Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Sahyadri-EMag-2011-05-May11 by mumbaihiker

VIEWS: 11 PAGES: 14

									      SauBaarMBa AMkx , mao, 2011
saHyaad`I
  kxNaa maharaYT^acaa
                11.05
                                                   saHyaad`I    kxNaa maharaYT^acaa
                            mao, 2011  |  vaYa_ paihlao  |  SauBaarMBa AMkx  |   ivanaamaulya

                    maharaYT^ doSaa
                    maharaYT^ maaJaa              : {tkxYa_ erMDkxr           ...     3

                    BaavaBaWtaIcyaa doSaa
  saMpaadkx, maud`kx, pa`kxaSakx   iSavaajaI T^ola€              : imalaIMd XaIrsaagar         ...     5
   {tkxYa_ sau. erMDkxr
                    rakxT doSaa
   saMklpanaa, saMyaaojana     (pauZIla AMkxata)              :                   ...
 id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba
                    paiva~a doSaa
      sallaagaar
    idlaIpa imasaaL        (pauZIla AMkxata)              :                   ...
     yaaogaoSa gaaoqaaD
    yaaogaoSa paraMjapao      kxaomala doSaa
    kxaSaInaaqa parba       (pauZIla AMkxata)              :                   ...

       maaMDNaI         [tar
    {tkxYa_ erMDkxr
                    Ea`I maharaYT^ gaIta            :  kxvaI gaaoivaMdaga`ja       ...     7
    saMpaadkxIya saMpak_x      Albama - kxnaa_La ikxllaa          :  yaaogaoSa gaaoqaaD        ...     8
 saI-vaUD\sa\, navaI-mauMba[_     Albama - GanagaD              :  kxaSaInaaqa parba         ...     10
                    saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa       :  id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba    ...     12
  91-9833 588 350

vaga_NaI va jaaihrataIsaazI saMpak_x      Aapalao AnauBava, sallao, laoKa, Cayaaica~aaMcaI AamhI vaaT paahta Aahaota.

  91-9833 588 350
                  mauKapaRYz : C~apataI iSavaajaI maharaja
                    malapaRYz : ikxllao taaorNaa
maharaYT^ doSaa                                                          SauBaarMBa AMkx , mao, 2011  |3|
                                : maharaYT^ maaJaa :
  maharaYT^ - svata: ekx saMpauNa_ raYT^ hao{} Sakoxla ASaI taakxd AsaNaara pa`doSa. paUvaI_cao dMDkxarNya. rajamaanya rajaEa`I iSavaC~apataIMcaa
  maharaYT^. kxaya Aaho yaa maharaYT^ata? navho, kxaya naahI yaa maharaYT^ata? 3,08,000 vaga_ ikxlaaomaITr Xao~afxL saamaavaUna GaoNaara, ekxa
  baajaUlaa ArbaI mahasaagar AsaNaara, BaartaataIla itasa%yaa k`xmaaMkxacaa pa`caMD pa`doSa. saHyaad`IsaarKaa dNakxT kxNaa AsaNaara, d%yaa-
  Kaao%yaaMnaI vaoZlaolaa, naÒa-naalyaaMnaI samaRÔ Jaalaolaa, GanadaT ArNyaaMnaI vyaapalaolaa, pa`aNaI-paXaI-vanaspataI [tyaadIM inasaga_ raKaNaa%yaa
  yaa Aapalyaa maharaYT^amaQyao kxaya naahI? eKaaÒanao baalapaNaapaasaUnaca maharaYT^ataIla pa`tyaokx sqaLalaa BaoT Òayacaa ina Scaya koxlaa tarI
  tyaacao AKKao AayauYya yaa BaTkxMtaIsa kxmaIca paDavao. paNa AapaNaca kxaya tao kxpaaLkxrMTo mhNaUna maharaYT^ataIla hI paiva ~a, pa`acaIna,
  inasaga_rmaNaIya sqaLo saaoDUna [tar~a BaTkxta basataao. kxa vhavao Asao? yaacao kxarNa mhNajao Aapalyaalaa yaa izkxaNaaMcaI AsalaolaI ApaurI
  maaihtaI. tar ima~ahao, ha pa`SnahI AamhI cauTkxIsarSaI saaoDvalaa Aaho. saHyaad`I€ maaisakxataUna AamhI Aapalyaalaa ASaaca kxahI &aata-
  A&aata sqaLaMcaI maaihtaI doNyaacaa pa`yatna kxrNaar Aahaota. taumhalaa kxrayacaM Aaho tao fxWta yaa sqaLaMnaa BaoT doNyaacaM kxama.
  maaisakxacaa {llaoKa koxlyaavar taumacyaa manaata ivacaaraMcao Ana\ pa`SnaaMcao vaadL {zlao AsaNaar ho naWkxI! tar taumhalaa paDlaolyaa pa`SnaaMcaI
  hI {ttaro:
     baajaarata [takxI paya_Tna ivaYayakx maaisakox Asataanaa AaNaKaI navaIna maaisakx kxSaalaa?€
        Asaa ivacaar taumacyaa manaata yaoNaM sahaijakx Aaho. kxarNa, yaa AaQaI pa`kxaSaIta Jaalaolyaa paya_Tna ivaYayakx maaisakxaMn aI taumacaa
        hIrmaaoD koxlaa Aaho. Anaokx maaisakox maharaYT^ataIla, BaartaataIla paya_Tna sqaLaMcyaa ivakxasaasaazI pa`isaÔ haotaata AaiNa naMtar
        hLUca tyaaMcaohI paaya paiScamaokxDo vaLtaanaa idsataata. paNa maharaYT^ idnaacaI Sapaqa Gao{}na AamhI yaoqao namaud kxrtaao kxI
        saHyaad`I€ maaisakxamaQyao maharaYT^ataIla sqaLaMvyaitairWta kxaoNatyaahI sqaLaMnaa pa`aQaanya doNyaata yaoNaar naahI. AaQaI paya_Tna
        maharaYT^acao, maga baakxI sagaLËaMcao!€

