Sahyadri-EMag-2011-10-Oct11 by mumbaihiker

VIEWS: 15 PAGES: 24

									      AaVWTaobar, 2011
11.08  kxaolhapaur mahalaXmaI
                 PLEASE NOTE OUR NEW EMAIL ID:
                  rockclimbersclub@gmail.com
                  AaVWTaobar, 2011 | vaYa_ paihlao | AMkx sahavaa | ivanaamaulya
                                        Anauk`xmaiNakxa
                 pa`yaaojana                                          ..  3

                 maharaYT^ doSaa
 saMpaadkx, maud`kx, pa`kxaSakx
                 calaa Aataa BaTkxayalaa                    : {tkxYa_ erMDkxxr       ..  5
{tkxYa_ saUya_kxaMta erMDkxr
  saMklpanaa, saMyaaojana    gajaa_ maharaYT^ maaJaa . . .                   gaItakxar rajaa baZo       7
 raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba
                 rakxT doSaa
   pa`mauKa sallaagaar     laaoNaavaLËacaa kxaora[_gaD                  : raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba . .    8
   idlaIpa imasaaL
    yaaogaoSa gaaoqaaD     pa`itasaad vaacakxaMcao                    :       -        . . 13
   yaaogaoSa paraMjapao
   kxaiSanaaqa parba      kxaomala doSaa
   mahoSa taamhnakxr      fuxlaaotsava                          : raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba . . 14

      maaMDNaI        Cayaaica~aNa spaQaa_-2011                     raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba     17
   {tkxYa_ erMDkxr
                 BaavaBaWtaIcyaa doSaa
      saMpak_x        SaOla ifxlmaaotsava - 2011                   : raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba . . 18
 raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba
 saI-vaUDsa\, navaI mauMba[_,   saHyaad`I {pak`xma                       : raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba . . 20
     maharaYT^
 91-9930609990          paiva~a doSaa
                 AaidmaayaocaI saaDo-taIna SaWtaIpaIzo             : raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba . . 21
     
                           svayao Sas~a doSaaqa_ hataI Qaravao, ipaTavao irpaulaa rNaI vaa maravao,
                            tauJyaa rXaNaa tauca ro isaÔ hao[_, sada saMkxTI dova QaavaUna yao[_
pa`yaaojana                                                           AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  |3|
                                     : pa`yaaojana:
   maharaYT^ - svata: ekx saMpauNa_ raYT^ hao{} Sakoxla ASaI taakxd AsaNaara pa`doSa. paUvaI_cao dMDkxarNya. rajamaanya rajaEa`I iSavaC~apataIMcaa
   maharaYT^. kxaya Aaho yaa maharaYT^ata? navho, kxaya naahI yaa maharaYT^ata? 3,08,000 vaga_ ikxlaaomaITr Xao~afxL saamaavaUna GaoNaara, ekxa
   baajaUlaa ArbaI mahasaagar AsaNaara, BaartaataIla itasa%yaa k`xmaaMkxacaa pa`caMD pa`doSa. saHyaad`IsaarKaa dNakxT kxNaa AsaNaara, d%yaa-
   Kaao%yaaMnaI vaoZlaolaa, naÒa-naalyaaMnaI samaRÔ Jaalaolaa, GanadaT ArNyaaMnaI vyaapalaolaa, pa`aNaI-paXaI-vanaspataI [tyaadIM inasaga_ raKaNaa%yaa
   yaa Aapalyaa maharaYT^amaQyao kxaya naahI? eKaaÒanao baalapaNaapaasaUnaca maharaYT^ataIla pa`tyaokx sqaLalaa BaoT Òayacaa ina Scaya koxlaa tarI
   tyaacao AKKao AayauYya yaa BaTkxMtaIsa kxmaIca paDavao. paNa AapaNaca kxaya tao kxpaaLkxrMTo mhNaUna maharaYT^ataIla hI paiva ~a, pa`acaIna,
   inasaga_rmaNaIya sqaLo saaoDUna [tar~a BaTkxta basataao. kxa vhavao Asao? yaacao kxarNa mhNajao Aapalyaalaa yaa izkxaNaaMcaI AsalaolaI ApaurI
   maaihtaI. tar ima~ahao, ha pa`SnahI AamhI cauTkxIsarSaI saaoDvalaa Aaho. raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba inaima_ta saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€
   yaa maaisakxataUna AamhI Aapalyaalaa ASaaca kxahI &aata-A&aata sqaLaMcaI maaihtaI doNyaacaa pa`yatna kxrNaar Aahaota. taumhalaa kxrayacaM
   Aaho tao fxWta yaa sqaLaMnaa BaoT doNyaacaM kxama. maaisakxacaa {llaoKa koxlyaavar taumacyaa manaata ivacaaraMcao Ana\ pa`SnaaMcao vaadL {zlao
   AsaNaar ho naWkxI! tar taumhalaa paDlaolyaa pa`SnaaMcaI hI {ttaro:
   baajaarata [takxI paya_Tna ivaYayakx maaisakox Asataanaa AaNaKaI navaIna maaisakx kxSaalaa?€
     Asaa ivacaar taumacyaa manaata yaoNaM sahaijakx Aaho. kxarNa, yaa AaQaI pa`kxaSaIta Jaalaolyaa paya_Tna ivaYayakx maaisakxaMn aI taumacaa
     hIrmaaoD koxlaa Aaho. Anaokx maaisakox maharaYT^ataIla, BaartaataIla paya_Tna sqaLaMcyaa ivakxasaasaazI pa`isaÔ haotaata AaiNa naMtar
     hLUca tyaaMcaohI paaya paiScamaokxDo vaLtaanaa idsataata. paNa maharaYT^ idnaacaI Sapaqa Gao{}na AamhI yaoqao namaud kxrtaao kxI saHyaad`I€
     maaisakxamaQyao maharaYT^ataIla sqaLaMvyaitairWta kxaoNatyaahI sqaLaMnaa pa`aQaanya doNyaata yaoNaar naahI. AaQaI paya_Tna maharaYT^acao, maga
     baakxI sagaLËaMcao!€
   paya_TnaivaYayakx maaihtaI yaa palaIkxDo AaNaKaI kxaya AsaNaar yaata?€
     jyaacaa kxNaa taaz, baLkxT, taao maaoDola paNa vaakxNaar naahI. haoya! maharaYT^ maaoDola, paNa vaakxNaar naahI. kxa? Aro! jyaacaa kxNaa
     mhNajao KauÕ saHyaad`I Asaola, tyaalaa vaakxavaosao vaaTlao tarI vaakxtaa yaoNaar naahI. svaBaavaalaa AaOYaQa naahI mhNataata naa? tar
     maharaYT^ataIla paya_Tnaata saHyaad`ItaIla paya_Tnaalaa yaa maaisakxata AiQakx mahtva idlao jaaNaar Aaho. maharaYT^ataIla Anaokx sqaLo
     saHyaad`cyaa kuxSaIta ivasaavalaI Aahota. dovaLo -ra{}Lo, igarIsqaanao, ArNyao, gaD-ikxllao, eoitahasaIkx sqaLo yaaMnaI saHyaad`I
     KaccaUna Barlaolaa Aaho. tyaamauLo paya_Tna AaiNa tyaasaaobata igayaa_raohNa-DaoMgaryaa~aa (To^kxIMga) ivaYayakx AitaSaya {payau Wta maaihtaI
     doNyaakxDo Aamacaa kxla rahIla, AaiNa taao taumacyaa pasaMtaI {tarolaca yaacaI Aamhalaa Kaa~aI Aaho.
   paya_TnaivaYayakx maaisakx mhNajao fxWta paya_Tna Xao~aataIla naamavaMta vyaWtaIMcao laoKa!€
     paya_TnamaQyao naamavaMta ASaa vyaWtaI, tyaaMcyaa laoKaamaQyao paya_Tnaadrmyaana tyaaMnaI koxlaolyaa inarIXaNaaMcyaa naaoMdI kxrtaata. ASaa naaoMdI,
     iTpaNao Aapalyaa saarKyaa navaaoidtaaMnaa naWkxIca maaga_dSa_kx zrtaata. parMtaU, ASaa naamavaMta vyaWtaIMvyaitairWta AapalyaasaarKaI
pa`yaaojana                                                             AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  |4|

