Roper Logan Tierneyn malli ohjaamassa hoitoty�t� by lwTsR5c

VIEWS: 735 PAGES: 44

									Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
  YHTEISTEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN
  TOTEUTUSSUUNNITELMA LUKUVUODELLE
        2003-2004
       Hyväksytty 3.6. 2003           Kyösti Timonen
                           rehtori
                       2


SISÄLTÖ


1    SAATE                                    3
2    KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS                          4
2.1   Oppimaan oppiminen ja tiedonhankinta                     4
2.2   Sosiaali- ja terveysalan ammattien perusta                  5
2.3   Ammatillinen vuorovaikutus ja ammattietiikan perusteet            7
2.4   Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen eri ikäkausina         8
3    HOITO JA HUOLENPITO                             13
3.1   Hoito ja huolenpitotyön perusteet                      13
3.2   Hoito- ja huolenpitotyön toiminnot                      18
4    KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN                           31
4.1   Kuntoutumisen tukeminen                           31
4.2   Toimintakykyisyyden tukeminen                        34

Liite 1. Kasvun tukeminen ja ohjaus opintokokonaisuuden rakenne ja arviointisuunnitelma.
Liite 2. Hoito ja huolenpito opintokokonaisuuden rakenne ja arviointisuunnitelma.
Liite 3. Kuntoutumisen tukeminen opintokokonaisuuden rakenne ja arviointisuunnitelma.
                        3


1    SAATE
Tässä toteutussuunnitelmassa kuvataan yhteisten ammatillisten opintojen toteutuminen
oppilaitoksessamme lukuvuonna 2003 - 2004. Toteutussuunnitelma pohjautuu Pohjois-
Karjalan koulutuskuntayhtymän sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman
tutkintokohtaiseen osaan, joka kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta:
http://www.pkky.fi/pokemon/index.html.

Opetussuunnitelman mukaisia yhteisiä ammatillisia opintoja (50 opintoviikkoa) ovat:

 Kasvun tukeminen ja ohjaus 16 ov
 Hoito ja huolenpito 22 ov
 Kuntoutumisen tukeminen 12 ov

Toteutussuunnitelmassa on tarkennettu kunkin opintokokonaisuuden ja siihen kuuluvien
opintojaksojen laajuudet opintoviikkoina, tarkemmat sisällöt sekä opintojen toteuttaminen ja
arviointi yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa.

Kasvun tukeminen ja ohjaus opintokokonaisuus koostuu opinnoista, jotka perehdyttävät
opiskelijan opintoihin, tiedonhakuun, etiikkaan, eri-ikäisiin asiakkaisiin ja heidän tarpeisiinsa
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmään. Hoito ja huolenpito
opintokokonaisuudessa opiskellaan asiakas-, huolenpito- ja hoitotyön perusteita.
Kuntoutumisen tukemisen opintokokonaisuus antaa kokonaiskuvan kuntoutusjärjestelmästä,
kuntoutustyöstä, sen kytköksistä asiakkaan kokonaistilanteeseen ja painottaa asiakkaan omaa
roolia kuntoutusprosessissa.

Yhteisten ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksiin sisältyy työssäoppimista vähintään
opetussuunnitelman perusteissa esitetty määrä, yhteensä vähintään 15 opintoviikkoa.
Oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen ja työssäoppiminen täydentävät toisiaan tutkinnon
tavoitteiden saavuttamisessa. Työssäoppimispaikat suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa
siten, että opiskelija saa koulutuksen aikana kokemusta eri ikäisten hoito- ja huolenpitotyöstä
eri tyyppisissä työympäristöissä sekä sosiaali- että terveydenhuollon alueella. Ennen
ensimmäisen työssäoppimisjakson alkua varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät
perustiedot työelämässä toimimisesta.
                       4


2    KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 16 OV
Ydintavoitteet:

Opiskelija hallitsee oppimaan oppimisen valmiudet ja oppimistaidot, ottaa vastuun
oppimisestaan ja kartuttaa aktiivisesti ammatillista tietotaitoaan. Hän tietää sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluiden perusteet, arvostaa lähihoitajan ammattia ja ymmärtää ammattiin
liittyvän vastuun. Opiskelija hallitsee ammattietiikan ja ammatillisen vuorovaikutuksen
perusteet sekä eri ikäisten asiakkaiden kasvun tukemisen ja ohjauksen perusvalmiudet.

Opintojaksot:

   Oppimaan oppiminen ja tiedonhankinta 3 ov ( 2,5 ov + 0,5 ov työssäoppimista)
   Sosiaali- ja terveysalan ammattien perusta 4 ov (3,5 ov + 0,5 työssäoppimista)
   Ammatillinen vuorovaikutus ja ammattietiikan perusteet 4 ov (2 ov + 2 ov työssäoppimista)
   Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen eri ikäkausina 5 ov ( 3 ov + 2 ov
   työssäoppimista)

Opintojaksot jakaantuvat useisiin opintojaksojen osiin. Opintokokonaisuuden rakenne ja
arviointisuunnitelma on liitteessä yksi (Liite 1). Kaikki opintojaksot sisältävät lähiopetuksen
lisäksi itsenäistä opiskelua. Itsenäinen opiskelu on kasvun tukemisen ja ohjauksen portfolion
eli oppimiskansion kokoamista, eri opintojaksoihin kuuluvien tehtävien tekemistä ja kokeisiin
valmistautumista.

Opintokokonaisuuteen sisältyy opintojen ohjausta vähintään 0,5 opintoviikkoa.

Työssäoppimisen paikkoja ovat mm. päiväkodit, ryhmäperhepäivähoitokodit, seurakuntien
päiväkerhot, nuorisotyö ja vanhustyö.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yrittäjyystiimin suunnittelemista yrittäjyysopinnoista
opintokokonaisuuteen integroituu erityisesti osio Oman koulutusalan mahdollisuudet (1 ov)
sekä osittain osio Mahdollisuudet työelämässä. Yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä on kaikissa
opintojaksoissa sekä työssäoppimisessa (*).


2.1      Oppimaan oppiminen ja tiedonhankinta 3,0 ov (*)


Tavoitteet:

Opiskelija asettaa tavoitteita ammatilliselle kehittymiselleen ja ottaa itsenäisesti vastuun
oppimisestaan ja toiminnastaan. Opiskelija osaa hakea ohjausta omaan ammatilliseen
kehittymiseensä, antaa palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta. Opiskelija osaa hakea
aktiivisesti tietoa eri lähteistä ja hyödyntää tietotekniikkaa oppimistehtävien laadinnassa ja
dokumentoinnissa.
                        5


Sisältö:

Opintojen ohjaus ja HOPS 0,5 ov
       - Omat tavoitteet, oppimisvalmiudet ja oppimistaidot
       - Opetussuunnitelma, opintojen rakentuminen
       - Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
       - Portfolio

Oppiva ihminen 0,5 ov
      - Psykologia käyttötieteenä lähihoitajan työssä ja elämässä
      - Ymmärtävä, tahtova, tunteva, persoonallinen ihminen
      - Oppimaan oppiminen, oman oppimistyylin tunnistaminen
      - Ohjauksen hakeminen, vastaanottaminen ja palautteen antaminen

Tietotekniikka, tiedonhankinta ja raportointi 1,5 ov (sis. pienryhmäopetusta)
       - Tietokoneen käyttö ja tekstinkäsittelyn perusteet
       - Tiedonhankinta ja referointi

(Työssäoppiminen 0,5 ov)


Opiskelutavat:

HOPSin laatiminen (opiskelija, opo, ryhmänohjaaja, tietotekniikan opettaja). Tutustumispäivä
ryhmäytymisen edistämiseksi. Luennot ja harjoitukset.


Arviointi:  Hyväksytty/hylätty

   Tehtävät, kokeet, esseet, referaatit ym., jotka liitetään portfolioon.

Opettajat:

Opinto-ohjaaja, ryhmäohjaaja, psykologian-, äidinkielen- ja tietotekniikan opettaja.
2.2      Sosiaali- ja terveysalan ammattien perusta 4,0 ov

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämistavat ja pystyy
perustelemaan niiden merkityksen hyvinvoinnin turvaajana. Opiskelija tuntee lähihoitajan
ammatin historian, ammattitaitovaatimukset ja tutkinnon rakenteen. Opiskelija pystyy
suunnittelemaan itsenäisesti toimintatuokioita ja päiväsuunnitelmia.
                        6


Sisältö:

Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet 1,5 ov (*)
        - Suomen hallintojärjestelmä (valtakunnan, läänin, paikallis/kuntatason
         päätöksenteko)
        - Sosiaali- ja terveyspolitiikka (historia, nykyhetki, tulevaisuuden visiot)
        - Hyvinvointipalvelujen järjestäminen (rahoitus, hallinto, julkinen, yksityinen,
         3. sektori)
        - Lähihoitajan ammatin historiallinen ja yhteiskunnallinen tausta,
         ammattitaitovaatimukset,    oman    koulutusalan    mahdollisuudet,
         mahdollisuudet työyhteisön jäsenenä
        - Kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyvät keskeiset säädökset
         (sosiaalihuoltolaki,   kansanterveyslaki,  raittiustyölaki,  alkoholilaki,
         huumausainelaki, tupakkalaki)
        - Asiakkuus    sosiaali-   ja  terveydenhuollossa   (subjektiiviset  ja
         harkinnanvaraiset oikeudet)
        - Kestävän kehityksen periaatteet lähihoitajan ammatissa

Luova ilmaisu, leikin ja liikunnan ohjaus 1,0 ov (*)
      - Erilaisiin luoviin toimintoihin ja käden taitoihin tutustuminen ja niiden
         ohjaaminen
      - Alle kouluikäisen lapsen leikin ja liikunnan ohjaaminen

Lapsiperhe yhteiskunnassa 1,0 ov
      - Lapsen oikeudet ja lastensuojelu (lastensuojelulaki, laki lapsen huollosta ja
         tapaamisoikeudesta)
      - Kasvatustyylit
      - Lapsuuden instituutiot (perhe, päivähoito, koulu)
      - Suomalainen lapsiperhe
      - Päivähoito ja varhaiskasvatus
      - Esiopetus, leikki ja kouluvalmiudet
      - Kouluikäisen ja nuoren tukeminen ja ohjaaminen (liittyy lastensuojeluun)
      - Lapsiperheiden tukimuodot

(Työssäoppiminen 0,5 ov)


Opiskelutavat:

Pienimuotoinen projekti, luennot, harjoitukset, opintokäynnit, toimintapäivä lapsille.


Arviointi:  Hyväksytty/hylätty.

   Tehtävät, kokeet, projekti ym., jotka liitetään portfolioon.


Opettajat:  Sosiaalialan-, liikunnan- ja luovien toimintojen opettaja.
                        7


2.3      Ammatillinen vuorovaikutus ja ammattietiikan perusteet 4,0 ov

Tavoitteet:

Opiskelija toimii aktiivisesti sosiaali- ja terveysalan arvoperustan ja ammattieettisten
periaatteiden mukaisesti ja ymmärtää lähihoitajan vastuun ja toimivallan. Opiskelija ilmaisee
itseään selkeästi ja asiallisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Sisältö:

Vuorovaikutus lähihoitajan työssä 1,0 ov (sis. 0,5 ov pienryhmäopetusta) (*)
      - Vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet
      - Itsetuntemus, omat vahvuudet ja kehittämiskohteet, oman elämän hallinta ja
        terveyden edistäminen
      - Toisen     ihmisen   huomioonottaminen    (hyvät  tavat  ym.)
        Ryhmäilmiö ja ryhmädynamiikka, myönteisen opiskelu- ja työilmapiirin
        edistäminen
      - Vuorovaikutus erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa (lapset, vanhukset,
        vammaiset jne.)
      - Hyvän palvelun periaatteet ja palveluhenkisyys

Ammattietiikka sosiaali- ja terveysalalla 1,0 ov (*)
      - Sosiaali- ja terveysalan arvoperusta ja ihmiskäsitykset
      - Ammatillinen vastuu ja toimivalta (laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki
        terveydenhuollon ammattihenkilöistä, ammatinharjoittamisen lupa-asiat)
      - Lähihoitajan eettiset ohjeet, ammatillisen auttamisen periaatteet,
        luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus

(Työssäoppiminen 2 ov)


Opiskelutavat:

Luennot, harjoitukset, tutustumispäivä opiskelujen alussa.


Arviointi:  Hyväksytty/hylätty.

   Ryhmätehtävät, esseet, kokeet ym., jotka liitetään portfolioon.


Opettajat:  Hoitotyön ja sosiaalialan opettaja.
                        8


2.4      Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen eri ikäkausina 5,0 ov

Tavoitteet:

Opiskelija soveltaa työssään aktiivisesti tietoa ihmisen kehityksestä ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Opiskelija ohjaa, tukee ja auttaa erilaisia asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa
huomioiden asiakkaan voimavaroja ja tukien hänen omatoimisuuttaan.


