paradorn

Document Sample
paradorn Powered By Docstoc
					  การพัฒนาชนบทไทย
    รศ. ภราดร ปรีดาศักดิ์
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ความหมายของการพัฒนา


 คําวา “พัฒนา” หมายถึง
ทําใหดีขึ้น ทําใหเจริญขึ้น
      ้
องคประกอบพืนฐานของการพัฒนา
๑. Sustenance :
 Ability to Meet Basic Needs
๒. Self - Esteem :
 To Be a Person
๓. Freedom from Servitude :
 To Be Able to Choose
    วัตถุประสงคของการพัฒนา
๑. เพิ่มระดับความเพียงพอและการกระจายอยางทั่วถึง
  ของสินคาและบริการที่เปนพื้นฐานของชีวิต
   อาหาร ที่อยูอาศัย สุขภาพ ดวามปลอดภัย
๒. ยกระดับการครองชีพของประชาชน
   รายไดสูงขึ้น เคารพตนเอง มีการศึกษา มีงานทํา
   ธํารงรักษาคุณคาทางวัฒนธรรม
๓. ขยายทางเลือกทางเศรษฐกิจและสังคม
   หลุดพนจากการถูกครอบงํา การพึ่งพา
   สิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย
             ํ
    ทฤษฎีการพัฒนาที่สาคัญ
ทฤษฎีของ อดัม สมิท (Adam Smith)
ทฤษฎีของ โรเบิรต มัลทัส (Robert Malthus)
ทฤษฎีของ อารเทอร ลีวิส ( Arthur Lewis)
ทฤษฎีของ เชนเนอรี (Chenery)
ทฤษฎีของ แรกนาร เนอรคส (Ragnar Nurkse)
       ทฤษฎีการพัฒนาของAdam Smith
แนวคิดของ อดัม สมิท     Adam Smith                       ่
กระบวนการของการเจริญเติบโตหรือความมั่งคัง เกิดจากการเพิ่ม
ผลิตภาพ (Productivity) ในระบบเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากการ
                            ่
แบงงานกันทํา (Division of Labor) ซึ่งจะเปนไปได ก็ตอเมือมี
     ่
การออมทีจะกอใหเกิดการลงทุน ตลาดมีการขยายตัวและดําเนิน
ไปอยางเสรีภายใตระบบการแขงขันสมบูรณ
     ทฤษฎีการพัฒนาของAdam Smith

การแบงงานกันทํา (Division of Labor) ของแรงงานกอใหเกิด
   ทักษะเพิ่มขึ้น
   ประหยัดเวลา
   ความสามารถในการผลิตสูงขึ้น
ขนาดตลาด
  จะตองใหญพอที่จะรองรับการผลิตอยางขนานใหญได
   ทฤษฎีการพัฒนาของAdam Smith
  วิธีวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

สัดสวนของแรงงานที่กอใหเกิดผลิตภาพ
ตอแรงงานที่ไมกอใหเกิดผลิตภาพ
การสะสมทุน
  กระบวนการเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

การลงทุน      ผลผลิต   ขนาดตลาด

    การแบงงานกันทํา    การจางงาน


 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี    ผลผลิต


การลงทุน      การออม    รายได
     ทฤษฎีการพัฒนาของAdam Smith
ปจจัยที่จะกอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ปริมาณสินคาทุนหรือการสะสมทุน
ซึ่งถูกกําหนดโดยความสามรถในการออม
การขยายตลาด เพื่อกอใหเกิดการแบงงานกันทํา
 การคาระหวางประเทศ
ระบบเศรษฐกิจเสรี ใชเงินเปนสื่อกลาง
การพัฒนาสถาบันการผลิต
        ทฤษฎีการพัฒนาของ Robert Malthus

             มัลทัส มีความเห็นวาภาคอุตสาหกรรม
          เปนภาคการผลิต ที่ใหผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
          เมื่อขยายการผลิต เพราะความกาวหนาทาง
          เทคนิคมักเกิดในภาคอุตสาหกรรม แตใน
Thomas R. Malthus

