Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Sahyadri-EMag-2011-06-Jun11

VIEWS: 15 PAGES: 23

									              jauna, 2011


    saHyaad`I  kxNaa maharaYT^acaa
11.06  iSavanaorI - iSavajanmasqaana
                                                        saHyaad`I     kxNaa maharaYT^acaa
                          jauna, 2011   |   vaYa_ paihlao  |   AMkx dusara    |  ivanaamaulya

                 maharaYT^ doSaa
                 svarajya                          : {tkxYa_ erMDkxr            ..   3

                 BaavaBaWtaIcyaa doSaa
 saMpaadkx, maud`kx, pa`kxaSakx  vaRXa vallaI Aamha, saaoyarI vanacaro            : id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba      ..   9
  {tkxYa_ sau. erMDkxr
                 rakxT doSaa
   saMklpanaa, saMyaaojana
                 iSavajanmasqaana iSavanaorI                 : id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba      . . 13
 id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba
   pa`mauKa sallaagaar     paiva~a doSaa
   idlaIpa imasaaL       mauWtaIQaama Ea`I ~yaMbakoxSvar               : id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba      . . 20
    yaaogaoSa gaaoqaaD
   yaaogaoSa paraMjapao    kxaomala doSaa
   kxaSaInaaqa parba      maharaYT^acaa kOxlaasapava_ta - ikxllao rayagaD       : saumaoQa samaqa_           ..   6
   mahoSa taamhnakxr
      maaMDNaI       [tar
   {tkxYa_ erMDkxr       jayaaostau tao #                      : svaataM~yavaIr saavarkxr       .. 5
                 igairima~a saMmaolana                    :                    .. 8
      saMpak_x
                 Albama - maalavaNa                     : saayalaI paataaDo           . . 18
 id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba
 saI-vauDsa\, navaI mauMba[_,
     maharaYT^
trcc.india@gmail.com
 91-9833 588 350
     
maharaYT^ doSaa                                                             AMkx dusara, jauna, 2011  |3|
                                    : svarajya :
  gaolyaa AMkxata AapaNa maharaYT^abaÕla BarBar}na baaolalaao. 01 mao, 1960 mhNajao maharaYT^ sqaapanaa idna. pa`tyaokx 01 mao raojaI AapaNahI
  maharaYT^ idna maaozËa {tsaahata saajara kxrtaao. paNa maharaYT^alaa Ka%yaa Aqaa_naM Aakxar idlaa taao C~apataI iSavarayaaMnaI. maharaYT^acyaa
  sqaapanaota tyaaMcaa isaMhacaa vaaTa Aaho. isaMhca taao, tar vaaTahI isaMhacaaca AsaNaar. maharaYT^ mhNajao iSavaajaI AaiNa iSavaajaI mhNajaoca
  maharaYT^ ho samaIkxrNaca JaalaM. maharaYT^ mhNajao dusarM itasarM kxahI nasaUna maharajaaMcaM svarajyaca. rayaroSvar mahadov aacyaa maMidrata
  svarajyaacaI Sapaqa Gao{}na inaima_laolaM svarajya. taaorNyaapaasaUna saur} JaalaolaM svarajya. paoSavyaaMnaI pa`aNapaNaanao japalaolaM svarajya.
  svarajyaacaI japaNaukx kxrNyaata iSavaC~apataIMnaa saHyaad`I AaiNa tyaataIla ikxllyaaMcaI fxar maaozI madta JaalaI. igarIdugaa_caI duga_mataa ho
  tyaacao mauKya kxarNa haotao. ikxllyaavar paaohaocataanaaca dmaCakx haoNaaro saOinakx pauiZla laZa[_saazI baL gamaavaUna basata AaiNa gainamaalaa
  har patkxravaI laagao. AgadI maaoro-iSaWyaa_paasaUna AilakxDcyaa paoSavyaaMpaya_Mta savaa_Mnaa saHyaad`I va tyaataIla ikxllyaacaI madta GyaavaIca
  laagalaI. inajaama, AadIlaSaah, maaogala, [Mga`ja va [tar parkxIyaaMnaahI yaa ikxllyaaMcyaa dhSataIcaI kxlpanaa AalaI haotaIca. tyaamauLo tao
  saHyaad`IkxDo maana var kxr}na paahayalaa Qajata nasata. marazËaMnaI yaa ikxllyaaMcaa pauropaur vaapar kxr}na Gaotalaa haotaa . pauZohI iSava-
  SaMBauAstaanaMtar marazËaMnaI ikxllyaaMcyaa AaQaaranao Anaokx vaYao_ maaogala-TaopaIkxraMnaa jaorIsa AaNalao haotao. ho TaopaIkxr mauLataca Qauta_.
  tyaaMnaa kxLUna caukxlao kxI svarajya saMpaivaNyaasaazI tyaacyaa mauLavarca Gaava GaalaNao AavaSyakx Aaho. yaaojanaa tvarIta Amalaata AaNalaI
  gaolaI. [Mga`jaaMnaI Hyaa ikxllyaaMcaaca paaDava kxrayacao zrivalao. AaQauinakx taM~a&aanaacyaa jaaoravar laaMba pallyaacyaa taaofxaMcaa BaDImaar kxr}
  na tyaaMnaI ikxllao jamaInadaosta kxrNyaasa saur}vaata koxlaI. ijaqao ikxllyaavar maara hao{} Sakxta naahI, itaqao ikxllyaacyaa paaya%yaaca
  {Qvasta koxlyaa gaolyaa. rsad paurvazËacyaa maaga_ca baMd Jaalyaavar {paasamaar JaalaolaI iSabaMdI ikxtaIvaoL ikxllaa laZvaNaar? Asao
  Ananya saaQaarNa mahtva haotao yaa ikxllyaaMcao Aapalyaa svarajyaamaQyao.
  Aataapaya_Mta taumacyaa manaata pa`Sna Aalaa Asaola kxI ha evaZa sagaLa saMdBa_ kxSaasaazI??
  tar {ttarasaazI taumhalaa, maharaYT^ Ta[_msa€ maQyao 10 eipa`la, 2011 raojaI samaIrxkxvao_ yaaMnaI pa`isaÔ koxlaolyaa yaa laoKaata -
  gaD-ikxllao dttakx yaaojanaa AaEa`yadatyaaMcyaa SaaoQaata – {ÒaogaaMcaa hata AaKaDtaa
  maajaI mauKyamaM~aI ASaaokx cavhaNa yaaMnaI saaMskRxitakx kxaya_maM~aI padacyaa kxaLata smaarkx saMgaaopana yaaojanaocaI mauh Uta_maoZ raovalaI, tarI KauÕ
  tyaaMcyaa naaMdoD [laaKyaasah rtnaaigarI AaiNa AaOrMgaabaad ivaBaagaamaQaUna yaa yaaojanaosaazI kuxNaIhI AaEa`yadataa samaaor Aalaolaa naahI, yaavar
  Aataa iSaWkxamaaota_ba Jaalao Aaho. foxba`uvaarI 2007 maQyao yaaojanaa saur} JaalyaapaasaUna caar vaYao_ {laTlyaavarhI {ÒaogaXa~aanao hata AaKaDtaaca
  Gaotalaa Asalyaacao spaYT Jaalao Aaho.
  rajya sarkxarcyaa saaMskRxitakx ivaBaagaanao rajyaataIla vaarsaa japaNaarI smaarkox japaNyaasaazI dttakx yaaojanaa saur} koxlaI. tyaasa kxmaI
  pa`itasaad Aalyaanao 59 smaarkxaMcaI AMitama yaadI tayaar kxr}na navyaanao yaa yaaojanaoAMtaga_ta pa`staava maagaivaNyaacao paa{}la sarkxarnao {calalao
  haotao. pa`tyaXaata maa~a mauMba[_taIla baaNagaMgaa talaavaasaazI jaoesaDbalyaU fxa{}nDoSana ga`upa va inataIna maTMgao yaaMn aI koxlaolaa Aja_ vagaLtaa [tar
  kuxzohI {ÒaogasamauhaMkxDUna pa`itasaad Aalaolaa naahI, ho spaYT Jaalao Aaho. gaolyaa taIna maihnyaaMta yaasaMdBaa_ta fxarca qaaoDI pa`gataI hao{} SakxlaI.
                                                                 AMkx dusara, jauna, 2011  |4|


