Sahyadri-EMag-2011-07-Jul11 by mumbaihiker

VIEWS: 30 PAGES: 20

									                 jaulaO, 2011


    saHyaad`I   kxNaa maharaYT^acaa
11.07  paavasaacyaa haid_kx SauBaocCa . . .
                                                         saHyaad`I   kxNaa maharaYT^acaa

                          jaulaO, 2011   |  vaYa_ paihlao  |    AMkx itasara  |  ivanaamaulya
                 maharaYT^ doSaa
                 Aalaa paavasaaLa . . .                   : {tkxYa_ erMDkxxr           ..   3

                 BaavaBaWtaIcyaa doSaa
 saMpaadkx, maud`kx, pa`kxaSakx  ivazu maaJaa laokuxrvaaLa                  : id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba     . . 15
  {tkxYa_ sau. erMDkxr
                 rakxT doSaa
   saMklpanaa, saMyaaojana
 id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba   pa`acaIna paqakxrnaakxa - naaNaoGaaT            : id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba     ..   7

   pa`mauKa sallaagaar     paiva~a doSaa
   idlaIpa imasaaL       ArNyaatalaa tauMgaaroSvar                  : id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba     . . 18
    yaaogaoSa gaaoqaaD
   yaaogaoSa paraMjapao    kxaomala doSaa
   kxaSaInaaqa parba      paXaI - KaaTIkx                       : id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba     ..  13
   mahoSa taamhnakxr
      maaMDNaI       [tar
   {tkxYa_ erMDkxr       ho ihMdu-naRisaMha pa`Baao iSavaajaIrajaa          :  svaataM~yavaIr saavarkxr      ..   6
                 igairima~a saMmaolana                    :  --                ..   8
      saMpak_x
 id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba   paavasaaLI KabardarI                    :  id raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba    ..  11
 saI-vauDsa\, navaI mauMba[_,  Albama - vaOBava maharaYT^acao               :  Ataula gaayakxvaaD         ..  16
     maharaYT^        pa`itasaad vaacakxaMcao                   :                   ..   9
trcc.india@gmail.com
 91-9833 588 350
     
                           svayao Sas~a doSaaqa_ hataI Qaravao, ipaTavao irpaulaa rNaI vaa maravao,
                           tauJyaa rXaNaa tauca ro isaÔ hao[_, sada saMkxTI dova QaavaUna yao[_
maharaYT^ doSaa                                                     AMkx itasara, jaulaO, 2011  |3|
                              | Aalaa paavasaaLa |
            {}na jara jaasta Aaho, dr vaYaI_ vaaTtaM, Bar {}nhata paa{}sa Gao{}na AaBaaL manaata daTtaM,
           tarI paa{}lao caalata rahtaata, mana caalata naahI, GaamaaiSavaaya SarIramaQyao kuxNaIca baaolata naahI,
             itataWyaata kuxzUna ek xZga saUyaa_samaaor yaotaao, {}nhamaQaIla kxahI Baaga paMKaaMKaalaI Gaotaao,
         vaara {naaD maulaasaarKaasaOravaOra paLta rahtaao, paanaa,xfuxlaa, JaaDaMvartaI, CparavartaI caZUna paahtaao,
          dupaar TLUna saMQyaakxaLcaa saur} haotaao paunha KaoL, {]nhamaagaUna caalata yaotao gaar gaar kxatarvaoL,
             caWkxxDaoLËaMsamaaor PtaU kuxsa badlaUna Gaotaao, paavasaaAaQaI ZgaaMmaQao kuxzUna gaarvaa yaotaao?
 {}nhaLËacyaa SaovaTI saur} AsaNaarI manaacaI calaibacala kxvaI saaOmaI~a yaaMnaI Acaukx maaMDlaI Aaho. KarMca, {]nhanao kxasaavaIsa
 Jaalaolyaa jaIvaalaa paavasaacaI paihlaIca sar ikxtaI hvaIhvaISaI vaaTtao ho vaogaLM saaMgaayalaa nakxao. paavasaacyaa paaNyaavar jagaNaa%yaa
 caatakx paXyaacaI AaiNa AapalaI isqataI vaogaLI nasatao. saukxlaolaI taLI, AaTlaolyaa naÒa-QarNao, kMxTaLlaolaI JaaDo, Aataurlaolao
 pa`aNaI-paXaI, kxrpalaolao DaoMgar-d%yaa, vyaakUxL manao, saaro-saaro paavasaacaI vaaT pahata Asataata, ZgaaMkxDo DaoLo laavaUna . . .
 Acaanakx ekox idvaSaI vaara vaahU laagataao, vaataavarNaata qaMDavaa yaotaao, kxaLo Zga daTUna yaotaata. kxahI kxLayacyaa Aataca paavasaacyaa
 sarI kxaosaLU laagataata. paihlyaa paavasaacao qaoMba AMgaavar paDtaaca AanaMdalaa paaravaar {rta naahI. basa! Aataa kxahI nakxao!€ ASaI
 Baavanaa manaata DaokxavaUna jaatao. paavasaata paUNa_ iBajalyaavar samaaQaana haotao. XaNaata kxaoNatyaatarI kxamaacaI AazvaNa haotao AaiNa
 paLapaL saur} haotao, AaDaosao SaaoQaNyaasaazI QaavaaQaava saur} haotao.
 paavasaata iBajaayalaa na AavaDNaara maaNaUsa ivarLaca! paNa naohmaIcyaa rhaT-gaaDgyaata ADkxlaolyaa maaNasaalaa iBajaNyaavar
 mayaa_da yaotaata. iBajaUna kxpaDo Aaolao haotaIla, AaVfxIsamaQyao-SaaLa-kxaVlaojaamaQyao {gaacaca baujalyaasaarKao vaaTola, icaKala hao[_la
                                        [tyaadI gaaoYTIMmauLo laaokx paavasaata iBajaNao AvaaV[_D€
                                        kxrtaata. kxahI haOSaI laaokx kxamaavar jaataanaa nasaola
                                        paNa kxamaavar}na partataanaa maa~a Asaa paa{}sa enjaaVya€
                                        kxrtaata. raojacyaa paavasaata iBajaNyaasaazI kxarNaMhI
                                        SaaoQalaI jaataata. ervhI Aata basaNyaasaazI Gaa[_
                                        kxrNaaro, laTkxNyaasaazI T^onamaQyao {gaaca {SaIra
                                        caZtaata. laTkxta Aalaao mhNaUna iBajalaao€ ho kxarNa dotaa
                                        yaotaM naa! C~aI mauÕama ivasarNao-hrvaNao ho inatyaacao hao{}
                                        na jaatao. paa{}sa Asataaoca Asaa hvaahvaasaa . .
                                        SahramaQalaa AaiNa gaavaakxDcaasauÔa . . .
maharaYT^ doSaa                                                       AMkx itasara, jaulaO, 2011  |4|


