????? ????? ??? ????? ??????? D3 ? by 1Z6o2ZC8

VIEWS: 20 PAGES: 13

									                    ‫جمله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم‬
          ‫دوره شانزدهم ، مشاره دوم ، تابستان 87‬

 ‫تعيني رابطه بني کمبود ويتامني 3‪ D‬و بيماری سل در بيماران‬
        ‫بسرتي بيمارستان رازي اهواز‬
                              ‫‪1‬‬
 ‫، علیرضا رجب زاده4،‬  ‫3‬
              ‫، مرتضی ثناگویي زاده2، لطیفی‬    ‫شهرام براز پردجنانی‬
            ‫6‬
              ‫سید امحد موسوی5، سید حممد علوي‬

    ‫1) فوق لیسانس پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری‬
                   ‫مامایی جندی شاپور اهواز‬
‫2) رزیدنت بیماری هاي عفونی گرمسییری، دانشیگاه علیوم پزشی ي‬
                      ‫جندي شاپور اهواز‬
‫3) عضو هیئت علمي دانش ده هبداشت دانشیگاه علیوم پزشی ي جنیدي‬
                         ‫شاپور اهواز‬
             ‫4) متخصص بیماری های عفونی وگرمسیری‬
            ‫5) دکرتای مدیریت خدمات هبداشتی درمانی‬
‫6) استادیار بیماری هاي عفوني وگرمسريي، دانشگاه علیوم پزشی ي‬
                      ‫جندي شاپور اهواز‬

               ‫تاريخ دريافت:10/4/85‬
               ‫تاريخ پذيرش:50/2/85‬


                                    ‫چکيده‬
    ‫مقدمه: به نظر می رسید کمبیود ویتیامني3‪ D‬بیا تبیدیل‬
    ‫عفونت سلي به بیماري سل در ارتباط باشد. این مقاله به‬
     ‫بررسي ارتباط بني کمبود ویتامني 3‪ D‬و بیماری سیل بیا كمی‬
    ‫سنجش سطح ویتامني 3‪ D‬در بیماران و گروه كینرت و مقایسیه‬
                        ‫آن دو با هم ميپردازد.‬
    ‫مواد و روش ها: این حتقیق یک مطالعه مورد شاهدی میی-‬
    ‫باشد. منونه گیری به صورت مبتنی بر هدف اجنام شد. گروه‬
    ‫مورد 45 بیمار با تشخیص قطعي سل بیر اسیام معییار هیاي‬
    ‫تشخیصي بودند و گروه شاهد 45 فرد سامل (بدون سابقه سیل‬
    ‫و یا سرفه هاي مزمن) بود ند که از ن ظر سين و جن سي و‬
    ‫ف صلي با هم منط بق بود ند. دو گروه از ن ظر سنجش سطح‬
    ‫ویتامني 3‪ D‬به روش آزمایشگاهي رادیو اميونواسی با ی یدیگر‬
    ‫مقایسه شدند و نتایج به دست آمده در سیسیتم آمیاري ‪spss‬‬
    ‫1/11 و با آزمون تی تست و آنالیز واریانس جتزیه و حتلییل‬
                                  ‫شدند.‬
    ‫یاف ته ها: در گروه مورد و گروه شاهد به ترت یب‬
    ‫مییانگین و احن یراف معییار سیطح ویتیامین 3‪ M=25/54( D‬و‬
                 ‫ی‬   ‫ی‬   ‫ی‬      ‫ی‬      ‫ی‬
               ‫واژه های ) و ( : /55= ‪ ، 3 M‬بیماری بی ،‬
          ‫98/9=‪SD‬کليدی98 ویتامني و‪ )SD=28/55 D‬سلود فصل گرم‬
    ‫و از 45 بیمیار‬
    ‫89 نفر (88/89 درصد) سطح ویتیامین 3‪ D‬زییر ‪ 52 ng/ml‬و از‬
    ‫45 نفر گروه شاهد، 85 نفر (77/74 درصد) سطح ویتیامین 3‪D‬‬
    ‫زیر ‪ 52 ng/ml‬داشتند. با توجه به این یه در اهیواز از‬
    ‫اردیبهشت تا آبان، ماه هیای گیرم حمسیوم میي شیوند، 95‬
    ‫مورد(55/58 درصد) در ایین دوره زمیانی از سیا مراجعیه‬
    ‫كرده بود ند. ارت باط آ ماري م عينداري بني جنس مرد و سطح‬
    ‫ویتامني 3‪ D‬در گروه مورد و شاهد وجیود داشیت )0=‪ .(p‬ويل در‬
    ‫جنس زن وجود لیسانس )49/0=‪ (p‬عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی‬
 ‫*نويسنده مسئول: فوق نداشت پرستاری،و در گروه میورد و شیاهد بیین جندی‬
    ‫سطح ویتامني 3‪ D‬و فصل ارتباط آماري معين داري وجود داشیت‬   ‫شاپور اهواز‬
    ‫مهچنین بني سل وسیطح ویتیامني3‪ D‬در فصیل تابسیتان)700/0=‪(p‬‬
‫‪Email: shahrambaraz@yahoo.com‬‬
    ‫پاییز)20/0=‪ (p‬ارتباط معنا دار آمیاری وجیود داشیت و در‬
            ‫فصل زمستان)80/0(=‪ p‬ارتباط معنادار وجود نداشت.‬
                     ‫7‬
    ‫حبث و نتیجه گريي: در این مطالعه بني کمبود ویتیامني 3‪ D‬و‬
    ‫بی ماری سل و شیوع بی ماري سل در ف صو گرم سا ارت باط‬
    ‫معين داري وجود داشت و شاید بر این اسام بتوان پیشنهاد‬
‫تعیني رابطه بني کمبود ویتامني 3‪ D‬و بیماری سل دربیماران بسرتي بیمارستان‬
                  ‫رازي...– سید حممد حسین علوی و مهکاران‬

