T�SS� ESIMERKKI� SIIT� MILLAINEN KOKONAISSUUNNITELMA VOISI OLLA by lwTsR5c

VIEWS: 0 PAGES: 12

									Hoito ja huolenpito
TYÖVALTAINEN OPISKELU

OPINTOJAKSON TAVOITE, SISÄLTÖ                  OPITAAN LÄHI-  OPITAAN         OPITAAN                 ARVIOINTI
                                 OPETUKSENA   LAAJENNETUN       ETÄ-, VERKKO, ITSENÄISENÄ
                                         TYÖSSÄ-OPPIMISEN    OPISKELUNA
                                         AVULLA
                                         TO-PAIKKA
A.2.1. Hyvinvoinnin yhteiskunnalliset lähtökohdat
1 ov

Osattava työssään hyödyntää tietoutta ympäristön
                                 Käsitteiden   Kotipalvelu
yhteiskunnallisten tekijöiden ja elinolojen vaikutusta
                                 määrittely               Verkkotehtävinä, katso 27A
hyvinvointiin.
                                 lähitunneilla  Toivon tupa       Sosiaaliset ongelmat – mitä ovat,miten
Osattava hyödyntää tietoutta yleisimmistä sosiaalisista
                                 ½ tunneista   Palvelukeskus      määritellään, syrjäytyminen
ongelmista ja kansanterveydellisistä riskeistä.
                                 opintojakson  Honkaharju       Esitelmä jostakin sosiaalisesta
Osattava noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.
                                 alusta                 ongelmasta, yleisyydestä, miten tällä
Osattava osaltaan ylläpitää hyvää työilmapiiriä työpaikalla
                                                     alueella, sos. ja terv.huollon keinot
sekä tunnistaa siihen haitallisesti vaikuttavia asioita, kuten
                                                     jne.
työuupumus ja kiusaaminen (työsuojelu).
Sisältö:
                                                     Liite 1
      sosiaalinen turvallisuus, elämänhallinta
      sosiaaliset ongelmat - köyhyys, avuttomuus,
     poikkeavuus, työttömyys, normienvastainen
     käyttäytyminen, psykososiaaliset ongelmat,
     päihteet, asunnottomuus, velkaantuneisuus-
     syrjäytyneisyys
                                         TO-JAKSO
      työllisyys, muuttuva työelämä
                                         Selvittää kestävän
      tulonjako, toimeentulo – syrjäytyminen
                                         kehityksen
      elämäntavat, kansanterveydelliset riskit
                                         periaatteet ja kuinka
      koulutus ja tasa-arvo
                                         toteutuu
      sosiaaliset suhteet – sosiaalinen
                                         samoin työsuojelu
     suoriutuminen
      ympäristö ja kestävä kehitys
      työsuojelu, työelämän kehittäminen, työssä
     jaksaminen
      yhteiskunta ja arvot
                                                                         AMMATTI-
                                                                      OSAAMISEN
Johdanto palvelujärjestelmään 1 ov                                                     NÄYTTÖ

Tavoitteet:
  Hallittava sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut
  ja osattava ohjata asiakasta tai potilasta käyttämään  18 h? lähiopetusta
  niitä.
  Osattava käyttää työssään tietoutta
  sosiaalivakuutuksen, sosiaali-avustusten ja
  toimeentulotuen tarjoamista mahdollisuuksista      Lähiopetus
  asiakkaiden taloudellisen toimeentulon turvaajana.
  Osattava käyttää työssään sosiaalihuollon teoriapohjaa
  ja peruskäsitteistöä.
                              Lähiopetus
  Osattava säädöstö potilaan oikeuksista,
  potilasvahingoista ja terveydenhuollon
  ammatinharjoittamisesta.

  Osattava soveltaa sosiaali- ja terveysalan
  toimintaperiaatteita ja ammattieettisiä perusteita.

