d985d988d8aad988d8b1d987d8a7db8c d8afd8a7d984d8a7d986d8afd8b1

Document Sample
d985d988d8aad988d8b1d987d8a7db8c d8afd8a7d984d8a7d986d8afd8b1 Powered By Docstoc
					                                            ‫1‬
                                            ‫موتورهای داالندر‬
                                                  ‫تئوری‬
                                                 ‫یادآوری:‬
‫موتور های القایی عموما برای گرداندن بار ثابت در سرعت ثابت به کار می روند. در این حالت موتور معموال در‬
                                  ‫لغزش پایین و راندمان باال کار می کند.‬
‫تا حدود بیست سال پیش (۱۹۸۵ م.) تنها کاربرد موتور های القایی به همین موارد خالصه می شد و موتورهای‬
‫القایی در جاهایی که نیاز به کنترل دقیق و تنظیم سرعت داشتند به کار نمی رفتند. اما با معرفی درایوهای‬
‫فرکانس متغیر با تکنولوژی حالت جامد در الکترونیک قدرت موتور های القایی پا به عرصه ای گذاشتند که تا قبل‬
                          ‫از آن قلمرو موتورهای «دی سی» محسوب می شد.‬
‫قابلیت انط باق با شرایط مختلف همراه با سادگی و هزینه ی پایین موتورهای القایی حضور موتورهای القایی را‬
                                  ‫در این عرصه ها تضمین کرده است.‬
‫مشکل اصلی موتور های القایی ای که دارای روتور قفسی بودند این بود که مقاومت روتور آنها ثابت بود و باید‬
‫بین «بازده ی باال در عملکرد عادی» یا «گشتاور و جریان راه اندازی باال و ضریب قدرت پایین»، حد تعادلی را در‬
                                       ‫زمان طراحی پیدا می کردند.‬
‫یک راه حل این مشکل استفاده از موتور های روتور سیم پیچی شده بود که نیاز به حلقه های لغزان و جاروبک‬
               ‫داشتند. مهمترین ایراد این روش هزینه ی باال موتورهای سیمپیچی شده است.‬
‫یک راه حل دیگر این بود که همان موتور های روتور قفسی را با میله های عمیق تری بسازند و با استفاده از‬
‫راکتانس متغیر ناشی از شار نشتی متغیر با فرکانس، مقاومت روتور را به صورت اتوماتیک تنظیم کنند که البته‬
‫تکامل یافته ی این روش استفاده از روتور های دو- قفسه است که در آن میله های ققس نزدیک به استاتور که‬
‫شار نشتی از آنها عبور می کند دارای سطح بیشتر (مقاومت کمتر) و میله های قفس مرکزی که امپدانس‬
                 ‫نشتی روی آنها کم تاثیر است دارای سطح کوچکتر (مقاومت باالتر) هستند.‬
‫با طراحی مناسب و استفاده از دو روش فوق می توان مشکل تداخل گشتاور راه اندازی باال و راندمان باال را حل‬
‫کرد و به منحنی مشخصه ای مطلوب (برای باری خاص) دست یافت، هر چند باز هم باید حد تعادلی در این بین‬
‫پیدا کرد و این نوع ماشین ها، انطباق پذیری ماشین های روتور سیم پیچی شده ی همراه با مقاومت خارجی‬
                                           ‫روتور را دارا نیستند.‬
‫ماشین های القایی روتور سیم پیچی شده باید در جاهایی استفاده شوند که مشخصه های راه اندازی بسیار‬
         ‫مهم باشند. البته درایو های حالت جامد نیز می توانند در این موارد جایگزین مناسبی باشند.‬
‫تقسیم‬  ‫با توجه به مشخصه های گشتاور- سرعت موتور های القایی آن ها را به چهار کالس ‪ C ،B ،A‬و ‪D‬‬
                ‫می کنند که ویژگی های هر کالس را می توانید در اکثر کتب ماشین پیدا کنید.‬
                ‫2‬