 jyaaMnaa inasagaa_caI-DaoMgaryaa~aaMcaI haOsa Asatao ASaa
 AapalyaasaarKyaa laaokxaMsaazI tar paavasaaLa ha ekx {tsavaca
 Asataao. tauDMUba BarlaolaI taLI, AaosaMDUna vaahNaa%yaa naÒa-QarNao,
 QauvaUna inaGaalaolaI TvaTvaIta JaaDo, icaMba iBajalaolao pa`aNaI-paXaI,
 maataIcaa saugaMQa drvaLvaNaaro ihrvaogaar DaoMgar-d%yaa, AataUr-
 {tsaahI manao, saaro saaro paavasaata AaNaKaI iBajaNyaasaazI saMQaI
 SaaoQata Asataata. yaataUnaca haOSaI BaTWyaaMcaI TaoLkxI T^okx AroMja€
 kxrtaata. eKaaÒa DaoMgaravar ikxMvaa ikxllyaavar jaa{}na yaoNao,
 ikxMvaa eKaaÒa QarNaavar, QabaQabyaavar jaa{}na nausatao iBajaUna yaoNao
 Asao plaana tayaar haotaata, AmalaaMta AaNalao jaataata. mana Bar}na AaosaMDUna vaahopaya_Mta paavasaata majaaxkoxlaI jaatao.
                                  paavasaaLI sahlaI, T^okx saazI maa~a maharaYT^ataIla laaokx sahsaa
                                  baahorgaavaI jaataanaa idsata naahIta, yaa{laT baahorgaavaahUnaca Anaokx
                                  maMDLI paavasaaLI sahlaI, T^okxsaazI maharaYT^ata yaotaata. paaMDvakxDa,
                                  naaNaoGaaT, rMQaa, BaMDardra, BauSaI QarNa, laaohgaD, duQasaagar, maalao_Svar,
                                  iSavaqarGaL, paoba, gaarMbaI, ilaMgamaalaa, zaosaoGar, rajamaacaI, kxnaa_La,
                                  tauMga-itakxaonaa, AMbaaolaIGaaT, maaLSaojaGaaT, AaiNa ikxtyaokx . . .
                                  AayauYyaatalao sagaLo paavasaaLo saMpataIla paNa maharaYT^ataIla paavasaaLI
                                  paya_Tna sqaLaMcaI yaadI saMpaNaar naahI.
 taumha-AamhasaaMrKao BaTkox pauZcyaa paavasaapaya_Mta paurola evaZa Aapalaa-Aapalaa AanaMd saMpauNa_ paavasaaLaBar jamavata Asataata.
 DaoMgaravar jaa{}na ihrvyaagaar gaalaIcaavar basaNaM, JaaopaNaM, JauDupaaMmaQyao {gavalaolaI sauroKa ranafuxlao paahNaM, irmaiJama paavasaaMta
 iBajaNaM, ikxllyaaMcao Aaolao kxataL-Aaolyaa vaastaU baGaNaM, AaoZËata paaya TakUxna basaNaM, nadI-taLËata AMGaaoL kxrNaM, yaata AapaNa
 paavasaacao idvasa Gaalavata Asataao. paNa yaa paavasaata majaa kxrNyaasaazI kxahI {pad`vaI pa`aNaI€sauÔa Aapalyaalaa dSa_na dotaata.
 eKaaÒa pa`isaÔ QabaQabyaacyaa pairsarata dar}cyaa baaTlyaacyaa baaTlyaa ircavaUna icaKalaata Qyaanyasta Jaalaolao satpaur}Ya Aapalyaalaa
 dSa_na dotaata. kxahI caaMgalaM saucavaayalaa gaolyaasaM tao taumhalaa iSavyaa-SaapaaMcaa pa`saadhI dotaata.
 Avaa_cya iSavyaa, AiSlala BaaYaa, havaBaava kxrNaaro ho laaokx svata:cyaa majaosaazI [taraMcaI samaaQaIhI
 BaMga kxrta Asataata. QabaQabaa nakxao, paNa baovaDo Aavara!€ ASaI AapalaI isqataI haotao. Hyaa satpaur}
 YaaMmaQaIla kxahI paaocalaolao baabaa eKaaÒa gauLgauLIta dgaDavar}na sarkUxna AapaTtaata va ASaa
 ApaGaataata Wvaicata tyaaMcaa jaIvahI jaataao. kxma_ yaaMcaI Asataata AaiNa naava badnaama haotaM tyaa
 ibacaa%yaa QabaQabyaacaM. eKaada pa`aNaI-paXaI QabaQabyaata ikxMvaa samaud`ata bauDUna maolaa ASaI baatamaI
 taumhI kxQaI vaacataa kxa hao vata_maanapa~aata? maga sad\bauÔI(?) idlaolyaa maanavaacyaa baabataIta ho kxa
 vhavaM? dar}-isagaaroTI ipaNao, QaaMgaDiQaMgaa GaalaNaM hIca majaa Asaola tar taumhalaa inasagaa_caI kxaya garja Aaho? hI majaa
 Aapaapalyaa GarIca kxranaa ro! laaokxaMnaa tyaacaa ~aasa kxSaalaa? yaatahI maulaI maulaaMcyaa KaaMÒalaa KaaMda laavaUna pauZo Aahota yaacaM
 jaasta vaa[_T vaaTtaM. Aro janaacaI naahI tar manaacaI tarI laaja baaLgaa?
maharaYT^ doSaa                                      AMkx itasara, jaulaO, 2011  |5|


