Docstoc

pichit

Document Sample
pichit Powered By Docstoc
					       ั
    โลกาภิวฒนกับ
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจไทย
  รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ
    คณะเศรษฐศาสตร
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
     ระบบเศรษฐกิจโลก 1945-1991

• ระบบสังคมนิยมในยุโรปตะวันออก-จีน
• ระบบเศรษฐกิจแบบผสมในยุโรปตะวันตก
  • รัฐวิสาหกิจในสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมหนัก
  • รัฐสวัสดิการ
• ระบบทุนนิยมแบบรัฐกํากับในสหรัฐอเมริกา
  • ธุรกิจเอกชนที่ปราศจากการแขงขันแตกํากับโดยรัฐ

                           2
• ประเทศโลกที่สาม:
  • ละตินอเมริกาและเอเซียใต: อสก.ทดแทนการนําเขาและสังคมนิยม
  • เอเชียตะวันออก: อุตสาหกรรมสงออก พึ่งตลาดโลก
• วิกฤตเศรษฐกิจทศวรรษ 1970-1980
  • ยุโรปตะวันตก-อเมริกา: วิกฤตน้ํามัน เงินเฟอ วางงานสูง รัฐบาล
   ขาดดุลงบประมาณ กิจการรัฐขาดทุน
  • คายสังคมนิยม: ความชะงักงันทางเศรษฐกิจ
  • ละตินอเมริกา: รัฐวิสาหกิจขาดทุน รัฐขาดดุลงบประมาณ เงินเฟอ
   คนวางงาน งดชําระหนี้ตางประเทศ
                                 3
       การเปลี่ยนกระบวนทัศน
• การปฏิรูปเศรษฐกิจชิลีภายใตปโนเชต ทศวรรษ 1970
• รัฐบาลแธ็ทเชอรในอังกฤษและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (1979-
 1990) แพรขยายไปทั่วยุโรปตะวันตก
• การลดการกํากับควบคุมโดยรัฐ (deregulation) ในสหรัฐอเมริกา
 ยุคเรแกน (1980-1988)
• การลมสลายของระบบสังคมนิยม (1989-1991)
• ความสําเร็จของเอเชียตะวันออกและอาเซียน
                             4
              ั
           โลกาภิวฒน
• การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ตนทุนธุรกรรมต่ําลง การแขงขันเพิ่มขึ้น
• การเคลื่อนยายสินคาและทุนระหวางประเทศโดยเสรี
• อุปสรรคการคาและการลงทุนลดนอยลง
• การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสถาบันเพื่อใชประโยชนจาก
 โลกาภิวัตน
• ผลทางบวกและทางลบที่มีตอระบบเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก
                           5
      กระแสปฏิรูปเศรษฐกิจยุค 1990
• การปฏิรูปในขอบเขตจํากัดในละตินอเมริกาและคาริบเบียน
  • ผลไดและผลกระทบที่ไมชัดเจน
• การปฏิรูปในสหรัฐอเมริกายุคคลินตัน โดยเฉพาะคือ NAFTA
• การปฏิรูปในเอเชีย
  •  เกาหลีหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 1997
  •  การเปดประตูของจีนและอินเดีย
  •  วาระทรัพยสินทางปญญาในสิงคโปร
  •  การปฏิรูปโคอิซูมิในญี่ปุน
  •  การเปดประตูของเวียดนาม
                            6
       มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ
•  ระบบกฎหมายและสถาบันทรัพยสินสวนบุคคล
•  การเปดเสรีการคา
•  ลดอุปสรรคการลงทุนระหวางประเทศ
•  การเปดเสรีทางการเงิน
•  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
•  การกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสม

                         7
• ยกระดับระบบเศรษฐกิจไปสูการผลิตมูลคาสูงขึ้น
  • แรงงานหนาแนน (labour intensive)
  • ทักษะหนาแนน (skill intensive)
  • ทุนหนาแนน (capital intensive)
  • เทคโนโลยีหนาแนน (technology intensive)
  • ความรูหนาแนน (knowledge intensive)
• เนนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความรูหนาแนนเพื่อเพิ่มมูลคา
  • ทรัพยสินทางปญญากลายเปนเรื่องสําคัญ
                               8
•  การขยายและเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ
•  การใชจายของรัฐในสาธารณสุข การศึกษา และการวิจัยพื้นฐาน
•  วินัยทางการคลังและหนี้สาธารณะในระดับต่ํา
•  การปฏิรูปภาษี ขยายฐานภาษี ลดอัตราภาษี
  • ภาษีจากรายไดที่มิไดมาจากการทํางานหรือประกอบการ
• มาตรการชวยปรับตัวสําหรับผูที่ไดรับผลกระทบ