          ภาคเกษตรจะใหผลตอบแทนลดลง
          เนื่องจากที่ดินมีจํากัด และมีประชากรมาก
       ทฤษฎีกับดักประชากรของมัลทัส
      (The Malthusian Population Trap)
  กลาวถึงความสัมพันธระหวางการเพิ่มประชากร
  กับการพัฒนาเศรษฐกิจ วา
 หากอัตราการเพิ่มประชากรมากกวาอัตราการเพิ่มผลิตแลว
จะทําให ผลผลิต (รายได) ตอหัวลดลง ดังนั้น การเพิ่มผลผลิต
ในอัตราที่ไมสูงพอ จะทําใหรายไดตอหัวกลับลดลง
          ทฤษฎีกับดักประชากรของมัลทัส
          (The Malthusian Population Trap)
อัตราการเพิ่ม(%)
 5

 4         B           C
                        การเพิ่มประชากร
 3

                          การเพิ่มรายได
 2
    A
 1

 0                          รายไดตอหัว
    Y0Y1     Y2    Y3     Y4  Y5
 -1
       ทฤษฎีการพัฒนาของ Arthur Lewis
      “ การพัฒนาเศรษฐกิจดวยอุปทานแรงงานที่มีไมจํากัด ”
ขอสมมติ
    ระบบเศรษฐกิจแบบทวิภาค ประกอบดวยภาคการ
    แลกเปลี่ยนสมัยใหม(เมือง : อุตสาหกรรม) และภาค
    การผลิตแบบดั้งเดิม(ชนบท : เกษตรกรรม)
    ภาคการผลิตแบบดั้งเดิมมีแรงงานเหลือเฟอไมจํากัด
    อยูในรูปการวางงานแฝง
   ทฤษฎีการพัฒนาของ Arthur Lewis
      เนนบทบาทของกําไรหรือสวนเกินของทุนใน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชแรงงานในภาคเกษตร
มาเพิ่มสวนเกินของทุนในภาคอุตสาหกรรม เมื่อเกิดกําไร
จะนําไปสูการเพิ่มขึ้นในการลงทุน และสงผลตอผลิตภาพ
ของแรงงาน กําไรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจุดที่ไมมี
แรงงานเหลือเฟออีกตอไป
      ทฤษฎีการพัฒนาของ Arthur Lewis

      คาจางต่ํา   ตนทุนต่ํา      กําไรสูง


แรงงานเหลือเฟอ                 ลงทุนเพิ่ม


      จางแรงงานพิ่ม        ผลิตภาพแรงงานพิ่ม
    ตัวแบบการพัฒนาของ Hollis B.Chenery
            (Patterns of Development)
  แนวคิดที่เนนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และสถาบันของระบบเศรษฐกิจในประเทศ
ดอยพัฒนา เพื่อใหอุตสาหกรรมเขาแทนที่การเกษตร
แบบดั้งเดิม
   ตัวแบบการพัฒนาของ Hollis B.Chenery

    ้
ตัวแบบนียังตระหนักถึงความแตกตางกันในจังหวะและ
รูปแบบแหงการพัฒนาของแตละประเทศดวย
   ปจจัยสําคัญในกระบวนการพัฒนาไดแก
   ๑. ทรัพยากรที่มีอยู
   ๒. ขนาดของประเทศ
   ๓. ทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศ
   ๔. สภาพการคาระหวางประเทศ
   ๕. นโยบายและเปาหมายของรัฐ
     ทฤษฎีการพัฒนาของ Ragnar Nurkse
     วัฏจักรแหงความยากจน
    (Vicious Circle of Poverty)
ดานอุปทาน       รายไดต่ํา
                         Ragnar Nurkse
    ผลิตภาพต่ํา          การออมต่ํา


           ขาดแคลนทุน
    ทฤษฎีการพัฒนาของ Ragnar Nurkse

วัฏจักรแหงความยากจน(Vicious Circle of Poverty)
ดานอุปสงค       รายไดต่ํา


    ผลิตภาพต่ํา          อํานาจซื้อต่ํา


           การใชทุนต่ํา
    ทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบสมดุล
    ของ Ragnar Nurkse