                                    ‫کنترل سرعت موتور های القایی:‬
‫موتور های القایی روتور قفسی ای که در باال بحث شد تقریبا می توانند اکثر کاربردهای سرعت ثابت را پاسخگو‬
‫باشند. ولی در خیلی از جاها نیاز به یک ماشین داریم که در چندین سرعت متفاوت کار کند و یا دارای سرعت‬
                                    ‫قابل تنظیم در رنجی خاص باشد.‬
              ‫روش های مختلفی برای تغییر سرعت ماشین القایی پیشنهاد می شود از جمله:‬
                           ‫1. تغییر فرکانس استاتور که از دو راه ممکن است:‬
                              ‫- استفاده از منبع ولتاژ با فرکانس متغیر‬
                                     ‫- تغییر تعداد زوج قطب ها‬
                                            ‫2. تنظیم لغزش:‬
                                ‫- تنظیم ولتاژ خط (منبع ولتاژ متغیر)‬
                                ‫- استفاده از مقاومت متغیر در روتور‬
                  ‫- به کار بردن ولتاژی با فرکانس مناسب در روتور به صورت مستقیم‬
‫موتور های داالندر برای تنظیم سرعت خود از تغییر تعداد قطب ها استفاده می کنند و سرعت گردش میدان‬
                            ‫سنکرون طبق رابطه ی زیر تغییر خواهد کرد:‬‫1‬
  ‫‪Dahlander Motors‬‬
   ‫2 مطالب این قسمت برگرفته از کتاب ماشین های الکتریکی فیتزجرالد است. برای دیدن مشخصات هر یک از‬
                       ‫کالس های مذکور نیز می توانید به همین کتاب مراجعه کنید.‬
                             ‫نشانگر تعداد قطب های ماشین است.‬    ‫که در آن ‪P‬‬
                                  ‫چگونه تعداد قطب ها را تغییر دهیم؟‬
‫می توان سیم پیچ های استاتور را به گونه ای طراحی کرد که با تغییرات ساده ای در نحوه ی اتصال آنها تعداد‬
‫قطب های شکل گرفته در استاتور عوض شود. نسبت تعداد قطب ها در این دو حالت، دو به یک خواهد بود و‬
                      ‫می توان هر یک از فرکانس های سنکرون حاصله را استفاده کرد.‬
‫در این روش (در موتورهای داالندر) تقریبا همیشه روتور از نوع قفسی است. عل ت این امر هم آن است که یکی‬
‫از شروط ایجاد گشتاور درماشین، برابری تعداد قطب های روتور و استاتور است (از درس ماشین مخصوص)‬
‫بنابراین اگر قرار به تغییر تعداد قطب های استاتور باشد باید هر بار نحوه ی اتصاالت روتور را نیز به صورت مناسب‬
‫تغییر داد که موجب ایجاد پیچیدگی های بسیار خواهد شد (نیاز به همه ی سرهای روتور خواهیم داشت) که‬
‫لزومی هم ندارد و در روتور های قفسی، جریان های القایی به گونه ای عمل می کنند که تعداد قطب های‬
                                  ‫ایجاد شده در روتور با استاتور برابر است.‬
‫در دسته ای از موتورهای القایی شاهد دو سیم پیچ مستقل برای هز فاز هستیم که می توان سر و ته هر کدام‬
‫را به صورت دلخواه برای تغییر تعداد قطب ها استفاده نمود. بنابراین امکان تغییر سرعت سنکرون با تغییر نوع‬
‫اتصال ها به تا چهار سرعت مختلف ایجاد خواهد شد. مثال می توان به سرعت های 006، 009، 0021 یا 0081‬
                                       ‫دور در دقیقه دست یافت.‬
                 ‫اساس نحوه ی عملکرد تغییر قطب ها در شکل زیر نمایش داده شده است:‬
              ‫شکل 1 - تغییر تعداد قطب ها در یک ماشین داالندر‬‫در این شکل ‪ aa‬و '‪ a'a‬دو کالف تشکیل دهنده فاز ‪ a‬در استاتور هستند. البته یک استاتور واقعی از تعداد زیادی‬
‫کالف در هر فاز تشکیل شده. کالف های فازهای دیگر نیز نظم مشابهی دارند. در قسمت (‪ )a‬از شکل فوق‬
‫کالف ها به گونه ای متصل شده اند که میدان استاتور چهار قطب داشته باشد. در قسمت (‪ )b‬از همین شکل‬
 ‫جهت جریان '‪ a'a‬عوض شده است و مشاهده می شود که میدان از چهار قطب به دو قطب تبدیل خواهد شد.‬
‫همزمان با تغییر سر و ته سیم پیچ ها برای تغییر تعداد قطب ها می توان اتصاالت دو سیم پیچ را با هم موازی یا‬
‫سری کرد و نیز اتصاالت سه فاز را از ستاره به مثلث (یا بالعکس) تغییر داد. با این تغییرات جدید می توان چگالی‬
‫شار مغناطیسی موجود در فاصله ی هوایی را به گونه ای تنظیم کرد که به منحنی مشخصه ی گشتاور-‬
                ‫سرعت مورد نظر دست یابیم در هر یک از دو اتصال ستاره یا مثلث دست یابیم.‬
‫شکل های زیر سه روش مختلف اتصال سیم پیچ ها و منحنی گشتاور – سرعت ناشی از آنها را نشان می‬
‫دهد. جالب است که در دور تند کلیه ی این روش ها منحنی مشابهی دارند ولی دور کند آنها گشتاور های‬
                                     ‫مختلفی ایجاد می کند.‬
                    ‫شکل 2 - حالت گشتاور ثابت‬

