CV truc tong dieu tra kinh te HCSN by N4n5I7

VIEWS: 10 PAGES: 1

									  UBND HUYỆN LỤC YÊN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 88/CV-PGD&ĐT             Lục Yên, ngày 23 tháng 4 năm 2012
V/v thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh
 tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012


        Kính gửi: Các cơ sở giáo dục trực thuộc trong huyện

   Căn cứ Công văn số 182/SGD&ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự
nghiệp năm 2012;
   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên hướng dẫn các đơn vị trường học
thực hiện một số nội dung sau:
   - Các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học cơ
sở thực hiện kế hoạch Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
   - Ban giám hiệu, kế toán các trường chuẩn bị nội dung theo mẫu phiếu điều tra
và sắp xếp thời gian làm việc với các bộ điều tra viên của xã, thị trấn;
    - Thời gian theo 2 đợt cụ thể như sau:
        + Đợt 1 từ ngày 01/4/2012 đến 30/5/2012.
        + Đợt 2 từ ngày 01/7/2012 đến 30/7/2012.
   Thời gian này liên quan đến nghỉ hè, Ban giám hiệu và kế toán các đơn vị
trường học cần bố trí nghỉ luân phiên trước hoặc sau tháng 7 năm 2012.
   Trên đây là một số nội dung thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính,
sự nghiệp năm 2012 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên. Yêu cầu Hiệu
trưởng các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai, thực hiện./.


Nơi nhận:                       KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Các đơn vị trường học (t/h);            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu: VT.


                               (Đã ký)

                            Hoàng Thái Quang

								
To top