Sisältö:

Kehityspsykologia 1,0 ov
      - Eri ikäkausien kehitystehtävät
      - Psykologisen minän syntyminen, persoonallisuuden kehittyminen
      - Kognitiivinen kehittyminen

Eri ikäisen ihmisen kasvu, kehitys ja perustarpeet 1,5 ov (sis. 0,5 ov pienryhmäopetusta)
       - Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen ja päivittäisissä tarpeissa auttaminen
         (vastasyntynyt,   imeväisikäinen,    leikki-ikäinen,  esikouluikäinen,
         kouluikäinen, murrosikäinen)
       - Aikuisen hyvinvoinnin tukeminen (sukupuoliterveys, raskauden ja
         lapsivuodeajan terveys, opiskelija-, varusmies- ja työterveyshuolto)
       - Vanhuksen hyvinvoinnissa tukeminen (iän mukanaan tuomat muutokset ja
         niiden huomioiminen päivittäisissä toiminnoissa auttamisessa)
       - Eri ikäisen ihmisen ohjaaminen

Monikulttuurinen auttamistyö 0,5 ov
      - Erilaiset asiakkaat sosiaali- ja terveysalan työssä
      - Uskontoihin liittyvät kulttuurit
      - Vammaisuuteen liittyvät kulttuurit
      - Eri kansoihin ja kansainvälisyyteen liittyvät kulttuurit
      - Muut elämään ja elämäntapoihin liittyvät kulttuurit ja erityispiirteet

(Työssäoppiminen 2 ov)


Opiskelutavat:

Luennot, harjoitukset, ryhmätehtävät.


Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
   Tehtävät, kokeet ym., jotka liitetään portfolioon.


Opettajat:  Psykologian-, hoitotyön- ja sosiaalialan opettaja.


Opintokokonaisuudessa tarvittava kirjallisuus:
 Aaltonen ym.: Lapsen aika. 2002.
 Kettunen ym.: Monimuotoinen sosiaaliturva. 2002.
                          9


Muu käytettävä lähdeaineisto:
 Lehtovirta ym.: Kasvurenkaita. 1997.
 Salo: Crescendo –hitaasti kasvaen. 1997.
 Salo: Teema ja muunnelmia. 1994.
 Lukion psykologian oppikirjat.
 Lindqvist: Ammattina ihminen. 1989.
 Lindqvist: Auttajan varjo. 1995.
 Lindqvist: Keskeneräisyyden puolustus. 1999.
 Hellsten: Ihminen tavattavissa. 1996
 Aadland: Sosiaali- ja terveydenhoitoalan etiikka. 1993.
 Kalkas ja Sarvimäki: Hoitotyön etiikan perusteet. 1994.
 Muurinen: Lasten ja nuorten hoitotyö. 2001.
 Eskola ja Hytönen: Naisen elämä ja hoitotyö. 2002.
 Laitinen ym.: Moninainen vanhusten hoitotyö. 1999.
 Suomen Kaupunkiliiton julkaisu D:20: Vanhuus ja vanhuksen tukeminen. 1984.
 Ajankohtaiset lehtiartikkelit ja internet


Kasvun tukemisen ja ohjauksen portfolio eli oppimiskansio (*)
KTO:ssa tehdään kokonaisarviointi (16 ov T1-K5) portfolion perusteella ja alla olevassa
taulukossa olevia arviointikriteerejä noudattaen. Opiskelija valmistelee portfolion itsenäiseen
opiskeluun varattuja tunteja hyödyntäen erillisen ohjeen mukaisesti. Päävastuu portfolion ja
koko opintokokonaisuuden arvioinnista on työssäoppimista ohjaavalla opettajalla.


Opintokokonaisuuden
arviointikriteerit
     Tyydyttävä 1             Hyvä 3        Kiitettävä 5
Oppimaan oppiminen ja
tiedonhankinta:

  on halukas oppimaan        asettaa tavoitteita       asettaa tavoitteita
  ammatillisen taitotiedon ja    ammatilliselle          ammatilliselle
  osaa ohjattuna opiskella ja    kehittymiselleen ja pyrkii    kehittymiselleen ja ottaa
  ottaa vastuuta oppimisestaan    ottamaan vastuuta         itsenäisesti vastuun
                    oppimisestaan ja         oppimisestaan ja
  pyrkii hakemaan ohjausta      toiminnastaan           toiminnastaan
  opettajilta, mutta tarvitsee
  vielä tukea ja rohkaisua      hakee tarvitessaan ohjausta    hakee päätöksentekonsa ja
  ohjauksen hakemiseen        opettajilta ja ohjaajilta,    ongelmanratkaisunsa tueksi
                    mutta voisi hakea sitä      tarvitessaan aktiivisesti
                    aktiivisemmin           ohjausta ja tukea
                                     opiskelijatovereiltaan,
                                     opettajilta ja ohjaajilta, sekä
                                     muilta tukihenkilöiltä (esim.
 tarvitsee paljon ohjausta ja                      opinto-ohjaaja, kuraattori)
  tukea oman ammattitaidon
  arvioinnissa            osaa arvioida ohjattuna     arvioi ammattitaitoaan
                    omaa ammattitaitoaan ja      perustellen toimintatapansa
                    tunnistaa vahvuuksiaan ja     ja tunnistaen sekä
                    kehittämistarpeitaan       vahvuuksiaan että
                                     kehittämistarpeitaan
                         10     Tyydyttävä 1              Hyvä 3        Kiitettävä 5
 ottaa vastaan palautetta ja     pyytää omatoimisesti        hakee aktiivisesti palautetta
  muuttaa toimintaansa        palautetta ja pyrkii        ja hyödyntää sitä
  saamansa palautteen        hyödyntämään sitä         ammatillisessa
  perusteella            ammatillisessa           kehittymisessään
                    kehittymisessään
                                     antaa rakentavaa palautetta
                                     opiskelijatovereilleen,
                                     opettajille ja ohjaajille

  hakee annettujen ohjeiden     osaa hakea omatoimisesti      hakee aktiivisesti tietoa eri
  mukaan tietoa kirjastosta ja    tietoa eri lähteistä mutta     lähteistä
  internetistä            tarvitsee ajoittain ohjausta

 pystyy ohjattuna tuottamaan  tuottaa kirjallisia            hyödyntää aktiivisesti
  kirjallisia oppimistehtäviä    oppimistehtäviä itsenäisesti    tietotekniikkaa
  itsenäisesti            tietotekniikkaa hyödyntäen     oppimistehtävien
  tekstinkäsittelyohjelmaa                       laadinnassa ja
  hyödyntäen                              dokumentoinnissa

Sosiaali- ja terveysalan
ammattien perusta:          tietää sosiaali- ja
 tietää julkisen sektorin       terveydenhuoltopalveluiden     tuntee sosiaali- ja
  tuottamat palvelut sosiaali-    järjestämistavat          terveydenhuoltopalveluiden
  ja terveysalalla, mutta                        järjestämistavat (julkinen,
  tarvitsee ohjausta yksityisen                     yksityinen, kolmas sektori)
  ja kolmannen sektorin roolin                     ja pystyy perustelemaan
  hahmottamisessa                            niiden merkityksen
                                     hyvinvoinnin turvaajana ja
                                     sosiaalisten ongelmien
                   tietää kasvun tukemiseen ja     ehkäisijänä
 noudattaa sosiaali- ja        ohjaukseen liittyviä sosiaali-
  terveysalan            ja terveydenhuollon        noudattaa kasvun
  toimintaperiaatteita, mutta    säädöksiä ja noudattaa alan    tukemiseen ja ohjaukseen
  tarvitsee vielä ajoittain     toimintaperiaatteita        liittyviä sosiaali- ja
  ohjausta                               terveydenhuollon säädöksiä
                    tietää lähihoitajan        ja toimintaperiaatteita
                    ammattitaitovaatimukset ja
  osaa selittää           tutkinnon yleisen rakenteen    tuntee lähihoitajan ammatin
  lähihoitajatutkinnon        ja tietää jonkun alan vision    historiallisen taustan,
  rakenteen ja                             ammattitaitovaatimukset ja
  ammattitaitovaatimukset                        tutkinnon rakenteen sekä
  keskeisiltä osin                           sosiaali- ja terveysalan
                   osallistuu ohjattuna         keskeiset visiot
                    moniammatillisessa
                    työryhmässä kasvatus-,       osallistuu moniammatillisen
  asettaa työlleen tavoitteita    huolto-, hoito- ja         työryhmän jäsenenä
  yhdessä asiakkaan ja        palvelusuunnitelman        aktiivisesti, omia
  moniammatillisen          laatimiseen ja osallistuu     näkemyksiään esittäen
  työryhmän kanssa, mutta      omatoimisesti sen         asiakkaan tarpeiden
  tarvitsee vielä ajoittain     toteuttamiseen           mukaisen kasvatus-, huolto-
  ohjausta                               tai hoito- ja
                                     palvelusuunnitelman
                                     laatimiseen ja käyttöön
                                     prosessin eri vaiheissa
                                     (tarpeen määritys,
                                     suunnittelu, toteutus,
                           11


                                        arviointi)
     Tyydyttävä 1               Hyvä 3          Kiitettävä 5
  pystyy ohjattuna kokoamaan      osaa koota palvelun kannalta
  palvelun kannalta           tarpeelliset tiedot
  tarpeelliset tiedot          haastatellen asiakasta ja
  haastatellen asiakasta ja       tämän läheisiä
  tämän läheisiä
                     pystyy ohjattuna           pystyy suunnittelemaan
                     suunnittelemaan esimerkiksi      itsenäisesti esimerkiksi
                     toimintatuokioita ja         toimintatuokioita ja
                     päiväsuunnitelmia           päiväsuunnitelmia


Ammatillinen vuorovaikutus ja
ammattietiikan perusteet:
                     toimii alan arvoperustan       toimii aktiivisesti sosiaali- ja
  toimii lämminhenkisesti ja      mukaisesti oman vastuunsa       terveysalan arvoperustan ja
  kunnioittavasti pyrkien        tiedostaen, mutta tarvitsee      ammattieettisten
  asiakaslähtöisyyteen, mutta      vielä ohjausta lähihoitajan      periaatteiden mukaisesti
  tarvitsee vielä ohjausta       toimivallan tiedostamisessa      tiedostaen oman vastuunsa
  erityisesti uusissa tilanteissa                       ja lähihoitajan toimivallan

                     perustelee toimintaansa        tarkastelee käytännön
  noudattaa               eettisestä näkökulmasta        tilanteita eri osapuolten
  vaitiolovelvollisuutta                           näkökulmista perustellen
                                        toimintaansa eettisestä
  ei käytä asiakastilanteita                         näkökulmasta
  omien yksityisasioidensa
  selvittelyyn
                     ilmaisee itseään suullisesti     ilmaisee itseään selkeästi ja
  ilmaisee itseään           selkeästi ja asiallisesti, mutta   asiallisesti sekä suullisesti
  ymmärrettävästi sekä         tarvitsee vielä ajoittain       että kirjallisesti
  suullisesti että kirjallisesti,    ohjausta kirjaamisessa myös
  mutta tarvitsee vielä         tutuissa tilanteissa
  rohkaisua

Kasvun ja kehityksen tukeminen
ja ohjaaminen eri ikäkausina:      tietää ihmisen kehityksen       soveltaa työssään aktiivisesti
                     vaiheet ja osaa kuvata siihen     tietoaan ihmisen
  tietää ihmisen kehityksen       vaikuttavia tekijöitä, mutta     kehityksestä (fyysinen,
  vaiheet ja osaa kuvata siihen     tarvitsee vielä ajoittain       psyykkinen, sosiaalinen,
  vaikuttavia tekijöitä, mutta     ohjausta tiedon            moraalinen kehitys) ja siihen
  tarvitsee vielä ohjausta       soveltamisessa erityisesti      vaikuttavista tekijöistä ja
  tiedon soveltamisessa         uusissa tilanteissa          perustelee toimintansa
  tutuissakin tilanteissa
                                        ohjaa itsenäisesti eri ikäisiä
                     ohjaa omatoimisesti eri        ja kulttuuritaustaltaan
  tukee ohjattuna eri-ikäisiä ja    ikäisiä ja kulttuuritaustaltaan    erilaisia asiakkaita ja
  kulttuuritaustaltaan erilaisia    erilaisia yksilöitä ja ryhmiä     asiakasryhmiä osoittaen
  asiakkaita kuuntelemalla       asiakaslähtöisesti, mutta       hyväksyntää, välittämistä,
  asiakkaiden tarpeita ja        tarvitsee vielä ajoittain       luottamusta ja rehellisyyttä
  huomioimalla heidän          ohjausta               kannustaen asiakkaiden
  elämäntilanteensa ja                            oma-aloitteisuutta
                         12


  taustansa

  huolehtii annettujen ohjeiden
  mukaan lasten ja nuorten
  turvallisuudesta, tarjoaa
  toimintamahdollisuuksia,
  antaa ohjeita ja neuvoja sekä
  asettaa rajoja
  hyväksyttävälle toiminnalle
     Tyydyttävä 1              Hyvä 3        Kiitettävä 5
  osaa auttaa ohjattuna eri      tukee ja auttaa omatoimisesti   ohjaa, tukee ja auttaa
  ikäisiä asiakkaita         eri-ikäisiä asiakkaita      itsenäisesti eri ikäisiä
  päivittäisissä toiminnoissa     päivittäisissä toiminnoissa    asiakkaita päivittäisissä
                    kannustaen asiakasta       toiminnoissa huomioiden
                    omatoimisuuteen          asiakkaan voimavaroja ja
                                     tukien hänen
                                     omatoimisuuttaan
  osaa huomioida           kiinnittää ohjattuna
  käyttämiensä materiaalien      huomiota esimerkiksi       huomioi tietoisesti
  taloudellisuuden, mutta       käytettävien materiaalien     esimerkiksi
  tarvitsee vielä ohjausta      taloudellisuuteen ja       materiaalivalinnoissaan
                    ympäristömyönteisyyteen      taloudellisuuden ja
                                     ympäristömyönteisyyden
                                     (kestävä kehitys)Tyydyttävä 2 tasolla opiskelija saavuttaa kaikki tyydyttävä 1 tason kriteerit ja osittain myös
hyvä 3 ja kiitettävä 5 tason kriteereitä. Opiskelija suoriutuu tavoitteiden mukaisista
toiminnoista itsenäisemmin kuin tasolla tyydyttävä 1, mutta hän tarvitsee vielä melko paljon
ohjausta tutuissakin tilanteissa.

