58 122 2 093 000 36 15 0 0022 by 1Z6o2ZC8

VIEWS: 152 PAGES: 131

									                                             стр. 1 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
     3. 1. У В О Д

         Наименование на инсталацията,        за  която  е  издадено   Комплексното
         разрешително (КР);

“АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня, област Варненска, Община Девня, гр. Девня 9160,
Индустриална зона
Решение № 4183 / 09.07.1993г. по фирмено дело № 4183 / 1993г. на Варненския окръжен съд
Данъчен номер:         1038009415
БУЛСТАТ:            813095287 Ю

     Адрес, телефонен номер, факс, е-mail на оператора;
тел. 0519 / 97 526; 0519 / 97 483
факс 0519 / 97 594; 0519 / 9 33 63
Лица, представляващи Дружеството:        Васил Александров – Изпълнителен Директор
                         Филип Ромбаут – Изпълнителен Директор
                         Христо Петров – Изпълнителен Директор
E-mail:                     alexandrov@agropolychim.bg
                         rombaut@agropolychim.bg
                         petrov@agropolychim.bg

     Адрес по местонахождение на инсталацията;

България, Варненска област
Община Девня
гр. Девня 9160
Индустриална зона

     Комплексно разрешително;

Регистрационен номер:              68 / 2005 година
Дата на подписване:               27.12.2005 година
Дата на влизане в сила:             14.01.2006 година
Оператор на инсталацията:            “Агрополихим” АД - гр. Девня

     Лице за контакти;

Мая Стефанова – Ръководител отдел ЕКОЛОГИЯ
тел. 0519 / 97 483
факс 0519 / 9 33 63
E-mail: stefanova@agropolychim.bg

     Кратко описание  на  всяка      от  дейностите/процесите,      извършвани    в
     инсталацията/инсталациите;
  Производство на азотни, фосфорни и комплексни торове, амоняк, киселини, соли и
  компримирани (сгъстени) газове;


                                              стр. 2 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
   Търговия и транспортна дейност;

   Извършване на обучение и професионална квалификация;

   Лабораторно-изпитвателна дейност.
Инсталацията за производство на азотни, фосфорни и комплексни торове може условно да
се раздели на две обособени производствени линии (вж. фигурата по-долу):


-   Линия за производство на азотни торове – цех “Амоняк”, “Азотна киселина” и “Производство
    на торове” (САС и UAN);

-   Линия за производство на фосфорни и комплексни торове – цеховете “Сушене и мелене на
    фосфати” (СМФ), “Фосфорна киселина”, “TSP, MAP и DAP” (троен суперфосфат и комплексни
    торове), “Натриев триполифосфат” (НТФ).

За подсигуряване на необходимите енергия и вода и за опаковане и съхраняване на готовата
продукция са изградени и общи спомагателни цехове и участъци:

-   “Склад и опаковка” (СиО), “Химическа водоочистка” (ХВО), “Азото-кислороден” (АКЦ), “Пара,
    вода и канали” (ПВК), “Електроснабдяване” (ЕС).


                  СТОКОВО ПРОИЗВОД СТВ О


                                          ФОСФОРСЪДЪРЖАЩИ
     АЗОТСЪДЪРЖАЩИ
                                            ПРОДУКТИ
      ПРОДУКТИ
      ТЕЧЕН АМОНЯК                                   ФОСФОРНА
                                               КИСЕЛИНА

                                           ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ
    АЗОТНА КИСЕЛИНА


                                              НАТРИЕВ
     СТАБИЛИЗИРАНА                                 ТРИПОЛИФОСФАТ
    АМОНИЕВА СЕЛИТРА

                                               КОМПЛЕКСНИ
    ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР
                                            МАP И DAP ТОРОВЕ
       UAN


                                            Силикофлуорово -
     Амонячна вода               ДРУГИ
                                            дородна киселина


                                                стр. 3 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
     Основни суровини за производствените процеси;
-   сярна киселина
-   фосфорити
-   апатит
-   карбамид
-   калцинирана сода
-   природен газ

     Основни производства;
-   Производство на амоняк
-   Производство на азотна киселина
-   Производство на фосфорна киселина
-   Производство на стабилизирана амониева селитра (САС)
-   Производство на течен тор (UAN)
-   Производство на троен суперфосфат TSP и комплексни торове MAP и DAP
-   Производство на натриев триполифосфат (НТФ)

       Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите;
                                           Таблица 1.
        Наименование на          Проектен капацитет, тона        Капацитет, тона
      производствената мощност     денонощие    месец     година       2009.
      Амоняк               630,0     18 900    207 900      121 292
      Азотна киселина          1 100     33 000    363 000      208 968
      САС                1 944     58 320    641 520      278 130
      Течен азотен тор          2 400     72 000    792 000       6 722
      Фосфорна киселина (100 % Р2О5)   626,4     18800     205 000      58 122
      ТSP – 100 % Р2О5          496.8     14904     164 000      43 373
      MAP (39 % P2O5)*          620     18 600    204 600        -
      MAP (54 % P2O5)*          820     24600     270 600      39 280
      DAP (39 % P2O5)*          690     20 700    227 700        -
      DAP (54 % P2O5)*          890     267 00    293 700       1 270
      НТФ (натура)            84,00     2 520     27 720       0


    
   Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната
   среда;
    В организационната структура на „АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня има няколко
направления. Отдел „ЕКОЛОГИЯ” е на пряко подчинение на Заместник Изпълнителен директор
на Дружеството.
    Отделът има правомощия да изпълнява контролни функции и е задължен да прилага
българските и европейски законови и подзаконови нормативни актове в областта на опазване на
околната среда и да прилага екологичната политика на Дружеството посредством въвеждане на
процедури по опазване и възстановяване на околната среда. Отдел „ЕКОЛОГИЯ” комуникира по
хоризонтална линия и получава необходимата информация от останалите отдели и
                                                стр. 4 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
производствени структури. Разпорежданията на отдел “ЕКОЛОГИЯ” са задължителни за всички
работещи в Дружеството.

    РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

                РИОСВ - гр. Варна
                гр. Варна 9010, ул. “Ян Палах” № 4
                тел. 052 / 634 579; факс 052 / 634 593

    Басейнова  дирекция,  на          чиято     територия       е  разположена
    инсталацията/инсталациите;

                Басейнова дирекция за Черноморски район
                гр. Варна 9000, ул. “Александър Дякович” № 33
                тел. 052 / 631 447; факс 052 / 631 448

    3. 2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

   “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня има функционираща система за управление на
околната среда, която е разработена при спазване изискванията на условие 5 на КР № 68/2005г.

    Структури и отговорности – усл. 5.1.
    Изпълнено е изискването за определяне на отговорните лица, които ще извършват
конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. Списъците на тези лица се съхраняват в
отдел «ЕКОЛОГИЯ» и в случай на необходимост се актуализират своевременно.
   Обучение – усл. 5.2.
    В изпълнение изискванията на усл. 5.2.1 Дружеството има изготвена инструкция за
ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала, съгласно която ежегодно се
разработва Годишна план – програма за обучение на персонала. Програмата се изготвя от отдел
“Човешки ресурси” и се утвърждава от Изп. директор. При необходимост същата се актуализира
в съответствие с потребностите от обучение на персонала. За отчетната 2009 г. Програмата е
своевременно изготвена. Изпълнени за заложените учебни мероприятия.
   Обмен на информация – усл. 5.3.
    В изпълнение изискванията на усл. 5.3.1. Дружеството има изготвен актуален списък на
лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР, включително списък с имената,
длъжностите, местоположението на работните места и телефоните за контакт. Информацията е
достъпна за всички работещи и служители във вътрешно заводската компютърна мрежа.
    В изпълнение на изискванията на усл. 5.3.2. се поддържа и в случай на необходимост
актуализира списък на органите / лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно
условията на разрешителното. Списъкът съдържа актуална информация за имената на органите
/ институциите, адресите и начините за контакт (вкл. в спешни случаи). Списъкът е сведен до
знанието на персонала на Дружеството, който е отговорен за уведомяването на
заинтересованите лица, контролни органи и обществени институции.
   Документиране – усл. 5.4.
    Изпълнени са изискванията на усл. 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. Отдел “ЕКОЛОГИЯ” съхранява и
при необходимост актуализира списък с нормативните актове, отнасящи се до дейността на
инсталацията, като го свежда до знанието на лицата, отговорни за прилагането на съответните
законови актове и изпълнението на условията в КР. В отдела се съхранява актуален списък на
всички изготвени инструкции, изисквани от КР, както и списък на кого от персонала какъв
документ е предоставен. Инструкциите, изисквани от КР, са предоставени на хартиен носител на
лицата, отговорни по усл. 5.3.1., срещу подпис, както и за информация на всички служители във
вътрешно заводската компютърна мрежа.
                                               стр. 5 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
    Управление на документи – усл. 5.5.
    В изпълнение на изискванията на усл. 5.5.1. Дружеството има изготвена инструкция за
актуализация на документите, изисквани от КР, в случай на промяна на нормативната уредба,
дейността на инсталацията, изменение на технологичните процеси или използваните суровини и
материали. При необходимост инструкцията своевременно се прилага. Същото се отнася до усл.
5.5.2. и инструкцията за изземване на невалидната документация.
   Оперативно управление – усл. 5.6.
    “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня има изготвени всички изисквани от КР инструкции, които
се съхраняват в отдел «ЕКОЛОГИЯ», при необходимост се актуализират и са предоставени на
отогворните лица за сведение и изпълнение.
   Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия – усл. 5.7.
    В изпълнение на изискванията на усл. 5.7. “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня има
утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за
оценка на съответствието на стойностите на емисионите и техническите показатели с
определените по КР и в случай на констатирани несъответствия за установяване на причините,
които са ги предизвикали, както и на предприетите коригиращи действия, резултатите от тях и
отговорните лица.
   Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – усл. 5.8.
    Дружеството има изготвена писмена инструкция по усл. 5.8.1. за преразглеждане и при
необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното
оборудване след всяка авария. Въведен е ДНЕВНИК на аварийните ситуации, в който се
отразяват характера на аварията, времето и мястото на възникване, реализираният престой на
съоръженията в цеха (ако има такъв), причините, предприетите незабавни коригиращи действия
и се предлагат дългосрочни мероприятия за предотвратяване повторното им възникване. Всяка
възникнала аварийна ситуация се обсъжда на оперативка, където отговорните лица заедно с
екип от ресорни специалисти правят обстоен разбор на аварията, причините, довели до нея,
оценка на субективния и обективния фактор, както и анализ на дългосрочните мероприятия за
предотвратяване повторяемост на събитието. В Аварийния дневник за 2009г. са вписани 30
аварийни ситуации, които в голямата си част представляват производствени аварии, дължащи
се на амортизация на отделни детайли от съоръженията в цеховите инсталации. Подробно тези
аварии са описани в таблица 9 на Приложенията към настоящия ГДОС. Никоя от тях не налага
промяна на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване на
инсталацията.
    В изпълнение на усл. 5.8.2. е утвърдена и се прилага писмена инструкция за определяне
на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с
въздействие на околната среда при аварии. За всяко от въпросните опасни вещества
Дружеството е изготвило съответни Информационни листове за безопасност. Предвидено е тази
инструкция да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията и при аварии. През
отчетната 2009г. инструкцията е актуализирана.
   “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня е изпълнило ангажиментите си по усл. 5.8.3. на КР
за прилагане на писмена инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с
въздействие на околната среда и здравето на хората. Предвидено е тази инструкция да се
прилага при всяка промяна в работата на инсталацията, както и след авария. Обемът на
аварийни ситуации с потенциално въздействие върху околната среда и здравето на хората
обхваща и случаите на анормални природни явления – наводнение, земетресение, буря или др.
Възникването на аварийни ситуации от този вид се документира в Дневник аналогично на
производствените аварии. През отчетната 2009г. инструкцията е актуализирана.
    В изпълнение на усл. 5.8.4. на КР са определени възможните начини на действие за
всяка от аварийните ситуации по усл. 5.8.3., въз основа на които се изготвя ПЛАН за действие
при аварии, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда.
При документирането на аварийните ситуации се отбелязва избраният начин на действие
съгласно определения ПЛАН, включително действията за предотвратяване / ограничаване на
                                             стр. 6 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на
замърсяванията, резултат от аварията. През отчетната 2009г. инструкцията е актуализирана.
    В изпълнение на изискванията на усл. 5.8.5 до усл. 5.8.13. Дружеството прилага изготвени
и утвърдени следните инструкции:
-   Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие
    при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие;
-   Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за действие при аварии;
-   Инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на
    работещите от района на аварията;
-   Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи
    действия;
-   Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване
    на аварията;
-   Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и
    поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и
    безпрепятствения достъп до местата за съхранението им;
-   Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможни бедствия и
    аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в
    изправност;
-   Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за
    изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии;
-   Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка с телефонните номера или
    други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.
   Инструкциите са разпространени на отговорните съгласно Плана за действие при аварии
лица на хартиен носител срещу подпис за сведение и изпълнение и са достъпни за всички
работещи в Дружеството във вътрешно заводската компютърна мрежа. През отчетната 2009г. са
актуализирани инструкции 5.8.5, 5.8.9, 5.8.10 и 5.8.13.
    Ежегодно се актуализира и Плана за действие при аварии на отделните цехови единици
на Дружеството. В съответствие с него при необходимост се актуализират съответните
инструкции. Регулярно се извършват проверки за техническата изправност на средствата за
оповестяване на аварии. Техническата поддръжка е възложена на «DRAGER SAFETY
БЪЛГАРИЯ» АД – гр. София и ЕТ «РТС-91» - гр. Варна. Регулярно се проверява и способността
за изпълняване на защитни функции на личните средства за защита на работещите, както и
безпрепятствения достъп до тях. Периодично се опреснява готовността за действие на
персонала, отговорен за изпълнение на Плана за действие при аварии, и се извършва
периодичен инструктаж за прилаганите техники на безопасност на всички работещи в
Дружеството. Протоколите от извършените обучения и инструктажи се съхраняват в отдел
“Безопасни условия на труд”.
   Записи – усл. 5.9.
    “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня изпълнява задълженията си по изискванията на усл. 5.9.
на КР. Изготвени са и се прилагат инструкции за документиране и съхраняване на данните от
наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствието им с изискванията на
КР, за установяване на причините за констатираните несъответствия и предприетите
коригиращи действия. Инструкциите са изготвени по компоненти и съдържат дневници за
документиране на оценката на съответствието на регистрираните стойности на емисионните и
технически показатели с нормите, заложени в КР. Изготвена е инструкция за документиране и
съхраняване на данните от преразглеждане или актуализация на инструкциите за работа на
технологичното/пречиствателното оборудване, като през отчетния период не е възниквала
необходимост от прилагането й.

                                               стр. 7 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
    Докладване – усл. 5.10.
    Дружеството изпълнява изискванията на усл.5.10. на КР. Информация относно
изпълнението на условията на КР се предоставя на контролните органи посредством
ежемесечни отчети с резултатите от собствения мониторинг по компоненти. Обобщена
информация за изпълнение условията на КР за отчетната 2009г. се предоставя с настоящия
ГДОС. При извършване на проверки от страна на контролните органи при поискване е
предоставена изисканата допълнителна информация.
   Актуализация на СУОС – усл. 5.11.
    През отчетната 2009г. актуализация на системата за управление на околната среда не е
извършвана. Такава предстои да бъде извършена след изменение и актуализация на КР № 68 /
2005г. по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на КР (приета с ПМС № 238 /
2009г., попр. ДВ бр. 97 / 2009г.)
    В “Агрополихим” АД – гр. Девня няма изградена, сертифицирана и интегрирана система
за качество, управление на околната среда и безопасни условия на труд при спазване
изискванията на стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и/или EMAS.
    Въпреки това интегрираната в предприятието система за управление на околната среда е
пряко обвързана с ангажимента на Дружеството постоянно да демонстрира усъвършенстване на
нивото на своите дейности и продукти и едновременно осигуряване здравето и безопасността на
хората, опазването на околната среда, разширяване кръга на общественото участие и
познанието на обществото за индустрията.
    Главните насоки на фирмената политика по отношение опазването на околната среда са
основани на принципите на спазване на законовите разпоредби, действащи в областта на
опазване на околната среда, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на
компонентите на околната среда, подобрение на експлоатационните параметри на инсталацията
от екологична гледна точка. Стремежът на Дружеството е всички нови и съществуващи продукти
и процеси да бъдат съобразени с изискванията на здравеопазването, безопасността, опазването
на околната среда и ресурсите. Основната цел е управление на производствените инсталации и
съоръжения по начин, който осигурява здравето и безопасността на хората и опазването на
околната среда.
    Ръководството на “Агрополихим” АД – гр. Девня осъществява непрекъснат контрол на
дейността на инсталациите и произвеждания ефект върху околната среда посредством
извършването на периодичен и непрекъснат собствен мониторинг по компоненти. За дейността
по опазване на околната среда редовно се информират контролните органи. Отчетите за
дейността по опазване на околната среда и резултатите от контролните проверки се съхраняват
на електронен и/или хартиен носител за указания в нормативната уредба срок.    3. 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ:

    3. 3. 1. Използване на вода – усл. 8.1.

    “Агрополихим” АД – гр. Девня притежава собствено водовземно съоръжение –
Сондажен кладенец Р-148х, за което има издадено Разрешително за водоползване № 1198 /
04.10.2002г. с последващи изменения от 13.05.2004г., 02.07.2004г. и продължаване срока на
действието му с Решение № 411 / 07.11.2008г. на Директора на БДЧР – гр. Варна.
Посредством разрешителното са регламентирани три цели на водоползване – за питейно-
битови нужди, за промишлени цели и води за охлаждане. Разрешено е отдаване на част от
добитото водно количество на един ползвател. За измерването на добитото количество
сондажна вода и разпределението й за трите основни цели на водоползване са монтирани
съответните разходомерни устройства. През отчетната 2009г. са констатирани 1 повреда в
отчитащия механизъм на водомера за охлаждащи води при ВОЦ ІІІ. За повредите
                                             стр. 8 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
своеверменно е уведомена БДЧР – гр. Варна и в присъствие на техни експерти е извършена
подмяна на повреденото устройство с годно за експлоатация такова. За изпълнение
условията на Разрешителното за водоползване е извършена контролна проверка от страна
на БДЧР на 27.05.2009г., за което е съставен констативен протокол.

    За осъществяване на своята дейност “Агрополихим” АД – гр. Девня изоползва и
свежа (язовирна) вода за промишлено водоснабдяване, доставяна от язовир “Цонево”, а в
редки случаи от язовирите „Елешница” и „Тръстиково” по силата на договорни отношения с
Консорциум „ДЕВНЯ” АД – гр. Девня. За използването на свежа питейна вода Дружеството
има сключен с “ВиК” ООД – гр. Варна Договор № 30 / 16.02.2007г.
   Изпълнени са изискванията на усл. 8.1.5., като са определени процесите/оборудването,
свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди, а именно:
1) Производство на химически очистена вода; 2) Производство на екстракционна фосфорна
киселина – 28 % Р2О5 (разредена); 3) Производство на троен суперфосфат. Изготвена е и
се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен
консуматор на вода за производствени нужди.
   По усл. 8.1.7. са изготвени съответните инструкции за извършване на проверки на
техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане
на действия за тяхното отстраняване. Съгласно разпоредбите на инструкцията при
установяване на теч се информира дежурен по завод, който предприема необходимите
действия по информиране на ръководството на цех “ПВК” и сформиране на екип за
отстраняване на несъответствието. Цели се максимална експедитивност при ликвидиране
на теча с оглед минимизиране загубите на вода. Резултатите от извършваните проверки на
техническото състояние на водопроводната мрежа се отразяват в журнал по усл. 8.1.7. и 8.
1.9.3. на КР, който се съхранява в отдел “ЕКОЛОГИЯ”. При прилагането на инструкцията за
извършване на проверки за състоянието на водопроводната мрежа през отчетната 2009г. са
извършени 4 проверки, при които не са констатирани несъответствия.
   В изпълнение на изискванията на усл. 8.1.9.1. на КР е разработена инструкция за
измерване и документиране на изразходваните водни количества ежемесечно в
технологичните отчети на цеховите единици, които впоследствие се обобщават в
ежемесечен ОБОБЩЕН ОТЧЕТ за цялото предприятие. На база данните от технологичните
отчети се прилага инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни
количества с определените в КР. Инструкцията включва установяване на причините за
констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия, като резултатите от
изпълнението на инструкцията се документират. За отчетната 2009г. няма констатирани
несъответствия, както е видно от представената по-долу таблица. В нея са включени данни
за количествата изразходвана свежа вода по производства за 2006г., 2007г., 2008г. и 2009г.,
както и съответствие на разходните норми спрямо заложените в КР.
                                             стр. 9 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                        Количество                                Използвано количество за
                 Годишно                  Използвано количество m3
                        за единица                                 единица продукт m3/t
   Източник на вода      количество                                                       Съответ-
                         продукт
 (производствена единица)     съгласно                                                        ствие
                        съгласно КР    2006      2007    2008    2009   2006    2007    2008  2009
                  КР m3
                          m3/t

  1.1. амоняк (100%)      1 100 000      5      666 000    907 000  750 000   604 000   5,0    4,76    4,89  4,98   Да


  1.2. азотна киселина
                 3 650 000     10     2 218 000   2 931 000  2 307 000  1 887 000  9,9    8,59    8,8  9,03   Да
     100%-на

1.2. амонячна вода 25%-на     400 000      6,3      40 025    45 593   40 497   25 602   6,3    5,73    6,2  6,13   Да

1.3. стабилизирана амониева
                 1 284 000      2      562 800    743 560  475 850   487 000   2     1,79    1,79  1,75   Да
    селитра (CAC)


1.4. течен азотен тор (UAN)    792 000      1        -     29 398   12 662    492    -     0,33    0,07  0,073   Да

 2.1. фосфорна киселина
(100% Р2О5) ІV екстракция     1 965 000     15      559 900    541 816  435 000   400 000   6,1     6,4    5,6   6,9   Да
     СИАПЕ

 2.1. фосфорна киселина
 (100% Р2О5) ІІ екстракция    1 260 000     17        -     162 184  232 000     -    -     7,4    8,9    -   Да
     ПРАЙОН

2.2. натриев триполифосфат
                  195 000      7      115 600    146 000   89 800     -    6,2    6,36    4,6    -   Да
      (НТФ)

     2.3. TSP
                 2 050 000     12,5     198 000    237 800  196 400   84 700   2,2    2,24    2,0  1,95   Да
    (100% Р2О5)

     2.3. MAP
                 1 918 000     7,087       -      9 907   3 240    39 800   -     5,33    0,62  1,01   Да
     (54% Р2О5)

     2.3. DAP
                 2 122 000     7,224       -      2 000   15 060   2 800    -     3,70    1,16  2,20   Да
     (54% Р2О5)
                                                             стр. 10 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                        Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС
                         Количество                               Използвано количество за единица
                  Годишно                  Използвано количество m
                                                    3
                          за единица                                        3
                                                                  продукт m /t
   Източник на вода      количество                                                         Съответ-
                           продукт
 (производствена единица)    съгласно КР                                                         ствие
                    3     съгласно КР    2006     2007    2008       2009   2006   2007    2008  2009
                   m         3
                            m /t

1. ВОЦ I              1 800 000     220     562 000    713 000  322 550      409 000   7,5   93,72    3,8  6,34   Да

2. ВОЦ III             3 265 000     400     803 100    1 287 650  941 090      816 140  60,6  180,06   61,86  87,09   Да


  За отчетната 2009г. са регистрирани следните разходни количества ХОВ по производства и не са констатирани несъответствия (данните
 са сравнени с предходните 3 години):
                         Количество                               Използвано количество за единица
                 Годишно                  Използвано количество ХОВ m
                                                      3
                          за единица                                        3
                                                                  продукт m /t
   Източник на вода      количество                                                          Съответ-
                           продукт
 (производствена единица)   ХОВ съгласно                                                          ствие
                    3     съгласно КР    2006     2007    2008       2009   2006   2007    2008  2009
                  КР m         3
                            m /t

  1.1. амоняк (100%)      1 206 000      5,8     707 570    1 070 200  881 110      659 000   5,7   5,62    5,75  5,43   Да

  1.2. азотна киселина
     100%-на
                  363 000       1      231 500    337 988  264 148      211 000   1,0   0,99    1,0   1,0   Да

1.2. амонячна вода 25%-на     51 200       0,8      2 936     5 852   3 755       2 837   0,5   0,74    0,58  0,68   Да

                            3
  1.5. котел “БАБКОК”       635 000    1,60 m /t пара  149 999    69 600   126 000      190 450   1,6   1,51    1,39  1,56   Да

 2.1. фосфорна киселина
    (100% Р2О5)
                  61 500       0,3      23 220    21 900   20 817       9 645   0,3   0,21    0,2  0,17   Да

    2.2. натриев
 триполифосфат (НТФ)
                  14 000       0,5      3 870     2 449   3 645        -    0,2   0,11    0,19   -    Да                                                               стр. 11 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
3.3.2. Използване на енергия (електро- и топлоенергия) – усл. 8.2.

3.3.2.1. Електроенергия
 Количествата консумирана електроенергия във всеки цех се измерва и отчита с помощта на
КИП прибори. Отчетените количества се подават в Производствена дирекция за съставяне на
месечен отчет на завода и баланси по Топлоенергия и Електроенергия. В балансите са
заложени действуващите разходни норми за консумация на електроенергия и за съответния
отчетен период се изчислява реалната (фактическа) разходна норма за всеки продукт. При
отклонения на фактическата разходна норма от заложената като планова такава, се
предприемат необходимите мерки за установяване на причината и съответните технологични
действия за коригиране на това несъответствие. Резултатите се документират в т.нар.
Обяснителна записка на технологичния отчет на съответния цех. Предприетите коригиращи
действия се отразяват в Оперативните журнали на Началник смяната (Дежурен технолог).
 При необходимост от коригиращо действие, изискващо промяна на техологичен режим и/или
инвестиционно мероприятие, се провежда Технико – Икономичен Съвет, на който се приемат
съответните мерки и се залагат за изпълнение със съответните срокове и заповеди.
3.3.2.2. Топлоенергия
 При нормална работа “Агрополихим” АД – гр. Девня задоволява нуждите си от топлоенергия.
В цех “Амоняк” се произвежда пара 100 атм, а се изнася пара 40 атм, 20 атм и 3.5 атм. В цех
“Азотна киселина” се произвежда пара 40 атм – изнася пара 20 атм, а цех “САС” – пара 3.5 атм.
 По–голямото количество пара в Дружеството се произвежда в т. нар. котел “Бабкок” с
номинална мощност 50 т / ч, но нормално той осигурява около 25 – 30 т пара 100 атм / ч. Другата
част от необходимата топлоенергия се получава в котли – утилизатори в отделение “Реформинг”
на цех “Амоняк”. Парата от двата източника постъпва в турбината на Газов компресор, от чийто
корпус “високо налягане” се получава пара 40 атм около 10 т/ч, а от корпус “ниско налягане” –
пара 3.5 атм около 20 т/ч. Тъй като консумацията е по–голяма от произвежданото количество
пара, от котел “Бабкок” се добива и така наречената “пара - свръхдобив”.
 Начина на измерване и отчитане на топлоенергията е напълно аналогичен на гореописания
начин за отчитане на електроенергия.
   Съгласно изискванията на усл. 8.2.1. на КР консумацията на електро- и топлоенергия не
трябва да превишава стойностите, посочени в табл.8.2.1. Резултатите от прилагането на
инструкцията за оценка на съответствието на документираните годишни количества електро- и
топлоенергия с разрешените по КР за 2006г., 2007г., 2008г. и 2009г. са представени в таблицата
по-долу, като за отчетната 2009г. няма констатирани несъответствия:
                                             стр. 12 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
          Електро-           Електроенергия                        Топлоенергия
          енергия           MWh/t продукт           Топлоенергия       MWh/t продукт
Инсталация /                                                                 Съответ-
         съгласно КР                            съгласно КР
производство                                                                 ствие
           MWh/t    2006     2007     2008     2009    MWh/t продукт  2006  2007      2008   2009
          продукт

Амоняк (100%)    0,137    0,151    0,127    0,136    0,132        -                         Да

  Азотна
киселина (100%)
           0,020    0,020    0,018    0,019    0,020       0,128  0,116  0,079     0,112   0,087   Да

Амонячна вода
 (25 %-на)
          0,0019    0,019    0,0019    0,0019    0,0019       -                         Да

   САС       0,027    0,027    0,026    0,027    0,026       0,442  0,318  0,298     0,390   0,317   Да

   UAN       0,010    0,001    0,009    0,010    0,010       0,012  0,009  0,009     0,012   0,009   Да

 Фосфорна
 киселина
           0,279    0,043     0,04    0,108    0,075       1,512  1,109  1,07     1,509   1,09   Да

   TSP       0,098    0,089    0,095    0,096    0,098      0,15119  0,111  0,1018     0,146   0,098   Да

   НТФ       0,186    0,167    0,151    0,155     -        1,24   0,654  0,538     0,830    -    Да

 МАР (54%)     0,092     -     0,181    0,092    0,070       0,37    -   0,216     0,089   0,036   Да

 DAP (54%)     0,085     -     0,148    0,076    0,078       0,34    -   0,111     0,103   0,085   Да

Котел БАБКОК     0,016    0,016    0,016    0,016    0,016        -                         Да
                                                          стр. 13 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
В изпълнение на усл. 8.2.3. и 8.2.4. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за:
- експлоатация и поддръжка на топлообменните / електропреобразувателните части на
технологичното оборудване, основен консуматор на електро- и топлоенергия. Резултатите
от прилагането на инструкцията се документират в журналите на енергетиците по цеховете
и в сведението на дежурен по завод.
- проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби,
ако има такива, и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите от
извършените проверки и предприетите коригиращи действия се документират в журналите
на началник смените по цеховете и в Журнал за проверка на техническото състояние на
топлопреносната мрежа. Последният се съхранява в отдел “ЕКОЛОГИЯ” на разположение
на контролните органи. За отчетния период са извършени 4 проверки и резултатите са
документирани в Журнала. При прилагането на инструкциите не са констатирани
несъответствия.
3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – усл. 8.3.

