Sahyadri-EMag-2011-11-Nov11 by mumbaihiker

VIEWS: 15 PAGES: 24

									     naaovhoMbar, 2011
Baajao laoNyaaMcao caOtyagaRh
                                                                    |2|

                 PLEASE NOTE OUR NEW EMAIL ID:
                 rockclimbersclub@gmail.com
                 naaovhoMbar, 2011 | vaYa_ paihlao | AMkx saatavaa | ivanaamaulya
                                       Anauk`xmaiNakxa
                 pa`yaaojana                                         ..  3

                 maharaYT^ doSaa
saMpaadkx, maud`kx, pa`kxaSakx  koxvaL maaJaa saHyakxDa                    : {tkxYa_ erMDkxxr      ..  5
 {tkxYa_ saUya_kxaMta erMDkxr
                 mana vaZaya vaZaya . .                       baihNaabaa[_ caaOQarI     8
  saMklpanaa, saMyaaojana
  raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba   rakxT doSaa
   pa`mauKa sallaagaar     pa`acaIna Baajao laoNaI                    : raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba . .  9
    idlaIpa imasaaL      vaacakxaMcyaa pa`itaik`xyaa                  :       -       . . 13
    yaaogaoSa gaaoqaaD
    yaaogaoSa paraMjapao    kxaomala doSaa
   kxaiSanaaqa parba      saaonaorI saaonakxI                      : raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba . . 14
   mahoSa taamhnakxr
                 BaavaBaWtaIcyaa doSaa
      maaMDNaI        AapalaM vyaasapaIz - maa{}MTna spaaoT\sa_ AkVxDomaI€      : raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba . . 16
   {tkxYa_ erMDkxr
                 saHyaad`I {pak`xma                       : raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba . . 20
      saMpak_x
  raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba    paiva~a doSaa
 saI-vaUDsa\, navaI mauMba[_,  zaNyaacaI AaraQya dovataa : mauMba`adovaI           : raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba . . 21
     maharaYT^
 91-99 30 60 99 90

     
                          svayao Sas~a doSaaqa_ hataI Qaravao, ipaTavao irpaulaa rNaI vaa maravao,
                          tauJyaa rXaNaa tauca ro isaÔ hao[_, sada saMkxTI dova QaavaUna yao[_
  pa`yaaojana                                                       AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  |3|
                                   : pa`yaaojana:
maharaYT^ - svata: ekx saMpauNa_ raYT^ hao{} Sakoxla ASaI taakxd AsaNaara pa`doSa. paUvaI_cao dMDkxarNya. rajamaanya rajaEa`I iSavaC~apataIMcaa
maharaYT^. kxaya Aaho yaa maharaYT^ata? navho, kxaya naahI yaa maharaYT^ata? 3,08,000 vaga_ ikxlaaomaITr Xao~afxL saamaavaUna GaoNaara, ekxa
baajaUlaa ArbaI mahasaagar AsaNaara, BaartaataIla itasa%yaa k`xmaaMkxacaa pa`caMD pa`doSa. saHyaad`IsaarKaa dNakxT kxNaa AsaNaara, d%yaa-
Kaao%yaaMnaI vaoZlaolaa, naÒa-naalyaaMnaI samaRÔ Jaalaolaa, GanadaT ArNyaaMnaI vyaapalaolaa, pa`aNaI-paXaI-vanaspataI [tyaadIM inasaga_ raKaNaa%yaa
yaa Aapalyaa maharaYT^amaQyao kxaya naahI? eKaaÒanao baalapaNaapaasaUnaca maharaYT^ataIla pa`tyaokx sqaLalaa BaoT Òayacaa inaScaya koxlaa tarI
tyaacao AKKao AayauYya yaa BaTkxMtaIsa kxmaIca paDavao. paNa AapaNaca kxaya tao kxpaaLkxrMTo mhNaUna maharaYT^ataIla hI paiva~a, pa`acaIna,
inasaga_rmaNaIya sqaLo saaoDUna [tar~a BaTkxta basataao. kxa vhavao Asao? yaacao kxarNa mhNajao Aapalyaalaa yaa izkxaNaaMcaI AsalaolaI ApaurI
maaihtaI. tar ima~ahao, ha pa`SnahI AamhI cauTkxIsarSaI saaoDvalaa Aaho. raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba inaima_ta saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€
yaa maaisakxataUna AamhI Aapalyaalaa ASaaca kxahI &aata-A&aata sqaLaMcaI maaihtaI doNyaacaa pa`yatna kxrNaar Aahaota. taumhalaa kxrayacaM
Aaho tao fxWta yaa sqaLaMnaa BaoT doNyaacaM kxama. maaisakxacaa {llaoKa koxlyaavar taumacyaa manaata ivacaaraMcao Ana\ pa`SnaaMcao vaadL {zlao
AsaNaar ho naWkxI! tar taumhalaa paDlaolyaa pa`SnaaMcaI hI {ttaro:

baajaarata [takxI paya_Tna ivaYayakx maaisakox Asataanaa AaNaKaI navaIna maaisakx kxSaalaa?€
  Asaa ivacaar taumacyaa manaata yaoNaM sahaijakx Aaho. kxarNa, yaa AaQaI pa`kxaSaIta Jaalaolyaa paya_Tna ivaYayakx maaisakxaMn aI taumacaa
  hIrmaaoD koxlaa Aaho. Anaokx maaisakox maharaYT^ataIla, BaartaataIla paya_Tna sqaLaMcyaa ivakxasaasaazI pa`isaÔ haotaata AaiNa naMtar
  hLUca tyaaMcaohI paaya paiScamaokxDo vaLtaanaa idsataata. paNa maharaYT^ idnaacaI Sapaqa Gao{}na AamhI yaoqao namaud kxrtaao kxI saHyaad`I€
  maaisakxamaQyao maharaYT^ataIla sqaLaMvyaitairWta kxaoNatyaahI sqaLaMnaa pa`aQaanya doNyaata yaoNaar naahI. AaQaI paya_Tna maharaYT^acao, maga
  baakxI sagaLËaMcao!€

paya_TnaivaYayakx maaihtaI yaa palaIkxDo AaNaKaI kxaya AsaNaar yaata?€
  jyaacaa kxNaa taaz, baLkxT, taao maaoDola paNa vaakxNaar naahI. haoya! maharaYT^ maaoDola, paNa vaakxNaar naahI. kxa? Aro! jyaacaa kxNaa
  mhNajao KauÕ saHyaad`I Asaola, tyaalaa vaakxavaosao vaaTlao tarI vaakxtaa yaoNaar naahI. svaBaavaalaa AaOYaQa naahI mhNataata naa? tar
  maharaYT^ataIla paya_Tnaata saHyaad`ItaIla paya_Tnaalaa yaa maaisakxata AiQakx mahtva idlao jaaNaar Aaho. maharaYT^ataIla Anaokx sqaLo
  saHyaad`cyaa kuxSaIta ivasaavalaI Aahota. dovaLo -ra{}Lo, igarIsqaanao, ArNyao, gaD-ikxllao, eoitahasaIkx sqaLo yaaMnaI saHyaad`I
  KaccaUna Barlaolaa Aaho. tyaamauLo paya_Tna AaiNa tyaasaaobata igayaa_raohNa-DaoMgaryaa~aa (To^kxIMga) ivaYayakx AitaSaya {payauWta maaihtaI
  doNyaakxDo Aamacaa kxla rahIla, AaiNa taao taumacyaa pasaMtaI {tarolaca yaacaI Aamhalaa Kaa~aI Aaho.

