Klaipedos miesto savivaldybes administracijos by 09ePRiq

VIEWS: 27 PAGES: 15

									                       PRITARTA
                       Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Švyturėlis“ tarybos
                       2011 m. gruodžio 19 d. protokoliniu nutarimu
                       (protokolas Nr. 9 )

                       PATVIRTINTA
                       Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Švyturėlis“
                       direktoriaus 2011 m. gruodžio 30d.
                       įsakymu Nr. V- 42          KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠVYTURĖLIS“
              2012 METŲ VEIKLOS PLANAS


                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ veiklos planas 2012 metams (toliau – planas),
atsižvelgus į strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę ir prioritetus, bendruomenės poreikius,
nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, numato priemones uždaviniams vykdyti.
    2. Planu siekiama, įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi
poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti
švietimui skirtus išteklius.
    3. Planas parengtas, atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir
kultūros departamento Švietimo skyriaus 2012-2014 m. strateginį veiklos planą, Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2012 m. prioritetus,
Klaipėdos miesto lopšelio–darželio „Švyturėlis“ 2012-2014 m. strateginį veiklos planą, Klaipėdos
lopšelio–darželio „Švyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą.
    4. Programą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Švyturėlis“ administracija, ikimokyklinio
ugdymo ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai,
ugdytiniai ir jų tėvai.
    5. Plane naudojami sutumpinimai: Ugdymo plėtotės centras – UPC, Klaipėdos universitetas –
KU, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas – KU TSI, informacinės ir komunikacinės
technologijos - IKT, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras - PŠKC, Pedagoginė
psichologinė tarnyba – PPT, VGK – Vaiko gerovės komisija, Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių
valdymo taškų sistema – RVASVT, viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sistema – VSAFAS, Europos sąjunga - ES.

    II. 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

    6. Vykdant 2011 metų veiklos programą buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą: sudaryti
sąlygas aukštesnei bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei. Šio tikslo įgyvendinimui
iškelti trys metiniai tikslai: 1. Kurti aplinką, skatinančią vaikus veikti, užtikrinančią jų saugumą ir
sveikatą. 2. Užtikrinti ugdymo paslaugų, orientuotų į kompetencijų ugdymą, kokybę. 3. Plėtoti
bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinant jos narių atvirumą pokyčiams. Numatytos
priemonės šešių uždavinių įgyvendinimui.
    6.1. Sėkmingai vykdytos pirmojo uždavinio – telkti įstaigos bendruomenę vaikų saugumo
užtikrinimui ir sveikatos stiprinimui – priemonės. 2011 m. įstaigą lankė 134 ugdytiniai, iš jų 32 vaikai,
turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimus specialiosiose grupėse ir 33 vaikai bendrojo ugdymo grupėse.
                          2

Peržiūrėtos ir patikslintos darbuotojų pareiginės instrukcijos, vykdyta įstaigos darbuotojų veiklos
stebėsena ir analizė, sudarytas ir su Visuomenės sveikatos centru suderintas perspektyvinis
valgiaraštis, sistemingai rinkti ir fiksuoti vaikų duomenys iš Vaiko sveikatos pažymėjimo (forma
Nr.027), sudarytas ir įgyvendinamas sveikatos priežiūros veiklos planas. Įstaigos saugumas pagerėjo,
įrengus stebėjimo kameras. Vaikų saugumo ir sveikatos klausimai nuolat aptariami direkciniuose
pasitarimuose, pedagogų posėdžiuose, grupių tėvų susirinkimuose. 2011 m. atliktas būtiniausių patalpų
kosmetinis remontas: perdažytos pagrindinio įėjimo laiptinės grindys, virtuvės sienos, atnaujinta
santechninė įranga medicinos kabinete
    6.2. Iš dalies sėkmingai vykdytos antrojo uždavinio – siekti kokybiško ugdymo(si)
ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje grupėse, panaudojant modernių technologijų teikiamas galimybes
bei kuriant edukacines erdves – priemonės. Buvo siekta stiprinti pedagogų atsakomybę už veiklą,
kiekvieno vaiko ugdymo sėkmingumą, tikslingos ir kryptingos pagalbos vaikui ir tėvams teikimo. 19
pedagogų gilino savo žinias IKT panaudojimo galimybėmis ugdymo procese. Parengti tematiniai
užsiėmimai vaikams, panaudojant interaktyvią lentą. Edukacinėms erdvėms atnaujinti, kurti buvo
įsigyta žaislų, žaidimų, vaizdinių priemonių už 5400,00 lt. Sistemingai vykdyta pedagoginės veiklos
stebėsena padėjo tikslingiau panaudoti mokinio krepšelio lėšas. Pedagogų, tėvų anketinių apklausų,
ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimų rezultatai rodo, kad ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo programos įgyvendinamos tikslingai.
     6.3. Sėkmingai vykdytos trečiojo uždavinio – sistemingai teikti specialiąją pagalbą kalbėjimo
ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams – priemonės. 2011 m. įstaigos specialiąsias grupes lankė 32
vaikai, bendrojo ugdymo grupes lankėnuo 33 iki 39 vaikų, turintčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
Lopšelyje-darželyje ugdymo procesas organizuotas nenutrūkstamai ir kokybiškai, tenkinti vaikų
poreikiai bei tėvų lūkesčiai. Ypatingas dėmesys skirtas kalbinių sutrikimų korekcijai. Įstaigos
specialioji ugdymo komisija (dabar vaiko gerovės komisija) nagrinėjo vaikų specialiųjų ugdymosi
poreikių pradinio vertinimo, jų nukreipimo į PPT, ugdymo organizavimo klausimus įstaigoje, aptarė
individualias logopedines programas, jų įgyvendinimą. Įstaigos logopedai vykdė edukacinę –
pramoginę veiklą, siekdami aktyvinti ne tik kalbinį vaikų bendravimą, bet ir nekalbines bendravimo
formas. Pagalbą ugdytiniams teikė logopedai ir auklėtojai, kurie tikslingai tobulino savo kvalifikaciją,
sėkmingai taikė IKT teikiamas galimybes savo darbe. Vaikų daroma pažanga ir pasiekimai aptarti
vaiko gerovės komisjos (specialiojo ugdymo) pasitarimuose, posėdžiuose.
    6.4. Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – tenkinti individualius vaiko poreikius, lavinti gebėjimus,
puoselėti etninę – kultūrinę raišką – ypatingas dėmesys buvo skiriamas vaikų meniniam saviraiškos
ugdymui, prioritetą teikiant vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimui, vaikų
sveikatos stiprinimui. Vaikams sudarytos sąlygos tobulinti savo gebėjimus muzikinėje, sportinėje
veikloje. Buvo organizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai: sportinės pramogos „Žiemos
linksmybės“, „Linksmasis šviesoforas“, „Sveikas, darželi“, šventiniai rytmečiai ir popietės „Mūsų
blynai patys skaniausi“, „Mano gimtinė – mano namai“, „Mano mama pati geriausia“, „Rudenėlio
spalvos“ ir kt. Vyko kūrybinės savaitės „Kuo būsiu“, „Aš kūrėjas“, „Aukim saugūs ir sveiki“.
Organizuotos 6 pažintinės ekskursijos, 7 bendri renginiai ir šventės su ikimokyklinio ugdymo
įstaigomis, „Santarvės“ pagrindine mokykla, 4 edukacinės išvykos, vaikai aplankė 2 spektalius, 5
spektakliai – pramogos vyko įstaigoje, organizuotos 6 vaikų piešinių darbelių parodėlės, 4 bendros
vaikų – tėvelių darbelių parodėlės įstaigoje, dalyvauta miesto renginiuose: šeimų sveikatos ir sporto
šventėje „Draugystės laivas“, vaikų folkloro festivaliuose „Rusiškas suvenyras“, „Pas Pelenę
svečiuose“, „Žiemos karuselė“, piešinių konkursuose, parodose: „Kalėdos mano gimtajame mieste“,
„Šalčio ir vaikų fantazija“, „Kuriantis vaikas – laimingas vaikas“. Vaikams buvo sudarytos sąlygos
dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose Prano Domšaičio galerijoje, „Pinokio mokyklėlėje“,
Laikrodžių muziejuje. Atlikta tėvų apklausa, siekiant išsiaiškinti tėvų nuostatų įtaką vaiko vystymuisi.
Šio uždavinio įgyvendinimas analizuotas ir fiksuotas metodinės tarybos pasitarimuose, mokytojų
tarybos posėdžiuose.
    6.5. Įgyvendinant penktąjį uždavinį – rengti ir efektyviai bei tikslingai įgyvendinti edukacines
ir sveikatinimo programas bei projektus – buvo įgyvendinama „Vaikų sveikatos stiprinimo, ugdymo ir
profilaktikos programa“, įgyvendinti grupių projektai „Ir juoksis dantukai, sveikučiai blizgės“,
                           3