   ‫‪Speed‬‬            ‫‪Lines‬‬

            ‫1‪L‬‬     ‫2‪L‬‬     ‫3‪L‬‬

   ‫‪Low‬‬       ‫1‪T‬‬     ‫2‪T‬‬     ‫3‪T‬‬           ‫‪T4, T5, T6 open‬‬

   ‫‪High‬‬       ‫4‪T‬‬     ‫5‪T‬‬     ‫6‪T‬‬          ‫‪T1, T2, T3 together‬‬‫در اتصال فوق حداکثر گشتاور ایجاد شده در دور کند با حداکثر گشتاور ایجاد شده در دور تند تقریبا برابر است و‬
‫برای ماشین هایی مناسب است که در هر دو سرعت خود گشتاور یکسانی نیاز دارند (مثال در بارهایی که‬
                                           ‫اصطکاک غلبه دارد).‬
                     ‫شکل 3 - حالت توان ثابت‬

   ‫‪Speed‬‬            ‫‪Lines‬‬

            ‫1‪L‬‬     ‫2‪L‬‬     ‫3‪L‬‬

   ‫‪Low‬‬       ‫4‪T‬‬     ‫5‪T‬‬     ‫6‪T‬‬          ‫‪T1, T2, T3 together‬‬

   ‫‪High‬‬       ‫1‪T‬‬     ‫2‪T‬‬     ‫3‪T‬‬           ‫‪T4, T5, T6 open‬‬


‫در این اتصال گشتاور حاصله در دور کند تقریبا دو برابر گشتاور حاصله در دور تند است و در جاهایی کاربرد دارد‬
           ‫که قرار است توان خروجی موتور تقریبا ثابت باشد مانند ابزارهای ماشینی و یا جرثقال ها.‬
                    ‫شکل 4 - حالت گشتاور متغیر‬