    paya_TnaivaYayakx maaihtaI yaa palaIkxDo AaNaKaI kxaya AsaNaar yaata?€
       jyaacaa kxNaa taaz, baLkxT, taao maaoDola paNa vaakxNaar naahI. haoya! maharaYT^ maaoDola, paNa vaakxNaar naahI. kxa? Aro! jyaacaa
       kxNaa mhNajao KauÕ saHyaad`I Asaola, tyaalaa vaakxavaosao vaaTlao tarI vaakxtaa yaoNaar naahI. svaBaavaalaa AaOYaQa naahI mhNataata
       naa? tar maharaYT^ataIla paya_Tnaata saHyaad`ItaIla paya_Tnaalaa yaa maaisakxata AiQakx mahtva idlao jaaNaar Aaho. maharaYT^a taIla
       Anaokx sqaLo saHyaad`cyaa kuxSaIta ivasaavalaI Aahota. dovaLo -ra{}Lo, igarIsqaanao, ArNyao, gaD-ikxllao, eoitahasaIkx sqaLo
       yaaMnaI saHyaad`I KaccaUna Barlaolaa Aaho. tyaamauLo paya_Tna AaiNa tyaasaaobata igayaa_raohNa-DaoMgaryaa~aa (To^kxIMga) ivaYayakx AitaSaya
       {payauWta maaihtaI doNyaakxDo Aamacaa kxla rahIla, AaiNa taao taumacyaa pasaMtaI {tarolaca yaacaI Aamhalaa Kaa~aI Aaho.

    paya_TnaivaYayakx maaisakx mhNajao fxWta paya_Tna Xao~aataIla naamavaMta vyaWtaIMcao laoKa!€
       paya_TnamaQyao naamavaMta ASaa vyaWtaI, tyaaMcyaa laoKaamaQyao paya_Tnaadrmyaana tyaaMnaI koxlaolyaa inarIXaNaaMcyaa naaoMdI kxrtaata. ASaa
                                                             SauBaarMBa AMkx , mao, 2011  |4|


   naaoMdI, iTpaNao Aapalyaa saarKyaa navaaoidtaaMnaa naWkxIca maaga_dSa_kx zrtaata. parMtaU, ASaa naamavaMta vyaWtaIMvyaitairWta
   AapalyaasaarKaI saamaanya maaNasao paya_Tna kxrIta naahIta kxa? hI maaNasao Aapalyaa inarIXaNaaMcyaa naaoMdI kxrIta naahIta kxa?
   tar yaacao {ttar Asaola naahI€! ASaa saamaanya vyaWtaIhI sqaLaivaYayaI maaga_dSa_na kxr} Sakxtaata. fxWta fxrkx Asataao taao
   paUNa_tvaacaa! kxarNa ASaa vyaWtaIMnaI koxlaolaI inarIXaNao, naaoMdI yaa tyaaMcyaapaurtaa mayaa_dIta Asataata. AnaokxaMcaI ASaI inarIXaNao,
   naaoMdI, iTpaNao ekx~a kxr}na tyaataUna ekx saMga`aHya maaihtaIkxaoSa inamaa_Na kxrNyaacaa yaa maaisakxacaa {ÕoSa Asaola. tyaasaazI yaa
   maaisakxamaQao naamavaMta vyaWtaIMcao laoKa pa`isaÔ kxrNyaapaoXaa taumacyaa-AamacyaaMsaarKyaa saamaanya vyaWtaIMcaI paya_Tna AnauBava
   pa`isaÔ kxrNyaalaa ho maaisakx AiQakx pa`aQaanya do[_la. tyaaÓaro kxdaicata eKaaÒa vaacakxalaa tyaanaoca ilaihlaolaa AnauBava yaa
   maaisakxamaQyao vaacaNyaacaI saMQaI {palabQa hao[_la. paya_Tnapa`omaIMnaa tyaaMcao AnauBava maaMDNyaasaazI ekx vyaasapaIz {palabQa hao[_la.