    През 2009г. в “Агрополихим” АД – гр. Девня не са използвани суровини, спомагателни
материали и горива, които са под забрана или специален разрешителен режим. Всички
суровини, спомагателни материали и горива, които се използват, са описани в Нормалните
технологични режими и Разходните норми, които се приемат ежегодно.
   Разработени са и се прилагат инструкции в съответствие с изискванията на условия
8.3.2.1 и 8.3.2.2 от КР. Количествата консумирани суровини, спомагателни материали и
горива във всеки цех се измерват и отчитат с помощта на КИП прибори и технологични
изчисления. Отчетените количества се подават в Производствена дирекция за съставяне на
месечен отчет на завода и на съответните баланси. В балансите са заложени
действуващите разходни норми за консумация на съответните суровини, спомагателни
материали и горива. За текущия отчетен период се изчислява реалната (фактическа)
разходна норма за всеки материал, суровина и гориво. При отклонения на фактическата
разходна норма от заложената като планова такава, се предприемат необходимите мерки за
установяване на причината и технологични действия за коригиране на това несъответствие.
   Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на
измерените / изчислени количества суровини, спомагателни материали и горива с
определените в КР разходни норми за периода от влизане в сила на КР са представени в
таблицата по-долу, като за отчетната 2009г. няма констатирани несъответствия:
                                             стр. 14 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                          СУРОВИНИ
                  Количество              Годишно количество           Количество за единица продукт
          Годишно
                   за единица                                                     Съответ-
 Суровини    количество
                    продукт                                                      ствие
         съгласно КР              2006      2007       2008    2009    2006    2007     2008  2009
                  съгласно КР
                                Инсталация за производство на амоняк
 Природен газ         3
        273 388 500 Nm /y  1 315 Nm /t
                        3
                           166 927 042  239 177 829  195 530 678  156 135 345  1 354*   1 224,5   1 275  1 287   да
                             Инсталация за производство на азотна киселина
 NH3 100%    104 181 000 kg/y   287 kg/t    63 360 000   95 485 000   73 699 000  58 595 000   281     280     281   280    да
                             Инсталация за производство на САС с фосфати
 Фосфати
 100% Р2О5
         19 887 120 kg/y   31 kg/t     7 632 000   10 698 000   3 811 000   6 398 365  27,9     26,7    21,7   23    да
 NH3 100%    131 511 600 kg/y   205 kg/t    55 888 000   80 684 000   35 283 000  55 877 000  204,3    201,58    201   201    да
 HNO3 100%    476 007 840 kg/y   742 kg/t    202 774 000   247 370 000  129 983 000  205 514 000  741     742     740   739    да
                          Инсталация за производство на САС с фосфорна киселина
 H3PO4
         16 679 520 kg/y   26 kg/t       -     386 000    2 302 000     -     -     25,6    25,3   -    да
 100% Р2О5
 NH3 100%    142 417 440 kg/y   222 kg/t       -     3 340 000   20 117 000     -     -     221,7    221,3   -    да
 HNO3 100%    474 724 800 kg/y   740 kg/t       -     11 140 000   66 719 000     -     -     739     733,9   -    да
                                 Инсталация за производство на UAN
 Карбамид
 46,3% N
         285 120 000 kg/y   360 kg/t    1 342 000   32 472 400   61 669 054   2 361 191   336     356     357,6  351,3   да
 NH3 100%     79 200 000 kg/y   100 kg/t     256 000    8 991 000   17 251 000   650 000   64     99,7    100   96,7   да
 HNO3 100%    293 040 000 kg/y   370 kg/t     980 000    33 192 000   63 365 000   2 410 000   245     368     367,4  358,5   да
                           Инсталация за производство на фосфорна киселина
 Фосфорит
 100% Р2О5
        220 375 000 kg/y   1 075 kg/t    98 272 000   112 984 000  110 982 000  62 160 000  1072    1 068    1 071  1 069   да
 H2SO4 100%   580 150 000 kg/y   2 830 kg/t   258 898 000   299 290 530  292 533 000  160 305 000  2825    2 829    2822  2 758   да
                                                            стр. 15 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                  Количество             Годишно количество          Количество за единица продукт
         Годишно
                  за единица                                                   Съответ-
 Суровини    количество
                   продукт                                                    ствие
         съгласно КР              2006     2007      2008    2009    2006    2007     2008  2009
                  съгласно КР
                                     Котел “БАБКОК”
              3        3
   ХОВ     635 000 m /y    1,60 m /t    149 999     69 600     126 000   190 450   1,6    1,51    1,39  1,59   да
                                Инсталация за производство на НТФ
 Очистена
 H3PO4
        19 500 000 kg/y    701 kg/t   23 021 000   16 092 000   13 532 790    -    702,5*   700,6    697,5   -    да
 Калц. сода   24 255 000 kg/y    875 kg/t   16 340 000   20 086 000   15 878 630    -    879,7*   874,5    818,4   -    да
                                 Очистване на фосфорна киселина
 Фосфорит
 100% Р2О5
         950 400 kg/y    30 kg/t    523 000    247 000     395 000    -    24,3    12,40    29,9   -    да
 Неочистена
 H3PO4
        33 264 000 kg/y   1 050 kg/t   23 021 000   20 904 000   13 554 000    -    1 070*   1 049    1 028   -    да
                                Инсталация за производство на TSP
 Фосфорит
 100% Р2О5
        48 500 000 kg/y    295 kg/t   25 151 000   28 823 000   27 496 000  11 990 000  283    271     281,6  278    да
 H3PO4     130 900 000 kg/y   798 kg/t   70 410 000   80 784 000   76 721 000  33 374 000  792    760     786   774    да
                               Инсталация за производство на MAP 54%
 NH3 100%    38 000 000 kg/y    140 kg/t      -     372 000     825 000  5 478 000   -     -      -   139,5   да
 H3PO4     143 000 000 kg/y   526 kg/t      -     2 206 000    3 217 000  20 447 000   -     -      -   520,5   да
                               Инсталация за производство на DAP 54%
 NH3 100%    66 100 000 kg/y    225 kg/t      -     131 000    2 860 000  285 000    -     -     220   224,4   да
 H3PO4     137 000 000 kg/y   465 kg/t      -     330 000    5 880 000  585 000    -     -     452   460,6   да
 H2SO4 100%   16 000 000 kg/y    54 kg/t      -      21 000     504 000   68 500    -     -     38,8  53,9   да
                                                          стр. 16 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                  СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
                    Количество            Годишно количество           Количество за единица продукт
           Годишно
 Спомагателни              за единица                                                  Съответ-
           количество
 материали                продукт                                                   ствие
           съгласно КР             2006      2007     2008    2009   2006    2007      2008  2009
                    съгласно КР
                               Инсталация за производство на амоняк
Калиев карбонат    62 370 kg/y    0,3 kg/t    22 000    11 000    8 000   13 210   0,179   0,05      0,05  0,11   да
Диетаноламин     7 276,5 kg/y   0,035 kg/t    5 710     4 730    2 580   3 870   0,035   0,025     0,017  0,032   да
Амониев
метаванадат
            4 158 kg/y    0,02 kg/t    1 350     2 450     700    200    0,0011   0,012     0,005  0,002   да
Тринатриев
фосфат
           3 534,3 kg/y   0,017 kg/t    1 050     1 500    1 360    960    0,009   0,007     0,009  0,008   да
                                 Инсталация за производство на САС
Омаслител       770 000 kg/y    1,2 kg/t    193 035    319 599   225 236  238 965   0,706   0,769     0,85  0,86   да
Сярна киселина    7 698 240 kg/y    12 kg/t   2 513 000   2 282 000  1 357 000  1 727 000  9,19   5,50      5,09  6,21   да
                                 Инсталация за производство на UAN
Инхибитор       118 800 kg/y    0,15 kg/t    428     10 630    18 908    0    0,107   0,118     0,110   -    да
                                       Котел “БАБКОК”
Тринатриев
фосфат
            9 505 kg/y    0,024 kg/t    250      260      265    440    0,003   0,005     0,004  0,005   да
                            Инсталация за производство на фосфорна киселина
Флокулант       5 125 kg/y    0,025 kg/t    2 197     2 600    2 535   1 225   0,024   0,025     0,024  0,021   да
                                 Инсталация за производство на НТФ
Природен газ
                 3
           5 959 800 Nm /y  215 Nm /t
                          3
                            4 109 160   4 937 700  4 151 390    -    221*    215      214    -    да
Амониева селитра   110 880 kg/y    4 kg/t     71 600    80 500    62 500    -    3,85   1,44      3,22   -    да
                                  Очистване на фосфорна киселина
Водно стъкло     126 720 kg/y    4 kg/t     6 000      0        0    -    0,3     0       0    -    да
Калцинирана сода   1 584 000 kg/y    50 kg/t   1 163 000    765 000      0    -    54 *   38,4      0    -    да
                                                          стр. 17 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                    Количество             Годишно количество             Количество за единица продукт
           Годишно
 Спомагателни              за единица                                                        Съответ-
           количество
 материали                продукт                                                         ствие
           съгласно КР             2006        2007    2008     2009    2006     2007      2008     2009
                    съгласно КР
                                Инсталация за производство на MAP 54%
Природен газ           3
           3 000 000 Nm /y
                        3
                     11 Nm /t     -      79 895     63 377    429 025    -      -       -      10,92   да
                                Инсталация за производство на DAP 54%
Природен газ           3
           3 600 000 Nm /y
                        3
                     12 Nm /t     -      20 000     75 988    10 018    -      -      5,84     7,89   да
Пясък        16 500 000 kg/y   55 kg/t     -      40 000     326 055    26 000    -      -       25      20,5   да
Въздух КИП
                 3
           28 000 000 Nm /y      3
                     95 Nm /t     -        5 000   510 000    120 500    -      -      39,2     94,9   да                                          ГОРИВА

            Годишно количество                            Годишно количество                        Съответ-
  Горива
              съгласно КР              2006           2007          2008               2009      ствие

                                        Котел “БАБКОК”
 Природен газ
                     3
              46 728 000 Nm /y          10 802 500       5 408 500        10 096 755           14 102 378      да

* Констатирани са общо 6 несъответствия за 2006г. Причина за превишената разходна норма от природен газ за производството на NH3 е
авария в инсталацията, което е наложило подмяна на катализаторната маса в Първичен реформинг и синтез колоната. Всички останали
превишения на разходни норми се дължат на промяна в качеството на входящите суровини (фосфорити), което налага преразход на
съответните суровини и спомагателни материали (калцинирана сода, фосфорна киселина, природен газ), върху което “Агрополихим” АД не
може да упражни технологичен контрол. Подробности за конкретните несъответствия са описани в ГДОС за 2006г. За отчетната 2009 г. не са
констатирани несъответствия.
                                                              стр. 18 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти – усл. 8.3.4.
    Съхраняването на химичните вещества и препарати отговаря изцяло на условията за
съхранение, посочени в Информационните Листове за Безопасност (ИЛБ), като има
изготвени и технологични инструкции за безопасна работа, превоз и разтоварване на
опасните химични вещества.
   В “Агрополихим” АД – гр. Девня са разработени ИЛБ за всеки продукт. Същите се
предоставят на всеки клиент и са налице в съответното складово помещение. При
поискване се предоставят на контролните органи.
   Суровините, спомагателните материали и горивата се съхраняват единствено в
резервоарите и складовете, посочени в приложение ІІ.4.3.1.А на Заявлението за издаване на
КР на “Агрополихим” АД – гр. Девня. В изпълнение на предписание от Обобщен констативен
протокол № 4-КР-68 / 19.12.2009г. е извършена актуализация на списъка на резервоарите за
съхранение на опасни и неопасни течни вещества и препарати. Резервоарите за
съхранение задължително отговарят на следните изисквания:
- Всеки резервоар има нивопоказател за предотвратяване препълването му;
- Притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други
  течности в почвата под склада;
- Нямат гравитационна връзка с канализацията;
- Подовата канализация (при наличие на такава) отвежда течностите единствено до съд,
  конструиран от материал, устойчив на действието на веществата, съхранявани в
  резервоарите;
- Изпускане извън площадковата канализация от съда се извършва единствено след
  неутрализация в станция “Неутрализация”;
- Съхранението на течните суровини, спомагателните материали и горива отговарят на
  условията за съхранение, посочени в съответните материални листове за безопасност;
- При разливи е необходимо да се изграждат оградителни диги около тях и абсорбиране
  на разлива с подходящи инертни материали, в зависимост от вида на агресивните
  химически вещества (АХВ). С тези мерки не се допуска достъпа на АХВ до
  канализацията и водни обекти;
- Всички обваловани площи имат връзка единствено с кисела канализация и не се допуска
  наличие на течност в техния обем. Изпускането на течности извън площадковата
  канализация се извършва единствено след неутрализация в станция “Неутрализация”;
- Всички възникнали аварии с резервоари, установени течове от тръбопроводи за пренос
  на суровини, спомагателни материали и горива, както и констатирани несъответствия на
  площадките за съхранение с изискванията на КР се документират в Дневник за
  регистриране на аварийни ситуации. Отразяват се също така предприетите незабавни
  коригиращи действия и планираните дългосрочни мероприятия за предотвратяване
  повторното им възникване. За отчетния период не е осъществяван запис в Дневника.
    Изготвена е и се прилага инструкция за проверка на съответствието на съоръженията
и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на КР,
инструкция за установяване и отстраняване на течове по преносната мрежа за течни
суровини, спомагателни материали, горива и продукти и инструкция за установяване и
отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни
материали, горива и продукти. Площадките и резервоарите за съхранение, както и
преносната мрежа за суровини, спомагателни материали и горива се проверяват по
утвърден график, съгласно всички изисквания на КР и вътрешно заводски инструкции.
  При проведените 4 огледа за 2009г. (на склада за съхранение на фосфорит, баците за
азотна киселина при цех “Торове”, сфери и лежаци за течен амоняк и резервоарите за
фосфорна киселина) не са констатирани несъответствия на площадките за съхранение на
суровини с изискванията на КР. Направени са 4 проверки на съответствието на съоръжения
                                             стр. 19 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
и площадки за съхранение на спомагателни материали – на съдове за съхранение на
химикали в цеховете “Амоняк”, “Фосфорна киселина”, „TSP, MAP и DAP” и “Торове”, при
което не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания. Общо четири
проверки на съответствието на съоръжения и площадки за съхранение на готови продукти
към цех „СиО” са извършвани през отчетния период. Няма констатирани несъответствия.
Четири проверки са извършвани на съоръженията за съхранение на горива – природен газ,
също не са констатирани несъответствия.
  Няма регистрирани течове от преносната мрежа за суровини, спомагателни материали,
продукти и горива при извършените 4 проверки за установяване на съответствието през
отчетната 2009г.
  Не са констатирани течове от обваловки на резервоари за съхранение на течни суровини,
спомагателни материали, горива и продукти при извършените 4 проверки за отчетния
период.
  Резултатите от всички извършени проверки са документирани в Дневници по усл. 8.3.9.1.,
8.3.9.2. и 8.3.9.3. Дневниците се съхраняват в отдел “ЕКОЛОГИЯ” на разположение на
контролните органи.


4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ

   Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния
въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място и
почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на
вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно изискванията на
Регламент 166 / 2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на
замърсители ЕРИПЗ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в
Таблица 1 на Приложенията към настоящия ГДОС.
   За отчетната 2009г. при дейността на инсталациите на “Агрополихим” АД – гр. Девня
са отделени следните количества [kg/y] вредни вещества в атмосферния въздух и водни
обекти, включително и непреки емисии към сгурошламоотвал “Падина”, които е необходимо
да бъдат докладвани в интегрираната информационна система за докладване към ИАОС
съгласно изискванията на Регламент 166 / 2006:

                     В атмосферния     Във водни     В сгурошламоотвал
      Вещество
                     въздух, [kg/y]    обекти, [kg/y]    “Падина”, [kg/y]
HF                      2 720         -            -
NH3                     11 866         -            -
Азотни оксиди (NOx/NO2)           466 238         -            -
Серни оксиди (SOx/SO2)             0          -            -
ФПЧ < 10μm                  29 730         -            -
Общ азот                    -         28 310         804 940
Общ фосфор                   -         4 690         137 240
Общ органичен въглерод (ХПК)          -         76 880           -
Кадмий                     -          0           160
Арсен                      -          0           40
Флуориди                    -         3 940         52 140
Хлориди                     -         90 480         983 020
   Докладваните количества са определени по изчислителен метод на базата на
данните от собствения непрекъснат и периодичен мониторинг на Дружеството по
компоненти.
                                             стр. 20 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - усл. 9

  Работа на пречиствателното оборудване – усл. 9.1.
   В изпълнение на изискванията на усл. 9.1.1. са разработени и се прилагат инструкции
за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на всяко пречиствателно
съоръжение, като цялото оборудване за пречистване и контрол се поддържа по време на
експлоатацията си в съответствие с изискванията на КР. Непосредственият контрол на
оптималния работен режим се осъществява от дежурния оперативен персонал в командните
зали на цеховете. Измерените стойности ежечасно се записват в журнала на дежурната
смяна. Прилага се и инструкция за периодична проверка на съответствието на измерените
стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с
определените такива в условията на КР, която съдържа обобщени резултати по седмици и се
съхранява в отдел “ЕКОЛОГИЯ” на разположение на контролните органи. При прилагането
на инструкциите през 2009г. не са констатирани несъответствия.
    Констатираните неточности и технически грешки в условията на табл. 9.1.1.2., 9.1.1.12.,
9.1.1.13., 9.1.1.14., 9.1.1.15. и 9.1.1.16. предстои да бъдат коригирани при актуализацията на
КР по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на КР (приета с ПМС № 238 /
2009г., попр. ДВ бр. 97 / 2009г.).
    Изпълнени са в срок изискванията на усл. 9.1.4. – 9.1.8., свързани с пускането в
експлоатация на оборудването в цех “TSP, MAP и DAP” след извършването на реконструкция
на инсталацията за производство на комплексни торове. Утвърдена е емисионна точка 42* на
изход батерия от 2 броя ръкавни филтри в отделение “Захранване с твърди суровини”.

  Емисии от точкови източници – усл. 9.2.
    Изпълнени са изискванията на усл. 9.2. на КР. Не се превишават стойностите на НДЕ
и параметрите на газовия поток, заложени в таблиците към усл. 9.2. Ежемесечно в РИОСВ –
гр. Варна се представят обобщени доклади с резултатите от собствения непрекъснат и
периодичен мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от
организирани точкови източници на територията на Дружеството.

  Неорганизирани емисии - усл. 9.3.
    Всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от инсталациите на
територията на “Агрополихим” АД – гр. Девня се отвеждат организирано.
     Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на
източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за тях и
предприемане на мерки за предотвратяването им. При прилагането на инструкцията за
отчетния период не са констатирани несъответствия. Към инструкцията е въведен Дневник
за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и предотвратяване на
неорганизираните емисии. Дневникът се попълва ежеседмично и се съхранява в отдел
“ЕКОЛОГИЯ” на разположение на контролните органи.
    Предвидени са всички необходими действия, които да осигурят изпълнението на усл.
9.3.1.1. с цел от 01.12.2009г. разтоварването и съхранението на фосфорит да се извършва в
съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 / 2005г. за норми за допустими
емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и
дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ бр. 64 / 2005г.).

 Интензивно миришещи вещества - усл. 9.4.
  Разработена е инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за
ограничаване и намаляване на емисиите интензивно миришещи вещества, установяване на
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия, като при
                                             стр. 21 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
прилагането й за отчетния период не са констатирани несъответствия. Въведен е Дневник
за регистриране на сигнали и оплаквания за разпространение на миризми извън границите
на производствената площадка на Дружеството, в който са отразени изискванията на
условието. За отчетната 2009г. са получени три сигнала за разпространение на миризми с
неидентифициран произход, при което е извършена проверка от страна на контролните
органи. Подробно случаите са описани Дневника по усл. 9.4.2., а синтезирана информация е
представена в таблица 10 на Приложенията към настоящия ГДОС.
 Въздействие на вредните вещества върху качеството на атмосферния въздух -
  усл. 9.5.
  Изпълняват се изискванията на условието за недопускане превишаване на емисионните
норми за вредни вещества в атмосферния въздух.
  За отчетната 2009г. е проведен имисионен мониторинг на територията на
производствената площадка на Дружеството. Няма констатирани превишения на фоновите
стойности на атмосферните замърсители. Резултатите от проведения имисионен
мониторинг са представени в Приложение 2. на настоящия ГДОС.
  Собствен мониторинг - усл. 9.6.
  Изпълняват се изискванията на усл. 9.6.1. за извършване на собствени периодични
измервания на емисиите вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от всички
изпускащи устройства на територията на Дружеството. Ежемесечно в РИОСВ – гр. Варна се
представят за утвърждаване месечни доклади с резултатите от СПИ, извършвани от
акредитирана ЦИЛ към “Агрополихим” АД – гр. Девня по реда на Наредба № 6 / 1999г. за
реда и начина за измерване на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни източници (обн. ДВ бр. 31 / 1999г.). За отчетния период са
утвърдени всички 12 месечни доклада. Поради продължителния престой на инсталациите
през отчетната 2009 г. не са извършени периодични измервания съгласно заложената в
условие 9.6. честота. Обобщени резултати от извършените през 2009г. емисионни
измервания на всички показатели и пробовземни точки съгласно КР са представени в
Таблица 2 на Приложенията към настоящия ГДОС.
  Изпълняват се изискванията на усл. 9.6.3. за извършване на СНИ на емисиите азотни
оксиди в отпадъчните газове от изпускащо устройство комин № 1 в цех „Азотна киселина”,
емисиите прах в отпадъчните газове от изпускащи устройства 2Р1 и 2Р2 в цех “Торове” и на
емисиите HF и NОx от изпускащо устройство № 3 в цех “TSP, MAP и DAP”. Ежемесечно в
рамките на нормативно регламентирания срок в РИОСВ – гр. Варна се представят за
утвърждаване месечни доклади с резултатите от СНИ, изготвени съгласно изискванията на
Инструкция № 1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка,
съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. (обн. ДВ
бр. 69 / 2003г.). Месечните доклади се утвърждават с Протокол за оценка на резултатите от
Директора на РИОСВ. За отчетната 2009г. са утвърдени всички месечни доклади с
резултати от СНИ. Изготвени са и годишни доклади с резултатите от СНИ за 2009г., същите
са изпратени за утвърждаване от Директора на РИОСВ – гр. Варна.
     През отчетната 2009г. от страна на контролните органи са извършени 4 контролни
измервания на емисии вредни вещества от организирани точкови източници на територията
на Дружеството, както следва:
- 28.10.2009г. емисионни измервания по показател прах на пробовземна точка 2Р2
  (Прилинг кула ІІ, цех “Торове”), за което е съставен Констативен протокол № 0000016764
  / № 175 Ем.;
- 03.11.2009г. емисионни измервания по показател прах на пробовземна точка 2Р1
  (Прилинг кула І, цех “Торове”), за което е съставен Констативен протокол № 0000017066 /
  № 178 Ем.;

                                             стр. 22 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
- 04.11.2009г. емисионни измервания по показател NОx на пробовземна точка 3 (комин
  цех “TSP, MAP и DAP”), за което е съставен Констативен протокол № 0000017067 /
  № 179 Ем.;
- 11.11.2009г. емисионни измервания по показател NOx на пробовземна точка 1 (комин
  цех „Азотна киселина”), за което е съставен Констативен протокол № 0000017070 / №
  184 Ем.
  При извършените контролни измервания не са констатирани превишения на НДЕ
съгласно КР.
  В изпълнение на усл. 9.7.1. се документират и съхраняват резултатите от оценката на
съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в
КР емисионни норми, както и степента и времевия период на отклонение от нормите при
наличието на такова, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи
действия. Въпросната информация се записва в Дневник по усл. 9.7.1. За отчетния период в
Дневника са въведени 6 записа за доказано превишаване на НДЕ за прах от изпускащи
устройства Р2 и Р3. Отклоненията са регистрирани от АС за СНИ в цех “Торове” и всяко от
тях има продължителност около 5,5 часа. Причина за констатираното несъответствие са
неорганизираните прахови емисии при дейностите по разтоварване на фосфорити. Като
коригиращи действия са предвидени необходимите мерки, които да осигурят изпълнението
на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 / 2005г. за норми за допустими емисии на вредни
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии (обн. ДВ бр. 64 / 2005г.).

      4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води - усл. 10.

      4. 3. 1. Производствени отпадъчни води - усл. 10.1.

    
   Работа на пречиствателните съоръжения и контрол на оборудването – усл. 10.1.
   “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня изпълнява изискванията на условието за извършване
мониторинг на работата на станция "Неутрализация" към цех "ПВК". В работния журнал на
оператора на станцията на всеки час се вписват показанията на отчитащите прибори за
наблюдаваните показатели. В края на всяка смяна се сумират данните за количеството на
отпадъчните води, подадени по двата шламопровода. Водното количество се сумира на
края на всеки месец и се подава в Технологичния отчет на цеха. За 2009г. към
сгурошламоотвал «Падина» са подадени 3 920 000 m3 отпадъчни води.
   Изготвени са и се прилагат инструкции за поддържане на оптимален работен режим
на пречиствателното оборудване в станция «Неутрализация», за периодична проверка на
съответствието на стойностите на контролираните параметри с определените в КР и за
периодична поддръжка и ремонт на пречиствателното съоръжение. При прилагането на
инструкциите не са констатирани несъответствия. За отчетната 2009г. са извършени общо
730 проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на
пречиствателното оборудване с определените в КР (ежедневно анализиране на две
средносменни водни проби съгласно утвърден вътрешнофирмен график за аналитичен
контрол). Не са констатирани несъответствия.
   В изпълнение на изискванията на усл. 14.2.1. на КР неутрализационната шахта към цех
«Азотна киселина» е аварийно съоръжение, предназначено за улавяне и неутрализиране на
евентуални разливи от киселина. Мониторинг на съоръжението се извършва по показател
рН на водите в него. За отчетната 2009г. са извършени общо 18 проверки (анализ на водна
проба по показател рН два пъти месечно с изключение на месеците, в които инсталацията
не е била в експлоатация). Регистрираните данни от мониторинга се документират в
журнала на цеховата лаборатория.

                                               стр. 23 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
   Изготвена е и се прилага инструкция по усл. 10.1.1.1.5. за проверка на състоянието на
промишлената канализационна мрежа и оценка на загубите от течове. Резултатите от
прилагането й се документират в Дневник за документиране на резултатите от проверките и
предприетите коригиращи действия. Дневникът се съхранява в отдел “ЕКОЛОГИЯ” на
разположение на контролните органи. При извършените 4 проверки на състоянието на
канализационната мрежа за промишлени води през 2009г. не са констатирани
несъответствия.
    Изпълнени са изискванията на усл. 10.1.1.1.6. По силата на сключен договор немската
фирма ENVIRO Chemie GmbH изготви и предостави в срок пълната проектна документация
за изграждането на пречиствателна станция за смесен поток отпадъчни води. Дружеството
работи по изпълнението на усл. 10.1.1.1.7. – направена е поръчка за изработване на
оборудването за пречиствателната станция. Част от оборудването е доставено на
площадката на „Агрополихим” АД. Сключен е договор с фирма „Геотехмин” ЕАД -
изпълнител на строително-монтажните работи. Извършват се СМР на обекта. Дейностите по
изпълнение на двете условия ще бъдат регламентирани чрез предстоящата актуализацията
на КР по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на КР (приета с ПМС № 238 /
2009г., попр. ДВ бр. 97 / 2009г.).

    Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения – усл. 10.1.2.
    Изпълнени са изискавнията на усл. 10.1.2.1. Смесен поток отпадъчни води
(производствени и охлаждащи от дрениране на ВОЦ ІІІ) се подават за последваща операция
по обезвреждане, обозначена с код D1 – депониране, към сгурошламоотвал “Падина”,
собственост на “Солвей Соди” АД – гр. Девня по силата на сключен Договор № 225 /
25.08.2006г.
    “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня изпълнява задълженията си по усл. 10.1.2.2. на КР.
Смесен поток повърхностно течащи води (дъждовни, охлаждащи от дрениране на ВОЦ І и
производствени) се заустват в повърхностен воден обект Белославско езеро чрез
коригирано дере «Бял канал» при спазване ИЕО, заложени в табл. 10.1.2.2. на цитираното
условие. Количеството зауствани отпадъчни води се измерва посредством монтирано
разходомерно устройство съгласно изискванията на усл. 10.1.2.2.3. на КР. През 2009г. по
данни на разходомерното устройство са заустени 2 775 369 m3 отпадъчни води. За отчетния
период са извършени общо 12 проверки на съответствието на стойностите на
контролираните показатели с наложените емисионни норми посредством анализ на водни
проби по утвърден вътрешнофирмен график за аналитичен контрол. При извършване на
проверките не са констатирани несъответствия. Ежемесечно резултатите от собствения
мониторинг на Дружеството по показателите, заложени в КР, се изпращат на контролните
органи РИОСВ и БДЧР – гр. Варна. Обобщени данни за резултатите от мониторинга през
отчетната година са представени в Таблица 3 на Приложенията към настоящия ГДОС.
    През отчетната 2009г. е извършена една контролна проверка по изпълнение усл.
10.1.2.2. от страна на РИОСВ – гр. Варна. На 01.09.2009г. е взета водна проба от шахта № 4,
за което е съставен Констативен протокол № 0000018186. Анализът на пробата, извършен в
РЛ към ИАОС – гр. Варна, показва отклонение от наложените емисионни норми – по
показател общ фосфор е измерена концентрация 32,2 mg/dm3 при норма 5 mg/dm3. С
наказателно постановление № И-З-208-1В / 19.03.2007г. на Дружеството е наложена текуща
ежемесечна санкция, като дължимата сума се привежда по по сметката на РИОСВ – гр.
Варна в установения законов срок.
                                             стр. 24 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
   Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във
   водоприемниците - водните обекти, приемници на зауствани отпадъчни води –
   усл. 10.1.3.
   През 2009г. “Агрополихим” АД – гр. Девня извършва четирикратно анализи на водите
в коригирано дере “Бял канал” с цел доказване ненарушаване проектната категория на
повърхностния воден обект след вливане на смесен поток отпадъчни води от
производствената площадка на Дружеството. Резултатите от анализите сочат нарушаване
проектната категория на водния обект още преди точката на заустване на отпадъчни води от
страна на “Агрополихим” АД – гр. Девня. Протоколите с резултатите от извършените
анализи се съхраняват в отдел “ЕКОЛОГИЯ” и се предоставят на разположение на
контролните органи.

    Собствен мониторинг – усл. 10.1.4.
    “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня изпълнява изискванията на условието. Анализите
на водните проби се извършват от ЦИЛ към «Агрополихим» АД, която притежава
Сертификат за акредитация № 87 ЛИ, издаден от БСА със срок на валидност до 31.05.2013г.
За получаване на осреднена сменна проба на поток производствени отпадъчни води от
шахта № 1 на изход станция «Неутрализация» е монтиран автоматичен пробовземач с
честота на отбиране на пробите 30 минути. За всяко денонощие се анализират 2 проби (за
всяка смяна) и се представят средноденонощни резултати. Отбирането на водни проби от
шахта № 4 се извършва съгласно утвърден график за аналитичен контрол на Дружеството.
Не са констатирани несъответствия на резултатите от собствения мониторинг на
контролираните показатели с емисионните ограничения, заложени в КР.