                        ่
อุปสรรคสําคัญของการลงทุนคือขนาดตลาดซึงเปนผลมาจาก
                   ํ
Productivity ต่ํา (คาจางที่แทจริงต่า ) และการขาดแคลนทุน
วิธีแกคือลงทุนในทุกอุตสาหกรรมซึ่งจะกอใหเกิด
Complementarity of Consumer Goods
อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา ตองอาศัยมาตรการปกปอง
ทางภาษี
     พัฒนาชนบทไทย
ความหมายของชนบท
        
สภาพความเปนอยูของสังคมชนบท
การพัฒนาชนบท : แนวคิดและกลยุทธ
หลักการและสาระสําคัญของแนวทางในการพัฒนาชนบท
     ความหมายของ “ชนบท”
             ่
“บานนอก” ซึ่งเปนเขตแดนทีพนตัวเมืองออกไป
    ่
เขตแดนทีพนจากตัวเมืองหรือนอกเขตเทศบาลออกไป
เขตที่ตั้งอยูนอกตัวเมือง ซึ่งธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมตาม
               
สภาพที่ตั้งกับประชาชนที่อยูในชนบทนั้นจะมีความสัมพันธ
ตอกันดวย ชาวชนบทแตละแหงยอมมีความแตกตางกันไป
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม (วัฒนธรรม)
     สภาพความเปนอยูของสังคมชนบท

                ่
หมูบานในชนบทมักจะตั้งอยูโดดเดียวเปนหยอมๆ
         
กระจัดกระจายกันอยูตามหัวไรปลายนา
                ่
 ชุมชนแตละแหงมีความเปนอันหนึงอันเดียวกันโดยทาง
เชื้อชาติ ประเพณี ภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรือมีความ
เกี่ยวดองกันทางสายโลหิต มีความผูกพันและตางก็ยอมรับ
ในขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน
     สภาพความเปนอยูของสังคมชนบท (ตอ)
 แรงงานสวนใหญในชนบทถูกใชไปในทางเกษตรกรรม
คนชนบทสวนใหญ ดํารงชีวิตดวยการทํานา ทําไร และ
เลี้ยงสัตว ทําสวนยาง และปลูกพืชหลักทางเศรษฐกิจอื่นๆ
การใชแรงงานในชนบทยังไมเต็มที่ ครอบครัวเกษตรกร
     ั
สวนใหญมกประสบกับการวางงานแฝง และ การวางงาน
ตามฤดูกาล
      สภาพความเปนอยูของสังคมชนบท (ตอ)
 ในอดีต ชุมชนในชนบทเปนหนวยผลิตเพื่อการบริโภค
ไมไดทําเพื่อการคา เมื่อเปลี่ยนมาผลิตเพื่อการคาก็มักจะ
ขาดทุน และประสบปญหาความยากจน
                      
 ขาดความสะดวกสบายในหลายดาน เจ็บไขไดปวยไดงาย  
ขาดการศึกษา มีความรูนอย มีชีวิตและความเปนอยูอยาง
แรนแคน ขัดสน
      ความหมายของการพัฒนาชนบท
         (World Bank ,1975)
 การพัฒนาชนบท คือ กลยุทธในการปรับปรุงใหกลุม
ชนในชนบทมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น
กวาเดิม ซึ่งหมายรวมถึงการกระจายผลของการพัฒนา
ไปยังกลุมคนที่ยากจนที่สุดในสังคมที่อาศัยอยูในชนบท
กลุมคนเหลานี้ไดแก เกษตรกรขนาดเล็ก ผูเชาที่ดิน และ
เกษตรกรที่ไรที่ดินทํากิน
     ความหมายของการพัฒนาชนบท
     (คณะทํางานศึกษานโยบายการพัฒนาชนบทของไทย)
 การพัฒนาชนบท คือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชนบท โดยการดําเนินงานใหบรรลุ
     ่
เปาหมายทีสําคัญ คือ การปรับปรุงสภาพสภาพการดําเนิน
                    ึ้
ชีวิตของชาวชนบท เชน การอยูดีกินดีขน มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองในการปรับปรุง ดัดแปลง หรือควบคุม
ทรัพยากรและสภาพแวดลอม มีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสน   ิ
      เหตุผลที่ตองเรงรัดพัฒนาชนบท
๑. คนสวนใหญของประเทศกําลังพัฒนา อยูในชนบท
         ้
๒. ประชากรเพิ่มขึนอยางรวดเร็ว เกิดการการแยงชิง
 ทรัพยากร ทําใหมีการอพยพเขาสูเมือง
 เกิดปญหาสังคมและการวางงานในเมือง
๓. การเกษตรสมัยใหมนําไปสูเกิดการกระจุกตัวใน
              ้
 การถือครองที่ดินมากยิ่งขึน
       เหตุผลที่ตองเรงรัดพัฒนาชนบท