paya_Tnaacyaa ivakxasaasaazI kxagadacaI ivalhovaaT?€
   maaisakx pa`isaÔ kxrayacao tar kxagad ha laagaNaarca. kxagadasaazI JaaDaMcaa baLI jaaNao ho hI svaaBaaivakx. JaaDo kxmaI JaalaI
   kxI inasagaa_var taaNa. AaiNa SaovaTI vaacaUna Jaalyaavar kxaya? tyaacaI rÕIca naa? Karoca! ekxa maaisakxamauLo evaZa maaoza pa`Sna
   inamaa_Na hao{} Sakxtaao? haoya! hao{} Sakxtaao. mhNaUna AamhI saHyaad`I€ maaisakxaÓaro ekx navaa paayaMDa paaDayacaa inaScaya koxlaa
   Aaho. Aaja-kxala AgadI pa`tyaokx sauiSaiXata maaNasaalaa saMgaNakx (kxMpyaUTr) vaapartaa yaotaao. [MTrnaoT, [_ -maolahI inatyaacaoca
   Jaalao Aaho. maga maaisakxasaazI kxagad vaayaa GaalavaNyaacaI kxaya garja? saMgaNakxavar vaacataa yaoNaaro maaisakx ([_ -maVgaJaIna)
   inamaa_Na kxr}na ASaI maaihtaI pa`tyaokxasa cauTkxIsarSaI paazvataa yao{} Sakxtao. ASaI maaihtaI saMgaNakxaÓaro (Aaja-kxala kxahI
   maaobaa[_lsavarhI) vaacataa yao{} Sakxtao, saazvaUna zovataa yao{} Sakxtao, AavaDtyaa vyaWtaIMnaa paazvataahI yao{} Sakxtao. mhNajaoca ho
   maaisakx navyaa yaugaacao Aaho. marazIta AapaNa mhNataao naa tasao [_kxao -fo`MxDlaI€

navaKao maaisakx? kxaya Barvasaa tyaataIla maaihtaIcaa?€
   naWkxIca. kxaoNataIhI maaihtaI vaaparNyaaAaQaI Asaa ivacaar kxrNao ho saU&a maaNasaacao laXaNa Aaho. ho maaisakx navaKao jar}r, paNa
   yaa maaisakxasaazI JaTNaa%yaa saMpaadkxIya maMDLataIla vyaWtaI yaa svata: gaolao ikxtyaokx vaYao_ maharaYT^ataIla – mauKyata:
   saHyaad`ItaIla Anaokx sqaLaMnaa BaoTI dota Aahota. tyaamauLo maaisakxasaazI maaihtaI gaaoLa kxrtaanaa laoKakxacaI ivaSvaasaah_taa
   tasaoca tyaa laoKaataIla KaroKaaoTopaNaa yaaMcaI yaqaayaaogya paDtaaLNaI kxr}naca taI pa`isaÔ kxrNyaata yao[_la. SaovaTI, paya_TnaamaQao
   kxaoNataahI Qaaokxa Asaa nasataaoca. sagaLËa vaa[_T gaaoYTI yaa maanavainamaI_ta. tasaaca paya_TnaamaQalaa QaaokxahI maanavai namaI_taca.
   fxsavaNaUkx, AroravaI, saMQaIsaaQaUpaNaa, caaorI-draoDo [tyaadI pa`kxar maaihtaI AsalyaavarhI haotaataca. maaisakxacaa {ÕoSa maaihtaI
   va maaihtaIcaa {ÕoSa maaga_dSa_na.

ho kxaya? fxWta evaZoca pa`Sna?€
   naahI. pa`Sna evaZoca naahIta, fxWta tao Aamhasa maahIta naahIta. tao Aamhasa maahIta kxr}na doNaar taumhI. haoya. taumacyaa manaataIla
   yaoqao AnauttarIta pa`Sna Aamacyaapaya_Mta paaohaocavaa va AamhI tyaaMnaa yaaogya {ttaro do{}na taumacao samaaQaana kxrNyaacaa yaaogya taao
   pa`yatna kxr}. hao, paNa tyaasaazI taumhI qaaMbaUna rahU nakxa. Aapalaa maharaYT^, Aapalaa saHyaad`I AapalaI vaaT paahtaaoya.


