Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

10th Grade Curriculum Guide in Filipino

VIEWS: 380 PAGES: 3

									Curriculum Guide in Filipino
Tenth Grade
Subject Description:Wika at Panitikan
Course Code: BFIL10
      Summer              Fall                                        Winter                     Spring           Remarks
  Lecture      Lab      Lecture                          Lab        Lecture            Lab        Lecture           Lab     Requirement
I. Ningas ng Pahat na    NOLI ME TANGERE       II. Liwanag ng Malayong   NOLI ME TANGERE   III. Patnubay sa Landas ng  NOLI ME TANGERE   IV. Lagablab ng Malayang  NOLI ME TANGERE
Kaalaman                        Kaisipan                     Kinabukasan                   Pakikipag-ugnayang
              a. PAGBASA                        a. PAGBASA                    a. PAGBASA                   a. PAGBASA
a.                           a.                        a.                        a.
Panitikan –Papel      b. Pagsasadula sa theatro  Panitikan –Ang babae sa   b. Pagsasadula sa  Panitikan – Babang Liksa   b. Pagsasadula sa  Panitikan –Wala akong    b. Pagsasadula sa
(Maikling kwentong                   Nam-Xuong (halaw sa     theatro       (Tula)            theatro       Kinalalagyan (Sanaysay)   theatro
singaporan)                       Maikling kwento ng
                            vietnam)                     Wika – Mga Pangungusap              Wika – Katotohanan o
Wika – Elemento ng tula                                         na Walang Paksa                 Opinyon
                            Wika –Pang-uring
Pagpapahalaga –                     Pamilang at Panlarawan              Pagpapahalaga –Tunay na             Pagpapahalaga –Pagiging
Kahandaan sa mga                                             Pagmamahal                    matatag sa mga Pagsubok
suliranin                        Pagpapahalaga –
                            Pagdakila sa mga Ina               b.                        b.
b.                                                    Panitikan – Ang mga Tiket            Panitikan –Manipesto ng
Panitikan –Ang Kuwintas                 b.                        sa Loterya ni Haji Zakaria            Isang Dayo (Tula)
                            Panitikan –Mga Bahandi              (Maikling Kwento indones)
Wika – Iba’t Ibang uri ng                ng Panitikang Hiligayon                                      Wika –Pagbibigay ng Sanhi
Dula                          (Sanaysay)                    Wika –Pagbibigay ng               at Bunga
                                                     Opinyon/Wakas
Pagpapahalaga –Wastong                 Wika – Mga Bahandi ng                                       Pagpapahalaga –Pagiging
panuntunan sa buhay                   Panitikang Hiligayon               Pagpapahalaga –Pagiging             Matatag sa mga Pagsubook
                            (sanaysay)                    tunay na Kaibigan
c.                                                                            c.
Panitikan –Moses, Moses                 Pagpapahalaga –                 c.                        Panitikan –Dyip (Dula)
(Dula)                         Pagkilalasa sariling wika,            Panitikan – Milliminas:
                            Kaugalian at damdamin              Taong 0069 (Sanaysay na             Wika –Pagsulat nga Balita
Wika – Pagbuo ng Ulat                                          Hiligaynon)
                                                                             Pagpapahalaga –
Pagpapahalaga –Pagkilala                                         Wika –Ang mga Pang                Pagkakaisa
sa kapangyarihan ng diyos                                        Ugnay
              c.                            d.
d.             Panitikan – Ang tundo    Pagpapahalaga –Pagsunod   Panitikan –Ang
Panitikan –Kasalan sa   man ay may Langit din    sa Alituntunin        Paghuhukom (Nobelang
Ngayon (Maikling      (Nobela)                         Thai)
Kwento)                        d.
              Wika – Pang abay      Panitikan –Ang        Wika – Mga Talinghaga
Wika – Pagtatalo o                   magandang kapalarang
Debate           Pagpapahalaga – Malinis   kaloob ng karagatan at ang  Pagpapahalaga –Pagharap
              na Kalooban         magandang kapalarang     sa suliranin
Pagpapahalaga –                    kaloob ng kabundukan
Pagpapanatili ng      d.                            e.
Kulturang Pilipino     Panitikan – Paalam sa    Wika –Depinisyon ng mga   Panitikan –Anim na Sabado
              Pagkakabata         salita o Konsepto      ng Beyblade
e.
Panitikan – Tumugon ka..  Wika – Mga Uri ng Pang   Pagpapahalaga –Pagsasabi   Wika –Pangangatwiran
Nakikinijg si EDSA     abay            ng Katotohanan
                                          Pagpapahalaga –
Wika – Ang         Pagpapahalaga –       e.              Pagmamahal sa magulang
Pakikipanayam       Pagpapatawad        Panitikan –
                            Makapaghihintay ang     f.
Pagpapahalaga –      e.             amerika           Panitikan –Ang txting blng
Pagtangkilik sa sariling  Panitikan –Si Kesa at                  txo
atin            Morito (Maikling      Wika –Pagpapakahulugan
              Kwentong Hapon)       sa mga Datos, Mapa, Tsart,  Wika –Iba’t ibang uri ng
f.                           Grap at talahanayan     Panitikan
Panitikan – Mga Ibong   Wika –Sining ng Pakikinig
Mandaragit (Maikling                  Pagpapahalaga –       Pagpapahalaga –Wastong
Kwento)          Pagpapahalaga –       Paglilingkod sa bayan    pakikibagay sa bagong
              Pagiingat sa karangalan                 teknolohiya
Wika – Ang Pagrerebyu   ng babae          f.
ng isang Pelikula                   Panitikan –Si wei at ang   g.
              f.             Batang babae sa Pamilhan   Panitikan – Aanhin nino
Pagpapahalaga –      Panitikan –Si Pingkaw                  yan? (Maikling Kwento)
Ipaglaban ang karapatan                Wika – Mga Panlapi,
              Wika – Paghahatid ng    tulong sa Pagbuo at     Wika –Pagtawag at
g.             Mensahe           pagbabanghay ng mga     paguulit
Panitikan – Kung Tuyo                 pandiwa
ang Luha mo, Aking bayan  Pagpapahalaga –                     Pagpapahalaga –
(Tula)           Pagtulong s kapwa      Pagpapahalaga –       Pagbabago tungo sa
                            Mapanuring Pag iisip     kabutihan ng pagkato
Wika –Pagsulat ng Liham  g.
Pangangalakal       Panitikan –Panambitan    g.              g.
              (Tulang Bikolano)      Panitikan –Titser      Panitikan – Isang Babae sa
Pagpapahalaga –Pag-ibig                (Nobelang Tagalog)      Panahon ng Pagbabangon
sa Bayan          Wika – Pagsasaling wika
                            Wika –Pang uri        Wika –Uri ng Pangungusap
                            (Paghahambing at       ayon sa kayarian o
                            Pagkokontrast)        pagkabuo
Pagpapahalaga –     Pagpapahalaga –  Pagpapahalaga –
Pagpapamalas ng     Paninindigan   Kahalagang ng nakaraan sa
Pagpapahalaga sa kapwa           kasulukuyan
at mahal sa buhay

								
To top