tyaatalyaa tyaata naagapaUr ivaBaagaacaI isqataI barIca barI Aaho. taoqao ramaTokx, gaDmaMidr kxirtaa caar Aja_ Aalao Aahota, tar isaMdKaoDrajaa
(baulaZaNaa) yaasaazI daona Aja_ AaiNa nagarQana ikxllyaakxirtaa daona Aja_ Aalao Aahota. yaa savaa_MSaI pauratatva ivaBaagaakxDUna pa~avyavahar
saur} Aaho. naaiSakx ivaBaagaata maalaogaava ikxllyaakxirtaa Jau. kxakxNaI mahaivaÒalaya, paaraoLa ikxllyaakxirtaa paaraoLa nagarpairYad tar
saavarkxr janmasqaanaakxirtaa BagaUr nagarpaailakxa yaaMcao Aja_ Aalao Aahota.
pauNao ivaBaagaata rajagaD, taaorNaa, isaMhgaD yaa ikxllyaaMsadBaa_ta maaihtaI va Aja_ Aalao Aahota. rajagaDasaazI kxaoihnaUr T^okxsa_ Wlaba, iSavaajaI
nagar yaaMnaI maaihtaI GaotalaI Aaho. maa~a yaapaOkxI kxaozohI {ÒaogasamaUhaMkxDUna saMvaQa_naasaazI gaDikxllao dttakx GaoNyaabaabata sahkxayaa_caa hata
pauZo Aalaolaa naahI. bahutaaMSa {ÒaogasamaUhaMcao maQyasqa ho gaDikxllyaavar jaaihrataIMcaI haoiD_Mgja laavaayalaa imaLNaar kxa, yaabaabataca AiQakx
svaarsya daKavata AsalyaacaI maaihtaI AalaI Aaho.
AaOrMgaabaad ivaBaagaata dttakx yaaojanaobaabata paaca-saha jaNaaMnaI caaOkxSaI koxlaI. maa~a Aja_ ekxhI Aalaa naahI. naaMdoD va rtnaaigarIcyaa
baabataItahI hoca GaDlao Aaho. yaa yaaojanaocaI ekUxNaca gataI paahtaa itacyaabaabata kxaihtarI foxrivacaar kxrNyaacaI vaoL AalaI Aaho, Asao
taj&aaMcao mata banalao Aaho.
samaIr kxvao_
kxaya maga Kaa~aI paTlaI naa? tar ha sagaLa AaTapaITa haotaa yaa laoKaapaayaI. vaacataaXaNaI maharaYT^ sarkxarcaI va Aapalyaa
{ÒaogasamaUhaMbaÕla ivalaXaNa kxIva vaaTU laagalaI. Abjaao r}payaaMcao GaaoTaLo kxrNaa%yaa tasaoca kxaoTËavaQaIMcao vaayafxL Kaca_ sarkxarlaa
AaiNa yaa {ÒaogaaMnaa ASaa dula_iXata smaarkxaMkxDo tyaaMcyaa saMvaQa_naasaazI laXa doNyaasaazI vaoL kuxzo AsaNaar? AapalyaasaarKao duga_pa`omaI
yaa Asalyaa sarkxarkxDUna ikxMvaa {ÒaogasamaUhaMkxDUna hI AaSaahI kxirta naahIta. AajahI duga_ima~a, iXaitaja gau`pa, rajamaacaI r}rla eD
eMD DovhlapamaoMT pa`aoga`Vma, iSavaajaI T^ola saarKyaa saMsqaa Anaokx vaYao_ Ea`madanaataUna AaiNa saava_jainakx inaQaItaUna ikxllao-saMvaQa_na pa`kxlpa
rabavata Aahota. sauQaagaD, rajamaacaI, itakxaonaa, GanagaD yaaMsaarKao Anaokx ikxllao ASaa saMsqaanaI jatana kxrNyaata yaSa imaLivalao Aaho.
sarkxarI madtaIiSavaaya ivakxasakx kxamao kxrtaa yaotaata ho yaa saMsqaaMnaI daKavaUna idlao Aaho. yaa saMsqaacaa AadSa_ DaoL ËaMsamaaor zovaUna
AamhIhI ikxllyaaMcyaa saaOMdyaa_ta Bar TakxNyaacao pa`yatna kxrNaar Aahaota. inadana Aamacya pa`tyaok T^okxdrmyaana tyaa tyaa ikxllyaavar
vaRXaaraopaNa kxaya_k`xma inaiScataca rabavaNyaata yao[_la. Ea`madanaataUnahI Anaokx ikxllyaaMcaI DagaDujaI kxrtaa yao[_la. tyaasaazI garja Aaho taI
fxWta AapalyaasaarKyaa duga_ va inasaga_pa`omaIMnaI ekx~a yaoNyaacaI. eKaaÒa vaYaa_taIla taIna-caar idvasa jarI taumhalaa ikxllyaaMsaazI dotaa
Aaloa tarI Anaokx ikxllyaaMcao saMvaQa_na SaWya Aaho. ikxMvaa saMvaQa_naaSaI inagaDIta saamaga`I, vastaU, kxlpanaa [tyaadI gaaoYTIMmaQyaohI taumhI madta
kxr} Sakxtaa. AajahI Anaokx ikxllao Aahota jyaaMnaa AapalaI garja Aaho. sarkxar, {ÒaogasamaUh jaovha jaagao haotaIla taovha hao{} do!
AapaNa ho kxaya_ saur} kxr}yaa! Aapalao gaD-ikxllao Aapalaoca Aahota. Aa[_ -vaDIla kxaoNaI dttakx GaotaM kxa? tar tyaaMcyaa {taarvayaata
tyaaMcaI maulao tyaaMcaa saaMBaaL kxrtaata. yaa laoKaataUna AamhI Aapalyaa sava_ duga_pa`omaIMnaa Aavaahna kxirta Aahaota kxI jar taumhalaa yaa
{pak`xmaata sahBaagaI vhayacao Asaola tar tvairta Aamhalaa saMpak_x kxra. taumhalaa SaWya AsalaolaI kxaoNatyaahI pa`kxarcaI madta isvakxar}na
AapaNa yaa ikxllyaaMcao saaOdya_ vaaZvaUna tyaaMcaa ivakxasa kxrNyaacaa pa`yatna kxr}. id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba€ cao tyaa idSaonao paa{}la
paDlaolao Aaho. tar Aamacyaa yaa mauKya s~aaotaata saamaIla vha, AapaNa sava_jaNa imaLUna tyaalaa pa`vaahacao svar}pa do{}, C~apataIMcao Karo
maavaLo hao{}!
                               | jaya BavaanaI | jaya iSavaajaI |

                                                                 | {tkxYa_ erMDkxr |
                                      AMkx dusara, jauna, 2011  |5|
jayaao#stau tao                       taumacyaakxDohI maharaYT^avar
                              ilaihlaolyaa kxivataa, paaovaaDo,
jayaao#stau tao! jayaao#stau tao!              paÒ, caaraoLËa AsataIla tyaa
Ea`I mahnmaMgalao iSavaaspado SauBado            Aamacyaapaya_Mta paaohaocavaa, yaa
svataM~atao BagavataI tvaamahma\ yaSaaoyautaaM vaMdo!    sadramaQao tyaa pa`kxaiSata
                              koxlyaa jaataIla. (kRxpayaa
raYT^acao caOtanya maUta_ taMU naItaI saMpadaMcaI      kxvaI/laoKakxacao naava, saMpak_x
svataM~atao BagavataI Ea`ImataI ra&aI taUM tyaaMcaI     namaUd kxravao)
parvaSataocyaa naBaaMta taUMica AakxaSaIM haoSaI
svataM~atao BagavataI caaMdNaI camacama-laKalaKaSaI

gaalaavarcyaa kuxsaumaIM ikxMvaa kuxsaumaaMcyaa gaalaIM
svataM~atao BagavataI taUMca jaI ivalasatasao laalaI
tauM saUyaa_cao taoja {diQajao gaaMiBaya_ih taUMcaI
svataM~atao BagavataI Anyaqaa ga`hNanaYTtaocaI

