.           17 512,8       Ñ       B
  nr. 188, bl. 1               ”BerceniÒ Ñ S.A.
43. Of. p. 82/
  ºos. Alecsandru Obreja    bloc, parter S.C.           6 260        Ñ       B
  nr. 82 (b-dul Metalurgiei)         ”BerceniÒ Ñ S.A.

                         Sectorul 5
44. Of. p. 14/calea Ferentari   bloc, parter S.C.           5   96      Ñ       B
  nr. 72, bl. A20              ”CotroceniÒ Ñ S.A.
45. Of. p. 75/          bloc, parter S.C.           8 234,26       Ñ       B
  str. Lacul Bucura nr. 2,          ”CotroceniÒ Ñ S.A.
  bl. A
15             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                             Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                      care se
        Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                     transmite                Spaþiul
        ºi adresa imobilului                             Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
       ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                (m2)

   46. Of. p. 35/          bloc, parter S.C.            3   67,49     Ñ       B
     str. Carol Davila nr. 33         ”CotroceniÒ Ñ S.A.
   47. Of. p. 62/          bloc, parter S.C.            1   81,32     Ñ       B
     bdul M. Kogãlniceanu nr. 57,       ”CotroceniÒ Ñ S.A.
                           Sectorul 6
   48. Of. p. 16/bdul Pãcii     bloc, parter S.C.           8 435,02       Ñ       B
     nr. 100                  ”OrizontÒ Ñ S.A.
   49. Of. p. 17/ºos. Giuleºti    bloc, parter S.C.           15 514,64       Ñ       B
     nr. 119                  ”OrizontÒ Ñ S.A.
   50. Of. p. 27/
     str. Vlãdulescu Cristea    bloc, parter S.C.           11 424,91       33      B
     nr. 3, bl. C22               ”OrizontÒ Ñ S.A.
   51. Of. p. 56/
     calea Crângaºi nr. 21Ñ23,   bloc, parter S.C.           8 351,40       Ñ       B
     bl. 13                   ”OrizontÒ  Ñ S.A.
   52. Of. p. 58/str. Sibiu nr. 7,  bloc, parter S.C.           3   65      Ñ       B
     bl. T9                   ”OrizontÒ  Ñ S.A.
   53. Of. p. 74/          bloc, parter S.C.           15 454,75       Ñ       B
     str. Valea Argeºului nr. 2         ”OrizontÒ  Ñ S.A.
   54. Of. p. 76/          bloc, parter S.C.           10 332        Ñ       B
     str. Valea Cascadelor           ”OrizontÒ  Ñ S.A.
     nr. 2Ñ4, bl. A3
   55. Of. p. 15/ºos. Cotroceni   parter     S.C.          2   59      Ñ       B
     nr. 10Ñ12                   ”OrizontÒ Ñ S.A.
                      Sectorul agricol Ilfov
   1. Of. p. Afumaþi/comuna   individualã Consiliul Local   7        118     146       C
     Afumaþi                al Comunei
                        Afumaþi
   2. Of. p. Bragadiru/comuna bloc, parter Consiliul Local    6        237      Ñ       B
     Bragadiru,               al Comunei
     ºos. Alexandriei nr. 201        Bragadiru
   3. Of. p. Cornetu/comuna   comunã    Consiliul Local   4        86      Ñ       C
     Cornetu, bl. P14, ap. 26, cu spaþiu al Comunei
     parter          de locuit  Cornetu
   4. Of. p. Grãdiºtea/comuna individualã Consiliul Local    4        182     356       C
     Grãdiºtea               al Comunei
                        Grãdiºtea
   5. Of. p. Siliºtea/satul   individualã Consiliul Local   1        32      Ñ       C
     Siliºtea, comuna Gruiu         al Comunei Gruiu
   6. Of. p. Tunari/comuna   individualã Consiliul Local   5        74      Ñ       C
     Tunari                 al Comunei Tunari
   7. Of. p. Chiajna/      individualã Primãrie       2        78     437       C
     str. Altarului nr. 1,
     comuna Chiajna
   8. Of. p. Cernica/comuna   individualã Primãrie       2        48      Ñ       C
     Cernica nr. 173D
   9. Of. p. Periº/str. Gãrii  individualã Primãrie       1        44      16      C
     nr. 937, comuna Periº
   10. Of. p. 30 Decembrie/   bloc, parter Primãrie      13        106,78     Ñ       B
     comuna 30 Decembrie
   11. Of. p. Mãgurele/     individualã Primãrie       2        40     150       C
     comuna Mãgurele
   12. Of. p. Otopeni/      bloc, parter S.C.
     comuna Otopeni             ”HerãstrãuÒ Ñ S.A. 5         92      Ñ       C
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          16

                          JUDEÞUL BUZÃU                                            Datele
                     Spaþiul                  de identificare
                    care se
       Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                    transmite                 Spaþiul
      ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                   se gãseºte                 ocupat
        sau a spaþiului             Persoana juridicã          terenului     ale
Nr.                  în clãdire:
      în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
      ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
      Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                 peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                                (m2)

 1. Of. p. Brãdeanu/      comunã       Consiliul Local     4   65      Ñ       C
   comuna Brãdeanu       cu         al Comunei
                 dispensarul     Brãdeanu
                 ºi cu
                 cãminul
                 cultural
 2.  Of. p. Buda/comuna    comunã       Consiliul Local     5   70      Ñ       C
    Buda           cu         al Comunei
                 grãdiniþa      Buda
                 ºi cu
                 cãminul
                 cultural
 3.  Of. p. Cãtina/      comunã       Consiliul Local     2   34      Ñ       C
    comuna Cãtina       cu consiliul    al Comunei
                 local        Cãtina
 4.  Of. p. Glodeanu      comunã       Consiliul Local     4   68      Ñ       C
    Sãrat/comuna Glodeanu cu           al Comunei
    Sãrat           consiliul      Glodeanu Sãrat
                 local
 5.  Of. p. Glodeanu-     comunã     Consiliul Local       8 417        Ñ       C
    Siliºtea/comuna Glodeanu- cu spaþii    al Comunei
    Siliºtea         de locuit    Glodeanu-Siliºtea
 6.  Of. p. Luciu/comuna    comunã     Consiliul Local       5   52      Ñ       C
    Luciu           cu grãdiniþa  al Comunei Luciu
 7.  Of. p. Murgeºti/comuna  individualã   Consiliul Local       3   41     280       C
    Murgeºti                 al Comunei
                         Murgeºti
 8. Of. p. Ruºeþu/         comunã    Consiliul Local       7 113        Ñ       C
   comuna Ruºeþu         cu C.E.C., al Comunei
                  cu spaþii de Ruºeþu
                  locuit ºi cu
                  ASIROM
 9. Of. p. Sãgeata/        comunã    Consiliul Local       5   54      Ñ       C
   comuna Sãgeata         cu Poliþia al Comunei
                  ºi cu spaþii Sãgeata
                  de locuit
10. Of. p. Zãrneºti/        comunã    Consiliul Local       4   50      Ñ       C
  comuna Zãrneºti         cu spaþii  al Comunei
                  de locuit  Zãrneºti
                  ºi
                  comerciale
11. Of. p. Râmnicu Sãrat 2/     bloc, parter Consiliul Local       9 190        Ñ       B
  str. Cãrãmidari, bl. 3,           al Municipiului
  Râmnicu Sãrat                Râmnicu Sãrat
17             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                         JUDEÞUL CÃLÃRAªI


                                            Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                      care se
        Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                     transmite               Spaþiul
        ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
       ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                          faþã   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe             încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri
                                          (m2)  grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                (m2)

    1. Of. p. Borcea/comuna  individualã Consiliul Local        11    54      Ñ       C
     Borcea               al Comunei
                       Borcea
   2. Of. p. Dichiseni /comuna comunã   Consiliul Local        4    32      Ñ       C
     Dichiseni        cu     al Comunei
                 dispensarul Dichiseni
                 uman
   3. Of. p. Dragalina/comuna individualã Consiliul Local         4    68     400       C
     Dragalina              al Comunei
                       Dragalina
   4. Of. p. Vasilaþi/comuna  individualã Consiliul Local        3    51      84       C
     Gãlbinaºi/ sat Vasilaþi       al Comunei
                       Gãlbinaºi
   5. Of. p. Jegãlia/comuna  individualã Consiliul Local        4    85     172       C
     Jegãlia               al Comunei
                       Jegãlia
   6. Of. p. Modelu/comuna   individualã Consiliul Local        3    25      Ñ       C
     Modelu                al Comunei
                       Modelu
   7. Of. p. Periºoru/     comunã   Consiliul Local        6    93      Ñ       C
     comuna Periºoru     cu cãminul al Comunei
                 cultural  Periºoru
   8. Of. p. Roseþi/comuna   comunã   Consiliul Local        3    26,25    55       C
     Roseþi          cu     al Comunei
                 dispensarul Roseþi
                 veterinar
   9. Of. p. Spanþov/comuna  individualã Consiliul Local        8 102       144       C
     Spanþov               al Comunei
                       Spanþov
   10. Of. p. Luica/comuna   comunã   Consiliul Local        3    40      Ñ       C
     Luica          cu cãminul al Comunei
                 cultural  Luica
   11. Of. p. Valea Argovei/  individualã Consiliul Local        5    78     144       C
     comuna Valea Argovei         al Comunei
                       Valea Argovei

                        JUDEÞUL CARAª-SEVERIN

                                            Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                      care se
        Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                     transmite               Spaþiul
        ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
       ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                          faþã   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe             încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                (m2)

    1. Of. p. Lupac/        individualã Consiliul Local      5    49     120       C
     str. Principalã nr. 202,         al Comunei
     comuna Lupac               Lupac
    2. Of. p. Buchin/        comunã   Consiliul Local      2    38      Ñ       C
     str. Principalã,       cu     al Comunei
     comuna Buchin        dispensarul Buchin
                    ºi camera
                    agricolã
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          18

                                          Datele
                   Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                  transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                             Suprafaþa    tehnice
                 se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã          terenului     ale
Nr.                în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                        faþa   transmite   B = beton
    Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                        utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri   2)
                                        (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                              (m2)