     saamaanya maaNasao paya_Tna kxrIta naahIta kxa? hI maaNasao Aapalyaa inarIXaNaaMcyaa naaoMdI kxrIta naahIta kxa? tar yaacao {ttar Asaola
     naahI€! ASaa saamaanya vyaWtaIhI sqaLaivaYayaI maaga_dSa_na kxr} Sakxtaata. fxWta fxrkx Asataao taao paUNa_tvaacaa! kxarNa ASaa
     vyaWtaIMnaI koxlaolaI inarIXaNao, naaoMdI yaa tyaaMcyaapaurtaa mayaa_dIta Asataata. AnaokxaMcaI ASaI inarIXaNao, naaoMdI, iTpaNao ekx~a kxr}na
     tyaataUna ekx saMga`aHya maaihtaIkxaoSa inamaa_Na kxrNyaacaa yaa maaisakxacaa {ÕoSa Asaola. tyaasaazI yaa maaisakxamaQao naamavaMta vyaWtaIMcao
     laoKa pa`isaÔ kxrNyaapaoXaa taumacyaa-AamacyaaMsaarKyaa saamaanya vyaWtaIMcaI paya_Tna AnauBava pa`isaÔ kxrNyaalaa ho maaisakx AiQakx
     pa`aQaanya do[_la. tyaaÓaro kxdaicata eKaaÒa vaacakxalaa tyaanaoca ilaihlaolaa AnauBava yaa maaisakxamaQyao vaacaNyaacaI saMQ aI {palabQa hao
     [_la. paya_Tnapa`omaIMnaa tyaaMcao AnauBava maaMDNyaasaazI ekx vyaasapaIz {palabQa hao[_la.
  paya_Tnaacyaa ivakxasaasaazI kxagadacaI ivalhovaaT?€
     maaisakx pa`isaÔ kxrayacao tar kxagad ha laagaNaarca. kxagadasaazI JaaDaMcaa baLI jaaNao ho hI svaaBaaivakx. JaaDo kxmaI JaalaI kxI
     inasagaa_var taaNa. AaiNa SaovaTI vaacaUna Jaalyaavar kxaya? tyaacaI rÕIca naa? Karoca! ekxa maaisakxamauLo evaZa maaoza pa`S na inamaa_Na hao
     {} Sakxtaao? haoya! hao{} Sakxtaao. mhNaUna AamhI saHyaad`I€ maaisakxaÓaro ekx navaa paayaMDa paaDayacaa inaScaya koxlaa Aaho. Aaja-
     kxala AgadI pa`tyaokx sauiSaiXata maaNasaalaa saMgaNakx (kxMpyaUTr) vaapartaa yaotaao. [MTrnaoT, [_ -maolahI inatyaacaoca Jaalao Aaho. maga
     maaisakxasaazI kxagad vaayaa GaalavaNyaacaI kxaya garja? saMgaNakxavar vaacataa yaoNaaro maaisakx ([_ -maVgaJaIna) inamaa_Na kxr}na ASaI
     maaihtaI pa`tyaokxasa cauTkxIsarSaI paazvataa yao{} Sakxtao. ASaI maaihtaI saMgaNakxaÓaro (Aaja-kxala kxahI maaobaa[_lsavarhI) vaacataa yao
     {} Sakxtao, saazvaUna zovataa yao{} Sakxtao, AavaDtyaa vyaWtaIMnaa paazvataahI yao{} Sakxtao. mhNajaoca ho maaisakx navyaa yaugaacao Aaho.
     marazIta AapaNa mhNataao naa tasao [_kxao -fo`MxDlaI€
  navaKao maaisakx? kxaya Barvasaa tyaataIla maaihtaIcaa?€
     naWkxIca. kxaoNataIhI maaihtaI vaaparNyaaAaQaI Asaa ivacaar kxrNao ho saU&a maaNasaacao laXaNa Aaho. ho maaisakx navaKao jar}r, paNa yaa
     maaisakxasaazI JaTNaa%yaa saMpaadkxIya maMDLataIla vyaWtaI yaa svata: gaolao ikxtyaokx vaYao_ maharaYT^ataIla – mauKyata: saHyaad`ItaIla
     Anaokx sqaLaMnaa BaoTI dota Aahota. tyaamauLo maaisakxasaazI maaihtaI gaaoLa kxrtaanaa laoKakxacaI ivaSvaasaah_taa tasaoca tyaa laoKaataIla
     KaroKaaoTopaNaa yaaMcaI yaqaayaaogya paDtaaLNaI kxr}naca taI pa`isaÔ kxrNyaata yao[_la. SaovaTI, paya_TnaamaQao kxaoNataahI Qaaokxa Asaa
     nasataaoca. sagaLËa vaa[_T gaaoYTI yaa maanavainamaI_ta. tasaaca paya_TnaamaQalaa QaaokxahI maanavainamaI_taca. fxsavaNaUkx, AroravaI,
     saMQaIsaaQaUpaNaa, caaorI-draoDo [tyaadI pa`kxar maaihtaI AsalyaavarhI haotaataca. maaisakxacaa {ÕoSa maaihtaI va maaihtaIcaa {ÕoSa
     maaga_dSa_na.
  ho kxaya? fxWta evaZoca pa`Sna?€
       naahI. pa`Sna evaZoca naahIta, fxWta tao Aamhasa maahIta naahIta. tao Aamhasa maahIta kxr}na doNaar taumhI. haoya. taumacyaa manaataIla
       yaoqao AnauttarIta pa`Sna Aamacyaapaya_Mta paaohaocavaa va AamhI tyaaMnaa yaaogya {ttaro do{}na taumacao samaaQaana kxrNyaacaa yaaogya taao pa`yatna
       kxr}. hao, paNa tyaasaazI taumhI qaaMbaUna rahU nakxa. Aapalaa maharaYT^, Aapalaa saHyaad`I AapalaI vaaT paahtaaoya.
                                                            | raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba |
maharaYT^ doSaa                                                   AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  |5|
                            : calaa Aataa BaTkxayalaa:
 AaVWTaobar saur} Jaalaaya.. Anaokx maihnao paavasaaLËamauLo ivasaavalaolao paXaI inarBa` AakxaSaalaa gavasaNaI GaalaNyasaazI paMKa
 sarsaavaayalaa laagalaota.. Aapalyaa igairima~aaMcaI AvasqaahI yaahUna kxahI vaogaLI naahI ho saaMgaayalaa nakxao.. tyaamauLo Aataa ikxtyaokx
 idvasa paavasaamauLo KaaoLMbalaolao plaansa€ AgadI jaaoSaata AaKalao jaataIla. yaacaa Aqa_ paavasaaLËata tao€ GarIca raihlao Asaa haota
 naahI. paNa paavasaamauLo navaIna DaoMgar paalaqao€ Gaatalao jaata naahIta ikxMvaa AiQakx pallyaacao DaoMgar AvaaV[_D€ koxlao jaataata. kxarNa
 paavasaaLËata JaaDI-JauDupao vaaZtaata, Qauko Asatao, jaMgala icaKalamaya haotao, kxataLavar SaovaaLo vaaZUna tao inasarDo haotaata.
 mauWkxamaacyaa jaagaa sauWyaa imaLta naahIta, jaovaNaacyaa caulaIsaazI saukox sarpaNa duima_L haotao, [tyaadI. Anaokx paocapa`saMga saamaaoro
 yaotaata. tyaamauLo QaaopaT maaga_€ AsaNaaro T^okxca paavasaaLËata inavaDlao jaataata.