   ‫‪Speed‬‬            ‫‪Lines‬‬

            ‫1‪L‬‬     ‫2‪L‬‬      ‫3‪L‬‬

   ‫‪Low‬‬       ‫1‪T‬‬     ‫2‪T‬‬      ‫3‪T‬‬           ‫‪T4, T5, T6 open‬‬

   ‫‪High‬‬       ‫4‪T‬‬     ‫5‪T‬‬      ‫6‪T‬‬          ‫‪T1, T2, T3 together‬‬


‫و نهایتا در این نوع اتصال گشتاور حاصله در دور کند بسیار کمتر از دور تند خواهد بود و در وسایلی مثل فن ها و‬
                                   ‫پمپ های گریز از مرکز به کار می رود.‬
              ‫در شکل زیر منحنی گشتاور سرعت اتصال های مورد بحث با هم مقایسه شده اند:‬
              ‫شکل 5 - منحنی گشتاور - سرعت در اتصاالت مختلف‬
‫از میان اتصاالت فوق نوع دوم که توان خروجی ثابتی دارد از همه هزینه ی بیشتری خواهد داشت و ماشین‬
           ‫هایی که با این نوع اتصال کار می کنند معموال جثه ای بزرگتر از دو نوع دیگر دارند.‬


‫با دقت در شکل ۲ مشخص می شود که این نوع اتصال در دور کند اتصال مثلث است و در دور تند ستاره ی‬
                     ‫دوبل. این اتصال به همین نام یعنی اتصال ‪ Δ/YY‬مشهور است.‬
‫با توجه به شکل ۳، اتصال دور کند از نوع ستاره و در دور تند مثلث است. در واقع حالت اتصال آن دقیقا عکس‬
                          ‫حالت ‪ a‬است. یعنی به صورت ‪ Y/Δ‬بسته می شود.‬
‫در شکل ۴، اتصال در دور کند از نوع ستاره است (البته ستاره ی آن با ستاره ی دو حالت قبل متفاوت است) و‬
                           ‫در دور تند اتصال ستاره ی دوبل نام دارد. (‪)Y/YY‬‬
              ‫3‬
               ‫به صورت دیگری هم در شکل زیر رسم شده اند.‬   ‫برای راحتی، حالت های ‪ a‬و ‪c‬‬
              ‫شکل 6 - نمایی دیگر از اتصاالت شکل های ۲ و ۴‬