 3. Of. p. Mãureni/     comunã       Consiliul Local     5 162       250       C
  comuna Mãureni nr. 448 cu spaþii       al Comunei
               de locuit      Mãureni
 4. Of. p. Sasca Montanã/  individualã     Consiliul Local     3    85      65       C
  str. Principalã, comuna           al Comunei
  Sasca Montanã                Sasca Montanã
 5. Of. p. Obreja/      bloc, parter    Consiliul Local     2    40      Ñ      B+C
  str. Principalã nr. 164,           al Comunei
  comuna Obreja                Obreja
 6. Of. p. Anina 1/     comunã       S.C. ”Gos-       10 146,9       Ñ       C
  str. Poºtei nr. 7,    cu spaþii      transÒ Ñ S.A.
  oraºul Anina       de locuit
 7. Of. p. Anina 2/     comunã       S.C. ”Gos-       4    85     144       C
  str. Victoriei nr. 38,  cu spaþii      transÒ Ñ S.A.
  Anina          de locuit
 8. Of. p. Reºiþa PRM/    bloc, parter    R.A. ”Pres-       3    79      40      B+C
  str. N. Titulescu nr. 2,           comÒ Ñ S.A.
  Reºiþa                    Reºiþa
 9. Of. p. Berzasca/     comunã       Consiliul Local     2    35      Ñ       C
  comuna Berzasca nr. 282 cu consiliul     al Comunei
               local        Berzasca
10. Of. p. Liubcova/     comunã       Consiliul Local     1    18      Ñ       C
  satul Liubcova nr. 421  cu consiliul    al Comunei
  comuna Berzasca     local        Berzasca
11. Of. p. Caransebeº 2/   comunã       Consiliul Local     1    39,7     Ñ       B
  str. Ardealului nr. 1,  cu consiliul    al Municipiului
  Caransebeº        local        Caransebeº
                         JUDEÞUL CLUJ

                                          Datele
                   Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                  transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                             Suprafaþa    tehnice
                 se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                        faþa   transmite   B = beton
    Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                        utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri   2)
                                        (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                              (m2)


 1. Of. p. nr. 3 Cluj-Napoca/  clãdire     Consiliul Local    1    51,85    Ñ       C
   str. 21 Decembrie nr. 51,  parter      al Municipiului
   Cluj-Napoca         P+E       Cluj-Napoca
 2. Of. p. nr. 4 Cluj-Napoca/  clãdire     Consiliul Local    4    62,48    Ñ       C
   str. Petru Maior nr. 6-8,  parter      al Municipiului
   Cluj-Napoca         P + 2      Cluj-Napoca
 3. Of. p. nr. 6 Cluj-Napoca/  individualã   Consiliul Local    19 327,37      Ñ      B+C
   str. Pasteur nr. 56-60,   (spaþiu     al Municipiului
   cartier Zorilor,      separat     Cluj-Napoca
   Cluj-Napoca         dintr-o
                 clãdire
                 mare)
19             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                             Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                      care se
        Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                     transmite                Spaþiul
        ºi adresa imobilului                             Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
       ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                (m2)

   4. Of. p. nr. 7 Cluj-Napoca/   clãdire   Consiliul Local      2   20,16     Ñ       C
     str. Moþilor nr. 98,     parter    al Municipiului
     Cluj-Napoca                Cluj-Napoca
   5. Of. p. nr. 8 Cluj-Napoca/   comunã    Consiliul Local      2   34,57     Ñ       C
     str. Traian Vuia nr. 9,    cu spaþii  al Municipiului
     Cluj-Napoca          de locuit  Cluj-Napoca
   6. Of. p. nr. 15 Cluj-Napoca/  bloc, parter Consiliul Local      7 207,55       Ñ      B+C
     str. Izlazului nr. 18,           al Municipiului
     cartier Mãnãºtur,             Cluj-Napoca
     Cluj-Napoca
   7. Magazin filatelic       comunã     Consiliul Local    2   35,85     Ñ       C
     Cluj-Napoca/Piaþa Unirii   cu spaþii    al Municipiului
     nr. 19, Cluj-Napoca      de locuit    Cluj-Napoca
   8. Of. p. nr. 2 Turda/      bloc, parter  Consiliul Local    11 623,8      160      B+C
     str. Tineretului nr. 1,            al Municipiului
     cartier Opriºani, Micro 3,          Turda
     Turda
   9. Of. p. AghireºuÐFabrici/   bloc, parter Consiliul Local      4   42      Ñ      B+C
     str. Principalã nr. 76,          al Comunei
     comuna Aghireºu              Aghireºu
   10. Of. p. Baciu/         comunã    Consiliul Local      6 126       500       C
     str. Principalã nr. 26,    cu spaþii  al Comunei
     comuna Baciu         de locuit  Baciu
   11. Of. p. Cãlãraºi/       individualã Consiliul Local      2   54      50      C
     str. Principalã nr. 317,          al Comunei
     comuna Cãlãraºi              Cãlãraºi
   12. Of. p. Cãpuºu Mare/      comunã    Consiliul Local      4   52,7    300       C
     str. Principalã nr. 148,   cu      al Comunei
     comuna Cãpuºu Mare      cofetãria  Cãpuºu Mare
   13. Of. p. Chiuieºti/       comunã    Consiliul Local      4   57,6   1.200       C
     str. Principalã nr. 102,   cu cãminul al Comunei
     comuna Chiuieºti       cultural   Chiuieºti
                    ºi cu
                    biblioteca
                    comunalã
   14. Of. p. Iara/str. Principalã  comunã cu Consiliul Local       4 123       250       C
     nr. 217, comuna Iara     cooperativa al Comunei Iara
                    de credit
   15. Of. p. Iclod/str. Poºtei   comunã    Consiliul Local      6 101        45      C
     nr. 491, comuna Iclod     cu spaþii  al Comunei Iclod
                    de locuit
   16. Of. p. Mociu/         comunã    Consiliul Local      3   55      Ñ      B+C
     str. Principalã nr. 34,    cu spaþii  al Comunei
     comuna Mociu         de locuit  Mociu
   17. Of. p. Þaga/         bloc, parter Consiliul Local      5   96      Ñ      B+C
     str. Principalã nr. 27,          al Comunei
     comuna Þaga                Þaga
   18. Of. p. Tritenii de Jos    individualã Consiliul Local      4 102       300       C
     str. Principalã nr. 104,          al Comunei
     comuna Tritenii de Jos           Tritenii de Jos
   19. Of. p. Tureni/        bloc, parter Consiliul Local      4   64,6     Ñ      B+C
     str. Principalã nr. 251,          al Comunei
     comuna Tureni               Tureni
   20. Of. p. Rãscruci/       dispensarul Consiliul Local      3   65     150       Ñ
     str. Principalã nr. 17/    medical   al Comunei
     satul Rãscruci/comuna           Bonþida
     Bonþida
   21. Imobil/str. 1 Mai nr. 6/   parter+etaj Consiliul Local     par-
     municipiul Dej              al Municipiului     ter+ 750        Ñ      B+C
                          Dej           etaj
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                         25

                      JUDEÞUL CONSTANÞA

                                          Datele
                    Spaþiul                 de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                   transmite               Spaþiul
     ºi adresa imobilului                             Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                ocupat
       sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
     ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                       faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                       utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã               peri
                                       (m2)  grãdinã etc.)
                  cu ...
                                             (m2)

 1. Of. p. Constanþa 13/     bloc, parter R.A. ”Confort      3   82      Ñ      B+C
   b-dul Revoluþiei nr. 22,         urbanÒ
   Constanþa                 Constanþa
 2. Ghiºeu Constanþa 11/     bloc, parter R.A. ”Confort      1   11      Ñ      B+C
   str. ªtefan cel Mare           urbanÒ
   nr. 98, Constanþa             Constanþa
 3. Of. p. Agigea/        bloc, parter Consiliul Local     4 119        Ñ      B+C
   comuna Agigea               al Comunei
                        Agigea
 4. Of. p. Albeºti/       bloc, parter Consiliul Local     5   48      Ñ      B+C
   comuna Albeºti              al Comunei
                        Albeºti
 5. Of. p. Ciocârlia/      bloc, parter Consiliul Local     5   34,95     Ñ      B+C
   comuna Ciocârlia             al Comunei
                        Ciocârlia
 6. Of. p. Ghindãreºti/     bloc, parter Consiliul Local     3   33      Ñ      B+C
   comuna Ghindãreºti            al Comunei
                        Ghindãreºti
 7. Of. p. Pantelimon/      bloc, parter Consiliul Local     3   30      Ñ      B+C
   comuna Pantelimon             al Comunei
                        Pantelimon
 8. Of. p. Topalu/        individualã Consiliul Local      2   67      Ñ       C
   comuna Topalu               al Comunei
                        Topalu
 9. Of. p. Vulturul/       bloc, parter Consiliul Local     3   48,47     Ñ      B+C
  satul Vulturul,              al Comunei
  comuna Pantelimon             Pantelimon
10. Of. p. Gârliciu,       bloc, parter Consiliul Local     2   30      Ñ      B+C
  comuna Gârliciu              al Comunei
                        Gârliciu
11. Ghiºeu Cochirleni/      individualã Consiliul Local      2   27      Ñ       C
  comuna Rasova               al Comunei
                        Rasova
12. Of. p. Poarta Albã/      individualã Consiliul Local      5   91      Ñ       C
  comuna Poarta Albã             al Comunei
                        Poarta Albã
13. Of. p. Poarta Albã sat/    comunã cu Consiliul Local       1   20      Ñ       C
  oraºul Basarabi        dispensarul al Oraºului
                        Basarabi
14. Of. p. Comana/        consiliul  Consiliul Local     2   26      Ñ       C
  comuna Comana         local    al Comunei
                        Comana
15. Of. p. Tabãra Nãvodari/    bloc, parter Consiliul Local     8 175        Ñ       C
  oraºul Nãvodari              al Oraºului
                        Nãvodari
16. Poºta Veche/                Inspectoratul      35 424,41 1.242,21         C
  b-dul Tomis nr. 32             judeþean
  Constanþa                 de culturã
                        Constanþa
26             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                           JUDEÞUL COVASNA