„Plokšiapėdystės profilaktika“, „Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Sveika gyvensena
„Ramunėlių“ grupėje“, tęstinis projektas „Mes – gamtos vaikai“, „Tėvų nuostatų įtaka vaiko
ugdymui“, organizuotos viktorinos, edukacinės valandėlės, vykdyta vaikų žalingų įpročių prevencija.
Dalyvauta šalies projekte „Miklūs piršteliai – graži kalba“. Suorganizuota paskaita tėvams
„Mažamečių priklausomybė nuo informacinių technologijų“. Uždavinio įgyvendinimas analizuotas ir
fiksuotas metodinės tarybos pasitarimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose
    6.6. Siekiant įgyvendinti šeštąjį uždavinį – stiprinti bendruomenės narių pripažinimą ir
vertinimą tobulinant profesines ir bendrakultūrines kompetencijas – buvo nuolat apibendrinama ir
skleidžiama pozityvioji pedagogų patirtis. Visi pedagogai turėjo galimybę kelti savo profesinį
meistriškumą, dalyvauti miesto metodiniuose renginiuose. Buvo organizuotos 3 metodinės – kūrybinės
savaitės, 2 edukaciniai ir 1 sveikatingumo projektai, vyko 4 atviros veiklos įstaigoje, apibendrinta 3-jų
auklėtojų geroji patirtis. Tęsiama ir efektyvinama įstaigos ugdytinių tėvų švietimo sistema. Vyko tėvų
susitikimai su „Santarvės“ pagrindinės, „Pamario“ vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojais.
Aktuali informacija buvo pateikiama įstaigos ir grupių lankstinukuose, informaciniuose stenduose,
organizuojamų atvirų durų dienų ir individualių konsultacijų metu. Teikiant tėvams informacinę
pagalbą, buvo surengti grupių, visuotiniai susirinkimai, individualios pedagogų, logopedų
konsultacijos, sukurta internetinė svetainė. Steigėjo pagalba, įrengus metodinį kabinetą, sudarytos
bendruomenei platesnės galimybės rengti diskusijas, seminarus, dalintis gerąja darbo patirtimi, rengti
įdomias veiklas ugdytiniams ir kt.
    7. 2011 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG
 Eil.          Stiprybės        Įvertinim       Silpnybės       Įvertini
 Nr.                        as                     mas
     Dirba aukštos kvalifikacijos        5   Tobulintinas įstaigos        4
  1.   pedagogai                     veiklos planavimas,
                               darbuotojų atsakomybė ir
                               atskaitomybė
     Ugdomoji veikla organizuojama        5   Nepakankamas dokumentų       4
  2.   pagal atnaujintą įstaigos             valdymo efektyvumas
     ikimokyklinio ugdymo programą
     Įstaigoje užtikrinama pagalba        5   Sugedęs teritorijos drenažas    4
  3.   specialiųjų poreikių vaikams. Dirba        ir aikštelės dažnai apsemtos
     logopedai                     vandeniu
     Sudarytos sąlygos pedagogams kelti        5  Įstaigos aikštynas neatitinka   4
 4.   kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi       aktyvaus vaikų judėjimo
                                poreikio
 5.   Sukurta funkcionali, estetiška          5  Nusidėvėję lauko įrenginiai    4
     ugdymo aplinka                    neskatina vaikų
                                savarankiškai veiklai
     Bendradarbiaujama su miesto           5  Nepakankamai išplėtotos      4
 6.   švietimo įstaigomis                  bendradarbiavimo su tėvais
                                formos
 7.   Teritorijos apsaugai taikomos          5
     modernios stebėjimo technologijos
 8.   Galimybė perteikti ir perimti dviejų       5
     kultūrų etninius papročius
 Eil.         Galimybės          Įvertinim      Grėsmės        Įvertini
 Nr.                          as                    mas
     Dalyvavimas šalies, tarptautiniuose      5   Socialiai remtinų vaikų,      3
 1.   projektuose                     lankančių įstaigą, skaičiaus
                               didėjimas neadekvatus
                               planuotoms lėšoms
                          4

