C�u 1: Ph�n t�ch � nghia c?a vi?c nghi�n c?u m�n T�m by 09ePRiq

VIEWS: 0 PAGES: 5

									                                       1
                   quản lý. Một số phương pháp        lãnh đạo quản lý , từ đó có biện
   MÔN TÂM LÝ HỌC LÃNH       được dùng phổ biến như:          pháp nâng cao hiệu quả của hoạt
ĐẠO - QUẢN LÝ                - Phương pháp hệ thống hoá      động lãnh đạo quản lý của mình.
   Vấn đề 1            các thông tin, phương pháp này          Năm, thông qua lĩnh hội kiến
   Vai trò, Ý nghĩa của việc    được dùng để khái quát những đặc      thức môn học, bản thân hiểu được
nghiên cứu môn Tâm lý học lãnh    điểm, phẩm chất tâm lý có ý nghĩa     những điểm mạnh, điểm yếu của
đạo quản lý              quan trọng có ảnh hưởng đánh kể      mình, có dịp kiểm nghiệm việc đã
      Hướng giải quyết:     đến hoạt động của người lãnh đạo.     làm thời gian qua và nghĩ đến
   1- Giới thiệu khái quát môn   Những thông tin được hệ thống       những việc cần phải điều chỉnh để
Tâm lý học lãnh đạo quản lý ( Tâm   hoá là kết quả của những phương      làm tốt hơn trong thời gian tới.
lý học lãnh đạo quản lý là môn học  pháp nghiên cứu khách quan như          ( Xem tài liệu: TS Võ Thành
như thế nào? Đối tượng nghiên     quan sát và phỏng vấn. Ngoài ra        Khối - Tâm lý học quản lý lãnh
cứu, phương pháp nghiên cứu?     những phân tích tiểu sử các nhà       đạo, Nxb CTQG, H.2006, trang 15,
Các nội dung chính sẽ nghiên     lãnh đạo nổi tiếng cũng như                 16)
cứu?)                 phương pháp thống kê cũng là
   2- Ý nghĩa của việc nghiên   những nguồn cung cấp tư liệu cho
cứu môn học đối với từng vị trí    việc nghiên cứu các đối tượng.
công tác của học viên (Nêu nhiệm      - Phương pháp trắc nghiệm
vụ bản thân đang công tác - không   tâm lý: với những “test” được soạn
ghi tên cơ quan, những kiến thức   thảo 1 cách khoa học thường được
lĩnh hội từ môn học sẽ giúp gì cho  dùng trong tâm lý học quản lý để
quá trình công tác ấy).        đo đạc những phẩm chất tâm lý
       Nội dung cụ thể     các nhà lãnh đạo. Ngoài ra
   I. Khái quát môn Tâm lý học   phương pháp này cần kết hợp với
lãnh đạo quản lý:           phương pháp xã hội học “trắc đạc
   a- Tâm lý học lãnh đạo quản   xã hội” để xác định tính chất của
lý là chuyên ngành của Tâm lý học   những quan hệ khác nhau giữa
nghiên cứu :             các thành viên trong những nhóm,
   + Nguồn gốc, bản chất, đặc   những tập thể lao động.
điểm và tính quy luật của các hiện     - Phương pháp thực nghiệm
tượng tâm lý con người và nhóm    tâm lý học: là phương pháp được
xã hội trong hoạt động lãnh đạo -   tâm lý học sử dụng trong những
quản lý.               tình huống phức tạp nhằm xác định
   + Nghiên cứu ứng dụng      các khả năng, các kỹ năng cần
những đặc điểm tâm lý, tính quy    thiết ở các đối tượng nghiên cứu.
luật của các hiện tượng tâm lý vào     - Phương pháp chẩn đoán
việc lãnh đạo quản lý các quá trình  tâm lý: là phương pháp được tiến
hoạt động của con người.       hành trên cơ sở phân tích những
    Vừa nghiên cứu lý thuyết cơ  “triệu chứng” bên ngoài như ngôn
bản vừa nghiên cứu ứng dụng vào    ngữ, cử chỉ, diện mạo cộng với khả
thực tiễn lãnh đạo quản lý là 2 yêu  năng trực giác để tìm hiểu những
cầu căn bản của môn học.       đặc điểm tâm lý nhất định từ
   b- Đối tượng, nội dung nghiên  những đối tượng cần nghiên cứu.
cứu của tâm lý học lãnh đạo quản        2- Ý nghĩa của việc nghiên
lý:                  cứu môn học đối với từng vị trí
   + Nghiên cứu những đặc     công tác của học viên :
điểm tâm lý của chủ thể lãnh đạo         Tuỳ vị trí công tác của
quản lý (người lãnh đạo quản lý).   mỗi người và nêu lên ý nghĩa của
Đó chính là những phẩm chất và    việc nghiên cứu môn học. Ý nghĩa
năng lực tạo nên nhân cách và uy   chung của việc nghiên cứu môm
tín của người lãnh đạo quản lý,    học đối với mọi vị trí công tác là :
giúp cho họ làm tốt vai trò chỉ huy     Một, giúp cho bản thân nắm
và điều khiển của mình trong hoạt   vững hệ thống tri thức khoa học về
động lãnh đạo.            tâm lý và có thể vận dụng vào việc
   + Nghiên cứu là những đặc    chẩn đoán và am hiểu tâm lý cán
điểm tâm lý của khách thể lãnh đạo  bộ, giải thích được hành vi và hành
quản lý (đối tượng mà chủ thể     động của họ, dự đoán được thái độ
hướng đến). Đó là những đặc      và phản ứng của các cá nhân làm
điểm, hiện tượng, phẩm chất tâm    cơ sở cho việc đánh giá, sắp xếp
lý của cá nhân, nhóm, tập thể     cán bộ ở cơ quan đơn vị cho phù
thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý    hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.
   + Nghiên cứu là những khía      Hai, giúp bản thân nhận ra mô
cạnh tâm lý diển ra của bản thân   hình nhân cách người lãnh đạo
hoạt động lãnh đạo quản lý, phong   quản lý, hiểu được những đặc
cách lãnh đạo quản lý và những    điểm phẩm chất nhân cách người
khía cạnh tâm lý diễn ra trong hoạt  lãnh đạo quản lý, từ đó xác định
động này, đồng thới hệ thống hoá   con đường, biện pháp để hoàn
những đặc điểm, những yêu cầu     thiện nhân cách và xây dựng uy tín
đặc ra cho việc giáo dục, đào tạo,  lãnh đạo cho bản thân mình.
bồi dưỡng đánh giá và sử dụng        Ba, giúp bản thân nắm vững
cán bộ trong tình hình hoạt động   tri thức tâm lý học lãnh đạo quản
cụ thể.                lý, hiểu được đặc điểm tâm lý của
      c- Phương pháp nghiên   tập thể, nhóm cộng đồng thuộc đối
cứu của TLH lãnh đạo quản lý.     tượng lãnh đạo quản lý, từ đó mà
   Cũng như các chuyên ngành    có những tác động làm cho các cá
tâm lý khác, Tâm lý học lãnh đạo -  nhân, tập thể, nhóm, cộng đồng
quản lý cũng sử dụng các phương    phát huy tối đa những tiềm năng
pháp nghiên cứu của khoa học tâm   của mình vào việc xây dựng cơ
lý nói chung. Tuy nhiên, có một số  quan đơn vị vững mạnh, tạo ra
phương pháp được biến đổi cho     được những quan hệ lành mạnh và
phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ   tốt đẹp trong cơ quan đơn vị .