   4. 3. 2. Охлаждащи води - усл. 10.2.
   Спазват се изискванията на условието. Охлаждащите води от дрениране на ВОЦ ІІІ
се подават към станция “Неутрализация” при спазване изискванията на усл. 10.1.2.1.
Охлаждащите води от дрениране на ВОЦ І се заустват в повърхностен воден обект
коригирано дере “Бял канал” при спазване изискванията на усл. 10.1.2.2. и при изискване за
спазване на ИЕО, заложени в табл. 10.1.2.2. Извършва се собствен мониторинг по
показателите и нормите, заложени в усл. 10.1.4.1. и 10.1.4.2.
   Изготвена е и се прилага инструкция за проверка на състоянието на промишлената
канализационна мрежа по охлаждащи води и оценка на загубите от течове. Резултатите от
прилагането й се документират в Дневник за документиране на резултатите от проверките и
предприетите коригиращи действия. Дневникът се съхранява в отдел “ЕКОЛОГИЯ” на
разположение на контролните органи. При извършените 4 проверки на състоянието на
канализационната мрежа за охлаждащи води през 2009г. не са констатирани
несъответствия.

   4. 3. 3. Битово- фекални води - усл. 10.3.
   Изготвена е и се прилага инструкция за проверка на състоянието на
канализационната мрежа за битово-фекални води и оценка на загубите от течове.
Резултатите от прилагането й се документират Дневник за документиране на резултатите от
проверките и предприетите коригиращи действия. Дневникът се съхранява в отдел
“ЕКОЛОГИЯ” на разположение на контролните органи. През отчетния период са извършени
4 проверки на състоянието на канализационната мрежа за битово-фекални води. Няма
констатирани несъответствия.
   Битово-фекалните води от територията на “Агрополихим” АД – гр. Девня се подават
към градска пречиствателна станция на гр. Девня по силата на Договор № 30 / 16.02.2007 г.
с "ВиК" ООД - гр. Варна. Количеството на подадените към ПСОВ води се определя по
балансов метод на база отчетените водни количества за питейно-битови нужди от сондаж
                                             стр. 25 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
Р148х и усвоените питейни води от «ВиК» ООД – гр. Варна. За 2009г. водното количество
възлиза на 143 970 m3.
    Извършва се ежемесечно собствен мониторинг на битово-фекалните води по
показатели и при норми, заложени в Договора с «ВиК» ООД – гр. Варна. Анализите се
извършват от акредитирана ЦИЛ към Дружеството. Резултатите се отразяват в заведения
Дневник, който се съхранява в отдел «ЕКОЛОГИЯ» на разположение на контролните органи.
Обобщени данни за резултатите от собствения мониторинг на битово-фекалните води са
представени в Таблица 3 на Приложенията към настоящия ГДОС.
    При извършването на проверки на съответствието на стойностите на контролираните
параметри с определените норми чрез провеждането на собствен мониторинг на битово-
фекалните води са анализирани 12 броя водни проби. Не са констатирани превишения на
емисионните ограничения, заложени в договора с “ВиК” ООД – гр. Варна, които са
съобразени с нормите за максимално допустими концентрации на вредни вещества в
производствените отпадъчни води, изпускани в канализационната мрежа на населените
места или към селищна пречиствателна станция съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на
Наредба № 7 / 2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни
води в канализационните системи на населените места (обн. ДВ бр. 98 / 2000г.).

    4. 3. 4. Дъждовни води - усл. 10.4.
    Изпълняват се изискванията на условието. Извършва се мониторинг на работата на
пречиствателното съоръжение каломаслоуловител за отпадъчни води от центрофугите и
водите от отделение “Компресия” на цех “Амоняк”. Честотата и параметрите на мониторинга
са регламентирани посредством изискванията на табл. 10.4.1. на цитираното условие.
Резултатите от мониторинга се отразяват в Дневник, който се съхранява в отдел
“ЕКОЛОГИЯ” на разположение на контролните органи. Обобщени данни за резултатите от
проведения мониторинг през 2009г. са представени в Таблица 3 на Приложенията към
настоящия ГДОС. За отчетния период мониторинг на потока отпадъчни води от отделение
„Компресия” на цех „Амоняк” не е извършван съгласно заложената в усл. 10.4.1. честота
поради престой на инсталацията за производство на амоняк, като в периода на престой не
се образуват отпадъчни води.
   Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на
контролираните параметри маслоуловителя, инструкция за периодична проверка на
съответствието на стойностите на контролираните параметри с определените в КР и
инструкция за периодична проверка и ремонт (поддръжка) на съоръжението. През отчетната
2009г. са извършени 2 проверки на съответствието на стойностите на контролираните
параметри с определените в КР. Констатирано е 1 несъответствие – превишаване на ИЕО
на изход каломаслоуловителя през м. март 2009г. Причината е натрупване на голямо
количество отпадъчни нефтопродукти в събирателната шахта на съоръжението. След
почистването й контролираните параметри се нормализират.
    Инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната мрежа за
дъждовни води и оценка на загубите от течове е допълнена с Дневник за документиране на
резултатите от проверките и предприетите коригиращи действия. Дневникът се съхранява в
отдел “ЕКОЛОГИЯ” на разположение на контролните органи. Извършени са 4 проверки на
състоянието на канализационната мрежа за дъждовни води през отчетния период. Няма
констатирани несъответствия.
    При включването на водите след изхода на каломаслоуловителя в смесен поток
отпадъчни води, зауствани в повърхностен воден обект коригирано дере “Бял канал”, са
спазени изискванията на усл. 10.4.2. за ненадвишаване ИЕО по показател нефтопродукти и
ненарушаване проектната категория на водния обект.                                             стр. 26 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
    4. 3. 5. Документиране и докладване - усл. 10.5.
   Изпълнени са изискванията на условието. “Агрополихим” АД – гр. Девня документира
и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри на всяко
пречиствателно съоръжение, резултатите от извършените проверки на съответствието,
констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

    4. 3. 6. Намеса за разпломбиране и пломбиране - усл. 10.6.
   За отчетната 2009г. са регистрирани 2 случая на необходимост от разпломбиране на
дренажния кран на шламопровод № 2 за извършване на авариен ремонт и отстраняване на
пропуск от компрометиран участък. За пропуска са уведомени контролните органи РИОСВ и
БДЧР – гр. Варна (писма изх. № 05-22-27 / 10.03.2009г. и № 05-22-37 / 31.03.2009г.).
Компрометираните при ремонта пломби са възстановени от представители на РИОСВ – гр.
Варна, за което са съставени съответните Констативни протоколи № 0000013067 и №
0000013892.

    4. 3. 7. Такси разрешителни - усл. 10.7.
   “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня изпълнява изискванията на условието. С писмо изх.
№ 05-31-5 / 01.02.2010г. е уведомена БДЧР за заплащане на дължимите такси за заустване
на отпадъчни води в повърхностен воден обект ІІ категория и за водоползване на подземни
води от собствен водоизточник сондаж Р 148х. Всички такси са изчислени на база
годишните количества добити / заустени води по реда на Тарифа за таксите за
водоползване и/или разрешено ползване на водни обекти (приета с ПМС № 154 / 2000г.).

   4.4.   Управление на отпадъците - усл. 11.

    Образуване на отпадъци – усл. 11.1.
  За отчетната 2009г. на територията на производствената площадка на “Агрополихим”
АД – гр. Девня са образувани следните количества (t/y) отпадъци, определени с код,
наименование и разрешени годишни количества в усл. 11.1.1. на КР

                                 Образувано       Количество
                        Код на
   Наименование на отпадъка                  количество за    образуван отпадък
                        отпадъка
                                 2009г. (t/y)    за единица продукт
Отпадъци от реакции на основата на калций,
  различни от упоменатите в 06 09 03     06 09 04      379 262       6,53 t / t H3PO4
        (фосфогипс)
    Отпадъци от цветни метали
                        19 10 02        0            -
   (Pb листи от КК вакуум филтър)
 Отработени катализатори, съд. преходни
метали или съед-ия на преходните метали,    16 08 03        0            -
     неупоменати другаде
   Отпадъци, неупоменати другаде
  (производствен шлам от цех “НТФ”)      06 09 99        0            -
  Разтвори и утайки от регенерация на
       йонообменници           19 09 06       1 927        0,002 t / m3 ХОВ
    Утайки от декарбонизиране        19 09 03      15,913      0,000017 t / m3 ХОВ
Утайки от пречистване на отпадъчни води на
  мястото на образуване, различни от     06 05 03      7 663,627       0,13 t / t H3PO4
      упоменатите в 06 05 02
                                              стр. 27 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                 Образувано       Количество
                        Код на
   Наименование на отпадъка                  количество за    образуван отпадък
                        отпадъка
                                 2009г. (t/y)    за единица продукт
  Води от маслено-водни сепаратори,
      съдържащи масла
                        13 05 07*      71,320          -
Лабораторни хим. в-ва и препарати с висока
степен на чистота, състоящи се от или съд.
 опасни в-ва, вкл. смеси от лаб. хим. в-ва и
                        16 05 06*        0           -
  препарати с висока степен на чистота
 Стърготини, стружки и изрезки от черни
         метали             12 01 01      10,220          -
 Стърготини, стружки и изрезки от цветни
         метали             12 01 03        0           -
     Излезли от употреба гуми        16 01 03       0,515          -
      Пластмаса и каучук         19 12 04       7,600          -
     Отпадъци от пластмаси         07 02 13        0           -
   Хартиени и картонени опаковки       15 01 01        0           -
     Пластмасови опаковки         15 01 02       4,400          -
   Опаковки от дървесен материал       15 01 03        0           -
      Стъклени опаковки          15 01 07        0           -
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за
изтриване и предпазни облекла, различни от   15 02 03        0           -
     упоменатите в 15 02 02*
  Нехлорирани хидравлични масла на
     минерална основа
                        13 01 10*       0,300          -
Други моторни, смазочни и масла за зъбни
        предавки
                        13 02 08*        0           -
    Нехлорирани изолационни и
  топлопредаващи масла на минерална      13 03 07*        0           -
   основа (трансформаторно масло)
   Отпадъци, съдържащи масла и
      нефтопродукти
                        16 07 08*       3,860          -
   Оловни акумулаторни батерии       16 06 01*      12,290          -
 Флуоресцентни тръби и други отпадъци,
      съдържащи живак
                        20 01 21*       1,354          -
Опаковки, съд. опасни в-ва или замърсени с
        опасни в-ва
                        15 01 10*        0           -
 Абсорбенти, филтърни материали (вкл.
 маслени филтри, неупоменати другаде),
 кърпи за изтриване, предпазни облекла,
                        15 02 02*        0           -
     замърсени с опасни в-ва
 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки,
фаянсови и керамични изделия, различни от    17 01 07      8 130,920         -
     упоменатите в 17 01 06*
      Желязо и стомана          17 04 05      891,480          -
      Мед, бронз, месинг         17 04 01       5,440          -
         Алуминий            17 04 02        0           -
    Смесени битови отпадъци         20 03 01       780           -

                                             стр. 28 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
   Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на
количествата образувани отпадъци с определените в КР количества за периода от влизане
в сила на КР показва несъответствие по отношение на следните видове отпадъци:
       Отпадък           Количество
                      съгласно     2006     2007     2008    2009
   Наименование        Код     КР, t/y
 Стърготини, стружки и
               12 01 03    0,500      1,480
изрезки от цветни метали

 Стърготини, стружки и
               12 01 01    2,500             7,700    10,020   10,220
изрезки от черни метали
 Смеси от бетон, тухли,
  керемиди, плочки,
 фаянсови и керамични    17 01 07    6 000     6 973,400  8 112,000        8 130,920
 изделия, различни от
 упоменатите в 17 01 06*

Смесени битови отпадъци    20 03 01     800              894   При прилагането на инструкцията за отчетния период е констатирано превишаване на
количеството генериран отпадък с код 12 01 01 и наименование “Стърготини, стружки и
изрезки от черни метали” и отпадък с код 17 01 07 и наименование „Смеси от бетон, тухли,
керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*”.
Тенденцията за превишаване на заложеното в КР разрешено годишно количество за
отпадък с код 12 01 01 датира от последните три години, което налага като коригиращо
действие адекватно преразглеждане на същите при актуализация на условията в КР по реда
на Наредбата за условията и реда за издаване на КР (приета с ПМС № 238 / 2009г., попр.
ДВ бр. 97 / 2009г.). Причина за несъответствието по отношение на отпадък с код 17 01 07 е
реализацията на мащабни инвестиционни проекти на производствената площадка на
Дружеството, при което се генерира голямо количество от посочения вид отпадък
(строителство на ПСОВ, нова инсталация за производство на разтвор на амониев нитрат).
Подробности за несъответствията, констатирани за периода 2006 – 2008 година, причините
за несъответствията и предприетите/планирани коригиращи действия, са представени в
ГДОС за съответната година.
   В резултат на дейността на Дружеството се генерират отпадъци, които не са включени
в усл. 11.1. на КР. Въпросните отпадъци са класифицирани по реда на Наредба № 3 / 2004г.
за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр. 44 / 2004г.) посредством утвърдени от РИОСВ
– гр. Варна работни листи, както следва:
- 18 01 03* “Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с
  оглед предотвратяване на инфекции” – 0 t / 2009г.;
- 20 01 35* “ Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от
  упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти” – 0 t / 2009г.
    За упоменатите видове отпадъци Дружеството е заверило в РИОСВ – гр. Варна
отчетни книги по реда на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния
регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите
обекти и дейности (обн. ДВ бр. 95 / 2004г.). За временното им съхранение на територията
на производствената площадка на “Агрополихим” АД – гр. Девня са обособени площадки в
съответствие с изискванията на Приложение 2 към чл. 12 на Наредбата за изискавнията за
                                              стр. 29 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС №
53 / 1999г.). Предаването на отпадъците за последващи операции по обезвреждане ще се
осъществява след сключване на писмен договор с лица и фирми, притежаващи
необходимите разрешителни документи по реда на чл. 37 от ЗУО. При предстоящата
актуализация на КР по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на КР (приета
с ПМС № 238 / 2009г., попр. ДВ бр. 97 / 2009г.) двата вида отпадъци и площадките за
съхранението им ще бъдат включени в обхвата на усл. 11 на разрешителното.
   Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на
количеството образувани отпадъци за единица продукт за тези, които се генерират пряко от
съответния производствен процес. При прилагането на инструкцията не са констатирани
несъответствия. Подробна информация за количеството образувани отпадъци през 2009г. и
съответствието с условията на КР е представена в Таблица 4 на Приложенията към
настоящия ГДОС.

  Събиране и приемане на отпадъците - усл. 11.2.
  На територията на Дружеството е въведена система за разделно събиране на
отпадъците. За разделното събиране и временно съхранение на различните видове
отпадъци са обособени площадки в съответствие с изискванията на Приложение 2 към чл.
12 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци. Площадките са обозначени за предназначението си и вида на отпадъците,
които се съхраняват на тях. Поради отсъствието на техническа възможност за
предварителна обработка на генерираните отпадъци с цел намаляване степента на
опасност, намаляване на обема или привеждане в удобен за транспортиране вид, такива
операции не се извършват.
  Изготвена е се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на
събирането на отпадъците с условията на разрешителното. При извършените 12 проверки
през 2009г. не са установени несъответствия. Няма констатирани несъответствия при
прилагане на инструкцията за периода от влизане в сила на КР.
   При извършването на комплексна проверка по изпълнение на условията в КР РИОСВ –
гр. Варна констатира неизпълнение на усл.11.2.1. – наличие на демонтирано оборудване и
опаковки от дървесни материали на площадката за временно съхранение на отпадък с код
19 12 04 и наименование „Пластмаса и каучук”, което е отразено в Обобщен констативен
протокол № 4-КР-68 / 19.12.2009г. „Агрополихим” АД предприема всички необходими
действия за привеждане на площадката в съответствие с изискванията на контролните
органи, за което същите са уведомени своевременно (писмо изх. № 05-22-116 / 13.11.2009г.).
   Във връзка с констатирани забележки по изпълнение на усл. 11.2.1. и 11.2.2. на
Дружеството е дадено предписание при промяна на КР да се предвиди поставянето на
конкретни изисквания, на които да отговаря площадката за временно съхранение на отпадък
с код 16 07 08* и да се отразят извършените промени на площадките за временно
съхранение на отпадъци с кодовe 07 02 03, 15 02 03, 18 01 03* и 20 01 35*. Предписанието ще
бъде изпълнено при актуализация на условията в КР по реда на Наредбата за условията и
реда за издаване на КР (приета с ПМС № 238 / 2009г., попр. ДВ бр. 97 / 2009г.).
   Изпълнено е даденото с Обобщен констативен протокол № 4-КР-68 / 19.12.2009г.
предписание по усл. 11.2.5 – осигурени са необходимите съдове за временно съхранение на
отпадък с код 13 03 07* и наименование „Нехлорирани изолационни и топлопредаващи
масла на минерална основа” в съответствие с изискванията на условието.
                                             стр. 30 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
   Временно съхраняване на отпадъците - усл. 11.3.
  “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня изпълнява изискванията на условието. Генерираните
на територията на производствената площадка на Дружеството отпадъци се събират
разделно на обособени за целта площадки. Площадките отговарят на изискванията на
Приложение 2 към чл. 12 на Наредбата за изискавнията за третиране и транспортиране
на произовдствени и опасни отпадъци. Площадките са обозначени за предназначението си
и вида на отпадъците, които се съхраняват на тях. Местоположението на площадките е
обозначено в Приложение 4. на настоящия ГДОС.
  Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно
съхранение на отпадъците в съответствие с условията на разрешителното, както и
инструкция за периодична оценка на съответствието на площадките с изискванията на КР.
Няма констатирани несъответствия при прилагането на инструкцията за периодична
проверка на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци с
изискванията на КР, на причините за установените несъответствия и предприемане на
коригиращи действия за периода от влизане в сила на КР до м. ноември 2009 г.
  При извършените 12 проверки през 2009г. са установени 3 несъответствия, както следва:
-   Наличие на демонтирано оборудване и опаковки от дървесни материали на площадка за
    временно съхранение на отпадък с код 19 12 04 и наименование „Пластмаса и каучук”;
-   Променено е местоположението на площадка за временно съхранение на отпадък с код
    07 02 13 и наименование „Отпадъци от пластмаси”;
-   За отпадъци с кодове 20 01 35* и 18 01 03* са обособени площадки за временно
    съхранение, които не са включени в издаденото КР.
   За констатираните несъответствия са издадени съответни Актове за несъответствие по
реда на Инструкция 11.3.19. за периодична оценка на съответствието на всички площадки за
временно съхранение на отпадъци с изискванията на КР, на причините за установените
несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. В актовете са вписани
необходимите коригиращи действия (привеждане на площадката за съхранение на отпадък с
код 19 12 04 в съответствие с изискванията на компетентните органи, отразяване на
действителното местоположение на площадката за съхранение на отпадък с код 07 02 13 при
промяна на КР, поставяне на конкретни условия за третирането и транспортирането на
отпадъци с кодове 20 01 35* и 18 01 03* при актуализация на КР), отговорните длъжностни
лица и конкретните срокове за прилагането им. С изготвянето на Актовете е отстранено
неизпълнението на усл. 11.3.19., констатирано в хода на извършената от страна на РИОСВ –
гр. Варна проверка по изпълнение изискванията на КР.
  При извършването на проверка по изпълнение условията на КР са констатирани
следните забележки и са дадени следните предписания за отстраняването им, описани в
Обобщен констативен протокол № 4-КР-68 / 19.12.2009г.:
-   по изпълнение на усл.11.3.2: констатирано е наличие на метални отпадъци на площ не
    по-малка от 300 m2 на тревната площ между цех „НТФ” и цех „ХВО”, които следва да се
    преместят на площадката за временно съхранение на отпадък с код 17 04 05 и
    наименование „Желязо и стомана”;
-   по изпълнение на усл. 11.3.4.3: констатирани са разливи от масла по бетоновата основа
    на площадка 4оо за временно съхранение на отпадък с код 13 05 07* и наименование
    „Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла”; разливите следва да се
    почистят;
-   по изпълнение на усл. 11.3.8: констатирано е замърсяване с нефтопродукти на площ от 2
    m2 в ляво от площадка 5оо за временно съхранение на отпадък с код 16 08 03 и


                                               стр. 31 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
    наименование „Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения
    на преходните метали, неупоменати другаде”; замърсената площ следва да се почисти;
-   по изпълнение на усл. 11.3.14: констатирано е несъответствие по отношение на
    площадката за временно съхранение на отпадък с код 15 01 03 и наименование
    „Опаковки от дървесни материали”, която е отразена в Приложение 7.4.1. на Заявлението
    за издаване на КР като № 8но, а в действителност е обозначена с № 10но; при промяна на
    КР е необходимо да се отрази действителната номерация на площадката.
  Предписанията за отстраняването на констатираните забележки са своевременно
изпълнени, с изключение на предписанието по усл. 11.3.14., за което ще бъдат предприети
необходимите действия по актуализация на КР по реда на Наредбата за условията и реда
за издаване на КР (приета с ПМС № 238 / 2009г., попр. ДВ бр. 97 / 2009г.).

   Транспортиране на отпадъците - усл. 11.4.
  Дружеството изпълнява изискванията на условието. Предаването за транспортиране
извън територията на производствената площадка се извършва съгласно разпоредбите на
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци само на лица и фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи по
реда на ЗУО.
  Предаването на опасни отпадъци от производствената дейност на Дружеството за
извършване на последващи операции по транспортиране и обезвреждане се съпровожда от
предоставяне на съпроводителни документи за товара (ERIC Cards), транспортна карта
съгласно изискванията на Приложение № 4 на Наредба № 9 за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на
закритите обекти и дейности и писмени инструкции за действие при аварии, изготвени за
всеки отпадък в съответствие с Приложение № 5 на Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, утвърдени от Изп.
директор на Дружеството. Документацията се съхранява в отдел “ЕКОЛОГИЯ” на
разположение на контролните органи.
  Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на
транспортирането на отпадъците в условията на КР. При прилагането на инструкцията не са
констатирани несъответствия за отчетния период.
  Подробна информация за количеството образувани отпадъци през 2009г.,
транспортирането им и съответствието с условията на КР е представена в Таблица 4 на
Приложенията към настоящия ГДОС.

   Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците - усл. 11.5.
    “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня изпълнява ангажиментите си по условието. За
осъществяване на операции по оползотворяване, преработване и рециклиране на
отпадъците същите се предават на лица или фирми, притежаващи необходимите
разрешителни или лицензионни документи по реда на ЗУО въз основа на сключен писмен
договор. Информация за количествата предадени отпадъци през 2009г. и инсталациите,
извършващи операциите по оползотворяване, преработване и рециклиране, е представена
в таблицата по-долу:
                                               стр. 32 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                           Име на фирмата, на       Име на фирмата,
                  Предадено
                           която е предаден     извършваща операциите по
 Наименование     Код на   количество
                           отпадъка, и № на      оползотворяване и/или
 на отпадъка     отпадъка   за 2009г.
                            разрешителния       обезвреждане, и код на
                   (t/y)
                             документ       извършваните операции


 Води от маслено-
 водни сепаратори,  13 05 07*   71,320
 съдържащи масла
                                          “ПЧМВ” АД – гр. Варна
                           “ПЧМВ” АД – гр. Варна
                                         Р № 00-ДО-173-00 / 2005г.
                         Р № 00-ДО-173-00 / 2005г.
                                               код D9
  Отпадъци,
 съдържащи масла   16 07 08*    3,860
 и нефтопродукти


   Оловни                                   „Монбат” АД – гр. Монтана
  акумулаторни    16 06 01    16,020                       КР № 2 / 2006г.
   батерии
                                               kод R 3

                                          SC REMAT SA Romania
   Алуминий     17 04 02    2,120      “Ел Комерс” ООД –
                                               код R 4
                             гр. Варна
                         Р № 03-ДО-054-06 / 2008г.     SC REMAT SA Romania
 Мед, бронз, месинг  17 04 01    5,440
                                               код R 4
                          Лицензия за търговска
                          дейност с отпадъци от
  Стърготини,
                          черни и цветни метали
 стружки и изрезки  12 01 01    10,720
 от черни метали                  № 199 / 27.04.2005 г.
                                         “Стомана Индъстри” АД –
                                              гр. Перник
                   650,060
                                           КР № 100 / 2006г.

 Желязо и стомана   17 04 05                                kод R 3
                           „Надин Комерс” ООД –
                   241,420       гр. София
                         Р № 00-ДО-185-01 / 2006г.

                                          ЕТ “Цецо 57 – Цветан
                           ЕТ “Цецо 57 – Цветан        Георгиев” –
                             Георгиев” –
  Пластмасови                                     гр. Търговище
           15 01 02    4,400
   опаковки                      гр. Търговище
                                         Р № 15-ДО-020-02 / 2004 г.
                         Р № 15-ДО-020-02 / 2004г.
                                               код R3


 Флуоресцентни                    „МЕТАРЕКС” ООД –
  тръби и други                     гр. София
           20 01 21*    1,600                           -
   отпадъци,
 съдържащи живак                 Р № 00-ДО-170-00 / 2005г.   Подробна информация относно количествата отпадъци, предавани за последващи
операции по оползотворяване, преработване и рециклиране, е представена в Таблица 5 на
Приложенията към настоящия ГДОС.
   По данни на фирма „МЕТАРЕКС” ООД предаденият им от „Агрополихим” АД отпадък
с код 20 01 21* не е предаван за извършване на операции по оползотворяване и/или
обезвреждане на фирма с необходимите разрешителни документи по реда на ЗУО и към
настоящия момент се съхранява временно на обособена за целта площадка съгласно
условията на издаденото им разрешително № 00-ДО-170-00 / 2005г. Отпадъкът е предаден
                                               стр. 33 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
на фирма с разрешителни документи за осъществяване само на операции по събиране и
транспортиране на въпросния отпадък от физически и юридически лица, което е
неизпълнение на усл. 11.5., изискващо предаването му за последващо оползотворяване,
преработване и рециклиране. Предаването е осъществено поради натрупването на голямо
количество отпадък с код 20 01 21* и изчерпване на капацитета на складовото помещение
за съхранението му, както и поради изтичане на 3 годишния срок за временно съхранение
на отпадъка преди последващото му предаване за оползотворяване по смисъла на усл.
11.3.1. на КР. Дружеството получи отказ от „Балбок Инженеринг” АД на запитванията си за
оферти за предаване на отпадъка за извършване на операции по оползотворяване, за която
дейност притежават съответните разрешителни документи № 00-ДО-06-07 / 2009 г. Не бяха
открити контакти на други дружества с такива разрешителни документи. За периода на
предаването са генерирани 1,354 t отпадъчни флуоресцентни лампи. Разликата от 0,246 t до
предадените 1,600 t е генерирана за периода 01.12.2005г. – 04.08.2006 г., което е отразено в
отчетните книги на „Агрополихим” АД за образувани и/или третирани отпадъци по
Приложение № 3 към чл. 6, т. 1 на Наредба № 9 / 2004 г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на
закритите обекти и дейности (обн. ДВ бр. 95 / 2004г.).
   Изпълняват се изискванията на условие 11.5.2. Като правило отпадък с код 06 09 99 и
наименование “Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от цех “НТФ”) се
подава за извършване на операция по оползотворяване на Р2О5, обозначена с код R5, в
инсталацията за производство на TSP. За 2009г. инсталацията за производство на НТФ е с
временно преустановена експлоатация, поради което не е генериран и съответно
оползотворяван отпадък от този вид.
    Относно изпълнението на усл. 11.5.3. - не са предавани отпадъци с кодове 16 08 03,
16 05 06* и 15 02 02* в рамките на отчетната година.
    В изпълнение на изискванията на усл. 11.5.4. отпадък с код 17 01 07 и наименование
„Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от
упоменатите в 17 01 06*”, който принципно се обезврежда чрез депониране, от м. август
2009 г. се предава за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R10 -
рекултивация на терен в местността „Връшника” в землището на с. Кипра. Направено е
проучване, резултатите от което сочат, че към момента не съществува техническа
възможност някой от другите отпадъци, които се предават за обезвреждане чрез
депониране, да се предават за оползотворяване поради спецификата в състава и
свойствата на конкретните отпадъци. При установяване на подходяща възможност същите
ще се предават приоритетно за оползотворяване на лица и фирми, притежаващи
необходимите разрешителни и лицензионни документи.