 2.   Specializuotos pagalbos teikimas       5   Didėjantis vaikų         3
     vaikams, turintiems kalbos ir            sergamumas
     komunikacijos sutrikimų
     Ikimokyklinio amžiaus vaikų          5   Neišnaudojamos lopšelio–     3
 3.   ugdymą finansuoti iš Mokinio             darželio teikiamų ugdymo
     krepšelio                      paslaugų galimybės vaiko
                               lavinimui ir ugdymui dėl
                               laisvo lankomumo
 4.   Rengti programas ir dalyvauti         5   Didelė buhalterinę apskaitą
     įvairiuose edukaciniuose               reglamentuojančių teisės
     projektuose.                     aktų kaita
 5.   Diegti VSAFAS                 5


          III. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI PRIORITETAI

    8. 2011 metams suformuluotas strateginis tikslas – sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo
ir neformaliojo švietimo kokybės.
    9. Įstaigos metinės veiklos prioritetai:
    9.1. tenkinti vaiko prigimtinius, saugumo, socialinius, pažintinius, etninius poreikius;
    9.2. aktualizuoti bendrųjų kompetencijų ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą;
    9.3. efektyvinti dokumentų valdymą.
    10. Metiniai veiklos tikslai:
    10.1. kurti aplinką, skatinančią vaikus veikti, užtikrinančią jų saugumą ir sveikatą;
    10.2. užtikrinti ugdymo paslaugų, orientuotų į kompetencijų ugdymą, kokybę;
    10.3. skatinti jos bendruomenės narių atvirumą pokyčiams, plėtojant bendravimą ir
    bendradarbiavimą.

       IV. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

    11. Pirmas tikslas – kurti aplinką, skatinančią vaikus veikti, užtikrinančią jų saugumą ir
sveikatą.
    11.1. pirmas uždavinys – telkti įstaigos bendruomenę vaikų saugumo užtikrinimui ir sveikatos
stiprinimui:
    11.1.1.priemonės uždaviniui įgyvendinti

 Eil.      Priemonės pavadinimas          Atsakingas   Vykdymo    Atsiskaitymo
 Nr.                           asmuo arba   terminai     forma
                             vykdytojas
 1.  Įstaigos veiklą reglamentuojančių       V. Jonušienė,   Per metus   Įstaigos,
    dokumentų ruošimas, koregavimas        R. Grigienė           mokytojų
                                            tarybose
 1.1.  pedagogų tarifikacijos, etatų sąrašų      V. Jonušienė,   Sausis,    Įstaigos
    pateikimas ir patvirtinimas          L. Sorokina    rugsėjis   taryboje
1.2..  strateginio veiklos plano 2012-2014      V. Jonušienė,   Lapkritis,  Įstaigos
    metams rengimas                L. Sorokina,   gruodis    taryboje
                            R. Grušina
 1.3.  2012 veiklos programos analizė ir       V. Jonušienė,   Gruodis    Įstaigos,
    vertinimas                   R. Grigienė           mokytojų
                                            tarybose
 1.4.  veiklos programos 2013 metams         V. Jonušienė,   Gruodis    Įstaigos,
    rengimas                    R. Grigienė           mokytojų
                           5

                                            tarybose
1.5.  priešmokyklinio ugdymo planų 2012 m.       R.Grigienė    Iki rugsėjo Mokytojų,
    parengimas                             18 d.    metodinėje
                                            tarybose
1.6.  finansinės politikos bei kontrolės,        L. Sorokina   Visus metus Įsisavinta
    vadovaujantis viešojo sektoriaus                        nauja
    buhalterinės apskaitos ir finansinės                      programa
    atskaitomybės sistema VSAFAS
    diegimas
1.7.  sveikatos priežiūros plano rengimas        G. Puškorienė  Sausis    Parengto
                                            plano
                                            vykdymas
1.8.  ugdytinių sveikatos duomenų rinkimas       G. Puškorienė  Rugsėjis,  Direkciniame
    ir sisteminimas iš vaiko sveikatos                 gegužė    posėdyje
    pažymėjimų (Nr.027)
1.9.  mokymo sutarčių patikslinimas ir         V. Jonušienė,  Rugsėjis   Pasirašytos
    pasirašymas                    R. Grigienė          mokymosi
                                            sutartys
1.10.  metinės veiklos ataskaitos rengimas        V. Jonušienė,  Gruodis   Mokytojų
                             R. Grigienė          taryboje
 2.   Maitinimo organizavimas              V. Jonušienė,  Per metus  Direkciniame
                             G. Puškorienė         posėdyje
2.1.  lengvatų vaikų maitinimui taikymas,        V. Jonušienė,  Per metus  Direkciniame
    nemokamo maitinimo organizavimas         G. Puškorienė         posėdyje
2.2.  perspektyvinio valgiaraščio sudarymas ir     G. Puškorienė,  Per metus  Direkciniame
    derinimas                     V. Jonušienė         posėdyje
2.3.  viešųjų pirkimų vykdymas             V. Jonušienė,  Vasaris   Direkciniame
                             Ž. Lidžuvienė         posėdyje
2.4.  vidaus RVASVT sistemos audito           G. Puškorienė  Kartą  per Direkciniame
    organizavimas                   G.Šaturina    ketvirtį   posėdyje
 3.   Saugos darbe sąlygų užtikrinimas         Ž. Lidžuvienė,  Per metus  Direkciniame
                             G. Puškorienė         posėdyje
3.1.  darbuotojų instruktavimas higienos        G. Puškorienė  Sausis,   Direkciniame
    reikalavimų vykdymo klausimais                   rugsėjis   posėdyje
3.2.  darbuotojų sveikatos patikros kontrolė      G. Puškorienė  Vasaris-   Direkciniame
                                      kovas    posėdyje
3.3.  instruktavimas saugos darbe klausimais      Ž. Lidžuvienė  Pagal    Individualiai
                             R. Grigienė   poreikį
3.4.  aprūpinimas apsauginėmis darbo          Ž. Lidžuvienė,  Nuolat    Direkciniame
    priemonėmis                    G. Puškorienė         posėdyje
3.5.  dalinis kosmetinis remontas virtuvėje       Ž. Lidžuvienė  Birželis-  Direkciniame
                                      rugpjūtis  posėdyje
3.6.  žaidimų aikštelių atnaujinimas          Ž. Lidžuvienė  Balandis,  Įstaigos
                                      gegužė    taryboje
3.7.  ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimas    V. Jonušienė,  Per metus  Direkciniame
                             Ž. Lidžuvienė,        posėdyje
                             R. Grigienė
 4.   Sveikatinimo programų įgyvendinimas        G. Puškorienė,  Nuolat    Mokytojų,
                             R.Grigienė          metodinėje
                                            tarybose
4.1.  vaikų sveikatos stiprinimo, ugdymo ir       G. Puškorienė,  Nuolat    Mokytojų
                            6