  Osata ottaa huomioon työelämän ja yhteiskunnan
  ajankohtaiset haasteet.                 Lähiopetus

  Osattava toimia taloudellisesti ja tehokkaasti ottaen                                          Osaaminen
  huomioon yrittäjyyden lähtökohtanaan.          Lähiopetus                                   osoitetaaan
                                                                      ammattiosaami
  Osattava sosiaali- ja terveysalan laatutyön                                               sen näytöllä
  menetelmiä.
                              Lähiopetus
  Osattava perustella tekemänsä ratkaisut ja
  toimintansa.
                                         TO-jaksolla haasteet,  Tutustuminen Kokkolan kaupungin
Sisältö:                                     laatu osin myös     kotipalvelutoimistoon.
       sosiaaliturvapolitiikka, huolenpitotyö,              palvelujärjestelmän
      huolenpitotyön toiminnot                       soveltaminen sekä    Kotipalvelu lapsiperheen tukena.
       toimeentuloturvan mahdollisuudet                  potilaslain ja
      taloudellisen toimeentulon turvaajana                 asiakaslain säädökset
    (sosiaalivakuutus, -avustus ja toimeentulotuki)              kotihoito ja tk
     sosiaalihuolto, sosiaali- ja terveydenhuollon
    peruspalvelut                                             Sosiaalipalvelut vammaisten tukena
     laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki
      potilasvahingoista ja terveydenhuollon
      ammatinharjoittamisesta, laki sosiaalihuollon
      asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( osin to)
     sosiaali- ja terveydenhuolto tänään, muuttuva
      sosiaali- ja terveydenhuollon työ

                                                       Oppikirja: Hoitamalla hyvää oloa
ERI-IKÄISEN HOITOTYÖN TOIMINNOT 5,5 OV                      To kotihoito /
Perushoito 2,5 ov                      Opinto-       tk.vuodeosasto       oppikirja + pohdinta ohjaajan/
                               kokonaisuuden                  opettajan kanssa
- hoitotyön keskeiset käsitteet, hoitotyön periaatteet    ensimmäisillä    Omapotilaan tilannetta
- työntekijänä kotihoidossa ja laitoksessa, työryhmän    tunneilla mukana   R-L-T elämisen mallin
jäsenenä toimiminen                      asiantuntija    avulla, jonka avulla
- asiakas/potilaslähtöinen hoito (tarpeet, voimavarat,    opettajan kanssa   opiskelija laatii hoito-  oppikirja + ohjaajan kanssa pohdinta
ongelmat, tavoitteet,                    suunnitelma     ja palvelusuunnitelman
keinot, toteutus ja arviointi)                lähiopetukseen    omalle potilaalleen /
- Roper-Logan-Tierneyn elämisen malli ja           osallistumisesta   asiakkaalleen (
prosessiajatteluhoitotyössä                            ohjaajan avustamana.)
- yksilö- ja väestövastuinen hoitotyö            noin ½
- hoito- ja palvelusuunnitelma                lähiopetuksessa ja                                   Opiskelija
                               ½ työvaltaisesti                + anatomia, selvittää          seuraa viikon
                                                       kirjallisesti/kuvien hengityselinten,  ajalta
                                         Erilaiset tarkkailut,   verenkierron ja kehon lämmön      potilaiden
- hengityksen tarkkailu, ylläpitäminen ja          Osallistuu näiden  HENGITYS, RR, p, L     toiminnan. ( Carin )          hengitystä,
hengitysvaikeuksissa auttaminen               opintojen      ohjaajan ohjauksessa                        verenkiertoeli
- verenkiertoelimistön toiminnan tarkkailu ja ongelmissa   lähiopetukseen    työssäoppimisen                          mistön
auttaminen                          ryhmän kanssa.    jaksolla.         + anatomia, selvittää          toimintaa
- kehon lämmöstä huolehtiminen                                        kirjallisesti/kuvien avulla       kehon lämpöä
                                                                           ja kirjaa ne
                                         Tarkkailee potilaan    + anatomia               potilaspaperei
- virtsaelimistön toiminnan tarkkailu,            Perusteet      virtsaelimistön      Tentti                 hin.
ylläpitäminen ja ongelmissa auttaminen, virtsatieinfektio  opetetaan      normaalia toimintaa ja   T-tason kysymykset           Selvittää
- ruuansulatuselimistön toiminnan (ulostamisen) tarkkailu,  lähiopetuksena    auttaa                               mitkä ovat
ylläpitäminen ja                       esim. eril      ongelmatilanteissa.                        normaaliarvot
ongelmissa auttaminen                      mittaukset ym                                     ja miten
- nestetasapainon tarkkailu ja ongelmissa                                   Tehtävä ??                mitatut arvot
(turvotus/kuivuminen) auttaminen                                                            poikkeavat
                                                       Pohdi erilaisten ruokailutilanteita ja  niistä
                                                       mitä asioita sinun täytyy ottaa
- kivusta kärsivän ihmisen tarkkailu ja auttaminen                              huomioon, kun avustat potilasta /
                                Osallistuu      Avustaa potilasta /   asiakasta ruokalutilanteissa.
- syöminen ja juominen: asiakkaan/potilaan ruokailun      lähiopetukseen ??  asiakasta ruokailutila
järjestäminen, ruokailussa avustaminen, syöttäminen                 teen järjestämisessä
                                           ja avustaa
                                           syöttämisessä.
- henkilökohtainen puhtaus ja pukeutuminen:
asiakkaan/potilaan                       Osallistuu      Avustaa
auttaminen peseytymään ja pukeutumaan.             lähiopetukseen    potilaita/asiakkaita
- Suun- ja hampaiden hoito, hiustenhoito, parranajo,      teoriataustan    päivittäin heidän
jalkojenhoito.                         osalta        henkilökohtaisen
- Ihonhoito: ihon tarkkailu, iho-ongelmien tunnistaminen ja             hygieniasta,
hoitoperiaatteet, erilaisten haavojen hoitoperiaatteet.               ihonhoidota,
                                           suunhoidosta ym…
- lepo ja uni: vuodehuolto, asiakkaan/potilaan auttaminen
lepäämään ja nukkumaan, lepoasennon järjestäminen,       Opiskelija
aktiivinen ja passiivinen liikehoito, asentohoito, vuodelevon  osallistuu
ongelmat                            perushoidon
- vuodepotilaan auttaminen elämisen toiminnoissa        lähiopetukseen
- liikkuminen: avustaminen liikkumisessa, erilaiset       teoriataustan
liikkumisen apuvälineet, auttaminen               osalta
liikkumaan vuoteessa, vuoteesta nouseminen, vuoteeseen
meneminen.
                                Osallistuu
- Ergonomisesti oikeat työtavat ja nostotekniikka        Ergonomian
                                harjoitustunneille
- kommunikointi: asiakkaan/potilaan auttaminen
ylläpitämään sosiaalisia suhteita, näkö- ja kuulo-
ongelmaisen auttaminen