                               9
       การแขงขันระหวางประเทศ
• การเปดประตูของจีน-อินเดีย
  • โครงสรางอุตสาหกรรมหลากหลาย จากแรงงานหนาแนนและทุน
   หนาแนน ไปถึงความรูหนาแนน
  • เนนเทคโนโลยีระดับสูงในอิเล็กทรอนิสก โทรคมนาคม ยา
  • เนนระบบทรัพยสินทางปญญาที่เขมแข็งมากขึ้น
• มาเลเซีย: อุตสาหกรรมซอฟทแวรและอิเล็กทรอนิกส
• สิงคโปร: วาระแหงชาติเรื่องทรัพยสินทางปญญา (2001)
• ความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐ (สิงคโปร มาเลเซีย เกาหลี ตาม
 ดวยญี่ปุนและเวียดนาม)
                            10
• การเปดประเทศเวียดนาม
  •  การไหลบาเขามาของเงินลงทุนขามชาติ
  •  ระบบการคาและการลงทุนที่เปดกวางขึ้นเรื่อย ๆ
  •  การเขารวมองคการการคาโลก
  •  ทาเรือน้ําลึกที่อาวคัมราหน
  •  สนามบินนานาชาติแหงใหม (100 ลานคนตอป)
  •  รถไฟหัวกระสุนฮานอย-โฮจิมินหซิตี้
  •  โรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงและการสงออกน้ํามันสําเร็จรูป
  •  โรงไฟฟานิวเคลียร

                                11
    การแพรขยายของความตกลงการคา

•  การเจรจารอบโดฮาขององคการการคาโลกประสบอุปสรรค
•  NAFTA ในอเมริกาเหนือ กับสหภาพยุโรป
•  ความตกลงการคาสหรัฐฯกับประเทศตาง ๆ ในเอเซีย
•  เขตการคาเสรีเอเชีย-แปซิฟกของกลุมเอเปก (FTAAP)
•  ชุมชนเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (จีน เกาหลี ญี่ปุน)
•  อาเซียนบวกสาม (อาเซียน บวก เอเชียตะวันออก)
                            12
        ประเทศไทยอยูตรงไหน?
• ริ เ ริ่ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมตั้ ง แต ป 2501 ตามแผนพั ฒ นา
 เศรษฐกิจฉบับที่ 1
  • เนนอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา สงออกสินคาเกษตรและสินแร
   ไปแลกกับเครื่องจักร อุปกรณและวัตถุดิบขั้นกลาง
  • มุงผลิตสินคาบริโภคสนองภายในประเทศ
  • เนนรวมทุนไทย-ตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ญี่ปุน
  • รัฐวิสาหกิจในสาธารณูปโภคและในอุตสาหกรรม “ยุทธศาสตร”
   (เชน ขนสง เครื่องหนัง แบตเตอรี่ ยารักษาโรค
  • ระบบสถาบันการเงินไทยแบบปด ภายใตการควบคุมของธนาคาร
   แหงประเทศไทย ปลอดพนจากการแขงขัน
                                13
• วิกฤตเศรษฐกิจ (ราคาน้ํามัน) ยุค 2515-2522 และความไมสงบ
 ทางการเมือง (14 ตุลา 16 และ 6 ตุลา 19)
• หลัง 2520 ปรับเปลี่ยนแนวทางอุตสาหกรรมไปเนนการสงออก
  • ใหทุนตางชาติเขามารวมลงทุน ใชเปนฐานการผลิตเพื่อสงออก
  • คนพบแหลงกาซธรรมชาติในอาวไทย เกิดเปนอุตสาหกรรมพลังงาน
   และปโตรเคมี
  • พัฒนาอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ เชน เหล็กและเหล็กกลา ประกอบ
   รถยนต เคมี เครื่องจักรเกษตร
• หลัง 2530 มีการยายฐานการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและไอที
 จากญี่ปุน เกาหลี และใตหวัน มาประเทศไทย
                               14
                                          สาขาผลิต GDP 2548
           สาขาผลิต GDP 2523