‫پیداست که نحوه ی اتصال به شبکه برای هر دو اتصال مشابه است فقط نوع به هم بستن سیم پیچ ها فرق‬
                                           ‫می کند.‬
      ‫نكته 1: وجود نقص در اتصال پايانه هاي (1‪ )U1,V1,W‬باعث آسیب ديدگي سیم پیچها مي گردد.‬
‫نكته 2: در سیستم مدار قدرت (كنترل با كنتاكتور) كنتاكتور مربوط به ستاره باید قبل از كنتاكتور اصلي ‪YY‬‬
                                   ‫(دور زياد-ستاره دوبل) بسته شود.‬
                       ‫بررسی نحوه ی افزایش سرعت از دور کند به دور تند:‬
‫برای درک نحوه ی افزایش تعداد قطب ها بهتر است از شکل های ۲ ، ۳ و ۴ استفاده کنیم. در آن شکل ها می‬
‫توان دید که جهت جریان در دور کند در سیم پیچ های یک فاز مختلف است (یعنی از یک سیم پیچ از سر نقطه‬
‫دار آن وارد می شود و در سیم پیچ دیگر همان جریان از سر نقطه دار خارج می گردد) ولی در دور تند جریان‬
‫سیم پیچ های فاز ها همجهت است بنابراین مطابق شکل ۵ تعداد قطب در دور تند نسبت به دور کند نصف می‬                              ‫به نقل از مقاله ی 702 .‪Cahier technique no‬‬  ‫3‬
‫شود و طبق رابطه ی سرعت میدان سنکرون، سرعت میدان در دور تند دو برابر سرعت میدان در دور کند خواهد‬
                                               ‫بود.‬
                                  ‫بررسی نحوه ی تغییر گشتاور:‬
                      ‫رابطه ی کلی گشتاور در ماشین القایی به صورت زیر است :‬
                       ‫4‬
‫باشد که معموال هم همین‬  ‫تقریب های فوق با این فرض صادق است که 2^)‪ R1^2≪(X1+Xm‬و ‪X1≪Xm‬‬
                                             ‫طور است.‬
‫با توجه به این روابط، ‪ Kth‬مقداری تقریبا ثابت است و به موازی یا سری شدن سیم پیچ ها بستگی چندانی‬
‫ندارد اما گشتاور ماشین القایی با توان دوم ولتاژ ورودی نسبت مسقیم و با سرعت میدان سنکرون نسبت‬
                                    ‫معکوس خواهد داشت.‬
                   ‫برای درک بهتر رابطه ی ولتاژ با گشتاور حاصله به شکل ۷ توجه کنید.‬
                       ‫ص ۴۶۲ از کتاب ‪ ،P.C.Sen‬ترجمه ی عابدی، چاپ دوازدهم.‬  ‫4‬
                 ‫شکل 7 - رابطه ی گشتاور و ولتاژ ورودی‬‫بنابراین در اتصال ‪ Δ/Y‬در دور کند شاهد هستیم که ولتاژ هر کالف (با توجه به سری بودن سیم پیچ ها) به‬
                                   ‫صورت زیر محاسبه می شود:‬
                                        ‫داریم:‬  ‫ولی در اتصال ‪Y/YY‬‬
‫تقریبا ۳‬  ‫بنابراین ولتاژ سیم پیچ ها در اتصال ‪ Δ‬نسبت به ‪ 1.73 ،Y‬برابر است. یعنی گشتاور باید در اتصال ‪Δ‬‬
                                ‫برابر اتصال ‪ Y‬باشد که به آن اشاره شد.‬
                                             ‫جریان راه اندازی:‬
                 ‫داریم:‬  ‫می دانیم که در زمان راه اندازی 1=‪ S‬است. از روی مدار معادل ‪IEEE‬‬
‫در اتصاالت مختلف جمله ی دوم عبارت فوق تقریبا ثابت خواهد بود پس جریان راه اندازی به ولتاژ ورودی و‬
                            ‫امپدانس سیم پیچ استاتور بستگی خواهد داشت.‬
‫با توجه به اینکه امپدانس ها در دور کند دو اتصال فوق بیشتر از امپدانس ها در دور تند هستند جریان راه اندازی‬
‫در دور کند کمتر از دور تند خواهد بود. همچنین جریان راه اندازی در اتصال مثلث اندکی از جریان راه اندازی در‬
                                      ‫اتصال ستاره بیشتر خواهد بود.‬
                                                 ‫چند نکته:‬

‫موتور های داالندر در اغلب موارد توانایی راه اندازی بدون استفاده از ابزارهای کمکی را در هر دو دور‬   ‫‪‬‬
‫کند و تند دارا هستند ولی گاهی باید آنها ابتدا در دور کند راه اندازی کرد و سپس به دور تند سوییچ‬
            ‫کرد (این کار معموال به صورت اتوماتیک توسط سیستم کنترل انجام میشود)‬
‫به طور کلی ماشین های داالندر دارای بازده ی پایین تر و ضریب قدرت خیلی پایین تر، نسبت به‬          ‫‪‬‬
                            ‫ماشین های القایی معمولی هستند.‬
‫نسبت توان های نامی در اتصال ‪ Δ/YY‬معموال چیزی در حدود 3:2 است در حالی که در اتصال ‪Y/YY‬‬           ‫‪‬‬
                      ‫5‬
                       ‫نسبت توان های نامی چیزی در حدود 1:5 است.‬
                                               ‫شرح آزمایش:‬
‫می خواهیم آزمایش های را که برای موتور قفس سنجابی انجام داده ایم برای این موتور هم انجام دهیم. تنها‬
‫تفاوت این است که آزمایش ها باید برای هر دو دور ماشین صورت پذیرند و نیز گشتاور را تنها از روش غیر‬
                                       ‫مستقیم بدست می آوریم.‬
                              ‫داده های پالک ماشین مورد مطالعه به صورت زیرند:‬