                                                             | {tkxYa_ erMDkxr |
BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                       SauBaarMBa AMkx , mao, 2011  |5|
                        : iSavaajaI T^ola – ikxllao saMvaQa_na {pak`xma :
  ikxllyaaMcaI BaTkMxtaI ha maaJaa naohmaIca AavaDNaara ivaYaya raihlaa Aaho. maaJyaa lagnaanaMtar, maaJaI patnaI saujaataa ihlaahI maaJyaa Hyaa
  CMdabaÕla svaarsya inamaa_Na Jaalao, taInao malaa tyaata saaobata kxrNyaacao zrivalao. saujaataa, pauNyaacyaa ema.Aa[_.TI. SaaLota iSaiXakxa Aaho.
  Aamha daoGaaMnaahI sau×I Asalyaavar ijalhataIla javaLpaasa AsaNaaro ikxllao BaTkUxna yaoNyaata AamhI vaoL Gaalavata AsaU. yaaca CMdataUna
  maI, saujaataa XaIrsaagar, ivanaaod vaaGa, pa`ivaNa par}Lokxr saaobata [tar sadsyaaMnaI 1996-96 saalaI iSavaajaI T^olacaI inamaI_taI koxlaI.
  iSavaajaI T^olacyaa QvajaaKaalaI C~apataI iSavaajaI maharajaaMcao janmasqaL Asalaolyaa ikxllyaapaasaUna tao tyaaMcao samaaQaIsqaL AsaNaa%yaa
  ikxllyaapaya_Mta AQao-maQao yaoNaaro ikxllao ifxrNyaacaI maaohIma AaKaNyaata AalaI. yaa maaoihmaomaQaUna iSavanaorI, paurMdr, taaorNaa, rayagaD,
  kuxlaabaa, jaMjaIra, laaohgaD, ivasaapaUr [tyaadI ikxllao sar kxrNyaata Aalao. maaoihmaocaI AaKaNaI sauroKa JaalaI haotaI. Aamacyaatafo_ dridvaSaI
  kxapaNyaata yaoNaaro AMtar, ikxllyaaMnaa jaaoDNaaro maaga_, vaLNao, inavaa%yaacyaa jaagaa [tyaadIMcyaa yaaogya maaihtaInao iSavaajaI T^olacaI hI maaoihma
  yaSasvaI koxlaI haotaI. ASaa Anaokx maaoihmaa AaKataanaa sadsyaaMcyaa manaata ikxllyaMaivaYayaI pa`oma inamaa_Na kxrNao AaiNa tyaataUna ikxllyaaMcaI
  SaWya DagaDujaI kxrNao hI {iÕYTËo najarosamaaor zovaNyaata AalaI.

  patnaI saujaataa AaiNa maulagaa sauimata yaaMcyaasaaobata Baarta AaiNa Bautaanacyaa 16 rajyaaMdrmyaana 75000 ik. maI. pa`vaasa skUxTrvar}na kxrta
  Anaokx ikxllyaaMnaa BaoTI dotaa Aalyaa. maaJyaa doSaavar maaJao pa`oma Aaho€ hI Baavanaa r}jaU haoNyaasaazI ikxllyaaMcaI DagaDujaI kxrNao
  AavaSyakx Aaho hI baaba ikxllyaaMnaa BaoTI dotaanaa malaa jaaNavalao. hI eoitahaisakx sqaanao AapalaI {jaa_sqaanao Aahota. jar laaokxaMnaa
  ikxllyaaMkxDo AakxiYa_ta kxrayacao Asaola tar tyaaMnaa vaYaa_taUna ekxdatarI ivanaamaulya yaa~aa GaDvaUna AaNalaI paahIjao ho laXaata yaotaaca AamhI
  duga_mahapaUjaa€ Hyaa kxaya_k`xmaacaI 1998 saalaI saur}vaata koxlaI. yaa kxaya_k`xmaataUna iSavaajaI T^olaÓaro Anaokx ivaÒaqaI_ AaiNa tyaaMcyaa
  paalakxaMnaa ima~a-parIvaarasamavaota vaYaa_taUna ekxda ekxa ivaiSaYz ikxllyaavar inaSaulkx naoNyaata yaotao. 22 foxba`uvaarI, 1998 raojaI rayagaD€
  ikxllyaavar iSavaajaI T^olaÓaro paihlaI duga_mahapaujaa Aayaaoijata koxlaI.
  Ajaya kux×apana, naagaoSa paMDIta, saaomanaaqa paMDIta, maukMUxd {tpaata, pa`saad ranaDo, ivajaU fxNasao, saumaIta XaIrsaagar AaiNa Anaokx iSavaajaI
  T^olacyaa pa`vaahata saamaIla haota gaolao AaiNa Aaja 31 jaaNatyaa sadsyaaMcyaa majabaUta KaaÒaMvar iSavaajaI T^ola {BaI Aaho . paihlyaa
  duga_mahapaujaonaMtar gaolyaa 14 vaYaa_MmaQyao 14 duga_mahapaujaamaQaUna iSavaajaI T^olanao 900 AnauyaayaaMcaI saMKyaa pa`apta koxlaI Aaho. ASaa 14
            iSavaajaI T^ola - vaOSaagaD                          iSavaajaI T^ola - maaihtaIsa~a
                                                                 SauBaarMBa AMkx , mao, 2011  |6|