của riêng Tâm lý học lãnh đạo -       Bốn, giúp cho bản thân hiểu
                   được cơ sở tâm lý của hoạt động
                                        2
       Vấn đề 2          đạo, Nxb CTQG, H. 2006, trang       dựng trên nền tảng của chủ nghĩa    cần thiết để tìm cách phối hợp,
   Nhân cách của người CB             64-67)            Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,    điều hòa hoạt động của các thành
      lãnh đạo             b- Nhân cách người CB lãnh      có bản lĩnh chính trị vững vàng trên  viên, các bộ phận khác nhau vì
   biểu hiện qua 2 mặt: Phẩm     đạo:                    lập trường của giai cấp công      mục tiêu chung đã định.
 chất, năng lực (hay Đức, Tài )       - Nhân cách là toàn bộ những     nhân.; ở sự tin tưởng vững chắc        b- Năng lực ( hay “ Tài”):
                    đặc điểm, những phẩm chất tâm lý      vào sự lãnh đạo của Đảng.           - Nói đến năng lực là nói đến
   Ví dụ : “Xây dựng đội ngũ cán  quy định hành vi xã hội và giá trị xã       - Nói đến tính cách là nói đến  tổ hợp các đặc điểm tâm lý độc
bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và  hội của một con người. Nói đến       sự kết hợp độc đáo các đặc điểm     đáo của cá nhân phù hợp với
quản lý ở các cấp, vững vàng về    nhân cách là nói đến cả mặt xã hội     tâm lý ổn định của cá nhân tạo nên   những yêu cầu đặc trưng của một
chính trị, gương mẫu về đạo đức,
                    và mặt tâm lý của con người. Nhân      hệ thống thái độ của cá nhân đối    hoạt động nhất định nhằm đảm
trong sạch về lối sống, có trí tuệ,
                    cách được hình thành từ hoạt động      với hiện thực và được biểu hiện     bảo cho hoạt động đạt kết quả cao.
kiến thức năng lực hoạt động thực
                    XH , phản ánh hoạt động XH của       thông qua hệ thống hành vi của     Nói đến năng lực lãnh đạo là nhấn
tiễn gắn bó với nhân dân” ( VK Đại
hội IX). Bằng kiến thức TLHLĐQL.    con người và có những biểu hiện       con người. Tính cách mang tính ổn    mạnh những phẩm chất tâm lý cá
Đ/c hãy phân tích quan điểm trên    đặc trưng về mặt tâm lý mang tính      định và bền vững, tính thống nhất    nhân tham gia vào việc bảo đảm
của Đảng ta. Từ đó xây dựng      ổn định, bền vững, điển hình và có     đồng thời cũng thể hiện tinh độc    cho người CB lãnh đạo chỉ huy,
phương hướng hoàn thiện nhân      quan hệ biện chứng với nhau.        đáo riêng biệt điển hình cho mỗi cá   điều khiển công việc mang lại kết
cách người LĐQL trong tình hình       - Nhân cách người CB lãnh       nhân. Ví thế tính cách của cá nhân   quả.
mới.                  đạo là toàn bộ mặt XH đặc thù của      là sự thống nhất giữa cái chung và      Năng lực người CB lãnh đạo
   Ví dụ: Vận dụng kiến thức    người lãnh đạo, nó được tạo nên       cái riêng, cái điển hình và cái cá   bao gồm: năng lực trí tuệ, năng lực
tâm lý học lãnh đạo quản lý, phân   bởi những đặc điểm tâm lý và hành      biệt.                  tổ chức, năng lực chuyên môn và
tích mối quan hệ giữa Đức và Tài    vi xác định, phù hợp với vai trò chỉ       Tính cách người CB lãnh đạo    năng lực sư phạm.
trong nhân cách của người CB lãnh   huy , điều khiển của người CB lãnh     thể hiện ở thái độ và hành vi ứng       + Năng lực trí tuệ của người
đạo.                  đạo.                    xử chuẩn mực, trung thành đối với    CB lãnh đạo thể hiện ở khả năng
       Hướng giải quyết        Nói cách khác, nhân cách       Đảng, với nước, tận tụy với nhân    phân tích các tình huống, khả năng
    Dù hỏi bằng cách nào cũng   người CB lãnh đạo là kiểu nhân       dân. Ở sự “cần, kiệm, liêm chính,    thu thập và xử lý thông tin để đưa
     cần nêu được các ý:      cách XH đặc thù, là tổ hợp những      chí công, vô tư”, ở thái độ chuyên   ra các quyết định; khả năng nhận
   1. Khái quát về người CB lãnh  đặc điểm tâm lý ổn định nhằm đảm      cần trong công tác, yêu lao động    thức nhanh, nhạy, chính xác và
đạo, nhân cách người CB lãnh      bảo cho người lãnh đạo đạt được       và lao động sáng tạo, gương mẫu     sâu sắc; khả năng tổng kết thực
đạo. Khẳng định phẩm chất và      hiệu quả trong hoạt động khi thực      về đạo đức, phong cách sống giản    tiễn và đề ra giải pháp cải tạo hịên
năng lực ( Đức và Tài ) là 2 mặt
                    hiện vai trò XH của mình.          dị, không lãng phí xa hoa, không    thực. Năng lực trí tuệ còn thể hiện
tạo nên nhân cách người CB lãnh
                       - Dù diễn đạt theo những cách     tham nhũng, không cơ hội; ở sự     ở tư duy “ sâu” (khả năng tư duy
đạo.
                    thức ứng với những quan niệm        trung thực, công bằng và gắn bó     sâu sắc, gạt ra những yếu tố bên
   2. Nội dung của phẩm chất và
năng lực( Đức và Tài ) trong nhân   khác nhau, song có một điểm         mật thiết với nhân dân; ở sự lo     ngoài để hiểu bản chất của vấn đề,
cách người CB lãnh đạo. Mối quan    chung : phẩm chất và năng lực (       toan trước mọi người, chịu trách    biết phân biệt đâu là nguyên nhân
hệ giữa chúng.             hay Đức và Tài) là hai mặt tạo nên     nhiệm trước công việc và biết      chính - phụ, đâu là trọng tâm cốt
   3. Liên hệ thực tiễn về rèn   cấu trúc nhân cách người CB lãnh      hưởng thụ một cách công bằng và     lõi để xử lý vấn đề mang tính căn
luyện nhân cách người CB lãnh     đạo. Hai mặt ấy cũng được xem là      công khai; ở sự chấp nhận hy sinh    bản, chiến lược), tư duy “rộng” (
đạo trong tình hình hiện nay. Nêu   yếu tố quyết định sự thành bại       lợi ích cá nhân ..vv.          khả năng nhìn toàn diện, bao quát
phương hướng hoàn thiện nhân      trong hoạt động của người cán bộ         - Nói đến khí chất là nói đến   để nắm bắt xử lý công việc đúng,
cách ( hoàn thiện phẩm chất - năng   lãnh đạo..                 thuộc tính tâm lý phức hợp thể     chính xác), tư duy “xa” ( khả năng
lực hay Đức và Tài) của người CB       2. Phẩm chất và năng lực(       hiện thông qua sắc thái của hành    dự đoán, thấy trước được sự phát
lãnh đạo ( có liên hệ đến bản thân).  Đức và Tài ) - yếu tố tạo nên sự      vị, cử chỉ, cách nói năng của cá    triển, hình thành trong tương lai),
       Nội dung cụ thể:     thành công trong công tác của        nhân. Tính khí của con người      tư duy “ mềm” (khả năng suy nghĩ,
   1- Khái quát về người CB     người CB lãnh đạo.             thường tập trung ở 4 dạng chủ yếu    năng động, linh hoạt, mềm dẻo,
lãnh đạo, nhân cách người CB         Phẩm chất và năng lực ( Đức      là: hăng hái, nóng nảy, bình thản    biết thay đổi những tư duy không
lãnh đạo. Đức và Tài là 2 mặt tạo   và Tài) của người CB lãnh đạo        và ưu tư, biểu hiện sắc thái nhân    phù hợp với sự vận động và biến
nên nhân cách người CB lãnh      được biểu hiện ở 4 thuộc tính tâm      cách bên ngoài của mỗi con người.    đổi của cuộc sống ).