paya_TnaivaYayakx maaisakx mhNajao fxWta paya_Tna Xao~aataIla naamavaMta vyaWtaIMcao laoKa!€
  paya_TnamaQyao naamavaMta ASaa vyaWtaI, tyaaMcyaa laoKaamaQyao paya_Tnaadrmyaana tyaaMnaI koxlaolyaa inarIXaNaaMcyaa naaoMdI kxrtaata. ASaa naaoMdI,
  pa`yaaojana                                                      AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  |4|

  iTpaNao Aapalyaa saarKyaa navaaoidtaaMnaa naWkxIca maaga_dSa_kx zrtaata. parMtaU, ASaa naamavaMta vyaWtaIMvyaitairWta AapalyaasaarKaI
  saamaanya maaNasao paya_Tna kxrIta naahIta kxa? hI maaNasao Aapalyaa inarIXaNaaMcyaa naaoMdI kxrIta naahIta kxa? tar yaacao {ttar Asaola
  naahI€! ASaa saamaanya vyaWtaIhI sqaLaivaYayaI maaga_dSa_na kxr} Sakxtaata. fxWta fxrkx Asataao taao paUNa_tvaacaa! kxarNa ASaa
  vyaWtaIMnaI koxlaolaI inarIXaNao, naaoMdI yaa tyaaMcyaapaurtaa mayaa_dIta Asataata. AnaokxaMcaI ASaI inarIXaNao, naaoMdI, iTpaNao ekx~a kxr}na
  tyaataUna ekx saMga`aHya maaihtaIkxaoSa inamaa_Na kxrNyaacaa yaa maaisakxacaa {ÕoSa Asaola. tyaasaazI yaa maaisakxamaQao naamavaMta vyaWtaIMcao
  laoKa pa`isaÔ kxrNyaapaoXaa taumacyaa-AamacyaaMsaarKyaa saamaanya vyaWtaIMcaI paya_Tna AnauBava pa`isaÔ kxrNyaalaa ho maaisakx AiQakx
  pa`aQaanya do[_la. tyaaÓaro kxdaicata eKaaÒa vaacakxalaa tyaanaoca ilaihlaolaa AnauBava yaa maaisakxamaQyao vaacaNyaacaI saMQ aI {palabQa hao
  [_la. paya_Tnapa`omaIMnaa tyaaMcao AnauBava maaMDNyaasaazI ekx vyaasapaIz {palabQa hao[_la.

paya_Tnaacyaa ivakxasaasaazI kxagadacaI ivalhovaaT?€
   maaisakx pa`isaÔ kxrayacao tar kxagad ha laagaNaarca. kxagadasaazI JaaDaMcaa baLI jaaNao ho hI svaaBaaivakx. JaaDo kxmaI JaalaI kxI
   inasagaa_var taaNa. AaiNa SaovaTI vaacaUna Jaalyaavar kxaya? tyaacaI rÕIca naa? Karoca! ekxa maaisakxamauLo evaZa maaoza pa`S na inamaa_Na hao
   {} Sakxtaao? haoya! hao{} Sakxtaao. mhNaUna AamhI saHyaad`I€ maaisakxaÓaro ekx navaa paayaMDa paaDayacaa inaScaya koxlaa Aaho. Aaja-
   kxala AgadI pa`tyaokx sauiSaiXata maaNasaalaa saMgaNakx (kxMpyaUTr) vaapartaa yaotaao. [MTrnaoT, [_ -maolahI inatyaacaoca Jaalao Aaho. maga
   maaisakxasaazI kxagad vaayaa GaalavaNyaacaI kxaya garja? saMgaNakxavar vaacataa yaoNaaro maaisakx ([_ -maVgaJaIna) inamaa_Na kxr}na ASaI
   maaihtaI pa`tyaokxasa cauTkxIsarSaI paazvataa yao{} Sakxtao. ASaI maaihtaI saMgaNakxaÓaro (Aaja-kxala kxahI maaobaa[_lavarhI) vaacataa yao
   {} Sakxtao, saazvaUna zovataa yao{} Sakxtao, AavaDtyaa vyaWtaIMnaa paazvataahI yao{} Sakxtao. mhNajaoca ho maaisakx navyaa yaugaacao Aaho.
   marazIta AapaNa mhNataao naa tasao [_kxao-fo`MxDlaI€

navaKao maaisakx? kxaya Barvasaa tyaataIla maaihtaIcaa?€
  naWkxIca. kxaoNataIhI maaihtaI vaaparNyaaAaQaI Asaa ivacaar kxrNao ho saU&a maaNasaacao laXaNa Aaho. ho maaisakx navaKao jar}r, paNa yaa
  maaisakxasaazI JaTNaa%yaa saMpaadkxIya maMDLataIla vyaWtaI yaa svata: gaolao ikxtyaokx vaYao_ maharaYT^ataIla – mauKyata: saHyaad`ItaIla
  Anaokx sqaLaMnaa BaoTI dota Aahota. tyaamauLo maaisakxasaazI maaihtaI gaaoLa kxrtaanaa laoKakxacaI ivaSvaasaah_taa tasaoca tyaa laoKaataIla
  KaroKaaoTopaNaa yaaMcaI yaqaayaaogya paDtaaLNaI kxr}naca taI pa`isaÔ kxrNyaata yao[_la. SaovaTI, paya_TnaamaQao kxaoNataahI Qaaokxa Asaa
  nasataaoca. sagaLËa vaa[_T gaaoYTI yaa maanavainamaI_ta. tasaaca paya_TnaamaQalaa QaaokxahI maanavainamaI_taca. fxsavaNaUkx, AroravaI,
  saMQaIsaaQaUpaNaa, caaorI-draoDo [tyaadI pa`kxar maaihtaI AsalyaavarhI haotaataca. maaisakxacaa {ÕoSa maaihtaI va maaihtaIcaa {ÕoSa
  maaga_dSa_na.

ho kxaya? fxWta evaZoca pa`Sna?€
  naahI. pa`Sna evaZoca naahIta, fxWta tao Aamhasa maahIta naahIta. tao Aamhasa maahIta kxr}na doNaar taumhI. haoya. taumacyaa manaataIla yaoqao
  AnauttarIta pa`Sna Aamacyaapaya_Mta paaohaocavaa va AamhI tyaaMnaa yaaogya {ttaro do{}na taumacao samaaQaana kxrNyaacaa yaaogya taao pa`yatna kxr}.
  hao, paNa tyaasaazI taumhI qaaMbaUna rahU nakxa. Aapalaa maharaYT^, Aapalaa saHyaad`I AapalaI vaaT paahtaaoya.