         ASaa ivakRxta laaokxaMmauLo Anaokx pa`oXaNaIya sqaL eona hMgaamaata BaTWyaaMsaazI baMd koxlaI
         jaataata. QabaQabyaaMvar paavasaaLËata naahI tar kxaya {}nhaLËata jaayacaM kxa? eKaada
         hvaaladar zovaUna ASaa ivakRxta laaokxaMvar jarba zovataa yao[_la. {laT ASyaa izkxaNaI
         paaohaocaNyaasaazI caaMgalaa rstaa baaMQalaa paaihjao, taoqao idSaadSa_kx, maaihtafxlakx [tyaadI
         gaaoYTIMcaI saaoya koxlaI paaihjao. garmaagarma caha-naaStyaacyaa TparI basavaUna taoqaIla
         hMgaamaI paya_Tna vaaZvataa yao[_la. laaokxaMnaa BaTkxayalaa imaLola, sqaainakxaMnaa raojagaar
         {palabQa hao[_la. saaoyaI-sauivaQaa {palabQa Jaalyaa tar kxa naahI yaoNaar laaokx itaqao? paNa
         kxrNaar kxaoNa?
         Asaao! yaa vaYaI_caa paa{]sa dNaWyaata saur} Jaalaolaa Aaho. taumhIhI paavasaaLI sahlaI,
         T^okxx AaKaNyaasaazI sajja Aahata ho Aamhalaa maaihtaI Aaho tyaamauLo ha saMpaUNa_
         paavasaaLa, AamhI taumhalaa paavasaaLËata BaTkxtaa yaotaIla ASaa izkxaNaaMcaI maaihtaI
         paurvata rahU. taoqao BaTkxlyaavar maa~a na ivasartaa Aamhalaa paaocapaavataI Òayalaa ivasar}
         nakxa. taaovar manasaaoWta iBajaa, garmaagarma caha, saUpa, BajaI yaaMcaa AanaMd Gyaa. enjaaVya
         yauAr rona€ . . .

                         | jaya BavaanaI | jaya iSavaajaI |
                                            | {tkxYa_ erMDkxr |
                                               AMkx itasara, jaulaO, 2011  |6|
| ho ihMd u - naRi saMh a pa`B aao iSavaajaIrajaa |              taumacyaakxDohI maharaYT^avar
                                        ilaihlaolyaa kxivataa, paaovaaDo,
                                        paÒ, caaraoLËa AsataIla tyaa
                                        Aamacyaapaya_Mta paaohaocavaa, yaa
ho ihMduSaiWta-saMBaUta-idptaItama-taojaa,                   sadramaQao tyaa pa`kxaiSata
ho ihMdutapasyaa-paUta [_SvarI Aaojaa,                     koxlyaa jaataIla. (kRxpayaa
ho ihMduEa`I-saaOBaagya-BaUtaIcyaa saajaa,                   kxvaI/laoKakxacao naava, saMpak_x
ho ihMdu-naRisaMha pa`Baao iSavaajaIrajaa,                   namaUd kxravao)

kxir ihMduraYT^ hoM taUtaoM, vaMdnaa,
kxir AMta:kxrNaja tauja, AiBanaMdnaa,
tava cariNaM BaiWtaMcyaa cacaI_, caMdnaa,
gaUZaSaa paurivaM tyaa na kxqaMU SakxtaaoM jyaa,
ho ihMdu-naRisaMha pa`Baao iSavaajaIrajaa,

jaI SauiÔ =dacaI ramadar iSar DulavaI,
jaI bauiÔ paaMca SaaHyaaMsa Sa~aucyaa JaulavaI,
jaI yauiWta kUxTnaItaIMta KalaasaI bauDvaI,
jaI SaiWta balaaonmattaasa padtalaI tauDvaI,
taI SauiÔ hotaucaI kxmaI_, rahuM do,
taI bauiÔ BaabaDËa jaIvaaM, laahMu do,
taI SaiWta SaaoiNataamaajaIM, vaahUM do,
do maM~a paunha taao, idlao samaqao_ tauja jyaa,
ho ihMdu-naRisaMha pa`Baao iSavaajaIrajaa