mahapaujaaMcaI yaadI KaalaI namaud koxlaI Aaho.
 k`xma   ikxllaa       mahapaujaocaa idnaaMkx             k`xma   ikxllaa             mahapaujaocaa idnaaMkx
   1   rayagaD       22-02-1998                   8    caavaMD             27-02-2005
   2   iSavanaorI      28-02-1999                    9    paurMdr             05-03-2006
   3   isaMhgaD       27-02-2000                   10    laaohgaD            25-02-2007
   4   sarsagaD       25-02-2001                   11    hirScaMd`gaD          24-02-2008
   5   rayaroSvar      24-02-2002                   12    daOlatamaMgaL          22-02-2009
   6   jarMDa        23-02-2003                   13    rajagaD             28-02-2010
   7   kxaorIgaD      23-02-2004                   14    itakxaonaa           27-02-2011
20 maihnyaaMpaUvaI_ rayaroSvar, jaoqao C~apataI iSavaajaI maharajaaMnaI svarajyaacaI€ Sapaqa GaotalaI, taoqaIla sqaainakxaMn aI rayaroSvaracyaa maMidracyaa
CtaasaazI AamacaI madta maaigatalaI. tyaavar taatkxaL inaNa_yaanao, XaNaacahI ivalaMba na kxrtaa, Ctaacao kxaya_ kxrNyaata Aalao. 13vyaa
mahapaujaonaMtar iSavaajaI T^olaÓaro GanagaD€ ikxllyaavarIla 20 fuxTI kxataLTppyaavar laaoKaMDI iSaDI laavaNyaata AalaI. tasaoca itakxaonaa€
ikxllyaavarIla 14 mahapaujaocyaa inaimattaanao ikxllyaacyaa DagaDujaIcao kxama hataI GaoNyaata Aalao. ekUxNa ADIca laaKa r}payao Kacau_na 1000 fuxT
laaoKaMDI kxzDo, Qvaja-inaSaaNaacyaa jaagaa, maaihtaI fxlakx [tyaadI laavaNyaata Aalao. mahamaagaa_var ikxllyaacao idSaadSa_k fxlakx laavaNao,
paaya%yaaMcaI DagaDujaI, itakxaonaoSvaracyaa dovaLacaI rMgarMgaaoTI, ikxllyaavarIla paaNyaacyaa TaWyaaMtaIla gaaL kxaZNao [tyaadI {payauWta kxamaohI
tyaainaimattaanao kxrNyaata AalaI Aahota. saMsqaoÓaro shivajitrail.com naavaacao saMkoxtasqaL saur} kxrNyaata Aalao AsaUna 24 taasa
saur} AsaNaarI 8888 5000 55 yaa k`xmaaMkxacaI ikxllyaaMivaYayaI madta kxrNaarI TolaIfxaona saovaahI saur} kxrNyaata AalaI Aaho.
maagaIla sava_ kxamaaMcaa AnauBava jamavataanaa iSavaajaI T^ola Aataa ikxllao GanagaD duga_mahapaujaa€ kxaya_k`xmaacyaa taya arIsa laagalaI Aaho. 11
maihnao Aagaaodr ikxllyaacyaa DagaDujaIcao kxama saur] koxlao AsaUna tyaata paaNyaacaI TakxI saafx kxrNao, paaya%yaaMcaI DagaDujaI, Astaavyasta
paDlaolao ikxllyaacao icaro jamavaNao [tyaadI kxamao jaaorata saur} Aahota. GanagaDacyaa saMpauNa_ DagaDujaIsaazI saaQaarNa 10 laaKa r}payaaMcaa inaQaI
AavaSyakx Aaho. ikxllyaalaa paUvaI_cao svar}pa pa`apta kxr}na doNyaasaazI iSavaajaI T^olacao sadsya AaiNa ima~aparIvaar JaTta Aahota tasaoca
taumhalaalaI Aavaahna kxrIta Aahaota. Aapalyaa kxaoNatyaahI pa`kxarcyaa madtaInao AapaNa Aamacyaa kxayaa_laa hataBaar laavaU Sakxtaa va pauZcyaa
ipaZIsaazI GanagaD jatana kxr}na zovaU Sakxtaa. ikxllao AapalaI gaaOrvasqaanao Aahota, Aapalyaa hataBaaranao AapaNa tyaaMnaa paUvaI_cao vaOBavaSaalaI
saaOMdya_ imaLvaUna doNyaasa madta kxr}yaa.