ชนบท นอกจากจะเปนที่รวมของเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญ
ของประเทศแลว ยังเปนแหลงผลิตและเปนแหลงตลาดรองรับ
การขยายตัวของความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจสาขาอื่นๆ
ดวยเหตุนี้ชนบทจึงเปนรากฐานแหงความเจริญและความมันคง่
ของชาติ ปญหาที่เกิดขึ้นกับชนบทจึงเปนปญหาที่มีผลกระทบ
โยงใยถึงทุกสวนของสังคม
      แนวคิดในการพัฒนาชนบท
๑. แนวคิดที่เนนรายไดเปนสําคัญ
  (Income Approach)
  มุงเนนที่การเพิ่มผลผลิต เพื่อใหรายไดประชาชาติ (GDP)
  หรือรายไดเฉลี่ยตอบุคคลที่แทจริงเพิ่มสูงขึ้น คือ เนนที่
  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นันเอง  ่
               ้
๒. แนวคิดที่เนนความจําเปนขันพื้นฐานเปนสําคัญ
 (Basic Needs Approach)
 มุงปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยใหดีขึ้น โดยเนนที่
                    ้
 การไดรับสิ่งที่เปนความจําเปนขั้นพืนฐานใหครบถวน
      กลยุทธในการพัฒนาชนบท
    แนวทางในการพัฒนาชนบทของธนาคารโลก
 - เพิ่มการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
                    
 - เพิ่มการจางงานและโยกยายแรงงานไปสูแหลงผลิต
- ลดความยากจนและชองวางของรายไดลง
 - ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
- ใหคนจนมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ
  เนนความเจริญเติบโตพรอมกับการกระจายทีเ่ ปนธรรม
     การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน
๑.ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพและสวัสดิการแก
  คนสวนใหญของประเทศ โดยการหาปจจัยพื้นฐาน
   ่
  ทีจําเปนตอการดํารงชีพอยางพอเพียง
๒. เพิ่มความสามารถในการผลิตใหแกภาคชนบท
 ขจัดความยากจน การเอารัดเอาเปรียบ ปองกัน
 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดลอม
    การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน

๓. เนนการพัฒนาที่ยั่งยืน และใหคนสวนใหญ
 สามารถพึ่งพาตนเอง มีสวนรวมในการตัดสินใจ

      
๔. เนนใหทองถิ่นจัดการทรัพยากรของตัวเอง
 ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
 วัฒนธรรม (กระจายอํานาจ)
    การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน
การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน เปนการพัฒนาที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงคหลายอยางพรอมกันไป
กลาวคือ บรรลุทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม
 การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานจะประกอบดวย
                 ั
 โครงการตางๆ หลายโครงการที่มีลกษณะพิเศษ
 เปนโครงการขนาดเล็ก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
 อยางใดอยางหนึ่งของหมูบานหรือชุมชนเปนหลัก
    โครงการพัฒนาชนบท
 โครงการสําหรับการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานนั้น
 ควรครอบคลุมในสาขาสําคัญๆ ดังนี้
ปจจัยพื้นฐาน (ถนน ไฟฟา แหลงน้ํา)
การศึกษา (ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน)
สาธารณสุข (เนนการปองกันมากกวาการรักษา)
การเกษตร (ผลิต แปรรูป ตลาด)
อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว (ใชทรัพยากรในทองถิ่น)
        ปจจัยที่กําหนด
      ความสําเร็จของโครงการ
๑. เปนโครงการของชาวบาน โดยชาวบาน
๒. ไมมีผลกระทบหรือขัดแยงในผลประโยชนกับ
    ี
 ผูมอิทธิพลในหมูบาน
   