  Обезвреждане на отпадъците - усл. 11.6.
    Изпълняват се изискванията на условието. Упоменатите отпадъци от
производствената дейност на Дружеството се транспортират за извършване на операция по
обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране), до депо за неопасни отпадъци “Депо за
фосфогипс” в местността “Сая дере”. “Агрополихим” АД – гр. Девня в качеството си на
оператор на депото го експлоатира съобразно условията на Плана за привеждане в
съответствие с изискванията на Наредба № 8 / 2004г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, утвърден от МОСВ с Решение № 00-03-10-
00 / 2006г. За отчетната 2009г. са депонирани следните количества отпадъци:
   -06 09 04 “Отпадъци на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03
(фосфогипс)” - 379 262 t;
                                             стр. 34 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
    -06 09 99 “Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от цех “НТФ”) – 0 t.
    Със Заповед № 166 / 12.08.2009г. на Директора на РИОСВ – гр. Варна
експлоатацията на депото е преустановена поради изтичане на експлоатационния срок,
съгласно мерките по прилагане на утвърдения от МОСВ План за привеждане в съответствие
с изискванията на Наредба № 8 / 2004 г.
    При извършване на проверка от страна на РИОСВ – гр. Варна по изпълнение
изискванията на КР е констатирано неизпълнение на усл. 11.6.2.1. поради наличието на
документация (отчетна книга по Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредба № 9 / 2004 г. за
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъците,
както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения,
регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ бр. 95 / 2004
г.), в която е отразено депонирането на 126 227 t отпадък с код 06 09 04 (фосфогипс) за
периода 13.08.2009г. – 31.10.2009г.
    Преустановяване експлоатацията на съществуващото депо без функциониращо ново
депо означава спиране на производствената дейност на “Агрополихим” АД, което би имало
крайно неблагоприятни икономически и социални последствия. “Агрополихим” АД извършва
дейността по депониране на фосфогипс на съществуващото депо поради невъзможността
да въведе в експлоатация новото депо в местността “Дренака” преди издаване на
комплексно разрешително на обекта. С оглед обективното представяне на всички факти
следва да отбележим, че Дружеството е внесло в ИАОС Заявление за издаване на КР (вх.
№ 430-ВА-1041 / 22.01.2009 г.), за което компетентният орган не е спазил процедурните
срокове съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и чл. 11, ал. 1 от действащата за
периода Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за
изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени
инсталации и съоръжения (обн. ДВ бр. 26 / 2003 г., изм. и доп. бр. 105 / 2005г.). За
проблема със забавянето на процедурата са уведомявани нееднократно ръководствата на
РИОСВ – гр. Варна, ИАОС и МОСВ. Процедурата по разглеждане на внесеното заявление
стартира едва през м. ноември 2009г., когато с писмо изх. № 430-ВА-1041 / 16.11.2009 г. на
“Агрополихим” АД са изпратени указания за представяне на необходимата допълнителна
информация към заявлението.
    Именно периодът на забавяне (повече от 8 месеца) на процедурите по издаване на
комплексно разрешително възпрепятства “Агрополихим” АД да спази сроковете за
преустановяване експлоатацията на старото и въвеждане в експлоатация на новото депо.
    Отпадък с код 06 05 03 и наименование “Утайки от пречистване на отпадъчни води на
мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02” се предават за извършване на
операция по обезвреждане, обозначена с код D1, на депо за неопасни отпадъци
сгурошламоотвал “Падина”, въз основа на сключен писмен договор с оператора на
съоръжението “Солвей Соди” АД – гр. Девня. За отчетната 2009г. са предадени за
депониране 7 663,627 t утайки. Отпадъкът се подлага на предварителна обработка чрез
неутрализация преди подаването за депониране. Процесите на неутрализация са част от
технологичния цикъл на производство на Дружеството и протичат в станция
“Неутрализация” на цех “ПВК”. Неутрализацията се извършва с добавяне на реагент варно
мляко Са(ОН)2 с цел корекция по показател рН.
    Предварителна обработка на фосфогипсовия отпадък не се извършва. Причината е
практическата неприложимост на който и да е метод за третиране с оглед намаляване
количеството на отпадъка или ограничаване на вредното въздействие върху околната
среда, причинено от депонирането.
   Отпадък с код 17 01 07 и наименование „Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки,
фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*” се предават за
последваща операция по обезвреждане, обозначена с код D1 – депониране, до
специализирано депо за строителни отпадъци в с. Падина, стопанисвано от “Енергийно
                                             стр. 35 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
 обследване Варна” ООД, до 16.07.2009 г., когато със заповед на Директора на РИОСВ – гр.
 Варна е преустановена експлоатацията на депото. За отчетната 2009 г. за депониране са
 предадени 7 057,800 t отпадъци с код 17.01.07.
    След преустановяване експлоатацията на депото строителните отпадъци се предават
 за извършване операция по оползотворяване, обозначена с код R10 - рекултивация на
 терен в местността „Връшника” в землището на с. Кипра. Теренът се стопанисва по силата
 на сключен писмен договор с Община Девня от фирма „Друм Груп” ООД, притежаваща
 необходимите за целта разрешителни документи № 03-ДО-434-00 / 31.07.2009 г.
    „Агрополихим” АД и „Друм Груп” ООД имат сключен писмен договор № 85 / 01.09.2009
 г. за приемане на генерираните строителни отпадъци и използването им за рекултивация на
 терена. За оползотворяване през отчетната 2009 година са предадени 1 073,120 t отпадъци
 с код 17.01.07.
  Контрол и измерване на отпадъците - усл. 11.7.
  Изпълняват се изискванията на условието. Подробна информация за количеството
 образувани отпадъци през 2009г. и съответствието с условията на КР е представена в
 Таблица 4 на Приложенията към настоящия ГДОС.
  Измерените количества на генерираните отпадъци за всяка инсталация и продукт (само
 за отпадъците, които се генерират пряко от съответния производствен процес) и
 производство за всяка инсталация и продукт за всеки месец и сумарно за цялата 2009г. са
 представени в таблиците по-долу:
     06 09 04 – фосфогипс от инсталацията за производство на H3PO4
                   Количество
                              Съотношение    Количество
       МЕСЕЦ         произведена H3PO4
                             фосфогипс / H3PO4   генериран    Установено
        от          (като 100 %
                                t/t      фосфогипс, t  несъответствие
      2009 година         Р2O5), t
    таблица 11.2. на КР      205 000         6.80      1 395 000
Януари                 3 221          6.76       21 769      Няма
Февруари                2 800          6.76       18 919      Няма
Март                   0            -         0       Няма
Април                   0            -         0       Няма
Май                   3 806          6.76       25 731      Няма
Юни                   1 685          5.67        9 557      Няма
Юли                   8 011          6.37       51 022      Няма
Август                 7 131          6.54       46 642      Няма
Септември                5 717          6.51       37 218      Няма
Октомври                8 280          6.46       53 467      Няма
Ноември                 8 051          6.55       52 732      Няма
Декември                9 420          6.60       62 205      Няма

      За 2009 г.           58 122        6.53       379 262      Няма     06 09 99 – производствен шлам от инсталацията за производство на НТФ
                Количество     Съотношение     Количество
    МЕСЕЦ
               произведен HТФ     шлам / НТФ    генериран шлам     Установено
      от
                  t/y         t/t         t/y       несъответствие
   2009 година
   таблица 11.3 на КР      27 720      0.0088 – 0.0110      300
Януари                0           -          0          Няма
Февруари               0           -          0          Няма
Март                 0           -          0          Няма
Април                0           -          0          Няма
                                               стр. 36 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                Количество     Съотношение       Количество
    МЕСЕЦ
               произведен HТФ    шлам / НТФ      генериран шлам     Установено
     от
                  t/y         t/t           t/y      несъответствие
   2009 година
  таблица 11.3 на КР       27 720     0.0088 – 0.0110        300
Май                  0          -            0          Няма
Юни                  0          -            0          Няма
Юли                  0          -            0          Няма
Август                0          -            0          Няма
Септември               0          -            0          Няма
Октомври               0          -            0          Няма
Ноември                0          -            0          Няма
Декември               0          -            0          Няма

    За 2009 г.          0            -          0          Няма     06 05 03 – утайки от отпадъчни води на мястото на образуване спрямо
                 производството на Н3РО4
          Количество          Съотно-
                               Качество
          произведена   Количество  шение          Количество  Количество   Несъот-
                                 на
  МЕСЕЦ        H3PO4    отпадъчна  суспен-         на неразтв.   неразтв.
   от       (като 100 %   суспензия   зия /
                               неразтв.
                                      вещества   в-ва / H3PO4
                                                    ветствие
                     3         вещества
 2009 година      Р2O5),     [m ]   H3PO4       3     [t]     [t/t]
                           3     [t/m ]
             [t]           [m /t]
таблица 11.5. на
   КР        205 000          38.63     0.0119   94 300     0.46
  Януари        3 221    121 000   37.57     0.0014   338.75     0.11     Няма
 Февруари        2 800    107 000   38.21     0.0014   570.8     0.20     Няма
  Март          0      0      -      0.0004   138.53      -      Няма
  Април          0      0      -      0.0004   90.5      -      Няма
  Май         3 806    120 000   31.53     0.0007   79.464     0.02     Няма
  Юни         1 685    65 000    38.56     0.0044   354.64     0.21     Няма
  Юли         8 011    280 000   34.95     0.0066  1115.54     0.14     Няма
  Август        7 131    250 000   35.06     0.0015   668.34     0.09     Няма
 Септември        5 717    200 000   34.98     0.0016  667.464     0.12     Няма
 Октомври        8 280    300 000   36.23     0.0021  902.699     0.11     Няма
 Ноември        8 051    300 000   37.26     0.0020   1002.4     0.12     Няма
 Декември        9 420    350 000   37.15     0.0035   1734.5     0.18     Няма
             58 122   2 093 000   36.15     0.0022  7663.627    0.13     Няма
 За 2009 г.

   19 09 06 – разтвори и утайки от регенерация на йонообменници от цех “ХВО”
                           Количество      Съотношение
   МЕСЕЦ          Количество ХОВ
                   3         утайки       утайки / ХОВ     Установено
     от            m /y                      3
                             t/y          t/m       несъответствие
  2009 година
  таблица 11.4. на КР                   6 000        0.008
Януари               65 000          189         0.003         Няма
Февруари              121 000         213         0.002         Няма
Март                133 000         210         0.002         Няма
Април               101 000         216         0.002         Няма
Май                  0            0          -          Няма
Юни                  0            0          -          Няма
Юли                14 000          76         0.005         Няма

                                                стр. 37 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                               Количество         Съотношение
   МЕСЕЦ           Количество ХОВ
                    3            утайки          утайки / ХОВ        Установено
     от              m /y                            3
                                 t/y            t/m          несъответствие
  2009 година
 таблица 11.4. на КР                         6 000          0.008
Август                 107 000            227           0.002            Няма
Септември                97 000            167           0.002            Няма
Октомври                 76 000            115           0.002            Няма
Ноември                 127 000            260           0.002            Няма
Декември                131 000            254           0.002            Няма

   За 2009 г.            972 000            1 927          0.002            Няма


             19 09 03 – утайки от декарбонизация от цех “ХВО”
                  Количество        Количество         Съотношение
    МЕСЕЦ
                    ХОВ           утайки          утайки / ХОВ        Установено
     от               3                           3
                    m /y           t/y            t/m         несъответствие
   2009 година
  таблица 11.4. на КР                       85          0.00012
Януари                  65 000          1.125         0.000017             Няма
Февруари                 121 000          1.972         0.000016             Няма
Март                   133 000          2.070         0.000016             Няма
Април                  101 000          1.578         0.000016             Няма
Май                     0             0            -               Няма
Юни                     0             0            -               Няма
Юли                   14 000          0.385         0.000028             Няма
Август                  107 000          1.737         0.000016             Няма
Септември                97 000          1.648         0.000017             Няма
Октомври                 76 000          1.218         0.000016             Няма
Ноември                 127 000          1.980         0.000016             Няма
Декември                 131 000          2.200         0.000017             Няма

    За 2009 г.            972 000        15.913          0.000017             Няма

  Изготвена е и се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните
 количества отпадъци за всяка инсталация и продукт (за отпадъците, които се генерират
 пряко от съответния производствен процес), както и инструкция за периодична оценка на
 съответствието на количествата образувани отпадъци за всяка инсталация и продукт. При
 прилагането на инструкциите не са констатирани несъответствия.

  Месечните количествата отпадъци, генерирани за отчетната 2009г., са представени в
 таблицата по-долу (отразени са само отпадъците, за които има генерирани количества):


 Код на              Генерирано количество отпадъци за месец, [t]                         2009,
отпадъка      І   ІІ    ІІІ    ІV   V    VІ     VІІ   VІІІ   ІХ    Х    ХІ    ХІІ    [t]
 12 01 01     -   -     -     -    -    -      -   -    -   10,22   -     -   10,220

 15 01 02     -   -     -    2,800   -    -      -   -    -   1,600   -     -    4,400

 19 12 04     -   -     -     -    -    -      -   -    -   3,500  4,100    -    7,600

 16 01 03     -   -     -     -    -    -    0,250   -    -    -   0,065   0,200   0,515

 17 01 07   189.42  418.42  433.18  82.42  249.74  5582.3   102.36  -   210.24  475.04  352.7   35.14  8130,92

                                                          стр. 38 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
 Код на          Генерирано количество отпадъци за месец, [t]                    2009,
отпадъка   І   ІІ   ІІІ  ІV   V    VІ   VІІ   VІІІ   ІХ   Х    ХІ    ХІІ   [t]
17 04 01   -    -    -   -    -   5,440   -    -    -    -    -     -   5,440

17 04 05   -    -  191.72  49.7   -   383.18  65.88  7.62  6.88  70.6  103.76   12.14  891,480

20 03 01   65   50   60   70   75   65    60   70   65   60   75     65   780

13 01 10*   -    -    -   -    -    -    -    -    -   0,300   -     -   0,300

13 05 07*   0   4.94  4.36  4.74  4.48  6.24   6.1   12.16  10.78  6.36  3.78    7.38  71,320

16 06 01*   -    -  0,140   -   0,140   -    -   0,450   -    -   11,56    -   12,290

16 07 08*   -    -    -   -   1,66   -    -    -    -    -   2,20    -   3,860

16 05 06*   -    -    -   -    -    -    -    -    -    -    -     -    -

20 01 21*   -    -    -   -    -    -    -    -    -    -   1,354    -   1,354

   Отпадък с код 16 05 06* и наименование “Лабораторни химични вещества и препарати с
висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително
смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота (реактиви и
химикали)” представлява съвкупност от химични реактиви и препарати с неуточнен състав и
изтекъл срок на годност с общо тегло 52 kg. Същите са генерирани от работата на ЦИЛ в
годините преди приватизацията на Дружеството и по настоящем са негодни за употреба.
Съхраняват се в обособено и обозначено за предназначението си помещение. Същите ще
бъдат предадени за извършване на последващи операции по обезвреждане по реда на усл.
11.5.3. на КР. През отчетната 2009г. не са генерирани количества от този вид отпадък. Не се
очаква генериране и за в бъдеще поради прецизното разчитане на необходимите количества
химикали и реактиви за нуждите на ЦИЛ.
   Годишните количества отпадъци, генерирани и предадени на фирми, се документират
в отчетните книги за дейности с отпадъци по реда на Наредба № 9 за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене
на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на
закритите обекти и дейности (обн. ДВ бр. 95 / 2004 г.). Информацията се съхранява в
отдел “ЕКОЛОГИЯ” на разположение на контролните органи.
 Анализ на отпадъците - усл. 11.8.
   В изпълнение изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, чл.
32, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 35, ал. 1, т. 1, Приложение № 1 и всички останали разпоредби,
препращащи към Приложение № 1 от Наредба № 8 / 2004г. за условията и изискванията
за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ бр. 83 / 2004г.) и условие 11.8.3. на
КР № 68 / 2005г. “Агрополихим” АД – гр. Девня извърши през отчетната 2009 г. основно
охарактеризиране на следните отпадъци, подлежащи на обезвреждане чрез депониране:
       Производствен отпадък с код 06 05 03 и наименование “Утайки от пречистване
на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02*”,
генериран в резултат на производствената дейност на “Агрополихим” АД и предаван за
извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране) в
сгурошламоотвал “Падина”, собственост на “Солвей Соди” АД;
       Производствен отпадък с код 06 09 04 и наименование “Отпадъци от реакции
на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03*”, генериран в резултат на
производствената дейност на “Агрополихим” АД и предаван за извършване на операция по
обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране), на собствено депо.
  Докладите са изготвени в съответствие с разпоредбите на част І от Приложение № 1 на
Наредба № 8 / 2004 г., а пробонабирането и лабораторните анализи са извършени от
                                                  стр. 39 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
акредитирана лаборатория „Еко Консулт Инженеринг” ООД – гр. Бургас съгласно
изискванията на Заповед № РД – 988 / 29.12.2006 г. на Министъра на околната среда и
водите. Съгласно резултатите от извършените анализи и двата вида отпадъци са пригодни
за приемане на депо за неопасни отпадъци клас 2.
   Докладите са изпратени на РИОСВ – гр. Варна непосредствено след изготвянето им
(писмо изх. № 05-22-7 / 07.01.2010 г.), с което е отстранено несъответствието по
изпълнение на усл. 11.8.3. и 11.8.3.1., отразено в Обобщен констативен протокол № 4-КР-68
/ 19.12.2009 г.
  Не е извършвано основно охарактеризиране на отпадък с код 06 09 99 и наименование
„Отпадъци, неупоменати другаде (шлам от производство на НТФ”) поради факта, че
инсталацията за производство на НТФ е с временно преустановена експлоатация от м.
ноември 2008 г. и няма генерирани количества от този отпадък., който подлежи на
оползотворяване в инсталацията за производство на TSP и на депониране – само в
случаите на неработещ цех за производство на TSP.
      Документиране и докладване – усл. 11.9.
   Изпълняват се изискванията на условието. Дружеството има отчетни книги, изготвени
съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния
регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите
обекти и дейности (обн. ДВ бр. 95 / 2004 г.) и заверени от РИОСВ – гр. Варна.
   При извършване на проверка по изпълнение условията на КР от страна на РИОСВ –
гр. Варна е констатирано неизпълнение на условие 11.9.1. поради липсата на отчетна книга
по Приложение № 3 към чл. 6, т. 3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на
закритите обекти и дейности (обн. ДВ бр. 95 / 2004 г.) за документиране на образуваните
количества отпадък с код 06 09 04 и наименование “Отпадъци от реакции на основата на
калций, различни от упоменатите в 06 09 03 (фосфогипс)”. За документиране на
количеството образуван при производствената дейност на “Агрополихим” АД фосфогипсов
отпадък и количеството депониран на собствено депо фосфогипс Дружеството води отчетна
книга за депа за отпадъци регистрационен № 78, изготвена по Приложение № 1 към чл. 6, т.
1 от Наредба № 9, която е надлежно регистрирана и заверена от РИОСВ – гр. Варна (писмо
изх. № 28-00-6592(1) / 09.11.2007 г.) и подлежи на периодични проверки от страна на същия
компетентен орган. До настоящия момент при извършване на такива проверки не е
констатирано неизпълнение на задълженията на Дружеството спрямо изискванията на
Наредба № 9 и не е издавано предписание или друг вид законово обосновано мнение на
компетентен орган за въвеждане на отчетна книга по Приложение № 3 към чл. 6, т. 3 от
Наредбата.
   Документацията за дейностите с отпадъци се съхранява в отдел „ЕКОЛОГИЯ” на
разположение на компетентните органи. Всички измервани съгласно изискванията на усл.
11.7. количества на отпадъците се документират, а образуваните годишни количества
отпадъци са докладвани като част от настоящия ГДОС (виж Таблица 4 на Приложенията).
Цялата информация, чието документиране се изисква с усл.11. на КР, се съхранява за
период, не по-кратък от пет години, освен ако не е указано друго в съответната нормативна
уредба.
   Изготвен е Дневник съгласно изискванията на усл. 11.9.3. за документиране на
резултатите от оценка на съответствието с условията за третиране и транспортиране на
отпадъците, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.
При проведените през отчетната 2009 г. 12 проверки не са констатирани несъответствия с
изискванията на КР. Не са констатирани несъответствия при прилагането на инструкцията
                                             стр. 40 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
за оценка на съответствието на условията за третиране и транспортиране на отпадъците с
изискванията на КР за периода от влизане в сила на КР.
4. 5. Шум – усл. 12.
    През отчетната 2009г. не са получени жалби от живущи около площадката за
наднормени нива на шума, излъчван в околната среда от производствените мощности на
Дружеството.
   В изпълнение изискванията на условие 12.2.1. от КР и разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от
Наредба № 2 / 05.04.2006г. за дейността на националната система за мониторинг на
шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и
предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда
(обн. ДВ бр. 37 / 2006г.), са проведени собствени периодични измервания на нивата на шум
на територията на производствената площадка на “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня през
отчетната 2009г. Измерванията на показателите за шум са извършени от акредитирана
лаборатория „Екоексперт 6” ЕООД – гр. Варна и в съответствие с изискванията на Методика
за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено
предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена от
МОСВ със Заповед № РД – 199 / 19.03.2007г. Докладът с резултатите от собствения
периодичен мониторинг на шум, излъчван в околната среда от промишлен източник е
изпратен на РИОСВ – гр. Варна непосредствено след изготвянето му (писмо изх. № 05-22-
100 / 30.09.2009 г.). Обобщена информация за резултатите от извършените измервания е
представена в Таблица 6 на Приложенията към настоящия ГДОС.
    Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение и оценка на съответствието на
стойностите наблюдаваните показатели за ниво на звуково налягане с разрешените в КР
такива. При прилагането на инструкцията не са констатирани несъответствия. Не е
измерено превишаване на нивата на шум по границите на производствената площадка и в
мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място – кв. „Повеляново”
на гр. Девня) спрямо поставените в усл. 12.1.1. на КР максимално допустими нива през деня
и през нощта.
   Документацията за извършените наблюдения на определените показатели се
съхранява в отдел „ЕКОЛОГИЯ” и се предоставя на компетентните органи при поискване.
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – усл. 13
    През 2009г. не са регистрирани замърсявания на почвата и подземните води в
резултат на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито на територията
на “АГРОПОЛИХИМ” АД - гр. Девня.
    Изготвени са и се прилагат инструкции за периодична проверка за течове от
тръбопроводи и обородуване, разпололожени на открито и за отстраняване на разливи от
вещества/препарати, които могат да замърсят почвата или подземните води, и за третиране
на образуваните отпадъци. При прилагането на инструкциите не са констатирани
несъответствия. Осигурени са достатъчни количества сорбенти за почистване на
евентуални разливи на територията на производствената площадка. Не се допуска
наличието на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или
тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. Товаро-
разтоварни дейности на площадката се извършват само на определените за целта места.
Не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и
подземните води.
    Собствен мониторинг на подземни води - усл. 13.9.
    Изпълняват се изискванията на условието. Като представителни пунктове за
мониторинг на подземните води на територията на “Агрополихим” АД – гр. Девня са
определени пиезометри ВН 1, ВН 6 и ВН 18. В указания с КР срок са определени
географските координати на пунктовете и същите са обозначени на план на
                                             стр. 41 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
производствената площадка – Приложение № 7.1. към настоящия ГДОС. Неизползваемите
пунктове за мониторинг на подземни води са консервирани и пломбирани от представители
на БДЧР – гр. Варна.
    Извършва се собствен мониторинг на състоянието на подземните води в
съответствие с изискванията усл. 13.9.1., табл. 13.9.1. на КР и разпоредбите на чл. 64 на
Наредба № 5 за мониторинг на водите (обн. ДВ бр. 44 / 2007г.). Анализите са извършени
от акредитирана лаборатория “Лаборекс” ЕАД – гр. София. Подробна информация за
резултатите от изпитанията на водните проби са представени в Таблица 7 на Приложенията
на настоящия ГДОС. Протоколите от извършените анализи са представени в Приложение №
7.2. на настоящия ГДОС.
     Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на
концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в КР такива. При
прилагането на инструкцията са констатирани следните несъответствия:
      – превишаване на праговите стойности за замърсяване на подземните води по
       показатели азот амониев, азот нитритен и азот нитратен за водната проба,
       отбрана от пиезометър ВН 6;
      – превишаване на праговите стойности за замърсяване на подземните води по
       показатели азот амониев, азот нитритен и азот нитратен за водната проба,
       отбрана от пиезометър ВН 18.
   В съответствие с изискванията на усл. 13.9.2. при констатиране на замърсяването е
извършен анализ на причините с цел да се идентифицират източниците на замърсяване и
да се извърши оценка на риска от замърсяване на подземните води. С оглед на факта, че
към настоящия момент няма утвърдена Методика за количествена оценка на риска от
замърсяване на подземните води, за целите на извършване на анализа са приложени
разпоредбите на Глава четвърта, Раздел ІІ „Опазване на подземните води от замърсяване и
влошаване” на Наредба № 1 / 2007 г . за проучване, ползване и опазване на подземните
води (обн. ДВ бр. 87 / 2007 г.). Не е възможно да се идентифицират с абсолютна точност
източниците на замърсяване предвид факта, че на територията на Дружеството не е
осъществявана нито една от дейностите, упоменати в чл. 69, ал. 1, т. 1 на Наредба № 1.
Съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата подземното водно тяло е в
добро химично състояние, ако промените в електропроводимостта не показват привличане
солени или замърсени води и не са превишени концентрациите, определени като стандарт
за качество и праг на замърсяване. Констатираните несъответствия обаче се отнасят
единствено до превишаване на праговите стойности за замърсяване на подземните води от
пиезометри ВН 6 и ВН 18 по показателите азот амониев, азот нитритен и азот нитратен,
което не е индикация за привличане на солени и замърсени води и може да възникне в
резултат на временни, пространствено ограничени, изменения в посоката на потока и
химичния състав на подземните води. Въпреки, че е констатирано превишаване на
стандарта за качество и определените прагове за замърсяване по цитираните показатели в
два мониторингови пункта, резултатите от химичния анализ на останалите показатели по
Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 показват, че са изпълнени условията
за добро химично състояние на подземното водно тяло, което е предпоставка да се
заключи, че констатираното несъответствие не представлява риск за околната среда.
Приоритетна задача на Дружеството в областта на опазване на подземните води ще бъде
идентифицирането и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция
за повишаване на концентрацията на замърсители при доказано наличие на риск за
увреждане на свързаните с подземните води компоненти на околната среда.
 Собствен мониторинг на почви - усл. 13.10.
  Изпълняват се изискванията на условието. Определени са 6 броя представителни
пунктове за мониторинг на почви. Определени са географските им координати и
разположението им е съгласувано с РИОСВ и БДЧР – гр. Варна. Разположението на

                                             стр. 42 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
 пунктовете е обозначено на план на производствената площадка – Приложение № 8.1. към
 настоящия ГДОС.
   През 2006г. е извършено обследване за определяне базовото състояние на почвите.
 Анализите са извършени от акредитирани лаборатории. Съгласно заложената в условието
 честота на мониторинг следващите обследвания са извършени през 2009г. Анализите са
 извършени от акредитирана лаборатория „Еко Консулт Инженеринг” ООД – гр. Бургас. По
 показател нефтопродукти анализите са извършени от акредитирана лаборатория „Евротест
 Контрол” ЕАД – гр. София. Информация за резултатите от извършените през отчетната
 2009г. анализи и сравнението спрямо определеното базово състояние е представена в
 Таблица 8 на Приложенията към настоящия ГДОС. Копия на протоколите с резултатите от
 извършените анализи са представени в Приложение № 8.2. към настоящия ГДОС
   Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от
 монтирнга на почвите спрямо базовото състояние. При прилагането на инструкцията е
 извършено сравнение на резултатите от извършения през отчетната година анализ на
 почвените образци спрямо определеното базово състояние. Констатирана е тенденция за
 повишаване концентрацията на обменни йони в пробите от всички пунктове за мониторинг.
   За периода 2006 – 2009 година не са осъществявани разливи, разпилявания или
 залпови замърсявания на почвите, които да са предпоставка за повишаване концентрацията
 на наблюдаваните показатели. Не е осъществявана и промяна в дейността на инсталациите
 на Дружеството. Повишената концентрация на обменни йони е тревожен показател
 единствено в случаите на установяване на рН под 5, което е индикация за процес на
 закисляване на почвите. Рeзултатите от анализа на почвените проби на „Агрополихим” АД
 показват рН над 7 с изключение на пробата, отбрана от пункт ПП 5, което с оглед на факта,
 че несъответствието засяга минимално повишаване концентрацията на обменни йони в
 изпитваните почвени образци, както и че същото не е пряк резултат от дейността на
 производствените инсталации на Дружеството, е достатъчно основание да се заключи, че
 констатираното несъответствие няма да има необратими последствия като залпово
 замърсяване и/или деградиране на почвите. Извършената оценка на съответствието на
 наблюдаваните показатели с определените в усл. 13.11.7. на КР сочи, че няма
 необходимост от прилагане на коригиращи действия по смисъла на изготвената инструкция
 за прилагане на конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на замърсяването на
 почвите в случаите на установено замърсяване спрямо определеното базово състояние.
   Въведен е Дневник за регистриране на случаи на разливи върху почвата с отбелязване
 на часа, датата на установяване на разлива, причини, замърсена площ, степен на
 замърсяване, вид на замърсителите, използван сорбент и последващото му третиране,
 обозначаване на местоположението на разлива и границите му върху план на
 производствената площадка. За отчетната 2009г. не са регистрирани случаи на разливи
 върху почвата.

 5. Доклад по ИППСУКР
   Обощена информация за изпълнението на условията в ИППСУКР е представена в
 таблицата по-долу:
                Начало на    Край на
 №       Дейност                    Етап на изпълнение
                дейността    дейността
     Подмяна на синтез колона в
1.1.1.
     цех “Амоняк”
                      01.06.2010г.    30.09.2010г.      Предстоящ срок.

     Интсталация за улавяне на
     газова фаза при
1.1.2.  разтоварището за течен NH3 и   01.09.2005г.    31.10.2006г.      Изпълнено в срок.
     при изпускане на налягане от
     сферите за NH3

                                               стр. 43 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                      Начало на       Край на
 №        Дейност                             Етап на изпълнение
                      дейността      дейността
     Монтиране на касетъчен
1.2.1.  ръкавен филтър на бункерите    01.07.2005г.    31.08.2007г.        Изпълнено.
     за фосфати в цех “Торове”
     Капсулиране на всички течки и
     пресипки и последващо
     пречистване на газовете с
1.2.2.
     касетъчни филтри в        01.07.2005г.    30.09.2008г.      Изпълнено в срок.
     отделение “Суха част” на цех
     “Торове”
     Капсулиране и инсталиране на
1.3.1.  обезпрашителен модул на      01.04.2006г.    30.11.2006г.      Изпълнено в срок.
     течка № 106 в цех “СМФ”
     Подмяна на обезгазяващите
     камери на двата филтъра за
1.4.1.
     филтруване на пулп в цех
                      01.06.2006г.    30.09.2008г.      Изпълнено в срок.
     “Н3РО4”
     Доствака и монтаж на
     отделение за омасляване и
1.5.1.
     охлаждане на крайния продукт
                      01.10.2004г.    30.11.2006г.
     в цех “TSP, MAP и DAP”
     Проектиране и изграждане на
     инсталация за улавяне на
1.5.2.  газови емисии в отделение     01.10.2004г.    30.11.2006г.
     “Реакция” на цех “TSP, MAP и
     DAP”
                                            Изпълени в срок.
     Реконструкция на отделение
1.5.3.  “Промивно” на цех “TSP, MAP    01.10.2004г.    30.11.2006г.
     и DAP”
     Инсталиране на нови ръкавни
     филтри в отделение
     “Охлаждане на готов продукт”
1.5.4.
     и отделение “Захранване с     01.10.2004г.    30.11.2006г.
     твърди суровини” на цех “TSP,
     MAP и DAP”
     Инсталиране на скруберна
                                          Уведомяване на МОСВ за
     система за пречиствне на
                                          нецелесъобразността на
1.6.1.  соковите пари от         01.06.2008г.    30.09.2010г.    изпълнение на заложените
     неутрализация и изпарение в
                                         мерки поради предстоящото
     цех “Торове”
                                           изграждане на нова
     Изграждане на буферен танк
                                         инсталация за производство
     за улавяне и връщане в
                                           на разтвор на амониев
1.6.2.  системата на случайни       01.07.2006г.    30.09.2009г.      нитрат (писмо изх.
     изпускания от НNО3 и готов
                                          № 04-07-11 / 29.07.2009г.)
     продукт в цех “Торове”
     Реконструкция на пътната
     мрежа, отводняване и
     подвръзка към промишлената
1.7.1.
     канализация на участъците
                      01.08.2004г.    31.12.2006г.        Изпълнено.
     около складовете за готова
     продукция.
     Изграждане на нов
                     След приключване    18 месеца от
     технологичен участък за                         Продължава изпълнението
                     на дейностите по   началото на
     транспорт на фосфогипс и                           на дейностите по
1.8.1.                  отстраняване на   дейностите по
     отводняване на новия участък                        програмата за стари
                     минали екологични   изпълнение на
     с подвръзка към                               екологични щети.
                        щети.       мярката
     промишлената канализация
     Непрекъснато измерване на
1.9.1.  емисиите NОх в цех “НNО3”     01.06.2005г.    31.12.2005г.      Изпълнено в срок.                                               стр. 44 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                      Начало на       Край на
 №         Дейност                             Етап на изпълнение
                      дейността      дейността
      Непрекъснато измерване на
1.9.2.   емисиите прах от Прилинг     01.10.2005г.    30.09.2006г.        Изпълнено.
      кули І и ІІ в цех “Торове”
      Непрекъснато измерване на
1.9.3.   емисиите NОх и HF в цех     01.10.2005г.    30.11.2006г.        Изпълнено.
      “TSP”
      Проектиране на
2.1.1.1.  пречиствателна станция за    01.09.2005г.    31.12.2007г.      Изпълнено в срок.
      ХЗВ
                                          Доставено е оборудването
      Изграждане на
                                          за ПСОВ. Извършват се
2.1.1.2.  пречиствателна станция за    01.01.2008г.    30.11.2011г.    строително-монтажните
      ХЗВ
                                            работи на обекта.
      Монтиране на измервателно
      устройство за измерване
2.2.1.
      количеството отп. води,
                      01.11.2005г.    31.05.2006г.      Изпълнено в срок.
      зауствани в Бял канал
      Монтиране на измервателно
      устройство за измерване
2.2.2.   количеството отп. води,     01.06.2005г.    31.10.2005г.      Изпълнено в срок.
      подавани към шламооотвал
      “Падина”
      Частична подмяна на основни                          Подменени
      тръбопроводи за свежа вода и                       водоразпределителните
2.3.1.   поетапното им извеждане над   01.06.2005г.    31.10.2011г.    мрежи за охлаждащи води
      земята, както и на вътрешните                      от ВОЦ І на цехове “NH3” и
      водоразпределителни мрежи                            “НNО3”.
      Изграждане на пунктове за
2.4.1.   мониторинг на подземните     01.03.2006г.    30.06.2006г.      Изпълнено в срок.
      води ВН 1, ВН 6 и ВН 18.
     През отчетната 2009 г. “Агрополихим” АД – гр. Девня стартира мащабен
 инвестиционен проект за изграждане на нов цех за производство на разтвор на чист
 амониев нитрат, в който произвежданата досега стабилизирана амониева селитра ще бъде
 заменена с чист (класически) амониев нитрат. Във връзка с това на Дружеството бе издаден
 Сертификат за инвестиция клас А от Министерство на икономиката и енергетиката и
 Българската агенция за инвестиции. Реализацията на проекта прави нецелесъобразно
 изпълнението на точки 1.6.1. и 1.6.2. от ИППСУКР, свързани с намаляване емисиите на
 азотсъдържащи съединения и минимизиране количеството на промишлените отпадъчни
 води в цех “Торове”. С писмо изх. 04-07-11 / 29.07.2009г. е уведомено МОСВ, че цитираните
 дейности от ИППСУКР няма да бъдат изпълнени в определените за целта срокове.
 “Агрополихим” АД ще предприеме необходимите нормативно регламентирани действия по
 реда на Глава шеста от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни
 разрешителни (приета с ПМС № 238 / 2009г., попр. ДВ бр. 97 / 2009г.) за актуализиране на
 действащото КР № 68 / 2005г., като посочените в т. 1.6.1. и 1.6.2. дейности ще отпаднат от
 ИППСУКР, а ще бъдат регламентирани дейностите по изграждане и пускане в експлоатация
 на новата високотехнологична производствена инсталация.
 6. Прекратяване на работа на инсталации или части от тях – усл. 16.
     През отчетния период не е осъществявано временно или окончателно прекратяване
 на производствената дейност на инсталациите на Дружеството или части от тях. На
 14.11.2008г. временно е преустановена експлоатацията на цех „НТФ” поради затруднения
 по експедиция на готовия продукт и запълване на складовите емкости. За временното
 прекратяване на дейността е изготвен План съгласно изискванията на усл. 16.3. на КР, като
 същият е представен в РИОСВ – гр. Варна. Всички дейности за временно прекратяване на
 дейността на инсталацията съгласно Плана са извършени непосредствено след извеждане

                                                стр. 45 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
на цеха от експлоатация. Производствената дейност на цех „НТФ” не е възстановена през
отчетния период.
7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии – усл. 14.