Hyvä 4 tasolla opiskelija saavuttaa kaikki hyvä 3 tason kriteerit ja osittain myös kiitettävä 5
tason kriteereitä. Opiskelija suoriutuu tavoitteiden mukaisista toiminnoista omatoimisesti ja
hakee tarvitessaan ohjausta. Hän asettaa tavoitteita ammatilliselle kehittymiselleen, ottaa
itsenäisesti vastuun oppimisestaan ja toiminnastaan sekä kykenee realistiseen itsearviointiin
tunnistaen omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.
                        13
3     HOITO JA HUOLENPITO 22 OV
Hoito- ja huolenpito –opintokokonaisuudessa opiskellaan asiakas-, huolenpito- ja hoitotyön
perusteita. Opintokokonaisuudessa korostuu keskeisesti hoitotyön rooli.


Opintojaksot:

   Hoito- ja huolenpitotyön perusteet 5 ov
   Hoito- ja huolenpitotyön toiminnot 17 ov (sisältää työssäoppimista 6 ov)

Opintojaksot  jakaantuvat    useisiin   opintojaksojen   osiin.  Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän    yrittäjyystiimin    suunnittelemista   yrittäjyysopinnoista
opintokokonaisuuteen integroituu osittain osio Mahdollisuudet työyhteisön jäsenenä (*).

Opintokokonaisuuteen sisältyy itsenäistä opiskelua 12 h / opintoviikko, paitsi
työssäoppimisjaksolla itsenäisen opiskelun määrä on 5 h / opintoviikko. Opiskelija käyttää
ajan oppitunneilla annettujen tehtävien ja harjoitusten tekemiseen sekä tenttiin
valmistautumiseen. Työssäoppimisjaksolla aika käytetään oman oppimisen pohdintaan ja
kirjallisten tehtävien tekemiseen.

Hoito- ja huolenpitotyön perusteet -opintojakso ja sen osat arvioidaan arvosanalla hyväksytty-
hylätty. Hoito- ja huolenpitotyön toiminnot -opintojakso arvioidaan arvosanoilla K5-T1 ja sen
osat arvosanoilla K5-T1 tai hyväksytty-hylätty. Opintokokonaisuuden rakenne ja
arviointisuunnitelma on liitteessä kaksi (Liite 2). Lopullinen hoito- ja huolenpito-
opintokokonaisuuden arvosana muodostuu laadullisesti opintojaksojen arvosanojen ja
opintokokonaisuuden arviointikriteereiden perusteella (ks. taulukko opintokokonaisuuden
lopussa).


3.1      Hoito- ja huolenpitotyön perusteet 5 ov

Ydintavoitteet:

Opiskelija osaa toteuttaa laadukasta, suunnitelmallista ja asiakaskeskeistä hoito- ja
huolenpitotyötä soveltaen hoitotyön- ja sosiaalihuollon tietopohjaa sekä ammattieettisiä
periaatteita, joita ovat ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen,
oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, vaitiolovelvollisuus sekä yrittäjyyden ja taloudellisen ajattelun
perusteet.
                        14


Opiskelija osaa soveltaa aseptisen toiminnan periaatteita: käsihygieniaa, desinfektiota,
sterilointia, välinehuoltoa, keittiöhygieniaa, ja toimii vastuuntuntoisesti soveltaen
mikrobiologian tietopohjaa sekä tartuntatautilain ja asiakkaan oikeuksien tuntemustaan.
Opiskelija osaa antaa tason Ea1 ensiavun ja ohjata jatkohoitoon. Hän ottaa työskentelyssään ja
toimintaympäristössään   huomioon   työsuojelulliset  näkökohdat,   ottaa  vastuuta
työturvallisuuden kehittämisestä sekä tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation ja sen
toimintatavat.
1     Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät 1 ov (HH1) (*)

Sisältö:

   -  Sosiaalihuoltolain mukaiset yleiset sosiaalipalvelut
   -  Sosiaalihuollon erityispalvelut
   -  Sosiaaliavustukset ja sosiaalivakuutus
   -  Kansanterveyslain mukaiset terveydenhuoltopalvelut
   -  Ympäristöterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kuntoutus
   -  Kansallinen projekti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi
   -  Terveys 2015 -ohjelma

Suoritustapa:

Perehtyminen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin ja toiminta-järjestelmään.
Kirjallinen tehtävä oman kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista ja/tai niitä tukevista
kolmannen sektorin järjestöistä/yhdistyksistä. Aktiivinen osallistuminen ja tuotosten
esittäminen muulle luokalle erikseen sovittavalla tavalla.

Arviointi: hyväksytty – hylätty.

Kirjallisuus:
   - luennot, muu kirjallisuus sovitaan kurssin alkaessa.

Opettajat: sosiaalialan ja hoitotyön opettajat (0,5 ov + 0,5 ov)


2     Anatomia ja fysiologia 1 ov (HH1)

Sisältö:
   - verenkiertoelimistö (iso ja pieni verenkierto ja tehtävät, sydämen rakenne ja
     toimintakierto, verenpaine ja sen säätely, verisuonet)
   - hengityselimistö (hengityselimet, niiden rakenne, sijainti ja tehtävät sekä kaasujen
     vaihto/kuljetus veressä ja soluhengitys)
   - ruoansulatuselimistö (ruoansulatuselimet, niiden sijainti ja tehtävät sekä
     ravintoaineiden imeytyminen)
   - virtsaneritys (virtsanerityselimet, niiden rakenne, sijainti ja tehtävät sekä
     virtsanmuodostuminen
                        15


   -  lisääntymiselimet
   -  luusto, lihakset ja nivelet

Suoritustapa:

Tentti, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen.


Arviointi: hyväksytty – hylätty.

Kirjallisuus:
   - Luennot
   - Nienstedt, W. & Kallio, S. Luut ja ytimet.
Opettaja: anatomian ja fysiologian opettaja.


3     Hoitotyön perusteet 1 ov (HH1) (*)

Sisältö:
   -  hoitotyön keskeiset käsitteet
   -  hoitotyön periaatteet
   -  Roper-Logan-Tierneyn malli ohjaamassa hoitotyötä
   -  hoitotyön prosessi
   -  yksilövastuinen ja väestövastuinen hoitotyö, moniammatillinen yhteistyö ja tiimityö,
      laatutyöskentely

Suoritustapa:

Tentti, aktiivinen osallistuminen annettujen tehtävien tekemiseen ja lähiopetukseen.

Arviointi: hyväksytty – hylätty.

Kirjallisuus:

   -  Luennot
   -  Anttila, K. ym. 2001. Hoitamalla hyvää oloa. Helsinki: WSOY. (soveltuvin osin)
   -  Iivanainen, A., Jauhiainen, M. & Korkiakoski, L. 1998. Hoitotyön käsikirja.
      Hygieia. Helsinki: Kirjayhtymä. (soveltuvin osin)

Opettaja: hoitotyön opettaja.


4     Aseptiikka 1 ov (HH1)

Sisältö:

I Aseptiikan merkitys ja käsitteet
 Mikrobit
 Tartunta
 Normaalifloora
                       16


  Kolonisaatio
  Sairaalainfektio
  Aseptinen työskentely

II Tartuntatautien torjuntatyön periaatteet

III Hygienia hoitotyössä
 Käsihygienia
 Henkilöhygienia
 Työ ja suojavaatetus
 Huoltotoiminnat (siivouksen periaatteet, jätehuolto, vaatehuolto)
 Ravintohuolto
 Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi
 Verialtistuksen välttäminen terveydenhuollossa ja veriteitse tarttuvat taudit
 Laboraatiot 2 h (käsien pesu ja desinfektio, steriilien hansikkaiden pukeminen,
  instrumenttipöydän puhdistus, steriilien instrumenttipussien avaaminen ja steriilin
  instrumentin   ojentaminen,    steriilin  toimenpidepakkauksen    avaaminen
  instrumenttipöydälle)

IV Hoitotyön eristyskäytännöt
 Potilaan eristäminen


Suoritustapa:

Tentti ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, laboraatioihin ja opintokäynnille
välinehuoltoon.

Arviointi:   hyväksytty – hylätty

Kirjallisuus:

   -  Anttila, Kaila-Mattila, Puska, Vihunen & Virolainen. 1997. Hoitamalla hyvää oloa.
      Helsinki: WSOY.
   -  Sairaalaliitto. 1999. Infektioiden torjunta sairaalassa (soveltuvin osin)

Opettaja: hoitotyön opettaja.


5     Työsuojelu 0,5 ov (HH1) (*)

Sisältö:

  Työsuojelun keskeiset tavoitteet
  Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminta
  Työturvallisuuslaki ja työsuojelun valvontalaki
  Työsuojelun mittareita

 TYÖILMAPIIRI – Henkinen työsuojelu
Esimerkkejä edellisestä:
                      17


Johtamiskulttuuri
Työssä jaksaminen
Konfliktit työyhteisössä ja työpaikkakiusaaminen
Jälkipuinti

 TYÖOLOSUHTEET – Fyysinen työsuojelu
Esimerkkejä edellisestä:
Perehdytys
Työympäristö
Homeongelma
Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen

  Työterveyshuolto ja tietoisku TYKY- toiminnasta

Suoritustapa:

Vaihtoehto 1: Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen lähiopetustunteihin & draamaharjoitus
aggressiivisen asiakkaan kohtaamisesta (edelliset yhteensä 12 h) ja pohdintatehtävä "Miten
voin osaltani ehkäistä työpaikkakiusaamista" (2 h)

Vaihtoehto 2: Itsenäinen etäopiskelu kirjasta ja monisteista, pienimuotoinen tentti (1 h)
yleisenä tenttipäivänä & esseetehtävä

Vaihtoehto 3: Elektronisen materiaalin etäopiskelu ja virtuaalinen tehtäviin vastaaminen
mukaan lukien esseetehtävä

Arviointi:   hyväksytty – hylätty.

Kirjallisuus:

   -  Lähiopetusmateriaali (monisteet ja tehtävät).
   -  Terveydenhuolto-    ja  sosiaalialan   työsuojeluopas (uusin  painos).
      Työturvallisuuskeskus.
   -  Uusi työturvallisuuslaki 2003.
   -  TERVE TYÖYHTEISÖ - kehittämisen malleja ja menetelmiä.
   -  Virtuoosimateriaali: Ammattiopiston WebCT- oppimisympäristö.

Opettaja: hoitotyön opettaja.


6     Ensiapu 0,5 ov (HH1)

Ensiavun peruskurssi (SPR EA1) antaa perustiedot – ja taidot auttaa hätätilanteessa ja
tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa sekä antaa tietoa terveydestä ja sen
omaehtoisesta edistämisestä.

Sisältö:

  Ensiavun merkitys ja käsitteet
  Auttamisvelvollisuus
                        18


   Yleiset toimintaperiaatteet onnettomuustilanteessa
   Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten ja ensitoimet
   Vammamekanismi
   Sairauskohtaukset
   Verenvuoto ja sokki
   Tajunnan häiriöt
   Pää- ja kasvovammat
   Nyrjähdykset
   Palovammat
   Hukkuminen, sähkötapaturmat
   Vierasesine hengitysteissä
   Elvytys (sisältää harjoitukset)
   Poikkeusolojen terveydenhuolto
   Pelastuspalveluluennot
   Tietotesti / ensiapurastit

Suoritustapa:

Aktiivinen osallistuminen tunneille sekä elvytys- ja rastiharjoituksiin, kirjallisen kokeen
läpäiseminen.

Arviointi:   hyväksytty- hylätty.

Kirjallisuus:
   - Suomen Punainen Risti. 2002. Ensiapu. Jyväskylä: Gummerus Oy.

Opettaja: HEO.


3.2      Hoito- ja huolenpitotyön toiminnot 17 ov

Ydintavoitteet:

Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti eri ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden
perushoitoa ja huolenpitoa syömisen, juomisen, erittämisen, henkilökohtaisen puhtauden,
suun- ja jalkojen hoidon, pukeutumisen, liikkumisen, kommunikoinnin sekä sisäisen ja
ulkoisen turvallisuuden osa-alueilla huomioiden asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja
hengelliset tarpeet sekä voimavarat. Hän pystyy itsenäisesti tarkkailemaan ja ylläpitämään
asiakkaan peruselintoimintoja hyödyntäen tietouttaan ihmisen elimistön normaalista
rakenteesta ja toiminnasta.

Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa lähihoitajan vastuualueen mukaisesti soveltaen
tietouttaan eri lääkeaineryhmistä. Opiskelija osaa auttaa kotihoidossa olevaa asiakasta
huolehtimaan ravitsemuksesta, puhtaudesta ja vaatetuksesta sekä ympäristön ja kodin
puhtaanapidosta ja viihtyvyydestä asiakkaan omatoimisuutta tukien ja huomioiden
kotitalouteen kuuluvien henkilöiden tarpeet ja päivärytmin. Hän ottaa työssään huomioon
ympäristön, yhteiskunnallisten tekijöiden ja elinolojen vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ja
elämänlaatuun, mukaan lukien yleisimmät sosiaaliset ongelmat, kuten päihdeongelmat,
                         19


syrjäytymisen ja kansanterveydelliset riskit, kuten ylipainon, tupakoinnin ja liikunnan
puutteen. Opiskelija valitsee luontoa säästävät hoitotarvikkeet ja –välineet sekä toimii
energiaa säästävin työtavoin.