                                               Datele
                        Spaþiul                  de identificare
                       care se
         Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                       transmite                Spaþiul
        ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                      se gãseºte                 ocupat
          sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                  în clãdire:
        în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                 Ñ individualã                    (neconstruitã)
        ºi care se transmite              se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal    locuinþe              încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã                peri   2)
                                            (m   grãdinã etc.)
                      cu . . .
                                                  (m2)

    1. Of. p. Moacºa/         bloc, parter Consiliul Local      3   56      Ñ       B
     str. Principalã nr. 195,           al Comunei
     bl. 1, ap. 1/                Moacºa
     comuna Moacºa
    2. Of. p. Reci/str. Comalãu,    bloc, parter Consiliul Local      3   66,5     Ñ       B
     bl. 2, ap. 1/comuna Reci           al Comunei Reci
    3. Of. p. Sânzieni/        bloc, parter Consiliul Local      3   57,1     Ñ       B
     str. Principalã nr. 364,           al Comunei
     ap. 1/comuna Sânzieni            Sânzieni
    4. Of. p. Ilieni/         bloc, parter Consiliul Local      4   75      Ñ      B+C
     str. Principalã nr. 94,           al Comunei
     comuna Ilieni                Ilieni
    5. Of. p. Comandãu/        bloc, parter Consiliul Local      7   93      Ñ      B+C
     str. Principalã nr. 1, bl. 5,        al Comunei
     ap. 1/comuna Comandãu            Comandãu
    6. Ghiºeul Bixad/
     str. Ciucului nr. 742,     bloc, parter Consiliul Local      5   63,5     Ñ      B+C
     satul Bixad                 al Comunei
                            Micfalãu                             JUDEÞUL DOLJ

                                               Datele
                       Spaþiul                  de identificare
                       care se
         Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                      transmite                 Spaþiul
        ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                      se gãseºte                 ocupat
          sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                  în clãdire:
        în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                 Ñ individualã                    (neconstruitã)
        ºi care se transmite              se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal    locuinþe              încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã                peri
                                            (m2)  grãdinã etc.)
                      cu . . .
                                                  (m2)

    1. Of. p. Amarãºtii de Sus/ individualã Consiliul Local          3    64      Ñ       C
     comuna Amãrãºtii de Sus        al Comunei
                        Amãrãºtii de Sus
    2. Of. p. Brabova/     individualã Consiliul Local          5    89,8     80       C
     comuna Brabova            al Comunei
                        Brabova
    3. Of. p. Ciupercenii Noi/ bloc, parter Consiliul Local          4    49,65    Ñ      B+C
     comuna Ciupercenii Noi        al Comunei
                        Ciupercenii Noi
    4. Of. p. Coºoveni/     bloc, parter Consiliul Local          5    92,40    Ñ      B+C
     comuna Coºoveni            al Comunei
                        Coºoveni
    5. Of. p. Daneþi/      individualã Consiliul Local          4 115,58      150       C
     comuna Daneþi             al Comunei
                        Daneþi
    6. Of. p. Desa/       comunã    Consiliul Local          3    85      Ñ       C
     comuna Desa       cu spaþii  al Comunei
                  comerciale Desa
    7. Of. p. Goieºti/     individualã Consiliul Local          2    40    2.000       C
     comuna Goieºti            al Comunei
                        Goieºti
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          27

                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                   transmite                 Spaþiul
     ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                 peri   2)
                                         (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                               (m2)

 8. Of. p. Iºalniþa/       comunã      Consiliul Local     5    42      Ñ       C
   comuna Iºalniþa       cu spaþii    al Comunei
                 comerciale    Iºalniþa
 9. Of. p. Moþãþei Sat/      individualã   Consiliul Local     4    80     200       C
  satul Moþãþei                 al Comunei
  comuna Moþãþei                 Moþãþei
10. Of. p. Periºor/        bloc,      D.G.A.A. Dolj      8    75      Ñ      B+C
  comuna Periºor        etajul I
11. Of. p. Predeºti,       comunã      Consiliul Local     1    17      Ñ       C
  comuna Predeºti        cu        al Comunei
                 dispensarul   Predeºti
                 veterinar
12. Of. p. Sadova/        bloc, parter Consiliul Local       3    28      Ñ      B+C
  comuna Sadova,               al Comunei
  bl. F15, ap. 1               Sadova
13. Of. p. Apele Vii/       individualã Consiliul Local       2    45      Ñ       C
  comuna Apele Vii              al Comunei
                        Apele Vii
14. Of. p. Giurgiþa/       comunã    Consiliul Local       3    55,5     Ñ       C
  comuna Giurgiþa        cu C.E.C. al Comunei
                        Giurgiþa
15. Of. p. Unirea/        comunã    Consiliul Local       3    64      Ñ       C
  comuna Unirea         cu C.E.C. al Comunei
                 ºi cu spaþii Unirea
                 comerciale

                         JUDEÞUL GALAÞI

                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                   transmite                 Spaþiul
     ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                 peri
                                         (m2) grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                               (m2)

 1. Of. p. Frumuºiþa/      bloc, parter Consiliul Local       8 149        Ñ       B
   comuna Frumuºiþa             al Comunei
                        Frumuºiþa
 2. Of. p. Corod/        bloc, parter Consiliul Local       8 149        Ñ       B
   comuna Corod               al Comunei
                        Corod
 3. Of. p. Ghidigeni/      bloc, parter Consiliul Local       8 149        Ñ       B
   comuna Ghidigeni             al Comunei
                        Ghidigeni
 4. Of. p. Griviþa/       comunã    Consiliul Local       6    70      Ñ       C
   comuna Griviþa        cu spaþii  al Comunei
   (centru)           de locuit  Griviþa
 5. Of. p. Munteni/       individualã Consiliul Local       2    34      Ñ       C
   comuna Munteni              al Comunei
   (centru)                 Munteni
 6. Of. p. Chiraftei/      comunã    Consiliul Local       3    53      Ñ       C
   sat Chiraftei (centru)/   cu casa   al Comunei
   comuna Mãstãcani       parohialã  Mãstãcani
 7. Of. p. Drãguºeni/      individualã Consiliul Local       2    65      Ñ       C
   comuna Drãguºeni             al Comunei
                        Drãguºeni
28              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                          JUDEÞUL GIURGIU


                                             Datele
                       Spaþiul                 de identificare
                      care se
         Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                      transmite                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
          sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
        în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                Ñ individualã                   (neconstruitã)
        ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                           faþa   transmite   B = beton
        Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                           utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri   2)
                                           (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                 (m2)

    1. Of. p. Singureni/       comunã     Consiliul Local    3   46,5     35      C
     comuna Singureni       cu spaþii    al Comunei
                    comerciale,   Singureni
                    cu spaþii
                    de locuit
                    ºi cu
                    grãdiniþã
                    de copii
    2. Of. p. Putineiu/       bloc,  R.A. ”EltisÒ          6   38,11     Ñ      B+C
     comuna Putineiu        etajul 1Giurgiu
    3. Of. p. Hotarele/           Consiliul Local
                    comunã cu               7   89,1    204       C
     comuna Hotarele            al Comunei
                    cooperativa
                        Hotarele
                    de credit
    4.  Of. p. Crevedia Mare/        Consiliul Local
                    individualã              7 118,3      600       C
      comuna Crevedia Mare        al Comunei
                        Crevedia Mare
    5.  Of. p. Daia/comuna Daia comunã   Consiliul Local        2   32,55     50      C
                  cu cãminul al Comunei
                  cultural  Daia
                  ºi cu
                  biblioteca
    6.  Of. p. Gostinu/     individualã Consiliul Local        4   39,38     Ñ       C
      comuna Gostinu           al Comunei
                        Gostinu
    7.  Of. p. Toporu/     comunã cu Consiliul Local         4   44      Ñ       C
      comuna Toporu      biblioteca al Comunei
                  ºi cu    Toporu
                  dispensarul
                  veterinar
    8.  Of. p. Gogoºari/    individualã Consiliul Local        4   54,5     20      C
      comuna Gogoºari           al Comunei
                        Gogoºari
    9.  Of. p. Bucºani/     individualã Consiliul Local        6   65,4    195       C
      comuna Bucºani           al Comunei
                        Bucºani
   10.  Of. p. Floreºti/    comunã cu Consiliul Local         2   60,2     20      C
      comuna Floreºti     cãminul   al Comunei
                  cultural  Floreºti
   11.  Of. p. Prundu/     comunã   Consiliul Local        1   26      Ñ       C
      comuna Prundu      cu spaþii  al Comunei
                    comerciale Prundu
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          29

                          JUDEÞUL GORJ


                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                    care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
      ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                peri   2)
                                         (m   grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                               (m2)

 1. Of. p. Bengeºti/       comunã      Consiliul Local    3 105,1       Ñ       C
   comuna Bengeºti        cu C.E.C.,    al Comunei
   nr. 1.017           cu spaþii    Bengeºti
                  comerciale
                  ºi cu
                  cooperativa
                  de credit
 2. Of. p. Bustuchin/       individualã   Consiliul Local    5    65,92    Ñ       C
   comuna Bustuchin nr. 187            al Comunei
                          Bustuchin
 3. Of. p. Borãscu/        bloc, parter   Consiliul Local    5    61,4     Ñ       B
   comuna Borãscu nr. 11             al Comunei
                          Borãscu
 4. Of. p. Crasna/        bloc, parter   Consiliul Local    5    30,88    Ñ       B
   comuna Crasna nr. 189             al Comunei
                          Crasna
 5. Of. p. Runcu/         comunã      Consiliul Local    4    42      Ñ       B
   comuna Runcu         cu spaþii    al Comunei
                  de locuit    Runcu
 6. Of. p. Scoarþa/        comunã      Consiliul Local    5    53,5     Ñ       B
   comuna Scoarþa        cu spaþii    al Comunei
                  de locuit    Scoarþa
 7. Of. p. Cãpreni/        individualã   Consiliul Local    5    67,3   540,7       C
   comuna Cãpreni                 al Comunei
                          Cãpreni
 8. Of. p. Cruºeþ/     comunã         Consiliul Local    2    31,26    Ñ       C
  comuna Cruºeþ nr. 1.216 cu spaþii        al Comunei
              comerciale       Cruºeþ
 9. Of. p. Mãtãsari/    comunã         Consiliul Local    11 198,69       Ñ       B
  comuna Mãtãsari, bl. C5 cu spaþii        al Comunei
              de locuit        Mãtãsari
10. Of. p. Plopºoru/    individualã       Consiliul Local    4    37,67    Ñ       C
  comuna Plopºoru                 al Comunei
                          Plopºoru
                       JUDEÞUL HUNEDOARA