ho ihMdu-naRisaMha pa`Baao iSavaajaIrajaa
                          svaataM~avaIr ivanaayakx damaaodr saavarkxr
rakxT doSaa                                                       AMkx itasara, jaulaO, 2011  |7|
                         || pa`acaIna paqakxrnaakxa - naaNaoGaaT ||
paavasaaLI sahlaIMsaazI mauMba[_-pauNao vaasaIMyaaMkxDUna inavaDlao jaaNaaro paihlao sqaL mhNajao pauNyaataIla naaNaoGaaT. pauNyaata AsaUnahI
saImaolagata Asalyaanao mauMba[_kxraMnaahI naaNaoGaaT javaL Aaho. kxaokxNa AaiNa doSa yaaMnaa jaaoDNaa%yaa Anaokx GaaTaMpaOkxI ekx Asalaa
tarIhI saatavaahna kxalaKaMData ha ek xAMtyata mahtvaacaa maaga_ haotaa. kxdaicata tyaamauLoca yaa maagaa_caa vaapar kxrNaa%yaa laaokxaMnaa
tyaakxaLI tyaasaazI paqakxr Baravaa laagata Asao. Aaja AaQauinakx mhNaUna AaoLKalyaa jaaNaa%yaa Taola isasTIma€caa ha pa`acaIna {gama
naWkxIca AnauBavaNyaasaarKaa Aaho.
                                     kxlyaaNa AaiNa jaunnar yaaMnaa jaaoDNaara ha pauratana vyaapaarmaaga_
                                     saatavaahna kxalaapaasaUna vaaparlaa jaata Aaho. kxaokxNaataUna
                                     vaOSaaKaro€ tar doSaavar}na GaaTGar€ hI gaavao naaNaoGaaTalaa
                                     jaaNyaasaazI javaLcaI paDtaata. vaOSaaKarohUna 14 ikx.maI. tar
                                     GaaTGarhUna 6 ikx.maI. var AsaNaara ha naaNaoGaaT paahNyaasaazI
                                     paavasaaLËata pa`caMD gadI_ Asatao. vaOSaaKaro ho jarI paayaqyaacao gaava
                                     Asalao tarIhI taoqao na {tartaa tyaapauZo saaQaarNa daona ikxlaaomaITr
                                     var naaNaoGaaT€ Asaa naamafxlakx rstyaacyaa {javyaa baajaUlaa
      naanaacaa AMgaza va GaLIta idsaNaara naaNaoGaaT
                                     idsaUna yaotaao. yaa vaaTonao AMdajao ADIca-taIna taasaata Aapalyaalaa
naaNaoGaaT iKaMDIta paaohaocataa yaotao. naamafxlakxapaasaUna DaoMgaracyaa paayaqyaapaya_Mta ba%yaapaOkxI maLlaolaI vaaT Aaho . maa~a tyaapauZo
AaoZËacyaa vaaTonao Aapalyaalaa maaga_k`xmaNa kxravao laagatao. kxaoNyaa ekxa duga_pao`maI saMsqaocyaa
kxaya_kxtyaa_naIM vaaTotaIla kxahI dgaDaMvar paaZ%yaa rMgaacao baaNa kxaZlao Aahota. vaaTa
SaaoQaNyaasa tao AapalaI madta kxrtaata. kxataLata KaaodUna dgaDI ivaTaMnaI caaMgalaI baaMQaUna
kxaZlaolaI hI iKaMD Admaasao 200 fUxT laaMba AaiNa 10 fUxT rM}d Aaho. iKaMDISaI
paaohaocaopaya_Mta saHyaad`Icaa kxaLkxiBanna kxataL dSa_na dota rahtaao. yaa DaoMgar raMgaota
samaaorca idsaNaara kxataL sauLkxa mhNajaoca naanaacaa AMgaza.
iKaMDIcyaa mauKaaSaI paaohaocataaca caar fUxT vyaasaacaa paaca fUxT {Mca dgaDI raMjaNa idsataao.
AtyaMta saubakxpaNao dgaData kxaor}na kxaZlaolaa ha raMjaNa Aataa Bagnaavasqaota Aaho.
naaNaoGaaTacaa vyaapaarI maaga_ vaaparNaa%yaa pa`tyaokxalaa yaa dgaDI raMjaNaata naaNao TakUxna
paqakxr (Taola) Baravaa laagata Asao va taovhaca taao yaa maagaa_caa vaapar kxr} Sakxta Asao. ha
dgaDI raMjaNa paaihlaa kxI AapaNa tyaa dRYyaacaI kxlpanaa kxr} laagataao. KaNaKaNaIta
iKaMDItaUna Aata pa`vaoSataanaa {javyaa baajaUlaa naanaacyaa AMgazËacaa kxataL manaata QaDkxI         naaNaoGaaTacaa naamafxlakx
rakxT doSaa                                                        AMkx itasara, jaulaO, 2011  |8|


Barvata rahtaao. AapaNa inasagaa_pauZo ikxtaI Kaujao Aahaota yaacaa pa`tyaya yaoqao yaotaao. iKaMD paar kxr}na var paaohaocataaca {javyaa baajaUcyaa
kxataLata kxaorlaolaI eOsapaOsa gauha Aapalyaalaa dSa_na dotao. 40-50 jaNa Aaramaata rahU SakxtaIla ASyaa yaa pa`Sasta gauhota ba`amhI
                                     ilapaItaIla taIna iSalaalaoKa AaZLtaata. tasaoca SaalaIvaahna,
                                     naagainakxa va saatakxNaI_ yaaMcaI iSalpao kxaorlaI Aahota. gauhocyaa var
                                     va AajaubaajaUsa paaNyaacaI kxahI TakxI Aahota.
                                     vartaI paaohaocalyaavar ekx pa`Sasta pazar dRYTIsa paDtao. {javaIkxDo
                                     vaLUna naanaacyaa AMgazËavar jaataa yaotao. eqao javaLca Ea`I
                                     gaNaoSaacaI Bagna mautaI_ Aaho. {javaIkxDo {Byaa kxataLkxDËaMcaa
                                     jaIvaQana ikxllaa vaaMdrilaMgaI sauLWyaasah dSa_na dotaao.
                                     AajaubaajaUcyaa pairsarata caavaMD, duga_, Zakxaobaa, BaOrvagaD,
                                     isaÔgaD, gaaorKagaDmaiScaMd` sauLkxa [tyaadI ikxllao vaBaaoraMDËacao
             naaNaoGaaT iKaMD                dar, da%yaa ho GaaT Aahota. ekx idvasaata kxrtaa yaoNaara ha T^okx
                                     naWkxIca AivasmarNaIya Asaa Aaho.           
             naaNaoGaaTacaI gauha                             dgaDI raMjaNa
             gauhotaIla iSalaalaoKa                naaNaoGaaTacao Pazar va samaaor idsaNaara jaIvaQana ikxllaa
                                                     AMkx itasara, jaulaO, 2011  |9|pa`itasaad vaacakxaMcao . . .
Dear Friends,
Good job. Please keep it up.
Because of busy schedule, I cant visit this nice place, but after your e-mail I can try to visit this
place.

Rajesh Panchal (Email 01-06-2011)


Congratulations & all the best for the initiative taken. "ha ek stutya upakram suru kelyacha anand
zala."

I will also contribute something whenever possible.

Prasad Panse (Email 01-06-2011)


Nice work.
really appreciate. best luck nd keep it up. :)

Suhas Dicholkar (Email 01-06-2011)


namaskxar,
Aapalyaa [_-maaisakxacaI maaMDNaI AaiNa kxlpanaa Cana Aaho. Aapalyaa [_ -maaisakxasa SauBaocCa.
jaastaIta jaasta paircaItaaMpaya_Mta Aapalyaa [_ -maaisakxacaI maaihtaI doNyaacaa pa`yatna kxr}.
jaya maharaYT^.
saMkoxtasqaL pa`itasaad kxXa
maharaYT^ navainamaa_Na saonaa (www.manase.org) (Email 02-06-2011)

Good E-Magazine. All the Best.