 AaVWTaobar maihnyaata paa{]sa javaLjavaL saMpalaolaa Asataao paNa DaoMgaravar AsaNaaro vaataavarNa maa~a tasaoca qaMD va Aalhaddayakx
 Asatao. ihrvyaagaar gavataacyaa gaailacyaavar saaonakxIcyaa fuxlaaMcao taaTvao paahUna yaa gaailacyaavar pahuDNyaacaa maaoh kuxNaalaa Jaalaa
 naahI tarca navala… inaLËaSaar AakxaSaata SauBa` ZgaaMcao qavao, fuxlaarlaolaI JaaDo mana {lhaisata kxrtaata. QauvaUna cakxcakxIta kxaLa
                                                      paDlaolaa kxataL doKaNaa vaaTtaao.
                                                      paavasaamauLo maataI Ga× hao{}na
                                                      Gasaara kxmaI Jaalaolaa Asataao.
                                                      Dao M g ard%yaaM cyaa paayaqyaaSaI
                                                      AsaNaa%yaa gaavaataUna jaataanaa
                                                      ihrvaIgaar SaotaM, AaoZo, AgadI
                                                      saUya_ DaoWyaavar yao[_paya_Mta kxama
                                                      kxrNaaro gaavakxrI idsataata.
                                                      pa`tyaokx igayaa_raohIMnaa hvaIhvaISaI
                                                      vaaTNaarI taI hIca vaoL Asatao.
maharaYT^ doSaa                                                AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  |6|