đạo.                  lý : 1) xu hướng lãnh đạo, 2) tính        Dù mang đặc điểm khí chất        + Năng lực tổ chức của người
    a- Người cán bộ lãnh đạo:    cách lãnh đạo, 3) năng lực lãnh       nào đi nữa, người lãnh đạo quản lý   CB lãnh đạo thể hiện ở khả năng
   - Cán bộ lãnh đạo là thuật    đạo, 4) khí chất lãnh đạo. Trong      phải biết tự điều hoà, kiềm chế và   dùng người, sử dụng con người,
ngữ chỉ những người mà hoạt      đó, xu hướng lãnh đạo, tính cách      rèn luyện để biểu hiện đúng mực     khả năng tổ chức sắp xếp con
động chuyên môn của họ nhằm      lãnh đạo, khí chất lănh đạo tạo nên     những khí chất cần có của người     người vào trong guồng máy để vận
đảm bảo cho các hoạt động khác     mặt thứ nhất : phẩm chất ( hay mặt     lãnh đạo - quản lý . Có như vậy     hành một cách tốt nhất, đặt con
của XH được triển khai theo một    “Đức”), còn năng lực lãnh đạo tạo      mới lôi cuốn, tập họp những người    người vào đúng vị tri, phát huy sở
cách nhất định để đạt đến mục     nên mặt thứ hai: Năng lực ( hay       khác cùng thực hiện mục tiêu đã     trường tốt nhất của họ. Năng lực tổ
tiêu.                 “Tài”) của người CB lãnh đạo.        định. Người CB lãnh đạo phải lạc    chức còn thể hiện ở sự nhạy cảm
   - Với tư cách là người đứng      a- Phẩm chất ( hay “ Đức” ):     quan, cởi mở, dễ hoà đồng, dễ      tổ chức, nhạy cảm về vấn đề con
đầu một tổ chức, người CB lãnh     bao gồm xu hướng lãnh đạo, tính       thông cảm với mọi người, tinh tế    người; ở sự lựa chọn và quyết định
đạo có nhiệm vụ xác định và chỉ ra   cách lãnh đạo, khí chất lãnh đạo.      trong ứng xử, có tình cảm sâu sắc    những vấn đề liên quan đế tổ chức
mục tiêu cho tổ chức, vạch ra con      - Nói đến xu hướng là nói đến     và bền vững, luôn coi trọng tình    bộ máy và con người.
đường để đi đến mục tiêu, hướng    ý định hướng tới đối tượng trong      cảm giữa con người với con người,       + Năng lực chuyên môn của
dẫn và thúc đẩy tổ chức hướng tới   một thời gian dài, nhằm thỏa mãn      tình cảm trong tập thể, tình cảm    người CB lãnh đạo thể hiện trước
mục tiêu đã định bằng cách phối    những nhu cầu hay hứng thú hoặc       giai cấp, tình đồng bào. Trong     tiên là khả năng chỉ đạo thực hiện
hợp, điều hòa hoạt động của các    vươn tới mục tiêu cao đẹp mà cá       những tình huống khó khăn người     có hiệu quả hoạt động chuyên
thành viên nằm trong tổ chức ấy.    nhân lấy làm lẽ sống của mình. Xu      lãnh đạo phải có sự kiềm chế cao,    môn. Người lãnh đạo phải am hiểu
   - Với nhiệm vụ vừa nêu, cán   hướng được biểu hiện thông qua       bình tĩnh và kiên trì với mục tiêu đã  chuyên môn nhưng không có nghĩa
bộ lãnh đạo vừa là những cá nhân    nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế      định. Phải chín chắn, chu đáo,     là giải quyết trực tiếp mọi vấn đề
đóng vai trò chỉ huy điều khiển    giới quan và niềm tin.           thận trọng, không vội vàng hấp tấp.   về chuyên môn mà là khả năng
trong một tổ chức, vừa là nhà hoạt      Xu hướng của người CB lãnh      Người lãnh đạo quản lý còn phải     biết nhìn nhận đánh giá và tìm ra
động chính trị (vì họ đại diện cho   đạo thể hiện ở động cơ vì dân, vì      biểu hiện ý chí mạnh mẽ, tinh thần   được các giải pháp có hiệu quả
một giai cấp, dân tộc hay gián tiếp  nước, vì chủ nghĩa xã hội, hết lòng     dũng cảm, cam đảm, cương quyết,     qua các trợ lý chuyên môn, cùng
phục vụ cho quyền lợi của giai cấp   phục vụ nhân dân; ở nhu cầu,        dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách    với trợ lý chuyên môn của mình.
và dân tộc mình), vừa là một nhà    hứng thú trong điều hành tổ chức,      nhiệm, biến nó thành uy lực, sức    Năng lực chuyên môn còn thể hiện
giáo dục , cảm hóa những người     xem nó như một nghề cần công        mạnh thu hút, lôi cuốn người khác.   ở khả năng đánh giá năng lực làm
xung quanh để họ hết lòng phục vụ   phu trong rèn luyện học tập; ở lý      Ý chí người CB lãnh đạo còn thể     việc của cấp dưới và biết phát huy
cho tổ chức.              tưởng trung thành với sự nghiệp       hiện ở tinh thần ham học hỏi để     được khả năng chuyên môn của
    ( Xem tài liệu: TS Võ Thành   cách mạng và nhân dân, kiên định      trao dồi tri thức và sự khôn ngoan,   họ ở mức tối đa.