   Изпълняват се изискванията на условието. Изготвен е и се прилага утвърден от
Изпълнителен директор на Дружеството План за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, който съдържа като
минимални елементи информацията, посочена в усл. 14.1. на КР. Планът ежегодно се
актуализира и съгласува от страна на компетентните органи.
    Изготвена е оценка за възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация,
в канализационната мрежа (независимо дали производствена, дъждовна или друга) на
опасни течни вещества, препарати или силно замърсени води, включително от гасене на
пожар. Оценката съдържа превантивни мерки за недопускане на изпускане на опасни
течности, както и конкретни дейности за задържане на такива води/вещества/препарати в
авариен обем на територията на производствената площадка (обваловки, котловани) и
последващото им третиране.
    Въведен е Дневник за регистриране на възникналите аварийни ситуации,
установяване на причината за възникване, предприетите незабавни коригиращи действия и
дългосрочни мероприятия за предотвратяване на повторно възникване. Документацията се
съхранява в отдел “ЕКОЛОГИЯ” на разположение на контролните органи. Подробна
информация за възникналите аварийни ситуации в производствените инсталации и
съоръжения на Дружеството за отчетната 2009г. е представена в Таблица 9 на
Приложенията към настоящия ГДОС.
    Изготвена е и се прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на
последствията от залпови замърсявания вследствие на аварийни ситуации.
    При възникване на аварийни ситуации, свързани с формирането на извънредни
емисии вредни вещества, или повреда в КИП оборудване на пречиствателните съоръжения
са уведомявани контролните органи и заинтересованите обществени институции по реда на
усл. 7.1. и 7.2.
    Изпълнени са изискванията на усл. 14.8. С решение на МОСВ по реда на чл. 104, ал.
1 на ЗООС и Наредбата предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 39 / 2006г.) на “Агрополихим” АД - гр.
Девня е издадено Разрешително за експлоатация № 38 / 2007г.       Изпълняват се
изискванията и разпоредбите на условията в Разрешителното и се спазват указаните
срокове.
   Ежемесечно в технологичните отчети на Дружеството се документира наличието,
разположението и количествата по цехове на опасни химични вещества и препарати,
попадащи в обхвата на Приложение 3 на ЗООС, съгласно изискванията на усл.14.9.

  Преходни и анормални режими на работа – усл. 15.
  Изпълняват се изискванията на условието. Изготвени са и се прилагат технологични
инструкции за пускане и спиране на инсталациите и пречиствателните съоръжения с оглед
осигуряване протичането на оптимален технологичен режим на работа на производствените
единици и инструкции за документиране на действията по пускане и спиране на
инсталациите. Документацията по изпълнение на условието се съхранява в отдел
“ЕКОЛОГИЯ” на разположение на контролните органи.
  Изготвен е и се прилага План за собствен мониторинг при анормални и преходни
режими на работа на инсталациите. Планът включва вида, количествата и
продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол и
е утвърден от Изп. директор на Дружеството. Резултати от мониторинга на извънредните
                                             стр. 46 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
емисии са включени в информацията за общото количество на изпусканите емисии вредни
вещества в атмосферния въздух съгласно изискванията за прилагане на ЕРИПЗ.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е
издадено КР

   Изготвен е Дневник за регистриране на оплаквания и възражения, свързани с
дейността на инсталациите, за които е предоставено КР. За отчетната 2009г. са
регистрирани 3 сигнала. По сигналите са извършени проверки от страна на РИОСВ – гр.
Варна и не са установени несъответствия в работата на инсталациите на Дружеството с
изискванията на нормативната уредба и КР. Издадени са констативни протоколи от
извършените проверки. Дадените предписания са изпълнени в посочените срокове.
Подробна информация за оплакванията, причините и предприетите коригиращи действия е
представена в Таблица 10 на Приложенията към настоящия ГДОС.


   8. Декларация

    Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в
Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно
разрешително № 68 / 27.12.2005 г. на «АГРОПОЛИХИМ» АД– гр. Девня.

    Не възразявам срещу предоставянето от страна на РИОСВ, ИАОС или МОСВ на
копия от този доклад на трети лица.
Изготвил,
Ръководител отдел ЕКОЛОГИЯ
              подпис:_____________             дата: 30.03.2010г.
                   (Мая Стефанова)           място: гр. Девня
Утвърдил,
Изпълнителен директор
          подпис:__________________               дата: 30.03.2010г.
               (инж. Христо Петров)            място: гр. Девня
                                             стр. 47 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Протоколи с резултати от проведения
  имисионен мониторинг на атмосферния въздух


  ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Схема на разположение на площадките за
  временно съхранение на отпадъци


  ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Схема на разположение на точките за
  измерване на звуково налягане


  ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1. Схема на разположение на пунктовете за
  мониторинг на подземни води


  ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2. Протоколи от анализ на проби подземни
  води, отбрани от пиезометри ВН 1, ВН 6 и ВН 18


  ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1. Схема на разположение на постоянните
  пунктове за мониторинг на почвите


  ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2. Протоколи от анализ на почвени проби,
  отбрани от представителните пунктове за мониторинг на
  почви
                                             стр. 48 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                             стр. 49 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води във водни обекти / канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите,
за която е предоставено КР
                                             стр. 50 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                 Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ

                                    Емисионни прагове (колона 1)           Праг за пренос на Праг за пр-во,
№                                                              замърсители   обработка
                                                    Непреки емисии
                           във въздух     във води     в почви   към сгурошламо-  извън площадка  или употреба
     CAS номер       Замърсител      (колона 1а)    (колона 1b)   (колона 1с)  отвал “Падина”    (колона 2)   (колона 3)
                                                     (колона 1d)
                             kg / y       kg / y      kg / y    kg / y        kg / y    kg / y

1#            Флуороводород (HF)        -         -                            -    10 000
                            (2 720)m
                            1 866m
2#     7664-41-7 Амоняк (NH3)             -         -                            -    10 000

             Азотни оксиди        366 238m
3#                            -          -                            -    100 000
             (NOx/NO2)
             Серни оксиди            -
4#                                      -                            -    150 000
             (SOx/SO2)            ( 0 )m
             Фини прахови
5#            частици < 10μm          -         -                            -     *
             (РМ 10)           (29 730)m
                                                     754 940m
6#            Общ азот             -         -                -            -    10 000
                                     (28 310)m
                                                     132 240m
7#            Общ фосфор            -         -                -            -    10 000
                                     (4 690)m
                                                           стр. 51 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
             Общ органичен                  26 880m
8#            въглерод (като          -         -          -             -   50 000
             общ С или ХПК/3)
                                                 155m
9#     7440-43-9 Кадмий (Cd)              -         -          -             -    5
                                       (0)m
                                                 35m
10#     7440-38-2 Арсен (As)              -         -          -             -   50
                                       (0)m
              Флуориди                    1 940m        50 140m
11#                             -         -           -            -   10000c
             (като общ F)

             Хлориди
12#                             -         -           -            -   10000c
             (като общ Cl)
                                     (90 480)m      (983 020)m


       Забележка: съгласно изискванията на Приложение 1, таблица 1 на Методика за реда и начина за контрол на комплексното
       разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
       (утвърдена със Заповед № РД – 806 / 13.10.2006г. на МОСВ) в колона 1 на настоящата таблица над линията на средата са отразени
       стойностите, с които емисиите надвишават съответната прагова стойност. За емисионни стойности, които не надвишават съответните
       прагове, действителните количества са отразени в скоби под линията на средата.
       Съгласно писмено споразумение между “Агрополихим” АД и РИОСВ – гр. Варна, отразено в Протокол от двустранна среща вх. № 05-22-
       46 / 30.05.2007г., в колона 1d операторът докладва непреките емисии в отпадъчни води, подавани за извършване на операция по
       обезвреждане, обозначена с код D1 – трайно депониране, към сгурошламоотвал “Падина”, за които Дружеството няма наложени с КР №
       68 / 2005г. индивидуални емисионни ограничения.
       Всички отразени стойности са получени на база резултатите от измервания (m) въз основа на собствения мониторинг на Дружеството за
       съответните показатели и компоненти на околната среда.
       В колона 1b е посочена нулева стойностите на емисиите Cd и As, поради изключително ниските концентрации на тези вещества във
       водните проби под границата на определяне на прилаганите методи за анализ.

                                                      стр. 52 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                   Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух      Таблица 2. 1. Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – емисионна точка 1, комин цех “Азотна
                                киселина”

                                       Резултати от мониторинг
                НДЕ                                                          Честота
Параметър   Единица                                                                       Съответ-
               съгласно                                                       на мониторинг
                                          Непрекъснат                                   ствие %
                КР
                                          мониторинг

 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1


           Месеци        І    ІІ   ІІІ   ІV   V   VІ    VІІ  VІІІ   ІХ    Х    ХІ    ХІІ
                                                                          непрекъснат
 NOx    mg/Nm3       500    322.03  344.05  358.74  372.63  F   F     F   382.78  380.14  333.76  311.58  281.27           100


    Забележка: Посочените в таблицата стойности са средноаритметични стойности за всеки месец по данни от автоматичната система за
     собствени непрекъснати измервания на емисиите NОx в цех "Азотна киселина" на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня. Всички месечни
     доклади с резултати от СНИ са утвърдени от страна на РИОСВ – гр. Варна със съответен Протокол за оценка на резултатите.
                                                                 стр. 53 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
          Таблица 2. 2. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 10, котел “Бабкок”, цех “Амоняк”
                               Резултати от мониторинг
             НДЕ                                                                    Съответ-
Параметър    Единица                                                Честота на
            съгласно                                           мониторинг
                                                                                   ствие
              КР                    Периодичен                                             %
                                  мониторинг
Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1

                     0026/   0134/   0191/   0244/          0453/   0555/   0624/   0702/   0790/
         ПРОТОКОЛ №       29.01.09  27.02.09  20.03.09  07.04.09
                                           -  -   -
                                                  17.08.09  16.09.09  21.10.09  12.11.09  17.12.09

                                                                              1 път/
 Прах              5    0.02     -     -    0.02           0.02     -    0.03     -     -          100
                                                                             3 месеца
                                                                              1 път/
  NОx             300    193     52    209    198           156    169    183    187    191          100
             3                                                                 месечно
        mg/Nm
                                                                              1 път/
  CO              100     0     0     0     0            0     1.2     0     0     0          100
                                                                             3 месеца
                                                                              1 път/
  SO2              35     0     -     -     0            0     -     0     -     -          100
                                                                             3 месеца

         Таблица 2. 3. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 10A, комини F1206 + F1202, цех “Амоняк”
                               Резултати от мониторинг                      Съответ-
             НДЕ                                            Честота на
Параметър    Единица                                                      ствие
            съгласно                                           мониторинг
              КР                    Периодичен
                                  мониторинг                           %
Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1

                     0025/   0133/   0190/   0243/          0452/   0554/   0623/   0701/   0789/
         ПРОТОКОЛ №       29.01.09  27.02.09  20.03.09  07.04.09
                                           -  -   -
                                                  17.08.09  16.09.09  21.10.09  12.11.09  17.12.09

                                                                              1 път
  NОx             500    312     22    134    135            38    149    140    219    172          100
                                                                             месечно
        mg/Nm3
  CO              100     0     0     0     0            0     0     0     0     0          100

                                                                 стр. 54 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
        Таблица 2. 4. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 10* , комин В1206, димоход 1, цех “Амоняк”
                               Резултати от мониторинг
             НДЕ                                            Честота на Съответ-
Параметър   Единица
            съгласно                                          мониторинг  ствие
              КР                    Периодичен                           %
                                  мониторинг
 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1

                      0033/   0131/   0188/   0241/           0472/   0552/   0621/   0699/   0787/
         ПРОТОКОЛ №       03.02.09  27.02.09  20.03.09  07.04.09
                                           -  -   -
                                                   21.08.09  16.09.09  21.10.09  12.11.09  17.12.09
                                                                               1 път
  NOx         3
                 500    263     71    301    245            133    266    120    306    265    месечно  100
        mg/Nm
  CO              100     0     0     0     2.1            24     1.2    1.2     0     0         100


        Таблица 2. 5. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 10* , комин В1206, димоход 2, цех “Амоняк”
                               Резултати от мониторинг
             НДЕ                                            Честота на Съответ-
Параметър   Единица
            съгласно                                           мониторинг  ствие
              КР                   Периодичен                           %
                                  мониторинг
 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1

                      0034/   0132/   0189/   0242/           0473/   0553/   0622/   0700/   0788/
         ПРОТОКОЛ №       03.02.09  27.02.09  20.03.09  07.04.09
                                           -  -   -
                                                   21.08.09  16.09.09  21.10.09  12.11.09  17.12.09
                                                                               1 път
  NOx              500    263     71    248    249            176    281    153    375    265    месечно  100
        mg/Nm3
  CO              100     0     0     0     2.2            2.5     0     0     0     0         100

     Забележка: поради спиране на инсталацията за провеждане на УКР не са извършвани замервания за периода май - август включително.                                                                  стр. 55 от 131

    Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
     Таблица 2. 6. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 2С1, отдушник Іва линия, цех “Торове”


                                    Резултати от мониторинг
                   НДЕ                                       Честота на  Съответствие
   Параметър    Единица
                  съгласно                                     мониторинга
                   КР                   Периодичен                        %
                                       мониторинг
   Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
           колона 1

                        0096/     0201/     0484/     0665/   0719/
            ПРОТОКОЛ №       16.02.09   24.03.09   25.08.09   29.10.09  17.11.09     1 път на
                                                           2 месеца
  Прах/ФПЧ              80    7.2      -      5.8      5.6    5.5               100
           mg/Nm3
   NH3                30    1.3      1.2      0.3      1.7    1.6               100

     Таблица 2. 7. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 2С2, отдушник ІІра линия, цех “Торове”

                                    Резултати от мониторинг
                   НДЕ                                       Честота на  Съответствие
   Параметър    Единица
                  съгласно                                     мониторинга
                   КР                   Периодичен                        %
                                       мониторинг
   Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
           колона 1

                        0074/     0175/     0494/     0652/   0698/
            ПРОТОКОЛ №       10.02.09   17.03.09   28.08.09   27.10.09  12.11.09     1 път на
                                                           2 месеца
  Прах/ФПЧ              80    2.2      -      5.5      5.8    5.0               100
           mg/Nm3
   NH3                30    6.6      1.0      0.3      0.3    0.8               100
                                                        стр. 56 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
         Таблица 2. 8. Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка 2Р1, Прилинг І ва линия, цех “Торове”
                              Резултати от мониторинг
             НДЕ                                           Честота на
Параметър   Единица                                                    Съответствие
            съгласно                                         мониторинг
             КР                   Периодичен                            %
                                 мониторинг
Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,  * Резултатите са представени съответно за вентилатори А, В, С, D
        колона 1
                     А 0095/16.02.09   А  0200/24.03.09  А 0461/19.08.09  А 0664/29.10.09  А 0718/17.11.09
                     В 0094/16.02.09   В  0199/24.03.09  В 0462/19.08.09  В 0662/29.10.09  В 0717/17.11.09
         ПРОТОКОЛ №        С 0093/16.02.09   С  0197/24.03.09  С 0468/20.08.09  С 0661/29.10.09  С 0710/17.11.09
                     D 0092/16.02.09   D  0196/24.03.09  D 0469/20.08.09  D 0660/29.10.09  D 0709/17.11.09
                        А 2.6        А  1.3      А  0.6      А 1.2       А 1.3             1 път на  100
                        В 2.1        В  2.0      В  0.8      В 1.5       В 1.3
  NH3             30        С 4.2        С  1.5      С  1.1      С 1.3       С 1.2             2 месеца
                        D 4.5        D  2.2      D  0.8      D 1.2       D 1.4         Таблица 2. 9. Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка 2Р2, Прилинг ІІ ра линия, цех “Торове”
                              Резултати от мониторинг
             НДЕ                                           Честота на
Параметър   Единица                                                    Съответствие
            съгласно                                         мониторинг
             КР                   Периодичен                            %
                                 мониторинг
Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,  * Резултатите са представени съответно за вентилатори А, В, С, D
        колона 1
                     А  0073/10.02.09  А  0173/17.03.09  А 0459/18.08.09  А 0639/26.10.09  А 0697/12.11.09
                     В  0072/10.02.09  В  0174/17.03.09  В 0460/18.08.09  В 0640/26.10.09  В 0696/12.11.09
         ПРОТОКОЛ №        С  0069/10.02.09  С  0169/17.03.09  С 0493/28.08.09  С 0651/27.10.09  С 0691/10.11.09
                     D  0068/10.02.09  D  0168/17.03.09  D 0492/28.08.09  D 0650/27.10.09  D 0690/10.11.09
                        А 2.5        А  1.0      А 1.1       А 1.8       А 1.2             1 път на  100
                        В 2.3        В  2.1      В 0.9       В 1.3       В 1.1
  NH3             30        С 2.5        С  1.9      С 0.3       С 0.4       С 1.4             2 месеца
                        D 2.3        D  1.8      D 0.2       D 0.3       D 1.3


     Забележка: поради спиране на инсталацията за провеждане на УКР не са извършвани замервания за периода май - август включително.

                                                                    стр. 57 от 131

    Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
        Таблица 2.10. Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка 2Р1, Прилинг І ва линия, цех “Торове”
                              Резултати от мониторинг
             НДЕ                                           Честота
Параметър   Единица                                                    Съответ-
            съгласно                                         на мониторинг
                                Непрекъснат                          ствие %
              КР
                                 мониторинг
 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1


           Месеци        І    ІІ   ІІІ   ІV    V    VІ     VІІ  VІІІ  ІХ   Х   ХІ   ХІІ
                                                                       непрекъснат
           3
 прах    mg/Nm       15    6.13  3.32   3.24  6.88   F    F     F   7.57  4.82  6.74  3.19  8.75          100        Таблица 2.11. Емисии на отпадъчни производствени газове– емисионна точка 2Р2, Прилинг ІІ ра линия, цех “Торове”
                              Резултати от мониторинг
             НДЕ                                           Честота
Параметър   Единица                                                    Съответ-
            съгласно                                        на мониторинг
                                Непрекъснат                          ствие %
              КР
                                 мониторинг
 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1


           Месеци        І    ІІ   ІІІ   ІV    V    VІ     VІІ  VІІІ  ІХ   Х   ХІ   ХІІ
                                                                       непрекъснат
 прах    mg/Nm3       15    3.94  2.97   5.65  2.91   F    F     F   6.03  8.40  12.53  8.08  4.43          100


    Забележка: Посочените в таблицата стойности са средноаритметични стойности за месец по данни от АС за СНИ на емисиите прах в цех
     "Торове" на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня. Всички месечни доклади с резултати от СНИ са утвърдени от страна на РИОСВ – гр. Варна
     със съответен Протокол за оценка на резултатите.

                                                              стр. 58 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
      Таблица 2. 12. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионни точки 6 и 6*, комин и бункер отдушник ІV екстрактор,
                                     цех “Фосфорна киселина”

                                        Резултати от мониторинг
               НДЕ                                                                          Съответ-
                                                                                    Честота на
Параметър   Единица   съгласно                                                                         ствие
                                                                                    монито-
                КР                        Периодичен мониторинг                                         %
                                                                                     ринга
Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1

                     0028/   0059/          0319/   0352/   0403/   0442/   0579/   0599/   0732/    0757/   1 път
         ПРОТОКОЛ №       02.02.09  05.02.09         20.05.09  03.06.09  21.07.09  10.08.09  28.09.09  08.10.09  25.11.09   03.12.09
                                                                                    месечно
  HF      mg/Nm3      6    1.3    1.6           5.2    1.5    2.1    1.0    3.6    2.1    2.0     2.1           100
                           0060/          0338/         0409/              0600/   0733/          1 път 3
         ПРОТОКОЛ №             05.02.09         27.05.09       21.07.09             08.10.09  25.11.09
                                                                                    месеца
 прах     mg/Nm3      80         5.2           6.1         19.4               6.3    0.8                  100


     Забележка: не са представени резултати от мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от емисионни
      точки 5 и 5* - съответно комин и бункер отдушник І/ІІ екстрактор в цех „Фосфорна киселина”, тъй като за отчетния период І/ІІ екстрактор не
      е бил в експлоатация .
                                                                      стр. 59 от 131

    Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
          Таблица 2.13. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 3, вентилатор 32, цех “TSP”
                              Резултати от мониторинг
             НДЕ                                           Честота
Параметър   Единица                                                                            Съответ-
            съгласно                                        на мониторинг
                                Непрекъснат                                                  ствие %
              КР
                                 мониторинг
 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1


           Месеци         І     ІІ    ІІІ  ІV  V     VІ     VІІ    VІІІ    ІХ     Х     ХІ     ХІІ
                                                      непрекъснат
 HF      3   6    2.29  2.07  F   F   1.34  1.41  1.03 4.61 3.21  4.89 4.04  2.14          100
    mg/Nm
 NOx        350   17.65 16.57  F   F   9.23  8.25 10.46 5.47 7.06 37.65 4.79  15.51          100
  Забележка: Посочените в таблицата стойности са средноаритметични стойности за месец по данни от АС за СНИ на емисиите HF и NOx
   в цех "TSP, MAP и DAP" на "АГРОПОЛИХИМ" АД - гр. Девня. Всички месечни доклади с резултати от СНИ са утвърдени от страна на
   РИОСВ – гр. Варна със съответен Протокол за оценка на резултатите.
          Таблица 2.14. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 3, вентилатор 32, цех “TSP”
                              Резултати от мониторинг                                              Съответ-
             НДЕ                                           Честота на
Параметър   Единица                                                                             ствие
            съгласно                                         мониторинг
              КР                   Периодичен
                                 мониторинг                                                   %
 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1

                      0031/   0048/         0333/   0350/   0398/   0474/   0534/   0595/   0723/    0762/
         ПРОТОКОЛ №       02.02.09  05.02.09       27.05.09  02.06.09  21.07.09  24.08.09  10.09.09  07.10.09  19.11.09  07.12.09

  CO              100     0     0           0     0     0                             0   1 път   100
            3                                                                      месечно
 Прах     mg/Nm       15    0.7    0.6          0.7    0.9    1.0     0.3    0.2    0.3    0.2     1.0          100
  NH3              30                                     10.4    3.0    3.2    2.0


                                                                       стр. 60 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
    Таблица 2.15. Емисии на отпадъчни производствени газове в атмосферния въздух – емисионна точка 4, вентилатор 34, цех “TSP”

                                         Резултати от мониторинг                       Честота на  Съответ-
                НДЕ
Параметър    Единица                                                               мониторинг   ствие
               съгласно
                 КР                            Периодичен                                 %
                                              мониторинг
 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1

                      0032/    0049/         0334/    0351/   0399/    0563/    0743/   0763/
         ПРОТОКОЛ №        02.02.09   05.02.09        27.05.09  02.06.09  21.07.09   23.09.09  30.11.09  07.12.09          100
                                                                            1 път
                                                                           месечно
  HF     mg/Nm3      6     2.1       2.2         3.9     2.2     5.7     4.0    4.8    3.9            100            Таблица 2.16. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 4*, филтър DISA, цех “TSP”


                                       Резултати от мониторинг
                 НДЕ                                                    Честота на     Съответствие
Параметър    Единица
                съгласно                                                   мониторинг
                 КР                         Периодичен                                   %
                                           мониторинг

 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
         колона 1

                         0036/       0340/    0406/         0564/   0744/
          ПРОТОКОЛ №          03.02.09     30.05.09   21.07.09       23.09.09  30.11.09           1 път на
 Прах      mg/Nm  3
                  80         3.0      3.5      1.1         2.0    1.1            2 месеца       100                                                               стр. 61 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
  Таблица 2.17. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 41*, филтър в отделение “Охлаждане”, цех “TSP”


                                    Резултати от мониторинг
                НДЕ                                               Честота на  Съответствие
Параметър   Единица
               съгласно                                              мониторинг
                 КР                      Периодичен                             %
                                        мониторинг

 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1

                      0037/      0341/      0407/       0491/   0535/   0724/
         ПРОТОКОЛ №        03.02.09    30.05.09    21.07.09      26.08.09  10.09.09  19.11.09   1 път на
 Прах     mg/Nm  3
                 80     3.8      3.7       1.0        6.2    6.0    6.4     2 месеца    100


  Таблица 2.18. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 42*, батерия от 2 броя ръкавни филтри в отделение
         “Захранване с твърди суровини”, цех “TSP”


                                    Резултати от мониторинг
                НДЕ                                               Честота на  Съответствие
Параметър   Единица
               съгласно                                              мониторинг
                 КР                      Периодичен                             %
                                        мониторинг

 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
        колона 1

                      0475/      0539/      0725/
         ПРОТОКОЛ №        24.08.09    10.09.09    19.11.09                        1 път на
 Прах     mg/Nm  3
                 80     0.4      0.6       0.5                         2 месеца    100


                                                            стр. 62 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
  Таблица 2. 19. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 81, oтдушник мелница Іва линия, цех “СМФ”
                          Резултати от мониторинг
             НДЕ,                                  Честота на  Съответствие
Параметър Единица
            съгласно                                 мониторинг
             КР               Периодичен                         %
                             мониторинг

 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
         колона 1


          ПРОТОКОЛ №       0050/05.02.09     0342/30.05.09             0683/06.11.09
                                                                1 път на
                                                                три месеца
  Прах     mg/Nm3      80      4.8          4.7                 4.2              100
  Таблица 2. 20. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 82, oтдушник мелница ІІра линия, цех “СМФ”
                          Резултати от мониторинг
             НДЕ,                                  Честота на   Съответствие
Параметър Единица
            съгласно                                 мониторинг
             КР               Периодичен                          %
                             мониторинг

 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
         колона 1


          ПРОТОКОЛ №       0057/05.02.09     0343/30.05.09     0540/11.09.09  0684/06.11.09
                                                                1 път на
                                                                три месеца
  Прах     mg/Nm3      80      3.9          4.0         3.8       3.9              100


                                                          стр. 63 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
 Таблица 2. 21. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 8*1, oтдушник бункер DISA Іва линия, цех “СМФ”
                          Резултати от мониторинг
             НДЕ,                                   Честота на   Съответствие
Параметър Единица
            съгласно                                  мониторинг
             КР               Периодичен                          %
                             мониторинг

 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
         колона 1


          ПРОТОКОЛ №       0051/05.02.09     0353/03.06.09     0541/11.09.09  0745/30.11.09
                                                                1 път на
                                                                три месеца
  Прах     mg/Nm3      80      1.8          1.6         2.0       2.2              100
 Таблица 2. 22. Емисии на отпадъчни производствени газове – емисионна точка 8*2, oтдушник бункер DISA ІІра линия, цех “СМФ”
                          Резултати от мониторинг
             НДЕ,                                   Честота на  Съответствие
Параметър Единица
            съгласно                                  мониторинг
             КР               Периодичен                          %
                             мониторинг

 Всяка емисия*, докладвана в таблица 1,
         колона 1


          ПРОТОКОЛ №       0058/05.02.09     0354/03.06.09     0584/30.09.09  0746/30.11.09
                                                                1 път на
                                                                три месеца
  Прах     mg/Nm3      80      5.1          5.2         5.1       5.3              100


                                                          стр. 64 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
         Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни)
                         във водни обекти / канализация