                    tyaamauLM Anaokx igayaa_raohI va igayaa_raohI saMsqaa yaaca maaosamaata dsa%yaacyaa SauBamauhUtaa_var
                    igayaa_raohNa saaQanaaMcaI manaaoBaavao paUjaa kxr}na BaTkMxtaIcao ivaivaQa kxaya_k`xma AaKataata va
                    tao AaVWTaobar tao maaca_ AKaorIpaya_Mta saur} rahtaata.. navaKyaa T^okxsa_saazIhI hI vaoL
                    T^oikxMgacaI saur}vaata kxrNyaasaazI yaaogya Asatao. vaataavarNaataIla gaarvyaamauLo qakxvaahI
                    kxmaI yaotaao. AgadI jaladugaa_MpaasaUna {ttauMga igairdugaa_Mpaya_Mta ha[_kxsa_cyaa {DËa paDtaata.
                    yaa maaosamaata inasagaa_cao manaaoharI r}pa KaulaUna yaota Asalyaanao Cayaaica~aohI {ttama
                    yaotaata. sahaijakxca yaa kxaLata Cayaaica~akxarhI Aa{}TIMga€ saazI ha[_ikxMga
                    kxrtaanaa idsataata. DaoMgaraMcao kxataL QauvaUna inaGaalyaamauLo laKKa Jaalaolao Asataata.
                    Asao kxataL pa`stararaohI (raVkx Wlaa[_Mbasa_) naa KauNaavaNaar naahI Asao haota naahI
                    tyaamauLo yaa kxaLamaQyao BarpaUr kxataLaraohNahI koxlao jaatao.

                    ASaata jar taumhI navaKao Asaala AaiNa taumhalaa eKaada T^okx taumacyaa
                    ima~amaMDLIMsaaobata kxrayacaa Asaola tar tyaasaazI Anaokx AaVpSansa€ Aahota. pauNao
                    ijalHyaataIla rajagaD, isaMhgaD, laaoLavaLËataIla kxaora[_gaD, tauMga, GanagaD,
                    naagafxNaI, maLvalaItaIla laaohgaD-ivasaapaUr, kxamaSaotacaa itakxaonaa, rayagaD
                    ijalHyaataIla rajamaacaI, baIrvaaDI, AvaicatagaD, [Saa_LgaD, sauQaagaD, sarsagaD
                    AaiNa ikxtyaokx ikxllao kxrtaa yaotaIla. maa~a navaKyaaMnaI laXaata zovalao paaihjao kxI saur}
                    vaata kxrtaanaa, Aapalyaa ima~a-pairvaaralaa Gao{}na T^oikxMgalaa jaataanaa eKaada
                    AaoLKaIcaa lahanasaa DaoMgar, ikxllaa inavaDavaa. Anyaqaa eKaaÒa naamaaMikxta
                    igayaa_raohNa saMsqaocyaa sadsyaaMcaI madta Gao{]na taao AaKaavaa. ASaanao igayaa_raohNaacaa
                    AanaMdhI imaLola va T^okx ivanaaApaGaata paUNa_ koxlyaanao AatmaivaSvaasahI iÓgauiNata hao[_la.
                    tyaacaa fxayada yaoNaa%yaa pauZIla T^okx saazI hao[_la. kxsalaolyaa igayaa_raohkxaMnaahI
                    rtanagaD, hirScaMd`gaD, AlaMga-madna-kuxlaMga-kxLsaUbaa[_, taaorNaa, ilaMgaaNaa, [tyaadI
                    Anaokx T^oWsa KauNaavata AsataIla.
 kxaya maga! vaaT kxsalaI paahtaaya?
 AapalaI paazipaSavaI Bara AaiNa
 inaGaa.. saHyaad`I AapalaI vaaT
 paahtaaoya! ..

 | jaya iSavaajaI, jaya BavaanaI |


        | {tkxYa_ erMDkxr |
                      AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  |7|


         | gajaa_ maharaYT^ maaJaa |
jaya jaya maharaYT^ maaJaa, gajaa_ maharaYT^ maaJaa,
rovaa varda, kRxYNa kxaoyanaa, Bad`a gaaodavarI,
ekxpaNaacao BartaI paaNaI maataIcyaa GaagarI,
BaImaqaDIcyaa ta×anaaM yaa yamaunaocao paaNaI paajaa,
jaya jaya maharaYT^ maaJaa, gajaa_ maharaYT^ maaJaa,
iBataI na Aamha tauJaI mauLI hI gaDgaDNaa%yaa naBaa,
Asmaanaacyaa saulataanaIlaa javaaba dotaI jaIBaa,
saHyaad`Icaa isaMh gaja_taao, iSavaSaMBaU rajaa,
drIdrItauna naad gaMujalaa maharaYT^ maaJaa,
kxaLËa CataIvarI kxaorlaI AiBamaanaacaI laoNaI,
paaolaadI managaTo KaoLtaI KaoL jaIvaGaoNaI,
daird`Ëacyaa {nhata iSajalaa, inaZLacyaa Gaamaanao iBajalaa,
doSagaaOrvaasaazI iJajalaa,
idllhIcaohI taKta raiKataao, maharaYT^ maaJaa . . .

                      gaItakxar – rajaa baZo |
                    gaayakx – SaahIr saabaLo |
                   saMigata – Ea`Iinavaasa KaLo |
rakxT doSaa                                                     AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011   8
                                                                           | |8 ||