maaoXa-mauiWta hIM tauJaIMca r}paoM taulaaca vaodaMtaIM
svataM~atao BagavataI yaaogaIjana parba`mh vadtaI
jao jao {ttama {Õatta {nnata mahnmaQaur taMo taoM
svataM~atao BagavataI sava_ tava sahkxarI haotaI

ho AQamarWtarMijatao saujanapaUijatao Ea`I svataM~atao
taujasaazI marNa taoM janana
taujavaINa janana taoM marNa
tauja sakxla-caracar-SarNa-caracar-SarNaM


       svaataM~avaIr ivanaayakx damaaodr saavarkxr
kxaomala doSaa                                                       AMkx dusara, jauna, 2011  |6|


                      || maharaYT^acaa kOxlaasapava_ta – ikxllao rayagaD ||
 Ea`I iSavaSaahIr baabaasaahoba paurMdro yaaMcaM iSavacair~a ivakxta GaotalaM paNa vaacaayalaa saur}vaata kxahI haota navhtaI! SaovaTI Ea`I gaNaoSaa
 kxrayacaM zrvalaM. maga kxaya, baa[_kx kxaZlaI AaiNa qaoT rayagaDca gaazlaa.. Ea`I jagadISvaracyaa iSavailaMgaavar tao iSavacair~a zovalaM
 AaiNa magaca vaacaayalaa saur}vaata koxlaI!
 maI rayagaDacaI maaihtaI doNaara laoKa ilahIta nasaUna, rayagaDavar ifxrta Asataanaa maaJyaa manaata gadI_ koxlaolyaa ivacaaraMnaa maaokxLI
 vaaT kxr}na dota Aaho ..
 AKaMD ihMdUsqaanaataca navho tar ivaSvaata iSavaacaI AaraQanaa kxrNaaro BaWta AaZLtaIla. saMpauNa_ Baartaata jyaaita_ilaMgao hI iSavaacaI baara
 r}paM hI sadOva paujanaIya SaWtaIcaM svar}pa, tar yaaca iSavaacaa maharaYT^ataIla Avataar mhNajaoca Ea`I C~apataI iSavaajaI maharaja! AaiNa
 maharaYT^ataIla yaa iSavaacaa kOxlaasa mhNajao duga_dugao_Svar iSavataIqa_ rayagaD€!
 Aajavar baroca vaoLa rayagaDavar jaaNao Jaalao, AaiNa rayagaD pa`tyaokx vaoLosa vaogaLa Baasalaa. eKaaÒavaoLI vaogavaogaLI saaoMgao GaoNaa%yaa
 saaoMgaaDËasaarKaa, paavasaaLËata ihrvaI SaahI vas~ao AaiNa QabaQabyaaMcyaa maaLaMnaI sajalaolyaa sarsaonaapataIsaarKaa, tarI QaupaasaarKyaa
 QauWyaata basalaolyaa tapasvaI yaaogyaasaarKaa – Qyaanamagna ..
 rayagaD caZtaanaa savaa_ta AaQaI, kxNaa maaoDlaolyaa, svaaiBamaana hrlaolyaa marazI maaNasaacaI maana AaiNa kxNaa taaz kxrta Asaola tar
 taao mhNajao rayagaDacaa mahadrvaajaa€. baulaMd AaiNa bauÔIcaatauyaa_nao baaMQalaolaa ha gaaomauKaI drvaajaa Sa~aUcaa Kaatamaa kxrNyaasaazI
 saaosaaTËacyaa vaa%yaata AaiNa kxaosaLNaa%yaa paavasaata [maanao -[tabaaro rayagaDacaM rXaNa kxrta {Baa Aaho. gaDavar pa`vaoSataaca
 vaaTotaca gaDavar vaastau {BaarNyaasaazI laagaNaaro dgaD KaNaUna kxaZlyaanao tayaar Jaalaolao gaMgaasaagar, httaItalaava AaiNa kuxSaavata_
 talaava idsataata. dur}naca raNaImahalaacao dumajalaI staMBa KauNaavata Asataata paNa Aapalao paaya vaLtaata gaDacaI kuxlasvaaimanaI
 rXaNakxtaI_ Aa[_ iSarkxa[_ dovaIcyaamaMidrakxDo. maga yaotaao taao haoLIcaa maaL. C~apataI rajao iSavaajaI maharaja {nhataanhata, paavasaata
 taumacyaa-AamacyaasaarKyaaMnaa dSa_na doNyaasaazI isaMhasanasqa idsataata. kxQaI kxaLI eKaaÒa T^okxrnao, navho iSavaBaWtaanao, Gaatalaolaa
 saukxlaolaa har tasaaca Asataao... raoKaUna Qarlaolyaa najaronao hataata talavaar Ga× Qarlaolyaa tyaa iSavapautaLËasamaaor AamhI C~apataIMcaa
 jayaGaaoYa kxrtaao – jala, sqala, AMbar do lalakxar, iSavaC~apataIMcaa jayajayakxar!€
 ihMdvaI svarajyaacaI rajaQaanaI rayagaD€. itaqalaM BavyapaNa kxaya vaNaa_vaM? AgadI ivaSvakxmyaa_laahI laajavaola AsaM baaMQ akxama ihraojaI
 [MdulakxraMcaM. rajadrbaar paaihlaa kxI maoGaDMbarIsamaaor AapasaUkx kMxbarota lavaUna maanaacaa maujara JaDtaao. maaJaa rajaa malaa saaMgata
 naahI kxI baGataaosa kxaya? maujara kxr..€ paNa Aajakxala svata:laa rajao mhNavaNaaro iT-SaT_var ikxMvaa gaaDËaMvar maujara kxrayalaa
 saaMgataata. pauZo Ea`IM caI samaaQaI pahavaI. kxa kuxNaasa za{}kx paNa paavalaM [qaM ADKaLtaataca. paaya pauZo inaGaayalaa Qajataca naahIta.
 vaaTtaM, AsacaM SaaMta basaUna rhavaM ikxMvaa tyaa yaugapaur}YaaSaI ekxaMtaata cacaa_ kxravaI Aajacyaa maharaYT^abaÕla. AaiNa tyaaMnaI mhNaavaM
 bahUta kxaya saaMgaNao? taumhI saU&a Aahata!€ AamhIhI fxWta maana DaolavaavaI.
 jagadISvar mhNajao gaDavarcaM mahadOvata. tyaacaM do{}LhI AitaSaya SaaMta AaiNa pa`sanna. yaa [qalyaa pa`tyaokx vaastaUlaa maaJyaa rajaacaa
 spaSa_ Jaalaolaa Asaola. . jagadISvaracyaa iSavailaMgaavar tyaanao ikxtaIvaoLa maaqaa Tokxlaa Asaola.. kxQaI maaohImaocaa ivajaya maaigatalaa
 Asaola tar kxQaI maaogalaaMnaa jaa{}na imaLalaolao SaMBaurajao parta maaigatalao AsataIla..
 Anaokx gauZ, A&aata GaTnaa jyaa [itahasaalaahI maaihta nasataIla tyaa yaSasvaI haoNyaasaazI yaa mahadovaalaa saaMgaItalyaa AsataIla..
 maI hI qaaMbataao, mastakx Tokxvataao iSavailaMgaavar AaiNa Alagad paaNaavalaolyaa maaJyaa DaoLËataUna AiBaYaokx haota rahtaao tyaa iSavaalaa...
kxaomala doSaa                                     AMkx dusara, jauna, 2011  |7|
                jagadISvar mahadova maMidr
         baajaarpaoz
                              rayagaD ikxllyaacaa mahadrvaajaa

         baajaarpaoz                    saumaoQa samaqa_
kxaomala doSaa                                                          AMkx dusara, jauna, 2011  |8|
         C~apataIMcaI rayagaDavarIla maoGaDMbarI                  rayagaDavarIla Aa[_ iSarkxa[_ dovaI maMidr