                                                                 | imalaIMd XaIrsaagar |
        iSavaajaI T^ola - GanagaD jaINaao_Ôar                       iSavaajaI T^ola - GanagaD jaINaao_Ôar
                                                    SauBaarMBa AMkx , mao, 2011  |7|                        || Ea`I maharaYT^ gaIta ||
                         (qaaorvaI maharaYT^acaI)

       maMgala doSaa! paiva~a doSaa! maharaYT^ doSaa |
       pa`Naama Gyaavaa maaJaa ha, Ea`I maharaYT^ doSaa || QaR ||

       rakxT doSaa, kxNaKar doSaa, dgaDaMcyaa doSaa |
       naajaukx doSaa, kxaomala doSaa, fuxlaaMcyaaih doSaa |
       AMjanakxaMcanakxrvaMdIcyaa kxaTorI doSaa |
       bakuxlafuxlaaMcyaa, pa`ajaWtaIcyaa dLdarI doSaa |

       BaavaBaWtaIcyaa doSaa, AaiNakx bauÔIcyaa doSaa |
       SaahIraMcyaa doSaa, kxtyaa_ mada_Mcyaa doSaa |

       Qyaoya jao tauJyaa AMtarI,
            inaSaaNaavarI
            naacatao kxrI ||
            jaaoDI [hparlaaokxaMsaI
            vyavaharaparmaaqaa_saI
            vaOBavaasaI vaOragyaasaI ||

       jairpaTWyaasah Bagavyaa JaoMDËacyaa ekxica doSaa ||
       pa`Naama Gyaavaa maaJaa ha, Ea`I maharaYT^ doSaa || 1 ||

                                                kxvaI gaaoivaMdaga`jakxvaI gaaoivaMdaga`jaaMnaI yaa kxivataotaUna Aapalao maharaYT^pa`oma vyaWta koxlao Aaho. taumacyaakxDohI maharaYT^avar
ilaihlaolyaa kxivataa, paaovaaDo, paÒ, caaraoLËa AsataIla tyaa Aamacyaapaya_Mta paaohaocavaa, yaa sadramaQao tyaa
pa`kxaiSata koxlyaa jaataIla. (kRxpayaa kxvaI/laoKakxacao naava, saMpak_x namaUd kxravao)
                                                        SauBaarMBa AMkx , mao, 2011  |8|
                          kxnaa_La ikxllaa
sqaL : kxnaa_La ABayaarNya | parIsar : panavaola | ijalha : rayagaD | {McaI : 1407 fuxT | Ea`oNaI : saaopaI-3 | Ba`maMtaI : {ttama
                     ABayaarNyaataUna idsaNaara kxnaa_La ikxllaa
        kxnaa_La ikxllaacao AvaSaoYa                    kxnaa_La ikxllyaacao pa`vaoSaÓar
                                                          SauBaarMBa AMkx , mao, 2011  |9|
    sauLWyaacyaa paaoTataIla paaNyaacaI TakxI
                                           kxnaa_La ikxllaacao mauKya pa`vaoSaÓar

                                                 : saaOjanya :
                                               yaaogaoSa gaaoqaaD
   kxnaa_La ABayaarNyaacaI itakxITiKaDkxI