‫سرد و تاریک ماههای زمستان‬                     ‫مقدمه‬
‫مم کن ا ست من جر به ف عا شدن‬      ‫سل یک بی ماری ع فونی و‬
‫عفو نت خم فی سل در ماه های‬       ‫م هم ج هان و ا یران ا ست که‬
   ‫ی‬    ‫ی‬   ‫ی‬
‫گ یرم تابس یتان ش یود. س ییتا‬ ‫ی‬     ‫سازمان هبدا شت ج هانی ا ین‬
            ‫2‬
 ‫و مه کارانش در سا‬    ‫الم سنت‬    ‫بیماری را یک فوریت سالمت و‬
‫9882 در یک مطییالعه بیییر‬        ‫هبدا شت ع مومی قل مداد کرده‬
‫روی 822 بیمار مبتال به سیل‬       ‫اسییت. عوامییل متعییددی در‬
‫ر یوی (خ لط مث بت) و خارج‬        ‫ایجاد و بروز بیماری سل در‬
‫ریوی و 952 شخص سیامل بییان‬        ‫یراد یاثیر دارنی کی‬
                    ‫ید یه‬         ‫تی‬  ‫افی‬
‫کردند کیه سیطح ویتیامني 3‪D‬‬       ‫کمبود ویتامین ‪ D‬به عنیوان‬
‫فعا به طور چشمگري در گروه‬         ‫ی‬   ‫ی‬     ‫ی‬
                     ‫یک یی از ای ین عوام یل مط یر‬‫ی‬
‫سل مثبت پائني بود و فقیط 9‬       ‫گردیده است. ویتامین ‪ D‬ییک‬
‫ین یروه یطح‬
  ‫سی‬   ‫ید از ایی گی‬  ‫درصی‬    ‫وی تامین حم لو در چر بی ا ست‬
‫یی‬‫یدوده طبیعی‬ ‫یامني در حمی‬ ‫ویتی‬    ‫که در غذاهای خاص از قب یل‬
                    ‫شیر، ختم مرغ و رو غن ک بد‬
‫(482-25 نانومو در لیرت) و‬
                    ‫یی در‬ ‫یود دارد ولی‬  ‫یاهی وجی‬ ‫می‬
‫78 درصد این افراد سطح زیر‬
                    ‫صورت قرار گرفنت در م عرض‬
‫25 نانومو در لیرت داشتند.‬        ‫نور خورشید به میزان کافی،‬
‫ولی در گروه سیامل 55 درصید‬       ‫ن یاز به من بع غذایی ضروری‬
‫در دامنه نرما و 79 درصید‬         ‫یا ایی‬
                    ‫ین‬         ‫شی‬
                         ‫یوده و یکل فعی‬   ‫نبی‬
‫در سطح زیر 25 نیانومو در‬        ‫یه‬‫یه مرحلی‬ ‫یی سی‬ ‫یامین طی‬ ‫ویتی‬
‫لیرت بود ند و نتی جه گرف ته‬       ‫متوالی در پوست ،کبد وکلییه‬
‫شد که سطح پائني ویتیامین 3‪D‬‬               ‫ساخته می شود.‬
 ‫ف عا مم کن ا ست با عث ف عا‬       ‫ویتامني‪ D‬عالوه بر عملکرد‬
‫شدن سل شود(9). با توجه به‬        ‫های متعددی که در بدن دارد‬
‫موارد فوق پژوه شگر در صدد‬        ‫در تقو یت سی ستم امي نی بدن‬
‫برآ مد تا حتقی قی با ع نوان‬       ‫ن یز دخا لت دارد، متابولی سم‬
‫بررس یي ارتب یاط ب یني کمب یود‬
  ‫ی‬    ‫ی‬   ‫ی‬    ‫ی‬       ‫ویتامني‪ D‬منجر به فعا شیدن‬
‫ویتامني 3‪ D‬و بیماری سل بیا‬          ‫کی‬   ‫حمی‬    ‫هی‬
                    ‫ماکروفاژ یا و یدود یردن‬
  ‫كم ی س ینجش س یطح ویت یامني‬
    ‫ی‬    ‫ی‬    ‫ی‬           ‫می‬
                    ‫یل یلولی یایکو‬ ‫ید داخی سی‬  ‫رشی‬
          ‫3‪D‬اجنام دهد.‬     ‫یی‬‫یوزیس می‬ ‫یاکرتیوم توبرکلی‬  ‫بی‬
        ‫مواد و روش ها‬      ‫شود(7). در بعضیی از نقیاط‬
‫ا ین مطال عه یک مطال عه‬         ‫دن یا م ثل انگل ستان که در‬
‫مورد-شاهدی میباشید کیه در‬        ‫زم ستان نور آف تام کم ا ست‬
‫خبش ع فونی بیمار ستان رازی و‬      ‫ویتامني‪ D‬کمرت ساخته می شیود‬
‫در بیماران سرپایی حتت پوشش‬       ‫و به دنبا آن پیک شیوع سل‬
‫مر کز هبدا شت ا ستان در طی‬       ‫در فصییل هبییار و تابسییتان‬
‫سا 59 اجنام شد. منونه گیری‬             ‫اتفاق می افتد(9).‬
‫به صورت مبتنی بر هدف اجنام‬       ‫گزار شات مت عددی از پ یک‬
‫شد. بدین صورت که بیمارانی‬        ‫سل در ماه های گرم تاب ستان‬
‫که دارای شرایط ز یر بود ند‬       ‫در بسیییاری از کشییورها از‬
‫به عنوان گروه مورد انتخام‬        ‫مج له انگل ستان منت شر شده‬
             ‫شدند:‬     ‫ا ست و وا لز1 ا ین گ مان را‬
‫بی ماران م ش وك به سل‬           ‫سی‬   ‫برانگیخی کی کی‬
                    ‫یت یه یاهش یطح‬
‫ریوي (دارای عالئم سرفه بیش‬       ‫یای‬‫ید از روزهی‬       ‫ی‬
                             ‫ویت یامني ‪ D‬بعی‬

‫‪2.Sita- Lumsden‬‬             ‫‪1.wales‬‬


                  ‫8‬
                  ‫جمله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم‬
       ‫دوره شانزدهم ، مشاره دوم ، تابستان 87‬

‫ز یر مي‬  ‫بود ند به شیی ییر‬     ‫از 9 هفته، كاهش وزن، عیرق‬
           ‫باشد.‬     ‫شبانه، خ لط خوني و سابقه‬
                  ‫متام با فرد مسلو ) یا خارج‬
                                 ‫ریوي‬
                  ‫یام‬ ‫یوق براسی‬ ‫یاران فی‬ ‫بیمی‬
                  ‫یر‬ ‫یي از نظی‬ ‫یاي تشخیصی‬ ‫معیارهی‬
                  ‫سییل( بییه روشییهای امسییري،‬
                  ‫هی ستوپاتولوژي، ك شت مث بت‬
                  ‫با ر نگ آم یزي ا سید فا ست1)‬
                  ‫مورد برر سي قرارگرفت ند و‬
                  ‫در صیورت تشیخیص قطعیی وارد‬
                            ‫مطالعه شدند.‬
                  ‫یر ین و‬‫یاران از نظی سی‬  ‫بیمی‬
                  ‫جنس با مهدیگر منطبق بودند.‬
                  ‫بی مارانی که شرایط ز یر را‬
                  ‫داشییتند از مطالعییه حییذف‬
                  ‫شدند: بیماران مش وك به سل‬
                    ‫ی‬    ‫ی‬    ‫ی‬  ‫ی‬
                  ‫ری یوي ی یا خ یارج ری یوي ك یه‬ ‫ی‬
                  ‫برا سام معیار هاي تشخی صي،‬
                  ‫سل در آهنا مسجل نشده ويل حتت‬
                  ‫در مان جتر بي سل خ لط من في‬
                             ‫قرارگرفتند.‬
                  ‫با حلاظ كردن موارد فوق‬
                  ‫قبییل از شییروع درمییان از‬
                  ‫بی ماران ی منو نه سرم به‬
                  ‫اندازه 5 میلي لیرت خلته خون‬
                       ‫ی‬    ‫ی‬    ‫ی‬
                  ‫جه یت س ینجش س یطح ویت یامني ‪D‬‬ ‫ی‬
                  ‫گرفتییه و بییه آزمایشییگاه‬
                  ‫ارسی ییا گرد ید. سنجش سطح‬
                  ‫یگاه‬  ‫یط آزمایشی‬ ‫یامني توسی‬ ‫ویتی‬
                  ‫ت شخیص طيب بی ییا روش راد یو‬
                  ‫اميونوا سي ا جنام گرد ید و از‬
                  ‫كییییت جتیییارتي ریدمي ساخت‬
                  ‫ایتالیییا اسییتفاده شیید و‬
                  ‫ن تایج آزمی ییایشات برح سب‬
                  ‫ییرت‬ ‫یي لی‬ ‫ن ییانوگرم در میلی‬ ‫یی‬
                  ‫حم ییاسبه شد( به ج ییدو مشاره‬
                  ‫2 رجییوع شییود). معیییییار‬
                  ‫تفسیر نتایج آزمایش براسام‬
                                ‫برو شور‬
                  ‫‪ 2.Sita- Lumsden‬د ستورالعمل ك یت كه‬
                   ‫‪.Wales‬‬
                  ‫بر روي 825 فرد سامل بلژی ي‬
                    ‫در حمییدوده سين 92-48 سییا‬
                  ‫یا 8882‬   ‫یاه او سیی‬ ‫در 7 میی‬
                  ‫مورد مطال عه قرار گر ف ته‬