                              igairima~a saMmaolana 2011
                    saMmaolanaacyaa inaimattaanao igayaa_raohkxaMnaa ekx vyaasaapaIz {palabQa kxr}na doNaa%yaa igairima~a
                    saMmaolanaacaa yaMda dSakxpaUtaI_ mahaotsava yaMda idMnaakx 17 jaulaO, 2011 raojaI mauMba[_cyaa Ea`I YaNmauKaanaMd
                    caMd`SaoKaroMd` sarsvataI saBaagaRhamaQyao saajara haoNaar Aaho. saHyaigarIcyaa xd%yaaKaao%yaata, gaD-
                    ikxllyaaMcyaa pairsarata, igayaa_raohNa, padBa`maNa, inasaga_ saMvaQa_na AaiNa duga_ saMvaQa_naacao Aivarta saur}
                    AsaNaaro kxaya_ janasaamaanyaaMpaya_Mta paaohcavaNyaata yaa saMmaolanaacaa naohmaIca isaMhacaa vaaTa raihlaa
                    Aaho. saMmaolanaata vaoQa BaivaYyaacaa€ Hyaa maQyavataI_ saMkxlpanaocyaa AnauYaMgaanao ivavaIQa vyaaKyaanao va
                    saadrIkxrNao haoNaar Aahota. pa`mauKa AitaqaI mhNaUna iSavaSaahIr baabaasaahoba paurMdro tar ivaSaoYa
                    AitaqaI mhNaUna kRx~aIma paayaaMcyaa saaHyaanao evhrosT sar kxrNaaro maak_ x[Miglasa AaiNa 20 vaoLa
                    evhrosT yaSasvaIpaNao sar kxrNaaro Ea`I Apaa Saopaa_ {paisqata rahNaar Aahota.
                    saMmaolanaataIla sahBaaga ikxMvaa Aayaaoijata spaQaa_MmaQyao Baaga GaoNyaabaÕla AiQakx maaihtaI http://
                    girimitra.org var {palabQa hao[_la ikxMvaa tyaasaazI 022-2568 1631 var saMpak_x saaQaU
                    Sakxtaa.
BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                     AMkx dusara, jauna, 2011  |9|
                         : vaRXa vallaI Aamha, saaoyarI vanacaro :
                       ihrvao ihrvao, gaar gaalaIcao, hirtataRNaaMcyaa maKamaalaIcao,
                       tyaa sauMdr maKamaalaIvartaI, fuxlaraNaIhI KaoLta haotaI.
 baalakxvaIMcyaa yaa kxvaItaocyaa paMWtaI eokxtaanaaca ikxtaItarI pa`sanna vaaTtao. paa{}sa naukxtaaca saMpaUna gaolyaavar eKaaÒa DaoMgaravarIla
 qaMDgaar ihrvaLIta AapaNa pahUDlao Aahaota Asao vaaTU laagatao. Karotar ihvaaLËacyaa saur}vaataIlaa, sapToMbar tao iDMsaoMbar maihnyaaMpaya_Mta
 ho Asao vaataavarNa AapaNa saHyaad`Ita AnauBavaUhI Sakxtaao. saaonakxIcyaa gavataacao gaalaIcao, tyaavar lahanaulaI saaonaorI-ipavaLI fuxlao,
 TvaTvaIta JaalaolaI vaRXarajaI, hvaotaIla Aad`_taomauLo inamaa_Na haoNaara qaMDavaa, saarM kxahI Aapalyaalaa DaoMgaryaa~aaMdrmyaana AnauBavaayalaa
 imaLtaM. DaoMgaryaa~aa saMpaUca nayao AsaM vaaTU laagataM ikxMvaa saMpalaIca tar paunha navaIna DaoMgaryaa~aa lavakxrca AaKalaI jaatao.
 paNa ho sagaLM fxWta ihvaaLËapaya_Mtaca mayaa_idta rahtaM. {nhaLËacaI saur}vaata haotaaca DaoMgaryaa~aaMkxDo kxla kxmaI hao{} laagataao.
 navaKyaaMsaaobata kxsalaolaI maMDLIhI DaoMgaraMkxDo paaz kxrtaata. tyaacao kxarNahI tasaoca Aaho. saHyaad`Italyaa Anaokx DaoM garavar, AgadI
 duga_ma Baaga saaoDlyaasa, pa`caMD pa`maaNaata vaRXataaoD haotao. vaRXataaoD kxrNaaro sqaainakx Asalyaanao paunha tyaajaagaI vaRXaaraopaNa kxrNyaacaI
 kxlpanaahI tao kxr} Sakxta naahIta. maaoz-maaozo vaRXa ijaqao taaoDlao jaataata taoqao lahana-sahana JaaDa-JauDupaaMcaI kxaLjaI kxaoNa
 kxrtaao? Aataa {rtao fxWta gavata. tyaacaI kxaLjaI pa`tyaXa saUya_raja kxrtaata. {nhacyaa taDaKyaanao saukxta jaaNaaro gavata eKaaÒa
 vaNavyaamaQyao XaNaaQaa_ta saafx hao{}na jaatao. Aataa {rtaata tao xfxWta kxrpaNaarI maataI AaiNa {nhanao fuxTUna Gasaara banaNaaro dgaD.
 sakxaLI na{}-dha tao saayaMkxaLI caar-paaca paya_Mta taapaNaa%yaa maataImauLo vaataavarNa marNaacao garma haotao tar paayaaKaalacaa Gasaara
 pa`saMgaI jaIvaGaoNaa haotaao. {nhaLËata paaNaI nasalyaamauLo JaaDI yaota naahI tar JaaDI nasalyaamauLo paaNaI lavakxr {DUna jaatao. manaata
        {nhaLËataIla kxaorIgaDavarIla pairsar                   bakoxT [irgaoSana paÔtaIcaa SaotaataIla vaapar
BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                      AMkx dusara, jauna, 2011  | 10 |