Aapalyaa sagaLËaMnaaca T^oikxMga AaiNa paya_MTnaacaa CMd Asataao. Aapalyaa jaIvanaamaQao AapaNa kxaoNatyaa naa kxaoNatyaa sqaLalaa BaoT
idlaolaIca Asatao. ASaa BaoTIMdrmyaanaa Aapalyaalaa kxahI AivasmarNaIya AnauBava yaotaata. naWkxIca, Asao AnauBava hI Aapalyaa
jaIvanaacaI iSadaorI Asatao. AapaNa BaTkMxtaI koxlaolaI dovaLo, igarIsqaLo, talaava, ArNyao, ikxllao, eoitahasaIkx sqaLo,
samaud`ikxnaaro [. izkxaNaI Aapalyaalaa kxahInaa kxahI sauKad-duKad AnauBava Aalaolaoca Asataata. Asao AnauBava AapaNa laaokxaMn aa
saaMgaavaota Asao AnaokxaMnaa vaaTta Asatao. paNa, tao saaMgaNyaasaazI kxaoNataohI vyaasapaIz AapalyaajavaL nasatao.
id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba€ tafo_x saur} kxrNyaata Aalaolyaa saHyaad`I – kxNaa maharaYT^acaa€ yaa paya_Tna ivaYayakx [_ -
maaisakxaÓaro AapaNa Aapalao ho AnauBava vaacakxapaya_Mta paaohaocavaU Sakxtaa. tar maga vaaT kxsalaI paahtaaya? laoKaNaI {calaa,
AnauBava ilaha AaiNa Aamhalaa kxLvaa. AapaNa Aapalao AnauBava, yaaojanaa [tyaadI laoKa, Cayaaica~ao skVxna kxr}na [_ -maola Óaro
paaohaocavaU Sakxtaa. tasaoca jar Aapalyaalaa [taraMcao AnauBava vaacaNyaacaI AavaDhI Asaola tar Aamhalaa Aapalaa va Aapalyaa
ima~aaMcaa [_-maola kxLvaa va Aamacao [_-maasaIk]€x[_-maolaÓaro imaLvaa.
                                                        SauBaarMBaSauAMkBax AMkmao,, mao2011
                                                              BaarM , x , 2011     || 10 ||
                                                                             10
                            GanagaD
sqaL : yaokxaolao | parIsar : laaoNaavaLa | ijalha : pauNao | {McaI : 2638 fuxT | Ea`oNaI : maQyama-1 | Ba`maMtaI : {ttama
                     Yaokxaolao gaavaataUna idsaNaara GanagaD
  yaokxaolao gaavaataIla navara-navarI sauLkox             GanagaDavarIla paharokx%yaaMcyaa ivaEa`aMtaIcaI gauha
                                                       SauBaarMBa AMkx , mao, 2011  | 11 |
       GanagaDasamaaorIla DaoMgar
                                         GanagaDacaI fuxTkxI taTbaMdI

                                               : saaOjanya :
GanagaDavar}na idsaNaarI taolabaOlaacaI kxataLiBaMta                 kxaSaInaaqa parba
                 GanagaDavar}na idsaNaara sauQaagaD taolabaOlaacaa DaoMgar
                                                                SauBaarMBa AMkx , mao, 2011  | 12 |
                         | saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa |
Aajakxalacyaa QakxaQakxIcyaa jaIvanaata pa`tyaokxjaNa Ahaora~a jao kxYT kxrtaao tyaapaasaUna kxahI XaNa saUTkxa kxr}na tyaalaa paunha navaIna
jaaomaanao, {tsaahanao kxama kxrNyaasaazI tyaalaa AanaMdacaI va maanaisakx SaaMtataocaI garja Baasatao. Asaa AanaMd tyaalaa fxWta inasagaa_taUnaca
imaLU Sakxtaao. DaoMgar-d%yaa, nadËa, talaava, AaohaoL, dovaLo, gaDikxllao AaiNa [tar Anaokx inasagaa_SaI javaLIkx saaQaNaarI sqaLo
Aapalyaalaa Ea`maasaazI laagaNaara {tsaah AaiNa jaaoma dotaata. AapalyaataIla AnaokxjaNa naaokxrI-vyavasaayaata Asataao, tyaamauLo ekx-
daona idvasaaMpaoXaa AQaIkx kxaL rjaa GaoNyaavar Aapalyaalaa baMQana yaotao. maharaYT^ata paya_TnasqaLaMcaI kxmatartaa nasalyaanao tasaoca Anaokx
sqaLo 1-2 idvasaaMMmaQyao kxrtaa yaoNyaasaarKaI Asalyaanao [yao maharaYT^acaIyao doSaI€ BaTkMxtaI kxrNyaasaazI paa{}lao AapasaUkxca vaLtaata.
ASaaca BaTkMxtaIcyaa CMdataUna {tkxYa_ erMDkxr, yaaogaoSa paraMjapao, idlaIpa imasaaL, yaaogaoSa gaaoqaaD va [tar kxahI haOSaI igayaa_raohkxaMnaI
ekx~a yao{}na 01 jaanaovaarI, 2004 raojaI maharaYT^ataIla, mauKyata: saHyaad`I pava_taraMgaotaIla paya_TnaasaazI va tyaacyaa ivakxasaasaazI id
raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba€ yaa saMsqaocaI sqaapanaa koxlaI. yaa saMsqaocaI kxahI zLkx {iÕYTËo KaalaI namaud koxlaI Aahota.