                  ‫‪1.9 AFB= acid fast bacillus‬‬


                ‫9‬
‫تعیني رابطه بني کمبود ویتامني 3‪ D‬و بیماری سل دربیماران بسرتي بیمارستان‬
                  ‫رازي...– سید حممد حسین علوی و مهکاران‬

‫بود گرفته مي شد. مهیییانند‬              ‫ی‬     ‫ی‬
                       ‫الی : كمبیییود ویتیامني 3‪:D‬‬
‫بی ماران از گروه كنرت ن یز‬          ‫ییانوگرم در‬ ‫یرت از 5 نیییی‬ ‫كمی‬
‫5 میلي لیرت خون خلته گرفتیه‬                    ‫میلي لیرت‬
 ‫شد و به آزمای شگاه ار سا‬          ‫یامني 3‪:D‬‬       ‫یی‬
                           ‫م: مسم ییومیت ویتی‬
             ‫شد.‬         ‫باالي 242 نانوگرم در میلیي‬
‫حجیییم منییییییونه بیییا‬                         ‫لیرت‬
‫استف ییاده از فی ییرمو م عين‬         ‫ج: م یانگني در ا فراد بالغ‬
‫دار بودن اختی ییالف دو متغري‬         ‫نرما : 89 نانوگرم در میلي‬
‫حمیییاسبه شد(با اطمینان 48‬                        ‫لیرت‬
‫درصیید و قییدرت آزمییون 28‬          ‫ب عد از منو نه گريي منو نه‬
            ‫درصد)‬         ‫هاي سرمي در دمیاي منفیي25‬
‫2) 2‪n=(u+v)2 (s12 + s22 )/( m1 – m‬‬      ‫در جه سانت گراد نگ هداري و‬
‫براي می ییانگني و احنی ییراف‬         ‫ذخريه گردید و سپس آزمایشات‬
‫یات‬‫یو از مطالعی‬ ‫یار فرمی‬‫معیی‬        ‫الزم روي آهنا اجنام شد. براي‬
    ‫قبلي استفاده شد(22).‬         ‫این ه منو نه ها مدت ز مان‬
‫پس از ت می ییل و آ ماده‬           ‫طوالني ذخريه نشوند، كل منونه‬
‫شدن نتیایج سیطح ویتیامني 3‪D‬‬         ‫ها (بی مار و شاهد) طي دو‬
‫كل یه اطالع ییات در گی ییروه‬         ‫م ییرحله آز مایش شدند. بار‬
‫بی ماران و شاهد در برنا مه‬          ‫او 95 منونه كنرت و بیمیار‬
‫آمیییاري 1/11‪ SPSS‬فیییییایل‬         ‫و بار دوم 55 منونه كینرت و‬
‫یه و‬ ‫ییردیده و جتزیییی‬‫گیییییی‬        ‫بیمار آزمایش شد. براي باال‬
‫یه روش‬    ‫هی‬
    ‫ییل داده یا بی‬ ‫حتلیییی‬          ‫ی‬        ‫ی‬
                       ‫ب یردن دق یت و ص ی ت عملی یات‬ ‫ی‬
‫مقی ییایسه دادهه ییا و با‬          ‫یه‬ ‫یه بی‬‫یگاهي 82 منونی‬ ‫آزمایشی‬
‫آز مون آمی ییاری تی ت ست و‬          ‫طریقه تصاديف از كل منونه ها‬
 ‫ی‬      ‫ی‬
‫آنییالیز واریییانس توسییط‬‫ی‬          ‫یام‬ ‫یار) انتخی‬ ‫( ینرت و بیمی‬‫كی‬
‫كارشنام و مشاور آمار صورت‬          ‫گرد ید و جمددا مورد آز مایش‬
            ‫گرفت.‬        ‫به روش فوق قرار گر فت كه‬
          ‫يـافته ها‬
                       ‫خو شبختانه ت فاوت م عين داري‬
‫29 درصیید منیییونه ها در‬           ‫در ن تایج و جود نی ییداشت و‬
‫ییرد‬      ‫یی‬
   ‫ه ییر دو گ ییروه مییی‬ ‫یی‬        ‫ص ت ن تایج به د ست آ مده‬
‫بود ند. میی ییانگني سنیی ییي‬            ‫مورد تایید قرارگرفت.‬
 ‫گییییروه مورد 89 سییییا‬           ‫ییروه‬ ‫یین گییی‬ ‫یرای تعیی‬ ‫بی‬
‫بییا احنیییییراف معییییییار‬         ‫شیییاهد به این ص ییورت عمل‬
‫94/82سیییا و گروه شییاهد‬           ‫شد که: پس از م شخص شدن‬
‫یا احن ییراف‬
   ‫یی‬   ‫4/99 س ییا بی‬
          ‫یی‬            ‫بودن هر بیم ییار،‬     ‫م سلو‬
    ‫معیار 82/82 سا بود.‬         ‫ف ییردي با مشخص ییات سين و‬
                       ‫جنییییییسي آن بیمیییییییار‬
                       ‫انتخی ییام مي شد (پر سنل‬
                            ‫مهراه و...) ضمیینا‬
                       ‫ها در مهان‬   ‫منو نه كنتی ییر‬
                       ‫ماهي كه بیمار مراجعه كرده‬
‫جدول مشاره 0. ميانگني، احنراف معيار و دامنه در افراد بالغ نرمال طبق بروشور‬
                   ‫كيت آزمايش‬
        ‫)‪Mean(ng/ml‬‬      ‫‪S.D‬‬        ‫‪Range‬‬

           ‫89‬        ‫5/42‬       ‫47-8/7‬


                    ‫01‬
                    ‫جمله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم‬
         ‫دوره شانزدهم ، مشاره دوم ، تابستان 87‬


     ‫جدول مشاره 2. ميانگني، احنراف معيار و دامنه در گروه شاهد‬
      ‫)‪Mean(ng/ml‬‬        ‫‪S.D‬‬         ‫‪Range‬‬

       ‫98/55‬         ‫55/82‬         ‫99-7‬

     ‫جدول مشاره 3 . ميانگني احنراف معيار و دامنه در گروه مورد‬
      ‫)‪Mean(ng/ml‬‬        ‫‪S.D‬‬         ‫‪Range‬‬

       ‫45/52‬         ‫98/9‬         ‫24-2‬

‫مقایسه میانگني سطح ویتیامني 3‪ D‬در گیروه میورد و شیاهد بیا‬
‫آز مون آ ماری تی ت ست ا ختالف آ ماري م عين داري بني م یانگني ها‬
                         ‫نشان داد(0=‪.)p‬‬