- kuolema: kuoleman merkit ja vainajan laittaminen
LAPSEN,AIKUISEN JA IKÄÄNTYVÄN HOITOTYÖ
Lapsen hoitotyö
  - Perhekeskeisyys ja lapsilähtöisyys lähihoitajan   lähiopetus?     työpaikka jossa voisi
    työssä                                 mahd. oppia
  - Hengitystieinfektiota sairastavan lapsen kotihoito
  - Rokkoja sairastavan lapsen kotihoito
  - Lapsi ja loiset :kotihoito
  - Ihotaudit ja lapsi
  - Ripulitautia sairastavan lapsen kotihoito
  - Allergisen lapsen kotihoito
  - kouristelevan lapsen kotihoito
  - diabeetikkolapsen kotihoito
  - lapsen tunne-elämän ongelmien tunnistamin

Aikuisen ja ikääntyvän hoitotyö:                                     Kotihoidon verkkotehtävä
  - Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset         Opinto-                    Laajentaminen eri sairauksissa
    vanhenemismuutokset                kokonaisuuden                 mahdollisten asiakastapausten kautta
  - Sydän- ja verenkiertoelin sairaudet ja keskeinen   ensimmäisillä
    lääkehoito                     tunneilla mukana
    Sepelvaltimotauti, rintakipupotilaan seuranta ja   asiantuntija
    auttaminen, verenpainetauti.            opettajan kanssa
                             suunnitelma
    Hengityselinsairaiden hoitotyö ja keskeinen    lähiopetukseen
    lääkehoito: Astma, COPD ja Pneumonian       osallistumisesta
    Diabetesta sairastavan hoitotyö ja keskeinen
    lääkehoito, diabetestyypit ja niiden hoitolinjat  noin 2/3
                             lähiopetuksessa ja  Kotihoidon jaksolla
    Tuki- ja liikuntaelinsairairauksia sairastavan   1/3 työvaltaisesti  - Hoitosuunnitelman
    hoitotyö ja keskeinen lääkehoito, osteoporoosi,             tekeminen tiettyä
    nivelreuma, lonkkamurtuma potilaan hoitotyö.    Osallistuu      sairautta sairastavalle
                             lähiopetukseen    potilaalle.        Pohdi kotipalvelujaksolla
    Kotitapaturmat ja niiden ehkäisy ( Kotihoito /                          kotitapaturmien ehkäisyyn liittyviä
    Verkko )                                             asioita. Kartoita kodin tapaturma
                                                     riskit ja tee suunnitelma niiden
    Neurologisia sairauksia sairastavan hoitotyö ja                          ehkäisemiseksi.
    keskeinen lääkehoito: TIA, SAV, Aivoinfarkti,
    Dementia
    Mielenterveysongelmaisen kohtaaminen,
    masentuneen potilaan hoitotyö ja keskeinen
    lääkehoito
    Ajankohtaiset tarttuvat taudit