                       | laaoNaavaLËacaa kxaora[_gaD |
sqaL : paoz Sahapaur | parIsar : laaoNaavaLa | ijalha : pauNao | pa`kxar : igairduga_ | {McaI : 2787 fuxT | Ptau : sava_ | Ba`maMtaI : saaopaI - 2
 sahara AVMbaI vhVlaI€- ho naava na eokxlaolaa mauMba[_-pauNyaakxDcaa maaNausa ivarLaca. paNa tyaacabaraobar kxaora[_gaD ho ikxllyaacao naava
 eokxlaolaa maaNausahI ivarLaca. AVMbaI vhVlaI AaiNa kxaora[_gaD HyaaMca javaLcaM naataM Aaho. Karotar, kxaora[_gaDacyaa paayaqyaaSaI AVMbaI
 vhVlaI ho Sahr vasavalaolaM Aaho. Anaokx jaNa AVMbaI vhVlaIlaa BaoT dotaata AaiNa tyaadrmyaana yaa ikxllyaakxDo kxaOtaukxanao paahtaata.
 kxaora[_gaDalaa kxaorIgaD, SahagaD Hyaa naavaaMnaohI AaoLKalao jaatao. kxaora[_gaD ha pauNyaata laaoNaavaLËajavaL Aaho.
 Hyaa ikxllyaavar yaoNyaasaazI laaoNaavaLËahUna BaaMbauDo_laa jaaNyaa%yaa rajya pairvahna maMDLacyaa basanao paoz SahapaUr yaa gaavaI {taravao.
 paoz SahapaUr gaavaataUna samaaorca ikxllaa, tar rstyaacyaa {javyaa baajaUlaa kxahI Garo idsaUna yaotaata. gaavaataUna kxaora[_gaDacao {ttama
 dSa_na haotao. ikxllyaacaI maLlaolaI (saaopaI) vaaT ikxllyaacyaa paUvao_kxDUna Aaho. tyaasaazI paoz SahapaUr gaavaataUna ikxllaa {javaIkxDo
 zovaUna maLlaolyaa paayavaaTonao caalata gaolyaasa ekx AQyaa_ -paa{}Na taasaaMta AapaNa ikxllyaacyaa paaya%yaaMpaaSaI yaotaao.
                                           ikxllyaavar paaohaocaNyaasaazI paoz SahapaUr gaavaacyaa
                                           pauZo AsaNaa%yaa AaMbavaNao gaavaataUnahI dusarI vaaT Aaho
                                           paNa taI qaaoDI AvaGaD AsaUna jaasta vaaparata naahI.
                                           paoz SahapaUrcyaa paayavaaTonao AapaNa AQaa_ -paa{}Na
                                           taasaaMtaca ikxllyaacyaa paaya%yaaMpaaSaI paaohaocataao.
                                           zraivakx AMtaravar AVMbaI vhVlaI pa`kxlpaanao ikxllyaavar
                                           pa`kxaSa foxkxNyaasaazI laavalaolyaa ivaÒuta idvyaaMcao
                                           KaaMba idsaUna yaotaata. AilakxDoca baaMQalaolyaa navaIna
                                           paaya%yaaMcyaa AQauna-maQaUna gaDacyaa mauKya paaya%yaa
                                           idsaUna yaotaata. ekx dha imainaTaMmaQao {javyaa
                                           kxDËacyaa paaoTata kxaorlaolao ekx gauhasadRSya kxaozar
             paoz SahapaurmaQauna kxaora[_gaD
rakxT doSaa                                            AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  |9|
            kxaora[_gaDacyaa paaya%yaa                 gauha (kxaozar?)
 idsaUna yaotao. gauha paahNyaasaazI na{} paaya%yaa caZUna jaavyaa
 laagataata. gaavaataIla eKaaÒa Garapa`maaNao taIlaa {Mbarza, AaosarI,
 iKaDkxI Aaho. gauholaa laagaUnaca gaNapataIcaI mautaI_ Asalaolao
 CaoToKaanaI maMidr Aaho.
 [qaUna pauZo caZNa saur} haotao. GaLIta paaya%yaa KaaodUna banaivalaolaa
 maaga_ laXaata yaotaao. yaa vaaTonao ikxllyaacyaa gaNaoSa drvaajaapaya_Mta
 paaohaocaNyaasaazI vaIsa-paMcavaIsa imainaTo laagataata. vaaTota daona
 izkxaNaI kxataLata Kaaodlaolao kxaonaaDo AaZLtaata. yaapaOkxI saur}
 vaataIcyaa kxaonaaDËata paaNyaacao Takox Aaho. bahuda paharokx%yaaMcyaa
 ivaEa`aMtaIsaazI yaa jaagaa Kaaodlyaa gaolyaa Asaavyaata. gaNaoSa
 drvaajaa ha gaaomauKaI baaMQaNaIcaa, laZa{} rcanaocaa AsaUna AajahI
 tyaacaI majabaUtaI qaWkx kxrNaarI Aaho.
                                       gauhoSaojaarIla gaNaoSamaMdIr
rakxT doSaa                                            AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 10 |

 gaNaoSa drvaajyaataUna Aata iSartaaca ikxllyaacaa pa`caMD
 ivastaar idsaUna yaotaao. gaDmaaqaa mhNajao ekx maaozo pazarca
 Aaho. gaNaoSa drvaajyaapaasaUna kxahI AMtaravar daona maaozI va
 ekx lahana ASaI ekUxNa taIna taLI Aahota. yaa taLËaMmaQao
 spaMja jaataIcao pa`aNaI idsaUna yaotaata. taLËalaa laagaUnaca ekx
 SaMkxracao do{}L Aaho. tyaasamaaor BagnaavasqaotaIla naMdI Aaho.
 gaDacaI AiQaYza~aI dovataa AsaNaa%yaa kxaora[_maataocao do{}L
 ho ikxllyaavarIla ekx pa`mauKa sqaana Aaho. caar-paaca fuxT
 {Mca AsalaolaI kxaora[_maataocaI mautaI_ caarBaujaaQaarI AsaUna
 caarhI hataaMmaQao taInao Sas~ao QaarNa koxlaI Aahota. dovaLata
 gaNaoSaacyaa AaiNa [tar dovataaMcyaa kxahI mautaI_sauÔa Aahota.
 Bagnaavasqaota AsaNaa%yaa yaa mautaI_ BaaivakxaMnaI kxaora[_maataocyaa
 dovaLata ekx~a AaNalyaacao kxLUna yaotao. yaamaQyao SaMKa-cak`x
 -paÖ-gaQaaQaarI Ea`I ivaYNaUcaI mautaI_ Aaho. kxaora[_maataocyaa
 yaa mautaI_laa Ea`I ramaacaI mautaI_ samajaUna taoqao ramaacao maMidr
 baaMQaNyaacaa GaaT maharaYT^ataIla kxahI {ttar BaartaIya
 baaMQava kxrta Asalyaacao AaZLlao Aaho, tyaavar Saasanaacyaa
 pauratatva ivaBaagaanao laXa do{}na tvarIta ha pa`kxar
 qaaMbavaNyaacyaa halacaalaI kxravyaata hI ivanaMtaI.
 gaDavar ekUxNa saha taaofxa Aahota. tyaapaOkxI savaa_ta maaozI
 'laXmaI' taaofx kxaora[_maataocyaa dovaLapaaSaI Aaho. yaaiSavaaya
 kxahI vaaDËacao {Qvasta AvaSaoYa, CaoToKaanaI gauha va              gaNaoSa drvaajaa
 tyaaMjavaLcao gaNaoSa Takox gaDavar Aahota.
            gaDavarIla ekx talaava               SaMkxracyaa dovaLataIla iSavaipaMDI
rakxT doSaa                                AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 11 |
              laXmaI taaofx
                                icalaKataI baur}ja
          sahara AVMbaI vhVlaI pa`kxlpa
       gaDavar}na idsaNaaro paoz Sahapaur gaava  gaDacaI AiQaYza~aI kxaora[_dovaI
rakxT doSaa                                              AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 12 |
                       kxaora[_gaD ikxllyaacaa gaNaoSa drvaajaa