                                                เกษตรกรรม
                                                 10%

          บริการ
                                         บริการ             เหมืองแร
          14%           เกษตรกรรม
                                         13%                3%
                        22%
                                 บริหารราชการ
  บริหารราชการ                            5%
     5%                          การเงินและ
 การเงินและ                          อสังหาริมทรัพย
อสังหาริมทรัพย                          7%
   7%                     เหมืองแร
                          2%                               อุตสาหกรรม
                               คาสงคาปลีก                      34%
                                 15%
  คาสงคาปลีก
    18%                   อุตสาหกรรม          ่
                                  ขนสงและสือสาร
           ่
      ขนสงและสือสาร    กอสราง
                          22%         7%
         5%        4%
                                         สาธารณูปโภค
          สาธารณูปโภค                                    กอสราง
                                           3%
            1%                                        3%
                                                          15
         สินคาสงออก 2538                         สินคาสงออก 2548
                  ํ
              สงออกซ้า
                                                       ่
                                                อาหารเครึองดืมยาสูบ
                0.2%                              ํ
                                           สงออกซ้า
                                        ่
                               สินคาและธุรกรรมอืนๆ           12%
              ่
     สินคาและธุรกรรมอืนๆ      อาหารเครึองดืมยาสูบ
                           ่                  0.2%
         1%
                                   2%
                        19%
                                                      วัตถุด ิบ
                                    สินคา                         ้
                                                              เชือเพลิง
   สินคา                                                  5%
อุตสาหกรรมอืนๆ
      ่
                                        ่
                                  อุตสาหกรรมอืนๆ                     ํ
                                                            น้ามันหลอลืน ่
   18%                                 8%                           4%
                          ิ
                       วัตถุดบ
                        6%                                  ํ
                                                        ไขมันน้ามันพืชสัตว
                           ้
                          เชือเพลิง                              0%
                         ํ
                        น้ามันหลอลืน ่                         เคมี
                            1%
                                                        8%
                           ํ
                        ไขมันน้ามันพืชสัตว
                            0%     ่
                                เครืองจักร
   ่
 เครืองจักร                            45%
                       เคมี
  34%
                       3%                            สินคาอุตสาหกรรม
                                                        16%
                     สินคาอุตสาหกรรม
                        18%
                                                               16
          สินคานําเขา 2538                          สินคานําเขา 2548


          ่
 สินคาและธุรกรรมอืนๆ                                     ทองคํา
            ทองคํา อาหารเครืองดืมยาสูบ
                     ่  ่
     2%                              สินคาและธุรกรรมอืนๆ
                                             ่           ่
                                                2% อาหารเครื่องดืมยาสูบ
             1%      3%                                3%
   สินคา                                  3%
                         เชือเพลิง
                          ้            สินคา                ิ
                                                       วัตถุดบ
       ่
 อุตสาหกรรมอืนๆ              ิ
                  วัตถุดบ น้ามันหลอลืน        อุตสาหกรรมอืนๆ่
                        ํ      ่                         4%    ้    ํ     ่
                                                           เชือเพลิงน้ามันหลอลืน
    3%              5%                    3%
                           7%                                   18%
                            ํ
                        ไขมันน้ามันพืชสัตว
                             0%
                         เคมี                                       ํ
                                                              ไขมันน้ามันพืชสัตว
                         10%                                         0%

                                                           เคมี
                                   เครื่องจักร
                                                           10%
                                    39%
  ่
เครืองจักร
 49%