2.2.3. Anatomia ja fysiologia 2, ja 3 1 ov

Opiskelijan on
   osattava käyttää anatomian ja fysiologian
    tietoperustaa
  hoidossa ja huolenpidossa siten, että hän osaa
  selvittää ihmisen elimistön normaalin rakenteen ja
  toiminnan.

      verenkierto-, hengitys-, ruuansulatus-,
       virtsaneritys-, aistielinten ja ihon sijainti,
       rakenne ja toiminta sekä hengityksen säätely
      elimistön normaalilämpötila ja sen säätely
      hormonien toimintaperiaate sekä
       hypothalamuksen ja aivolisäkkeen merkitys
       muiden umpirauhasten säätelyssä
      vesi- ja glukoosiaineenvaihdunta sekä vesi- ja
       glukoositasapainon säätelyHUOLENPITOTYÖN TOIMINNOT 3,5 ov

Kotitalouden hoito 1 ov
- kodin siivousmenetelmät, aineet, välineet          ruoanvalmistus
- allergisen kodin saneeraus ja siivous            puhtaanapito
- kodin turvallisuus ja viihtyisyys              vaatehuolto
- vaatehuolto
- perusruokien ja leivonnaisten valmistaminen         to-paikkana
- ateriasuunnittelu                      asumisyksikkö, jossa
- hinta- ja tuotetietous                   valmistetaan ruokaa ja
- ympäristöystävälliset valinnat               siivotaan
- jätehuolto, kierrätys
- ateriarytmi, puhtauden merkitys
- ergonominen työskentely kotitaloustöissä
- työturvallisuus asiakkaiden kodissa työskentelyssä
- koneiden ja laitteiden turvallisuus                                                      am.os.näyttö
Ravitsemus erityistilanteissa 1 ov                       erityisruokavalioiden  - 27A ryhmän verkkotehtävä       koe
- sydänystävällinen, kevyt ruokavalio                     soveltaminen       erityisruokavalioista + koe       T1-K5
- diabeetikon ravitsemushoito                         asiakkaan tarpeisiin
- ravitsemus allergiaa, laktoosi-intoleranssia ja keliakiaa                       LIITE 2
sairastavilla                                 to-paikkana esim.
- kasvisruokavaliot                              vuodeosasto, jossa
- sappi- ja kihtiruokavaliot                          asiakkailla erilaisia
- painonhallinta                                ruokavalioita ja     - ikääntyneen ravitsemus, ravitsemus
                                        ravitsemuksen      eri kulttuureissa            tehtävä
- ravitsemussuositukset                            erityistilanteita    tehtävä                 hyv-hyl
- eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten
ravitsemukselliset tarpeet
- rakennemuutetut ruoat, täydennysravintovalmisteet

2.2.4.1 Huolenpito lapsista, nuorista ja lapsiperheistä
0,5 ov
   lapsiperheen, lasten ja nuorten toimeentuloturva,
    taloudellinen suoriutuminen
   sosiaali- ja terveyspalvelut suoriutumisen ja
    elämänhallinnan tukena
   huolto- ja palvelusuunnitelma
2.2.4.2 Huolenpito aikuisista 0,5 ov
   aikuisväestön toimeentuloturva, taloudellinen      osin
    suoriutuminen                     lähiopetuksena              Huolenpito aikuisista ja ikääntyvistä
   sosiaali- ja terveyspalvelut suoriutumisen ja      (mm. palvelut)              verkkotehtävä (kuten 29 ryhmillä),
    elämänhallinnan tukena aikuisväestön elämän                           toimeentuloturva verkkotehtävinä
    haasteissa                                           (www.kela.fi)
suunnitelmallinen huolenpitotoiminta
2.3.4.3 Huolenpito ikääntyvistä 0,5 ov
   ikääntyvän väestön toimeentuloturva ja                  Hoito- ja
    taloudellinen suoriutuminen                      palvelusuunnitelmat
   sosiaali- ja terveyspalvelut suoriutumisen ja              kotihoidon to-jaksolla
    elämänhallinnan haasteissa
suunnitelmallinen huolenpitotyö, hoito- ja
palvelusuunnitelma
2.2.6.1. Lääkehuolto 1 ov