  Khối - Tâm lý học quản lý lãnh   mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH;      ở sự kiên nhẫn, khả năng biết lắng      + Năng lực sư phạm của
                    ở thế giới quan khoa học được xây      nghe với sự vô tư và mềm mỏng      người CB lãnh đạo thể hiện ở khả
                                       3
năng tác động gây ảnh hưởng,      nhiều yếu kém và bất cập cả về      những hệ thống tri thức khoa học,
thay đổi được người khác bằng      năng lực lẫn phẩm chất đạo đức.      những tri thức về quản lý nhà
phẩm chất, tình cảm ý chí và nhân       + Chủ nghĩa cá nhân cơ hội,     nước, quản lý kinh tế, quản lý xã
cách của chính bản thân mình. Đó    thực dụng đang phát triển. Tình      hội và những kỹ năng, kỹ xảo về
là sự động viên, khuyến khích, tập   trạng suy thoái về đạo đức lối sống    quản lý và trang bị hệ thống quan
hợp được nhiều người hăng hái      của một bộ phận cán bộ, công       điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và
lao vào công việc chung. Sự tác     chức, nạn tham nhũng, tệ quan       tư tưởng HCM, những tri thức về
động này, trước hết biểu hiện khả    liêu, sự phát triển của các tệ nạn    tâm lý con người, về công nghệ
năng lan truyền nghị lực và ý chí    XH, hiện tượng chạy chức chạy       lãnh đạo - quản lý. Con đường
của mình sang người khác, khơi     quyền, tình trạng thiếu kỷ cương,     hiệu quả nhất giúp cho người lãnh
dậy lòng hăng hái quyết tâm của     xa rời nhân dân ... đang là nổi lo    đạo - quản lý hoàn thiện nhân cách
họ.                   của xã hội và là một trong những     của mình là tự nhận thức và bồi
   Năng lực sư phạm của người     nguyên nhân là suy giảm niềm tin     dưỡng, trang bị cho mình những tri
CB lãnh đạo còn thể hiện qua khả    trong nhân dân.              thức khoa học, kỹ năng lãnh đạo -
năng lựa chọn để đào tạo, bồi         + Đã có lời cảnh báo nghiêm     quản lý và tự rèn luyện những
dưỡng, khả năng thu hút tập hợp     khắc rằng, trong suốt quá trình      phẩm chất nhân cách của mình.
và huấn luyện kỹ năng làm việc     lãnh đạo của Đảng ta, từ khi cầm        + Mặt khác, để hoàn thiện
cho cấp dưới.              quyền đến nay chưa bao giờ số       nhân cách, người cán bộ lãnh đạo
   c- Mối liên hệ giữa phẩm      lượng đội ngũ cán bộ đảng viên      phải tham gia nhiều dạng hoạt
chất và năng lực (đức và tài)      suy thoái đạo đức, lối sống nhiều     động khác nhau, chỉ trong hoạt
   - Xét về bản chất xã hội của    như hiện nay, chưa bao giờ tình      động thực tiễn, nhận thức của
con người, nhân cách là sự tổng     trạng tham nhũng, tiêu cực trong     người lãnh đạo quản lý về thế giới,
hòa những quan hệ xã hội được      nghiêm trọng như hiện nay. Bên      các sự kiện chung quanh mới
biểu hiện qua 2 mặt phẩm chất và    cạnh đó, một số cán bộ lãnh đạo      nhanh chóng hơn, nhạy bén và sâu
năng lực (hay “Đức” và “Tài”) của    quản lý còn băn khoăn, hoài nghi     sắc hơn, tình cảm được biểu hiện
con người. Có thể nói phẩm chất     con đường đi lên CNXH và tính ưu     mãnh liệt hơn, ý chí kiên cường
và năng lực (hay Đức và Tài) là hai   việt của CNXH.              hơn.
yếu tố quan trọng, gắn bó chặt chẽ      + Về năng lực, Nghị quyết TW       + Người lãnh đạo còn phải
với nhau, có mối quan hệ biện      3 (khóa VIII) nhận định “ nhìn      biết xem giao lưu như một phương
chứng với nhau và được thể hiện     chung đội ngũ cán bộ hiện nay xét     cách chủ yếu để nắm được tình
rõ nét trong các thuộc tính tâm lý,   về chất lượng, số lượng và cơ cấu     hình ở quần chúng, biết được tâm
nhân cách của người CB lãnh đạo.    có nhiều mặt chưa ngang tầm với      tư, nguyện vọng, sự đánh giá của
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặc     đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh công     quần chúng để có thể tự điều chỉnh
dù là 2 mặt quan trọng và không     nghiệp hóa - hiện đại hóa”. Tình     mình, chỉ đạo tốt việc ra quyết định
thể tách rời đối với nhân cách của   trạng kém trình độ ngoại ngữ, vi     và tổ chức thực hiện tốt việc thực
người lãnh đạo quản lý, nhưng      tính, không có khả năng phân tích,    hiện quyết định quản lý.
phẩm chất (“Đức”) luôn là cái gốc    tổng kết thực tiễn, nắm bắt các vấn       + Bên cạnh đó, tập thể lao
của nhân cách, là cái cần có trước   đề đặt ra và do vậy không đưa       động ở cơ quan, đơn vị mình, tập
nhất của mỗi con người nói chung    được những quyết sách phù hợp,      thể các đoàn thể xã hội là môi
và đối với người CB lãnh đạo nói    kịp thời, thực hiện có hiệu quả ...    trường quan trọng để người CB
riêng. Theo người, có tài mà không   đang xảy ra khá nhiều ở trong bộ     lãnh đạo rèn luyện nhân cách. Do
có đức là vô dụng, có đức mà      phận những người lãnh đạo quản      đó người CB lãnh đạo cần phải đặt
không có tài thì làm việc gì cũng    lý. Trình độ cán bộ lãnh đạo quản     mình trong tổ chức, phải sinh hoạt
khó. Người cũng dạy rằng: “ Có tài   lý cơ sở đặc biệt ở cấp xã còn      và công tác trong các tổ chức này
phải có đức. Có tài mà không có     thấp, chưa lôi cuốn, vận động tốt     với tinh thần vì Đảng, vì dân. Rèn
đức , tham ô hủ hóa có hại cho     quần chúng.                luyện nhân cách có nghĩa là phát
nước. Có đức mà không có tài ví        + Trong lĩnh vực kinh tế,      huy ưu điểm và sửa chữa khuyết
như ông bụt không làm hại gì      chúng ta đang thiếu những cán bộ     điểm của bản thân, trong đó tự phê
nhưng cũng không lợi gì cho mọi     lãnh đạo quản lý giỏi, vừa có “tầm”    bình và phê bình là con đường rèn
người”.                 vừa có “tâm”.               luyện tốt nhất.
   - Thực tế cho thấy có tài mà                            + Ngoài ra, để ngăn ngừa sự
thiếu đức thì dễ sa ngã, hư hỏng,       b- Phương hướng hoàn thiện     tha hóa về lối sống, đạo đức,
dễ bị lợi dụng, mua chuộc, làm sai   nhân cách người cán bộ lãnh đạo.     người CB lãnh đạo phải biết tự
chính sách, pháp luật của Nhà         - Để hoàn thiện nhân cách      giác kiềm chế trước những cám dỗ
nước, tiếp tay cho kẻ địch vì lợi ích  của cán bộ lãnh đạo, Đảng ta đã      vật chất, cảnh giác và tỉnh táo với
riêng, làm ăn phi pháp, thu lợi bất   có nhiều Nghị quyết bàn về công      những thủ đoạn mua chuộc của kẻ
chính, chia bè kéo cánh, cục bộ     tác cán bộ. Nghị quyết hội nghị TW    xấu, phải biết đề cao nét đẹp
bản vị địa phương. Ngược lại có     3 khóa VIII của Đảng đã khẳng       truyền thống, đạo đức, đạo lý của
đức mà không có tài nếu làm CB     định : “ Cán bộ là nhân tố quyết     cha ông, tạo dựng tâm lý “mỗi
lãnh đạo thì khó đưa ra những      định sự thành bại của cách mạng,     người vì mọi người, mọi người vì
quyết định kịp thời, hiệu quả, việc   gắn liền với vận mệnh của Đảng,      mỗi người” trong mỗi gia đình,
gì cũng ngại quyết định hoặc dễ bị   của đất nước và chế độ, là khâu      trong môi trường làm việc, xây
cấp dưới tham mưu sai, uy tín của    then chốt trong công tác xây dựng     dựng “lối sống mới” giữ lấy “thuần
người CB lãnh đạo đó cũng sẽ      Đảng” Vấn đề hoàn thiện nhân       phong mỹ tục”.