1 Lääkehoidon perusteet ja ammattimatematiikka 1 ov (HH1)
1.1 Lääkehoidon perusteet 0,5 ov

Sisältö:

  Lääkehoidon merkitys potilaan/asiakkaan hoidossa ja huolenpidossa
  Lääkehoitoa koskevat säädökset (lainsäädäntö, lääkevalvonta, sairausvakuutus)
  Ammattihenkilön eettinen vastuu lääkehoidon toteutuksessa
  Lääkkeiden vaiheet elimistössä
  Lääkkeiden vaikutukset elimistössä
  Lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot
  Lääkehoito ja aseptiikka

Suoritustapa:

Kirjallinen tentti tai kotitentti, aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa.

Arviointi:   K5 – T1.

Kirjallisuus:

Järviluoma E. & Nurminen M-L. 2000. Lääkehoidon ABC. WSOY.

Opettaja: hoitotyön opettaja.


1.2 Ammattimatematiikka 0,5 ov

Sisältö:

  Mittausvälineet, mittaustarkkuus, mittavälineen tarkkuus
  Yksikkömuunnokset ja yksiköillä laskeminen
  Lääkepakkausten etikettien lukeminen, vaikuttava aine ja lääkkeiden pitoisuus
  Lääkkeiden annostelu potilaalle (lähinnä päättelemällä, myös annoskaava ja verranto):
  kiinteät lääkemuodot, nestemäiset lääkemuodot, lääkkeen annostelu potilaan painon
  mukaan.
  Liuoksen valmistaminen (m-%, til-%, m/til-%, suhde) ja liuoksen valmistusohjeen
  laadinta
  Liuoksen laimentaminen

Suoritustapa:

Lääkelaskukoe ilman laskinta, aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa ja kotitehtävien
suorittaminen.
                        20Arviointi:   hyväksytty (= virheetön suoritus lääkelaskukokeessa) - hylätty.

Kirjallisuus:

    -  Grönberg S., Huhtala S. 1999. Sosiaali- ja terveysalan ammattimatematiikka. Edita
    -  Opettajan antama muu materiaali.

Ammattimatematiikan hallinta (ilman      laskinta)  arvioidaan  seuraavilla  lukukausilla
ammatillisten opintojen yhteydessä.

Opettaja: matematiikan opettaja.
  2    Kodinhoito ja ravitsemus 1 ov (HH1)
Sisältö:
   - kotitalouden toiminnan suunnittelu, rationalisointi ja asiakkaan arjen hallinnan
     tukeminen
   - kodin puhtaanapito ja viihtyisyys (siivouksen tavoitteet, puhdistusmenetelmät, -
     aineet ja –välineet, siivoussuunnitelma, kodin eri tilojen siivous)
   - kodin vaatehuolto
   - kodin jätehuolto
   - terveen ihmisen ravitsemus (ihmisen energiantarve ja saanti, ravintoaineet,
     ravitsemussuositukset)
   - erityisruokavaliot (liikalihavuuden ehkäisy, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes I ja
     II)

Suoritustapa:
Tentti, aktiivinen osallistuminen annettujen tehtävien tekemiseen ja kontaktiopetukseen

Arviointi: K5 – T1

Kirjallisuus:
Luennot, monisteet ja lehtiset
Kettunen, M., Routi, N. & Aalto, K. 2000. Puhdas, raikas koti. Porvoo: WSOY. (soveltuvin
osin)
Haglund, B., Hakala-Lahtinen, P., Huupponen, T., Ventola, A-L. 1998. Ihmisen ravitsemus.
Porvoo: WSOY. (soveltuvin osin)

Opettaja: kotitalousopettaja


3 Sosiaaliset ongelmat ja sosiaalipalvelutyö 2 ov (HH1) (*)

Sisältö:
 hyvinvointi vs. pahoinvointi
 mitä ovat sosiaaliset ongelmat? (yksilötaso, yhteisötaso, yhteiskuntataso)
                        21


  syrjäytyminen, huono-osaisuus, työttömyys, päihdeongelmat, rikollisuus
  väkivalta, perheväkivalta
  perheen hajoaminen, perheasiain neuvottelu
  sosiaalihuollon toimintaperiaatteet, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
  sosiaalialan työn menetelmät ja erilaiset toimintaympäristöt
  sosiaalityö, toimeentulotuki, vanhustyö, vammaistyö, päihdetyö
  suunnitelmallinen ja asiakaslähtöinen työskentely, moniammatillinen yhteistyö,
  verkostotyö, tiimityö ja laatutyöskentely

Suoritustapa:

Kotitentti, aihealueisiin liittyvät opintokäynnit ja ryhmän kanssa erikseen sovittavat tehtävät
sekä aktiivinen osallistuminen.

Arviointi:   K5 – T1.

Kirjallisuus:

   -  Luennot
   -  Kettunen, T., Ihalainen, J., & Heikkinen,       H.  2001.  Monimuotoinen
      sosiaaliturva.Helsinki: WSOY.
   -  Muu kurssin alussa sovittava materiaali

Opettaja: sosiaalialan opettaja.


4 Hoitotyön auttamismenetelmät I 2 ov (HH2)
Sisältö:

  sydän- ja verisuonisairaudet ja niitä sairastavan hoitotyö (sepelvaltimotauti, sydäninfarkti,
  sydämen vajaatoiminta, verenpainetauti)
  yleisimmät allergiat ja niiden hoito
  yleisimmät tarttuvat taudit (VTI, heng.tieinfektiot, sukupuolitaudit)
  astmaa sairastavan hoitotyö
  diabetesta sairastavan hoitotyö
  dementoituvan hoitotyö
  kirurginen hoitoprosessi (sis. i.v. nestehoito)

Suoritustapa:

Tentti, aktiivinen osallistuminen annettujen tehtävien tekemiseen ja lähiopetukseen.

Arviointi:   K5 – T1 .

Kirjallisuus:

   -  Luennot
                       22


   -   Anttila, K., Hirvelä, M., Jaatinen, T., Polviander, M. & Puska, Eeva-Liisa. 2001.
      Sairaanhoito ja huolenpito. (soveltuvin osin)
   -   Monisteet, lehtiset, videot

Opettaja: hoitotyön opettaja.


5 Hoitotyön toimintojen harjoittelu 1 ov (HH2)
(28 h laboraatio-opetusta)

Sisältö:
 vuodepotilaan peseminen ja potilasvuoteen petaaminen
 asentohoito
 hengityksen tarkkailu, hapen anto, liman imeminen hengitysteistä, PEF - mittaus
 verenpaineen ja pulssin mittaaminen
 lämmön mittaaminen
 verensokerin mittaaminen
 ruokailussa avustaminen
 ompeleiden poisto
 alusastian käyttö, vaippojen vaihtaminen, peräruiskeen antaminen
 virtsanäytteen ottaminen ja tutkiminen
 katetrointi
 s.c ja i.m injektion antaminen
 suun ja jalkojen hoito
 i.v. nestehoito (tekniikka)
 haavasidosten käyttö ja keskeiset kiinnityssiteet


Suoritustapa:

100% läsnäolo, aktiivinen osallistuminen laboraatio-opetukseen.


Kirjallisuus: Anttila, K. ym. 2001. Hoitamalla hyvää oloa. Helsinki: WSOY.

Opettaja: hoitotyön opettaja.


6 Lääkehoito 1 ov (HH2)
Sisältö:
      Lääkeaineryhmät:
             * Kipulääkkeet - kivun hoito
             * Diabeteksen lääkkeet
             * Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
             * Hengitysteiden sairauksien lääkehoito
             * Allergisten tilojen lääkkeet
             * Psyykenlääkkeet
             * Mikrobilääkkeet
                        23


       Lääkkeiden käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä
              * Lasten ja ikääntyvän lääkehoidon erityispiirteitä

Suoritustapa:

Lääkelaskukoe (mikäli ammattimatematiikka on ollut edellisellä lukukaudella), kirjallinen
tentti tai kotitentti, aktiivinen läsnäolo lähiopetuksessa.

Arviointi:   K5 – T1.

Kirjallisuus:

Järviluoma E. & Nurminen M-L. 2000. Lääkehoidon ABC. WSOY.

Opettaja: hoitotyön opettaja.

  7    Kodinhoidon ja ravitsemuksen harjoitukset 1 ov (HH2)
Sisältö:
   - lapsen, nuoren, odottavan äidin ja vanhuksen ravitsemus
   - laktoosi-intoleranssi, keliakia, kasvisruokavaliot, ruoka-aineallergiat, ylipaino,
     ummetus ja huono ruokahalu ravitsemuksen haasteina
   - keittiöhygienia
   - ateriasuunnittelu
   - arkiruoanvalmistus
   - kodinhoidon harjoitustehtäviä

Suoritustapa:

Aktiivinen osallistuminen annettujen tehtävien tekemiseen ja kontaktiopetukseen. Työkoe.

Arviointi: K5 – T1

Kirjallisuus:
Luennot, monisteet ja lehtiset. Materiaali sovitaan tarkemmin kurssin alussa ryhmän kanssa.

Opettaja: kotitalousopettaja8 Hoitotyön auttamismenetelmät II 1 ov (HH3)
Sisältö:
 aivoverenkiertohäiriöt ja aivohalvauspotilaan hoitotyö
 neuropsykologia 3 h (psykologian opettaja)
 syöpä sairautena (yleisellä tasolla) ja syöpään sairastuneen hoitotyö
 kuolevan hoitotyö ja vainajan laitto
 rintasyöpäpotilaan hoitotyö
 rintojen omatarkkailu
 opintokäynti Syöpäyhdistykselle
                        24


  eturauhassyöpäpotilaan hoitotyö, eturauhasen liikakasvu

Suoritustapa:

Kotitentti, aktiivinen osallistuminen annettujen tehtävien tekemiseen ja kontaktiopetukseen.

Arviointi:   K5 – T1.

Kirjallisuus:
   - Luennot
   - Anttila, K., Hirvelä, M., Jaatinen, T., Polviander, M. & Puska, Eeva-Liisa. 2001.
     Sairaanhoito ja huolenpito. (soveltuvin osin oheislukemisto)

Opettaja: hoitotyön ja psykologian opettajat.


9 Ergonomia ja toimintakyvyn edistäminen 1 ov (HH3)


16 h tietopuolista opetusta koko ryhmälle + 12 h harjoituksia pienryhmissä (kuntoutuksen
opettaja).

Sisältö:

Lähihoitajan työn ergonomian perusteet tuki- ja liikuntaelimistön kannalta
Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuminen työssä: työtehtävän kuormittavuuden arviointi ja
liiallisen kuormituksen vähentäminen
Tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia lisäävät ja vähentävät ihmisen yksilölliset
ominaisuudet
Ihmisen avustaminen liiallista tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta välttäen
Asiakkaan avustaminen asiakkaan omatoimisuutta tukien

Harjoitukset / sisältö:

- potilasvuoteen säätöjen käyttö
- pyörätuolin osien irrottaminen, säätöjen käyttö, kelaaminen, työntäminen
- lempeät, tukevat otteet ihmisen avustamisessa
avustaminen vuoteessa siirtymisissä
- toimintakyvyttömän potilaan siirtäminen vuoteessa ylöspäin selinmakuulla
    - ilman apuvälineitä
    - vendelalla/liukupatjalla/poikkilakanalla
- toimintakyvyttömän potilaan siirtäminen sivusuunnassa selinmakuulla
- potilaan avustaminen siirtymään vuoteessa ylöspäin selinmakuulla
- potilaan avustaminen siirtymään sivusuunnassa selinmakuulla
- toimintakyvyttömän potilaan siirtäminen sivusuunnassa selinmakuulla
- kääntäminen selinmakuulta kyljelle mol. suuntiin
- siirtäminen vuoteesta toiseen (tms.) liukupatjan/huovan avulla
    - toimintakyvyttömän nostaminen lattialta vuoteeseen

avustaminen vuoteesta (pyörä)tuoliin
                       25


- ihmisen avustaminen tuolissa hyvään asentoon
- heikkokuntoisen avustaminen tuolista seisomaan
- heikkokuntoisen avustaminen vuoteesta pyörätuoliin ja takaisin OMATOIMISUUTTA
TUKIEN
- avustaminen vuoteesta pyörätuoliin ja takaisin liukulevyllä
- potilaan nostaminen vuoteesta tuoliin ja takaisin
    - ilman apuvälineitä
    - nostovyöllä/poikkilakanalla/potilasnosturilla
liikkuvan ihmisen avustaminen
- kaatuvan potilaan suojaaminen
- heikkokuntoisen avustaminen lattialta ylös
- heikkokuntoisen avustaminen WC:ssä)
Vaadittava kirjallisuus:

Terveydenhuolto- ja sosiaalialan työsuojeluopas. 1994. Työturvallisuuskeskus. 3. Uudistettu
   painos. Helsinki: Painatuskeskus. 26-32.
Hanhinen, H., Parvikko, O., Rantanen, S. & Tamminen-Peter, L.1994. Terveenä työelämässä.
   Porvoo:WSOY. 36–51.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 1998. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa:
   Helsinki: Työterveyslaitos.
Kähäri-Wiik, K., Niemi, A. & Rantanen, A. 1997. Kuntoutuksella toimintakykyä. Porvoo:
   WSOY.