‫جدول مشاره 4 . مقايسه بيماران و كنرتل از نظر دامنه ميزان ويتامني 3‪ D‬و جنس‬

             ‫‪<4ng/ml‬‬     ‫‪4-9 ng/ml‬‬  ‫‪9-20ng/m‬‬  ‫‪>20ng/ml‬‬
       ‫مرد‬      ‫4‬      ‫22‬       ‫82‬      ‫5‬
 ‫گروه‬    ‫زن‬       ‫2‬       ‫9‬        ‫2‬      ‫5‬
 ‫مورد‬          ‫(99/92٪)‬   ‫(99/95٪)‬    ‫(55/55٪)‬
       ‫جمموع‬                        ‫(99/92٪)8‬
               ‫8‬      ‫92‬       ‫25‬
       ‫مرد‬      ‫2‬       ‫2‬       ‫72‬     ‫92‬
 ‫گروه‬    ‫زن‬       ‫2‬       ‫2‬        ‫7‬      ‫2‬
 ‫شاهد‬                 ‫(55/5٪)‬     ‫(99/94٪)‬  ‫(55/55٪)‬
       ‫جمموع‬     ‫2‬
                      ‫5‬       ‫55‬     ‫82‬ ‫تی‬
‫یتان یا‬          ‫ویتی‬
     ‫یامني 3‪ D‬از تابسی‬         ‫یردان‬ ‫یني می‬‫یه بی‬‫در مقایسی‬
‫پاییز افزایش پیدا مي كنند‬          ‫گروه مورد و شاهد و سطح‬
‫و از پاییز تا زمستان كاهش‬          ‫ویتامني 3‪ D‬با آزمیون آمیاری‬
‫پ یدا مي ك ند ويل در جنس زن‬         ‫تی ت ست ا ختالف آ ماري م عين‬
‫یانگني‬‫یاران میی‬     ‫گی‬
        ‫در یروه بیمی‬               ‫ی‬    ‫ی‬
                      ‫داري وج یود داش یت. (0=‪ )p‬ويل‬
‫سطح ویتامني 3‪ D‬از تابستان تا‬        ‫یروه‬ ‫یان گیی‬‫یه زنیی‬‫در مقایسیی‬
‫پاییز ا فزایش خمت صري پ یدا‬         ‫یطح‬ ‫یاهد و سی‬ ‫ییورد و شی‬‫میییی‬
 ‫تی‬    ‫پی‬
‫ید و از یاییز یا‬   ‫یي كنی‬‫می‬       ‫ویتامني 3‪ D‬اختالف آماري معیين‬
‫زم ستان ا فزایش سریع تري‬          ‫داري وجییود نداشیت(49/0=‪.)p‬‬
‫پ یدا مي كن ند و در گروه‬          ‫(به منودار مشیاره 2و5 رجیوع‬
‫كنرت میانگني سطح ویتیامني 3‪D‬‬                    ‫شود).‬
‫از تاب ستان تا پاییز كاهش‬          ‫یا‬      ‫کی‬  ‫طی‬
                       ‫یان یور یه منودارهی‬  ‫مهی‬
    ‫ی‬   ‫ی‬   ‫ی‬    ‫ی‬
‫ش یدید پی یدا م یي كن ید و از‬        ‫ن شان می ده ند، كه در جنس‬
‫پاییز تا زمستان كاهش خمتصري‬         ‫مرد در هر دو گروه ( مورد و‬
         ‫پیدا مي كند.‬              ‫شاهد) میانگني سطح‬
                   ‫11‬
‫تعیني رابطه بني کمبود ویتامني 3‪ D‬و بیماری سل دربیماران بسرتي بیمارستان‬
                  ‫رازي...– سید حممد حسین علوی و مهکاران‬

                  ‫04‬
                  ‫03‬
          ‫‪Mean PATIENT‬‬  ‫02‬
                  ‫01‬               ‫‪SEX‬‬

                                     ‫00.1‬

                  ‫0‬                   ‫00.2‬
                 ‫‪summer‬‬      ‫‪fall‬‬    ‫‪w inter‬‬


                         ‫‪season‬‬

          ‫منودار مشاره . 0 ( 0= مرد ، 2= زن )‬
  ‫ميانگين ميزان ويتامين 3‪ D‬در گروه بيماران در فصل ها و جنس های خمتلف‬
                 ‫04‬
                 ‫03‬
      ‫‪Mean CONTROL‬‬
                 ‫02‬

                                  ‫‪SEX‬‬

                                     ‫00.1‬

                 ‫01‬                   ‫00.2‬
                 ‫‪summer‬‬     ‫‪fall‬‬    ‫‪winter‬‬


                         ‫‪season‬‬

          ‫منودار مشاره . 2 ( 0= مرد ، 2= زن )‬
  ‫ميانگين و ميزان ويتامين 3‪ D‬در گروه بيماران در فصول و جنسهای خمتلف‬

‫نتایج سطح ویتیامني 3‪ D‬دردو گیروه‬
             ‫ذیل بوده است:‬   ‫مورد و شاهد به شر‬
                       ‫ال ) گروه مورد‬
‫سطح ویتامني 3‪ D‬در 82 نفر (25/55 درصید) زییر ‪ 8 ng/ml‬و در 89‬
             ‫نفر (48/89 درصد) زیر ‪ 52 ng/ml‬است.‬
                        ‫م) گروه شاهد‬
‫سطح ویتامني 3‪ D‬در 5 نفر (5/5 درصد) زییر ‪ 8 ng/ml‬و در‬
            ‫85 نفر (77/74 درصد) زیر ‪ 52 ng/ml‬است.‬


‫و ماه‬  ‫جدول مشاره 8 . مقايسه فراوانی بيماران از نظر ابتال به سل در فصل ها‬
                       ‫های خمتلف سال‬

                    ‫هبا‬
                       ‫تابستان‬     ‫پاییز‬       ‫زمستان‬
                    ‫ر‬


                         ‫21‬
                   ‫جمله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم‬
         ‫دوره شانزدهم ، مشاره دوم ، تابستان 87‬
                  ‫مردا‬

                  ‫شهری‬                             ‫آبان‬
                                      ‫اسفن‬
                          ‫مهر‬


                                 ‫آذر‬


                                      ‫هبمن‬
               ‫تري‬
                  ‫ور‬
                                    ‫دي‬
            ‫2‬
                  ‫د‬
                                       ‫د‬
        ‫مرد‬  ‫2‬   ‫8‬    ‫2‬    ‫5‬   ‫9‬   ‫7‬   ‫5‬   ‫8‬  ‫7‬  ‫2‬
     ‫گی‬
   ‫یروه‬   ‫زن‬   ‫2‬   ‫4‬    ‫2‬    ‫2‬   ‫2‬   ‫2‬   ‫2‬   ‫2‬  ‫2‬  ‫2‬
   ‫بیمار‬
        ‫مرد‬  ‫2‬       ‫22‬        ‫52‬         ‫92‬
        ‫زن‬          ‫4‬         ‫5‬         ‫5‬
                          ‫(22/29%)‬      ‫(99/99%‬
        ‫كل‬   ‫2‬   ‫(44/49%)82‬
                            ‫52‬        ‫)42‬

‫با تو جه به این ه در ا هواز از اردیه شت تا آ بان ماه‬
‫هاي گرم حمسوم مي شوند 95 مورد(55/58 درصد) در این حمیدوده‬
‫سا مراج عه كرد ند كه با برر سي م تون كه ذ كر شده بی شرت‬
 ‫بیماران در ماه هاي گرم سا مراجعه مي كنند مطابقت دارد.‬
 ‫جدول مشاره 6 . فراوانی ميزان ميانگين ويتامين 3‪ D‬در گروه بيماران و شاهد‬
                ‫*‬
                  ‫به تفکيک فصل‬