     profilaktikos programa              V. Jonušienė          taryboje
4.1.1  saugios ir sveikos aplinkos kūrimas        Ž. Lidžuvienė,  Nuolat    Direkciniame
                              auklėtojai           posėdyje
4.1.2  asmens higienos mokymas              G. Puškorienė,  Nuolat    Mokytojų
                              auklėtojai           taryboje
4.1.3.  fizinio aktyvumo skatinimas,           V. Daugėlienė,  Nuolat    Mokytojų
                              auklėtojai           taryboje
4.1.4.  plokščiapėdystės profilaktika           V. Daugėlienė,  Nuolat    Mokytojų
                              auklėtojai           taryboje
4.1.5.  taisyklingos laikysenos profilaktika       V. Daugėlienė,  Nuolat    Mokytojų
                              auklėtojai           taryboje
4.1.6.  sveikos mitybos įgūdžių formavimas        G. Puškorienė,  Nuolat    Direkciniame
                              vaikų tėvai          posėdyje
 4.2   Žalingų vaikų įpročių prevencijos         R. Grigienė   Nuolat    Metodinėje
     vykdymas                                     taryboje
4.2.1.  edukacinių valandėlių organizavimas:       R. Grigienė,   Pagal     Grupių
     ,,Nelaimingi atsitikimai ir kaip jų        auklėtojai,   grupių    planai,
     išvengti”, „Kaip elgtis pasilikus vienam     logopedai,    planus    stendinė
     namuose ”, ,,Aš saugus, kai žinau                        medžiaga
     pagalbos telefonus“, „Saugūs ir nesaugūs
     daiktai“
4.2.2.  aktyviųjų veiklų vykdymas             auklėtojai,   Pagal     Grupių
     Viktorinos: „Valgomas – nevalgomas”,       logopedai    grupių    planai,
     ,,Saugus kelias į darželį”, „Aš saugus, kai            planus    stendinė
     žinau...“. Piešinių parodėlė ,,Ugnelė                      medžiaga,
     šildo, ugnis – degina“                              parodėlės
 4.3.  Edukacinių projektų ir teminių savaičių      R.Grigienė    R.Grigienė,  Metodinėje
     įgyvendinimas                   V.Jonušienė   auklėtojos  taryboje

4.3.1.  Noriu augti sveikas                N.Kniukštienė,  Spalis  Metodinėje
                              V.Borucha         taryboje
4.3.2.  Mes gamtos vaikai                 J.Golovač,    Gegužė – Metodinėje
                              Z.Fic      lapkritis taryboje
4.3.3.  Koks nepaprastas aš esu              V.Volkvičienė,  Lapkritis Metodinėje
                              A.Ruzienė         taryboje
4.3.4.  Sveiki dantys – sveikas gyvenimas         V.Daugėlienė   Vasaris  Metodinėje
                                           taryboje
 5.   Dalyvavimas iniciatyvinio fondo projekte     V.Daugėlienė   Pagal   Metodinėje
     „Augsiu aktyvus ir sveikas“                    numatytus taryboje
                                      terminus

   11.2. antras uždavinys – siekti kokybiško ugdymo(si) ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje
grupėse, panaudojant modernių technologijų teikiamas galimybes bei kuriant edukacines erdves:
   11.2.3. priemonės uždaviniui įgyvendinti
 Eil.      Priemonės pavadinimas        Atsakingas    Vykdymo Atsiskaitymo
 Nr.                         asmuo arba    terminai    forma
                           vykdytojas
 1.   Pedagoginių darbuotojų veiklos      V. Jonušienė,   Nuolat    Metodinėje
     organizavimas              R. Grigienė           taryboje
 1.1. priešmokyklinio ir ikimokyklinio      R. Grigienė,    Kiekvieną   Metodinėje
     ugdymo teminių planų įgyvendinimas    grupių auklėtojai mėnesį     taryboje
                         7

1.2.  specialistų pritaikytos ugdymo       R. Grigienė,    Iki rugsėjo Metodinėje
    programos                 logopedai     20 d.    taryboje
1.3.  ugdomosios veiklos turinio ir formų    R.Grigienė     Nuolat   Metodinėje
    plėtojimas, tenkinant vaikų poreikius                   taryboje
1.4.  ugdymo programos įgyvendinimo       R. Grigienė    Gegužė   Metodinėje
    analizė ir vertinimas                           taryboje
1.5.  metinės veiklos ataskaita, veiklos     V. Jonušienė,   Gruodis   Mokytojų
    kokybės įsivertinimas           R. Grigienė          taryboje
2.   Pedagoginės veiklos stebėsenos       R.Grigienė,    Per metus  Mokytojų
    vykdymas                  V.Jonušienė          taryboje
2.1.  planavimas ir vaikų poreikių dermė     R.Grigienė,    Vasaris,  Mokytojų
    ugdomojoje veikloje            V.Jonušienė    lapkritis  taryboje
2.2.  edukacinės aplinkos, pritaikytos vaikų   R.Grigienė,    Sausis,   Mokytojų
    emocinių, fizinių ir socialinių poreikių  V.Jonušienė    rugsėjis  taryboje
    tenkinimui, kūrimas grupėse
2.3.  ankstyvojo amžiaus vaikų ugdomosios    R.Grigienė,    Kovas,   Mokytojų
    veiklos planavimas, organizavimas ir    V.Jonušienė    spalis   taryboje
    įgyvendinimas
2.4.  vaiko pasiekimų, pažangos vertinimas ir  R.Grigienė,    Gegužė,   Mokytojų
    tikslingas jo rezultatų panaudojimas    J.Golovač     gruodis   taryboje
    darbo su vaiku tobulinimui
    priešmokyklinėje grupėje
2.5.  vaikas – pedagogas – tėvai: pozityvaus   R.Grigienė     Rugsėjis-  Mokytojų
    bendravimo aspektai adaptaciniame     V.Jonušienė    spalis   taryboje
    laikotarpyje
2.6.  vaikų saviraiškos ir jos plėtotės     R.Grigienė     Balandis,  Mokytojų
    galimybės bendradarbiaujant su tėvais   V.Jonušienė    spalis   taryboje
    įvairiose veiklose
3.   Pedagoginės veiklos dokumentavimo     R.Grigienė     2012-01-01 Metodinėje,
    priežiūra                 V.Jonušienė    2012-12-31 mokytojų
                                        tarybose
3.1.  Ugdymo turinio planavimas grupių      R.Grigienė     Per metus Metodinėje
    dienynuose                                taryboje
3.2.  Vaiko pasiekimų ir pažangos        R.Grigienė     Per metus Metodinėje
    dokumentavimas                              taryboje
4.   Žaislų, didaktinių priemonių, metodinės  R.Grigienė     Per metus Direkciniame
    literatūros įsigijimas.                         posėdyje
5.   Teminės pažintinės – didaktinės      R.Grigienė,    Per metus Mokyt.taryb.
    medžiagos rengimas, panaudojant IKT.    darbo grupės         parengtas
                                        seminaras
6.   Edukacinių projektų ir teminių savaičių  R.Grigienė     Mokytojų  Metodinėje
    įgyvendinimas                         taryboje  taryboje
6.1.  Miško žvėrys                A.Ruzienė     Kovas   Metodinėje
                                        taryboje
6.2  Pilietiškumo projektas „Mes - pajūrio   D.Kanišauskienė,  Per metus Metodinėje
    krašto vaikai“.              V.Volkvičienė         taryboje
6.3  Sporto šventė vaikų gynimo dienai     V.Daugėlienė    Birželis  Mokytojų
    paminėti                                 taryboje
6.5.  Aš kūrėjas                 J.Golovač,     Lapkritis Įvairios
                         darželio grupių        parodėlės,
                         vaikai            vaidinimai
                          8