Suoritustapa:

- arvosana määräytyy seuraavien perusteella:
   - käytännön koe (pidetään viimeisellä harjoitustunnilla)
   - kirjalliset tehtävät (palautetaan sovittuna päivänä)
   - aktiivinen osallistuminen, ei luvattomia poissaoloja, harjoitustunneilla läsnäolo 100%
   - ammattimainen käytös tunneilla ja harjoituksissa, mm.
       - harjoitustunneilla aika käytetään harjoitteluun
       - kielenkäyttö
       - ei mennä kengät jalassa vuoteeseen
   - järjestetään tilat harjoitusten jälkeen kuntoon

Arviointi:  hyväksytty – hylätty.

Opettaja: kuntoutuksen


10 Työssäoppiminen 6 ov (HH 3) (*)
                          26


Työssäoppimisen aikana opiskelija hankkii valmiuksia, harjaantuu ja näyttää osaamisensa
erityisesti seuraavilla ammattitaidon osa-alueilla: hoito- ja palvelusuunnitelma käytännön
työssä, asiakkaan perushoito ja huolenpito, asiakkaan peruselintoimintojen tarkkailu ja
ylläpito, lääkehoidon käytännön toteutus, ergonominen työskentely sekä aseptinen toiminta.
Ennen työssäoppimisen alkamista opiskelijoille annetaan erilliset ohjeet ns. työssäoppimisen
info-tunneilla. Työssäoppimisen paikkoja ovat erilaiset terveydenhuollon avo- ja laitospaikat,
kuten terveyskeskusten vuodeosastot, vanhainkodit, yksityiset hoitokodit, kotisairaanhoito,
keskussairaalan sisätautiosastot.

Suoritustapa:

210 h työskentelyä ja harjoittelua terveydenhuollon avo- ja laitospaikoissa + 30 h itsenäistä
opiskelua.

Tehtävät: hoitotyön suunnitelma, tehtävä hoitotyön periaatteista käytännössä, vuorovaikutus-
tehtävä.

Arviointi: K5 – T1.
Arvosana muodostuu opiskelijan kirjallisen itsearvioinnin,          ohjaajan   palautteen,
oppimispäiväkirjan ja annettujen tehtävien suorittamisen perusteella.

Ohjaava opettaja: hoitotyön opettaja.


Opintokokonaisuuden
arviointikriteerit
     Tyydyttävä 1              Hyvä 3             Kiitettävä 5
Hoito- ja huolenpitotyön
perusteet:

  on halukas oppimaan        asettaa tavoitteita        asettaa tavoitteita
  ammatillisen taitotiedon ja     ammatilliselle          ammatilliselle
  osaa ohjattuna opiskella ja     kehittymiselleen ja pyrkii    kehittymiselleen ja ottaa
  ottaa vastuuta oppimisestaan    ottamaan vastuuta         itsenäisesti vastuun
                    oppimisestaan ja         oppimisestaan ja
  pyrkii hakemaan ohjausta      toiminnastaan           toiminnastaan
  opettajilta, mutta tarvitsee
  vielä tukea ja rohkaisua      hakee tarvitessaan ohjausta    hakee tarvitessaan
  ohjauksen hakemiseen        opettajilta ja ohjaajilta,    aktiivisesti ohjausta ja tukea
                    mutta voisi hakea sitä      opiskelijatovereiltaan,
                    aktiivisemmin           opettajilta ja ohjaajilta sekä
 arvioi omaa toimintaansa,                        muilta tukihenkilöiltä
  mutta tarvitsee vielä ajoittain
  ohjausta              osaa arvioida ohjattuna     arvioi ammattitaitoaan
                    omaa ammattitaitoaan ja      monipuolisesti perustellen
                    tunnistaa vahvuuksiaan ja     toimintatapansa ja tunnistaen
                    kehittämistarpeitaan       sekä vahvuuksiaan että
 ottaa vastaan palautetta ja                       kehittämistarpeitaan
  muuttaa toimintaansa
  saamansa palautteen        pyytää omatoimisesti       hakee aktiivisesti palautetta
  perusteella             palautetta ja pyrkii       ja hyödyntää sitä
                    hyödyntämään sitä         ammatillisessa
                    ammatillisessa          kehittymisessään
                    kehittymisessään
                          27


                                      antaa rakentavaa palautetta
                                      opiskelijatovereilleen,
  tietää sosiaali- ja                          opettajille ja ohjaajille
  terveydenhuollon julkisen
  sektorin järjestämät         hakee tarvitessaan lisätietoa   ohjaa itsenäisesti asiakasta
  peruspalvelut            sosiaali- ja terveydenhuollon   sosiaali- ja terveydenhuollon
                     peruspalveluista ja pystyy    peruspalveluiden käytössä
                     ohjaamaan asiakasta niiden    hyödyntäen tietouttaan
                     käytössä, mutta tarvitsee     toimeentuloturvan
                     ohjausta erityisesti uusissa   tarjoamista
                     tilanteissa            mahdollisuuksista
  ottaa huomioon asiakkaan
  oikeudet ja noudattaa       toimii alan arvoperustan
  vaitiolovelvollisuutta        mukaisesti oman vastuunsa    toimii aktiivisesti alan
                     tiedostaen, mutta tarvitsee    arvoperustan ja
                     vielä ohjausta lähihoitajan    ammattieettisten
                     toimivallan tiedostamisessa    periaatteiden mukaisesti
                                      tiedostaen oman vastuunsa ja
                                      lähihoitajan toimivallan     Tyydyttävä 1              Hyvä 3             Kiitettävä 5
  osaa asettaa työlleen        osaa kirjata ja toteuttaa     osaa laatia asiakkaalleen
  tavoitteet ja perustella niitä    hoito- ja             yksilöllisen huolto-, hoito tai
  sekä toteuttaa työryhmän       palvelusuunnitelmaa        palvelusuunnitelman
  jäsenenä suunnitelmallista      yhdessä asiakkaan ja       yhteistyössä asiakkaan ja
  hoito- ja huolenpitotyötä      moniammatillisen         työryhmän muiden jäsenten
                     työryhmän kanssa ja        kanssa, toteuttaa sitä ja
                     arvioida omaa toimintaansa    muuttaa suunnitelmia
                                      tilanteen ja asiakkaan
                                      tarpeiden mukaan
                                      perustellen omat ratkaisunsa

                     osaa selittää sosiaali- ja    osaa selittää sosiaali- ja
                     terveydenhuollon laatutyön    terveydenhuollon laatutyön
                     menetelmiä ja osallistuu     menetelmiä, ottaa
                     työryhmän jäsenenä        itsenäisesti selvää
                     työyksikön laatutyöhön      työyksikön laadun
Hoitotyön toiminnot:           esittäen myös omia        kehittämistyöstä ja kehittää
                     näkemyksiään           osaltaan toiminnan laatua
  toteuttaa työryhmän
  jäsenenä asiakkaan
  perushoidon, mutta ei        toteuttaa vastuullisesti     toteuttaa asiakkaan
  kykene ohjattunakaan         asiakkaan perushoidon       perushoidon itsenäisesti
  huomioimaan asiakkaan        asiakkaan kodissa ja       asiakkaan kodissa ja
  tarpeita kokonaisvaltaisesti     moniammatillisen         moniammatillisen
                     työryhmän jäsenenä        työryhmän jäsenenä
                     laitoksessa ja pyrkii       laitoksessa huomioiden
                     huomioimaan asiakkaan       asiakkaan fyysiset,
  osaa ohjattuna tarkkailla ja     tarpeet kokonaisvaltaisesti    psyykkiset, sosiaaliset ja
  ylläpitää asiakkaan                          hengelliset tarpeet sekä
  peruselintoimintoja                          voimavarat
  (hengityksen tarkkailu ja      osaa tarkkailla ja ylläpitää
  hapen anto, liman imeminen      asiakkaan            osaa itsenäisesti tarkkailla ja
  hengitysteistä, verenpaineen,    peruselintoimintoja        ylläpitää asiakkaan
  pulssin, lämmön ja          moniammatillisen         peruselintoimintoja ja
  verensokerin mittaus,        työryhmän jäsenenä ja hakee    perustelee toimintansa
                          28


  virtsanäytteen tutkiminen ja    tarvitessaan ohjausta        tiedoillaan ihmisen elimistön
  virtsarakon katetrointi)                        normaalista rakenteesta ja
                                      toiminnasta
  osaa toteuttaa
  terveysneuvontaa saamiensa
  ohjeiden mukaan

                   osaa työryhmän jäsenenä
                    toteuttaa terveysneuvontaa     osaa suunnitella ja toteuttaa
                    asiakkaan              itsenäisesti yleisimpien
  osaa hoitaa kuolevaa        itsemääräämisoikeutta        kansansairauksien ehkäisyyn
  asiakasta annettujen        kunnioittaen ja hakee        liittyvää terveysneuvontaa
  ohjeiden mukaan           tarvitessaan ohjausta        asiakkaan
                                      itsemääräämisoikeutta
                                      kunnioittaen
  hallitsee lääkelaskennassa     osallistuu työryhmän
  yksikkömuunnokset ja        jäsenenä kuolevan asiakkaan     kykenee hoitamaan
  annoslaskut             hoitoon ja hakee tarvitessaan    itsenäisesti kuolevaa
                    ohjausta              asiakasta kokonaisvaltaisesti
                                      ja tukemaan myös hänen
                    osaa käsitellä ja annostella    läheisiään
                    lääkkeitä noudattaen
                    annosteluohjeita ja aseptisia   osaa käsitellä ja annostella
                    periaatteita, mutta tarvitsee    lääkkeitä itsenäisesti
                    ohjausta erityisesti uusissa    noudattaen annosteluohjeita
                    tilanteissa             ja aseptisia periaatteita
                                      (esim. käsihygienia) ja
                                      kykenee perustelemaan
                                      toimintatapansa ja
                                      tekemänsä ratkaisut
     Tyydyttävä 1              Hyvä 3              Kiitettävä 5
  tuntee yleisimmät          osaa antaa lääkkeitä        ohjaa omatoimisesti
  lääkemuodot ja osaa         asiakkaalle suun kautta,      asiakasta ja tämän läheisiä
  annostella ja antaa lääkkeet    peräsuolen kautta, ihon alle    lääkehoidon toteutuksessa
  ohjeiden mukaan, mutta       ja lihakseen sekä
  tarvitsee vielä ohjausta      paikallisesti hengitysteihin,
  erityisesti injektioiden      silmään, korvaan, nenään ja
  annossa               iholle ja osaa annettujen
                    ohjeiden mukaan ohjata
  osaa opastaa asiakasta       asiakasta lääkehoidon
  lääkemääräysten           toteutuksessa
  uusimisessa                               tiedottaa suullisesti ja
                    tarkkailee lääkkeen         kirjallisesti lääkehoitoon
  osaa ohjeiden mukaan        vaikutuksia ja           liittyvät havaintonsa
  tarkkailla lääkkeen         sivuvaikutuksia, tiedottaa     työryhmän muille jäsenille
  vaikutuksia ja           havaintonsa suullisesti
  sivuvaikutuksia           työryhmän muille jäsenille,
                    mutta tarvitsee vielä
  tietää lähihoitajan         ohjausta kirjaamisessa       tuntee yleisimmät tartunnan
  vastuualueen asiakkaan                         aiheuttajat, huolehtii
  lääkehoidossa            tuntee yleisimmät tartunnan     omatoimisesti ja
                    aiheuttajat, huolehtii       vastuullisesti omasta
  huolehtii henkilökohtaisesta    omatoimisesti ja          hygieniastaan ja osallistuu
  hygieniastaan ja toimii niin,    vastuullisesti omasta        moniammatillisen
  että ei aiheuta tartuntoja     hygieniastaan ja osallistuu     työryhmän jäsenenä
                    moniammatillisen          aseptisen toiminnan
  noudattaa työpaikkansa       työryhmän jäsenenä         suunnitteluun ja
  hygieniakäytäntöjä ja osaa     aseptisen toiminnan         toteuttamiseen, mutta
                           29


  toteuttaa omassa           suunnitteluun ja           tarvitsee vielä rohkaisua
  toiminnassaan aseptista       toteuttamiseen, mutta        omien näkemystensä
  työjärjestystä            tarvitsee vielä rohkaisua      esittämiseen
                     omien näkemystensä
                     esittämiseen

  osaa toteuttaa työryhmän
  jäsenenä asiakkaan
  suojaamisen
  erityistoimenpiteet (esim.                        ohjaa aktiivisesti asiakasta
  HIV, hepatiitit, tuberkuloosi)                      henkilökohtaisessa
                     ohjaa asiakasta           hygieniassa ja tartuntojen
  ohjaa asiakasta           henkilökohtaisessa          leviämisen ehkäisyssä
  henkilökohtaisessa          hygieniassa ja tartuntojen
  hygieniassa saamiensa        leviämisen ehkäisyssä, mutta
  ohjeiden mukaan           tarvitsee vielä ohjausta
                     erityisesti uusissa tilanteissa   tietää tartuntatautien
                                       torjuntatyön säädökset
                     pystyy ohjaamaan asiakasta      (esim. tartuntatautilaki) ja
                     vahinkotapauksissa          osaa itsenäisesti ohjata
                     saamiensa ohjeiden mukaan      asiakasta vahinkotapauksissa
                                       potilasvahinko- ja
                                       potilasoikeuslakien
                                       mukaisesti