 inavaara: ha ikxllaa tasao paahtaa ekxa idvasaata paahUna haoNyaasaarKaa AsalyaakxarNaanao taoqao rahNyaacaI va tyaamauLoca
 inavaa%yaacaI AavaSyakxtaa Baasata naahI. paNa tarIsauÔa rahayacao Jaalyaasa ikxllyaavar SaMkxracyaa ikxMvaa kxaora
 [_maataocyaa dovaLata taatpaurtaa inavaara {palabQa hao{} Sakxtaao Anyaqaa paayaqyaacyaa paoz SahapaUr gaavaata ikMxvaa
 laaoNaavaLa basasqaanakxavar ra~a kxaZavaI.

 Anna/paaNaI : ikxllyaavar kxaozohI AnnaacaI saaoya naahI. tyaamauLo KaaÒpadaqa_ javaL baaLgaavaota. paayaqyaacyaa paoz
 SahapaUr gaavaata rstyaajavaL AsaNaa%yaa {pahargaRhata Aagaa{} saUcanaonao caha-naaStyaacaI saaoya hao[_la.
 laaoNaavaLËamaQao Anaokx caaMgalaI {pahargaRho {palabQa Aahota. ikxllyaavar paaNyaacaI taLI-TakxI Aahota, parMtau paaNaI
 ipaNyaayaaogya naahI. gaNaoSadrvaajyaacyaa AilakxDo vaaTota AsaNa%yaa TaWyaataIla paaNaI vaapartaa yao[_la. Aqavaa
 paayaqyaacyaa gaavaataUna ikxMvaa {pahargaRhataUna paaNaI Bar}na Gyaavao.

 saUcanaa : ikxllyaavar kxaLËa ivaMcavaacaI vastaI AaZLUna yaotao tyaamauLo ikxllyaavar mauWkxama na kxrNao
 yaaogya. paavasaaLËata ikxllyaavar pa`caMD Qauko xAsatao tyaamauLo talaavaata paaya Gasar}na paDNyaacaa Qaaokxa
 Aaho.
                                                          
                                                      AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 13 |


pa`itasaad vaacakxaMcao . . .
 Good job Utkarsh. Keep up the good job.
 Warm regards
 Chaitanya Hoskote (Email 01-09-2011)


 Great Work. Keep it up. Khup Khup Shubbheccha.

 Shramik Gojamgunde (Email 02-09-2011)


 {ttama kxaya_ saur} Aaho. kxahI saUcanaa -
 1. maaisakxacao pa`yaaojana pa`taImaah pa`isaÔ kxravao jaoNaokxr}na naivana vaacakxasa hotau kxLNyaasa saaopao jaa[_la.
 2. saMsqaocao tyaa tyaa maihnyaataIla {pak`xma pa`isaÔ kxravao mhNajao [taraMnaa tyaata sahBaagaI haotaa yao[_la.

 ivajaya taaMbao (pa`tyaXa maaga_dSa_na)

 kxaomala doSaa sadrataIla ‘AaMbaa’ laoKa AavaDlaa. maaisakxacaa pa`yatna {llaoKanaIya. kxahI saUcanaa -
 1. maaisakxacaI Anauk`xmaiNakoxta paanaaMcaa yaaogya k`xma zovaavaa.
 2. BaaYaa sahjasaaopaI va AakxlanaIya raKaavaI.
 3. baaoQa-icanhacao ba`Id vaaWya ‘kxNaa maharaYT^acaa’ zLkx kxravao.

 saayalaI paataaDo (durQvanaImaaf_xta maaga_dSa_na)


 sava_ pa`itasaadkxaMnaa mana:pauva_kx Qanyavaad. Aapalyaa SauBaocCa ASaaca
 Aamacyaa paazISaI rahaota hI [_SvarcarNaI pa`aqa_naa...

  saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€ ho maaisakx jar taumhalaa AavaDlaa
  Asaola tyaaivaYayaIcao AiBapa`aya , sallao, SauBaocCa taumhI Aamacyaapaya_Mta
  paaohaocavaa, yaa sadramaQao tyaa pa`kxaiSata koxlyaa jaataIla. (kRxpayaa Aapalao
  naava, saMpak_x (pa`isaÔ kxravayaacao Asalyaasa) namaUd kxravao)
kxaomala doSaa                                                    AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 14 |

                               | fuxlaaotsava |
 AaVWTaobar maihnyaata DaoMgar-d%yaa fuxlaaMcao gaalaIcao AMqar}na AapalaI vaaT paahta Asataata. Hyaa maihnyaata saHyaad`ImaQyao
 naanaaivaQa fuxlao bahr}na yaotaata va Anaokx rMgaacyaa {QaLNaImauLo DaoMgar rMgapaMcamaI KaoLUna AalyaasaarKao vaaTtaata. ho ivaQaana taumhalaa
 AitaSyaaoWtaI vaaTNyaacaI SaWyataa Aaho, mhNaunaca yaa maihnyaacyaa kxaomala doSaa€ yaa sadrata AaWTaobar maihnyaata saHyaad`Ita
 idsaUna yaoNaa%yaa kxahI fuxlaaMcaI Cayaaica~ao paahNaar Aahaota. ASaI Anaokx fuxlao saHyaad`ImaQyao yaa maihnyaata paahavayaasa imaLtaata.
 tyaamauLo Aamhalaa Kaa~aI Aaho kxI hI Cayaaica~ao paaihlyaavar taumacaI paavalao Aapasaukx saHyaad`IkxDo vaLtaIla.
kxaomala doSaa  AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 15 |
kxaomala doSaa  AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 16 |
AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 17 |
BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                  AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011    18
                                                                             | |18 ||