                    Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води към сгурошламоотвал “Падина”
                        Станция “НЕУТРАЛИЗАЦИЯ” към цех ПВК – шахта №1
                           904
                 м3 /час                448        ежедневно               Да
                          м3 /час
                          21 698
Дебит на отпадъчните       м3 /ден               10 740        ежедневно               Да
                          м3 /ден
    води                   7 920 000
                м3 /година              3 920 000         -                 Да
                         м3 /година
                                 ЯНУАРИ
                            ИЕО                     Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                   мониторинг

     рН          рН единици       6–9             7.52      непрекъснато          Да
  Азот амониев         mg/dm3                       20.61      ежедневно

  Фосфор общ         mg/dm3                       24.69      ежедневно

   Кадмий          mg/dm3                       < 0.1      ежемесечен

   Флуориди          mg/dm3                       4.88     2 пъти седмично
  Неразтворени
                mg/dm3                       1355     1 път седмично
   вещества
  Нефтопродукти        mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен


                                                       стр. 65 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
Азот нитратен         mg/dm3                       30.92     2 пъти седмично

Азот нитритен         mg/dm3                       0.4     2 пъти седмично

 Хлорни йони         mg/dm3                       361      ежемесечен

Сулфатни йони         mg/dm3                       254.3      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                        -      1 път на 3 месеца
                                    ФЕВРУАРИ
                           ИЕО                     Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                        съгласно КР                    мониторинг

    рН          рН единици       6–9             7.95      непрекъснато           Да
 Азот амониев         mg/dm3                       106.4      ежедневно

 Фосфор общ          mg/dm3                       22.76      ежедневно

  Кадмий          mg/dm3                       < 0.1      ежемесечен

  Флуориди          mg/dm3                       16.37     2 пъти седмично
Неразтворени
               mg/dm3                       1427      1 път седмично
 вещества
Нефтопродукти         mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен

Азот нитратен         mg/dm3                       90.06     2 пъти седмично


                                                      стр. 66 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
Азот нитритен         mg/dm3                       1.05     2 пъти седмично

 Хлорни йони         mg/dm3                       162.4      ежемесечен

Сулфатни йони         mg/dm3                       898.7      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                        -      1 път на 3 месеца

                                      МАРТ

                           ИЕО                     Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                        съгласно КР                    мониторинг

    рН          рН единици       6–9             8.51      непрекъснато           Да
 Азот амониев         mg/dm3                       145.9      ежедневно

 Фосфор общ          mg/dm3                       2.44       ежедневно
   ХПК           mg/dm3                       38.8     1 път на 4 месеца
  Кадмий          mg/dm3                       < 0.1      ежемесечен
  Флуориди          mg/dm3                       9.82     2 пъти седмично
Неразтворени
               mg/dm3                       395.8     1 път седмично
 вещества
Нефтопродукти         mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен
Азот нитратен         mg/dm3                      121.46     2 пъти седмично

Азот нитритен         mg/dm3                       1.76     2 пъти седмично


                                                      стр. 67 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
 Хлорни йони         mg/dm3                       277.8      ежемесечен

Сулфатни йони         mg/dm3                       232.1      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                       0.022     1 път на 3 месеца
                                     АПРИЛ
                           ИЕО                     Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                        съгласно КР                    мониторинг

    рН          рН единици       6–9             8.38      непрекъснато           Да
 Азот амониев         mg/dm3                      247.47      ежедневно

 Фосфор общ          mg/dm3                       2.56       ежедневно

  Кадмий          mg/dm3                      < 0.01      ежемесечен

  Флуориди          mg/dm3                       4.58     2 пъти седмично
Неразтворени
               mg/dm3                       362.0     1 път седмично
 вещества
Нефтопродукти         mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен

Азот нитратен         mg/dm3                      172.66     2 пъти седмично

Азот нитритен         mg/dm3                       1.34     2 пъти седмично

 Хлорни йони         mg/dm3                       88.6      ежемесечен


                                                      стр. 68 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
Сулфатни йони         mg/dm3                       149.0      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                        -      1 път на 3 месеца
                                      МАЙ
                           ИЕО                     Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                        съгласно КР                    мониторинг

    рН          рН единици       6–9             9.05      непрекъснато           Да
 Азот амониев         mg/dm3                      264.96      ежедневно

 Фосфор общ          mg/dm3                       11.23      ежедневно

  Кадмий          mg/dm3                       < 0.1      ежемесечен

  Флуориди          mg/dm3                       11.58     2 пъти седмично

Неразтворени
               mg/dm3                       662.2     1 път седмично
 вещества
Нефтопродукти         mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен

Азот нитратен         mg/dm3                       77.49     2 пъти седмично

Азот нитритен         mg/dm3                       0.08     2 пъти седмично

 Хлорни йони         mg/dm3                       120.5      ежемесечен

Сулфатни йони         mg/dm3                       85.6      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                       0.000     1 път на 3 месеца
                                                      стр. 69 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                      ЮНИ

                           ИЕО                     Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                        съгласно КР                    мониторинг

    рН          рН единици       6–9             8.31      непрекъснато           Да

 Азот амониев         mg/dm3                       79.25      ежедневно

 Фосфор общ          mg/dm3                       48.64      ежедневно

  Кадмий          mg/dm3                       0.07      ежемесечен

  Флуориди          mg/dm3                       13.31     2 пъти седмично

Неразтворени
               mg/dm3                       4433      1 път седмично
 вещества

Нефтопродукти         mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен

Азот нитратен         mg/dm3                       9.28     2 пъти седмично

Азот нитритен         mg/dm3                       0.38     2 пъти седмично

 Хлорни йони         mg/dm3                       351      ежемесечен

Сулфатни йони         mg/dm3                      2222.1      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                        -      1 път на 3 месеца


                                                      стр. 70 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                      ЮЛИ

                           ИЕО                     Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                        съгласно КР                    мониторинг

    рН          рН единици       6–9             7.73      непрекъснато           Да

 Азот амониев         mg/dm3                       22.77      ежедневно

 Фосфор общ          mg/dm3                       2.08       ежедневно

  Кадмий          mg/dm3                       0.02      ежемесечен

  Флуориди          mg/dm3                       13.71     2 пъти седмично

Неразтворени
               mg/dm3                      6562.0     1 път седмично
 вещества

Нефтопродукти         mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен

Азот нитратен         mg/dm3                       10.63     2 пъти седмично

Азот нитритен         mg/dm3                       0.81     2 пъти седмично

 Хлорни йони         mg/dm3                       354.5      ежемесечен

Сулфатни йони         mg/dm3                       879.8      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                        -      1 път на 3 месеца


                                                      стр. 71 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                     АВГУСТ

                           ИЕО                     Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                        съгласно КР                    мониторинг

    рН          рН единици       6–9             7.01      непрекъснато           Да
 Азот амониев         mg/dm3                       91.53      ежедневно

 Фосфор общ          mg/dm3                       20.88      ежедневно

  Кадмий          mg/dm3                      < 0.01      ежемесечен

  Флуориди          mg/dm3                       24.64     2 пъти седмично

Неразтворени
               mg/dm3                      1485.2     1 път седмично
 вещества

Нефтопродукти         mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен

Азот нитратен         mg/dm3                       86.44     2 пъти седмично

Азот нитритен         mg/dm3                       0.63     2 пъти седмично

 Хлорни йони         mg/dm3                       70.90      ежемесечен

Сулфатни йони         mg/dm3                       314.8      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                        -      1 път на 3 месеца                                                      стр. 72 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                    СЕПТЕМВРИ

                           ИЕО                     Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                        съгласно КР                    мониторинг

    рН          рН единици       6–9             7.13      непрекъснато           Да
 Азот амониев         mg/dm3                      197.27      ежедневно

 Фосфор общ          mg/dm3                       23.73      ежедневно

  Кадмий          mg/dm3                      < 0.01      ежемесечен

  Флуориди          mg/dm3                       9.63     2 пъти седмично

Неразтворени
               mg/dm3                      1589.2     1 път седмично
 вещества

Нефтопродукти         mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен

Азот нитратен         mg/dm3                       58.81     2 пъти седмично

Азот нитритен         mg/dm3                       0.55     2 пъти седмично

 Хлорни йони         mg/dm3                       166.6      ежемесечен

Сулфатни йони         mg/dm3                       386.8      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                       <0.01     1 път на 3 месеца                                                      стр. 73 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                    ОКТОМВРИ

                           ИЕО                     Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                        съгласно КР                    мониторинг

    рН          рН единици       6–9             6.32      непрекъснато           Да
 Азот амониев         mg/dm3                      119.05      ежедневно

 Фосфор общ          mg/dm3                      134.81      ежедневно

  Кадмий          mg/dm3                      < 0.01      ежемесечен

  Флуориди          mg/dm3                       14.20     2 пъти седмично

Неразтворени
               mg/dm3                      2099.3     1 път седмично
 вещества

Нефтопродукти         mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен

Азот нитратен         mg/dm3                      151.96     2 пъти седмично

Азот нитритен         mg/dm3                       0.28     2 пъти седмично

 Хлорни йони         mg/dm3                       351      ежемесечен

Сулфатни йони         mg/dm3                       376.1      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                        -      1 път на 3 месеца                                                      стр. 74 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                    НОЕМВРИ

                           ИЕО                     Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                        съгласно КР                    мониторинг

    рН          рН единици       6–9             7.17      непрекъснато           Да
 Азот амониев         mg/dm3                      147.52      ежедневно

 Фосфор общ          mg/dm3                       80.31      ежедневно

  Кадмий          mg/dm3                       0.03      ежемесечен

  Флуориди          mg/dm3                       19.09     2 пъти седмично

Неразтворени
               mg/dm3                      2004.8     1 път седмично
 вещества

Нефтопродукти         mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен

Азот нитратен         mg/dm3                       65.77     2 пъти седмично

Азот нитритен         mg/dm3                       0.8     2 пъти седмично

 Хлорни йони         mg/dm3                       350.9      ежемесечен

Сулфатни йони         mg/dm3                      1416.0      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                       0.02     1 път на 3 месеца                                                      стр. 75 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                    ДЕКЕМВРИ

                           ИЕО                     Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                        съгласно КР                    мониторинг

    рН          рН единици       6–9             6.80      непрекъснато           Да

 Азот амониев         mg/dm3                       85.01      ежедневно

 Фосфор общ          mg/dm3                       45.97      ежедневно

  Кадмий          mg/dm3                       0.028      ежемесечен

  Флуориди          mg/dm3                       17.75     2 пъти седмично
Неразтворени
               mg/dm3                       3469      1 път седмично
 вещества
Нефтопродукти         mg/dm3                       < 0.3      ежемесечен

Азот нитратен         mg/dm3                       52.10     2 пъти седмично

Азот нитритен         mg/dm3                       0.72     2 пъти седмично

 Хлорни йони         mg/dm3                       354      ежемесечен

Сулфатни йони         mg/dm3                       860      ежемесечен

   Арсен          mg/dm3                       < 0.1     1 път на 3 месеца


                                                      стр. 76 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                  Таблица 3. 2. Емисии в отпадъчни води във водни обекти/канализация
                Смесен поток повърхностно течащи води, зауствани в Бял канал – Шахта №4
                            ИЕО                    Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг               Съответствие
                          съгласно КР                  мониторинг

                 м3 /час      360 м3 /час           317     ежедневно           Да

Дебит на отпадъчните       м3 /ден     7 680 м3 /ден          7 604     ежедневно           Да
    води                    2 803 200
                м3 /година                    2 775 369      -             Да
                          м3 /година
                                      ЯНУАРИ
                            ИЕО                    Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг               Съответствие
                          съгласно КР                  мониторинг

     рН          рН единици       6 – 8,5            8.14     ежемесечен          Да
  Азот амониев         mg/dm3         10             0.98     ежемесечен          Да

  Фосфор общ         mg/dm3         5              2.3     ежемесечен          Да
  Неразтворени
                mg/dm3         50             15.6     ежемесечен          Да
   вещества
   Флуориди          mg/dm3         20             0.83     ежемесечен          Да

   Кадмий          mg/dm3         0,1            < 0.001    ежемесечен          Да

  Нефтопродукти        mg/dm3         0,3             < 0.3     ежемесечен          Да
Повишаване темп. На
                mg/dm3         3оС             <3      ежемесечен          Да
 водоприемника
                                                     стр. 77 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                  ФЕВРУАРИ
                            ИЕО                     Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                          съгласно КР                   мониторинг

     рН          рН единици       6 – 8,5            7.16      ежемесечен           Да
  Азот амониев         mg/dm3         10             9.4      ежемесечен           Да

  Фосфор общ          mg/dm3         5              2.9      ежемесечен           Да
  Неразтворени
                mg/dm3         50             23.2      ежемесечен           Да
   вещества
   Флуориди          mg/dm3         20             2.3      ежемесечен           Да

   Кадмий          mg/dm3         0,1            < 0,01      ежемесечен           Да

 Нефтопродукти         mg/dm3         0,3             < 0.3      ежемесечен           Да
Повишаване темп. На
                mg/dm3         3оС             <3       ежемесечен           Да
 водоприемника
                                       МАРТ
                            ИЕО                     Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                          съгласно КР                   мониторинг

     рН          рН единици       6 – 8,5            6.68      ежемесечен           Да

  Азот амониев         mg/dm3         10             3.6      ежемесечен           Да

    Общ N          mg/dm3                       9.6     1 път на 4 месеца

  Фосфор общ          mg/dm3         5              2.6      ежемесечен           Да
                                                       стр. 78 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
  Неразтворени
                mg/dm3         50             16.4      ежемесечен           Да
   вещества
    ХПК           mg/dm3                       38.8     1 път на 4 месеца
   Флуориди          mg/dm3         20             0.64      ежемесечен           Да
   Хлориди          mg/dm3                       55.6     1 път на 4 месеца
   Кадмий          mg/dm3         0,1            < 0,01      ежемесечен           Да
    Арсен          mg/dm3                       0.002     1 път на 4 месеца

 Нефтопродукти         mg/dm3         0,3             < 0.3      ежемесечен           Да

Повишаване темп. На
                mg/dm3         3оС             <3       ежемесечен           Да
 водоприемника
                                      АПРИЛ

                            ИЕО                     Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                          съгласно КР                   мониторинг
    рН          рН единици       6 – 8,5            6.91      ежемесечен           Да
  Азот амониев         mg/dm3         10              4       ежемесечен           Да
  Фосфор общ          mg/dm3         5             0.84      ежемесечен           Да
  Неразтворени
                mg/dm3         50             4.4      ежемесечен           Да
   вещества
   Флуориди          mg/dm3         20             0.68      ежемесечен           Да
   Кадмий          mg/dm3         0,1            < 0,001     ежемесечен           Да
 Нефтопродукти         mg/dm3         0,3             < 0.3      ежемесечен           Да
Повишаване темп. На
                mg/dm3         3оС             <3       ежемесечен           Да
 водоприемника
                                                       стр. 79 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                       МАЙ

                            ИЕО                     Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                          съгласно КР                   мониторинг

     рН          рН единици       6 – 8,5            8.18      ежемесечен           Да
  Азот амониев         mg/dm3         10             1.2      ежемесечен           Да
    Общ N          mg/dm  3
                                           10     1 път на 4 месеца
  Фосфор общ          mg/dm  3
                            5             0.76      ежемесечен           Да
  Неразтворени
                mg/dm3         50             0.4      ежемесечен           Да
   вещества
    ХПК           mg/dm3                       17.3     1 път на 4 месеца
   Флуориди          mg/dm3         20             0.42      ежемесечен           Да
   Хлориди          mg/dm3                       19.3     1 път на 4 месеца
   Кадмий          mg/dm3         0,1            < 0,001     ежемесечен           Да
    Арсен          mg/dm3                       0.001     1 път на 4 месеца
 Нефтопродукти         mg/dm  3
                            0,3             < 0.3      ежемесечен           Да
Повишаване темп. На
                mg/dm3         3оС             <3       ежемесечен           Да
 водоприемника
                                       ЮНИ
                            ИЕО                     Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                          съгласно КР                   мониторинг

     рН          рН единици       6 – 8,5            8.19      ежемесечен           Да
  Азот амониев         mg/dm  3
                            10             0.93      ежемесечен           Да
                                                       стр. 80 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
  Фосфор общ          mg/dm3         5              0.5     ежемесечен          Да
  Неразтворени
                mg/dm3         50             8.4     ежемесечен          Да
   вещества
   Флуориди          mg/dm3         20             1.6     ежемесечен          Да

   Кадмий          mg/dm3         0,1            < 0,001    ежемесечен          Да

 Нефтопродукти         mg/dm3         0,3             < 0.3     ежемесечен          Да

Повишаване темп. На
                mg/dm3         3оС             <3      ежемесечен          Да
 водоприемника

                                       ЮЛИ
                            ИЕО                    Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг               Съответствие
                          съгласно КР                  мониторинг

     рН          рН единици       6 – 8,5            8.15     ежемесечен          Да
  Азот амониев         mg/dm3         10             1.0     ежемесечен          Да

  Фосфор общ          mg/dm3         5             0.80     ежемесечен          Да
  Неразтворени
                mg/dm3         50             6.4     ежемесечен          Да
   вещества
   Флуориди          mg/dm3         20             1.4     ежемесечен          Да

   Кадмий          mg/dm3         0,1            < 0,001    ежемесечен          Да

 Нефтопродукти         mg/dm3         0,3             < 0.3     ежемесечен          Да

                                                     стр. 81 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
Повишаване темп. На
                mg/dm3         3оС             <3       ежемесечен           Да
 водоприемника
                                      АВГУСТ
                            ИЕО                     Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                          съгласно КР                   мониторинг

     рН          рН единици       6 – 8,5            6.36      ежемесечен           Да
  Азот амониев         mg/dm3         10             1.9      ежемесечен           Да

  Фосфор общ          mg/dm3         5              1.9      ежемесечен           Да
  Неразтворени
                mg/dm3         50             14.4      ежемесечен           Да
   вещества
   Флуориди          mg/dm3         20             2.3      ежемесечен           Да

   Кадмий          mg/dm3         0,1            < 0,001     ежемесечен           Да

 Нефтопродукти         mg/dm3         0,3             < 0.3      ежемесечен           Да
Повишаване темп. На
                mg/dm3         3оС             <3       ежемесечен           Да
 водоприемника
                                     СЕПТЕМВРИ
                            ИЕО                     Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                                                  мониторинг
                          съгласно КР
     рН          рН единици       6 – 8,5            6.74      ежемесечен           Да
  Азот амониев         mg/dm3         10             2.9      ежемесечен           Да
    Общ N          mg/dm3                        11     1 път на 4 месеца
  Фосфор общ          mg/dm3         5              2.3      ежемесечен           Да
                                                       стр. 82 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
  Неразтворени
                mg/dm3         50             4.4      ежемесечен           Да
   вещества
    ХПК           mg/dm3                       27.0     1 път на 4 месеца
   Флуориди          mg/dm3         20             2.2      ежемесечен           Да
   Хлориди          mg/dm  3
                                          22.9     1 път на 4 месеца
   Кадмий          mg/dm3         0,1            < 0,001     ежемесечен           Да
    Арсен          mg/dm3                       0.002     1 път на 4 месеца

 Нефтопродукти         mg/dm3         0,3             < 0.3      ежемесечен           Да
Повишаване темп. На
                mg/dm3         3оС             <3       ежемесечен           Да
 водоприемника
                                     ОКТОМВРИ
                            ИЕО                     Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                          съгласно КР                   мониторинг

     рН          рН единици       6 – 8,5            8.14      ежемесечен           Да
  Азот амониев         mg/dm  3
                            10             0.9      ежемесечен           Да
  Фосфор общ          mg/dm  3
                            5             0.56      ежемесечен           Да
  Неразтворени
                mg/dm3         50             3.6      ежемесечен           Да
   вещества
  Флуориди          mg/dm3         20             0.4      ежемесечен           Да
   Кадмий          mg/dm  3
                            0,1            < 0,001     ежемесечен           Да
 Нефтопродукти         mg/dm  3
                            0,3             < 0.3      ежемесечен           Да
Повишаване темп. На
                mg/dm3         3оС             <3       ежемесечен           Да
 водоприемника
                                                       стр. 83 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                     НОЕМВРИ
                            ИЕО                    Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг               Съответствие
                          съгласно КР                  мониторинг

     рН          рН единици       6 – 8,5            7.12     ежемесечен          Да
  Азот амониев         mg/dm3         10             2.9     ежемесечен          Да

  Фосфор общ          mg/dm3         5              3.2     ежемесечен          Да
  Неразтворени
                mg/dm3         50             5.6     ежемесечен          Да
   вещества
   Флуориди          mg/dm3         20             2.6     ежемесечен          Да

   Кадмий          mg/dm3         0,1            < 0,001    ежемесечен          Да

 Нефтопродукти         mg/dm3         0,3             < 0.3     ежемесечен          Да
Повишаване темп. На
                mg/dm3         3оС             <3      ежемесечен          Да
 водоприемника
                                     ДЕКЕМВРИ
                            ИЕО                    Честота на
  Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг               Съответствие
                          съгласно КР                  мониторинг

     рН          рН единици       6 – 8,5            7.08     ежемесечен          Да
  Азот амониев         mg/dm3         10             2.1     ежемесечен          Да

  Фосфор общ          mg/dm3         5              1.6     ежемесечен          Да
  Неразтворени
                mg/dm3         50             5.6     ежемесечен          Да
   вещества
                                                     стр. 84 от 131

 Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
   Флуориди          mg/dm3         20             1.7      ежемесечен           Да

    Кадмий          mg/dm3         0,1            < 0,001     ежемесечен           Да

  Нефтопродукти         mg/dm3         0,3             < 0.3      ежемесечен           Да
Повишаване темп. На
                 mg/dm3         3оС             <3       ежемесечен           Да
 водоприемника


                       Таблица 3. 3.Емисии в отпадъчни води във водни обекти/канализация

                Маслоуловител за отпадъчни води от отделение “Компресия” в цех “Амоняк”
                                  ЯНУАРИ – ФЕВРУАРИ
                            ИЕО                     Честота на
   Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                          съгласно КР                   мониторинг
Нефтопродукти на вход на
                 mg/dm3          -              -      1 път на 2 месеца         -
  маслоуловителя
Нефтопродукти на изход на
                 mg/dm3         30              -      1 път на 2 месеца         -
  маслоуловителя
                                    МАРТ – АПРИЛ
                            ИЕО                     Честота на
   Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                          съгласно КР                   мониторинг

Нефтопродукти на вход на
                 mg/dm3          -              15     1 път на 2 месеца         -
  маслоуловителя

Нефтопродукти на изход на
                 mg/dm3         30             139     1 път на 2 месеца         Не
  маслоуловителя

                                                        стр. 85 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                     МАЙ – ЮНИ

                            ИЕО                     Честота на
   Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                                                   мониторинг
                          съгласно КР
Нефтопродукти на вход на
                 mg/dm3          -              -      1 път на 2 месеца         -
  маслоуловителя

Нефтопродукти на изход на
                 mg/dm3         30              -      1 път на 2 месеца         -
  маслоуловителя

                                    ЮЛИ – АВГУСТ

                            ИЕО                     Честота на
   Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                                                   мониторинг
                          съгласно КР
Нефтопродукти на вход на
                 mg/dm3          -              -      1 път на 2 месеца         -
  маслоуловителя

Нефтопродукти на изход на
                 mg/dm3         30              -      1 път на 2 месеца         -
  маслоуловителя

                                 СЕПТЕМВРИ – ОКТОМВРИ

                            ИЕО                     Честота на
   Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                          съгласно КР                   мониторинг

Нефтопродукти на вход на
                 mg/dm3          -              -      1 път на 2 месеца         -
  маслоуловителя

Нефтопродукти на изход на
                 mg/dm3         30              -      1 път на 2 месеца         -
  маслоуловителя                                                        стр. 86 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                  НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ

                            ИЕО                     Честота на
   Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                                                   мониторинг
                          съгласно КР
Нефтопродукти на вход на
                 mg/dm3          -              38     1 път на 2 месеца         -
  маслоуловителя
Нефтопродукти на изход на
                 mg/dm3         30              25     1 път на 2 месеца         Да
  маслоуловителя

     Забележка: мониторинг на потока отпадъчни води от отделение „Компресия” на цех „Амоняк” не е извършван съгласно заложената в
     усл. 10.4.1. на КР № 68 / 2005 г. честота поради престой на инсталацията за производство на амоняк, като в периода на престой не се
     образуват отпадъчни води.                       Таблица 3. 4. Емисии в отпадъчни води във водни обекти/канализация


                                  Битово-фекални води
                                       ЯНУАРИ
                            ИЕО                     Честота на
   Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                 Съответствие
                          съгласно КР                   мониторинг

     рН          рН единици       6,5– 9            7.74      1 път в месеца          Да
  Азот амониев         mg/dm3         35             23.1      1 път в месеца          Да

   Хлорни йони         mg/dm3         400             23.8      1 път в месеца          Да


                                                        стр. 87 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                    ФЕВРУАРИ

                           ИЕО                    Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                  мониторинг

    рН          рН единици       6,5– 9            7.52     1 път в месеца         Да
 Азот амониев         mg/dm3         35              12     1 път в месеца         Да

 Хлорни йони         mg/dm3         400             29.6     1 път в месеца         Да
                                      МАРТ
                           ИЕО                    Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                  мониторинг

    рН          рН единици       6,5– 9            7.79     1 път в месеца         Да
 Азот амониев         mg/dm3         35             14.8     1 път в месеца         Да

 Хлорни йони         mg/dm3         400             28.9     1 път в месеца         Да


                                     АПРИЛ
                           ИЕО                    Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                  мониторинг

    рН          рН единици       6,5– 9            7.82     1 път в месеца         Да
 Азот амониев         mg/dm3         35             13.2     1 път в месеца         Да

 Хлорни йони         mg/dm3         400             35.8     1 път в месеца         Да

                                                     стр. 88 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                      МАЙ
                           ИЕО                    Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                  мониторинг

    рН          рН единици       6,5– 9            7.55     1 път в месеца         Да

 Азот амониев         mg/dm3         35             23.1     1 път в месеца         Да

 Хлорни йони         mg/dm3         400             23.6     1 път в месеца         Да
                                      ЮНИ
                           ИЕО                    Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                  мониторинг

    рН          рН единици       6,5– 9            7.71     1 път в месеца         Да

 Азот амониев         mg/dm3         35             16.5     1 път в месеца         Да

 Хлорни йони         mg/dm3         400             22.9     1 път в месеца         Да
                                      ЮЛИ
                           ИЕО                    Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                  мониторинг

    рН          рН единици       6,5– 9            7.61     1 път в месеца         Да

 Азот амониев         mg/dm3         35             23.1     1 път в месеца         Да

 Хлорни йони         mg/dm3         400              25     1 път в месеца         Да

                                                     стр. 89 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                     АВГУСТ
                           ИЕО                    Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                  мониторинг

    рН          рН единици       6,5– 9            7.47     1 път в месеца         Да
 Азот амониев         mg/dm3         35             14.8     1 път в месеца         Да

 Хлорни йони         mg/dm3         400              30     1 път в месеца         Да
                                     СЕПТЕМВРИ
                           ИЕО                    Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                  мониторинг

    рН          рН единици       6,5– 9            7.46     1 път в месеца         Да

 Азот амониев         mg/dm3         35             14.8     1 път в месеца         Да

 Хлорни йони         mg/dm3         400             28.6     1 път в месеца         Да


                                    ОКТОМВРИ
                           ИЕО                    Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                  мониторинг

    рН          рН единици       6,5– 9            7.57     1 път в месеца         Да
 Азот амониев         mg/dm3         35             24.7     1 път в месеца         Да

 Хлорни йони         mg/dm3         400             32.9     1 път в месеца         Да

                                                     стр. 90 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                    НОЕМВРИ
                           ИЕО                    Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                  мониторинг

    рН          рН единици       6,5– 9            7.14     1 път в месеца         Да
 Азот амониев         mg/dm3         35              23     1 път в месеца         Да

 Хлорни йони         mg/dm3         400              30     1 път в месеца         Да
                                    ДЕКЕМВРИ
                           ИЕО                    Честота на
 Параметър         Единица                 Резултати от мониторинг                Съответствие
                         съгласно КР                  мониторинг

    рН          рН единици       6,5– 9            6.99     1 път в месеца         Да
 Азот амониев         mg/dm3         35             10.7     1 път в месеца         Да

 Хлорни йони         mg/dm3         400             34.3     1 път в месеца         Да
                                                     стр. 91 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                   Таблица 4. Образуване на отпадъци


                                            Годишно количество за   Временно
                                                                 Транспортиране -
                            Годишно количество                    съхранение
                                             единица продукт              собствен     Съот -
      Отпадък           Код                                      на
                                                                  транспорт/    ветствие
                                                         площадката*
                         Количества,     Реално     Количества    Реално           външна фирма
                                                           към
                         определени     измерено    определени   измерено  01.01.2009г.
                           с КР      (тона/год)     с КР
                         (тона/год)             тона/прод.   тона/прод.
Отпадъци  от  реакции  на                                                 “Бълктранс” ООД
                          1 395 000     379 262
основата на калций, различни 06 09 04                           6,80     6,53     не     Р № 03-ДО-331-00 /   Да
                          тона/год      тона/год
от упоменатите в 06 09 03* (ФГ)                                                  2008г.; 379 262 t

Отпадъци от цветни метали                        0                     14 НО
                   19 10 02  11 тона/год                 -     -                -
(Pb-листи от ККВФилтър)                        тона/год                   1, 500 t

Отработени    катализатори,
                                     0                     5 ОО
съдържащи преходни метали 16 08 03        50 тона/год             0,19 - 0,20    -                -
                                   тона/год                   121 t
или техни съединения
Отпадъци, неупоменати другаде
                                     0       0,0088 -          1 ПО2
(производствен шлам от    06 09 99 300 тона/год                           -                -
                                   тона/год     0,0110            0t
цех "НТФ")
Разтвори  и   утайки  от            6 000       1 927
               19 09 06                          0,008    0,002     не     канализация ХЗВ    Да
регенерация на йонообменници            тона/год     тона/год
                                    15,913
Утайки от декарбонизиране       19 09 03  85 тона/год             0,00012    0,000017    не     канализация ХЗВ    Да
                                   тона/год
Утайки от пречистване на
                           94 300     7 663,627                         Шламопровод № 2
отпадъчни води на мястото на 06 05 03                           0,46     0,13     не                 Да
                          тона/год     тона/год                          Шламопровод № 12
образуване
                                                            стр. 92 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                                            “ПЧМВ” АД
Води  от  маслено водни                      71,320             4 ОО
               13 05 07* 150 тона/год                      -  -        Р № 00-ДО-173-00 /  Да
сепаратори, съдържащи масла                      тона/год             0t
                                                           2005г.; 71,320 t
Лабораторни хим. вещества и
препарати с висока степен на
чистота, състоящи се от или
                           0,050        0               7 ОО
съдържащи опасни вещества, 16 05 06*                              -  -             -
                           тона/год     тона/год            0,052 t
вкл. смеси от лаборат. хим.
вещества и препарати с висока
степен на чистота
                                                           “Ел Комерс” ООД
Стърготини, стружки и изрезки             2,500       10,220             11 НО1
               12 01 01                             -  -         Лицензия № 199/   Не
от черни метали                   тона/год     тона/год            0,500 t
                                                           2005г.; 10,720 t
Стърготини, стружки и изрезки             0,500        0              11 НО2
               12 01 03                             -  -             -
от цветни метали                   тона/год     тона/год            0,060 t
                                    0,515              10 НО2
Излезли от употреба гуми        16 01 03  10 тона/год                 -  -             -
                                    тона/год            5,530 t
Пластмаса и каучук                           7,600              10 НО1
                    19 12 04  25 тона/год                 -  -             -
(гумено-лентови транспортьори)                     тона/год            6,650 t
                                     0               9 НО
Отпадъци от пластмаси         07 02 13  30 тона/год                 -  -             -
                                    тона/год            4,200 t
                                     0               17 НО
Хартиени и картонени опаковки     15 01 01  15 тона/год                 -  -             -
                                    тона/год            14,500 t
                                                           ЕТ „Цецо 57 –
                                    4,400              18 HO    Цветан Георгиев”
Пластмасови опаковки          15 01 02  20 тона/год                 -  -                   Да
                                    тона/год            1,500 t   Р № 15-ДО-020-02 /
                                                           2004г.; 4,400 t
                                     0               8 НО
Опаковки от дървесен материал 15 01 03       60 тона/год                 -  -             -
                                    тона/год             15 t
                                                      стр. 93 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                     0                19 НО
Стъклени опаковки           15 01 07  20 тона/год                 -  -              -
                                   тона/год             0,656 t
                                                   по цехове
Абсорбенти, филтърни
                                                   12 СО1 - СО15
материали, кърпи за изтриване                      0
                   15 02 03  25 тона/год                 -  -  централно        -
и предпазни облекла, различни                     тона/год
                                                    на 20 НО1
от упоменатите в 15 02 02 *
                                                    11,950 t