                                       ymmärtää infektioiden
                                       terveystaloudelliset
                                       vaikutukset ja osaa
                                       perustella tekemänsä
                                       ratkaisut ja toimintatapansa
                                       muun muassa
                                       mikrobiologian
                                       tietopohjallaan     Tyydyttävä 1               Hyvä 3              Kiitettävä 5
  noudattaa työpaikkansa        noudattaa              noudattaa itsenäisesti
  työsuojeluohjeita ja ilmoittaa    työpaikkakohtaisia          työpaikkakohtaisia
  havaitsemistaan puutteista      työsuojeluohjeita ja tuo       työsuojeluohjeita ja ottaa
  tai ongelmista            esille havaitsemiaan         vastuun omalta osaltaan
                     työturvallisuuteen liittyviä     työturvallisuuden
                     epäkohtia ja pystyy         kehittämisestä ja tietää
                     pyydettäessä esittämään       kuinka toimia tunnistettuaan
                     joitakin               epäkohtia
                     kehittämisehdotuksia
                                       välttää työssään tietoisesti
                     tietää työssä esiintyvät       altistumista allergeeneille
                     allergeenit ja välttää        (esim. puhdistus- ja
                     ohjattuna niille altistumista,    desinfektioaineet,
                     noudattaa              antibiootit)
                     käyttöturvallisuustiedotteita
                     ja pakkausmerkintöjä
                                       torjuu työssään aktiivisesti
                     osallistuu työryhmässä        meluun, lämpöoloihin ja
                     meluun, lämpöoloihin ja       valaistukseen liittyviä
                     valaistukseen liittyvien       terveysvaaroja ja haittoja
  noudattaa työpaikan sähkö-      terveysvaarojen ja haittojen
                          30


  ja                torjuntaan
  paloturvallisuusmääräyksiä                       ottaa aktiivisesti selvää
                   tietää työpaikan sähkö- ja      työpaikan sähkö- ja
                   paloturvallisuusmääräykset      paloturvallisuusmääräyksistä
                   ja noudattaa niitä ja ilmoittaa    sekä toimintaohjeista
                   havaitsemistaan vioista        palotilanteessa

                   kiinnittää huomiota hyvän       pitää osaltaan aktiivisesti
                   työilmapiirin edistämiseen ja     yllä hyvää työilmapiiriä ja
                   on tietoinen siihen          tunnistaa siihen haitallisesti
                   haitallisesti vaikuttavista      vaikuttavia tekijöitä (esim.
  osaa antaa Ea 1 tason       tekijöistä              työuupumus,
  ensiavun                                työpaikkakiusaaminen)

Huolenpitotyön toiminnot:                          osaa antaa Ea 1 tason
                   osaa antaa Ea 1 tason         ensiavun ja ohjata
 osaa ohjattuna oikean        ensiavun ja pystyy ohjattuna     jatkohoitoon
  nostotekniikan ja osaa      ohjaamaan jatkohoitoon
  ohjattuna käyttää
  työpaikkansa nosto- ja
  siirtolaitteita          hallitsee ergonomiset         hallitsee ergonomiset
                   työtavat hoito- ja          työtavat hoito- ja
                   huolenpitotyössä           huolenpitotyössä ja pitää
                                      tietoisesti niiden avulla yllä
                                      omaa toimintakykyään ja
  osaa huolehtia asiakkaan                        ennaltaehkäisee työstä
  lähiympäristön ja kodin                         aiheutuvia rasitusvammoja
  puhtaanapidosta ja
  turvallisuudesta saamiensa    osaa huolehtia asiakkaan       auttaa itsenäisesti asiakasta
  ohjeiden mukaan ja        lähiympäristön ja kodin        huolehtimaan ympäristön ja
  asiakkaan kanssa sovitulla    puhtaanapidosta,           kodin puhtaanapidosta,
  tavalla              turvallisuudesta ja          turvallisuudesta ja
                   viihtyisyydestä itsenäisesti ja    viihtyisyydestä tukien
                   tarvittaessa yhteistyössä       asiakkaan omatoimisuutta
                   työryhmän kanssa, mutta
                   tarvitsee vielä ajoittain
                   ohjausta uusissa tilanteissa
     Tyydyttävä 1             Hyvä 3               Kiitettävä 5
  osaa huolehtia saamiensa     osaa huolehtia asiakkaan       pystyy vastaamaan
  ohjeiden mukaan asiakkaan     vaatehuollosta itsenäisesti ja    itsenäisesti asiakkaan
  vaatehuollosta          tarvittaessa yhteistyössä       vaatehuollon järjestämisestä
                   työryhmän kanssa           tukien asiakkaan
                                      omatoimisuutta
  osaa ohjeita käyttäen       osaa hankkia tarveaineet
  hankkia tarveaineet ja      taloudellisesti ja valmistaa     osaa huolehtia kotihoidossa
  valmistaa perusruokaa       terveellistä ja tarvittaessa     olevan asiakkaan
                   erityisruokavalion mukaista      ravitsemuksesta ja
  osaa ohjeita käyttäen       perusruokaa ravitsemuksen       mahdollisesta
  valmistaa yleisimpien       tietoja soveltaen ja osaa       erityisruokavaliosta
  erityisruokavalioiden       ohjata asiakasta           asiakkaan omatoimisuutta
  mukaista ruokaa huomioiden    ruoanvalmistuksessa          tukien sekä taloudellisuuden
  liikalihavuuden ehkäisyn ja                       huomioiden ja perustellen
  hoidon                                 oman toimintansa
                   osaa toteuttaa kotitalouden
                         31


  osaa ohjattuna valita luontoa   hankinnat, jätehuollon ja
  säästävät aineet ja välineet ja  energian käytön kestävän    osaa valita luontoa säästävät
  hallitsee ohjattuna energiaa   kehityksen periaatteita     aineet ja välineet, käyttää
  säästävät työtavat        noudattaen           harkiten ja taloudellisesti
                                   kertakäyttövälineitä ja toimii
                                   energiaa säästävin työtavoin
                                   (kestävä kehitys)


Tyydyttävä 2 tasolla opiskelija saavuttaa kaikki tyydyttävä 1 tason kriteerit ja osittain myös
hyvä 3 ja kiitettävä 5 tason kriteereitä. Opiskelija suoriutuu tavoitteiden mukaisista
toiminnoista itsenäisemmin kuin tasolla tyydyttävä 1, mutta hän tarvitsee vielä melko paljon
ohjausta tutuissakin tilanteissa.

Hyvä 4 tasolla opiskelija saavuttaa kaikki hyvä 3 tason kriteerit ja osittain myös kiitettävä 5
tason kriteereitä. Opiskelija suoriutuu tavoitteiden mukaisista toiminnoista omatoimisesti ja
hakee tarvitessaan ohjausta. Hän asettaa tavoitteita ammatilliselle kehittymiselleen, ottaa
itsenäisesti vastuun oppimisestaan ja toiminnastaan sekä kykenee realistiseen itsearviointiin
tunnistaen omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan.
4    KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN 12 OV
Ydintavoitteet:

Opiskelija ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja ammatillisesta kehittymisestään. Hän
tunnistaa vammaisiin ja muuten toimintakyvyltään erilaisiin ihmisiin kohdistuvia asenteita
sekä omia asenteitaan ja osaa kohdata asiakkaan palveluhenkisesti, kunnioittaen hänen
itsemääräämisoikeuttaan ja tukien asiakkaan voimavaroja ja omatoimisuutta. Opiskelija
soveltaa  työssään   tietouttaan yleisimmistä  vammaisryhmistä,   päihde-   ja
mielenterveysongelmista sekä toimintakykyä heikentävistä pitkäaikaissairauksista sekä
kuntoutuspalveluista ja tukimuodoista.

Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja kuntouttavalla työotteella, osaa tunnistaa asiakkaan
toimintakyvyn vahvuuksia ja vajavuuksia ja auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä
                           32


toiminnoista hyödyntäen asiakkaan voimavaroja. Hän tuntee kuntoutuksen moniammatillista
yhteistyötä ja osaa toimia moniammatillisessa työryhmässä kuntoutusprosessin eri vaiheissa
lähihoitajan vastuualueen mukaisesti. Opiskelija pystyy perustelemaan oman toimintansa ja
huolehtii oman työ- ja toimintakykynsä säilymisestä tai vahvistumisesta.Opintojaksot:

 Kuntoutumisen tukeminen 4 ov
 Toimintakykyisyyden tukeminen 8 ov (3 ov + työssäoppimista 5 ov)

Opintojaksojen ja niiden osioiden tavoitteita tarkastellaan yhdessä opettajan kanssa kunkin osion
alussa. Opintokokonaisuuden rakenne ja arviointisuunnitelma on liitteessä kolme (Liite 3).
Opintokokonaisuuden arviointikriteerit taulukossa opintokokonaisuuden lopussa.4.1      Kuntoutumisen tukeminen (Kunt 1) 4 ov
        (sisältää opinto-ohjausta 0,5 ov)

Tavoitteet: ks. kuntoutumisen tukemisen 12 ov:n kiitettävän tason arviointikriteerit.

Osiot ja niiden sisällöt:
- Kuntoutuksen perusteet
- Mielenterveystyö

Kuntoutuksen perusteet 2,5 ov (sisältää PKKY:n yrittäjyystiimin suunnittelemista yrittäjyysopinnoista
osion ”Mahdollisuudet toimintaympäristössä”, erityisesti *)

Suomen kuntoutusjärjestelmä
  - mitä on kuntoutus
  - kuntoutus ennen ja nyt
  - kuntoutusjärjestelmät ja kuntoutuspalvelut suomessa, kuntoutusyhteistyö
  - järjestöt kuntoutuksen kentässä
  - kuntoutuslait ja säädökset pääpiirteissään
  - kuntoutustarpeen määrittely
  - kuntoutussuunnitelma

Lähihoitaja kuntoutustyöntekijänä
  - toimintakyky: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen*
  - toimintakyvyn selvittäminen ja kuvaaminen
  - kuntoutuksen tavoitteiden asettaminen*
  - moniammatillinen yhteistyö*
  - kuntouttava työote*
  - asiakaslähtöinen toiminta*
  - sisäinen yrittäjyys kuntoutustyöntekijän ominaisuutena*
                        33


Kuntoutumisen psykologia
  - psyykkisten tekijöiden merkitys kuntoutumisessa
  - sairastumiseen ja vammautumiseen sopeutuminen
  - psyykkinen itsesäätely*
  - kuntoutumista estävät ja edistävät tekijät
  - kriisimalleja

Vammaisuus ja toimintakyky
 - vamma, toimintavajavuus, sosiaalinen haitta, toimintakyky
 - kehitysvammaisuus
 - cp-vammaisuus
 - puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä

Lääkinnällinen kuntoutus
  - terveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus
  - kelan kuntoutus vaikeavammaisille
  - apuvälinepalvelu
  - muut lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

Sosiaalinen kuntoutus

Kasvatuksellinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus

Kuntoutustutkimus

Päihdekuntoutus


Mielenterveystyö 1 ov
  - mitä on mielenterveys – mielisairaus
  - ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
  - mielenterveyden hyvät ja huonot peruskivet
  - masennus sairautena ja kuinka autan masentunutta ihmistä
  - psykoosit ja kuinka kohtaan harhaisen asiakkaan
  - mielenterveyslaki ja hoitoonohjaus
  - hoito-organisaatio
  - mitä hoitopaikkoja Pohjois- Karjalasta (ja Joensuusta) löytyy
  - elämänhallinta, arjen tukeminen ja kuntoutus

Opiskelutavat:

Kuntoutumisen tukeminen opintojakso opiskellaan tietopuolisesti (ei työssäoppimisjaksoa
eikä harjoitustunteja), jakso sisältää sekä lähiopetusta että ohjattua tiimityöskentelyä (5 pv) ja
itsenäistä opiskelua. Opiskelussa on mahdollista hyödyntää verkko-opetusta. Opiskeluun
sisältyy oppitunteja, ryhmätehtäviä, yksilötehtäviä, tiimeissä työskentelyä, opintokäyntejä ja
Honkalampi- päivä.
                        34


Tähän opintojaksoon sisältyy itsenäistä opiskelua 48 tuntia. Itsenäisenä opiskeluna
valmistaudutaan tenttiin, luetaan opintojakson kirjallisuutta sekä suositeltavaa kirjallisuutta.
Osa yksilö- ja ryhmätehtävistä tehdään itsenäisenä opiskeluna.

Arviointi:   T1 – K5

-   tentti (ei materiaaleja mukana) , vähintään T1
-   arvioitavat tehtävät
-   aktiivinen osallistuminen, opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa oppitunneilla,
   joten selittämättömät poissaolot vaikuttavat arviointiin
-   harjoitusten/ryhmätöiden tekeminen hyväksytysti
-   tiimissä toimiminen
-   itsearviointi

Opintojakson suorittamiseen tarvittava kirjallisuus:

   -  Kähäri-Wiik K. 1997: Kuntoutuksella toimintakykyä. WSOY. s. 13-63, 104-116
   -  Winell K. 1994: Kuntoutus terveyskeskuksen toiminnassa. Duodecim 10/1994:s.1387-
     1393.
   -  Kettunen T., Ihalainen J. & Heikkinen H. 2001: Monimuotoinen Sosiaaliturva.WSOY
     s. 114-149.