              ‫<‪8ng/ml‬‬        ‫‪8- 52ng/ml‬‬        ‫>25‪ng/ml‬‬
 ‫گروه‬    ‫هبار‬       ‫2‬           ‫2‬            ‫2‬
 ‫بیمار‬  ‫تابستان‬     ‫(55%)22‬         ‫(22%)4‬          ‫(5%)2‬
      ‫پاییز‬      ‫(9%)5‬         ‫(72%)9‬          ‫(5%)5‬
      ‫زمستان‬     ‫(22%)4‬         ‫(42%)7‬          ‫(8%)9‬
 ‫گروه‬    ‫هبار‬       ‫2‬           ‫2‬            ‫2‬
  ‫كنرت‬  ‫تابستان‬     ‫(5%)2‬         ‫(25%)8‬          ‫(92%)8‬
      ‫پاییز‬    ‫(5%)2‬    ‫(92%)8‬    ‫(42%)7‬
      ‫زمستان‬     ‫2‬    ‫(25%)8‬    ‫(92%)8‬
‫* تق سیم ب ندي برا سام ن تایج آزمای شات در برر سي م تون‬
                     ‫صورت گرفته است (9)‬
‫ن ظر آ ماري ا ختالف م عين داري‬
     ‫وجود نداشت(52/0=‪.)P‬‬  ‫ید‬‫یتان 99 درصیی‬ ‫در تابسیی‬
‫در گروه كنرت ن یز بني‬        ‫یاران و 55 درصی كی‬
                 ‫ید ینرت‬         ‫بیمی‬
‫سطح ویتامني 3‪ D‬و فصل به روش‬   ‫زیر ‪ 52ng/ml‬اسیت. در پیاییز‬
‫آز مون آ نالیز وار یانس از‬   ‫45 درصد بیماران و 42 درصد‬
‫ن ظر آ ماري ا ختالف م عين داري‬
                ‫ك ینرت زی یر ‪ 52ng/ml‬اس یت. در‬
                    ‫ی‬      ‫ی‬    ‫ی‬
     ‫وجود نداشت(57/0=‪.)P‬‬
                ‫یاران‬ ‫ید بیمی‬‫یتان 85 درصی‬‫زمسی‬
‫ويل در مقایسییییه بییییني‬
‫بیماران و كنرت از نظر سطح‬    ‫و25 درصد كینرت زییر ‪52 ng/ml‬‬
‫یل یه روش‬
   ‫یامني 3‪ D‬و فصی بی‬  ‫ویتی‬              ‫است.‬
‫آزمون تی تست ارتباط آماري‬    ‫در گروه بی ماران بني سطح‬
  ‫سی‬
‫یين داري یني یل و یطح‬
     ‫بی سی‬       ‫معی‬    ‫یامني 3‪ D‬و فصی بی‬
                ‫یل یه روش‬        ‫ویتی‬
                ‫آز مون آ نالیز وار یانس از‬

                     ‫31‬
‫تعیني رابطه بني کمبود ویتامني 3‪ D‬و بیماری سل دربیماران بسرتي بیمارستان‬
                  ‫رازي...– سید حممد حسین علوی و مهکاران‬

‫(78 درصد بیماران سطح زییر‬           ‫ی‬         ‫ی‬
                      ‫ویتیییییامني 3‪ D‬در فصیییییل‬
‫یت‬‫یتند)مطابقییی‬ ‫‪ 52ng/ml‬داشییی‬       ‫یل‬‫یتان(700/0=‪ )P‬و در فصی‬‫تابسی‬
            ‫داشت(9).‬       ‫پاییز (20/0=‪ )P‬وجود داشیت و‬
‫مه چنني در ا ین مطال عه سطح‬         ‫در فصل زمستان(80/0=‪ )P‬وجیود‬
‫ویتامني 3‪ D‬در 82 نفیر 55/55‬                    ‫نداشت.‬
                             ‫حبث و نتيجه گيری‬
‫درصد زیر ‪ 8 ng/ml‬بود كه با‬
‫3‬                      ‫یط‬    ‫كی‬
                       ‫یهاي یه توسی‬  ‫در مطالعی‬
 ‫مطال عه اي كه تو سط وا ترز‬
                      ‫گروه حتقی قي ما صورت گر فت‬
‫یت‬‫یورت گرفیی‬       ‫یی‬
      ‫و مه یارانش صیی‬
                      ‫پس از جتز یه و حتل یل آ ماري‬
      ‫مطابقت دارد(42).‬
                         ‫نتایج ذیل به دست آمد.‬
‫در ا ین مطال عه ارت باط‬
                      ‫ال )در جتزیه و حتلیل نتایج،‬
‫آ ماري م عينداري بني جنس مرد‬        ‫میانگني سیطح ویتیامني 3‪ D‬بیني‬
  ‫ی‬       ‫ی‬
‫و سیطح ویتیامني 3‪ D‬در گیروه‬ ‫ی‬
                      ‫گروه بی ماران و كنرت ن شان‬
‫بی ماران و كنرت و جود دا شت‬
                      ‫یاري‬‫یاط آمیی‬ ‫یده ارتبیی‬‫دهنیی‬
‫(2 =‪ )p‬ويل در جینس زن وجیود‬
  ‫ی‬     ‫ی‬               ‫معينداري(2 =‪ )p‬ميباشد، كیه‬
        ‫نداشت (49/0 =‪.)p‬‬
                      ‫با مطال عات ا جنام شده تو سط‬
                      ‫دی گران به شر ز یر مطاب قت‬
                                  ‫دارد.‬

 ‫‪. atiS -nedsmu‬‬       ‫‪2.aSdtsSdSsSu‬‬           ‫‪3.Waters‬‬


                      ‫در مطال عه اي كه سیتا‬
                      ‫هام سدن1 ومه ارانش بر روي‬
                      ‫822 بیمییار اجنییام دادنیید‬
                      ‫میانگني سیطح ویتیامني 3‪ D‬بیني‬
                        ‫ی‬    ‫ی‬     ‫ی‬
                      ‫گ یروه م یورد و ش یاهد نش یان‬‫ی‬
                      ‫یاري‬ ‫یاط آمیی‬ ‫یده ارتبیی‬ ‫دهنیی‬
                         ‫معينداري(100/ =‪ )p‬بود(9).‬
                      ‫در مطال عه اي كه تو سط‬
                      ‫سا سیداهاران2 ومه ارانش بر‬
                      ‫روي 49 بیمار سلي اجنام شید‬
                      ‫میانگني سطح ویتیامني 3‪ D‬بیني‬
                      ‫گروه بی ماران و كنرت ن شان‬
                      ‫یاري‬ ‫یاط آمیی‬ ‫یده ارتبیی‬ ‫دهنیی‬
                        ‫معينداري(422/2=‪ )p‬بود(8).‬
                        ‫هی خی‬
                      ‫یه یا یود‬   ‫ین مقایسی‬‫ایی‬
                        ‫ی‬    ‫ی‬   ‫ی‬   ‫ی‬
                       ‫تائی ید دیگ یري ب یر احتم یا‬
                        ‫وجود این ارتباط ميباشد.‬
                      ‫یطح‬‫یا سیی‬ ‫یه میی‬‫در مطالعیی‬
                      ‫ویتامني 3‪ D‬در 89 نفر (88/89‬
                      ‫درصد) زیر ‪ 52ng/ml‬بود كه با‬
                      ‫یده در‬ ‫یت آمی‬    ‫بی‬
                             ‫یایج یه دسی‬ ‫نتی‬
                      ‫مطال عه اي كه در انگل ستان‬
                      ‫تو سط سیتا هام سدن ا جنام شد‬