     ‫‪V‬‬        ‫‪Hz‬‬        ‫1-‪Min‬‬       ‫‪kW‬‬        ‫‪Cosϕ‬‬         ‫‪A‬‬

   ‫083 ‪YY‬‬        ‫05‬       ‫5241‬        ‫00.3‬       ‫98.0‬        ‫04.5‬

    ‫083 ‪Δ‬‬        ‫05‬        ‫017‬        ‫05.1‬       ‫06.0‬        ‫08.5‬

                   ‫برای سوییچ کردن بین دور کند و دور تند از کلید مربوطه استفاده می کنیم.‬
           ‫شکل 8- سوییچ ستاره ی دوبل- مثلث، مورد استفاده برای موتور داالندر‬
‫برای اتصال کلید کافی است ترمینال های هم نام موتور و کلید را به هم وصل کنیم. با سوییچ کردن به حالت‬
                                  ‫.‪ G.V‬موتور در دور تند کار می کند.‬
‫برای درک صحیح نحوه ی اتصاالت با استفاده از اهمتر طریقه ی عملکرد کلید و سیم بندی روی موتور را تست‬
‫می کنیم. مشخص خواهد شد که کلید در حالت سرعت پایین ترمینال های 1‪ V1 ،U‬و 1‪ W‬را به سه فاز‬
‫ورودی وصل می کند در حالی که در دور تند ضمن وصل کردن ترمینال های 2‪ V2 ،U‬و 2‪ W‬به فازهای تغذیه،‬
‫ترمینال های 1‪ V1 ،U‬و 1‪ W‬را اتصال کوتاه می نماید. (در حالت ‪ ARRET‬ارتباطی بین تغذیه و ترمینال های‬
                                       ‫موتور برقرار نمی شود.‬
‫5‬
  ‫85 ‪Analysis and Design of Low-Power Systems ,An Engineer’s Field Guide, Ismail Kasikci, Page‬‬
     ‫شکل 9 - نمایش نحوه ی اتصال سیم پیچ های داخلی موتور روی ترمینال های خروجی آن‬

                          ‫است.‬  ‫با توجه به موارد ذکر شده اتصال موتور از نوع ‪Δ-YY‬‬
                                       ‫بدست آوردن منحنی بارداری:‬
‫با توجه به اینکه دور کند ماشین مورد مطالعه مشکل داشت آزمایش را تنها در دور تند انجام می دهیم. (دور کند‬
                             ‫در حالت بی باری جریان فول لود را می کشید)‬
‫مولد کوپل شده با ماشین را به صورت تحریک شنت می بندیم. (کافیست یک رئوستا را با سیم پیچ تحریک‬
                ‫شنت و آرمیچر سری کنیم و سپس دو سر این سری را به بار وصل نماییم)‬
                      ‫جریان و ولتاژ بار را نیز به وسیله آمپرمتر و ولت متر اندازه می گیریم.‬
‫برای انجام آزمایش، ابتدا موتور را راه اندازی می کنیم. برای تغذیه ی موتور در این حالت الزم نیست از منبع‬
‫متغیر استفاد نماییم و می توان م وتور را مستقیما به شبکه وصل کرد، فقط یک واتمتر سر راه ورودی موتور قرار‬
                                               ‫می دهیم.‬
          ‫تنظیم می کنیم.‬  ‫سپس با تنظیم تحریک مولد ‪ ،DC‬ولتاژ خروجی آن (ولتاژ بار) را روی ‪220V‬‬
‫حال با افزایش پله به پله ی بار ولتاژ و جریان بار و نیز ولتاژ و جریان تغذیه و توان ورودی را اندازه می گریم. جدول‬
                                       ‫زیر حاصل این اندازه گیری هاست:‬ ‫)‪Load (Ω‬‬     ‫002‬    ‫004‬    ‫006‬    ‫008‬    ‫0001‬    ‫0021‬    ‫0041‬    ‫0061‬    ‫0081‬