                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                    care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
      ºi adresa imobilului                             Suprafaþa     tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                peri   2)
                                         (m  grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                               (m2)

 1. Of. p. Bãiþa/         comunã cu    Consiliul Local    9 135        Ñ       C
   comuna Bãiþa nr. 33      dispensarul   al Comunei
                  medical     Bãiþa
 2.  Of. p. Buceº/       individualã   Consiliul Local    2    29      Ñ       C
    comuna Buceº nr. 204             al Comunei
                          Buceº
30              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                             Datele
                       Spaþiul                 de identificare
                      care se
         Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                      transmite                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
          sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
        în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                Ñ individualã                   (neconstruitã)
        ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                           faþa   transmite   B = beton
        Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                           utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri   2)
                                           (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                 (m2)

    3. Of. p. Vãliºoara/    comunã cu       Consiliul Local    2    32      Ñ       C
     comuna Vãliºoara nr. 44 dispensarul      al Comunei
                 medical        Vãliºoara
    4. Of. p. Criºcior/    bloc, parter     R.A.G.C.L. Brad    11 431        Ñ      B+C
     comuna Criºcior,
     str. Zarandului nr. 40,
     bl. 50A
                          JUDEÞUL IALOMIÞA

                                             Datele
                       Spaþiul                 de identificare
                      care se
         Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                      transmite                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
          sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
        în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                Ñ individualã                   (neconstruitã)
        ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                           faþa   transmite   B = beton
        Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                           utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri
                                           (m2)  grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                 (m2)

    1. Of. p. Slobozia 3/      bloc, parter R.A.G.C.L.        7 277        Ñ      B+C
     str. Matei Basarab,            Slobozia
     bloc T, Slobozia
    2.  Of. p. Coºereni/      comunã     Consiliul Local    1    12      Ñ       C
      comuna Coºereni       cu C.E.C.    al Comunei
                            Coºereni
    3. Of. p. Cosâmbeºti/      comunã     Consiliul Local    2    52      Ñ       C
     comuna Cosâmbeºti       cu C.E.C.    al Comunei
                            Cosâmbeºti
    4. Of. p. Gheorghe Lazãr/    comunã     Consiliul Local    3    57      50       C
     comuna Gheorghe Lazãr     cu C.E.C.    al Comunei
                            Gheorghe Lazãr
    5. Of. p. Ion Roatã/       bloc, parter Consiliul Local      4    65      Ñ      B+C
     comuna Ion Roatã              al Comunei
                           Ion Roatã
    6. Of. p. Munteni-Buzãu/     comunã cu Consiliul Local       2    51     200       C
     comuna Munteni-Buzãu     cãminul  al Comunei
                    cultural Munteni-Buzãu
    7. Of. p. Reviga/        comunã     Consiliul Local    3    64      Ñ       C
     comuna Reviga         cu C.E.C.    al Comunei
                            Reviga
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          31

                         JUDEÞUL IAªI


                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                        faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                        utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri   2)
                                        (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                              (m2)

 1. Of. p. Alexandru I. Cuza/ bloc, parter Consiliul Local        2    36      Ñ      B+C
  comuna Alexandru I. Cuza,       al Comunei
  bloc 2                 Alexandru I. Cuza
 2. Of. p. Bivolari/     bloc, parter Consiliul Local        6    61,5     Ñ      B+C
  comuna Bivolari, bloc 4        al Comunei
                      Bivolari
 3. Of. p. Comarna/      individualã Consiliul Local         5    46,29    Ñ       C
  comuna Comarna             al Comunei
                      Comarna
 4. Of. p. Cristeºti/     individualã Consiliul Local         6    72      Ñ       C
  comuna Cristeºti            al Comunei
                      Cristeºti
 5. Of. p. Deleni/      bloc, parter Consiliul Local        8 119        Ñ       C
  comuna Deleni             al Comunei
                      Deleni
 6. Of. p. Mironeasa/     individualã Consiliul Local         4 102,6       Ñ       C
  comuna Mironeasa            al Comunei
                      Mironeasa
 7. Of. p. Mogoºeºti-Siret/  comunã cu Consiliul Local          4    48,06    Ñ       C
  comuna Mogoºeºti-Siret magazia     al Comunei
               primãriei  Mogoºeºti-Siret
 8. Of. p. Oþeleni/      bloc, parter Consiliul Local        5    65      Ñ      B+C
  comuna Oþeleni             al Comunei
                      Oþeleni
 9. Of. p. Popeºti/      bloc, parter Consiliul Local        6    91,81    Ñ      B+C
  comuna Popeºti             al Comunei
                      Popeºti
10. Of. p. Rãducãneni/    bloc, parter Consiliul Local        2 395,7       Ñ      B+C
  comuna Rãducãneni,           al Comunei
  bloc K1                Rãducãneni
11. Of. p. Trifeºti/     individualã Consiliul Local         3    38     100       C
  comuna Trifeºti            al Comunei
                      Trifeºti


                      JUDEÞUL MARAMUREª

                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                             Suprafaþa     tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                        faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                        utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri   2)
                                        (m  grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                              (m2)

 1. Of. p. Baia Mare 2/    bloc, parter R.A. ”UrbisÒ,        6 310        Ñ       B
   Bd. Bucureºti nr. 5,          Baia Mare
   Baia Mare
 2. Of. p. Baia Mare 7/    bloc, parter R.A. ”UrbisÒ         8 200        Ñ       B
   Str. Dobrogei nr. 1,          Baia Mare
   Baia Mare
 3. Of. p. Baia Mare 8/    bloc, parter R.A. ”UrbisÒ         6    72      30       B
   str. V. Alecsandri nr. 97,       Baia Mare
   Baia Mare
32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                             Datele
                       Spaþiul                 de identificare
                      care se
         Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                      transmite               Spaþiul
         ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
          sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
        în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                Ñ individualã                   (neconstruitã)
        ºi care se transmite           se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
        Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe             încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                (m2)

   4. Of. p. Poienile      bloc, parter Consiliul Local        4   50      30     B+C
     de sub Munte/             al Comunei
     comuna Poienile            Poienile
     de sub Munte, bl. 4/12         de sub Munte
   5. Of. p. Repedea/      bloc, parter Consiliul Local        4   50      35     B+C
     comuna Repedea             al Comunei
     bl. 98/13               Repedea
   6. Of. p. Ruscova/      individualã Consiliul Local        1   12      Ñ       C
     comuna Ruscova nr. 120         al Comunei
                        Ruscova
   7. Of. p. Tãuþii-Mãgherãuº/ individualã Consiliul Local         2   60,6     30      C
     comuna Tãuþii-Mãgherãuº        al Comunei
     nr. 70                 Tãuþii-Mãgherãuº
   8. Of. p. Coroieni/     bloc, parter Consiliul Local        2   37      30     B+C
     comuna Coroieni nr. 166        al Comunei
                        Coroieni
   9. Of. p. Ariniº/      bloc, parter Consiliul Local        3 122        30     B+C
     comuna Ariniº nr. 168         al Comunei
                        Ariniº
   10. Of. p. Copalnic-Mãnãºtur/ bloc, parter Consiliul Local        6 150        30     B+C
     comuna Copalnic-Mãnãºtur        al Comunei
     Mãnãºtur nr. 27            Copalnic-Mãnãºtur
   11. Of. p. Bogdan Vodã/    bloc, parter Consiliul Local        7 150        30     B+C
     comuna Bogdan Vodã           al Comunei
     nr. 102                Bogdan Vodã
   12. Of. p. Dragomireºti/   bloc, parter Consiliul Local       12 146        30     B+C
     comuna Dragomireºti          al Comunei
     nr. 85                 Dragomireºti


                          JUDEÞUL MEHEDINÞI

                                             Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                      care se
         Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                     transmite                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
          sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
        în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                Ñ individualã                   (neconstruitã)
        ºi care se transmite           se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
        Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe             încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã               peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                (m2)

    1. Of. p. ªiºeºti/      comunã cu Consiliul Local al       2    28      50       C
     comuna ªiºeºti       spaþii de  Comunei ªiºeºti
                   locuit
    2.  Of. p. Jiana/      individualã Consiliul Local al      2    24    3.000       C
      comuna Jiana             Comunei Jiana
    3.  Of. p. Pãdina Mare/   locatari  Consiliul Local al      3    32      Ñ       C
      comuna Pãdina Mare          Comunei
                         Pãdina Mare
    4.  Of. p. Pãtulele/Pãtulele individualã Consiliul Local al      3    40      Ñ       C
      comuna Pãtulele           Comunei Pãtulele
    5.  Of. p. Obârºia de Câmp/ individualã Consiliul Local al      2    47     400      C+B
      comuna Obârºia            Comunei Obârºia
      de Câmp               de Câmp
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          33

                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                   transmite                 Spaþiul
     ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                 peri   2)
                                         (m   grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                               (m2)

 6. Of. p. Vânãtori/       clãdire (p+1)  Consiliul Local al   3    28      Ñ      C+B
   comuna Vânãtori       - of. p. la   Comunei Vânãtori
                 etajul 1
 7. Of. p. Corcova/       comunã cu    Consiliul Local al   2    29     650       C
   comuna Corcova        spaþii de    Comunei Corcova
                 locuit
 8. Of. p. Bãlãciþa/       comunã cu    Consiliul Local al   3    47      50      C+B
   comuna Bãlãciþa       spaþii de    Comunei Bãlãciþa
                 locuit
 9. Of. p. Bâcleº/        bloc, parterConsiliul Local al      2    38     600      B+C
  comuna Bâcleº               Comunei Bâcleº
10. Of. p. Eºelniþa/      individualã Consiliul Local al       1    20     100       C
  comuna Eºelniþa              Comunei Eºelniþa
11. Of. p. Ilovãþ/comuna Ilovãþ clãdire (P+1) Consiliul Local al      3    48     500      B+C
                of. p.    Comunei Ilovãþ
                la etajul 1
12. Of. p. Butoieºti/      individualã Consiliul Local al       1    16     300       C
  comuna Butoieºti             Comunei Butoieºti
13. Of. p. Gârla Mare/     comunã cu Consiliul Local al        2    21     380      B+C
  comuna Gârla Mare      spaþii comer- Comunei
                ciale     Gârla Mare
14. Of. p. Pristol/       individualã Consiliul Local al       3    49     400       C
  comuna Pristol              Comunei Pristol
15. Of. p. Brezniþa-Motru/   individualã Consiliul Local al       3    40     100       C
  comuna Brezniþa-Motru           Comunei
                       Brezniþa-Motru
16. Of. p. Tâmna/        individualã Consiliul Local al       1    30      Ñ       C
  comuna Tâmna               Comunei Tâmna                         JUDEÞUL MUREª