 7.  Tiriamosios veiklos organizavimas      R.Grigienė      Per metus   Mokytojų
                                            taryboje
 7.1.  Televizijos poveikis vaikui         J.Golovač      Lapkritis   Mokytojų
                                            taryboje
 7.2.  Plokščiapėdystės profilaktikos ir      V.Daugėlienė,    Gegužė    Mokytojų
    taisyklingos laikysenos ugdymo       R.Milašiūtė            taryboje
    efektyvumas

    11.3. Antras tikslas – užtikrinti ugdymo paslaugų, orientuotų į kompetencijų ugdymą, kokybę.
    11.3.1. pirmas uždavinys – sistemingai teikti specialiąją pagalbą kalbėjimo ir kalbos sutrikimų
turintiems vaikams:
    11.3.2. priemonės uždaviniui įgyvendinti
 Eil.       Priemonės pavadinimas       Atsakingas asmuo Vykdymo Atsiskaitymo
 Nr.                         arba vykdytojas   terminai    forma
  1.  Specialiosios (logopedinės) pedagoginės V. Jonušienė,      Nuolat    Mokytojų,
     pagalbos vaikams teikimas          R. Grigienė            metodinėje
                                            tarybose
 1.1. programų pritaikymas vaikams,         R. Grigienė,     Nuolat    VGK,
     turintiems kompleksinius sutrikimus     logopedai             metodinėje
                                            taryboje
 1.2. individualių ir pogrupinių pratybų      R. Grigienė,     Nuolat    VGK,
     organizavimas, pravedimas          logopedai             metodinėje
                                            taryboje
 1.3. individualaus darbo su specialiųjų      R. Grigienė,     Nuolat    VGK,
     poreikių vaikais stebėjimas ir aptarimas, logopedai              mokytojų
     vaikų pažangos vertinimas                           taryboje
 1.4. gerosios logopedų darbo patirties,      R. Grigienė,     Nuolat    Metodinėje
     naudojant IKT, sklaidos skatinimas     logopedai             taryboje
  2.  Metodinių rekomendacijų teikimas      R. Grigienė,     Nuolat    Mokytojų
     tėvams, auklėtojams kalbos ugdymo      logopedai             taryboje
     klausimais
  3.  Individualus tėvų informavimas vaiko    R. Grigienė,     Nuolat    Mokytojų
     pasiekimų klausimais            logopedai             taryboje
  4.  Informacinių stendų tėvams ir        R.Grigienė,     Nuolat    Stendinė
     pedagogams rengimas grupėse         logopedai             medžiaga
  5.  Projektas „Aš draugauju su pasaka“     R.Grigienė,     Kovas   – Metodinėje
                           logopedai      gruodis    taryboje
 5.1. Edukacinis renginys „Aš ir knyga“       P. Pancerova     Balandis   Knygų
                                            paroda
 5.2. Teatrinė veikla „Vaidiname pasaką“      E. Stepanova     Kovas,    Inscenizacija
                                     balandis
 5.3. Kalėdinė vakaronė               Logopedai,      Gruodis    Renginys
                           G.Šaturina
  6.  Lankstinukų apie vaikų kalbos        M. Cybulskaja    Spalis    Metodinėje
     problemas rengimas                               taryboje
  7.  Atvirų durų diena              E.Stepanova     Gegužė    Metodinėje
                                            taryboje
  8   Dalyvavimas tarptautiniame projekte     L.Alšauskienė,    Per metus   Metodinėje
     „Naujosios kartos vaikai“          A.Ruzienė             taryboje
  9.  Įstaigos Vaiko gerovės komisijos ir PPT R.Grigienė        Nuolat    Metodinėje
     specialistų bendravimas ir                           taryboje
                         9