    Lääkehoidon keskeiset käsitteet: lääke,       Osallistuu    TO /Kotihoito       Tekee lääkehoitoon liittyvät tehtävät
    lääkeaine, geneerinen- ja kauppanimi,        lähiopetukseen  TO / TK-vuodeosasto    Urahaukka kansiosta, jotka ohjaaja ?
    rinnakkaisvalmiste. Pharmaca Fennican käyttö.    ryhmän kanssa               / opettaja tarkistaa.
    On osattava noudattaa lääkehuoltoa koskevia                           Lääkehoidon tehtävä, jokaisen
    säädöksiä ja niiden asettamia rajoituksia ja                          työssäoppimisen jakson yhteydessä.
    vaatimuksia (lainsäädäntö, lääkevalvonta,
    sairausvakuutus).
      lääkelaki ja -asetus
      lääkevahinkovakuutus
      lääkehuolto avohoidossa ja Kela korvaukset
      lääkehuolto laitoksessa
      lähihoitajan osuus ja vastuu lääkehoidossa
    On osattava käsitellä erilaisia lääkemuotoja,
    hallittava eri lääkkeenantotavat, osattava
    tarkkailla lääkkeiden vaikutusta ja
    sivuvaikutuksia.                           -Lääkkeen jako
      eri lääkemuodot ja niiden oikea käyttö              asiakkaalle sekä
      eri lääkkeenantotavat ja niiden oikea               kotipalvelussa / Tk,ssa
    toteuttaminen                             - Lääkehoidon
      sc ja im injektionanto harjoitukset sekä             tarkkailu ja
    lääkkeidenjako harjoitukset                      dokumentointi
      lääkeaineen vaiheet ja vaikutukset elimistössä          - Eri lääkemuotojen
      tavallisimmat lääkkeiden sivuvaikutukset             antaminen sc, im, ym,
    On noudatettava lääkehuoltoon liittyvää työ- ja            joka tapahtuu
    ympäristönsuojelua sekä aseptiikkaa ja osattava            ohjaajan välittömässä
    käsitellä lääkkeitä.                         valvonnassa.
      lääkkeiden käsittely, säilyttäminen ja
    hävittäminen kotona ja laitoksessa
      lääkehoitoon liittyvä työsuojelu esim.
       työntekijän altistuminen lääkeaineelle,
       pistovammat
    Opiskelijan on osattava käyttää työssään
    tietoutta yleisimmistä lääkeaineryhmistä ja
    niiden sivuvaikutuksista.
    On osattava perustella tekemänsä ratkaisut ja
    toimintatapansa.

2.2.6.2 Lääkelaskut 1 ov

    On osattava lääkelaskut virheettömästi.
    On osattava noudattaa annosteluohjetta sekä
     toteuttaa lääkehoitoa annettujen ohjeiden
     mukaan.                               Suorittaa lääkelaskuja
     lääkelaskenta: yksikkömuunnokset, annos/annostus           toteuttaessaan
     mm. painon mukaan, lääkeaineen määrä sekä              lääkehoitoa ohjaajan
     lääkehoidon kesto.                          välittömässä
    opiskellaan sekä koulussa että työssäoppimisen            valvonnassa.
    jaksoilla terveyskeskuksessa ja kotihoidossa.
    Työssäoppimisen jaksoilla on lääkehoidon tehtävä.
    opiskelijan on suoritettava sc ja im injektionanto          -Lääkkeen jako
    harjoitukset sekä lääkkeenjako harjoitukset              asiakkaalle sekä
                               Osallistuu    kotipalvelussa / Tk,ssa
                               lähiopetukseen  - Lääkehoidon
                               ryhmän kanssa  tarkkailu ja
                                       dokumentointi
2.5.1. Mikrobiologia ja hoidon hygienia 1,0 ov