                                                         | raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba |
   maharaYT^ maaJaa                                                AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  |5|
                             | koxvaL maaJaa saHyakxDa |

igayaa_raohNa ha Sabd {ccaartaaca Aapalyaasamaaor ihmaalayaataIla evhrosT iSaKar AaiNa eDmaMD ihlarI va Saopaa_ taonaiJaMga naaogao_x hI
jaaoDgaaoLI najarosamaaor {BaI rahtao. igayaa_raohNa AaiNa ihmaalayaacao naataoca tasao Aaho. igayaa_raohkx mhMTlaM kxI tyaalaa AsaNaarI {Mca
izkxaNaaMcaI AaoZ AalaI AaiNa {Mca izkxaNa mhMTlaM kxI ihmaalaya AaiNa tyaataIla jagaacao Atyaucca iSaKar maa{}MT evhrosT€ hI Aalaoca.
ihmaalaya mhNajao ihmaacao Aalaya. bafxa_cao sqaana. ikxtaIhI inaYNaata igayaa_raohkx Asalaa tarI ihmaalayaata tyaacaa kxsa laagalyaaiSavaaya
rahta naahI. doSaaodoSaIcao igayaa_raohkx ihmaalayaata paa{}la zovataaca Qanyataa maanataata, jaIvaItaacao saaqa_kx Jaalyaacao tyaaMnaa vaaTtao.
ihmaalaya ho igayaa_raohkxaMcao Ea`Ôasqaana Aaho mhNaunaca tyaacao naava maanaanao {ccaarlao jaatao.

                                                              evhrosT iSaKar raMga
parMtau AajaIcyaa gaaoQaDIlaa, Balao taI kxLkx× AsalaI tarI, jaI {}ba Asatao taI bafxa_cyaa caadrIlaa naahI. AaiNa tyaamauLoc a saHyaima~aaMnaa
ihmaalayaapaoXaa saHyaad`Ica javaLcaa vaaTtaao. ihmaalaya Svaota, ihmaalaya SaIta, ihmaalaya sava_&aata, ihmaalaya {Mca, tar saHyaad`I saavaLa,
rakxT, {YNa, Alpa&aata, sarasarI {McaIcaa. parMtau Hyaaca rakxTpaNaacyaa baLavar svarajyaacaI inaima_taI koxlaI gaolaI yaacao smarNa haotaaca
ihmaalayaalaa jar Baartaacaa iSarpaoca maanalao jaata Asaola tar saHyaad`I maharaYT^acaa kxNaa Aaho hI vastauisqataI paTtao. C~apataI iSavaajaI
maharajaaMcyaa svarajyaacao AaQaarstaMBaaMpaOkxI ekx AsaNaara ha Aapalaa saHyaad`I Karoca svaataM~yaatmaa Aaho.. dovaLamaQyao pa`vaoSa kxrtaanaa
jasao AapaNa paihlyaa paayarIsa namana kxrtaao tasaoca namana saHyaad`IcaI caZa[_ saur} kxrtaanaa AapalyaakxDUna AapasaUkx ko xlao jaatao.
kxaoNyaa ekxa laZa[_ta mhNao dovaoMd` [Md`acyaa vaja`acao
                                                            maahulaI sauLWyaaMcaI raMga
taukxDo {Dalao va tao paRqvaIvar paDlao. tao taukxDo mhNajaoca
Aapalaa saHyaad`I€. ho vaaWya na paTNaaro vaaTlao tarIhI
maahulaI-caMdorI, mhOsamaaL, AlaMga-madna-kuxlaMga,
[_SaaLgaD yaaMsaarKao sauLkox paahIlao kxI, kxahI
XaNaaMsaazI kxa hao[_naa, paNa tyaa vaaWyaacaI pa`icataI yaotao.
  maharaYT^ maaJaa                                                     AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  |6|                                                                    kxLsaubaa[_ iSaKar
saHyaad`I pava_taraMgaolaa paiScama GaaT€ mhNaunahI AaoLKalao jaatao. taapaI nadIcyaa Kaao%yaa paasaUna saur} haoNaarI hI pava_taraMga maharaYT^,
gaaovaa, kxnaa_Tkx, taaimaLnaaDu, koxrL Hyaa rajyaata pasar}na Baartaacyaa diXaNa Taokxasa kxnyaakuxmaarI yaoqao saMpatao. AM dajao 1600
ikxlaaomaITr laaMbaIMcyaa Hyaa pava_ta raMgaocaa 60 TWWyaaMcyaa Aasapaasa Baaga ha kxnaa_Tkx rajyaata yaotaao. paNa iSavabaaM cyaa pairsaspaSaa_nao
maharaYT^ata maa~a Hyaa dgaDacao saaonao Jaalao haotao. saHyaad`I ha maharajaaMcaa jaIvaSca kMxzSca saKaa haotaa va rahIla. Hyaa pava_ta raMgaocao
vaOiSaYTË mhNajao paiScamaolaa KaDo kxataLkxDo tar pauvao_laa doSa€ mhNajao saaOmya {taaraMcao pazar. Ahmadnagar ijalHyaata baarI javaL
kxLsaubaa[_€ (5402 fuxT) ho yaa pava_taraMgaocao maharaYT^ataIla {Mca iSaKar tar koxrL rajyaataIla AnaamaudI€ (8842 fuxT) ho Atyaucca
iSaKar Aaho. saaQaarNata: 60 hjaar vaga_ ikxlaaomaITr Xao~afxL AsaNaarI Hyaa pava_taraMgaocaI sarasarI {McaI 3937 fuxT Aaho.
laaKaao vaYaa_MpauvaI_ BaartavaYa_ ha ekxsaMQa BauKaMD paRqvaIvar haotaa. paOkxI Aaif`xkxa, Baarta,
AaVsT^oilayaa, AMTaiWT_kxa ho doSa jyaa KaMDa paasaUna tayaar Jaalao tyaa BaartavaYaa_cyaa
savaa_ta maaozËa Baagaasa gaaoMDvana€ ho naamaaiBaQaana haotao. gaaoMDvanaacao taukxDo haotaanaa
Jaalaolyaa BaugaBa_ halacaalaImauLo jvaalaamauKaIcaa {d`okx Jaalaa. tyaata saHyaad`IcaI
inaima_taI JaalaI Asao maanalao jaatao. tar laavha qaMD hao{}na tyaapaasaUna dKKanacao
pazar tayaar Jaalao. tyaamauLo saHyaad`Icaa laavharsaapaasaUna tayaar Jaalaolaa basaalT€
KaDkx pa`mauKa Baaga Aaho. basaalT ha Aignaja KaDkx Aaho. saHyaad`ImaQyao 3 pa`mauKa
pa`kxarcao basaalT KaDkx saapaDtaata. tyaamaQyao paihlaa Aaho. kxaVmpaVWT basaalT€
mhNajao AkuxhrI basaalT€. yaa pa`kxarata laavharsa qaMD haotaanaa baahor paDNaarI
                                  iCd`o nasataata ikxMvaa AgadI kxmaI Asataata. dusara Aaho AmaayagDalaaV[_Dla
                                  basaalT€. ha KaDkx saiCd` Asataao. parMtau laavharsa qaMD haota Asataanaa tyaata
                                  iJaAaolaa[_Tsa\€ ikxMvaa [tar Kainajao yaa iCd`ata Bartaata tyaamauLo inarinaraLËa
            kxaVmpaVWT basaalT KaDkx           rMgaaMcaI Kainaja sfxiTkox AsaNaaro basaalT KaDkx saHyaad`Ita Anaokx izkxaNaI
                                  AaZLtaata. itasara Aaho paaVif_xiriTkx basaalT. yaa KaDkxamaQyao basaalTpaoXaa
                                  Kainaja sfxiTkxaMcao pa`maaNa jaasta AaZLtao. tyaaca pa`maaNao jvaalaamauKaI
                                  ba`oiSayaa , laala TVikxlaa[_TI basaalT ho [tar pa`kxarhI saHyaad`ImaQyao
                                  saapaDtaata.
saHyaad`ItaIla hvaamaana ho {McaInausaar badlata jaatao. kxaokxNa ikxnaarpa×Icyaa Baagaata tao {YNa AaiNa dmaT tar {Mca izkxaNaI kxaorDo var
qaMD Asatao. vaYa_BarataIla sarasarI taapamaana 19-24 AMSa saolsaIAsa Asatao. kxaokxNaata 3000-4000 maI.maI. tar doSaavar 1000
maI.maI. ho saHyaad`ItaIla paja_nyamaana Aaho. saHyaad`I maaOsamaI vaa%yaaMnaa ADvataao tyaamauLo [qao paa{}sahI {ttama paDtaao. parMtau pauva_ {taaravar
       maharaYT^ maaJaa                                             AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  |7|