                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                   transmite                 Spaþiul
     ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri
                                         (m2)  grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                               (m2)


 1. Of. p. Bãgaciu/       individualã Consiliul Local al      2    38     280       C
   str. Principalã nr.  209,        Comunei Bãgaciu
   comuna Bãgaciu
 2. Of. p. Eremitu/       comunã cu Consiliul Local al       3    38      24       C
   str. Principalã nr.  30,  spaþii de  Comunei Eremitu
   comuna Eremitu        locuit
 3. Pf. p. Gãleºti/       bloc, parter R.A.G.C.L.         7    62      Ñ     B + C
   Str. Principalã nr.  97,        Târgu Mureº
   comuna Gãleºti
 4. Of. p. Ghindari/       bloc, parter Consiliul Local al     7    66      Ñ       C
   str. Principalã nr.  79,         Comunei Ghindari
   comuna Ghindari
34             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                              Datele
                      Spaþiul                  de identificare
                      care se
        Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                     transmite                 Spaþiul
        ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                 ocupat
         sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
       ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                           faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                           utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã                peri   2)
                                           (m   grãdinã etc.)
                     cu . . .
                                                 (m2)

   5. Of. p. Ideciu de Jos/     comunã cu     Consiliul Local al   2    29      Ñ       C
     str. Principalã nr. 44,    spaþii      Comunei Ideciu
     comuna Ideciu de Jos     comerciale    de Jos
   6. Of. p. Neaua/         comunã cu     Consiliul Local al   4    72      Ñ       C
     str. Principalã nr. 12,    cãminul      Comunei Neaua
     comuna Neaua         cultural
   7. Of. p. Papiu Ilarian/     comunã cu     Consiliul Local al   2    40      Ñ       C
     str. Principalã nr. 52,    spaþii de     Comunei Papiu
     comuna Papiu Ilarian     locuit      Ilarian
   8. Of. p. Pogãceaua/       bloc, parter   R.A.G.C.L.       7    73      Ñ     B + C
     str. Principalã nr. 192,            Târgu Mureº
     comuna Pogãceaua
   9. Of. p. Sânger/        comunã cu     Consiliul Local al   1    36      Ñ       C
     str. Principalã nr. 37,    cãminul      Comunei
     comuna Sânger         cultural     Sânger
   10. Of. p. Vãtava/        comunã cu     Consiliul Local al   1    32      Ñ       C
     str. Principalã nr. 215,   cãminul      Comunei
     comuna Vãtava         cultural     Vãtava
   11. Of. p. Viiºoara/       individualã    Consiliul Local al   4    63     300       C
     str. Principalã nr. 160,            Comunei Viiºoara
     comuna Viiºoara
   12. Of. p. Cuci/         individualã Consiliul Local al      2    29     200       C
     str. Principalã nr. 272,         Comunei Cuci
     comuna Cuci
   13. Of. p. Zagãr/         individualã Consiliul Local al      3    66     102       C
     str. Principalã nr. 104,         Comunei Zagãr
     comuna Zagãr

                            JUDEÞUL NEAMÞ

                                              Datele
                      Spaþiul                  de identificare
                      care se
        Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                     transmite                 Spaþiul
        ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                 ocupat
         sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
       în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
       ºi care se transmite             se transmite                   C = cãrãmidã
                    Ñ bloc de               Nr. de Supra-  ºi care se
                                           faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                           utilã   (curte,   L = lemn
                    Ñ comunã                peri
                     cu . . .                   (m2)  grãdinã etc.)
                                                 (m2)

    1. Of. p. Rãuceºti/    bloc, parter      Consiliul Local al   7 112        Ñ     B + C
     comuna Rãuceºti                Comunei Rãuceºti
    2. Of. p. ªtefan cel Mare/ comunã cu       Consiliul Local al   2    35      Ñ       C
     comuna ªtefan cel Mare cãminul         Comunei
                 cultural        ªtefan cel Mare
    3. Of. p. Tarcãu/     individualã      Consiliul Local al   3    52     220       C
     comuna Tarcãu                 Comunei Tarcãu
    4. Of.p. Urecheni/     comunã cu       Consiliul Local al   3    48      Ñ       C
     comuna Urecheni     C.E.C.         Comunei
                             Urecheni
    5. Of. p. Vânãtori/       comunã cu     Consiliul Local al   6 198        Ñ       C
     comuna Vânãtori       C.E.C.      Comunei
                             Vânãtori
    6. Of. p. Petricani/      comunã cu     Consiliul Local al   2    45      Ñ       L
     comuna Petricani       C.E.C. ºi cu   Comunei
                    consiliul local  Petricani
    7. Of. p. Crãcãoani/      individualã    Consiliul Local al   3    29      Ñ       L
     comuna Crãcãoani                Comunei
                             Crãcãoani
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          35


                         JUDEÞUL OLT


                                          Datele
                   Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                  transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                             Suprafaþa    tehnice
                 se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                în clãdire:
     în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                        faþa   transmite   B = beton
    Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                        utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri
                                        (m2)  grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                              (m2)


 1. Of. p. Fãgeþelu/      comunã cu    Consiliul Local al   6    49      Ñ     B + C
   comuna Fãgeþelu       spaþii de    Comunei
                 locuit ºi cu  Fãgeþelu
                 spaþii meº-
                 teºugãreºti
 2. Of. p. Gostavãþu/      comunã cu    Consiliul Local al   2    75      Ñ       C
   comuna Gostavãþu      spaþii     Comunei
                 comerciale   Gostavãþu
 3. Of. p. Grojdibodu/     individualã   Consiliul Local al   3    68      Ñ       C
   comuna Grojdibodu              Comunei
                         Grojdibodu
 4. Of. p. Ianca/        individualã   Consiliul Local al   3    76     200       C
   comuna Ianca                Comunei Ianca
 5. Of. p. Oporelu/       individualã   Consiliul Local al   3    48     300       C
   comuna Oporelu               Comunei Oporelu
 6. Of. p. Orlea/        bloc, parter  Consiliul Local al   3    58      Ñ     B + C
   comuna Orlea                Comunei Orlea
 7. Of. p. Rusãneºti/      bloc parter   Consiliul Local al   4    51      Ñ       C
   comuna Rusãneºti              Comunei
                         Rusãneºti
 8. Of. p. Sprâncenata/     individualã   Consiliul Local al   2    40     200       C
   comuna Sprâncenata             Comunei
                         Sprâncenata
 9. Of. p. Studina/       individualã   Consiliul Local al   3    76     120       C
  comuna Studina                Comunei Studina
10. Of. p. Vãdastra/       comunã cu    Consiliul Local al   4    40      Ñ       C
  comuna Vãdastra       C.E.C.     Comunei Vãdastra
11. Of. p. Vãdãstriþa/      individualã   Consiliul Local al   5    64     200       C
  comuna Vãdãstriþa              Comunei
                         Vãdãstriþa
12. Of. p. Viºina/        individualã   Consiliul Local al   7    72     150       C
  comuna Viºina                Comunei Viºina
13. Of. p. Oboga/        bloc, parter  Consiliul Local al   4    54      Ñ     B + C
  comuna Oboga                 Comunei Oboga
14. Of. p. Fãrcaºele/      comunã cu    Consiliul Local al   2    44      Ñ     B + C
  comuna Fãrcaºele       consiliul    Comunei
                 local      Fãrcaºele

                       JUDEÞUL PRAHOVA

                                          Datele
                   Spaþiul                  de identificare
                   care se
      Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                  transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                             Suprafaþa    tehnice
                 se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                în clãdire:
     în care funcþioneazã            de la care              aferent   mijlocului fix:
crt.               Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                 Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                        faþa   transmite   B = beton
    Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                        utilã   (curte,   L = lemn
                 Ñ comunã                peri
                                        (m2)  grãdinã etc.)
                  cu . . .
                                              (m2)


 1. Of. p. Fulga/        individualã Consiliul Local al     4    39      80       C
   comuna Fulga,              Comunei Fulga
   satul Fulga de Jos
36             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                            Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                     care se
        Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                     transmite               Spaþiul
        ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                în clãdire:
       în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
       ºi care se transmite           se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                   Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe             încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                   Ñ comunã               peri   2)
                                         (m   grãdinã etc.)
                    cu . . .
                                               (m2)

    2. Ghiºeu Secãria/       individualã Consiliul Local al    3    20      Ñ       C
     comuna Secãria             Comunei Secãria
    3. Of. p. Vadu Sãpat/     individualã Consiliul Local al    6    61     300       C
     comuna Fântânele            Comunei
                         Fântânele
                        JUDEÞUL SATU MARE                                            Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                     care se
        Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                     transmite               Spaþiul
        ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                în clãdire:
       în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
       ºi care se transmite           se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                   Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe             încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                   Ñ comunã               peri
                                         (m2)  grãdinã etc.)
                    cu . . .
                                               (m2)