nhanh chóng bị giảm sút nghiêm     cách người CB lãnh đạo là vấn đề
trọng.                 có ý nghĩa đối với sự thành bại của
   3- Phương hướng hoàn        công cuộc cách mạng.
thiện nhân cách người CB lãnh         - Trong giai đoạn hiện nay,
đạo.                  trước yêu cầu của sự nghiệp cách
   a- Thực trạng :          mạng, người cán bộ lãnh đạo phải
   Trong thời gian qua, đội ngũ    biết tự hoàn thiện nhân cách của
cán bộ lãnh đạo quản lý của ta     mình thông qua giáo dục, hoạt
ngày một trưởng thành đảm đương     động, giao lưu và tập thể, trong
tốt nhiệm vụ, vững vàng trước mọi    đó, giáo dục đóng vai trò chủ đạo
thử thách và đang là một trong     đối với sự phát triển nhân cách.
những lực lượng nòng cốt thúc đẩy       + Đối với người cán bộ lãnh
sự nghiệp phát triển đất nước. Tuy   đạo hiện nay, tuỳ theo ngành nghề
nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng     yêu cầu mà phải được giáo dục
đội ngũ cán bộ lãnh đạo vẫn còn     đào tạo, bồi dưỡng để nắm vững
                                       4
         Vấn đề 3       người cho phù hợp, không nên làm         Nội dung của việc đánh giá    vụ và cương vị công tác. Phải thực
    Những vấn đề tâm lý trong    ngược lại.                 cán bộ tập trung ở 2 mặt đức và tài  hiện nhiều giải pháp đánh giá
     công tác cán bộ           d- Thực trạng cán bộ và công    của người cán bộ. Về đức, đó là    mang tính chất tổng hợp và phải
   Khả năng đề thi sẽ trích một   tác cán bộ ở nước ta hiện nay:       đánh giá về lập trường chính trị, xã  công tâm - khách quan. Người lãnh
  câu trong nghị quyết Đảng về        - Cán bộ ở nước ta hiện nay     hội của cá nhân (xu hướng của cá    đạo khi nhận xét đánh giá cán bộ
     công tác cán bộ.       có ưu điểm là : 1) được đào tạo      nhân ấy đối với những vấn đề      phải có 2 phẩm chất cực kỳ quan
     Vận dụng hiểu biết về    tương đối cơ bản về lý luận chính     chính trị, xã hội), về động cơ cá   trọng: công tâm và sâu sát. Ngoài
 những vấn đề tâm lý trong công    trị, về KHKT, về QLKT và QLNN; 2)     nhân (cái lôi cuốn, thúc đẩy hoạt   ra, cần cụ thể hoá các vấn đề: dân
 tác cán bộ để thực hiện bài thi.   đa số đã được rèn luyện qua thử      động của cá nhân bao gồm động     chủ hoá, công khai hoá công tác
      Hướng giải quyết      thách của công cuộc xây dựng đất      cơ về nhu cầu hàng ngày và định    cán bộ, tổ chức lấy ý kiến nhân
       Cần nắm vững :      nước, có bản lĩnh vững vàng, nhạy     hướng giá trị chiếm ưu thế của cá   dân và cán bộ cấp dưới, xây dựng
   1- Một vấn đề chung về công   bén với cái mới; 3) luôn gắn bó với    nhân), về tích cách – khí chất (hệ   cơ chế phát huy trách nhiệm của
tác cán bộ ( Khái niệm cán bộ,     quần chúng và hết lòng vì mọi       thống thái độ và phản ứng cá      người đứng đầu và cơ quan sử
công tác cán bộ; tư tưởng Hồ Chí    người.                   nhân). Về tài, đó là đánh giá về khả  dụng cán bộ. Muốn đánh giá cán
Minh về công tác cán bộ; thực         Nhược điểm lớn nhất của      năng thực hiện nhiệm vụ, về năng    bộ đúng còn phải định ra rõ trách
trạng đội ngũ cán bộ và công tác    cán bộ hiện nay là: 1) Một số CB      lực của người cán bộ đó có thể     nhiệm cá nhân, trước hết là trách
cán bộ ở nước ta hiện nay).      sa súc về phẩm chất chính trị , dao    hoàn thành công việc gì . loại công  nhiệm người đứng đầu. Người
   2- Nêu một số vấn đề tâm lý   động, mất niềm tin vào CNXH; 2)      việc nào, mức độ hoàn thành công    đứng đầu địa phương, cơ quan,
trong công tác cán bộ ( bao gồm    Một số CB sa súc về đạo đức lối      việc … Đánh giá về mặt tài đức     đơn vị phải chịu trách nhiệm về
đánh giá cán bộ, quy hoạch cán     sống; 3) Một số CB năng lực chưa      của cán bộ chính là đánh giá đặc    những yếu kém tron g công tác, về
bộ, lựa chọn cán bộ, đào tạo bồi    tương xứng với trình độ đào tạo,      điểm nhân cách của cán bộ có thể    tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãnh
dưỡng cán bộ, bố trí bổ nhiệm cán   không đủ sức giải quyết công việc     làm được những gì và làm như thế    phí của địa phương cơ quan đơn vị
bộ, thực hiện chính sách đối với    được giao; 3) Do được đào tạo từ      nào .                 đó. Khắc phục tình trạng khi kiểm
cán bộ).                nhiều nguồn, nhiều thời kỳ khác         Phương pháp đánh giá CB     điểm tập thể thì chỉ ra được khuyết
       Nội dung cụ thể:     nhau với những hoàn cảnh không       phải dân chủ, trung thực; phải đặt   điểm nhưng khi kiểm điểm cá nhân
   I- Một số vấn đề chung về    giống nhau nên đội ngũ Cb thiếu      CB trong những mối quan hệ nhất    thì không quy được trách nhiệm
công tác cán bộ:            sự đồng bộ cả về cơ cấu và trình      định để đáng giá.           cho ai. Việc đánh giá cán bộ không
   a- Khái niệm cán bộ: Cán bộ   độ, năng lực.                  * Thực trạng : Hiện nay trong  chỉ làm một lần mà phải làm
là những người được Đảng và Nhà        - Công tác cán bộ của ta hiện    công tác đánh giá cán bộ đã có     thường xuyên để đưa vào hồ sơ
nước giao cho những nhiệm vụ      nay có hạn chế là: 1) Hạn chế về      tiêu chí rõ ràng hơn, có tính dân   cán bộ và giúp cho bản thân của
nhất định trong các tổ chức thuộc   tầm chiến lược, chậm đổi mới,       chủ (cán bộ tự đánh giá, bỏ phiếu   người cán bộ hiểu đúng mình hơn,
một hệ thống chính trị - xã hội nhất  công tác quy hoạch, tuyển chọn,      tính nhiệm...). Đã có sự phân công   sửa chữa khuyết điểm để ngày
định.Cán bộ chính là những người    đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng chưa      phân cấp trong việc đánh giá cán    càng hoàn thiện hơn
tham gia vạch ra đường lối, sách    thật tốt; 2) Tuy có quy chế đánh giá    bộ (cấp trên nhận xét đánh giá cấp      2- Công tác quy hoạch cán
lược, chiến lược cách mạng chung    CB nhưng nhìn chung việc thực       dưới).                 bộ:
, đồng thời cũng là người thực hiện  hiện chưa tốt, dẫn đến chưa hiểu         Tuy nhiên, phải nhìn nhận       Quy hoạch cán bộ là tạo điều