    maa~a taao paiScama {taarapaoXaa kxmaI Asataao. BarpaUr paavasaacyaa pa`maaNaamauLo saHyaad`ImaQyao naÒaMcaI  GaaTavar}na vaahNaara QabaQabaa
    {gamasqaanaohI BarpaUr Aahota. gaaodavarI, kRxYNaa, kxavaorI yaa paUva_vaaihnaI naÒa va tyaaMcyaa {panaÒa
    tasaoca maaMDvaI, JauAarI yaa paiScamavaaihnaI naÒa va tyaaMcyaa {panaÒa saHyaad`ImaQyao {gama
    paavataata. saHyaad`Icaa paiScama {taar taIva` Asalyaanao paiScamavaaihnaI naÒaMcyaa {gamaajavaL
    Anaokx pa`oXaNaIya QabaQabao AaZLtaata. saHyaad`ImaQyao pa`amauKyaanao paanagaLIcaI va sadahirta jaMgalao
    AaZLtaata. {ttar Baagaata, kxmaI {McaIvar, kxmaI Aad`_taocyaa Baagaata paanagaLIcaI tar diXaNa
    Baagaata, jaasta {McaIvar Aad`_taocao pa`maaNa AiQakx Asalyaanao taoqao sadahrIta jaMgalao AaZLtaata.
    sadahrIta vanaacyaa pa×ËaMmaQyao Anaokx izkxaNaI saMriXata ArNyao GaaoYaIta koxlaI gaolaI Aahota.
    yaataIla Anaokx jaMgalaaMmaQyao Anaokx duima_L vanaspataI va sajaIva AaZLtaata.
    ASyaa Anaokx BaaOgaaoilakx vaOiSaYTËaMnaI naTlaolyaa Aapalyaa saHyaad`Ilaa itatakxaca dOidpyamaana
    AaiNa raMgaDa [itahasa Aaho. iSavaC~apataIMcyaa padspaSaa_nao paavana Jaalaolaa saHyaad`I iSavabaacao
    ikxllao AMgaavar laovaUna Aaho AaiNa mhNaunaca taao Aapalaa€ vaaTtaao. AaiNa mhNaUna
    AapalyaasaarKyaaca ekxa saHyaad`I AaiNa iSavapa`omaI kxvaIcyaa (kxvaIvaya_ vasaMta baapaT)
    laoKaNaItaUna kxagadavar Sabd {maTtaata –
    Bavya ihmaalaya taumacaa Amaucaa, koxvaL maaJaa saHyakxDa,
    gaaOrISaMkxr {Byaa jagaacaa, manaaMta paUijana rayagaDa...

    | jaya iSavaajaI, jaya BavaanaI |

                                                           | {tkxYa_ erMDkxr |

duga_dugao_Svar iSavataIqa_ rayagaD
                    AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  |8|
         | mana vaZaya vaZaya |
mana vaZaya vaZaya         mana cappaya cappaya
{Byaa ipakxatalaM Zaor       tyaalao nahI jara QaIr
ikxtaI haMkxlaa haMkxlaa      tazo vhyaIsanaI [_j a
ifxrI yaot aM ipakxavar ||1||    AalaM AalaM QataI_v ar ||6||
mana maaokxaT maaokxaT       mana evaZM evaZM
tyaalao zayaI zayaI vaaTa      jasaa KaakxsaMc aa danaa
jaSaa vaa%yaanaM caalalyaa     mana kox vaZM kox vaZM
paanyaava%hlyaa ro laaTa ||2||   AaBaayaaMt a baI maavaon aa ||7||
mana lahrI lahrI          dovaa kxsaM dol aM mana
tyaalao hataI QarI kxaon a     AasaM nahIM dui nayaaMt a
{MDarlaM {MDarlaM          Aasaa kxsaa ro tau yaaog aI
jasaM vaara vaahadnaM ||3||     kxaya tauJ aI kxramata ||8||
mana jaHyarI jaHyarI        dovaa AasaM kxsaM mana
yaacaM nyaarM ro taMt ar      AasaM kxsaM ro GaDlaM
Aro, [cau, saapa bara        kux zo jaagaoMp anaI taUlao
tyaalao {taaro maMt ar ||4||    AsaM sapaanaM paDlaM ||9||
mana paaKar} paaKar}
tyaacaI kxaya saaMg aU maata
Aataa vhtaM Bau[ _var         | baihNaabaa[_ caaOQarI |
gaolaM gaol aM AaBaayaaMt a ||5||
  rakxT doSaa                                                       AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  |9|


                             | pa`acaIna Baajao laoNaI |
                    sqaL : Baajao | parIsar : maLvalaI | ijalha : pauNao | pa`kxar : laoNaI
igayaa_raohkxaMpaOkxI AnaokxaMnaa laaohgaD-ivasaapaUr ho ikxllao kxahI navaIna naahIta. paNa taoqao AsaNaarI Baajao€ laoNaI maa~a AjaunahI dula_iXata
Aahota. iKa`stapaUva_ dusa%yaa Satakxata baaMQalaI gaolaolaI hI bauÔlaoNaI tyaa kxaLataIla [tar laoNyaaMmaQyao jaasta pa`aicana Aahota. hI laoNaI paUNa_
haoNyaasa AazSao vaYao_ laagalaI Asao yaoqaIla iSalaalaoKaaMvar}na kxLtao.

laaohgaD-ivasaapaUr ikxllyaacyaa DaoMgarraMgaota hI laoNaI AaZLtaata. 1 pa`Sasta caOtyagaRh AaiNa dumajalaI baaMQakxamaata ekxivasa ivahar Asao
Hyaa laoNyaaMcao svar}pa Aaho. 58 fuxT laaMba, 27 fuxT rM}d AaiNa 24 fuxT {Mca yaa caOtyagaRhalaa AaQaarasaazI 27 AYTkxaonaI, ikMxicata Aata
Jaukxlaolao staMBa Aahota. AataIla kxahI staMBaavar kxmaL, KauMTIlaa laTkxvalaolaa fuxlaaMcaa har, cak` yaaMcyaa naXaI kxaorlyaa Aahota.
caOtyagaRhacyaa tauLyaa yaa laakxDI AsaUna tyaa AajahI {tkRxYz isqataIta Aahota. laoNyaacyaa {javaIkxDo (diXaNa Baagaata) paaNyaacaI kuMxDo
                                   kxaorlaI Aahota.