    1. Of. p. Acâº/comuna Acâº,  individualã Consiliul Local al    2    44,75   400       C
     str. Principalã nr. 112         Comunei Acâº
    2. Of. p. Doba/comuna Doba,  individualã Consiliul Local al    10   80,88   150       C
     str. Morii nr. 34            Comunei Doba
    3. Of. p. Moftinu Mare/    comunã cu Consiliul Local al     4    69,16    60       C
     satul Moftinu Mare,     grãdiniþã  Comunei
     str. Principalã nr. 52         Moftinu Mic
    4. Of. p. Oraºu Nou/      individualã Consiliul Local al    7    94,56   180       C
     comuna Oraºu Nou,            Comunei
     str. Satu Mare nr. 73          Oraºu Nou
    5. Of. p. Piscolt/       individualã Consiliul Local al    9 124,07      220       C
     comuna Piscolt,             Comunei Piscolt
     str. Victoriei nr. 55
    6. Of. p. Socond/       individualã Consiliul Local al    6    56     150       C
     comuna Socond,             Comunei Socond
     str. Principalã nr. 26
    7. Of. p. Târºolþ/       individualã Consiliul Local al    6    68,92   135       C
     comuna Târºolþ,             Comunei Târºolþ
     str. Principalã nr. 96
    8. Of. p. Urziceni/      individualã Consiliul Local al    7    73,85   145       C
     comuna Urziceni,            Comunei Urziceni
     str. Careiului nr. 395
    9. Of. p. Vama/        individualã Consiliul Local al    6 231,81      240       C
     comuna Vama,              Comunei Vama
     str. Vraticel nr. 106
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                           37

                          JUDEÞUL SIBIU                                            Datele
                     Spaþiul                  de identificare
                    care se
      Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                    transmite                Spaþiul
      ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                   se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                  în clãdire:
     în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal    locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                peri
                                         (m2)  grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                               (m2)


 1. Of. p. Mediaº nr. 4      bloc, parter R.A. Fond Locativ     4    70      Ñ     B + C
   externe, ºos. Sibiu,            Mediaº
   bl. 23, Mediaº
 2. Ghiºeu exterior Mediaº,    bloc, parter R.A. Fond Locativ     3    47      Ñ     B + C
   str. Olga Bancik nr. 6            Mediaº
 3. Of. p. Blãjel/comuna Blãjel,  comunã cu Consiliul Local al      5    60     400       C
   str. Tudor Vladimirescu    spaþiu    Comunei Blãjel
   nr. 10             locuibil
 4. Of. p. Chirpar/        comunã cu Consiliul Local al      3    30      60       C
   comuna Chirpar,        spaþiu    Comunei Chirpar
   str. Principalã nr. 51     locuibil
 5. Of. p. Marpod/         comunã cu Consiliul Local al      2    96      Ñ       C
   comuna Marpod,         spaþii meºte- Comunei Marpod
   str. Principalã nr. 342    ºugãreºti
 6. Of. p. Micãsasa/        comunã cu Consiliul Local al      3    46     300       C
   comuna Micãsasa,        spaþiu    Comunei
   str. Tudor Vladimirescu    locuibil   Micãsasa
   nr. 3
                        JUDEÞUL SUCEAVA

                                            Datele
                     Spaþiul                  de identificare
                    care se
      Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                    transmite                Spaþiul
      ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                   se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                  în clãdire:
     în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal    locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                peri
                                         (m2) grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                               (m2)


 1. Of. p. Câmpulung        comunã cu    R.A.U.C.L.       2    50,80    Ñ       C
   Moldovenesc 2/         spaþiu      Câmpulung
   Calea Bucovinei nr. 187    locuibil     Moldovenesc
 2. Of. p. rural Rãdãuþi 2     bloc, parter   R.A.U.C.L.       5 115,7       Ñ     B + C
   /str. Volovãþului nr. 77,            Rãdãuþi
   Rãdãuþi
 3. Of. p. orãºenesc Rãdãuþi 3/  bloc, parter R.A.U.C.L.         4    74,7     Ñ     B + C
   str. Volovãþului nr. 77,          Rãdãuþi
   Rãdãuþi
 4. Of. p. Fãlticeni 3/      bloc, parter R.A. ”GoscomÒ       9 177,5       Ñ     B + C
   Bd. 2 Grãniceri nr. 35,           Fãlticeni
   Fãlticeni
 5. Of. p. Capu Câmpului/     comunã cu Consiliul Local al      3    46      Ñ       C
   comuna Valea Moldovei     dispensarul Comunei
                         Valea Moldovei
 6. Of. p. Horodniceni/      bloc, parter Consiliul Local al     6 114,4       40     B + C
   comuna Horodniceni,             Comunei
   bl. nr. 1, parter              Horodniceni
38              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                              Datele
                        Spaþiul                 de identificare
                       care se
         Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                       transmite                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                             Suprafaþa     tehnice
                      se gãseºte                ocupat
          sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                  în clãdire:
        în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                 Ñ individualã                   (neconstruitã)
        ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
        Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã               peri   2)
                                            (m   grãdinã etc.)
                      cu . . .
                                                  (m2)

    7. Of. p. Miliºãuþi/         bloc, parter Consiliul Local al   6    76,4    100     B + C
     comuna Miliºãuþi,               Comunei
     bl. nr. 1.392                 Miliºãuþi
    8. Of. p. Rãdãºeni/         bloc, parter Consiliul Local al   5 131,3       Ñ     B + C
     comuna Rãdãºeni                Comunei
                             Rãdãºeni
    9.  Of. p. Siminicea/        bloc, parter Consiliul Local al   3    53,7     Ñ     B + C
      comuna Siminicea               Comunei
                             Siminicea
   10.  Ghiºeul Ciprian         comunã cu Consiliul Local al     2    28      Ñ       C
      Porumbescu/comuna        dispensarul Comunei Ciprian
      Ciprian Porumbescu              Porumbescu
   11.  Ghiºeul Bilca/comuna      bloc, parter Consiliul Local al   5 126,4       Ñ     B + C
      Bilca, bl. 800A               Comunei Bilca
   12.  Ghiºeul Preuteºti/       clãdire   Consiliul Local al   4    68,86    Ñ       C
      comuna Preuteºti        individualã Comunei Preuteºti
   13.  Ghiºeul Frãtãuþii Noi/     bloc, parter Consiliul Local al   2    50      Ñ     B + C
      comuna Frãtãuþii Noi             Comunei
                             Frãtãuþii Noi
   14.  Ghiºeul Hinteºti/satul Hinteºti clãdire   Consiliul Local al   2    23,2     Ñ       C
      comuna Adâncata         individualã Comunei Adâncata
   15.  Of. p. Straja/         comunã cu Consiliul Local al     5    42,55    Ñ       1
      comuna Straja          alte spaþii Comunei Straja
                      aparþinând
                      consiliului
                      local                          JUDEÞUL TELEORMAN


                                              Datele
                        Spaþiul                 de identificare
                       care se
         Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                       transmite                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                             Suprafaþa     tehnice
                      se gãseºte                ocupat
          sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                  în clãdire:
        în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                 Ñ individualã                   (neconstruitã)
        ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
        Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã               peri
                                            (m2)  grãdinã etc.)
                      cu . . .
                                                  (m2)


    1. Of. p. Roºiori de Vede 4/ bloc, parter     R.A.G.C. ”UrbisÒ    2 118,20       Ñ     B + C
     Calea Rahovei, bl. L8-L9,            Roºiori de Vede
     parter, Roºiori de Vede
    2. Of. p. Scrioaºtea/    individualã    Consiliul Local al    4    81     488       C
     comuna Scrioaºtea              Comunei
                            Scrioaºtea
    3. Of. p. Blejeºti/        individualã Consiliul Local al     5    84     500       C
     comuna Blejeºti               Comunei Blejeºti
    4. Of. p. Pietroºani/       individualã Consiliul Local al     5    74      10       C
     comuna Pietroºani              Comunei
                            Pietroºani
    5. Of. p. Poroschia/        bloc, parter Consiliul Local al    8    91,36    Ñ     B + C
     comuna Poroschia,              Comunei
     bl. 8                    Poroschia
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          39

                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                    care se
      Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                peri   2)
                                         (m   grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                               (m2)

 6. Of. p. Nãsturelu/       individualã Consiliul Local al     3    33      Ñ       C
   comuna Nãsturelu             Comunei Nãsturelu
 7. Of. p. Frãsinet/       individualã Consiliul Local al     6    68     360       C
   satul Frãsinet,              Comunei Bãbãiþa
   comuna Bãbãiþa
 8. Of. p. Troianu/        individualã Consiliul Local al     6    57      Ñ       C
   comuna Troianu              Comunei Troianu
 9. Of. p. Botoroaga/       individualã Consiliul Local al     5    91     300       C
   comuna Botoroaga             Comunei
                        Botoroaga
                          JUDEÞUL TIMIª


                                           Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                    care se
      Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
     ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
       sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
     în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
     ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                peri
                                         (m2) grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                               (m2)


 1. Of. p. Timiºoara 3/      bloc, parter R.A. ”UrbisÒ        6 154,5       Ñ     B + C
   str. ªtefan cel Mare nr. 10        Timiºoara
 2. Of. p. Timiºoara 7/      bloc, parter                 358,3     Ñ     B + C
   Piaþa Vasile Roaitã nr. 1
 3. Of. p. Timiºoara 9/      bloc, parter R.A. ”UrbisÒ        3    89,3     Ñ     B + C
   str. Piatra Craiului nr. 1         Timiºoara
 4. Of. p. Timiºoara 11/     bloc, parter R.A. ”UrbisÒ        11 132        Ñ     B + C
   str. Valiug nr. 23             Timiºoara
 5. Magazin Filatelic/      bloc, parter R.A. ”UrbisÒ        1    27,82    Ñ     B + C
   str. Engels nr. 9             Timiºoara
 6. Of. p. Balinþ/        individualã Consiliul Local al     6    66,5    100       C
   comuna Balinþ               Comunei Balinþ
 7. Of. p. Belinþ/        comunã cu Consiliul Local al      6    83      Ñ       C
   comuna Belinþ         spaþiu    Comunei Belinþ
                  locuibil   Comunei Belinþ
 8. Of. p. Bencecu de Sus/    comunã cu Consiliul Local al      4    76      Ñ       C
   satul Bencecu de Sus,     spaþiu    Comunei Piºchia
   comuna Piºchia        locuibil
 9. Of. p. Birda/satul Birda,   comunã cu Consiliul Local al      1    25      Ñ       C
   comuna Gãtaia         spaþii    Comunei Gãtaia
                  comerciale
40             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                            Datele
                      Spaþiul                 de identificare
                     care se
        Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                     transmite               Spaþiul
       ºi adresa imobilului                            Suprafaþa     tehnice
                    se gãseºte                ocupat
         sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                în clãdire:
       în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.               Ñ individualã                   (neconstruitã)
       ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                   Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
       Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe             încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                   Ñ comunã               peri   2)
                                         (m   grãdinã etc.)
                    cu . . .
                                               (m2)