 AsaUnahI inasaga_pa`omaIMnaa DaoMgaryaa~aa baMd kxravyaa laagataata AaiNa yaavar taaoDgaa kxaZNao AavaSyakx haotao. nausataa ivacaaraMmaQao vaoL na
 Gaalavataa taatkxaL kRxtaI kxrNyaacaI hI vaoL Aaho Asao jaaNavaUna yaabaabata AamhI tyaabaabata saMSaaoQana saur} koxlao AaiNa tyaaÓaro
 AamhI id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba€ tafo_ DaoMgaraMvar va ikxllyaavar vaRXaaraopaNaacaa kxaya_k`xma rabavaNyaacao zrivalao Aaho.
 jar DaoMgaraMvar JaaDo AsalaI tar jamaInaIcaI QaUpa kxmaI haotao, itacaI paaNaI saazvaUna zovaNyaacaI Xamataa vaaZtao, [tyaadI SaaLota
 iSakxvalyaa jaaNaa%yaa maulaBaUta maaihtaIcyaa AaQaaravar DaoMgaravar va ikxllyaaMvar vaRXaaraopaNaacaa kxaya_k`xma saur} kxr}na tyaaÓaro
 inasagaa_laa {payauWta ASaa ipaMpaL, vaD, AaMbaa, paor} [. va [tar SaaoBaocaI JaaDo jasao, jaasvaMd, sadafuxlaI, gaulaaba, gaulamaaohr, caafxa [.
 (pardoSaI idKaa{} JaaDo navhota) JaaDaMcao raopaNa koxlyaasa hI samasyaa ba%yaapaOkxI kxmaI kxrtaa yao[_la. ASaa {payauWta JaaDaMcyaa
 raopaNaamauLo DaoMgaraMvar va ikxllyaavar {nhaLËatahI qaMDavaa rahIla, yaa~aIMnaa saavalaI imaLola, fxLJaaDaMmauLo fxLfxLavaLo {palabQa
 haotaIla, saavalaImauLo paaNyaacyaa TaWyaataIla, talaavaataIla paaNyaacyaa baaYpaIBavanaacaa vaoga kxmaI hao{}na AgadI paavasaacyaa saur}
 vaataIpaya_Mta tyaata paaNaI iTkxvaUna zovataa yao[_la, fuxlaJaaDaMmauLo vaataavarNa va inasaga_ pa`sanna vaaTola, gaDavarIla dovataaMnaa vaahNyaasaazI
 fuxlao {palabQa haotaIla [. ekUxNaca inasagaa_laa Anaukula ASyaa gaaoYTI GaDUna yaotaIla. nausataoca baaolaNyaanao yaa gaaoYTI haoNaa%yaa naahIta,
 pa`tyaXa kxama saur} kxrNyaatahI AnaMta ADcaNaI Aahota ho sauÔa maanya Aaho. paNa kuxzUnatarI saur}vaata hI JaalaIca paaihjao .
 tar saHyaad`I vaRXaaraopaNa {pak`xmaaivaYayaI qaaoDIfxar maaihtaI va tyaacaI AaKaNaI AamhI yaoqao dota Aahaota.
    {iÕYTËo :
    {nhaLËata kxmaI haoNaarI DaoMgaryaa~aIMcyaa saMKyaa vaaZvaNao, DaoMgar-ikxllyaavarIla kxmaI haoNaarI JaaDo -vaRXasaMpattaIcaI vaaZ
    kxrNao, tyaaMcao jatana, saMvaQa_na kxrNao, tyaaÓaro DaoMgar-ikxllyaaMvar saavalaI, qaMDavaa inamaa_Na kxrNao, paaNyaacyaa baaYpaIBavanaacaa
    vaoga kxmaI kxr}na TaWyaaMtaIla, talaavaataIla paaNaI paavasaaLËapaya_Mta iTkxvaUna zovaNyaacaa pa`yatna kxrNao, yaa~aIMnaa fxL-fxLavaLo,
    paaNaI, saavalaI inamaa_Na kxr}na doNao, vaaZtyaa yaaM~aIMcyaa saMKyaoÓaro sqaainakxaMnaa vyavasaayaacyaa saMQaI inamaa_Na kxr}na doNao va [tar.
    yaaojanaa :
    paavasaaLËacyaa saur}vaataIlaa kxaoNatyaahI ekxa DaogaMracaI/ikxllyaacaI inavaD kxr}na taoqao vaRXaaraopaNa kxaya_k`xma rabavaNao.
    tyaasaazI yaaogya AaKaNaIÓaro inayaaoijata jamaInaIcaa pa`kxar laXaata Gao{}na vaRXaaMcaI AaiNa isaMcanaacyaa ([rIgaoSana) paÔtaIcaI
    inavaD kxrNao. {pak`xmaacao Tppao tayaar kxr}na pa`tyaokx Tppyaasa AavaSyakx Kaca_, Ea`masahayya, parvaanagaI [tyaadIMcaa tapaiSala
    tayaar kxrNao. tapaiSalaapa`maaNao Kaca_, Ea`masahayya, parvaanagaI [tyaadI imaLvaNao va yaaojanaa Amalaata AaNaNao.
    AaKaNaI :
      DaoMgar/ikxllyaacaI inavaD – iSavaC~apataIMbaÕla AsaNaara Aadr laXaata Gaotaa AamhI yaa SauBakxayaa_saazI ikxllyaacaIca
      inavaD koxlaI Aaho. AamhI sava_ca jaNa mauMba[_ Sahrata sqaaiyakx AsalyaakxarNaanao mauMba[_javaL AsaNaa%yaa kxaorIgaD (kxaora
      [_gaD) ikxllyaanao yaa {pak`xmaalaa AamhI saur}vaata kxrNaar Aahaota.
      jamaIna – ikxllyaavarIla jamaIna laala maataIcaI Asalyaanao tyaata naohmaIcaI kxaoNataIhI JaaDo AapaNa laavaU Sakxtaao.
      JaaDaMcaI inavaD – yaa ikxllyaasaazI naohmaIcyaa AaoLKaIcaI JaaDo AamhI inavaDlaI Aahota. AaMbaa, jaasvaMd, sadafuxlaI,
      tauLsa, icakUx [tyaadI. yaa JaaDaMcaI {McaI mayaa_idta Asatao tyaamauLo ikxllyaavarIla {napaa{}sa-vaa%yaasamaaor taI iTkxava Qar}
      na {BaI rahU SakxtaIla.
BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                  AMkx dusara, jauna, 2011  | 11 |


     isaMcana (paaNaI paurvaza) paÔta – ikxllyaavar taIna lahana talaava Aahota. paNa JaaDaMnaa inayaimata paaNaI paurvaza kxrNyaasaazI
     izbakx isaMcana (D^Ipa [irgaoSana) paÔtaIcaa vaapar AapaNa kxrNaar Aahaota. AapaNa kxrta Asalaolaa ha {pak`xma
     laaokxvaga_NaItaUna saakxar haoNaar Asalyaanao SaWyataao Kacaa_cao pa`maaNa mayaa_idta zovaNyaakxDo Aamacaa kxla rahIla. yaa{laT
     Takxa{}taUna iTkxa{}€ ASaI {pakxrNao inamaa_Na kxr}na ha {pak`xma caalavaNyaacaa Aamacaa pa`yatna Aaho. tyaasaazI gaavaao -
     gaavaataIla garIba SaotakxrI tyaaMcyaa Saotaata-baagaaMmaQyao vaaparta AsaNaa%yaa {pakxrNaaMcaI paahNaI kxr}na AamhI ipaMpa izbakx
     isaMcana€ (D^ma D^Ipa [rIgaoSana) {pakxrNaacaI inaima_taI koxlaI.
     yaa {pakxrNaasaazI 50 tao 200 laITrcao paaNyaacao ipaMpa, ipaMpaacaa naL, AavaSyakxtaonausaar laaMba paaNyaacao paa[_pa va maa[_k`xao
     TËubsa AaiNa qaoMba-qaoMba paaNaI saaoDNaaro D^Ipa emaITsa_ (AakRxtaI 2) Hyaa saaihtyaacaI AavaSyakxtaa Baasatao. ho sagaLo
     saaihtya AakRxtaI 1 maQyao daKaivalyaapa`maaNao jaaoDlyaavar ipaMpa izbakx isaMcana€ (D^ma D^Ipa [rIgaoSana) {pakxrNa tayaar haotao.
     ho {pakxrNa laavalyaanaMtar JaaDaMnaa paaNaIpaurvaza saur} hao[_la paNa fxWta ipaMpa Barlaolao Asaopaya_Mtaca. yaavar {paaya mhNaUna ho
     ipaMpa talaavaacyaa baajaUlaaca {Bao kxrNyaata yao[_la AaiNa tyaavar fxlakx laavaUna taumacyaa-AamacyaasaarKyaa yaa~aIMnaa tao ipaMpa
     Bar}na zovaNyaasaazI Aavaahna kxrNaar Aahaota. [tar vaoL paa{]saca tao kxama kxrola. 6-7 maihnyaaMcyaa AvaQaImaQyao hI JaaDo
     pauroSaI maaozI hao[_paya_Mta laXa paurvaNyaata yao[_la. tyaanaMtar inasaga_ svata:ca Aapalao kxaya_ kxrola.
     {pak`xmaacao Tppao – Hyaa {pak`xmaacao Tppao kxrNao AavaSyakx haotao kxarNa ekxaca ikxllyaasaazI AMdajao 6-10 maihnao
     kxalaavaQaI GaoNaara ha {pak`xma idGa_kxaL caalaNaara Aaho. pa`tyaokx ikxllyaacyaa 6-10 maihnyaaMcyaa kxalaavaQaIsaazI sauÔa
     {paTppao paaDNyaata Aalao Aahota. paihlaa Tppaa Asaola ikxllyaavar jaa{}na taoqaIla pairisqataIcaa yaaogya AaZavaa GaoNao.
     pauiZla Tppyaata ikxllyaavar pa`tyaXa vaRXaaraopaNa AaiNa izbakxisaMcana {pakxrNa basavaNao, tyaanaMtar 15-15 idvasaaMcyaa
     kxalaaMtaranao 6-10 maihnyaaMpaya_Mta 3-4 yaa~aIMcaI ekx taukxDI ikxllyaavar jaa{]na tyaaMnaI AaNaKaI JaaDo laavaNao va
     {pak`xmaacaI pa`gataI, tapaiSala gaaoLa kxrNao va tyaanausaar vaoLaovaoLI pauZIla inaNa_ya GaoNao.
     Ea`masahayya – evaZa sagaLa {pak`xma rabaivaNyaasaazI pairEa`ma laagalao naahIta tarca navala. naWkxIca Hyaa {pak`xmaasaazI
                        AakRxtaI 1                                AakRxtaI 2
BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                 AMkx dusara, jauna, 2011  | 12 |