                                      tyaapauZo 14 staupaaMcaa ekx samauh AaZLUna yaotaao. bauÔ Aacaayaa_Mcyaa
                                      smarNaaqa_ Hyaa staupaaMcaI inaima_taI JaalaI va pa`tyaokx staupaavar tyaa tyaa
                                      Aacaayaa_McaI naavao kxaorlaolaI AaZLtaata.

                                      laoNyaaMcyaa SaovaTI sauya_laoNaI AaZLtaata. ho laoNao pauratatva KaatyaaÓaro
                                      paya_TkxaMsaazI baMd kxrNyaata Aalao Aaho. maa~a tyaacyaa
                                      drvaajyaaMvarIla kxaorIvakxama pa`oXaNaIya Aaho. Davyaa baajaUsa Sas~aQaarI
                                      Óarpaala AaiNa {javyaa baajaUsa rqaavar Aar}Z saUya_ tar eoravataavar
                                      Aar}Z [Md`acao iSalpa Aaho. saUya_naarayaNa Aapalyaa patnaI saMQyaa va
                                      Cayaa yaaMsah rqaataUna jaata Aahota va rqaaKaalaI AsaUr va rahU
                                      tauDivalao jaata Aahota Asao saUyaa_cao iSalpa kxaorlao Aaho. [Md`raja
                                      Aapalyaa eoravata httaIvar}na jaata Asataanaa tyaaMsaazI yaXa va dova
                                      tyaaMvar fuxlaaMcaa vaYaa_va kxirta Aahota. KaalaIla baajaUsa yaiXaNaI
                                      daKavalyaa Aahota. tyaaMpaOkxI ekx naRtya kxirta Aaho tar dusarI tabalaa
                                      vaajavataanaa idsaUna yaotao.

                      Baajao laoNyaaMcao caOtyagaRh  tyaapauZIla laoNaI ApaUNa_ AaZLtaata.
rakxT doSaa                                           AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 10 |
                     caOtyagaRhacyaa baajaUMnaa AsaNaaro o ivahar
 caOtyagaRhataIla staupa AaiNa staMBa    caOtyagaRhataIla laakxDI tauLyaa     staMBaavarIla naXaIkxama

                                                        sauya_laoNaI
  rakxT doSaa                         AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 11 |
Aacaayaa_cyaa smarNaaqa_ baaMqalaolao staupasamaUh
    saUya_laoNyaataIla saUya_iSalpa        saUya_laoNyaataIla [Md`iSalpa
  rakxT doSaa                              AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 12 |
                                          Baajao gaava
                 kxsao jaala?: hI laoNaI pauNyaataIla maLvalaI yaoqaIla
                 Baajao gaavaajavaL Aaho t a. maLvalaI ho
                 laaoNaavaLËapaasaUna 12 ikxlaaomaITr AMtaravar Aaho.
                 Baajao gaavaasaazI javaLcao laaohsqaanakx maLvalaI (2
                 ikx.maI.), basasqaanakx laaoNaavaLa (14 ikx.maI.) tar
                 eArpaaoT_ pauNao (70 ikx.maI.) ho Aaho. maLvalaI
                 laaohsqaanakxavar}na mauMba[_-pauNao d`utagataI maagaa_vairla
                 paula paar kxr}na 15 imanaIMTaMmaQyao Baajao gaavaata
                 paaohaocataa yaotao. Baajao gaavaataUna paaya%yaaMÓaro 10-15
                 imanaITaMmaQyao Baajao laoNyaapaaSaI paaohaocataa yaotao.

                 saaoyaI-sauivaQaa: Baajao gaavaata jaovaNaacaI lahana
                 {paahargaRho {palabQa Aahota, taoqao KaaNyaa-
                 ipaNyaacaI saaoya hao[_la. gaavakx%yaaMcyaa GaramaQyao
                 inavaara {palabQa hao[_la. Anyaqaa laaoLavaLa yaoqao
                 KaaNao-ipaNao var rahNao yaaMcaI {ttama saaoya hao[_la.

                 saUcanaa: Baajao laoNaI BaartaIya pauratatva Kaatyaacyaa
                 AQaIna Asalyaanao taI paahNyaasaazI maafxk pa`vaoSa
                 Saulkx Aakxarlao jaatao. kxaoNatyaahI eoitahaisakx
                 sqaLI yaaogya vata_Naukx AacaravaI. hI sqaLo naava-
                 pattao ilahUna ikxMvaa kxaoNatyaahI pa`kxaro GaaNa kxr}
                 nayaota.

staupasamauhamaQaIla ekx staupa                            
 vaacakxaMcyaa pa`itaikxyaa                              AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 13 |


sauMdr

AiBatasaona vata_kx (Email 14-10-2011)


namaskxar,
Aapalaa AMkx imaLalaa. naohmaIpa`maaNaoca Aapalaa AMkx vaacaUna {tsaahI vaaTlao.
Qanyavaad,
AapaNaaMsa idpaavalaIcyaa haid_kx SauBaocCa
jaya maharaYT^

maharaYT^ navainamaa_Na saonaa (www.manase.org) (Email 21-10-2011)
sava_ pa`itasaadkxaMnaa mana:pauva_kx Qanyavaad. Aapalyaa SauBaocCa ASaaca
Aamacyaa paazISaI rahaota hI [_SvarcarNaI pa`aqa_naa...

  saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€ ho maaisakx jar taumhalaa AavaDlaa
  Asaola tyaaivaYayaIcao AiBapa`aya , sallao, SauBaocCa taumhI Aamacyaapaya_Mta
  paaohaocavaa, yaa sadramaQao tyaa pa`kxaiSata koxlyaa jaataIla. (kRxpayaa Aapalao
  naava, saMpak_x (pa`isaÔ kxravayaacao Asalyaasa) namaUd kxravao)
kxaomala doSaa                           AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 14 |


         saaonaorI saaonakxI
                            saaonakxI
                 saaonakxI ho saHyaad`I (paiScama GaaT) maQyao
                 saamaanyata: AaZLNaaro ekx fuxla Aaho.
                 [Mga`jaImaQyao ga`Vhmsa ga`a{M}Dsaola€ yaa naavaanao ho
                 fuxla AaoLKalao jaatao. paavasaacyaa saur}vaataIlaa
                 saUya_fuxlaacyaa pairvaarataIla Hyaa fuxlaaMcao taaTvao
                 saHyaad`Icyaa {taaraMvar idsaUna yaotaata. ekxa pauZo
                 ekx laaMbaT gaaola AsaNaa%yaa paakxLËaMcaI Taokx
                 dataorI Asataata. saaQaarNata: 30-100 sao.maI.
                 {Mca vaaZNaa%yaa Hyaa JauDupaalaa 10-15
                 ekxavaoLI fuxlao yaotaata. 1-2 sao.maI. vyaasa
                 AsaNaarI fuxlao gad_ ipavaLËa rMgaacaI Asataata.
                 yaa raopaTËalaa taurLkx kxrvataIsaarKyaa kxDaMcaI
                 lahana paanao Asataata. KaalaI paanao AaiNa var
                 fuxlaaMcao tauro Asao saaonakxIcaa raopaacao svar}pa
                 Asatao.
kxaomala doSaa                                 AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 15 |
           DaoMgar {taaravar fuxlalaolao saaonakxIcao taaTvao
         saaonakxIcyaa saUya_fuxlaaMsaarKaI idsaNaarI naajaukx fuxlao
                                                    
  BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 16 |


                   | AapalaM vyaasapaIz - maa{}MTna spaaoT\sa_ AkVxDomaI |

                              igayaa_raohNa kxlaocaa pa`saar JaalyaapaasaUna, mauMba[_ -zaNao ijalHyaata
                              igayaa_raohkxaMcaI saMKyaa JapaaTËanao vaaZta Aaho. dr Sainavaar, rivavaarI T^okxIMgalaa
                              jaaNaa%yaaMcaI saMKyaa pauYkxL Aaho. raVkx Wlaa[_MibaMga kxrNaarI maMDLIsauÔa tyaaMcao
                              ga`upsa vaaZvata Aahota. tyaaMÓaro Anaokx sauLWyaaMcaI caZa[_ yaSasvaIirtyaa haota
                              Aaho. ekUxNaca igayaa_raohNaasaazI mauMba[_-zaNyaata saukxaL Aaho.
                              paNa ho sava_ haota Asataanaa, yaa sava_ igayaa_raohIMnaa ekx~a AaNaUna tyaaMcyaa
                              cacaa_sa~aaMcao AayaaojanaaÓaro ekxmaokxaMcao pa`Sna, ivacaar maaMDNyaacaI saMQaI {palabQa
                              kxr}na doNaaro ekx vyaasapaIz AavaSyakx haotao. tasaoca yaa sava_ SaMkxacao samaaQaana
                              kxrNyaasaazI yaaogya jaaNakxar, AnauBavaI vyaWtaIMcao maaga_dSa_na hvao haotao. tar
                              ASaaca AavaSyakx gaaoYTI laXaata Gao{}na maa{}MTna spaaoT\sa_ AkVxDomaI€ yaa saMsqaonao
                              tyaasaazI pauZakxar Gaotalaa. Ea`I naMdu cavhaNa ho naava mauMba[_ -zaNao ijalHyaataIla
                              igayaa_raohIMnaa kxahI navao naahI. tao ekx kxsalaolao igayaa_raohkx, Wlaa[_Mbar AsaUna
                              igayaa_raohNaacyaa Xao~aata tao gaolaI Anaokx vaYao_ kxaya_rta Aahota. igayaa_raohNa
                              kxlaocyaa pa`saarasaazI tyaaMnaI maa{}MTna spaaoT\sa_ AkVxDomaI€ yaa saMsqaocaI sqaapanaa
                              koxlaI. yaa sasqaotafo_x AVDvhoMcar gaIAsa_ SaaVpa€ saur} kxr}na Alpa drata
                              igayaa_raohNa saaihtyaacaI {palabQataa tyaaMnaI taumha-AamhaMsaazI kxr}na idlaI.
                              AiQakx maaihtaI saazI taumhI tyaaMcyaa www.mtsportsacademy.com’ yaa
                              vaobasaa[_Tlaa BaoT do{] Sakxtaa ikxMvaa foxsabaukx var naMdu cavhaNa€ pa`aofxa[_la saca_
                              kxr} Sakxtaa.
maa{}MTna spaaoT\sa_ AkVxDomaI€ tafo_ xsaur} kxrNyaata Aalaolyaa yaa vyaasapaIzaÓaro AaVWTaobar (2011) maihnyaata Aayaaoijata kxrNyaata
Aalaolyaa daona mahtvapauNa_ cacaa_sa~aaMcaa AaZavaa AapaNa saMiXapta svar}paata yaoqao GaoNaar Aahaota.

1. pa`stararaohNa saaihtyaacaI inagaa AaiNa doKaBaala : Ea`I BaUYaNa paaoSao
pa`stararaohNaasaazI vaaparlao jaaNaaro saaihtya ivaiSaYz Asatao.
daor, holmaoT, hanao_sa, kVxrobaInasa_, iDsaoMDsa_, AsaoMDsa_, islaMgsa
[tyaadI. ho sava_ saaihtya pa`stararaohNaadrmyaana AitaAavaSyakx
Asatao. Anaokx Wlaa[_Mbasa_kxDo Asao vyaiWtagata saaihtyahI Asatao.
Aajakxala pa`tyaXa caZa[_ kxrNaaro Wlaa[_Mbasa_ ho bahutaokxda haOSaI
AaZLtaata. tyaataIla Anaokx Wlaa[_Mbasa_naa Saas~aSauÔ &aana nasatao
ikxMvaa tyaaMnaI kxaoNatyaahI pa`kxarcao pa`stararaohNa iSaXaNa pauNa_
koxlaolao nasatao. koxvaL laIDsa_cao inairXaNa kxr}na AnauBavaanao tao
pa`stararaohNaata kxaya_rta Asataata. ASaavaoLI AaQaI vaaparlaolyaa
  BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                 AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 17 |

                               gaolaolyaa saaihtyaacao pairXaNa kxrNao AavaSyakx Asatao. kxarNa yaa saaihtyaavar
                               pa`stararaohIcao jaIvaIta AvalaMbaUna Asatao.
                               ASaa navaKyaa pa`stararaohIMsaazI Asao pairXaNa kxsao kxravao?€ ha pa`Sna Asataao.
                               tyaamauLo ha ivaYaya Gao{}na maa{}MTna spaaoT\sa_ AkVxDomaI€ tafo_ pa`stararaohNa
                               saaihtyaacaI inagaa AaiNa doKaBaala€ ho cacaa_sa~a 02 AaVWTaobar, 2011 raojaI
                               rivavaarI mauMba[_cyaa naVSanala paak_x yaoqao Aayaaoijata koxlao gaolao haotao. 30 paoXaa
                               AiQakx igayaa_raohIMnaI Hyaa cacaa_sa~aacaa laaBa Gaotalaa. tyaata navaKyaa, haOSaI
                               igayaa_raohkxaMcaI {paisqataI AiQakx haotaI ho ivaSaoYa. Anaokx vaYao_ yaa ivaYayaavar
                               maaga_dSa_na kxrNaaro Ea`I. BaUYaNa paaoSao
                               yaaMnaI yaa cacaa_sa~aacao naotaRtva koxlao.
                               pa`tyaokx saaihtyaacao vaOiSaYTË, tyaaMcaa
                               yaaogya {payaaoga yaavar ivastaRta
                               maa i ht aI do t aa na a t y a aM naI
                               pa`atyaiXakxaMcaa AaQaar Gaotalaa. inar}
                               payaaogaI ikxMvaa Qaaokxadayakx Jaalaolao
                               saaihtya kxsao AaoLKaavao, pa`tyaokx
saaihtyaacyaa jaagaitakx djaa_ va maulyaaMkxnaavar AaQaairta mayaa_da va tyaaMcao Acaukx {payaaoga,
tyaaMcaI inagaa va doKaBaala yaavar maaga_dSa_na koxlao. vyaiWtagata va saaMiGakx {pak`xmaaMdrmyaana
Gyaavayaacyaa KabardarIsaazI tyaaMnaI yaaogya tyaa saucanaa idlyaa. yaasamayaI jamalaolyaa
igayaa_raohIMcyaa Anaokx SaMkxaMcao tyaaMnaI yaaogya va {ttama inarsana koxlao. cacaa_sa~aadrmyaana
vyaavasaaiyakx Wlaa[_Mbar AsaNaa%yaa raVba€ yaa AaVsTo^ilayana igayaa_raohIcaohI yaaogadana raihlao.
cacaa_sa~aacyaa SaovaTI Ea`I. naMdu cavhaNa yaaMnaI sahBaagaI igayaaraohIMcao tar maaga_dSa_na
koxlyaabaÕla Ea`I. BaUYaNa paaoSao AaiNa Ea`I raVba yaaMcao BaoTvastau do{}na AaBaar vyaWta koxlao.
  BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                  AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 18 |