Vaibhav Sathe (Email 04-06-2011)  saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€ ho maaisakx jar taumhalaa AavaDlaa Asaola tyaaivaYayaIcao AiBapa`aya , sallao,
  SauBaocCa taumhI Aamacyaapaya_Mta paaohaocavaa, yaa sadramaQao tyaa pa`kxaiSata koxlyaa jaataIla. (kRxpayaa Aapalao naava,
  saMpak_x (pa`isaÔ kxravayaacao Asalyaasa) namaUd kxravao)
                                                             AMkx itasara, jaulaO, 2011  | 10 |


Tujha haa ank phaar aavdala...chan!!!
awaiting for your next month's publication........
regards,

Kashinath Parab (Email 04-06-2011)‘saHyaad`I – kxNaa maharaYT^acaa’ caa id. 01 mao 2011 caa SauBaarMBa AMkx paaihlaa, Cana Aaho, malaa AavaDlaa. ikxllao naITnaoTkox
zovaNyaasaazI AapaNa kxama saur} koxlao Aaho hI baaba malaa ivaSaoYa AavaDlaI. sava_saaQaarNa igayaa_raohkx T^oikxMga, ha[_Wsa, BaTkMxtaI,
sauLkox sar kxrNao yaataca vyasta Asataata. gaolyaa 20-25 vaYaa_Mta maharaYT^ duga_pa`omaIMcaI saMKyaa Kaupaca vaaZlaI Aaho. parMtau gaD, duga_
naITnaoTkox zovaNyaasaazI fxarca kxmaI kxama Jaalao Aaho. GaaoYaNaa Anaokx haotaata, yaaojanaa Anaokx jaahIr haotaata, parMtau pa`tyaXyaata kxama
fxarsao Jaalaolao idsata naahI. Asao hao{} nayao. C~apataI iSavaajaI maharajaaMcyaa kxtaRtvaamauLo gaD-kxaoTaMcyaa r}paata Amaulya Asaa
zovaa Aapalyaa ipaZIpaya_Mta caalata Aalaa Aaho, taao jatana kxrNao ho Aapalao kxama Aaho. ho kxama kxrNao mhNajao C~apataI i SavaajaI
maharajaaMnaa KaraKaura maujara Aaho. ho kxama AapaNa hataI Gaotalao Aaho ho eokUxna KaraoKarca AanaMd Jaalaa, yaa kxamaavarc a laXya
koMxid`ta kxra.
ho kxama koxvaL SahrI duga_pa`omaIMnaI kxQaImaQaI Ea`madana kxr}na haoNaar naahI, sqaainakx majauraMnaa majaurI do{}na kxamaavar Gyaavao laagaola.
tyaasaazI maaoza inaQaI jamaa kxr}na ekoxkxa ikxllyaavar k`xmaak`xmaanao kxama kxravao laagaola. AapaNa yaaca paÔtaInao kxama kxrta Aahata
Asaa maaJaa samaja Jaalaa Aaho.
saQyaa Anaokx duga_pa`omaI ba%yaa Aaiqa_kx starata Aahota. tyaapaOkxI AnaokxjaNa drvaYaI_ inayaimata doNagaI do{} SakxtaIla. ASyaa ikxmaana
1000 datyaaMcaI jarI naaoMdNaI koxlaI tarI drvaYaI_ 9-10 laaKa r}payao yaa kxamaasaazI gaaoLa haotaIla. yaa kxamaasaazI rajakxarNaataIla
pauZarI va sarkxarI naaokxr yaaMcaokxDUna inaQaI Gao{} nayao. saÒ isqataIta tyaaMcaa paOsaa Ba`YT maagaa_nao imaLvalaa AsaNya acaI SaWyataa
jaasta Aaho. Asaa Ba`YT paOsaa SauBakxayaa_ta yao{} nayao. yaa kxamaata iSarkxava kxr}na tyaavar Aapalao vaca_sva sqaaipata kxrNyaacaI saMQaI
rajakxarNaataIla maaNasaaMnaa do{} nayao. yaabaabata saavaQa raihlao paaihjao. sava_saamaanya duga_pao`maIMnaI Aapalyaa kxYTa nao imaLivalaolyaa
paOSyaataUna idlaolyaa doNagyaaca isvakxaravyaata.
AapaNa inaQaI saMkxlanaacaI ASaI kxahI yaaojanaa zrivalaIta tar maI svata: drvaYaI_ 1000/- r}payao do[_na.
GanagaD jyaa pairsarata Aaho tyaa gaavaacao naava [kuxlao Aaho Asao malaa vaaTtao. id. 01 mao 2011 cyaa SauBaarMBa AMkxata yaokxaolao Asao
naava Aalao Aaho. kRxpayaa tapaasaUna pahavao.
‘saHyaad`I – kxNaa maharaYT^acaa’ maQyao pa`isaÔ haoNaa%yaa majakuxrata cauikxcaI maaihtaI yaoNaar naahI yaasaazI kRxpayaa dXa rhavao.
maukUMxd gaaoMQaLokxr
panavaola ([_-maola 15-06-2011)