hoặc lãnh đạo quần chúng thực     rõ CB, chưa bố trì sử dụng đúng      rằng khâu yếu nhất hiện nay trong   kiện để kiện toàn tổ chức và đổi
hiện đường lối đó.           người, đúng việc; 3) Công tác quản     công tác cán bộ là khâu đánh giá    mới cán bộ một cách thường
   Không có một đội ngũ cán bộ   lý CB còn chồng chéo, trùng lắp; 4)    cán bộ. Đã có nhiều cán bộ, kể cả   xuyên. Điều quan trọng trong công
mạnh về phẩm chất chính trị, đạo    Chính sách đãi ngộ CB chưa kịp       cán bộ đảng viên do Trung ương     tác quy hoạch cán bộ là xác định
đức, giỏi về chuyên môn nghiệp     thời, chưa thực sự gắn quyền lợi      quản lý vẫn dính líu đến các vụ án   đúng đội tượng cán bộ phải quy
vụ, tâm huyết với sự nghiệp thì dù   với trách nhiệm.              tham ô, tham nhũng (vụ cấp quota,   hoạch và thời gian quy hoạch, từ
đường lối đúng đắn đến đâu cũng        II- Một số vấn đề tâm lý      dầu khí, băng nhóm Năm Cam...)     đó xác định rõ mục tiêu trong một
không thể trở thành hiện thực.     trong công tác cán bộ           và sa đọa về mặt đạo đức ... điều   thời gian nhất định những cán bộ
   b- Khái niệm công tác cán bộ:      1. Công tác đánh giá cán bộ :    này cho thấy rằng việc đánh giá    cần phải đạt được những yêu cầu
Công tác cán bộ là hoạt động         Nhận xét đánh giá cán bộ là     cán bộ của ta hiện nay vẫn còn yếu   cụ thể nào. Khi quy hoạch cán bộ
nhằm xây dựng và phát triển đội    khâu đầu tiên xuyên suốt của công     kém. Công tác phê bình và tự phê    phải đảm bảo những yêu cầu như:
ngũ cán bộ đủ về số lượng và      tác cán bộ. Đây là khâu quan        bình, đánh giá cán bộ hàng năm     Đáp ứng yêu cầu về số lượng cán
đúng về chất lượng, phù hợp với    trọng, quyết định đối với việc lựa     tuy có cố gắng, song vẫn còn      bộ đang thiếu hoặc phải bổ sung,
yêu cầu đòi hỏi của từng thời kỳ    chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử    chậm, phương pháp và cách làm     khăc phục việc thiếu cán bộ trong
cách mạng.               dụng, đề bạt bổ nhiệm... Nó không     chưa thống nhất. Kết quả đánh giá   cơ cấu lãnh đạo, thiếu cán bộ hiểu
   Công tác cán bộ bao gồm các   những là nhiệm vụ của công tác       cán bộ còn chung chung, thiếu cụ    biết về lĩnh v ực khoa học kỹ thuật,
nội dung : 1) đánh giá cán bộ; 2)   cán bộ mà còn là yêu cầu chính       thể, chưa phản ánh đúng kết quả    về kinh tế, khắc phục tình trạng
quy hoạch cán bộ, 3) tuyển chọn    đáng của cán bộ đòi hỏi tổ chức và     công tác của cán bộ, cán bộ lãnh    thiếu tính kế thừa.
cán bộ; 4) đào tạo - bồi dưỡng cán   cấp trên đánh giá đúng mình. Nhận     đạo ít được nhận xét khách quan,       * Thực trạng: Hiện nay, công
bộ; 5) bố trí , bổ nhiệm, luân     xét đánh giá cán bộ là khả năng      nhất là các khuyết điểm, tình trạng  tác quy hoạch cán bộ được triển
chuyển cán bộ; 6) thực hiện chính   biết đánh giá cán bộ, nhân viên      thiên vị, nể nang trong nhận xét    khai rộng rãi với cách làm dân chủ
sách cán bộ.              thuộc phạm vi mình phụ trách, bởi     đánh giá còn khá phổ biến. Công    hơn, đổi mới nội dung và cách làm
   Cán bộ và công tác cán bộ    vì sự thành công hay không của       tác nhận xét đánh giá cán bộ một    theo phương châm “động” và “mở”,
luôn luôn chiếm vị trí quan trọng,   người là công tác cán bộ phụ thuộc     số nơi chưa sâu, nhiều trường hợp   khắc phục những biểu hiện thiếu
có ý nghĩa quyết định đến sự thành   rất nhiều vào khả năng hiểu biết      thiếu chính xác, thiếu căn cứ khách  tin, ngại khó, làm quy hoạch một
bại đối với sự nghiệp cách mạng.    con người.                 quan, có nơi vì tình trạng phe     cách hình thức, đối phó. Tuy nhiên
Từ Đại hội VI đến nay, cùng với        Đánh giá cán bộ trước hết      cánh, cục bộ, nể nang, né trách,    vẫn còn một số nơi thực hiện khá
đường lối đổi mới nói chung, vấn    phải dựa vào cơ sở tiêu chuẩn cán     mà cố tình đánh giá sai lệnh cán    lúng túng, hình thức, hiệu quả
đề cán bộ và công tác cán bộ đã    bộ quy định cho từng chức danh,      bộ. Không ít cấp uỷ, người đứng    thấp. Nhiều nơi quy hoạch xong để
trở thành khâu then chốt của toàn   đồng thời phải dựa vào hiệu quả      đầu cấp uỷ, cơ quan chưa nhận     đấy, quy hoạch một đường làm
bộ quá trình đổi mới đất nước dưới   công tác, Đánh giá nhận xét cán      thức sâu sắc, đầy đủ về trách     một nẻo. Vì vậy việc bố trí sắp xếp
sự lãnh đạo của Đảng.         bộ phải khoa học, khách quan,       nhiệm và tầm quan trọng của việc    cán bộ còn chấp vá, bị động, tình
   c- Tư tưởng Hồ Chí Minh về    xem xét một cách toàn diện và gắn     đáng giá cán bộ hoặc chưa thực     trạng hụt hẫng cán bộ kế thừa ở
công tác cán bộ: thể hiện ở mấy    liền với hoàn cảnh lịch sử cụ thể,     sự công tâm trong việc đánh giá    các cấp các ngành, địa phương
điểm sau đây:             chú ý đánh giá hiện tại và dự đoán     cán bộ.                còn khá phổ biến. Một vấn đề khác
   - Đánh giá CB phải đúng,     sự phát triển trong tượng lai, không       Để khắc phục tình trạng trên,  cần lưu ý là công tác hậu quy
khách quan, thường xuyên, toàn     xem nặng về quá khứ, phải đánh       phải nghiêm chỉnh thực hiện các    hoạch, tránh tình trạng đối tượng
diện cả đức và tài.          giá một cách toàn diện cả mặt ưu      quy định, quy trình đánh giá cán    được quy hoạch ỷ lại, thiếu rèn
   - Đào tạo CB phải đủ về số    và mặt nhược điểm của họ. Phải       bộ, lấy kết quả hoàn thành nhiệm    luyện dẫn đến sa sút phẩm chất;
lượng, đúng về chất lượng, phù     có phương pháp đánh giá dân chủ,      vụ của họ theo chức trách được     ngược lại những cán bộ năng nổ
hợp với yêu cầu của từng ngành     trung thực, phải đặt cán bộ trong     giao và sự tín nhiệm của nhân dân   nhiệt tình nhưng không được quy
nghề, từng thời kỳ.          mối quan hệ nhất định. Người        làm thước đo chủ yếu để đánh giá,   hoạch do thiếu một vài tiêu chuẩn
   - Sử dụng CB phải khéo léo    đứng ra việc thực đánh giá cán bộ     thực hiện đúng các nguyên tắc tập   thì lại mất hết nhiệt tình công tác.