2. saorona AVkxr isaisTma : Ea`I. kOxvalya vamaa_
                                       pa`tyaokx pa`stararaohNaadrmyaana Wlaa[_basa_naa AaQaar (AVkxsa_)
                                       AavaSyakx Asataata. ikxtyaokx haOSaI Wlaa[_Mbasa_ daor AaiNa
                                       iKaLËaMcao Balaomaaozo jaaLo tayaar kxr}na Asao AaQaar inamaa_Na
                                       kxrta. parMtau Asao Ayaaogya AaQaar Anaokxda ApaGaataasa
                                       kxarNaIBaUta Jaalaolao AaZLlao. yaavar pardoSaataIla kxahI
                                       AnauBavaI va ivaÓana Wlaa[_Mbasa_naI saorona€ AaQaar pa`NaalaI
                                       (AVkxirMga isaisTma) Aistatvaata AaNalaI. yaa pa`NaalaImaQyao
                                       kxmaIta kxmaI parMtau djao_dar saaihtyaaMcaa vaapar kxr}na pa`BaavaI
                                       AaQaar inamaa_Na kxrNyaacaI pa`qaa Aistatvaata AalaI. kxaoNatyaahI
                                       ApaGaata pa`saMgaI bacaava dlaalaa paT\kxna kxLUna yao[_la ASaI hI
                                       pa`NaalaI {BaarNyaasa saaopaI va ivasvaasaah_ Aaho.
tyaamauLoca pa`tyaokx Wlaa[_Mbasa_saazI {payauWta Asaa ha ivaYaya Gao{}na maa{}MTna spaaoT\sa_
AkVxDomaI€ tafo_ saorona AVkxr isaisTma€ ho cacaa_sa~a 16 AaVWTaobar, 2011 raojaI rivavaarI mauMba
[_cyaa naVSanala paak_x yaoqao Aayaaoijata koxlao gaolao haotao. Hyaa cacaa_sa~aacaahI 30 paoXaa AiQakx
Wlaa[_Mbasa_naI laaBa Gaotalaa. tyaata ba%yaacada pa`tyaXa caZa[_ kxrNaa%yaa Anaokx haOSaI
igayaa_raohkxaMcaI {paisqataI AiQakx haotaI. tyaataIla AnaokxjaNao caukxIcyaa AaQaar paÔtaI vaaparta
Asalyaacao idsaUna Aalao. Anaokx vaYao_ svata:cyaa naotaRtvaaKaalaI pa`stararaohNa maaoihmaa AaKaNaaro
va yaa ivaYayaavar maaga_dSa_na kxrNaaro AnauBavaI Wlaa[_Mbar Ea`I. kOxvalya vamaa_ yaaMnaI yaa cacaa_sa~aacao
naotaRtva koxlao. Anaokx pa`atyaiXakxaMcaa AaQaar Gaota tyaaMnaI pa`stararaohNa saaihtyaaMcaI vaOiSaYTËo,
Acaukx {payaaoga yaavar ivastaRta maaihtaI idlaI. va tyaaMcao Acaukx {payaaoga, tyaaMcaI inagaa va
doKaBaala yaavarhI maaga_dSa_na koxlao. AaraohNa / AvaraohNaadrmyaana vaaparNyaata yaoNaaro saorona€
                                AaQaar kxsao {Baaravaota, tyaadrmyaana
                                Wlaa[_Mbar tasaoca baIlaoyarnao kxaoNatyaa
                                Kabarda%yaa Gyaavyaata, fxaVla fVxWTr va
                                tyaacao pairNaama, inar}payaaogaI ikxMvaa
                                Qaaokxadayakx Jaalaolao saaihtya kxsao
                                Aao L Kaavao , pa` tyao k x saaihtyaacyaa
                                jaagaitakx djaa_ va maulyaaMkxnaavar
                                AaQaairta mayaa_da [tyaaid Anaokx gaaoYTI tyaaMnaI sahBaagaI pa`stararaohIMsamaaor
                                maaMDlyaa.
                             cacaa_sa~aacyaa SaovaTI Ea`I. naMdu cavhaNa yaaMnaI sahBaagaI igayaaraohIMcao tar maaga_dSa_na
                             koxlyaabaÕla Ea`I. kOxvalya vamaa_ yaaMcao BaoTvastau do{}na AaBaar vyaWta koxlao.
BaavaBaWtaIcyaa doSaa  AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 19 |
                        
 rakxT doSaa                                               AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 20 |


                          | yaa maihnyaataIla {pak`xma |
                                          Ea`I AWkxlakxaoT taIqa_Ea`o~a dSa_na
                                          pa`kxar   Qaaima_kx Ba`maMtaI
                                          sqaana   AWkxlakxaoT (saaolaapaUr)
                                          Ba`maMtaI  11-11-11 | 22:30
                                          kxala    13-11-11 | 15:00
                                          Ea`oNaI  laagaU naahI
                                          AavaSyakx paaNyaacaI baaTlaI, saVkx, TaopaI,
                                               ekx vaoLcao KaaÒpadaqa_,
                                          pa`vaoSa r}payao 1,000/- pa`taI vyaWtaI
                                          Saulkx  (dadr tao dadr)
                                          pa`vaasa saava_jainakx vaahna
                                          [tar   Ba`maMtaI mauWkxamaacaI Asalyaanao
                                               tyaanausaar saaihtya AaNaNao

ikxllao jaMjaIra Ba`maMtaI maaoihma
pa`kxar    jaladuga_ Ba`maMtaI
sqaana    rajapaurI/maur}D (rayagaD)
Ba`maMtaI   26-11-11 | 22:00
kxala     27-11-11 | 20:00
Ea`oNaI    saaopaI - 1
AavaSyakx paaNyaacaI baaTlaI, saVkx, TaopaI,
       ekx vaoLcao KaaÒpadaqa_,
pa`vaoSa   r}payao 600/- pa`taI vyaWtaI
Saulkx    (dadr tao dadr)
pa`vaasa   saava_jainakx vaahna
[tar     Ba`maMtaI mauWkxamaacaI Asalyaanao
       tyaanausaar saaihtya AaNaNao

yaoqao pa`isaÔ haoNaa%yaa sava_ {pak`xmaaMmaQyao sahBaagaI haoNyaasaazI kRxpayaa saMsqaocyaa sadsyaaMSaI 9930609990 yaa
Ba`maNaQvanaI k`xmaaMkxavar kxmaItakxmaI 5 idvasa Aagaodr saMpak_x saaQaavaa. AamacaI saMsqaa mauMba[_isqata Asalyaanao
SaWyataao mauMba[_ javaLpaasacyaaca laaokxaMnaa Hyaata sahBaagaI haotaa yao[_la. pa`vaoSa Saulkx Aagaa{} jamaa koxlyaaiSavaaya
tasaoca AavaSyakx saaihtya saaobata AaNalyaaiSavaaya sahBaagaacaI Kaa~aI dotaa yaoNaar naahI yaacaI naaoMd GyaavaI.