                        | SaOla ifxlmaaotsava - 2011 |
  igayaa_raohNa hI ekx kxlaa Aaho, taao ekx CMd Aaho. AilakxDo taIlaa KaoLacao svar}pahI pa`apta haota Aaho. parMtau Anaokx
  igayaa_raohkxaMsaazI taI ekx BaWtaIcaa ivaYayahI Aaho. Ea`I iSavaC~apataIMcyaa padspaSaa_nao paavana Jaalaolyaa Hyaa maharaYT^ata, mauKyata:
  saHyaad`Ita ifxrtaanaa CMd hI ekxmaova Baavanaa na zovataa AapaNa maharajaaMcyaa maulaKaata vaavarta Aahaota yaacao Baagya maanaNaaro Anaokx
  Aahota. ASaa yaa saHyaad`IkxDo, tyaataIla inasagaa_kxDo, ikxllyaaMkxDo, kxDo -kxpaa%yaaMkxDo igayaa_raohkx Ea`Ôasqaana mhNaunaca paahtaata
  va tyaamauLoca tyaaMcyaa vaa%yaa€ yaoqao saur} rahtaata. maga Aapalyaapa`maaNaoca [tar AaptaoYT-ima~apairvaaranaohI ho sauKa Gyaavao yaasaazI
  tyaaMcaI QaDpaD saur} haotao. tyaasaazI ho BaWta igayaa_raohNa maaihtaIpar kxaya_k`xmaaMcao Aayaaojana kxr}na tyaaÓaro laaokxaMnaa saHyaad`IkxDo
  AakRxYz kxrNyaacaa pa`yatna kxrta Asataata.

                                 AaiNa ASaaca ekxa pa`yatnaatauna saakxar haotaM, janasaovaa saimataI va
                                 SaOlaBa`mar Aayaaoijata SaOla ifxlmaaotsava€. janasaovaa saimataI hI mauMba[_taIla
                                 ekx naamavaMta samaajasaovaI saMsqaa tar SaOlaBa`mar hI igayaa_raohNa, mauKyata:
                                 pa`stararaohNa (raVkxxWlaa[_MibaMga) kxlaotaIla paarMgata saMsqaa. yaa daona
                                 {ttaUMga saMsqaacyaa yautaInao Aayaaoijata haoNaara ha ifxlmaaotsava
                                 vaaKaaNaNyaajaaogaa nasataa tarca navala. 24 AaiNa 25 sapToMbar 2011
                                 raojaI ivalao-paalao_cyaa pa`baaoQanakxar zakxro ik`xDa saMkuxlaamaQyao saaja%yaa
                                 Jaalaolyaa yaa ifxlmaaotsavaa Anaokx igayaa_raohkxaMnaI BaoT idlaI parMtau
                                 janasaamaanyaaMcyaahI tyaasa BarGaaosa pa`itasaad haotaa. gaolaI 7 vaYao_ Aivarta
                                 saur} AsaNaa%yaa yaa ifxlmaaotsavaacao yaa vaYaI_cao kxaya_k`xmahI pa`baaoQanaatmakx
                                 haotao. raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlabacyaa sadsyaaMnaIhI yaa kxaya_k`xmaalaa Aavajau_na
                                 {paisqataI laavalaI va tyaataIla XaNaaMcao ica~aNa yaoqao kxrNyaacaa ha
                                 pa`yatna.

                                 drvaYaI_pa`maaNao igayaa_raohNa, paya_Tna va inasaga_ivaYayakx laGaupaTaMcao
                                 saadrIkxrNa kxr}na yaa kxlaocaI laaokxaMnaa AQaIkxaQaIkx maaihtaI kxr}na
                                 doNao ha {ÕoSa yaa ifxlmaaotsavaanao yaavaYaI_hI paaLlaa. tyaacaI r}paroYaa
                                 pauZIlapa`maaNao haotaI:

                                 24 sapToMbar 2011 –saMQyaakxaLI 7 tao 8:30 paya_Mta duga_AByaasakx Ea`I
                                 imalaIMd paraDkxr yaaMnaI saadr koxlaolao paardiSa_kxa-pa`dSa_na (slaa[_D-
                                 Saao) va duga_ - ekx AlaaOkxIkx vaarsaa€ ho vyaaKyaana
BaavaBaWtaIcyaa doSaa                              AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 19 |

 25 sapToMbar 2011 – dupaarI 3 tao saMQyaakxaL 7 paya_Mta KaalaI namaud
 koxlyaapa`maaNao daKaivalao gaolaolao laGaupaT

   saMrXaNa kxasavaaMcao – saHyaad`I inasaga_ima~a (icapaLUNa)
   saHyaad`I – Qa`uvaIna caarlaa
   naagafxNaI – SaOlaBa`mar
   maa{}MT kox-2
   ekxa ApaMgaacaI ijaÕ – paoTJala
   Ea`IlaMkoxcaI saayakxla safxr – inasaga_ima~a (panavaola)
   gaNaoSa sauLkxa kxataLaraohNa

 var {llaoiKata sava_ laGaupaT {tkRxYz haotaoca paNa yaacabaraobar daonhI
 idvaSaI paUNa_ idvasa AsaNaaro igayaa_raohNa, paya_Tna va inasaga_ivaYayakx
 Cayaaica~a pa`dSa_na ho sauÔa kxaya_k`xmaacao ivaSaoYa AakxYa_Na zrlao.
                                  
saHyaad`I {pak`xma                                              AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 20 |