     pa`tyaok Tppyaalaa Anaokx hataaMcaI AavaSyakxtaa laagaola. kxsalaolyaa tasaoca navaKyaa yaa~aIMcaI, ta&a maMDLIMcaI, sqaainakxaMcaIhI
     garja Aamhalaa laagaola. pa`tyaokxacyaa yaaogyataonausaar madta kxrNyaacaI saMQaI idlaI jaa[_la. SaairrIkx Ea`maaMsaaobata bahumaUlya
     sallao, maaga_dSa_na, AaraKaDo, {payaaogaI yaaojanaa [tyaadIMcaI madtahI isvakxarlaI jaa[_la.
     Kaca_ - AaQaI saaMigatalyaapa`maaNao Takxa{} paasaUna iTkxa{} inaima_taIkxDo Aamacaa kxla Aaho tyaamauLo var saaMigalaolyaa
     AavaSyakx vastaUMpaOkxI taumacyaakxDo {palabQa AsaNaa%yaa vastaU taumhI {pak`xmaasa madta mhNaUna do{} Sakxtaa. tasaoca Aaiqa_kx
     madtasauÔa {pak`xmaasa maaoza hataBaar laavaola.

     parvaanagaI – {pak`xmaasaazI yaaogya taI parvaanagaI imaLvaNyaasaazI pa~avyavahar saur} Aaho. taI imaLopaya_Mta qaaMbaUna na rahtaa
     {pak`xma saur} haoNaar Aaho.
   vyaapakxtaa :
     Hyaa pa`kxaro maharaYT^ataIla javaLpaasa sava_ca ikxllyaavar ha {pak`xma rabaivalaa jaa[_la. saur}vaata javaLpaasacyaa DaoMgar-
     ikxllyaaMpaasaUna kxr}na ha {pak`xma vyaapakx pa`maaNaata rabavalaa jaaNaar Aaho.
AamacaI saMkxlpanaa taumhalaa naWkxIca AavaDlaI Asaola AaiNa Aapalao maaga_dSa_na va sava_pa`kxarcaa sahBaaga kxLvaUna taumhI yaa
{pak`xmaalaa pa`aotsaahna Òala hI Aamhalaa Kaa~aI Aaho. {pak`xmaata sahBaagaI haoNyaasaazI, madta kxrNyaasaazI AapaNa Aamhalaa saMpak_x
kxr} Sakxtaa.
saHyaad`I vaRXaaraopaNa {pak`xma
[_-maola - trcc.india@gmail.com
maaobaa[_la - 00-91-9833 588 350
rakxT doSaa                                                         AMkx dusara, jauna, 2011  | 13 |
                     iSavajanmasqaana - ikxllao iSavanaorI
       sqaL : jaunnar | parIsar : jaunnar | ijalha : pauNao | {McaI : 3342 fuxT | Ea`oNaI : saaopaI-3 | Ba`maMtaI : {tkRxYz
jaunnar naava {ccaarlaM kxI AnaokxaMcyaa DaoLËasamaaor {Baa rahtaao - ikxllao iSavanaorI. maharaYT^acyaa svaataM~yasaUyaa_caa jaoqao janma
Jaalaa tao taIqa_Xao~a. KarMca! iSavajanmaamauLo pa`isaÔ Jaalaolaa ikxllaa mhNajao iSavanaorI. jaunnar pairsarataIla pa`isaÔ duga_-caaOkxDI
mhNajao iSavanaorI-caavaMD-hDsar-jaIvaQana. tar iSavanaorI ha ikxllaa yaaca duga_-caaOkxDImaQalaa ekx.
yaa ikxllyaalaa BaoT doNyaasaazI pauNyaataIla jaunnar gaavaI yaavao laagatao. jaunnar basa-sqaanakxacyaa naoPtya idSaolaa baumarVMgacyaa
Aakxaracaa iSavanaorI ikxllaa {Baa Aaho. sqaanakxavar}naca ikxllyaacyaa kxataLiBaMtaI laXa vaoQaUna Gaotaata. jaunnar-naaNaoGaaT
pairsarataIla Anaok xikxllao Asao inaKaL kxataLacao Aahota. ikxllaalaa daona vaaTa Aahota. ekx saatavaahnakxalaIna rajadrvaajyaacaI
vaaT tar dusarI saaKaLIcaI vaaT. yaapaOkxI saaKaLIcaI vaaT paUvao_cyaa kxataLiBaMtaIta laoNyaaMjavaL Aaho. yaa vaaTonao AapaNa
iSavakuxMjaapaaSaI paaohaocataao. rajadrvaajyaacaI mauKya vaaT ikxllyaacyaa diXaNa BaagaataUna var jaatao. rajadrvaajyaacaI vaaTonao
jaaNyaasaazI jaunnar basasqaanakxajavaL AsaNaa%yaa iSavapautaLËakxDUna diSaNa idSaolaa jaaNaarI vaaT pakxDavaI. BaWtaIQaama
maMdIrakxDUna paiScamaokxDo jaaNaara rstaa Aapalyaalaa ikxllyaapaya_Mta Gao{}na jaataao. hI vaaT Aataa DaMbarI koxlyaanao vaahnaanao
ikxllyaacyaa qaoT paihlyaa drvaajyaapaya_Mta jaataa yaotao. jaunnar basasqaanakxapaasaUna caalata ekx-dID taasaaMcyaa Aata yaoqavar
paaohaocataa yaotao. saaKaLIcyaa vaaTonao kxataLkxDËaSaI JaTI Gao{}na caZavao laagata Asalyaanao tasaoca Gasaara Asalyaanao SaWyataao
navaKyaa igayaa_raohIMnaI paUvaa_nauBavaaiSavaaya saaKaLIcaI vaaT vaapar} nayao. saaKaLIcyaa vaaTonao ekxa taasaata ikxllyaavar paaohaocataa yaotao.
                       jaunnar basasqaanakxavar}na idsaNaara iSavanaorI ikxllaa
SaalaIvaahna, saatavaahna yaaMsaarKaa pa`acaIna [_itahasa Hyaa ikxllyaalaa laaBalaolaa Aaho. rajavaaTonao ikxllyaavar jaataanaa dutafxa_
laavalaolaI JaaDo AaiNa diXaNa idSaolaa idsaNaara vaaDja QarNaacaa parIsar XaINa naaihsaa kxrtaata. ikxllyaacaI diXaNa taTbaM dI satata
najarosamaaor rahtao. ikxllaa saMrXaNadRYTËa ikxtaI baLkxT koxlaa Asaavaa yaacaa AMdaja baaMQataa yaotaao. pauZo ekxa maagaao maaga ekx Asao
saata drvaajao paar koxlyaanaMtarca ikxllyaata pa`vaoSa haotaao. savaa_ta paihlaa laagataao taao mahadrvaajaa. tyaapauZo saMr XaNa baur}ja-
taTbaMdIyauWta, SarBaiSalpao Asalaolaa parvaanagaI drvaajaa, httaI drvaajaa va paIr drvaajaa AapaNa paar kxrtaao. paIr drvaajyaanaMtar
gaDacyaa mauL paaya%yaa idsaU laagataata. yaanaMtar baur}ja-taTbaMdImaQao lapavalaolaa iSapaa[_ drvaajaa laagataao. laaoKaMDI iKaLËaMnaI yauWta
daonhI drvaajao SaabaUta Asalaolao ho pa`vaoSaÓar paahUna httaIMnaahI ho pa`vaoSaÓar AijaMWya Aaho yaacaa pa`tyaya yaotaao.
                                                              AMkx dusara, jauna, 2011  | 14 |