Нехлорирани хидравлични                        0,300               3 ОО2
                   13 01 10* 50 тона/год                  -  -              -
масла на минерална основа                       тона/год              0t

Други моторни, смазочни и                        0                3 ОО3
                   13 02 08* 40 тона/год                  -  -              -
масла за зъбни предавки                        тона/год              0t

Нехлорирани изолационни
и топлопредаващи масла                          0                3 ОО3
на минерална основа         13 03 07* 15 тона/год                  -  -              -
                                   тона/год              0t
(трансформаторно масло)
Отпадъци съдържащи
масла и нефтопродукти                                                  “ПЧМВ” АД
                                    3,860
(от почистване на          16 07 08* 15 тона/год                  -  -   21 ОО1    Р № 00-ДО-173-00 /  Да
                                   тона/год
каломаслоуловител)                                            0t      2005г.; 3,860 t
Оловни акумулаторни батерии
(по преизчислено специфично                                              “Ел Комерс” ООД
тегло - 11,34 t/m3 Pb от цялото                    12,290              2 ОО
                   16 06 01* 15 тона/год                  -  -          Р № 03-ДО-054-06/  Да
претеглено количество                         тона/год             3,730 t
                                                            2008г.; 16,020 t
акумулаторен скрап)
                                                            „Метарекс” ООД
Флуоресцентни тръби и други                      1,354               6 ОО
                   20 01 21*   2 тона/год                 -  -          Р № 00-ДО-170-00/  Да
отпадъци, съдържащи живак                       тона/год             0,246 t
                                                            2005г.; 1,600 t
                                                       стр. 94 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
Опаковки, съдържащи
остатъци от опасни вещества                       0               20 ОО3
или замърсени с опасни        15 01 10* 10 тона/год                  -  -               -
                                   тона/год             1,020 t
вещества
Абсорбенти, филтърни
материали (включително
маслени филтри, неупоменати                       0               20 ОО2
                15 02 02*      5 тона/год                 -  -               -
другаде), кърпи за изтриване и                    тона/год              0t
предпазни облекла, замърсени
с опасни вещества
Смеси от бетон, тухли,
                                                             “Бълктранс” ООД
керемиди, плочки, фаянсови и             6 000      8 130,920            12 СО1 - СО15
                17 01 07                            -  -           Р № 03-ДО-331-00 /   Не
керамични изделия, различни от           тона/год     тона/год               0t
                                                             2008г.; 8 130,920 t
упоменатите в 17 01 06*
                                                             “Ел Комерс” ООД
                           1 000      891,480              13 НО1
Желязо и стомана           17 04 05                        -  -           Лицензия № 199/    Да
                          тона/год     тона/год              15 t
                                                             2005г.; 891,480 t
                                                             “Ел Комерс” ООД
                           100       5,440              13 НО2
Мед, бронз, месинг          17 04 01                        -  -           Лицензия № 199/    Да
                          тона/год     тона/год              0t
                                                              2005г.; 5,440 t
                                                             “Ел Комерс” ООД
                                     0               13 НО3
Алуминий               17 04 02  35 тона/год                 -  -           Лицензия № 199/    Да
                                   тона/год             2,200 t
                                                              2005г.; 2,120 t
                                                            “БКС Девня” ЕООД
Смесени битови                    800        780
                   20 03 01                        -  -     -      Р № 03-ДО-157-02 /   Да
отпадъци                      тона/год     тона/год
                                                              2007г.; 780 t

    Забележка: В графата Реално измерено годишно количество са посочени количествата отпадъци от всеки вид, генерирани през отчетния
    период на територията на производствената площадка на Дружеството. Местоположението на площадките за временно съхраняване на
    отпадъците е обозначено на Приложение 4. Схема на разположение на площадките за временно съхранение на отпадъци.
                                                        стр. 95 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                             Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

                                                       Име на външната фирмата
                               Оползотворяване      Обезвреждане на                   Съответ-
        Отпадък              Код                            извършваща операцията по
                                на площадката       площадката                     ствие
                                                      оползотворяване/ обезвреждане
Отпадъци от реакции на основата на                             Отпадъкът се
калций, различни от упоменатите в        06 09 04         -         депонира на           -         Да
06 09 03* (ФГ)                                      собствено депо

Отпадъци от цветни метали
                        19 10 02         -           -             -
(Pb-листи от ККВФилтър)
Отраб. катализатори, съдържащи
                                                              -
преходни метали или техни            16 08 03         -           -
съединения
                                 Отпадъкът се
Отпадъци, неупоменати другаде
                        06 09 99    оползотворява в         -             -         Да
(производствен шлам от цех "НТФ")
                                  цех TSP
Разтвори и утайки от регенерация на
                        19 09 06         -           -             -         Да
йонообменници

Утайки от декарбонизиране            19 09 03         -           -             -         Да
                                                       “Солвей Соди” АД- гр. Девня,
Утайки от пречистване на отпадъчни                                       КР № 361-НО / 2008г.,
                        06 05 03         -           -                       Да
води на мястото на образуване                                          код D 1; 7 663,627 t
                                                        “ПЧМВ” АД – гр. Варна
Води от маслено водни сепаратори,                                             D1
                                                       Р № 11-ДО-173-00 / 2005г.
                        13 05 07*        -           -                       Да
съдържащи масла                                                  код D 9; 71,320 t
                                                          стр. 96 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
Лабораторни хим. в-ва и препарати с
висока степен на чистота, състоящи се
от или съдържащи опасни вещества,        16 05 06*        -          -          -
вкл. смеси от лаборат. хим. в-ва и
препарати с висока степен на чистота
                                                 “Стомана Индъстри” АД – гр. Перник
Стърготини, стружки и изрезки от
                        12 01 01         -          -      КР № 100 / 2006г.      Да
черни метали
                                                      код R 3; 10,720 t
Стърготини, стружки и изрезки от
                        12 01 03         -          -          -
цветни метали
Излезли от употреба гуми            16 01 03         -          -          -

Пластмаса и каучук               19 12 04         -          -          -

Отпадъци от пластмаси              07 02 13         -          -          -

Хартиени и картонени опаковки          15 01 01         -          -          -
                                                  ЕТ “Цецо 57 – Цветан Георгиев” –
                                                      гр. Търговище
Пластмасови опаковки              15 01 02         -          -                    Да
                                                    Р № 15-ДО-020-02 / 2004г.
                                                      код R 3; 4,400 t

Опаковки от дървесен материал          15 01 03         -          -          -

Стъклени опаковки                15 01 07         -          -          -
Абсорбенти, филтърни материали,
кърпи за изтриване и предпазни
                        15 02 03         -          -          -
облекла, различни от упоменатите в
15 02 02 *

                                                      стр. 97 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
Нехлорирани хидравлични
                        13 01 10*        -          -         -
масла на минерална основа

Други моторни, смазочни и масла за
                        13 02 08*        -          -         -
зъбни предавки

Нехлорирани изолационни и
топлопредаващи масла на минерална
                        13 03 07*        -          -         -
основа (трансформаторно масло)

Отпадъци съдържащи масла и                                      “ПЧМВ” АД – гр.Варна
нефтопродукти                  16 07 08*        -          -  Р № 00-ДО-173-00 / 2005г.  Да
(от почистване на каломаслоуловител)                                  код D 9; 3,860 t
                                                 „Монбат” АД – гр. Монтана
Оловни акумулаторни батерии           16 06 01*        -          -    КР № 2 / 2006г.     Да
                                                   код R 3; 16,020 t
Флуоресцентни тръби и други                                    „Метарекс” ООД – гр. София
                        20 01 21*        -          -                Не
отпадъци, съдържащи живак                                        ВрС; 1,600 t
Опаковки, съдържащи остатъци от
опасни вещества или замърсени с        15 01 10*         -          -         -
опасни вещества

Абсорбенти, филтърни материали
(включително маслени филтри,
неупоменати другаде),              15 02 02*        -          -         -
кърпи за изтриване и предпазни
облекла, замърсени с опасни вещества                                                    стр. 98 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                                 “Енергийно обследване Варна” ООД
                                                       гр. Варна
Смеси от бетон, тухли, керемиди,                                   Р № 03-ДО-371-00 / 2008г.
плочки, фаянсови и керамични                                       код D 1; 7 057,800t
                        17 01 07         -          -                    Да
изделия, различни от упоменатите
в 17 01 06*                                             “Друм Груп” ООД – гр. Варна
                                                   Р № 03-ДО-434-00 / 2009г.
                                                     код R 10; 1 073,120 t

                                                 “Стомана Индъстри” АД – гр. Перник
Желязо и стомана                17 04 05         -          -      КР № 100 / 2006г.      Да
                                                     код R 3; 891,480 t

Мед, бронз, месинг                                           SC REMAT SA Romania
                        17 04 01         -          -                    Да
                                                      код R 4; 5,440 t

Алуминий                                                SC REMAT SA Romania
                        17 04 02         -          -                    Да
                                                      код R 4; 2,120 t

                                                  “БКС Девня” ЕООД - гр. Девня
Смесени битови отпадъци             20 03 01         -          -    Р № 03-ДО-157-02 / 2007г.    Да
                                                      код D 1; 780 t
                                                      стр. 99 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                      Таблица 6. Шумови емисии


                                                 Измерено през деня, dB (A)
      Място на измерването             Ниво на звуково налягане в dB (А)                   Съответствие
                                                    (0700 – 1900h)
По границите на контура S1 – т. 1                                      80.9
По границите на контура S1 – т. 2                                      78.8
По границите на контура S1 – т. 3                                      74.4
По границите на контура S1 – т. 4                                      69.7
По границите на контура S1 – т. 5                                      67.1
По границите на контура S1 – т. 6                                      66.3
По границите на контура S1 – т. 7                                      65.8
По границите на контура S1 – т. 8                                      65.6
По границите на контура S1 – т. 9                                      61.1
По границите на контура S1 – т. 10                                      58.4
По границите на контура S1 – т. 11                                      56.1
По границите на контура S1 – т. 12                                      54.3
По границите на контура S1 – т. 13                                      53.9
По границите на контура S1 – т. 14                                      53.8
По границите на контура S1 – т. 15                                      52.9
По границите на контура S1 – т. 16                                      50.8
По границите на контура S1 – т. 17                                      54.6
По границите на контура S1 – т. 18                                      56.4
По границите на контура S1 – т. 19                                      60.1

                                                       стр. 100 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
По границите на контура S1 – т. 20                              55.4
По границите на контура S1 – т. 21                              53.5
По границите на контура S1 – т. 22                              55.1
По границите на контура S1 – т. 23                              57.4
По границите на контура S1 – т. 24                              58.6
По границите на контура S1 – т. 25                              61.8
По границите на контура S1 – т. 26                              62.0
По границите на контура S1 – т. 27                              63.7
По границите на контура S1 – т. 28                              65.5
По границите на контура S1 – т. 29                              68.2
По границите на контура S1 – т. 30                              71.5
По границите на контура S1 – т. 31                              71.0
По границите на контура S1 – т. 32                              71.2
По границите на контура S1 – т. 33                              70.3
По границите на контура S1 – т. 34                              69.4
По границите на контура S1 – т. 35                              70.2
По границите на контура S1 – т. 36                              72.4
По границите на контура S1 – т. 37                              73.8
По границите на контура S1 – т. 38                              77.9
По границите на контура S1 – т. 39                              82.3
По границите на контура S1 – т. 40                              81.8
По границите на контура S2 – т. 41                              78.4
По границите на контура S2 – т. 42                              77.2
                                                стр. 101 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
По границите на контура S2 – т. 43                              73.9
По границите на контура S2 – т. 44                              69.2
По границите на контура S2 – т. 45                              69.4
По границите на контура S2 – т. 46                              70.1
По границите на контура S2 – т. 47                              70.6
По границите на контура S2 – т. 48                              70.4
По границите на контура S2 – т. 49                              68.9
По границите на контура S2 – т. 50                              68.7
По границите на контура S2 – т. 51                              67.4
По границите на контура S2 – т. 52                              65.4
По границите на контура S2 – т. 53                              68.0
По границите на контура S2 – т. 54                              65.5
По границите на контура S2 – т. 55                              68.6
По границите на контура S2 – т. 56                              64.3
По границите на контура S2 – т. 57                              62.4
По границите на контура S2 – т. 58                              61.7
По границите на контура S2 – т. 59                              59.2
По границите на контура S2 – т. 60                              64.2
По границите на контура S2 – т. 61                              67.3
По границите на контура S2 – т. 62                              69.9
По границите на контура S3 – т. 63                              68.2
По границите на контура S3 – т. 64                              65.7
По границите на контура S3 – т. 65                              61.2
                                                стр. 102 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
По границите на контура S3 – т. 66                              56.9
По границите на контура S3 – т. 67                              55.8
По границите на контура S3 – т. 68                              54.9
По границите на контура S3 – т. 69                              53.4
По границите на контура S3 – т. 70                              55.2
По границите на контура S3 – т. 71                              54.1
По границите на контура S3 – т. 72                              55.4
По границите на контура S3 – т. 73                              55.7
По границите на контура S3 – т. 74                              55.6
По границите на контура S3 – т. 75                              55.4
По границите на контура S3 – т. 76                              54.9
По границите на контура S3 – т. 77                              55.3
По границите на контура S3 – т. 78                              57.9
По границите на контура S3 – т. 79                              62.3
По границите на контура S3 – т. 80                              64.6
Средно ниво на звуково налягане по S1 (Lср1)                         69.9
Ниво на обща звукова мощност по S1 (Lp1)                           124.8
Средно ниво на звуково налягане по S2 (Lср2)                         74.5
Ниво на обща звукова мощност по S2 (Lp2)                           129.9
Средно ниво на звуково налягане по S3 (Lср3)                         64.0
Ниво на обща звукова мощност по S3 (Lp3)                           119.7
Ниво на шума в мястото на въздействие
                                       60        44.9        ДА
(r = 600 m по посока на кв. "Повеляново")

                                                стр. 103 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                               Измерено през деня
      Място на измерването             Ниво на звуково налягане в dB (А)               Съответствие
                                                 (1900 –2300h)
По границите на контура S1 – т. 1                                  75.0
По границите на контура S1 – т. 2                                  74.5
По границите на контура S1 – т. 3                                  70.6
По границите на контура S1 – т. 4                                  66.2
По границите на контура S1 – т. 5                                  65.4
По границите на контура S1 – т. 6                                  64.2
По границите на контура S1 – т. 7                                  62.9
По границите на контура S1 – т. 8                                  62.1
По границите на контура S1 – т. 9                                  58.6
По границите на контура S1 – т. 10                                  56.2
По границите на контура S1 – т. 11                                  54.4
По границите на контура S1 – т. 12                                  53.5
По границите на контура S1 – т. 13                                  52.1
По границите на контура S1 – т. 14                                  52.2
По границите на контура S1 – т. 15                                  50.4
По границите на контура S1 – т. 16                                  49.1
По границите на контура S1 – т. 17                                  51.8
По границите на контура S1 – т. 18                                  53.2
По границите на контура S1 – т. 19                                  58.3
По границите на контура S1 – т. 20                                  54.7
По границите на контура S1 – т. 21                                  51.9
                                                   стр. 104 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
По границите на контура S1 – т. 22                              53.4
По границите на контура S1 – т. 23                              54.9
По границите на контура S1 – т. 24                              55.2
По границите на контура S1 – т. 25                              58.9
По границите на контура S1 – т. 26                              60.2
По границите на контура S1 – т. 27                              60.9
По границите на контура S1 – т. 28                              62.8
По границите на контура S1 – т. 29                              67.4
По границите на контура S1 – т. 30                              68.7
По границите на контура S1 – т. 31                              69.5
По границите на контура S1 – т. 32                              69.8
По границите на контура S1 – т. 33                              70.1
По границите на контура S1 – т. 34                              70.4
По границите на контура S1 – т. 35                              69.4
По границите на контура S1 – т. 36                              69.7
По границите на контура S1 – т. 37                              69.8
По границите на контура S1 – т. 38                              73.1
По границите на контура S1 – т. 39                              78.0
По границите на контура S1 – т. 40                              80.7
По границите на контура S2– т. 41                               76.1
По границите на контура S2 – т. 42                              75.4
По границите на контура S2 – т. 43                              71.7
По границите на контура S2 – т. 44                              66.8
                                                стр. 105 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
По границите на контура S2 – т. 45                              66.9
По границите на контура S2 – т. 46                              68.1
По границите на контура S2 – т. 47                              68.4
По границите на контура S2 – т. 48                              69.6
По границите на контура S2 – т. 49                              68.5
По границите на контура S2 – т. 50                              68.1
По границите на контура S2 – т. 51                              65.3
По границите на контура S2 – т. 52                              60.7
По границите на контура S2 – т. 53                              63.8
По границите на контура S2 – т. 54                              59.9
По границите на контура S2 – т. 55                              61.0
По границите на контура S2 – т. 56                              60.3
По границите на контура S2 – т. 57                              59.5
По границите на контура S2 – т. 58                              58.6
По границите на контура S2 – т. 59                              56.6
По границите на контура S2 – т. 60                              60.2
По границите на контура S2 – т. 61                              62.4
По границите на контура S2 – т. 62                              66.7
По границите на контура S3 – т. 63                              64.0
По границите на контура S3 – т. 64                              63.9
По границите на контура S3 – т. 65                              59.4
По границите на контура S3 – т. 66                              56.4
По границите на контура S3 – т. 67                              55.2
                                                стр. 106 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
По границите на контура S3 – т. 68                              53.1
По границите на контура S3 – т. 69                              51.5
По границите на контура S3 – т. 70                              53.9
По границите на контура S3 – т. 71                              52.7
По границите на контура S3 – т. 72                              52.5
По границите на контура S3 – т. 73                              48.6
По границите на контура S3 – т. 74                              48.7
По границите на контура S3 – т. 75                              49.2
По границите на контура S3 – т. 76                              49.9
По границите на контура S3 – т. 77                              49.7
По границите на контура S3 – т. 78                              52.6
По границите на контура S3 – т. 79                              56.2
По границите на контура S3 – т. 80                              58.9
Средно ниво на звуково налягане по S1 (Lср1)                         66.5
Ниво на обща звукова мощност по S1 (Lp1)                           121.4
Средно ниво на звуково налягане по S2 (Lср2)                         71.6
Ниво на обща звукова мощност по S2 (Lp2)                           127.1
Средно ниво на звуково налягане по S3 (Lср3)                         62.3
Ниво на обща звукова мощност по S3 (Lp3)                           118.0
Ниво на шума в мястото на въздействие
(r = 600 m по посока на кв. "Повеляново")                  60        41.8        ДА


                                                стр. 107 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                               Измерено през нощта
      Място на измерването             Ниво на звуково налягане в dB (А)               Съответствие
                                                 (2300 – 0700h)
По границите на контура S1 – т. 1                                  74.5
По границите на контура S1 – т. 2                                  74.2
По границите на контура S1 – т. 3                                  71.4
По границите на контура S1 – т. 4                                  66.9
По границите на контура S1 – т. 5                                  65.2
По границите на контура S1 – т. 6                                  64.0
По границите на контура S1 – т. 7                                  62.7
По границите на контура S1 – т. 8                                  61.8
По границите на контура S1 – т. 9                                  58.5
По границите на контура S1 – т. 10                                  56.3
По границите на контура S1 – т. 11                                  53.7
По границите на контура S1 – т. 12                                  53.6
По границите на контура S1 – т. 13                                  52.0
По границите на контура S1 – т. 14                                  52.1
По границите на контура S1 – т. 15                                  50.5
По границите на контура S1 – т. 16                                  49.4
По границите на контура S1 – т. 17                                  51.6
По границите на контура S1 – т. 18                                  53.1
По границите на контура S1 – т. 19                                  58.0
По границите на контура S1 – т. 20                                  54.2
По границите на контура S1 – т. 21                                  51.3
                                                    стр. 108 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
По границите на контура S1 – т. 22                              53.2
По границите на контура S1 – т. 23                              54.3
По границите на контура S1 – т. 24                              54.9
По границите на контура S1 – т. 25                              58.7
По границите на контура S1 – т. 26                              60.1
По границите на контура S1 – т. 27                              60.4
По границите на контура S1 – т. 28                              62.4
По границите на контура S1 – т. 29                              66.8
По границите на контура S1 – т. 30                              68.1
По границите на контура S1 – т. 31                              69.2
По границите на контура S1 – т. 32                              69.5
По границите на контура S1 – т. 33                              69.8
По границите на контура S1 – т. 34                              69.2
По границите на контура S1 – т. 35                              68.7
По границите на контура S1 – т. 36                              69.5
По границите на контура S1 – т. 37                              69.4
По границите на контура S1 – т. 38                              72.8
По границите на контура S1 – т. 39                              77.4
По границите на контура S1 – т. 40                              79.3
По границите на контура S2 – т. 41                              75.3
По границите на контура S2 – т. 42                              74.6
По границите на контура S2 – т. 43                              70.5
По границите на контура S2 – т. 44                              66.7
                                                стр. 109 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
По границите на контура S2 – т. 45                              66.5
По границите на контура S2 – т. 46                              67.6
По границите на контура S2 – т. 47                              68.1
По границите на контура S2 – т. 48                              69.2
По границите на контура S2 – т. 49                              67.8
По границите на контура S2 – т. 50                              67.5
По границите на контура S2 – т. 51                              64.1
По границите на контура S2 – т. 52                              60.2
По границите на контура S2 – т. 53                              61.9
По границите на контура S2 – т. 54                              60.1
По границите на контура S2 – т. 55                              60.3
По границите на контура S2 – т. 56                              59.7
По границите на контура S2 – т. 57                              58.6
По границите на контура S2 – т. 58                              57.9
По границите на контура S2 – т. 59                              55.8
По границите на контура S2 – т. 60                              59.9
По границите на контура S2 – т. 61                              61.2
По границите на контура S2 – т. 62                              65.9
По границите на контура S3 – т. 63                              63.5
По границите на контура S3 – т. 64                              62.8
По границите на контура S3 – т. 65                              59.1
По границите на контура S3 – т. 66                              56.1
По границите на контура S3 – т. 67                              54.8
                                                стр. 110 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
По границите на контура S3 – т. 68                                53.2
По границите на контура S3 – т. 69                                50.9
По границите на контура S3 – т. 70                                52.8
По границите на контура S3 – т. 71                                52.2
По границите на контура S3 – т. 72                                52.3
По границите на контура S3 – т. 73                                49.0
По границите на контура S3 – т. 74                                48.2
По границите на контура S3 – т. 75                                48.4
По границите на контура S3 – т. 76                                49.3
По границите на контура S3 – т. 77                                49.4
По границите на контура S3 – т. 78                                52.1
По границите на контура S3 – т. 79                                55.7
По границите на контура S3 – т. 80                                58.5
Средно ниво на звуково налягане по S1 (Lср1)                           66.2
Ниво на обща звукова мощност по S1 (Lp1)                             121.1
Средно ниво на звуково налягане по S2 (Lср2)                           70.8
Ниво на обща звукова мощност по S2 (Lp2)                             126.3
Средно ниво на звуково налягане по S3 (Lср3)                           61.7
Ниво на обща звукова мощност по S3 (Lp3)                             117.4
Ниво на шума в мястото на въздействие
(r = 600 m по посока на кв. "Повеляново")                  60         41.1            ДА

      Забележка: Схема на разположението на точките за измерване на звуково налягане на територията на производствената площадка
      на Дружеството е представена в Приложение 6. на настоящия ГДОС.                                                  стр. 111 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                               Таблица 7. Опазване на подземните води


                   Точка на     Праг на замърсяване        Резултати от   Честота на
    Показател                                                       Съответствие
                  пробовземане      съгласно КР          мониторинг    мониторинг

                                      ВН 1
      рН              ВН 1            -          7.5 рН-единици  веднъж годишно      -
   Температура             ВН 1            -            15,3 0С    веднъж годишно      -

   Водно ниво             ВН 1            -             3m     веднъж годишно      -

Разтворени вещества           ВН 1         1000 mg/l          525 mg/l   веднъж годишно     да
   Амониев азот            ВН 1          1,2 mg/l          < 0,05 mg/l  веднъж годишно     да
  Нитритен азот            ВН 1         0,125 mg/l         < 0,05 mg/l  веднъж годишно     да
  Нитратен азот            ВН 1          30 mg/l           10.6 mg/l   веднъж годишно     да
    Кадмий              ВН 1          5 µg/l          < 0.06 µg/l  веднъж годишно     да
    Фосфати             ВН 1          1 mg/l          <0.5 mg/l   веднъж годишно     да
    Флуориди             ВН 1          1 mg/l           0.21 mg/l   веднъж годишно     да
  Нефтопродукти            ВН 1          500 µg/l          < 50 µg/l   веднъж годишно     да
    Хлориди             ВН 1         100 mg/l           7.5 mg/l   веднъж годишно     да
    Сулфати             ВН 1         150 mg/l           81 mg/l    веднъж годишно     да
     Арсен              ВН 1          30 µg/l          < 0.53 µg/l  веднъж годишно     да

                                                      стр. 112 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                      ВН 6
      рН              ВН 6            -           7,5 рН-единици  веднъж годишно   -
   Температура            ВН 6            -            17,2 0С    веднъж годишно   -

   Водно ниво            ВН 6            -             5.5 m    веднъж годишно   -

Разтворени вещества           ВН 6         1000 mg/l           635 mg/l   веднъж годишно   да
   Амониев азот            ВН 6          1,2 mg/l           18.0 mg/l   веднъж годишно   не
  Нитритен азот            ВН 6         0,125 mg/l          11.0 mg/l   веднъж годишно   не
  Нитратен азот            ВН 6          30 mg/l           73.6 mg/l   веднъж годишно   не
    Кадмий             ВН 6          5 µg/l           < 0.06 µg/l  веднъж годишно   да
    Фосфати             ВН 6          1 mg/l           <0.5 mg/l   веднъж годишно   да
    Флуориди             ВН 6          1 mg/l           0.25 mg/l   веднъж годишно   да
  Нефтопродукти            ВН 6          500 µg/l           < 50 µg/l   веднъж годишно   да
    Хлориди             ВН 6         100 mg/l           22.4 mg/l   веднъж годишно   да
    Сулфати             ВН 6         150 mg/l           107 mg/l   веднъж годишно   да
     Арсен             ВН 6          30 µg/l           < 1.05 µg/l  веднъж годишно   да
                                      ВН 18
      рН             ВН 18            -           7,6 рН-единици  веднъж годишно   -
   Температура            ВН 18            -            16.5 0С    веднъж годишно   -


                                                      стр. 113 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
    Водно ниво           ВН 18            -           2,30 m    веднъж годишно   -

Разтворени вещества          ВН 18         1000 mg/l          587 mg/l   веднъж годишно   да
    Амониев азот          ВН 18          1,2 mg/l          8 mg/l   веднъж годишно   не
    Нитритен азот          ВН 18         0,125 mg/l         8.2 mg/l   веднъж годишно   не
    Нитратен азот          ВН 18          30 mg/l          53 mg/l   веднъж годишно   не
     Кадмий            ВН 18          5 µg/l          < 0.06 µg/l  веднъж годишно   да
     Фосфати            ВН 18          1 mg/l          < 0.5 mg/l  веднъж годишно   да
     Флуориди           ВН 18          1 mg/l          0,20 mg/l   веднъж годишно   да
  Нефтопродукти           ВН 18          500 µg/l         < 50 µg/l   веднъж годишно   да
     Хлориди            ВН 18         100 mg/l          23.7 mg/l  веднъж годишно   да
     Сулфати            ВН 18         150 mg/l          110 mg/l   веднъж годишно   да
     Арсен            ВН 18          30 µg/l          0.95 µg/l   веднъж годишно   да
    Забележка: Схема на разположението на пунктовете за мониторинг на подземни води на територията на производствената
    площадка на Дружеството е представена в Приложение 7.1. на настоящия ГДОС.
                                                     стр. 114 от 131

Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                  Таблица 8. Опазване на почви

                 Концентрация в
                                                              Честота
                  почвите
    Показател                        Пробовземна точка      Резултати от мониторинг      на    Съответствие
                (базово състояние)
                                                              мониторинг
                 съгласно КР
     рН           6,50 рН-единици            ПП 1          7.28 рН-единици       3 години    да
    Кадмий            2,00 mg/kg             ПП 1           < 0.5 mg/kg        3 години    да
    Арсен            30,00 mg/kg             ПП 1           < 1.5 mg/kg        3 години    да

  Нефтопродукти          20,36 mg/kg             ПП 1           14.93 mg/kg        3 години    да
Съдържание на обменни
    йони
     рН           7,24 рН-единици            ПП 1                            -    -
   Алуминий          0,0070 mg/100 g            ПП 1          < 0.02 mg/100 g       3 години    да
   Водород          < 0,001 mg/100 g            ПП 1          < 0.005 mg/100 g       3 години    да
    Манган          0,0005 mg/100 g            ПП 1          < 0.01 mg/100 g       3 години    да
    Калций          9,3600 mg/100 g            ПП 1           23.0 mg/100 g       3 години    да
   Магнезий          0,9090 mg/100 g            ПП 1           4.3 mg/100 g        3 години    да


     рН           7,82 рН-единици            ПП 2          7.40 рН-единици       3 години    да
    Кадмий            1,00 mg/kg             ПП 2           < 0.5 mg/kg        3 години    да
    Арсен            10,00 mg/kg             ПП 2           < 1.5 mg/kg        3 години    да