   10. Of. p. Beba Veche/      individualã Consiliul Local al    4   54     160       C
     comuna Beba Veche            Comunei
                         Beba Veche
   11. Of. p. Bulgãruº/       comunã cu Consiliul Local al     3   45      Ñ       C
     satul Bulgãruº,       spaþiu   Comunei
     comuna Lenauheim       locuibil  Lenauheim
   12. Of. p. Cãrpiniº/       individualã Consiliul Local al    6   69      Ñ       C
     comuna Cãrpiniº             Comunei Cãrpiniº
   13. Of. p. Comloºu Mare/     individualã Consiliul Local al    5   86      Ñ       C
     comuna Comloºu Mare           Comunei
                         Comloºu Mare
   14. Of. p. Chizãtãu/       individualã Consiliul Local al5 82,2           200       C
     satul Chizãtãu,             Comunei Belinþ
     comuna Belinþ
   15. Of. p Grabaþ/satul Grabaþ, comunã cu Consiliul Local al 3 50              Ñ       C
     comuna Lenauheim      dispensarul Comunei
                         Lenauheim
   16. Of. p. Iecea Mare/     comunã cu Consiliul Local al 3 57              Ñ       C
     comuna Iecea Mare      spaþiu   Comunei
                   locuibil  Iecea Mare
   17. Of. p. Ionel/satul Ionel,  comunã cu Consiliul Local al 4 52              Ñ       C
     comuna Uivar        spaþiu   Comunei Uivar
                   locuibil
   18. Of. p. Jamu Mare/      individualã Consiliul Local al 4 135,1          200       C
     comuna Jamu Mare            Comunei
                         Jamu Mare
   19. Of. p. Livezile/      comunã cu Consiliul Local al 4 52             120       C
     satul Livezile,       dispensarul Comunei Banloc
     comuna Banloc
   20. Of. p. Liebling/      individualã Consiliul Local al 6 96            200       C
     comuna Liebling             Comunei Liebling
   21. Of. p. Lovrin/comuna Lovrin comunã cu Consiliul Local al 10 289             Ñ       C
                   spaþiu   Comunei Lovrin
                   locuibil
   22. Of. p. Moraviþa/      individualã Consiliul Local al 7 91,8           150       C
     comuna Moraviþa             Comunei Moraviþa
   23. Of. p. Niþchidorf/     comunã cu Consiliul Local al 3 38              Ñ       C
     comuna Niþchidorf      spaþiu   Comunei Niþchidorf
                   locuibil
   24. Of. p. Otelec/satul Otelec, comunã cu Consiliul Local al 3 66             120       C
     comuna Uivar        spaþiu   Comunei Uivar
                   locuibil
   25. Of. p. Pesac/satul Pesac, comunã cu Consiliul Local al 1 27               Ñ       C
     comuna Periam        spaþiu   Comunei Periam
                   locuibil
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          41

                                            Datele
                     Spaþiul                  de identificare
                    care se
       Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                    transmite                 Spaþiul
      ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                   se gãseºte                 ocupat
        sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                  în clãdire:
      în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
      ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
      Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                 peri   2)
                                          (m   grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                                (m2)


26. Of. p. Piºchia/         individualã Consiliul Local al      7 114,5      204       C
    comuna Piºchia                 Comunei Piºchia
27. Of. p. ªandra/         individualã Consiliul Local al      7    86,6    100       C
    satul ªandra, comuna Biled           Comunei Biled
28. Of. p. ªemlacu Mare/      comunã cu Consiliul Local al       2    50     120       C
    satul ªemlacu Mare,     activitãþi    Comunei Gãtaia
    comuna Gãtaia        comerciale
29. Of. p. Stamora Germanã/     comunã cu Consiliul Local al       4    84     120       C
    satul Stamora Germanã,    dispensarul Comunei Moraviþa
    comuna Moraviþa
30. Of. p. Uivar/comuna Uivar individualã Consiliul Local al         4    82,7    150       C
                           Comunei Uivar
31. Of. p. Lenauheim/        comunã cu Consiliul Local al
    comuna Lenauheim nr. 204 spaþiu        Comunei
                  locuibil     Lenauheim
                          JUDEÞUL TULCEA

                                            Datele
                     Spaþiul                  de identificare
                    care se
       Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                    transmite                 Spaþiul
      ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                   se gãseºte                 ocupat
        sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                  în clãdire:
      în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
      ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                          faþa   transmite   B = beton
      Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                          utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                 peri
                                          (m2) grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                                (m2)

1.   Of. p. Ostrov/        bloc, parter R.A.G.C.L.         5    29,5     Ñ     B + C
    comuna Ostrov               Ostrov
2.   Of. p. Peceneaga/      bloc, parter R.A.G.C.L.         5    66      Ñ     B + C
    comuna Peceneaga             Peceneaga
3.   Of. p. Carcaliu/       bloc, parter R.A.G.C.L.         10 100,4       Ñ     B + C
    comuna Carcaliu              Carcaliu
4.   Of. p. Jijila/        bloc, parter R.A.G.C.L.         5    66      Ñ     B + C
    comuna Jijila               Jijila
5.   Of. p. Ciucurova/      individualã Consiliul Local       5    92,7     55       C
    comuna Ciucurova             al Comunei
                         Ciucurova
6.   Of. p. Sarichioi/      individualã Consiliul Local       2    39    141,5       C
    comuna Sarichioi             al Comunei
                         Sarichioi
42              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                               Datele
                       Spaþiul                  de identificare
                       care se
         Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                      transmite                 Spaþiul
         ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                 ocupat
          sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                  în clãdire:
        în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
        ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
        Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã                peri   2)
                                            (m   grãdinã etc.)
                      cu . . .
                                                  (m2)

   7.   Of. p. Topolog/       comunã      Consiliul Local    4   69,9     Ñ       C
      comuna Topolog        cu Coope- al Comunei
                     rativa de     Topolog
                     Credit
   8.   Of. p. Mahmudia/                Consiliul Local    1   29
      comuna Mahmudia                al Comunei
                              Mahmudia
                             JUDEÞUL VÂLCEA                                               Datele
                       Spaþiul                   de identificare
                      care se
         Denumirea unitãþii                                      Caracteristicile
                      transmite                 Spaþiul
         ºi adresa imobilului                              Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                 ocupat
          sau a spaþiului             Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                 în clãdire:
        în care funcþioneazã              de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
        ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                            faþa   transmite   B = beton
        Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                            utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã                peri
                                            (m2)  grãdinã etc.)
                      cu . . .
                                                  (m2)


    1. Of. p. Berislãveºti/      comunã cu     Consiliul Local    2    30      Ñ       C
     comuna Berislãveºti      dispensar     al Comunei
     nr. 65             uman       Berislãveºti
    2. Of. p. Ghioroiu/        comunã cu     Consiliul Local    4    70      30       C
     comuna Ghioroiu        biblioteca    al Comunei
                              Ghioroiu
    3. Of. p. Grãdiºtea/    comunã          Consiliul Local    3    60      Ñ       C
     comuna Grãdiºtea    cu C.E.C.        al Comunei
                 ºi spaþii        Grãdiºtea
                 comerciale
    4. Of. p. Mãciuca/     comunã   Consiliul Local           3    61      Ñ       C
     comuna Mãciuca nr. 25 cu farmacia al Comunei
                       Mãciuca
    5. Of. p. Mateeºti/    comunã   Consiliul Local           4    68      50       C
     comuna Mateeºti nr. 578 cu C.E.C. al Comunei
                 ºi cu baia Mateeºti
                 comunalã
    6. Of. p. Stoeneºti/    comunã   Consiliul Local           3    70     400       C
     comuna Stoeneºti nr. 73 cu     al Comunei
                 dispensarul Stoeneºti
                 uman ºi cu
                 C.E.C.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                          43

                                            Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                    care se
       Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                   transmite                 Spaþiul
      ºi adresa imobilului                              Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
        sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
      în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
      ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                 peri   2)
                                         (m   grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                               (m2)

 7. Of. p. Voineasa/       comunã cu Consiliul Local        4 157        Ñ       C
    comuna Voineasa       dispensarul al Comunei
    nr. 1GÑ98          uman       Voineasa
 8. Of. p. Amãrãºti/       comunã cu Consiliul Local        3    40      40       C
    comuna Amãrãºti       Cooperativa al Comunei
                  de Credit    Amãrãºti
 9. Of. p. Galicea/        bloc, parter Consiliul Local       3    55      16     B + C
    comuna Galicea nr. 12            al Comunei
                          Galicea
                          JUDEÞUL VASLUI                                            Datele
                    Spaþiul                  de identificare
                    care se
       Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                   transmite                 Spaþiul
      ºi adresa imobilului                             Suprafaþa     tehnice
                  se gãseºte                 ocupat
        sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
      în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                    (neconstruitã)
      ºi care se transmite             se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de               Nr. de     ºi care se
                                         faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe               încã-
                                         utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                 peri
                                         (m2) grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                               (m2)


 1. Of. p. Avereºti/      individualã Consiliul Local         2    47     120       C
   comuna Avereºti             al Comunei
                       Avereºti
 2.  Of. p. Hoceni/      bloc, parter Consiliul Local        4    28,55    Ñ     B + C
    comuna Hoceni             al Comunei
                       Hoceni
 3.  Of. p. Creþeºti/     individualã Consiliul Local         1    20      20       C
    comuna Creþeºti            al Comunei
                       Creþeºti
 4.  Of. p. Lunca Banului/  individualã Consiliul Local         2    20      59       C
    comuna Lunca Banului         al Comunei
                       Lunca Banului
 5.  Of. p. Roºieºti/     bloc, parter Consiliul Local        6    65,4     Ñ     B + C
    comuna Roºieºti            al Comunei
                       Roºieºti
 6.  Of. p. Alexandru     etaj 1    Consiliul Local        3    45      Ñ     B + C
    Vlahuþã/comuna Alexandru       al Comunei
    Vlahuþã                Alexandru Vlahuþã
44              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                                              Datele
                       Spaþiul                 de identificare
                       care se
         Denumirea unitãþii                                     Caracteristicile
                      transmite                Spaþiul
         ºi adresa imobilului                             Suprafaþa     tehnice
                     se gãseºte                ocupat
          sau a spaþiului            Persoana juridicã           terenului     ale
   Nr.                  în clãdire:
        în care funcþioneazã             de la care             aferent   mijlocului fix:
   crt.                Ñ individualã                   (neconstruitã)
        ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                     Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                           faþa   transmite   B = beton
        Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                           utilã   (curte,   L = lemn
                     Ñ comunã               peri   2)
                                           (m   grãdinã etc.)
                      cu . . .
                                                 (m2)