                      ‫‪1. atiS -nedsmu‬‬
‫‪3.waters‬‬                  ‫‪2.aSdtsSdSsSu‬‬


                   ‫41‬
                   ‫جمله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم‬
         ‫دوره شانزدهم ، مشاره دوم ، تابستان 87‬

‫فرد ‪TB‬‬   ‫سا 5225 بر روی 49‬       ‫یده‬‫شی‬  ‫یام‬‫یات اجنی‬‫در مطالعی‬
‫خلط مثبت ریوی و خارج ریوی‬        ‫مط لب‬  ‫تو سط دی گران به ا ین‬
‫و 82 فرد سامل اجنیام دادنید‬        ‫فقی‬
                     ‫یط‬      ‫بی‬
                         ‫یده یود و‬  ‫یاره نشی‬  ‫اشی‬
‫یر‬‫یی داری از نظی‬ ‫یتالف معنی‬ ‫اخی‬      ‫ی‬
                     ‫ش یده‬  ‫ی‬
                         ‫تع یداد بیم یاران ذك یر‬
                               ‫ی‬      ‫ی‬
‫آمی یاری(422/2 <‪ )P‬در سی یطح‬
  ‫ی‬            ‫ی‬                      ‫است.‬
‫یراد‬ ‫یامني ‪ D‬در افییی‬  ‫ویتییی‬     ‫مهچیینني ارتبییاط آمییاري‬
‫سامل(مییانگني=4/82 نیانوگرم‬       ‫معينداري بني سطح ویتامني 3‪ D‬و‬
‫در می لی لیرت) و در ا فراد‬        ‫فصل در گروه مورد(52/0 =‪ )p‬و‬
                     ‫شاهد وجیود نداشیت (57/0 =‪.)p‬‬
‫بیمار(میانگني=7/22 نانوگرم‬
                      ‫ويل در بني بی ماران و كنرت‬
‫در می لی لیرت) و جود دا شت.‬
                     ‫از نظر سطح ویتامني 3‪ D‬و فصل‬
‫در 8 نفر از 49 بیمار سطح‬         ‫ارت باط آ ماري م عين داري بني‬
‫یرت از 8 یانو‬
   ‫نی‬     ‫یامني ‪ D‬کمی‬‫ویتی‬     ‫سل و سطح ویتامني 3‪ D‬در فصیل‬
‫گرم در می لی لیرت بود و در‬        ‫تابستان(700/0 =‪ ،)p‬پاییز(20/0‬
‫هیچ کدام از ا فراد سامل سطح‬       ‫یل‬ ‫یت و در فصی‬ ‫یود داشی‬  ‫=‪ )p‬وجی‬
‫ییر از 8‬ ‫یامني ‪ D‬کمتیییی‬ ‫ویتیی‬     ‫زمستان(80/0 =‪ )p‬وجود نداشیت‬
  ‫یانو یرم در میلی لی‬
‫یی ییرت‬        ‫گی‬    ‫نی‬    ‫كه با مطال عات ا جنام شده‬
‫ن بود. مه چنني در ا فرادی که‬        ‫ی‬     ‫ی‬     ‫ی‬
                     ‫توس یط س یایر حمقق یني منطب یق‬ ‫ی‬
‫سطح ویتامني ‪ D‬پائني داشیتند‬       ‫ميبا شد( طي مطال عاتي كه‬
‫متام کافی با نور خور شید‬         ‫تو سط رو كت 1 در وا لز ا جنام‬
‫وجود داشت ولی مصرف ویتامني‬        ‫شده بود بیان شد كه در ماه‬
‫‪ D‬در آهنا کم بود. آهنیا بیه‬       ‫هاي گرم سا پ ی شیوع سل‬
‫ا ین نتی جه ر سیدند که سطح‬                 ‫بیشرت است)(9).‬
‫پائني 45 هیدروکسی ویتامني ‪D‬‬        ‫ینني در بررسی كی‬
                     ‫یي یه‬         ‫مهچی‬
‫کمرت از 8 نانو گرم در میلی‬               ‫2‬
                     ‫تو سط ویل ی سون ومه ارانش‬
‫لیرت در ارتباط با فعا شدن‬         ‫ا جنام شد شیوع سل در ف صو‬
‫سل است و کاهش ویتامني‪ D‬ممکن‬       ‫گرم سا بیشرت بیود(52) كیه‬
‫ا ست بدون عال مت با شد و ا گر‬        ‫ی‬    ‫ی‬   ‫ی‬    ‫ی‬
                      ‫تائی ید دیگ یري ب یر احتم یا‬
   ‫ی‬    ‫ی‬   ‫ی‬   ‫ی‬
‫عالم یت بده ید بی یانگر ک یاهش‬        ‫وجود این ارتباط ميباشد.‬
‫شدید ا ست. اغ لب سطح ف سفر‬        ‫طی برر سی که رو كت در‬
‫وکل سیم منی توا ند پیش گویی‬       ‫سا 9882 مییالدی اجنیام داد‬
‫کننده وجود کیاهش ویتیامني ‪D‬‬       ‫به ا ین مط لب پی برد که‬
           ‫باشد(22).‬     ‫ویت یامني 3‪ D‬فع یا (2 و 45 دی‬
                             ‫ی‬       ‫ی‬
‫ویتییامني ‪ D‬یییک تعییدیل‬         ‫ید‬‫یامني ‪ )D‬رشی‬     ‫ی‬
                             ‫هیدروکس یی ویتی‬
‫یاژی‬ ‫یرد ماکروفی‬ ‫یده عملکی‬ ‫کننی‬     ‫یوزیس‬ ‫یاکرتیوم توبرکلی‬  ‫مایکوبی‬
‫ا ست و می توا ند فعال یت ضد‬       ‫یبیه‬ ‫یلوبای شیییی‬ ‫را در سیییی‬
‫‪ TB‬را در انسان تشدید کنید‬        ‫ماکرو فاژ ان سانی م هار می‬
‫یامني ‪D‬‬     ‫کی‬
    ‫بن یابراین یاهش ویتی‬ ‫ی‬      ‫ک ند و او یک ن قش احت مالی‬
‫باعث افزایش ریسک عفونت ‪TB‬‬        ‫یاع‬ ‫یامني ‪ D‬در دفی‬ ‫یرای ویتی‬   ‫بی‬
‫ید‬    ‫طی‬    ‫کی‬
 ‫یی یود یه در یی چنی‬  ‫می شی‬      ‫میزبییییان بییییر علیییییه‬
‫مطال عه ب یان شده ا ست که‬        ‫یوزیس‬ ‫یاکرتیوم توبرکلی‬  ‫مایکوبی‬
  ‫ی‬        ‫ی‬    ‫ی‬
 ‫نت یایج زی یر را ب یه دنب یا‬
                              ‫مطر کرد(8).‬
          ‫داشته است.‬
                     ‫یه‬ ‫یه ای کیی‬  ‫یی مطالعیی‬  ‫طیی‬
‫ال ) ‪ TB‬متایل دارد در طی‬
                     ‫سا سیداهاران و مه کارانش در‬
‫ماه های سرد سا وق تی سنتز‬
‫پوستی ویتامني ‪ D‬در متام بیا‬
‫نور خور شید کم ا ست و در‬         ‫‪1.rokets‬‬
                     ‫‪2.ntsitdiu‬‬