                                  yaa vaaTonao {javaIkxDo iSavaa[_ dovaIcyaa dovaLakxDo jaataa yaotao tar pauZo
                                  ekx Bagna paaNyaacao Tako xpaar koxlyaavar AapaNa maoNaa drvaajyaajavaL
                                  paaohaocataao. maoNaa drvaajyaataUna samaaor kuxlaabakxr drvaajaa, Asao ekUxNa
                                  saata drvaajao paar koxlyaavarca mauKya ikxllyaata AapaNa pa`vaoSataao.
                                  ikxllyaavar sava_pa`qama idsaNaarI vaastaU mhNajao AMbarKaanaa mhNajao
                                  Qaanyakxaozar. hI ekx pa`Sasta va pa`oXaNaIya vaastaU Aaho. yaoqaUnaca javaL
                                  laaoKaMDI saLËaMcao kuMxpaNa GaalaUna jaunnar parIsaracaa {zavadSa_kx (3DI)
                                  nakxaSaa banavalaa Aaho. {}na-paavasaamauLo rMga {DUna gaolyaamauLo tyaata
                                  namaud koxlaolaI sqaLo AaoLKataa yaota naahIta. tyaacaI tvarIta DagaDujaI-
           paihlaa mahadrvaajaa              rMgarMgaaoTI kxr}na tyaasa {payauWta banaivalyaasa paya_kxTaMnaa tyaaMcyaa
                                  fxayada hao[_la. yaapauZo DavaIkxDUna jaaNaarI vaaT Aapalyaalaa
                                  ikxllyaacyaa {ttar Baagaata Gao{}na jaatao tar samaaor jaaNaarI vaaT
                                  TokxDIvarIla [_dgaah kxDo jaatao. TokxDIvar jaataanaa vaaTota ekx gaaola
                                  kxzDa caar baajaUMnaI paaya%yaa kxr}na baaMQalaolaa AaZLtaao, maa~a tyaacao
                                  pa`yaaojana kxLUna yaota naahI. pauZo paaNyaacaI kxahI TakxI AaolaaMDlyaanaMtar
                                  taTbaMdIsaarKaI baaMQalaolaI ekx iBaMta idsatao, taIca [_dgaah. taoqaUna
                                  javaLca AsaNaarI GaumaTI mhNajao kxaoLIcaaOqara.
                                  iSavaa[_ dovaI dovaLakxDo jaataanaa ekx saubakx naXaIkxama AsaNaaro {ttama
                                  baaMQaNaIcao pa`vaoSaÓar laagatao. tyaalaa iSavaa[_ dovaIxdrvaajaa mhNataata.
                                  Aata iSartaaca kxataLkxDËalaa KaoTUna iSavaa[_dovaIcao Tumadar do{}L
         dusara parvaanagaI drvaajaa            idsatao. dovaLajavaLca AYTkxaonaI idpamaaL Aaho.
dovaLacyaa drvaajyaacyaa var kxaopa%yata ekx iSalaalaoKa Aaho paNa tyaavar rMga fxasalyaamauLo taao idsatahI naahI. dovaLamaagao kxahI
ApauNa_ laoNaI Aahota. AMbarKaanyaahUna TokxDI {javaIkxDo zovata {ttar Baagaata jaataanaa paaNyaacaI kxahI TakxI laagataata. yaavaaTonao
AapaNa qaoT iSavakuxMjaajavaL paaohaocataao. iSavakuMxjaamaQao baalaiSavabaa AaiNa ijajaa{}Mcao sauroKa iSalpa saakxarlao Aaho. javaLca kxmaanaI
maiSad Aaho. samaaor sarkxarvaaDËaMcao AvaSaoYa Aahota. yaamaQyao iTkUxna raihlaolaI sqaLo mhNajao iSavajanmasqaana AaiNa hmaamaKaanaa
(nhaNaIGar). iSavajanmasqaanaacyaa dumajalaI [_maartaImaQyao drvaajyaataUna samaaorca iSavapautaLa sqaapalaa Aaho.
yaoqaoca C~apataI iSavaajaI maharajaaMcaa janma Jaalaa haotaa. Davyaa
ijanyaanao varcyaa majalyaavar jaataa yaotao. saMpauNa_ [_maartaImaQyao {jaoD
va hvaa yaaogya rahIla yaacaI pauropaur KabardarI GaotalaolaI AaZLtao.
iSavajanmasqaanaapauZo KaNaKaNaIta baaMQaNaIcaa badamaI talaava Aaho.
talaavaacyaa maQyaBaagaI ekx dgaDI staMBa Aaho tar {ttar idSaolaa
kxmaanaIdar kxaonaaDo Aahota. ikxllyaacyaa {ttar Taokxavar
kxDolaaoTacyaa baur}jaacao baaMQakxama AaZLtao.
yaavyaitarIWta ikxllyaavar [tarhI kxahI AaoLKa na paTivataa yaoNaaro
AvaSaoYa va paaNyaacaI TakxI AaZLtaata. ikxllyaavar}na jaunnar,
laoNyaad`I, vaaDja jalaaSayaacaa sauroKa pairsar idsaUna yaotaao. saMpauNa_
ikxllaa ifxrayalaa daona-ADIca taasa paurosao haotaata.                       itasara httaI drvaajaa
                                               AMkx dusara, jauna, 2011  | 15 |
 caaOqaa paIr mahadrvaajaa
 sahavaa maoNaa drvaajaa
                              paacavaa iSapaa[_ drvaajaa

                inavaara : ha ikxllaa tasao paahtaa ekxa idvasaata paahUna haoNyaasaarKaa
                AsalyaakxarNaanao taoqao rahNyaacaI va tyaamauLoca inavaa%yaacaI AavaSyakxtaa Baasata
                naahI. paNa tarIsauÔa rahayacao Jaalyaasa ikxllyaavar iSavakuMxjaamaagao dha-baara
                jaNaaMcyaa rahNyaacaI saaoya hao{} Sakxtao Anyaqaa jaunnar basasqaanakxavar ra~a
                kxaZavaI. jaunnar Sahrata ivaEa`aMtaIgaRho {palabQa haotaIla.

                Anna : ikxllyaavar kxaozohI AnnaacaI saaoya naahI. tyaamauLo KaaÒpadaqa_ svata:cao
                svata: baaLgaavaota. kxakxDËa, ranamaovaa PtaUmaanaanausaar gaavakxrI {palabQa kxr}
                na dotaata. jaunnarmaQao Anaokx caaMgalaI {pahargaRho {palabQa haotaIla.

                paaNaI : ikxllyaavar baarmaahI paaNyaacaI TakxI Aahota.
saatavaa kuxlaabakxr drvaajaa
                           AMkx dusara, jauna, 2011  | 16 |
                      AMbarKaanaa
                  Aazvaa iSavaa[_dovaI drvaajaa
    iSavajanmasqaana
iSavakuxMjaacyaa AataIla inavaasa      kxaoLIcaaOqara
                             AMkx dusara, jauna, 2011  | 17 |
kxmaanaI maSaId
badamaI talaava
         iSavakuxMjaataIla jaIjaa{}-iSavabaa pautaLa
  [_dgaah        saaKaLIcaI kxzINa vaaT
Albama                                                       AMkx dusara, jauna, 2011  | 18 |                             maalavaNa
                parIsar : maalavaNa | ijalha : isaMQauduga_ | Ba`maMtaI : {tkRxYz
                        isaMQauduga_ ikxllyaacao pa`vaoSaÓar
     isaMQauduga_ ikxllyaacaI taTbaMdI                  taarkxlaI_ samaud`ikxnaa%yaavarIla rmaNaIya saUyaa_sta
                                                  AMkx dusara, jauna, 2011  | 19 |
   BaraDI maMidr
                              isaMQauduga_ ikxllyaavarIla ravaNamaaD (jaunaa fxaoTao)

                                         : saaOjanya :

taarkxlaI_ samaud`ikxnaara                         saayalaI paataaDo
           maalavaNa ikxnaa%yaavar}na idsaNaara isaMQauduga_ ikxllaa
paiva~a doSaa                                                               AMkx dusara, jauna, 2011  | 20 |