    bendradarbiavimas

    11.4. antras uždavinys – tenkinti individualius vaiko poreikius, lavinti gebėjimus, puoselėti
etninę – kultūrinę raišką:
    11.4.1. priemonės uždaviniui įgyvendinti
 Eil.       Priemonės pavadinimas      Atsakingas asmuo Vykdymo Atsiskaitymo
 Nr.                         arba vykdytojas   terminai    forma
 1.   Tradicinių ir netradicinių renginių    G.Šaturina,     Pagal    Mokytojų
     organizavimas               R.Milašiūtė,    numatytą   taryboje
                          V.Daugėlienė    planą
 1.2. Sporto šventės                V.Daugėlienė    Pagal    Mokytojų
                                    numatytą   taryboje
                                    planą
1.2.1. Ledo karalystė                V.Daugėlienė    Sausis    Šventė,
                                           stendinė
                                           medžiaga
1.2.2. Linksmosios estafetės            V.Daugėlienė    Rugsėjis   Šventė,
                                           stendinė
                                           medžiaga
 1.3. Šventiniai rytmečiai ir popietės       R.Grigienė,     Per metus Mokytojų
                          G.Šaturina,           taryboje
                          auklėtojos
1.3.1. Mano gimtinė – mano namai          A. Ruzienė,     Kovas    Renginys,
                          L. Alšauskienė,         nuotraukų
                          V. Volkvičienė          stendai
1.3.2. Mano tėvynė – Lietuva            L. Alšauskienė,   Vasaris   Viktorina
                          J. Golovač
1.3.3.. Mano mama – pati geriausia         G.Šaturina,     Kovas    Renginys,
                          R.Milašiūtė           nuotraukų
                                           stendai
1.3.4. Vaikų gynimo diena „Vaikyste,        T.Gorožankina,   Birželis   Šventė,
     nusijuok!“                 N.Nosova             piešiniai ant
                                           asfalto,
                                           nuotraukos
1.3.5. Advento popietės „Mažųjų pasakėlės“     M.Rumianceva,    Lapkritis– Stalo, pirštų
                          G.Šaturina,     gruodis   teatrai, in-
                          auklėtojos            scenizacijos
 1.4. Šventės                    G.Šaturina,     Per metus Mokytojų
                          R.Grigienė            tatyboje
1.4.1. Skamba Kalėdų varpeliai           G.Šaturina,     Gruodis   Renginiai,
                          R.Milašiūtė           parodos
1.4.2. Ried ried margi margučiai          G.Šaturina,     Balandis   Šventiniai
                          R.Milašiūtė           rytmečiai,
                                           piešinių,
                                           darbelių
                                           parodos
1.4.3. Sudie, darželi mielas            J. Golovač     Gegužė    Renginys,
                                           piešiniai,
                                           nuotraukos
 1.5. Pramogos                   G. Šaturina,    Pagal    Mokytojų
                          V. Daugėlienė,   numatytus taryboje
                          R. Milašiūtė    planus
                          10

1.5.1.  muzikinė – sportinė pramoga „Sveikas,   V.Daugėlienė,    Rugsėjis  Pramoga,
     darželi“                  G.Šaturina           piešiniai ant
                                          asfalto,
                                          nuotraukos
1.5.2.  Šermukšnių uogos jau prisirpo       G. Šaturina,    Spalis   Pramoga,
                          V.Daugėlienė,          darbelių
                          R.Milašiūtė           parodėlė
1.5.3.  Žiemą dūmais mes paleisim         G.Šaturina,     Vasaris   Renginys,
                          O Lepioškina          kaukių paro-
                                          da,nuotraukų
                                          galerija
1.5.4.  Tau, mamyte, pavasario gėlės        G.Šaturina,     Gegužė   Koncertas,
                          R.Milašiūtė           nuotraukų
                                          galerija
1.5.5.  Tai bent dyvai Kaziuko mugėje       N.Nosova,      Kovas    Renginys,
                          N.Kniukštienė,         darbelių
                          V.Borucha            mugė,
                                          nuotraukos
1.6..  Akcija „Aš jau perskaičiau“        N.Kniukštienė,   Kovas
                          V.Borucha
 1.7.  Akcija „Jau sugrįžo 40 paukščių“      J.Golovač, Z.Fic,  Kovas    Iškelti
                          L.Alšauskienė          inkilėliai
 1.8.  Mano tėvynė – Lietuva, mano miestas –   Auklėtojai     Vasaris   Piešinių
     Klaipėda                                  konkursas-
                                          paroda
 1.9.  Edukacinių projektų ir teminių savaičių  R.Grigienė     Per metus  Metodinėje,
     įgyvendinimas                               mokytojų
                                          tarybose
1.9.1.  Atverkime menų skrynelę          N. Kniukštienė,   Pagal    Metodinėje,
                          O. Lepioškina,   numatytus  mokytojų
                          G.Šaturina,     terminus  tarybose
                          R.Milašiūtė
1.9.2.  Mes gamtos vaikai             J.Golovač,     Gegužė – Metodinėje
                          Z.Fic        lapkritis taryboje
1.9.3.. Tapsiu, kuo norėsiu             J.Golovač,     Rugsėjis – Metodinėje
                           Z.Fic       gruodis  taryboje
1.9.4.  Padėkime paukšteliams žiemą        V.Volkvičienė,   Sausis   Pastatytos
                          M.Reznik            lesyklėlės
1.9.5.  Aitvarai                  A.Ruzienė,     Kovas   Mokytojų
                          L.Alšauskienė         taryboje
1.9.6.  Protingi žaidimai             J.Savičeva,     Sausis – Mokytojų
                          T.Gorožankina    birželis  taryboje
 1.8.  Piešinių parodos, konkursai        R.Grigienė,     Pagal   Mokytojų
                          darbo grupė     numatytus taryboje
                                    terminus
1.8.1.  Mano miestas Klaipėda           J.Golovač,     Vasaris  Piešinių
                          V.Volkvičienė         paroda
1.8.2.  Mano mamytė pati mieliausia        N.Nosova,      Kovas,   Piešinių
                          V.Borucha      gegužė   paroda
 1.9.  Paroda „Gimiau antrą kartą“        N.Kniukštienė,   Balandis  Mokytojų
                          V.Borucha           taryboje
 2.   Renginiai Klaipėdos 760-čiui paminėti   R.Grigienė     Per metus Mokytojų
                          11