và có nghệ thuật, đặt họ đúng vị trí  phải là người có thẩm quyền, có uy     thể quyết định công tác cán bộ.       Để khắc phục tình trạng trên,
để họ phát huy được. Phải dự vào    tính, có trách nhiệm và có khả       Tiêu chuẩn đánh giá cán bộ phải    cần kiên trì và tích cực triển khai
nội dung công việc mà bố trí con    năng đánh giá.               được cụ thể hóa trong mỗi giai     chiến lược cán bộ, coi trọng công
                                         đoạn cách mạng, đối với mỗi chức    tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị lớp
                                        5
cán bộ kế cận. Thực hiện nghiêm     được lòng đa số của cấp dưới, đối     về công tác cán bộ trong tình hình   có năng lực hoàn thành nhiệm vụ
tiêu chuẩn hóa về chất lượng đạo    với những nơi mất đoàn kết         hiện nay. Cán bộ được luân       được giao; có nhân cách và lối
đức và chuyên môn đối với cán bộ,    nghiêm trọng, bè phái thì đa số      chuyển đã thể hiện bản lĩnh và     sống mẫu mực, trong sáng; có ý
công chức ở mỗi cương vị, công     không phải bao giờ cũng đúng.       năng lực lãnh đạo trưởng thành     thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng
tác và căn cứ vào những biểu hiện    Bên cạnh đó, do vấn đề bằng cấp      nhanh hơn. Tuy nhiên trong thực tế   tập thể, gắn bó với nhân dân.
trong thực tế của cán bộ trên cả ba   chuyên môn được chú trọng nhiều      việc bố trí bổ nhiệm và luân chuyển     Xây dựng đội ngũ CB đồng
mặt: lý tưởng, đạo đức lối sống,    hơn nên tình trạng bằng giả xảy ra     cán bộ thường chịu sự tác động     bộ, có cơ cấu hợp lý, chất lượng
trình độ năng lực để xây dựng quy    khá phổ biến.               của hàng loạt các yếu tố tâm lý XH   tốt, xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế
hoạch cán bộ lãnh đạo và quản lý,       Để khắc phục nhược điểm       khác nhau dẫn đến kết quả xa rời    tiếp vững vàng. Chú ý đào tạo cán
nhất là quy hoạch người đứng đầu.    trên, cần đảm bảo nguyên tắc công     nguyên tắc cơ bản là xuất phát từ   bộ nữ, cán bộ các dân tộc thiểu số,
Phải tuân thủ đúng hướng dẫn của    bằng, khách quan, dân chủ và xây      yêu cầu công việc và quy hoạch     cán bộ xuất thân từ công nhân,
TW về công tác quy hoạch cán bộ,    dựng những tiêu chuẩn cụ thể, rõ      cán bộ. Không ít trường hợp bố trí   chuyên gia trên các lĩnh vực; bồi
coi trọng khả năng đoàn kết tập     ràng trong công tác tuyển chọn cán     luân chuyển cán bộ không bắt      dưỡng nhân tài theo hướngquy
thể, đồng chí, đồng nghiệp. Đồng    bộ, trong đó nội dung tuyển chọn      nguồn từ những động cơ trong      hoạch. Đặc biệt quan tâm xây
thời phải định kỳ xem xét, đánh giá   cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu      sáng vừa làm nản lòng cán bộ, vừa   dựng đội ngũ CB lãnh đạo cấp cao.
cán bộ trong diện quy hoạch để có    công việc. Ngoài ra, người tuyển      không đáp ứng được mục tiêu và        Đổi mới mạnh mẽ công tác
sự bổ sung điều chỉnh cần thiết.    chọn cán bộ còn phải đảm bảo tính     lợi ít của công việc. Ảnh hưởng    cán bộ, đảm bảo thực sự dân chủ,
    3-Công tác tuyển chọn cán bộ  công tâm, khi xem xét đánh giá cán     của những quan niệm phong kiến     khoa học, công minh. Xây dựng và
:                    bộ cần phải nghe nhiều người từ      của quy luật tình cảm “yêu nên tốt,  hoàn thiện chế độ bầu cử, cơ chế
    Quá trình lựa chọn cán bộ (cả  nhiều nguồn. Trường hợp các ý       ghét nên xấu”, của sức ép tâm lý    bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ;
tuyển chọn cán bộ mới) là một      kiến đánh giá nhận xét khác nhau,     “phải chờ đến lượt”, “sống lâu lên   mở rộng quyền đề cử và tự ứng
công việc cần thiết, thường xuyên    thậm chí trái ngược nhau thì phải     lão làng” trong việc bổ nhiệm bố trí  cử, giới thiệu nhiều phương án
để đảm bảo tính kế thừa và phát     tìm hiểu làm rõ để không dẫn đến      cán bộ tạo nên một sức ỳ rất lớn    nhân sự để lựa chọn.
triển của các tổ chức. Việc lựa     việc đánh giá, bố trí cán bộ nhầm     trong công tác cán bộ.            Có cơ chế, chính sách phát
chọn cán bộ được tiến hành theo     lẫn oan sai.                   Để khắc phục nhược điểm     hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi
các yêu cầu như: yêu cầu có tính       4- Công tác đào tạo, bồi       trên, việc bố trí bổ nhiệm luân    dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ
chất tổ chức - hành chính, yêu cầu   dưỡng cán bộ                chuyển cán bộ phải thực hiện đúng   xứng đáng người có đức, có tài;
về mặt tiêu chuẩn của từng vị trí       Công tác này được thực hiện     nguyên tắc: mục tiêu-tổ chức-con    thay thế kịp thời những người kém
trong cơ cấu tổ chức, yêu cầu có    căn cứ vào quy hoạch cán bộ. Để      người, phải đảm bảo bố trí bổ     năng lực và kém phẩm chất, có
tính chất nguyên tắc (như nguyên    thực hiện tốt công tác này cần phải    nhiệm luân chuyển đúng người,     khuyết điểm nghiêm trọng.