     laaokxaMnaa tyaaMcyaa QakxaQakxIcyaa jaIvanaataUna kxahI XaNa AgadI Alpa Kacaa_ta inasagaa_cyaa saainaQyaata GaalavaNyaacaI saMQaI
     {palabQa kxr}na doNao.
     inasaga_dSa_na, pairXaNa AaiNa pa`iSaXaNa {pak`xmaaMmaQaUna laaokxaMmaQao inasaga_saMvaQa_na, pa`aNaI-paXaI inarIXaNa, tyaaMcao saMvaQa_na,
     AakxaSadSa_na, jalasaMvaQa_na, pa`dUYaNainayaM~aNa, tasaoca DaoMgarvaasaI ga`amasqaaMcaI jaIvanaSaOlaI yaaMcao inarIXaNa [tyaadI gaaoYTIMbaÕla
     AavaD inamaa_Na kxr}na tyaaMnaa ekx {ttama inasaga_rXakx banaivaNao.
     DaoMgaryaa~aaMdrmyaana iSasta, svaavalaMbana, Ea`madana AaiNa sahkxaya_ [. savayaIMcao paalana kxrNyaasa iSakUxna, Aapalyaa dOnaMidna
     jaIvanaamaQao tyaaMcaa vaapar kxr}na AayauYya sauKamaya kxr} SakU.
     pa`stararaohNaasaarKyaa kxlaomaQaUna laaokxaMmaQao sakxaratmakx Baavanaa, AatmaivaSvaasa vaaZtaao ho Aataa isaÔ Jaalao Aaho. Asaa
     AatmaivaSvaasa ha vaOyaiWtakx ivakxasaacao pa`mauKa saaQana Aaho mhNaUna ASaa saahsaI kxlaaMcaa samaavaoSa saMsqaocyaa {pak`x maaMmaQyao
     pa`amauKyaanao AsaNaar Aaho.
                laaohgaD                                  hirScaMd`gaD
                                                               SauBaarMBa AMkx , mao, 2011  | 13 |


     maharaYT^amaQaIla saHyaad`I pava_taraMgaaMmaQao najar ifxrvalaI Asataa pa`tyaokx 2-3 pava_taaMmaQao ekx baur}ja AaiNa taTbaMdIMnaI sajja
     idsataao. Asao DaoMgar mhNajao iSavaC~apataIMcyaa svarajyaacao paaolaadI AaQaarsqaMBaca - mhNajaoca baolaaga AaiNa baLkxT gaDikxllao.
     parMtau Aapalyaa AnaasqaomauLo Aaja Hyaaca baulaMd ikxllyaaMcaI Avasqaa koxivalavaaNaI JaalaI Aaho. mhNaUnaca ASaa dUla_iXata
     gaDikxllyaaMkxDo saamaanya janataolaa, pa`amauKyaanao lahana maulaaMnaa AakxiYa_ta kxr}na tyaaMcyaa manaata iSavapa`oma AaiNa Aapalyaa {jjvala
     [itahasaabaÕla AiBamaana AiQakxx dRZ kxr}na yaa ikxllyaaMcaI AajacaI dud_Saa kxmaI kxrNao, SaWyataao ijaNaao_Ôar kxrNao.
     maharaYT^amaQaIla Anaokx pa`oXaNaIya izkxaNaaMnaa, ivaSaoYata: dula_iXata izkxaNaaMnaa BaoT do{}na tyaaÓaro maharaYT^ata paya_Tna-ivakxasa
     kxrNao.
ASaa vyaapakx {iÕYTËaMcao Qyaoya najarosamaaor zovata Asataanaa saMsqaoÓaro Aajapaya_Mta javaLpaasa 50 paoXaa AQaIkx sqaLaMnaa pa`tyaXa BaoTI do{]na
tyaaMcaI ivastaRta maaihtaI va nakxaSao gaaoLa koxlao gaolao Aahota. yaaMpaOkxI 40 paoXaa AQaIkx ikxllao Aahota. maharaYT^ataIla paya_Tnavar AaQaarIta
ekx saMkoxtasqaL (vaobasaa[_T) saur} kxrNyaacaa saMsqaocaa maanasa Aaho va taao lavakxrca pa`tyaXaata saakxar Aaho.
yaa [_-maaisakxacaI saur}vaata kxrNyaamaagacaa {ÕoSyahI maharaYT^ataIla paya_Tnaacaa ivakxasa ho Aaho ho AaQaI namaud koxlaoca Aaho. Aapalyaalaa
pa`acaIna vaOBavaSaalaI saMskRxtaI va AiBamaanaaspad gaaOrvaSaalaI [itahasa doNaa%yaa maharaYT^asaazI AapaNa evaZo naWkxIca kxrayalaa hvao. AaiNa
yaa SauBakxayaa_ta AapaNa Aamacyaasaaobata Aahata ho AamhI jaaNataao. tar AapalaI laoKaNaI {calaa AaiNa Aapalao AnauBava, AiBapa`aya, laoKa yaa
maaisakxaÓaro maaMDUna yaa ivakxasa {pak`xmaamaQyao sahBaagaI vha.
                          | jaya BavaanaI | jaya iSavaajaI | jaya maharaYT^ |
               ivasaapaur                                 taaMduLvaaDI
               Anaa_La                                    rajagaD
SauBaarMBa AMkx , mao, 2011
          11.05

								
To top