                  ‫51‬
‫تعیني رابطه بني کمبود ویتامني 3‪ D‬و بیماری سل دربیماران بسرتي بیمارستان‬
                  ‫رازي...– سید حممد حسین علوی و مهکاران‬

                    ‫یامني ‪ D‬در‬      ‫ی سی‬
                         ‫نتیج یه یطح ویتی‬
                    ‫خون پائني است اتفاق بیفتد.‬
                    ‫م) بیمییارانی کییه سییل‬
                    ‫در مان ن شده به و یژه در آم‬
                    ‫و هوای مع تد دا شتند سطح‬
                    ‫ویتامني ‪ D‬نسیبت بیه افیراد‬
                             ‫سامل کمرتاست.‬
                    ‫ج) شیوع سل در ا فرادی‬
                      ‫پی‬
                    ‫یامني ‪ D‬یائني‬ ‫یه یطح ویتی‬‫کی سی‬
                    ‫ین،‬ ‫یراد مسی‬    ‫دارنی مثی‬
                          ‫ید( یل افی‬
                    ‫اورم یک و م هاجران آ سیایی‬
                    ‫در انگل ستان) بی شرت ات فاق‬
                            ‫می افتد(22).‬
                    ‫یه‬ ‫یه ای کیی‬ ‫یی مطالعیی‬  ‫طیی‬
                              ‫1‬
                    ‫داگییییالم و مهکیییارانش در‬
                    ‫بیی ییرمنگام انگل ستان ا جنام‬
                    ‫دادند به این نتیجه رسیدند‬
                    ‫که ویتامني ‪ D‬ممکن اسییت نقش‬
                    ‫ییاع‬ ‫یی در دفییی‬ ‫ب ییا امهیتی‬ ‫یی‬
                    ‫یوگريی از‬‫یک در جلی‬ ‫اميونولوژیی‬
                         ‫سل داشته باشد(52).‬
                    ‫یه‬ ‫ییالعه ای کی‬ ‫یی مطییی‬  ‫طی‬
                        ‫یی‬      ‫یی‬
                    ‫ویل ینس ییون و مهک ییارانش‬
                    ‫اجنییییام دادنیید بییییییان‬
                    ‫کردند که حساسیت به بیماری‬
                         ‫ی‬      ‫ی‬
                    ‫س یل بع ید از عفیی ییونت ب یه‬  ‫ی‬
                    ‫یاکرتیوم‬‫یایکو بی‬      ‫یی‬
                             ‫وسی ییله می‬
                    ‫توبرک لوزیس حتت شرایط حمی طی‬
                    ‫یی‬‫ییاکتورهای ژنتیکیی‬   ‫و فیییی‬
                    ‫میز بان ا ست. متی ییابولیسم‬
                    ‫یه‬ ‫ییر بی‬‫ویت ییامني ‪ D‬منجییی‬‫یی‬
                    ‫شدن ماکروفاژ ها و‬     ‫فع ییا‬
                     ‫ی‬   ‫ی‬    ‫ی‬     ‫ی‬
                    ‫حمیی ییدود ک یردن رش ید داخ یل‬
                    ‫سلولی می ییایکو بی ییاکرتیوم‬
                    ‫یود‬   ‫توب ییرکلوزیس میی‬
                      ‫یی شیی‬        ‫ییی‬
                    ‫وکمبیییییود ویتییییییامني ‪D‬‬
                    ‫شدن سل‬    ‫بی ییاعث فعی ییا‬
                            ‫می شود(92) .‬

                    ‫‪.Rokets‬‬           ‫‪2.ntsitdiu‬‬
                    ‫‪1. Douglas‬‬


                 ‫61‬
                      ‫جمله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم‬
            ‫دوره شانزدهم ، مشاره دوم ، تابستان 87‬

‫در مطی ییالعه ای که در‬               ‫در بررسی امکیان ارتبیاط‬
‫یط‬ ‫یگاه(‪ )invitro‬توسیی‬‫آزمایشیی‬           ‫بني کمبود ویتامني ‪ D‬وحساسیت‬
  ‫سی‬
 ‫یارانش در یا‬  ‫یرز و مهکی‬‫واتی‬           ‫به سل، شیوع سل در ارت باط‬
‫5225 صورت گرفیت، بیه ایین‬              ‫با حالت فصیلی ویتیامني ‪ D‬و‬
‫نتیجه رسیدند که 2 و 45 دی‬                ‫یی‬
                          ‫ی مث ییل‬   ‫یورهای خمتلی‬ ‫در کشی‬
‫هیدروکسی ویتامني ‪( D‬بیشرتین‬             ‫اروپییا، آمریکییای مشییالی،‬
‫ش یکل فع یا ویت یامني3‪ ) D‬ب یه‬
       ‫ی‬    ‫ی‬   ‫ی‬           ‫اسکیییییاندیناوی و هنییییگ‬
‫و سیله ا فزایش تول ید نیرت یک‬            ‫کنییگ بررسییی و بییه اییین‬
‫اکسییییییید (‪ )NO‬کشیییییینت‬             ‫نتیجی ییه به د ست آم یید که‬
‫یوزیس‬ ‫یاکرتیوم توبرکلی‬ ‫مایکوبی‬           ‫سییطح سییرمی ویتییامني ‪ D‬در‬
    ‫را تشدید می کند(82).‬             ‫افراد سامل در فصل های خمتل‬
‫2 و 45 دی هیدروکسیییی یی‬
 ‫ی‬                         ‫سا متغري ا ست و ا ین سط ییح‬
‫ویتامني 3‪ D‬یک تعیدیل کننیده‬             ‫در اف ییراد سلی ن سبت به‬
‫بالقوه پا سا امي نی ا ست و‬             ‫اف ییراد سامل پائني تر است و‬
‫مم کن ا ست ا ثر سودمندی در‬             ‫ا ین ا ختالف در کشی ییورهای‬
‫درمان سل داشته باشد واترز‬              ‫بییا وضعیت ویتامني ‪ D‬پیائني‬
‫و مهکارانش در سا 9225 طیی‬                   ‫بیشرت مشخص است(52).‬
‫مطال عه ای که در گاو ها‬               ‫ییله‬    ‫یا امينی بی‬
                             ‫یی یه وسی‬     ‫پاسی‬
‫ا جنام داد ند به ا ین نتی جه‬            ‫حضی ییور آن تی ژن و ت شخیص‬
                          ‫آن به و سیله ماکروفاژ ها و‬
‫یه 2 و 45 دی‬ ‫ییدند کییی‬ ‫رسییی‬
                          ‫‪ T‬لنفوسیت ها بیییرانگیخته‬
 ‫ی‬      ‫ی‬   ‫ی‬
‫هیدروکسیی ویتیامني 3‪ D‬پاسیا‬
                                      ‫می شود.‬
‫امينی وابسته به سیلو ‪ T‬را‬
                          ‫در مطالعه ای که ‪ Chandra‬و‬
‫در گاو حتت تاثري قرار می‬
‫د هد و از ر شد مایکو باکرتیوم‬            ‫مهکییارانش در سییا 5225 در‬
‫توبرکلییییوزیس در داخییییل‬             ‫مرکز حتقیقیییاتی سل در هند‬
‫ماکروفاژها جلوگريی می کنید(‬             ‫ا جنام داد ند به ا ین نتی جه‬
                          ‫رسیدند که ویتییییامني 3‪ D‬در‬
           ‫72، 92).‬
           ‫سپاسگزاری‬           ‫غلظت 22 نییانوگرم در میلی‬
‫در پی ییایان از كلیی ییه‬              ‫لیرت فاگوسیتوز ماکروفاژ ها‬
‫یي و‬ ‫ییاران گرامیییی‬ ‫مه یییییی‬           ‫را بیییرای مایکوبیییاکرتیوم‬
‫بیمی ییاران عز یز كه ما را‬             ‫توبرکلییییییوزیس زنییده در‬
‫در اجن ییام این حتقیق ی ییاري‬              ‫ی‬      ‫ی‬     ‫ی‬
                          ‫افیی ییراد نرم یا ب یه ط یور‬
‫كی ییردند كمی ییا ت ش ر و‬              ‫زییی ییادی ا فزایش می د هد.‬
  ‫سپییاسگیییزاري را دارم.‬             ‫یامني 3‪D‬‬ ‫یین ویتییی‬ ‫و مهچنییییی‬
                              ‫ی‬        ‫ی‬
                          ‫آپوپتی یوز(‪ )apoptosis‬سی یلوبای‬
                          ‫ییی‬ ‫یون حمیطییی‬ ‫یوکلئر خی‬ ‫منونی‬
                          ‫بی ماران توبرکلی ییوز مث بت‬
                              ‫را افزایش می دهد(42).‬
                          ‫یامني ‪ D‬در‬  ‫یود ویتیی‬ ‫کمبیی‬
                           ‫ی‬      ‫ی‬   ‫ی‬   ‫ی‬
                          ‫ارتب یاط ب یا اف یزایش ریس یک‬
                              ‫عفونت توبرکلوزیس است.‬