                                                                      
                                                             AMkx itasara, jaulaO, 2011  | 11 |
                              | paavasaaLI KabardarI |
paavasaaLËata sahlaI va T^oWsacao Aayaaojana hmaKaasa haotao. paavasaaLËataIla sahlaI va T^oWsa ho ba%yaacada AaQaI BaoT do{}na Aalaolyaa
izkxaNaIca AaKalao jaataata tyaamauLo inayaaojanaacaa ~aasa kxmaI Asataao. ASaa sahlaI ikxMvaa T^oWsamaQyao yaaogya KabardarI na Gaotalyaasa
Anaokxda ~aasadayakx AnauBava yaoNyaacaI SaWyataa vaaZtao va pa`vaasa nakxaosaa haotaao. mhNauna Asao ~aasa vaacavaNyaasaazI taumhI pauZIla
KabardarI GaotalaIta tar sahla, T^okx jaasta AanaMddayaI hao{} Sakoxla.
                   kxpaDo: paavasaaLËata SaWyataao lavakxr saukxNaaro hlako xkxpaDo vaaparavaota. kxpaDo AtaI saOla
                   nasaavaota. saOla kxpaDËamauLo DaoMgarI vaa%yaacaa Qaaokxa Asataao. AaoZËata paaohtaanaa AMgaalaa
                   icakxTtaIla Asao ikxMvaa paardSa_kx kxpaDo is~ayaaMnaI SaWyataao TaLavaota. jaInsa paVMT, SaT_ kxdapaI
                   vaapar} nayao, tao iBajalyaasa lavakxr saukxta tar naahIca paNa paaNyaamauLo jaD haota Asalyaanao AiQakx
                   ~aasa haotaao. paavasaaLI sahlaI ikxMvaa T^oWsamaQyao rona jaVkoxTcaa fxarsaa {payaaoga haota naahI,
                   iBajaayalaa haotaoca. tarIhI AavaSyakx Asalyaasa paaoMcaao€ pa`kxarataIla ronavaoAr vaaparavaota. C~aIcaa
                   vaapar caukUxnahI kxr} nayao. DaoMgarI vaa%yaasamaaor C~aI inar}payaaogaI zrtao,xkxDËalagata vaa%yaamauLo taI
                   jaIvaGaoNaI hao{} Sakxtao.
                   paad~aaNao: paavasaaLI pa`vaasaata SaWyataao sava_ hvaamaanaalaa {payauWta
                   (AaVla isajana) paad~aaNao vaaparavaIta. Sauja maQyao paaNaI gaolyaasa va
                   baraca vaoL paayaaMcyaa saMpakxa_ta raihlyaasa paayaaMnaa ~aasa hao{}
        paaoMcaao
                   Sakxtaao tyaamauLo pa×o AsaNaarI paad~aaNao (saVMDlsa) vaaparavaIta. paNa
tyaaMcao pa×o majabaUta Asaavaota. kxmakuxvata ikxMvaa baarIkx pa×o pa`vaasaadrmyaana tauTlyaasa ivanaakxarNa
manastaapa hao{} Sakxtaao. jalaraoQakx bauT vaaparlyaasa paVMTKaalaI bauTaMvar pasarNaaro gao[_Tsa_€ Gaalaavaota.
gao[_Tsa_ mauLo paVMTvar}na AaoGaLUna Aalaolao paaNaI bauTata na iSartaa KaalaI vaahUna jaatao. paad~aaNaaMcaI
jamaIna, maataI, dgaDavarIla pakxD (ga`Ipa) {ttama AsaavaI.                                   gao[_Tsa_
                           TaopaI: paavasaacyaa paaNyaapaasaUna Daokox vaacavaNao fxar AavaSyakx haotao. DaoWyaalaa
                           paaNyaacaa saMpak_x satata raihlyaasa sadI_ -taapaadI Aajaar saMBavataata. plaaisTkxcaI
                           paavasaaLI {ttama TaopaI vaaparNao koxvhahI Ea`oyaskxr.
                           paaNyaacaI baaTlaI: paavasaaLËata vaahtao paaNaI lavakxr duiYata haoNyaacaI SaWyataa
                           Asatao. paaNyaamauLo haoNaaro Aajaar TaLNyaasaazI pa`tyaokxanao paaNyaacaI baaTlaI
                           baaLgaavaI, tyaata Gar}na AaNalaolao paaNaI ikxMvaa pyauirfxa[_D paaNaI vaaparavao.
                                                              AMkx itasara, jaulaO, 2011  | 12 |


                                 inavaa_ta ipaSavyaa: Aajakxala baajaarata {ttama inavaa_ta (eAr kMxpa`oSana)
                                 ipaSavyaa {palabQa Aahota. paa{}sa nasataanaa vaaparavayaacao kxpaDo,
                                 kxaDËapaoTI, [tyaadI vastaU ASyaa ipaSavyaaMmaQao Bar}na tyaa ipaSavyaa inavaa_ta
                                 koxlyaasa tyaa vastaU kxaorDyaa zovataa yao{} Sakxtaata.
                                 pa`vaasavaahna: paavasaaLËata SaWyataao svata:cao ikxMvaa BaaDËanao Gaotalaolao
                                 vaahna vaaparavao. saava_jainakx vaahtaukx vyavasqaovar ivasaMbauna raihlyaasa
                                 manastaapa haoNyaacaI SaWyataa Aaho. paavasaaLËata Anaokxda basaosa rÕ
haotaata. irWSaa-TVWsaIvaalao pairisqataIcaa fxayada Gaota Avvaacyaa savvaa BaaDo saaMgataata, vaoLocaa KaaoLMbaa hao{} nayao mhNauna taao
payaa_ya naa[laajaastava svaIkxaravaa laagataao. svata:cao vaahna Asalyaasa hvyaa tyaa izkxaNaI qaaMbaNao, inaGaNao, paaohaoc aNao SaWya haotao.
vaahnacaalakx AaoLKaIcaa, BarvaSaacaa va paavasaata vaahna caalavaNyaasa saXama Asaavaa, tyaalaa pauroSaI Jaaopa imaLola yaacaI KabardarI
GyaavaI. paUNa_ pa`vaasa va Aapalaa jaIva ho tyaacyaavarca ivasaMbaUna Asalyaanao hI KabardarI Aaho. paoT^aolapaMpaaMcaI izkxaNao, AavaSyakx qaaMbao,
KaanaavaLI, inayaaojaIta sqaLo tyaalaa va AapalyaalaahI maaihta AsaavaIta.
KaaÒpadaqa_: paavasaaLËata koxvhahI tayaar KaaÒpadaqaa_Mcaa vaapar kxravaa. AtaI taolakxT,
itaKaT padaqa_ TaLavaota. iBajalyaasa garmaagarma caha, kxaVfxI, saUpa pyaavao. ekxa vaoLI
saMpauNa_ na jaovataa taIna-caar vaoLa qaaoDo-qaaoDo Kaavao. baahorcao KaaÒpadaqa_ Kaayacaoca
Jaalyaasa caaMgalyaa KaanaavaLIta, tao garma Asalyaasa Kaavaota.
                      [tar: plaaisTkxcaI satarM j aI/kxapaD,
                      kxaDËapaoTI, ivajaorI va taIcyaa navaIna baVTrIja,
                      iSaTI, 5-6 maITr laaMba daorI/naaDI, sTIlacaa glaasa/paataolao Hyaa pa`asaMigakx vastaU saaobata
                      baaLgaNao Aita{ttama. taatpaurtaa AaDaosaa ikMxvaa inavaara tayaar kxrNyaasaazI plaaisTkx
                      kxapaD, daorIcaa vaapar kxrtaa yao{} Sakxtaao. ervhI Aaolyaa jamaInaIvar satarMjaI mhNaUna tao
                      vaapartaa yao[_la. paaNaI {kxLvaNyaasaazI jaaL kxrNyaasa kxaDËapaoTI, sTIlacaa glaasa
                      vaapartaa yao[_la. paavasaaLËata AMQaar lavakxr haotaao taovha AMQaarata ikxMvaa rstaa caukxlyaasa
                      [Saara doNyaasaazI ivajaorIcaa vaapar hao[_la. parMtau SaWyataao AavaaWyaatalyaa sahlaI ikxMvaa
                      T^oWsa AaKaUna ASaa ADcaNaI dUr zovaNyaataca KarI hUSaarI Asaola.