  ‫)‪IL(A‬‬      ‫68.‬   ‫47.1‬   ‫35.2‬   ‫62.3‬    ‫39.3‬    ‫5.4‬    ‫40.5‬    ‫63.5‬    ‫88.5‬

  ‫)‪VL(V‬‬     ‫712‬    ‫212‬    ‫602‬    ‫991‬    ‫091‬     ‫281‬    ‫471‬    ‫261‬    ‫751‬

  ‫)‪IM(A‬‬     ‫83.2‬   ‫45.2‬   ‫96.2‬   ‫38.2‬    ‫59.2‬    ‫50.3‬    ‫31.3‬    ‫31.3‬    ‫12.3‬
 ‫)‪VM(V‬‬     ‫483‬    ‫583‬   ‫583‬   ‫583‬    ‫583‬      ‫583‬     ‫583‬   ‫583‬    ‫583‬

 ‫)‪PM(W‬‬     ‫338‬    ‫448‬   ‫058‬   ‫558‬    ‫068‬      ‫268‬     ‫768‬   ‫868‬    ‫778‬

‫)‪N(rpm‬‬     ‫1491‬   ‫1491‬  ‫1491‬   ‫1191‬    ‫1191‬    ‫1191‬      ‫1191‬  ‫2191‬    ‫1491‬                              ‫نتایج آزمایش های بی باری و روتور قفل شده:‬
           ‫(آزمایش بی باری فقط در لغزش کوچک انجام شد و از محرک خارجی استفاده نگردید)‬                       ‫‪BRT‬‬

     ‫‪V‬‬            ‫‪I‬‬              ‫‪P‬‬            ‫‪Cos ϕ‬‬

   ‫‪76.6V‬‬           ‫‪5.48A‬‬            ‫‪339.8W‬‬            ‫36.0‬                  ‫‪NLT‬‬                            ‫≪‪S‬‬

   ‫‪V‬‬          ‫‪I‬‬           ‫‪P‬‬          ‫‪Cos ϕ‬‬          ‫‪n‬‬

  ‫‪380V‬‬         ‫‪1.88A‬‬        ‫‪700W‬‬            ‫12.‬      ‫)‪1499(rpm‬‬                                            ‫نتایج آزمایش ‪DC‬؟‬
‫برای آزمایش دی سی می توان از خروجی کلید مثلث، ستاره ی دوبل استفاده کرد، ولی باید توجه داشت که‬
‫در حالت مثلث مقاومت بین دو فاز مقاومت دو سیم پیچ سری است ولی در حالت ستاره ی دوبل مقاومت بین‬
 ‫دو فاز مقاومت چهار سیم پیچ است که دو به دو با هم موازیند و بنابراین مقاومت حالت ستاره ی دوبل همان‬
                                   ‫مقاومت هر سیم پیچ خواهد بود.‬
        ‫011‬

        ‫001‬

         ‫09‬

         ‫08‬
‫001* ‪Pout/Pin‬‬
         ‫07‬

         ‫06‬

         ‫05‬

         ‫04‬

         ‫03‬

         ‫02‬
            ‫0‬  ‫1‬     ‫2‬     ‫3‬      ‫4‬      ‫5‬  ‫6‬
                       ‫)‪Load(A‬‬

                ‫شکل 01- تغییرات بازده بر حسب بار‬


        ‫45.0‬


        ‫25.0‬


         ‫5.0‬


        ‫84.0‬
‫‪PF‬‬
        ‫64.0‬


        ‫44.0‬


        ‫24.0‬


         ‫4.0‬
            ‫0‬  ‫1‬     ‫2‬     ‫3‬      ‫4‬      ‫5‬  ‫6‬
                       ‫)‪Load (A‬‬

              ‫شکل 11- تغییرات ضریب توان ورودی بر حسب بار‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:6/20/2012
language:Persian
pages:11