                      สินคาอุตสาหกรรม
                                                      สินคาอุตสาหกรรม
                         20%                                18%
                                                                   17
    โครงสรางเศรษฐกิจไทยนับแต 2523
• เกษตรกรรมลดสัดสวนในจีดีพีลงจาก 22% เปน 10%
• อุตสาหกรรมเพิ่มสัดสวนจาก 22% เปน 34%
• สาขาเศรษฐกิ จ สมั ย ใหม (อุ ต สาหกรรม ก อ สร า ง ขนส ง และ
 คมนาคม บริการทางการเงิน คาสงคาปลีก) 66%
• ยังเปนแรงงานหนาแนนและทักษะหนาแนน เชน สิ่งทอเสื้อผา
 อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา อัญมณี
• เทคโนโลยีระดับสูงเติบโตเร็ว เชน เครื่องจักร เคมี ซอฟทแวร
                               18
   โครงสรางการคาตางประเทศนับแต 2538
• สงออกสินคาอุตสาหกรรม 77%
  • มุงไปทางเทคโนโลยีหนาแนนมากขึ้น (เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกสขั้น
   สูง เคมี อุปกรณไฟฟา)
• นําเขาสินคาทุน เคมี สินคาอุตสาหกรรม 67% พลังงาน 18%
  • พึ่งพาการนําเขาสินคาเทคโนโลยี (เครื่องจักร) และสินคาขั้นกลาง
• การขาดดุลคาใบอนุญาตใชเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

                                    19
      มูลคาขาดดุลคาใบอนุญาตใชเทคโนโลยี
                       THB million

80,000                                               1.2

70,000
                                           0.97     1
                                               0.94
60,000                                     0.89
                                    0.86
                                                  0.8
50,000
                                 0.7
40,000                           0.57                   0.6
                    0.5
30,000                    0.45  0.46
                0.38                                0.4
      0.34     0.37
20,000      0.31
                                                  0.2
10,000

  0                                                0
     1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

                       Deficit   % GDP

                                                  20
             Indicators of Intellectual Property Creation Capacity 2004
        Patent app in US      Domestic patent app      Tech license fees  R&D exp
Country
       (per million people)    (per million people)       (% GDP)     (% GDP)
China              1.27            50.60        0.23     1.23
France            112.80            235.67        0.15     2.16
Germany           240.29            585.69        0.21     2.49
India              1.21             6.29       0.06     0.85
Indonesia            0.07             1.04       0.39     0.05
Italy             52.03            136.52        0.10     1.14
Japan            506.34           2,836.02        0.30     3.25
Korea            283.70           2,184.32        0.65     2.64
Malaysia           13.09             20.97        0.77     0.69
Philippines           1.00             1.92       0.30     0.11
Singapore          207.30            120.04        5.25     2.25
Thailand            1.08            12.86        0.98     0.25
UK              130.08            314.30        0.43     1.89
USA             644.68            630.02        0.20     2.68   21
         มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ
• การคาและการลงทุนมีแนวโนมไหลไปสูประเทศคูแขง
• การเปดเสรีการคา การลงทุน และทางการเงินอยางเปนขั้นตอน
• การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางโปรงใสและมีขั้นตอน
• ย ก ร ะ ดั บ โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น ท า ง ก า ย ภ า พ ( ข น ส ง แ ล ะ
 โทรคมนาคม)
• มีมาตรการสนับสนุนชวยเหลือผูที่ถูกผลกระทบ
• เน น การใชจ ายสาธารณสุข การศึกษา และสวัส ดิการสังคมให
 เพียงพอและทั่วถึง
                                     22
• ปฏิ รู ป ระบบภาษี ใ ห ง า ย โปร ง ใส เป น ธรรม รวมทั้ ง ภาษี ต อ
 ทรัพยสิน
• อุตสาหกรรมแรงงานหนาแนนและทักษะหนาแนนมีความเสี่ยง
• ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมไปสู เ ทคโนโลยี ห นาแน น และความรู
 หนาแนน
• ใหอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแขงขัน มีประสิทธิภาพ
 ดวยเทคโนโลยีของไทยและตางประเทศ
• เพิ่มการใชจายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภาครัฐ
• ทรัพยสินทางปญญาตองเปนวาระแหงชาติ
                                   23
         วาระทรัพยสินทางปญญา
• เสริมสรางพัฒนาหวงโซมูลคาทรัพยสินทางปญญา
• การสรางสรรคทรัพยสินทางปญญา
  • การสรางสรรคท รัพยสินทางปญญา (การวิจั ยและพัฒนา ทุ นวิจั ย
   สถาบันวิจัยและบุคลากร)
  • การคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา (การจดทะเบี ย น การบั ง คั บ ใช
   กฎหมาย)
  • การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา (การถายทอดเทคโนโลยี
   การบริหารทรัพยสินทางปญญา สารสนเทศและการสงเสริม)
                                     24

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:35
posted:6/20/2012
language:Thai
pages:24