Mikrobiologiasta opiskelijan on
   osattava soveltaa aseptisen toiminnan
    periaatteita hoidossa ja hoitoa avustavissa
    palveluissa hyödyntäen mikrobiologian
    tietoperustaa.
   tunnettava yleisimmät tartunnan aiheuttajat ja
    niiden leviämistiet.
     mikrobiryhmät: prionit, virukset, bakteerit,
    sienet ja alkueläimet
     normaalifloora ja sen merkitys
     tartuntatavat ja infektioiden synty
     elimistön puolustusmekanismit ja
    puolustuksen heikentyminen
     mikrobilääkkeet ja resistenssi
     mikrobiologinen näytteenotto
     tartuntatautien torjuntatyö kunnassa
     yleisimmät tartuntataudit ja niiden
    aiheuttajat

Hoidon hygieniasta
Opiskelijan on
   osattava soveltaa aseptisen toiminnan
    periaatteita hoidossa ja avustavissa palveluissa.
   osattava huolehtia henkilökohtaisesta          Hoidon hygienia on sellainen kurssi,
                               jonka voisi periaatteessa suorittaa
    hygieniastaan niin, ettei aiheuta tartuntoja.
                               työssäoppimalla ja tehtävillä.
   ymmärrettävä infektioiden terveystaloudelliset     Oppimisen voisi tarkastaa vielä
    vaikutukset.                     tehtävien avulla, tai jos opiskelijan on
   tunnettava asiakkaan/potilaan oikeudet         vaikea tuottaa kirjallisia tehtäviä, niin
    tartuntatautien vahinkotapauksissa.          vaikka suullisella kyselyllä/tentillä.
                               Teoreettisen ymmärtämisen opiskelija
   Peruskäsitteet                     selvittää tehtävillä. Tekemisen kautta
   Miksi hoidon hygienia-kurssi lähihoitajien       opiskelijat oppivat juuri hoidon
    koulutuksessa; infektioiden terveystaloudelliset   hygieniaan liittyviä asioita.
    merkitykset
   Aseptinen toiminnan periaatteet ja tartuntoja
    estävät menettelyt:
   Henkilökohtainen hygienia:
      oma puhtaus ja terveys: iho, vaatteet, hiukset
    ym.
      työasu, kengät, suojaimet
   Käsihygienia:
      kädet mikrobien levittäjänä
      käsien peseminen / käsidesinfektio
      erilaiset suojakäsineet ja niiden taloudellinen
       ja tarkoituksenmukainen käyttö / riisuminen /
       hävittäminen
   Aseptinen hoitotoiminta:
     aseptinen omatunto
     aseptinen työjärjestys
    Ympäristön ja välineistön hygienia:
     puhdistus, desinfektio
     aineet, menetelmät, kohteet
     sterilointi
     eri menetelmät, pakkausmerkinnät
     kertakäyttömateriaalit ja niiden tarkistukset
     välineistön esi- ja jälkikäsittely
     ruoka-, vaate- ja vuodehuollon hygienia
    Päivähoidon hygieniset kysymykset
    Pitkäaikaispotilaan hoidon hygieeniset
    kysymykset
    Eristysluokat ja asiakkaan/potilaan hoitaminen
    eristyksessä

Asiakkaan/potilaan ohjaus vahinkotapauksissa

    Opinnot sisältävät teoriaopetusta, jota
    toteutetaan luentoina ja ryhmätöinä.
    kontaktiopetusta
    demonstraatiota luokassa

Ensiapu ½ ov
Opiskelijan on osattava
   tehdä tilannearvio onnettomuus- ja
    hätätilanteessa.
   pelastaa välittömästä vaarasta.
   antaa hätäensiapua (lapsen ja aikuisen elvytys,
    suuret verenvuodot, sokki).
   tehdä hätäilmoituksen.
   antaa ensiavun tavallisimmissa sairaskohtauksissa
    ja onnettomuustilanteissa.
   rauhoittaa potilasta.
   tunnistaa ja järjestää ensiavun jatkotoimet (esim.
    lastoitus).
   turvata jatkohoidon hyvällä tiedottamisella.
   osaa toimia huomioiden työsuojelun

								
To top