    7. Of. p. Lipovãþ/        comunã cu Consiliul Local       2   35     140       C
      comuna Lipovãþ        cãminul     al Comunei
                     cultural    Lipovãþ
    8. Of. p. Mãluºteni/       comunã     Consiliul Local    2   24     720       C
      comuna Mãluºteni       cu C.E.C.    al Comunei
                             Mãluºteni
    9. Of. p. Oºeºti/         comunã cu Consiliul Local       4   26      Ñ       C
      comuna Oºeºti        biblioteca   al Comunei
                     comunalã    Oºeºti
   10. Of. p. Rãdeni/         comunã     Consiliul Local    3   22      60      C
      satul Rãdeni,        cu       al Comunei
      comuna Dragomireºti     grãdiniþa    Dragomireºti
   11. Of. p. ªuletea/         comunã cu Consiliul Local       2   20,2     32      C
      comuna ªuletea        punctul     al Comunei
                   P.S.I    ªuletea
   12. Of. p. Tãcuta/        bloc, parter Consiliul Local       3   35      75     B + C
     comuna Tãcuta               al Comunei
                          Tãcuta
   13.  Of. p. Laza/       bloc, parter Consiliul Local       10 107,0     107,0     B + C
      comuna Laza              al Comunei Laza
   14.  Of. p. Pungeºti/     bloc, parter Consiliul Local       7   71,37    100     B + C
      comuna Pungeºti            al Comunei
                          Pungeºti
   15.  Of. p. Perieni/      individualã Consiliul Local        3   40      Ñ       C
      comuna Perieni             al Comunei
                          Perieni
   16.  Of. p. Pãdureni/     individualã Consiliul Local        4   50     400       C
      comuna Pãdureni            al Comunei
                          Pãdureni
   17.  Of. p. Vultureºti/    individualã Consiliul Local        3   70     270       C
      comuna Vultureºti           al Comunei
                          Vultureºti
   18.  Of. p. Bogdãneºti/    individualã Consiliul Local        3   31     100       C
      comuna Bogdãneºti           al Comunei
                          Bogdãneºti
   19.  Of. p. Dimitrie Cantemir/ individualã Consiliul Local        3   45     400       C
      comuna Dimitrie Cantemir        al Comunei
                          Dimitrie Cantemir
   20.  Of. p. Rebricea/     individualã Consiliul Local        3   40      Ñ       C
      comuna Rebricea            al Comunei
                          Rebricea
   21.  Of. p. Tãtãrani/     individualã Consiliul Local        5   73     141       C
      comuna Tãtãrani            al Comunei
                          Tãtãrani
   22.  Of. p. Blãgeºti/     comunã    Consiliul Local       2   40      Ñ       C
      comuna Blãgeºti      cu consiliul al Comunei
                   local    Blãgeºti
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131                         45

                                           Datele
                    Spaþiul                 de identificare
                    care se
       Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
      ºi adresa imobilului                             Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                ocupat
        sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
      în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                   (neconstruitã)
      ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                        faþã   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                        utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã                peri   2)
                                        (m   grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                              (m2)

23. Ag. p. Costeºti/      comunã     Consiliul Local      3    27     112       C
  comuna Costeºti      cu consiliul  al Comunei
                local      Costeºti
24.  Of. p. Deleni/     comunã cu    Consiliul Local      2    26     500       C
    comuna Deleni      consiliul    al Comunei
                local      Deleni
25.  Of. p. Duda Epureni/  comunã cu    Consiliul Local      1    24      Ñ       C
    comuna Duda Epureni   consiliul    al Comunei
                local      Duda Epureni
26.  Of. p. Muntenii de Jos/ comunã cu    Consiliul Local      1    12      24       C
    comuna Muntenii de Jos consiliul    al Comunei
                local      Muntenii de Jos
27.  Of. p. Coroieºti/    comunã cu    Consiliul Local      2    27      30       C
    satul Coroieºtii de Sus cãminul     al Comunei
    comuna Coroieºti    cultural    Coroieºti
28.  Of. p. Banca/      individualã   Consiliul Local      1    12     400       C
    satul Gara Banca,            al Comunei
    comuna Banca              Banca
29.  Of. p. Fãlciu/     individualã   Consiliul Local      1    30      Ñ       C
    comuna Fãlciu              al Comunei
                        Fãlciu
30. Ag. p. comuna Micleºti/    individualã Consiliul Local      3    56      85       C
  comuna Micleºti              al Comunei
                        Micleºti
31. Of. p. Tanacu/         individualã Consiliul Local      3 22,0494 94,0494          C
  comuna Tanacu               al Comunei
                        Tanacu
                        JUDEÞUL VRANCEA


                                           Datele
                    Spaþiul                 de identificare
                    care se
       Denumirea unitãþii                                    Caracteristicile
                   transmite                Spaþiul
      ºi adresa imobilului                             Suprafaþa    tehnice
                  se gãseºte                ocupat
        sau a spaþiului           Persoana juridicã           terenului     ale
Nr.                 în clãdire:
      în care funcþioneazã            de la care             aferent   mijlocului fix:
crt.                Ñ individualã                   (neconstruitã)
      ºi care se transmite            se transmite       Supra-         C = cãrãmidã
                  Ñ bloc de              Nr. de     ºi care se
                                        faþa   transmite   B = beton
     Of. p. = oficiu poºtal   locuinþe              încã-
                                        utilã   (curte,   L = lemn
                  Ñ comunã               peri
                                        (m2)  grãdinã etc.)
                   cu . . .
                                              (m2)


 1. Of. p. Coteºti/        individualã Consiliul Local      3    39      Ñ       C
    comuna Coteºti               al Comunei
                          Coteºti
46        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 131

                    GUVERNUL ROMÂNIEI

               HOTÃRÂRE
           pentru aprobarea Protocolului
    dintre Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului
    din România ºi Departamentul Arhitecturii ºi Construcþiilor
     din Republica Moldova privind conlucrarea în domeniile
        lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului

      Guvernul României h o t ã r ã º t e :
      Art. 1. Ñ Se aprobã Protocolul dintre Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
   Amenajãrii Teritoriului din România ºi Departamentul Arhitecturii ºi
   Construcþiilor din Republica Moldova privind conlucrarea în domeniile lucrãri-
   lor publice ºi amenajãrii teritoriului, semnat la Chiºinãu la 17 martie 1995, ºi
   Acordul (anexa nr. 2 la protocol), completat la Bucureºti la 26 februarie
   1996.
      Art. 2. Ñ Agenþii economici cu activitate în domeniile geotehnicii, pro-
   iectãrii ºi execuþiei construcþiilor, care vor desfãºura activitãþi în România în
   baza acordului prevãzut la art. 1, trebuie sã posede atestãri eliberate de
   Departamentul Arhitecturii ºi Construcþiilor din Republica Moldova ºi de
   Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului din România, care sã
   confirme cã au instituit un sistem propriu de conducere ºi de asigurare a
   calitãþii conform Hotãrârii Guvernului nr. 261/1994.
                       PRIM-MINISTRU
                     NICOLAE VÃCÃROIU

                                  Contrasemneazã:
                                Ministrul lucrãrilor publice
                                ºi amenajãrii teritoriului,
                                   Marin Cristea
                                  Ministru de stat,
                                ministrul afacerilor externe,
                                Teodor Viorel Meleºcanu


      Bucureºti, 14 iunie 1996.
      Nr. 470.

                           «

                      RECTIFICARE

       În Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
   Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, se fac urmãtoarele rectificãri:
       Ñ la art. 4 alin. 1, dupã cuvântul ”prevãzuteÒ se adaugã virgulã;
       Ñ la art. 5, în loc de: ”..., în numele debitorului sãu, potrivit legii, ...Ò se va
   citi: ”..., în numele debitorului sau potrivit legii, ...Ò;
       Ñ la art. 12 alin. 2, dupã cuvântul ”garanþieÒ se adaugã virgulã;
       Ñ la art. 16 alin. 1, dupã cuvântul ”imobileÒ se adaugã virgulã;
       Ñ la art. 28 alin. 4, în loc de: ”...potrivit alin. 3, ...Ò se va citi: ”...potrivit
   alin. 2, ...Ò;
       Ñ la art. 34 alin. 1 lit. e), în loc de: ”casa locuitã de debitor ºi de familia
   sa, ...Ò se va citi: ”casa locuitã de debitor ºi familia sa, ...Ò, iar la alin. 2 din acest
   articol, în loc de: ”Dispoziþiile alin. 2 lit. e) ...Ò se va citi: ”Dispoziþiile alin. 1 lit. e)...Ò;
       Ñ în cadrul titlului III ”Executarea silitãÒ, în loc de: ”Capitolul VÒ se va citi:
   ”Capitolul IVÒ;
       Ñ la art. 102, în loc de: ”...începerea procedurii de reorganizare ºi de lichidare
   judiciarã, ...Ò se va citi: ”...începerea procedurii de reorganizare ºi lichidare
   judiciarã, ...Ò.
                              ÎN ATENÞIA ABONAÞILOR           Evident,amîrpcsolzãºu
           vorpaeniublcþ.
           Pentrupoicalsmdã-zî,fþ
           suntricea,pâd-lobþã.
                                EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

                        Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                             cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
                        Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                             Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
                        Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131/1996 conþine 48 de pagini.                                Preþul 1.056 lei  40.816

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:6/20/2012
language:Latin
pages:47