                                  ***
kxaomala doSaa                                             AMkx itasara, jaulaO, 2011  | 13 |                        paXaI - KaaTIkx
                          BaXyaacyaa SaaoQaata

                                      KaaTIkx
                marazI naava       : KaaTIkx
                [Mga`jaI naava      : laaVMga TolD Sa`a[_kx
                gaT           : icamaNaI
                laaMbaI         : saaQaarNata: 20 [Mca
                rMga           : paaMZ%yaa mauL rMgaavar tapaikxrI/raKaaDI/kxaLa yaa rMgaacyaa
                             CTa
                BaXya          : ikxTkx
                AaoLKaIcyaa KauNaa    : icamaNaIsaarKaa idsaNaa%yaa Hyaa paXyaacyaa DaoLËaMcyaa baajaUlaa
                             kxaLo laaMba pa×o Asataata. caaoca baakxdar Asatao.
     maagaIla baajaUnao
kxaomala doSaa                                  AMkx itasara, jaulaO, 2011  | 14 |
             {javyaa baajaunao
         KaaTIkx paXyaacao GarTo AaiNa AMDI
                           gavataacyaa laaoMbaIvar {Baa Asataanaa
           KaaTIkx paXyaacao ipallaU       kxahI idvasaaMcaI ipalao
BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                  AMkx itasara, jaulaO, 2011  | 15 |


                             : ivazu maaJaa laokuxrvaaLa :
 paMZrpaUr ho maharaYT^acao pa`isaÔ dovasqaana. yaa dovasqaanaataIla dova mhNajao ivazaobaa. ha saavaLa ivazaobaa AKaMD maharaYT^ataIlaca navho
 tar saMpaUNa_ jagaataIla vaarkxrI paMqaIya laaokxMacao AaraQya dOvata. BaWta pauMDilakxacyaa BaoTIlaa Aalaolaa ha dova tyaacaI vaaT
 paahNyaasaazI gaolaI Az\zaivasa yaugao tyaanao Takxlaolyaa ivaTovar tyaacaI vaaT paahta {Baa Aaho. BaWtaaMcyaa hakoxlaa QaavaUna yaoNaara ha
 paaMDurMga kRxYNaavataar Asalaa tarIhI kxahI izkxaNaI BaWtagaNa tyaamaQyao iSava ikMxvaa bauÔhI paahtaata. kxnaa_Tkx saImaojavaLIla
 maharaYT^ataIla paMZrpaUr yaoqao kxTIvar hata zo{}na {Byaa Asalaolyaa ivazaobaacao mauKya maMidr Aaho. taoravyaa SatakxataIla ho maMidr
 naWkxI koxvha baaMQalao gaolao ho maa~a &aata naahI.
 AaYaaZ maihnyaataIla SauÔ paXaataIla Akxravyaa itaqaIlaa
 AaYaaZ SauÔ ekxadSaI mhNataata. Hyaa itaqaIlaa dr caar
 vaYaa_MnaI Ea`I Ea`o~a paMZrpaUr yaoqao yaa~aa Bartaata. yaa
 yaa~aamaQyao caar laaKaaMcyaa saMKyaonao Baaivakx sahBaagaI
 haotaata, BaImaa (caMd`Baagaa) nadImaQyao paapaXaalana kxrtaata,
 va paiva~a haotaata.
 tar Asaa ha ivazaobaa, BaWtaaMvar AsaNaa%yaa tyaacyaa
 pa`omaamauLo tyaaMnaa maa{]laIca vaaTtaao, ASaa Baavanaa vyaWta
 kxrNaara ABaMga saMta janaabaa[_ yaaMnaI ilahIlaa Aaho.


 ivazu maaJaa laokuxrvaaLa,
 saMgao gaaopaaLaMcaa maoLa,
 inavaRttaI ha KaaMÒavarI,
 saaopaanaacaa hata QarI,
 pauZo caalao &aanaoSvar,
 maagao mauWtaa[_ saMudr,
 gaaorakuMxBaar maaMDIvarI,
 caaoKaa jaIvaa baraobarI,
 baMkxa kxDovarI,
 naamaa kxraMgaulaI QarI,
 janaI mhNao gaaopaalaa,
 kxir BaWtaaMcaa saaohLa

 
Albama                                              AMkx itasara, jaulaO, 2011  | 16 |                     vaOBava maharaYT^acao . . .
                       Baajao laoNaI, maLvalaI (pauNao)
     jaMjaIra ikxllaa, maur}D (rayagaD)                   rtanagaD KauTa
                                                     AMkx itasara, jaulaO, 2011  | 17 |
kxLsaubaa[_ iSaKar iSaDIcaI caZa[_
      : saaOjanya :
   Ataula gaayakxvaaD                     rVpaoilaMga pa`kxaranao kxDa {tartaanaa Ataula gaayakxvaaD