๓. ผูรับประโยชนจากโครงการตองมีสวนรวม และ
  เห็นดีเห็นชอบกับโครงการนั้นๆ
๔. ไดรับการสนับสนุนทางการเงินทั้งจากคนภายใน
  และองคกรภายนอก
๕. นําไปสูการจัดตั้งองคกรหรือสถาบันของหมูบาน
ตัวอยางองคกรหรือสถาบันในหมูบาน
 @ ธนาคารขาว
 @ ธนาคารโค-กระบือ
 @ สหกรณการเกษตร
 @ กลุมออมทรัพย
 @ กลุมธุรกิจชุมชน
 @ กลุมพัฒนายางแผน
 @ กลุมการเกษตรพอเพียง
     หลักการและสาระสําคัญของแนวทาง
     ในการพัฒนาชนบท
              (คณะทํางานศึกษานโยบายการพัฒนาชนบทของไทย)
      สิ่งที่ควรทํา
๑. ขยายขอบเขตการพัฒนาใหครอบคลุมถึงชนบททั่วไป
๒. จัดการพัฒนาโดยยึดขอเท็จจริงในแตละพื้นที่เปนหลัก
               ี
๓. ใหความสําคัญแกพื้นที่ที่มความยากจนหนาแนนเปนพิเศษ
๔. ยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาชนบทจะตองมุงเนนเพื่อ
  เพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวชนบท
๕. บทบาทของรัฐ ควรเปนการกระตุนใหชาวชนบทเขาใจปญหา
          
  และเพิ่มพูนสติปญญาความสามารถในการตอสูปญหาดวย
 ตนเองอยางเขมแข็ง
     หลักการและสาระสําคัญของแนวทาง
     ในการพัฒนาชนบท
      สิ่งที่ควรทํา (ตอ)
                        
๖. เงื่อนไขสําคัญในการพัฒนาชนบทที่ถาวรคือ การมีสวนรวม
 ของชาวชนบทในการตอสูกับปญหาของตน
๗. ปูพื้นฐานเพื่อใหมีการกระจายความสามารถในการพัฒนา
  ใหแกประชาชนในทองถิ่นอยางจริงจัง
๘. ความสําเร็จของการพัฒนาชนบทจะตองวัดจากความสามารถ
  ในการพึ่งตนเองของชาวชนบทเปนสําคัญ
     หลักการและสาระสําคัญของแนวทาง
     ในการพัฒนาชนบท
      สิ่งที่ไมควรทํา
๑. ทําโครงการทดลองเพียงบางทองที่เทานั้น
                   ้
๒. พัฒนาโดยอาศัยแมแบบซึ่งกําหนดขึนโดยตรงจากสวนกลาง
  แตเพียงดานเดียว
                 ี
๓. พัฒนาโดยคํานึงถึงพื้นที่ที่มแนวโนมในการเพิ่มผลผลิต
  เปนหลักแตเพียงอยางเดียว
                ่
๔. ใชยุทธศาสตรการพัฒนาซึงอาศัยทรัพยากรชนบทเพื่อเรง
  ความเจริญเติบโตของประเทศและแกปญหาสวนรวม
      หลักการและสาระสําคัญของแนวทาง
      ในการพัฒนาชนบท
      สิ่งที่ไมควรทํา (ตอ)
๕. เขาไปโอบอุมหรือมุงเขาไปพัฒนาแทนชาวชนบท
               ้        
๖. ขยายโครงการในระดับพืนที่ซึ่งประชาชนไมมีสวนรวม
  ในการวางแผนและการปฏิบัติ
๗. ทําโครงการพัฒนาโดยไมไดคํานึงถึงการเพิ่มระดับความ
  สามารถของประชาชนในทองถิ่น
๘. วัดความสําเร็จของการพัฒนาชนบทจากการเพิ่มรายได
  แตเพียงอยางเดียว
 คณะผูจัดอบรม หวังเปนอยางยิ่งวา...
   ทานจะนําเอาความรูทั้งหมดนี้
ไปประยุกตกับแนวทางในการพัฒนาชนบท
     อันเปนที่รักของทาน
             ุ
   ขอความสวัสดี จงมีแกทกทาน

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:177
posted:6/20/2012
language:Thai
pages:43