tắc dân chủ, nguyên tắc tính đảng,   có kế hoạch được lập ra trên cơ sở     đúng việc, đúng lúc, đúng yêu cầu.      Khắc phục những biểu hiện
nguyên tắc thống nhất, nguyên tắc    tiêu chuẩn về mặt kiến thức cần      Cấp uỷ địa phương đơn vị có cán    cá nhân, cục bộ, không công tâm,
phát triển, nguyên tắc lịch sử cụ    phải bồi dưỡng đào tạo cho từng      bộ được điều động luân chuyển về    nể nang, tuỳ tiện trong công tác
thể), yêu cầu lựa chọn cán bộ theo   loại chức danh cán bộ, từ đó xác      phải tạo điều kiện cho cán bộ là tốt  CB.
cơ cấu dân số - xã hội. Việc lựa    định được yêu cầu đối với từng       nhiệm vụ, đồng thời phải ngăn        Cụ thể hoá và thể chế hoá
chọn cán bộ chịu sự chi phối bởi    cán bộ cho phù hợp trong từng giai     ngừa việc lợi dụng luân chuyển     nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh
những khía cạnh tâm lý nhất định,    đoạn nhất định. Cụ thể như: mục      cán bộ để đẩy những người không    đạo công tác CB và quản lý đội
bao gồm: số lượng các đối tượng     tiêu đào tạo cán bộ là gì , vào      “ăn cánh” đi nơi khác.         ngũ CB, đi đoi với phát huy trách
được đưa vào lựa chọn (ít quá thì    những chức danh cụ thể nào ,           6- Công tác chính sách cán    nhiệm của tổ chức và người đứng
cơ hội lựa chọn sẽ nhỏ, nhiều quá    những nội dung nào cần phải bồi      bộ:                  đàu tổ chức trong hệ thống chính
thì dễ bị lầm lẫn nhiễu loạn); cơ sở  dưỡng. Đồng thời cần phải xem xét        Thực hiện chính sách cán bộ   trị về công tác cán bộ. (VK ĐH X,
để lựa chọn (vấn để tuổi tác ...),   phương pháp đào tạo, hình thức       là chú ý thoả mãn một cách hợp lý   trang 136)
bản thân chủ thể lựa chọn (xu      đào tạo cho phù hợp với các đối      nhu cầu lợi ích vật chất và tinh
hướng, trình độ, lợi ích, thói quen   tượng, nhằm phát huy tính tích cực     thần của cán bộ, thúc đẩy cán bộ
....), tình huống tiến hành lựa chọn  chủ động của người học.          làm việc tốt hơn. Chính sách đãi
(chu đáo, đầy đủ thông tin hay        Thực trạng: Thời gian qua,      ngộ cán bộ hiện nay chậm đổi mới,
ngược lại). Vì vậy, việc lựa chọn    công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ     tiền lượng còn hạn chế, một số
cán bộ còn cần phải chú ý cân      đã được quan tâm chỉ đạo chặt       chính sách còn chưa thực hiện
nhắc đặc biệt là những yếu tố tâm    chẽ hơn, hướng dẫn thực hiện đa      thống nhất, vẫn còn tình trạng vừa
lý xã hội ảnh hưởng đến việc lựa    dạng hóa các loại hình đào tạo       bình quân, vừa không công bằng,
chọn cán bộ.              theo từng loại đối tượng. chúng ta     chưa gắn quyền lợi với trách nhiệm
    * Thực trạng: Công tác tuyển  đã khắc phục được một bước tình      và hiệu quả nghĩa vụ với lợi ích. Để
chọn cán bộ hiện nay đã có chủ     trạng đào tạo tràn lan, không theo     khắc phục tình trạng này Đại hội IX
trương chính sách và tiêu chuẩn cụ   quy hoạch. Tuy nhiên, nôi dung       của Đảng đã xác định “tăng cường
thể, năng lực chuyên môn đã được    chương trình và phương pháp đào      đầu tư và phát triển con người
chú trọng nhiều hơn. Tuy nhiên,     tạo chậm được đổi mới, còn chung      thông qua phát triển giáo dục và
vấn đề lựa chọn cán bộ trong thời    chung. Để thực hiện tốt công tác      đào tạo, khoa học và công nghệ.
gian qua của chúng ta còn cục bộ,    đào tạo cán bộ, cần phải có kế       Đảm bảo nguồn nhân lực về số
chưa thật sự dân chủ, còn nể      hoạch, xác định mục tiêu đào tạo      lượng và chất lượng, đáp ứng nhu
nang, ám thị. Cơ chế xin việc mà    cán bộ, từ đó phải có nội dung,      cầu ngày càng cao của CNH-
không qua thi tuyển còn phổ biến    hình thức đào tạo cho phù hợp với     HĐH”, “đổi mới chính sách đào tạo,
nên vẫn còn nạn nhận của đúc lót,    từng cán bộ. Việc đào tạo cán bộ      sử dụng và đãi ngộ trí cthức, tôn
tình cảm cá nhân, giao giá khi     phải gắn với chính sách cán bộ,      trọng và tôn vinh nhân tài”. Chúng
tuyển chọn tiếp nhận, bố trí, tiến   tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh    ta đang tiến dần đến việc xây dựng
cử, giới thiệu cán bộ vào các      thần, thời gian cho cán bộ được      một chế độ tiền lương phải là thu
cương vị công tác khác, tính cạnh    đào tạo, bồi dưỡng             nhập chủ yếu của cán bộ, công
tranh trong tuyển chọn cán bộ         5- Công tác bố trí, bổ nhiệm,    chức, từ đó kích thích cán bộ, công
chưa cao nên chưa thật sự tuyển     luân chuyển cán bộ             chức sáng tạo và tận tụy phục vụ
lựa được người tài đức trong bộ        Bố trí, bổ nhiệm cán bộ là đặt    nhân dân, hạn chế và đấu tranh có
máy nhà nước đồng thời cũng dẫn     cán bộ cụ thể vào những vị trí nhất    hiệu quả với nạn tham nhũng và
đến việc chọn cán bộ không đúng     định trong cơ cấu tổ chức. Việc bố     các tệ nạn khác.
tiêu chuẩn yêu cầu cho một công     trí bổ nhiệm luân chuyển cán bộ              Vấn đề 4:
việc cụ thể nào đó dẫn đến tình     phải quán triệt nguyên tắc xuất         Quan điểm của Đảng ta về
trạng vừa thiếu vừa thừa. Đối với    phát từ nhu cầu nhiệm vụ chính trị     việc xây dựng đội ngũ cán bộ
việc tuyển chọn cán bộ thông qua    của tổ chức và phải phù hợp với      trong thời kỳ đổi mới trong văn
bầu cử cho thấy rằng việc lấy      khả năng, sở trường để giúp cán      kiện ĐH X:
phiếu tín nhiệm giúp phòng ngừa,    bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ          CB phải là người có phẩm
ngăn chận những biểu hiện độc      cũng như tạo điều kiện thuận lợi để    chất chính trị tốt, tuyệt đối trung
đoán mất dân chủ của thủ trưởng,    cán bộ phát triển.             thành với Tổ quốc, với Đảng, hết
nhưng có mặt hạn chế là đôi khi        Thực trạng: Hiện nay, chủ      lòng phấn đấu vì lợi ích của nhân
chúng ta không chọn được những     trương luân chuyển cán bộ đã thực     dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính
người tốt nhất, có triển vọng nhất   hiện thành công ở một số nơi và là     trị vững vàng, không dao động
mà chỉ chọn được những người      một trong những giải pháp đột phá     trước những khó khăn, thử thách;

								
To top