                  igairima~a saMmaolana 2011
        saMmaolanaacyaa inaimattaanao igayaa_raohkxaMnaa ekx vyaasaapaIz {palabQa kxr}na doNaa%yaa igairima~a
        saMmaolanaacaa yaMda dSakxpaUtaI_ mahaotsava yaMda idMnaakx 17 jaulaO, 2011 raojaI mauMba[_cyaa Ea`I YaNmauKaanaMd
        caMd`SaoKaroMd` sarsvataI saBaagaRhamaQyao saajara haoNaar Aaho. saHyaigarIcyaa xd%yaaKaao%yaata, gaD-
        ikxllyaaMcyaa pairsarata, igayaa_raohNa, padBa`maNa, inasaga_ saMvaQa_na AaiNa duga_ saMvaQa_naacao Aivarta saur}
        AsaNaaro kxaya_ janasaamaanyaaMpaya_Mta paaohcavaNyaata yaa saMmaolanaacaa naohmaIca isaMhacaa vaaTa raihlaa
        Aaho. saMmaolanaata ‘vaoQa BaivaYyaacaa’ Hyaa maQyavataI_ saMkxlpanaocyaa AnauYaMgaanao ivavaIQa vyaaKyaanao va
        saadrIkxrNao haoNaar Aahota. pa`mauKa AitaqaI mhNaUna iSavaSaahIr baabaasaahoba paurMdro tar ivaSaoYa
        AitaqaI mhNaUna kRx~aIma paayaaMcyaa saaHyaanao evhrosT sar kxrNaaro maak_ x[Miglasa AaiNa 20 vaoLa
        evhrosT yaSasvaIpaNao sar kxrNaaro Ea`I Apaa Saopaa_ {paisqata rahNaar Aahota.
        saMmaolanaataIla sahBaaga ikxMvaa Aayaaoijata spaQaa_MmaQyao Baaga GaoNyaabaÕla AiQakx maaihtaI http://
        girimitra.org var {palabQa hao[_la ikxMvaa tyaasaazI 022-2568 1631 var saMpak_x saaQaU
        Sakxtaa.
paiva~a doSaa                                                       AMkx itasara, jaulaO, 2011  | 18 |


                             ArNyaatalaa tauMgaaroSvar
                    sqaL : tauMgaaroSvar ABayaarNya | parIsar : vasa[_ | ijalha : zaNao
 kxaoNatyaahI sqaLacyaa naavaamaagao [_Svar€ laagata Asaola tar tyaa sqaLaSaI kxaoNataI naa kxaoNataI dovataa inagaDIta Asatao. tauMgaaroSvar
 ho sauÔa dovasqaanaca Aaho. ABayaarNya mhNaUna GaaoiYata AsaNaa%yaa tauMgaaroSvar dovasqaanaata rahNaara dovahI tasaaca Asaayalaa hvaa va
 taao AahohI tasaaca. ASaa ArNyaata, AnagaD jaagaI rahNaara dova mhNajao pa`tyaXa SaMBau mahadovaca. 85.70 caaOrsa ikxlaaomaITr
 pasarlaolyaa ABayaarNyaata 2177 fuxT {McaIvar AsaNaaro tauMgaaroSvar ho dovasqaana mauMba[_ -zaNaokxraMmaQyao pa`isaÔ Aaho.
 vasa[_ laaohsqaanakxapaasaUna AMdajao 15 kxI.maI. var AsaNaa%yaa tauMgaaroSvarlaa jaaNyaasaazI vasa[_ basa sqaanakxahUna inayamaIta
 basagaaDËa Aahota. 35-40 imanaITaMcyaa basa pa`vaasaanaMtar AapaNa tauMgaaroSvar ABayaarNyaacyaa caokx paaosT€ javaL paaohaocataao. ha
 caokx paaosT mhNajao tauMgaaroSvarlaa jaaNyaacaa baosakVxmpa. tauMgaaroSvar T^okxcaI ikMxvaa sahlaIcaI saur]vaata yaa caokx paaosTpaasaUna haotao.
 yaoqaUna saur} haoNaara rstaa Aapalyaalaa AQyaa_ -paa{}Na taasaata 3 ikxlaaomaITrvar AsaNaa%yaa tauMgaaroSvar maMidrapaaSaI Gao{}na yaotaao.
 ervhI maataIcaa AsaNaara ha rstaa paavasaaLËata icaKalamaya Jaalaolaa Asataao. tauMgaaroSvar maMidracyaa {javaIkxDUna pauZo jaaNaara
            Ea`I tauMgaaroSvar iSavailaMga                      inasaga_sauMdr ArNyavaaT
paiva~a doSaa                                                        AMkx itasara, jaulaO, 2011  | 19 |


 rstaa daona-ADIca taasaata baalayaaogaI sadanaMd maharaja
 AaEa`maapaaSaI Gao{}na jaataao. paavasaaLËata tauMgaaroSvar maMidracaa
 saMpauNa_ pairsar ipakxinakxsa_€ nao vyaapalaolaa Asataao. KaLaLtyaa
 paaNyaacyaa Aavaajaabaraobar gaDbaD-gaaoMQaLacaa Aavaaja eokxayalaa yao
 {} laagataaca AapaNa maMidrapaaSaI paaohaocalaao Asalyaacao samajaavao.
 SahratalaI gadI_-gaaoMQaL kxmaI vaaTavaa evaZa galabalaa yaoqao
 paavasaaLËata Asataao. maMidracyaa gaaomauKaataUna baahor paDNaa%yaa
 paaNyaacyaa pauZo Jaalaolyaa AaoZËamaQao laaokx naacata-baagaDta
 Asataata. kxahI izkxaNaI caaor}na taIqa_pa`aSana€ saur} Asatao. caaMgalyaa
 ta%honao japalaolyaa yaa paiScamaaiBamauKaI maMidrata jaaNyaasaazI ekx Tppaa KaalaI {tar}na jaavao laagatao. parMtau jaINaaoÔ aramauLo maMidracao
 pa`acaInatva inaGaUna gaolao Aaho. maMidracyaa pa`aMgaNaata idpamaaL va [tar dovataaMcaI kxahI dovaLo Aahota. gaaBaa%yaata pa`sanna iSavailaMga Aaho.
 ekU Naca maMidracaa pairsar AalhaddayaI va paiva~a Aaho. AajaubaajaUsa KaLaLNaa%yaa AaoZËaMmaQyao AapaNa jalaik`xDocaa AanaMd Gao{}
 Sakxtaao. ABayaarNya Asalyaanao maakxDo, paXaI, ikxTkx [tyaadI saRYTI ivapaula Aaho.
 ABayaarNyaata Aata jaayacaa pa`yatna jaIvaavar baotau Sakxtaao tyaamauLo taao TaLavaa. maMidracyaa pairsarata rahNyaacaI saaoya naahI paNa
 vasa[_ maQyao hao{} Sakxtao. KaaÒpadaqa_ va paaNyaacaI saaoya maMidrajavaL Aaho paNa Aapalao AapaNaca€ saaobata baaLgaNao ko xvhahI {ttama.
                  AaoZa                         AaoZËataIla paaNyaata DMuMbaNaaro ipakxinakxsa_€
AMkx itasara, jaulaO, 2011

								
To top