Suositeltavaa luettavaa ja hyödynnettäväksi etätehtävissä:
  - Iija A, Almqvist s, Kiviharju-Rissanen U (1997) Mielenterveystyön perusteet
    hoitotyössä.
  - Punkanen Tiina (2001): Mielenterveystyö ammattina.
  - Huuhtanen K (toim.) (2001): Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät
    Suomessa vuosituhannen vaihteessa. Kehitysvammaliitto.
  - Kaski M (toim.) ym. (2001): Kehitysvammaisuus. WSOY, Porvoo.
  - internetissä apuvälineasiaa: www.stakes.fi/apudata


Opettajat:
- sosiaalialanopettaja 34 h
- kuntoutuksen opettaja 26 h
- mielenterveystyön opettaja 26 h
- psykologian opettaja 14 h4.2        Toimintakykyisyyden tukeminen (kunt2) 3 ov

Tavoitteet: ks. kuntoutumisen tukemisen kiitettävän tason arviointikriteerit

Osiot ja niiden sisällöt:

-   Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus
-   Harrastustoiminnan tukeminen, erityisliikunta ja luova toiminta
-   Selkokieli
                       35


Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus (2 ov)
Asiakkaan voimavarojen edistäminen liikkumisen ja liikunnan avulla
  - fyysisen toimintakyvyn vahvuuksien ja vajavuuksien tunnistaminen
  - lihasvoiman ylläpitäminen tai parantaminen
  - nivelliikkuvuuden ylläpitäminen tai parantaminen
  - tasapainon ja koordinaation ylläpitäminen ja parantaminen
  - kestävyyskunnon ylläpitäminen ja parantaminen
  - omatoimisuuden tukeminen liikkumisessa ja adl:ssa

Asiakkaan fyysisen ympäristön muokkaaminen toimintakyvyn edistämiseksi
  - fyysisen ympäristön arviointi toimintakyvyn edistämisen kannalta
  - asunnon ja lähiympäristön muutokset,
  - liikkumisen apuvälineet
  - päivittäisten toimintojen apuvälineet
Vanhusten fyysisen toimintakyvyn edistäminen kotona ja laitoksessa

Yleisimmät toimintakykyä alentavat pitkäaikaissairaudet ja niitä sairastavien
toimintakykyisyyden edistäminen
  - aivohalvauspotilaan kuntoutumisen tukeminen
  - lonkkaleikatun hoito ja toimintakyvyn edistäminen
  - nivelreumaatikon hoito ja toimintakyvyn edistäminen
  - alaaraaja-amputoidun kuntoutumisen tukeminen
  - sydänpotilaan toimintakyvyn edistäminen

Vammaisuus ja toimintakyky, toimintakyvyn edistäminen
 - kehitysvammaisuus
 - cp-vammaisuus
 - aistivammaisuus
 - selkäydinvammaisuus

Lääkelaskujen kertauskoe (1h)


Harrastustoiminnan tukeminen (2/3 ov)
Luova ilmaisu ja erityisliikunta
  - erityisliikunnan käsitteet
  - vammaisuinti, Halliwick-menetelmä, veden fysiologiset vaikutukset
  - musiikkiliikunta, erityisryhmien tanssi, pyörätuolitanssi
  - vanhusten kuntosaliharjoittelu
  - vanhusten kotivoimistelu
  - kehitysvammaisten liikunta, Sherbornen menetelmä, perusharjoituksia
  - vammaisratsastus
  - näkövammaisten liikunnan erityispiirteet, maalipallo
  - sovelletut pallopelit, pyörätuolipelit
  - istumalentopallo
  - luovan liikunnan harjoituksia
  - uinti ja hengenpelastus sekä seikkailuliikunnan harjoituksia niille ryhmille, joiden
    opintoihin ei kuulu liikuntaa ja terveystietoa (YHO-opintoja)
                        36


Selkokieli (1/3 ov)
  -  selkokielen ja yleiskielen määritelmät
  -  selkokielen käyttäjäryhmät
  -  selkomateriaalit
  -  miksi selkokieli on tarpeen?
  -  miten selkokieltä voi hyödyntää lähihoitajan työssä?
  -  selkoryhmän toiminta: tavoitteet, ohjaajan ja ryhmäläisten roolit, luku- ja
    keskustelutuokion suunnittelu ja toteutus


Opiskelutavat:

Opintojakso sisältää sekä lähiopetusta itsenäistä opiskelua. Opiskeluun sisältyy oppitunteja,
ryhmätehtäviä, yksilötehtäviä ja harjoittelua.

Tähän opintojaksoon sisältyy itsenäistä opiskelua 36 tuntia. Itsenäisenä opiskeluna
valmistaudutaan tenttiin, luetaan opintojakson kirjallisuutta sekä suositeltavaa kirjallisuutta.
Osa yksilö- ja ryhmätehtävistä tehdään itsenäisenä opiskeluna. Liikuntatuokioiden
suunnitellaan ja ohjaamista harjoitellaan itsenäisenä opiskeluna.

Eteneminen:

15 päivää, joista
       12 ohjattua opiskelua koulussa
       1 itsenäistä opiskelua ( 2.viikon ”näytön” suunnittelu, 2 x 2h opiskelijoiden
       lukujärjestykseen)
       1 tentti- ja näyttöpäivä koulussa
       1 yhteenveto ja työssäoppimisen reflektointi (välittömästi työssäoppimisjakson
       jälkeen), 2+2+2 äidinkielen, hoitotyön ja kuntoutuksen opettajalle

Arviointi:  T1 – K5

-  oppimistehtävä tai tentti
-  aktiivinen osallistuminen, opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa oppitunneilla,
  joten selittämättömät poissaolot vaikuttavat arviointiin
-  tehtävien ja ryhmätöiden tekeminen hyväksytysti
-  liikuntatuokioiden ohjaukset omalle ryhmälle
-  itsearviointi


Opintojakson suorittamiseen tarvittava kirjallisuus:

  -  Kähäri-Wiik K ym.1997. KUNTOUTUKSELLA TOIMINTAKYKYÄ.
    Porvoo:WSOY. s. 62-109
  -  Rantala T & Harju M: PROTEESIKÄVELY VARMAKSI. Lääkintävoimistelija
    5/1988: 12-16
  -  Reumasäätiön sairaala: Tietoa nivelreumaa sairastavalle. Opaskirjanen potilaille ja
    omaisille.
  -  Suomen Reumaliitto ry. Rakennetun ympäristön esteitten arviointi
  -  Lakka T: Liikunta on sydämen asialla. Liikunta ja tiede5/1999:5-7
                        37


  -  Penttilä U: Sepelvaltimopotilaiden kuntoutussuositus uudistuu. Fysioterapia
    7/1998:23-25
  -  Timonen L: Joensuun voimaharjoitteluryhmässä kuntoutus tehoaa. Liikunta ja Tiede
    5/99
  -  Koivula M,Raiskio K:Lihasvoimaharjoittelulla toimintakykyä ja sisältöä vanhusten
    elämään.
  -  Fysioterapia 8/96
  -  erityisliikunnan opetusmoniste

Suositeltavaa luettavaa:
  - Forsbom M. ym. 2001. Aivovauriopotilaan kuntoutus. Tampere. Tammi.
  - Numminen H. (toim.) (1991).Aivoverenkiertohäiriöt ja kuntoutus, opas potilaille ja
    heidän omaisilleen. Suomen Sydäntautiliitto ry.
  - Kaski M (toim.) ym. (2001): Kehitysvammaisuus. WSOY, Porvoo.
  - Mälkiä E,Rintala P (2002) Erityisliikunta, liikunnan sovelluksia erityisryhmille.
    Suomen liikuntatieteellinen seura, Helsinki
  - Reuma-aapinen. www.reumaliitto.fi/reuma-aapinen
  - Iloisesti Ikääntyen. Ikääntyvien liikunnalliset harjoitteet…..
  - Ikääntyvien liikunta, terveys ja toimintakyky (2001) toim. Suominen


Opettajat:

Kuntoutuksen opettaja (38 h, josta 2x6h pienryhmissä) ja hoitotyön opettaja (14 h)
Liikunnan opettaja (22 h, josta 2x2 h pienryhmissä)
Äidinkielen opettaja (10 h)


Työssäoppiminen (kunt 2) 5 ov
Tavoitteet: ks. kuntoutumisen tukemisen kiitettävän tason arviointikriteerit.
Yrittäjyysnäkökulma mukana (erityisesti sisäinen yrittäjyys).

Työssäoppimisen paikkoja:

  -  vanhainkodit
  -  palvelutalot
  -  kotihoito
  -  palvelu-, kuntoutus- ja hoitokodit
  -  terveyskeskuksen vuodeosastit
  -  kuntoutuslaitokset
  -  Honkalampisaatiön ja Honkalampiyhtymän yksiköt
  -  PKKS, 1B

Opettajat: kuntoutuksen opettaja, tarvittaessa sosiaalialan opettaja ja/tai kokonaisuutta
opettanut hoitotyön opettaja.

Opiskelutavat ja arviointi:

-  oman lähtötason arviointi, omien tavoitteiden asettaminen
-  ohjattu harjoittelu työpaikassa
                         38


-  kirjalliset tehtävät
-  itsearviointi

Itsenäistä opiskelua työssäoppimisjaksoon kuuluu 25 tuntia, joka käytetään henkilökohtaisten
tavoitteiden laatimiseen työssäoppimisjaksolle, kirjallisten tehtävien tekemiseen niiltä osin
kuin niitä ei tehdä työpaikalla, oppimispäiväkirjan ja itsearvioinnin kirjoittamiseen sekä
tiedon hankintaan työssäoppimisen edistämiseksi.


Opintokokonaisuuden
arviointikriteerit
     Tyydyttävä 1              Hyvä 3              Kiitettävä 5
Kuntoutumisen tukeminen:

  on halukas oppimaan        asettaa tavoitteita         asettaa monipuolisesti
  ammatillisen taitotiedon ja    ammatilliselle           tavoitteita ammatilliselle
  osaa ohjattuna opiskella ja    kehittymiselleen ja pyrkii     kehittymiselleen ja ottaa
  ottaa vastuuta oppimisestaan    ottamaan vastuuta          itsenäisesti vastuun
                    oppimisestaan ja          oppimisestaan ja
                    toiminnastaan            toiminnastaan
  pyrkii hakemaan ohjausta
  opettajilta, mutta tarvitsee                      hakee tarvitessaan
  vielä tukea ja rohkaisua      hakee tarvitessaan ohjausta     aktiivisesti ohjausta ja tukea
  ohjauksen hakemiseen        opettajilta ja opinto-       opiskelijatovereiltaan,
                    ohjaajalta, mutta voisi hakea    opettajilta ja ohjaajilta sekä
                    sitä aktiivisemmin         muilta tukihenkilöiltä
  oman ammattitaidon
  arviointi tuottaa vielä                        arvioi ammattitaitoaan
  ohjattunakin vaikeuksia      osaa arvioida ohjattuna       monipuolisesti perustellen
                    omaa ammattitaitoaan ja       toimintatapansa ja tunnistaen
                    tunnistaa vahvuuksiaan ja      sekä vahvuuksiaan että
                    kehittämistarpeitaan        kehittämistarpeitaan
  ei pyydä itse palautetta,
  mutta ottaa sitä vastaan ja                     hakee aktiivisesti palautetta
  muuttaa toimintaansa       pyytää säännöllisesti         ja hyödyntää sitä
  saamansa palautteen        palautetta ja pyrkii        ammatillisessa
  perusteella            hyödyntämään sitä          kehittymisessään
                    ammatillisessa
                    kehittymisessään         antaa rakentavaa palautetta
                                      opiskelijatovereilleen,
                                      opettajille ja ohjaajille
     Tyydyttävä 1              Hyvä 3              Kiitettävä 5
  omien vammaisiin ja muuten   pyrkii tunnistamaan vammaisiin     tunnistaa vammaisiin ja
  toimintakyvyltään erilaisiin  ja muuten toimintakyvyltään       muuten toimintakyvyltään
  ihmisiin kohdistuvien     erilaisiin ihmisiin           erilaisiin ihmisiin
  asenteiden tunnistaminen    yhteiskunnassa kohdistuvia       yhteiskunnassa kohdistuvia
  tuottaa ohjattunakin      asenteita sekä omia asenteitaan,    asenteita sekä omia
  vaikeuksia, mutta ymmärtää   mutta tarvitsee tukea ja        asenteitaan ja kehittää niitä
  kuitenkin niiden        rohkaisua sekä asenteidensa       tarvittaessa sekä jakaa
  tunnistamisen merkityksen   tunnistamiseen että           asianmukaista tietoa
  työnsä kannalta        asianmukaisen tiedon          vammaisuudesta ja
                          39


                   jakamiseen               toimintakyvyn vajeista

  kohtaa kuntouttavaa         kohtaa kuntouttavaa         kohtaa asiakkaan
  työotetta käyttäen          työotetta käyttäen         palveluhenkisesti,
  toimintakyvyltään erilaisia     toimintakyvyltään erilaisia     ihmisarvoa ja
  asiakkaita kunnioittaen       asiakkaita kunnioittaen       itsemääräämisoikeutta
  heidän ihmisarvoaan ja        heidän ihmisarvoaan ja       kunnioittaen ja työskentelee
  itsemääräämisoikeuttaan,       itsemääräämisoikeuttaan,      kuntouttavalla työotteella
  mutta tarvitsee vielä        mutta tarvitsee vielä ajoittain   erilaisten asiakkaiden kanssa
  ohjausta uusissa tilanteissa     tukea
                     itsemääräämisoikeuden
                     huomioimisessa