                        | yaa maihnyaataIla {pak`xma |
                                            ikxllao rajamaacaI Ba`maMtaI maaoihma
                                            pa`kxar    igairduga_ Ba`maMtaI
                                            sqaana    {QaovaaDI, kxja_ta (rayagaD)
                                            Ba`maMtaI   08-10-11 | 07:30
                                            kxala     09-10-11 | 20:00
                                            Ea`oNaI    saaopaI - 3
                                            AavaSyakx paaNyaacaI baaTlaI, saVkx, TaopaI,
                                                   inad`asaaihtya, ekx vaoLcao
                                                   KaaÒpadaqa_,
                                            pa`vaoSa   r}payao 500/- pa`taI vyaWtaI
                                            Saulkx    (dadr tao dadr)
                                            pa`vaasa   saava_jainakx vaahna
                                            [tar     Ba`maMtaI mauWkxamaacaI Asalyaanao
                                                   tyaanausaar saaihtya AaNaNao
 ikxllao [Saa_LgaD Ba`maMtaI maaoihma
 pa`kxar    igairduga_ Ba`maMtaI
 sqaana    caaOkx, panavaola (rayagaD)
 Ba`maMtaI   23-10-11 | 07:00
 kxala     23-10-11 | 20:00
 Ea`oNaI    saaopaI - 3
 AavaSyakx paaNyaacaI baaTlaI, saVkx, TaopaI,
        ekx vaoLcao KaaÒpadaqa_,
 pa`vaoSa   r}payao 300/- pa`taI vyaWtaI
 Saulkx    (dadr tao dadr)
 pa`vaasa   saava_jainakx vaahna
 [tar     fxWta Ba`maMtaIcaa AnauBava
        Asalaolyaa vyaWtaIMsaazIca

 yaoqao pa`isaÔ haoNaa%yaa sava_ {pak`xmaaMmaQyao sahBaagaI haoNyaasaazI kRxpayaa saMsqaocyaa sadsyaaMSaI 9930609990 yaa Ba`maNaQvanaI
 k`xmaaMkxavar kxmaItakxmaI 5 idvasa Aagaodr saMpak_x saaQaavaa. AamacaI saMsqaa mauMba[_isqata Asalyaanao SaWyataao mauMba[_
 javaLpaasacyaaca laaokxaMnaa Hyaata sahBaagaI haotaa yao[_la. pa`vaoSa Saulkx Aagaa{} jamaa koxlyaaiSavaaya tasaoca AavaSyakx
 saaihtya saaobata AaNalyaaiSavaaya sahBaagaacaI Kaa~aI dotaa yaoNaar naahI yaacaI naaoMd GyaavaI.
                                                     | raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba |
paiva~a doSaa                            AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 21 |


        | AaidmaayaocaI saaDo-taIna SaWtaIpaIzo |
                         navara~aao t sava sau r } Aaho . Aaid-
                         SaWtaIcyaa AagamanaamauLo sagaLIkxDo dOvaI
                         vaataavarNa A aho . navara~aItau n a
                         Aaidmaayaocyaa saaDo taIna SaWtaIpaIzaMnaa
                         BaoT doNaa%yaaMcaI saMKyaahI pauYkxL Aaho.
                         jyaaMnaa taoqao jaayacao Aaho, parMtau yaa
                         sqaanaaMivaYayaI maaihtaI naahI ikxMvaa kxmaI
                         Aaho ASaa laaokxaMsaazI yaa maihnyaacyaa
                         paiva~a doSaa€ yaa sadrata AapaNa yaa
                         itanhI SaWtaI paIzaMcaI maaihtaI imaLvaNaar
                         Aahaota.
                         laaokxaMnaa sava_pa`qama paDNaara pa`Sna mhNajao
                         paIzo mhNajao kxaya? tar paIz mhNajao
                         {gamasqaana. BaWtagaNaaMcyaa rXaNaasaazI
                         AaidSaWtaI paava_taInao GaotalaolaI hI r}pao
                         Aahota. dusara pa`Sna mhNajao hI paIzo
                         kxaoNataI? tar hI paIzo mhNajao pa`qamapaIz
                         taU LjaapaUr , iÓtaIyapaIz kxaolhapaU r caI
                         mahalaXmaI, taR t aIyapaIz maahU r caI
                         roNaukxamaataa AaiNa AQao_ paIz vaNaIcaI
                         saptaEa`RMgaI.


                         pauZIla taWtyaaMmaQyao yaa SaWtaIsqaanaaMcaI
                         ivastaRta maaihtaI idlaI Aaho.
paiva~a doSaa                    AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 22 |
                  dovaIcao naava   tauLjaaBavaanaI
                  sqaana       tauLjaapaUr
                  taalaukxa      tauLjaapaUr
                  ijalha       {smaanaabaad
                  rolvaosqaanakx   saaolaapaUr
                  basasqaanakx    tauLjaapaUr
                  ivamaanataL     AaOrMgaabaad  dovaIcao naava  mahalaXmaI
  sqaana      kxaolhapaUr
  taalaukxa    kxaolhapaUr
  ijalha      kxaolhapaUr
  rolvaosqaanakx  kxaolhapaUr
  basasqaanakx   kxaolhapaUr
  ivamaanataL   AaOrMgaabaad
paiva~a doSaa                      AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011  | 23 |
                    dovaIcao naava  roNaukxamaataa
                    sqaana      maahUr
                    taalaukxa     ikxnavaT
                    ijalha      naaMdoD
                    rolvaosqaanakx  ikxnavaT
                    basasqaanakx   maahUr
                    ivamaanataL    naagapaUr  dovaIcao naava  saptaEa`RMgaI
  sqaana      vaNaI (naaMdUrI)
  taalaukxa    naaiSakx
  ijalha      naaiSakx
  rolvaosqaanakx  naaiSakx raoD
  basasqaanakx   naaMdUrI
  ivamaanataL   naaiSakx
AMkx sahavaa, AaVWTaobar, 2011
      kxaora[_gaD

								
To top