                            mauWtaIQaama Ea`I ~yaMbakoxSvar
                       sqaL : ~yaMbakoxSvar | parIsar : naaiSakx | ijalha : naaiSak
 kOxlaasapataI Bagavaana mahadova ho BaartaataIla savaa_QaIkx paujalao jaaNaaro dOvata. Bautao, danava, raXasaaMcaa dova AsaNaara ha rakxT, ragaIT mahadova
 svaBaavaanao maa~a BaaoLasaaMba Asalyaanao pauraNaata Anaokxda dova-danava-PYaIMnaI tyaalaa pa`sanna kxrNyaasaazI {paasanaa koxlaI Asalyaacao
 kxLtao. saRYTIcaa saMharkx AsaNaara SaMkxr saRYTI vaacavaNyaasaazI Anaokxda QaavaUna Aalyaacao pa`saMgahI pauraNaata Aapalyaalaa idsaUna yaotaata. tar
 ASaa SaMBaumahadovaacyaa baara jyaaoitailaM_gaaMpaOkxI dhavyaa AsaNaa%yaa Ea`I ~yaMbakoxSvar jyaaoitailaM_gaaMcaI hI pa`staUt a maaihtaI. gaaodavarI taTI vasalaolao
 ho Xao~a paapaXaalana BaumaI mhNaUna pa`isaÔ Aaho. [tar Anaok taIqaa_Mvar AapaNa pauNyasaMcaya kxrtaao paNa paapaacao Xaalana kxrNyaasaazI Aapalyaalaa Ea`I
 ~yaMbakoxSvar yaoqaoca yaavao laagatao. i~aMbakx mhNajao taIna nao~a AsaNaara – mhNajao svata: iSavaSaMkxr. [tar jyaaoitailaM_gaaMmaQyao iSavaipaMDIcyaa
 maQyaBaagaI iSavailaMga idsaUna yaotao. maa~a ~yaMbakoxSvarasa iSavaipaMDIcyaa maQyaBaagaI Kaaola AsaUna tyaata ba`mha-ivaYNaU-mahoSa yaa itanhI dovataaMcaI
 ilaMgao Aahota. yaaca KaLgyaata gaMgaocaa {gama haotaao, jaI jagaata gaaodavarI mhNaUna pa`isaÔ Aaho.
              gaMgaaÓar - ba`mhigarI                            homaaDpaMqaI Ea`I ~yaMbakoxSvar maMidr
                                                           AMkx dusara, jauna, 2011  | 21 |                                                    : kxsao jaala :
                                         ~yaMbakoxSvar ho naaiSakx ijalHyaata Asalyaanao taoqao
                                         paaohaocaNyaasaazI savaa_ta javaLcao izkxaNa mhNajao
                                         naaiSakx. taoqaUna ~yaMbakoxSvarlaa jaaNyaasaazI rajya
                                         pairvahna maMDLacyaa Anaokx basagaaDËa (esa.TI.)
                                         Aahota. BaaDËanao KaajagaI vaahnaodoiKala {palabQa
                                         haotaIla. ~yaMbakoxSvar gaavaata basasqaanakx Asalyaanao
                                         yaoqaUnaca partaIcyaa pa`vaasaacaI saaoyahI hao{} Sakxtao.
                                         rolvaonao naaiSakx raoD ho javaLcao laaohsqaanakx AsaUna
                                         taoqaUna ~yaMbakoxSvar ho 44 ikx.maIM. AMtaravar Aaho.
                                         svata:cyaa vaahnaanao pa`qama naaSaIkx yaoqao paaohaocaavao.
                                         naaiSakx tao ~yaMbakoxSvar 36 ik.xmaI. cao AMtar Aaho.
        paapaXaalakx kuxSaavata_ taIqa_
                            paapaXaalakx kuxSaavata_ taIqa_ pa×Ikxa - ivaYNau, mahoSa, ba`mh
maihYaasaurmaid_naI              kuxSaavata_ taIqaa_cyaa kxmaanaI       kuxSaavata_ taIqaa_javaL kxaorlaolaI ek dovataa
                                                                      AMkx dusara, jauna, 2011   | 22 |


                                : kuxSaavata_ taIqaa_caI AaKyaaiyakxa :
saHyaad`Icyaa Hyaa Baagaata pauvaI_ gaaOtama PYaIMcaa AaEa`ma haotaa. yaoqaIla pairsar AaosaaD, naapaIkx haotaa. AaEa`maata AsaNaa%yaa paaNyaacyaa {ttama
saaoyaImauLo gaaOtama PYaIMnaI yaoqaIla jaimanaImaQao pairEa`maanao saaLIcao BarpaUr paIkx kxaZNyaasa saur}vaata koxlaI. ekox kxa idvasaamaQao ekx-ekx paIkx
Gaotalao jaa{} laagalao. imaLvalaolyaa paIkxataUna gaaOtama PYaI BarpaUr Annadana kxr} laagalao. tyaaMcaI haota AsalaolaI BarBaraT va pa`isaÔI paahUna [tar
PYaIMnaa tyaaMcyaabaÕla [_Yyaa_ inamaa_Na JaalaI. tyaaMnaI maM~aanao ekx gaaya inamaa_Na kxr}na taI gaaOtama PYaIMcyaa Saotaata saaoDlaI. taIlaa hakxvaNyaasaazI dBa_
foxkUxna maartaaca tyaa evaZËaSyaa dBaa_nao taI gaaya marNa paavalaI va gaaOtamaaMnaa gaaohtyaocao paatakx laagalao. ho inaimatta pakxDUna [tar PYaIMnaI tyaaMnaa ya&a
-yaaga, dana-Qama_ baMd kxr}na pa`ayaiScata kxrNyaasa saaMgaItalao.
gaaOtama PYaIMnaI Bagavaana SaMkxracaI Gaaor tapaScayaa_ koxlaI. pa`sanna Jaalaolyaa mahadovaanao var maagaNyaasa saaMigatalyaavar paapaXaalanaasaazI gaaOtama
PYaIMnaI tyaaMcyaa AaEa`maajavaL pa`tyaXa gaMgaa paazivaNyaasa saaMgaItalao. Bagavaana SaMkxraMnaI taqaastau mhTlao paNa gaM gaa tyaaMnaa saaoDUna jaaNyaasa tayaar
JaalaI naahI. taovha mahadovaanaI tao svata:hI ~yaMbakoxSvaracyaa r}paanao yaoqao vaasa kxrtaIla Asaa ivaSvaasa gaMgaolaa idlaa AaiNa gaMgaa gaaodavarI hao{}na
~yaMbakoxSvarI AvatarlaI. AaiNa gaaOtama PYaIMnaI tyaata snaana kxr}na svata:sa paapamauWta koxlao.
                                ~yaMbakoxSvar maMidracaa kxLsa
                                                         : kxaya pahala :
                                           ~yaMbakoxSvar maMidr - kxaLËa paaYaaNaata GaDvalaolaM homaaDpaMqaI
                                           baaMQaNaIcaM sauMdr {ttaraiBamauKaI maMidr, tyaacyaa Aagnaoya idSaolaa
                                           AsaNaa%yaa taIsa lahana dovaLËa, ~yaMbakoxSvar mahadovaacaI iSavaipaMDI
                                           (raMga AavaSyakx), naOPtya idSaocao AmaRtakuMxD taIqa_, dovaacaa rqa
                                           kuxSaavata_ taIqa_ - homaaDpaMqaI GaaT baaMQalaolao kuxSaavata_ taIqa_.
                                           paapaXaalana snaana kxrNyaasaazI yaa izkxaNaI BaaivakxaMcaI Amaapa gadI_
                                           Asatao. yaa izkxaNaI jagaatalaa ekxmaova Asaa isaMhsqa kuxMBamaoLa
                                           Bartaao.
                                           SaWya Jaalyaasa ba`mhigarI (i~aMbakoxSvar ikxllaa), gaMgaaÓar,
                                           gaaOtamaaEa`ma, parSaurama maMidr, inavaRttaInaaqa samaaQaI, gaMgaagaaoda maMidr,
                                           kRxYNa maMidr, AMjanaorI ikxllaa.
           kuxSaavata_ taIqaa_caa kxLsa
       AMkx dusara, jauna, 2011
iSavanaorI - iSapaa[_ drvaajaa

								
To top