  Нефтопродукти          20,92 mg/kg             ПП 2           5.76 mg/kg        3 години    да


                                                         стр. 115 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
Съдържание на обменни
    йони
     рН           7,24 рН-единици            ПП 2                           -  -
   Алуминий          0,0040 mg/100 g            ПП 2        < 0.02 mg/100 g       3 години  да
   Водород          < 0,001 mg/100 g            ПП 2        < 0.005 mg/100 g       3 години  да
    Манган          0,0007 mg/100 g            ПП 2        < 0.01 mg/100 g       3 години  да
    Калций          6,8100 mg/100 g            ПП 2         17.5 mg/100 g        3 години  да
   Магнезий          0,8100 mg/100 g            ПП 2         1.52 mg/100 g        3 години  да


     рН           6,50 рН-единици            ПП 3        7.18 рН-единици       3 години  да
    Кадмий            5,00 mg/kg             ПП 3          < 0.5 mg/kg        3 години  да
    Арсен           219,00 mg/kg             ПП 3         < 1.5 mg/kg        3 години  да
  Нефтопродукти          121,30 mg/kg             ПП 3         11.02 mg/kg        3 години  да
Съдържание на обменни
    йони
     рН           7,24 рН-единици            ПП 3                           -  -
   Алуминий          0,0100 mg/100 g            ПП 3        < 0.02 mg/100 g       3 години  да
   Водород          < 0,001 mg/100 g            ПП 3        < 0.005 mg/100 g       3 години  да
    Манган          0,0029 mg/100 g            ПП 3        < 0.01 mg/100 g       3 години  да
    Калций          16,5700 mg/100 g            ПП 3         24 mg/100 g        3 години  да
   Магнезий          0,2200 mg/100 g            ПП 3         1.22 mg/100 g        3 години  да
                                                        стр. 116 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
     рН           7,68 рН-единици            ПП 4        7.50 рН-единици       3 години  да
    Кадмий            2,00 mg/kg             ПП 4         < 0.5 mg/kg        3 години  да
    Арсен            30,00 mg/kg             ПП 4         < 1.5 mg/kg        3 години  да

  Нефтопродукти          1,53 mg/kg             ПП 4         6.09 mg/kg         3 години  да
Съдържание на обменни
    йони
     рН           7,24 рН-единици            ПП 4                           -  -
   Алуминий          0,0260 mg/100 g            ПП 4        < 0.02 mg/100 g       3 години  да
   Водород          < 0,001 mg/100 g            ПП 4        < 0.005 mg/100 g       3 години  да
    Манган          0,0003 mg/100 g            ПП 4        < 0.01 mg/100 g       3 години  да
    Калций          10,8200 mg/100 g            ПП 4         19 mg/100 g        3 години  да
   Магнезий          0,4680 mg/100 g            ПП 4         3.1 mg/100 g        3 години  да


     рН           7,59 рН-единици            ПП 5        3.72 рН-единици       3 години  не
    Кадмий            2,00 mg/kg             ПП 5          < 0.5 mg/kg        3 години  да
    Арсен            28,00 mg/kg             ПП 5         < 1.5 mg/kg        3 години  да

  Нефтопродукти          20,21 mg/kg             ПП 5         12.82 mg/kg        3 години  да
Съдържание на обменни
    йони
     рН           7,24 рН-единици            ПП 5                           -  -
   Алуминий          0,0050 mg/100 g            ПП 5         0.059 mg/kg        3 години  да
   Водород          < 0,001 mg/100 g            ПП 5          0.8 mg/kg         3 години  да
    Манган          0,0005 mg/100 g            ПП 5         < 0.01 mg/kg        3 години  да
                                                        стр. 117 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
    Калций          8,0000 mg/100 g            ПП 5         55.1 mg/kg         3 години  да
    Магнезий         0,5690 mg/100 g            ПП 5         1.22 mg/kg         3 години  да


     рН           7,35 рН-единици            ПП 6        7.09 рН-единици       3 години  да
    Кадмий           2,00 mg/kg             ПП 6         < 0.5 mg/kg        3 години  да
    Арсен            29,00 mg/kg             ПП 6         < 1.5 mg/kg        3 години  да

  Нефтопродукти          60,84 mg/kg             ПП 6         17.03 mg/kg        3 години  да
Съдържание на обменни
    йони
     рН           7,24 рН-единици            ПП 6                           -  -
    Алуминий         < 0,0008 mg/100 g            ПП 6        < 0.01 mg/100 g       3 години  да
    Водород          < 0,001 mg/100 g            ПП 6        < 0.005 mg/100 g       3 години  да
    Манган          0,0004 mg/100 g            ПП 6        < 0.01 mg/100 g       3 години  да
    Калций          8,0500 mg/100 g            ПП 6         25.0 mg/100 g        3 години  да
    Магнезий         0,7820 mg/100 g            ПП 6         2.4 mg/100 g        3 години  да
    Забележка: Пунктовете за мониторинг на почвите са обозначени на плана на производствената площадка - Приложение 8.1. Схема на
    разположение на постоянните пунктове за мониторинг на почвите.
                                                        стр. 118 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                                   Таблица 9. Аварийни ситуации

 Дата на                                            Предприети                   Органи, които са
          Описание на инцидента              Причини                      Планирани действия
 инцидента                                            действия                    уведомени

       1. Място:
       цех “АКЦ”
       Отделение:
       Отделение за разделяне на
                                                Осъществена е                    Няма
05.01.2009г. въздуха
                             Износване на лагера.          подмяна на          -        необходимост
       Агрегат:
                                                износения лагер.                 от уведомяване
       Компресор азотен 2DSK № 2
       Кратка характеристика:
       Повреда в лагерите на ел.
       двигателя

                                                           При констатиране на
       2. Място:                                      Проверка на
                                                          нередности да се извърши
       цех “Амоняк”                                    опороподвесната
                                                              ремонт на
       Отделение:                                    система, дължините
                                                          опороподвесната система
       “Компресия”                Установено е повдигане на        на тръбопровода и
                                                             и коригиране на       Няма
27.01.2009г. Агрегат:                  северозападната пета на        на напрегнатото му
                                                             дължините на      необходимост
       Турбина Q 1801              турбината поради линейни        състояние с оглед
                                                            тръбопровода. При    от уведомяване
       Кратка характеристика:          температурни разширения.          да се осигури
                                                           необходимост да се
       Рязко повишаване на                                 нормалното му
                                                          изготви нов проект и да се
       вибрациите от северната                                термично
                                                          актуализира изометрията
       страна.                                       разширение.
                                                             на колектора.
                                                              стр. 119 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
       3. Място:                                                        Уведомени са
                           Задействана блокировка за  Възстановяване на
       цех “Азотна киселина”                                                   контролните
                          висока температура на лагери   нормален
       Отделение:                                                         органи и
                          на турбо-компресорната група  технологичен  Доставка и монтаж на нов
       Турбо-компресорна група                                                  обществени
17.03.2009г.                    поради неправилен сигнал от режим на работа на  прибор за измерване
       Агрегат:                                                         институции по
 час – 2300                    измервателния прибор, дължащ   инсталацията.   температурата на
       Табло Sulzer                                                       реда на усл. 7
                          се на натрупване на грешки при  Шунтиране на      лагерите.
       Кратка характеристика:                                                  (писмо изх. №
                           работата на софтуера на   блокировка TSH
       Спиране поради задействане                                                 05-22-30/
                               прибора.         21151.
       на блокировка TSH 21151.                                                 18.03.2009г.)

       4. Място:
       цех “Торове”
                                          Спиране на
       Отделение:
                         Клапан регулатора по разтвор е технологичната      По време на УКР 2009 да
       ІІ технологична линия
                          блокирал поради падане на  линия и дрениране        се проверят и       Няма
08.04.2009г. Агрегат:
                         капкоуловителя на сепаратора в на изпарителя за      отремонтират при нужда   необходимост
 час – 0830
                           следствие скъсване на   отремонтиране на       капкоуловителите на   от уведомяване
       Кратка характеристика:
                          държащите го метални планки. капкоуловителя на       всички изпарители.
       Падане на капкоуловителя на
                                          сепаратора.
       сепаратора на изпарител ІІ
       степен Н7243А
       5. Място:
       цех “TSP”
       Отделение:
                                                        Изработване на
       Отделение за сярна киселина
                          Корозия на вътрешността на         Ремонт на  инструкция за ремонт на    Няма
31.07.2009г. Агрегат:
                          вентилите поради наличие на       кородиралите  вентили при наличие на   необходимост
 час – 1330 Възел вентили на естакада
                             сярна киселина.            вентили.     киселина в     от уведомяване
       Кратка характеристика:
                                                        тръбопроводите.
       Невъзможност да се отварят
       вентили за приемане на
       киселина.

                                                          стр. 120 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
       6. Място:
       цех “ПВК”
                           Износване на изолацията на
       Отделение:                                    Ремонт на
                            роторната намотка на                                 Няма
05.08.2009г. ВОЦ І                                    роторната намотка
                            синхронния двигател и                        -       необходимост
 час – 0900 Агрегат:                                    и опресняване на
                          прекъсване на междуполюсна                             от уведомяване
       Двигател помпа № 2                             статорната намотка.
                               връзка.
       Кратка характеристика:
       Повреда в роторната намотка.

                                             Изработка и доставка на
       7. Място:                                   авариен резерв от
       цех “Азотна киселина”                             разпалващи пръти.
       Отделение:                                 Проектиране на елементи,
                    Деформация на разпалващите  Установяване на
       Контактно                                  разположени в отсеците
                    пръти на реакторите по време   нормален                              Няма
11.08.2009г. Агрегат:                                   на наблюдателните
     00                на пуск на инсталацията    технологичен                           необходимост
 час - 17  Разпалващи пръти на                              стъкла, които да не
                     вследствие на термични   режим на работа на                         от уведомяване
       реактори                                  допускат деформация на
                        напрежения.      инсталацията.
       Кратка характеристика:                             прътите до степен
       Деформация на разпалващите                          свободният им край да
       пръти на реакторите                            попада в наблюдателния
                                                 отсек.
                           Спира работата на АСУТП
                          поради загуба на захранване.
       8. Място:
                          Повредено е управлението на        Доставка на нов
       цех “Амоняк”                                            Свикване на технически
                           захранващия контролерите           UPS за
       Отделение:                                             съвет за разглеждане на    Няма
12.08.2009г.                       UPS, което води до         възстановаване
       Агрегат:                                             технически решения, които необходимост
                          преминаване на системата на         нормалното
       АСУТП Delta V                                           да предотвратят отказите от уведомяване
                           захранване от батерии до        захранване на
       Кратка характеристика:                                       на АСУТП от захранване.
                          стопяването или прекъсването         системата.
       Повреда на UPS
                            на някои от тях поради
                            дефектен компонент.
                                                           стр. 121 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                           Значително завишаване на
       9. Място:
                           вибрациите от системата  Доставка и подмяна
       цех “Амоняк”
                            SCHENK и повишена       на зъбен
       Отделение:
                          температура на северния лагер съединител между                   Няма
08.08.2009г. Компресия
                            на втори корпус поради    първи и втори          -       необходимост
 час – 1630 Агрегат:
                            дефектиране (умора на     корпус на                  от уведомяване
       Компресор К 1851
                            материала) на зъбния     въздушния
       Кратка характеристика:
                           съединител между първи и   компресор К1851.
       Дефектирал съединител
                              втори корпус.

       10. Място:
       цех “Амоняк”
                             При стартиране на
       Отделение:
                          електродвигателя и развъртане
       Реформинг                                     Доставка на
                          на помпата е забелязан пропуск                           Няма
01.08.2009г. Агрегат:                                    резервни части и
                           от салник високо налягане,                   -       необходимост
 час – 2000 Р 1701 С                                      ремонт на
                          впоследствие помпата блокира                          от уведомяване
       Кратка характеристика:                              съоръжението.
                          поради задиране на аксиалната
       Блокиране на основна
                                пета.
       питателна помпа за котлова
       вода Р 1701 С.

       11. Място:
       цех “Амоняк”
       Отделение:               Отпадане на налягането на  Възстановяване на
       Компресия               регулиращото масло и спиране    нормален                     Няма
18.08.2009г.
     30 Агрегат:                 на турбината на газовия    технологичен           -       необходимост
 час – 21
       Компресор К1801           компресор К 1801 по неизяснени режим на работа на                от уведомяване
       Кратка характеристика:             причини.       инсталацията.
       Ниско налягане на
       регулиращото масло.


                                                        стр. 122 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
       12. Място:
                                                  Закупуване на компютърно
       цех “Амоняк”
                                         Доставка на нов  захранване с по-голяма
       Отделение:
                          Повреда в захранването на     модул за   мощност и инсталиране на
                                                                 Няма
20.08.2009г.                   операторската станция К1851 на   галванично   операторска станция за
       Агрегат:                                                    необходимост
 час – 0300                    системата ССС в командна зала   разделяне на   АСУТП ССС, която да
       АСУТП ССС                                                   от уведомяване
                           на отделение „Компресия”.   операторските  влезе незабавно в работа
       Кратка характеристика:
                                         станции от АСУТП. при повреда на някоя от
       Повреда на модул за връзка
                                                   работещите станции.
       DBAM2-8
       13. Място:
                            Отпада напрежението на
       цех “Амоняк”                                    Подмяна на
                            блокировъчна система в
       Отделение:                                   дефектиралия UPS   Организиране на
                            Реформинг, при което се
       Реформинг и Компресия                              и възстановяване  технически съвет за
                           задействат едновременно                                 Няма
28.08.2009г. Агрегат:                                      на нормалния  предлагане на варианти за
                           всички блокировки поради                              необходимост
 час – 0250                                           технологичен    резервиране на
                           дефектен транзистор в UPS,                             от уведомяване
       Кратка характеристика:                             режим на работа на захранването на АСУТП
                           което води до спиране на
       Отпадане на захранващ UPS                             инсталацията.      Delta V.
                          управляващото захранване на
       на блокировъчната система
                             захранващия блок.
       SIS в Реформинг
       14. Място:
                                                                      Уведомени са
       цех “Ел. снабдяване”                                       Обследване на причината
                                                                      контролните
       Отделение:                                              за разрушаване,
                     Настъпило късо съединение на                                    органи и
       РП 9А 1С и 2С и ГПП                                         преизчисляване на
                       втора шинна система на               Подмяна на                 обществени
04.09.2009г. Агрегат:                                               токовета на късо
     50               разпределителна подстанция 9А             дефектиралия                институции по
 час – 06  Прекъсвач на извод за РП 9А                                    съединение в ел. мрежата,
                     и изключване на прекъсвач 6 kV             прекъсвач.                 реда на усл. 7
       1С и 2С в ГПП                                             проевждане на
                     на трансформатор № 2 в ГПП.                                   (писмо изх. №
       Кратка характеристика:                                      извънреден инструктаж на
                                                                       05-22-90/
       Отпадане на захранването на                                       персонала.
                                                                      04.09.2009г.)
       входове с № 1 и 2


                                                            стр. 123 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
       15. Място:                                                       Уведомени са
       цех “Амоняк”                                                      контролните
       Отделение:                                   Възстановяване на             органи и
       Реформинг и Компресия         Спират всички агрегати в цеха        нормалния              обществени
04.09.2009г.
     00 Агрегат:                  поради отпадане на           технологичен      -      институции по
 час – 07
                              напрежението.           режим на работа на           реда на усл. 7
       Кратка характеристика:                              инсталацията.            (писмо изх. №
       Отпадане на напрежение                                                  05-22-90/
                                                                   04.09.2009г.)

       16. Място:                                                       Уведомени са
       цех “Азотна киселина”                                                  контролните
       Отделение:                                   Възстановяване на             органи и
                           Цехът спира по блокировка          нормалния              обществени
04.09.2009г.
       Агрегат:                 RMTA 380 – липса на           технологичен      -      институции по
 час – 0700
                            елекрозахранване.          режим на работа на           реда на усл. 7
       Кратка характеристика:                              инсталацията.            (писмо изх. №
       Спиране на ел. захранването                                                05-22-90/
                                                                   04.09.2009г.)

                            Причина за спиране на
       17. Място:                                       Въвеждане на корекции в
                          инсталацията е прекъсване на                           Уведомени са
       цех “Азотна киселина”                                  схемата на захранване,
                           ел. захранването поради                            контролните
       Отделение:                                        като се предвидят по-
                         прегаряне на клемите при токов Възстановяване на                   органи и
                                                   големи предпазители на
                         удар. Системата е преминала на   нормалния                    обществени
04.09.2009г. Агрегат:                                         веригата на резервното
                            захранване от UPS без    технологичен                  институции по
 час – 1045                                             захранване. Въвеждане на
                           индикация за това, не се е режим на работа на                 реда на усл. 7
       Кратка характеристика:                                    сигнализация в
                            включило резервното    инсталацията.                  (писмо изх. №
       Спиране на системите за                                  микропроцесорната
                          захранване и след изтощаване                            05-22-90/
       управление на цеха.                                  система при преминаване
                            на UPS системите за                             04.09.2009г.)
                                                   на захранване от UPS.
                           управление са изключили.

                                                         стр. 124 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
       18. Място:
       цех “Азотна киселина”                                 Ремонт на отсекателя по
       Отделение:                                      време на УКР. Експретиза
                           Най-вероятна причина е  Възстановяване на
       Контактно                                        на техническото им
                            механично задиране в     нормалния                          Няма
06.09.2009г. Агрегат:                                        състояние, проучване за
                          следствие на попаднало чуждо  технологичен                       необходимост
 час - 2330 Отсекател SSV 2101                                     доставка на нови
                            тяло или износване   режим на работа на                     от уведомяване
       Кратка характеристика:                                 отсекатели и планиране
                                         инсталацията.
       Непълно отваряне на                                     на подмяната.
       SSV2101 при опит за
       разпалване на реакторите.

       19. Място:
       цех “Торове”
       Отделение:
                                                 Затягане на    Демонтаж на всички
       Първа технологична линия –
                                               разхлабените гайки, пасболтове, райбероване     Няма
25.08.2009г. суха част                Некачествена изработка на
                                               монтаж и стягане на на отворите, изработка и  необходимост
 час – 0930 Агрегат:                    станцията.
                                                измъкнатите      монтаж на нови    от уведомяване
       Елеватор М7172
                                                 болтове.       пасболтове.
       Кратка характеристика:
       Повреда на задвижната
       станция.

       20. Място:
       цех “Торове”
       Отделение:               Счупени зъби на конусното
       Втора технологична линия –      зъбно колело на задвижващия                                  Няма
27.08.2009г.                                          Подмяна на   Доставка на два комплекта
     00 суха част                вал в резултат на умора на                               необходимост
 час – 14                                            редуктора.      зъбни двойки.
       Агрегат:               материала след продължителна                               от уведомяване
       Сито за готов продукт s7272      експлоатация на редуктора.
       Кратка характеристика:
       Повреда в редуктора

                                                            стр. 125 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
       21. Място:
       цех “АКЦ”
       Отделение:                                                           Уведомени са
       Турбинно и Разделяне на                                                     контролните
       въздуха                 Причина за изключване на        Възстановяване на                 органи и
                                                         Доставка и монтаж на
                           агрегатите е авария в главна        нормалния                  обществени
04.09.2009г. Агрегат:                                              Дюардов съд за течен азот
                           подстанция, което води до         технологичен                институции по
 час - 0700 Турбокомпресор № 2, ВНН                                       за нормален пуск на цех
       компресор Б-2, Компресор        спиране на ел. захранването в      режим на работа на               реда на усл. 7
                                                            „Амоняк”.
       2DSK № 2 ТД № 1                  завода.             инсталацията.                (писмо изх. №
       Кратка характеристика:                                                      05-22-90/
       Спиране на агрегатите в цеха                                                  04.09.2009г.)
       поради спиране на тока.
       22. Място:
       цех “Торове”
       Отделение:                                                           Уведомени са
                                                                       контролните
       Агрегат:                 Причина за изключване на        Възстановяване на                 органи и
                           агрегатите е авария в главна        нормалния                  обществени
04.09.2009г.                                                         -
                           подстанция, което води до         технологичен                институции по
 час - 0700 Кратка характеристика:
       Прекъсване на ел.           спиране на ел. захранването в      режим на работа на               реда на усл. 7
       захранването на всички              завода.             инсталацията.                (писмо изх. №
       машини и агрегати в цеха, на                                                   05-22-90/
       приборите и осветлението в                                                   04.09.2009г.)
       цялата сграда.
                                                            стр. 126 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
       23. Място:               Лоша връзка на клеморед на
       цех “Амоняк”               разширител на аналогови
       Отделение:                изходи на системата за                 Подмяна на
       Реформинг               управление на компресора за            паропрегреватели F1203  Уведомени са
       Агрегат:                  синтез газ К1801. След             А/В и F 1204. Внедряване  контролните
                                          Възстановяване на
       F 1203A                  подмяната на F1212 се             на система за управление   органи и
                                            нормалния
20.09.2009г. Кратка характеристика:           увеличава неговата               на турбокмпресорната   обществени
                                           технологичен
 час - 0120 Аварийно спиране на            производителност, пада             група. Доставка на тръби и институции по
       инсталацията поради                          режим на работа на
                          температурата на изходящите              колена за аварийна   реда на усл. 7
       дефектиране на F 1203А и                        инсталацията.
                         от него димни газове и се налага           подмяна. Запознаване на (писмо изх. № 05-
       повашаване на налягането в          компенсиране на               оперативния персонал с 22-98/24.09.2009г)
       пещта.                  температурната разлика с              причните за аварията.
                          увеличаване на горенето в пещ
                                F 1203.
       24. Място:
                          Настъпило късо съединение по
       цех “Ел. снабдяване”
                          кабелна мрежа с напрежение 6                         Уведомени са
       Отделение:                                       Обследване на причината
                              kV, захранваща                             контролните
       РП 1А 2С и ГПП 2С                                     за разрушаване на
                         разпределителна подстанция № Възстановяване на                   органи и
       Агрегат:                                        прекъсвача, монтиран в
                         1 втора секция. При сработване   нормален                   обществени
20.10.2009г. Прекъсвач на извод за РП 1А                                килия № 43 в ГПП.
                           на защитите се разрушава    технологичен                 институции по
 час – 2030 2С в ГПП                                           Провеждане на
                           прекъсвача, което води до  режим на работа на               реда на усл. 7
       Кратка характеристика:                                 извънреден инструктаж на
                          изключване на прекъсвач 6 kV  инсталацията.                  (писмо изх.
       Отпадане на захранването на                                персонала в цех „Ел.
                          на силов трансформатор № 2 в                          № 05-22-107
       входове № 2.                                         снабдяване”.
                         ГПП. Остава без захранване цех                         /21.10.2009г)
                            „Фосфорна киселина”.
                                                       стр. 127 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                           Блокировка се задейства от
                           нарушаване съотношението
                             въздух/газ и байпасира    Престой на
                          компресор за процесен въздух  инсталацията за
       25. Място:               К1851. След възстановяване  отстраняване на
                                                                    Уведомени са
       цех “Амоняк”               товара на инсталацията е   дефектиралото
                                                                    контролните
       Отделение:               установен пропуск, причина за  оборудване,
                                                                     органи и
       Компресия                 който е разминаване във   извършване на
29.09.2009г.                                                              обществени
     00 Агрегат:                  времето на действие на   дефектовка и            -
 час – 17                                                               институции по
       Q1801                   блокировъчната система и   уточняване на
                                                                    реда на усл. 7
       Кратка характеристика:          антипомпажната защита на   възможността за
                                                                   (писмо изх. № 05-
       Изкривен ротор.              газовия компресор К1801.  ремонт, доставка и
                                                                   22-99/30.09.2009г)
                          Последният е спрян и изолиран  монтаж на нов
                           за отстраняване на пропуска.  ротор за парна
                           При пуска на инсталацията се   турбина.
                            констатират много високи
                                вибрации.
       26. Място:
       цех “Амоняк”                                                       Уведомени са
       Отделение:                                                        контролните
       Компресия                                      Спиране на
                            Силно износени маслени                               органи и
       Агрегат:                                      компресора за
                           уплътнителни пръстени от юг.                            обществени
20.10.2009г. К 1801                                      ремонт. Подмяна на
                           Скъсан О пръстен на маслен                    -       институции по
 час – 2115 Кратка характеристика:                               дефектиралото
                           уплътнителен пръстен В.Н. от                           реда на усл. 7
       Изтичане на масло към                                оборудване.
                                 юг.                                  (писмо изх.
       събирателен бак на ІІІ и ІV                                                № 05-22-107
       корпус на газов компресор                                                 /21.10.2009г)
       К1801.
                                                          стр. 128 от 131

   Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
       27. Място:
                     Причина за аварията е спиране
       цех “Азотна киселина”                                              Уведомени са
                     работата на помпа за оборотна           Въвеждане на блокировка
       Отделение:                                                    контролните
                     вода в цех „ПВК”, последвана от           за аварийно спиране на
       Турбокомпресорна група                   Възстановяване на                    органи и
                      спирането на вентилатор за            цеха при възникване на
       Агрегат:                            нормалния                     обществени
20.10.2009г.                въздух в цех „АКЦ” поради             такава ситуация при
       Комперсор К1201                        технологичен                   институции по
 час – 2030                поблеми с ел. захранването.           подмяна на контролерите
       Кратка характеристика:                   режим на работа на                  реда на усл. 7
                      Задейства се антипомпажна               на системата за
       Задействане на антипомпажна                  инсталацията.                    (писмо изх.
                     защита и инсталацията спира               управление.
       защита поради спиране на                                             № 05-22-107
                      поради високо съотношение
       вентилатор в АКЦ.                                                 /21.10.2009г)
                         амоняк/въздух.
       28. Място:            Аварийно спиране на
                                                 Изследване на
       цех “Азотна киселина”       инсталацията поради                              Уведомени са
       Отделение:                         Възстановяване на вибрационното състояние
                      задействане на блокировка за                            контролните
                                       нормалния    на сепаратор s2104 и
       Абсорбционно         високо ниво в сепаратор S2104.                             органи и
       Агрегат:                            технологичен   свързаните към него
                      Установен е малък пропуск по                             обществени
23.11.2009г.                               режим на работа на   тръбопроводи за
       Сепаратор S2104         котлова вода. Причина за                             институции по
 час – 1205 Кратка характеристика:                     инсталацията.    установяване на
                     аварията е дефектна ампула с                            реда на усл. 7
                                       Подмяна на     възможността
       Задействане на блокировка за   живак, която е част от                              (писмо изх.
                                     живачната ампула  блокировката да се
       високо ниво LSH 2192.    блокировката, или задействане                            № 05-22-119
                                     на блокировката.  задейства от високи
                       на последната от високи                             /23.11.2009г)
                                                  вибрации.
                           вибрации.

       29. Място:                                                    Уведомени са
       цех “Амоняк”              Задействат се блокировки по                        контролните
       Отделение:                съотношение пара/газ и   Възстановяване на                органи и
                                                      Поставяне на
       Реформинг               въздух/газ, байпасиран е газов   нормалния                 обществени
23.11.2009г.                                               топлоизолация на
       Агрегат:                компресор К1801, спрян е и   технологичен               институции по
 час – 1635                                              регулиращия вентил и
       FICV 1020                 газов компресор Q1801   режим на работа на             реда на усл. 7
                                                     топлинен екран.
       Кратка характеристика:        вероятно поради прегряване на  инсталацията.                (писмо изх.
       Прегряване на позиционер            позиционер.                            № 05-22-119
                                                                /23.11.2009г)

                                                      стр. 129 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
                         Рязко понижаване на оборотите
       30. Място:              на турбогрупата. Задействано е
       цех “Азотна киселина”         антипомпажното регулиране на
       Отделение:               въздушния компресор, рязко                         Уведомени са
       Турбокомпресорна група          намаляват оборотите на   Възстановяване на
                                                                 контролните
       Агрегат:                 турбогрупата и дебита на     нормален     Усъвършенстване на
28.12.2009г.                                                            органи и
       Компресор за нитрозен газ      първичен въздух към смесителя.   технологичен   антипомпажната защита
 час – 1122                                                            обществени
       К2101                  Цеха спира по блокировка   режим на работа на  на турбокомпресорите.
                                                                 институции по
       Кратка характеристика:        FRSH2125. Причина е повреден    инсталацията.
                                                                 реда на усл. 7
       Спиране в резултат на         трансмитер на измервателния
       задействана блокировка        кръг за налягане на изход газов
                               компресор.    Забележка: аварийните ситуации са описани по реда на издаване на съответните аварийни протоколи, неразделна част от Дневника
    на аварийните ситуации, който се съхранява в Производствена дирекция.
                                                       стр. 130 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg
        Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР
  Дата на
            Приносител на                                  Планирани
оплакването/                        Причини        Предприети действия           Органи, които са уведомени
             оплакването                                   действия
възражението
                                 Незабавни дейности за
                                                               След подадения сигнал
                      Всички инсталации в     ограничаване
                                                                експерти на РИОСВ –
                       Дружеството са в  неорганизираните емисии
                                                               гр.Варна са извършили
                      експлоатация и няма  прах в съответствие с
          Подаден сигнал до                                             проверка на място и е
27.08.2009г.                 отклонения от   разпоредбите на чл. 70 от
         РИОСВ – гр. Варна за                                    -         издаден констативен
 час - 1430               нормалния технологичен  Наредба № 1 / 2005г.
         запрашеност на въздуха.                                          протокол №0000017568 /
                     режим. Извършват се (уведомяване на РИОСВ –
                                                              27.08.2009г. Предписанията
                      изкопни работи по  гр. Варна за предприетите
                                                              от протокола са изпълнени в
                     изграждане на ПСОВ.  мерки - писмо изх. № 05-
                                                                    срок.
                                  22-87 / 31.08.2009г.)
                                                               След подадения сигнал
                      Всички инсталации в
                                                                експерти на РИОСВ –
         Получен сигнал от РИОСВ   Дружеството са в
                                                               гр.Варна са извършили
17.09.2009г.     – гр. Варна за    експлоатация и няма
                                          Няма необходимост.    -         проверка на място и е
 час – 1000     замърсяване на      отклонения от
                                                                издаден констативен
          атмосферния въздух.  нормалния технологичен
                                                               протокол №0000017571 /
                         режим.
                                                                  17.09.2009г.

                                                               След подадения сигнал
                      Всички инсталации в
          Подаден сигнал до                                              експерти на РИОСВ –
                       Дружеството са в
         РИОСВ – гр. Варна за                                            гр.Варна са извършили
23.11.2009г.                експлоатация и няма
         неприятна миризма от                       Няма необходимост.    -         проверка на място и е
 час – 1200                  отклонения от
        района на Индустриалната                                            издаден констативен
                     нормалния технологичен
          зона на гр. Девня.                                            протокол №0000017079 /
                         режим.
                                                                  23.11.2009г.                                                         стр. 131 от 131

  Индустриална зона, Девня 9160, тел.: 0519/97526, факс: 0519/97594, www.agropolychim.bg

								
To top