                     pystyy työryhmän jäsenenä      tukee ja ohjaa asiakasta
                     toimimaan              kokonaisvaltaisesti
                     asiakaslähtöisesti, asiakkaan    (fyysinen, psyykkinen,
                     omatoimisuutta hyödyntäen      sosiaalinen ja
                                       persoonallisuuden osa-alue)
                                       hyödyntäen asiakkaan
                                       voimavaroja ja tukien hänen
                                       omatoimisuuttaan
  selostaa pyydettäessä        tietää yleisimmät
  yleisimmät vammaisryhmät,      vammaisryhmät, päihde- ja      soveltaa työssään tietouttaan
  päihde- ja              mielenterveysongelmat sekä     yleisimmistä
  mielenterveysongelmat sekä      toimintakykyä alentavat       vammaisryhmistä, päihde- ja
  toimintakykyä alentavat       pitkäaikaissairaudet ja       mielenterveysongelmista ja
  pitkäaikaissairaudet         pystyy perustelemaan        toimintakykyä alentavista
                     toimintaansa tietonsa avulla    pitkäaikaissairauksista

  ohjaa työryhmän jäsenenä       tietää keskeisimmät
  asiakkaita käyttämään        lääkinnällisen, sosiaalisen,    käyttää työssään tietouttaan
  kuntoutuspalveluja ja        ammatillisen ja           lääkinnällisen, sosiaalisen,
  kuntoutumiseen liittyviä       kasvatuksellisen          ammatillisen ja
  muita tukimuotoja          kuntoutuksen            kasvatuksellisen
                     kuntoutuspalvelut ja        kuntoutuksen
                     tukimuodot ja pystyy        kuntoutuspalveluista ja
                     perustelemaan toimintaansa     tukimuodoista ja keskeisistä
                     tietonsa avulla           menetelmistä ja ohjaa
                                       erilaisia asiakkaita
                                       kuntoutuspalvelujen
                                       käytössä
                     tietää psyykkisten
                     tekijöiden, motivaation,      soveltaa työssään tietouttaan
                     elinympäristön ja          psyykkisten tekijöiden,
                     tukiverkoston merkityksen      motivaation, elinympäristön
                     kuntoutumisessa ja pystyy      ja tukiverkoston
  toimii tutuissa työtilanteissa    perustelemaan toimintaansa     merkityksestä
  kuntoutusta koskevien        tietonsa avulla           kuntoutumisessa
  säädösten, ohjeiden ja
  toimintaperiaatteiden        toimii työryhmässä
  mukaan                kuntoutusta koskevien       toimii kuntoutusta koskevien
                     säädösten ja            säädösten ja
                     toimintaperiaatteiden        toimintaperiaatteiden
                     mukaan               mukaan perustellen
                                       toimintansa
     Tyydyttävä 1               Hyvä 3              Kiitettävä 5
  käyttää työssään selkokieltä     tietää joitakin puhetta      tuntee puhetta tukevat ja
                     tukevia ja korvaavia        korvaavat
                         40


                    kommunikaatiotapoja ja        kommunikaatiotavat,
                    pystyy ohjattuna           hyödyntää tietouttaan
                    hyödyntämään tietouttaan       työssään sekä käyttää
                    työssään ja käyttää         selkokieltä
Toimintakykyisyyden tukeminen:     selkokieltä

  osaa selostaa toimintakyvyn
  käsitteen ja pystyy ohjattuna   pystyy työryhmän jäsenenä      tunnistaa itsenäisesti
  tunnistamaan fyysisen,       tunnistamaan fyysisen,        fyysisen, psyykkisen ja
  psyykkisen ja sosiaalisen     psyykkisen ja sosiaalisen      sosiaalisen toimintakyvyn
  toimintakyvyn vahvuuksia ja    toimintakyvyn vahvuuksia ja     vahvuuksia ja vajavuuksia
  vajavuuksia            vajavuuksia

                    tietää miten voi tukea        tukee aktiivisesti asiakkaita
                    asiakkaita sosiaalisten       sosiaalisten suhteiden
                    suhteiden luomisessa ja       luomisessa ja ylläpidossa
                    ylläpidossa             sekä yhteiskunnalliseen
                                      toimintaan osallistumisessa
  tukee tutuissa tilanteissa
  asiakkaan omaa halua                          tukee ja auttaa asiakasta
  kuntoutua ja itsenäistä,      pystyy työryhmän jäsenenä      selviytymään itsenäisesti
  päivittäistä selviytymistä     tukemaan ja auttamaan        päivittäisistä toiminnoista ja
  sekä auttaa ja tekee hänen     asiakasta päivittäisistä       arjen järjestelyistä
  puolestaan asioita, joihin hän   toiminnoista ja arjen        hyödyntäen asiakkaan
  ei itse kykene           järjestelyistä selviytymisessä    voimavaroja, tukien hänen
                    ymmärtäen asiakkaan         omatoimisuuttaan ja
                    omatoimisuuden tukemisen       rohkaisten ja ohjaten
  osaa neuvoa asiakkaalle      merkityksen             toimimaan ja liikkumaan
  yleisimpiä apuvälineitä,
  mutta tarvitsee ohjausta                        neuvoo omatoimisesti
  ohjatessaan asiakasta niiden    osaa neuvoa asiakkaalle       asiakkaalle yleisimmät
  käytössä              yleisimpiä apuvälineitä ja      apuvälineet, niiden
                    ohjata niiden käytössä        jakelukanavat sekä ohjaa ja
  pystyy ohjattuna tukemaan                        auttaa niiden käytössä ja
  päihde- ja                               huollossa
  mielenterveysongelmista
  kärsivien itsenäistä        tietää päihde- ja          tuntee päihde- ja
  selviytymistä           mielenterveysongelmista       mielenterveysongelmista
                    kuntoutuvien tukemistapoja      kuntoutuvien tukemistapoja
                    ja osaa työryhmän jäsenenä      ja osaa tukea omatoimisesti
                    tukea päihde- ja           asiakkaan itsenäistä
                    mielenterveysongelmista       selviytymistä perustellen
                    kärsivien itsenäistä         toimintansa
  tarvitsee vielä paljon       selviytymistä tuoden esille
  ohjausta toiminnallisten ja    omia näkemyksiään
  luovan ilmaisun
  menetelmien käytössä        pyrkii käyttämään työssään      käyttää monipuolisesti
                    toiminnallisia ja luovan       toiminnallisia ja luovan
                    ilmaisun menetelmiä         ilmaisun menetelmiä
                    toimintakykyisyyden         toimintakykyisyyden
                    tukemisessa, mutta tarvitsee     tukemisessa ja perustelee
                    vielä rohkaisua           toimintatapansa

                    käynnistää ohjattuna ja ohjaa
                    harrastuksia asiakkaan       käynnistää ja ohjaa
                    hyvinvoinnin tukemiseksi       harrastuksia asiakkaan
                    saamiensa ohjeiden mukaan      hyvinvoinnin tukemiseksi
                       41
     Tyydyttävä 1           Hyvä 3             Kiitettävä 5
                  pyrkii huolehtimaan oman     huolehtii aktiivisesti ja
                  työ- ja toimintakykynsä     perustellen oman työ- ja
                  säilymisestä ja         toimintakykynsä
                  vahvistumisesta sekä       säilymisestä ja
                  perustelemaan toimintaansa    vahvistumisesta

  pystyy osallistumaan      tuntee laatutyön lähtökohdat
  ohjattuna työyksikön      kuntoutuksessa ja osallistuu   osaa arvioida ja edistää
  laatutyöhön          työyksikön laatutyöhön      kuntoutumisen laatua ja
                  työryhmän jäsenenä        osallistuu työyksikön
                                  laatutyöhönTyydyttävä 2 tasolla opiskelija saavuttaa kaikki tyydyttävä 1 tason kriteerit ja osittain myös
hyvä 3 ja kiitettävä 5 tason kriteereitä. Opiskelija suoriutuu tavoitteiden mukaisista
toiminnoista itsenäisemmin kuin tasolla tyydyttävä 1, mutta hän tarvitsee vielä melko paljon
ohjausta tutuissakin tilanteissa.

Hyvä 4 tasolla opiskelija saavuttaa kaikki hyvä 3 tason kriteerit ja osittain myös kiitettävä
tason kriteereitä. Opiskelija suoriutuu tavoitteiden mukaisista toiminnoista omatoimisesti ja
hakee tarvitessaan ohjausta. Hän asettaa tavoitteita ammatilliselle kehittymiselleen, ottaa
itsenäisesti vastuun oppimisestaan ja toiminnastaan sekä kykenee realistiseen itsearviointiin
tunnistaen omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan. Opiskelijan toiminnasta välittyy
kuntouttavan työotteen merkityksen sisäistäminen ja hallinta.
                  42
                                  Liite 1

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS OPINTOKOKONAISUUDEN (16 OV)
RAKENNE JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPINTOKO- KTO  KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 16 OV               T1 - K5
KONAISUUS
KOODI   LYHEN- OPINTOJAKSOT JA      OPINTOVII-            ARVIOIN-
     NE   OPINTOJAKSOJEN OSAT    KOT                TI

KTO 1      OPPIMAAN OPPIMINEN JA           2,5 ov       Hyväksytty
KTO 2      TIEDONHANKINTA
         - Opintojen ohjaus ja HOPS        0,5 ov
         - Tietotekniikka, tiedonhankinta ja    1,5 ov
          raportointi
         - Oppiva ihminen             0,5 ov


KTO 1      SOSIAALI- JA TERVEYSALAN         3,5 ov       Hyväksytty
KTO 2      AMMATTIEN PERUSTA
         - Sosiaali- ja terveydenhuollon      1,5 ov
          perusteet
         - Luova ilmaisu, leikin ja liikunnan   1,0 ov
          ohjaus
         - Lapsiperhe yhteiskunnassa        1,0 ov


KTO 1      AMMATILLINEN               2,0 ov       Hyväksytty
KTO 2      VUOROVAIKUTUS JA
         AMMATTIETIIKAN PERUSTEET
         - Vuorovaikutus lähihoitajan työssä    1,0 ov
         - Ammattietiikka sosiaali- ja       1,0 ov
          terveysalalla


KTO 1      KASVUN JA KEHITYKSEN           3,0 ov       Hyväksytty
         TUKEMINEN JA OHJAAMINEN
         ERI IKÄKAUSINA
         - Kehityspsykologia            1,0 ov
         - Eri ikäisen ihmisen kasvu, kehitys ja  1,5 ov
          perustarpeet
         - Monikulttuurinen auttamistyö      0,5 ovKTO2       TYÖSSÄOPPIMINEN              5ov        T1 – K5
                  43
                           Liite 2
HOITO JA HUOLENPITO (22 OV) OPINTOKOKONAISUUDEN RAKENNE JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

JAKSO-  KOKO-   OPINTOJAKSOT JA NIIDEN OSAT OPINTO-         ARVIOINTI
TUS   NAISLAA-                VIIKOT
     JUUS
     5 ov    Hoito- ja huolenpitotyön perusteet         Hyväksytty-
                                    hylätty
              Sosiaali- ja terveydenhuollon
              palvelujärjestelmät         1 ov   hyv-hyl
HH1
HH1            Anatomia ja fysiologia       1 ov   hyv-hyl
HH1            Hoitotyön perusteet         1 ov   hyv-hyl
HH1            Aseptiikka             1 ov   hyv-hyl
HH1            Työsuojelu             0,5 ov  hyv-hyl
HH1            Ensiapu               0,5 ov  hyv-hyl

     17 ov   Hoito-ja huolenpitotyön toiminnot          K5-T1

              Lääkehoidon perusteet ja
              ammattimatematiikka         1 ov   K5-T1

HH1
HH1            Kodinhoito ja ravitsemus      1 ov   K5-T1
HH1            Sosiaaliset ongelmat ja       2 ov   K5-T1
              sosiaalipalvelutyö
HH2            Hoitotyön auttamismenetelmät I   2 ov   K5-T1
HH2            Hoitotyön toimintojen harjoittelu  1 ov   hyv-hyl
HH2            Lääkehoito             1 ov   K5-T1
HH2            Kodinhoidon ja ravitsemuksen    1 ov   K5-T1
              harjoitukset
HH3            Hoitotyön auttamismenetelmät II   1 ov   K5-T1
HH3            Ergonomia ja toimintakyvyn     1 ov   hyv-hyl
              edistäminen
HH3            Työssäoppiminen           6 ov   K5-T1
                 44
                              Liite 3

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN (12 ov) OPINTOKOKONAISUUDEN RAKENNE
JA ARVIOINTISUUNNITELMA


OPINTOKO- KTO  KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN      12 OV       T1 - K5
KONAISUUS
KOODI   LYHEN OPINTOJAKSOT JA          OPINTOVIIK ARVIOIN
     NE  OPINTOJAKSOJEN OSAT        OT     TI

         KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN     4 ov        T1-K5
          Kuntoutuksen perusteet     2,5 ov
KUNT1       mielenterveystyö,       1 ov
          opintojen ohjaus        0,5 ov         TOIMINTAKYKYISYYDEN       3 ov        T1-K5
         TUKEMINEN
KUNT2       Toimintakyvyn edistäminen ja
          kuntoutus,
          Harrastustoiminnan tukeminen
          Selkokieli


KUNT2      TYÖSSÄOPPIMINEN         5 ov        T1-K5

								
To top