‫‪References‬‬
‫.‪1-Mandell GL, Bennet JE , Dolin R‬‬         ‫‪2-Dye C, Scheele S, Doline P. Consensus‬‬
‫‪Principles and practice of infectious‬‬        ‫:‪statement‬‬   ‫‪Global‬‬  ‫‪burden‬‬   ‫‪of‬‬
‫.8062-6752 :4 ;0002 ,‪diseases. Fifth edition‬‬    ‫‪tuberculosis:Estimated‬‬  ‫‪incidence‬‬  ‫,‬


                        ‫71‬
‫ و بیماری سل دربیماران بسرتي بیمارستان‬D3 ‫تعیني رابطه بني کمبود ویتامني‬
                  ‫رازي...– سید حممد حسین علوی و مهکاران‬

prevalence ,and mortality by country. Who        13-Wilkinson RJ, Lewelyn M . Influence of
Global surveillance and monitoring project.       vitamin D deficiency and vitamin D
JAMA,1999;282:677-86.                  receptor polymorphisms on tuberculosis
3-World Health organization Report on          among Gujarati Asians in west London: a
theTuberculosis Epidemic.World Health          case – control study. Lancet, 2000, 19;
Organization, Geneva, 1997.               355(9204):618-21.
4-Velayati AA (MD), Mohraz M (MD).            14-Chan TYK. Seasonal variations in
Text book of infectious diseases . First         vitamin D status and the incindence of
edition, 1381; 2: 967-97.                tuberculosis  in  different  countries.
5-Mandell GL, Bennet JE , Dolin R.            Respiration (international journal of
Principles and practice of infectious          thoracic medicine), 1999; 66 (2): 196.
diseases. Sixth edition, 2005; 4: 2853-66.        15-Chandra G ,Selvaraj P. Effect of vitamin
6-Andreoli & Carpenter. Cecil essentials of       D3 on phagocytic potential of macrophages
medicine. Fifth edition, 2001:1845-1954.         with live Mycobacterium tuberculosis and
7-American Academy of sciences. Dietary         lymphoproliferative response in pulmonary
Reference intakes: calcium phosphorus,          tuberculosis. J Clin Immunol, 2004;
magnesium, vitamin D , and Fluorid.           24(3):249-57.
National Academy press, 1997.              16-Waters   WR,    Palmer    MV.
8-Sita–Lumsden A, Swaminathan R. Sun           Mycobacterium bovis infection of vitamin
related vitamin D deficiency and             D – deficient NOS2-/- mice. Microb
reactivation     of     tuberculosis.      Pathog, 2004; 36(1):7-11.
www.thoraxjnl.com, 1998.                 17-Waters   WR   ,  Nonnecke    BJ.
9-Rocket A . Tuberculosis and vitamin D         Mycobacterium bovis bacilli Calmette-
deficiency. www.thoraxjnl.com, 1998.           Guerin vaccination of cattle : activation of
10-Sasidharan PK, Rajeer E , Vijayakumari        bovine CD4+ and gamma delta TCR+ cells
V. Tuberculosis and vitamin D deficiency.        and modulation by 1,25 dihydroxy vitamin
J Assoc physicians India,2002; 50:554-80.        D3 . Tuberculosis (Edinb),2003;83(5):287-
11-Chan TYK.Vitamin D deficiency and           97.
susceptibility to Tuberculosis. Calcified        18-Liuw , Zhang CY. A case – control
tissue international, 2000; 66(6): 476-80.        study on the vitamin D receptor gene
12-Douglas AS, Ali S,Bakhshiss.Does           polymorphisms and susceptibility to
vitamin D deficiency account for ethnic         pulmonary tuberculosis.Zhonghua Liu xing
differences in tuberculosis seasonality in        Bing Xuezazhi, 2003 ;24 (5):389-92.
the UK. Ethn health, 1998; 3(4):247-53.


       A Study on Relationship Between Tuberculosis And
       Vitamin D3 Deficiency Among Hospitalized Patients
         in Razi Hospital, Ahwaz–Iran(2004-2005)
   Baraz pordanjani.*1, Sanaguiezadeh M.2, Latifi M.3, Rajabzadeh A.4, Mosavi SA.5, Alavi SM6.

             (Received: 1 Jul, 2006    Accepted: 7 May, 2008)

Abstract
Introduction:  Vitamin D3 deficiency          the control group were compared with each
seems to be associated with the induction        other for vitamin D3 level by RIA
and development of patients infected with        (radioimmunoasssy) method. Then, results
M tuberculosis to tuberculosis esiesie.         were analyzed by t-test and analyze &
                             variance in spss11/1.
Materials & methods: In this case-
control study, 45 patients with tuberculosis       Findings: The mean and SD of vitamin D3
beside another 45 people without any TB         level were (M=12.25, SD=9.98) and
history were selected. All the patients and


                          18
                          ‫جمله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم‬
               78 ‫دوره شانزدهم ، مشاره دوم ، تابستان‬

(M= 24.68,    SD=19.22)   (P=0(among            deficiency and tuberculosis. Further more,
patients and the control group, respectively.           tuberculosis frequently occurred in warm
 39(86.66%) patients and 26(57.77%)                seasons.
control members had a vitamin D3 level
of below 20ng/ml. 28(62.22%) patients               Key words: tuberculosis, vitamin D3,
had tuberculosis in warm seasons. (summer             season, RIA
P=0/007)& (fall, P=0/02) & (winter,
P=0/08).

Conclusion: There was a significant
association between previous vitamin D3


1. MSc. In Nursing, Facculty Member, Jondi shapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran (Corresponding author)
2. Tropical Diseases Resident, Dept of Tropical Dis., Jondi Shapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran
3. Faculty Member, Health School, Jondi Shapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran
4. Infectious & Tropical Disease Specialist
5. PhD. of Health care Management
6. Assist Prof., Infectious & Tropical Diseases, Jondi Shapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran


                     Scientific J of Ilam Med University
                              19

								
To top