                                          taryboje
 2.1.  Projektas „Aš ir mano miestas Klaipėda“  J.Savičeva,    Per metus  Mokytojų
     (miesto 760 m-čiui)            T.Gorožankina         taryboje
 2.2.  Atvira veikla „Kelionė per gimtąjį     M.Cybulskaja,   Gegužė   Mokytojų
     miestą“                  O.Lepioškina          taryboje
 2.3.  Paroda „Miestas, kuriame gyvenu“      M. Rumianceva,  Vasaris,  Mokytojų
                          O.Lepioškina    kovas    taryboje
 3.   Dalyvavimas miesto organizuojamuose    R.Grigienė     Per metus  Mokytojų
     renginiuose                                taryboje
 3.1.  sporto šventėse              V. Daugėlienė   Gegužė   Mokytojų
                                          taryboje
 3.2.  piešinių konkursuose            R. Grigienė,    Pagal    Mokytojų
                          auklėtojos     numatytus  taryboje
                                    terminus
 3.3.  Moksleivių saviraiškos centro       R. Grigienė,    Pagal    Mokytojų
     renginiuose                auklėtojos     numatytus  taryboje
                                    terminus
 3.   Pažintinės veiklos organizavimas      R.Grigienė     Per metus  Mokytojų
                                          taryboje
 4.1.  Pažintinės – sveikatingumo ekskursijos   G.Šaturina,    Pagal    Mokytojų
                          auklėtojos     numatytus  taryboje
                                    terminus
4.1.1  ekskursijos į Klaipėdos miesto įžymias   M. Rumianceva,  Gegužė   Mokytojų
     vietas                   O.Lepioškina          taryboje
4.1.2.  išvykos į Klaipėdos botanikos sodą,    J.Golovač, Z.Fic  Gegužė   Mokytojų
     mini zoo                                 taryboje
4.1.3.  išvyka į P.Domšaičio galeriją       J.Golovač, Z.Fic  Balandis  Mokytojų
                                    gruodis   taryboje
4.1.4.  išvyka į Kretingos žiemos sodą       J.Golovač, Z.Fic  Kovas    Mokytojų
                                          taryboje
4.1.5.  išvyka į Laikrodžių, Mažosios Lietuvos   J.Golovač, Z.Fic  Lapkritis  Mokytojų
     muziejus                                 taryboje
4.1.6.  išvykos į mišką, prie jūros        R.Grigienė,    Pagal    Mokytojų
                          auklėtojos     numatytus  taryboje
                                    planus

    11.6. Trečias tikslas – skatinti bendruomenės narių atvirumą pokyčiams, plėtojant jų
tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.
    11.6.1. pirmas uždavinys – stiprinti bendruomenės narių pripažinimą ir vertinimą tobulinant
profesines ir bendrakultūrines kompetencijas:
    11.6.2. priemonės uždaviniui įgyvendinti
 Eil.  Priemonės pavadinimas           Atsakingas asmuo Vykdymo Atsiskaitymo
 Nr.                       arba vykdytojas  terminai  forma
 1.  Kvalifikacijos tobulinimo organizavimas  R.Grigienė     Per metus Metodinėje
                                         taryboje
 1.1. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo      R.Grigienė     Pagal    Metodinėje,
    programos įgyvendinimas (priedas)               numatytus mokytojų
                                   terminus  tarybose
1.1.1. kvalifikacijos tobulinimas ir įgytų žinių R.Grigienė,     Nuolat   Metodinėje,
    pritaikymas praktinėje veikloje      V.Jonušienė          mokytojų
                                         tarybose
                           12

1.1.2.  pedagogų veiklos ir kvalifikacijos        R.Grigienė,    Gegužė   Metodinėje
     tobulinimo savianalizė              V.Jonušienė         taryboje
1.2.   mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų     R.Grigienė    Pagal   Atestacinėje
     perspektyvinės atestacijos programos                numatytus komisijoje,
     vykdymas                              terminus  mokytojų,
                                            įstaigos
                                            tarybose
1.3.   dalyvavimas miesto metodiniuose          R.Grigienė    Pagal   Metodinėje
     renginiuose                             numatytus taryboje
                                       terminus
 2.   Metodinių pasitarimų organizavimas        R.Grigienė    Pagal   Metodinėje,
                                       numatytus mokytojų
                                       terminus  tarybose
2.1.   Vaikų kūrybiškumo ugdymas žaidybinėje       M. Rumianceva,  Spalis   Pranešimas,
     veikloje                     J. Savičeva         praktinė
                                            veikla
2.2.   Bendradarbiavimo su tėvais sėkmės         N. Nosova,    Balandis  Pranešimas,
     kriterijai                    V.Volkvičienė        metodinės re-
                                            komendacijos
 3.   Atvirų veiklų organizavimas            R.Grigienė,         Mokytojų,
                              A.Ruzienė,    Kovas   metodinėje
                              J.Savičeva,    Balandis  tarybose
                              T.Gorožankina,  Gegužė
                              R.Milašiūtė,   Spalis
                              V.Borucha     Balandis
 4.   Tėvų švietimo organizavimas            V.Jonušienė,   Nuolat   Mokytojų
                              R.Grigienė          taryboje
4.1.   tėvų susirinkimų organizavimas grupėse      auklėtojai,    2-3 kartus Direkciniame
                              logopedai     per metus posėdyje
4.2.   atvirų durų dienų vykdymas            V.Jonušienė,   Du kartus Metodinėje
                              R. Grigienė    per metus taryboje
4.3.   individualių konsultacijų vaiko pažangos     R. Grigienė    Nuolat   Įstaigos
     ir pasiekimų klausimais teikimas                        taryboje
4.4.   aktualios informacijos pateikimas         R. Grigienė,   Nuolat   Įstaigos
     stenduose, interneto svetainėje          grupių auklėtojos      taryboje
4.5.   Šeimos šventės „Aš tėvelis ir mama“        Grupių auklėtojai Per metus Mokytojų
                                            taryboje
 5.   Įstaigos bendruomenės, miesto           V.Jonušienė,   Nuolat   Direkciniame
     visuomenės informavimas              R.Grigienė          posėdyje
5.1.   informacinių lankstinukų „Lopšelis-        R.Grigienė,    Per metus Metodinėje,
     darželis ,,Švyturėlis“– mes ir mūsų        auklėtojai,         mokytojų
     vaikai“, „Kalbėkime taisyklingai“ (serija)    logopedai          tarybose, tėvų
                                            susirinkimuoe
5.2.   grupių, bendrųjų patalpų stendinės        auklėtojai,    Nuolat   Direkciniame
     medžiagos atnaujinimas              kūrybinė grupė        posėdyje
5.3.   įstaigos interneto svetainės atnaujinimas     R.Grigienė, darbo Nuolat   Direkciniame
                              grupė            posėdyje
 6.   Bendradarbiavimo su socialiniais         R.Grigienė,    Nuolat   Mokytojų
     partneriais organizavimas             V.Jonušienė         taryboje
6.1.   renginys su „Santarvės“ pagrindinės        J.Golovač     Sausis   Renginys
     mokyklos mokiniais „Kalėdų stebuklo
                          13

    belaukiant“
6.2.  renginys su „Santarvės“ pagrindinės       J.Golovač     Balandis  Renginys
    mokyklos mokiniais „Velykų ryto
    sulaukęs“
6.3.  susitikimas su pradinių klasių mokytojais    R. Grigienė,   Balandis  Lankymasis
    ,,Pasirengimas mokyklai“             L. Alšauskienė,        mokykloje
                            J. Golovač
6.4.  ikimokyklinio ugdymo įstaigomis         R. Grigienė    Pagal   Metodinėje,
    (Klaipėdos „Versmės“ specialiąją                  numatytus mokytojų
    mokykla-darželiu, lopšeliais-darželiais              terminus taryboje
    „Alksniukas“, „Bangelė, „Aušrinė“)
6.5.  bendrojo lavinimo mokyklomis          R. Grigienė    Pagal   Metodinėje,
    (Klaipėdos „Santarvės“ pagrindine,                 numatytus mokytojų
    „Pamario“ vidurine, „Gilijos“ pradine               terminus taryboje
    mokyklomis)
6.6.  mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo       V.Jonušienė,   Pagal    Metodinėje
    institucijomis (KU, UPC, PŠKC, KU        R. Grigienė    numatytus  taryboje
    TSI).                               terminus
6.7.  kitomis įstaigomis ir organizacijomis      R. Grigienė    Pagal    Metodinėje,
                                     numatytus  mokytojų
                                     terminus  taryboje