                                                 | raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba |
  paiva~adoSaa                                                        AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 21 |


                      zaNyaacaI AaraQya dovataa : mauMba`adovaI
                       sqaL : mauMba`a DaoMgar | parIsar : mauMba`a | ijalha : zaNao
                                                         mauMba`a DaoMgar va tyaataIla mauMba`a dovaIcao do{}L
zaNyaahUna kxlyaaNalaa jaataanaa mauMba`a sqaanakxacyaa {javyaa baajaUlaa AakxaSaata {Mca Gausalaolaa ekx DaoMgar idsataao. inaKaL kxataL
AsaNaa%yaa yaa kxDËakxDo Aapalao laXa gaolao naahI tarca navala AaiNa ASaa kxataLkxDËaSaI icakxTuna eKaado paya_Tna sqaL nasatao tar
AaNaKaInaca navala. naIT inarKaUna paaihlyaasa yaa kxataLkxDyaacyaa maQyaBaagaI AaDvyaa GaLIta JaoMDo laavalaolao isamaoMTcao ekx baaMQakxama
idsaUna yaotao. ho baaMQakxama mhNajaoca Aa[_ mauMba`a dovaI€cao do{}L. Aa[_ mauMba`a dovaI€ hI zaNao ijalHyaacaI AaraQya dovataa AsaUna ho do{}L ekx
jaagaRta dovasqaana Aaho. Aa[_ mauMba`a dovaI navasaalaa paavatao Asao maanalao jaatao.
mauMba`a rolvao sqaanakxavar {tar}na paUvao_laa (DaoMgaracyaa baajaUlaa) baahor paDavao. mauMba`a yaoqaIla mauislama baaMQavaaMcaI vastaI AiQakx Aaho ho
jaaNavaUna yaotao. laaohsqaanakxalagata AsaNaa%yaa ibailDMgsamaQaUna vaaT kxaZta mauMba`a DaoMgar AaiNa [maartaIMmaQaUna jaaNaa%yaa mauMba`a baayapaasa
raoD€ var yaavao. ha raoD yaa DaoMgaralaa icakxTUna gaolaa Aaho tyaamauLo dovaLacyaa DaoMgarataIla vaaT yaoqaUnaca saur} haot ao. KaDËa caZNaIcaI vaaT

                             mauMba`a baayapaasa
   paiva~adoSaa                                                       AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 22 |
                                paaya%yaa baaMQaUna saaopaI koxlaI Aaho paNa SaovaTI DaoMgar caZtaanaa dma ha
                                laagaNaarca. vaaTota icaMcaa, AavaLo, paor} yaaMsaarKaa ranamaovaa ivakxNaa%yaa
                                baayakxaMcyaa hakxa Aapalao laXa vaoQaUna Gaota rahtaata. vaaTocyaa dutafxa_ ra~aI saur}
                                haoNaa%yaa idvyaacao KaaMba Aahota.
saur}vaataIlaaca Davyaa baajaulaa navyaanao baaMQalaolao ekx do{}L laagatao. daona GaumaTI AsaNaa%yaa Hyaa dovaLImaQyao Davyaa baajaulaa Ea`I maar}taI
rayaacaI mautaI_ tar {javyaa baajaulaa saata Aasara dovaIMcyaa iSalaa Aahota. DaoMgar paayaqyaacyaa Baagaata ba%yaapaOkxI JaaDI-JauDupao Asalyaanao
yaoqao vaataavarNa qaMD Asatao. tyaamauLo dupaarcaI vaoL saaoDlyaasa Hyaa izkxaNaI qaaoDI-fxar vad_L AaZLtao. jasa-jasao AapaNa var jaata
rahtaao maagaIla baajaUsa mauMba`a KaaDI tar samaaor mauMba`a DaoMgaracaa doKaavaa najarosamaaor rahtaao. SaovaTcyaa Tppyaata kxataLkxDËa KaalaI
AapaNa paaohaocataao. Aataapaya_Mta AapaNa 900 cyaa var paaya%yaa caZUna var Aalaolaao Asataao. {javyaa baajaUlaa jaaNaa%yaa paaya%yaa Aapalyaalaa
dovaIcyaa dovaLata paaohaocavataata. taoqao Ea`I mauMba`a dovaI maMidr T^sT€ caa fxlakx Aapalao svaagata kxrtaao. yaa T^sTÓaroca yaa maMidracaI
                                    DagaDujaI, doKaBaala va paujao-Acao_caI vyavasqaa koxlaI jaatao. drIcyaa
                                    baajaUlaa {ttama roilaMgsa baaMQaUna QaaoWyaacyaa jaagaa sauriXata koxlyaa Aahota.
                                    tyaamauLo evaZËa {McaIvar icaMcaaoLËa Baagaata vaavartaanaahI iBataI vaaTta
                                    naahI.
                                   pa`tyaXa dovaLata Aa[_ mauMba`a dovaIcyaa SaaLUMkoxKaalaI [tar dovataaMcyaa 9 mautaI_
                                   (iSalaa) Aahota. SaoduMranao Bagavyaa koxlaolyaa yaa mautaI_ r}paanao {ga` Baasataata.
    paiva~adoSaa                                                     AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011  | 23 |

 dovaLacyaa pauZo vaaT saMpatao. paNa vaaTocyaa SaovaTI {Bao raihlyaasa mauMba`a DaoMgaracaa DaokxavaNaara kxataLkxDa raOd` r}pa daKavataao.
 navara~aIcao na{} idvasa yaoqao dovaIcaa {tsava Asataao tyaamauLo pa`caMD gadI_ Asatao.
 dovaIcao dSa_nao Gao{]na va yaoqaUna idsaNaaro mauMba`a, idvaa SahraMcao va KaaDIcao manaaoharI dRYya paahUna evaZËa {McaIvar caZUna yaoNyaacao kxYT
 saaqa_kxI laagataata. hao! paNa inaGataanaa maa~a Ea`I mauMba`a dovaI maMidr T^sT€ laa, dovaIcyaa BaWtaaMnaa AiQakx saaoyaI {palabQa kxr}na
 doNyaasaazI hataBaar laavaayalaa maa~a ivasar} nakxa.
                                                                        
                                  mauMba`a dovaI

mauMba`a Saharacao dRYya
AMkx saatavaa, naaovhoMbar, 2011
          mauMba`a DaoMgar

								
To top