      V. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI IR DIREKCINIAI
                 PASITARIMAI

   12. Planuojami savivaldos institucijų bei direkciniai pasitarimai:
   12.1. Įstaigos tarybos
Eil. Posėdžio tema                         Atsakingas asmuo  Vykdymo
Nr.                                 arba vykdytojas   terminai
 1.  Finansiniai ištekliai ir jų tikslingas panaudojimas. 2011 R.Žilinskienė,     Gruodis
   m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita.           V.Jonušienė
 2.  Įstaigos bendruomenės aktyvinimas, formuojant         R.Žilinskienė,   Balandis
   organizacijos įvaizdį. Įstaigos įvaizdžio formavimo      V. Jonušienė,
   sėkmingumo nustatymas.                    R. Grigienė,
 3.  Pedagogo atsakomybė už kiekvieno vaiko ugdymo(si)       R.Žilinskienė,   Rugsėjis
   sėkmingumą.                          V.Jonušienė
 4.  Vaikų sveikatos, saugumo, maitinimo kokybės          R.Žilinskienėnė,  Lapkritis
   užtikrinimas.                         G. Puškorienė

    12.2. Mokytojų tarybos
Eil.  Posėdžio tema                      Atsakingas asmuo    Vykdymo
Nr.                               arba vykdytojas     terminai
 1.   Pedagogų bendradarbiavimo įtaka ugdymo kokybei.     V. Jonušienė,      Vasaris
    Vaikų poreikių užtikrinimo kokybės nustatymas.     R. Grigienė
    Šeimos ir darželio partnerystės plėtojimas ugdant vaikų V. Jonušienė,      Balandis
    kūrybiškumą ir saviraišką.               R. Grigienė
 2.   Ugdomosios veiklos temų parinkimas ir plėtojimas, V. Jonušienė,         Lapkritis
    lavinant vaiko meninę kompetenciją.           R. Grigienė
 3.   Įstaigos įvaizdžio formavimo sėkmingumas ir galimybės V. Jonušienė,       Gruodis
    jį gerinti.                       R. Grigienė
    2012 m. veiklos plano įgyvendinimo vertinimas.
                         14

   12.3. Metodinės tarybos
 Eil. Posėdžio tema                          Atsakingas asmuo Vykdymo
 Nr.                                 arba vykdytojas terminai
 1.  Gerosios darbo patirties sklaida – pedagogų          R. Grigienė,   Sausis
    bendradarbiavimo skatinimas. Kūrybinių darbo grupių      V. Jonušienė
    veiklos efektyvinimas.
 2.  Įstaigoje vykdomų programų, projektų įgyvendinimo       R. Grigienė,    Kovas
    kokybės nustatymas. IKT naudojimo ugdymo procese        V. Jonušienė
    efektyvumo nustatymas.
 3.  Metodų, būdų, formų taikymas turtinant vaiko socialinį,    R. Grigienė,    Spalis
    meninį pažinimą.                        V. Jonušienė


    12.4. Direkcinių pasitarimų
 Eil.  Posėdžio tema                       Atsakingas asmuo   Vykdymo
 Nr.                                arba vykdytojas   terminai
 1.   Veiklos, įtakojančios vaiko sveikatą ir saugumą,      V. Jonušienė,    Vasaris
     organizavimo kokybė (mityba, higiena, sanitarija,     G. Puškorienė
     darbotvarkė).
     Dokumentų valdymo efektyvumas. Finansinių išteklių     V. Jonušienė,    Balandis
     racionalus panaudojimas.                  R. Grigienė
 2.   Ugdymo aplinkos gerinimas, informacinių technologijų    V. Jonušienė,    Gegužė,
     panaudojimas.                       R. Grigienė     spalis
     Pasiruošimas naujiems mokslo metams.
 3.   Darželio    nelankymo    priežasčių   analizė,  V. Jonušienė,    Lapkritis
     rekomendacijos.                      R. Grigienė,
                                  G.Puškorienė
 4.   Įstaigos veiklos plano įgyvendinimo įvertinimas,      V. Jonušienė,    Gruodis
     ugdymo kokybės užtikrinimo lygio nustatymas. Gairių    R. Grigienė
     numatymas.


                 VI. LAUKIAMAS REZULTATAS

   13. Įgyvendinus uždavinius, bus:
   13.1. atnaujintas pagrindinių įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų turinys;
   13.2. užtikrinama veiksminga įstaigos veikla;
   13.3. sudarytos sveikos ir saugios darbo bei ugdymo(si) sąlygos;
   13.4. sudarytos sąlygos vaikų saviraiškos plėtotei, kompetencijų įgyjimui;
   13.5. skatinamas įstaigos darbuotojų kūrybiškumas ir iniciatyvumas;
   13.6. užtikrinamas visuomenės ir bendruomenės informavimas apie įstaigos veiklą;
   13.7.stiprinami įstaigos vidiniai ir išoriniai ryšiai, tobulinamos pedagoginių darbuotojų
profesinės kompetencijos;
   13.8. išnaudotos metodinio kabineto techninės galimybės įstaigos veiklai gerinti.

                       VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI

   14. Programai įgyvendinti planuojama skirti 767,4 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto ir 359,4 tūkst.
Lt valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų.
   15. Dalis programos bus finansuojama iš planuojamų surinkti 161,8 tūkst. Lt specialiųjų
programų ir 7,3 tūkst. Lt paramos lėšų.
                        15


               VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    16. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkio dalies
vedėjas.
    17. Programos įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius.
    18. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar
steigėjo įgaliotai institucijai.

              ____________________________________

								
To top